You are on page 1of 65

Pruka uivatele RTU7.

4, RTU7K
a RTU7KL

str. -2-

Pruka uivatele

Ven zkaznci
Dkujeme vm, e jste zvolili produkt prv na znaky.
Produkt, jeho soust je i tato Pruka uivatele, byl vyroben spolenost ELVAC a.s., kter m procesy vvoje,
vroby a servisu systm prmyslov elektroniky certifikovny podle mezinrodnho standardu zen kvality ISO
9001. Pi jeho vrob bylo na snahou zajistit co mon nejvy kvalitu tak, abyste s tmto nam vrobkem byli
co nejvce spokojeni. Proto byl podroben nkolika funknm a ztovm testm, zahoovn po dobu minimln 48
hodin a po podrobn vstupn kontrole peliv zabalen.
I pes tuto snahu o minimalizaci monch problm se mohlo stt, e nkter systmy nepracuj podle Vaich
pedstav. V takovm ppad prosm nai firmu kontaktujte, budeme se snait v co nejkratm termnu nedostatky
odstranit. Jakkoli Vae nzory, upozornn, dotazy i doporuen uvtme jako monost zlepit nai prci a zvit
Vai spokojenost.
Tato pruka je koncipovna s ohledem na to, e Vy, jako uivatel jste zajist pokroilmi v obsluze
prmyslovch systm, a nen proto poteba vysvtlovat nkter zklady prce. Proto je hlavnm clem pruky
informovat Vs o specifickch vlastnostech produktu a upozornit na nkter nebezpe, kter hroz pi jeho
nesprvnm pouvn. Doporuujeme Vm tedy jej detailn proten. V neposledn ad Vs chceme pesvdit
o jeho pikovch vlastnostech a vysok spolehlivosti. Proto zde pikldme testovac protokoly z prbhu
vrobnho procesu a tak kopie certifikt, kter byly na firm vydny jako vyjden kvality procesu vvoje,
vroby a servisu naich vrobk.
Pejeme Vm, a Vm n vrobek dlouho a spolehliv slou.

Autorsk prvo
pravy, nebo poskytnut obsahu tet stran, a to jakmkoliv zpsobem, je bez vslovnho souhlasu spolenosti
ELVAC a.s. zakzno.
COPYRIGHT ELVAC a.s. 2008-2013

-3-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

OBSAH

VOD

1.1

Vybalen

1.2

Bezpenostn pokyny

TECHNICK DOKUMENTACE

2.1

Popis RTU jednotek RTU7.4, RTU7K, RTU7KL

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Napjen jednotky
Zlon akumultor
Pomocn kontakt ON REL
Extern teplotn idlo

8
8
8
8

2.2

Rozmrov vkresy

2.3

Analogov vstupy

13

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Analogov vstupy jednotky RTU7.4


Analogov vstupy jednotky RTU7K
Analogov vstupy jednotky RTU7KL
Extern oddlovac moduly

13
16
23
25

2.4

Digitln vstupy

27

2.5

Digitln vstupy

29

2.6

Komunikan rozhran

30

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

Komunikan port COM3


Komunikan karta COMIO
Komunikan karta COMIO2-232
Komunikan karta COMIO2-COM
Komunikan karta COMIO2-2MUX
Komunikan karta COMIO4
Komunikan monosti jednotek RTU7.4/K/KL

30
32
32
33
33
34
37

2.7

Moduly CIOMOD

44

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

Typy komunikanch rozhran


Znaen modul
Technick specifikace modul
Popis konektor
Nastaven komunikanch modul

44
45
46
47
48

-4-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.8

Popis signalizace a ovldn

50

2.8.1
2.8.2

Popis signalizace a ovldn RTU7.4 horn panel


Popis signalizace a ovldn RTU7K/KL horn panel

50
52

FUNKCE A NASTAVEN

55

3.1

Komunikan rozhran

55

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Komunikan karta COMIO, nastaven


Komunikan karta COMIO4, nastaven
Monosti zabezpeen komunikanch modul pro s GSM

55
58
58

3.2

Upgrade firmware

64

JAK POSTUPOVAT V NESNZCH

65

-5-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

1 vod
1.1

Vybalen

Pokud tete tuto pruku, patrn jste minimln zaali s vybalovnm z pepravnho obalu. Pokraujte prosm
opatrn, a nedojde k pokozen povrchov pravy, poppad k pokozen soust citlivch na nrazy a vibrace.
Po vybalen zkontrolujte, zda je dodvka kompletn. Seznam Vmi objednanch a nmi dodanch komponent dc
jednotky je soust tto pruky, na Vrobnm listu produktu najdete nzvy vech komponent, jejich kdov
oznaen a tak jejich sriov sla.
Pepravn krabice je vyrobena tak, aby ideln chrnila produkt po dobu pepravy z vroby k Vm. Proto je vhodn
ji pouvat i pi dalch transportech jednotky RTU. Pokud ji nebudete moci uchovat po celou dobu ivotnosti
jednotky, co by byl ideln stav, pokejte prosm s jej likvidac aspo nkolik prvnch dn fungovn dic jednotky.

1.2

Bezpenostn pokyny

Dve, ne poprv zapnete jednotku RTU, vnujte prosm pozornost tmto upozornnm:
Nae dc jednotka je zazen napjen stejnosmrnm naptm v irokm rozsahu 10-40V DC. Akoli jeho
bezpenosti vnujeme vysokou pozornost a kad produkt je v tomto smru testovn, pesto dodrujte obdobn
zsady, jako u jinch elektrickch spotebi.
Pstroj me bt zapojen pouze do elektrickho rozvodu, jeho napt odpovd daji na typovm ttku.
Dbejte na to, aby vechny kabely byly umstny tak, aby nedolo k jejich pokozen. Nezatujte je dnmi
pedmty a neumisujte je tam, kde by na n bylo nalapovno.
Nesnmejte ochrann kryty, pokud k takovmu zkroku nejste kvalifikovni. Nezasahujte ani do konstrukce
jednotky. Pi takovch innostech hroz nebezpe razu elektrickm proudem.
Do jednotky neprostrkujte dn pedmty a dbejte, aby se do jednotky nikdy nedostala dn kapalina. V ppad,
e se tak stane, jednotku okamit vypnte a povolejte servisnho technika.

-6-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2 Technick dokumentace
2.1

Popis RTU jednotek RTU7.4, RTU7K, RTU7KL

Jednotky RTU7.4, RTU7K a RTU7KL (RTU7.4/K/KL) jsou modern integrovan nstroje pro vzdlen monitorovn
energetickch objekt, napklad distribunch trafostanic (DTS) nebo OZE. Vychz z osvden ady jednotek
RTU spolenosti ELVAC a.s., kter je ji adu let spn nasazovna v aplikacch pro zen a monitorovn
energetickch st, ale i v dalch oblastech s vysokmi poadavky na spolehlivost a robustnost systm.
Jednotka RTU7.4 v sob krom zkladnch provoznch a komunikanch funkc, digitlnch vstup a vstup
sluuje zejmna 4 tfzov men proud (men 12I) s funkc indikace zkrat a zemnch spojen zaloen na
osvden technologii samostatn dodvanch jednotek M3Z. Tato integrace nabz tak monost penosu
rychlozznam prbh signl na analogovch vstupech spoutnch od poruchovch udlost, co spolu
s variabilitou komunikanho rozhran nabz vysoce efektivn a cenov vhodn een mnoha aplikac.
Jednotka RTU7K nabz msto ve uvedench 12-ti proudovch vstup men typu 3(4)U/3I. Poet mench
napovch kanl je uren typem osazen analogov karty a me bt 3 nebo 4. Men rozsahy jsou uvedeny
v dalch technickch specifikac. Tyto jednotky poskytuj mnostv funkc podobn jako jednotky ady RTU7M
napklad ochrann a automatizan funkce. Samozejmost je opt monost penosu rychlo zznam prbh
signl. Zkladn technick specifikace jednotky RTU7.4/7K/KL je uvedena v tabulce Tab. 1.
Vstupn napjec napt
Jitn vstupu
Napt zlonho akumultoru
Max. dobjec proud akumultoru
Max. udrovac napt
akumultoru
Jitn akumultoru
Vypnac napt (ochrana
akumultoru)
Teplotn idlo
Teplotn rozsah
Skladovac teplota
Okoln relativn vlhkost
Kryt

10VDC - 40VDC
3,2A polyswitch
12V / 24V
1A
13,7V / 27,4V
3,2A polyswitch
11V / 22V
Rozsah men -55 a +125C, pesnost 0,5C v rozsahu -10C a
+85C
-20C a +50C
-30C a +75C
30% - 95%RH nekondenzujc
IP20
IP21 s ochrannm krytem (dodvn na vydn zdarma)

Tab. 1 Zkladn technick specifikace jednotky RTU7.4/K/KL


Jednotku RTU7.4/K/KL lze pmo integrovat do prosted SCADA Mikrodispeink. Prostednictvm komunikanho
serveru RTU Komuniktor s OPC, DDE i TCP rozhranm lze jednotky integrovat do libovolnch monitorovacch
nebo dicch systm tetch stran. RTU Uivatelsk centrum umouje komunikaci se vemi adami RTU jednotek
prostednictvm GPRS, Ethernetu nebo pes sriov rozhran. Kad jednotka v systmu m sv specifick sriov
slo a IP adresu. Poet pipojench jednotek prakticky nen omezen. Jako platformu pro bh aplikace lze pout

-7-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

libovoln PC s OS MS Windows 2000 a vym vybaven GSM GPRS modemem i pipojenm pes Ethernet. Nad
tmto serverem je mon provozovat systmy sbru dat, zen a vizualizace pomoc SCADA/HMI, nap. v prosted
Promotic, InTouch, Mikrodispeink, ControlWeb, Citect i mnohch dalch. Propojen me bt realizovno tak
standardnmi komunikanmi protokoly vetn sovch.

2.1.1 Napjen jednotky


Pro napjen jednotky je nutno pout stabilizovan zdroj stejnosmrnho napt 10VDC a 40VDC. Hodnota
napjecho napt mus bt minimln o 5V vy ne je napt zlonho akumultoru.
Extern zdroj napjecho napt se k jednotce pipojuje pomoc konektoru PWR (svorky + a -, konektor WAGO 734102 je soust dodvky).

2.1.2 Zlon akumultor


Jednotka RTU7.4/K/KL je vybavena vlastnm nabjeem a testerem zlonho akumultoru. Dle konfigurace
jednotky od vrobce me bt pouit zlon akumultor 12V nebo 24V. Maximln udrovac dobjec proud je 1A.
Zlon akumultor se pipojuje k jednotce pomoc konektoru BAT (dv svorky + a -, dvoupinov konektor WAGO
734-102 je soust dodvky).

2.1.3 Pomocn kontakt ON REL


Jednotka je dle vybavena pomocnm kontaktem konektor ON REL. Tento kontakt je mono pout k odpojen
zlonho akumultoru od jednotky a od ostatnch obvod v rozvadi pi vypnut jednotky po vpadku hlavnho
napjen po t, co dojde k vybit zlonho akumultoru. Lze tak tedy odpojit od zlonho akumultoru napklad i
modem CGU-04 a zabrnit tak znien zlonho akumultoru jeho plnm vybitm.
Funkce kontaktu je tedy takovto:
sepnuto pi napjen jednotky z hlavnho pvodu napjecho napt konektor PWR
sepnuto pi napjen jednotky ze zlonho akumultoru konektor BAT
vypnuto pi vypnut jednotky (jednotka se automaticky vypn pi provozu ze zlonho akumultoru po jeho
vybit)

2.1.4 Extern teplotn idlo


Soust dodvky jednotky RTU7.4/K/KL je kabel s externm teplotnm idlem. Standardn dlka kabelu je 0,5m.
Na podn vrobce dod i kabely jin dlky. Teplotn idlo se pipojuje k jednotce estipinovm konektorem RJ12 konektor TEMP. Teplotn idlo je nutn k jednotce vdy pipojit, protoe extern teplotou v rozvadi
(v blzkosti zlonho akumultoru) je zen nabje externho zlonho akumultoru.

-8-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.2

Rozmrov vkresy

TEMP

ON REL

BAT

111,8
PWR
-

COM3

COM1
RX

RS-232

ZK

RTU7.4

ZS

M3Z-1

DO

M3Z-2

INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE

STAT
0

TX

I11 I12 I13 G1 GND G2 I21 I22 I23

DI-A
0

RX

RS-485

TX

XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

DI-B

GPRS

89,4

59,6

Na obrzku Obr. 1 je uveden rozmrov vkres jednotky RTU7.4/K. Jednotka ady RTU7KL je o jednu sekci ir a
jej celkov ka je 210mm.

F1

BAT

RX

F2

CFNC

TX

RST
SIG

XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M3Z-3
ZK

M3Z-4
ZS

I31 I32 I33 G3 GND G4 I41 I42 I43


RX

RS-232

TX

COM2
S0 G0 R0 NC S1 G1 S2 G2 S3 G3 S4 G4 NC

+
BAT

S G

TEMP

ON REL

157,0

Obr. 1 Rozmrov vkres jednotky RTU7.4/K

-9-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Na Obr. 2 je uveden pklad konfigurace jednotky RTU7.4 pi pouit komunikan karty COMIO-2MUX.
PWR
-

COM3

COM1
RX

RS-232

ZK

RTU7.4

ZS

M3Z-1

DO

M3Z-2

INDIKTOR PORUCHOVCH STAV

STAT
0

TX

I11 I12 I13 G1 GND G2 I21 I22 I23

XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

DI-A

RX

RS-485

TX

DI-B

GPRS

F1

BAT

RX

F1

CFNC

TX

SIG
RST

XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

M3Z-3
ZK

M3Z-4
ZS

I31 I32 I33 G3 GND G4 I41 I42 I43


RX

RS-232

TX

COM2
S0 G0 R0 NC S1 G1 S2 G2 S3 G3 S4 G4 NC

+
BAT

S G

TEMP

ON REL

Obr. 2 Jednotka RTU7.4 s komunikan kartou COMIO-2MUX

-10-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Pklad konfigurace jednotky RTU7K pi pouit komunikan karty COMIO-2MUX a karty analogovch vstup
RTU7K AI7-DOUS je uveden na obrzku Obr. 3.

PWR
-

U1

U2

U3

U4

COM1
RX

RS-232

TX

XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

DI-A
0

U>

RTU7

AF

STATE

ERR

U<

INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE

PVL

F<>

CU

I>>

DI-B

STAT

GPRS

SCS

BAT

RX

F2

CFNC

TX

RST
SIG

EF

LOCAL

I>

DO

XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
RX

RS-232

TX

COM2
I1

+
BAT

S G

I2

I3

TEMP

ON REL

Obr. 3 Jednotka RTUK s komunikan kartou COMIO-2MUX a AI7-DOUS

-11-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Pklad konfigurace jednotky RTU7K pi pouit komunikan karty COMIO4 a karty analogovch vstup RTU7K
AI6 je uveden na obrzku Obr. 4.
PWR
-

SIM CARD
U1

U2

U3

XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

DI-A
0

U>

RTU7

AF

STATE

ERR

U<

INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE

PVL

F<>

CU

I>>

DI-B

STAT

GPRS

SCS

BAT

RX

F2

CFNC

TX

RST
SIG

XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

COM 2

+
BAT

S G

DO

I1 G

RS-232/485

EF

LOCAL

I>

I2 G

I3 G

NET

TEMP

ON REL

Obr. 4 Jednotka RTUK s komunikan kartou COMIO4 a analogovmi vstupy RTU7K AI6

-12-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Pklad konfigurace jednotky RTU7KL pi pouit komunikan karty COMIO4 a analogovmi vstupy U/120V-I/5A je
uveden na obrzku Obr. 5.
PWR
-

