You are on page 1of 1

8. 2013.

2. "
".
: 08-1981/4
, 1. 2013.

,
, ..

1016.
7 4
( ",
14/12), , 5. 2013.
,
1.
, :
- , ,
- , .. ,
- , .


, 15. 2013.,

.
: 08-2046/5
, 5. 2013.

,
, ..

1017.

Na osnovu lana 74 Zakona o ureenju prostora i izgradnji objekata ("Slubeni list CG", br.51/08, 34/11, 35/13), Ministarstvo odrivog razvoja i turizma donijelo je
PRAVILNIK
O NAINU OBRAUNA POVRINE I ZAPREMINE
OBJEKATA
Predmet
lan 1
Ovim pravilnikom propisuje se nain obrauna povrine
i zapremine objekata tokom izrade tehnikedokumentacije za
graenje objekatakao igeodetskih snimaka objekatakoji se koriste u postupcima izdavanja graevinske i upotrebne dozvole
u skladu sa Zakonom o ureenju prostora i izgradnji objekata.
Povrina i zapremina objekta
lan 2
U dijelu tehnike dokumentacije za graenje objekta
(projekat arhitekture i projekat unutranje arhitekture)povrina
i zapremina objektaiskazuju se pod naslovom: Obraun povrina i zapremina.
Obavezne povrine i zapremina objekta
lan 3
Obavezne povrine objekta koje se iskazuju u projektu
arhitekture i projektu unutranje arhitekture objekta su: graevin-

9 - 47

ska bruto povrina objekta (ukupno i po etaama), neto povrina


objekta (ukupno, po etaama i po posebnim djelovima objekta).
U projektuiz stava 1 ovog lana, iskazuje se i zapremina
objekta.
Znaenje izraza
lan 4
Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedea
znaenja:
- objekat je prostorna, funkcionalna, konstruktivna i
arhitektonska cjelina (zgrade svih vrsta);
- posebni dio objekta je dio objekta na jednoj ili vie etaa
koji ini funkcionalnu cjelinu (stan, poslovni prostor, podrum,
potkrovlje,garaa u sklopu objekta, odnosno garano mjesto);
- etaa je prostor izmeu dvije uzastopne gornje povrine
poda ili izmeu gornje povrine poda i krova i mogu biti potpuno ili djelimino ispod ili iznad terena, a projektovane i
izgraene su kao zatvoreni ili otvoreni prostori;
- potkrovlje je dio krovnog prostora koji se koristi u
skladu sa odgovarajuom namjenom i funkcijom objekta.
Graevinska bruto povrina objekta
lan 5
U graevinsku bruto povrinu objekta obraunavaju se
povrine svih etaa objekta, koje obuhvataju bruto povrine
podova i nekorisne povrine etaa, obraunate u skladu sa
crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.
Neto povrina objekta
lan 6
U neto povrinu objekta obraunavaju se neto povrine
prostorija svih etaa objekta, obraunate u skladu sa crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.
Nain obrauna povrina objekta
lan 7
Nain obrauna povrina objekta(povrina etae, nekorisna povrina etae, bruto povrina poda, povrina pod spoljanjom konstrukcijom, unutranja povrina poda,povrina pod
unutranjom konstrukcijom,neto povrina poda, povrina pod
pregradnim zidovima, neto povrina prostorija, povrina tehnikih prostorija, povrina za komunikaciju, povrina sanitarnih prostorija, povrina primarne namjene) vri se u skladu sa
crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.
Povrine iz stava 1 ovog lana definisane su crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.
Povrina objekta sa ogranienim pristupom
lan 8
Povrina objekta sa ogranienim pristupom je dio povrine objekta, ija ista visina ne prelazi 1,5 m.
U neto povrinu prostorija ne uraunavaju se povrine
dijela etae iste visine manje od 1,5 m.
Obraun zapremine objekata
lan 9
Obraun zapremine objekata vri se u skladu sa crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.
lan 10
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom listu Crne Gore.
Broj:05 320/7
Podgorica, 2.oktobra 2013.godine
Ministar,
Branimir Gvozdenovi, s.r.