Sie sind auf Seite 1von 328

Léo Delibes

1836 - 1891

Coppélia

Ballett in 3 Akten

Stimmen 3. Akt

Piccolo

211

Acte III

3.19 Marche de la Cloche

Allegro moderato q = 112 67 ÑÄ É Ä É Ä Ä ã ã ã
Allegro moderato q = 112
67
ÑÄ
É
Ä
É
Ä Ä ã ã ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
Piccolo
Ç Å
ff
Ö
Ü
Ü
Ü
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ããã ã åã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
É É
Picc.
Ç
mf

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

1. 2. ãÄ ã 40 40 ã ã ã ã ã ã Ç ãã ã
1.
2.
ãÄ
ã
40
40
ã
ã
ã ã
ã
ã
Ç ãã ã ãã ã
É É
é è
Ä Ä é
ç
ç
ç
ç ã é
f
ã
Ç
ã
ã Ä
ã Ä
ã Éã ã ã ã Éã ãåã
Éã ç
Éã ç
ã
ã
É É
ff
ã
ã
ã
ã ã ã
50
ç
é
è
á è
Ç É É
É É É
ã ã ã
68 69 Ö Ö àâ ê ê 70 á á Ç É É É ff
68
69
Ö
Ö
àâ
ê
ê
70
á
á
Ç É É É
ff
Ö ê
80 Ö ê
ä
Ç
ä
É É É
á

212

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

ì

î ê ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï Ö ìê Ö í ê ê ìê É É
î
ê ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï
Ö
ìê Ö
í
ê
ê
ìê
É É É
á
Ç
É
î
ïïï
ìê Ö í ê ê ìê É É É á Ç É î ïïï ã Ä

ãÄ ã ã ÅÉÇã
Ç

100 ë â É É É ç éè ñ
100
ë
â
É É É
ç éè
ñ
ã Å É Ç ã Ç 100 ë â É É É ç éè ñ p

p

70 àÄ Ö 130 Ö ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
70
àÄ
Ö
130
Ö
ã ã ã ã
ã
ã ã ã ã
ã ã ã ã ã
ñ
É É
Ç É É É
f
ã ã ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã
ã ã ã ã
ã ã ã ã
Ç É É
ã ã ã ã ã ã ã ã Ç ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
Ç
ã ã ã ã ã ã ã ã
ã
ó
É É
ãã Éãã ãã Éã
ff ã Éã Éã î ê ïïïïïïïïïïïï Ö ã Ö ã Ö ã 140 ã
ff
ã Éã Éã
î ê ïïïïïïïïïïïï
Ö
ã
Ö
ã
Ö ã
140
ã
ã
ã
Éã ã ã
ç
é
Ç É É
îïïïïïïïï ãÄ ã ã ã ã Ö ã ç ë é è á è É
îïïïïïïïï
ãÄ
ã ã ã
ã
Ö
ã
ç
ë
é
è
á
è
É
Ç É É
É É
í
3

213

Nr. 20 Fête de la Cloche - Divertissement

Nr. 1 Valse des Heures

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

rall. Moderato q. = 100 Tempo di Valse q. = 64 Å àä Ñ 170
rall.
Moderato q. = 100
Tempo di Valse q. = 64
Å
àä
Ñ
170 ò
ë
Ñ
á
Ç É É É í
í
71
a tempo
àä
1.
Åà
186
2.
Ä
á
Ä
á
Ç É É É
Ä
Ä
72
poco rall.
a tempo
Ä
àë
1.
230
á
á
Ä
Ä
Ç É É É
Ä
Ä
246
ë
1.
2.
á
Ä
Ä
É É É É
á
Ä
ò á
á
Ç É É É
Ä
73
254
àë
àë
2.
ò
á
Ç É É É É
É É É
74 ã ÄÄ 310 ã ã ã ç é é é Ç É É É
74
ã
ÄÄ
310
ã ã
ã
ç
é
é
é
Ç É É É
ã ã

p

Nr. 2 L'Aurore

Moderato q. = 92

Ä

ã

Ç

Ñô

É É É

ã

é É É

ë

é

í

ff

to flauto

Piccolo

214

Picc.

Picc.

Allegretto non troppo q. = 88

1.

2.
2.

Ç

ò

â

355

É É

å

á

á

Ä

á

Ä

á

   

Ä

 

Ä

 
75 ÄÅ 380 éÉã ã ã Éã ìãåã ã ã ìãåã ã ã Éã ã
75
ÄÅ
380
éÉã ã ã Éã ìãåã ã ã ìãåã ã ã Éã ã ã
Ç å
3
3
3
3
3
ã ã ìãåã ã ã Éã ã ã Ç å 3 3 3 3 3 ò

ò

Ü Ü Ü Ü ã ã ã ã ã ã ã Ü Ü ÖÖ Ö
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
Ü
Ü
ÖÖ Ö ÖÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö
ã
ãåã
ã
ç
ë
éé ã ã ã ééé ã ã
é ã ã
ö
É
Picc.
Ç å
É É
í
to flauto
f
Nr. 3 La Prière
76
Andante q. = 52
poco rall.
a tempo
poco rall.
ÄÑ
Ää
Å
ë
Ä
á
á
É É
Picc.
Ç É É É í
Å

Picc.

Nr. 4 Le Travail (La fileuse)

Molto moderato q = 88

77
77
Ä Äí í ò å 470 Ä á Ç É É Å
Ä
Äí
í
ò
å
470
Ä
á
Ç É É Å

215

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

480

 

ã

ó

ã

 

ã ó ö ã ö

ó

ã

ó

ã

ó

ó

ã ö ó ã ö ã ó ö ã ö

ó

å
Ç

è

p

ö ó ö

   

ö

ö

å
Ç

ó ã ã

ó

ö

ö

 

ã

ó

ö

ó ã ö

 

ã

ó

ö

ã

ó

ö

ã

ó

ö

ã

ó

ö

 

ã

 

ã

 

å
Ç

 

ã

ó

ã

ã

ó

ã

ó

 

ó ã ó

ö

ö

 

ó

ö

ö

ç

é

 

ö

ö

 

ã ã

 

ã

ó ö

ó

ã

ó

ó

ã

ó

ó ã ö

 

ã ó

ã

ó

å
Ç

ã ã

ö

ö

ö

ö

ö

 

ö

 

ó ö

ó

ö

 

ã

ó

ö

ó ã ö

 

ã

ó

ö

ã

ó

ö

ã

ó

ö

ã

ó

ö

å
Ç

 

ã

ã

490

 

Ä

         

ã ó ó ö ã

ó

ö

ö

ó

ö

 

ã ç é

è

å
Ç

Piccolo 216 Nr. 5 L'Hymen (Noce villageoise) Ö Ö ã ã Allegretto marcato q =
Piccolo
216
Nr. 5 L'Hymen (Noce villageoise)
Ö
Ö
ã
ã
Allegretto marcato q = 100
í
ç
Ä
è
é
ç é ò è
É É
Picc.
Ç å
Å
f

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

77a í àë ÄÅ 510 Ä Ä Ç É É Ä Ä 78 î 550
77a
í
àë
ÄÅ
510
Ä
Ä
Ç É É
Ä
Ä
78
î
550
àë
ã
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ä
è
ç é
ç é É É
Ç É É
Å
f

