Sie sind auf Seite 1von 90

Site ID

PTR2576
PTR3068
JHE1486
KDH1982
RUR2149
BID2574
JHE1574
KHO2895
JHE1706
JHE1359
SAI3003
JHE0567
JHE1385
JHE1387
JHE1376
JHE1378
RUR1733
JHE0136
JHE1379
KHO2894
NAK2797
JHE1707
JHE2817
SAI2755
JHE1994
NAK2759
JHE0342
JHE1044

Site Name

PTR2576__S_Pothi_Rajgan
PTR3068__S_Bhumala_Mirpur
JHE1486__S_JhelumCantt3
KDH1982__S_Khadriala1
RUR2149__S_Nara
BID2574__S_Bidderr
JHE1574__S_MohallaSakhiShah
KHO2895__S_Poran
JHE1706__S_RlwyClnyJhelum
JHE1359__H_FruitMandi
SAI3003__S_SanghoiJhelum
JHE0567__H_ArsalTown
JHE1385__S_ChristianColony
JHE1387__S_WestColony
JHE1376__S_DhokJumma
JHE1378__H_Muhallahabbaspura
RUR1733__S_Khambi
JHE0136__S_JamilTown
JHE1379__S_MachineMuhalla
KHO2894__S_Hajiya
NAK2797__S_KotliSayedan
JHE1707__S_GulshanClyJehlum
JHE2817__S_ShumaliMohallah
SAI2755__S_Chutala
JHE1994__S_MachineMohallah2
NAK2759__S_Nakka
JHE0342__H_ShandarChowk
JHE1044__H_BilalTown

Current BSC

JHE007M__BSC16_ShandarChowk
MRP593M__BSC79_Jatlan_1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE871M__BSC160_ShandarChowk_2
JHE871M__BSC160_ShandarChowk_2
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE871M__BSC160_ShandarChowk_2
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
JHE871M__BSC160_ShandarChowk_2
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE871M__BSC160_ShandarChowk_2
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE871M__BSC160_ShandarChowk_2
JHE149M__BSC51_BilalTown
JHE338M__BSC89_Chapper

New BSC

JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1

Configurati
Sequence
on

S222_000
S222_000
S222_201
S223_000
S242_000
S244_000
S252_142
S322_000
S324_021
S332_202
S334_000
S343_010
S433_000
S442_010
S443_000
S444_000
S444_000
S444_100
S222_122
S222_122
S222_211
S222_222
S2222_2222
S224_111
S224_122
S224_221
S2442_4444
S422_121

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Zone

Date

12
12
12
10
10
10
12
10
12
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
12
12
10
12
10
12
12

Comments

12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013 Shut Down
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013
12/7/2013

CI

Site Code

12576
22576
32576
13068
23068
33068
11486
21486
31486
11982
21982
31982
12149
22149
32149
12574
22574
32574
11574
21574
31574
12895
22895
32895
11706
21706
31706
11359
21359
31359
13003
23003
33003
10567
20567
30567
11385
21385
31385
11387
21387
31387
11376

PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR3068
PTR3068
PTR3068
JHE1486
JHE1486
JHE1486
KDH1982
KDH1982
KDH1982
RUR2149
RUR2149
RUR2149
BID2574
BID2574
BID2574
JHE1574
JHE1574
JHE1574
KHO2895
KHO2895
KHO2895
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1359
JHE1359
JHE1359
SAI3003
SAI3003
SAI3003
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1376

Zone

Sequence
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
10
10
10
12
12
12
12
12
12
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Proposed BSS Name


JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1

Site Name Site Code


PTR2576__S_Pothi_Rajgan
PTR2576
PTR2576__S_Pothi_Rajgan
PTR2576
PTR2576__S_Pothi_Rajgan
PTR2576
PTR3068__S_Bhumala_Mirpur
PTR3068
PTR3068__S_Bhumala_Mirpur
PTR3068
PTR3068__S_Bhumala_Mirpur
PTR3068
JHE1486__S_JhelumCantt3
JHE1486
JHE1486__S_JhelumCantt3
JHE1486
JHE1486__S_JhelumCantt3
JHE1486
KDH1982__S_Khadriala1
KDH1982
KDH1982__S_Khadriala1
KDH1982
KDH1982__S_Khadriala1
KDH1982
RUR2149__S_Nara
RUR2149
RUR2149__S_Nara
RUR2149
RUR2149__S_Nara
RUR2149
BID2574__S_Bidderr
BID2574
BID2574__S_Bidderr
BID2574
BID2574__S_Bidderr
BID2574
JHE1574__S_MohallaSakhiShah
JHE1574
JHE1574__S_MohallaSakhiShah
JHE1574
JHE1574__S_MohallaSakhiShah
JHE1574
KHO2895__S_Poran
KHO2895
KHO2895__S_Poran
KHO2895
KHO2895__S_Poran
KHO2895
JHE1706__S_RlwyClnyJhelum
JHE1706
JHE1706__S_RlwyClnyJhelum
JHE1706
JHE1706__S_RlwyClnyJhelum
JHE1706
JHE1359__H_FruitMandi
JHE1359
JHE1359__H_FruitMandi
JHE1359
JHE1359__H_FruitMandi
JHE1359
SAI3003__S_SanghoiJhelum
SAI3003
SAI3003__S_SanghoiJhelum
SAI3003
SAI3003__S_SanghoiJhelum
SAI3003
JHE0567__H_ArsalTown
JHE0567
JHE0567__H_ArsalTown
JHE0567
JHE0567__H_ArsalTown
JHE0567
JHE1385__S_ChristianColony
JHE1385
JHE1385__S_ChristianColony
JHE1385
JHE1385__S_ChristianColony
JHE1385
JHE1387__S_WestColony
JHE1387
JHE1387__S_WestColony
JHE1387
JHE1387__S_WestColony
JHE1387
JHE1376__S_DhokJumma
JHE1376

21376
31376
11378
21378
31378
11733
21733
31733
10136
20136
30136
11379
21379
31379
12894
22894
32894
12797
22797
32797
11707
21707
31707
12817
22817
32817
12755
22755
32755
11994
21994
31994
12759
22759
32759
10342
20342
30342
11044
21044
31044
40342
42817

JHE1376
JHE1376
JHE1378
JHE1378
JHE1378
RUR1733
RUR1733
RUR1733
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1379
JHE1379
JHE1379
KHO2894
KHO2894
KHO2894
NAK2797
NAK2797
NAK2797
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE2817
JHE2817
JHE2817
SAI2755
SAI2755
SAI2755
JHE1994
JHE1994
JHE1994
NAK2759
NAK2759
NAK2759
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE0342
JHE2817

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
10
10
10
12
12
12
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1
JHL001HW__Rasheedabad_JHE_1

JHE1376__S_DhokJumma
JHE1376
JHE1376__S_DhokJumma
JHE1376
JHE1378__H_Muhallahabbaspura
JHE1378
JHE1378__H_Muhallahabbaspura
JHE1378
JHE1378__H_Muhallahabbaspura
JHE1378
RUR1733__S_Khambi
RUR1733
RUR1733__S_Khambi
RUR1733
RUR1733__S_Khambi
RUR1733
JHE0136__S_JamilTown
JHE0136
JHE0136__S_JamilTown
JHE0136
JHE0136__S_JamilTown
JHE0136
JHE1379__S_MachineMuhalla
JHE1379
JHE1379__S_MachineMuhalla
JHE1379
JHE1379__S_MachineMuhalla
JHE1379
KHO2894__S_Hajiya
KHO2894
KHO2894__S_Hajiya
KHO2894
KHO2894__S_Hajiya
KHO2894
NAK2797__S_KotliSayedan
NAK2797
NAK2797__S_KotliSayedan
NAK2797
NAK2797__S_KotliSayedan
NAK2797
JHE1707__S_GulshanClyJehlum
JHE1707
JHE1707__S_GulshanClyJehlum
JHE1707
JHE1707__S_GulshanClyJehlum
JHE1707
JHE2817__S_ShumaliMohallah
JHE2817
JHE2817__S_ShumaliMohallah
JHE2817
JHE2817__S_ShumaliMohallah
JHE2817
SAI2755__S_Chutala
SAI2755
SAI2755__S_Chutala
SAI2755
SAI2755__S_Chutala
SAI2755
JHE1994__S_MachineMohallah2
JHE1994
JHE1994__S_MachineMohallah2
JHE1994
JHE1994__S_MachineMohallah2
JHE1994
NAK2759__S_Nakka
NAK2759
NAK2759__S_Nakka
NAK2759
NAK2759__S_Nakka
NAK2759
JHE0342__H_ShandarChowk
JHE0342
JHE0342__H_ShandarChowk
JHE0342
JHE0342__H_ShandarChowk
JHE0342
JHE1044__H_BilalTown
JHE1044
JHE1044__H_BilalTown
JHE1044
JHE1044__H_BilalTown
JHE1044
JHE0342__H_ShandarChowk
JHE0342
JHE2817__S_ShumaliMohallah
JHE2817

