Sie sind auf Seite 1von 5

SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PROJEK

Bil. Jawatan Tugas

1 Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat dan


bertanggungjawab atas kesempurnaan semua
mesyuarat.

Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala


keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang
sewajarnya.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh


Penasihat dari masa ke semasa.

2 Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan


tanggung jawab yang diberi.

Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan


pengerusi.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh


Penasihat dari masa ke semasa.

3 Setiausaha Bekerja dalam satu pasukan bersama AJK lain

Menguruskan surat-menyurat

Menghebahkan maklumat dan pekeliling

Memanggil mesyuarat sekiranya perlu

Mencatat minit mesyuarat


Membantu pengerusi merancang dan menyelaras

aktiviti.

Menyediakan fail setiap AJK projek

Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli

Menyediakan carta organisasi projek

Mencatat kehadiran ahli

4 Bendahari Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan


projek

Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua


perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas
kesahihannya.

Menyediakan Penyata Kira-Kira serta


menandatanganinya.

Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di


dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.

Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan


dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh


Penasihat dari masa ke semasa.

5 AJK Keselamatan Membuat jadual tugas keselamatan malam mengikut

giliran.

Mempastikan semua ahli tidak tertinggal sewaktu


menjalankan aktiviti.

Mempastikan setiap ahli memberi kerjasama.

Mempastikan barangan keselamatan projek lengkap

6 AJK Makanan Menyenaraikan bahan memasak serta jadual tugas

memasak.

Memastikan segala bahan mentah masakan mencukupi.

Menyediakan kos perbelanjaan untuk keperluan

masakan.

7 AJK Aktiviti Membantu pengerusi merancang dan menyelaras aktiviti

projek

Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan

Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli

Sentiasa mengemaskini maklumat dan bahan nota

Sentiasa mengutamakan tugas akademik

8 AJK Peralatan Menyenaraikan segala peralatan yang perlu dibawa.


Menyediakan peralatan yang perlu dibawa.

Memastikan peralatan sentiasa cukup atau tidak hilang.

Memastikan peralatan selamat untuk digunakan.

9 AJK Pengangkutan Mempastikan kenderaan selamat untuk dibawa.

Mengganggarkan kos perbelanjaan pengangkutan.

10 AJK Dokumentasi Mengambil gambar dan video untuk dijadikan laporan

dokumentasi projek.

Mengumpulkan minit mesyuarat untuk dimasukkan

ke dalam laporan akhir projek.

Membuat laporan akhir projek sebagai kenang -

kenangan.

11 AJK Buku Program Membuat buku program untuk aktiviti projek

Disediakan oleh,
Mohd Afiq Syazwan bin Jame’an