Sie sind auf Seite 1von 63

Maa Durga Mantra Sadhana

Hkxorh nqxkZ ea= lk/kuk

SHRI RAJ VERMA JI

Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.)


Email- mahakalshakti@gmail.com
For more info visit---
www.scribd.com/mahakalshakti
www.gurudevrajverma.com
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
tks fuR;Lo:ik gSa] lr~fpr~ vkuUne; ftudk foxzg gS rFkk
Hkkssxeks{k iznku djuk ftudk LoHkko gh gS] ,slh
egkHk;foukf'kuh vkfn'kfDr egktxnEck nqxkZ] nqxZfr dk uk'k
dj dke/ksuq ds lerqY; vius leLr HkDrksa ds euksjFk fl)
djus okyh ekrk gSaA nsorkvksa ds egkladVksa dk uk'k djus okyh
Hkxorh txnEck nsorkvksa dh dqynsoh dgh tkrh gSaA ;s gh
iapegkHkwr:ik] uonqxkZ] p.Mh] pkeq.Mk] dkyjkf=] jkSnzk.kh]
czãk.kh] f=iqjlqUnjh] egkek;k] egkra=k] bUnzk.kh] oS".koh ,oa
osnLo:ik gSaA nl egkfo|k;sa bUgha vkfn'kfDr dh vkykSfdd
'kfDr;k¡ gSaA budk fof'k"V lk/kd nlegkfo|k] 'kjHklkyqo]
ujflag] v"VHkSjo ,oa ;f{k.kh ;ksfxuh vkfn ds fo|kvksa dks lg"kZ
gh fl) dj ysrk gSA
eRL;iqjk.k esa fy[kk gS& ^lw;Z] x.ks'k] nqxkZ] f'ko] fo".kq& ;s
iapnso dgs x;s gSaA budh iwtk leLr dk;ksZa esa djuh pkfg;sA*
nsohiqjk.k esa Hkh dgk gS& ^nqxkZ] y{eh] ljLorh] lkfo=h vkSj
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
jk/kk& ;s ikap nsfo;k¡ ^izÑfr* dgykrh gSaA* blfy;s Hkxorh nqxkZ
dh mikluk djus ls leLr czãk.M dh mikluk Lor% gks tkrh
gSA egkiqjk.k] osn ,oa fof'k"V ra=ksa esa budk fo'kky ea=laxzg
,oa iwtu fo/kku mifLFkr gSA ftudk vuqlj.k lk/kd dks xq#
vkKk ls djuk pkfg;sA nqxkZra= 'kh?kzQyiznkrk ra= gS] ftlds
izHkko ls lk/kd nqyZHk ls nqyZHk flf) dks vftZr dj ldrk gSA
'kqHkdky esa lk/kd Lukukfn dj iwoZ fn'kk dh vksj eq[k djds
vklu ij cSB tk;sA LFkku'kqf)] vkpeu] izk.kk;ke ,oa xq#
x.ks'k dk /;kukfn dj nkfgus gkFk esa jDr iq"i ysdj egkek;k
nqxkZ dk /;ku djsa &
flagLFkk 'kf'k'ks[kjk ejdriz[;S'prqfHkZHkZqtS% 'ka[ka pØ/kuq%'kjka'p
n/krh us=SfL=fHk% 'kksfHkrkA vkeqDrkaxngkjdad.kj.kRdkaphj.kUuwiqjk
nqxkZ nqxZfrgkfj.kh Hkorq uks jRuksYylRdq.MykAA /;kukFksZ
v{kriq"ikf.k leiZ;kfe ¬¬JhnqxkZ;S ue%A
vkokgu& vkxPN Roa egknsfo! LFkkus pk= fLFkjk HkoA ;kor~ iwtka
dfj";kfe rkor~ Roa lafu/kkS HkoAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
nqxkZnsohekokg;kfeA vkokgukFksZ iq"ikatfya leiZ;kfeA ¼iq"ikatfy
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
lefiZr djsaA½ ;fn izk.k izfrf"Br izfrek gks rks vkokgu ds
LFkku ij dsoy iq"ikatfy ns vU;Fkk nqxkZth dk vkokgu djsaA
vklu& vusdjRula;qDra ukukef.kx.kkfUore~A bna gsee;a
fnO;eklua izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A vklukFksZ
iq"ikf.k leiZ;kfeA ¼jRue; vklu ;k Qwy lefiZr djsA½
ik|& xaxkfnloZrhFkZsH; vkuhra rks;eqŸkee~A ik|kFkZa rs iznkL;kfe
x`gk.k ijes'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A ikn;ks% ik|a
leiZ;kfeA ¼'kq) ty p<+k;sA½
v?;Z& xU/kiq"ik{krS;qZDre?;Za lEikfnra e;kA x`gk.k Roa egknsfo
izlUuk Hko loZnkAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A gLr;ks% v?;Za
leiZ;kfeA ¼jDr pUnu] iq"i v{kr ls fefJr v?;Z nsaA½
vkpeu& diwZjs.k lqxU/ksu okflra Loknq 'khrye~A rks;ekpeuh;kFkZa
x`gk.k ijes'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A vkpeua
leiZ;kfeA ¼diwZj ls lqokflr 'khry ty p<+k;sA½

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
Luku& eUnkfdU;kLrq ;}kfj loZikigja 'kqHke~A rfnna dfYira
nsfo! LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
LukukFkZa tya leiZ;kfeA ¼xaxkty ls Luku djk;saA½
Lukukax vkpeu& LukukUrs iqujkpeuh;a tya leiZ;kfeA
¼vkpeu ds fy;s ty nsaA½
nqX/kLuku& dke/ksuqleqRiUua losZ"kka thoua ije~A ikoua ;Kgsrq'p
i;% LukukFkZefiZre~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A nqX/kLukua
leiZ;kfeAA ¼xksnqX/k ls Luku djk;saA½
nf/kLuku& i;lLrq leqn~Hkwra e/kqjkEya 'kf'kizHke~A n/;kuhra e;k
nsfo! LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
nf/kLukua leiZ;kfeAA ¼xksnf/k ls Luku djk;saA½
?k`rLuku& uouhrleqRiUua loZlarks"kdkjde~A ?k`ra rqH;a iznkL;kfe
LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A ?k`rLukua
leiZ;kfeAA ¼xks?k`r ls Luku djk;saA½

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
e/kqLuku& iq"ijs.kqleqRiUua lqLoknq e/kqja e/kqA rst%iqf"Vlek;qDra
LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A e/kqLukua
leiZ;kfeAA ¼e/kq ls Luku djk;saA½
'kdZjkLuku& b{kqlkjleqn~Hkwrka 'kdZjka iqf"Vnka 'kqHkke~A eykigkfjdka
fnO;ka LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
'kdZjkLukua leiZ;kfeA ¼'kDdj ls Luku djk;saA½
iapke`rLuku& i;ks nf/k ?k`ra pSo e/kq p 'kdZjkfUore~A iapke`ra
e;k··uhra LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
iapke`rLukua leiZ;kfeAA ¼iapke`r ls Luku djk;saA½
xU/kksnd Luku& ey;kpylEHkwra pUnukx#fefJre~A lfyya
nsonsosf'k 'kq)Lukuk; x`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
xU/kksndLukua leiZ;kfeA ¼ey;pUnu vkSj vx# ls fefJr ty
p<+k;saA½
'kq)ksndLuku& 'kq)a ;r~ lfyya fnO;a xaxktylea Le`re~A
lefiZra e;k HkDR;k LukukFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S
nqxkZnsO;S ue%A 'kq)ksndndLukua leiZ;kfeAA ¼'kq) ty ls Luku
djk;saA½
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
vkpeu& 'kq)ksndLukukUrs vkpeuh;a tya leiZ;kfeA ¼vkpeu
ds fy;s ty nsaA½
oL=& iV~V;qxea e;k nŸka dapqdsu lefUore~A ifj/ksfg Ñika
ÑRok ekrnqxZfrZukf'kuhAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A oL=ksioL=a
dapqdh;a p leiZ;kfeA ¼/kkSroL=] mioL= ,oa dapqdh fuosfnr
djsaA½ oL=kUrs vkpeuh;a tya leiZ;kfeA ¼vkpeu ds fy;s ty
nsaA½
lkSHkkX;lw=& lkSHkkX;lw=a ojns lqo.kZef.kla;qre~A d.Bs c/ukfe
nsosf'k lkSHkkX;a nsfg es lnkAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
lkSHkkX;lw=a leiZ;kfeA ¼lkSHkkX;lw= p<+k;sA½
pUnu& Jh[k.Ma pUnua fnO;a xU/kk<Óa lqeuksgje~A foysiua lqjJs"Bs
pUnua izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A pUnua
leiZ;kfeA ¼ey;pUnu yxk;sA½
gfjnzkpw.kZ& gfjnzkjaftrs nsfo! lq[klkSHkkX;nkf;fuA rLekr~ Roka
iwt;kE;= lq[ka 'kkfUra iz;PN esAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
gfjnzka leiZ;kfeA ¼gYnh dk pw.kZ p<+k;sA½

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
dqadqe& daqdqea dkena fnO;a dkfeuhdkelEHkoe~A dqadqesukfpZrk
nsoh dqadqea izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A dqadqea
leiZ;kfeA ¼daaqdqe p<+k;sA½
flUnwj& flUnwje#.kkHkkla tikdqlqelafuHke~A vfiZra rs e;k
HkDR;k izlhn ijes'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A flUnwja
leiZ;kfeA ¼flUnwj p<+k;saA½
dkty& p{kqH;kZa dTtya jE;a lqHkxs 'kkfUrdkjde~A
diwZjT;ksfrleqRiUua x`gk.k ijes'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
dTtya leiZ;kfeA ¼dkty p<+k;saA½
nwokZadqj& r`.kdkUref.kiz[;gfjrkfHk% lqtkfrfHk%A nwokZfHkjkfHkHkZorha
iwT;kfe egs'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A nwokZadqjku~
leiZ;kfeA ¼nwokZ p<+k;sA½
fcYoi=& f=nya f=xq.kkdkja f=us=a p f=/kk;qre~A f=tUeikilagkja
fcYoi=a f'kokiZ.ke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A fcYoi=a
leiZ;kfeA ¼fcYoi= p<+k;sA½

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
vkHkw"k.k& gkjdad.kds;wjes[kykdq.MykfnfHk%A jRuk<Óa ghjdksisra
Hkw"k.ka izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A vkHkw"k.kkfu
leiZ;kfeA ¼vkHkw"k.k p<+k;saA½
iq"iekyk& ekY;knhfu lqxU/khfu ekyR;knhfu HkfDrr%A
e;k··ârkfu iq"ikf.k iwtkFkZa izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S
ue%A iq"iekyka leiZ;kfeA ¼iq"iekyk p<+k;saA½
ukukifjeynzO;& vchja p xqykya p gfjnzkfnlefUore~A ukuk
ifjeynzO;a x`gk.k ijes'ofjAA JhtxnEck;S JhnqxkZnsO;S ue%A
ukukifjeynzO;kf.k leiZ;kfeA ¼vchj] xqyky] gYnh dk pw.kZ
p<+k;saA½
lkSHkkX;isfVdk& gfjnzka dqadqea pSo flUnwjkfnlefUorke~
lkSHkkX;isfVdkesrka x`gk.k ijes'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
lkSHkkX;isfVdka leiZ;kfeAA ¼lkSHkkX;isfVdk lefiZr djsaA½
/kwi& ouLifrjlksn~Hkwrks xU/kk<Óks xU/k mŸke%A vk?kzs;% loZnsokuka
/kwiks·;a izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
/kwiek?kzki;kfeA ¼/kwi fn[kk;saA½

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
nhi& lkT;a p ofrZla;qDra ofg~uuk ;ksftra e;kA nhia x`gk.k
nsosf'k =SyksD;frfejkige~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A nhia
n'kZ;kfeA ¼?k`r dk nhid fn[kk;sa] gkFk /kks ysaA½
uSos|& 'kdZjk[k.M[kk|kfu nf/k{khj?k`rkfu pA vkgkjkFkZa Hk{;HkksT;a
uSos|a izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A uSos|a
leiZ;kfeA ¼uSos| fuosfnr djsaA½
vkpeuh; vkfn& uSos|kUrs /;kuekpeuh;a tyeqŸkjkiks·'kua
gLriz{kkyukFkZa eq[kiz{kkyukFkZa p tya leiZ;kfeAA ¼vkpeuh ls
ty nsaA½
_rqQy& bna Qya e;k nsfo LFkkfira iqjrLroA rsu es
lQykokfIrHkZosTtUefu tUefuAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A
_rqQykfu leiZ;kfeA ¼_rqQy lefiZr djsaA½
rkEcwy& iwxhQya egfn~nO;a ukxoYyhnyS;qZre~A ,ykyoaxla;qDra
rkEcwya izfrx`g~;rke~AA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A rkEcwya
leiZ;kfeA ¼byk;ph] ykSax] iwxhQy ds lkFk iku fuosfnr djsaA½

