You are on page 1of 13

Merima Bai

Emina Muri
Evelina Mihaljevi
Nastavnik kao razrednik
Ciljevi:
Definiranje pojma i uloge razrednika

Definiranje razrednikih poslova

Ocjena uloge razrednika u poboljanju kvalitete
komunikacije u nastavnom procesu

Sagledavanje uloge razrednika kao odgajatelja
Razrednik je
nastavnik koji vri
funkciju
pedagokog,
administrativnog i
organizacijskog
rukovodioca jednog
odjeljenja uenika.

Tipovi razrednika
Osnovna kola:

Razrednik u razrednoj
nastavi

Razrednik u predmetnoj
nastavi
Srednja kola:

Nastavnici sa
pedagokom
naobrazbom

Nastavnici bez
pedagoke naobrazbe
Razrednitvo
Razrednitvo je skup poslova i radnih zadataka
koji obuhvataju :

Koordinaciju aktivnosti vezanih uz razredni odjel, uenike
unutar razrednog odjela i roditelje tih uenika, ali i uz
nastavnike koji odravaju nastavu unutar razrednog odjela.

Odgoj i obrazovanje o odgoju

Administrativne poslove
Istraivaka funkcija razrednika
Dijagnostika aktivnost

Vlastito struno usavravanje

Prognostika funkcija

Administrativni poslovi:
Voenje imenika
uenika
Voenje dnevnika rada
Matina knjiga i
registar, uenike
knjiice i svjedoanstva
Zapisnici o maturi i
zavrnom ispitu
Organizacijski poslovi
(izleti, ekskurzije,
kulturne, sportske,
zabavne i druge
aktivnosti)


Razrednik kao klju uspjene komunikacije
Faktori komunikacije izmeu razrednika i uenika iz
njegovog odjeljenja:
Linost nastavnika

Sadraj komuniciranja

Struktura sata

Linosti uenika

Duh grupe
Kljuno je da razrednik prepozna povuene i
srameljive uenike

Uenike koji zbog porodinih ili nekih drugih prilika
imaju problem s ukljuivanjem u normalnu
komunikaciju

Nakon uoavanja takvih sluajeva razrednik
e:
Upozoriti druge nastavnike na tog uenika

Poduzeti mjere za ukljuivanje tog uenika u
aktivnosti na asu odjeljenske zajednice

Natojati mu pomoi premostiti probleme u
komunikaciji s drugim uenicima
Upoznavanje kroz igru (A i B biografija)
Kako sam dobio ime? Svia li ti se moje ime?

Moja omiljena knjiga, pjeva/pjevaica,
glumac/glumica, film...

Moj hobi

Kako sam proveo ljeto?

Gdje bih elio otputovati?
Podruja odgojnog djelovaja razrednika
Osnovni zadatak razrednika kao odgajatelja ostvaruje
se u suradnji razrednika s kolektivom i na satu
razredne zajednice.

Na poetku kolske godine razrednik treba ukljuiti
uenike u planiranje i programiranje sata razredne
zajednice i ostalih aktivnosti razrednog kolektiva, kako
bi ih maksimalno motivirao i aktivirao za ostvarivanje
onoga to je planirano i programirano.

Nain da se olaka i pobolja vrednovanje
odgojnih rezultata
Na poetku kolske godine uenici napiu ta oekuju
od zajednikog rada tokom kolske godine.

Razrednik do kraja kolske godine sauva sve pismene
materijale.

Na kraju kolske godine razrednik podijeli uenicima
njihova pojedinana i grupna pismena oekivanja sa
zadatkom da se prisjete napisanog, te da izvre analizu
izmeu oekivanog i ostvarenog