You are on page 1of 132

Joomla 3.

x
Preduslovi za instalaciju
Instalacija
Instalacija jezika
Front End
Back End
Skladitenje
lanci

Meniji
Moduli
Slike
abloni
Ekstenzije
Korisnici i korisnike grupe
Objavljivanje Joomla sajta
Autor: Eremi dr eljko

Joomla
Preduslovi za instalaciju
Instalacija

Preduslovi za instalaciju Joomla


Da bi se Joomla uspeno instalirala za potrebe vebi
ovog predmeta potrebno je obezbediti sledee:
XAMPP (Koristiemo XAMPP for Windows 1.7.3). To je
serverski paket namenjen jednostavnoj instalaciji Apache
servera na Windows raunar. Namena je da se upotrebljava
na lokalnoj mrei, a ne da bude web server. Sadri Apache
server, mySQL server... Korienjem XAMPP moe se
razviti lokacija do kraja i zatim se baza i fajlovi postavljaju
na web server
Napraviti praznu bazu podataka u mySQL-u (Ovo je
mogue automatski uraditi tokom instalacije)
Instalirati Joomla web sajt i povezati ga sa napravljenom
bazom podataka, koja se moe delimino popuniti test
podacima tokom postupka instalacije

Instalacija XAMPP
Potrebno je sa Interneta preuzeti instalacionu
verziju XAMPP i zatim je instalirati
Ovde e biti ilustrovan postupak instalacije za
verziju XAMPP for Windows 1.7.3
Potrebno je pokernuti preuzeti fajl xamppwin32-1.7.3.exe

XAMPP - Izbor lokacije za instalaciju

XAMPP - Tok instalacije

XAMPP - Ukljuenje preice

XAMPP - Podeavanje putanja

XAMPP - Podeavanje detalja


portabilnosti

Zavretak instalacije

XAMPP - Podeavanje vremenske zone

XAMPP - Pokretanje dostupnih opcija

XAMPP - Izgled kontrol panela

XAMLPP Pokrenuti programi za


Apache i MySql

XAMLPP Pokrenuta istalacija servisa


za Apache

XAMLPP Pokrenuti servisi za Apache i


MySql

XAMPP - Ukoliko Apache nee da se pokrene


treba proveriti da li je port 80 zauzet

XAMPP - U browseru uneti


localhost/xampp/ i proveriti rad Apache

phpMyAdmin

phpMyAdmin pravljenje nove baze

phpMyAdmin kreirana prazna baza

Joomla - Instalacija
Instalaciona verzija Joomle se
moe besplatno preuzeti sa
sajta www.joomla-serbia.com/
kao fajl koji se zove na primer
Joomla_3.2.2-StableFull_Package.zip
Ovaj fajl treba raspakovati na
lokaciji
C:\xampp\htdocs\IMESAJTA
(na primer
C:\xampp\htdocs\sajt)
Treba proveriti da li su u
XAMPP ukljueni Apache i
MySQL
Zatim treba otii na lokaciju
http://localhost/IMESAJTA/
u browseru
Postupak instalacije moe da
pone

Konfiguracija

Jezika
Imena sajta
Kljunih rei
Administrativni email
Administrativno
ime
Administrativna
lozinka
Potvrda
administrativne
lozinke

Baza - podeavanje
Tipa baze
Imena servera
Korisnikog
imena za pristup
bazi
Lozinke za
pristup bazi
Naziva baze
Prefiksa baze
Pravljenje
rezervne kopije
baze

Pregled
Izabrati
instalaciju
podrazumenav
nih primera
Odabrati
Instalaciju

Postupak instalacije

Posle brisanja instalacionog foldera

Front office

Back office

Izgled baze koja je popunjena u


postupku Joomla instalacije

Joomla
Instalacija jezika

Instalacija jezika I nain


Na sajtu http://www.joomla-serbia.com/ je mogue
preuzeti iriline i latinine prevode joomla sajta, tako da
komponente koje nisu sadraj mogu biti prevedene
Kada se preuzmu zip fajlovi sa odgovarajuim prevodima
potrebno ih je instalirati preko administrativnog dela
sistema (Back office)
U meniju treba izabrati Extension > Extension Manager
Postupak instalacije jezika je analogan postupku
instalacije komponenata, ablona, modula i plugin-ova.
Potrebno je izabrati fajl u kome se nalaze prevodi na
eljeni jezik i zatim je potrebno izabarati dugme Upload
& Install

