You are on page 1of 27

1

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine donosimUKAZ
O PROGLA[ENJU ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

Progla{ava se Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament
Federacije BiH, na sjednici Predstavni~kog doma od 18. aprila 2006. godine i na sjednici Doma
naroda od 4. aprila 2006. godine.
Broj 01-02-377/06
30. maja 2006. godine
Sarajevo

ZAKON
O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(Slubene novine FBiH, broj 28/06)
I. OP]E ODREDBE

^lan 1.
Ovim Zakonom ure|uju se: uvjeti i na~in obavljanja djelatnosti prijevoza osoba i tereta motornim,
priklju~nim i zapre`nim vozilima u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: cestovni prijevoz); rad
stanica tehni~kog pregleda na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine; djelatnost javnog prijevoza
putnika i tereta u linijskom i vanlinijskom cestovnom prijevozu; prijevoz za vlastite potrebe; rad
autostanica; inspekcijski nadzor; kaznene odredbe, te prijelazne i zavr{ne odredbe.

^lan 2.
Odredbe ovog Zakona ne odnose se na prijevoz koji se vr{i vozilima Oru`anih snaga Bosne i
Hercegovine, ministarstava unutra{njih poslova, Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) i
Dr`avne grani~ne slu`be (DGS), te vozilima stranih organizacija.

^lan 3.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljede}a zna~enja:
1. "autostanica" je autobusna stanica na kojoj se vr{i prihvat i otprema autobusa, ulazak ili izlazak
putnika, utovar ili istovar prtljaga i druge usluge, ili teretna stanica na kojoj se vr{i prihvat i otprema
teretnih motornih i priklju~nih vozila i pru`anje drugih usluga vezanih za prijevoz tereta;
2. "bis vo`nja" je prijevoz koji se vr{i sa dva ili vi{e vozila na cijeloj liniji po istom redu vo`nje;
3. "cjenovnik" je dokument izdat od prijevoznika kojim su utvr|ene cijene za pojedine usluge
prijevoza;
4. "~lan posade" je voza~ i druga osoba koja se nalazi u vozilu u cilju obavljanja poslova vezanih
za prijevozni proces;
5. "direktni prijevoz" je linijski prijevoz na relaciji du`oj od 100 kilometara bez usputnih stanica i
stajali{ta;
6. "fizi~ko lice" je lice koje vozilom vr{i prijevoz u cestovnom prometu;
7. "javni prijevoz" je prijevoz koji je pod jednakim uvjetima dostupan svim korisnicima usluga
prijevoza i realizira se u komercijalne svrhe;
8. "kabota`a" je prijevoz putnika ili robe izme|u pojedinih mjesta unutar Bosne i Hercegovine;
9. "karta za prijevoz" je dokument izdat od prijevoznika korisniku prijevoza kojim se potvr|uje da
je korisnik prijevoza platio prijevozniku odgovaraju}i iznos za uslugu prijevoza i time stekao pravo
na kori{tenje prijevoza;
10. "kooperacija" je prijevoz na liniji prema redu vo`nje koji sporazumno odr`avaju dva ili vi{e
prijevoznika;
2
11. "licenca" je dokument kojim prijevoznik potvr|uje da ispunjava osnovne uvjete za vr{enje
javnog prijevoza propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega;
12. "linija" je relacija odvijanja prijevoza od po~etne do zavr{ne stanice na kojoj se prevoze putnici
ili teret po registriranom i ovjerenom redu vo`nje sa jednim ili vi{e polazaka;
13. "linijski prijevoz" je prijevoz osoba ili tereta koji se vr{i na odre|enim linijama po unaprijed
utvr|enoj skici puta, redu vo`nje, utvr|enoj i objavljenoj cijeni i drugim uvjetima prijevoza;
14. "neuredno odr`avanje linije" podrazumijeva da: prijevoznik ne koristi stanicu ili stajali{te
upisanu u registrirani red vo`nje, ili koristi stanicu ili stajali{te za izlazak ili ulazak putnika koja nije
upisana u registrirani red vo`nje, ili se ne pridr`ava skice puta iz registriranog reda vo`nje, ili dolazi
ranije na stanicu ili stajali{te prije vremena upisanog u registriranom redu vo`nje, ili sa nje polazi
ranije, ili kasni u dolasku na stanicu ili stajali{te vi{e od 10 minuta;
15. "prijevoz" je svaki prijevoz putnika ili tereta u cestovnom prometu, odnosno vo`nja praznog ili
nenatovarenog vozila po javnim i nekategorisanim cestama;
16. "prijevoz za vlastite potrebe" je prijevoz koji pravna ili fizi~ka lica vr{e radi zadovoljenja
svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrirani, odnosno
za koju imaju rje{enje, kao i rentakar prijevoz;
17. "prijevoznik" je pravno lice upisano u sudski registar za vr{enje javnog prijevoza koje
ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, kao i fizi~ko lice koje vr{i javni prijevoz za koji ima
rje{enje u skladu sa odredbama ovog Zakona, Zakona o obrtu, kao i propisa donesenih na osnovu
ovih zakona;
18. "putnik" je svaka osoba koja se prevozi, osim voza~a i ~lanova posade vozila;
19. "red vo`nje" je akt kojim se utvr|uju elementi za vr{enje linijskog prijevoza osoba u cestovnom
prijevozu i sadr`i: naziv prijevoznika ili naziv svih prijevoznika ako se red vo`nje odr`ava u
kooperaciji, relaciju na kojoj se vr{i prijevoz (itinerer linija), vrstu linije, redoslijed stanica i stajali{ta
i njihovu udaljenost od mjesta gdje po~inje linija, vrijeme polaska, te vrijeme polaska i dolaska na
svaku autobusnu stanicu, odnosno stajali{te, najmanje jedan polazak i povratak, vremenski period
odr`avanja linije, u~estalost odr`avanja linije i rok va`enja reda vo`nje;
20. "registar redova vo`nje" je zvani~ni spisak registriranih redova vo`nje istog ranga koji je
napravio ovla{teni organ za registraciju nakon provedenog postupka uskla|ivanja i koji va`i u
teku}em registracionom periodu;
21. "relacija" je dio linije na kojoj se vr{i prijevoz izme|u dva mjesta na kojima se vr{i ulazak ili
izlazak putnika, odnosno utovar ili istovar tereta;
22. "skica puta (itinerer)" je grafi~ki prikaz linije;
23. "stajali{te" je mjesto na liniji predvi|eno u redu vo`nje za ulazak ili izlazak putnika, ili utovar
ili istovar tereta;
24. "stanica tehni~kog pregleda" je pravno lice koje je registrirano, ovla{teno i osposobljeno za
utvr|ivanje tehni~ke ispravnosti vozila;
25. "teret" je zajedni~ki naziv za stvari koje se prevoze teretnim motornim vozilom ili skupom
vozila;
26. "tovarni list" je dokument za teret koji izdaje prijevoznik na propisanom obrascu;
27. "vanlinijski prijevoz" je prijevoz kod kojeg se relacija, cijena i drugi uvjeti prijevoza utvr|uju
posebno za svaki prijevoz;
28. "voza~" je osoba kvalifikovana za upravljanje vozilom;
29. "vozilo" je motorno ili priklju~no vozilo kojim se vr{i prijevoz.

^lan 4.
Prijevoz osoba ili tereta, odnosno osoba i tereta u cestovnom prijevozu mo`e se vr{iti kao javni
prijevoz, ili kao prijevoz za vlastite potrebe.

^lan 5.
Javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe mo`e se vr{iti samo ako su ispunjeni posebni
eksploatacioni uvjeti za pojedine vrste prijevoza i ako vozilo ili skup vozila kojim se vr{i prijevoz,
3
pored uvjeta utvr|enih propisima o sigurnosti prijevoza na cestama i drugim propisima, ispunjava
tehni~ko-eksploatacione uvjete.
Tehni~ko-eksploatacioni uvjeti propisuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi federalni ministar
prometa i komunikacija (u daljnjem tekstu: federalni ministar).
Rje{enje o ispunjavanju uvjeta iz stava 1. ovog ~lana, na osnovu potvrde stanice tehni~kog pregleda
iz ~lana 72. stav 2. ovog Zakona, donosi nadle`no kantonalno ministarstvo za poslove cestovnog
prometa (u daljnjem tekstu: nadle`no kantonalno ministarstvo) na ~ijem podru~ju prijevoznik ima
sjedi{te, odnosno prebivali{te.
Va`e}e rje{enje iz stava 3. ovog ~lana ili ovjerena kopija mora se nalaziti u vozilu za vrijeme vr{enja
prijevoza.

^lan 6.
Na motornom vozilu kojim se vr{i prijevoz, izuzev putni~kog automobila kojim se vr{i prijevoz za
vlastite potrebe i rentakar vozila, mora biti ispisana firma vlasnika vozila na na~in propisan
posebnim pravilnikom.
Pravilnik iz stava 1. ovog ~lana donosi federalni ministar.

^lan 7.
U motornom vozilu kojim se vr{i prijevoz mora se nalaziti putni nalog popunjen i ovjeren na na~in
propisan posebnim pravilnikom.
Za motorna vozila kojima se vr{i prijevoz putnika ili tereta, a koja prema odredbama ovog Zakona
moraju za vr{enje prijevoza posjedovati putni nalog, ne mo`e se izdati novi putni nalog prije
vra}anja putnog naloga za prethodnu vo`nju.
Odredbe iz stava 1. ovog ~lana ne odnose se na vr{enje taksiprijevoza, rentakar i na putni~ke
automobile kojim se vr{i prijevoz za vlastite potrebe.
Pravilnik iz stava 1. ovog ~lana donosi federalni ministar.

^lan 8.
Javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe mo`e se vr{iti samo ako je na motornom i priklju~nom
vozilu obavljen preventivni tehni~ki pregled u skladu sa posebnim pravilnikom i ako je pri tome
utvr|eno da je vozilo ispravno.
Javni linijski i vanlinijski prijevoz i prijevoz za li~ne potrebe mo`e se obavljati samo ako je na
vozilu kojim se vr{i taj prijevoz izvr{en dnevni tehni~ki pregled i ako je pri tom utvr|eno da je
vozilo ispravno.
Preventivni periodi~ni tehni~ki pregled motornih i priklju~nih vozila obavljaju pravna lica
registrirana i osposobljena za pru`anje usluga tehni~kog pregleda koja su ovla{tena od Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje ove vrste
tehni~kog pregleda.
Preventivni periodi~ni tehni~ki pregled motornih i priklju~nih vozila za svoje potrebe mo`e obavljati
pravno lice ako raspola`e potrebnom opremom i kadrovima, ako je registrirano i osposobljeno za
obavljanje tehni~kog pregleda i ako ima ovla{tenje izdato od Ministarstva.
Odredbe st. 1. i 2. ovog ~lana ne odnose se na prijevoz za vlastite potrebe koji se vr{i putni~kim
automobilom.
Pravilnik iz stava 1. ovog ~lana, kojim se ure|uju uvjeti, na~in, rokovi i evidencija obavljanja
preventivnih tehni~kih pregleda motornih i priklju~nih vozila, donosi federalni ministar.

^lan 9.
Motornim vozilom kojim se vr{i prijevoz mo`e upravljati osoba koja ispunjava uvjete utvr|ene
propisima o sigurnosti prometa na cestama.
Osoba iz stava 1. ovog ~lana mora imati i:
najmanje III stepen stru~ne spreme za zanimanje voza~ motornog vozila, ili certifikat o
stru~noj osposobljenosti za voza~a motornog vozila transportnog operatora i
manje od 65 godina starosti.
4
Odredba stava 2. ovog ~lana u pogledu stru~ne spreme ne primjenjuju se na zaposlenike koji u vezi
sa obavljanjem poslova svog radnog mjesta, osim poslova iz djelatnosti prijevoza i rentakar
prijevoza kada se vozilo iznajmljuje sa voza~em, upravljaju motornim vozilom za koje je potrebna
voza~ka dozvola za "B" kategoriju.
Odredba stava 2. ovog ~lana u pogledu starosnog ograni~enja ne primjenjuju se na osobe koje
upravljaju motornim vozilom "B" kategorije i vr{e prijevoz za vlastite potrebe.

^lan 10.
Nadle`no kantonalno ministarstvo za poslove cestovnog prometa svojim propisom }e, u skladu sa
ovim Zakonom, urediti uvjete, na~in i specifi~nosti organizacije vr{enja prijevoza putnika ili tereta
ili osoba i tereta na svojoj teritoriji.
Posebnim propisom iz stava 1. ovog ~lana uredit }e se:
uvjeti, na~in i postupak organiziranja linijskog i vanlinijskog prijevoza;
uvjeti, na~in i organizaciju vr{enja taksiprijevoza;
prijevoz zapre`nim vozilima, motociklima sa prikolicom i ostalim vozilima na motorni i
drugi pogon;
prijevoz za vlastite potrebe;
izdavanje rje{enja za vr{enje pojedinih vrsta prijevoza.
Pri utvr|ivanju ukupnog broja taksivozila na svom podru~ju organ iz stava 1. ovog ~lana koristit }e
se odnosom jedno taksivozilo na 500-1.000 stanovnika.
Organ iz stava 1. ovog ~lana mo`e dio poslova iz svoje nadle`nosti prenijeti na gradske, odnosno
op}inske organe nadle`ne za poslove cestovnog prijevoza.

