You are on page 1of 25

Kriarski ratovi

(1096-1291.)

Almira Zvirki
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za historiju

Ciljevi
Usvajanje znanja o:
- pojmu kriarskih ratova i periodu njihovog
trajanja
- uzrocima za njihovu pojavu
- toku prva etiri rata
- posljedicama koje su izazvali na prostoru
Zapadne Evrope
2

Da ponovimo raniji nastavni


sadraj...
Koji narodi ugroavaju Bizantsko Carstvo u
drugoj polovini 11. stoljea?
ta se deava izmeu Bizanta i Selduka u toku
1055. i 1071. godine?
Koje su posljedice izazvala ova dva dogaaja?
ta zauzimaju Normani?
3

Pojam kriarskih ratova


Predstavljaju pokret vanjske kolonizacije
Naziv kriarski su dobili po crvenom kriu
kojeg su uesnici u ovim ratovima priivali
na svoja odijela
Ukupno je voeno 8
ratova u periodu
1096-1291.
4

Uesnici

Crkva
Feudalci
Seljaci i sirotinja
Vitezovi
Talijanski gradovi (enova, Piza i Firenca)

Viteki redovi
Templari (Hramovnici)
- ime dobili po zgradi u kojoj je bio smjeten jerusalemski
hram
- red osnovan 1119.

Jovanovci (Hospitalci)
- Ime potie od bolnice sv. Jovana u Jerusalemu, koju su
osnovali
Tevtonci
- organizacija njemakih ritera
6

Zadatak za Vas:
Na osnovu slika, uoite razlike izmeu vitekih
redova

Templari i Jovanovci

Tevtonci

Uzroci izbijanja ratova

Oslobaanje svetih mjesta


Osvanjanje novih posjeda
Potraga za boljim ivotom
Razvoj trgovine s Istokom

Pitanje za Vas:
ta mislite koji od navedenih uzroka
odgovara kojem od uesnika ratova?
8

Poetak ratova
Papa Urban II
1095. crkveni sabor
u Klermonu na
sjeveru Francuske
Poziv pape na
osloboenje
groba gospodnjeg
Slanje propovijednika
po zemljama Zapadne Evrope
9

Urbanov poziv
Svim vjernicima koji pou
onamo,bit e dano oprotenje
grijeha,ako bi putujui vodom
ili kopnom, ili u boju protiv
pagana izgubili ivot.
Pitanje za Vas: Koji je cilj ovakvog
papinog poziva, Vae miljenje?

Papa Urban II
10

Voe uesnika

Gotfrid Buljonski voa feudalaca iz Lotaringije


Grof Rajmund Tuluski voa ritera iz june Francuske
Robert Flandrijski voa feudalaca iz Normandije
Boemund Tarentski voa normanske vojske iz june
Italij
Zadatak za Vas:
Pomou karte koja slijedi, objasnite pravce kretanja
kriara.

11

Putevi kriara

12

Prvi kriarski rat (1096-1099.)


Osvajanje Edese
Osvajanje Antiohije
1099. osvajanje
Jerusalema

13

Rezultati Prvog
kriarskog rata
Stvaranje kriarskih drava
Kneevina Edesa
Kneevina Antiohija
Jerusalemska kraljevina
Grofovija Tripoli
Uvoenje feudalnog
sistema u dravama
Razvoj trgovine talijanskih
gradova
14

Drugi kriarski rat (1147-1149.)


1144. god. mosulski
emir zauzima Edesu
Uesnici u ratu:
francuski kralj Luj VII
njemaki car Konrad III
Poraz kriara
15

Trei kriarski rat (1187-1189.)


1187. god. egipatski vladar Saladin
zauzima Jerusalem
Uesnici u ratu:
- njemaki car Fridrih Barbarosa
- francuski kralj Filip II August
- engleski kralj Riard Lavovo Srce

16

Tok i kraj rata


Kriari ratuju protiv Saladina i Bizanta
Smrt Fridriha Barbarose prilikom prelaska
rijeke
Povratak njemake vojske u domovinu
Svaa francuskog i engleskog kralja
Povratak Filipa II u Francusku
Riard Lavovo Srce od Saladina dobiva
Kneevinu Antiohiju koja se sjedinjuje s
Tripolijem
17

etvrti kriarski rat (1202-1204.)


Inicijator papa Inoentije III
Uesnici: francuski i talijanski riteri
Pomo Venecije, mletaki dud Enriko
Dandolo
1202. osvajanje Zadra
1204. osvajanje Carigrada
Stvaranje Latinskog carstva
18

Latinsko carstvo (1204-1261.)

Na elu mu car Balduin Flandrijski


Stvaranje latinskih drava:
Latinsko carstvo s prijestolnicom u Carigradu
Ahajska kneevina (na Peloponezu)
Solunska kraljevina
Atinsko-tebansko vojvodstvo

1261. god. nikejski car Mihailo Paleolog zauzima


Carigrad, rui Latinsko i obnavlja Bizantsko
carstvo
19

Latinsko carstvo

20

Ostali kriarski pohodi


Protekli bez veih uspjeha kriara
1291. godine padom utvrde Akre okonani
kriarski ratovi

21

Posljedice kriarskih ratova


Veliki ljudski gubici
Kraj trgovakoj prevlasti Bizanta i Arabljana u
istonom dijelu Sredozemnog mora
Jaanje trgovake moi enovljana i Mleana
Upoznavanje s Istokom
- nove poljoprivredne kulture (ria, marelica,
lubenica, eer)
- nova tehnika u proizvodnji tekstila
- uvoz orijentalnih luksuznih predmeta, zaina
- razvoj orijentalne gradske kulture (nova jela,
odjea, dragulji, muzika, maniri, odgoj djece...)
22

Da ponovimo...
ta su kriarski ratovi i po emu su dobili
naziv?
Koliko ratova je voeno i u kom periodu?
Koji su uzroci voenja ratova?
ta su kriari postigli u Prvom ratu?
Koji su rezultati etvrtog rata?
Navedite posljedice koje su ratovi izazvali?
23

Pitanja?

24

Literatura:
Udbenik
Ilustrovana enciklopedija, Istorija 1, Vuk
Karadi, Beograd, 1985.
Larousse, Opta enciklopedija, Vuk
Karadi, Beograd 1973.

25