You are on page 1of 36

Ochrany a automatiky 3U3I

RTU7
Dokumentace k ochranm a automatikm
Konfigurace 3U3I
Verze parametr ochran 112.01
Verze parametr zznam 112.01
FW 112.01 a ve
Verze dokumentu 2013-01-21

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Obsah
OBSAH

VOD

MEN

Vzorkovn
Men hl
Filtrace
Men frekvence
Penos aktulnch hodnot men
Rozsahy
Men vkon
Ovldn silovho prvku
Pepnn aktivnho bloku ochran
Inicializace ochran
Signalizace
Signalizace psoben kontaktem rel
Blokovn vypnut a zapnut ochranou
Signalizan panel
sla funkc ANSI

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

ADRESY SIGNL A MEN RTU7 V KONFIGURACI 3U3I

Men
Signly

8
9

OCHRANY

15

Parametrizace
Spolen parametry
Obecn nadproudov ochrana
Pepov ochrana
Podpov ochrana
Frekvenn ochrana vysok frekvence
Frekvenn ochrana nzk frekvence
Zemn ochrana
Impulsn zemn ochrana
Konduktann zemn ochrana
Wattmetrick zemn ochrana
Zemn ochrana pipnut R v uzlu TR
Napov nesymetrie
Proudov nesymetrie

15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

AUTOMATIKY

30

Vypnut pi nespnm OZ
Optovn zapnn (OZ)

30
31

PORUCHOV ZZNAMY

33

Spolen nastaven
Analogov kanly
Digitln kanly

33
35
35

SIGNALIZACE

36

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

vod
Ven zkaznku, dostv se Vm do rukou dokumentace k ochrannm funkcm a automatikm, kter jsou implementovny do
jednotek ady RTU7 spolenosti ELVAC a.s. Dokument obsahuje popis jednotlivch funkc spolen s postupem parametrizace
pomoc parametrizanho software RTU Uivatelsk centrum.
Technick podpora
Na snahou pi vytven tohoto dokumentu bylo vytvoit srozumiteln nvod pro uivatele naich zazen. Pokud pi ten
dokumentu narazte na njak problm nebo nesrozumitelnost, nevhejte kontaktovat nai technickou podporu, kter Vm ve
vysvtl, ppadn provedeme aktualizaci tohoto dokumentu. Dokument prbn aktualizujeme, proto si prosm ovte aktulnost
dokumentu.
kolen
Naim zkaznkm tak nabzme kolen nejen pro pouit ochrannch a automatizanch funkc jednotek ady RTU7. V ppad
zjmu o kolen prosm kontaktujte produktovho manaera.

Autorsk prvo
pravy, nebo poskytnut obsahu tet stran, a to jakmkoliv zpsobem, je bez vslovnho psemnho souhlasu spolenosti
ELVAC a.s. zakzno.
Copyright 2009-2013 ELVAC a.s.

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Men
Nsledujc kapitoly popisuj algoritmy men a vpotu jednotlivch veliin.

Vzorkovn
Jednotka m fzov napt a fzov proudy ve tech fzch. Proudy jsou meny dvma vstupnmi rozsahy (proudy ix a ixH), co
umouje pesn men tynsobku jmenovitho proudu. Jmenovit rozsah je dn pouitou mic kartou. Pro men se pouv
10-ti bitov A/D pevodnk, kter umouje soubn vzorkovn a 4 vstup. Dky soubnmu vzorkovn nen mezi vzorky i1, i2, i3
dn fzov posun. Takt mezi vzorky u1, u2, u3 nen dn fzov posun. Pro men proud a napt se pouvaj dva A/D
pevodnky, m je dosaeno nulovho fzovho posunu mezi vzorky proud a napt.
Vechny men proudy a napt se vzorkuj 180-krt za 10 ms. 3i0 a u0 je potno kadch 10ms/180 jako souet okamitch
hodnot t fzovch proud a napt. Vechny okamit hodnoty proud a napt jsou filtrovny psmovou propust 30 Hz a 80 Hz.
Tyto filtrovan hodnoty se pouvaj pro men hlu mezi -i0 a u0 a tak pro vpoet efektivn hodnot 3I0 a U0. Zpracovn
zmench hodnot je provdno 180-krt za 10 ms. Efektivn hodnoty se potaj kadch 10 ms. S tmito hodnotami se pracuje
v ochrannch funkcch. Do nadazenho systmu se pen prmr za 1 s (prmr ze 100 hodnot), pokud je pekroen standardn
soutov nebo diferenn filtr men, nebo je pekroena nastaven mez.

Men hl
hly se m 180-krt za 10 ms (rozlien 1). hly 1/2/3 se m mezi fzovmi proudy a naptmi. Kdy je efektivn hodnota
U1/U2/U3 men ne 1% (z nastavenho rozsahu) a I1/ I2/ I3 je men ne 0,5% (z nastavenho rozsahu), hel se nem a nastavuje se
na 0 (cos 0 = 1).
hel 0 se m mezi u0 a i0. Pro vpoet hlu mezi u0 a -i0 se pouv filtrovanch hodnot (viz dal kapitola). hel se m trvale,
kdy je vak sekundov prmr efektivn hodnoty U0 men ne 1,08% (z nastavenho rozsahu), nebo sekundov prmr efektivn
hodnoty 3I0 je men ne 0,78% (z nastavenho rozsahu), do nadazenho systmu se pen cos 0 = 1.

Filtrace
Aktuln hodnoty ux a ix jsou filtrovny SW psmovou propust 30 Hz a 80 Hz. Mezi filtrovanmi hodnotami je nulov fzov posun.
Penos filtru je po filtraci kompenzovn odpovdajc konstantou.

Men frekvence
2

j2/3

Frekvence se m u sousledn sloky napt, kter se vypote podle vztahu: U SS = (U1 + aU2 + a U3)/3, kde a = e . Rozsah men
frekvence je 10 a 100 Hz. Men frekvence probh tak, e se m as mezi x prchody uSS nulou (ze zpornho do kladnho
napt) za 100 ms. Ze zmenho asu se vypotv frekvence. Pokud je hodnota vech sdruench napt men ne 10% z rozsahu,
frekvence se nastav na 0 Hz. V nadazenm systmu se nastavuje rozsah od 0 do 100 Hz (odpovd 0 a 32767). Minimln krok je
0,024 Hz. Pi frekvenci 30 Hz a 80 Hz je pesnost men lep ne 0,07 % (tj. 0,035 Hz pi frekvenci 50 Hz).

Penos aktulnch hodnot men


Aktuln hodnoty jsou peneny, kdy dojde k pekroen integranho nebo diferennho filtru men. Pi pekroen filtru men
u nkterho ze vstup, mohou bt automaticky peneseny i aktuln hodnoty ostatn vstup, u kterch je povolen skupinov penos.
Dky tto monosti dochz ke snen mnostv penench dat, nebo pi zmn jedn z hodnot zpravidla dochz i ke zmn
ostatnch hodnot v krtkm asovm intervalu. Dle je tmto zajitno, e vechny penesen hodnoty byly aktuln ve stejn as.

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Rozsahy
Pro ochrany se zadvaj rozsahy stejn jako pro napov a proudov vstupy. Vechny rozsahy a parametry jsou zadvny
v efektivnch hodnotch. V nsledujc tabulce jsou uvedeny rozsahy pro proudov a napov vstupy. Do nadazenho systmu je
penesena maximln hodnota, kter je uvedena ve sloupci Maximln penesen hodnota. V parametrech ochran je mono (m
smysl) zadvat maximln hodnoty uveden ve sloupci Maximln zmen hodnota. Pi zmn jmenovitho rozsahu se
odpovdajcm zpsobem zmn i hodnoty v dalch sloupcch. Hodnoty v dcch bez pevodu se nemn.
Jmenovit
rozsah

Nastavovan
rozsah

Maximln
penesen
hodnota

Maximln
zmen
hodnota

Proudov vstupy [A]


Proudov vstupy (bez pevodu)

100
8192

400
32767

400
32767

400
32767

Napov vstupy [kV]


Napov vstupy (bez pevodu)

22
27306

26,4
32767

26,4
32767

26,4
32767

Men vkon
Jednotka m inn, jalov a zdnliv vkon. inn vkon se pot jako suma souin aktulnch hodnot proud a napt ve vech
fzch. Jalov vkon se pot jako suma souin aktulnch hodnot proud a napt ve vech fzch s posunutho o 90. Zdnliv
vkon se pot kadch 10 ms z innho a jalovho vkonu. Rozsah pro P, Q, S je 0 a 3 * U * I.

