Sie sind auf Seite 1von 15

Diwali Puja Vidhi Laxmi Pujan Vidhi

nhikoyh iwtu fof/k eka y{eh iwtu fof/k


Sumit Girdharwal
9540674788, 9410030994
sumitgirdharwal@yahoo.com
www.baglamukhi.net
www.yogeshwaranand.org

nhikoyh iwtu le; & 'kke

6. 47 PM - 8.03 PM 23 Oct 2014

HkfDr Hkko ls fdlh Hkh le; dh x;h iwtk lnSo vPNk Qy


nsrh gSA blfy, vxj fdlh dkj.k ls vki mijksDr fn;s x;s
le; ij iwtk ugh dj ldrs rks tc Hkh le; feys iwtk vpZuk
vo'; djsaA
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

nhikoyh ds fnu Hkxoku Jh jke 14 o"kZ dk ouokl iw.kZ dj v;ks/;k


okil ykSVs FksA Hkxoku Jh jke ds vkus dh [kq'kh esa lHkh us nhi
tykdj ,oa <ksy uxkM+s ctkdj mudk HkO; Lokxr fd;k FkkA
tks Hkh O;fDr HkfDr Hkko ls bl fnu Hkxoku Jh jke ,oa ekrk lhrk
dh iwtk vpZuk djrk gS mldk ?kj lnSo /ku /kkU; ,oa [kqf'k;ksa ls
Hkjk jgrk gSA
Hkxoku Jh jke fo".kq th ds vorkj gSa vkSj ekrk lhrk Yk{eh th dh]
blfy, bl fnu budh iwtk fo".kq ,oa y{eh :Ik esa dh tkrh gSA
loZizFke ,d yky jax dk vklu ysa ,oa ml ij cSB tk;saA mlds ckn
iap ik= esa FkksM+k xaxk ty ysa ,oa ckn esa mlesa lknk ty

feykdj mls mij rd Hkj ysaA


blds mijkUr vklu ij cSB tk;sa vkSj ekufld 'kqf) ds fy,
fuEufyf[kr eU= dk mPpkj.k djsaA vius 'kjhj ij FkksM+k lk ty
fNM+dsa&
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

vkse~ vifo=% ifo=ks ok lokZoLFkka xrksfi ok A


;% Lejsr~ iq.Mjhdk{ka l ckkH;Urj% 'kqfp% AA
vfruhy

?ku';kea

ufyuk;rykspue~ A

Lejkfe iq.Mjhdk{ka rsu Lukrks HkokE;ge~ AA


blds i'pkr vkpeu djsa A
lh/ks gkFk esa FkksM+k lk ty ysa ,oa ;g eU= i<+rs gq, ih tk;sa
vkse~ ds'kok; ue% A
iqu% lh/ks gkFk esa FkksM+k lk ty ysa ,oa ;g eU= i<+rs gq, ih tk;sa
vkse~ ukjk.kk; ue% A
iqu% lh/ks gkFk esa FkksM+k lk ty ysa ,oa ;g eU= i<+rs gq, ih tk;sa
vkse~ ek/kok; ue% A
;g eU= i<+rs gq, gkFk /kks ysa A
vkse~ g`"khds'kk; ue% A

Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

blds i'pkr vklu ds uhps gYnh ls ,d f=dks.k cuk;sa ,oa ;g eU=


i<+rs gq, iz.kke djsa&
vkse~ dke:ik; ue%A
blds i'pkr vius vklu ij FkksM+k lk ty fNM+das vkSj fuEufyf[kr
eU= i<+sa&
vkse~ i`fFo ! Ro;k /k`rk yksdk nsfo ! Roa fo".kquk /k`rk A
Roa p