Cell Code

SWAP
Date

PTR2576A
PTR2576B
PTR2576C
PTR3068A
PTR3068B
PTR3068C
JHE1486A
JHE1486B
JHE1486C
KDH1982A
KDH1982B
KDH1982C
RUR2149A
RUR2149B
RUR2149C
BID2574A
BID2574B
BID2574C
JHE1574A
JHE1574B
JHE1574C
KHO2895A
KHO2895B
KHO2895C
JHE1706A
JHE1706B
JHE1706C
JHE1359A
JHE1359B
JHE1359C
SAI3003A
SAI3003B
SAI3003C
JHE0567A
JHE0567B
JHE0567C
JHE1385A
JHE1385B
JHE1385C
JHE1387A
JHE1387B
JHE1387C
JHE1376A

7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013

Swap
Month
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July

Long
73.8438
73.8438
73.8438
73.8385
73.8385
73.8385
73.7107
73.7107
73.7107
73.6761
73.6761
73.6761
73.3991
73.3991
73.3991
73.4572
73.4572
73.4572
73.736
73.736
73.736
73.6187
73.6187
73.6187
73.7212
73.7212
73.7212
73.718
73.718
73.718
73.6038
73.6038
73.6038
73.6898
73.6898
73.6898
73.7045
73.7045
73.7045
73.7024
73.7024
73.7024
73.7354

Lat
32.9544
32.9544
32.9544
32.985
32.985
32.985
32.9207
32.9207
32.9207
32.8507
32.8507
32.8507
32.8061
32.8061
32.8061
32.8304
32.8304
32.8304
32.9303
32.9303
32.9303
32.7638
32.7638
32.7638
32.9329
32.9329
32.9329
32.9444
32.9444
32.9444
32.8684
32.8684
32.8684
32.9162
32.9162
32.9162
32.9291
32.9291
32.9291
32.9191
32.9191
32.9191
32.9399

MCC
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410

MNC

New LAC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

254
254
254
254
254
254
253
253
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
253
253
253
251
251
251
253
253
253
253
253
253
251
251
251
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

RAC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JHE1376B
JHE1376C
JHE1378A
JHE1378B
JHE1378C
RUR1733A
RUR1733B
RUR1733C
JHE0136A
JHE0136B
JHE0136C
JHE1379A
JHE1379B
JHE1379C
KHO2894A
KHO2894B
KHO2894C
NAK2797A
NAK2797B
NAK2797C
JHE1707A
JHE1707B
JHE1707C
JHE2817A
JHE2817B
JHE2817C
SAI2755A
SAI2755B
SAI2755C
JHE1994A
JHE1994B
JHE1994C
NAK2759A
NAK2759B
NAK2759C
JHE0342A
JHE0342B
JHE0342C
JHE1044A
JHE1044B
JHE1044C
JHE0342D
JHE2817D

7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013
7/13/2013

July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July

73.7354
73.7354
73.7316
73.7316
73.7316
73.7202
73.7202
73.7202
73.7063
73.7063
73.7063
73.724
73.724
73.724
73.6377
73.6377
73.6377
73.5175
73.5175
73.5175
73.7425
73.7425
73.7425
73.7369
73.7369
73.7369
73.5729
73.5729
73.5729
73.7278
73.7278
73.7278
73.4552
73.4552
73.4552
73.7312
73.7312
73.7312
73.7437
73.7437
73.7437
73.7312
73.7369

32.9399
32.9399
32.9472
32.9472
32.9472
32.883
32.883
32.883
32.9372
32.9372
32.9372
32.9385
32.9385
32.9385
32.8061
32.8061
32.8061
32.7566
32.7566
32.7566
32.9479
32.9479
32.9479
32.934
32.934
32.934
32.8155
32.8155
32.8155
32.9422
32.9422
32.9422
32.7746
32.7746
32.7746
32.9336
32.9336
32.9336
32.9582
32.9582
32.9582
32.9336
32.934

410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
251
251
251
251
251
253
253
253
253
253
253
251
251
251
253
253
253
251
251
251
253
253
253
253
253
253
253
253

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Routing
Area color
code
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CI
12576
22576
32576
13068
23068
33068
11486
21486
31486
11982
21982
31982
12149
22149
32149
12574
22574
32574
11574
21574
31574
12895
22895
32895
11706
21706
31706
11359
21359
31359
13003
23003
33003
10567
20567
30567
11385
21385
31385
11387
21387
31387
11376

BCCH
113
115
99
111
109
117
122
110
120
114
121
109
119
111
124
112
123
114
108
113
117
119
124
107
108
116
112
118
111
123
107
120
109
110
106
113
109
123
121
111
117
108
106

BSIC (Dec) BSIC (Oct)


4
63
12
2
2
2
21
30
36
53
58
2
21
61
3
38
3
55
32
0
44
10
30
58
1
37
42
19
43
36
30
30
30
20
44
40
16
14
15
16
20
8
26

4
77
14
2
2
2
25
36
44
65
72
2
25
75
3
46
3
67
40
0
54
12
36
72
1
45
52
23
53
44
36
36
36
24
54
50
20
16
17
20
24
10
32

HoppingE Hopping
nabled0
Type
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping

Proposed
MobileAllocList0

HSN0
46
46
46
1
1
1
46
46
46
55
55
55
46
46
46
52
52
52
34
34
34
48
48
48
9
9
9
35
35
35
30
30
30
30
30
30
25
25
25
47
47
47
25

87, 89
91, 104
93, 95
89, 91
97, 101
87, 103
99, 101
94, 96
90, 92
92, 99
90, 101
88, 97
90, 92
88, 97, 122
95, 103
89, 98
101, 103, 110
87, 94, 105
95, 106
89, 91, 97, 105, 111
101, 103
117, 121
92, 100
88, 97
87, 100
95, 103
93, 119,89,97
93, 107
95, 101
99, 103
87, 93
89, 95
91, 97, 100
87, 89
93, 95, 104
100, 119, 121
88, 90, 92
100, 103
107, 114
94, 96, 113
102, 115, 122
88, 91
96, 98, 108

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21376
31376
11378
21378
31378
11733
21733
31733
10136
20136
30136
11379
21379
31379
12894
22894
32894
12797
22797
32797
11707
21707
31707
12817
22817
32817
12755
22755
32755
11994
21994
31994
12759
22759
32759
10342
20342
30342
11044
21044
31044
40342
42817

113
118
117
110
124
121
113
110
110
124
112
113
123
117
115
124
113
124
108
117
124
121
114
123
114
109
123
116
119
116
119
121
106
120
108
115
124
106
115
119
109
113
117

34
21
39
49
62
37
49
37
25
25
25
11
23
3
15
60
26
63
50
57
33
22
8
3
20
58
21
0
12
10
36
35
21
13
15
36
7
31
21
3
14
0
44

42
25
47
61
76
45
61
45
31
31
31
13
27
3
17
74
32
77
62
71
41
26
10
3
24
72
25
0
14
12
44
43
25
15
17
44
7
37
25
3
16
0
54

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping
RF Hoping

25
25
63
63
63
49
49
49
53
53
53
31
31
31
58
58
58
50
50
50
36
36
36
37
37
37
22
22
22
32
32
32
54
54
54
26
26
26
42
42
42
26
37

89, 104, 111


87, 91, 93
102, 112, 120
90, 94, 100
92, 97, 122
99, 101, 105
91, 119, 123
87, 89, 94
88, 90, 92
96, 98, 105
94, 100, 102
99, 105
94, 102
91, 97
91, 103
100, 111
94, 96
92, 96
89, 102
94, 104
87, 100
93, 116
89, 104
90, 99
92, 105
88, 97
93, 102
95, 98
90, 113, 121
105, 107
90, 98
88, 103,94,96
91, 99
113, 116
102, 118,87
112, 122
87, 99,94
92, 96, 104
89, 97, 104
102, 107
91, 95
108,111
101,103

HoppingE
nabled1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

HSN1

Proposed
MobileAllocList1
0
0
0
0
0
0
46
634, 639
46
0
46
652, 654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
654, 656
34 630, 638, 640, 647
34
632, 649
0
0
0
9
0
9
632, 641
9
636, 649
35
631, 635
35
0
35
640, 642
0
0
0
30
30
630,657
30
0
0
0
47
47
632,650
47
0
-

No. of
SDCCH
Channel
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

No. of
SDCCH
configure
d
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Current
Dynamic
Configura
PDCH
tion

Static
PDCH
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
8
2
2
2
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S244_000
S244_000
S244_000
S444_000
S444_000
S444_000
S222_222
S222_222
S222_222
S424_000
S424_000
S424_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S264_244
S264_244
S264_244
S222_000
S222_000
S222_000
S222_222
S222_222
S222_222
S334_424
S334_424
S334_424
S224_000
S224_000
S224_000
S342_000
S342_000
S342_000
S433_000
S433_000
S433_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
53
644,657
53
53
31
647, 650
31
642, 655
31
630, 632
58
631, 633
58
639, 655
58
643, 657
50
640, 642
50
634, 646
50
638, 650
36
642, 646
36
631, 638
36
636, 644
37
634, 656
37
646, 651
37
644, 654
22
646, 651
22
632, 636
22
648, 656
32
635, 643
32
631, 633
32
639, 641
54
630, 659
54
637, 646
54
635, 651
26 630, 639, 641, 647
26 634, 636, 643, 645
26 651, 653, 657, 659
42
640, 650
42
635, 637
42
633, 657
26 632,635,649,655
37
631,636