Ovldn silovho prvku


Silov prvek je mon ovldat libovolnm vstupem jednotky (voliteln v parametrizaci). Jeden vstup je definovn pro zapnn
silovho prvku. K tomuto vstupu me bt definovn pomocn vstup, kter slou pro dvouplov ovldn. Dle je definovn
vstup pro vypnut silovho prvku. K vypnacmu vstupu me bt pro dvouplov ovldn definovn pomocn vstup.
Pi ovldn m pednost povel pro vypnut silovho prvku. Provede-li se ovldn vstupu pro vypnut silovho prvku, automaticky
se zru vstup pro zapnut silovho prvku (je-li aktivn). Kdy se ru vstup pro zapnut silovho prvku, ru se i pomocn vstup pro
zapnut silovho prvku (je-li definovn).

Pepnn aktivnho bloku ochran


Jednotka v konfiguraci 3U3I obsahuje dva bloky ochran (typicky s rznmi hodnotami parametr), piem jednotka vdy pracuje jen
s jednm blokem ochran. Pepnn se provd pomoc ovldn signlu 161-Zlon blok ochran. Zptnm tenm tohoto signlu je
mon zjistit, kter blok je prv aktivn. Po pepnut bloku ochran dojde k inicializaci ochrannch funkc stejn jako po parametrizaci
nebo resetu jednotky.

Inicializace ochran
Po restartu/zapnut a parametrizaci jednotky a po pepnut aktivnho bloku ochran probh inicializace ochran. Tato inicializace
probh 15 sekund. Bhem tto doby je zakzna signalizace popud i psoben, takt je zakzno vypnut/zapnut ochranou. Na
zatku inicializace jsou vynulovny vechny popudy a psoben a jsou nateny vybran aktivn parametry.

Signalizace
Jednotliv ochrany a automatiky mohou signalizovat popudy, psoben a vypnut pomoc signl. Povolenm odpovdajcch signl
se povol jejich penos do nadazenho systmu. U kadho signlu je mon navc definovat, zda se m penet jako dvoubitov a
6

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

zda m bt negovn. Pokud je povolen penos signlu, kter je navzn na ochranu, kter nen povolena, je tento signl penen
s atributem neaktuln.

Signalizace psoben kontaktem rel


U jednotlivch ochran je mon povolit signalizaci sepnutm kontaktu rel. Signalizace pes kontakt rel je zakzna, kdy je adresa
nastavena na nen, nebo je rovna adrese vypnacho rel, nebo je rovna adrese zapnacho rel, nebo je rovna adrese rel pro
zapnn topnho tlesa, nebo je rovna adrese rel pro chlazen. Signalizace psoben pes kontakt rel je prodlouena o 40ms. Je to
z toho dvodu, aby se potlailo ppadn kmitn. Vce ochran me pouvat pro signalizaci psoben stejn rel. Vsledn stav
takovho rel je dn logickm soutem psoben vech ochran, kde je adresa tohoto rel nastavena.

Blokovn vypnut a zapnut ochranou


Vypnut a zapnut ochranou je mon blokovat pomoc parametr a tak pomoc specilnch signl. Tyto signly maj vchoz stav
blokovn vypnut/zapnut (1 = vypnut/zapnut ochranou je blokovno). Pomoc negace tchto vstup je mon doclit obrcen
logiky (1 = povolen vypnut/zapnut ochranou). Stav tchto vstup je mon zptn signalizovat pomoc odpovdajcch vstup. U
tchto vstup je tak mono aktivovat negaci.

Signalizan panel
K jednotce RTU7 je mon pipojit signalizan panel. Vznam jednotlivch LED je parametrizovateln a je mon na nich zobrazit
rzn informace z ochran. Parametrizace signalizanch LED se provd ve vrazech.

sla funkc ANSI


V nsledujc tabulce jsou uvedeny popisy pro sla funkc ANSI, kter jsou dle v textu zmiovna.
slo funkce

Popis

ANSI 50
ANSI 51
ANSI 50N
ANSI 51N
ANSI 67
ANSI 67N
ANSI 59
ANSI 59N
ANSI 27
ANSI 81H
ANSI 81L

Okamit fzov nadproudov ochrana


asov zpodn fzov nadproudov ochrana
Okamit ochrana proti zemnmu zkratu
asov zpodn ochrana proti zemnmu zkratu
Smrov fzov nadproudov ochrana
Smrov zemn ochrana
Pepov mezifzov ochrana
Pepov fzov ochrana
Podpov mezifzov ochrana
Frekvenn ochrana vysok frekvence
Frekvenn ochrana nzk frekvence

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Adresy signl a men RTU7 v konfiguraci 3U3I


V nsledujcch tabulkch jsou popsny vechny signly a men, kter jednotka ady RTU7 v konfiguraci 3U3I poskytuje.

Men
Vstupy
Adresa

Vznam

Rozsah

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

I1
I2
I3
I - prmr I1, I2, I3
3I0 (filtrovan)
Uf1
Uf2
Uf3
Uf - prmr Uf1, Uf2, Uf3
U0 (filtrovan)
U12
U23
U31
US prmr U12 ,U23 ,U31
P
Q
S
cos

0 a IMAX
0 a IMAX
0 a IMAX
0 a IMAX
0 a IMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a UMAX
0 a 3*IMAX*UMAX
0 a 3*IMAX*UMAX
0 a 3*IMAX*UMAX
0 a 1

20
21
121
122
123
124
125
126
127
128

cos 0
Frekvence
Maximln vyuit procesoru od poslednho resetu (0 a 100%)
Aktuln vyuit procesoru v posledn sekund (0 a 100%)
Kapacita akumultor
U baterie
U zdroje
Extern teplota (u zlonho AKU)
Intern teplota (na desce RTU)
Poet zznam (1ms vzork i, u)

0 a 1
0 a 100 Hz
0 a 100 %
0 a 100 %
0 a 100 %
0 a 30 V
0 a 60 V
0 a 130 C
0 a 130 C
0 a 32767

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Signly
Vstupy
Adresa

Vznam

0 a 19
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

DI na jednotce
Peteen zmnovho bufferu
Reset jednotky
Porucha napjecho zdroje
Stav ovldacho rel pro zapnn chlazen (pokud rel nen definovno, je signalizovna 0)
Stav ovldacho rel pro zapnn topen (pokud rel nen definovno, je signalizovna 0)
Porucha dobjen akumultoru
Rezerva
Porucha zznam 0. blok (chybn CRC bloku parametr nebo kalibrace)
Rezerva
Rezerva
Porucha ochran 1. blok (chybn CRC bloku parametr nebo kalibrace)
Porucha ochran 0. blok (chybn CRC bloku parametr nebo kalibrace)
Chyba 1 = funknost jednotky je omezena, 0 = ve je OK
Chyba parametr vstup a vstup 1 chyba (nesouhlas CRC), 0 = parametry jsou OK
Chyba systmovch parametr 1 = chyba (nesouhlas CRC), 0 = parametry jsou OK
Pokles kapacity baterie 0 = baterie je OK, 1 = baterie m nzkou kapacitu
Kopie vstupu DI1
Kopie vstupu DI0
Porucha ochran 1 = ochrany jsou deaktivovny (chyba CRC ochran, nebo kalibrace)
Zdroj synchronizace asu 0 = nadazen systm, 1 = zazen na sbrnici, 2 = extern zazen
Reset modemu
Odpojen napjen
Automatick vypnut jednotky za 60s
Blokovn vypnut zakzno vypnut od vech ochran a automatik
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 1. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 2. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 3. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 4. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 5. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 6. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 7. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 8. stupe
Blokovn vypnut od pepov ochrany 1. stupe
Blokovn vypnut od pepov ochrany 2. stupe
Blokovn vypnut od pepov ochrany 3. stupe
9

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Blokovn vypnut od podpov ochrany 1. stupe


Blokovn vypnut od podpov ochrany 2. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany vysok frekvence 1. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany vysok frekvence 2. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany nzk frekvence 1. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany nzk frekvence 2. stupe
Blokovn signalizace napov nesymetrie
Blokovn vypnut od napov nesymetrie
Blokovn signalizace proudov nesymetrie
Blokovn vypnut od proudov nesymetrie
Blokovn vypnut zemn smrovou ochranou
Blokovn vypnut pi nespnm OZ (ve druh beznapov pauze)
Blokovn optnho zapnut (OZ)
Nastaven OZ: 0 = vypnut, 1 = rychl (1. cyklus zapnut, 2. cyklus blokovan),
2 = pomal (1. cyklus blokovan, 2. cyklus zapnut), 3 = rychl + pomal (1. i 2. cyklus zapnut)
OZ vypnut (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
OZ rychl (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
OZ pomal (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
OZ rychl + pomal (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
Povolen simulovanho ovldn vstup
Manuln sputn testu akumultoru
Dlkov mazn signalizace na elnm panelu jednotky
Zlon blok ochran
Vymazn vech zznam v jednotce
Sputn zznamu na 130 ms
Signl bez vznamu mono pout pro testovn povelu
Popud obecn nadproudov ochrany I1 1. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 1. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 1. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 1. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 1. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 1. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 1. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 1. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 1. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I1 2. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 2. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 2. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 2. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 2. stupe
10