/kkj; eka

fuR;a ! ifo=a

dq: pklue~ AA

;g eU= i<+rs gq, vklu dks iz.kke djsa&


Dyha vk/kkj 'kDR;S deykluk; ue%A
blds ipkr FkksM+h ihyh ljlks ysa ,oa fuEufyf[kr ea= i<rs gq,
vius pkjks vkSj Qsad nsa A ;g vkidk j{kk dop cu tk;sxk vkSj
dksbZ Hkh ckg~; 'kfDr vkidh iwtk esa fo?u ugh Mky ik;sxh A
viliZUrq rs Hkwrk ;s Hkwrk Hkqfo lafLFkrk% A
;s Hkwrk fo?udrkZjLrs u;Urq f'kokKk AA
vidzkeUrq Hkwrkfu fikkpk% lZorks fn'k% A
losZ"kkefojks/ksu iwtkdeZ lekjHks AA
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

blds i'pkr nhid izTtofyr djsa ,oa fuEufyf[kr ea= i<sa


Hkks nhi nsoh:iLroa deZlk{kh g~;fo?ud`r A
;kor~ deZ lekfIr L;kr~ rkor~ Roa lqfLFkjks Hko AA
vc vius xq: dk /;ku djrs gq, mudh oUnuk djsa&
v[k.M e.Mykdkja O;kira ;su pjkpje~ A
rr ina nf'kZra ;su rLeS Jh xq:os ue% AA
vKku frfejkU/kL; Kkukatu 'kykD;k A
p{kq:Uehfyra ;su rLeS Jh xq:os ue% AA
nsork;k% n'kZua p d:.kk o:.kky;a A
loZ flf) iznkrkja Jh xq:a iz.kekE;ge~ AA
ojkHk; dj fuR;a 'osr i fuokflua A
egkHk; fugUrkja xq: nsoa uekE;ge~ AA
blds mijkar JhukFk] x.kifr] HkSjo vkfn dk /;ku djds mUgsa
ueu djsa] D;ksafd budh d`ik ds vHkko esa dksbZ Hkh lk/kuk iw.kZ ugha
gksrh gS&
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

Jh ukFkkfn xq: =;a x.kifra ihB =;a HkSjoa]


fl)kS?ka cVqd =;a in;qxa nwfrdzea e.Mye~A
ohjkU};"V prq"d"kf"Vuoda ohjkoyh iapde~]
JheUekfyfu ea=jkt lfgra oUns xqjkseZ.Mye~AA
oUns

xq:in&}U}okax&eu&lxkspje~]

jDr 'kqDy&izHkk&feJa&rD;Za =Siqja eg% !


Xkq:nso dk /;ku djus ds mijkUr fuEukafdr ea=ksa ls nsoh&nsorkvksa dks
uEkLdkj djsa&
vkse~ Jh xq:os

ue% A

vkse~ {ka {ks=ikyk; ue% A


vkse okLrq iq:"kk; ue% A
vkse~ fo?u jktk; ue% A
vkse~ nqxkZ;

ue% A

vkse 'kEHkq f'kok; ue% A


vkse~ HkSjok;

ue% A

vkse~ cVqdk;S

ue% A
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

vkse~ czk;S

ue% A

vkse~ uS_Zfr;S

ue% A

vkse~ pdzik.kk;S

ue% A

vkse~ fo?u ukFkk;S ue% A


vkse~ _";sS

ue% A

vkse~ nsork;S

ue% A

vkse~ osn 'kkL=k;S ue% A


vkse~ osnkFkkZ; ue% A
vkse~ iqjk.kk;S ue% A
vkse~ czk.kk;S ue% A
vkse~ ;ksfxU;ksS ue% A
vkse~ fnDikyk;S ue% A
vkse~ fl)ihBk;S ue% A
vkse~ rhFkkZ;S ue% A
vkse~ ea=&ra=&;a=k;S ue% A
vkse~ ekr`dk;S ue% A
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

vkse~ iapHkwrk;S ue% A


vkse~ egkHkwrk;S ue% A
vkse~ losZH;ks nsosH;ks ue% A
vkse~ lokZH;ks nsohH;ks ue% A
vkse~ losZH;ks _f"kH;ks ue% A
,d Fkkyh ysa mlesa jksyh ls Jha fy[ksa mlds ij x.ks'k th] eka y{eh
,oa Hkxoku fo".kq th dh LFkkiuk djsa A
blds Ik'pkr x.ks'k th dk vkokgu djsa ,oa mud nhi] /kwi] iq"Ik]
Qy vkfn ls iwtu djsa A
x.ks'k iwtu ds Ik'pkr eka y{eh th dk vkokgu djsa ,oa mudk nhi]
/kwi] iq"Ik] Qy vkfn ls iwtu djsa A
v"V y{eh iwtu djsa A izR;ssd uke ysrs gq, yky iq"Ik ,oa pkoy eka
y{eh dks lefiZr djsa &
vkse~ vk|y{E;S ue% A
vkse~ fo|ky{E;S ue% A
vkse~ lkSHkkX;y{E;S ue% A
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