Nr. 6 La Discorde et la Guerre

Marche des Guerrières

Allegro moderato q = 120 rall. Allegro brillante q = 112 àÅ å Ä á
Allegro moderato q = 120
rall.
Allegro brillante q = 112
àÅ
å
Ä
á
å å å
á
Ä
á
Ç É É Å
Ä
Ö
Ñ
É
Ö
Ä
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
ã úã ã ã ãõ åã ìåã ãö
Ç å å å å
ff
Ö
590
1.
ã åã ã ã ã õ åã ã
ã ö
ã
õ ã ã
õ ã ã
é
Ç å å å å
ç
Ä 591 2. á Ä Ä ã õ ã ãõ ã ã é Ä Ç
Ä
591
2.
á
Ä Ä ã õ ã ãõ ã ã
é
Ä
Ç å å å å
ç
Ä

217

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

î ïï ìã ã ã ã ã åã åã ã ã ã ã Ä ã
î ïï
ìã ã ã ã
ã åã åã ã ã ã ã
Ä
ã
óö ã ÅåÇã ã
Ç å å å å
3
3
3

1.

Éã îïïïïï Ñ É ö ìã ìã Éã Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã
Éã îïïïïï
Ñ
É
ö ìã ìã Éã Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã ç
ìã ã
ã
é
Ä
Ç å å å å
Ä
ó
3
3

2.

3

Ñ É 599 600 Ä Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã ç é Ö
Ñ
É
599
600 Ä
Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã ç é
Ö
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
Ç å å å å
3
ff
3
Ñ
É
Ä
ã úã ã ã ãõ åã ìåã ãö
Ö
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
Ç å å å å Ö
Ñ É 79 É Ü 610 Ü Ü Ü ã Ü Ñ ã ã ããããã
Ñ
É
79
É
Ü 610
Ü
Ü
Ü
ã Ü Ñ ã ã ããããã ÜÜÜÜÜ
ã ã ã ã Ü ã ã Ü
Ü
Ü
ã õ ã ãõ ã ã
å å å
á
é
Ç å å å å
ÅÇ
ç é
Ñ
mf
Ü Ü Ü î ã ã Ü ã ã Ü ã ã ã ã ÜÜ
Ü
Ü
Ü
î
ã ã Ü ã ã Ü ã ã ã ã
ÜÜ
Ü
ãããã ÜÜÜÜ ã ã Ü ã Ü ã
Ü
Ü
Ü
Ü
ã ù éè
è
Ü
åã åã ã ã öé
Ç å å å
ö ã ã ã
ó
p
É
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã Ü Ñ ã ã ããããã ÜÜÜÜÜ ã Ü ã Ü ã ã Ü ã ã ã ã
ã ã ã ã Ü ã ã Ü
Ü
ÜÜ
620
Ü
Ü
á
é
Ü
ã ù éè
Ç å å å
mf
Ü
Ä
ÜÜÜÜÜ Ü Ü
Ü
ö ã ã ããããã
Ü
ãåã ã ã ã
á
Ü
ç é
å å å å
Ç å å å
mf

218

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Ö Ñ É Ö àô ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
Ö
Ñ
É
Ö
àô
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
ã úã ã ã ãõ åã ìåã ãö
Ç å å å å
ff
80 ë ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã åã Ç
80
ë
ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã åã
Ç å å å å
f
ÅìÇã Ä ã ã ÅìÇã Ä ã åã ìãÄã ã ãÄã ã ìã Ä ã
ÅìÇã Ä ã ã ÅìÇã Ä ã åã
ìãÄã ã ãÄã ã
ìã Ä ã ìã ã Ä ã ã
650
ã Ä ã ã ã Ä ã ã
Ç å å å å
ã ã ã Ä ã ã ã Ä ãåã ãã Ö Ö ò ã ã
ã
ã
ã Ä ã ã ã Ä ãåã ãã Ö Ö
ò
ã ã ã ã ãåã ã ã ã ã ã ã ã
å
ç
ç é
é
Ç å å å å
3
3
3
3
81 L'istesso tempo Å ä ã ãåã ãåã ã ìãåã ãåã ã ã ã ç
81
L'istesso tempo
Å
ä
ã ãåã ãåã ã ìãåã ãåã ã ã ã
ç éè
Picc.
Ç å
3
3
3
f 3

Picc.

ä Éã Éã ã Éã Éã ç é é Ç å
ä
Éã Éã ã Éã Éã
ç
é
é
Ç å
Ä ã åã ã ã ã Ñ ç é é Picc. Ç å
Ä
ã åã ã ã
ã
Ñ
ç
é
é
Picc.
Ç å

Picc.

Éã ã ã Éã ìã 680 219 éã åã åã ã ÅåÇã ç é ç
Éã ã ã Éã ìã
680
219
éã åã åã ã ÅåÇã ç
é ç é
á
é
á
Ç å
Ñ É Ñ ìã Ö Ö è ã ù é è è ã ö Picc.
Ñ
É
Ñ
ìã Ö Ö
è
ã ù é è
è
ã ö
Picc.
Ç å
é õ åã ã ã
ff
ff
ìã
Ö Ö
Ä
ìã
Ö Ö
ìã
Ö Ö
è
ã ö
è
ã ö
è
ã ö
Picc.
Ç å
ff
Ö
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã åã
ã ç ã åã
è
é
Picc.
Ç å
3
3
3
3
ff

Picc.

Picc.

Picc.

Ö ã Ö ã ã ã ã ã ç ã ã åã ã ã é
Ö
ã
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ç ã ã åã ã
ã
é ã åã
ã
é
Ç å ç
3
3
3
3
Ö
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
é ã åã
ç ã ã åã ã
ã
ã
é
Ç å ç
3
3
3
3
Ñ É 3 700 ãåã ãåã ã ã åã ãåã ã ÅåÇã ìã ò ç
Ñ
É
3
700
ãåã ãåã ã ã åã ãåã ã ÅåÇã ìã
ò
ç ã åã ãåã åã ãåã ãåã ã
åã çéè
û
Ç å
3
3
3
3
3
3
to flauto

Piccolo

220

Nr. 7 La Paix

Moderato q = 88 poco rall. 710 [q = 66] ë àÅ rall. ò ò
Moderato q = 88
poco rall. 710
[q = 66]
ë
àÅ
rall.
ò
ò
Ñ
û
á
á
á
Picc.
Ç å
Å
più mosso q = 72
rall.
poco più mosso
82
ä
àâ
Ä
730 ò
á
Picc.
Ç å

Picc.