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
4
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S446_000
S446_000
S446_000
S442_000
S442_000
S442_000
S344_222
S344_222
S344_222
S222_222
S222_222
S222_222
S422_222
S422_222
S422_222
S422_444
S422_444
S422_444
S222_222
S222_222
S222_222
S444_222
S444_222
S444_222
S222_444
S222_444
S222_444
S222_222
S222_222
S222_222
S234_444
S234_444
S234_444
S442_222
S442_222
S442_222
S234_444
S222_222

Proposed
Comment
Configuration Site Type
s
(Basit)
S222_000
S222_000
S222_000
S222_000
S222_000
S222_000
S222_201
S222_201
S222_201
S223_000
S223_000
S223_000
S242_000
S242_000
S242_000
S244_000
S244_000
S244_000
S252_142
S252_142
S252_142
S322_000
S322_000
S322_000
S324_021
S324_021
S324_021
S332_202
S332_202
S332_202
S334_000
S334_000
S334_000
S343_010
S343_010
S343_010
S433_000
S433_000
S433_000
S442_010
S442_010
S442_010
S443_000

Shut Down
Shut Down
Shut Down

S443_000
S443_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_000
S444_100
S444_100
S444_100
S222_122
S222_122
S222_122
S222_122
S222_122
S222_122
S222_211
S222_211
S222_211
S222_222
S222_222
S222_222
S2222_2222
S2222_2222
S2222_2222
S224_111
S224_111
S224_111
S224_122
S224_122
S224_122
S224_221
S224_221
S224_221
S2442_4444
S2442_4444
S2442_4444
S422_121
S422_121
S422_121
S2442_4444
S2222_2222

Site Code Source CI

Proposed
BSC Name

BID2574
BID2574
NAK2759
NAK2759
NAK2759
RUR2149
BID2574
SAI3003
PTR2576
PTR3068
JHE0567
JHE0567
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1387
JHE1486
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1378
JHE1378

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

12574
32574
32759
32759
32759
12149
12574
33003
32576
13068
10567
30567
11385
11385
11385
11385
31385
31385
31385
31385
11387
31387
31486
10136
10136
10136
10136
20136
30136
30136
30136
30136
11359
11359
11359
21359
31359
31359
31359
31359
31359
11378
31378

Source
MCC

Source
MNC

Source
Source
New LAC BSIC (Oct)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

46
67
17
17
17
25
46
36
14
2
24
50
20
20
20
20
17
17
17
17
20
10
44
31
31
31
31
31
31
31
31
31
23
23
23
53
44
44
44
44
44
47
76

Source
BCCH
ARFCN
112
114
108
108
108
119
112
109
99
111
110
113
109
109
109
109
121
121
121
121
111
108
120
110
110
110
110
124
112
112
112
112
118
118
118
111
123
123
123
123
123
117
124

Des Site
Code
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2789
NAG2789
MPR2359
MPR2359
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
HWY1386
HWY1386
HWY1386
HWY1386
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
HWY1386
JHE1708
HWY1386
JHE1708
JHE1708

JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1044
JHE1385
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1378
JHE1378
JHE1707
JHE1994
JHE1994
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068

11379
31379
31379
31379
11706
31706
31706
31706
31706
31994
31994
31994
31044
11385
22576
32576
32576
32576
32576
32576
10136
30136
30136
11359
11359
11359
11359
31359
11378
31378
11707
31994
31994
11044
11044
11044
11044
21044
31044
31044
13068
23068
23068
33068
33068
33068
33068

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254

13
3
3
3
1
52
52
52
52
43
43
43
16
20
77
14
14
14
14
14
31
31
31
23
23
23
23
44
47
76
41
43
43
25
25
25
25
3
16
16
2
2
2
2
2
2
2

113
117
117
117
108
112
112
112
112
121
121
121
109
109
115
99
99
99
99
99
110
112
112
118
118
118
118
123
117
124
124
121
121
115
115
115
115
119
109
109
111
109
109
117
117
117
117

JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
HWY1386
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE0041
RUR1377
RUR1377
RUR1942
RUR1377
RUR1942
RUR1377
JHE0041
JHE0041
JHE0041
RUR1377
RUR1942
JHE0041
JHE0041
JHE0041
RUR1942
JHE0041
RUR1377
JHE0041
JHE0041
RUR1377
RUR1942
RUR1377
RUR1377
RUR1377
RUR1377
JHE0041
RUR1942
RUR1377
RUR1377
RUR1942
RUR1377
RUR1942
RUR1377

KDH1982
SAI3003
SAI3003
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567

11982
13003
33003
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
22576
22576
22576
22576
32576
32576
32576
11044
13068
13068
13068
13068
13068
23068
33068
33068
33068
10567
10567
10567
10567
10567
10567
10567
10567
10567
20567
20567
20567
20567
20567
20567
20567
20567

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
253
254
254
254
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

65
36
36
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
77
77
77
77
14
14
14
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
24
24
24
24
24
24
24
24
54
54
54
54
54
54
54
54

114
107
109
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
115
115
115
115
99
99
99
115
111
111
111
111
111
109
117
117
117
110
110
110
110
110
110
110
110
110
106
106
106
106
106
106
106
106

RTS2801
RTS2801
RTS2801
BMR2781
BMR2357
BMR2781
MPR2358
BMR2357
MPR2356
MPR2353
BMR2781
BMR2357
MPR2356
BMR2781
BMR2357
BMR2357
MPR2356
BMR2781
MPR2358
MPR2356
MPR2358
BMR2781
BMR2357
MPR2356
MPR2358
MPR2356
BMR2781
MPR2356
MPR2358
MPR2356
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1387
JHE1385
RUR1733
JHE1486
JHE1387
JHE0567
JHE1486
JHE1387
RUR1733
JHE1387

JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE0567
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387

20567
30567
30567
30567
30567
30567
11385
11385
11385
11385
11385
21385
21385
21385
21385
21385
21385
21385
21385
31385
31385
31385
31385
31385
31385
31385
11387
11387
11387
11387
11387
11387
11387
11387
11387
11387
21387
21387
21387
21387
21387
21387
21387
21387
31387
31387
31387

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

54
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
10
10
10

106
113
113
113
113
113
109
109
109
109
109
123
123
123
123
123
123
123
123
121
121
121
121
121
121
121
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
117
117
117
117
117
117
117
117
108
108
108

JHE0567
RUR1733
JHE1387
JHE0567
KDH1982
JHE0567
JHE1385
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE0567
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1486
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1486
JHE1385
JHE0567
RUR1733
JHE1486
JHE1387
JHE1486
JHE0567
RUR1733
JHE1387
JHE0567
JHE1486
JHE1385
JHE0567

JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KHO2894
KHO2894

31387
31387
31387
31387
31387
11486
11486
11486
11486
11486
11486
11486
21486
21486
21486
21486
21486
21486
21486
21486
31486
31486
31486
31486
31486
31486
31486
31486
31486
31486
11982
11982
11982
11982
21982
21982
21982
21982
21982
21982
31982
31982
31982
31982
31982
12894
12894

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
36
36
36
36
36
36
36
36
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
65
65
65
65
72
72
72
72
72
72
2
2
2
2
2
17
17

108
108
108
108
108
122
122
122
122
122
122
122
110
110
110
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
114
114
114
114
121
121
121
121
121
121
109
109
109
109
109
115
115

JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1387
JHE0567
JHE1486
JHE1385
JHE1486
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1486
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE0567
RUR1733
JHE1486
JHE1387
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1486
JHE1387
JHE0567
KDH1982
RUR1733
JHE0567
KDH1982
KDH1982
RUR1733
KHO2894
RUR1733
KHO2895
KDH1982
KHO2895
KDH1982
KHO2895
KHO2894
KDH1982
KHO2894
KDH1982

KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733

12894
12894
12894
22894
22894
22894
22894
22894
22894
32894
32894
32894
32894
32894
12895
12895
12895
12895
12895
12895
22895
22895
32895
32895
32895
32895
12576
12576
22576
22576
32576
32576
11733
11733
11733
11733
11733
21733
21733
21733
31733
31733
31733
31733
31733
31733
31733

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

17
17
17
74
74
74
74
74
74
32
32
32
32
32
12
12
12
12
12
12
36
36
72
72
72
72
4
4
77
77
14
14
45
45
45
45
45
61
61
61
45
45
45
45
45
45
45

115
115
115
124
124
124
124
124
124
113
113
113
113
113
119
119
119
119
119
119
124
124
107
107
107
107
113
113
115
115
99
99
121
121
121
121
121
113
113
113
110
110
110
110
110
110
110