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
nf{k.kk& nf{k.kka gselfgrka ;Fkk'kfDrlefiZrke~A vuUrQynkesuka
x`gk.k ijes'ofjAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A nf{k.kkaa leiZ;kfeA
¼nf{k.kk p<+k;saA½
vkjrh& dnyhxHkZlEHkwra diwZja rq iznhfire~A vkjfrZdega dqosZ
i'; eka ojnk HkoAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A diwZjkjkfrZD;a
leiZ;kfeA ¼diwZj ls HkfDriwoZd vkjrh djsaA½
{kek;kpuk& eU=ghua fØ;kghua HkfDrghua lqjs'ofj! ;Riwftra e;k
nsoh ifjiw.kZa rnLrq esAA JhtxnEck;S nqxkZnsO;S ue%A {kek;kpuk
leiZ;kfeA
tks x`gLFk lk/kd bl iwtu dk fuR; vk;kstu u dj lds]
muds fy;s y?kq fodYi esa iapksipkj iwtu lcls vPNk gSA
iapksipkj iwtu& ¬ HkxoR;S nqxkZ;S xU/ka leiZ;kfe ue%A ¬
HkxoR;S nqxkZ;S iq"ia leiZ;kfe ue%A ¬ HkxoR;S nqxkZ;S /kwia
vk?kzki;kfe ue%A ¬ HkxoR;S nqxkZ;S nhia n'kZ;kfe ue%A ¬
HkxoR;S nqxkZ;S uSos|a fuosn;kfe ue%A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
JhnqxkZ"Vk{kj ea=& fofu;ksx%& ¬ vL; JhnqxkZ"Vk{kjea=L;
vk|egs'oj _f"k%] vuq"Vqi~ NUn%] JhnqxkZ nsork] nqa chta] gzha
'kfDr%] ¬ dhydk; ue% prqoZxZfl)ÓFksZ tis fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& ¬ vk|egs'oj _"k;s ue% f'kjflA vuq"Vqi~
NUnls ue% eq[ksA JhnqxkZ nsork;S ue% âfnA nqa chtk; ueks
ukHkkSA gzha 'kDr;S ue% xqg~;sA ¬ dhydk; ue% ikn;ks%A
prqoZxZfl)ÓFksZ tis fofu;ksxk; ue% lokZaxs"kqA
vaxU;kl& ¬ gzka vaxq"BkH;ka ue% & ân;k; ue%A ¬ gzha
rtZuhH;ka ue% & f'kjls LokgkA ¬ gawaz e/;ekH;ka ue% &
f'k[kk;S o"kV~A ¬ gzSa vukfedkH;ka ue% & dopk; gqe~A ¬ gzkaS
dfuf"BdkH;ka ue% & us==;k; okS"kV~A ¬ gz% djrydji`"BkH;ka
ue% & vL=k; QV~A
o.kZU;kl& ¬ ue% f'kjflA ¬ gzha ueks eq[ksA ¬ naq ueks
o{kflA ¬ xka ueks ukHkkSA ¬ ;Sa ue% i`"BsA ¬ ua ueks
tkUoks%A e% ue% ikn;ks%A
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
rÙoU;kl& ¬ vkRerÙok; ue% f'kjflA ¬ gzha fo|krÙok;
ueks eq[ksA ¬ naq f'korÙok; ueks âfnA ¬ xq#rÙok; ueks
ukHkkSA ¬ gzha 'kfDrrÙok; ue% ta?k;ks%A ¬ naq f'ko'kfDrrÙok;
ue% ikn;ks%A
ekr`dkU;kl& ¬ va vka da [ka xa ?ka ³a baa bZa ân;k; ue%A
¬ gzha ma Åa pa Na ta >a ´a _a §a f'kjls LokgkA ¬ naq ya` Va
Ba Ma <a .ka ya¤ f'k[kk;S o"kV~A ¬ xka ,a ra Fka na /ka ua ,sa
dopk; gaqA ¬ ;Sa vksa ia Qa ca Hka ea vkSa us==;k; okS"kV~A ¬
ue% va ;a ja ya oa 'ka "ka la ga ya {ka v% vL=k; QV~A
/;kue~& nwokZfuHkka f=u;uka foylfRdjhVka 'ka[kkCt[kM~x'kj[ksVd
'kwypkiku~A lartZuha p n/krha efg"kkluLFkka nqxkZa uokjdqyihBxrka
Hkts·ge~AA
nqxkZ"Vk{kjea=& ^^¬ gzha nqa nqxkZ;S ue%A**
,dk{kjea=& ^^nqa**A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
;g nqxkZ ewy ea= lk{kkr~ flf)nk;d gSA blds vkB v{kj v"V
flf);ksa ds Lokeh gSaA bldh lk/kuk djus okyk fnO; lk/kd
dfy;qx esa lk{kkr~ dYio`{k ds leku gks tkrk gSA ea= flf)
gsrq ,d y{k ti djsaA iqj'pj.k esa vkB y{k ti fof/kor~ djsaA
bl egkea= ds rst ls "kV~deksZa esa 'kh?kz gh flf) feyrh gSA
'kfDrefUnj] f'kofyax] fl)ihB] 'e'kku vFkok ,dkUr x`g esa
leLr ;e fu;eksa dk ikyu djrs gq, 'kfDr mikluk vkjEHk
djsaA vko';d deZ ,oa fof/k xq#eq[k ls tkusaA ifjfLFkfruqlkj
HkSjo vFkok f'koth dk n'kka'k ti vR;ko';d gSA
JhnqxkZxk;=h& ^^¬ egknsO;S p fon~egs nqxkZ;S p /khefg rUuks
nsfo izpksn~;kr~A**

czãk.Mfot;a Jhnq
JhnqxkZdope~& bl ifo= dop esa Hkxorh txnEck
ds ea=ksa dk lekos'k gSA ftlds ikB ls euq"; loZck/kkvksa ls
eqDr jgrk gS ,oa ijelkSHkkX; dks izkIr djrk gSA 'kqHkdky esa
fof/kor~ dop dks fl) djus ds i'pkr~ /kkj.k djus vkSj
f=dkyla/;k esa dop dk ikB djus ls lEiw.kZ ykHk feyrk gSA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
Jhukjk;.k mokp& Ük`.kq ukjn o{;kfe nqxkZ;k% dopa 'kqHke~A
Jh—".ksuSo ;n~ nÙka xksyksds czã.ks iqjkAA
czãk f=iqjlaxzkes 'kadjk; nnkS iqjkA t?kku f=iqja #nzks ;n~ /k`Rok
HkfäiwoZde~AA
gjks nnkS xkSrek; iù{kk; p xkSre%A ;rks cHkwo% iùk{k%
lIr}his'ojks t;hAA
;n~ /k`Rok iBukn~ czãk KkuokaNfäeku~ HkqfoA f'koks cHkwo loZKks
;ksfxuka p xq#;Zr%AA
f'korqY;ks xkSre'p cHkwo eqfulÙke%A czãk.Mfot;L;kL; dopL;
iztkifr%AA
_f"k'NUn'p xk;=h nsoh nqxZfrukf'kuhA czãk.Mfot;s pSo
fofu;ksx% izdhfrZr%AA
iq.;rhFkZa p egrka dopa ijekn~Hkqre~A ¬ gzha nqxZfrukf'kU;S
Lokgk es ikrq eLrde~AA
¬ gzha es ikrq dikya p ¬ gzha Jhefr ykspusA ikrq es
d.kZ;qXea p ¬ nqxkZ;S ue% lnkAA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ gzha Jhefr uklka es lnk ikrq p loZr%A gzha Jha gzwefr
nUrkfu ikrq Dyheks"B;qXede~AA
Øha Øha Øha ikrq d.Ba p nqxsZ j{krq x.Mde~A LdU/ka nqxZfoukf'kU;S
Lokgk ikrq fujUrje~AA
o{kks foif}ukf'kU;S Lokgk es ikrq loZr%A nqxsZ nqxZs jf{k.khfr Lokgk
ukfHka lnk·orqAA
nqxsZ nqxsZ j{k j{k i`"Ba es ikrq loZr%A ¬ gzha nqxkZ;S Lokgk p
gLrkS iknkS lnk·orqAA
¬ gzha nqxkZ;S Lokgk p lokZaxa es lnk·orqA izkP;ka ikrq egkek;k
vkXusY;ka ikrq dkfydkAA
nf{k.ks n{kdU;k p uS_ZR;ka f'kolqUnjhA if'pes ikoZrh ikrq okjkgh
ok#.ks lnkAA
dqcsjekrk dkScs;kZeS'kkU;keh'ojh lnkA Å/oZa ukjk;.kh ikrq
vfEcdk/k% lnk·orqAA
Kkus Kkuiznk ikrq LoIus funzk lnk·orqA bfr rs dfFkra oRl
loZeU=kS?kfoxzge~AA
czãk.Mfot;a uke dopa ijekn~Hkqre~A lqLukr% loZrhFksZ"kq loZ;Ks"kq
;r~ Qye~AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
loZozrksiokls p rr~ Qya yHkrs uj%A xq#eH;P;Z fof/kon~
oL=kyadkjpUnuS%AA
d.Bs ok nf{k.ks ckgkS dopa /kkj;sÙkq ;%A l p =SyksD;fot;h
loZ'k=qizenZd%AA
bna dopeKkRok Hktsn~ nqxZfrukf'kuhe~A 'kry{kiztkIrks·fi u ea=%
flf)nk;d%AA
dopa dk.o'kk[kksäeqäa ukjn~ lqUnje~A ;LeS dLeS u nkrO;a
xksiuh;a lqnqyZHke~AA

JhnqxkZ iatj Lrks=e~& ¬ vL; JhnqxkZ iatjLrks=L; lw;Z _f"k%]