750 ä Ñ ò ò Ä á á Ç å Å
750
ä
Ñ
ò
ò
Ä
á
á
Ç å
Å

221

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Nr. 7a Danse de Fête

Allegro q = 100

ãÄãã ã ã ã ãÄãã ã åã åã ã ã ã Éã ã ã ã
ãÄãã ã ã ã
ãÄãã ã åã åã
ã ã ã Éã ã ã ã ã ö
Ä
ã åã ã ã ã ã ã ã ö
ÇÅ å
3
3
3
3
3
f 3
ã
ã
ã
83
àë
Ä
ò
ç é
ç é
ç éè
é ç ã è
Ç å
f
Ü
Ü
Ä
Ü
Ü
Ü
ã ãåã Ü Ü ã
Ü
åã ãåã ã
Ü
ö ã Ü ìãåã Ü Ü ã
ó
ó ö
ö è
Ç å
ó
3
3
p
3
Ü Ü åã ãåã ã ã ãåã ãåã ã ìãåã 790 ã ã ã îïïïïïïïïïï
Ü
Ü
åã ãåã ã ã ãåã ãåã ã ìãåã
790
ã
ã
ã îïïïïïïïïïï î ïïïïïïï
ç ã Ä
ã
Ö
ã ù
Ç å
3
3
3
3
f
ff
ã ã ã Ü ã Ü ä ã Ö ã ã ã ù Ö è
ã
ã ã
Ü
ã
Ü
ä
ã
Ö
ã ã
ã
ù
Ö
è
Ç å Ö
ã

222

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Ö ã Ö ã åã ã ö ã ãìã ö 800 Ö ã Ö Ç
Ö
ã
Ö
ã åã ã
ö ã ãìã ö
800
Ö
ã
Ö
Ç
å
Ö
Ö
Ö
ã
ã
ã
ã
é
ã
ç
p
f
Ö
ã
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
å
Ç
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ö ã
ö
ã

p

Ö Ö Ö å Ç ã ã ã ã ã ã ö ã ö ã p
ã åã ã ö ã ãìã ö Ç å
ã åã ã ö ã ãìã ö
Ç
å
ã ã ã ö ã ã ã ö
ã ã ã ö ã ã ã ö
ã ã ã ö ã ã ã ö

ã ã ã ö ã ã ã ö

ã ã ã ö ã ã ã ö
ã ã

ã ã

ã ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã ã

ã ã

f

ã ã ã ãåã ãåã ã ã ã ã å ã ã ã 810 ç
ã
ã ã ãåã ãåã ã ã ã ã
å
ã ã ã
810
ç
ã ã ã
Ä
è
É
Ç
É É
Å

Piccolo

223

Picc.

Picc.

Picc.

Nr. 8 Galop final

Moderato q = 100

Ü Ü Ü Ä É É É á é ìã ã ã ã ã ç
Ü
Ü
Ü
Ä
É
É É
á
é ìã ã ã ã ã
ç é
é ìã ã ìã ã ã
ç é
é
Ç Å
ìã ã ã ã ã
ç é
mf
f
Allegro vivo q = 140
Å
ã ãã ã
ò
á
á
Ä
ãÄ ã
Ç É É É
Ä
ã ãã ã
ç
mf
2.
1.
Å
ã ãã ã
Ä
830
833
ìã
è
Ä
Ä
á
Ç É É É ã è
mf
84

Picc.

ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã ã ã ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã ã ã

ã

çé ã é ã é ã

ç

ã ç é çé ã

Ö

ã ù

Ö ã Ö Ö ç é

ã

ã

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

 

ç

 

ç é

           

Ç

É É É

ff

p

Picc.

Picc.

Picc.

Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü 840 ã ã ã ã ã ã ã
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
840
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ü
Ü
ã
Ö
Ü
ã
ã ù
ìã Ö Ö Ö ã
ã
Ü
Ü
ç
ù é
çé ã é ã é ã
ç
ç é
é çé ã
ç é
Ç É É É
ç
Ü
ff
Ü
Ü
Ü
ã
Ü
ã
Ü
ã
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
Ü
Ü
ã
Ü
Ü
ã
ã
ã
ã
ã
Ü
Ü
ã ìã åã
Ü
ã
ã ìã
Ç É É É
p
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã ã
ã ã
Ü
ìã ã ã
ã
Ü
Å
ã
850
è
Ç É É É

224

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

ãã Ö Å åã ãã ã ãÄ ã ù ã Ç É É É ìã
ãã
Ö
Å
åã ãã ã
ãÄ
ã
ù
ã
Ç É É É
ìã
ìãÄ ã
ç
Ö
mf

Ö

Ö ã ã ã ã ã ã ìã ÅìÇã Ü ìã ã Ü ìã Ö
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã ìã ÅìÇã
Ü
ìã
ã
Ü
ìã
Ö
é
ç é
ç é
ç é
ç é
Ç É É É
ìã ù
ìã åã ã ìã
Ü
ã ç ç é
Ü
mf
f
85
85

Ç É É É

ã

ç é

ã

ç é

ã

ç

é

è

Ñ

Å

ã ãã ã
ã ãã ã

ã ãã ã

 
     
   

mf

è Ñ Å ã ãã ã       mf Å ã ãã ã 880 ãÄ
Å ã ãã ã 880 ãÄ ã ã ãã ã è ìã è Ç É
Å
ã ãã ã
880
ãÄ
ã
ã ãã ã
è
ìã
è
Ç É É É
ç
ã
mf
86 ã Ü Ü Ü Ü Ñ Ö Ö Ö ã Ü Ü ã Ü
86
ã
Ü
Ü
Ü
Ü
Ñ
Ö Ö Ö
ã
Ü
Ü
ã
Ü
Ü
ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
Ç É É É á
è
ç é
É É É É
ç é
f
f
p
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ö
Ü
Ñ
Ü
Ü
ã ù
ã ã ã
ã
900
Ü
Ü
ìã Éã Éã ã
Ö Ö ã ìã Ö ç
ÅÉÇã ã ã ã
ç é
é
Ç É É É É
f
p
87
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
Ü
Ö
Ü
Ü
Ä
Ü
Ü
Ü
Ü
ã ù
ã ã ã
ã ã
ìã
ã ã
ÅÉÇã ã ã ã
ç é
é ç ã
Ç É É É É
ff
Ä
ë
Ö
ã ù
ã ã ã
910
é ã ìã ã
çé
ç ã éè
Ç É É É É
ff

225

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

920

 

Ü

Ü

 

Ü

Ü

Ü

 

Ü

Ö

ã ù

 

ã

ã

ã

ã ã

Ü

 

ã ã

Ü

 

Ü

ã ã ã ã

Ü

 

ìã Éã

Ü

 

Éã ã

Ü

Ü

Ü

Ü

ã ã ã

ç é

   
           
           
           
 
           
 
           
 
           
 

Ç É É É É Ö Ö Ö ç é

f

p

 

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

ã

Ö Ö ã ìã Ö ç

Ü

Ü

Ü

ã ã

Ü

ã

Ü

Ü

 

é

ÅÉÇã ã ã ã ìã

           

ÅÉÇã ã ã ã

 
     
                 
 
                 
   
                 
 
                 
 
                 
 
                 

Ç É É É É Ñ

 

f

p

930

Ö

ã ù

Ü

Ü

88
88
930 Ö ã ù Ü Ü 88        
       
 

Ü

ã ã ã

É É

Å

   
ã ãã ã

ã ãã ã

 

ã

  Ü ã ã ã É É Å     ã ãã ã   ã  
 
  Ü ã ã ã É É Å     ã ãã ã   ã  

Ç É É É É

ç é

É

Ç É É É É ç é É   ã Ä ç ã ã ã ã
 

ãÄ

ç

ã ãã ã

ã

è

mf

É   ã Ä ç ã ã ã ã ã è mf Ü Ü Å ã
É   ã Ä ç ã ã ã ã ã è mf Ü Ü Å ã
Ü Ü Å ã ãã ã ä ÅÉÇã 950 Ü ìã è ã Ü ã
Ü
Ü
Å
ã ãã ã
ä
ÅÉÇã
950
Ü
ìã è
ã Ü ã ìã
Ç É É É
mf
mf
Ü Ü ã ã ã ã ã ã ã ã ã Ñ Ü ã Ü
Ü
Ü
ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ñ
Ü
ã Ü ã åã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
ç éè
Ç É É É
f

226

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Picc.