RUR1733
KHO2894
KHO2894
KHO2894
RUR1733
KHO2894
KDH1982
KHO2895
KHO2894
KHO2895
KHO2894
KHO2894
KHO2895
KHO2894
KHO2895
KHO2894
KDH1982
KHO2895
KHO2894
KDH1982
KHO2895
KHO2895
KHO2894
KDH1982
KHO2895
KHO2895
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
RUR1733
RUR1733
JHE1486
JHE1387
JHE0567
RUR1733
KDH1982
RUR1733
JHE0567
KHO2894
KDH1982
RUR1733
JHE1387
JHE0567
KHO2894

RUR1733
RUR1733
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE1359
JHE1359
JHE1379
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2797
NAK2797
NAK2797
SAI2755

31733
31733
10136
10136
20136
20136
20136
20136
20136
20136
20136
30136
30136
30136
30136
30136
30136
30342
30342
30342
31359
31359
31379
11706
21706
21706
31706
31706
31706
11707
21707
21707
11044
21044
21044
31044
12759
12759
12759
12759
12759
12759
12759
12797
22797
22797
12755

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

45
45
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
37
37
37
44
44
3
1
45
45
52
52
52
41
26
26
25
3
3
16
25
25
25
25
25
25
25
77
62
62
25

110
110
110
110
124
124
124
124
124
124
124
112
112
112
112
112
112
106
106
106
123
123
117
108
116
116
112
112
112
124
121
121
115
119
119
109
106
106
106
106
106
106
106
124
108
108
123

KDH1982
RUR1733
JHE1486
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1385
JHE1486
JHE1387
JHE1385
JHE1387
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1385
JHE0567
JHE1385
JHE1486
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1486
JHE1385
JHE1486
JHE1385
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
KHO2895
KHO2894
KDH1982
KHO2895
KHO2894
KHO2895
KHO2894
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2894

SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI3003
SAI3003
SAI3003
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
JHE0567
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE0136
JHE0136

12755
12755
12755
22755
22755
22755
22755
13003
23003
23003
13068
13068
23068
23068
33068
10567
11385
11385
11385
11385
11385
11385
11385
11385
21385
21385
21385
21385
21385
31385
31385
31385
11387
11387
31387
31387
11486
11486
11486
11486
11486
31486
22576
32576
32576
10136
10136

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
253
253

25
25
25
0
0
0
0
36
36
36
2
2
2
2
2
24
20
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
17
17
17
20
20
10
10
25
25
25
25
25
44
77
14
14
31
31

123
123
123
116
116
116
116
107
120
120
111
111
109
109
117
110
109
109
109
109
109
109
109
109
123
123
123
123
123
121
121
121
111
111
108
108
122
122
122
122
122
120
115
99
99
110
110

KDH1982
RUR1733
KHO2894
KHO2895
KHO2894
KHO2895
KHO2894
JHE0567
KDH1982
KHO2894
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0342
JHE0136
JHE0136
JHE1706
JHE0136
JHE1706
JHE0342
JHE0136
JHE1706
JHE0136
JHE1359
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1706
JHE0342
JHE1706
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1994
JHE1706

JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342

10136
10136
10136
10136
10136
10136
10136
10136
10136
10136
10136
20136
20136
20136
20136
20136
20136
20136
30136
30136
30136
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
10342
20342
20342
20342
20342
20342
20342
20342
20342
20342
30342
30342
30342

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
7
7
7
7
7
7
7
7
7
37
37
37

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
124
124
124
124
124
124
124
112
112
112
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
124
124
124
124
124
124
124
124
124
106
106
106

JHE1379
JHE1359
JHE0342
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE1706
JHE1379
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE1706
JHE0136
JHE1359
JHE0136
JHE0136
JHE2817
JHE1707
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE0342
JHE2817
JHE1706
JHE1379
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE0342
JHE2817
JHE1706
JHE1379

JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359

30342
30342
30342
30342
30342
30342
30342
30342
30342
30342
30342
11359
11359
11359
11359
11359
11359
11359
11359
11359
11359
11359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
21359
31359
31359
31359
31359
31359
31359
31359
31359
31359
31359

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0342
JHE1706
JHE1379
JHE0342
JHE0136
JHE1994
JHE1707
JHE1379
JHE1378
JHE1359
JHE1359
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1359
JHE0136
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE1359
JHE0342
JHE1994
JHE1379
JHE1359
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0136
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1378
JHE1359
JHE0136
JHE1359
JHE1706
JHE1359
JHE0136

JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378

11376
11376
11376
11376
11376
11376
11376
11376
11376
11376
11376
11376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
21376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
31376
11378
11378
11378
11378
11378
11378
11378

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
47
47
47
47
47
47
47

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
117
117
117
117
117
117
117

JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE0342
JHE2817
JHE1707
JHE1376
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1379
JHE1378
JHE0342
JHE2817
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE0342
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE1359
JHE2817
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1378
JHE1994
JHE1707
JHE1376

JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379

11378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
21378
31378
31378
31378
31378
31378
31378
31378
31378
31378
31378
31378
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
11379
21379
21379
21379
21379
21379
21379
21379
21379
21379

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

47
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
27
27
27
27
27
27
27
27
27

117
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
123
123
123
123
123
123
123
123
123

JHE1359
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1707
JHE1376
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1707
JHE1376
JHE1359
JHE1378
JHE1359
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE1359
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1359
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0136
JHE2817
JHE1379
JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1376
JHE1359

JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706

21379
21379
21379
21379
21379
21379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
31379
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
11706
21706
21706
21706
21706
21706
21706
21706
21706
21706
31706
31706
31706
31706
31706

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

27
27
27
27
27
27
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45
45
45
45
45
45
45
45
45
52
52
52
52
52

123
123
123
123
123
123
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
116
116
116
116
116
116
116
116
116
112
112
112
112
112

JHE0342
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE0342
JHE0136
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0342
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0136
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1376
JHE1359
JHE0342
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE0342
JHE1706
JHE1379
JHE0342
JHE0136
JHE1706
JHE0136
JHE1706
JHE1379
JHE1359
JHE0342
JHE1706

JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994

31706
31706
31706
31706
11707
11707
11707
11707
11707
11707
11707
21707
21707
21707
21707
21707
21707
21707
21707
21707
21707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
31707
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994
11994

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

52
52
52
52
41
41
41
41
41
41
41
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

112
112
112
112
124
124
124
124
124
124
124
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

JHE1359
JHE0136
JHE1706
JHE0136
JHE1707
JHE1707
JHE1378
JHE2817
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1707
JHE2817
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1376
JHE0342
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1359
JHE0342
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1359
JHE2817
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1376

JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817

11994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
21994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
31994
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
12817
22817
22817
22817
22817
22817

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

12
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
24
24
24
24
24

116
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
114
114
114
114
114

JHE1359
JHE2817
JHE1994
JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1379
JHE1376
JHE1359
JHE2817
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1376
JHE0342
JHE1994
JHE1379
JHE1378
JHE1376
JHE1359
JHE1994
JHE1359
JHE1994
JHE1706
JHE1379
JHE1378
JHE1359
JHE0136
JHE2817
JHE1707
JHE1376
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE1994
JHE1707
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE2817
JHE1707
JHE1376
JHE0342

JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE1359
JHE1376
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1378
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1994
JHE1044
JHE1044
JHE1044

22817
22817
32817
32817
32817
32817
32817
32817
32817
32817
32817
32817
11044
21044
21044
21044
21044
31044
31044
31044
31044
31044
31044
31044
23068
33068
33068
22576
32576
32576
32576
11359
11376
11378
11378
21378
31378
11707
11707
11707
21707
31707
31707
11994
11044
11044
11044

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

24
24
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
25
3
3
3
3
16
16
16
16
16
16
16
2
2
2
77
14
14
14
23
32
47
47
61
76
41
41
41
26
10
10
12
25
25
25

114
114
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
115
119
119
119
119
109
109
109
109
109
109
109
109
117
117
115
99
99
99
118
106
117
117
110
124
124
124
124
121
114
114
116
115
115
115

JHE2817
JHE0342
JHE2817
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE1994
JHE1379
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE0342
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1378
JHE1707
JHE1378
JHE1994
JHE1707
JHE1378
JHE1376
JHE1359
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044

JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
JHE0567
KDH1982
KDH1982
KDH1982
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2894
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
RUR1733
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
BID2574
NAK2759

21044
21044
21044
31044
31044
31044
23068
33068
33068
30567
31982
31982
31982
12894
12894
12894
22894
22894
32894
32894
32894
12895
22895
22895
22895
32895
32895
32895
32895
31733
12574
12574
12574
12574
22574
22574
22574
22574
22574
22574
22574
32574
32574
32574
32574
32574
12759

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
254
254
254
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

3
3
3
16
16
16
2
2
2
50
2
2
2
17
17
17
74
74
32
32
32
12
36
36
36
72
72
72
72
45
46
46
46
46
3
3
3
3
3
3
3
67
67
67
67
67
25

