You are on page 1of 26

Razumljivost u nastavi

(etiri obiljeja razumljivosti)


Da li vam se nekad dogodilo da...
...ne razumijete ta vam druga osoba
govori?
...druga osoba uradi neto sasvim
drugaije od onoga to ste joj rekli?
...i pored viestrukog iitavanja, niste u
stanju razumjeti o emu tekst govori?
...se osjeate obeshrabreni jer sagovornik
ne razumije ta mu elite rei?
Nerazumljivost kod osobe budi
neke od slijededih reakcija:
osjeaj oaja
obeshrabrenost
osjeaj neshvaenosti
osjeaj nemoi
poruujemo sebi: Ja to ne mogu.
nezadovoljstvo
loa postignua
ta kau roditelji?
Bio je to za mene kljuni doivljaj. Vlastita
djeca su me esto molila za pomo kod
kolskih zadaa iz geografije, fizike,
historije ili stranih jezika. Ali ja nisam
mogao razumjeti njihove kolske knjige. Na
osnovi tekstova u njihovim udbenicima
nisam im mogao objasniti, primjerice, o
emu je zapravo rije kod zakona radijacije
ili pomrine Mjeseca- premda sam
univerzitetski profesor.

Razlozi nerazumljivosti tekstova
RANIJE SADA
vjerovali smo da razlozi
naim potekodama u
razumijevanju lee u
nama samima zbog
nedostatka darovitosti
da shvatimo sloene
sadraje
uvjereni smo da ako je
neki tekst teko
razumljiv razlog tome
je njegov sadraj koji
uopde nije toliko
komplikovan
nain izraavanja
stvara probleme u
razumijevanju
Zato se mnogi izraavaju
nerazumljivo?


Zato se mnogi nerazumljivo
izraavaju?
1. Mnogi nisu uopde svjesni problema. Jednostavno
piu onako kako im rijei i reenice padnu na pamet
2. Neki namjerno tee nerazumljivosti:
strahopotovanje
3. Autor: bezobziran ili nesposoban uivjeti se u
situaciju svojih italaca i slualaca
4. Autori ele itaoce ostaviti u neznanju kako bi ih
prevarili, nedostatna razumljivost moda slui tome
da se prikriju nepravedne povlastice


SVI SE MOEMO RAZUMLJIVO
IZRAAVATI, AKO SE ZAPITAMO...
brinem li se doista o tome da drugima
zbog nerazumljivosti ne natovarim
dodatne muke?
ako me moji itaoci i sluaoci ne razumiju,
jesam li spreman razloge tome ponajprije
potraiti kod samog sebe?
imam li dovoljno hrabrosti i
samopouzdanja da bih podnio ako me
zbog razumljivosti mojih tekstova neke
kolege budu smatrale manje
kompetentnim?

RAZUMLJIVOST
JEDNOSTAVNOST
SAETOST/
JEZGROVITOST
POSEBNI DODACI
RALANJENOST/
RED
JEDNOSTAVNOST ZNAI...

JEDNOSTAVNOST ZNAI...
odnosi se na izbor rijei i gradnju reenica
jednostavan prikaz
kratke, jednostavne reenice
uobiajene rijei
struni izrazi objanjeni
konkretno
zorno