Ü Ü Ü Ü 960 ã ã ã ã ã ã ã ã åã Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
960
ã ã ã ã ã ã ã ã åã
Ü ã ìã ÅÉÇã ã ã åã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
ã
åã
ìã ç
Ü
Ü
Ü
ç
Ç
É É É
f
mf
Ñ
É
åã ç
ìã
åã
ìã ç
åã ç
ìã ç
åã ç
åã
åã åã åãìã åã
ç
Ç
É É É
89
åã ç Ç ìã ìã ç ÅÉÇã ç ã 970 ã ç ã ìã ã
åã ç
Ç
ìã
ìã ç
ÅÉÇã ç
ã
970
ã ç ã ìã ã ã ã ã
ìã ÅÉÇã ç
ã
ã ã
É É É
ff
ê ìê
Ç
ê ìê
ê ìê
ê ìê
ê ìê
ê ìê
É É É
ã
ãÄ
ã
ã
980
ã
ãÄ
ã
ã
ç
ç
É É É

ã ìã ã ã ãìã ã ã
Ç

ã ãìã ã ã ãìã ã åã ã ãìã ã ã ã ã É É
ã ãìã ã ã ãìã ã
åã ã ãìã
ã ã
ã ã
É É É
ã è
Ç
ç é
990 ããã ãã ã Ç ããã ãã ã ç É É É é ç é
990
ããã ãã ã
Ç
ããã ãã ã ç
É É É
é
ç é
è
é
é
è
á
ã
ã
ä
ó
ó
ó
è
ã é Ä ó ã
ã é Ä ã
ã é Ä
ç é
è
Ç é Ä ã
É É É

Flöten

Acte III

3.19 Marche de la Cloche

211

Allegro moderato q = 112 1. ã ã ã ã ã ã ã ìã ã
Allegro moderato q = 112
1.
ã ã ã ã ã ã ã ìã ã
ÄÅ
ã ã î ã ã ã ã ã î ã
É
Ä
É
ç é
Flöte
Ç Å
f
30
Ñ
É
67
ã
ã ìã î ã ã ã ã ìã î
ã ã
ãã Ö Ö ãã
É É
ã ã ã ã
Ä Ä ã ã ã ã ã ã ã ã
Fl.
Ç
ff

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Ö Ü Ü Ü ã ã ã ã ã ã ã ã ã ããã ã
Ö
Ü
Ü
Ü
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ããã ã åã ã ã ã ã ã
ã
ã ã ã ã ã ã ã
É É
ã ã ã ã ã ã ã ã
Ç
mf
1. 2. 40 40 ã ã ãÄ ã ã ã ã ã ã ç É
1.
2.
40
40
ã
ã
ãÄ
ã ã ã
ã
ã
ã
ç
É É
ã ã ã ãã ã ã ã ã ã ã
Ä Ä é
ç é
Ç
ç
ç
ç
ff
f
ã ã ã Éã ãåã ã Ä Éã ç ã Ä Éã ç ã Éã
ã
ã
ã Éã ãåã
ã Ä Éã ç
ã Ä Éã ç
ã Éã ã ã
ã
ã
É É
Ç
ff
ã ã ã Ö Ö Ö ã Ö ã ã ã ã ã ã 50
ã
ã
ã Ö Ö Ö ã
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
50
ç
É É
ã ã
é
è
è
É
Ç
É É
ã
68 69 Ö Ö àâ ê ê 70 á á Ç É É É ff
68
69
Ö
Ö
àâ
ê
ê
70
á
á
Ç É É É
ff
Ö ê 80 Ö ê ä Ç ä É É É á
Ö ê
80 Ö ê
ä
Ç
ä
É É É
á

212

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Ñ É Ñ É Ö Ö Ö 90 Ö ìê ìê ìê ê ìê á
Ñ
É
Ñ
É
Ö
Ö
Ö
90
Ö
ìê
ìê
ìê
ê
ìê
á
Ç É É É
Ö
ã
Ö ã
Ö ã
ê
ìã Ö
ìã Ö
ìã
Ö
Ç É É É
ì
É
î
ïïïïïï
î
ê ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï ê ê
Ö
ã
ãÄ
ã ã ÅÉÇã ã
ìã
Ö
100
Ç É É É
Ö ã ãÄ ã ã ÅÉÇã ã ìã Ö 100 Ç É É É p ã

p

ã ãÄ ã ãÄ ã ã ã Ä ã ã Ä ã ã Ä ã
ã
ãÄ ã
ãÄ ã ã
ã Ä ã ã Ä ã
ã Ä ã
ã
ã
ãÄ ã ãÄ ã ã
Ç
É É É
ã ãÄ ã ã ã ãÄ ã ã ã 110 ã Ä ã ã Ä
ã
ãÄ ã
ã
ã
ãÄ ã
ã
ã
110
ã Ä
ã ã Ä ã
ãÄ ã ãÄ ã
Ç
É É É
ç ã é
70 ã ã Ä ã àÄ ã ã Ä ã ã ã É É É
70
ã
ã Ä ã
àÄ
ã
ã Ä ã
ã
ã
É É É
é
É É
Ç
ç
Flöten 213 130 ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Flöten
213
130
ã ã ã ã
ã ã ã ã
ã ã ã ã
ã ã ã ã ã
Ö ã ã ã ã ã
ã ã ã ã
Fl.
Ç É É Ö

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

f ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
f
ã ã ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã ã ã
Ç É É
ãã ÉãÉã
ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ö
140
ã
ãã Éãã ãã ÉãÉã ãã ã ã
ó
ç é
Ç É É
ff
Ö Ö î ïïïïïï î ïïïïï
ã
ã
Ö
ê
ãÄ
ã ã ã ã
ã
ë
ç éè
á
è
É
Ç É É
É É
í
3
Nr. 20 Fête de la Cloche - Divertissement
Nr. 1 Valse des Heures
rall.
Moderato q. = 100
Tempo di Valse q. = 64
Å
àä
Ñ
170
ò
ë
Ñ
á
Ç É É É í
í
214 a tempo Ü ã ã ã ã ã ã ã Ü ã ã Ü
214 a tempo
Ü
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã Ü ã ã Ü
ã Ü ã ã Ü
ã Ü ã ã Ü
ã Ü ã ã Ü
ã Ü ã ã Ü
ã Ü ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
Ä
Ä
é
é
é
é
é
é
é
Fl.
Ç É É É
mf
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
180
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã
ã
ã Ü
ã
ã
ã
ã Ü
é
é
é
é
é é
é
Fl.
Ç É É É
71