Koraci instalacije jezika korienje preuzetog fajla

Instalacija jezika II nain


Drugi nain je komformniji i omoguava instalaciju
jezika korienjem administrativnog dela sajta.
Potrebno je u okviru Language Manager izabrati "Install
language, zatim izabrati eljeni jezik i odabrati dugme
"Install"

Administracija jezika
Kada je jezik instaliran potrebno je da bude
proglaen aktivnim
Opcija za selektovanje aktivnog jezika se nalazi u
meniju Extensions>Language manager
Postoje odvojeni jezici za selektovanje jezika u
Front Office (Installed - Site)
Back Office (Installed - Administrator)

Ovde moemo odabrati jezike za sajt i


administrativni deo, s tim da administrativni jezik
biva promenjen posle naredne prijave i izbora jezika.

Administracija jezika

Front office posle promene jezika u


Serbian Cyrillic

Prijava na administrativni deo sa


podrazumevanim jezikom

Joomla
Front End

Front end
Joomla sajtovi se prikazuju korienjem fajla
ablona (engl. Template)
ablona ima mnogo na Internetu i neki su
komercijalni a neki besplatni. Nekoliko ablona se
instalira zajedno sa Joomlom
Postoje dva aspekta ablona:
Dizajn koji ukljuuje logo, boje, fontove
Pozicije Ukoliko svaki ablon shvatimo kao gomilu
kutija, svaka ta kutija se naziva pozicijom. Raspored i
broj pozicija variraju od ablona do ablona. Svaki
sadraj se smeta na neku od pozicija.

Vrste sadraja na Front end


Postoje dve vrste sadraja koje se pojavljuju na
Front end:
Primarni Glavni lanci i oni sadraji koji se
pojavljuju na poziciji Main body (oznaeno kao
glavni sadraj na narednoj slici)
Sekundarni Sadraji koji se javljaju na ostalim
pozicijama

Svaka poziacija moe da sadri i vie od jednog


elementa (modula)

Nekoliko pozicija

Joomla
Back End

Administrativni deo
Do admonistrativnog dela
se dolazi tako to se u
browser ukuca
http://localhost/IMESAJ
TA/administrator/
(IMESAJTA zameniti
pravim menom sajta)
Zatim je potrebna prijava
na administratorski nalog
preko naloga i ifre koja je
podeena prilikom
instalacije

Back office - izgled

Opcija menija - System


Control Panel nas vraa na poetnu stranicu
administrativnog dela
Global Configuration sadri podeavanja vezana za
sajt
Global Check-in omoguava "check-in" ili
otkljuavanje elemenata bez obzira da li ih koriste
ostali korisnici ili nisu zatvoreni na ispravan nain.
Clear Cache brie fajlove iz cache direktorijuma.
Purge Expired Cache - brisanje keiranih fajlova
kojima je isteklo vreme.
System information daje sistemske informacije

Opcije menija
Users slui za upravljanje korisnicima, grupama,
razliita podeavanja vezana za korisnike, kao i
slanja masovnih mejlova.
Menus slui za manipulacije menijima
Content slui za organizaciju i manipulaciju
sadrajima
Components obezbeuje vanije funkcionalnosti
Extensions proirenja postojeeg sistema i
upravljanje jezicima
Help opcije za pomo
Odreenim stavkama je mogue pristupati i u
meniju koji se nalazi na levoj strani web stranice

Sekcija gore desno


Ova sekcija sadri vane opcije poput:
Izmene postojeeg naloga
Odjava sa sistema
Vezu za odlazak na javni deo web sajta