II. JAVNI PRIJEVOZ

^lan 11.
Javni prijevoz mo`e se vr{iti kao prijevoz u linijskom i vanlinijskom cestovnom prijevozu.
Javni prijevoz mogu vr{iti pravna lica (u daljnjem tekstu: prijevoznik) registrirana za obavljanje te
djelatnosti.
Javni prijevoz mo`e obavljati fizi~ko lice koje ima rje{enje za obavljanje tog prijevoza izdato od
nadle`nog op}inskog organa na ~ijem prostoru fizi~ko lice ima sjedi{te, odnosno prebivali{te u
skladu sa Zakonom o obrtu i drugim propisima.
Fizi~ko lice koje ima u vlasni{tvu vi{e od dva motorna vozila, ili vi{e od dva skupa vozila kojima
vr{i javni prijevoz, obavezno je djelatnost javnog prijevoza registrirati kao pravno lice.
Pri vr{enju javnog prijevoza rje{enje iz stava 3. ovog ~lana mora se nalaziti u vozilu.

^lan 12.
Prijevoznik koji vr{i javni prijevoz putnika ili tereta, odnosno putnika i tereta na podru~ju Federacije
Bosne i Hercegovine, ili koji tranzitira preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine du`an je
pridr`avati se odredbi ovog Zakona, uvjeta iz dozvole za prijevoz i druge va`e}e dokumentacije.

^lan 13.
Pored uvjeta utvr|enih posebnim propisima prijevoznik mo`e vr{iti javni prijevoz putnika ili tereta,
ili putnika i tereta u cestovnom prijevozu, ako posjeduje licencu za vr{enje tog prijevoza.
Prijevozniku koji vr{i javni prijevoz izdaje se licenca za sljede}e vrste prijevoza:
linijski prijevoz putnika,
vanlinijski prijevoz putnika,
prijevoz tereta,
taksiprijevoz.
Bli`e odredbe u vezi sa uvjetima, na~inom i postupkom izdavanja licence za vr{enje pojedinih vrsta
prijevoza i iskaznice za voza~e, kategorije licenci, obrazac licence i vo|enje evidencije o izdatim i
oduzetim licencama i iskaznicama za voza~e propisuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi
federalni ministar.
5
Pri vr{enju javnog prijevoza u cestovnom prijevozu kod posade vozila mora se nalaziti propisan i
va`e}i obrazac licence, a voza~ mora nositi istaknutu iskaznicu za voza~a.

^lan 14.
Prijevoznik koji vr{i javni prijevoz putnika ili tereta, ili putnika i tereta obavezan je svoje usluge
obaviti uz odgovaraju}u naknadu.
Odredbe iz stava 1. ovog ~lana ne odnose se u slu~aju ako je prijevoznik isklju~en iz prometa, ili se
zahtijeva da se prijevoz odvija na cesti na kojoj je zabranjen promet motornim vozilima, odnosno na
kojoj se ne odvija promet motornim vozilima.

^lan 15.
U vr{enju javnog prijevoza ~lanovi posade vozila du`ni su pridr`avati se odredbi ovog Zakona i
drugih propisa kojima se ure|uje na~in obavljanja poslova i zadataka ~lanova posade vozila.
Prijevoznik je obavezan donijeti pravilnik kojim se reguliraju prava i obaveze ~lanova posade u
vr{enju prijevoza u skladu sa ovim Zakonom.

^lan 16.
Javni prijevoz u linijskom cestovnom prijevozu je prijevoz putnika, tereta ili putnika i tereta na
odre|enim linijama po unaprijed utvr|enom registriranom i objavljenom redu vo`nje, cijeni i drugim
uvjetima prijevoza.
Javnim prijevozom u linijskom cestovnom prijevozu smatra se svakodnevni ili u~estali prijevoz
putnika, tereta, ili putnika i tereta koji se odvija sa ili bez usputnih ulazaka ili izlazaka putnika,
odnosno ukrcavanja ili iskrcavanja tereta.
Prijevoznik, odnosno ~lan posade vozila u linijskom prijevozu du`an je u skladu sa raspolo`ivim
kapacitetima vozila preuzeti na prijevoz svakog putnika ili teret koji ovim Zakonom ili posebnim
propisom nisu izuzeti od prijevoza.

^lan 17.
Prijevoznik koji vr{i prijevoz putnika ili tereta u linijskom cestovnom prijevozu du`an je utvrditi
cjenovnik za usluge prijevoza.
Cjenovnik se utvr|uje za svaku liniju posebno sa cijenama izme|u stanica i stajali{ta.

^lan 18.
Prijevoznik ne mo`e povjeriti, odnosno ustupiti drugom prijevozniku vr{enje javnog prijevoza u
linijskom cestovnom prijevozu na liniji za koju ima registriran red vo`nje, ili dozvolu za vr{enje
linijskog prijevoza tereta.

II.1. JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA

^lan 19.
Javni prijevoz putnika u cestovnom prijevozu mo`e se organizirati kao javni linijski i javni
vanlinijski prijevoz putnika.
Javni prijevoz putnika u cestovnom prijevozu mo`e se vr{iti isklju~ivo autobusima i putni~kim
automobilom (1+4) kada je u pitanju taksiprijevoz.

^lan 20.
Pri vr{enju javnog prijevoza putnika ili vi{e putnika koji se prevoze du`ni su pridr`avati se reda u
vozilu i ne smiju ometati posadu vozila.
Putnika ili vi{e putnika koji ometaju posadu vozila u vr{enju javnog prijevoza, koji se ne pridr`avaju
reda u vozilu, ili koje su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava ~lan posade vozila du`an
ih je odstraniti iz vozila.
U slu~ajevima iz stava 2. ovog ~lana putnici se mogu odstraniti iz vozila samo na autobusnoj stanici,
odnosno stajali{tu u naseljenom mjestu.
6

^lan 21.
U motornom vozilu kojim se vr{i javni prijevoz putnika u cestovnom prijevozu ne mogu se prevoziti
putnici koji boluju od bolesti koje ugro`avaju zdravlje i sigurnost drugih putnika, putnici koji su pod
dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, `ivotinje, le{evi, eksploziv i lahko zapaljivi predmeti
i predmeti koji mogu povrijediti, uprljati ili pri~initi {tetu putnicima ili prtljagu primljenom na
prijevoz, ako to posebnim propisom nije druga~ije regulirano.
Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, slijepim i slabovidnim osobama dozvoljava se prijevoz sredstvima
javnog prijevoza na relaciji do 50 km uz pratnju psa. Pas treba biti izvje`ban za vo|enje slijepih i
slabovidnih osoba, redovno vakcinisan i nositi za{titnu korpicu i povodac.

II.1.1. Javni linijski prijevoz putnika

^lan 22.
Javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu mo`e se vr{iti na me|unarodnim,
me|uentitetskim, federalnim, kantonalnim, gradskim i op}inskim linijama.
Federalna autobusna linija je autobusna linija kojom se povezuju gradovi i op}inski centri, odnosno
gradovi i op}inski centri sa naseljenim mjestima na podru~ju dvaju ili vi{e kantona.
Federalna autobusna linija ne mo`e imati polaznu i zavr{nu stanicu ili stajali{te u istom kantonu.
Kantonalna linija je autobusna linija kojom se povezuju op}inski centri, odnosno naseljena mjesta
dviju ili vi{e op}ina jednog kantona.
Kantonalna autobusna linija ne mo`e imati polaznu i zavr{nu stanicu ili stajali{te u istoj op}ini.
Gradska linija je autobusna linija kojom se povezuju stanice i stajali{ta na gradskom podru~ju.
Op}inska linija je autobusna linija kojom se povezuju dva ili vi{e naseljenih mjesta na podru~ju
op}ine.

^lan 23.
Prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu mo`e se vr{iti samo na osnovu i u skladu sa
registriranim redom vo`nje, odnosno sa izdatom dozvolom za prijevoz.

^lan 24.
Redovi vo`nje na federalnim, kantonalnim, gradskim i op}inskim linijama registriraju se nakon
obavljenog uskla|ivanja sa rokom va`enja od najmanje tri godine i va`e do utvr|ivanja novog
registra redova vo`nje kod nadle`nog organa u zavisnosti od vrste linje (federalna, kantonalna,
gradska ili op}inska), ako nadle`ni organ koji je izvr{io registraciju nije odredio du`i rok.
Nadle`ni organ iz stava 1. ovog ~lana je:
za federalne linije Ministarstvo;
za kantonalne linije kantonalno ministarstvo nadle`no za poslove cestovnog prometa;
za gradske, odnosno op}inske linije nadle`na je gradska, odnosno op}inska slu`ba za poslove
cestovnog prometa.
U autobusu kojim se vr{i prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu mora se nalaziti
registrirani red vo`nje, ili kopija registriranog reda vo`nje ovjerena od nadle`nog organa za ovjeru.
Na~in, kriteriji i postupak uskla|ivanja, ovjera i registracija redova vo`nje, obrazac, sadr`aj i na~in
vo|enja registra redova vo`nje regulirat }e se pravilnikom kojeg donosi federalni ministar.

^lan 25.
Ukoliko ocijeni da nema potrebe za uskla|ivanjem redova vo`nje u odre|enom periodu, nadle`ni
organ iz ~lana 24. stav 2. ovog Zakona rje{enjem }e produ`iti va`nost postoje}ih registriranih redova
vo`nje.
Ako se uskla|ivanjem nisu osigurale potrebe korisnika prijevoza na odre|enoj liniji, a nadle`ni
organ za uskla|ivanje redova vo`nje procijeni da nema potrebe provoditi uskla|ivanje redova vo`nje
za sve linije, na zahtjev korisnika prijevoza ili zainteresiranih prijevoznika mo`e se pristupiti
7
uskla|ivanju i registraciji redova vo`nje za utvr|enu liniju prema postupku predvi|enim
pravilnikom iz ~lana 24. stav 4. ovog Zakona.

^lan 26.
Prijevoznik utvr|uje red vo`nje koji mora biti usagla{en sa daljinarom i minimalnim vremenom
vo`nje.
Pravilnik kojim se bli`e odre|uju na~in, kriteriji i postupak za odre|ivanje daljinara i minimalnog
vremena vo`nje donosi federalni ministar.
^lan 27.
Prijevoznik je du`an uredno i redovno vr{iti prijevoz u linijskom cestovnom prijevozu prema
registriranom i objavljenom redu vo`nje.
U vozilu kojim se vr{i javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu na prednjoj strani
mora biti postavljena tabla sa ispisanim podacima o polaznoj, zavr{noj i najmanje jednoj od usputnih
stanica.
Prijevoznik mo`e vr{iti linijski prijevoz putnika za registrirani red vo`nje sa vi{e vozila prema tom
redu vo`nje, s tim da se prijevoz vr{i svim vozilima na cijeloj relaciji autobusne linije za koju je red
vo`nje registriran (bis vo`nja).
Vozilo kojim se vr{i prijevoz iz stava 3. ovog ~lana pored table iz stava 2. ovog ~lana mora imati i
tablu sa natpisom "bis vo`nja".
Za vrijeme vr{enja prijevoza iz stava 3. ovog ~lana u svakom vozilu mora se nalaziti red vo`nje i
ostala dokumentacija neophodna pri vr{enju linijskog prijevoza putnika.
Odredbe stava 2. ovog ~lana ne odnose se na vozila koja imaju ugra|en mehanizam za postavljanje
table, odnosno ako imaju traku ili displej na kojima je ispisan broj i naziv linije iz registriranog reda
vo`nje.

^lan 28.
Cjenovnik za odre|enu liniju mora biti ovjeren i potpisan od prijevoznika ~iji se identi~ni primjerci
moraju nalaziti u autobusu koji prometuje na toj liniji, autobusnoj stanici i turisti~koj agenciji kojoj
je povjerena prodaja karata.
^lan posade vozila du`an je usluge prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu napla}ivati u
skladu sa cjenovnikom iz stava 1. ovog ~lana putem uredno ispisane karte za prijevoz sa serijskim
brojem ili pomo}u automata za izdavanje karata.
Prijevoznik na linijama do 50 km izdaje karte za prijevoz koje sadr`e: naziv prijevoznika, serijski
broj, cijenu ko{tanja prijevoza i otisak pe~ata prijevoznika, a na linijama du`im od 50 km karte za
prijevoz sadr`e: naziv prijevoznika, serijski broj, cijenu ko{tanja prijevoza, relaciju, datum i vrijeme
polaska i otisak pe~ata prijevoznika.
Ministarstvo, na prijedlog Asocijacije prijevoznika pri Privrednoj komori Federacije Bosne i
Hercegovine, utvr|uje minimalne cijene prijevoznih usluga u linijskom cestovnom prijevozu.
Prijevoznik je obavezan pridr`avati se utvr|enih cijena iz prethodnog stava.