119
119
119
109
109
109
109
117
117
113
109
109
109
115
115
115
124
124
113
113
113
119
124
124
124
107
107
107
107
110
112
112
112
112
123
123
123
123
123
123
123
114
114
114
114
114
106

JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
SAI3003
SAI3003
NAK2759
SAI2755
SAI3003
NAK2759
SAI2755
SAI2755
NAK2759
SAI2755
NAK2759
SAI2755
NAK2759
NAK2797
SAI2755
NAK2759
NAK2797
SAI2755
NAK2797
NAK2759
SAI2755
SAI2755
BID2574
BID2574
NAK2797
NAK2759
SAI2755
BID2574
NAK2797
NAK2759
BID2574
RUR2149
NAK2759
BID2574
RUR2149
BID2574
RUR2149
NAK2797

NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2759
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149

12759
12759
12759
12759
12759
12759
22759
22759
22759
22759
22759
32759
32759
32759
32759
32759
32759
32759
32759
12797
12797
12797
12797
12797
12797
12797
12797
12797
12797
22797
22797
22797
22797
32797
32797
32797
32797
32797
32797
12149
12149
12149
12149
12149
22149
22149
22149

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
62
62
62
62
71
71
71
71
71
71
25
25
25
25
25
75
75
75

106
106
106
106
106
106
120
120
120
120
120
108
108
108
108
108
108
108
108
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
108
108
108
108
117
117
117
117
117
117
119
119
119
119
119
111
111
111

NAK2759
NAK2759
SAI2755
BID2574
NAK2797
NAK2759
NAK2759
RUR2149
NAK2759
RUR2149
NAK2759
NAK2759
BID2574
NAK2759
BID2574
RUR2149
NAK2797
NAK2759
RUR2149
NAK2797
NAK2759
SAI2755
NAK2797
SAI2755
BID2574
RUR2149
NAK2797
NAK2759
BID2574
NAK2797
NAK2797
SAI2755
NAK2797
NAK2797
RUR2149
NAK2797
RUR2149
NAK2797
NAK2759
NAK2759
BID2574
RUR2149
BID2574
RUR2149
NAK2797
NAK2759
SAI2755

RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI3003
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE1707
JHE1707
JHE1707
JHE1044
JHE1044
JHE1044
PTR3068

22149
22149
22149
22149
22149
32149
32149
32149
32149
12755
12755
12755
12755
12755
22755
22755
22755
22755
22755
22755
32755
32755
32755
32755
32755
32755
32755
13003
13003
23003
23003
23003
33003
33003
33003
12576
12576
32576
32576
32576
11707
21707
21707
11044
11044
21044
13068

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
254

75
75
75
75
75
3
3
3
3
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
14
14
14
14
14
14
14
36
36
36
36
36
36
36
36
4
4
14
14
14
41
26
26
25
25
3
2

111
111
111
111
111
124
124
124
124
123
123
123
123
123
116
116
116
116
116
116
119
119
119
119
119
119
119
107
107
120
120
120
109
109
109
113
113
99
99
99
124
121
121
115
115
119
111

BID2574
RUR2149
NAK2759
NAK2797
RUR2149
NAK2797
NAK2759
RUR2149
RUR2149
SAI3003
SAI2755
SAI3003
SAI2755
SAI2755
SAI2755
NAK2797
SAI2755
NAK2797
NAK2759
SAI2755
SAI2755
SAI2755
BID2574
RUR2149
NAK2797
SAI2755
BID2574
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI3003
SAI2755
SAI3003
SAI3003
SAI2755
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068

PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE2817
JHE0567
JHE1387
JHE1387
JHE1486
JHE1486
JHE1486
KDH1982
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733
RUR1733

13068
23068
23068
33068
33068
40342
40342
40342
40342
40342
40342
40342
40342
40342
40342
42817
42817
42817
42817
42817
42817
42817
20567
21387
21387
21486
21486
21486
21982
22576
22576
22576
22576
22576
32576
32576
11733
11733
11733
11733
11733
11733
11733
21733
21733
21733
31733

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
254
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
36
36
36
36
36
36
54
24
24
36
36
36
72
77
77
77
77
77
14
14
45
45
45
45
45
45
45
61
61
61
45

111
109
109
117
117
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
117
117
117
117
117
117
117
106
117
117
110
110
110
121
115
115
115
115
115
99
99
121
121
121
121
121
121
121
113
113
113
110

PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
JHE0342
JHE2817
JHE0342
JHE2817
JHE1706
JHE1379
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE0342
JHE2817
JHE2817
JHE1707
JHE1376
JHE0342
JHE2817
JHE0342
SRI1496
SRI1507
SRI1496
SRI1507
SRI1496
SRI1507
HWY0120
SRI1495
SRI1494
SRI1495
SRI1494
HWY0120
SRI1495
SRI1494
SRI1507
SRI1496
SRI1224
HWY0120
SRI1507
SRI1496
SRI1224
SRI1496
SRI1496
SRI1495
SRI1496

JHE0342
JHE0342
JHE1376
JHE1376
JHE1376
JHE1707
JHE1707
JHE1044
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
KDH1982
KHO2894
KHO2895
KHO2895
NAK2759
SAI2755
KDH1982
PTR2576
PTR2576
PTR2576
RUR1733
RUR1733
RUR1733
JHE0342
JHE0342
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR3068
RUR2149
KHO2894
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
KHO2895
NAK2759

20342
20342
21376
21376
21376
21707
21707
21044
21044
23068
23068
23068
33068
33068
33068
33068
21982
22894
22895
22895
12759
12755
21982
22576
22576
22576
11733
21733
31733
40342
40342
12576
22576
22576
23068
32149
32894
22895
22895
22895
22895
22895
22895
32895
32895
32895
12759

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254
251
251
251
251
251
251
251
254
254
254
253
253
253
253
253
254
254
254
254
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

7
7
42
42
42
26
26
3
3
2
2
2
2
2
2
2
72
74
36
36
25
25
72
77
77
77
45
61
45
0
0
4
77
77
2
3
32
36
36
36
36
36
36
72
72
72
25

124
124
113
113
113
121
121
119
119
109
109
109
117
117
117
117
121
124
124
124
106
123
121
115
115
115
121
113
110
113
113
113
115
115
109
124
113
124
124
124
124
124
124
107
107
107
106

SRI1507
SRI1495
SRI1507
SRI1494
SRI1201
SRI1494
SRI1201
SRI1495
SRI1494
HWY0120
SRI1495
HWY0120
SRI1507
SRI1495
SRI1494
SRI1201
MIR2209
MIR2209
MIR2211
MIR2208
MIR2208
MIR2209
HWY1508
HWY1508
KHR2637
HWY1508
HWY1508
HWY1508
HWY1508
SRI1507
SRI1495
BMB2188
BGL2204
BGL2204
BGL2204
ADL1718
AKD2954
AKD2954
RUR0800
RUR0794
RUR0794
AKD2954
RUR0794
AKD2954
HWY2072
RUR0794
HWY2072

NAK2759
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
NAK2797
RUR2149
RUR2149
SAI2755
SAI2755
SAI2755
SAI2755
RUR2149
RUR2149
RUR2149
RUR2149
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1387
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
JHE1486
RUR1733
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0342
JHE0342

22759
22797
22797
22797
22797
22797
32797
32797
32797
32797
32797
22149
22149
22755
22755
22755
32755
22149
22149
32149
32149
11385
21385
21385
21385
21385
11387
21387
21387
21387
11486
11486
11486
11486
21486
21486
21486
21486
21486
31486
31486
11733
10136
20136
20136
10342
20342

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

15
62
62
62
62
62
71
71
71
71
71
75
75
0
0
0
14
75
75
3
3
20
16
16
16
16
20
24
24
24
25
25
25
25
36
36
36
36
36
44
44
45
31
31
31
44
7

120
108
108
108
108
108
117
117
117
117
117
111
111
116
116
116
119
111
111
124
124
109
123
123
123
123
111
117
117
117
122
122
122
122
110
110
110
110
110
120
120
121
110
124
124
115
124

HWY2072
RUR3508
AKD2954
RUR0794
RUR0794
RUR0761
AKD2954
RUR0794
HWY2072
RUR0794
RUR0761
RUR3508
BGA6987
RUR3508
AKD2954
RUR0794
RUR3508
MBN4532
MBN3782
HWY2662
HWY2662
JHE1384
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1384
JHE1381
JHE1381

JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE0342
JHE1376
JHE1379
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1707
RUR2149
JHE0342
JHE0342
JHE0342

20342
20342
30342
30342
21376
21379
11706
11706
21706
21706
21706
21706
31706
31706
31706
21707
32149
40342
40342
40342

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
253
253
253

7
7
37
37
42
27
1
1
45
45
45
45
52
52
52
26
3
0
0
0

124
124
106
106
113
123
108
108
116
116
116
116
112
112
112
121
124
113
113
113

JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JHE1381
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JHE1381
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JHE1384
JHE1381
JJL2831
JHE1381
JHE1384
JHE1381