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Psoben obecn nadproudov ochrany I2 2. stupe


Psoben obecn nadproudov ochrany I3 2. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 2. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 2. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I1 3. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 3. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 3. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 3. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 3. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 3. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 3. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 3. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 3. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I1 4. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 4. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 4. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 4. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 4. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 4. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 4. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 4. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 4. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I1 5. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 5. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 5. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 5. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 5. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 5. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 5. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 5. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 5. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I1 6. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 6. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 6. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 6. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 6. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 6. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 6. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 6. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 6. stupe
11

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Popud obecn nadproudov ochrany I1 7. stupe


Popud obecn nadproudov ochrany I2 7. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 7. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 7. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 7. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 7. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 7. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 7. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 7. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I1 8. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I2 8. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany I3 8. stupe
Popud obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 8. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I1 8. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I2 8. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany I3 8. stupe
Psoben obecn nadproudov ochrany (I0 nebo I1 nebo I2 nebo I3) 8. stupe
Vypnut obecnou nadproudovou ochranou (dojde ke zmn signlu 010) 8. stupe
Popud pepov ochrany 1. stupe
Psoben pepov ochrany 1. stupe
Vypnut pepovou ochranou 1. stupe (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud pepov ochrany 2. stupe
Psoben pepov ochrany 2. stupe
Vypnut pepovou ochranou 2. stupe (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud pepov ochrany 3. stupe
Psoben pepov ochrany 3. stupe
Vypnut pepovou ochranou 3. stupe (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud podpov ochrany 1. stupe
Psoben podpov ochrany 1. stupe
Vypnut podpovou ochranou 1. stupe (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud podpov ochrany 2. stupe
Psoben podpov ochrany 2. stupe
Vypnut podpovou ochranou 2. stupe (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud frekvenn ochrany vysok frekvence 1. stupe
Psoben frekvenn ochrany vysok frekvence 1. stupe
Vypnut frekvenn ochranou vysok frekvence 1. st. (zmna signlu 010)
Popud frekvenn ochrany vysok frekvence 2. stupe
Psoben frekvenn ochrany vysok frekvence 2. stupe
Vypnut frekvenn ochranou vysok frekvence 2. st. (zmna signlu 010)
Popud frekvenn ochrany nzk frekvence 1. stupe
12

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Psoben frekvenn ochrany nzk frekvence 1. stupe


Vypnut frekvenn ochranou nzk frekvence 1. st. (zmna signlu 010)
Popud frekvenn ochrany nzk frekvence 2. stupe
Psoben frekvenn ochrany nzk frekvence 2. stupe
Vypnut frekvenn ochranou nzk frekvence 2. st. (zmna signlu 010)
Popud napov nesymetrie
Psoben napov nesymetrie
Vypnut od napov nesymetrie (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud proudov nesymetrie
Psoben proudov nesymetrie
Vypnut od proudov nesymetrie (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Popud zemn ochrany
Psoben zemn ochrany
Vypnut zemn ochranou (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Vypnut po nespnm OZ (pi vypnut dojde ke zmn signlu 010)
Zapnut automatikou OZ (pi zapnut dojde ke zmn signlu 010)
Signalizace napt B
Signalizace peteen pamti pro poruchov zznamy
Signalizace simulace (nkter ze vstup me bt v simulovanm stavu)

Vstupy
Adresa

Vznam

0 a 19
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Rel 0 a 19
Blokovn vypnut zakzno vypnut od vech ochran a automatik
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 1. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 2. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 3. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 4. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 5. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 6. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 7. stupe
Blokovn vypnut od obecn nadproudov ochrany 8. stupe
Blokovn vypnut od pepov ochrany 1. stupe
Blokovn vypnut od pepov ochrany 2. stupe
Blokovn vypnut od pepov ochrany 3. stupe
Blokovn vypnut od podpov ochrany 1. stupe
Blokovn vypnut od podpov ochrany 2. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany vysok frekvence 1. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany vysok frekvence 2. stupe
Blokovn vypnut od frekvenn ochrany nzk frekvence 1. stupe
13

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
255

Blokovn vypnut od frekvenn ochrany nzk frekvence 2. stupe


Blokovn signalizace napov nesymetrie
Blokovn vypnut od napov nesymetrie
Blokovn signalizace proudov nesymetrie
Blokovn vypnut od proudov nesymetrie
Blokovn vypnut zemn smrovou ochranou
Blokovn vypnut pi nespnm OZ (ve druh beznapov pauze)
Blokovn optnho zapnut (OZ)
Nastaven OZ 0 = vypnut, 1 = rychl (1. cyklus zapnut, 2. cyklus blokovan), 2 = pomal (1. cyklus blokovan, 2. cyklus
zapnut), 3 = rychl + pomal (1. i 2. cyklus zapnut)
OZ vypnut (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
OZ rychl (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
OZ pomal (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
OZ rychl + pomal (ovldn pes signly mus bt povoleno v parametrech OZ)
Povolen simulovanho ovldn vstup
Manuln sputn testu akumultoru
Dlkov mazn signalizace na elnm panelu jednotky
Zlon blok ochran
Vymazn vech zznam v jednotce
Sputn zznamu na 130 ms
Tato adresa je soust oboru adres, ale pi ovldn se nic neprovede (vhodn pro testovn)

14

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Ochrany
Vyhodnocovn ochran probh kadch 10 ms (krom impulsn zemn ochrany a proudov a napov nesymetrie), vdy po vpotu
efektivnch hodnot. Efektivn hodnoty 3I0 a U0 jsou potny ze zkladn frekvence. Vyhodnocovn frekvenn ochrany se provd
kadch 10 ms, kde se zpracovv prmrn hodnota frekvence za poslednch 100 ms. Vyhodnocovn impulsn zemn ochrany
probh kadou 1 ms. Tak zznam poruchovch prbh se provd kadou milisekundu. Vyhodnocovn proudov nesymetrie
probh vdy na zatku nov sekundy. V nsledujcch kapitolch jsou popsny jednotliv ochrany a jejich parametry.

Parametrizace
Parametrizace ochran se provd v aplikaci RTU Uivatelsk centrum. Souasn dokumentace popisuje parametrizaci bloku AAPM
(blok ochran 3U3I ve verzi 112.02). Nsledujc obrzek zachycuje nastaven spolench parametr.

15

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Spolen parametry
Popis
Spolen parametry slou k nastaven takovch parametr, kter se pouvaj pro vce typ ochrannch funkc.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Kanl
Pepoet
Pepoet hodnot

ANO/NE
0, 1

Povoluje/zakazuje ochrann funkce


0 1. blok ochran, 1 2. Blok ochran (typicky zlon)

ANO/NE

Povoluje/zakazuje pepoet hodnot podle rozsah v RTU Uivatelskm


centru. Pokud je pepoet zakzn, zadvaj se hodnoty proud a napt
v rozsahu 0 a 32767.
Rozsah menho napt (zvis na pouit mic kart a snmai)
Jednotka pouit pro napt
Rozsah menho proudu (zvis na pouit mic kart a snmai)
Jednotka pouit pro proud
Rozsah konduktance
Jednotka pouit pro konduktanci

Rozsah napt
Jednotka napt
Rozsah proudu
Jednotka proudu
Rozsah konduktance
Jednotka konduktance
Silov prvek
Adresa signlu silovho prvku

UMAX
V, kV,
IMAX
mA, V,
IMAX/UMAX
uS, mS,

Adresa rel pro vypnut silovho


prvku
as sepnut vypnacho rel

0 a 19, nen

Adresa rel pro zapnut silovho


prvku
as sepnut zapnacho rel
Adresa pomocnho rel pro vypnut
silovho prvku
Adresa pomocnho rel pro zapnut
silovho prvku

0 a 19

0 a 2,55 s
krok 0,01 s
0 a 19, nen
0 a 2,55 s
Krok 0,01 s
0 a 19, nen

0 a 19, nen

Adresa signlu digitlnho vstupu, ke ktermu je pipojen silov prvek.