Joomla
Skladitenje

Skladitenje
Skladitenje je najvaniji deo Joomla sistema
U ovoj prezentaciji e predmet izlaganja biti sistem
za skladitenje
U sledeoj prezentaciji e vie biti rei o lancima
Sistem za skladitenje u Joolma! je slian
skladitenju na raunaru:
Kategorija je poput foldera. Ona moe sadrati druge
kategorije, ali i lanke
lanci su poput fajlova

Preporuljivo je napraviti strukturu kategorija pre


izrade web lokacije

Primer strukture kategorija


lanci

Geografija

Antika

Istorija

Moderna

Kako napraviti kategoriju


Content > Category Manager
Klik na dugme New
Potreban je unos imena i alijasa kategorije kao i
nadreenog elementa
Ukoliko kategorija nema nadreenu kategoriju
ostavlja se vrednost no parent

Dodavanje nove kategorije

Menader kategorija

Check-out osobina
Ovo je specifina osobina u Joomla zbog
viekorisnikog rada
Kada neki korisnik pristupa elementima onda se ti
elementi zakljuavaju i drugi korisnici im ne mogu
pristupati. Posle snimanja promena element je opet
otkljuan.
Ukoliko korisnik koristi Back dugme browsera, a
ne Save ili Cancel element ostaje zakljuan
Za otkljuavanje ovih elemenata potrebno je otii na
System > Global Check-in. Ukoliko znamo da niko
ne radi na sajtu treba pritisnuti dugme Check-in za
otkljuavanje nenamerno zakljuanih elemenata.

Primer zakljuana kategorija posle


upotrebe Back dugmeta kod izmene
kategorije Antika

System > Global Check-in

Joomla
lanci

lanak
lanak je skup tekstova, slika, multimedije, linkova
koji predstavlja jednu celinu
lanak ima naslov, kategoriju kojoj propada, sadraj,
autora
Preko Content > Article Manager se dobija spisak svih
lanaka. Klikom na dugme New moe se dodati nov
lanak

Dodavanje novog lanka

lanci - Featured
Ukoliko lanak proglasimo za featured on bi
trebao da se pojavi na poetnoj strani
U Joomla! 3.2. verziji, kod pojedinih ablona,da
bi navedeno bilo mogue, potrebno je otii na
Menus>>Main Menu, i izabrati stavku Home, i
podesiti da tip bude Featured articles

Joomla
Meniji

Meniji
U tradicionalnom pristupu na web sajtu
navigacioni meni se koristi za povezivanje sa
web stranicama
U Joomla meni ima dve funkcije:
Povezivanje sa stranicom
Definisanje kako e stranica sa jednim ili vie
lanaka da bude prikazana

Dodavanje stavke u postojei meni


U administrativnom delu je potrebno kliknuti na
Menus > Main menu

Primer stavke menija su dodate

Stvaranje novog menija od poetka


Ovaj pristup nije trivijalan
Da bi se dobio spisak svih menija potrebno je
otii na Menus > Menu manager

Dodavanje novog menija


Klikom na ikonicu New vri se dodavanje novog
menija

Dodavanje novog menija


Potrebno je dodati stavku menija identinu onoj
iz glavnog menija
Neuobiajeno je to to se novi meni ne pojavljuje
na sajtu.
Ovo se deava jer je glavni meni prethodno
povezan sa pozicijom na ablonu, a novostvoreni
meni nije povezan sa pozicijom na ablonu
U prezentacijama koje slede bie objanjen rad
sa pozicijama detaljnije.

Joomla
Moduli

Modul
U ovoj sekciji e biti opisan nain za stvaranje
novog modula i njegovo dodavanje na stranice
web sajta
Novi modul se moe instalirati na Extensions >
Extension Manager
Spisak modula se moe videti na Extensions >
Module Manager

Stvaranje novog modula - meni

Otii na Extensions > Module Manager, zatim kliknuti


na New
Zatim je potrebno izabrati neki od ponuenih tipova
modula. U ovom sluaju treba izabrati Menu.