vkse~ ve`ry{E;S ue% A


vksEk~ dkey{E;S ue% A
vkse~ lR;y{E;S ue% A
vkse~ Hkksxy{E;S ue% A
vkse~ ;ksxy{E;S ue% A
blds Ik'pkr eka dkyh dk /;ku djrs gq, vkse~ JhegkdkY;S ue% ea=
tirs gq, nhi] /kwi] iq"Ik] Qy vkfn ls iwtu djsa A
blds Ik'pkr eka ljLorh dk /;ku djrs gq, vkse~ oh.kkiqLrd/kkfj.;S
JhljLoR;S ue% ea= tirs gq, nhi] /kwi] iq"Ik] Qy vkfn ls iwtu djsa
blds Ik'pkr Hkxoku fo".kq dk vkokgu djsa ,oa mudk nhi] /kwi] iq"Ik]
Qy vkfn ls iwtu djsa A
blds Ik'pkr Hkxoku f'ko dk vkokgu djsa ,oa mudk nhi] /kwi] iq"Ik]
Qy vkfn ls iwtu djsa A
blds Ik'pkr dqcsj th dk vkokgu djsa &
vkokg;kfe nso Rokfegk;kfg d`ika dq: A
dks'ka o)Z; fuR;a Roa ifjj{k lqjs'oj AA

Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

vkse~ dqcsjk; ue% ea= ls dqcsj th dk nhi] /kwi] iq"Ik] Qy vkfn ls


iwtu djsa A
blds ckn Jh lwDr ds 16 'yksdksa dk ikB djsa A
Jh lwDr
vkse~ fgj.;o.kkZa gfj.kha lqo.kZ jtrL=tke~ A
pUka fgj.;e;ha y{eha tkrosnks e vk og AA
rka e vk og tkrosnks y{eheuixkfeuhe~ A
;L;ka fgj.;a foUns;a xke'oa iq#"kkuge~ AA
v'oiwokZa jFke/;ka gfLrukn eksfnuhe~ A
fJ;a nsoheqi g~o;s JhekZ nsoh tq"krke~ AA
dka lksfLerka fgj.;dkjkeknzkZa ToyUrha r`Irka riZ;Urhe~ A
in~esfLFkrka in~eo.kkZa rkfegksi g~o;s fJ;a AA
pUka Hkklka ;'klk toyUrha fJ;a yksds nsotq"Vkeqnkjke~ A
rka in~feuheha 'kj.ka i|s vy{ehesZ u';rka Roka o`.ks AA
vkfnR;o.ksZ rilksf/k tkrks ouLifrLro o`{kksFk fcYo% A
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

rL; Qykfu riLkk uqnUrq ;k vUrjk ;k'p ckk vy{eh% AA


miSrq eka nsol[k% dhfrZ'p ef.kuk lg A
knqHkwZrksfLe jk"VsfLeu dhfrZe`f)a nnkrq es AA
{kqfRiiklkeyka T;s"Bkey{eha uk'k;kE;ge~ A
vHkwfrele`f)a p lokaZ fu.kqZn esa x`gkr~ AA
xU/k}kjka nqjk/k"kkaZ fuR;iq"Vka djhf"k.khe~ A
bZ'ojha loZHkwrkuka rkfe gksi g~o;s fJ;e~ AA
eul% dkeekdwfra okp% lR;e'khefg A
i'kwuka :ieUuL; ef; Jh% J;rka ;'k% AA
dnZesu tk Hkwrk ef; lEHko dnZe A
fJ;a okl; esa dqys ekrja in~eekfyuhe~ AA
vki% l`tUrq fLuX/kkfu fpDyhr ol esa x`gs A
fu p nsoha ekrja fJ;a okl; esa dqys AA
vknzkZa

iq"dfj.kha iqf"Va fiaxyka in~eekfyuhe~ A

pUka fgj.;e;ha y{eha tkrosnks e vk og AA


vknzkZa ;% dfj.kha ;f"Va lqo.kkZa gseekfyuhe~ A
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