Signl se stavem silovho prvku mus bt nastaven jako dvoubitov. Na
prvn vstup se pivn signl vypnuto a druh zapnuto.
Definuje adresu rel, kter je pouito pro vypnn silovho prvku (nen =
vypnut ochranou nen povoleno).
Definuje dobu, po kterou m bt sepnuto vypnac rel v ppad vypnut
(nen = vypnut ochranou nen povoleno).
Definuje adresu rel, kter je pouito pro zapnn silovho prvku (nen =
zapnut ochranou nen povoleno).
Definuje dobu, po kterou m bt sepnuto zapnac rel v ppad zapnut.
Definuje adresu rel, kter se m spnat souasn s vypnacm rel.
Definic tto adresy se nastavuje jeden a pl (adresa je shodn s adresou
pomocnho rel pro zapnut silovho prvku) nebo dvouplov ovldn.
Definuje adresu rel, kter se m spnat souasn se zapnacm rel.
Definic tto adresy se nastavuje jeden a pl (adresa je shodn s adresou
pomocnho rel pro vypnut silovho prvku) nebo dvouplov ovldn.

16

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Obecn nadproudov ochrana


Odpovd funkcm podle: ANSI 50, 51, 67, 50N, 51N, 67N
Popis
Kadch 10 ms je vyhodnocovno splnn podmnek definovanch v parametrech nadproudov ochrany. Jednotliv bloky ochrany,
kterch me bt a osm, je mon konfigurovat pro funkce ANSI 50, 51, 67, 50N, 51N, 67N podle normy SN EN 60255-151.
Pdrn pomr je nastaven na 97% nastaven mezn hodnoty dan parametrem Mez proudu IS.
Smrovost ochran se uruje na zklad smru toku innho vkonu v postien fzi pro fzovou ochranu, nebo smru innho
vkonu P0 pro zemn ochranu. inn vkon se pot z filtrovanch hodnot. V ppad poklesu fzovho napt pod 20% z rozsahu, je
pro vyhodnocovn smru pouita pam napt, kter slou pro vyhodnocovn smru poruchy. Napt z pamti se pouv po
dobu 1 sekundy od jeho poklesu. Pokud je inn vkon v postien fz kladn, je porucha ped. Pokud je inn vkon v postien
fzi zporn nebo nulov, je porucha za.
Po zapnut silovho prvku se po nastavenou dobu pouv druh, zpravidla vy, mezn hodnota IS dan parametrem Zven mez
proudu po zapnut. Zapnut silovho prvku se detekuje pomoc zmny signlu signalizujcho stav silovho prvku. Za zapnut se tak
povauje, kdy se provede dlkov ovldn rel s adresou rel pro zapnut silovho prvku. Aby byla druh mez pouita, mus bt
hodnota vech t sdruench napt vy ne parametr Napt povolujc zvenou mez.
Pokud je vybrn Druh ochrany Zemn, ochrana pracuje s filtrovanou hodnotou I0. Pro nastaven popud a psoben zemn ochrany
mus bt splnna podmnka dna vybranou charakteristikou (parametr Charakteristika) a dle mus bt hodnota napt U0 vt ne
Doln mez napt stedu U0. Pro nulovn popud a psoben mus bt splnna podmnka dna vybranou charakteristikou a hodnota
napt U0 mus bt men ne 97% z Doln mez napt stedu U0.
Pokud je vybrn Druh ochrany Fzov, ochrana pracuje s fzovmi hodnotami I1, I2, I3 (filtrace hodnot se povoluje parametrem Filtr).
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Vypnut ochranou a dle odpovdajc
signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Pro asov zvislou ochranu jsou pouity nsledujc normalizovan charakteristiky.
Typ kivky

Doba sepnut

A
B
C
D
E
F

k [s]
0,14
13,5
50
0,0515
19,61
28,2

Doba nulovn

c [s]
0
0
0
0,114
0,491
0,121

0,02
1
2
0,02
2
2

tr
4,85
21,6
29,1
4,85
21,6
29,1

2
2
2
2
2
2

Nzev charakteristiky

inversn
velmi inversn
extrmn inversn
IEEE mrn inversn
IEEE velmi inversn
IEEE extrmn inversn

17

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez proudu IS

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a IMAX

Mez proudu IS pro definici kivky asu v zvislosti na hodnot menho


proudu.
as nastaven psoben pro asov nezvislou ochranu. Pokud je
nastaven popud v dan fz po tuto dobu, je nastaven pznak psoben
ochrany.
Definuje asov nsobitel TMS pro asov zvislou ochranu.

as meze

0 a 655,35 s
Krok 0,01 s

asov nsobitel

Napt povolujc zvenou mez

0 a 2
Krok 0,01
0 a IMAX
0 a 25,5 s
Krok 0,1 s
0 a UMAX

Doln mez napt stedu U0

0 a UMAX

as nulovn

0 a 2,55 s
Krok 0,01 s

Smrovost ochrany

Nesmrov
Psoben ped
Psoben za

Charakteristika

Nezvisl
A a F

Zven mez proudu po zapnut


Doba platnosti zven meze

Filtr
Filtr

Automatiky
Vypnut ochranou
Poet OZ pi nadproudu
Signalizace
Adresa rel signalizace psoben
Vyhodnocovan vstupy
Druh ochrany

Zpravidla vy hodnota proudu, kter se pouije msto I S, po zapnut.


Definuje dobu platnosti zven meze po zapnut.
Zven mez je platn jen, pokud jsou vechna sdruen napt vt ne
zadan mez.
Tento parametr m vznam jen pro zemn ochranu. Pekroen zadan
meze U0 povoluje innost zemn ochrany.
as nulovn pro asov nezvislou ochranu. Pokud je hodnota
menho proudu men ne 97% nastaven meze po dobu asu
nulovn, jsou vynulovny pznaky popud i psoben ochrany.
Parametrem smrovost ochrany se vol, zda je ochrana nesmrov
(psob v obou smrech), nebo psob jen ped (inn vkon v postien
fzi je kladn), nebo psob jen za (inn vkon v postien fz je
zporn nebo nulov).
Tmto parametrem se vol asov zvislost ochrany. Na vbr je asov
nezvisl charakteristika, nebo est standardnch asov zvislch
charakteristik A a F viz tabulka ve.

ANO/NE

ANO ochrana pracuje jen se zkladn frekvenc, NE ochrana pracuje


s celm spektrem men veliiny. Zemn ochrana vdy pracuje
s filtrovanou hodnotou I0.

ANO/NE
0 a 5

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.


Definuje max. poet optovnch zapnut po vypnut touto ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

Fzov
Zemn

Tmto parametrem se vol vstupy, kter jsou vyhodnocovny. Pro


fzovou ochranu se pracuje s I1, I2 a I3. Zemn ochrana pracuje nad I0.

18

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Pepov ochrana
Odpovd funkcm podle: ANSI 59, 59N
Popis
Pro efektivn hodnoty sdruench nebo fzovch napt nebo U0 je kadch 10 ms vyhodnocovno, zda dolo k pekroen mezn
hodnoty Mez napt signalizujc pept nebo zemn spojen. Blok ochran obsahuje a ti nezvisl pepov ochrany. Kdy je
signalizovn popud a hodnota napt je vt nebo rovna Doln mez napt po dobu as meze je nastaven pznak psoben ochrany.
Popud a psoben ochrany jsou vynulovny (nastaveny do 0), kdy hodnota vstupnho napt klesne pod Doln mez napt (typicky
95% hodnoty parametru Mez napt).
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Vypnut ochranou a dle odpovdajc
signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez napt
as meze
Doln mez napt
Automatiky
Vypnut ochranou
Signalizace
Adresa rel signalizace psoben
Vyhodnocovan vstupy
Vyhodnocovan vstupy

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX
0 a 655,35 s
Krok 0,01 s
0 a UMAX

Mezn napt, kter mus bt pekroeno, aby dolo k nastaven popudu


ochrany.
Udv dobu, po kterou mus bt nastaven popud, aby bylo nastaveno
psoben.
Mezn napt pro nulovn pznak popudu a psoben ochrany.

ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

U1/U2/U3
U1, U2, U3
U12, U23, U31
U0

Tmto parametrem se vol vstupy, kter vstupuj do algoritmu ochrany.

