You are on page 1of 11

srlno slokam

Samputita Sri
1 Suktam
2 Chatuslokhi
3 Sri Stuti
4 Sri Lakshmi
Ashtotthara
sthOthram,
5 Sri Stavam
6 Lakshmi
Sahasranamam
7 KanakadhAra
Stotram
8 Ashta Lakshmi
stotram
9 Maha Lakshmi
Astakam
10 Maha Lakshmi
Gayatri
11 SaraNAgathi
Gadhyam
12 Sri Lakshmi
Sahasram

orignin
verses
khila Rk from Vedam

16

Swamy ALavandhAr
VishNu PurANam,
Swamy Desikan

4
25
108

KurEsar

11
125

Sri Adi Sankara

21
8
11
1

passages of
EmperumAnAr
Sri VenkatAdhri Kavi

18

13 Guna Kosa
Ratnam 14 Dikshithars
MahaLakshmi &
other Krithis
15 Sri Lakshmi &
Narayana
Hrudayam, Sri
Lakshmi
Kavacham
16 Sri Lakshmi
Hayagriva
Suprabhatam
17 Narayaneeyam
18 Sri Komala
Dandakam
19 Sri Lakshmi
Tantram (4
parts)
20 Lakshmi
Sathakam

Sri ParAsara Bhattar

61

21 Sri Lakshmi
UpAyathva
NirNaya

Sri SrinivAsa ParakAla

29

12

Uttara
Kandam/Atharva
Vedam Brihu
maharishi

108+37+12

Sri Thirukkudanthai
Desikans

Tamil
46 chapters ..
200+

KumAra VaradhAryA
in MandhAkrAntha
meter

MahA Desikan

22 Sri Vibhuthva
SamarTanam
23 Sri Lakshmi
Sahasra Rathna
PrakAsikaa
24 DhAsa DhAsi
SamarTanam
Azhagiya Singar
in His Sri Sookthi
Vaadha
TarangiNi .
http://stotrarathn
a.blogspot.in/20
12/09/lakshmisthuthi-fromskandapurana.html

AatrEya
VenkatAdhwari
Sri KrishNa
Brahma tantra
ParakAla SWamy
HH 37th Pattam
Srimath

http://www.tamilvu.org/slet/l9100/l9100pd1.jsp?bookid=145&pno=8
http://www.tamilvu.org/slet/l9100/l9100pd1.jsp?bookid=145&pno=6
http://www.tamilvu.org/slet/l9100/l9100pd1.jsp?bookid=145&pno=7
CLOSE
Lakshmi Prabhavam
Ravikiran was commissioned by the organisers of the Cleaveland Tyagaraja Aradhana Festival, led by
Mr V V Sundaram. He composed this in 1994 but it was presented in North America in April-June
1997. After extensive research on Goddess Lakshmi, Ravikiran zeroed in on five episodes that could
be presented with dramatic and artistic appeal. The 80-raga, four language production (Tamil, Telugu,
Sanskri and Hindi) was a first of its kind presentation on Goddess Lakshmi. The 23-member team that
presented the shows included 11 dancers, 6 musicians besides choreographer, Guru Rhadha and
others.
No. Composition Type Raga Tala Language
1. Oru murai anbudan Viruttam Mohanakalyani N/A Tamil
2. Ashtalakshmi namostute Kriti Ragamalika Adi Sanskrit

Episode 1 : Lakshmi Sambhavam & Kalyanam


No. Composition Type Raga Tala Language
3 Paarkadal kadaindanare
Kriti Atana Adi Tamil
4 Maadayai purivaaye Pada Varnam Begada Adi Tamil
5 Aah aalakaalam Viruttam Revati N/A Tamil
6 Jaya jaya Shankara Keertana/Namavali Shankara Sankeerna Chapu Tamil
7 Paalinil varum Keertana Navaroz Mishra Chapu Tamil
8 Atishaya porul Kriti Valachi Adi Tamil
9 Aananda roopini Kriti Ragamalika/Bhairavi-mala Adi Tamil
10 Naa dhirana Tillana Gambheeranattai Mishra Chapu Tamil
11 Lakshmi kalyaana vaibhavam
Kriti
Manirangu
Adi
Tamil

Nittamuai vi maam niaippa tellm nyyp Pittaaippl vvatil perumaiyu? Tiruv! Cittavuuti
koiruntr Ceykai yellm veiko Uttamanilai crva re Uyarnta vtamuraippa tellm Cutta veum
poyy? Cuarmaiy! Tiruv, Mettamayal kou vi mviuvy, tiruv! 1 Uaiyai ipa mu
ulakamicai v? Poai vaive uaiyy! Puttamut, tiruv! Mioi taruna maika Mai yuyarnta
mikaika Vaa muaiya tmaraipp Maikkua mua claikaum Aam nauney plum aticayamt
taruvy! Niaruai vtti eum nilaittirupp, tiruv! 2 [Pa ptam]: 'Vei ka' 'Cutta muup
poyyk' 'Vttina nilamaipp, tiruv.' -- Kavimai ukaum mukaum aakuaiya pariyum
Vukaum neunilamum viraiviil taruvy. u niak kr teyva mu? Eakkuai yaic caraamu?
Vu nilattaik kairak Maaiyiaip pl ua mu? Nu maic celva mellm nakaruvy, tiruv!
Puaiya v poru perukaiy, tiruv!

? !? ! ,
, !
?
! , !!
, !
[ ]:

, .
#NAME?

.
?
?

?
, !
, !