f="Vqi~ NUn%] Nk;k nsork] JhnqxkZ iatjLrks= ikBs fofu;ksx%A
/;kue~& ¬ gse iz[;kfeUnq [k.MkÙkekSfya 'ka[kkHkh"Vk Hkhfr gLrka
f=us=ke~A gsekCtLFkka ihu oL=ka izlUuka nsoha nqxkZa fnO;:ika
uekfeAA vijk/k 'kra ÑRok txnEcsfr pksPpjsr~A ;ka xfra
leokIuksfr urka czg~ekn;% lqjk%A lkijk/kks·fLe 'kj.ka izkIrLRoka
txnfEcdsAA
Lrks=& nqxsZ nqxsZ izns'ks"kq nqokZj fjiqefnZuhA enZf;=h fjiqJh.kka j{kka
dq# ueks·LrqrsAA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
ifFk nsoky;s nqxsZ vj.;s ioZrs tysA loZ=ks·ixrs nqxsZ nqxsZ j{k
ueks·LrqrsAA
nq%LoIus n'kZus ?kksjs ?kksjs fu"iUu ca/kusA egksRikrs p ujds nqxsZ nqxZs
j{k ueks·LrqrsAA
O;k?kzksjx ojkgkfu fugkZfntu ladVsA czg~e fo".kq Lrqrs nqxsZ nqxsZ
j{k ueks·LrqrsAA
[kspjk ekrj% loZa Hkwpjk'pk frjksfgrk%A ;s Roka lekfJrk LrkaLRoa
nqxsZ nqxsZ j{k ueks·LrqrsAA
dalklqj iqjs ?kksjs Ñ".k j{k.k dkfj.khA j{k j{k lnk nqxsZ nqxsZ j{k
ueks·LrqrsAA
vfu:)L; #)L; nqxsZ ck.kiqjs iqjkA ojns Roa egk?kksjs nqxsZ nqxsZ
j{k ueks·LrqrsAA
nso }kjs unh rhjs jkt}kjs p ladVsA ioZrk jksg.ks nqxsZ nqxsZ j{k
ueks·LrqrsAA
nqxkZ iatj esrÙkq nqxkZ lkj lekfgre~A iBuLrkj;sn~ nqxkZ uk=
dk;kZ fopkj.kAA
#nzckyk egknsoh {kek p ijes'ojhA vuUrk fot;k ekrLRoe
ijkftrkAA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
JhnqxkZ·"Vks·Ùkj 'kruke Lrks=e~& fofu;ksx%& ¬ vL;
JhnqxkZ·"Vks·Ùkj 'krukeekykea=L; Jh bZ'oj _f"k%] xk;=h NUn%]
JhnqxkZnsork] nqa chta] gzha 'kfä%] ¬ dhyda] JhnqxkZizhR;FksZ
JhnqxkZ·"VksÙkj 'krukeekykea=L; tis fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& JhbZ'oj _"k;s ue% f'kjflA xk;=h NUnls ue%
eq[ks] JhnqxkZ nsork;S ue% âfn] naq chtk; ue% xqás] gzha 'kä;s
ue% ukHkkS] ¬ dhydk; ue% ikn;ks] JhnqxkZizhR;FksZ
JhnqxkZ·"VksÙkj 'krukeekykea=L; tis fofu;ksxk; ue% lokZaxsA
/;kue~& flagLFkk 'kf'k'ks[kjk ejdr iz[;S'prqfHkZHkqZtS%A 'ka[kpØ/kuq%
'kjka'p n/krh us=SfL=fHk% 'kksfHkrkAA vkeqäkaxn gkjdad.k j.krdkaph
Do.ku~ uqiqjkA nqxkZ nqxZfr gkfj.kh Hkorq uks jRuksYylr~dq.MykAA
JhbZ'oj mokp& 'kruke izo{;kfe] Ük`.kq"o deykuusA ;L;
izlkn ek=s.k] nqxkZ izhrk Hkosr~ lrhAA
Lrks=e~& ¬ lrh lk/oh Hkoizhrk Hkokuh HkoeksfpuhA vk;kZ nqxkZ
t;k p vk|k f=us=k 'kwy/kkfj.khAA
fiukd/kkfj.kh fp=k p.M?k.Vk egkrik%A euks cqf)jagdjk fpÙk:ik
fprk fpfr%AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
loZea=e;h lÙkk lR;kuUnLo:fi.khA vuUrk Hkkfouh HkkO;k
HkO;kHkO;k lnkxfr%AA
'kkEHkoh nsoekrk p fpUrk jRufiz;k lnkA loZfo|k n{kdU;k
n{k;K foukf'kuhAA
vi.kkZusdo.kkZ p ikVyk ikVykorhA iÍkEcjijh/kkuk
dyeathjjaftuhAA
ves;foØek Øwjk lqUnjh lqjlqUnjhA ounqxkZ p ekraxh eraaxeqfu
iwftrkAA
czkãh ekgs'ojh pSUnzh dkSekjh oS".koh rFkkA pkeq.Mk pSo okjkgh
y{eh'p iq#"kkÑfr%AA
foeyksRdf"kZ.kh Kkuk fØ;k fuR;k p cqf)nkA cgqyk cgqyizsek
loZokguokgukAA
fu'kqEHk 'kqEHkguuh efg"kklqjefnZuhA e/kqdSVHkgU=h p p.Meq.M
foukf'kuhAA
lokZlqjfouk'kk p loZnkuo?kkfruhA loZ'kkL=e;h lR;k lokZL=
/kkfj.kh rFkkAA
vusd'kL=gLrk p vusdkL=L; /kkfj.khA dqekjh pSddU;k p
dS'kksjh ;qorh ;fr%AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
vizkS<k pSo izkS<k p o`)ekrk cyiznkA egksnjh eqäds'kh ?kksj:ik
egkcykAA
vfXuTokyk jkSnzeq[kh dkyjkf=LrifLouhA ukjk;.kh Hknzdkyh
fo".kqek;k tyksnjhAA
f'konwrh djkyh p vuUrk ijes'ojhA dkR;k;uh p lkfo=h
izR;{kk czãokfnuhAA
; bna iziBsfUuR;a nqxkZuke'krk"Vde~A uklk/;a fo|rs nsfo f="kq
yksds"kq ikoZfrAA
/kua /kkU;a lqra tk;ka g;a gfLrueso pA prqoZxZa rFkk pkUrs
yHksueqfäa p 'kk'orhe~AA
dqekjha iwtf;Rok rq /;kRok nsoha lqjs'ojhe~A iwt;sr~ ij;k Hkä;k
iBsUuke'krk"Vde~AA
rL; flf)HkZosn nsfo loSZ% lqjojSjfiA jktkuks nklrka ;kfUr
jkT;fJ;e okIuq;kr~AA
xksjkspukyäd dqadqesu flUnwjdiZwj e/kq=;s.kA fofy[;;U=a fof/kuk
fof/kKks Hkosr~ lnk /kkj;rs iqjkfj%AA
HkkSekokL;k fu'kkexzs pUnzs 'krfHk"kka xrsA fofy[; iziBsr~ Lrks=a l
Hkosr~ lEinka ine~AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
tks fuR; HkfDriwoZd Hkxorh ds 108 ukeksa dk ikB djrk gSA
og leLr lq[kksa dks izkIr djrk gSA eaxyh vekoL;k dks
v/kZjkf= dky esa] tc pUnzek 'krfHk"kk u{k= ij gks] ml le;
bl Lrks= dks fy[kdj i;kZIr la[;k esa ikB djus ls fo'ks"k
/kuoSHko izkIr gksrk gSA ys[ku dye& Lo.kZ] vukj] csy ;k
ihiy o`{k dh VguhA ys[ku lkexzh& v"Vxa/k ;k dsljA Hkksti=
mÙke] blds vHkko esa lkns dkxt ij bl Lrks= dk fuekZ.k
fd;k tk ldrk gSA Lrks= dks rkcht esa j[kdj d.B ;k ckgq
esa /kkj.k djus ls lkSHkkX;kxeu gksrk gSA Hkxorh ds lkFk
f'koth dk iwtukpZu Hkh djuk pkfg;sA fdlh Hkh 'kqHkdky ;k
frfFk esa bl ifo= Lrks= dks fl) fd;k tk ldrk gSA

JhnqxkZ ¼p.Mh½ ân;


ân; Lrks=e~& ân; Lrks= esa nsork dk ân; ekuk
tkrk gSA vr% fuR; iwtu esa bldk ikB vo'; djuk pkfg;sA
fofu;ksx%& ¬ vL; Jhp.Mh ân;ekykea=L; f=xq.kkRek _f"k%]
fojkV~ NUn%] Jhegkp.Mhnsork] ,sa chte~] gzha 'kfä%] Dyha dhyda]
lokZHkh"V fl);FksZ tis fofu;ksx%A
ân;kfnU;kl& ¬ ,sa ue% ân;k; ue%A ¬ gzha ue% f'kjls
LokgkA¬¬ Dyha ue% f'k[kk;S o"kV~A ¬ pkeq.Mk;S ue% dopk;
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
gqe~A ¬ foPps ue% us==;k; okS"kV~A ¬ ,sa gzha Dyha pkeq.Mk;S
foPps ueks·L=k; QV~A
czãksokp& vFkkr% laizo{;kfe foLrjs.k ;FkkrFke~A pf.Mdk ân;a
xqáa Ük`.kq"oSdkxzekul%AA
ea=& ^¬ gzka gzha gaw ,sa L=ha Jha ¬ ueks Hkxofr t;t;
TokykekfyuhAA* 11 ;k 21 ckj ti djsaA
Lrks=& f=n'k ef.k eqdqV dksfV fu?k`"V pj.kkjfoUnsA xk;f=
lkfof= ljLofr egklU/;s egkck.k —rkHkj.ksAA
HkSjo:i /kkfjf.k izdV lqan"VªksxzonusA ?kksj ?kksjklus u;uksTtoy
Toky lgò ifjo`ÙksAA
egkV~Vgkl /koyh—r fnxUrjs fnokdj lgò ifjo`ÙksA dke:i
/kkfjf.k egkef.k|ksfrr 'kf'kizHkk Hkkflr ldyfnxUrjsAA
lokZ;q/k ifjiw.ksZ diky gLrsA xtxkfeU;kSrfj.;s Hkwr osrky
ifjo`Ùks izdfEir pjkpjsAA
e/kqdSVHk efg"kklqj /kzweykspu p.M eq.M jDrcht fu'kqEHk 'kqEHkkfn
nSR;fu"df.Vds dkyjkf= egkek;sA f'kos fuR;s f=Hkqou /kjk/kjs oke
T;s"Bs ojns jkSnzÓfEcdsAA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
dkfydy fodkfjf.k cy izefFkfu loZHkwrnefuA euksUe¸;k /kkfjf.k
czkfã ekgs'ofj dkSekfj oS".kfo okjkfg ukjflaghUnzkf.k pkeq.MsAA
ekgsfUnz f'konwfr egkdkyh egky{eh egkljLorhfrf=fLFkrs ukn
e/;s fLFkrsA
egksxzfo"kks jxQ.kk ef.k eqdqV jRu Tokykofyrs egkfggkj Hkwf"kr
ikn ckgq d.BksÙkekaxsA ekykdqys uojRufuf/k dks'ksAA
'kCn Li'kZ :i jl xU/kkdk'kokd~ ikf.k ikn ik;wiLFk Jks=Rod~
p{kq ftg~okA ?kzk.k e/;fLFkrs p{kq"efr egkfo"kksifo?usAA
egkTokykuys egkHkSjoLrqrs loZ flf)iznsA fueZys fu"dys ukH;k
/kkjkfn lafLFkrs ij T;ksfr% Lo:isAA
lkse lw;kZafXu e.My ifjo`Ùks Ån~/oZ fo'kq)kUrd izHks fofuxrZ czã
fo".kq #nz nSorsA ijs vijs izHkkHkkflr pjkpjsAA
iapfo'kafr rRokocksf/kfu egk'kwU;kxesA ifrcU/kq lafLFkrs v/kÅn~/oZ
lafLFkrs Hkqfä eqfäizns fuxqZ.ksAA
_X;tq% lkekFkoZf.k ifBrs ,ásfg HkxofrA LFkwy lw{eijs gaqdkj
fu#firs ijedk#f.kdsAA
egkTokyke.ks efg"kksifjfLFkrs xU/koZ fo|k/kjkfPpZrsA Hkqtaxefges
t`fEHkf.k {kkSfHkf.kAA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
o'khdjf.k t`EHks eksgs {kksHks chtiapd e/;fLFkrs egk;ksfxfu
egkToj {ks= ukf;dsA ;{k jk{kl egkToj {ks= fo"kksi fo?usAA
xU/koZ fo|k/kjkjkf/krs vksadkj Jh³~dkjgLrs vkaØhefXu ik=sA nzka
'kks"k; 'kks"k;] Iyqa Iyko; Iyko; Dyha czha lqdqekj; lqdqekj;]
Iyqa 'kkUr; 'kkUr;] lheqUekn;ksUekn; XykSa eksg; eksg;] gzha eka
gzha eka vkos'k;kos'k;] Jha izos'k; izos'k;] L=ha d"kZ; d"kZ;] gaq gaq
gaq QV~ vrhrkukxr orZekukfUn'ka fofn'ke~A ,sa gzha Jha Jko;
Jko;] loZa izos'k; izos'k;] =SyksD;a o'kofrZ] ,sa dkajo'khdq#"o] ,sa
gzha L=ha nzko; nzko;] loZa izos'k; izos'k;] ,sadkjfpÙkkao'ka dq#
dq#] ,sa gzha Jha gka gha gaw gSa gkSa g%A ,sa gzha Jha L=ka L=ha L=wa L=Sa
L=kSa L=%A ee loZdk¸;kZf.k lk/k; lk/k; gaq QV~ LokgkA ,d
foa'kfr okjUrq iBsnsoa tisrq ok jkt}kjs Le'kkus p fons'ks 'k=q
e.MysA HkwrkfXu j.ke/;s p loZdk;kZf.k lk/k;sr~A pf.Mdka ân;a
xqáa f=lU/;s dhrZ;sn~ f}t%A loZdkeizna u`.kka Hkqfäa eqfäa p
foUnfUrA

