You are on page 1of 15

shree shanaishchara sahasranaama stotram

asya shree shanaishchara sahasranaama stotra mahaamantrasya


kaashyapa rushih anushTup Chandah
shanaishcharo devataa mam keelakam
shanaishchara prasaada siddhyarthe jape viniyogah ||
shanaishcharaaya angushThaabhyaam namah
mandagataye tarjaneebhyaam namah
adhokshajaaya madhyamaabhyaam namah
souraye anaamikaabhyaam namah
shushkodaraaya kanishThikaayaabhyaam namah
Chaayaatmajaaya karatala karaprushThaabhyaam namah ||
shanaishcharaaya hrudayaaya namah
mandagataye shirase svaahaa
adhokshajaaya shikhaayai vashaT
souraye kavachaaya hum
shushkodaraaya netratrayaaya voushaT
Chaayaatmajaaya astraaya phaT
bhoorbhuvah suvaromiti digbandhah ||

dhyaanam
chaapaasano grudhradharastu neelah
pratyanmukhah kaashyapa gotrajaatah |
sashoolachaapeshu gadaadharo avyaat
souraashTradesha prabhavashcha shourih ||
neelaambaro neelavapuh kireeTee
grudhraasanastho vikrutaananashcha |
keyoorahaaraadi vibhooshitaangah
sadaa astu me mandagatih prasannah ||
oum amitaabhaashyaghaharah asheshaduritaapahah |
aghoraroopo atideerghakaayo asheshabhayaanakah || 1 ||
ananto annadaataa cha ashvattha moolajapapriyah |
atisampatprado amoghah anyastutyaa prakopitah || 2 ||
aparaajito adviteeyah atitejo abhayapradah |
ashTamastho anjananibhah akhilaatmaa arkanandanah || 3 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 1

atidaaruNa akshobhyah apsarobhih prapoojitah |


abheeshTaphalado arishTamathano amarapoojitah || 4 ||
anugraahyo aprameya paraakrama vibheeshaNah |
asaadhyayogo akhila doshaghnah aparaakrutah || 5 ||
aprameyo atisukhadoh amaraadhipa poojitah |
avalokaat sarvanaashah ashvatthaama dviraayudhah || 6 ||
aparaadha sahishNushcha ashvatthaama supoojitah |
anantapuNyaphalado atrupto atibalo api cha || 7 ||
avalokaat sarvavandyah aksheeNa karuNaanidhih |
avidyaamoola naashashcha akshayya phaladaayakah || 8 ||
aanandaparipoorNashcha aayushkaaraka eva cha |
aashriteshTaarthavaradah aadhivyaadhiharo api cha || 9 ||
aanandamaya aanandakaro aayudhadhaarakah |
aatmachakra adhikaaree cha aatmastutya paraayaNah || 10 ||
aayushkaro aanupoorvyah aatmaayatta jagattrayah |
aatmanaamajapapreetah aatmaadhika phalapradah || 11 ||
aadityasambhavo aartibhanjano aatmarakshakah |
aapadbaandhava aanandaroopo aayuhprado api cha || 12 ||
aakarNapoorNachaapashcha aatmoddishTa dvijapradah |
aanukoolyo aatmaroopa pratimaadaana supriyah || 13 ||
aatmaraamo aadidevo aapannaarti vinaashanah |
indiraarchita paadashcha indrabhoga phalapradah || 14 ||
indradeva svaroopashcha ishTeshTa varadaayakah |
ishTaapoortiprada indumati ishTavaradaayakah || 15 ||
indiraaramaNapreeta indravamsha nrupaarchitah |
ihaamutreshTaphalada indiraaramaNaarchitah || 16 ||
eedriya eeshvarapreeta eeshaNaatrayavarjitah |
umaasvaroopa udbodhya ushanaa utsavapriyah || 17 ||
umaadevyarchanapreeta ucchasthoccha phalapradah |
uruprakaasha ucchastha yogada uparaakramah || 18 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 2