Lakshmi Prabhavam
Ravikiran was commissioned by the organisers of the Cleaveland Tyagaraja Aradhana Festival, led
by Mr V V Sundaram. He composed this in 1994 but it was presented in North America in AprilJune 1997. After extensive research on Goddess Lakshmi, Ravikiran zeroed in on five episodes
that could be presented with dramatic and artistic appeal. The 80-raga, four language production
(Tamil, Telugu, Sanskri and Hindi) was a first of its kind presentation on Goddess Lakshmi. The 23No. Compositi Type
Raga
Tala
Language
on
1 Oru murai Viruttam Mohanaka N/A
Tamil
anbudan
lyani
2 Ashtalaks Kriti
Ragamali Adi
Sanskrit
hmi
ka
namostute

Episode 1 : Lakshmi Sambhavam & Kalyanam


No. Compositi Type
on
3 Paarkadal Kriti
kadaindan
are
4 Maadayai
purivaaye
5 Aah
aalakaala
m
6 Jaya jaya
Shankara
7 Paalinil
varum
8 Atishaya
porul
9 Aananda
roopini
10 Naa
dhirana
11 Lakshmi
kalyaana
vaibhava
m

Pada
Varnam
Viruttam

Raga

Tala

Language

Atana

Adi

Tamil

Begada

Adi

Tamil

Revati

N/A

Tamil

Keertana/ Shankara Sankeern Tamil


Namavali
a Chapu
Keertana Navaroz Mishra
Tamil
Chapu
Kriti
Valachi
Adi
Tamil
Kriti

Tillana
Kriti

Ragamali
ka/Bhaira
vi-mala
Gambhee
ranattai
Manirangu

Episode 2 : Lakshmi Kataksham

Adi

Tamil

Mishra
Chapu
Adi

Tamil
Tamil

No. Compositi
on
Engum
12 bhayam
Raama
13 jagatraya
Nee
ariyaadad
14 undo
Punniya
15 malaiyai
Ga
16 gamaga
Marmam
17 arindu
Anaittum
18 arinda
Mohanaan
gi
manonma
19 ni

Type

Raga

Swara
Kriti
Kriti

Kuntalava
rali
Adi
Hamirkaly
ani
Adi

Kriti

Nadanam
akriya
Adi

Viruttam
March
Music

Tala

Viruttam

Andolika
Jaganmoh
ini
Reetigowl
a
Ragamali
ka

Kriti

Mishra
Mohanam Chapu

Kriti

Language

Tamil
Telugu

Tamil

N/A

Tamil

Adi

N/A

Adi

Tamil

N/A

Tamil

Telugu

Episode 3 : Lakshmi Sampannam


No. Compositi
on
Kaaladiyin
20 perumai
Mangalak
21 aarini
Bhavati
bhikshaa
22 m dehi
Enna
23 nilamaiyo
Punidama
ana
24 nokkattil
Anbum
25 arivum
Nikhila
loka
26 naayaki

Type

Raga

Kriti

Kedaram Adi
Punnagav Chaturash
arali
ra Ekam
Adi Yadukulak Tishra
ambodhi Gati
Mishra
Ahiri
Chapu

Shlokam

Keertana
Kriti

Tala

Geetam

Kalyanava
santam
N/A
Mishra
Kalyani
Triputam

Kriti

Ragamali
ka
Adi

Viruttam

Language

Tamil
Sanskrit

Tamil
Tamil

Tamil
Tamil

Sanskrit

Episode 4 : Lakshmi Karunyam


No. Compositi Type
on
Manohara
27 maana
Pasuram

Raga

Tala

Language

Vasanta

Mishra
Chapu

Tamil

Vallavan
Raaghava
28 n
Poetry
Sattiya
29 lokatttil
Pasuram
Kaakano
Paarvatip
30 ahanin
Pasuram
Sharanam
31 sharanam Pasuram
Aparaadh
am
mannikkal
32 aahumo Kriti
33 Azhahaa

Kriti

Mariyaada
34 i aahumo Kriti
Mithilai
35 mahalin
Poetry
Dayai
36 ellaiyai
Kriti

N/A

Khanda
Gati

Tamil

Darbar

Adi

Tamil

Bowli

Adi

Tamil

Asaveri

Rupakam Tamil

Latangi
Adi
Nattaikuri Mishra
nji
Chapu

Tamil

Todi

Adi

Tamil

N/A
Adi
Amrtavars
hini
Adi

Tamil

Tamil

Tamil

Episode 5 : Lakshmi Dharmasamsthapanam


No. Compositi
on
Ullaasam
37 aahave
Prabho
38 sharanam
Abhayam
39 abhayam
Ariven
40 ariven
Shenru
41 varuhiren
Por
42 sheiyya

Type

Raga

Tala

Language

Swara
Kriti

Desh

Adi

Tamil

Hindolam N/A
Rasikapriy
a
Adi

Tamil

Viruttam
Kriti
Kriti

Tamil

Narakaas
43 uran
Kriti

Abhogi
Rupakam Tamil
Ragamali
ka
Adi
Tamil
Mishra
Saranga Chapu
Tamil
Eka Khanda
Kannada Gati
Tamil

Maadhava
44 n mayangi Kriti
Ammaa
45 enum
Viruttam

Shivaranja
ni
Adi
Ragamali
ka
N/A

Kriti
Kriti

Tamil
Tamil

Deep
46 jalao

Bhajan

Yaman
Kalyani

Adi Tishra
Gati

Hindi

Raga

Tala

Language

Epilogue : Lakshmikaram
No. Compositi Type
on
Dheem
47 tanana
Tillana
Jayamang
48 alam
Kriti

Ragamali Talamalik
ka
a
Tamil
Shuruti

Rupakam Tamil