Dest CI
22725
22725
32725
22725
12725
22725
22789
22789
22359
22359
21386
21386
31708
21708
21386
11386
31708
31386
21386
11386
21386
21386
21386
31708
21708
11708
11386
21386
31708
21708
21386
11386
31708
21708
11708
21708
31708
21708
21386
11708
11386
11708
11708

Des
Current Dest MCC Dest MNC
BSC Name
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dest
Current
LAC
252
252
252
252
252
252
252
252
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

Dest BSIC
(OCT)
35
35
47
35
32
35
12
12
44
44
62
62
31
7
62
47
31
13
62
47
62
62
62
31
7
45
47
62
31
7
62
47
31
7
45
7
31
7
62
45
47
45
45

Dest
BCCH
ARFCN
110
110
107
110
121
110
109
109
105
105
118
118
114
116
118
110
114
120
118
110
118
118
118
114
116
112
110
118
114
116
118
110
114
116
112
116
114
116
118
112
110
112
112

Sequence
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Zone
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

21708
21708
21386
11386
21708
31386
21708
21386
11386
31708
21708
11708
11708
20041
21377
31377
21942
21377
11942
11377
20041
30041
20041
31377
21942
20041
10041
20041
21942
20041
21377
20041
10041
31377
21942
21377
11377
21377
31377
10041
11942
21377
11377
21942
21377
11942
11377

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

7
7
62
47
7
13
7
62
47
31
7
45
45
12
21
71
57
21
56
1
12
57
12
71
57
12
56
12
57
12
21
12
56
71
57
21
1
21
71
56
56
21
1
57
21
56
1

116
116
118
110
116
120
116
118
110
114
116
112
112
122
106
122
113
106
119
119
122
111
122
122
113
122
115
122
113
122
106
122
115
122
113
106
119
106
122
115
119
106
119
113
106
119
119

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

22801
22801
22801
32781
32357
22781
22358
22357
22356
22353
12781
12357
12356
32781
32357
22357
22356
32781
22358
22356
22358
32781
32357
32356
22358
22356
32781
32356
22358
22356
31486
31387
31385
30567
21387
21385
20567
11387
11385
31733
31486
31387
30567
21486
21387
11733
11387

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

252
252
252
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

56
56
56
35
71
6
75
65
52
73
73
52
5
35
71
65
52
35
75
52
75
35
71
64
75
52
35
64
75
52
44
10
17
50
24
16
54
20
20
45
44
10
50
36
24
45
20

114
114
114
111
105
108
122
124
115
120
106
119
113
111
105
124
115
111
122
115
122
111
105
106
122
115
111
106
122
115
120
108
121
113
117
123
106
111
109
110
120
108
113
110
117
121
111

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10567
31733
31387
20567
11982
10567
31385
21385
11486
11387
10567
31486
31387
31385
21486
11486
11387
11385
10567
31486
31387
21385
11486
11387
11385
10567
31486
31387
31385
21486
21387
21385
20567
11486
11385
10567
31733
31486
31387
21486
20567
11733
11387
10567
31486
31385
30567

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
251
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

24
45
10
54
65
24
17
16
25
20
24
44
10
17
36
25
20
20
24
44
10
16
25
20
20
24
44
10
17
36
24
16
54
25
20
24
45
44
10
36
54
45
20
24
44
17
50

110
110
108
106
114
110
121
123
122
111
110
120
108
121
110
122
111
109
110
120
108
123
122
111
109
110
120
108
121
110
117
123
106
122
109
110
110
120
108
110
106
121
111
110
120
121
113

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

21387
21385
20567
11387
10567
31486
31385
21486
21385
11486
11387
11385
31486
21486
21387
21385
20567
11733
11486
11387
31486
31387
31385
21486
21387
21385
20567
11486
11387
10567
31982
31733
30567
21982
31982
31733
22894
21733
12895
11982
32895
21982
12895
12894
11982
32894
31982

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
253
253
251
251
253
251
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251

24
16
54
20
24
44
17
36
16
25
20
20
44
36
24
16
54
45
25
20
44
10
17
36
24
16
54
25
20
24
2
45
50
72
2
45
74
61
12
65
72
72
12
17
65
32
2

117
123
106
111
110
120
121
110
123
122
111
109
120
110
117
123
106
121
122
111
120
108
121
110
117
123
106
122
111
110
109
110
113
121
109
110
124
113
119
114
107
121
119
115
114
113
109

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12
10
10
12
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10

31733
22894
12894
32894
31733
22894
21982
12895
12894
32895
32894
22894
12895
12894
32895
32894
31982
22895
22894
21982
32895
12895
32894
31982
22895
12895
32576
22576
32576
12576
22576
12576
31733
21733
21486
21387
20567
31733
21982
11733
30567
22894
21982
21733
21387
20567
12894

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
251
251
251
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
251
253
253
251
251
253
253
253
251

45
74
17
32
45
74
72
12
17
72
32
74
12
17
72
32
2
36
74
72
72
12
32
2
36
12
14
77
14
4
77
4
45
61
36
24
54
45
72
45
50
74
72
61
24
54
17

110
124
115
113
110
124
121
119
115
107
113
124
119
115
107
113
109
124
124
121
107
119
113
109
124
119
99
115
99
113
115
113
110
113
110
117
106
110
121
121
113
124
121
113
117
106
115

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12
10
10
12
12
12
10

11982
11733
11486
11385
31486
31387
31385
21385
11486
11387
11385
31387
31385
21385
11387
11385
10567
21385
11486
11385
31385
11385
11385
11385
21385
11486
21385
11486
11385
32576
32576
22576
32576
32576
22576
32576
32895
32894
31982
22895
22894
12895
12894
32895
32895
22895
32894

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

65
45
25
20
44
10
17
16
25
20
20
10
17
16
20
20
24
16
25
20
17
20
20
20
16
25
16
25
20
14
14
77
14
14
77
14
72
32
2
36
74
12
17
72
72
36
32

114
121
122
109
120
108
121
123
122
111
109
108
121
123
111
109
110
123
122
109
121
109
109
109
123
122
123
122
109
99
99
115
99
99
115
99
107
113
109
124
124
119
115
107
107
124
113

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

31982
31733
12894
32895
32894
22895
22894
30567
31982
12894
32576
12576
32576
12576
32576
30136
31706
31379
31359
30342
30136
20136
11706
10136
31706
30342
30136
21706
20136
31359
30136
20136
30136
20136
30136
20136
31706
30342
21706
20136
10136
20136
21707
21707
11707
31994
31706

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
253
251
251
251
251
251
253
251
251
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

2
45
17
72
32
36
74
50
2
17
14
4
14
4
14
31
52
3
44
37
31
31
1
31
52
37
31
45
31
44
31
31
31
31
31
31
52
37
45
31
31
31
26
26
41
43
52

109
110
115
107
113
124
124
113
109
115
99
113
99
113
99
112
112
117
123
106
112
124
108
110
112
106
112
116
124
123
112
124
112
124
112
124
112
106
116
124
110
124
121
121
124
121
112

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
12
10
10
10
10
10
12
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31379
31359
30342
30136
21706
21379
21359
20136
11706
11379
11359
31706
31379
30136
21706
21379
11706
10136
31359
20136
10136
32817
31707
31376
30342
22817
21994
21707
21379
21378
21376
20342
12817
11376
10342
32817
30342
22817
21706
21379
21376
20342
12817
10342
32817
31706
31379

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

3
44
37
31
45
27
53
31
1
13
23
52
3
31
45
27
1
31
44
31
31
72
10
25
37
24
44
26
27
61
42
7
3
32
44
72
37
24
45
27
42
7
3
44
72
52
3

117
123
106
112
116
123
111
124
108
113
118
112
117
112
116
123
108
110
123
124
110
109
114
118
106
114
119
121
123
110
113
124
123
106
115
109
106
114
116
123
113
124
123
115
109
112
117

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31376
30342
21994
21706
21379
21359
20342
11706
11379
10342
10136
31994
31707
31379
31378
31359
21359
11994
11379
11378
11359
10136
31994
31706
31379
31378
31376
31359
30342
21994
21379
21359
11994
11706
11379
11359
10136
31994
31706
31379
31378
31359
30136
21359
11706
11359
10136

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

25
37
44
45
27
53
7
1
13
44
31
43
10
3
76
44
53
12
13
47
23
31
43
52
3
76
25
44
37
44
27
53
12
1
13
23
31
43
52
3
76
44
31
53
1
23
31

118
106
119
116
123
111
124
108
113
115
110
121
114
117
124
123
111
116
113
117
118
110
121
112
117
124
118
123
106
119
123
111
116
108
113
118
110
121
112
117
124
123
112
111
108
118
110

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31707
31378
31376
21994
21707
21378
21376
12817
11994
11707
11378
10342
32817
31707
31376
22817
21994
21707
21379
21378
20342
12817
11376
10342
32817
31994
31707
31378
30342
21994
21379
21378
21376
21359
12817
11994
11706
11379
11376
10342
31994
31707
31378
21378
11994
11707
11376