Stvaranje novog modula - meni


Pri stvaranju novog modula potrebno je modulu dati
naziv, poziciju, kao i izvriti povezivanje na konkretni
element (Na meni u ovom sluaju)
O pozicijama e biti vie rei kasnije u sekciji koja se bavi
ablonima

Podeavanje opsega modula


Prilikom pravljenja modula u donjem delu se moe
podeavati na kojim stranicama e se modul pojavljivati.
Mogunosti su sledee:
Na svim stranama
Na nijednoj strani
Samo na pojedinim (odabranim) stranama

Web lokacija prikaz novostvorenog


menija

Promena redosleda modula u poziciji


Ukoliko hoemo da promenimo redosled modula u
poziciji potrebno je da u Module Manager filtriramo
izmeu ostalog poziciju na kojoj vrimo promenu
redosleda
Zatim je potrebno da izvrimo promenu redosleda
modula prevlaenjem

Web lokacija prikaz novostvorenog


menija sa promenjenim redosledom
pozicije

Joomla
Slike

Slike
Slike koje se dobijaju korienjem modernih
digitalnih foto aparata su esto veoma velike
Sa druge strane ukoliko se takve slike postave na
web njihovo preuzimanje moe dugo da traje
Potrebno je slike obraditi tako da budu manje i
pogodnih dimenzija za prikaz na web stranicama
Postoje razni naini za prilagoavanje slika web
prikazu, poput sajta http://www.picmonkey.com/ ili
upotreba nekog od softvera poput Adobe Photoshop
ili Paint.NET

Media Manager
Media Manager se nalazi na putanji Content >
Media Manager
Ovo je lokacije gde se mogu Uploadovati slike ali i
svi ostali fajlovi dozvoljehih formata poput pdf,
docx
Upload slike je jednostavan. Potrebno je pozvati
dijalog za izbor fajla preko dugmeta Upload, a
zatim preko Choose Files izabrati sliku, a putem
Start Upload zapoeti slanje slike na sajt
Create New Folder nam daje mogunost da
pravimo nove foldere, ukoliko se ukae potreba za
tim

Media Manager

Dodavanje slike u lanak


Slike je mogue dodati u postojei lanak u
nekoliko koraka:
Kliknuti na dugme Insert/edit image koje otvara
prozor za izbor slike
Navesti putanju do slike koja se nalazi u lanku
Podesiti opcije prikaza slike poput opisa slike i
dimenzija
Potvrditi izbor slike

Joomla
abloni (engl. Templates)

abloni
abloni (engl. Templates) su vrsta ekstenzije
koja bitno utie na izgled web lokacije
Postoji mnotvo ablona koji mogu biti besplatni
ili komercijalni
Nekoliko ablona, kako za front end, tako i za
back end, su dostupni odmah po instalaciji
Joomla
S obzirom da se abloni razlikuju meusobno po
izgledu, mogunostima, pozicijama esto uz
njih postoji dokumentacija

Aktivacija ablona
Aktivni abloni za Front end i Back End su
oznaeni zvezdicom
Za promenu aktivnog ablona potrebno ga je
selektovati, a zatim kliknuti na Default

abloni sa Interneta
Na Internetu postoji mnotvo ablona koji su ili
besplatni ili komercijalni sa tipinom cenom 30$ - 60$,
a u nekim sluajevima postoje i besplatne i komercijalne
verzije istog ablona.
Jedna od lokacija sa preporuenim ablonima je
http://www.buildajoomlawebsite.com/resources/templa
tes
Kada ablon biva preuzet esto je potrebno prouiti
dokumentaciju koju obezbeuje autor
Postoje tri naina za instalaciju ablona
Brza instalacija (engl. Quickstart package )
Instalacija ablona samog
Instalacija ablona sa dodatnim fajlovima