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Ü ã 1. ã 186 2. ÄÅ ã ã Ü ã ã Ü Ç ã
Ü
ã
1.
ã
186
2.
ÄÅ
ã
ã Ü ã ã Ü
Ç
ã Ü ã ã Ü
ã ã
ã Ü ã ã Ü
É É É
é
é
Ä
Ä
é
é
mf
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
ã Ü
ã
ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã ã ã ã Ü
ã
ã
ã
ã
é
é
é
é
é é
é
Ç É É É
ÜÜ ã ã
ÜÜ ã ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
220
ã
ã ÜÜ ã ã
ã ÜÜ ã ã
ì ã ÜÜ ã
ì ã ÜÜ ã
ìã ÜÜ ã
ã
ÜÜ
ìã ã ã
ã ã
ã ã
é
é
é
é
é
é
é
é
Ç É É É
72
poco rall.
a tempo
ÜÜ ã ã
ã
Ü
ã
É ã ã
ì ã
ã Ü
ÅÉÇ ã ÜÜ ã
ÜÜ
ã
ã ã
230
ã
Ä
ã
Ä
ã
ã
é
é
é
é ã ã ã ã
Ä
Ä
ã
Ç É É É
ã
Ä
ãÄ
ã
ã
mf
ã ã Ñ ã ã É ã ã Ö a 2 240 ã ã ã
ã
ã
Ñ
ã
ã É
ã
ã
Ö
a 2
240
ã
ã ã
ã ù
ã
ã
ã
ãÄ
ã Ä
ã
ã
É É É
ã
é ã
é
ã
Ç
ã ã
ç ã ã ã
ã
ã
ã ã ã
ç
ç
ç
ç
ff
p
mf
ã ã 1. 2. ã ã ã ã 246 ã ã ã ç ç ã
ã
ã
1.
2.
ã
ã
ã ã
246
ã ã ã
ç
ç
ã
ã
Ä
ã
é
çé ç ã
ç éã ç
é
É
Ç
É É É
Ä Ä é
ç
É É É
ã
Ä
ff
p
mf

215

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

1.

ò

254

2. ò
2.
ò

Ç

ë

É É É É

á

Ä

á

Ä

á

 

Ä

 

Ä

 

á

73
73

É É É É

a 2

1.

Ç

â

  Ä   á 73 É É É É a 2 1. Ç â ìã Ä

ìãÄ

åã åãã

åã åãã

É a 2 1. Ç â ìã Ä å ã åãã å ã åãã p ã
É a 2 1. Ç â ìã Ä å ã åãã å ã åãã p ã

p

ã ãã ã ãã ã ããìã ã

ã åãã p ã ã ã ã ã ã ã ããìã ã mfmfmf 270 É ã
ã åãã p ã ã ã ã ã ã ã ããìã ã mfmfmf 270 É ã
ã åãã p ã ã ã ã ã ã ã ããìã ã mfmfmf 270 É ã
ã åãã p ã ã ã ã ã ã ã ããìã ã mfmfmf 270 É ã
ã åãã p ã ã ã ã ã ã ã ããìã ã mfmfmf 270 É ã

mfmfmf

270 É ã Ñ ã ã ã ã ã ãåã ã ã ìã ã ã
270
É
ã
Ñ
ã
ã
ã
ã
ã ãåã ã ã ìã ã ã ãìã ã
Ö
ã
Ä
ã
ã
Ä
ã
ã
ç é
ã
É
ã
Ç É É É É
É É
ã
ã
ã
ã Ä
ãÄ
ç
ã
f
Ñ É ã ã ã a 2 280 Ö ã é ã Ç É É
Ñ
É
ã
ã
ã
a 2
280
Ö
ã é ã
Ç É É É
ã
ç ã ã ã
ã
ã ù
ã
ã
ãÄ
ã Ä
ã ã
é
ã
ã
ã
ã ã
ã
ã
ã ã ã
ç
ç
ç
ç
ff
p
mf
ã ã 74 ã ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ã ã ã ã ã 290 ç
ã
ã
74
ã
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ã
ã
ã
ã ã
290
ç
ç
Éã ã ã
Éã ã ã
é
çé ç ã
ã é
é
é
é ã
ã ã ã
é ã
ã ã ã
Ç É É É
p
ff
p
ã Ü ã
ã ã Ü
ã ã
ã Ü ã Ü
ã
ã
àÅ
ã Ü ã ã Ü
ã Ü ã ã Ü
é
é
é
é
Ç É É É

216

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Nr. 2 L'Aurore

ã ã Moderato q. = 92 310 Ä Ä ã ã ã ã ë éã
ã
ã
Moderato q. = 92
310
Ä
Ä
ã ã ã ã
ë
éã ã
ç éé
é
é É É
Ç
É É É
í
p
ff
1. â êÄ êÄ 320 êÄ ê Ä ã ê Ä É É ã éè
1.
â
êÄ
êÄ
320
êÄ
ê Ä
ã
ê Ä
É É
ã éè Ä
Ç
p
ê Ä
ã
Ä
1.
ìê Ä
330
åê Ä
ê Ä
åê Ä
ãÄ
ã
ìãÄ Ä
É É
Ç
fp
ì ÅìÇ ã Ä ã Ä ìãÄ ã Ä ì ãÄ å êÄ ê Ä
ì
ÅìÇ ã
Ä
ã
Ä
ìãÄ
ã Ä
ì ãÄ
å
êÄ
ê Ä
ã Ä
å
ê
Ä
É É
Ç
ãÄ ìãÄ êÄ ã Ä ãÄ 340 å ê Ä É É ê Ä å
ãÄ
ìãÄ
êÄ
ã Ä
ãÄ
340
å
ê Ä
É É
ê Ä
å êÄ
Ç
Ä É Éì ã å ê Ä ì ã ã é è Ä å êÄ
Ä
É Éì ã
å ê Ä
ì
ã
ã
é
è Ä
å êÄ
ã
é
è Ä
Ç

217

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Allegretto non troppo q. = 88

Ü ã ã ã 1. ã ã ã åã ã å ò ã ã ç
Ü
ã
ã
ã
1.
ã ã ã åã ã
å
ò
ã ã
ç
é
ééè Ä
Ä
ã
Ä
á
ééã ã ã ã ã
ç éé
Ç É É
p
Ü
Ü
ã
Ü
ã
Ü
350
ã
ã
Ü
Ü
ã ã ã
ã
ã ã
Ü
ã
ã ã
ã
á
éé ã
ã
ã
ç éé
ç é
ã ç ã éé
ã ã
Ç å
ç
éé
ç ã é
ç
ç
p
ù
1.
é
é
ã
é
é
Ä
Ç å
Ä
Ä
ã ã ù
ã ã ù ã ã ù
ã
ã Ä
ã
ã ù
ã
Ü
Ü
Ü
Ü
ç
75
355
àÑ
2.
é
Ç å ã Ä
ã
Ä
ã ù é
ã
ç

