Sie sind auf Seite 1von 10

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE

Osnovna kola: Aleksa anti


Razred i odjeljenje: IV 4
Broj uenika u odjeljenju: 24
Dan i datum realizacije: petak, 05. 03. 2010.godine
Realizator: Amina Deli
NASTAVNI PREDMET: MATEMATIKA (88. as po redu)
NASTAVNA TEMA: MNOENJE I DIJELJENJE DO HILJADU
NASTAVNA JEDINICA: Mnoenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem
TIP NASTAVNOG SATA: ponavljanje
OBLICI RADA: frontalni, rad u paru, individualni
NASTAVNE METODE: metoda razgovora, metoda objanjavanja, metoda
demonstracije, aktivnog uenja, dramatizacije, samostalnih radova
NASTAVNA SREDSTVA, IZVORI ZNANJA: prirunik, udbenik, internet, aplikacije
brojeva, nastavni plakat, nastavni listii na tri nivoa znanja, multimedijalna prezentacija, slika
CILj I ZADACI NASTAVNOG SATA:
Cilj nastavnog sata: osposobljavanje uenika da ponove, razumiju i primjene znanje o
usmenom i pismenom mnoenju dvocifrenog broja jednocifrenim brojem bez prelaza i sa
prelazom rjeavanjem zadataka
Zadaci:
Obrazovni: ponoviti usmeni postupak mnoenja dvocifrenog i jednocifrenog broja tako da
dvocifreni broj rastavimo na zbir desetica i jednica, a zatim svaki sabirak mnoimo
jednocifrenim faktorom i proizvode saberemo (rasporeivanje-distribucija);
ponoviti pismeno mnoenje dvocifrenog i jednocifrenoga broja unutar tablice mjesnih
vrijednosti i izvan nje kada je umnoak cifre desetice vei od 10, korake pri mnoenju
govorno popratiti; znanja primijeniti u rjeavanju zadataka.
Funkcionalni: razvijanje sposobnosti posmatranja, uoavanja, logikog miljenja i
zakljuivanja kod usmenog postupka mnoenja i primjene distributivnosti, te tehnike
pismenog mnoenja dvocifrenog i jednocifernog broja;
razvijati kod uenika smisao za logiko povezivanje matematikih sadraja sa realnim
ivotnim situacijama i prepoznati znaaj i vanost primjene matematike u svakodnevnom
ivotu i radu; njegovanje kritikog miljenja.
Odgojni: razvijanje radne atmosfere i pozitivnog odnosa prema radu matematike kroz
zajedniki i samostalan rad na zadacima; usavravati marljivost i ustrajnost, postupnost,
samostalnost i urednosti u radu. Potovati pravila rada u paru i njegovati govornu kulturu
matematikog izraavanja i komuniciranja.;
jaanje samopouzdanja i samoaktuelizacije.

STRUKTURA NASTAVNOG SATA


Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata ponovit emo dvocifrene i jednocifrene brojeve
(pokazati igrokaz o broju 27):
Uloge: Fahro (pripovjeda), Neris (broj 27), Selma (vila), Demo (broj 2), Lamija (broj 7),
Anel (broj 72)
Igrokaz o broju 27
Fahro: U jednoj uionici nae kole Aleksa anti ivio je jedan broj. Bio je usamljen kad bi uenici
otili kui. Jedino su ga oni razveseljavali.
Dolazi broj 27
Neris: Ja sam jako usamljen. Uh! Da mi je koji prijatelj!
Sve bih dao da kada djeca odu kui imam s kim popriati.
Fahro: U to je stigla dobra vila koja provjerava uionice, kada mi odemo kui. Ona pregleda stvari jesu li
nam sloene. Zavirila je u uionicu. A znamo da ona ispunjava elje...
Selma: ta eli broju 27?
Neris: elim prijatelje!
Selma: Sad u ti ostvariti elju. (dotakne zvjezdicom br 27)
Tada dolazi Demo 2, Lamija 7 i Anel 72
Selma: Eto, sada ima 3 prijatelja!
Neris: Ba ti hvala!
(dodirne sebe i svoje cifre)
Aha! Sada imam prijatelje! Ali vidi uda! Prijatelji su dio mene. Stvoreni su od mojih cifara. Vidite li?
Demo: Jednocifreni brojevi 2 i 7 i dvocifreni 72. (pokazuje dok govori)
Neris: Hvala dobra vilo!
Svi se poklone i idu na mjesto.
Sada kad smo ponovili o jednocifrenom i dvocifrenom broju, znamo tano kako se piu (koliko cifara) i
kako se pravilno izgovaraju, moemo se zahvaliti naim uesnicima igrokaza i dogovoriti se ta emo mi
danas raditi.
Glavni dio sata:
Najavljujem cilj: Mi smo prethodnih dana nauili mnoenje dvocifrenog i jednocifrenog broja (otkrivam
naslov na tabli), pa emo danas ponoviti. Prije nego to ponemo mnoenje ovih brojeva, ponovit emo
sve o mnoenju.
Poinjemo prezentaciju uesnika raunske operacije (radnje) mnoenja.(Fahro)
Objasniti uenicima: Vi ete dobiti nastavne listie, koji su spremni (dijelim uenicima)
Na listiima napisani su zadaci, naravno mi emo pisati rjeenja i odgovore. Ovo smo pripremili kako bi
svi uestvovali u radu i uradili vie zadataka.
1. a) Izraunaj proizvod brojeva 34 i 2.
(Mnoenje dvocifrenog i jednocifrenog broja bez prelaza radimo usmeno, zatim u tabeli mjesnih
vrijednosti i pismeno mnoenje).
Raunamo: Dvocifreni faktor rastavimo na zbir desetica i jedinica, zatim svaki sabirak mnoimo
jednocifrenim faktorom i proizvode saberemo.

