Sie sind auf Seite 1von 3

BO CO S B TNH HNH NGHIN CU S DNG TRO PET COKE

TRONG SN XUT XI MNG


Sau khi nghin cu cc thng tin ban u v tro Pet coke ca nh my lc du ung !u"t
#!u$ng %g&i ' (i)t %am* t+ ,i tc l -./ on 0P% #1in bang %ga* cung c"/2 ch3ng
ti 4in 56c bo co l&nh 7o -8ng cng ty n9i dung nh5 :au ;
-r5<c tin theo ch3ng ti hi=u /et coke l :$n /h>m /h? ca ngnh du kh@2 ch"t ny thu
56c :au khi du th 56c tr5ng c"t v 4A lBC Pet coke cD nhi)t trE kh cao cD th= lm
nhin li)u thay thF 2 tuy nhin :$n /h>m nghin cu G Hy l tro /et coke2 tc l /h?
/h>m thu 56c :au khi & 56c ,t chy hon ton /et coke v<i thnh /hn hDa m /h@a
0P% cung c"/ cho ch3ng ta nh5 :au ;
IaJ SJ
K
SiJ
L
MgJ %iJ (
L
J
K
1JN
OPQ PLQ KQ LCOQ RCLQ SCKQ TCOQ
(<i thnh /hn hDa ca tro /et coke nh5 trn2 trong D ch yFu Uuan tHm Fn l IaJ v
SJ
K2
Hy l :$n /h>m ca vi)c khA hm l56ng l5u huVnh trong cc nh my nhi)t i)n
cng ngh) #W0 hoXc IWY* thZ kh$ n[ng :A d?ng trong ngnh :$n 4u"t 4i m[ng l khi
:$n /h>m ny cD th= ti chF 56c thnh :$n /h>m th7ch cao nhHn t7o lm /h? gia ng
kFt cho 4i m[ng C -uy nhin vi)c ny cn /h@a ,i tc cung c"/ thm thng tin kh\ng Enh
v"n nu trn c]ng nh5 cn tiFn hnh m9t :, nghin cu2 th@ nghi)m b8 :ung thZ m<i
iu ki)n kFt lu.n r^ng lo7i tro /et coke ny cD th= d_ng = :$n 4u"t th7ch cao nhHn
t7o cho 4i m[ng 56cC
%goi vi)c kh$ d` cD th= d_ng = :$n 4u"t th7ch cao nhHn t7o thZ v<i ch"t l56ng nh5 &
nu r"t khD cD th= :A d?ng tro /et coke lm m9t lo7i /h? gia no D ,i v<i nguyn li)u
th c]ng nh5 trong nghin 4i m[ng #do cc hm l56ng SJ
K
2 MgJ l Uu cao2 khng $m
b$o theo Uuy chu>n (i)t %am*C
0i$ thiFt tro /et coke cD th= :A d?ng = :$n 4u"t th7ch cao nhHn t7o thZ h5<ng /ht tri=n
ca nghin cu G Hy :a l ;
SC -iFn hnh l"y mbu tro /et coke = th@ nghi)m2 /hHn t@chC S$n 4u"t thA :$n /h>m
th7ch cao nhHn t7o t+ tro /et coke v tiFn hnh thA nghi)m :$n 4u"t 4i m[ng PIY
v<i :$n /h>m th7ch cao nhHn t7o nyC
LC 1./ dc n u t5 4Hy dcng nh my :$n 4u"t th7ch cao nhHn t7o t+ tro /et coke G
khu vcc lHn c.n nh my lc du ung !u"t = cung ng th7ch cao cho cc tr7m
nghin 4i m[ng G khu vcc Min -rungC
1
-rong tr5dng h6/ ny ch3ng ti & 4Hy dcng m9t /h5eng n :e b9 = u t5 4Hy dcng
nh my :$n 4u"t th7ch cao nhHn t7o t7i ung !u"t #cD @nh kfm bo co ny*C
%h5 v.y kh$ n[ng :A d?ng tro /et coke trong :$n 4u"t 4i m[ng chg chn duy nh"t l = :$n
4u"t th7ch cao nhHn t7oC i,i v<i cc lo7i v.t li)u 4Hy dcng khc cn /h$i tiFn hnh tZm
hi=u v nghin cu thm c]ng nh5 trao 8i thng tin v kinh nghi)m trong cu9c h/ gija
(NIkM v 0P%C
i,i v<i vi)c th5eng m7i hDa tro /et coke thZ cng vi)c ny thcc :c ch5a 4u"t hi)n G
(i)t %am2 ch@nh vZ v.y m gi bn tro Pet coke t7i khu vcc ung !u"t hi)n nay ch5a 4c