pf.Mdk lgòk{kj ekyk ea=& pf.Mdk lgòk{kj ea= fo’ks"k


izHkko’kkyh gSA bldk fu;e o HkfDriwoZd ikB djus ls egkHk;]
vdkye`R;q] vkfFkZdgkfu] vfHkpkfjd fØ;k rFkk vuasdksa jksxks ls
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
eqfDr feyrh gSA leLr ’k=q o xzgksa dh dqn`f"V ls tkid dh
j{kk gksrh gSA dk;Z flf) gsrq de ls de 108 ikB fuR; ,d
ekg rd djus pkfg;sA fo’ks"k ladV esa 1100 ikB fof/kiwoZd
lEiUu djsaA leLr ;e fu;eksa dh tkudkjh lq;ksxq# ls izkIr
djsA
fofu;ksx%& ¬ vL; Jh loZfoKku egkjkKh lIRk’krh jgL;kfr
jgL;e;h ijk’kfä Jhenk|k Hkxorh flf)pf.Mdk lgòk{kjh
egkfo|k ea=L; JhekdZ.Ms; lqes/kk _f"k%] xk;=~;kfn ukukfo/kkfu
NankfUl] uodksfV ’kfä;qäk Jhen vk|k Hkxorh flf)p.Mh
nsork] Jhen vk|k Hkxorh flf)p.Mh izlknknf[kys"VkFksZ tis
fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& JhekdZ.Ms; lqes/kk _f"kH;ka ue% f’kjflA
xk;=~;kfn ukukfo/kkfu NanksH;ks ue% eq[ksA uodksfV ’kfä;qäk
Jhen vk|k Hkxorh flf)p.Mh nsork;S ue% âfnA Jhen vk|k
Hkxorh flf)p.Mh izlknknf[kys"VkFksZ tis fofu;ksxk; ue% lokZaxsA
è;kue~& ¬ ;k ekrk e/kqdSVHkizeFkuh ;k efg"kksUewyuh ;k
/kwesz{k.kp.Meq.M nyuh ;k jächtuk’kuhA ’kfä% ’kqEHkfu’kqEHk
nSR;eFkuh ;k flf) y{eh% ijk Lkk nsoh uodksfV ewfrZlfgrk eka
ikrq fo’os'ojhAA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
ekykea=& ¬ ,sa gzha Jha ákSa Jha gzha Dyha ,sa lkSa ¬ gzha Jha ,sa
Dyha lkSa ,sa Dyha gzha Jha t; t; egkyf{e txnk|s chtlqjklqj
f=Hkqou funkus n;kadqjs loZrstks :fi.kh egkegkefges
egkegk:fi.kh egkegkek;s egkek;kLo:fi.kh fojafp laLrqrs!
fof/kojns lfPpnkuUns fo".knsgozrs egkeksfguh e/kqdSVHk ftg~okflfu
fuR;ojnku rRijs! egkLok/;k; okfluh egkegkrsT;/kkfj.kh!
lokZ/kkjs loZdkj.k dj.ks vfpUr;:is! bUnzkfn fuf[ky futZj
lsfors! lkexkua xk;fUr iw.kkZn; dkfj.kh! fot;s t;fUr
vijkftrs loZlqUnfj jäka’kqds lw;ZdksfV ’k’kkaddsUnzdksfV lq’khrys
vfXudksfV ngu’khys ;edksfVØwjs ogu lq’khrys! ¬¬dkj ukn
fcUnq:fi.kh fuxekxe ekxZnkf;uh efg"kklqj funZyfu /kwezykspu
o/k ijk;.ks p.Meq.Mkfn fljPNsfnfu jächtkfn #f/kj’kksf"kf.k
järikufiz;s egk;ksfxuh HkwroSrky HkSjokfn rqf"Vfo/kk;fu
’kqEHkfu’kqEHk f’kjPNsfnfu! fuf[kyklqj cy[kkfnfu f=n’kjkT;nkf;fu
loZL=hjRu:fi.kh fnO;nsgfuxqZ.k lxq.ks lnlr~:i/kkfjf.k lqjojns
Hkä=k.k rRijsA
ojojns lgòk{kjs v;qrk{kjs lIrdksfV pkeq.Mk:fi.kh uodksfV
dkR;k;uh:is vusdy{kky{k Lo:is bUnzkf.k czãkf.k #nzkf.k bZ’kkfu
Hkzkefj Hkhes ukjflags! =;f=a’kr~ dksfVnSors vuUrdksfV
czãk.Mukf;ds prqj’khfr eqfutu laLrqrs! lIrdksfV ea=Lo:is
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
egkdkys jkf= izdk’ks dykdk"Bkfn:fif.k prqnZ’k Hkqou Hkkok
fodkfjf.k x#M xkfefu! dksadkj gksadkj gzhadkj Jhadkj nysadkj
t¡¡wdkj lkSadkj ,sadkj Dysadkj gzhadkj gzkSadkj gkSadkj ukukcht dwV
fufeZr ’kjhjs ukuk cht ea=jkx fojkftrs! Ldy lqUnjhx.k lsors
d#.kkjl dYyksfyfu dYio`{kkf/kf"Brs fpUrkef.k }his·ofLFkrs
ef.kefUnj fuokls! Pkkfiuh [kfM~xfu pfØf.k xfnfu ’kaf[kfu
ifùfu fuf[ky HkSjokf/kifr leLr ;ksfxuh ifjo`rs! dkfy dadkfy
rksj rksrys lqrkjs Tokykeqf[k fNUueLrds Hkqous'ofj! f=iqjs yksd
tufu fo".kqo{kLFkyk yadkfjf.k! vftrs vfers vejkf/kis vuwi
lfjrs xHkZoklkfn nq%[kkigkfjf.k eqfä{ksekf/k"k;fu f’kos ’kkfUr
dqekfj nsfo! lwän’k ’krk{kjs pf.M pkeq.Ms egkdkfy egkyf{e
egkljLofr =;h foxzgs! izlhn izlhn loZ euksjFkku~ iwj;
lokZfj"V fo?ua Nsn; Nsn;] loZxzg ihMk Tojksxz Hk;a fo/oal;
fo/oal;] loZ f=Hkqou tkra o’k; o’k;] eks{kekxZa n’kZ; n’kZ;]
KkuekxZa izdk’k; izdk’k;] vKkureks uk’k; uk’k;] /ku/kkU;kfn
dq# dq#] loZdY;kf.k dYi; dYi;] eka j{k j{k] lokZin~H;ks
fuLrkj; fuLrkj;A ee otza ’kjhja lk/k; lk/k;] ¬ ,sa gzha
Dyha pkeq.Mk;S foPps ueks·Lrqrs LokgkA
¬ ,sa gzha Dyha ueksnsO;S egknsO;S] f’kok;S lrra ue%A ue%
izÑR;S Hknzk;S] fu;rk% iz.krk% Lerke~A ¬ ,sa gzha Jha loZeaxy
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
ekaxY;s f’kos lokZFkZ lkf/kds ’kj.;Fks =~;Ecds xkSfj ukjk;f.k
ueks·LrqrsA ¬ ,sa gzha Jha loZLo:is losZ’ks loZ’kfä lefUors
Hk;sH;L=kfg uks nsfo! nqxsZ nsfo! ueks·LrqrsA
QyJqfr& flf) p.Mh egkea=a ;% iBsr~ iz;rks uj%A
loZflf)eokIuksfr loZ= fot;h Hkosr~AA
laxzkes"kq t;sr~ ’k=wu~ ekraxa bo dsljhA o’k;sr~ lnk fuf[kyku~
fof’k"ks.k eghirhu~AA
f=dkya ;% iBsfUuR;a loSZ’o;Ziqj% lje~A rL; u’;fUr fo?ukfu
xzgihMk’p okj.ke~A
ijkfHkpkj ’keua rhoz nzkfjnzÓuk’kuaA loZdY;k.k fuy;a nsO;k%
lUrks"k dkjde~AA
lgòko`fÙkrLrq nsfo! euksjFk le`f)ne~A f}lgòko`fÙkrLrq
loZladVuk’kue~AA
f=lgòko`fÙkrLrq o’k;sn~ jkt;ksf"kre~A v;qra iziBsn~ ;Lrq loZ=
pSokrfUnzr%AA
l i’;sPpf.Mdka lk{kkr~ ojnku Ñrks|eke~A bna jgL;a ijea
xksiuh;a iz;Rur%AA okP;a dL;fpr~ nsfo! fo/kkueLFk lqUnfjAA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
ndkjkfn JhnqxkZlgòukekofy&
gòukekofy& fuR; bu ifo= ukeksa dk ti
djus okyk euq"; lHkh cU/kuksa ls eqDr gksdj ijelkSHkkX; dks
izkIr djrk gSA fuR; czg~ewgrZ esa bldk ikB djus ls euq"; dh
leLr izdkj ls mUufr gksrh gS ,oa Hkxorh dk j{k.k izkIr
gksrk gSA vkfFkZd ladV] 'k=qck/kk] izsrck/kk ,oa jksxkfn ds fuokj.k
esa ;g Lrks= loZJs"B gSA
è;kue~& ¬ fo|qn~nkeleizHkka e`xifrLdU/kfLFkrka Hkh"k.kka
dU;kfHk% djoky[ksV foyl)LrkfHkjklsforke~A gLrS'pØ
xnkfl[ksVfof'k[kka'pkia xq.ka rtZuha fcHkz.kkeuykfRedka 'kf'k/kjka
nqxkZa f=us=ka HktsAA
lgòukekofy& ¬ nqa nqxkZ;S ue%A ¬ nqxZfrgjk;S ue%A
¬¬nqxkZpy fuokflU;S ue%A ¬ nqxZekxkZuqlapkjk;S ue%A ¬
nqxZekxZ fuokflU;S ue%A ¬ nqxZekxZ izfo"Vk;S ue%A ¬
nqxZekxZ izosf'kU;S ue%A ¬ nqxZekxZ Ñrkoklk;S ue%A ¬
nqxZekxZ t;fiz;k;S ue%A ¬ nqxZekxZ x`ghrkpkZ;S ue%AA10AA
¬ nqxZekxZ fLFkrkfRedk;S ue%A ¬ nqxZekxZ Lrqfrijk;S ue%A
¬ nqxZekxZ Le`frijk;S ue%A ¬ nqxZekxZ lnkLFkyk;S ue%A
¬ nqxZekxZ jfrfiz;k;S ue%A ¬ nqxZekxZ LFkyLFkkuk;S ue%A
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nqxZekxZ foykflU;S ue%A ¬ nqxZekxZR;Dr oL=k;S ue%A
¬ nqxZekxZ izofrZU;S ue%A ¬ nqxkZlqj fugU=~;S ue%AA20AA
¬
¬ nqxkZlqj fu"kwfnU;S ue%A ¬ nqxkZ lqjgjk;S ue%A ¬ nwR;S
ue%A¬¬ nqxkZlqj foukf'kU;S ue%A ¬¬nqxkZlqj o/kksUeŸkk;S
ue%A ¬ nqxkZlqj o/kksRlqdk;S ue%A ¬ nqxkZlqj o/kksRlkgk;S
ue%A ¬ nqxkZlqj o/kks|rk;S ue%A ¬ nqxkZlqjo/k izsIlos ue%A
¬ nqxkZlqj e[kkUrÑrs ue%AA30AA
¬¬nqxkZlqj /oalrks"kk;S ue%A ¬ nqxZnkuo nkfj.;S ue%A ¬
nqxZfonzko.kd;ZS ue%A ¬ nqxZfonzko.;S ue%A ¬ nqxZfo{kksHk.kd;SZ
ue%A ¬ nqxZ'kh"kZ fuÑfUrU;S ue%A¬¬ nqxZfo/oalud;ZS ue%A
¬ nqxZnSR; fuÑfUrU;S ue%A ¬ nqxZnSR; izk.kgjk;S ue%A ¬
nqxZnSR;kUr dkfj.;S ue%AA40AA
¬ nqxZnSR; gj=k=~;S ue%A ¬ nqxZnSR;k l`xqUenk;S ue%A ¬
nqxZnSR;k'kud;SZ ue%A ¬ nqxZpekZEcjko`rk;S ue%A ¬
nqxZ;q)ksRlod;SZ ue%A ¬ nqxZ;q) fo'kkjnk;S ue%A ¬