oordhvalokaadi sanchaaree oordhvalokaadinaayakah |


oorjasvee oonapaadashcha rukaaraaksharapoojitah || 19 ||
rushiprokta puraaNagya rushibhih paripoojitah |
rugvedavandya rugroopee rujumaarga pravartakah || 20 ||
luLitoddhaarako loota bhavapaasha prabhanjanah |
lookaararoopako labdhadharmamaarga pravartakah || 21 ||
ekaadhipatya saamraajyaprada enoughanaashanah |
ekapaadyeka ekonavimshatimaasa bhuktidah || 22 ||
ekonavimshativarshadasha eNaankapoojitah |
aishvaryaphalada aindra airaavatasupoojitah || 23 ||
omkaara japasupreeta omkaara paripoojitah |
omkaarabeeja oudaarya hasta ounnatyadaayakah || 24 ||
oudaaryaguNa oudaaryasheela oushadhakaarakah |
karapankaja sannaddha dhanushcha karuNaanidhih || 25 ||
kaalah kaThinachittashcha kaalamegha samaprabhah |
kireeTee karmakrut kaarayitaa kaalasahodarah || 26 ||
kaalaambarah kaakavaahah karmaThah kaashyapaanvayah |
kaalachakraprabhedee cha kaalaroopee cha kaaraNah || 27 ||
kaarumoortih kaalabhartaa kireeTa makuTojjvalah |
kaaryakaaraNa kaalagyah kaanchanaabharathaanvitah || 28 ||
kaaladamshTrah krodharoopah karaaLee krushNaketanah |
kaalaatmaa kaalakartaa cha krutaantah krushNagopriyah || 29 ||
kaalaagni rudraroopashcha kaashyapaatmaja sambhavah |
krushNavarNahayashchaiva krushNagoksheerasupriyah || 30 ||
krushNagoghruta supreetah krushNagodadhishupriyah |
krushNagaavaikachittashcha krushNagodaanasupriyah || 31 ||
krushNagodattahrudayah krushNagorakshaNapriyah |
krushNagograasa chittasya sarvapeeDaa nivaarakah || 32 ||
krushNagodaana shaantasya sarvashaanti phalapradah |
krushNagosnaana kaamasya gangaasnaana phalapradah || 33 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 3

krushNagorakshaNasyaashu sarvaabheeshTa phalapradah |


krushNagaavapriyashchaiva kapilaapashushu priyah || 34 ||
kapilaaksheera paanasya somapaana phalapradah |
kapilaadaanasupreetah kapilaajya hutapriyah || 35 ||
krushNashcha kruttikaantasthah krushNagovatsa supriyah |
krushNamaalyaambaradharah krushNavarNa tanooruhah || 36 ||
krushNaketuh krushakrushNadehah krushNaambarapriyah |
krooracheshTah kroorabhaavah krooradamshTrah kuroopi cha || 37 ||
kamalaapati samsevyah kamalodbhava poojitah |
kaamitaarthapradah kaamadhenu poojanasupriyah || 38 ||
kaamadhenu samaaraadhyah krupaayusha vivardhanah |
kaamadhenvaikachitashcha kruparaaja supoojitah || 39 ||
kaamadogdhaa cha kruddhashcha kuruvamsha supoojitah |
krushNaangamahisheedogdhaa krushNena krutapoojanah ||40 ||
krushNaangamahishee daanapriyah koNastha eva cha |
krushNaangamahishee daanalolupah kaamapoojitah || 41 ||
krooraavalokanaat sarvanaashah krushNaangadapriyah |
khadyoyah khaNDanah khaDgadharah khecharapoojitah || 42 ||
kharaamshu tanayashchaiva khagaanaam pativaahanah |
gosavaasaktahrudayo gocharasthaana doshahrut || 43 ||
gruharaashyaadhipashchaiva gruharaaja mahaabalah |
grudhravaaho gruhapatirgocharo gaanalolupah || 44 ||
ghoro gharmo ghanatamaa gharmee ghanakrupaanvitah |
ghananeelaambaradharongaadivarNa susamgyitah || 45 ||
chakravarti samaaraadhyah chandramartyaa samarchitah |
chandramatyaartihaaree cha charaachara sukhapradah || 46 ||
chaturbhujah chaapahastah charaacharahitapradah |
Chaayaaputrah Chatradharah Chaayaadeveesutastathaa || 47 ||
jayaprado jaganneelo japataam sarvasiddhidah |
japavidhvasta vimukho jambhaari paripoojitah || 48 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 4

jambhaaravindyo jayado jagajjana manoharah |


jagattraya prakupito jagattraaNa paraayaNah || 49 ||
jayo jayapradashchaiva jagadaanandakaarakah |
jyotishcha jyotishaam shreshTho jyotih shaastra pravartakah || 50 ||
jharjhareekruta dehashcha jhallareevaadya supriyah |
gyaanamoortih gyaanagamyo gyaanee gyaanamahaanidhih || 51 ||
gyaanaprabodhakashchaiva gyaanadrushTyaavalokitah |
Tankitaakhilalokashcha Tankitainah tamoravih || 52 ||
Tankaarakaarakashchaiva Tankato Taambhadapriyah |
Thakaaramaya sarvasvashThakaarakruta poojitah || 53 ||
Dhakkaavaadya preetikaro DamaDDamarukapriyah |
Dambaraprabhavo Dambho Dhakkaanaada priyankarah || 54 ||
Daakinee shaakinee bhoota sarvopadravakaarakah |
Daakinee shaakinee bhoota sarvopadravanaashakah || 55 ||
Dhakaararoopo Dhaambheeko Nakaarajapasupriyah |
Nakaaramaya mantraartho Nakaaraika shiromaNih || 56 ||
Nakaaravachanaanando NakaarakaruNaamayah |
Nakaaramaya sarvasvo Nakaaraika paraayaNah || 57 ||
tarjaneedhruta mudrashcha tapasaam phaladaayakah |
trivikrama nutashchaiva trayeemaya vapurdharah || 58 ||
tapasvee tapasaa dagdhadehastaamraadharastathaa |
trikaalaveditavyashcha trikaalamatitoshitah || 59 ||
tulochchayah traasakarah tilatailapriyastathaa |
tilaanna santushTamanaah tiladaanapriyastathaa || 60 ||
tilabhakshya priyashchaiva tilachoorNapriyastathaa |
tilakhaNDa priyashchaiva tilaapoopapriyastathaa || 61 ||
tilahomapriyashchaiva taapatraya nivaarakah |
tilatarpaNasantushTah tilatailaannatoshitah || 62 ||
tilaikadattahrudayah tejasvee tejasaannidhih |
tejasaadityasankaashah tejomaya vapurdharah || 63 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 5

tattvagyah tattvagah teevrah taporoopah tapomayah |


tushTih tushTikrut teekshNah trimoortih triguNaatmakah | 64 ||
tiladeepa priyashchaiva tasya peeDaanivaarakah |
tilottamaa menakaadi nartanapriya eva cha || 65 ||
tribhaagam ashTavargashcha sthoolaromaa sthirastathaa |
sthitah sthaayee sthaapakashcha sthoola sookshma pradarshakah || 66 ||
dasharathaarchita paadashcha dasharatha stotratoshitah |
dasharatha praathanaaklkrupta durbhigya vinivaarakah || 67 ||
dasharatha paarthanaalkrupta varadvaya pradaayakah |
dasharatha svaatmadarshee cha dasharathaabheeshTadaayakah || 68 ||
dorbhih dhanurdharashchaiva deerghashmashru jaTaadharah |
dasharatha stotravarado dasharatha abheepsitapradah || 69 ||
dasharathastotra santushTo dasharathena supoojitah |
dvaadashaashTama janmastho devapungava poojitah || 70 ||
devadaanava darpaghno dinamprati munistutah |
dvaadashastho dvaadashaatmaa suto dvaadasha naamabhrut || 71 ||
dviteeyastho dvaadashaarkasoonuh daivagyapoojitah |
daivagyachittavaasee cha damayantyaa supoojitah || 72 ||
dvaadashaabdantu durbhikshakaaree duhsvapnanaashanah |
duraaraadhyo duraadharsho damayantee varapradah || 73 ||
dushTadooro duraachaara shamano doshavarjitah |
duhsaho doshahantaa cha durlabho durgamastathaa || 74 ||
duhkhaprado duhkhahantaa deeptaranjita dinmukhah |
deepyamaana mukhaambhojo damayantyaah shivapradah || 75 ||
durnireekshyo drushTamaatra daityamaNDalanaashakah |
dvijadaanaikanirato dvijaaraadhanatatparah || 76 ||
dvijasarvaartihaaree cha dvijaraaja samarchitah |
dvijadaanaikachittashcha dvijaraaja priyankarah || 77 ||
dvijo dvijapriyashchaiva dvijaraajeshTadaayakah |
dvijaroopo dvijashreshTho doshado duhsaho api cha || 78 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 6

devaadidevo devesho devaraaja supoojitah |


devaraajeshTa varado devaraaja priyankarah || 79 ||
devaadivandito divyatanuh devashikhaamaNih |
devagaana priyashchaiva devadeshikapungavah || 80 ||
dvijaatmajaa samaaraadhyo dhyeyo dharmee dhanurdharah |
dhanushmaan dhanadaataa cha dharmaadharma vivarjitah || 81 ||
dharmaroopo dhanurdivyo dharmashaastraatma chetanah |
dharmaraaja priyakaro dharmaraaja supoojitah || 82 ||
dharmaraajeshTavarado dharmaabheeshTa phalapradah |
nityatrupta svabhaavashcha nityakarmaratah tathaa || 83 ||
nijapeeDaartihaaree cha nijabhakteshTadaayakah |
nirmaasadeho neelashcha nijastotra bahupriyah || 84 ||
naLastotra priyashchaiva naLaraaja supoojitah |
nakshatramaNDalagato namataam priyakaarakah || 85 ||
nityaarchita padaambhojo nijaagyaa paripaalakah |
navagrahavaro neelavapuh naLakaraarchitah || 86 ||
naLapriyaa nanditashcha naLakshetra nivaasakah |
naLapaaka priyashchaiva naLapad bhanjanakshamah || 87 ||
naLasarvaartihaaree cha naLenaatmaartha poojitah |
nipaaTavee nivaasashcha naLaabheeshTa varapradah || 88 ||
naLateertha sakrut snaana sarvapeeDaa nivaarakah |
naLesha darshanasyaashu saamraajya padaveepradah || 89 ||
nakshatra raashyaadhipashcha neeladhvaja viraajitah |
nityayoga ratashchaiva navaratna vibhooshitah || 90 ||
navadhaa bhajyadehashcha naveekruta jagattrayah |
navagrahaadhipah chaiva navaakshara japapriyah || 91 ||
navaatmaa navachakraatmaa navatattvaadhipah tathaa |
navodana priyashchaiva navadhaanyapriyah tathaa || 92 ||
nishkaNTako nispruhashcha nirapeksho niraamayah |
naagaraaja archita pado naagaraaja priyankarah || 93 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 7