^lan 29.
Putnik koji se prevozi autobusom u javnom linijskom prijevozu na podru~ju Federacije Bosne i
Hercegovine du`an je imati va`e}u kartu za prijevoz i pokazati je na zahtjev ovla{tene osobe za
kontrolu ~lanova posade, putnika i vozne dokumentacije.
Karta za prijevoz prodaje se na autobusnoj stanici.
Karta za prijevoz mo`e se kupiti i u poslovnicama, odnosno agencijama koje se bave pru`anjem
turisti~kih usluga, ukoliko im je prijevoznik povjerio prodaju karata za prijevoz.
Cijena karte za prijevoz na prodajnom mjestu u autobusnoj stanici, turisti~koj agenciji, poslovnici ili
u autobusu ne mo`e biti ve}a, niti manja od cijene karte za prijevoz utvr|ene cjenovnikom
prijevoznika za tra`enu relaciju.
Karte za prijevoz mogu se prodavati samo za registrirane redove vo`nje i u skladu sa cjenovnikom iz
~lana 28. stav 1. ovog Zakona.
8
Na autobusnoj stanici u terminu kada je organizirana prodaja karata nije dozvoljena prodaja karata u
autobusu.

^lan 30.
Ako putnik koji se prevozi ima ru~nu prtljagu, du`an ju je smjestiti na za to odre|eno mjesto tako da
ne smeta drugim putnicima koji se prevoze, ~lanovima posade vozila i ne zatvara prolaz izme|u
sjedi{ta.
Za prtljag koji se smje{ta u prostor odvojen od prostora za putnike koji se prevoze, ~lan posade
vozila du`an je putniku koji se prevozi za prtljag izdati posebnu kartu, jedan dio karte pri~vrstiti za
prtljag, a drugi dio na pole|inu karte za prijevoz putnika.

^lan 31.
Prijevoznik koji vr{i javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu du`an je autobusnoj
stanici na kojoj je tim redom vo`nje predvi|en ulazak, odnosno izlazak putnika dostaviti registrirani
red vo`nje najmanje pet dana prije njegovog stupanja na snagu.
Prijevoznik je du`an autobusnoj stanici dostaviti cjenovnik sa cijenama za razdaljine izme|u stanica
i stajali{ta upisanih u red vo`nje.
Prijevoznik koji iz bilo kojih razloga nije u mogu}nosti, ili ne `eli dalje odr`avati registrirani red
vo`nje obavezan je nadle`nom organu, koji je registrirao red vo`nje, podnijeti pisani zahtjev sa
obrazlo`enjem za trajnu obustavu prijevoza i datumom kada prestaje sa odr`avanjem linije.
Prijevoznik je du`an istovremeno pisanim putem obavijestiti autobusne stanice o datumu obustave
prijevoza iz zahtjeva iz stava 3. ovog ~lana.

^lan 32.
Prijevoznik mora otpo~eti javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu prema
registriranom redu vo`nje danom stupanja na snagu.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, u toku va`enja reda vo`nje na odre|enoj liniji mo`e se
privremeno obustaviti javni prijevoz putnika u slu~aju vi{e sile i u vanrednim slu~ajevima koji
nezavisno od volje prijevoznika onemogu}avaju odvijanje tog prijevoza.
U slu~aju obustave prijevoza iz stava 2. ovog ~lana prijevoznik je du`an odmah po nastanku razloga
zbog kojeg se vr{i obustava o tome obavijestiti korisnike prijevoza putem sredstava javnog
informiranja, kao i autobusne stanice koje koristi prema redu vo`nje.
Obustavu prijevoza iz stava 2. ovog ~lana prijevoznik je du`an prijaviti nadle`nom organu koji je
registrirao red vo`nje i federalnoj inspekciji cestovnog prometa.
O privremenoj obustavi na konkretnoj liniji, na zahtjev prijevoznika, nadle`ni organ koji je
registrirao red vo`nje du`an je donijeti rje{enje.

^lan 33.
Prijevozniku kojem je nadle`ni organ pravomo}nim rje{enjem oduzeo licencu za linijski prijevoz
putnika brisat }e se registrirani redovi vo`nje na svim linijama na podru~ju Federacije Bosne i
Hercegovine.
Red vo`nje, odnosno neki od polazaka i povrataka iz registriranog reda vo`nje brisat }e se iz
Registra redova vo`nje, ako prijevoznik:
ne otpo~ne vr{iti javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu prema
registriranom redu vo`nje u roku od pet dana od dana njegovog stupanja na snagu;
obustavi odvijanje javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu du`e od pet
dana uzastopno, ili u raznim vremenskim razmacima du`e od deset dana u toku
registracionog perioda;
neuredno odr`ava liniju neprekidno du`e od osam dana, ili u razli~itim vremenskim
razmacima du`e od 15 dana u toku registracionog perioda;
pisano podnese zahtjev nadle`nom organu za obustavljanje odr`avanja linije, odnosno
polazaka i povrataka.
9
Sa reda vo`nje brisat }e se onaj kooperant koji je prema ugovoru o kooperaciji bio du`an odr`avati
red vo`nje, odnosno polazak ili povratak u odre|enom vremenskom periodu, a ne odr`ava ga, ili ga
odr`ava suprotno odredbama ugovora o kooperaciji, odnosno ukoliko su se stekli uvjeti iz stava 1. ili
stava 2. ovog ~lana, a red vo`nje se preregistruje na ostale kooperante ili kooperanta iz ugovora.
Ukoliko se kooperanti ne mogu dogovoriti o na~inu odr`avanja kooperantske linije iz ugovora o
kooperaciji nadle`ni ministar, odnosno nadle`ni organ iz ~lana 24. stav 2. ovog Zakona formirat }e
arbitra`nu komisiju.
Rje{enje o brisanju reda vo`nje u slu~aju iz stava 1. ovog ~lana donosi nadle`ni organ koji je
registrirao red vo`nje na osnovu pisanog obavje{tenja organa nadle`nog za izdavanje licenci iz ~lana
13. ovog Zakona.
Rje{enje o brisanju registriranog reda vo`nje, odnosno nekog od polazaka i povrataka donosi
nadle`ni organ koji je registrirao red vo`nje u slu~ajevima navedenim u stavu 2. ovog ~lana u
alinejama 1., 2. i 3. na osnovu nalaza inspekcije cestovnog prometa, a u slu~aju navedenom u stavu
2. alineja 4. ovog ~lana na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika.

II.1.2. Javni vanlinijski prijevoz putnika

^lan 34.
Javni prijevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prijevozu je prijevoz za koji se relacija, cijena
prijevoza, visina naknade za pru`ene usluge za potrebe putnika koji se prevoze i drugi uvjeti
prijevoza utvr|uju pisanim ugovorom izme|u prijevoznika, odnosno fizi~kog lica koje vr{i javni
prijevoz i naru~ioca prijevoza, ako drugim propisom nije druga~ije ure|eno.
^lan 35.
Javni vanlinijski prijevoz putnika u cestovnom prijevozu mo`e se vr{iti kao:
kru`na vo`nja unaprijed organizirane grupe putnika koja po~inje i zavr{ava na istom mjestu,
pri ~emu se ta grupa putnika prevozi istim vozilom na ~itavom itinereru i vra}a se na mjesto
polaska bez usputnog ulaska ili izlaska drugih putnika;
naizmjeni~na vo`nja organizirana radi prijevoza u vi{e putovanja od istog polazi{ta do istog
odredi{ta unaprijed organiziranih grupa putnika, s tim {to se svaka grupa koja je obavila
putovanje u odlasku vra}a u istom sastavu i to tako da se prva vo`nja u povratku i posljednja
vo`nja u odlasku u nizu naizmjeni~nih vo`nji vr{i praznim vozilom;
prijevoz unaprijed organizirane grupe putnika u odlasku i putovanje praznog vozila u
povratku i obratno;
taksiprijevoz.
Na vozilu kojim se vr{i prijevoz iz stava 1. alineje 1., 2. i 3. ovog ~lana mora biti istaknuta tabla sa
oznakom "vanlinijski prijevoz" u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla.
Odredba iz stava 2. ovog ~lana ne odnosi se na vozila kojima se vr{i taksiprijevoz.

^lan 36.
Ugovoreni prijevoz je vanlinijski prijevoz za odre|enu ta~no utvr|enu kategoriju putnika, ako se
takav prijevoz vr{i u cilju odlaska na posao ili u {kolu (fakultet) i obratno, na odre|enoj relaciji bez
prijema drugih putnika.
U autobusu kojim se vr{i prijevoz iz stava 1. ovog ~lana mora se nalaziti kopija ugovora o prijevozu
koji je zaklju~en izme|u organizacije - korisnika prijevoza i prijevoznika.
U donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla autobusa za vrijeme vr{enja posebnog vanlinijskog
prijevoza mora se nalaziti tabla sa oznakom "ugovoreni prijevoz".

^lan 37.
Prilikom vr{enja vanlinijskog cestovnog prijevoza iz ~lana 35. stav 1. alineja 1., 2. i 3. ovog Zakona
u motornom vozilu mora se nalaziti pisani ugovor o prijevozu, te putni list sa spiskom putnika
potpisan od prijevoznika, odnosno fizi~kog lica koje vr{i javni prijevoz.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, prilikom vr{enja prijevoza kada vanlinijski prijevoz
putnika vr{i organizator putovanja koji je ujedno i prijevoznik, umjesto ugovora o prijevozu u
10
motornom vozilu mora se nalaziti dokaz o uplati aran`mana u kojem je sadr`ana i naknada za
prijevoz u odlasku i povratku.
Kod vr{enja prijevoza iz ~lana 36. stav 1. ovog Zakona umjesto spiska putnika, putnici koji se
prevoze moraju kod sebe imati identifikacijske iskaznice ovjerene od prijevoznika ili fizi~kog lica
koje vr{i prijevoz, izdate na osnovu ugovora o prijevozu.
Pravilnik kojim se bli`e odre|uje oblik i sadr`aj putnog lista sa spiskom putnika donosi federalni
ministar.

II.1.2.1. Taksiprijevoz

^lan 38.
Taksiprijevoz je javni prijevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prijevozu za koji je cijena
prijevoza za pre|eni put unaprijed odre|ena i utvr|uje se taksimetrom po cjenovniku usluga.
Cjenovnik usluga mora biti ovjeren od kantonalnog ministarstva nadle`nog za poslove cestovnog
prometa i istaknut na vidnom mjestu u vozilu.
U toku prijevoza putnika taksivozilom mora biti uklju~en taksimetar, koji je ispravan, ba`daren
prema propisanim metrolo{kim uvjetima za taksimetre, plombiran i ugra|en na vidnom mjestu u
vozilu.
Prijevoznik, odnosno fizi~ko lice koje vr{i taksiprijevoz mo`e sa korisnikom prijevoza, na
relacijama du`im od 25 km, ugovoriti cijenu prijevoza i bez uklju~enja taksimetra, s tim da cijena ne
mo`e biti ve}a od one koja bi se utvrdila taksimetrom.
Prijevoznik, odnosno fizi~ko lice koje vr{i taksiprijevoz du`no je na zahtjev putnika koji se prevozi,
izdati kartu za prijevoz koja sadr`i registarski broj vozila, putnu relaciju, napla}enu, odnosno
ugovorenu cijenu, datum prijevoza, potpis i otisak pe~ata prijevoznika.
Ako se prijevoz iz stava 4. ovog ~lana vr{i bez uklju~enja taksimetra prijevoznik, odnosno fizi~ko
lice koje vr{i taksiprijevoz du`no je izdati kartu za prijevoz putniku koji se prevozi prije po~etka
vo`nje.

^lan 39.
Pri vr{enju taksiprijevoza bez saglasnosti putnika koji je prvi zapo~eo koristiti taj prijevoz, ne mogu
se primati na prijevoz drugi putnici.

^lan 40.
Taksiprijevoz mo`e se vr{iti samo putni~kim vozilom sa pet sjedi{ta (1+4), koje ima ~etvera vrata a
oblik karoserije je limuzina.
Putni~ko vozilo iz stava 1. ovog ~lana ne mo`e imati priklju~no vozilo.

^lan 41.
Voza~i koji upravljaju motornim vozilom kojim se vr{i taksiprijevoz, pored uvjeta utvr|enih
propisima o sigurnosti prometa na cestama, moraju ispunjavati i uvjete iz ~lana 9. ovog Zakona.