34 2 = (30 + 4) 2 =
= 30 2 + 4 2 =
= 60 + 8 =
= 68
D

(ponavljamo da kod usmenog mnoenja koristimo osobinu


rasporeivanja (distribucije): Zbir mnoimo brojem tako da
svaki sabirak pomnoimo tim brojem, pa dobijene proizvode
saberemo.
Brojem 2 mnoimo prvo jedinice, a zatim desetice.
Govorimo: 2 puta 4 je 8( jedinica).2 puta 3 je 6
2
(desetica).

Krae mnoimo ovako:


342
pismeno mnoenje
68
b) Izraunaj proizvod brojeva 25 i 3. (Mnoenje dvocifrenog i jednocifrenog broja s
prelazom radimo usmeno, pa u tabeli mjesnih vrijednosti i pismeno)
25 3 = (20 + 5) 3 =
= 20 3 + 5 3 =
= 60 + 15 =
= 75
D

Govorimo: 3 puta 5 jedinica je 15 jedinica , 5


jedinica piemo a jednu deseticu prenosimo i
sabiramo sa deseticama, 3 puta 2 je 6 plus
jedna destica koju smo pamtili je 7 desetica.

Ili krae odnosno pismeno:


25 3
75

2. Pomnoimo sada u tabeli mjesnih vrijednosti brojeve 45 i 7, da vidimo znamo li mnoiti


kada i cifra desetica prelazi u stotice.
S

Pismeno:
45 7
315

Govorimo 7 puta 5 je 35 jedinica, 5


jedinica piemo a 3 desetice pamtimo i
sabiramo sa deseticama. 7 puta 4 je 28
desetica, plus 3 desetice je 31 desetica, a to
je 1 desetica i tri stotice.

3. Djevojica Narcisa (na blagajnik) otila je knjiaru blizu kole. Svaki uenik donio je
po 3 KM i predao Narcisi, jer trebala je kupiti geografsku kartu naeg kantona Sarajevo i
kartu Bosne i Hercegovine za svakog uenika u naem razredu. Prethodni dan dogovorila
je sa knjiarkom Lamijom da e danas doi...
4.
Posmatramo Narcisin dolazak. Lamija broji karte i daje Narcisi, a zatim rauna...
Lamija rauna na papiru, a drugi uenik ita zadatak na platnu: (Lamija i Narcisa se
vraaju na svoje mjesto). Zajedno analiziramo zadatak:
Nercisa, blagajnik IV 4 odjeljenja, koji ima 24 uenika skupila je novac za geografske
karte. Svaki uenik je donio po 3 KM, jer toliko kotaju dvije karte (Kanton Sarajevo i
BiH). Koliko je Narcisa skupila novca?
Koliko je Narcisa platila geografske karte?
Koliko je geografskih karata kupila?
Analiza zadatka: Ko je blagajnik u IV 4? Koliko uenika ima u IV 4? ta je Narcisa trebala
kupiti? Koliko je Narcisa skupila novca od svojih drugara?
Zatim drugi rauna na tabli (nakon razgovora o kupovini i analize dijela zadatka)
Koliko e Narcisa platiti KM Lamiji?
Raunat emo samo pismeno:
24 3
72
Odgovor: Narcisa je skupila 72 KM od svojih drugara.
Narcisa je platila Lamiji 72 KM.
(Kada imamo dva ista reuna, ne treba pisati).
ta jo nismo odgovorili? Koliko je geografskih karata kupila? Za svakog uenika po dvije.
Kako emo to izraunati?
24 + 24 = 48
Ili 24 2
48
I na trei odgovor bi bio: Narcisa je kupila 48 geografskih karata.
Provjeriti kod Lamije (slau li se rauni i broj kupljenih karata)
5. A sada emo se malo poigrati sa naim brojevima iz igrokaza. Zamolit emo ih da izau
pred tablu. Pitati uenike mogu li sastaviti zadatak na osnovu ovih brojeva koje vidimo
(rad u parovima), dijelim papire u boji.
Moe raunski zadatak, a moe i tekstualni (ta eli koji par) Rad u parovima
Analiza zadataka
Biramo nekoliko zadataka, itamo ih, kaemo rjeenja, pregledam ostale prijedloge.
(Ovaj zadatak se ne pie)