Brza instalacija (engl. Quickstart


package )
Ovo je jedan fajl koji sadri ablon sa svim ostalim
potrebnih Joomla fajlovima
Ovo je korisno ukoliko izrada Joomla sajta jo nije
zapoeta
Razlika je u tome da se umesto preuzimanja fajla sa
Joomla instalacijom, preuzima fajl brze instalacije od
autora ablona
Instalacije ovakvog fajla je slina obinoj Joomla
instalaciji, s tim to je potrebno instalirati primer
podataka (engl. Sample data)
Kada se instalacija zavri dobija se verzija sajta koja je
ista kao demo sajt autora ablona, sa istim primerom
podataka i vrlo esto svim osobinama koje autor ablona
na svom ablonu nudi

Primer fajla brze


instalacije
Besplatani primeri se mogu
preuzeti na lokaciji
http://phuocub.com/2013/
07/free-responsive-joomlatemplates-free-download/
ali i na brojnim lokacijama
tirom Interneta
Primer: Music Free
Responsive Joomla 3.0
Templates

Rezultat brze instalacije

Instalacija ablona (Single file)


Ovo je jedna mogunosti koja se moe koristiti kada ve
imamo odreeni sadraj na web lokaciji
Opcija podrazumeva preuzimanje jednog fajla koji sadri
ablon
Neophodno je proveriti da postoji poklapanje izmeu
nae verzije Joomla i verzije Joomla na koju se odnosi
ablon
Format u kome se ovaj fajl nalazi je najee arhiva
poput zip, i fajl se preuzima i smeta najee na hard
diska raunara
Zatim je potrebno instalirati ablon kao bilo koju drugu
ekstenziju na Extensions > Extensions Manager, i
aktivirati je na Extensions > Template Manager
Izgled moe biti drugaiji od demo sajta, pa je potrebno
konsultovati dokumentaciju autora ablona

ablon (single file), instalacija i izgled


sajta posle njegove primene
Primer se moe videti na http://joomlatemplates.me/simple-business-class/
Zatim je potrebno instalirati ablon kao bilo koju drugu ekstenziju na
Extensions > Extensions Manager, i aktivirati je na Extensions > Template
Manager

Instalacija ablona sa dodatnim fajlovima


Nekada je neophodno instalirati dodatne fajlove posle
instalacije ablona
Primer ovakvog ablona se moe videti na
http://www.joomlart.com/joomla/templates/purity-iii

Instalacija ablona sa dodatnim


fajlovima
Preuzeti fajlovi se smetaju u zip fajl koji je potrebno
raspakovati nakon ega se dobijaju tri foldera:
component (sadri fajl com_jaextmanager.v2.5.8.zip)
plugin (sadri fajl plg_system_t3.v2.1.2.zip)
template (sadri fajl purity_iii.v1.0.0.zip)

Potrebno je instalirati ove fajlove

Instalacija ablona sa dodatnim


fajlovima - izgled

Zakljuci o instalaciji ablona


Ukoliko se web lokacija pravi od poetka
preporuljivo je izabrati brzu instalaciju
Ukoliko sadraj ve postoji potrebno je izabrati
odgovarajui ablon, preuzeti ga i instalirati
Zatim je potrebno aktivirati ablon
Ukoliko je potrebno instalirati dodatne fajlove
Za nedoumice konsultovati dokumentaciju
ablona koju daje autor

Podeavanja ablona
Preko Template Manager-a je mogue pristupiti
osobinama ablona ili menjati njegov izvorni kod

Fajlovi i izvorni kod ablona

Izmena osobina
Kod razliitih ablona nude se razliite
mogunosti za izmenu prikaza zaobilaenjem
izmena u izvornom kodu

Rezultati izmene ablona

Pozicioniranje modula
Moduli koji se prikazuju se moraju smestiti na
odgovarajue pozicije ablona
Problem je to je nekada teko razumeti gde se te
pozicije nalaze
Dobra praksa autora ablona je da daju informaciju
u tome gde se pojedine pozicije nalaze
Postoji trik iz dva koraka koji omoguava dobijanje
informacije o pozicijama na ablonu.
Prvi korak podrazumeva odlazak na Template
Manager izbor dugmeta Options