^lan 42.
Organizaciju i na~in vr{enja taksiprijevoza putnika na teritoriji kantona svojim propisom regulira
organ iz ~lana 10. stav 1. ovog Zakona.
Propisom iz stava 1. ovog ~lana ure|uje se naro~ito:
na~in organiziranja taksiprijevoza na teritoriji kantona, odnosno podru~ju grada i op}ine;
broj i razmje{taj taksistajali{ta, na~in njihovog kori{tenja, ure|enja i odr`avanja, te broj
vozila na pojedinim taksistajali{tima;
na~in utvr|ivanja i naplate cijene taksiprijevoza, ako se prevozi vi{e putnika;
na~in izdavanja dopunskih oznaka za vozila, njihova veli~ina, broj i izgled;
prava i du`nosti voza~a koji vr{i taksiprijevoz i putnika koji se prevoze taksivozilom;
osnovne i dopunske uvjete koje mora ispunjavati taksivoza~ i taksivozilo.

11
II.2. JAVNI PRIJEVOZ TERETA

^lan 43.
Javni prijevoz tereta u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: prijevoz tereta) mo`e se organizirati
kao linijski i vanlinijski prijevoz.

^lan 44.
Prijevoznik koji vr{i javni prijevoz tereta du`an je utvrditi cjenovnik pojedina~nih usluga prijevoza.
Cjenovnik iz stava 1. ovog ~lana ovjeren od prijevoznika mora se nalaziti u vozilu za vrijeme
vr{enja prijevoza.
Ministarstvo, na prijedlog Asocijacije prijevoznika pri Privrednoj komori Federacije Bosne i
Hercegovine, utvr|uje cjenovnik minimalnih cijena prijevoznih usluga u cestovnom prijevozu
tereta.
Prijevoznik je obavezan pridr`avati se utvr|enih cijena iz prethodnog stava.

^lan 45.
Prijevoznik koji vr{i javni prijevoz tereta du`an je u vozilu kojim vr{i prijevoz imati uredno
popunjen i ovjeren tovarni list u kojem, izme|u ostalog, moraju biti sadr`ani sljede}i podaci: naziv
prijevoznika i njegov porezni i identifikacijski broj, naru~ilac prijevoza, primalac tereta, relacija,
cijena prijevoza, koli~ina i vrsta tereta koji se prevozi i datum utovara tereta.
Tovarni list mora biti potpisan ili ovjeren od prijevoznika, isporu~ioca i primaoca tereta.

II.2.1. Javni linijski prijevoz tereta

^lan 46.
Linijski prijevoz tereta vr{i se na osnovu dozvole po registriranom redu vo`nje, a cijena i drugi
uvjeti prijevoza unaprijed su utvr|eni na osnovu cjenovnika.

^lan 47.
Ministarstvo izdaje dozvole za vr{enje linijskog prijevoza tereta i vodi registar izdatih dozvola.
Dozvolu iz stava 1. ovog ~lana prijevoznik mora imati u vozilu za vrijeme vr{enja prijevoza.
Federalni ministar pravilnikom propisuje uvjete za dobivanje i postupak izdavanja dozvola, kao i
na~in vo|enja registra izdatih dozvola.

^lan 48.
Prijevoznik je du`an o registriranoj liniji kao i o odobrenim promjenama na liniji najkasnije pet dana
prije otpo~injanja prijevoza obavijestiti sve teretne stanice koje se nalaze upisane u rje{enju.
Prijevoznik je du`an svim teretnim stanicama koje koristi na registriranoj liniji dostaviti utvr|eni
cjenovnik prijevoznih usluga.

^lan 49.
Prijevoznik kojem je izdato rje{enje za vr{enje linijskog prijevoza tereta du`an je prijevoz vr{iti na
osnovu uvjeta iz rje{enja i u skladu sa odredbama ovog Zakona.

II.2.2. Javni vanlinijski prijevoz tereta

^lan 50.
Vanlinijski prijevoz tereta je prijevoz tereta za koji se relacija, cijena prijevoza i drugi uvjeti
utvr|uju ugovorom izme|u prijevoznika i naru~ioca prijevoza.

12
^lan 51.
Prijevoz za posebne namjene (vanredni prijevoz, prijevoz opasnih materija i sl.) vr{i se na osnovu
ovog Zakona, Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o prijevozu opasnih
materija.
Prijevoz za posebne namjene vr{i se na osnovu dozvole koju izdaje nadle`ni organ odre|en
Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ili Zakonom o prijevozu opasnih materija.
Dozvola iz prethodnog stava ili njena kopija mora se nalaziti u vozilu za vrijeme vr{enja prijevoza
za posebne namjene.

III. PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

^lan 52.
Prijevoz za vlastite potrebe mogu vr{iti pravna ili fizi~ka lica pod uvjetima propisanim ovim
Zakonom.
Prijevoz za vlastite potrebe mo`e se vr{iti kao prijevoz tereta koji vr{e pravna lica radi zadovoljenja
svojih proizvodnih ili uslu`nih potreba u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar i kao prijevoz
osoba koje su u radnom odnosu kod istog i drugih osoba u vezi sa obavljanjem poslova iz te
djelatnosti.
Prijevoz za vlastite potrebe mo`e se vr{iti vlastitim motornim vozilom ili iznajmljenim putni~kim
vozilom (rentakar).
Prilikom vr{enja prijevoza za vlastite potrebe u vozilu se mora nalaziti pravomo}no rje{enje iz ~lana
5. ovog Zakona.
Kod prijevoza osoba za vlastite potrebe u autobusu se mora nalaziti putni list sa spiskom putnika iz
~lana 37. stav 1. ovog Zakona, a ako se vr{i prijevoz zaposlenika sa posla na posao, osobe koje se
prevoze moraju imati identifikacijske iskaznice izdate od pravnog, odnosno fizi~kog lica koje taj
prijevoz vr{i.

^lan 53.
Fizi~ko lice mo`e vr{iti prijevoz za vlastite potrebe sa jednim ili vi{e vozila ako:
prevozi teret koji je u vezi sa obavljanjem privredne i druge djelatnosti za koju ima rje{enje,
samostalno obavlja poljoprivrednu djelatnost, te prevozi vlastite poljoprivredne proizvode, ili
prevozi druge proizvode koje je nabavio u svrhu te proizvodnje,
prevozi osobe koje su kod njega u radnom odnosu.
Vozilom u vlasni{tvu fizi~kog lica kojim se vr{i prijevoz za vlastite potrebe mo`e upravljati vlasnik
vozila ili voza~ koji je u radnom odnosu kod vlasnika vozila.

^lan 54.
Fizi~ko lice mo`e vr{iti prijevoz osoba, tereta, ili osoba i tereta za vlastite potrebe motornim vozilom
samo na osnovu rje{enja za vr{enje tog prijevoza koje izdaje nadle`ni organ prema odredbama
Zakona o obrtu na ~ijem podru~ju fizi~ko lice ima prebivali{te.
Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana ne mo`e se izdati fizi~kom licu koje je upisano u registar za vr{enje
javnog prijevoza.
Nadle`ni organ iz stava 1. ovog ~lana du`an je voditi registar izdatih rje{enja za vr{enje prijevoza za
vlastite potrebe.
Odredbe ovog ~lana ne odnose se na prijevoz za vlastite potrebe koji se vr{i putni~kim automobilom
gra|ana i vozilom specijalno opremljenim za kampovanje.

^lan 55.
U motornom vozilu kojim se vr{i prijevoz za vlastite potrebe mora se nalaziti rje{enje za vr{enje tog
prijevoza.
U teretnom motornom vozilu najve}e dopu{tene mase vi{e od 3.500 kg, kojim se vr{i prijevoz tereta,
mora se nalaziti tovarni list iz ~lana 45. ovog Zakona.
13
^lan 56.
Motornim vozilom kojim se vr{i prijevoz za vlastite potrebe kod privrednih dru{tava, odnosno
drugih pravnih lica mora upravljati voza~ koji je u radnom odnosu kod vlasnika motornog vozila i
ispunjava uvjete iz ~lana 9. ovog Zakona.

III.1. Rentakar prijevoz

^lan 57.
Prijevoz osoba iznajmljenim motornim vozilima (rentakar) je prijevoz koji se vr{i za vlastite potrebe
na osnovu ugovora zaklju~enog izme|u korisnika i davaoca rentakar usluge po unaprijed utvr|enom
cjenovniku.
Pravno lice koje pru`a rentakar uslugu uz iznajmljivanje vozila sa voza~em mo`e takav vid usluge
pru`iti samo sa voza~ima koji su sa njim uspostavili radni odnos u skladu sa Zakonom o radu.
Pravno lice koje pru`a rentakar usluge mora biti registrirano za obavljanje te djelatnosti.
U motornom vozilu za vrijeme pru`anja rentakar usluge mora se nalaziti primjerak zaklju~enog
ugovora iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 58.
Vozila za rentakar usluge moraju ispunjavati uvjete predvi|ene pravilnikom iz ~lana 5. i pravilnikom
iz ~lana 8. ovog Zakona.
Korisnik rentakar vozila ne mo`e vr{iti javni prijevoz iznajmljenim vozilom.
^lan 59.
Za pru`anje rentakar usluge mo`e se koristiti putni~ko vozilo sa brojem sjedi{ta od 1+4 do 1+7.

IV. AUTOSTANICE

^lan 60.
Djelatnost pru`anja usluga autobusnih stanica u prijevozu putnika (u daljnjem tekstu: autobusna
stanica) i usluga teretnih stanica (u daljnjem tekstu: teretna stanica) mogu vr{iti pravna lica koja su
registrirana za obavljanje djelatnosti pru`anja stani~nih usluga i ako ispunjavaju uvjete propisane
ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

^lan 61.
Autostanica mora biti ozna~ena natpisom i to:
autobusna stanica sa natpisom mjesta u kojem se nalazi,
teretna stanica sa natpisom mjesta u kojem se nalazi.

IV.1. Autobusne stanice i stajali{ta

^lan 62.
Autobusna stanica je odre|eni prostor za prihvat i otpremu autobusa, izlazak ili ulazak putnika,
utovar ili istovar prtljage, rezervacija i prodaja karata za prijevoz, ~uvanje prtljage, informiranje
putnika i prijevoznika i ostali poslovi u vezi sa prijevozom putnika.
Autobusno stajali{te je odre|en i ozna~en prostor za zaustavljanje autobusa radi sigurnog ulaska ili
izlaska putnika.
Autobusna stanica obavlja poslove i usluge u okviru registrirane djelatnosti za koju ima javna
ovla{tenja na osnovu rje{enja koje izdaje Ministarstvo.

^lan 63.
Ulaz ili izlaz putnika obavlja se samo na autobusnim stanicama, odnosno autobusnim stajali{tima
upisanim u registrirani red vo`nje.
Prijevoznik je du`an na polaznu stanicu postaviti autobus koji prometuje na odre|enoj liniji 15
minuta prije polaska i to na peron koji mu je odre|en organizacijom rada autobusne stanice.
14
Ako je u redu vo`nje upisan naziv mjesta u kojem postoji autobusna stanica, prijevoznik je obavezan
koristiti usluge autobusne stanice u tom mjestu.
U mjestu u kojem postoje dvije ili vi{e autobusnih stanica namijenjenih za isti rang linijskog
prijevoza, prijevoznik }e koristiti usluge autobusne stanice koju ima upisanu u registrirani red
vo`nje.

^lan 64.
Autobusna stanica mora biti opremljena i odr`avana tako da odgovara svojoj svrsi.
U zavisnosti od zadovoljavanja propisanih uvjeta, vezano za posjedovanje opreme i sadr`aja u
okviru cjelokupne usluge, utvrdit }e se kategorija autobusne stanice.
Pravilnik kojim se bli`e odre|uju uvjeti koje mora ispunjavati autobusna stanica, na~in rada i
njihova kategorizacija donosi federalni ministar.

^lan 65.
Autobusna stanica mora pod jednakim uvjetima pru`ati svoje usluge svim prijevoznicima koji u
registriranom redu vo`nje imaju upisanu tu autobusnu stanicu, a prema cjenovniku u zavisnosti od
kategorije autobusne stanice.
Autobusna stanica mo`e napla}ivati svoje usluge samo ako je izvr{ena kategorizacija i ako joj je
rje{enjem Ministarstva utvr|ena jedna od kategorija.
Ministarstvo, na prijedlog Asocijacije prijevoznika pri Privrednoj komori Federacije Bosne i
Hercegovine, utvrdit }e maksimalne cijene usluga autobusnih stanica zavisno od kategorije stanice.
Prijevoznik koji vr{i prijevoz iz stava 1. ovog ~lana obavezan je autobusnoj stanici, upisanoj u
registrirani red vo`nje, povjeriti rezervaciju i prodaju karata za prijevoz, te davanje obavijesti
putnicima.
Autobusna stanica i prijevoznik iz stava 4. ovog ~lana ugovorom }e regulirati uvjete, na~in
kori{tenja usluga autobusne stanice, me|usobna prava i obaveze, a visinu naknade za pru`ene usluge
odredit }e u skladu sa cjenovnikom iz stava 3. ovog ~lana.
Slu`bena lica na autobusnoj stanici du`na su za vrijeme rada na vidnom mjestu nositi
identifikacijske iskaznice.