218

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Ü Ü Ü ã ã ã ã Ü ã ã 370 ã ã å Ç
Ü
Ü
Ü
ã
ã
ã
ã
Ü
ã ã
370
ã
ã
å
Ç
ã ã ã
ã
ã
ã
ã ã
ééã ã ã ã ã
ç éé
á
éé ã
ã
ã
ç éé
ç é
ã ç ã éé
ç
p
Ü
Ü
å
Ç
ã
ã
Ü
ù
ã
ã
é
ã
ã
é
é
ã ù é
ã ù é
ã
é
è Ä
ã ù é
ã
ç
ç
ç
ã
ã
ã ù ã
ã
Ü
Ü
Ü
Ü
ç
2. to Picc.
Ü
ã
Ü
ã
Ü
Ü
å
Ç
Ü
ã
Ü
ã
Ü
ã
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ö
é
è Ä
ç ã é
p
Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ã ã ã ã Éãìã Éã ã ãìã
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã ã ã ã Éãìã Éã ã ãìã ãåã ã ìã Éã
å
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ö ã ã ã ã ã ã ã ãããã
ã
Ç
ç
3
3
3
3
3
ã Ü Ü ã ã 380 å ç Éã ã ã Éã ìãåã ã ã
ã
Ü
Ü
ã
ã
380
å
ç Éã ã ã Éã ìãåã ã ã ìãåã ã ã Éã ã ã ã
Ü
ç
ã
é
é
Ç
3
3
3
3
3

f

Ü ã ã ã ã ã å Ü ã Ü ÖÖ Ö ÖÖ Ö Ö
Ü
ã
ã
ã
ã
ã
å
Ü
ã Ü
ÖÖ Ö ÖÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö
ã
ãåã
ã
ã ã
ã ã
ë
é
é
é
ö
Fl.
Ç é
ò É É É
í

Fl.

Andante q. = 52

Nr. 3 La Prière

Ç

í

É É É í

ë

ë

219

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

ã ã ã ã ã ìã 1. ã ã ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ìã
1.
ã
ã ã ã ã ã
ã
ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã
ã ã ã ã ã ã
Ç
É É É

mf

400 Ñ .1. ã ã ã ã ìã é Éã ã ã ã ã ã
400
Ñ
.1.
ã ã ã ã ìã
é Éã ã
ã
ã
ã ã ã ã ã
É É É
ã ã ìã ã
éé
è Ä
Ç
ç
p
76
poco rall. a tempo ã ã ã Ä ã Éã ã ã Ä ã Éã
poco rall.
a tempo
ã
ã
ã Ä
ã Éã ã
ã Ä
ã Éã ã
ã ã ã ã ãåã
ãÄ ã ãã
ã
ãÄ
É É É
ã ã ã ã ã ã
Ç

p

410 ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãÄ ã ç
410
ã ã ã
ã
ã
ã
ã ã
ã
ã
ã
ãÄ
ã
ç
ã ãã
ã Ä ã ù ã ã Ä ã ù ã ã Ä ã ù ã
ã
ã ù
ãÄ ããã
É É É
ã
Ç
ç
ã Ö ã ã ãÄ ã ã ã ãÄ ãÄ ã ãÄ ã ã ã
ã
Ö
ã ã
ãÄ
ã ã
ã
ãÄ ãÄ ã
ãÄ
ã
ã ã
ã
ã
ã
ã ãã
ãÄ
ã
ã
ã
ãÄ ã ã ãã
ã
É É É
ì
ã
ã ã
ã
Ç
Ä

Ö

Ö ã ã Ñ ã 420 ãÄ ã ã ã ã ãã ãÄ ã ã
Ö
ã
ã
Ñ
ã
420
ãÄ
ã
ã
ã ã ãã
ãÄ ã ã ã ã
ã
ã
ã
ã ù ééè Ä
Ç
É É É
ã ã É ã
ã ã ã ã
ç
ã ã
Ö
é éè Ä

220

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

ã ãÄ ã ã ã Ñ É a 2 ã ã ã ã Ä Ä
ã
ãÄ
ã
ã ã
Ñ
É
a 2
ã ã
ã ã Ä
Ä
ã Ä
ã
Éãìã ã ã ã
ã Ä
ã Ä
ã Ä
Ç
É É É
f
Ç ÅÇ É É É Ñ ê 430 ã ã ê ã ê Ä ìêÄ
Ç
ÅÇ
É É É
Ñ
ê
430
ã
ã
ê
ã
ê
Ä
ìêÄ Ä
ã
ìã é
ÅÉÇêÄ Ä
ã
êÄ
é
é ã ã é

p

poco rall. ÅÇ Ç É É É Ñ Ä ê ãÄ Ä ã ã ã
poco rall.
ÅÇ
Ç É É É
Ñ
Ä
ê
ãÄ Ä ã
ã
ã
ã Ä
êÄ Ä
êÄ ê Ä
Ä
ã é
è Ä
á
É É
Å
Nr. 4 Le Travail (La fileuse)
Molto moderato q = 88
440
ã
àÄ
ã
ã
ã
ò
Ä
è
é
ç
è
á
Ç É É Å
f
ã
ã
ã
ã
ã
è
ã
ö
ã
ö
ã
ö
Ç É É
ã ã
ó
ó
ó
ó ö

p

460

Ç ã

É É

 
ã
ã

ã

ã

ã

ã

ã ö ã ìã

ã ã ã ã ã ö ã

ã ã

ã

ã

ã ö ã

ã

ã ã ã ã ìã

ã

ã

ã

ã

ã ã

ã

ã

ã
ã

ã

ã

ã

ã

ã ö ã ìã

ã ã ã ã ã ö ã

ã ã

ã

ã

ã ö ã

 
                             
     
                             
           
                             
                             
     
                             
   
ã
ã
â å ã ã Ç É É ã ã ö é ó
â
å
ã
ã
Ç É É
ã ã
ö
é
ó

2. to Picc.

221

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

77 470 í ã ã ã ã å ó ó è ö ó ö ö
77
470
í
ã
ã
ã
ã
å
ó
ó
è
ö
ó ö
ö ã ö
ó
ó
ã ö
ó
ö
Ç
p
480
ã
ã
å
Ç
ã
ã
ã
ó
ö
ó ã ö
ã ó
ö
ó
ö
ó
ö
ó
ö
ó
ö ó ã
ö
ã
ã
å
Ç
ã
ã
ã
ã
ã
ó
ã
ó
ó
ö
ö
ö
ó
ö
ö
ö
ö
ö
ó
ó
ó
ó
ã
ã
ã ã
ã
ã
å
Ç
ã
ó
ó
ó
é
ö
ö
ó ö
ó
ö
ó
ö
ö
ç
ã
ã
å
Ç
ã ã
ã
ó
ö
ó ã ö
ã ó
ö
ó
ö
ó ö
ó
ö
ó
ö ó ã
ö
ã
ã
å
Ç
ã
ã
ã
ã
ó
ã
ó
ó
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ó
ó
ó
ã ó ö
ó
490
Ä
å
ã
é
è
Ç
ç

222

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Nr. 5 L'Hymen (Noce villageoise) Ö Ö ã ã Allegretto marcato q = 100 í
Nr. 5 L'Hymen (Noce villageoise)
Ö
Ö
ã
ã
Allegretto marcato q = 100
í
ç
Ä
è
é
ç é ò è
É É
Ç å
Å
f
77a í àë ÄÅ 510 Ä Ä Ç É É Ä Ä 78 î àë
77a
í
àë
ÄÅ
510
Ä
Ä
Ç É É
Ä
Ä
78
î
àë
ã
550
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ä
É É
è
ç é
ç é É É
Ç
Å
f

Nr. 6 La Discorde et la Guerre

Allegro moderato q = 120 rall. Allegro brillante q = 112 àÅ Ä á å
Allegro moderato q = 120
rall.
Allegro brillante q = 112
àÅ
Ä
á
å å å å
á
Ä
á
Ç É É Å
Ä
Ö
Ñ
É
Ö
Ä
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
ã úã ã ã ãõ åã ìåã ãö
Ç å å å å
ffff
Ö
1.
ã ã
ã
590
ã åã ã ã ã õ åã ã
ç
ã ö
õ ã ã
õ
é
Ç å å å å
2. ã ã ã ã 591 ç á Ç å å å å Ä Ä
2.
ã
ã
ã
ã
591
ç
á
Ç å å å å
Ä Ä õ ã
õ
é

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

î 223 Ä ìã ã ã ã ã ã åã åã ã ã ã ã
î
223
Ä
ìã ã ã ã
ã ã åã åã ã ã ã ã
Ä
Ä
ã ÅåÇã ã
Ä
ó
ö
Ç å å å å
3
3
3

1.