Korak 1 ukljuivanje mogunosti za


pregled pozicija ablona

Korak 2 Posle naziva sajta uneti


?tp=1 za prikaz pozicija ablona

Joomla
Ekstenzije

Ekstenzije
Joomla omoguava najosnovnije funkcionalanosti potrebne
malom web sajtu.
Ukoliko se javi potreba za novim funkcionalnostima potrebna
je upotreba ekstenzija
Postoje vie vrste ekstenzija u Joomla
Komponente, koje su najvee i moemo ih smatrati ekvivalentima
sa aplikacijama.
Moduli, postavljaju se na pozicije ablona i mogu se prikazati na
svim, nijednoj, ili pojedinim web stranicama. Smatraju se u
proseku manje obimnim i fleksibinijim u odnosu na komponente.
Plugin-ovi, esto rade u pozadini, ali se nekad mogu aktivirati
putem specijalnih kodova na lancima ili modulima.

Ekstenzije mogu biti i kombinacija nekih od navedenih vrsta


Neretko se i abloni i jezici navode kao tipovi ekstenzija

Tipovi ekstenzija

Izvor: http://docs.joomla.org/Extension_types_(general_definitions)

Instaliranje ekstenzija
Instalacija ekstenzija je slina instalaciji ablona.
Potrebno je:

Pronai odgovarajuu ekstenziju


Preuzeti je
Instalirati
Konfigurisati
Po potrebi prouiti dokumentaciju

Vaan izvor ekstenzija je lokacija


extensions.joomla.org ali postoji mnotvo drugih
lokacija sa bogatom ponudom besplatnih i
komercijalnih ekstenzija.

Primer upotrebe komponente


Sa lokacije http://extensions.joomla.org/extensions/contactsand-feedback/articles-comments se moe preuzeti
komponenta Komento
Komponentu je mogue instalirati preko Extensions Manager

Moduli
Modul GTranslate , besplatna verzija, moe se preuzeti sa
lokacije

http://extensions.joomla.org/extensions/languages/automatictranslations/4823

Posle instalacije potrebno je podesiti vie parametara modula,


izmeu ostalog njegovu poziciju u ablonu u stranice na
kojima se modul prikazuje

Plugin
Colorize Plugin, besplatna verzija, moe se preuzeti sa
lokacije http://extensions.joomla.org/extensions/style-adesign/articles-styling/16168

Posle instalacije potrebno je ovaj plugin ukljuiti, i po


potrebi prilagoditi

Izgled web sajta posle primene


komponente, modula i plugin-a

Instalacija sa Web sajta


Joomla 3 omoguava instalaciju sa web sajta
koja nudi dodatan komfor

Joomla
Korisnici i korisnike grupe

Korisnik
Korisnik je osoba ili grupa osoba koja se
prijavljuje za rad na sistemu tako to prui
traene informacije (korisniko ime, ifru)
Pojedini delovi web sajta su zatieni od pristupa
obinim korisnicima ili neprijavljenim
korisnicima.
Korisnik koji je prijavljen i ima odgovarajue
dozvole moe pristupiti ovim zatienim
delovima web sajta, upravljati sadrajima

Registracija i prijava
Prva registracija korisnika se obavlja tokom Joomla
instalacije kada se pravi korisnik koji je super user, i
koji ima sve dozvole za rad na veb sajtu
Mogue je praviti nove korisnike iz administrativne
sekcije sajta, ali je mogue i dopustiti posetiocima
veb sajta da se sami registruju
Kada je korisnik registrovan on se moe prijaviti
(logovati) na veb sajt i vriti aktivnosti koje su u
skladu sa dodeljenim dozvolama