^lan 66.
Autobusna stanica du`na je voditi evidenciju o dolascima i odlascima autobusa i svakih 30 dana
nadle`nom organu koji je registrirao redove vo`nje dostavljati pisane informacije o redovima vo`nje
koje prijevoznik neuredno odr`ava, odnosno redovima vo`nje koje prijevoznik ne odr`ava.
Voza~ autobusa du`an je po dolasku na autobusnu stanicu odmah prijaviti dolazak autobusa,
odnosno prijaviti postavljanje autobusa na peron i ovjeriti putni nalog sa podacima o vremenu
dolaska i polaska autobusa sa autobusne stanice.
Otpravnik je du`an otpremiti svaki autobus sa polaznog perona prema redu vo`nje, ako su za to
ispunjeni uvjeti.
Voza~ autobusa mo`e po}i sa autobusne stanice po odobrenju otpravnika, odnosno kad mu se
odgovaraju}im svjetlosnim signalom odobri odlazak sa autobusne stanice, ako se otpremanje
autobusa vr{i svjetlosnom signalizacijom.

^lan 67.
U autobusnoj stanici mora se voditi prometni dnevnik na na~in propisan pravilnikom kojim se
propisuje obrazac, sadr`aj i na~in vo|enja prometnog dnevnika.
Pravilnik iz stava 1. ovog ~lana donosi federalni ministar.

^lan 68.
Nakon sklapanja ugovora iz ~lana 65. stav 5. ovog Zakona autobusna stanica du`na je sistematizirati
sve redove vo`nje po linijama, vremenu dolaska i odlaska autobusa sa autobusne stanice i istaknuti
ih na mediju predvi|enom za informiranje putnika.

15
^lan 69.
Prijevoznik mora obavijestiti autobusnu stanicu gdje zapo~inje prijevoz po redu vo`nje, o
nemogu}nosti odr`avanja polaska linije, odnosno o zaka{njenju ve}em od 30 minuta.
U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana autobusna stanica mora obavijestiti sljede}u autobusnu stanicu po
redu vo`nje.
U slu~aju prijema obavijesti o nemogu}nosti odr`avanja polaska ili nenajavljenog ka{njenja du`eg
od 30 minuta, autobusna stanica mo`e, ukoliko je ve} izvr{ila prodaju karata za taj polazak,
anga`irati drugog prijevoznika o tro{ku prijevoznika koji je trebao obaviti taj polazak.

IV.2. Teretne stanice

^lan 70.
Teretna stanica osigurava prihvat i otpremu teretnih motornih i priklju~nih vozila i tereta, osigurava
njihov smje{taj, usluge smje{taja i prehrane ~lanova posade.
Teretna stanica mo`e organizirati pru`anje i drugih usluga vezanih za vr{enje prijevoza tereta.
Rje{enje o ispunjavanju uvjeta iz st. 1. i 2. ovog ~lana donosi Ministarstvo.
Federalni ministar }e posebnim pravilnikom propisati uvjete koje moraju ispuniti teretne stanice za
obavljanje djelatnosti.

^lan 71.
Teretna stanica mora pru`ati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno
fizi~kim licima koji vr{e javni prijevoz.
Ako u mjestu postoji teretna stanica, nadle`no kantonalno ministarstvo mo`e propisom utvrditi
obavezu da su prijevoznici, odnosno fizi~ka lica koja vr{e javni prijevoz du`ni koristiti usluge
teretne stanice.

V. STANICE TEHNI^KOG PREGLEDA

^lan 72.
Stanica tehni~kog pregleda pru`a usluge tehni~kog pregleda vozila kojima se utvr|uje ispunjavanje
tehni~ko-eksploatacionih uvjeta i tehni~ka ispravnost vozila kojima se vr{e pojedine vrste prijevoza.
Za svako vozilo koje ispunjava navedene uvjete stanica tehni~kog pregleda izdaje odgovaraju}u
potvrdu.
Pru`anje usluga tehni~kog pregleda vozila iz stava 1. ovog ~lana mo`e vr{iti samo stanica tehni~kog
pregleda koja je registrirana za obavljanje poslova tehni~kog pregleda vozila i ima odobrenje za rad
dobijeno od Ministarstva.

^lan 73.
Odobrenje za rad stanici tehni~kog pregleda na prijedlog komisije izdaje Ministarstvo.
Komisiju iz stava 1. ovog ~lana formira federalni ministar.
Komisija iz stava 2. ovog ~lana broji 13 ~lanova od kojih su tri ~lana iz Ministarstva, s tim da je
jedan predsjednik komisije i po jednog ~lana iz kantonalnog ministarstva nadle`nog za poslove
cestovnog prometa.
^lana komisije iz kantonalnog ministarstva imenuje federalni ministar, na prijedlog kantonalnog
ministra nadle`nog za poslove cestovnog prometa.
Komisija svoje prijedloge vezane za davanje odobrenja treba bazirati u skladu sa evropskim
standardima i direktivama i u svemu postupati u skladu sa va`e}im propisima koji reguliraju ovu
oblast.

^lan 74.
Uvjete za obavljanje poslova utvr|ivanja tehni~ke ispravnosti vozila, na~in obavljanja pojedinih
vrsta tehni~kog pregleda, evidencije koje se vode i obrasci koji se izdaju, kao i drugi poslovi vezani
za rad stanica tehni~kog pregleda odre|uju se pravilnicima koje donosi federalni ministar.
16
^lan 75.
Kontrola ispravnosti vozila na stanicama tehni~kog pregleda vr{i se u skladu sa odredbama ovog
Zakona, pravilnicima donesenim na osnovu njega, kao i na osnovu drugih zakona i pravilnika
donesenih na osnovu njih i prema usvojenom standardu i va`e}im normativima.
Tehni~ki pregled obavlja se u skladu sa procedurama va`e}im za pojedine vrste tehni~kog pregleda,
a dokumentacija za vozilo izdaje se na bazi ispisa rezultata mjerenja pojedinih karakteristika tog
vozila dobijenih na opremi sa automatskim ispisom podataka, op}eg stanja vozila, te na osnovu
zapa`anja kontrolora o stanju pojedinih sklopova, agregata i komponenti tog vozila.
Ministarstvo, na prijedlog Asocijacije stanica tehni~kog pregleda pri Privrednoj komori Federacije
Bosne i Hercegovine, utvr|uje jedinstven cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehni~kog pregleda
vozila.

^lan 76.
Dio poslova iz svoje nadle`nosti, koji se odnose na rad stanica tehni~kog pregleda, Ministarstvo
mo`e prenijeti na odgovaraju}u stru~nu instituciju koja bude izabrana putem javnog oglasa.
Stru~na institucija koja }e obavljati poslove iz stava 1. ovog ~lana mora ispunjavati sljede}e uvjete:
biti upisana u sudski registar za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koju se prenosi javno
ovla{tenje;
imati kadrove sposobne za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koju se prenosi javno
ovla{tenje;
biti stru~no i tehni~ki osposobljena za vr{enje obuke za obavljanje poslova tehni~kog
pregleda vozila, ba`darenja tahografa;
biti stru~no i tehni~ki osposobljena za vr{enje stru~nog nadzora nad radom stanica tehni~kog
pregleda, kontrolora tehni~ke ispravnosti vozila, voditelja stanice tehni~kog pregleda;
imati kadar i opremu za vr{enje kontrole ispravnosti ba`darenja opreme i ure|aja na stanici
tehni~kog pregleda;
dokazati da mo`e pratiti referentnu literaturu evropske zajednice iz ove oblasti i vr{iti
primjenu savremenih dostignu}a na stanicama tehni~kog pregleda i davati prijedloge za
dopunu postoje}ih normativnih akata iz ove oblasti u skladu sa evropskim standardima;
posjedovati ra~unare, stru~nu literaturu, laboratoriju sa tipski odobrenom opremom, kabinete
i drugu opremu neophodnu za obavljanje djelatnosti koje se prenose;
ispunjavati uvjete propisane pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.
Stru~na institucija iz stava 1. ovog ~lana obavlja sljede}e poslove:
prati propise iz oblasti kontrole ispavnosti vozila koje donose susjedne zemlje, Evropska
unija i druge me|unarodne organizacije i integracije;
utvr|uje uvjete za rad stanica za tehni~ki pregled vozila i izdaje certifikate i vodi slu`benu
evidenciju o njima na osnovu kojih Ministarstvo prenosi javno ovla{tenje stanici tehni~kog
pregleda vozila za obavljanje pojedinih vrsta tehni~kog pregleda vozila i izdavanja potvrda o
njihovoj ispravnosti;
vr{i stru~no osposobljavanje kadrova za obavljanje poslova kontrolora tehni~ke ispravnosti
vozila i drugih osoba koje rade na stru~nim poslovima tehni~kog pregleda i registracije
motornih vozila;
organizira periodi~nu provjeru znanja kontrolora tehni~ke ispravnosti vozila i drugog
osoblja;
organizira kontrolu ba`darenja opreme kojom se vr{i kontrola tehni~ke ispravnosti vozila;
organizira uvezivanje stanica za tehni~ki pregled vozila i drugih zainteresiranih subjekata u
jedinstven informa- ti~ki sistem vezan za poslove tehni~kog pregleda vozila;
vr{i obradu podataka i izradu analiza iz oblasti tehni~kog pregleda vozila;
ostvaruje saradnju sa stru~nim, nau~nim organiza- cijama, institutima, preduze}ima i drugim
pravnim licima iz oblasti tehni~kog pregleda vozila;
daje pisana uputstva i informacije, te izra|uje stru~ne publikacije iz oblasti tehni~kog
pregleda vozila;
17
na zahtjev organa koji vr{i upravni nadzor nad radom stru~ne institucije iz stava 1. ovog
~lana, a najmanje dva puta godi{nje, dostavlja izvje{taje, podatke i dokumenta od zna~aja za
vr{enje upravnog nadzora.
Bli`e odredbe o na~inu obavljanja pojedinih poslova i zadataka iz stava 3. ovog ~lana propisat }e se
pravilnicima iz ~lana 74. ovog Zakona.

^lan 77.
Stru~na institucija iz ~lana 76. stav 1. ovog Zakona gubi javna ovla{tenja za obavljanje poslova iz
stava 3. ~lana 76. ovog Zakona ukoliko:
poslove ne obavlja stru~no i blagovremeno,
ne podnosi izvje{taje, podatke, ili drugu dokumentaciju u skladu sa ~lanom 76. stav 3. alineja
10.,
izvje{taj o radu ne bude pozitivno ocijenjen od Ministarstva.

^lan 78.
U ostvarivanju svoje funkcije, vezano za rad stanica tehni~kog pregleda, Ministarstvo je nadle`no
da:
donosi propise i op}e akte iz oblasti tehni~kog pregleda vozila i rada stanica za tehni~ki
pregled vozila,
vr{i upravni nadzor nad radom stanica za tehni~ki pregled vozila,
vr{i upravni nadzor nad radom stru~ne institucije iz ~lana 76. stav 1. ovog Zakona.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR

^lan 79.
Poslove inspekcijskog nadzora nad provo|enjem odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na
osnovu njega vr{i Ministarstvo.
Neposredne poslove inspekcijskog nadzora obavljaju federalni inspektori za cestovni promet (u
daljnjem tekstu: inspektor).

^lan 80.
Inspektor mo`e biti osoba koja ima visoku {kolsku spremu, diplomirani in`injer prometa cestovnog
smjera, polo`en stru~ni upravni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na najslo`enijim
upravnim poslovima poslije polo`enog stru~nog ispita.
Federalni ministar mo`e, po potrebi, rje{enjem privremeno ovlastiti i drugu osobu koja ispunjava
uvjete iz stava 1. ovog ~lana da izvr{i odre|ene poslove inspekcijskog nadzora sa svim ovla{tenjima
inspektora.

^lan 81.
Inspektor vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima i preduzetim mjerama.
Sadr`aj i na~in vo|enja evidencije iz stava 1. ovog ~lana propisuje federalni ministar pravde.

^lan 82.
Nadzor nad provo|enjem odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega inspektor vr{i u
sjedi{tu i drugim poslovnim prostorijama pravnog ili fizi~kog lica.
Inspektor u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora ovla{ten je zaustaviti vozila koja su predmet
ovog Zakona.
Zaustavljanje vozila, u smislu prethodnog stava ovog ~lana, inspektor vr{i isticanjem tablice koja je
u obliku prometnog znaka "zabranjen promet svim vozilima u oba smjera" na kojoj je ispisano
"STOP INSPEKCIJA".
Voza~ motornog vozila na znak iz prethodnog stava du`an je zaustaviti vozilo i postupiti po
nalozima inspektora.
18
Za vr{enje inspekcijskog nadzora inspektor koristi posebnu tehni~ku opremu i ozna~ena slu`bena
vozila.
Federalni ministar svojim uputstvom odredit }e na~in obilje`avanja slu`benog vozila te potrebnu
tehni~ku opremu za pregled.

^lan 83.
Prilikom vr{enja inspekcijskog nadzora inspektor mora imati iskaznicu.
Oblik i sadr`aj iskaznice propisuje federalni ministar pravde a iskaznicu inspektoru izdaje federalni
ministar.