Razgovaramo o eko projektu u naoj koli, nakon toga postavljam sliku: ta vidite na slici?
ta se dogodilo na Baariji? Zato su ljudi ispred cisterne za vodu? ta mislite?
itamo zadatak
6. U starom dijelu naeg grada Sarajeva nestalo je vode. KJP Vodovod je javilo
graanima da moraju ispitati istou vode. Stigla je cisterna. Ljudi stoje ispred
cisterne i mogu natoiti po 5 litara. Pogledaj sliku!
Koliko je ljudi u redu? Koliko e ukupno litara vode natoiti iz cisterne ljudi koji
stoje u redu?
Analiza slike zajedno, razovor o uvanju vode
Analiza zadatka ta znamo: Gdje je nestalo vode? ta je Vodovod javio graanima? Gdje je
stigla cisterna? Gdje stoje ljudi? Po koliko litara vode moe natoiti svaki ovjek?
Koliko je ljudi ispred cisterne? ta trebamo izraunati, kako emo to izraunati?
Rjeavanje (ueniki prijedlozi)
Raunaj pismeno!
13 5
65
Odgovaramo zajedno i zapisujemo odgovore.
Odgovor: Trinaest ljudi stoji u redu ispred cisterne. Natoit e ukupno 65 litara vode.
Podjela nastavnih listia (tri nivoa)
Objanjavam zadatke
Radimo 1. i 2. a 3. je za domau zadau
itanje zadataka, pitanja uenika
Rad na zadacima (individualno). Obratiti panju na postupak mnoenja, pravilno potpisivanje
proizvoda
Provjeriti tanost rjeenja (1.i 2.)zadatka kako bi se provjerila uinkovitost asa.
Ukratko ponoviti (prezentacija)
Osvrt na odgojni dio iz igrokaza (prijateljstvo, pravila ponaanja, istoa uionice).
Zavrni dio sata: Sarajevo (Neris)
Kulturno historijski spomenici uz pjesmu Kemala Montena o naem gradu Sarajevu.
(Korelacija s nastavom Moje okoline - posljednji dvocifreni broj koji smo koristili u zadacima
odgovara godini izgradnje objekta to smo itali u zanimljivostima)

Mnoenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem


(ponavljanje)

5. 3. 2010.

1.a) Izraunaj proizvod brojeva 34 i 2.


34 2 =
=
=
=
D

pismeno mnoenje
342
2

b) Izraunaj proizvod brojeva 25 i 3.


25 3 =
=
=
=
D

25 3
3

2. Pomnoimo sada u tabeli mjesnih vrijednosti brojeve 45 i 7.


S

Pismeno:
45 7

3. Narcisa, blagajnik IV 4 odjeljenja, koji ima 24 uenika skupila je novac za geografske


karte. Svaki uenik je donio po 3 KM, jer toliko kotaju dvije karte (Kanton Sarajevo i
BiH). Koliko je Narcisa skupila novca?
Koliko je Narcisa platila geografske karte?
Koliko je geografskih karata kupila?
Raunat emo samo pismeno:
R: 24 3
Odgovor: ___________________________________________________
___________________________________________________________
I na trei odgovor bi bio: ______________________________________
Provjeriti kod Lamije (slau li se rauni i broj kupljenih karata)

4. U starom dijelu naeg grada Sarajeva nestalo je vode. KJP Vodovod je javilo
graanima da moraju ispitati istou vode. Stigla je cisterna. Ljudi stoje ispred cisterne
i mogu natoiti po 5 litara. Pogledaj sliku!
Koliko je ljudi u redu? Koliko e ukupno litara vode natoiti iz cisterne ljudi koji stoje
u redu?
Raunaj pismeno!

Odgovor: ______________________________________________
______________________________________________

Mnoenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem


( I nivo)
1. Izraunaj:
13 2=

13 2

2. U tri staklenika posaeno je po 24 rue. Koliko je ukupno rua posaeno u


tri staklenika?
R:
O:_________________________________________

3. Izraunaj pismeno!
13 3

29 7

29 5

Mnoenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem


( II nivo)
1. Izraunaj:
a) 18 6=

b)

24 8=

18 6

24 8

2. Slastiar je kupio 4 vree eera. U svakoj vrei bilo je po 20 kg eera.


Koliko je kg eera slastiar donio u slastiarnu? Raunaj pismeno!
R:

O:_________________________________________

3. Izraunaj pismeno!
13 7

23 5

29 8

24 6

34 9

Mnoenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem


( III nivo)
1. Izraunaj:
a) 18 6=

b)

22 8=

18 6

22 8

2. Krojaica ije nonje naim lanovima folklorne sekcije. Upravo je krenula


da kupi materijal. Za koulje potrebno joj je 2 metra svilenog materijala, a
za dimije po 3 metra satena. Treba da saije 17 koulja i 14 dimija. Koliko
e krojaica kupiti metara materijala za dimije i za koulje ukupno?
Razmisli, pa raunaj! Mnoenje dvocifrenog broja jednocifrenim raunaj
pismeno!

R:
O:_________________________________________

3. Izraunaj pismeno!
13 7

23 5
29 8

43 7

38 9