19

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Podpov ochrana
Odpovd funkcm podle: ANSI 27
Popis
Pro efektivn hodnoty sdruench nebo fzovch napt je kadch 10 ms vyhodnocovno, zda dolo k poklesu pod mezn hodnotu
Mez napt signalizujc podpt. Blok ochran obsahuje a dv nezvisl podpov ochrany. Kdy je signalizovn popud a hodnota
napt je men nebo rovna Horn mez napt po dobu as meze je nastaven pznak psoben ochrany. Popud a psoben ochrany
jsou vynulovny (nastaveny do 0), kdy hodnota danho napt pekro mez Horn mez napt (typicky 105% hodnoty parametru
Mez napt).
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Vypnut ochranou a dle odpovdajc
signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Funkce podpov ochrany je blokovna, kdy je efektivn hodnota vech proud I 1, I2 a I3 men ne Mez minimlnho proudu.
Blokovn funkce trv i 10 ms po pekroen hodnoty parametru Mez minimlnho proudu v libovoln fzi. Pokud je ochrana
blokovna, pznaky signalizujc popud a psoben ochrany podpov ochrany jsou vynulovny.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez napt
as meze
Horn mez napt
Mez minimlnho proudu
Automatiky
Vypnut ochranou
Signalizace
Adresa rel signalizace psoben
Vyhodnocovan vstupy
Vyhodnocovan vstupy

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX

Mezn napt, kter nesm bt pekroeno, aby dolo k nastaven popudu


ochrany.
Udv dobu, po kterou mus bt nastaven popud, aby bylo nastaveno
psoben.
Mezn horn napt pro nulovn pznak popudu a psoben ochrany.
Mez proudu, pod kterou je vyhodnocovn podpov ochrany
blokovno.

0 a 655,35 s
Krok 0,01 s
0 a UMAX
0 a IMAX

ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

U1/U2/U3
U1, U2, U3
U12, U23, U31

Tmto parametrem se vol vstupy, kter vstupuj do algoritmu ochrany.

20

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Frekvenn ochrana vysok frekvence


Odpovd funkcm podle: ANSI 81H
Popis
Pro frekvenci je kadch 10 ms vyhodnocovno, zda dolo k pekroen mezn hodnoty Mez frekvence signalizujc vysokou frekvenci.
Blok ochran obsahuje a dva nezvisl bloky tto frekvenn ochrany. Pekron meze je testovno jen, pokud jsou hodnoty vech t
sdruench napt vy ne nastaven Mez sdruenho napt po celou dobu men frekvence (100 ms). Popud od frekvenn
ochrany je tedy po pekroen napov meze zpodn a o 100 ms. Kdy je signalizovn popud a frekvence je vt nebo rovna
Doln mez frekvence po dobu as meze, je nastaven pznak psoben ochrany. Popud a psoben ochrany jsou vynulovny
(nastaveny do 0), kdy frekvence klesne pod Doln mez frekvence (typicky 95% hodnoty Mez frekvence) nebo libovoln ze t
sdruench napt klesne pod Mez sdruenho napt.
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Vypnut ochranou a dle odpovdajc
signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez frekvence
as meze
Doln mez frekvence
Mez sdruenho napt
Automatiky
Vypnut ochranou
Signalizace
Adresa rel signalizace psoben

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a 100 Hz
Krok 0,003 Hz
0 a 25, 5 s
Krok 0,1 s
0 a 100 Hz
Krok 0,003 Hz
0 a UMAX

Mezn hodnota frekvence, kter mus bt pekroena pro nastaven


popudu ochrany.
Pokud trv popud po zadanou dobu, je nastaveno psoben.

ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

Klesne-li hodnota frekvence pod hodnotu tohoto parametru, jsou


nulovny pznaky popudu a psoben od dan ochrany.
Minimln hodnota sdruenho napt povolujc funkci ochrany.

21

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Frekvenn ochrana nzk frekvence


Odpovd funkcm podle: ANSI 81L
Popis
Pro frekvenci je kadch 10 ms vyhodnocovno, zda dolo k poklesu pod mezn hodnotu Mez frekvence signalizujc nzkou frekvenci.
Blok ochran obsahuje a dva nezvisl bloky tto frekvenn ochrany. Pokles pod mez je testovn jen, pokud jsou hodnoty vech t
sdruench napt vy ne nastaven Mez sdruenho napt po celou dobu men frekvence (100 ms). Popud od frekvenn
ochrany je tedy po pekroen napov meze zpodn a o 100 ms. Kdy je signalizovn popud a frekvence je men nebo rovna
Horn mez frekvence po dobu as meze, je nastaven pznak psoben ochrany. Popud a psoben ochrany jsou vynulovny
(nastaveny do 0), kdy frekvence pekro mez Horn mez frekvence (typicky 105% hodnoty Mez frekvence) nebo libovoln ze t
sdruench napt klesne pod Mez sdruenho napt.
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Vypnut ochranou a dle odpovdajc
signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez frekvence
as meze
Horn mez frekvence
Mez sdruenho napt
Automatiky
Vypnut ochranou
Signalizace
Adresa rel signalizace psoben

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a 100 Hz
Krok 0,003 Hz
0 a 25, 5 s
Krok 0,1 s
0 a 100 Hz
Krok 0,003 Hz
0 a UMAX

Mezn hodnota frekvence, kter nesm bt pekroena pro nastaven


popudu ochrany.
Pokud trv popud po zadanou dobu, je nastaveno psoben.

ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

Je-li pekroena tato mez, jsou nulovny pznaky popudu a psoben od


dan ochrany.
Minimln hodnota sdruenho napt povolujc funkci ochrany.

22

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Zemn ochrana
Zemn ochrana v jednotkch RTU se skld z nkolika nezvislch princip vyhodnocen. Nejprve mus bt nastaveny spolen
parametry a nsledn parametry jednotlivch princip. V textu jsou dle pouvny nsledujc intern statusy vztahujc se k zemn
ochran:

ZS-I psoben impulsn zemn ochrany


ZS-K psoben konduktann zemn ochrany
ZS-R psoben zemn ochrany pipnut R v uzlu TR
ZS-W psoben wattmetrick zemn ochrany
ZS-U0 U0 je vt ne mez Doln mez napt stedu U0

Popis
Kdy je nastaven nkter z internch status ZS-I, ZS-K, ZS-R, ZS-W, ZS-U0, je nastaven signl popudu zemnho spojen. Je-li popud
zemnho spojen nastaven alespo po dobu as ped vypnutm, je nastaven signl psoben zemn ochrany. Signly popudu a
psoben zemnho ochrany jsou vynulovny (nastaveny do 0), kdy jsou vechny ve uveden intern statusy zemnho spojen
nastaveny do 0 po dobu as prodlouen signalizace. Signly jsou tak nastaveny do 0, kdy jsou intern statusy zemnho spojen v 0
a dojde k vypnut veden (stav silovho prvku je v poloze vypnuto).
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Vypnut ochranou a dle odpovdajc
signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Kdy je U0 vt nebo rovno Doln mez napt stedu U0, je nastaven intern status ZS-U0. Pokud je U0 men ne Doln mez napt
stedu U0, je intern status ZS-U0 nulovn.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Doln mez napt stedu U0
Automatiky
Vypnut ochranou
as ped vypnutm
Poet OZ pi zemnm spojen
Signalizace
as prodlouen signalizace ZS
Adresa rel signalizace psoben

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX

Pomocn mez napt U0 pro nastaven internho statusu ZS-U0 a pro


nulovn jednotlivch internch status zemnho spojen.

ANO/NE
0 a 25,5 s
Krok 0,1 s
0 a 5

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.


Kdy je po tuto dobu nastaven popud, nastav se psoben a provede se
vypnut (je-li povoleno).
Udv maximln poet optovnch zapnut po vypnut zemn ochranou.

0 a 25,5 s
Krok 0,1 s
0 a 19, nen

Udv dobu, o kterou je prodloueno nastaven popudu a psoben od


zemn ochrany. Parametr je vhodn pro eliminaci ppadnho kmitn.
Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

23

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Impulsn zemn ochrana


Popis
Kadou 1 ms je kontrolovno, zda (-i0 * u0) > 0 pro kladn inn vkon nebo (i0 * u0) > 0 pro zporn inn vkon a absolutn hodnota
prmru u0 za posledn milisekundu je vy ne Mez napt stedu U0 a absolutn hodnota prmru 3i0 za posledn milisekundu je
vy ne Mez pro svodov proud 3I0. Kdy jsou vechny ti podmnky splnny po dobu as kontroly, je nastaven intern status ZS-I.
Intern status ZS-I je vynulovn, kdy nen splnna alespo jedna z podmnek pro nastaven pznaku a zrove U0 klesne pod mez
Doln mez napt stedu U0 ze spolench parametr (toto vyhodnocovn se provd kadch 10ms). Pro uren smru innho
vkonu se pouv prmrn hodnota innho vkonu za 1s. inn vkon se povauje za zporn, kdy je jeho hodnota men ne
-0,4% z nastavovanho rozsahu vkonu. Kdy je inn vkon vt ne 0,4% z nastavovanho rozsahu, je povaovn za kladn. Pokud
je inn vkon mezi -0,4% a 0,4% z nastavovanho rozsahu, smr se nemn a pracuje se s posledn znmou hodnotou.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez napt stedu U0

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX

Mez napt U0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn


dalch podmnek nastaven intern status ZS-I.
Mez proudu I0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn
dalch podmnek nastaven intern status ZS-I.
Intern status ZS-I je nastaven, pokud jsou splnny podmnky pro jeho
nastaven po dobu definovanou tmto parametrem.

Mez pro svodov proud 3I0

0 a IMAX

as kontroly

0 a 255 ms
Krok 1 ms

24

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Konduktann zemn ochrana


Popis
Kadch 10 ms se kontroluje splnn U0 > Mez napt stedu U0 a 3I0 * cos(0) / U0 > Mez pro svodovou konduktanci. Kdy jsou
podmnky splnny po dobu as kontroly, je nastaven intern status ZS-K. Tento intern status je vynulovn, kdy nen splnna
alespo jedna z podmnek pro nastaven internho statusu a zrove U0 klesne pod Doln mez napt stedu U0 ze spolench
parametr.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez napt stedu U0

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX

Mez napt U0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn


dalch podmnek nastaven intern status ZS-K.
Mez konduktance, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn
dalch podmnek nastaven intern status ZS-K.
Intern status ZS-K je nastaven, pokud jsou splnny podmnky pro jeho
nastaven po dobu definovanou tmto parametrem.

Mez pro svodovou konduktanci

0 a IMAX/UMAX

as kontroly

0 a 2,55 s
Krok 0,01 s

Wattmetrick zemn ochrana


Popis
Kadch 10 ms je kontrolovno, zda je hel 0 < Mez pro hel 0 nebo 0 > (360 Mez pro hel 0) a U0 > Mez napt stedu U0 a
3I0 > Mez pro svodov proud 3I0. Pokud podmnky plat alespo po dobu as kontroly, je nastaven intern status ZS-W. Intern status
ZS-W je nulovn, kdy nen splnna alespo jedna z podmnek pro nastaven internho statusu do 1 a zrove U0 klesne pod Doln
mez napt stedu U0 ze spolench parametr. Kdy je inn vkon kladn, 0 je meno mezi -i0 a u0. Kdy je inn vkon zporn,
0 je meno mezi i0 a u0. Pro uren smru innho vkonu se pouv prmr za 1s. Vkon se povauje za zporn, kdy je jeho
hodnota men ne -0,4% z nastavovanho rozsahu vkonu. Kdy je vkon vt ne 0,4% z nastavovanho rozsahu, je vkon
povaovn za kladn. Pokud je vkon mezi -0,4% a 0,4% z nastavovanho rozsahu, smr vkonu se nemn a pracuje se s posledn
znmou hodnotou.

25

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez napt stedu U0

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX

Mez napt U0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn


dalch podmnek nastaven intern status ZS-W.
Mez proudu I0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn
dalch podmnek nastaven intern status ZS-W.

Mez pro svodov proud 3I0

0 a IMAX

Mez pro hel 0

0 a 180

as kontroly

0 a 2,55 s
Krok 0,01 s

Odchylka hlu 0 mus bt men ne zadan hodnota tohoto parametru,


aby mohl bt pi splnn dalch podmnek nastaven intern status ZS-W.
Intern status ZS-W je nastaven, pokud jsou splnny podmnky pro jeho
nastaven po dobu definovanou tmto parametrem.

Zemn ochrana pipnut R v uzlu TR


Popis
Kdy U0 a 3I0 pekro zadan meze Mez napt stedu U0 a Mez pro svodov proud 3I0, pot se prmr 3I01 od asu as do
pipnut R do as do pipnut R. Po uplynut asu as do pipnut R se pot nov prmr 3I02 od asu as pipnut R do as
pipnut R. Je-li 3I02 >= (3I01 + Zven 3I0 po pipnut R), je nastaven intern status ZS-R. Intern status ZS-R je vynulovn, kdy nejsou
splnny podmnky pro nastaven internho statusu a zrove U0 klesne pod Doln mez napt stedu U0 ze spolench parametr.
K ppadnmu sputn zznamu dojde v ase as do pipnut R + as pipnut R.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez napt stedu U0

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a UMAX

Mez napt U0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn


dalch podmnek nastaven intern status ZS-R.
Mez proudu I0, kter mus bt pekroena, aby mohl bt pi splnn
dalch podmnek nastaven intern status ZS-R.
Udv dobu, za kterou je po pekroen mezi 3I0 a U0 pipojen odpornk.

Mez pro svodov proud 3I0

0 a IMAX

as do pipnut R

0 a 2,55 s
Krok 0,01 s
0 a 2,55 s
Krok 0,01 s
0 a IMAX

as pipnut R
Zven 3I0 po pipnut R

Udv dobu, jak dlouho je pipojen odpornk.


Udv minimln zven proudu 3I0 po pipojen odpornku.

26

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Napov nesymetrie
Popis
Vyhodnocovn napov nesymetrie se provd kadch 100 milisekund. Popud napov nesymetrie je nastaven do 1, kdy
(100 * (UMAX - UMIN)/UMAX) > Mez nesymetrie a zrove UMAX > Mez UMAX, kde UMIN je minimln hodnota sdruenho/fzovho
napt a UMAX je maximln hodnota sdruenho/fzovho napt prmrovan po dobu 100 milisekund. Pokud popud trv po dobu
as meze, je nastaven signl psoben napov nesymetrie. Popud je vynulovn (nastaven do 0), kdy nen splnna podmnka pro
jeho nastaven do 1. Signl psoben je vynulovn (nastaven do 0), kdy nen nastaven pznak popudu po dobu as meze.
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Povolen vypnut ochranou a dle
odpovdajc signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Nsledujc obrzky zachycuj princip funkce napov nesymetrie.

27

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez nesymetrie
as meze
Mez UMAX
Automatiky
Povolen vypnut ochranou
Signalizace
Adresa rel signalizace psoben
Vyhodnocovan vstupy
Vyhodnocovn z napt

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a 100 %
Krok 1 %
0 a 25, 5 s
Krok 0,1 s
0 a UMAX

Definuje mez nesymetrie pro nsledujc vztah:


(100 * (UMAX - UMIN)/UMAX) > Mez nesymetrie a zrove UMAX > Mez UMAX
Definuje as, po kter mus bt nastaven popud, aby bylo nastaveno
psoben.
Napt povolujc vyhodnocovn proudov nesymetrie.

ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

Fzovch
Sdruench

Tmto parametrem se vol vstupy, kter vstupuj do algoritmu ochrany.

Proudov nesymetrie
Popis
Vyhodnocovn proudov nesymetrie se provd kadch 100 milisekund. Vyhodnocovn proudov nesymetrie je blokovno, kdy
je nastaveno psoben nadproudov ochrany do 1. Parametrem Blokovn signlem zemn ochrany me bt nastaveno tak
blokovn vyhodnocovn proudov nesymetrie v ppad nastaven psoben zemnho spojen.
Pznak popudu napov nesymetrie je nastaven do 1, kdy je splnna jedna z ne uvedench podmnek:
Je-li IMAX mezi Doln mez IMAX a Hon mez IMAX, je kontrolovno, zda
(100 * (IMAX - IMIN) / IMAX) > Mez nesymetrie + ((100 - Mez nesymetrie) * (Hon mez IMAX - Imax)) / (Hon mez IMAX - Doln mez IMAX))).
Je-li IMAX vt nebo rovno Hon mez IMAX, je kontrolovno, zda
(100 * (IMAX - IMIN) / IMAX) > Mez nesymetrie.
IMIN je minimln hodnota proudu a IMAX je maximln hodnota proudu prmrovan po dobu 100 milisekund. Vzorci ve vyjden
postup dynamick zmny meze pro signalizaci proudov nesymetrie podle I MAX je zobrazen na nsledujcm obrzku.

28

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Signl popud proudov nesymetrie je nastaven do 1, kdy je velikost proudov nesymetrie nad ervenou arou (vyrafovan oblast).
Pokud popud trv po dobu as meze, je nastaven signl psoben proudov nesymetrie. Popud je vynulovn (nataven do 0), kdy
nen splnna podmnka pro jeho nastaven do 1. Signl psoben je vynulovn (nastaven do 0), kdy nen nastaven pznak popudu
po dobu as meze.
Pokud m ochrana vypnat pi nastaven psobn, mus bt vypnut povoleno parametrem Povolen vypnut ochranou a dle
odpovdajc signly blokujc vypnut mus bt v 0.
Psoben ochrany je mon signalizovat tak pes kontakt rel (viz kapitola Signalizace psoben kontaktem rel), jeho adresa je
definovan parametrem Adresa rel signalizace psoben.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Horn mez IMAX
Doln mez IMAX
Mez nesymetrie

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou ochranu.

0 a IMAX
0 a IMAX
0 a 100 %
Krok 1 %

Horn mez proudu pro vpoet proudov nesymetrie.


Doln mez proudu pro vpoet proudov nesymetrie.
Definuje mez nesymetrie pro nsledujc vztahy:
Pro IMAX >= Doln mez IMAX a IMAX <=Hon mez IMAX:
(100 * (IMAX - IMIN)/IMAX) > Mez nesymetrie + ((100 - Mez nesymetrie) *
(Hon mez IMAX - Imax)) / (Hon mez IMAX - Doln mez IMAX))).
Pro IMAX >= Hon mez IMAX: (100 * (IMAX IMIN) / IMAX) > Mez nesymetrie.

as meze
Blokovn signlem zemn ochrany
Automatiky
Povolen vypnut ochranou
Signalizace
Adresa rel signalizace

0 a 25, 5 s
Krok 0,1 s
ANO/NE

Definuje as, po kter mus bt nastaven popud, aby bylo nastaveno


psoben.
Povoluje/zakazuje blokovn vyhodnocovn proudov nesymetrie
psobenm zemn ochrany.

ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut vybranou ochranou.

0 a 19, nen

Definuje adresu rel, kterm je signalizovno psoben vybran ochrany.

29

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Automatiky
Jednotka nabz dv automatiky: Vypnut pi nespnm OZ (vypnut v druh beznapov pauze) a Optovn zapnn. Jejich popis
nsleduje.

Vypnut pi nespnm OZ
Vypnut v druh beznapov pauze
Popis
Vyhodnocovn vypnut pi nespnm OZ probh kadch 10 ms. Po psoben nadproudov/zkratov, nebo zemn ochrany se
ek na vypnut. Veden se povauje za vypnut, kdy jsou vechny proudy a vechna sdruen napt men ne meze definovan
parametry Napt pro vypnut veden a Proud pro vypnut veden trvale alespo po dobu 40 ms. Po vypnut se opt ek na
psoben nadproudov nebo zemn ochrany. Po tomto psoben mus bt veden vypnut alespo po dobu definovanou
parametrem Min. dlka vypnut veden, jinak jednotka neprovede vypnut. Od zatku prvnho psoben nesm ubhnout as del
ne Max. as do vypnut od zkratu, pokud bylo prvn vypnut zpsobeno nadproudem/zkratem. Pokud bylo prvn vypnut zpsobeno
zemnm spojenm, nesm od zatku prvnho psoben ubhnout as del ne Max. as do vypnut od zemnho spojen. Kdy je
tento as pekroen, nsledujc psoben ochrany se pot jako prvn. Vypnut se provede jen, kdy je povoleno signlem a
parametrem Povolen vypnut po zkratu pro vypnut po nadproudu/zkratu, nebo parametrem Povolen vypnut po zemnm spojen
pro vypnut po zemnm spojen. Pokud bude prvn vypnut z jinho dvodu ne druh, mus bt povoleno jak vypnut po zkratu tak
vypnut po zemnm spojen, aby jednotka provedla vypnut.
Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Napt pro vypnut veden
Proud pro vypnut veden
Automatiky
Povolen vypnut po zkratu
Povolen vypnut po zemnm spojen
Max. as do vypnut od zkratu

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou automatiku.

0 a UMAX
0 a IMAX

Mez hodnota napt, pod kterou se povauje veden za vypnut.


Mez hodnota proudu, pod kterou se povauje veden za vypnut.

ANO/NE
ANO/NE

Povolen/zakzn vypnut veden v beznapov pauze po zkratu.


Povolen/zakzn vypnut veden v beznapov pauze po zemnm
spojen.
Maximln as mezi zatkem prvnho psoben nadproudov/zkratov
ochrany a vypnutm. Pokud je tento as pekroen, probhajc cyklus
automatiky je ukonen.
Maximln as mezi zatkem prvnho psoben zemn ochrany a
vypnutm. Pokud je tento as pekroen, probhajc cyklus automatiky je
ukonen.
as, po kterm se provede vypnut, pokud bylo celou tuto dobu veden
vypnut.

0 a 255 s
Krok 1 s

Max. as do vypnut od zemnho spojen 0 a 255 s


Krok 1 s
Min. dlka vypnut veden

0 a 2,55 s
Krok 0,01 s

30

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Optovn zapnn (OZ)


Popis
Optovn zapnan se provn kadch 10 ms po vypnut od nadproudov/zkratov nebo zemn ochrany. Po vypnut se po ase
definovanm v parametrech jednotka pokus o optovn zapnut (OZ) silovho prvku. V parametrech jednotlivch ochran je
parametr udvajc maximln poet OZ (0 zakazuje funkci OZ), kter se po vypnut mohou provst. Pokud ani po tomto maximlnm
potu OZ nebude veden v provoznm stavu, jednotka u se po vypnut nebude pokouet o optovn zapnut. Funkce OZ se povoluje
parametrem Aktivn a specilnm signlem.
Parametrem Reim optovnho zapnn se upravuje reimu optovnho zapnn:
1.

2.

3.

Standardn reim optovnho zapnn


K vypnn me dochzet libovolnou ochranou. Pro potn cykl OZ nen vznamn, kter ochrana veden vypnula.
Maximln poet cykl OZ je minimln hodnota z nastaven potu OZ vech ochran, kter zpsobily vypnut.
Rychl+pomal reim optovnho zapnn
V tomto reimu se pracuje pouze s rychlm (1. OZ) a pomalm (2. OZ) OZ. Vbr se realizuje pomoc VDO/VDI. Pro potn
cykl OZ nen vznamn, kter ochrana veden vypnula.
Rychl+pomal omezen reim optovnho zapnn
V tomto reimu se pracuje pouze s rychlm (1. OZ) a pomalm (2. OZ). Rychl OZ se pouije pouze pro zemn ochranu,
pomal OZ pro zemn a vechny ostatn ochrany. Vbr se realizuje pomoc VDO/VDI.

Po proveden manipulace se silovm prvkem obsluhou (run nebo dlkovou) je zruen prv probhajc cyklus OZ a funkce OZ je
zakzna po dobu as blokovn OZ po zapnut obsluhou. Kdy je silov prvek zapnut po dobu as pro zruen probhajcho OZ, je
probhajc OZ zruen, protoe se pedpokld, e po tomto ase je v provoznm stavu, jinak by zapsobila nkter z ochran. Aby se
provedlo optovn zapnut, mus bt stav silovho prvku vypnuto, nebo mezipoloha, kter pedchzel stav vypnuto a dnou fz
nesm protkat proud vt, nebo roven parametru Mez proudu pro vypnut veden. Nejsou-li tyto podmnky splnny je probhajc
cyklus OZ zruen. as od vypnut, ve kterm se provede pokus o optovn zapnut, udvaj parametry asov parametry as pro
prvn OZ a Dal cyklus OZ. Je tedy mono definovat a 6 rzn dlouhch as, kter se typicky prodluuj. Postupn se pouvaj od
as pro prvn OZ pes as pro druh OZ a po Dal cyklus OZ, kter se pouv pro est a dal cykly OZ.

31

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Meze
Mez proudu pro vypnut veden

ANO/NE

Povoluje/zakazuje vybranou automatiku.

0 a IMAX

Definuje rove fzovho proudu, pod kterou se veden povauje za


vypnut.

Automatiky
as pro prvn OZ

0 a 25,5 s
Krok 0,1 s
as pro druh OZ
0 a 255 s
Krok 1 s
as pro tet OZ
0 a 255 s
Krok 1 s
as pro tvrt OZ
0 a 255 s
Krok 1 s
as pro pt OZ
0 a 255 s
Krok 1 s
Dal cyklus OZ
0 a 255 s
Krok 1 s
as blokovn OZ po zapnut obsluhou 0 a 255 s
Krok 1 s
as pro zruen probhajcho OZ
0 a 255 s
Krok 1 s
Reim optovnho zapnn

Standardn
Rychl+pomal
Rychl+pomal
omezen

as od prvnho vypnut, po kterm se provede optovn zapnut.


as od druhho vypnut, po kterm se provede optovn zapnut.
as od tetho vypnut, po kterm se provede optovn zapnut.
as od tvrtho vypnut, po kterm se provede optovn zapnut.
as od ptho vypnut, po kterm se provede optovn zapnut.
as od estho a dalho vypnut, po kterm se provede optovn
zapnut.
as, po kter je blokovno optovn zapnut v ppad, e dolo
k manipulaci obsluhou.
Definuje as, jak dlouho mus bt veden zapnut, aby se ukonila funkce
optovnho zapnut. OZ nsledujc po tomto ase zanaj od prvnho
cyklu.
Standardn poet OZ je uren pro kadou ochranu v jejich parametrech
Rychl+pomal pracuje se pouze s rychlm (1. OZ) a pomalm (2. OZ)
OZ. Vbr se realizuje pomoc VDO/VDI.
Rychl+pomal omezen pracuje se pouze s rychlm (1. OZ) a pomalm
(2. OZ). Rychl OZ se pouije pouze pro zemn ochranu, pomal OZ pro
zemn a vechny ostatn ochrany. Vbr se realizuje pomoc VDO/VDI.

32

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Poruchov zznamy
Spolen nastaven
Popis
Kadou 1 ms se zaznamenvaj hodnoty esti analogovch kanl u1, u2, u3, i1, i2, i3 a estncti digitlnch kanl (jejich zdroj je
konfigurovateln). Hodnoty se zanou ukldat do velkokapacitn FLASH pamti, kdy dojde ke zmn stavu digitlnho kanlu, u
kterho m parametr Spoutn zznamu hodnotu ANO, z 0 do 1. Dlka zznamu je v intervalu Min. celkov doba zznamu a Max.
celkov doba jednoho zznamu. Zznam je poizovn a do Max. celkov doba jednoho zznamu, pokud je v 1 alespo jeden
digitln kanl, kter m nastaven parametr Udrovn zznamu na hodnotu ANO. Zznam je tak mon spustit povelem ON na
speciln signl. Takto pozen zznam bude mt dlku cca 150 ms.
Poruchov zznamy se parametrizuj nezvisle na ochranch. Kdy nejsou ochrany naparametrizovan, funguje pouze spoutn
zznam pomoc specilnho signlu. Poet zznam v jednotce se pen jako hodnota men. Kdy dojde k peteen pamti pro
zznamy (nov zznam ji nen kde uloit), je tato skutenost signalizovna digitlnm signlem. Vechny zznamy v jednotce je
mono vymazat povelem ON na specilnm vstupu.
Zznamy jsou peneny do nadazenho systmu na vydn nebo automaticky, pokud je to povoleno parametrem Automatick
penos zznam. Penesen zznam se smae z pamti, pokud je to povoleno parametrem Smazat zznam po penosu. Parametr
Smazat zznam po penosu by ml mt hodnotu NE pouze v ppad, e parametr Kruhov pepis m hodnotu ANO.
Parametrem Kruhov pepis je mon povolit pepis starch zznam novmi v ppad, e na nov zznam ji nen v pamti
dostatek msta. Kruhov pepis starch zznam se povoluje parametrem Kruhov pepis.

33

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Parametry
Zkladn parametry
Aktivn
Kanl
Nzev stanice
Nastaven rychlozznamu
Min. celkov doba zznamu

ANO/NE
0
text

Povoluje/zakazuje vytven poruchovch zznam.


Kanl poruchov zznam (dnes jen 0).
Nzev msta rozvodny o dlce 0 a 64 znak.
Uruje minimln dlku jednoho zznamu.

Automatick penos zznam

0,2 a 25,5 s
Krok 0,1 s
0,2 a 25,5 s
Krok 0,1 s
ANO/NE

Kruhov pepis

ANO/NE

Smazat zznam po penosu

ANO/NE

Max. celkov doba jednoho zznamu

Pepoet napt
Primrn rozsah
Sekundrn rozsah
Jednotka
Pepoet proud
Primrn rozsah
Sekundrn rozsah
Jednotka

Uruje maximln dlku jednoho zznamu.


Povoluje/zakazuje automatick penesen zznamu do nadazenho
systmu po jeho dokonen.
Povoluje/zakazuje kruhov pepis zznam (tj. pokud vznikne nov zznam
a v pamti ji pro nj nen msto, smae se nejstar zznam).
Povoluje/zakazuje automatick smazn zznamu po jeho penesen do
nadazenho systmu.

V, kV,

Uruje primrn mic rozsah dan rozsahem pouit mic katy a


pevodem pouitho snmae.
Uruje sekundrn mic rozsah dan rozsahem pouit mic katy.
Jednotka pouit pro napt.

mA, A,

Uruje primrn mic rozsah dan rozsahem pouit mic katy a


pevodem pouitho snmae.
Uruje sekundrn mic rozsah dan rozsahem pouit mic katy.
Jednotka pouit pro proud.

34

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Analogov kanly
Popis
Poruchov zznamy obsahuj est (i1, i2, i3, u1, u2, u3 ve formtu REC) nebo osm (i1, i2, i3, i0, u1, u2, u3, u0 ve formtu COMTRADE)
analogovch kanl. V aplikaci RTU prohle zznam je mon otevt jak formt REC tak formt COMTRADE a v obou ppadech
jsou dostupn vechny prbhy, nebo aplikace automaticky dopotv chybjc prbhy.
Pro zznamy ve formtu COMTRADE je v parametrech kadho analogovho kanlu parametr Nzev kanlu, kter obsahuje textov
identifiktor kanlu.
Parametry
Zkladn parametry
Nzev kanlu

text

Identifiktor analogovho kanlu o dlce 0 a 30 znak.

Digitln kanly
Popis
Poruchov zznamy obsahuj stavy estncti digitlnch kanl. Zdrojem digitlnch kanl jsou digitln vstupy/vstupy, intern
statusy a dal. Stav kanlu pak odpovd stavu zdroje. Pokud je nastaven parametr Negace na hodnotu ANO, stav kanlu odpovd
negovanmu stavu zdroj. Kad z kanl v zznamu me spoutt vytven zznamu (zmnou stavu z 0 do 1). Spoutn zznamu
vybranm kanlem se povoluje parametrem Spoutn zznamu u vybranho kanlu. Kad z digitlnch kanl mue tak udrovat
poizovn zznamu a do maximln dlky dan parametrem Max. celkov doba jednoho zznamu.
Pro zznamy ve formtu COMTRADE je v parametrech kadho digitlnho kanlu parametr Nzev kanlu, kter obsahuje textov
identifiktor kanlu.
Parametry
Zkladn parametry
Nzev kanlu
Spoutn rychlozznamu
Spoutn zznamu
Udrovn zznamu

text

Identifiktor digitlnho kanlu o dlce 0 a 30 znak.

ANO/NE
ANO/NE

Povoluje/zakazuje spoutn zznamu zmnou tohoto kanlu do 1.


Povoluje/zakazuje udrovn zznamu, pokud je tento kanl v 1 a do dlky
dan parametrem Max. celkov doba jednoho zznamu.
Uruje zdroj tohoto digitlnho kanlu. Zdrojem kanlu me bt digitln
vstup, vstup, intern status,
M-li tento parametr hodnotu ANO, je stav Zdroje negovn.

Zdroj

DI, VDI,

Negace

ANO/NE

35

RTU7 Ochrann
funkce
3U3I
Ochrany
a automatiky
3U3I

Signalizace
K jednotce RTU7 je mon pipojit signalizan panel. Vznam jednotlivch signalizanch LED je nastaviteln ve vrazech. Ve
vrazech je mon vyut intern statusy, pomoc kterch jsou zpstupnny napklad vnitn stavy ochran. Intern statusy mohou bt
tak pouity do zznam poruchovch prbh. Popis internch status nsleduje.
Adresa

Popis

0
1
2
3

Sekundov tik
Stav komunikace HioCom2
Stav komunikace IEC (jen pro komunikaci pmo z jednotky)
Ztrta primrnho napt (viz dokumentace k ochranm)
Napt A
Pro DC napjec zdroj: svt, kdy je DI02 v 1
Pro AC napjec zdroj: svt, kdy je napjec napt vt ne 23% z rozsahu napjecho napt
Napt B
Svt, kdy je hodnota analogovho vstupu US >= 50 % rozsahu.
Blik 1 Hz, kdy je hodnota analogu US >= 5 % rozsahu. Jinak je zhasnuto. US je prmr sdruench napt U12, U13, U23.
Stav silovho prvku (dvoubitov)
Stav silovho prvku vypnuto
Stav silovho prvku zapnuto
OZ v innosti
OZ definitivn vypnut
ZS-W
ZS-K
ZS-I
ZS-R
ZS-U0
Indikace zpornho innho vkonu
Fi0 je v mezch wattmetrick ochrany
Vypnut ve druh beznapov pauze
Zapnut funkc OZ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

36