Enh 56c c? th= ch@nh 4c l bao nhiuC -uy nhin ,i v<i cc ch"t th$i cng nghi)/ m
cD thnh /hn hDa t5eng tc nh5 trn ch\ng h7n nh5 b& th$i 0y/: ca ngnh :$n 4u"t
/hHn bDn hDa hc thZ gi bn t7i nh my th$i ra l dao 9ng t+ SRCRRR Fn LRCRRR
(%ilt"nC
(i)c 4A lB tro b?i G (i)t %am hi)n nay 3ng l m9t v"n Uuan trng lin Uuan nhiu
Fn cng tc b$o v) ch,ng nhimm mi tr5dngC o v.y m vi)c tnn trj2 v.n chuy=n tro
b?i G (i)t %am cn tuHn th cc Uuy Enh v mi tr5dng2 Xc bi)t l nhjng ch"t th$i
nguy h7i m do cc ngnh :$n 4u"t cng nghi)/ th$i raC -ro /et coke v<i hm l56ng l5u
huVnh cao cD th= gHy nhimm mi tr5dng do v.y cn /h$i 56c b$o Uu$n2 cch ly trnh
gHy nhimm ra mi tr5dng 4ung Uuanh tr5<c khi v.n chuy=n i tiu hy t5eng tc nh5
khu vcc tnn trj b& th$i gy/: ca nh my oP iZnh (] 'p$i Phhng ang lm hay cc
nh my nhi)t i)n cng ngh) W0 G khu vcc /h@a YqcC
(i)c v.n chuy=n tro /et coke t+ nei ny t<i nei khc c]ng /h$i tuHn th theo cc Uuy Enh
v mi tr5dng2 tc l cc /h5eng ti)n chuyn d?ng & 56c [ng ki=m theo Uuy Enh
ngXt nghfo ca l`nh vcc ny v chi /h@ v.n chuy=n :a kh caoC (.n chuy=n :$n /h>m ny
b^ng tu hra ch5a 56c Uuy EnhC (Z v.y /h5eng n t,t nh"t l tiu th? t7i chs b^ng cch
chF biFn th7ch cao nhHn t7o lm /h? gia ng kFt cho 4i m[ng v nh5 v.y (NIkM :a l
khch hng tim n[ng duy nh"t trong t5eng laiC
Ih3ng ti hy vng trong cu9c h/ gija (NIkM v 0P% t<i Hy :a 56c th$o lu.n chi tiFt
hen v m9t :, v"n ch5a rt rng :a 56c :ng trC
Kt !"# $
2
SC -ro /et coke l S ch"t th$i :au khi ,t chy /h? /h>m /et coke ca Uu trZnh cracking
du mr trong lh ca nh my nhi)t i)n cng ngh) IWYC %hi)t trE & t.n d?ng hFt nn
khng :A d?ng lm nhin li)u thay thF 56cC
LC o t@nh ch"t hDa hc ca tro /et coke nh5 & 56c /hHn t@ch thZ khng /h_ h6/ =
lm cc lo7i /h? gia cho 4i m[ng nh5 /h? gia ho7t t@nh hay /h? gia y vZ hm l56ng
SJ
K
#PLQ* v56t Uu 4a mc tro /hu/ theo Uuy chu>n (i)t %am #v PQ*C i= :A d?ng
trong :$n 4u"t b tng hay v.t li)u 4Hy dcng khc thZ cn nghin cu tiF/ v thcc
hi)n m9t :, th@ nghi)m cn thiFt = kh\ng Enh iu nyC
KC (Z tro /et coke l :$n /h>m ca Uu trZnh khA l5u huVnh trong nh my nhi)t i)n
ung !u"t theo cng ngh) IWY v v<i thnh /hn hDa ca tro /et coke nh5 & nu
thZ kh$ n[ng cD th= chF biFn lm :$n /h>m thay thF th7ch cao trong :$n 4u"t 4i
m[ngC -uy nhin = kh\ng Enh 56c iu ny cn cD thm thng tin v :$n /h>m do
,i tc 0P% cung c"/ v thcc hi)n m9t :, cng tc th@ nghi)mC /hHn t@ch cn thiFtC
-rong tr5dng h6/ tro /et coke cD th= chF biFn = thay thF th7ch cao thZ l56ng :A
d?ng c]ng khng nhiu vZ l56ng tro /et coke t+ nh my nhi)t i)n ung !u"t :$n
:inh ra l Uu @t # trung bZnh chg cD ORR t"nlngy*2 vZ v.y :$n /h>m ny c]ng chg /
ng m9t /hn nhu cu th7ch cao ca cc tr7m nghin 4i m[ng khu vcc Min -rungC
3