lw;kZa fgj.;e;ha y{eha tkrosnks e vk og AA


rka e vk og tkrosnks y{eheuixkfeuhe~ A
;L;ka fgj.;a Hkwra xkoks nkL;ks'oku~ foUns;a iq#"kkuge~ AA
;% 'kqfp% ;rks HkwRok tqgq;knkT;eUoge~ A
lwa iapn'kpZa p Jhdke% lrra tisr~ AA 16 AA
y{eh th dsoy fo".kq th ds lkFk gh fLFkj jgrh gSaA blfy,
;FkklEHko Hkxoku fo".kq th dh iwtk vo'; djsa A Jh lwDr ds ikB
ds Ik'pkr y{ehukjk;.k ea= dk ti djsa blls eka y{eh ,oa Hkxoku
fo".kq dh iwtk ,d lkFk gks tkrh gSA
ea= & vkse~ gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue% A
blds Ik'pkr nhinku djsa ,oa vkjrh djsa A
uksV & fo'ks"k Qy izkfIr ds fy, Jh lwDr ds lkFk dud/kkjk Lrks=
,oa iq:"k lwDr dk Hkh ikB djsa A Jh lwDr ds 'yksdksa ls vFkok y{eh
ukjk;.k ea= ls gou Hkh fd;k tk ldrk gSA
nhikoyh ds fnu jk=h dky esa vius b"V nsoh&nsork ds ea= dk ti
vf/kd ls vf/kd la[;k esa djuk pkfg, A ;fn vkius dHkh Hkh fdlh
ea= dk dksbZ vuq"Bku fd;k gS rks gksyh] nhioyh] n'kgjk ,oa xzg.k
dky esa mldh de ls de ,d ekyk vo'; djuh pkfg, A
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

vkidks ,oa vkids ifjokj dks nhikoyh dh 'kqHkdkeuk,a A vkidk


thou lnSo [kqf'k;ksa ls Hkjk jgs gekjh cl ;gh dkeuka gSA
t; eka ihrkEcjk
;fn vkidks gekjs }kjk fy[ks x;s ys[k ialn gS rks d`Ik;k gesa
viuh bZesy vkbZMh vo'; Hkstas A mlds Ik'pkr gekjs }kjk fy[ks
lHkh ys[k ge vkidks lh/ks vkidh bZesy ij gh Hkst nsaxsaA gekjk
bZesy gS &
sumitgirdharwal@yahoo.com
People, who are unable to read the Hindi or Sanskrit & want to
read our articles, please send your request for the English
translation with the article name & its link to
sumitgirdharwal@yahoo.com. Based on the number of request
for the particular article we will try to translate it into English as
soon as possible.
For Astrology, Mantra Diksha & Puja contact us.
Some of our books 1. Mahavidya Shri Baglamukhi Sadhna Aur Siddhi

Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

2. Mantra Sadhana

3. Shodashi Mahavidya (Tripursundari Sadhana)

4. Shri Baglamukhi Sadhana Rahasya

Jh cxykeq[kh lk/kuk jgL; dk izdk'ku tYn gh fd;k tk jgk gSA ;g


iqLrd yxHkx 700 i`"B dh gS ftlesa eka ihrkEcjk dh lk/kuk dh iw.kZ fof/k
nh x;h gSA bl iqLrd dks izkIr djus ds fy, Rs 680 uhps fy[ks vdkm.V
esa tek djk;sa
Sumit Girdharwal
Axis Bank
912020029471298
IFSC Code UTIB0001094

Support & Feedback


I am

very pleased to say that we are taking a next step ahead in the
field of spirituality by digitalizing all the available Sanskrit texts in
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

the world related to secret mantras, tantras and yantras. In the first
phase we will digitalize all the content regarding Das Mahavidyas.
We will not only make it available for Hindi and Sanskrit readers
but also translate it into English so that whole world can get the
benefits from our work. We need your support to complete this task
Requirement 1. We need a person who can write articles in Hindi and Sanskrit
in software like Adobe Indesign (Font chanakya) or
Microsoft Office (Font Kruti Dev 020, Chanakya)
2. We need a graphic designer who can create good pictures
to summarize the content.
3. We need an English translator who can translate these articles
into English
4. Any donation will be appreciated which is highly needed for this
project.

Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com,
www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org