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
nqxZ;q)klojrk;S ue%A ¬ nqxZ;q) foefnZU;S ue%A ¬
nqxZ;q)gkL;jrk;S ue%A ¬ nqxZ;q)kV~VkgkflU;S ue%AA50AA ¬
¬ nqxZ;q) egkeŸkk;S ue%A ¬ nqxZ;q)kuqlkfj.;S ue%A ¬
nqxZ;q)ksRloksRlkgk;S ue%A ¬¬nqxZns'k fu"ksfo.;S ue%A ¬
nqxZns'kokljrk;S ue%A ¬ nqxZns'k foykflU;S ue%A ¬
nqxZns'kkpZujrk;S ue%A ¬ nqxZns'ktu fiz;k;S ue%A ¬
nqxZeLFkku laLFkkuk;S ue%A ¬ nqxZe/;kuq lk/kuk;S ue%AA60AA
¬ nqxZek;S ue%A¬¬ nqxZe/;kuk;S ue%A ¬ nqxZekRe
Lo:fi.;S ue%A ¬ nqxZekxe la/kkuk;S ue%A ¬ nqxZekxe
laLrqrk;S ue%A ¬ nqxZekxe nqKsZ;k;S ue%A ¬ nqxZeJqfr
lEerk;S ue%A ¬ nqxZeJqfr ekU;k;S ue%A ¬ nqxZeJqfr
iwftrk;S ue%A ¬ nqxZeJqfr lqizhrk;S ue%AA70AA ¬
¬ nqxZeJqfr g"kZnk;S ue%A ¬ nqxZeJqfr laLFkkuk;S ue%A ¬
nqxZeJqfr ekfurk;S ue%A ¬ nqxZekpkj larq"Vk;S ue%A ¬
nqxZekpkj rksf"krk;S ue%A ¬ nqxZekpkj fuoZ`Ÿkk;S ue%A ¬
nqxZekpkj iwftrk;S ue%A ¬ nqxZekpkj dfyrk;S ue%A ¬
nqxZeLFkku nkf;U;S ue%A ¬ nqxZeizse fujrk;S ue%AA80AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nqxZenzfo.kiznk;S ue%A ¬ nqxZekEcqt e/;LFkk;S ue%A ¬
nqxZekEcqt okflU;S ue%A ¬ nqxZeukMh ekxZxR;S ue%A ¬
nqxZukMh izpkfj.;S ue%A ¬ nqxZukMh in~ejrk;S ue%A ¬
nqxZukMÓEcqt fLFkrk;S ue%A ¬ nqxZukMh xrk;krk;S ue%A ¬
nqxZukMh ÑrkLink;S ue%A ¬ nqxZukMhj rjrk;S ue%AA90AA
¬ nqxZukMh'k laLrqrk;S ue%A ¬ nqxZukMh'oj jrk;S ue%A ¬
nqxZukMh'k pqfEcrk;S ue%A ¬ nqxZukMh'k ØksMLFkk;S ue%A ¬
nqxZukMÓqfRFkrksRlqdk;S ue%A ¬ nqxZukMÓk jksg.kk;S ue%A ¬
nqxZukMh fu"ksfork;S ue%A ¬ nfjLFkkuk;S ue%A ¬ nfjLFkku
okflU;S ue%A ¬ nuqtkUrÑrs ue%AA100AA
¬ njhÑr riL;k;S ue%A ¬ njhÑr gjkpZuk;S ue%A ¬
njhtkfir fn"Vk;S ue%A ¬ njhÑr jfrfØ;k;S ue%A ¬
njhÑr gjkgkZ;S ue%A ¬ njhØhfMr iqf=dk;S ue%A ¬
njhlan'kZu jrk;S ue%A ¬ njhjksfir o`f'pdk;S ue%A ¬
njhxqfIr dkSrqdk<Ók;S ue%A¬¬ njhHkze.k rRijk;S ue%AA110AA
¬ nuqtkUrd;SZ ue%A ¬ nhuk;S ue%A ¬ nuqlarku nkfj.;S
ue%A ¬ nuqt/oaflU;S ue%A ¬ nwuk;S ue%A ¬ nuqtsUnz
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
foukf'kU;S ue%A ¬ nkuo/oaflU;S ue%A ¬ nsO;S ue%A ¬
nkuokuka Hka;d;SZ ue%A ¬ nkuO;S ue%AA120AA ¬
¬ nkuokjk/;k;S ue%A ¬¬nkuosUnz ojiznk;S ue%A ¬
nkuosUnz fugU=~;S ue%A ¬ nkuo}sf"k.;S lR;S ue%A ¬
nkuokfj izsejrk;S ue%A ¬ nkuokfj iziwftrk;S ue%A ¬
nkuokfj ÑrkpkZ;S ue%A ¬ nkuokfj foHkwfrnk;S ue%A ¬
nkuokfj egkuUnk;S ue%A ¬ nkuokfj jfrfiz;k;S ue%AA130AA
¬ nkuokfj nkujrk;S ue%A ¬ nkuokfj ÑrkLink;S ue%A
¬ nkuokfj Lrqfrjrk;S ue%A ¬ nkuokfj Le`frfiz;k;S ue%A
¬ nkuok;kZ gkjjrk;S ue%A ¬ nkuokfj izcksf/kU;S ue%A ¬
nkuokfj /k`rizsek;S ue%A ¬ nq%[k'kksd foeksfpU;S ue%A ¬
nq%[kgU=~;S ue%A ¬ nq%[knk=~;S ue%AA140AA
¬ nq%[kfuewZy dkfj.;S ue%A ¬ nq%[kfuewZyud;SZ ue%A ¬
nq%[knk;Zfj ukf'kU;S ue%A ¬ nq%[kgjk;S ue%A ¬ nq%[kuk'kk;S
ue%A ¬ nq%[kxzkek;S ue%A ¬ nqjklnk;S ue%A ¬ nq%[kghuk;S
ue%A ¬ nq%[k/kkjk;S ue%A ¬ nzfo.kkpkj nkf;U;S ue%AA150AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nzfo.kksRlxZ larq"Vk;S ue%A ¬ nzfo.kR;kx rksf"kdk;S ue%A
¬ nzfo.kLi'kZ larq"Vk;S ue%A ¬ nzfo.kLi'kZ ekunk;S ue%A ¬
nzfo.kLi'kZ g"kkZ<Ók;S ue%A ¬ nzfo.kLi'kZ rqf"Vnk;S ue%A ¬
nzfo.kLi'kZud;SZ ue%A ¬ nzfo.kLi'kZukrqjk;S ue%A ¬
nzfo.kLi'kZuksRlkgk;S ue%A ¬ nzfo.kLi'kZ lkf/kdk;S ue%AA160AA
¬¬nzfo.kLi'kZ uerk;S ue%A ¬ nzfo.kLi'kZ iqf=dk;S ue%A
¬ nzfo.kLi'kZ jf{k.;S ue%A ¬ nzfo.kLrkse nkf;U;S ue%A ¬
nzfo.kd"kZ.kd;SZ ue%A ¬ nzfo.kkS?k folftZU;S ue%A ¬ nzfo.kkpy
nkuk<Ók;S ue%A ¬ nzfo.kkpy okflU;S ue%A ¬ nhuek=s
ue%A ¬ nhucU/kos ue%AA170AA
¬ nhufo?u foukf'kU;S ue%A ¬ nhulsO;k;S ue%A ¬
nhufl)k;S ue%A ¬ nhulk/;k;S ue%A ¬¬fnxEc;SZ ue%A
¬ nhuxsgÑrkuUnk;S ue%A ¬¬nhuxsgfoykflU;S ue%A ¬
nhuHkkoizsejrk;S ue%A ¬ nhuHkkofouksfnU;S ue%A ¬
nhuekuopsr%LFkk;S ue%AA180AA
¬ nhuekuo g"kZnk;S ue%A ¬ nhunSU; fo?kkrsPNos ue%A ¬
nhunzfo.k nkf;U;S ue%A ¬¬nhulk/ku larq"Vk;S ue%A ¬
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
nhun'kZu nkf;U;S ue%A ¬ nhuiq=kfn nk=~;S ue%A ¬
nhulEikf} /kkf;U;S ue%A ¬ nŸkk=ss; /;kujrk;S ue%A ¬
nŸkk=s; iziwftrk;S ue%A ¬ nŸkk=s;f"kZ lafl)k;S ue%AA190AA
¬ nŸkk=ss; foHkkfork;S ue%A ¬¬nŸkk=ss; ÑrkgkZ;S ue%A ¬
nŸkk=ss; izlkf/krk;S ue%A ¬¬ nŸkk=ss; g"kZnk=~;S ue%A ¬
nŸkk=ss; lq[kiznk;S ue%A ¬¬nŸkk=ss; Lrqrk;S ue%A ¬
nŸkk=ss;uqrk;S ue%A ¬¬nŸkk=ss; izsejrk;S ue%A ¬ nŸkk=ss;kuq
ekfurk;S ue%A ¬ nŸkk=ss; leqn~xhrk;S ue%AA200AA
¬ nŸkk=ss; dqVqfEcU;S ue%A ¬ nŸkk=ss; izk.krqY;k;S ue%A ¬
nŸkk=ss; 'kjhfj.;S ue%A ¬¬nŸkk=ss; ÑrkuUnk;S ue%A ¬
nŸkk=ss;ka'k lEHkok;S ue%A ¬ nŸkk=ss; foHkwfrLFkk;S ue%A ¬
nŸkk=ss; vuqlkfj.;S ue%A ¬ nŸkk=ss; xhfrjrk;S ue%A ¬
nŸkk=ss; /kuiznk;S ue%A ¬ nŸkk=ss; nq%[kgjk;S ue%AA210AA
¬ nŸkk=ss; ojiznk;S ue%A ¬¬ nŸkk=ss; Kkunk=~;S ue%A ¬
nŸkk=ss; Hk;kigk;S ue%A ¬ nsodU;k;S ue%A ¬ nsoekU;k;S
ue%A ¬ nsonq%[k foukf'kU;S ue%A ¬ nsofl)k;S ue%A ¬

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
nsoiwT;k;S ue%A ¬¬nsosT;k;S ue%A ¬ nsoofUnrk;S
ue%AA220AA
¬¬nsoekU;k;S ue%A ¬ nso/kU;k;S ue%A ¬ nsofo?u
foukf'kU;S ue%A ¬¬nsojE;k;S ue%A ¬ nsojrk;S ue%A ¬
nsodkSrqd rRijk;S ue%A ¬ nsoØhMk;S ue%A ¬ nsoozhMk;S
ue%A ¬ nsooSfj foukf'kU;S ue%A ¬ nsodkek;S ue%AA230AA
¬¬nsojkek;S ue%A ¬ nsof}"Vfoukf'kU;S ue%A ¬ nsosnso
fiz;k;S ue%A ¬ nsO;S ue%A ¬ nsonkuo ofUnrk;S ue%A ¬
nsonsojrk uUnk;S ue%A ¬ nsonsojksRlqdk;S ue%A ¬ nsonso
izsejrk;S ue%A ¬ nsonso fiz;aonk;S ue%A ¬ nsonso
izk.krqY;k;S ue%AA240AA
¬¬nsonso furfEcU;S ue%A ¬¬nsonsoâr euls ue%A ¬
nsonso lq[kkogk;S ue%A ¬¬nsonso ØksMjrk;S ue%A ¬ nsonso
lq[kiznk;S ue%A ¬¬nsonso egkuUnk;S ue%A ¬ nsonso
izpqfEcrk;S ue%A ¬ nsonsoksi HkqDrk;S ue%A ¬ nsonsokuq
lsfork;S ue%A ¬ nsonsoxr izk.kk;S ue%AA250AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nsonso xrkfRedk;S ue%A ¬ nsonso g"kZnk=~;S ue%A ¬
nsonso lq[kiznk;S ue%A ¬ nsonso egkuUnk;S ue%A ¬ nsonso
foykflU;S ue%A ¬ nsonso /keZiRU;S ue%A ¬ nsonso
euksxrk;S ue%A ¬¬ nsonsoo/oS ue%A ¬ nsO;S ue%A ¬
nsonsokpZu fiz;k;S ue%AA260AA
¬ nsonsokax fuy;k;S ue%A ¬ nsonsokax 'kkf;U;S ue%A ¬
nsonsokax lqf[kU;S ue%A ¬ nsonsokax okflU;S ue%A ¬ nsonsokax
Hkw"kk;S ue%A ¬¬nsonsokax Hkw"k.kk;S ue%A ¬ nsonso fiz;d;SZ
ue%A ¬¬nsonsok fiz;kUrÑrs ue%A ¬ nsonso fiz;izk.kk;S ue%A
¬ nsonso fiz;kfRedk;S ue%AA270AA
¬¬nsonsokpZd izk.kk;S ue%A ¬¬nsonsokpZd fiz;k;S ue%A ¬
nsonsokpZdksRlkgk;S ue%A¬¬ nsonsokpZdk J;k;S ue%A ¬
nsonsokpZdk fo?uk;S ue%A ¬ nsonsoizLoS ue%A ¬ nsonsoL;
tuU;S ue%A ¬ nsonso fo/kkf;U;S ue%A ¬ nsonsoL; je.;S
ue%A ¬¬nsonsoânk J;k;S ue%AA280AA
¬¬nsonsos"V nsO;S ue%A ¬ nsorkil ikfyU;S ue%A ¬
nsorkHkko larq"Vk;S ue%A ¬ nsorkHkko rksf"krk;S ue%A ¬
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
nsorkHkko ojnk;S ue%A ¬¬nsorkHkko flf)nk;S ue%A ¬
nsorkHkko lafl)k;S ue%A ¬¬nsorkHkko lEHkok;S ue%A ¬
nsorkHkko lqf[kU;S ue%A ¬¬nsorkHkko ofUnrk;S ue%AA290AA
¬ nsorkHkko lqizhrk;S ue%A ¬ nsorkHkko g"kZnk;S ue%A ¬
nsorkfo?u gU=~;S ue%A ¬ nsorkf}"V ukf'kU;S ue%A ¬ nsork
iwftrink;S ue%A ¬ nsorkizse rksf"krk;S ue%A ¬ nsorkxkj
fuy;k;S ue%A ¬ nsork lkS[;nkf;U;S ue%A ¬ nsorkfut
Hkkok;S ue%A ¬¬nsorkâr ekulk;S ue%AA300AA
¬¬nsorkÑr iknkpkZ;S ue%A ¬ nsorkâr HkfDrdk;S ue%A ¬
nsorkxoZ e/;LFkk;S ue%A ¬ nsork;S ue%A¬¬ nsorkruos
ue%A ¬ nqa nqxkZ;S ueks ukEU;S ue%A ¬ nqa Q.k~
eU=Lo:fi.;S ue%A ¬¬nqa ueks eU=:ik;S ue%A ¬ nqa ueks
ewfrZdkfRedk;S ue%A ¬ nwjnf'kZfiz;k nq"Vk;S ue%AA310AA
¬ nq"VHkwr fu"ksfork;S ue%A ¬ nwjnf'kZ izsejrk;S ue%A ¬
nwjnf'kZ fiz;aonk;S ue%A ¬ nwjnf'kZ flf)nk=~;S ue%A ¬ nwjnf'kZ
izrksf"krk;S ue%A ¬ nwjnf'kZ d.BlaLFkk;S ue%A ¬ nwjnf'kZ