^lan 84.
U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektori posebno nadziru:
ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe;
na~in vr{enja prijevoza osoba, tereta, ili osoba i tereta na podru~ju Federacije Bosne i
Hercegovine;
ispunjavanje propisanih uvjeta za vozila kojima se vr{i prijevoz na podru~ju Federacije
Bosne i Hercegovine;
ispunjavanje propisanih uvjeta i na~ina rada i kori{tenja autobusnih i teretnih stanica;
da li je preventivni tehni~ki pregled vozila va`e}i i obavljen kod ovla{tene stanice tehni~kog
i preventivnog pregleda vozila.
^lan 85.
U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor je ovla{ten:
1) pregledati:
poslovne i druge prostorije,
vozila, ure|aje, opremu, voznu dokumentaciju putnika i tereta,
poslovne knjige, sporazume, ugovore i druge isprave u vezi sa prijevozni~kom djelatnosti,
rje{enje za rad stanice tehni~kog pregleda kao i dokumentaciju na osnovu koje zaposleni
obavljaju tehni~ki pregled vozila, ba`darenost opreme i primjenu jedinstvenog cjenovnika na
stanici tehni~kog pregleda,
dokumentaciju i evidenciju, ra~unarsku bazu podataka koje omogu}avaju uvid u poslovanje i
primjenu propisa u vezi s prijevozni~kom djelatnosti;
2) narediti otklanjanje nedostataka u pogledu:
ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje odre|ene vrste prijevoza,
ispunjavanja uvjeta za rad autobusnih i teretnih stanica,
ispunjavanja propisanih tehni~ko-eksploatacionih uvjeta i svojstava predvi|enih standardima
za vozila,
obavljanja preventivnih tehni~kih pregleda vozila i urednosti kontrole tehni~ke ispravnosti
vozila,
odr`avanja reda vo`nje,
kao i u svim drugim slu~ajevima neprimjenjivanja propisa nad kojima se vr{i nadzor;
3) privremeno zabraniti:
vr{enje prijevoza osoba ili tereta, ili osoba i tereta, ako utvrdi da se vr{i bez odgovaraju}e
licence, odnosno bez rje{enja za vr{enje prijevoza za vlastite potrebe,
kori{tenje vozila ako ono ne ispunjava propisane uvjete prema odredbama ovog Zakona,
vr{enje javnog linijskog prijevoza osoba u cestovnom prijevozu na liniji za koju red vo`nje
nije registriran, ili na liniji na kojoj prijevoznik vr{i prijevoz bez odobrene izmjene reda
vo`nje, ili suprotno roku va`enja registriranog reda vo`nje,
vr{enje javnog vanlinijskog prijevoza osoba, ako utvrdi da ga prijevoznik vr{i suprotno
pravilima o na~inu vr{enja vanlinijskog prijevoza shodno deklarisanoj vrsti iz putnog lista, ili
ukoliko nema va`e}i putni list,
obavljanje poslova voza~a, odnosno ~lana posade motornog vozila, ako utvrdi da voza~,
odnosno ~lan posade vozila nema iskaznicu za voza~a, nije u radnom odnosu kod nadziranog
19
pravnog subjekta, odnosno vlasnika vozila, onemogu}i izvr{enje inspekcijskog pregleda, ili
odbije izvr{iti nare|enje inspektora,
vr{enje taksiprijevoza, ako utvrdi da prijevoznik ne ispunjava uvjete propisane odredbama
ovog Zakona i drugih propisa,
pru`anje stani~nih usluga, ako utvrdi da su radom autobusne ili teretne stanice ugro`eni
zdravlje ili `ivot ljudi.
Mjera privremene zabrane iz ta~ke 3. ovog ~lana traje do otklanjanja nedostataka.

^lan 86.
Inspektor }e donijeti rje{enje i odmah primijeniti mjeru isklju~enja vozila iz prometa, odnosno
udaljiti voza~a ili ~lana posade iz vozila, ako utvrdi da:
vozilom se ~ine radnje za koje je izre~ena mjera privremene zabrane iz ~lana 85. stav 1. ta~ka
3. alineje 1., 2., 3., 4. i 6. ovog Zakona,
voza~ ili ~lan posade vozila obavlja poslove i zadatke i pored izre~ene mjere privremene
zabrane iz ~lana 85. stav 1. ta~ka 3. alineja 5. ovog Zakona.
Prilikom isklju~enja vozila iz prometa inspektor oduzima prometnu dozvolu za vozilo i registarske
tablice i o tome izdaje odgovaraju}u potvrdu.
Obavezu skidanja registarskih tablica izvr{it }e voza~ i predati ih inspektoru.
Ukoliko voza~ odbije da skine registarske tablice vozilo se o tro{ku vlasnika ili voza~a vozila
upu}uje na najbli`u stanicu tehni~kog pregleda, ili u najbli`u automehani~arsku radionicu u kojoj }e
se obaviti skidanje registarskih tablica.
Mjera iz stava 2. ovog ~lana u prvom slu~aju izri~e se u trajanju od sedam dana a u ponovljenom
slu~aju u vremenskom trajanju od 30 dana.
Sve posljedice i tro{kove nastale zbog isklju~enja vozila iz prometa i zabrane obavljanja poslova na
radnom mjestu voza~a, odnosno ~lana posade vozila snosi u cijelosti nadzirano pravno ili fizi~ko
lice.
Na~in izvr{enja mjera iz ovog ~lana propisat }e se posebnim pravilnikom kojeg donosi federalni
ministar.

^lan 87.
Inspektor }e donijeti rje{enje i odmah narediti njegovo izvr{enje kada utvrdi da nadzirano pravno
lice postupa protivno ranije izre~enoj mjeri privremene zabrane iz ~lana 85. stav 1. ta~ka 3. alineja 7.
ovog Zakona.
U provedbi rje{enja iz stava 1. ovog ~lana inspektor }e pe~a}enjem ili na drugi pogodan na~in
privremeno zatvoriti prostorije i onemogu}iti kori{tenje strojeva, ure|aja i drugih sredstava za rad u
kojima se ili kojima se obavlja djelatnost.

^lan 88.
Inspektor je ovla{ten odmah uputiti vozilo na vanredni tehni~ki pregled ako utvrdi da ne ispunjava
uvjete iz ~lana 5. ili ~lana 8. ovog Zakona, ili ako postoji osnovana sumnja da bi upotreba tih vozila
ugrozila sigurnost prometa.
Vozilo iz stava 1. ovog ~lana mo`e se uklju~iti u promet poslije obavljenog vanrednog tehni~kog
pregleda na kojem je utvr|eno da su otklonjeni nedostaci zbog kojih je vozilo isklju~eno iz prometa.
U slu~aju utvr|ene neispravnosti vozila na vanrednom tehni~kom pregledu tro{kove obavljenog
tehni~kog pregleda snosi vlasnik vozila.
Inspektor donosi rje{enje o isklju~enju vozila iz prometa.

^lan 89.
U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor mo`e oduzeti pravnom ili fizi~kom licu dokumentaciju,
isprave, kopije-izvode iz ra~unarskih baza podataka (ispis itd.), ako posumnja u njihovu ispravnost,
odnosno ako poslovanje ne obavljaju u skladu sa tom dokumentacijom, ispravama i evidencijom iz
ra~unarske baze podataka.
20
Dokumentacija, isprave i kopije-izvodi iz ra~unarske baze podataka oduzimaju se privremeno,
odnosno na vrijeme potrebno za utvr|ivanje njihove ispravnosti, ili do dono{enja kona~nog rje{enja
pri ~emu se nadziranom pravnom ili fizi~kom licu izdaje potvrda.

^lan 90.
O preduzimanju upravnih mjera kojim se nare|uje otklanjanje utvr|enih nedostataka i nepravilnosti i
preduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za koje je ovim Zakonom i propisima donesenim na
osnovu njega ovla{ten, inspektor donosi rje{enje.
Protiv rje{enja koje donosi inspektor mo`e se izjaviti `alba federalnom ministru u roku od osam
dana od dana prijema rje{enja.
@alba protiv rje{enja iz ~lana 85. stav 1. ta~ka 3. i ~l. od 86. do 88. ovog Zakona ne odga|a njegovo
izvr{enje.

^lan 91.
Pravna ili fizi~ka lica du`na su omogu}iti inspektoru obavljanje poslova iz ~l. od 85. do 89. ovog
Zakona.
Pravna ili fizi~ka lica ~ije je poslovanje podvrgnuto nadzoru inspektora du`na su na njegov zahtjev i
u ostavljenom roku dostaviti ta~ne podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova iz
njegove nadle`nosti.

^lan 92.
Inspektor je du`an preduzeti odgovaraju}e mjere i preventivne aktivnosti u cilju spre~avanja
nastupanja {tetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provo|enju zakona i propisa
donesenih na osnovu zakona ~ije izvr{enje nadzire.

VII. KAZNENE ODREDBE

^lan 93.
Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice
ako:
1. obavlja periodi~ne preventivne tehni~ke preglede bez registrirane djelatnosti (~lan 8. stav 3. ovog
Zakona);
2. obavlja periodi~ne preventivne tehni~ke preglede bez registrirane djelatnosti (~lan 8. stav 4. ovog
Zakona);
3. vr{i javni prijevoz bez registrirane djelatnosti javnog prijevoza (~lan 11. stav 2. ovog Zakona);
4. vr{i javni prijevoz bez posjedovanja licence iz ~lana 13. ovog Zakona;
5. povjeri ili ustupi vr{enje javnog prijevoza u linijskom cestovnom prijevozu drugom prijevozniku
(~lan 18. ovog Zakona);
6. prijevoz za posebne namjene vr{i bez dozvole nadle`nog organa (~lan 51. stav 2. ovog Zakona);
7. prijevoz za vlastite potrebe vr{i bez rje{enja za vr{enje tog prijevoza (~lan 54. stav 1. ovog
Zakona);
8. pru`a rentakar usluge, a nije registriran za obavljanje te djelatnosti (~lan 57. stav 3. ovog
Zakona);
9. pru`a usluge autostanica bez registrirane djelatnosti (~lan 60. ovog Zakona);
10. pru`a usluge tehni~kog pregleda vozila bez registrirane djelatnosti (~lan 72. stav 3. ovog
Zakona);
11. kontrolu tehni~ke ispravnosti vozila ne obavlja u skladu sa va`e}im propisima, usvojenim
standardom i va`e}im normativima (~lan 75. st. 1. i 2. ovog Zakona);
12. dokumentaciju o obavljenom tehni~kom pregledu vozila ne izdaje na bazi ispisa rezultata
mjerenja dobivenih na mjernoj opremi, ili izda dokumentaciju sa pozitivnim rezultatom pregleda, a
osobnim zapa`anjem je mogao uo~iti da stanje pojedinih sklopova, agregata ili komponenti vozila
ne odgovara propisanim normama (~lan 75. stav 2. ovog Zakona);
13. onemogu}i ili ometa inspektora u obavljanju poslova inspekcije (~lan 91. stav 1. ovog Zakona).
21
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do
2.000,00 KM i odgovorno lice pravnog lica ili voza~ stranog prijevoznika.
Za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana pored nov~ane kazne izri~e se i za{titna mjera zabrane obavljanja
djelatnosti za koju je izre~ena kazna u trajanju od tri mjeseca do jedne godine i za{titna mjera
oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvr{enjem prekr{aja.

^lan 94.
Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice
ako:
1. preventivne periodi~ne preglede obavlja bez ovla{tenja Ministarstva (~lan 8. stav 3. ovog
Zakona);
2. preventivne periodi~ne preglede obavlja bez ovla{tenja Ministarstva (~lan 8. stav 4. ovog
Zakona);
3. javni prijevoz vr{i vozilom suprotno odredbama ~lana 19. ovog Zakona;
4. vr{i javni linijski prijevoz putnika bez registriranog reda vo`nje, ili bez izdate dozvole za prijevoz
(~lan 23. ovog Zakona);
5. javni prijevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prijevozu vr{i suprotno odredbama ~lana 35.
stav 1. ovog Zakona;
6. ugovoreni prijevoz putnika vr{i suprotno odredbama ~lana 36. stav 1. ovog Zakona;
7. linijski prijevoz tereta vr{i bez registriranog reda vo`nje, odnosno bez dozvole za vr{enje linijskog
prijevoza tereta (~lan 46. ovog Zakona);
8. pru`a usluge autobusnih stanica bez rje{enja Ministarstva (~lan 62. stav 3. ovog Zakona);
9. pru`a usluge teretnih stanica bez rje{enja nadle`nog organa, odnosno suprotno donesenom
rje{enju iz ~lana 70. stav 3. ovog Zakona;
10. pru`a usluge tehni~kog pregleda vozila bez odobrenja za rad Ministarstva (~lan 72. stav 3. ovog
Zakona);
11. ne izvr{i pravomo}no rje{enje koje je na osnovu odredbe ovog Zakona donio inspektor, ili ne
izvr{i rje{enje na koje `alba nema suspenzivno djelovanje;
12. u ostavljenom roku inspektoru ne dostavi ta~ne podatke i dokumentaciju potrebnu za rad (~lan
91. stav 2. ovog Zakona).
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do
1.000,00 KM i odgovorno lice pravnog lica ili voza~ stranog prijevoznika.
Za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana pored nov~ane kazne izri~e se i za{titna mjera oduzimanja
imovinske koristi ostvarene izvr{enjem prekr{aja.