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

10
76
25
44
26
61
42
3
12
41
47
44
72
10
25
24
44
26
27
61
7
3
32
44
72
43
10
76
37
44
27
61
42
53
3
12
1
13
32
44
43
10
76
61
12
41
32

114
124
118
119
121
110
113
123
116
124
117
115
109
114
118
114
119
121
123
110
124
123
106
115
109
121
114
124
106
119
123
110
113
111
123
116
108
113
106
115
121
114
124
110
116
124
106

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11359
31707
31378
31376
21707
21376
12817
11994
11707
11379
11378
11376
10342
31994
31707
31376
31359
21378
21359
11994
11379
11378
11376
11359
31994
31379
31378
31376
30342
21994
21379
21378
21359
11994
11706
11379
11359
10136
32817
31379
31376
30342
21994
21706
21379
21376
21359

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

23
10
76
25
26
42
3
12
41
13
47
32
44
43
10
25
44
61
53
12
13
47
32
23
43
3
76
25
37
44
27
61
53
12
1
13
23
31
72
3
25
37
44
45
27
42
53

118
114
124
118
121
113
123
116
124
113
117
106
115
121
114
118
123
110
111
116
113
117
106
118
121
117
124
118
106
119
123
110
111
116
108
113
118
110
109
117
118
106
119
116
123
113
111

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

20342
20136
11706
11379
10342
10136
31994
31706
31379
31359
30342
21706
21379
21359
20136
11706
11379
11359
10136
31994
31706
31379
31376
31359
30342
21994
21706
21379
21359
20136
11706
11379
10136
31706
31379
30342
21706
21379
20342
20136
11706
10136
31706
31379
31359
30342
21706

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

7
31
1
13
44
31
43
52
3
44
37
45
27
53
31
1
13
23
31
43
52
3
25
44
37
44
45
27
53
31
1
13
31
52
3
37
45
27
7
31
1
31
52
3
44
37
45

124
124
108
113
115
110
121
112
117
123
106
116
123
111
124
108
113
118
110
121
112
117
118
123
106
119
116
123
111
124
108
113
110
112
117
106
116
123
124
124
108
110
112
117
123
106
116

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

21359
20136
11706
10136
31707
21707
21378
12817
11707
11378
11376
31707
22817
21707
21378
21376
12817
11994
11707
11376
10342
31707
31378
31376
21707
21378
21376
12817
11994
11707
11378
11376
11359
10342
31994
31707
31378
31376
21994
21707
21378
21359
12817
11994
11379
11378
11376

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

53
31
1
31
10
26
61
3
41
47
32
10
24
26
61
42
3
12
41
32
44
10
76
25
26
61
42
3
12
41
47
32
23
44
43
10
76
25
44
26
61
53
3
12
13
47
32

111
124
108
110
114
121
110
123
124
117
106
114
114
121
110
113
123
116
124
106
115
114
124
118
121
110
113
123
116
124
117
106
118
115
121
114
124
118
119
121
110
111
123
116
113
117
106

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11359
32817
31994
31376
30342
21994
21379
21376
21359
12817
11994
11706
11379
11376
10342
31994
31379
31378
31376
31359
21994
21359
11994
11706
11379
11378
11359
10136
32817
31707
31376
22817
21994
21707
21378
21376
20342
12817
11994
11707
11376
10342
32817
22817
21707
21376
20342

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

23
72
43
25
37
44
27
42
53
3
12
1
13
32
44
43
3
76
25
44
44
53
12
1
13
47
23
31
72
10
25
24
44
26
61
42
7
3
12
41
32
44
72
24
26
42
7

118
109
121
118
106
119
123
113
111
123
116
108
113
106
115
121
117
124
118
123
119
111
116
108
113
117
118
110
109
114
118
114
119
121
110
113
124
123
116
124
106
115
109
114
121
113
124

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12817
10342
32817
31376
30342
22817
21994
21379
21376
20342
12817
10342
11707
31707
21707
11707
11378
31707
21378
11994
11707
11378
11376
11359
21707
21707
11707
21044
31044
21044
11044
31044
31044
31044
21044
31044
31044
31044
21044
11044
21044
31044
21044
31044
31044
21044
11044

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

3
44
72
25
37
24
44
27
42
7
3
44
41
10
26
41
47
10
61
12
41
47
32
23
26
26
41
3
16
3
25
16
16
16
3
16
16
16
3
25
3
16
3
16
16
3
25

123
115
109
118
106
114
119
123
113
124
123
115
124
114
121
124
117
114
110
116
124
117
106
118
121
121
124
119
109
119
115
109
109
109
119
109
109
109
119
115
119
109
119
109
109
119
115

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31044
21044
11044
31044
21044
11044
11044
21044
11044
13003
23003
12759
12755
23003
12759
12755
22755
12759
22755
12759
12755
12759
22797
22755
12759
22797
22755
12797
12759
12755
32755
32574
22574
12797
32759
32755
32574
12797
12759
12574
12149
32759
22574
22149
12574
12149
32797

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

16
3
25
16
3
25
25
3
25
36
36
25
25
36
25
25
0
25
0
25
25
25
62
0
25
62
0
77
25
25
14
67
3
77
17
14
67
77
25
46
25
17
3
75
46
25
71

109
119
115
109
119
115
115
119
115
107
120
106
123
120
106
123
116
106
116
106
123
106
108
116
106
108
116
124
106
123
119
114
123
124
108
119
114
124
106
112
119
108
123
111
112
119
117

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

32759
22759
22755
22574
12797
12759
32759
32149
22759
22149
12759
32759
32574
22759
22574
22149
12797
12759
12149
32797
32759
32755
22797
22755
22574
22149
12797
12759
12574
32797
22797
22755
12797
32797
32149
22797
22149
12797
12759
32759
32574
32149
22574
22149
32797
32759
32755

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

17
15
0
3
77
25
17
3
15
75
25
17
67
15
3
75
77
25
25
71
17
14
62
0
3
75
77
25
46
71
62
0
77
71
3
62
75
77
25
17
67
3
3
75
71
17
14

108
120
116
123
124
106
108
124
120
111
106
108
114
120
123
111
124
106
119
117
108
119
108
116
123
111
124
106
112
117
108
116
124
117
124
108
111
124
106
108
114
124
123
111
117
108
119

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

32574
32149
22759
12797
12149
32797
22759
22149
12149
33003
32755
23003
22755
12755
32755
22797
22755
12797
12759
12755
32755
22755
22574
22149
12797
12755
12574
33003
23003
33003
13003
12755
23003
13003
12755
23068
13068
33068
23068
13068
33068
33068
23068
33068
23068
33068
33068

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254

67
3
15
77
25
71
15
75
25
36
14
36
0
25
14
62
0
77
25
25
14
0
3
75
77
25
46
36
36
36
36
25
36
36
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

114
124
120
124
119
117
120
111
119
109
119
120
116
123
119
108
116
124
106
123
119
116
123
111
124
123
112
109
120
109
107
123
120
107
123
109
111
117
109
111
117
117
109
117
109
117
117

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

23068
33068
13068
23068
13068
10342
32817
30342
22817
21706
21379
21376
20342
12817
10342
32817
22817
21707
21376
20342
12817
10342
31496
31507
31496
31507
31496
21507
20120
21495
21494
11495
11494
10120
11495
11494
31507
31496
31224
30120
21507
21496
21224
31496
21496
21495
31496

JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE653H__MGWJHE_1
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1

254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608

2
2
2
2
2
44
72
37
24
45
27
42
7
3
44
72
24
26
42
7
3
44
36
13
36
13
36
6
37
30
36
32
17
37
32
17
13
36
71
37
6
56
1
36
56
30
36

109
117
111
109
111
115
109
106
114
116
123
113
124
123
115
109
114
121
113
124
123
115
109
107
109
107
109
124
114
109
122
118
109
111
118
109
107
109
123
124
124
115
107
109
115
109
109

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11507
11495
11507
11494
11201
11494
11201
11495
11494
30120
11495
10120
11507
11495
11494
11201
32209
32209
32211
32208
32208
32209
31508
31508
12637
11508
31508
31508
31508
11507
11495
32188
32204
12204
12204
11718
32954
32954
30800
30794
20794
12954
10794
32954
12072
10794
12072

JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
KHR244M__BSC073_FruitMandi_2
410
1
KHR244M__BSC073_FruitMandi_2
410
1
KHR244M__BSC073_FruitMandi_2
410
1
KHR244M__BSC073_FruitMandi_2
410
1
KHR244M__BSC073_FruitMandi_2
410
1
KHR244M__BSC073_FruitMandi_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
KHR840M__BSC231_DhoriaDingaRd_2
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
KHR063M__BSC7_FruitMandi
410
1
KHR444M__BSC32_DhoriaDingaRd
410
1
KHR444M__BSC32_DhoriaDingaRd
410
1
KHR444M__BSC32_DhoriaDingaRd
410
1
CWA630M__BSC101_KalarKahar_1
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1