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
izgf"kZrk;S ue%A ¬ nwjnf'kZ x`ghrkpkZ;S ue%A ¬ nwjnf'kZ
izrf"kZrk;S ue%A ¬ nwjnf'kZizk.krqY;k;S ue%AA320AA
¬¬nwjnf'kZ lq[kiznk;S ue%A ¬ nwjnf'kZ HkzkfUrgjk;S ue%A ¬
nwjnf'kZ ânkLink;S ue%A ¬ nwjn';Z fjfon~Hkkok;S ue%A ¬
nh?kZnf'kZ izeksfnU;S ue%A ¬ nh?kZnf'kZ izk.krqY;k;S ue%A ¬
nwjnf'kZ ojiznk;S ue%A ¬ nh?kZnf'kZ g"kZnk=~;S ue%A ¬ nh?kZnf'kZ
izgf"kZrk;S ue%A ¬ nh?kZnf'kZ egkuUnk;S ue%AA330AA
¬ nh?kZnf'kZ x`gky;k;S ue%A ¬ nh?kZnf'kZ x`ghrkpkZ;S ue%A ¬
nh?kZnf'kZ ârkgZ.kk;S ue%A ¬ n;k;S ue%A ¬ nkuoR;S ue%A
¬¬nk=~;S ue%A ¬ n;kyos ue%A ¬ nhuoRlyk;S ue%A ¬
n;knzkZ;S ue%A ¬ n;k'khyk;S ue%AA340AA
¬ n;k<Ók;S ue%A ¬ n;kfRedk;S ue%A ¬ n;kEcq/kk;S
ue%A ¬ n;klkjk;S ue%A ¬ n;klkxj ikjxk;S ue%A ¬
n;kflU/kos ue%A¬¬ n;kHkkjk;S ue%A ¬ n;koRd#.kkd;SZ
ue%A ¬ n;ko}Rlyk;S ue%A ¬ nsO;S ue%AA350AA
¬ n;k;S ue%A ¬¬ nkujrk;S ue%A ¬¬ n;kon~HkfDr
lqf[kU;S ue%A ¬¬ n;kor~ ifjrksf"krk;S ue%A ¬ n;kor~
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
Lusgfujrk;S ue%A ¬¬ n;kor~ izfrikfndk;S ue%A ¬ n;kor~
izk.kd=~;SZ ue%A ¬ n;koUeqfDr nkf;U;S ue%A ¬ n;kon~
Hkkolarq"Vk;S ue%A ¬¬n;kor~ ifjrksf"krk;S ue%AA360AA
¬¬n;koŸkkj.k ijk;S ue%A ¬¬n;kofRlf) nkf;U;S ue%A ¬
n;koRiq=on~ Hkok;S ue%A ¬¬n;kor~ iq=:fi.;S ue%A ¬
n;kon~nsg fuy;k;S ue%A ¬ n;kcU/os ue%A ¬ n;kJ;k;S
ue%A ¬ n;kyqokRlY;d;SZ ue%A¬¬ n;kyqflf) nkf;U;S
ue%A¬¬ n;kyq'kj.kk 'kDrk;S ue%AA370AA
¬ n;kyqnsg efUnjk;S ue%A ¬ n;kyqHkfDr HkkoLFkk;S ue%A
¬ n;kyqizk.k :fi.;S ue%A ¬ n;kyq lq[knk;S ue%A
¬¬nEHkk;S ue%A ¬ n;kyqizse of"kZ.;S ue%A ¬ n;kyq
o'kxk;S ue%A ¬ nh?kkZ;S ue%A ¬ nh?kkZaxÓS ue%A ¬
nh?kZykspuk;S ue%AA380AA
¬¬nh?kZus=k;S ue%A ¬ nh?kZp{kq"ks ue%A ¬ nh?kZckgq
yrkfRedk;S ue%A ¬ nh?kZds';S ue%A ¬¬nh?kZeq[;S ue%A ¬
nh?kZ?kks.kk;S ue%A ¬ nk#.kk;S ue%A ¬ nk#.kk lqjgU=~;S ue%A
¬ nk#.kklqj nkfj.;S ue%A ¬ nk#.kkgo d=~;SZ ue%AA390AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nk#.kkgo gf"kZrk;S ue%A ¬ nk#.kkgo gksek<Ók;S ue%A ¬
nk#.kkpy ukf'kU;S ue%A ¬ nk#.kkpkj fujrk;S ue%A ¬
nk#.kksRlo gf"kZrk;S ue%A ¬ nk#.kks|r :ik;S ue%A ¬
nk#.kkfj fuokfj.;S ue%A ¬ nk#.ks{k.k la;qDrk;S ue%A ¬
nks'prq"dfo jkftrk;S ue%A¬¬ n'knks"dk;S ue%AA400AA
¬ n'kHkqtk;S ue%A ¬¬n'kckgq fojkftrk;S ue%A ¬ n'kkL=
/kkfj.;S ue%A ¬ nsO;S ue%A ¬ n'kfnD[;kr foØek;S ue%A
¬ n'kjFkkfpZr ink;S ue%A ¬ nk'kjfFk fiz;k;S ue%A ¬
nk'kjfFk izserq"Vk;S ue%A ¬ nk'kjfFk jfrfiz;k;S ue%A ¬
nk'kjfFkfiz;d;SZ ue%AA410AA
¬ nk'kjfFk fiz;aonk;S ue%A ¬¬ nk'kjFkh"V lank=~;S ue%A ¬
nk'kjFkh"V nsork;S ue%A ¬ nk'kjfFk }sf"kuk'kk;S ue%A ¬
nk'kjF; vuqdwY;nk;S ue%A ¬ nk'kjfFk fiz;rek;S ue%A ¬
nk'kjfFk iziwftrk;S ue%A ¬ n'kkuukfj lEiwT;k;S ue%A ¬
n'kkuukfj nsork;S ue%A ¬¬ n'kkuukfj izenk;S ue%AA420AA
¬

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ n'kkuukfj tUeHkqos ue%A ¬ n'kkuukfj jfrnk;S ue%A ¬
n'kkuukfj lsfork;S ue%A ¬ n'kkuukfj lq[knk;S ue%A ¬
n'kkuukfj oSfjârs ue%A ¬ n'kkuukjh"VnsO;S ue%A ¬
n'kxzhokfj ofUnrk;S ue%A ¬ n'kxzhokfj tuU;S ue%A ¬
n'kxzhokfj HkkfoU;S ue%A ¬ n'kxzhokfj lfgrk;S ue%AA430AA
¬ n'kxzho lHkkftrk;S ue%A ¬¬n'kxzhokfj je.;S ue%A ¬
n'kxzhoo/oS ue%A ¬ n'kxzho uk'kd=~;SZ ue%A ¬ n'kxzho
ojiznk;S ue%A ¬ n'kxzho iqjLFkk;S ue%A ¬ n'kxzho
o/kksRlqdk;S ue%A ¬¬n'kxzho izhfrnk=~;S ue%A ¬ n'kxzzho
foukf'kU;S ue%A ¬¬ n'kxzhok god;SZ ue%AA440AA
¬ n'kxzhoku ikf;U;S ue%A ¬ n'kxzho fiz;k;S oU|k;S ue%A
¬¬n'kxzho ârk;S ue%A ¬¬n'kxzhok fgrd;SZ ue%A ¬
n'kxzhos'oj fiz;k;S ue%A ¬¬n'kxzhos'oj izk.kk;S ue%A ¬
n'kxzho ojiznk;S ue%A ¬ n'kxzhos'oj jrk;S ue%A ¬ n'ko"khZ;
dU;dk;S ue%A ¬ n'ko"khZ; ckyk;S ue%AA450AA
¬ n'ko"khZ; okflU;S ue%A ¬ n'kikigjk;S ue%A ¬ nE;k;S
ue%A ¬ n'kgLr foHkwf"krk;S ue%A¬¬ n'k'kL=y ln~nks"dk;S
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
ue%A ¬ n'kfnDiky ofUnrk;S ue%A¬¬ n'kkorkj :ik;S
ue%A ¬ n'kkorkj :fi.;S ue%A ¬ n'kfo|k fHkUunsO;S ue%A
¬ n'kizk.k Lo:fi.;S ue%AA460AA ¬
¬ n'kfo|kLo:ik;S ue%A ¬ n'kfo|ke¸;S ue%A ¬
n`DLo:ik;S ue%A ¬ n`Diznk=~;S ue%A ¬¬n`xzwik;S ue%A
¬¬n`Dizdkf'kU;S ue%A ¬ fnxUrjk;S ue%A ¬ fnxUr%LFkk;S
ue%A ¬ fnxEcjfoykflU;S ue%A ¬ fnxEcjlektLFkk;S
ue%AA470AA ¬
¬ fnxEcj iziwftrk;S ue%A ¬ fnxEcj lgp;SZ ue%A ¬
fnxEcj ÑrkLink;S ue%A ¬¬ fnxEcj ârkfpŸkk;S ue%A ¬
fnxEcj dFkkfiz;k;S ue%A ¬¬ fnxEcj xq.kjrk;S ue%A ¬
fnxEcj Lo:fi.;S ue%A ¬ fnxEcj f'kjks/kk;kZ;S ue%A ¬
fnxEcj ârkJ;k;S ue%A ¬¬ fnxEcj izsejrk;S ue%AA480AA
¬¬fnxEcj jrkrqjk;S ue%A ¬ fnxEcjh Lo:ik;S ue%A ¬
fnxEcjh x.kkfpZrk;S ue%A ¬¬ fnxEcjh x.kizk.kk;S ue%A ¬
fnxEcjh x.kfiz;k;S ue%A ¬ fnxEcjh x.kkjk/;k;S ue%A ¬
fnxEcj x.ks'ojk;S ue%A ¬ fnxEcjx.k Li'kZefnjkiku
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
fog~oyk;S ue%A ¬ fnxEcjh dksfVo`rk;S ue%A ¬ fnxEcjh
x.kko`rk;S ue%AA490AA ¬
¬ nqjUrk;S ue%A ¬¬ nq"Ñfrgjk;S ue%A ¬¬nq/;sZ;k;S
ue%A¬¬ nqjfrØek;S ue%A ¬ nqjUrnkuo }s"VªÓS ue%A
¬¬nqjUrnuq tkUrÑrs ue%A ¬ nqjUriki gU=~;S ue%A ¬
nòfuLrkj dkfj.;S ue%A ¬ nòekul laLFkkuk;S ue%A ¬
nòKku foof/kZU;S ue%AA500AA ¬
¬ nòlEHkksx tuU;S ue%A ¬ nòlEHkksx nkf;U;S ue%A ¬
nòlEHkksx Hkouk;S ue%A ¬ nòfo|k fo/kkf;U;S ue%A ¬
nòks}sxgjk;S ue%A ¬ nòtuU;S ue%A ¬ nòlqUn;SZ ue%A
¬ nòHkfDr fo/kkKkuk;S ue%A ¬¬nòf}"V foukf'kU;S ue%A
¬ nòkidkj neU;S ue%AA510AA
¬ nòflf) fo/kkf;U;S ue%A ¬ nòrkjk jkf/kdk;S ue%A ¬
nòekr` iziwftrk;S ue%A ¬ nònSU;gjk;S ue%A ¬ nòrkr
fu"ksfork;S ue%A ¬¬ nòfir`'kr T;ksfr"ks ue%A ¬ nòdkS'ky
nkf;U;S ue%A ¬¬n'k'kh"kkZfj lfgrk;S ue%A¬¬ n'k'kh"kkZfj
dkfeU;S ue%A ¬ n'k'kh"kZiq;SZ ue%AA520AA ¬
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nsO;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ lHkkftrk;S ue%A ¬ n'k'kh"kkZfj
lqizhrk;S ue%A ¬¬n'k'kh"kZ o/kwfiz;k;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ
f'kj'Ns=~;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ furfEcU;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ
gjizk.kk;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ gjkfRedk;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ
gjkjk/;k;S ue%A ¬¬ n'k'kh"kkZfj ofUnrk;S ue%AA530AA
¬ n'k'kh"kkZfj lq[knk;S ue%A ¬¬n'k'kh"kZ dikfyU;S ue%A ¬
n'k'kh"kZ Kkunk=~;S ue%A ¬¬n'k'kh"kkZfj xsfgU;S ue%A ¬
n'k'kh"kZo/kksikŸk JhjkepUnz:irk;S ue%A¬¬ n'k'kh"kZ jk"VªnsO;S
ue%A ¬¬n'k'kh"kkZfj lkfj.;S ue%A ¬ n'k'kh"kZ Hkzkr`rq"Vk;S
ue%A ¬¬n'k'kh"kZ o/kwfiz;k;S ue%A ¬¬ n'k'kh"kZ o/kwizk.kk;S
ue%AA540AA
¬ n'k'kh"kZ o/kwjrk;S ue%A ¬ nSR;xq#jrk;S lk/kO;S ue%A ¬
nSR;xq# iziwftrk;S ue%A ¬ nSR;xq:i ns"VsªÓS ue%A ¬ nSR;xq#
fu"ksfork;S ue%A ¬ nSR;xq#er izk.kk;S ue%A ¬ nSR;xq#rki
ukf'kU;S ue%A ¬ nqjUrnq%[k 'keU;S ue%A ¬ nqjUrneU;S rE;S
ue%A ¬ nqjUr'kksd 'keU;S ue%AA550AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nqjUrjksx ukf'kU;S ue%A ¬ nqjUroSfj neU;S ue%A ¬
nqjUrnSR; ukf'kU;S ue%A ¬ nqjUrdyq"k?U;S ue%A ¬
nq"ÑfrLrkse ukf'kU;S ue%A ¬ nqjk'k;k;S ue%A ¬¬nqjk/kkjk;S
ue%A ¬ nqtZ;k;S ue%A ¬ nq"VdkfeU;S ue%A ¬ n'kZuh;k;S
ue%AA560AA
¬ n`';kn`';k;S ue%A ¬ n`f"Vxkspjk;S ue%A ¬ nwrh;kx
fiz;k;S ue%A ¬ nwR;S ue%A ¬ nwrh;kxdj fiz;k;S ue%A ¬
nwrh;kxdjk uUnk;S ue%A ¬¬nwrh;kx lq[kiznk;S ue%A¬¬
nwrh;kx djk;krk;S ue%A ¬ nwrh;kx izeksfnU;S ue%A¬¬
nqokZl% iwftrk;S ue%AA570AA
¬ nqokZlkseqfu Hkkfork;S ue%A ¬ nqokZlks·fpZr iknk;S ue%A
¬¬nqokZlksekSu Hkkfork;S ue%A ¬¬nqokZlkseqfu oU|k;S ue%A
¬ nqokZlkseqfu nsork;S ue%A ¬ nqokZlkseqfu ek=s ue%A ¬
nqokZlkseqfu flf)nk;S ue%A ¬ nqokZlkseqfu HkkoLFkk;S ue%A ¬
nqokZlkseqfu lsfork;S ue%A ¬ nqokZlkseqfu fpŸkLFkk;S
ue%AA580AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nqokZlkseqfu ef.Mrk;S ue%A ¬ nqokZlkseqfu lapkjk;S ue%A
¬ nqokZlksân;axek;S ue%A ¬ nqokZlksân; vkjk/;k;S ue%A ¬
nqokZlksâr~ ljkstxk;S ue%A ¬ nqokZlLrkil vkjk/;k;S ue%A ¬
nqokZlLrki lkJ;k;S ue%A ¬ nqokZlLrki ljrk;S ue%A ¬
nqokZlLrkil ,s'o;SZ ue%A ¬ nqokZlkseqfu dU;k;S ue%AA590AA
¬ nqokZlks·n~Hkqr flf)nk;S ue%A ¬ njjk=~;S ue%A¬¬
njgjk;S ue%A ¬ nj;qDrk;S ue%A ¬ njkigk;S ue%A ¬
nj?U;S ue%A ¬¬njgU=~;S ue%A ¬¬nj;qDrk;S ue%A
¬¬njkJ;k;S ue%A ¬ njLesjk;S ue%AA600AA
¬¬njkikaxÓS ue%A ¬ n;knk=~;S ue%A ¬ n;kJ;k;S ue%A
¬ nòiwT;k;S ue%A¬¬ nòek=s ue%A ¬ nònsO;S
ue%A¬¬ njksUenk;S ue%A ¬ nòfl)k;S ue%A ¬
nòlaLFkk;S ue%A ¬ nòrki foeksfpU;S ue%AA610AA
¬ nò{kksHkgjk;S fuR;k;S ue%A ¬ nòyksd xrkfRedk;S ue%A
¬ nSR;xqoZaxuk oU|k;S ue%A ¬ nSR;xqoZaxuk fiz;k;S ue%A ¬
nSR;xqoZauk fl)k;S ue%A ¬ nSR;kxqoZaxuksRlqdk;S ue%A ¬

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
nSR;xq# fiz;rek;S ue%A ¬¬ nsoxq# fu"ksfork;S ue%A ¬¬
nsoxq# izlw:ik;S ue%A ¬ nsoxq# ÑrkgZ.kk;S ue%AA620AA
¬¬nsoxq# izse;qrk;S ue%A ¬ nsoxqoZuqekfurk;S ue%A ¬
nsoxq# izHkkoKk;S ue%A ¬ nsoxq# lq[kiznk;S ue%A ¬ nsoxq#
Kkunk=~;S ue%A ¬ nsoxq# izeksfnU;S ue%A ¬ nSR;L=hx.k
lEiwT;k;S ue%A ¬ nSR;L=hx.k iwftrk;S ue%A ¬ nSR;L=h
x.k:ik;S ue%A¬¬ nSR;L=h fpŸkgkfj.;S ue%AA630AA
¬ nsoL=hx.k iwT;k;S ue%A ¬ nsoL=hx.k ofUnrk;S ue%A¬¬
nsoL=hx.k fpŸkLFkk;S ue%A ¬ nsoL=hx.k Hkwf"krk;S ue%A ¬
nsoL=hx.k lafl)k;S ue%A ¬ nsoL=hx.k rksf"krk;S ue%A ¬
nsoL=hx.k gLrLFkpk#pkej ohftrk;S ue%A ¬ nsoL=hx.k
gLrpk#xU/k foysfirk;S ue%A ¬¬ nsokaxuk/k`rk n'kZn`"VÓFkZ
eq[kpUnzels ue%A ¬¬nsokaxuksr~ l`"VukxoYyh nyÑrksRlqdk;S
ue%AA640AA ¬
¬ nsoL=hx.k gLrLFknhiekyk foyksduk;S ue%A ¬ nsoL=hx.k
gLrLFk/kwi?kzk.k fouksfnU;S ue%A ¬ nsoukjh djxrokl
dkloikf;U;S ue%A ¬ nsoukjhdadfrdk Ñrds'k fuektZuk;S
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
ue%A ¬¬nsoukjh lsO;xk=k;S ue%A ¬ nsoukjh ÑrksRlqdk;S
ue%A ¬ nsoukjh fojfpriq"i ekykfojkftrk;S ue%A¬¬
nsoukjh fofp=kaxÓS ue%A ¬ nsoL=hnŸk Hkkstuk;S ue%A ¬
nsoL=hx.k xhrk;S ue%AA650AA
¬ nsoL=hxhr lksRlqdk;S ue%A ¬ nsoL=hu`R; lqf[kU;S ue%A
¬ nsoL=hu`R; nf'kZU;S ue%A ¬¬nsoL=h ;ksftrylnzRu
ikninkEcqtk;S ue%A ¬ nsoL=hx.k foLrh.kZpk#rYi fu"ksnq";S
ue%A ¬ nsoukjhpk# djkdfyrka?kzÓkfn nsfgdk;S ue%A ¬
nsoukjh djO;xzrky o`Une#Rlqdk;S ue%A ¬ nsoukjhos.kq
oh.kkuknlksRd.B ekulk;S ue%A ¬ nsodksfV Lrqfruqrk;S ue%A
¬ nsodksfV ÑrkgZ.kk;S ue%AA660AA
¬ nsodksfV xhrxq.kk;S ue%A ¬ nsodksfV ÑrLrqR;S ue%A ¬
nUrn"VÓks }sxQyk;S ue%A ¬ nsodksykgyk dqyk;S ue%A ¬
}s"kjkx ifjR;Drk;S ue%A ¬¬}s"kjkx fooftZrk;S ue%A ¬
nkeiwT;k;S ue%A ¬ nkeHkw"kk;S ue%A ¬ nkeksnj foykflU;S
ue%A ¬ nkeksnj izsejrk;S ue%AA670AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nkeksnjHkfxU;S ue%A¬¬ nkeksnjizLoS ue%A ¬
nkeksnjiRU;S ue%A ¬¬nkeksnj ifrozrk;S ue%A ¬
nkeksnjkfHkUunsgk;S ue%A ¬ nkeksnjjfr fiz;k;S ue%A ¬
nkeksnjk·fHkUurUos ue%A ¬ nkeksnj ÑrkLink;S ue%A
¬¬nkeksnj Ñrizk.kk;S ue%A ¬ nkeksnj xrkfRedk;S
ue%AA680AA ¬
¬ nkeksnj dkSrqdk<Ók;S ue%A ¬ nkeksnj dykdyk;S ue%A
¬ nkeksnjk fyafxrkaX;S ue%A ¬¬ nkeksnj dqrwgyk;S ue%A
¬ nkeksnj Ñrkg~yknk;S ue%A ¬¬ nkeksnj lqpqfEcrk;S ue%A
¬ nkeksnj lqrkÑ"Vk;S ue%A ¬¬ nkeksnj lq[kiznk;S ue%A
¬ nkeksnj lgk<Ók;S ue%A ¬¬nkeksnj lgkf;U;S
ue%AA690AA ¬
¬ nkeksnj xq.kKk;S ue%A ¬¬ nkeksnj ojiznk;S ue%A ¬
nkeksnj vuqdwyk;S ue%A ¬ nkeksnj furfEcU;S ue%A ¬
nkeksnjcyØhMk dq'kyk;S ue%A ¬ n'kZufiz;k;S ue%A ¬
nkeksnjty ØhMkR;DrLotu lkSânk;S ue%A ¬ nkeksnj
ylnzkldsfy dkSrqfdU;S ue%A ¬ nkeksnjHkzkr`dk;S ue%A ¬
nkeksnj ijk;.kk;S ue%AA700AA ¬
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nkeksnj/kjk;S ue%A ¬ nkeksnj oSjfoukf'kU;S ue%A ¬
nkeksnjksi tk;k;S ue%A ¬¬nkeksnj fuefU=rk;S ue%A ¬
nkeksnj ijkHkwrk;S ue%A ¬¬nkeksnj ijkftrk;S ue%A ¬
nkeksnj lekØkUrk;S ue%A ¬¬nkeksnj grk'kqHkk;S ue%A ¬
nkeksnjksRlojrk;S ue%A ¬ nkeksnjRlokogk;S ue%AA710AA
¬ nkeksnj LrU;nk=~;S ue%A ¬ nkeksnj xosf"krk;S ue%A ¬
ne;Urh flf)nk=~;S ue%A ¬ ne;Urh izlkf/krk;S ue%A ¬
ne;Urh"VnsO;S ue%A ¬ ne;Urh Lo:fi.;S ue%A ¬ ne;Urh
ÑrkpkZ;S ue%A ¬ neuf"kZ foHkkfork;S ue%A ¬ neuf"kZ
izk.krqY;k;S ue%A ¬ neuf"kZ Lo:fi.;S ue%AA720AA
¬ neuf"kZ Lo:ik;S ue%A ¬ nEHkiwfjr foxzgk;S ue%A
¬¬nEHkgU=~;S ue%A ¬¬nEHk/kk=~;S ue%A ¬ nEHkyksd
foeksfgU;S ue%A ¬ nEHk'khyk;S ue%A ¬¬ nEHkgjk;S ue%A
¬ nEHkor~ ifjefnZU;S ue%A¬¬ nEHk:ik;S ue%A
¬¬nEHkd;ZS ue%AA730AA
¬ nEHklarku nkfj.;S ue%A ¬ nŸkeks{kk;S ue%A ¬ nŸk/kuk;S
ue%A ¬ nŸkkjksX;k;S ue%A ¬ nkfEHkdk;S ue%A ¬¬nŸkiq=k;S
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
ue%A ¬ nŸknkjk;S ue%A ¬ nŸkgkjk;S ue%A¬¬ nkfjdk;S
ue%A ¬ nŸkHkksxk;S ue%AA740AA
¬ nŸk'kksdk;S ue%A ¬ nŸkgLR;kfn okguk;S ue%A¬¬
nŸkeR;S ue%A ¬ nŸkHkk;kZ;S ue%A ¬ nŸk'kkL=ko cksf/kdk;S
ue%A ¬ nŸkikuk;S ue%A¬¬ nŸknkuk;S ue%A ¬ nŸknkfjnzÓ
ukf'kU;S ue%A ¬ nŸklkS/kkouh oklk;S ue%A ¬ nŸkLoxkZ;S
ue%AA750AA ¬
¬ nklnk;S ue%A ¬¬nkL;rq"Vk;S ue%A ¬ nkL;gjk;S ue%A
¬ nklnklh 'kriznk;S ue%A ¬ nkj:ik;S ue%A
¬¬nkjoklk;S ue%A ¬ nkjokfl ânkLink;S ue%A ¬ nkjokfl
tukjk/;k;S ue%A ¬¬nkjokfl tufiz;k;S ue%A ¬ nkjokfl
fofuuhZrk;S ue%AA760AA
¬ nkjokfl lefpZrk;S ue%A ¬ nkjokL;k ârizk.kk;S ue%A ¬
nkjokL;fj ukf'kU;S ue%A ¬ nkjokfl fo?ugjk;S ue%A ¬
nkjokfl foeqfDrnk;S ue%A ¬ nkjkfXu :fi.;S ue%A ¬ nkjk;S
ue%A ¬ nkjdk;Zfj ukf'kU;S ue%A ¬¬nEiR;S ue%A ¬
nEirh"Vk;S ue%AA770AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬¬nEirhizk.k :fidk;S ue%A ¬ nEirhLusg fujrk;S ue%A
¬¬nkEiR;lk/ku fiz;k;S ue%A ¬¬nkEiR; lq[klsuk;S ue%A
¬ nkEiR; lq[knkf;U;S ue%A ¬ nEiR;kpkj fujrk;S ue%A
¬ nEiR;keksn eksfnrk;S ue%A ¬ nEiR;keksn lqf[kU;S ue%A
¬¬nkEiR;kg~ykn dkfj.;S ue%A ¬ nEirh"Vikn in~ek;S
ue%AA780AA
¬ nkEiR;izse :fi.;S ue%A ¬¬nkEiR;Hkksx Hkouk;S ue%A
¬ nkfMehQy HkksftU;S ue%A ¬ nkfMehQy larq"Vk;S ue%A
¬¬nkfMehQy ekulk;S ue%A ¬¬nkfMeh o`{klaLFkkuk;S ue%A
¬¬nkfMeh o`{kokflU;S ue%A ¬ nkfMeh o`{k:ik;S ue%A ¬
nkfMeh ouokflU;S ue%A ¬¬nkfMehQylkE;ks:i
;ks/kjlefUork;S ue%AA790AA
¬ nf{k.kk;S ue%A ¬ nf{k.kk:ik;S ue%A ¬ nf{k.kk:i
/kkfj.;S ue%A ¬ n{kdU;k;S ue%A ¬ n{kiq=~;S ue%A ¬
n{kek=s ue%A¬¬ n{kLoS ue%A ¬ n{kxks=k;S ue%A ¬
n{klqrk;S ue%A¬¬ n{k;K foukf'kU;S ue%AA800AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ n{k;K uk'kd=~;SZ ue%A ¬ n{k;KkUr dkfj.;S ue%A¬¬
n{kizlwR;S ue%A ¬ n{ksT;k;S ue%A ¬ n{koa'kSd ikoU;S ue%A
¬ n{kkRetk;S ue%A ¬¬n{klwUoS ue%A ¬ n{ktk;S ue%A
¬ n{ktkfrdk;S ue%A ¬ n{ktUeus ue%AA810AA
¬ n{ktuq"ks ue%A ¬ n{knsg leqn~Hkok;S ue%A ¬ n{ktU;S
ue%A ¬ n{k;kx /oaflU;S ue%A ¬ n{kdU;dk;S ue%A ¬
nf{k.kkpkj fujrk;S ue%A ¬¬nf{k.kkpkj rqf"Vnk;S ue%A ¬
nf{k.kkpkj lafl)k;S ue%A ¬ nf{k.kkpkj Hkkfork;S ue%A ¬
nf{k.kkpkj lqf[kU;S ue%AA820AA
¬¬nf{k.kkpkj lkf/krk;S ue%A ¬ nf{k.kkpkj eks{kkIR;S ue%A
¬ nf{k.kkpkj ofUnrk;S ue%A ¬ nf{k.kkpkj 'kj.;k;S ue%A
¬ nf{k.kkpkj gf"kZrk;S ue%A ¬ }kjiky fiz;k;S ue%A ¬
}kjokflU;S ue%A¬¬ }kjlafLFkrk;S ue%A ¬ }kj:ik;S ue%A
¬ }kjlaLFkk;S ue%AA830AA
¬¬}kjns'k fuokflU;S ue%A ¬ }kjd;SZ ue%A ¬ }kj/kk=~;S
ue%A ¬ nks"kek= fooftZrk;S ue%A ¬ nks"kkdjk;S ue%A ¬
nks"kgjk;S ue%A ¬ nks"kjkf'k foukf'kU;S ue%A ¬ nks"kkdj
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
foHkw"kk<Ók;S ue%A ¬¬nks"kkdjd ikfyU;S ue%A ¬ nks"kkdj
lgòkHkk;S ue%AA840AA
¬¬nks"kkdj lekuuk;S ue%A¬¬ nks"kkdjeq[;S ue%A ¬
fnO;k;S ue%A ¬ nks"kkdj djkxztk;S ue%A ¬¬nks"kkdj
leT;ksfr"ks ue%A ¬¬nks"kkdj lq'khryk;S ue%A ¬
nks"kkdjJs.;S ue%A ¬ nks"kln`'kkikax oh{k.kk;S ue%A ¬
nks"kkdjs"VnsO;S ue%A ¬ nks"kkdj fu"ksfork;S ue%AA850AA
¬¬nks"kkdj izk.k:ik;S ue%A ¬ nks"kkdj ejhfpdk;S ue%A ¬
nks"kkdjksYy ln~Hkyk;S ue%A ¬ nks"kkdj lqgf"kZ.;S ue%A ¬
nks"kkdj f'kjksHkw"kk;S ue%A ¬ nks"kkdj o/kwfiz;k;S ue%A ¬
nks"kkdj o/kwizk.kk;S ue%A¬¬ nks"kkdj o/kwerk;S ue%A ¬
nks"kkdj o/kwizhrk;S ue%A ¬ nks"kkdjo/oS ue%AA860AA
¬ nks"kkiwT;k;S ue%A ¬ nks"kkiwftrk;S ue%A ¬ nks"kgkfj.;S
ue%A ¬ nks"kktki egkuUnk;S ue%A ¬ nks"kktki ijk;.kk;S
ue%A ¬ nks"kkiqj'pkj jrk;S ue%A ¬ nks"kkiwtd iqf=.;S
ue%A¬¬ nks"kkiwtdokRlY; dkfj.;S txnfEcdk;S ue%A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬¬nks"kkiwtd oSfj?U;S ue%A ¬ nks"kkiwtd fo?uârs
ue%AA870AA
¬ nks"kkiwtd larq"Vk;S ue%A ¬ nks"kkiwtd eqfDrnk;S ue%A
¬ neizlwu lEiwT;k;S ue%A¬¬ neiq"ifiz;k;S ue%A ¬
nq;ksZ/kuiziwT;k;S ue%A ¬ nq%'kklulefpZrk;S ue%A ¬
n.Mikf.kfiz;k;S ue%A ¬ n.Mikf.kek=s ue%A ¬ n;kfu/k;s
ue%A ¬ n.Mikf.k lekjk/;k;S ue%AA880AA
¬¬n.Mikf.k iziwftrk;S ue%A ¬¬n.Mikf.k x`glDrk;S ue%A
¬¬n.Mikf.k fiz;aonk;S ue%A ¬ n.Mikf.k fiz;rek;S ue%A
¬¬n.Mikf.k euksgjk;S ue%A ¬ n.Mikf.k ârizk.kk;S ue%A
¬¬n.Mikf.k lqflf)nk;S ue%A ¬ n.Mikf.k ijke`"Vk;S ue%A
¬ n.Mikf.k izgf"kZrk;S ue%A ¬ n.Mikf.kfo?ugjk;S
ue%AA890AA
¬¬n.Mikf.k f'kjks/k`rk;S ue%A ¬ n.Mikf.k izkIrp;kZ;S ue%A
¬ n.Mik.;qUeq[;S ue%A ¬ n.Mikf.k izkIrink;S ue%A ¬
n.Mikf.k ojksUeq[;S ue%A ¬¬n.MgLrk;S ue%A ¬ n.Mik.;S

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
ue%A ¬ n.Mckgos ue%A¬¬ njkUrÑrs ue%A ¬ n.Mnks"dk;S
ue%AA900AA
¬¬n.Mdjk;S ue%A ¬¬ n.MfpŸk ÑrkLink;S ue%A ¬
nf.Mfo|k;S ue%A ¬ nf.Mek=s ue%A ¬¬nf.M[k.Md ukf'kU;S
ue%A ¬ nf.Mfiz;k;S ue%A ¬ nf.MiwT;k;S ue%A ¬
nf.Mlarks"k nkf;U;S ue%A ¬ nL;qiwT;k;S ue%A ¬ nL;qjrk;S
ue%AA910AA
¬ nL;qnzfo.k nkf;U;S ue%A ¬ nL;qoxZ ÑrkgkZ;S ue%A ¬
nL;qoxZ foukf'kU;S ue%A ¬ nL;qfu.kkZf'kU;S ue%A ¬ nL;qdqy
fu.kkZf'kU;S ue%A ¬¬nL;qfiz;d;SZ ue%A ¬ nL;qu`R;n'kZu
rRijk;S ue%A ¬ nq"Vn.Md;SZ ue%A ¬ nq"VoxZ fonzkfo.;S
ue%A ¬ nq"VoxZ fuxzgkgkZ;S ue%AA920AA
¬ nw"kdizk.k ukf'kU;S ue%A ¬ nw"kdksŸkkituU;S ue%A ¬
nw"kdkfj"V dkfj.;S ue%A ¬¬nw"kd}s"k.kd;SZ ue%A ¬ nkfgdk;S
ue%A ¬¬ngukfRedk;S ue%A ¬ nk#dkfj fugU=~;S ue%A ¬
nk#ds'oj iwftrk;S ue%A ¬ nk#ds'ojek=s ue%A
¬¬nk#ds'oj ofUnrk;S ue%AA930AA ¬
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nHkZgLrk;S ue%A ¬ nHkZ;qrk;S ue%A ¬ nHkZdeZfooftZrk;S
ue%A ¬ nHkZe¸;S ue%A ¬ nHkZrUoS ue%A ¬¬nHkZloZ
Lo:fi.;S ue%A ¬ nHkZdekZpkjjrk;S ue%A¬¬ nHkZgLr
ÑrkgZ.kk;S ue%A ¬ nHkkZuqdwyk;S ue%A ¬ nkEHk;kZ;S
ue%AA940AA
¬¬nohZik=kuq nkfeU;S ue%A ¬¬ ne?kks"k iziwT;k;S ue%A ¬
ne?kks"k ojiznk;S ue%A ¬ ne?kks"k lekjk/;k;S ue%A ¬
nkokfXu :fi.;S ue%A ¬¬nkokfXu :ik;S ue%A ¬
nkokfXufu.kkZf'kr egkcyk;S ue%A ¬ nUrna"Vªk lqjdyk;S ue%A
¬ nUrpfpZr gfLrdk;S ue%A ¬ nUrna"Vª L;Unuk;S
ue%AA950AA
¬¬nUrfu.kkZf'krk lqjk;S ue%A ¬ nf/kiwT;k;S ue%A ¬
nf/kizhrk;S ue%A ¬ n/khfp ojnkf;U;S ue%A ¬ n/khph"V
nsork;S ue%A ¬ n/khfpeks{k nkf;U;S ue%A¬¬ n/khfpnSU;
gU=~;S ue%A ¬ n/khfpnj nkfj.;S ue%A ¬ n/khfpHkfDr
lqf[kU;S ue%A ¬ n/khfpeqfu lsfork;S ue%AA960AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬¬n/khfp Kkunk=~;S ue%A ¬ n/khfp xq.knkf;U;S ue%A ¬
n/khfp dqylEHkw"kk;S ue%A ¬ n/khfpHkqfDr eqfDrnk;S ue%A ¬
n/khfp dqynsO;S ue%A ¬ n/khfp dqynsork;S ue%A ¬ n/khfp
dqyxE;k;S ue%A ¬ n/khfpdqy iwftrk;S ue%A ¬ n/khfp
lq[knk=~;S ue%A ¬ n/khfpnSU; gkfj.;S ue%AA970AA
¬ n/khfpnq%[k gU=~;S ue%A ¬ n/khfpdqy lqUn;SZ ue%A ¬
n/khfpdqy lEHkwrk;S ue%A ¬ n/khfpdqy ikfyU;S ue%A ¬
n/khfpnku xE;k;S ue%A ¬¬n/khfpnku ekfuU;S ue%A ¬
n/khfpnku larq"Vk;S ue%A ¬¬n/khfpnku nsork;S ue%A
¬¬n/khfpt; lEizhrk;S ue%A ¬¬n/khfpti ekulk;S
ue%AA980AA
¬ n/khfpti iwtk<Ók;S ue%A ¬¬ n/khfpti ekfydk;S ue%A
¬ n/khfpti larq"Vk;S ue%A ¬ n/khfpti rksf"k.;S ue%A ¬
n/khfpri lkjk/;k;S ue%A ¬¬n/khfp'kqHk nkf;U;S ue%A ¬
nwokZ;S ue%A ¬¬nwokZny ';kek;S ue%A ¬ nwokZny le|qr;s
ue%A ¬ nqxkZnsO;S ue%AA990AA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
¬ nqxZfrukf'kU;S ue%A ¬ nqxZfrHksfnU;S ue%A ¬
nqHkkZX;ukf'kU;S ue%A ¬ nqxkZvk|'kDr;S ue%A¬¬ nqxkZ'kwfyU;S
ue%A ¬¬nqxkZegkek;k;S ue%A¬¬ nqxkZf'kok;S ue%A ¬
nqxkZHkSjok;S ue%A ¬ nqxkZra=ea=;a=k;S ue%A ¬ nqxkZegknsO;S
ue%AA1000AA
QyJqfr& ukEuka lgòa nqxkZ;k nknhukfefr dhfrZreA ;% iBsr~
lk/kdk/kh'k% loZflf)yZHksŸkq l%AA
izkreZ/;kg~udkys p la/;k;ka fu;r% 'kqfp%A rFkk·/kZjk=le;s l
egs'k bokij%AA
'kfDr;qDrks egkjk=kS egkohj% iziwt;sr~A egknsoha edjk|S%
iapfHknzZO;lŸkeS%AA
;% lEiBsr~ Lrqfrfeeka l p flf)Lo:i/k`d~A nsoky;s 'e'kkus p
xaxkrhjs fut x`gsAA
okjkaxukx`gs pSo Jhxqjks% lafu/kkofiA ioZrs izkUrjs ?kksjs Lrks=esrr~
lnk iBsr~AA
nqxkZukelgòa fg nqxkZa i';fr p{kq"kkA 'krkorZuesrL;
iqj'pj.keqP;rsAA

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji
• Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

• Shri Baglamukhi Divya Sadhana

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413