naagaraajeshTa varado naagaabharaNa bhooshitah |


naagendragaana nirato naanaabharaNa bhooshitah || 94 ||
navamitra svaroopashcha naanaashcharya vidhaayakah |
naanaadveepaadhikartaa cha naanaalipi samaavrutah || 95 ||
naanaaroopa jagatsrashTaa naanaaroopa janaashrayah |
naanaalokaadhipah chaiva naanaabhaashaa priyastathaa || 96 ||
naanaaroopaadhikaaree cha navaratna priyastathaa |
naanaavichitra veshaaDhyo naanaachitra vidhaayakah || 97 ||
neelajeemoota sankaasho neelamegha samaprabhah |
neelaanjana chayaprakhyo neelavastradharapriyah || 98 ||
neechabhaashaa prachaaragyo neeche svalpa phalapradah |
naanaagama vidhaanagyo naanaanrupa samaavrutah || 99 ||
naanaavarNaa krutishchaiva naanaavarNa svaraartavah |
naagalokaantavaasee cha nakshatra trayasamyutah || 100 ||
nabhaadiloka sambhooto naamastotra bahupriyah |
naamapaaraayaNapreeto naamaarchana varapradah || 101 ||
naamastotraika chittashcha naanaarogaarti bhanjanah |
navagraha samaaraadhyo navagraha bhayaapahah || 102 ||
navagraha sampoojyo naanaaveda surakshakah |
navagrahaadi raajashcha navagraha japapriyah || 103 ||
navagrahamaya jyotih navagraha varapradah |
navagrahaaNaam adhipo navagraha supeeDitah || 104 ||
navagrahaadheeshvarashcha navamaaNikya shobhitah |
paramaatmaa parabrahma paramaishvarya kaaraNah || 105 ||
prapanna bhayahaaree cha pramattaasura shikshakah |
praasahastah pangupaadah prakaashaatmaa prataapavaan || 106 ||
paavanah parishuddhaatmaa putrapoutra pravardhanah |
prasannaat sarvasukhadah prasannekshaNah eva cha || 107 ||
prajaapatyah priyakarah praNatepsita raajyadah |
prajaanaam jeevahetushcha praaNinaam paripaalakah || 108 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 8

praaNaroopee praaNadhaaree prajaanaam hitakaarakah |


praagyah prashaantah pragyaavaan prajaarakshaNa deekshitah || 109 ||
praavrusheNyah praaNakaaree prasannotsava vanditah |
pragyaanivaasa hetushcha purushaarthaika saadhanah || 110 ||
prajaakarah praatikoolyah pingaLaakshah prasannadheeh |
prapanchaatmaa prasavitaa puraaNa purushottamah || 111 ||
puraaNa purushashchaiva puruhootah prapanchadhrut |
pratishThitah preetikarah priyakaaree prayojanah || 112 ||
preetimaan pravastutyah puroorava samarchitah |
prapanchakaaree puNyashcha puruhoota samarchitah || 113 ||
paaNDavaadi susamsevyah praNavah purushaarthadah |
payoda samavarNashcha paaNDu putraarti bhanjanah || 114 ||
paaNDu putreshTadaataa cha paaNDavaanaam hitankarah |
panchapaaNDava putraaNaam sarvaabheeshTa phalapradah || 115 ||
panchapaaNDava putraaNaam sarvaarishTa nivaarakah |
paaNDu putraadyarchitashcha poorvajashcha prapanchabhrut || 116 ||
parachakra prabhedee cha paaNDaveshu varapradah |
parabrahma svaroopashcha paraagyaa parivarjitah || 117 ||
paraatparah paashahantaa paramaaNuh prapanchakrut |
paatangee purushaakaarah parashambhu samudbhavah || 118 ||
prasannaat sarvasukhadah prapanchodbhava sambhavah |
prasannah paramodaarah paraahankaara bhanjanah || 119 ||
parah paramakaaruNyah parabrahmayah tathaa |
prapanna bhayahaaree cha praNataartiharah tathaa || 120 ||
prasaadakrut prapanchashcha paraashakti samudbhavah |
pradaana paavanashchaiva prashaantaatmaa prabhaakarah || 121 ||
prapanchaatmaa prapanchopashamanah pruthiveepatih |
parashuraama samaaraadhyah parashuraama varapradah || 122 ||
parashuraama chiranjeevipradah parama paavanah |
paramahamsa svaroopashcha paramahamsa supoojitah || 123 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 9