^lan 95.
Nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice
ako:
1. vr{i javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe vozilom za koje ne posjeduje va`e}e rje{enje o
ispunjavanju tehni~ko-eksploatacionih uvjeta iz ~lana 5. stav 3. ovog Zakona;
2. vr{i prijevoz vozilom na kojem nije obavljen preventivni tehni~ki pregled, ili je istekao, ili je
obavljen kod neovla{tene stanice tehni~kog pregleda (~lan 8. ovog Zakona);
3. obavlja djelatnost prijevoza suprotno organizaciji i na~inu koji je propisao nadle`ni organ iz ~lana
10. ovog Zakona;
4. javni prijevoz vr{i ne pridr`avaju}i se odredbi ovog Zakona, uvjeta iz dozvole, ili druge va`e}e
dokumentacije (~lan 12. ovog Zakona);
5. prijevoz osoba u linijskom cestovnom prijevozu ne vr{i u skladu sa registriranim redom vo`nje
(~lan 23. ovog Zakona);
6. karte za prijevoz prodaje za red vo`nje koji nije registriran ili je van utvr|enog cjenovnika (~lan
29. stav 5. ovog Zakona);
7. karte za prijevoz prodaje u autobusu na autobusnoj stanici u terminu kada je organizirana prodaja
karata (~lan 29. stav 6. ovog Zakona);
22
8. ne otpo~ne, ili obustavi vr{enje javnog prijevoza osoba u linijskom cestovnom prijevozu po
registriranom redu vo`nje (~lan 32. stav 1. ovog Zakona);
9. ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 37. st. 1. i 2. ovog Zakona;
10. obavlja djelatnost taksiprijevoza suprotno organizaciji i na~inu koji je propisao nadle`ni organ iz
~lana 42. ovog Zakona;
11. vr{i javni prijevoz tereta bez tovarnog lista (~lan 45. stav 1. ovog Zakona);
12. linijski prijevoz tereta vr{i suprotno odredbama ovog Zakona, ili suprotno uvjetima iz rje{enja
(~lan 49. ovog Zakona);
13. vanlinijski prijevoz tereta vr{i bez sklopljenog ugovora iz ~lana 50. ovog Zakona;
14. prijevoz za vlastite potrebe vr{i suprotno odredbama ~lana 52. st. 2., 3. i 5. ovog Zakona;
15. vr{i prijevoz tereta bez tovarnog lista (~lan 55. stav 2. ovog Zakona);
16. prijevoz osoba rentakar vozilom ne vr{i za vlastite potrebe, ili ga vr{i bez zaklju~enog ugovora,
ili bez unaprijed utvr|enog cjenovnika (~lan 57. stav 1. ovog Zakona);
17. iznajmljuje vozilo sa voza~ima koji nisu kod njega zaposleni, ili ne ispunjavaju uvjete za voza~a
propisane ovim Zakonom (~lan 57. stav 2.);
18. vozilo za pru`anje rentakar usluga ne ispunjava uvjete iz ~lana 58. stav 1. ovog Zakona;
19. autobusna stanica svoje usluge ne pru`a pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima koji imaju
u registriranom redu vo`nje upisanu tu stanicu, ili usluge ne napla}uje u skladu sa cjenovnikom u
zavisnosti od kategorije autobusne stanice (~lan 65. stav 1. ovog Zakona);
20. autobusna stanica napla}uje svoje usluge, iako nije izvr{ena kategorizacija te stanice i bez
rje{enja o utvr|enoj kategoriji (~lan 65. stav 2. ovog Zakona);
21. prijevoznik ne povjeri autobusnoj stanici prodaju i rezervaciju karata za prijevoz (~lan 65. stav 4.
ovog Zakona);
22. autobusna stanica ne pridr`ava se odredbi ugovora sklopljenog sa prijevoznikom (~lan 65. stav 5.
ovog Zakona);
23. prijevoznik se ne pridr`ava odredbi ugovora sklopljenog sa autobusnom stanicom (~lan 65. stav
5. ovog Zakona);
24. teretna stanica ne pru`a svoje usluge svim prijevoznicima pod jednakim uvjetima (~lan 71. stav
1. ovog Zakona).
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do
1.000,00 KM i odgovorno lice pravnog lica ili voza~ stranog prijevoznika.

^lan 96.
Nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice
ako:
1. prijevoz vr{i vozilom na kojem nije izvr{en dnevni tehni~ki pregled ili nije potpisan na putnom
nalogu (~lan 8. stav 2. ovog Zakona);
2. povjeri upravljanje motornim vozilom voza~u koji ne ispunjava uvjete iz ~lana 9. stav 2. ovog
Zakona;
3. ne donese pravilnik kojim se reguliraju prava i obaveze ~lanova posade vozila (~lan 15. stav 2.
ovog Zakona);
4. vr{i prijevoz putnika ili tereta u linijskom cestovnom prijevozu bez utvr|enog cjenovnika (~lan
17. stav 1. ovog Zakona), ili ne utvrdi cjenovnik za svaku liniju posebno sa cijenama izme|u stanica
i stajali{ta (~lan 17. stav 2. ovog Zakona);
5. prijevoz u linijskom cestovnom prijevozu vr{i neuredno ili neredovno (~lan 27. stav 1. ovog
Zakona);
6. bis vo`nju ne vr{i svim vozilima na cijeloj relaciji za koju je red vo`nje registriran (~lan 27. stav
3. ovog Zakona);
7. prijevoznik u linijskom cestovnom prometu ne pridr`ava se utvr|ene minimalne cijene prijevozne
usluge, odnosno svoje usluge u linijskom cestovnom prijevozu napla}uje manje od utvr|ene
minimalne cijene prijevozne usluge (~lan 28. st. 5. ovog Zakona);
23
8. vr{i prodaju karata za prijevoz na prodajnom mjestu u autobusnoj stanici, turisti~koj agenciji, u
poslovnici ili u autobusu po cijenama koje se razlikuju od cijena utvr|enih cjenovnikom
prijevoznika za tra`enu relaciju (~lan 29. stav 4. ovog Zakona);
9. postupa suprotno odredbama ~lana 31. ovog Zakona;
10. o obustavi prijevoza (~lan 32. stav 2. ovog Zakona) ne obavijesti korisnike prijevoza, ili
autobusne stanice ili to ne prijavi nadle`nom organu koji je registrirao red vo`nje i Federalnoj
inspekciji cestovnog prometa (~lan 32. st. 3. i 4. ovog Zakona);
11. u autobusu kojim se vr{i ugovoreni prijevoz ne nalazi se zaklju~en ugovor o prijevozu, ili
njegova ovjerena kopija (~lan 36. stav 2. ovog Zakona);
12. ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 37. stav 3. ovog Zakona;
13. vr{i javni prijevoz tereta u cestovnom prijevozu, a ne utvrdi cjenovnik pojedina~nih usluga
prijevoza, ili se ne pridr`ava cjenovnika minimalnih cijena prijevoznih usluga, tj. postupa suprotno
odredbama ~lana 44. stav 1. ili stav 4. ovog Zakona;
14. autobusna ili teretna stanica nije ozna~ena u skladu sa odredbama ~lana 61. ovog Zakona;
15. dopusti da se ulaz osoba u autobus ili izlaz osoba iz autobusa obavlja van autobusnih stanica ili
stajali{ta upisanih u registrirani red vo`nje (~lan 63. stav 1. ovog Zakona);
16. u autobusnoj stanici se ne vodi prometni dnevnik u skladu sa ~lanom 67. stav 1. ovog Zakona.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00
KM i odgovorno lice pravnog lica ili voza~ stranog prijevoznika.

^lan 97.
Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice
ako:
1. na motornom vozilu nije ispisana firma, ili nije ispisana na propisan na~in (~lan 6. stav 1. ovog
Zakona);
2. u motornom vozilu ne nalazi se putni nalog popunjen i ovjeren na propisan na~in (~lan 7. stav 1.
ovog Zakona);
3. izda novi putni nalog za vozilo prije vra}anja putnog naloga za prethodnu vo`nju (~lan 7. stav 2.
ovog Zakona);
4. povjeri vr{enje javnog prijevoza ~lanu posade bez iskaznice iz ~lana 13. stav 4. ovog Zakona;
5. ne vr{i prijevoz u skladu sa odredbama ~lana 14. stav 1. ovog Zakona;
6. prijevoz osoba u linijskom prijevozu vr{i bez postavljene table sa ispisanim podacima o polaznoj,
zavr{noj i najmanje jednoj od usputnih stanica (~lan 27. stav 2. ovog Zakona), osim ako je vozilo
obilje`eno na na~in predvi|en stavom 5. istog ~lana, ili bis vo`nju vr{i bez postavljene table sa
natpisom"bis vo`nja" (~lan 27. stav 4. ovog Zakona);
7. nema ovjeren i potpisan cjenovnik u skladu sa odredbama ~lana 28. stav 1. ovog Zakona;
8. karte za prijevoz izdaje bez podataka propisanih odredbama ~lana 28. stav. 3. ovog Zakona;
9. ne pridr`ava se minimalnih cijena prijevoznih usluga (~lan 28. stav 5. ovog Zakona);
10. na vozilu ne istakne tablu sa oznakom "vanlinijski prijevoz" (~lan 35. stav 2.);
11. na vozilu ne istakne tablu sa oznakom "ugovoreni prijevoz" (~lan 36. stav 3.);
12. vr{i taksiprijevoz suprotno odredbama ~lana 38. ovog Zakona;
13. nema dozvolu za vr{enje linijskog prijevoza tereta u vozilu za vrijeme vr{enja prijevoza (~lan 47.
stav 2. ovog Zakona);
14. o registriranoj liniji, ili o promjenama na liniji ne obavijesti sve teretne stanice koje su upisane u
rje{enju najkasnije pet dana prije otpo~injanja prijevoza, ili ne dostavi utvr|en cjenovnik svim
teretnim stanicama koje koristi na registriranoj liniji (~lan 48. st. 1. i 2. ovog Zakona);
15. upravlja vozilom, a nije u radnom odnosu kod vlasnika vozila (~lan 53. stav 2. ovog Zakona);
16. autobusna stanica ne dostavlja pisane izvje{taje (~lan 66. stav 1. ovog Zakona);
17. ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 68. ovog Zakona;
18. ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 69. st. 1. i 2. ovog Zakona.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 500,00
KM i odgovorno lice pravnog lica ili voza~ stranog prijevoznika.
24

^lan 98.
Nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice,
odnosno drugo lice ako:
1. vr{i javni prijevoz bez va`e}eg rje{enja za vr{enje javnog prijevoza (~lan 11. stav 3. ovog
Zakona);
2. obavlja djelatnost prijevoza suprotno organizaciji i na~inu koji je propisao nadle`ni organ iz ~lana
10. ovog Zakona;
3. vr{i javni prijevoz bez posjedovanja licence iz ~lana 13. ovog Zakona;
4. vr{i javni prijevoz vozilom suprotno odredbama ~lana 19. ovog Zakona;
5. javni prijevoz osoba u vanlinijskom cestovnom prijevozu vr{i suprotno odredbama ~lana 35. stav
1. ovog Zakona;
6. prijevoz za posebne namjene vr{i bez dozvole nadle`nog organa (~lan 51. stav 2. ovog Zakona);
7. prijevoz za vlastite potrebe vr{i bez rje{enja za vr{enje tog prijevoza (~lan 54. stav 1. ovog
Zakona);
8. pru`a rentakar usluge, a nije registrirao obavljanje djelatnosti (~lan 57. stav 3. ovog Zakona);
9. onemogu}i, ili ometa inspektora u obavljanju poslova inspekcije (~lan 91. stav 1. ovog Zakona);
10. ne izvr{i pravomo}no rje{enje koje je na osnovu odredaba ovog Zakona donio inspektor, ili ne
izvr{i rje{enje na koje `alba nema suspenzivno djelovanje;
11. u ostavljenom roku inspektoru ne dostavi ta~ne podatke i dokumentaciju potrebnu za rad (~lan
91. stav 2. ovog Zakona).
Za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana pored nov~ane kazne izri~e se i za{titna mjera zabrane obavljanja
djelatnosti za koju je izre~ena kazna u trajanju od tri mjeseca do jedne godine i za{titna mjera
oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvr{enjem prekr{aja.