608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
608
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
608
608
602
602
602
602
631
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737

54
32
54
17
26
17
26
32
17
37
32
37
54
32
17
26
5
5
36
10
10
5
6
6
73
67
6
6
6
54
32
63
72
67
67
60
63
63
6
60
60
70
60
63
0
60
0

651
118
651
109
117
109
117
118
109
124
118
111
651
118
109
117
117
117
122
113
113
117
112
112
118
121
112
112
112
651
118
109
106
122
122
115
116
116
114
122
119
109
111
116
106
111
106

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
10_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12072
33508
32954
30794
10794
10761
32954
30794
12072
10794
10761
33508
16987
33508
32954
10794
33508
34532
13782
32662
12662
31384
31384
31381
21384
11384
31384
31384
21384
21381
31384
31381
21384
11384
31384
31381
21384
21381
11384
31384
21384
21384
11384
31384
11384
11381
21381

MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN537M__BSC15_RailwayRd
410
1
MBN537M__BSC15_RailwayRd
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
MBN784M__BSC88_RailwayRd_2
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1

737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

0
12
63
60
60
13
63
60
0
60
13
12
53
12
63
60
12
30
0
57
42
27
27
34
30
55
27
27
30
50
27
34
30
55
27
34
30
50
55
27
30
30
55
27
55
27
50

106
120
116
122
111
111
116
122
106
111
111
120
113
120
116
111
120
110
117
124
119
109
109
124
118
107
109
109
118
112
109
124
118
107
109
124
118
112
107
109
118
118
107
109
107
118
112

6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
6_C
7_C
7_C
7_C
7_C
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

11384
11381
11384
11381
11381
11381
11384
11381
31381
21381
11384
11381
31384
31381
11384
21381
22831
21381
11384
11381

JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE088M__BSC20_JehlumGTRoad
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1
JHE007M__BSC16_ShandarChowk
410
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

55
27
55
27
27
27
55
27
34
50
55
27
27
34
55
50
52
50
55
27

107
118
107
118
118
118
107
118
124
112
107
118
109
124
107
112
108
112
107
118

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Des
Vendor
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei

Comment
s
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal

Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei

Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal

Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei
Internal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal

Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Huawei NewInternal
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External
Motorola External

Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola

External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External

Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola

External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External

Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola

External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External

Source
Source CI
Site Code

Source
Current
BSC Name

NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2725
NAG2789
NAG2789
MPR2359
MPR2359
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
HWY1386
HWY1386
HWY1386
HWY1386
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
HWY1386
JHE1708
HWY1386
JHE1708
JHE1708

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

22725
22725
32725
22725
12725
22725
22789
22789
22359
22359
21386
21386
31708
21708
21386
11386
31708
31386
21386
11386
21386
21386
21386
31708
21708
11708
11386
21386
31708
21708
21386
11386
31708
21708
11708
21708
31708
21708
21386
11708
11386
11708
11708

Source
MCC

Source
Current
LAC

Source
MNC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

252
252
252
252
252
252
252
252
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

Source
BSIC
(OCT)
35
35
47
35
32
35
12
12
44
44
62
62
31
7
62
47
31
13
62
47
62
62
62
31
7
45
47
62
31
7
62
47
31
7
45
7
31
7
62
45
47
45
45

Source
BCCH
ARFCN
110
110
107
110
121
110
109
109
105
105
118
118
114
116
118
110
114
120
118
110
118
118
118
114
116
112
110
118
114
116
118
110
114
116
112
116
114
116
118
112
110
112
112

Sequence
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

JHE1708
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
HWY1386
JHE1708
HWY1386
HWY1386
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE1708
JHE0041
RUR1377
RUR1377
RUR1942
RUR1377
RUR1942
RUR1377
JHE0041
JHE0041
JHE0041
RUR1377
RUR1942
JHE0041
JHE0041
JHE0041
RUR1942
JHE0041
RUR1377
JHE0041
JHE0041
RUR1377
RUR1942
RUR1377
RUR1377
RUR1377
RUR1377
JHE0041
RUR1942
RUR1377
RUR1377
RUR1942
RUR1377
RUR1942
RUR1377

21708
21708
21386
11386
21708
31386
21708
21386
11386
31708
21708
11708
11708
20041
21377
31377
21942
21377
11942
11377
20041
30041
20041
31377
21942
20041
10041
20041
21942
20041
21377
20041
10041
31377
21942
21377
11377
21377
31377
10041
11942
21377
11377
21942
21377
11942
11377

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

7
7
62
47
7
13
7
62
47
31
7
45
45
12
21
71
57
21
56
1
12
57
12
71
57
12
56
12
57
12
21
12
56
71
57
21
1
21
71
56
56
21
1
57
21
56
1

116
116
118
110
116
120
116
118
110
114
116
112
112
122
106
122
113
106
119
119
122
111
122
122
113
122
115
122
113
122
106
122
115
122
113
106
119
106
122
115
119
106
119
113
106
119
119

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

RTS2801
RTS2801
RTS2801
BMR2781
BMR2357
BMR2781
MPR2358
BMR2357
MPR2356
MPR2353
BMR2781
BMR2357
MPR2356
BMR2781
BMR2357
BMR2357
MPR2356
BMR2781
MPR2358
MPR2356
MPR2358
BMR2781
BMR2357
MPR2356
MPR2358
MPR2356
BMR2781
MPR2356
MPR2358
MPR2356

22801
22801
22801
32781
32357
22781
22358
22357
22356
22353
12781
12357
12356
32781
32357
22357
22356
32781
22358
22356
22358
32781
32357
32356
22358
22356
32781
32356
22358
22356

JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410
JHE653H__MGWJHE_1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

252
252
252
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254

56
56
56
35
71
6
75
65
52
73
73
52
5
35
71
65
52
35
75
52
75
35
71
64
75
52
35
64
75
52

114
114
114
111
105
108
122
124
115
120
106
119
113
111
105
124
115
111
122
115
122
111
105
106
122
115
111
106
122
115

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Source
Vendor

Zone
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei

Dest Site
Code
BID2574
BID2574
NAK2759
NAK2759
NAK2759
RUR2149
BID2574
SAI3003
PTR2576
PTR3068
JHE0567
JHE0567
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1385
JHE1387
JHE1387
JHE1486
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1378
JHE1378

Dest CI
12574
32574
32759
32759
32759
12149
12574
33003
32576
13068
10567
30567
11385
11385
11385
11385
31385
31385
31385
31385
11387
31387
31486
10136
10136
10136
10136
20136
30136
30136
30136
30136
11359
11359
11359
21359
31359
31359
31359
31359
31359
11378
31378

Proposed
Dest New Dest BSIC
Dest MCC Dest MNC
BSC Name
LAC
(Oct)
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
251
251
251
251
251
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

46
67
17
17
17
25
46
36
14
2
24
50
20
20
20
20
17
17
17
17
20
10
44
31
31
31
31
31
31
31
31
31
23
23
23
53
44
44
44
44
44
47
76

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei

JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1379
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1706
JHE1994
JHE1994
JHE1994
JHE1044
JHE1385
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE0136
JHE0136
JHE0136
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1359
JHE1378
JHE1378
JHE1707
JHE1994
JHE1994
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068

11379
31379
31379
31379
11706
31706
31706
31706
31706
31994
31994
31994
31044
11385
22576
32576
32576
32576
32576
32576
10136
30136
30136
11359
11359
11359
11359
31359
11378
31378
11707
31994
31994
11044
11044
11044
11044
21044
31044
31044
13068
23068
23068
33068
33068
33068
33068

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254

13
3
3
3
1
52
52
52
52
43
43
43
16
20
77
14
14
14
14
14
31
31
31
23
23
23
23
44
47
76
41
43
43
25
25
25
25
3
16
16
2
2
2
2
2
2
2

11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei
Huawei

KDH1982
SAI3003
SAI3003
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
PTR2576
JHE1044
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068
PTR3068

11982
13003
33003
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
12576
22576
22576
22576
22576
32576
32576
32576
11044
13068
13068
13068
13068
13068
23068
33068
33068
33068

JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400
JHE653H__MGWJHE_1
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

251
251
251
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
253
254
254
254
254
254
254
254
254
254

65
36
36
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
77
77
77
77
14
14
14
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Dest
BCCH
ARFCN
112
114
108
108
108
119
112
109
99
111
110
113
109
109
109
109
121
121
121
121
111
108
120
110
110
110
110
124
112
112
112
112
118
118
118
111
123
123
123
123
123
117
124

NBR
Vendor
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola

113
117
117
117
108
112
112
112
112
121
121
121
109
109
115
99
99
99
99
99
110
112
112
118
118
118
118
123
117
124
124
121
121
115
115
115
115
119
109
109
111
109
109
117
117
117
117

Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola

114
107
109
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
115
115
115
115
99
99
99
115
111
111
111
111
111
109
117
117
117

Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola