You are on page 1of 2

slika4.

pdf

Prezime Ime

Univerzitet u Tuzli
Fakultet elektrotehnike
Tehnologije za podrku tehnikom pisanju

ZIMA 2012
Prezime Ime

esti Zadatak
Bazna veliina fonta dokumenta A4 formata postavljena je na 10 pt a margine 25 mm. Stil dokumenta
(zaglavlje i podnoje) preuzet je iz prethodne zadae pri emu je naslov zadae vertikalno pomjerene za
5 mm u odnosu na prethodni i naredni paragraf. Poetak svakog paragrafa je uvuen po 5 mm kao i u
prethodnoj zadai.
Koristei opcije height i width okruenja axis postaviti visinu i irinu sljedeeg dijagrama na 50
mm i 160 mm, respektivno. Nacrtati sljedee funkcije
f (x) = 4e0.1x sin

180x

(1)

u 100 taaka koristei kubnu Bezierovu interpolaciju,


f g(x) =

x2
+ cos (120x)
900

(2)

u 100 taaka koristei kubnu Bezierovu interpolaciju,


f (x) =

x3 28x2 + 196x 288


100

(3)

u 100 taaka koristei linearnu interpolaciju,


4

f (x)

2
0
2
0

10
x

12

14

16

18

20

Slika 1: Graci funkcije f (x)


Na dijagramu desno prikazane su vrijednosti iz
le-a fun.tr (priloen u jedanaestom predavanju i
nije ga potrebno slati u arhivi zadae).
Druga stranica dokumenta predstavlja jednu
pdf stranicu le-a rez_prva.pdf na kojoj se nalazi vae ime (pdf le nije potrebno slati u arhivi zadae). Na treoj stranici prikazana je slika
koju je potrebno replicirati. Sve informacije (boje,
veliine blokova (nodes) udaljenosti blokova) proizvoljno odabrati.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

Slika 2:
1

0.6

0.8

slika4.pdf

Prezime Ime

AKADEMIJA
DRAMSKIH
UMJESTNOSI

AUTOMATIKA I
ROBOTIKA

EDUKACIJSKO
REHABILITACIJSKI
FAKULTET

EEMS

EKONOMSKI
FAKULTET

ESKE

FAKULTET
ELEKTROTEHNIKE

RAUNARSTVO I
INFORMATIKA

FAKULTE ZA
TJELESNI ODGOJ I
SPORT

TELEKOMUNIKACIJE

FARMACEUTSKI
FAKULTET
UNIVERZITET
U TUZLI

FILOZOFSKI
FAKULTET
MAINSKI
FAKULTET
MEDICINSKI
FAKULTET
PRAVNI
FAKULTET
PRIRODNO
MATEMATIKI
FAKULTET
RUDASKO GEOLOKO
GRAEVNSKI
FAKULTET
TEHNOLOKI
FAKULTET

Slika 2: Struktura Univerziteta u Tuzli