You are on page 1of 2

Delegacin Provinciat de Educacin

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

Colegio Pblica "=':' :*o

-:-,i,

-",'u

coNTRoL DE EVALUAcT

ngn' mAram rt

css

NIVEL: J+:

E.?

IEMA5:

{,O 13.

NO:

APELLIDOS Y

)!) t/",ilre- c,na) Quinientos

da ryurlm,e'r-e :

sesenta y cuatro

mil novena y tres

.6.1t...Q.3.......

---)

b) Sietb millones doscientos noventa y tres mil quince + .lu.*.3.L'.Q.5..

+_L
Q,n- m,Ue,tLLe -+iI,,rnq-

vll-+

.L

cxxv+

l.{/5

=") Reali-.o- er$-^

xr-o.t.Q

c.erno.

@:

cDl-+ kQ.'{'

,i,tl;Is-rr- lr1

a) (15 - 6) + + = ..3..t.$..;..,1.............

t,=)

CoPx-u"ts-.

3
+ 2
....

83cent.
62cent.

5.e...CL..xr-+

30cent.
7 0 cent.

..6.

e...

k5..rer..

.......L3..Q...-Rnt

ofr @trffiaoe pvelbfierass[

frV
. ^ ,

c.e,tL

xr^rrI^:g

"nch- "Jn.idtr, ?

S) ,r," L^,no.. xrylts-, e M


^
- ,'L ).o" Ailute-n""i"o. 3 .8 5 o
o
^d,^tt ",ro.-t erL ryn-nue,nd-e ?

'

3.A+5

DTOS

S"-tn"rr^".:
O^r^r^

c,vcu

OPRqcroNes:

..

j.l?
+ 3.t5o

3'l?5
'7. ?o

1. a 2>

ilu..
^- a-\
b
-

'/)

el monedero de
Ricardo. Cuinto le quedar:
si compra la ensaimada?
Observa

ir-o

)n

1-ozS

nu*c :.,,.t

ffi*,'

!?Lts-

t L ao ct

oQERETNES:

3c

scoL = 2' /soct


2, L /0ct

1oF

e*3-a*