KOMPLIKOVANA
VERZIJA
Pljaka je onaj
prijestup koji neko
ini otuivanjem
nekog njemu
nepripadajueg
predmeta uz
upotrebu sile ili
prijetnje prema
drugoj osobi ako
postoji namjera
nezakonitog
prisvajanja.
JEDNOSTAVNA
VERZIJA
Neko oduzme neto
nekom drugom. On
to eli zadrati. Ali
to mu ne pripada.
Pri oduzimanju
primjenjuje silu ili
prijeti drugome da
e mu uiniti neto
naao. To se
zlodjelo zove
pljaka.
RALANJENOST/RED ZNAI...RALANJENOST/RED ZNAI...
odnosi se na unutranji red i vanjsku ralanjenost
Reenice su uzrono povezane
Informacije se iznose sistemtaino
Razlikovanje bitnog od nebitnog
Vidljiva je crvena nit, koja povezuje sadraj
Struktura teksta je vidljivaNERALANJENA
VERZIJA
Netko primjenjuje silu
protiv nekog drugog. To je
pljaka, to mu, naime, ne
pripada. On eli zadati
za sebe ono to mu je
oduzeo. Primjerice,
pljaka banke koji
namjeteniku prijeti
pitoljem. Ako netko
prijeti nekom drugom da
e mu uiniti neto naao,
to je takoer pljaka.
RALANJENA VERZIJA
Pljaka je zlodjelo: netko
oduzima nekom drugom neto
to mu ne pripada. On to eli
zadrati. Pritom primjenjuje
silu ili drugom prijeti da e
mu uiniti neto naao. Tri
stvari su vane:
1. oduzeti neto to nekom ne
pripada
2. htjeti to zadrati
3. nasilje ili prijetnja
KRATKOA/JEZGROVITOSTKRATKOA/JEZGROVITOST
Da li je duina teksta u realnom odnosu prema
koliini informacija?
Kratko
Ogranieno na bitno
Usredsreeno na cilj
Saeto
Svaka rije ima svoju funkcijuPOTICAJNI DODACI
dodaci kojima pisac ili govornik eli izazvati
zanimanje, suosjedanje, uitak u
izanju/sluanju (uzvici, doslovni govor,
retorika pitanja, primjeri iz ivota, duhovite
informacije...)
uzbudljivo
zanimljivo
raznoliko
lino


KRATKA- JEZGROVITA VERZIJA
Zloin. Tko drugom oduzme neto to mu ne pripada da
bi to zadrao za sebe, ini pljaku. Tome se pridruuje
injenica da pritom protiv drugog primjenjuje silu ili mu
prijeti.
RAZVUENA VERZIJA
Da, pljaka, to se ne smije initi. Pljaka je zabranjeno zlodjelo. Ne
smijemo je poistovjetiti s kraom. I kraa je, dodue, zloin, ali je pljaka
ipak neto drugo. Pretpostavimo, netko neto pljaka. to to znai? To
unai da on nekom drugom oduzima neto to mu ne pripada kako bi to
zadrao za sebe. Naravno, to nije doputeno. Tome treba pridodati jo
neto: dok oduzima stvar, zloinac primjenjuje nasilje prema drugome,
primjerice jednostavno ga baca na tlo ili ga udarcima onesvijesti tako da
se vie ne moe braniti. Moe, meutim, I samo prijetiti da e drugome
nanijeti zlo. I tada je to pljaka, a poinitelj (ili poiniteljica) bit e kanjen
zbog pljake.
Kratkoa ili poticajnost?
Rjeenje: poticajni dodaci su i sami kratki te posve usmjereni na cilj
informacije
Primjer
NEPOTICAJNA VERZIJA
Neko oduzima neto
nekom. eli to zadrati
premda mu ne pripada.
Pri oduzimanju
primjenjuje silu ili
drugom prijeti da e mu
nanijeti zlo. To ponaanje
(oduzimanje s nasiljem ili
prijetnjom) zove se
pljaka. Pljaka se
kanjava zatvorom ili
popravilitem.
POTICAJNA VERZIJA
Pretpostavi da u depu nema ni
centa. Ali ta onda? Preko ceste
upravo prelazi stara gospoa s
torbicom u ruci. Ne razmilja
dugo: snaan udarac po ruci I
ve si se s torbicom dao u bijeg.
Dr'te lopova, vie gospoa jer
ne zna to bi drugo uinila.
Ispravnije bi bilo trebala vikati:
Dr'te pljakaa! jer ako ovjek
pri tom koristi silu ili izrie
prijetnje, to je pljaka. I kako
pria zavrava? Pa sad,
uglavnom zavrava u zatvoru.
SEE, HEAR, DO...
RAD U MALIM GRUPAMA
*ta je dobro u radu u malim grupama?
RAD U MALIM GRUPAMA
*ta je dobro u radu u malim grupama?
Uzajamno popuniti praznine u
razumijevanju
Dvostruko se bolje pamti
Izricanje vlastitih misli
Povesti raspravu o vlastitim
mislima
Vea podudarnost izmeu
miljenja, osjeaja i djelovanja
Vie radosti u uenju
zahvaljujui meuljudskim
kontaktima
Manje pouavati, vie uiti
TRUE OR NOT?
HVALA NA PANJI!