You are on page 1of 10

Diskusija par Latvijas Stratēģiskās

attīstības plāna 2010.-2013.gadam


projektu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


Latvijas Universitāte
2010.gads
Valsts attīstības plānošanas sistēma: īstenošana
Saeima Ministru kabinets Ministrijas Reģionālās administrācijas

Latvijas attīstības modelis Pakalpojumi Vienas


pieturas
Ilgtermiņš Nozaru
Ilgtermiņa
Reģionālās
aģentūra
25 gadi attīstības
stratēģijas
stratēģija
stratēģijas F
u Normatīvā
n vide
Vidējs k Likumi
termiņš Nozaru NAP Reģionālās c Noteikumi
7 gadi programmas programmas i
Krīzes korekcijas: j
LSAP a Finanšu ietvars
Īstermiņš s Budžets
3 gadi max
Darbības plāni
Valdības deklarācija
Budžeta plānošana (pašlaik)
Budžeta plānošana
Funkcija
1
Iestāde 1 Funkcija
Ministrija
2 Pakalpoj. 1
1
Iestāde 2 Funkcija
3
Funkcija
4 Pakalpoj. 2
Funkcija
Iestāde 3 5
Ministrija
Funkcija
2
Iestāde 4 6 Pakalpoj. 3
Funkcija
7
Funkcija Pakalpoj. 4
Iestāde 5 8
Vairāk kā
Vairāk kā 900 apzināti
1000 funkcijas pakalpojumi
Budžeta plānošana (pēc strukturālām reformām -
uz pakalpojumu piemēra)
Cik maksā mērķu sasniegšana?
Budžeta plānošana

Funkcija
1 Iestāde 1
Pakalpoj. 1 Ministrija
Funkcija
1
2
Iestāde 2
Mērķi Pakalpoj. 2 Funkcija
3
Pakalpoj. 3 Iestāde 3
Mērķi Funkcija
4 Ministrija
Iestāde 4 2
Pakalpoj. 4
Funkcija
5
Iestāde 5
Loģiskās vienības un to saistība
Vispārējais Sektors/reģions Pakalpojums Institūcija/funkcija Budžets

Latvijas Ekonomika Valoda


Stratēģiskās ---------------
attīstības Tieslietu m-ja
plāns Eksports
Vīzas
Ekonomikas B
izaugsme Izglītība Ārlietu m-ja
u
------- -------------- Uzturēšanās
d
Veicināt Augstākā Ārvalstu Iekšlietu m-ja
izglītība studentu ž
preču/ pakal-
pojumu apmācība Studijas e
eksportu -------------- ES valstu IZM/LU t
Sociālā -------------- Ne-ES
drošība valstu Produkts s
Rīga
Publiskā EM/LIAA
--------------
pārvalde
Sabiedriskā Drošība
kārtība Pašvaldība
Valsts attīstības plānošanas sistēma: īstenošana
Saeima Ministru kabinets Ministrijas Reģionālās administrācijas

Latvijas attīstības modelis Pakalpojumi Vienas


pieturas
Ilgtermiņš Nozaru
Ilgtermiņa
Reģionālās
aģentūra
25 gadi attīstības
stratēģijas
stratēģija
stratēģijas F
u Normatīvā
n vide
Vidējs k Likumi
termiņš Nozaru NAP Reģionālās c Noteikumi
7 gadi programmas programmas i
Krīzes korekcijas: j
LSAP a Finanšu ietvars
Īstermiņš s Budžets
3 gadi max
Darbības plāni
Valdības deklarācija
LSAP struktūra
Virsmērķis: Saglabāt dzīves kvalitāti Latvijas iedzīvotājiem

Mērķis: Kāpināt valsts konkurētspēju

3.prioritāte:
1.prioritāte: 2.prioritāte:
Publiskās pārvaldes efektivitāte un
Ekonomikas izaugsme Sociālā drošība pakalpojumi

Vidējā termiņa rīcības virzieni:


Vidējā termiņa rīcības virzieni: Vidējā termiņa rīcības virzieni:
• Nodrošināt ekonomiskās krīzes seku
• Veicināt makroekonomisko stabilitāti • Maza, profesionāla un uz
ietekmes uz darba tirgu mazinošus
un uzņēmējdarbības vides iedzīvotājiem orientēta publiskā
preventīvus pasākumus
konkurētspēju pārvalde, kas strādā visas
• Nodrošināt sociālo atbalstu
• Veicināt izglītības un pētniecības sabiedrības labā
iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem
ieguldījumu ekonomikas izaugsmē
• Nodrošināt veselības pakalpojumu
• Veicināt preču un pakalpojumu
pieejamību
eksportu un vietējās produkcijas
• Paaugstināt izglītības efektivitāti un
patēriņu Latvijas tirgū
kvalitāti • Strukturālās reformas MK un
• Mazināt sociālekonomiskās
• Nodrošināt iekšējo drošību
attīstības atšķirības starp reģioniem tam padotajās institūcijās
• Nodrošināt kultūras pakalpojumus un
sabiedrības līdzdalību kultūras • Publiskās pārvaldes darbības
aktivitātēs efektivitāte
• Nodrošināt pasākumus vides
aizsardzībai un klimata pārmaiņu • Vienas pieturas aģentūra
mazināšanai

Kvantitatīvi vidēja termiņa mērķi:


makro ietekmes un politikas rezultāti katram rīcības virzienam
3.prioritāte: Publiskās pārvaldes efektivitāte un
pakalpojumi

Ieviest vienas pieturas aģentūras Īstenot strukturālās reformas


Paaugstināt publiskās pārvaldes
principu (klātienē un Ministru kabinetā un tam
darbības efektivitāti
elektroniski) publiskajā pārvaldē padotajās institūcijās

• • samazināt ministriju un to
izveidot vienas pieturas
pakļautības iestāžu skaitu, • pārskatīt publiskās pārvaldes
aģentūras uz pašvaldību
vienlaikus palielinot nozaru pakalpojumus un funkcijas
bāzes
ministru atbildību un pilnvaras
• • sistematizēt un vienkāršot
attīstīt e-pārvaldi integrētu
• Ministru kabineta sastāvā administratīvās un pārvaldes
publisko pakalpojumu
izveidot atbildīgo ministru par procedūras
nodrošināšanai
pārvaldes reformām
• • centralizēt atbalsta funkcijas
nodrošināt bezmaksas
• vienkāršot ES fondu ieviešanu, un iepirkumu veikšanu
bezvadu interneta pieejamību
pilnveidojot institucionālo standartizētiem produktiem
valsts pārvaldes un
sistēmu un mazinot
pašvaldību iestādēs
administratīvos šķēršļus
Modernizēta funkcionāla valsts pārvalde
Atbildīgās Pakalpojuma piegāde ,
Fun kcijas , institūcijas vienas pieturas aģent ūra
pakalpojumi (back office) (front office)

Valsts
Koordinācija Īstenošana

Pašvaldība
Paldies par uzmanību!