panchanakshatraadipashcha panchanakshatra sevitah |


prapancha rakshitashchaiva prapanchasya bhayankarah || 124 ||
phaladaana priyashchaiva phalahastah phalapradah |
phalaabhisheka priyashcha phalgunasya varapradah || 125 ||
phuTacChamita paapoughah phalgunena prapoojitah |
phaNiraaja priyashchaiva phullaambuja vilochanah || 126 ||
balipriyo balee babhruh brahma vishNaveesha kleshakrut |
brahma vishNavee roopashcha brahma shakraadi durlabhah || 127 ||
baasadashTaryaa prameyaango bibhratkavacha kuNDalah |
bahushruto bahumatih brahmaNyo braahmaNapriyah || 128 ||
bala pramathano brahmaa bahuroopo bahupradah |
baalaarka dyutimaan baalo bruhadvakshaa bruhattanuh || 129 ||
brahmaaNDa bheda krucchaiva bhakta sarvaartha saadhakah |
bhavyo bhoktaa bheetikruccha bhaktaanugraha kaarakah || 130 ||
bheeshaNo bhaikshakaaree cha bhoosuraadi supoojitah |
bhogabhaagya pradashchaiva bhasmeekruta jagattrayah || 131 ||
bhayaanako bhaanusoonurbhooti bhooshitavigrahah |
bhaasvadrato bhaktimataam sulabho bhrukuTeemukhah || 132 ||
bhavabhoota gaNaih stutyo bhootasamgha samaavrutah |
bhraajishNuh bhagavaanbheemo bhaktaabheeshTa varapradah || 133 ||
bhavabhaktaika chittashcha bhaktigeeta stavonmukhah |
bhootasantoshakaaree cha bhaktaanaam chittashodhanah || 134 ||
bhaktigamyo bhayaharo bhaavagyo bhaktasupriyah |
bhootido bhootikrud bhojyo bhootaatmaa bhuvaneshvarah || 135 ||
mando mandagatishchaiva maasameva prapoojitah |
muchukunda samaaraadhyo muchukunda varapradah || 136 ||
muchukunda architapado mahaaroopo mahaayashaah |
mahaabhogee mahaayogee mahaakaayo mahaaprabhuh || 137 ||
mahesho mahadaishvaryo mandaara kusumapriyah |
mahaakratuh mahaamaanee mahaadheero mahaajayah || 138 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 10

mahaaveero mahaashaanto maNDalastho mahaadyutih |


mahaasuto mahodaaro mahaneeyo mahodayah || 139 ||
maithilee varadaayee cha maartaaNDasya dviteeyajah |
maithilee praarthanaalkrupta dashakaNTha shiropahrut || 140 ||
maraamara haraaraadhyo mahendraadi suraarchitah |
mahaaratho mahaavego maNIratna vibhooshitah || 141 ||
meshaneecho mahaaghoro mahaasourih manupriyah |
mahaadeergho mahaagraaso mahadaishvaryadaayakah || 142 ||
mahaashushko mahaaroudro muktimaarga pradarshakah |
makarakumbhaadhipah chaiva mrukatuNDu tanayaarchitah || 143 ||
mantraadhishThaana roopashcha mallikaa kusumapriyah |
mahaamantra svaroopashcha mahaayantra sthitah tathaa || 144 ||
mahaaprakaashaa divyaatmaa mahaadeva priyastathaa |
mahaabali samaaraadhyo maharshigaNa poojitah || 145 ||
mandachaaree mahaamaayee maashadaana priyastathaa |
maashodaana preetachitto mahaashaktih mahaaguNah || 146 ||
yashaskaro yogadaataa yagyaango api yugandharah |
yogee yogyashcha yaamyashcha yogaroopee yugaadhipah || 147 ||
yagyabhrut yajamaanashcha yogo yogavidaam varah |
yaksha raakshasa vetaaLa kooshmaaNDaadi prapoojitah || 148 ||
yama pratyadhi devashcha yugapad bhogadaayakah |
yogapriyo yogayukto yagyaroopo yugaantakrut || 149 ||
raghuvamsha samaaraadhyo roudro roudraakrutih tathaa |
raghunandana sallaapo raghuprokta japapriyah || 150 ||
roudraroopee rathaarooDho raaghaveshTa varapradah |
rathee roudraadhikaaree cha raaghaveNa samarchitah || 151 ||
roshaat sarvasvahaaree cha raaghaveNa supoojitah |
raashi dvayaadhipashchaiva raghubhih paripoojitah || 152 ||
raajyabhoopaakarashchaiva raajaraajendra vanditah |
ratna keyoora bhooshaaDhyo ramaanandana vanditah || 153 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 11

raghu pourusha santushTo raghu stotra bahupriyah |


raghuvamsha nrupaih poojyo raNamanjeera noopurah || 154 ||
ravinandana raajendro raghuvamsha priyastathaa |
lohaja pratimaa daanapriyo laavaNya vigrahah || 155 ||
lokachooDaamaNishchaiva lakshmeevaaNee stutipriyah |
lokaraksho lokashiksho lokalochana ranjitah || 156 ||
lokaadhyaksho lokavandyo lakshmaNaagraja poojitah |
vedavedyo vajradeho vajraankushadharah tathaa || 157 ||
vishvavandyo viroopaaksho vimalaanga viraajitah |
vishvastho vaayasaarooDho vishesha sukhakaarakah || 158 ||
vishvaroopee vishvagoptaa vibhaavasu sutastathaa |
viprapriyo vipraroopo vipraaraadhana tatparah || 159 ||
vishaalanetro vishikho vipradaana bahupriyah |
vishvasrushTi samudbhooto vaishvaanara samadyutih || 160 ||
vishNuh virinchih vishvesho vishvakartaa vishaampatih |
viraaDaadhaara chakrastho vishva bhugvishva bhaavanah || 161 ||
vishvavyaapaara hetushcha vakrakroora vivarjitah |
vishvodbhavo vishvakarmaa vishvasrushTi vinaayakah || 162 ||
vishvamoola nivaasee cha vishvachitra vidhaayakah |
vishvaadhaara vilaasee cha vyaasena krutapoojitah || 163 ||
vibheeshaNeshTa varado vaanChitaartha pradaayakah |
vibheeshaNa samaaraadhyo vishesha sukhadaayakah || 164 ||
vishamavyayaashTa janmastho apyekaadasha phalapradah |
vaasavaatmaja supreeto vasudo vaasavaarchitah || 165 ||
vishvatraaNaika nirato vaanmanoteeta vigrahah |
viraaN mandira moolastho valeemukha sukhapradah || 166 ||
vipaasho vigataatanko vikalpa parivarjitah |
varishTho varado vandyo vichitraango virochanah || 167 ||
shushkodarah shuklavapuh shaantaroopee shanaishcharah |
shoolee sharaNyah shaantashcha shivaayaama priyankarah || 168 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 12

shivabhaktimataam shreshThah shoolapaaNee shuchipriyah |


shruti smruti puraaNagyah shrutijaala prabodhakah || 169 ||
shrutipaaraga sampoojyah shruti shravaNa lolupah |
shruti antargata marmagyah shruti ashTavaradaayakah || 170 ||
shrutiroopah shrutipreetah shruteepsita phalapradah |
shuchishrutah shaantamoortih shruti shravaNa keertanah || 171 ||
shameemoola nivaasee cha shameekruta phalapradah |
shameekruta mahaaghorah sharaNaagata vatsalah || 172 ||
shameetaru svaroopashcha shivamantragya muktidah |
shivaagamaika nilayah shivamantra japapriyah || 173 ||
shameepatra priyashchaiva shameeparNa samarchitah |
shatopanishada stutyah shaantyaadi guNabhooshitah || 174 ||
shaantyaadi shaDguNopetah shankhavaadya priyastathaa |
shyaamaraktasitajyotih shuddha panchaakshara priyah || 175 ||
shree haalaasya kshetravaasee shreemaan shaktidharah tathaa |
shoDashadvaya sampoorNa lakshaNah shaNmukhapriyah || 176 ||
shaDguNaishvarya samyuktah shaDaanga varaNojvalah |
shaDakshara svaroopashcha shaTchakropari samsthitah || 177 ||
shoDashee shoDashaantashcha shaTshaktivyakta moortimaan |
shaDbhaava rahitashchaiva shaDanga shruti paaragah || 178 ||
shaTkoNa madhyanilayah shaTshaastra smrutipaaragah |
svarNendra neelamakuTah sarvaabheeshTa pradaayakah || 179 ||
sarvaatmaa sarvadoshaghnah sarvagarva prabhanjanah |
samastaloka abhayadah sarvadoshaanga naashakah || 180 ||
samasta bhakta sukhadah sarvadosha nivartakah |
sarvanaashakshamah saumyah sarvaklesha nivaarakah || 181 ||
sarvaatmaa sarvadaa tushTah sarvapeeDaa nivaarakah |
sarvaroopee sarvakarmaa sarvagyah sarvakaarakah || 182 ||
sukrutee sulabhashchaiva sarvaabheeshTa phalapradah |
sooryaatmajah sadaatushTah sooryavamsha pradeepanah || 183 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 13

saptadveepaadhipashchaiva suraasura bhayankarah |


sarvasamkshobhahaaree cha sarvaloka hitankarah || 184 ||
sarvoudaarya svabhaavashcha santoshaat sakaladeshTadah |
samasta rushibhih stutyah samasta gaNapaavrutah || 185 ||
samasta gaNa samsevyah sarvaarishTa vinaashanah |
sarvasoukhya pradaataa cha sarvavyaakula naashanah || 186 ||
sarvasamkshobhahaaree cha sarvaarishTa phalapradah |
sarvavyaadhi prashamanah sarvamrutyu nivaarakah || 187 ||
sarvaanukoolakaaree cha saundarya mrudubhaashitah |
souraashTradeshodbhavashcha svakshetreshTa varapradah || 188 ||
somayaaji samaaraadhyah seetaabheeshTa varapradah |
sukhaasanopavishTashcha sadyah peeDaa nivaarakah || 189 ||
soudaamanee sannibhashcha sarvaanullanghya shaasanah |
sooryamaNDala sanchaaree samhaaraastra niyojitah || 190 ||
sarvaloka kshayakarah sarvaarishTa vidhaayakah |
sarvavyaakulakaaree cha sahasra japasupriyah || 191 ||
sukhaasanopavishTashcha samhaaraastra pradarshitah |
sarvaalankaara samyukta krushNa godaana supriyah || 192 ||
suprasannah surashreshThah sughoshah sukhadah suhrut |
siddhaarthah siddhasankalpah sarvagyah sarvadah sukhee || 193 ||
sugreevah sudhrutih saarah sukumaarah sulochanah |
suvyaktah sacchidaanandah suveerah sujanaashrayah || 194 ||
harishchandra samaaraadhyo heyopaadeya varjitah |
harishchandra ishTavarado hamsamantraadi samstutah || 195 ||
hamsavaaha samaaraadhyo hamsavaaha varapradah |
hrudyo hrushTo harisakho hamso hamsagatih havih || 196 ||
hiraNyavarNo hitakrut harshado hemabhooshaNah |
havirhotaa hamsagatih hamsamantraadi samstutah || 197 ||
hanoomat archita pado haladhrut poojitah sadaa |
kshemadah kshemakrut kshemyah kshetragyah kshaamavarjitah || 198 ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 14

kshudraghnah kshaantidah kshemah kshitibhooshah kshamaashrayah |


kshamaadharah kshayadvaaro naamnaam ashTasahasrakam || 199 ||
vaakyena ekaina vakshyaami vaanChitaartha prayacChati |
tasmaat sarva prayatnena niyamena japet sudheeh || 200 ||
|| iti shanaishchara sahasranaama stotram sampoorNam ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 15