É î ïïïïï Ñ Éã ã ö ìã ìã Éã Éã ìã Éã Éã ìã
É
î ïïïïï
Ñ
Éã
ã
ö ìã ìã Éã Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã ç
ìã
é
Ä
Ç å å å å
Ä
ã ó
3
3

2.

3

Ñ É Ö 599 600 Ä Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã ç é
Ñ
É
Ö
599
600 Ä
Éã ìã Éã Éã ìã ìã Éã ç
é
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
Ç å å å å
3
ff
3
Ñ
É
Ä
ã úã ã ã ãõ åã ìåã ãö
Ö
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
Ç å å å å Ö
79 Ñ É Ñ É Ü ÜÜÜÜÜ Ü Ü Ü 610 Ü ã ã ã
79
Ñ
É
Ñ
É
Ü
ÜÜÜÜÜ
Ü
Ü
Ü
610 Ü
ã ã ã ããããã
ã ã ã ã Ü ã ã Ü
Ü
Ü
ã õ ã ãõ ã ã
å å å
á
é
Ç å å å å
ç é
mf
ÅÇ Ü Ñ Ü Ü Ü Ñ É Ü Ü î ã ã Ü ã
ÅÇ
Ü
Ñ
Ü
Ü
Ü
Ñ
É
Ü
Ü
î
ã ã Ü ã ã Ü ã ã ã ã
ÜÜ
Ü
Ü
ãããã ÜÜÜÜ ã ã Ü ã Ü ã
Ü
ã ã ã ã ã ã
Ü
Ü
Ü
ã ù éè
é
åã åã ã ã öé
Ç å å å
ó
p
É
Ü
Ü
Ñ
ÜÜÜÜÜ Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã ã ã ããããã ã ã Ü ã ã Ü ã ã ã ã
ã ã ã ã Ü ã ã Ü
Ü
ÜÜ
620
Ü
Ü
á
é
Ü
ã ù éè
Ç å å å
mf
É
ã ã ã ããããã ÜÜÜÜÜ Ñ ãåã ã ã ã
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ä
ã ìã ã ìã Ü ã ã Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
é
ç é
å å å å
Ç å å å

mf

224

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Ö Ñ É Ö àô ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
Ö
Ñ
É
Ö
àô
ã åã ã ã ã õ åã ã ã ö
ã úã ã ã ãõ åã ìåã ãö
Ç å å å å
ff
80
Ö
Ö
Ö
640
Ö
ã
ã
ã ã ã ã ã ã ã
ã
ã
ã ã ã ã ã ã ã ãÄã ã ãÄã ã
Ç å å å å
ff
ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã
ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã ãÄã ã
ãÄã ã ãÄã ã
ãÄã ã ãÄã åã
Ç å å å å
Ñ
É
ÅìÇã Ä ã ã ÅìÇã Ä ã åã
ãÄã ã ãÄã ã
ìãÄã ã ãÄã ã
ìã Ä ã ìã ã Ä ã ã
650
Ç å å å å
Ñ É ã ã Ä ã ã ã Ä ãåã ãã Ö Ö ò ã
Ñ
É
ã
ã Ä ã ã ã Ä ãåã ãã Ö Ö
ò
ã ã ã ã ãåã ã ã ã ã ã ã ã
å
ç é çé ã
Ç å å å å
3
3
3
3
L'istesso tempo 81 ìã ã ìã ã Å Ä 660 è ö è ö Fl.
L'istesso tempo
81
ìã ã
ìã ã
Å
Ä
660
è
ö
è
ö
Fl.
Ç å
f
ìã ã
ã ãåã ãåã ã ìãåã ãåã ã ã ã
ç
è
ö
é
è
á
Fl.
Ç å
3
3
3
3
Ñ
É
Éã
è
Fl.
ìã ö
Éã
è
Ç å
ìã ö
Ä

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

225

Ä ã ã åã ã ã Éã Éã ã Éã Éã Ñ ç ç é
Ä
ã ã åã ã ã
Éã Éã ã Éã Éã
Ñ
ç
ç
é
é
é
é
Ç å
ã åã åã ã ÅåÇã
Éã ã ã Éã ìã
680
é
ç é
á
é
ç é
á
Ç å
Ñ É Ñ Ö Ö ã åã ã ãã ã ã ìã è é õ
Ñ
É
Ñ
Ö Ö
ã
åã ã ãã ã ã ìã
è
é õ åã ã ã
ç
é
è
ã ö
Ç å
3
3

ff

Ö Ö åã ã ãã ã ã ìã Ä Ö Ö åã ã ãã ã
Ö Ö
åã ã ãã ã ã ìã
Ä
Ö Ö
åã ã ãã ã ã ìã
Ö Ö
åã ã ãã ã ã ìã
ã ö
ã ö
ã ö
Ç å
3
3
3
3
3
3
ff
ff
ã
ã
Ö
ã
ã åã
ã
ã
ã
ã
ã
ã åã ã
ã
é
é
Ç å Ö
ç
ç
3
3
3
3
ã
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã åã
ã åã ã
ã
é
é
Ç å Ö
ç
ç
3
3
3
3
ã
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã åã
ã åã ã
ã
é
é
Ç å Ö
ç
ç
3 3
3
3
Ñ É 3 700 ãåã ãåã ã ã åã ãåã ã ÅåÇã ìã ò é
Ñ
É
3
700
ãåã ãåã ã ã åã ãåã ã ÅåÇã ìã
ò
é
åã ãåã åã ãåã ãåã ã
åã ç é è
û
Ç å
3
3
3
3
3
3

Flöten

226

Fl.

Moderato q = 88

Nr. 7 La Paix

Ö ê ã ã ê Ä ã ã û ê ã ã ã ã ã
Ö
ê
ã
ã
ê
Ä
ã ã
û ê
ã
ã ã
ã
ã
Ç å
ê ã
ê
ê
ã
ã ã
ê ê ã ã ã ã ã
ã
ã ã
ã
ã
ê ã
ã
p

Fl.

Fl.

[q = 66] Ü Ü Ü poco rall. rall. àÅ ò 710 ò ê ã
[q = 66]
Ü
Ü
Ü
poco rall.
rall.
àÅ
ò
710
ò
ê
ã
ã
ã
ã
Ñ
Ç å Ö
ã ã ã ã ã
ã ã
ã
á
ê
ã
ã ã
ã
ê
ã
Å
ê
ã è
Ü
Ü
Ü
82
più mosso q = 72 rall. poco più mosso ä àâ Ä 730 ò á
più mosso q = 72
rall.
poco più mosso
ä
àâ
Ä
730 ò
á
Ç å

Fl.