^lan 99.
Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice,
odnosno drugo lice ako:
1. vr{i javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe vozilom za koje ne posjeduje va`e}e rje{enje o
ispunjavanju tehni~ko-eksploatacionih uvjeta iz ~lana 5. stav 3. ovog Zakona;
2. na motornom vozilu nije ispisana firma, ili nije ispisana na propisan na~in (~lan 6. stav 1. ovog
Zakona);
3. vr{i prijevoz vozilom na kojem nije obavljen preventivni tehni~ki pregled, ili je istekao, ili je
obavljen kod neovla{tene stanice tehni~kog pregleda (~lan 8. stav 1. ovog Zakona);
4. prijevoz vr{i vozilom na kojem nije izvr{en dnevni tehni~ki pregled ili nije potpisan na putnom
nalogu (~lan 8. stav 2. ovog Zakona);
5. povjeri upravljanje motornim vozilom voza~u koji ne ispunjava uvjete iz ~lana 9. stav 2. ovog
Zakona;
6. ne registrira djelatnost javnog prijevoza kao pravno lice, odnosno postupi suprotno odredbama
~lana 11. stav 4. ovog Zakona;
7. ne vr{i prijevoz u skladu sa odredbama ~lana 14. stav 1. ovog Zakona;
8. na vozilu ne istakne tablu sa oznakom "vanlinijski prijevoz" (~lan 35. stav 2.);
9. ugovoreni prijevoz osoba vr{i suprotno odredbama ~lana 36. stav 1. ovog Zakona;
10. na vozilu ne istakne tablu sa oznakom "ugovoreni prijevoz" (~lan 36. stav 3.);
11. vr{i taksiprijevoz suprotno odredbama ~lana 38. ovog Zakona;
12. obavlja djelatnost taksiprijevoza suprotno organizaciji i na~inu koji je propisao nadle`ni organ iz
~lana 42. ovog Zakona;
13. postupa suprotno odredbama ~lana 44. stav 1. ili stav 4. ovog Zakona;
14. vr{i javni prijevoz tereta bez tovarnog lista (~lan 45. stav 1. ovog Zakona);
15. vanlinijski prijevoz tereta vr{i bez sklopljenog ugovora iz ~lana 50. ovog Zakona;
16. prijevoz za vlastite potrebe vr{i suprotno odredbama ~lana 52. st. 2., 3. i 5. ovog Zakona;
17. upravlja vozilom, a nije u radnom odnosu kod vlasnika vozila (~lan 53. stav 2. ovog Zakona);
25
18. vr{i javni prijevoz tereta bez tovarnog lista (~lan 55. stav 2. ovog Zakona).
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 200,00
KM i voza~ vozila.
Za prekr{aje iz stava 1. ta~ka 13. ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se i za{titna mjera zabrane
obavljanja djelatnosti za koju je izre~ena kazna u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, a za
prekr{aje iz stava 1. ta~ke 6., 11., 12., 13. i 15. izri~e se i za{titna mjera oduzimanja imovinske
koristi ostvarene izvr{enjem prekr{aja.

^lan 100.
Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM na licu mjesta kaznit }e se za prekr{aj ~lan posade
vozila, ili slu`beno lice na autobusnoj stanici, ili osoba u poslovnici, odnosno agenciji ili putnik koji
se prevozi ako:
1. za vrijeme vr{enja prijevoza u vozilu ne posjeduje va`e}e rje{enje o ispunjavanju tehni~ko-
eksploatacionih uvjeta ili njegovu ovjerenu kopiju (~lan 5. stav 4. ovog Zakona);
2. upravlja vozilom kojim se vr{i prijevoz bez putnog naloga (~lan 7. stav 1. ovog Zakona);
3. poslove voza~a obavlja bez ispunjavanja uvjeta predvi|enih ~lanom 9. stav 2. ovog Zakona;
4. u vozilu se ne nalazi rje{enje za vr{enje javnog prijevoza (~lan 11. stav 5. ovog Zakona);
5. u vozilu se ne nalazi va`e}i obrazac licence iz ~lana 13. stav 4. ovog Zakona;
6. voza~ vozila ne nosi istaknutu identifikacijsku iskaznicu (~lan 13. stav 4. ovog Zakona);
7. u vr{enju javnog prijevoza ne pridr`ava se odredbi ovog Zakona i propisa o na~inu obavljanja
poslova ~lana posade vozila (~lan 15. stav 1. ovog Zakona);
8. ne primi na prijevoz osobu ili teret koji prema postoje}im propisima nisu izuzeti od prijevoza
(~lan 16. stav 3. ovog Zakona);
9. primi na prijevoz putnika, teret ili `ivotinje suprotno odredbama ~lana 21. stav 1. ovog Zakona;
10. u autobusu se ne nalazi red vo`nje iz ~lana 24. stav 3. ovog Zakona;
11. u vozilu se ne nalazi red vo`nje ili dokumentacija iz ~lana 27. stav 5. ovog Zakona;
12. u autobusu, autobusnoj stanici, turisti~koj agenciji ne nalazi se ovjeren i potpisan cjenovnik za tu
liniju (~lan 28. stav 1. ovog Zakona);
13. ~lan posade vozila postupa suprotno odredbi ~lana 28. stav 2. ovog Zakona;
14. ~lan posade vozila izdaje karte suprotno odredbi ~lana 28. stav 3. ovog Zakona;
15. prodaju karata za prijevoz vr{i suprotno odredbi ~lana 29. stav 6. ovog Zakona;
16. ~lan posade vozila postupi suprotno odredbi ~lana 30. stav 2. ovog Zakona;
17. u autobusu se ne nalazi kopija ugovora o prijevozu iz ~lana 36. stav 2. ovog Zakona;
18. u autobusu se ne nalazi ugovor o prijevozu, ili putni list sa spiskom putnika (~lan 37. stav 1.
ovog Zakona);
19. cijenu prijevoza ne odre|uje taksimetrom (~lan 38. stav 1. ovog Zakona);
20. postupi suprotno odredbi ~lana 38. st. 3., 4., 5. i 6. ovog Zakona;
21. postupi suprotno odredbi ~lana 39. ovog Zakona;
22. taksiprijevoz vr{i suprotno odredbi ~lana 40. stav 2. ovog Zakona;
23. postupi suprotno odredbama ~lana 44. stav 2. ovog Zakona;
24. nema uredno popunjen i ovjeren tovarni list u vozilu (~lan 45. stav 1. ovog Zakona);
25. nema dozvolu u vozilu za vrijeme vr{enja linijskog prijevoza tereta (~lan 47. stav 2. ovog
Zakona);
26. dozvola iz ~lana 51. stav 3. ovog Zakona ne nalazi se u vozilu za vrijeme vr{enja prijevoza za
posebne namjene;
27. prijevoz za vlastite potrebe vr{i suprotno odredbama ~lana 52. st. 2., 3., 4. i 5. ovog Zakona;
28. prijevoz za vlastite potrebe vr{i suprotno odredbama ~lana 56. ovog Zakona;
29. rentakar prijevoz vr{i suprotno odredbama ~lana 57. stav 4. ovog Zakona;
30. iznajmljenim vozilom rentakara vr{i javni prijevoz (~lan 58. stav 2. ovog Zakona);
31. ulaz ili izlaz osoba obavlja se suprotno odredbi ~lana 63. stav 1. ovog Zakona;
32. ~lan posade vozila ne koristi usluge autobusne stanice koju ima upisanu u redu vo`nje (~lan 63.
stav 3. ovog Zakona);
26
33. u autobusnoj stanici ne vodi prometni dnevnik u skladu sa odredbom ~lana 67. stav 1. ovog
Zakona;
34. ne obavijesti narednu stanicu po redu vo`nje, odnosno postupi suprotno odredbi ~lana 69. stav 2.
ovog Zakona;
35. voza~ za koga se utvrdi da je vozio vozilo i nije se zaustavio na dati znak iz ~lana 82. stav 4.
ovog Zakona.
Nov~anu kaznu na licu mjesta izri~e i napla}uje inspektor.
Ako u~inilac prekr{aja ne plati nov~anu kaznu na licu mjesta du`an je to u~initi najkasnije u roku od
15 dana od dana kada je na~inio prekr{aj.
Ako u~inilac prekr{aja ne plati nov~anu kaznu u roku iz stava 3. ovog ~lana inspektor }e podnijeti
prijavu za pokretanje prekr{ajnog postupka protiv u~inioca prekr{aja.

^lan 101.
Nov~anom kaznom u iznosu od 50,00 KM na licu mjesta kaznit }e se za prekr{aj ~lan posade vozila,
ili slu`beno lice na autobusnoj stanici, ili osoba u poslovnici, odnosno agenciji ili putnik koji se
prevozi ako:
1. vr{i prijevoz suprotno odredbama ~lana 8. stav 2. ovog Zakona;
2. postupa suprotno odredbama ~lana 20. ovog Zakona;
3. u vozilu kojim se vr{i javni prijevoz nije istaknuta tabla prema odredbi ~lana 27. stav 2. ovog
Zakona;
4. putnik koji se prevozi nema va`e}u kartu za prijevoz (~lan 29. stav 1. ovog Zakona);
5. ru~ni prtljag odla`e suprotno odredbama ~lana 30. stav 1. ovog Zakona;
6. za vrijeme vr{enja vanlinijskog prijevoza nije istaknuta tabla iz ~lana 35. stav 2. ovog Zakona;
7. za vrijeme vr{enja vanlinijskog prijevoza nije istaknuta tabla iz ~lana 36. stav 3. ovog Zakona;
8. u vozilu nema dokaza o uplati aran`mana iz ~lana 37. stav 2. ovog Zakona;
9. putnik koji se prevozi nema iskaznicu iz ~lana 37. stav 3. ovog Zakona;
10. cjenovnik usluga nije istaknut na vidnom mjestu u vozilu (~lan 38. stav 2. ovog Zakona);
11. u vozilu se ne nalazi rje{enje iz ~lana 55. stav 1. ovog Zakona;
12. u vozilu se ne nalazi tovarni list iz ~lana 55. stav 2. ovog Zakona;
13. voza~ ne koristi usluge autobusne stanice koja je upisana u red vo`nje (~lan 63. stav 3. ovog
Zakona);
14. ne nosi identifikacijsku iskaznicu na vidnom mjestu za vrijeme rada (~lan 65. stav 6. ovog
Zakona);
15. ne prijavi dolazak autobusa, ili ne ovjeri putni nalog (~lan 66. stav 2. ovog Zakona);
16. otprema autobuse suprotno odredbama ~lana 66. stav 3. ovog Zakona;
17. po|e sa autobusne stanice suprotno odredbi ~lana 66. stav 4. ovog Zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 102.
Federalni ministar na osnovu odredbi ovog Zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu
ovog Zakona donijet }e sljede}e propise:
1. pravilnik iz ~lana 5. stav 2. ovog Zakona;
2. pravilnik iz ~lana 6. stav 1. ovog Zakona;
3. pravilnik iz ~lana 7. stav 1. ovog Zakona;
4. pravilnik iz ~lana 8. stav 1. ovog Zakona;
5. pravilnik iz ~lana 13. stav 3. ovog Zakona;
6. pravilnik iz ~lana 24. stav 4. ovog Zakona;
7. pravilnik iz ~lana 26. stav 2. ovog Zakona;
8. pravilnik iz ~lana 37. stav 4. ovog Zakona;
9. pravilnik iz ~lana 47. stav 3. ovog Zakona;
10. pravilnik iz ~lana 64. stav 3. ovog Zakona;
27
11. pravilnik iz ~lana 67. stav 1. ovog Zakona;
12. pravilnik iz ~lana 70. stav 4. ovog Zakona;
13. pravilnike iz ~lana 74. stav 1. ovog Zakona;
14. pravilnik iz ~lana 86. stav 7. ovog Zakona.

^lan 103.
Nadle`ni organ kantona, odnosno grada i op}ine uskladit }e propise iz ~l. 10. i 42. ovog Zakona u
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Do dono{enja propisa iz stava 1. ovog ~lana primjenjivat }e se va`e}i propisi kantona, odnosno
grada i op}ine ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

^lan 104.
Odredbe ~lana 9. stav 2. ovog Zakona, u pogledu stru~ne spreme za zanimanje voza~ motornih
vozila, ne}e se primjenjivati dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

^lan 105.
Stru~na institucija na koju su prenesena ovla{tenja po ranijim propisima, koja se odnose na rad
stanica tehni~kog pregleda i nazna~ena su u ~lanu 76. ovog Zakona, nastavlja sa radom ukoliko su
ovla{tenja prenesena na na~in kako je to propisano i ukoliko se utvrdi da prenesena ovla{tenja
obavlja u skladu sa ovim Zakonom.

^lan 106.
U prijelaznom periodu od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona neposredne poslove
inspekcijskog nadzora obavljat }e i ovla{teni kantonalni inspektori za cestovni promet.

^lan 107.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da va`i Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom
prometu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/98).
Do dono{enja podzakonskih akata iz ~lana 102. ovog Zakona primjenjivat }e se podzakonski propisi
doneseni na osnovu Zakona iz stava 1. ovog ~lana, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog
Zakona.

^lan 108.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije
BiH".

Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Mati}, s. r.

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimovi}, s. r.