Opcije kod
kreiranja korisnika
Podeavanjima
je mogue
pristupiti putem
Global
Configuration>U
sers
Manager>Comp
onent
Postoji vie
podeavanja
poput:
Captcha
Minimalne
duine ifre

Dodavanje
novog korisnika
Dodavanje novog
korisnika se vri u
Users>User Manager
izborom dugmeta
New
U sledeem koraku
popuniti zahtevane
podatke
Snimiti izmene
Na ovoj formi su
mogua i druga
podeavanja poput
blokiranja
korisnika

Korisnike grupe
Postoji potreba da se razliitim korisnicima
dodeljuju razliite dozvole
Dobar je pristup da se formira grupa kojoj se
dodeljuju dozvole a zatim da se korisnici
ukljuuju u ovakve grupe
Prilikom Joomla instalacije se formiranju
odreene podrazumevane grupe, i ukoliko nam
one odgovaraju nije neophodno da ih menjamo
Ovaj pristup podsea na sistem dozvola koji
postoji u Windows operativnom sistemu

Dozvole za korisnike grupe


Aktuelnim podeavanjima je mogue pristupiti
putem Global Configuration>Users
Manager>Permissions
Dozvole se mogu podeavati u sledeim
reimima:
Inherited
Allowed
Denied

Calculated Setting omoguava izraunavanje


aktuelnih dozvola

Primer grupe manager

Joomla
Objavljivanje Joomla sajta

Koraci objavljivanja Joomla sajta


Da bi se Joomla sajt sa lokalnog raunara
objavio na nekom domenu ili poddomenu
potrebno je uraditi sledee korake

Izvesti kopiju baze podataka sa lokalnog servera


Prebaciti kopiju baze na web server
Kopirati fajlove na web server
Povezati fajlove i bazu na web serveru

Izvoz baze
Koraci
Otii na PhpMyAdmin
Odabrati odgovarajuu bazu
Odabrati jeziak Export, i proveriti da li je SQL
ukljuen kao izlazni format
Pritisnuti dugme Go i snimiti sql fajl na hard
disk, ime je baza izvezena

Izvoz baze

Uvoz baze na serveru


Potrebno je zakupiti domen i hosting koji
podrava odgovarajuu Joomla verziju
Od hosting kompanije se dobijaju paramteri za
pristup bazi i FTP-u na web serveru
Zatim je potrebno izvriti sql fajl na serveru kako
bi se napravila baza sa odgovarajuom
strukturom i sadrajima

Uvoz baze iz sql fajla

FTP prenos - FileZilla


FileZilla je FTP klijent program.
Slui za pristup FTP serverima
FTP je skraenica od File Transfer Protocol to
znai Protokol za razmenu fajlova.

Firezilla podeavanje FTP konekcije


Pokrenuti program
File site manager

Firezilla podeavanje FTP konekcije


U prikaznom prozoru
odaberite New Site i
unesite
naziv
FTP
konekcije na primer Moj
sajt.
U polje Host unesite ftp
adresu iz Aktivacionog
mail-a koji ste primili
prilikom
aktivacije
hosting naloga, kao i
pristupne login podatke:
User i Password. Ostale
parametre odaberite kao
na slici

Firezilla podeavanje FTP konekcije


Nakon kreiranja FTP konekcije
odaberite Connect. Povezivanjem na
FTP server i proverom pristupnih
podataka vaa konekcija se uspostavlja
i u desnom delu programa prikazuje se
struktura foldera vaeg hosting naloga.
Root tj. koreni folder vaeg hosting
naloga predstavlja public_html folder
u koji treba da izvrite upload sadraja
koji elite da bude prezentovan.
Jednostavnim prevlaenjem (dragand-drop) sadraja u public_html
folder obavlja se upload fajlova.

Firezilla izgled osnovnog ekrana

Povezivanje fajlova i baze na web


serveru
U fajlu configuration.php na web serveru je
potrebno izvriti podeavanja parametara:

$user (korisnik na bazi)


$password (ifra korisnika na bazi)
$db (naziv baze)
$ host (host baze podataka)