750 ä Ñ ò ò Ä á á Ç å Å
750
ä
Ñ
ò
ò
Ä
á
á
Ç å
Å

227

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Nr. 7a Danse de Fête

Allegro q = 100 ãÄãã ã ã ã ãÄãã ã åã åã ã ã ã
Allegro q = 100
ãÄãã ã ã ã
ãÄãã ã åã åã
ã ã ã Éã ã ã ã ã ö
Ä
ã åã ã ã ã ã ã ã ö
ÇÅ å
3
3
3
3
3
f 3
É Ü Ü Ñ ã ã Ö ã ãã Ü Ü ã ã ò ã
É
Ü
Ü
Ñ
ã ã
Ö
ã ãã
Ü
Ü
ã ã
ò
ã ã
Ö
Ö
ù
ç é çé ã
è
ã ù
ã ã ãã è
Ö
á
Ç å
ã è
f
Ü
Ü
Ü
Ü
ã ã
Ö
Ü
ã ã
Ö
Ü
770
ã ãã
ã
Ü
ã ãã
Ü
ã
Ö
ã ã
Ö
Ö
ã ãã è
ã ãã è
ù
Ö
ù
Ö
á
Ö
Ç å
è ã ù
ã
è ã ù
ã
f
f
Ü
Ü
ã ã
Ö
780
Ö
Ñ
É
83
ã
ãã
ã ãã è
ã
Ü
ã
Ü
Ä
åã
Ö
ù
è
ã ù
Ö
á
é ç ã è
Ç å á
f
f
Ü
Ä
Ü
Ü
Ü
ã Ü ìãåã Ü Ü ã
Ü ã ãåã Ü Ü ã
Ü
åã ãåã ã
Ü
ó
ö
ó ö
ö è
Ç å
ó
3
3
p
3

228

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Ü Ü 790 ã ã ã Ö åã ãåã ã ã ãåã ãåã ã ìãåã
Ü
Ü
790
ã
ã
ã
Ö
åã ãåã ã ã ãåã ãåã ã ìãåã
îïïïïïïï îïïïïï
ã
ãã
Ü
ã
Ü
ã
ç
ã Ä
ã
Ö
ù
ã ù
Ö
Ç å
ã
3
3
3
3
f
ff
Ü
Ü
ã ã
Ö
Ü
Ö
ã ãã
Ü
ã
ã åã
ãã è
ã ãã è
Ö
ù
á
è
ã ù
Ö
Ç å Ö
ã
f
Ö Ö
Ö
ã
ã
Ö
ã
Ö Ö
ã
ã
ã åã ã ö ã ãìã ö
800
Ö
ã
ã
ç
á
é
Ç å
p
f
Ö
Ö
Ö
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
Ö ã
Ö
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ö
ö
Ç å
p
ã åã ã ö ã ãìã ö
ã
ã ã
ã
ã
ã ã ã ö ã ã ã ö
ã
Ç å
ã ã

f

ã ã ã ã ãåã ãåã ã ã ã ã ã ã 810 ç ã
ã
ã
ã ã ãåã ãåã ã ã ã ã
ã ã
810
ç
ã
ã ã
Ä
è
É
Ç å
É É
Å

229

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

Nr. 8 Galop final

Moderato q = 100

Ü Ü Ü Ä É Ç Å É É á é ìã ã ã ã
Ü
Ü
Ü
Ä
É
Ç Å
É É
á
é ìã ã ã ã ã
ç é
é ìã ã ìã ã ã
ç é
é
ìã ã ã ã ã
ç é
á
mf
f
Allegro vivo q = 140
Å
ã ãã ã
ò
á
Ä
ãÄ ã
ã ãã ã
è
Ç É É É
Ä
ç
ã
mf
1. 2. Å ã ãã ã 830 833 ìã è á á Ä Ä á
1.
2.
Å
ã ãã ã
830
833
ìã
è
á
á
Ä
Ä
á
Ç É É É
mf
84 Ñ É ã ç é çé ã ã Ü ã Ü ã Ü ã
84
Ñ
É
ã
ç é çé ã
ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã ã ã ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã Ü ã ã ã
Ü
Ü
ã
Ü
Ü
Ü
Ö
ã ù
ã
Ü
ã
çé ã é ã é ã
ç
Ç É É É
ç
ç é
Ö ã Ö Ö ç é
ff
p
Ñ
É
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
840
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ü
Ü
ã
Ö
Ü
ã
ã ù
ìã Ö Ö Ö ã
ã
Ü
Ü
ç
ù é
çé ã é ã é ã
ç
ç é
é çé ã
ç é
Ç É É É
ç
Ü
ff
Ü
Ü
Ü
ã
Ü
ã
Ü
Ü
Ü
ã
Ü
ã
Ü
Ü
ã
Ü
ã
Ü
Ü
ã
ã
ã
ã
Ü
Ü
ã ìã åã
Ü
ã
ã ìã
Ç É É É
p
Ü
Ü
Ü
Ü
ìã
ã
Ü
Ü
ã
Ü
ã
ã
ã ã
Ü
ã
Ü
Å
ã
850
è
Ç É É É

230

Fl.

Fl.

Fl.

Fl.

ã ã Ö Å åã ãã ã ãÄ ã ù ã Ç É É É
ã ã
Ö
Å
åã ãã ã
ãÄ
ã
ù
ã
Ç É É É
ìã
ìãÄ ã
ç
Ö
mf

Ö

Ö ã ã ã ã ã Ü ìã ã ìã ÅìÇã Ü ã ã ìã
Ö
ã
ã
ã
ã
ã
Ü ìã
ã ìã ÅìÇã
Ü
ã
ã ìã
Ö
é
ç é
ç é
ç é
ç é
ç é
Ç É É É
ìã ù
ìã åã ã ìã
Ü
ç
Ü
mf
f
85
85

Ç É É É

ã

ç

é

ã ç é

ã

ç é

ã ç éè

ã

ç éè

Ñ

Å

ã ãã ã
ã ãã ã
ã ãã ã
ã ãã ã
ã ãã ã

ã ãã ã

ã ãã ã

mf

ç é ã ç éè Ñ Å ã ãã ã mf Å ã ãã ã 880
Å ã ãã ã 880 ãÄ ã ã ãã ã è ìã è Ç É
Å
ã ãã ã
880
ãÄ
ã
ã ãã ã
è
ìã è
Ç É É É
ç
ã
mf
86 cantabile ã ã 890 ã ã ã ã á è çé ã É Fl.
86
cantabile
ã
ã
890
ã
ã
ã
ã
á
è çé ã
É
Fl.
Ç É É É
É É É
f
p
Ü
Ü
Ñ
É
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Éã ã Éã ã ã ã ã ã Éã ìã ã Éã ããã
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
ã
ã
ã
ç é
Fl.
Ç É É É É Ö Ö Ö ç é
f
p
É
Ü
Ü
Ñ
ã
ã
ã
Ü
Ü
ã
ã
ã
900
ìã ã ã ã
ã
Ö Ö ã ìã Ö ç