COM3
RS-485
U1

U2

U3

U4

I1 IN

I2 IN

I3 IN

SIM CARD
U1

U2

U3

XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

U>

RTU7

AF

STATE

ERR

U<

INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE

PVL

110,0

F<>

CU

I>>

DI-B

STAT

GPRS

SCS

BAT

RX

F2

CFNC

TX

RST
SIG

EF

LOCAL

I>

DO

89,4

DI-A

XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
RS-232/485

COM 2

NET
TEMP

BAT

S G
ON REL

210,0

Obr. 5 Jednotka RTUKL s komunikan kartou COMIO4 a analogovmi vstupy U/120V-I/5A

2.3

Analogov vstupy

2.3.1 Analogov vstupy jednotky RTU7.4


Analogov vstupy na jednotce RTU7.4 jsou konfigurovny jako proudov vstupy. Jednotka pracuje s menm typu
12I. Proudov vstupy jsou rozdleny na 4 skupiny po tech vstupech a slou tak pro tyi nezvisl tfzov
men stdavch proud. Vstupy jsou dimenzovny a primrn ureny pro pipojen MTI MEg MT firmy MEgA
s pevodem 100-500A/20mA.
Kad tfzov men proud je firmwarem jednotky vyhodnocovno a dle zpracovvno. Jednotka RTU7.4
v energetickch aplikacch slou jako tynsobn indiktor nadproud, zkrat a zemnch spojen (indiktor
poruchovch stav M3Z). K lokln indikaci poruch jsou ureny 4 indikan LED pro kad kanl M3Z. Jedna LED
indikuje zemn spojen v danm kanlu, dal 3 LED slou k indikaci postien fze/fz pi nadproudu nebo
zkratu.

-13-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Hardwarov jsou analogov vstupy tvoeny diferennmi zesilovai, kter zpracovvaj signl vdy vzhledem
ke vlastn svorce GX, kter je spolen vdy pro 3 proudov vstupy (jeden kanl M3Z) a jednotce jsou tyto svorky
znaeny jako G1, G2, G3, G4). Tato konfigurace vstup je vhodn pro eliminaci vlivu zemnch smyek pi men
proud z MTP pi zemnn vstup MTP v jejich blzkosti.
V oblastech mimo energetick aplikace lze analogov vstupy pouvat jako nezvisl standardn vstupy 0-40mA
(DC i AC).
Technick parametry analogovch vstup jsou uvedeny v tabulce Tab. 2:
Men veliina

Proud

Poet vstup
Jmenovit rozsah

12 vstup (4 skupiny po tech vstupech)


20mA AC
20mA DC
40mA AC trvale
40mA DC trvale
Neizolovan
Izolovan voliteln s MTI modulem ady EXT-MTI,
EXT-MTU, izolace a 4kV AC, pro AC men
0,5%
1%
10-ti bitov A/D pevodnk
Dle pouitho firmware
roubovac svorky
Max. 2,5mm2

Petitelnost
Typy vstup

Pesnost men (ze jmenovitho rozsahu)


Pesnost men (pi peten)
Zpracovn signl
Vzorkovn
Konektory
Prez vodie

Tab. 2 Parametry analogovch vstup jednotky RTU7.4

-14-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Zapojen konektor analogovch vstup jednotky RTU7.4 je uvedeno na obrzku Obr. 6 a v tabulce Tab. 3.
M3Z

1
I11 I12 I13

G1 GND G2

I21 I22 I23

3
I31 I32 I33

G3 GND G4

I41 I42 I43

Obr. 6 Svorkovnice analogovch vstup


RTU7.4

Svorka
I11
I12
I13
G1
I21
I22
I23
G2
I31
I32
I33
G3
I41
I42
I43
G4
GND

Popis
I1
I2
I3
Spolen GND pro M3Z1
I1
I2
I3
Spolen GND pro M3Z1
I1
I2
I3
Spolen GND pro M3Z3
I1
I2
I3
Spolen GND pro M3Z4
Vnitn analogov GND
jednotky RTU7.4

Tab. 3 Popis svorek analogovch vstup RTU7.4


Na obrzku Obr. 7 je uvedeno doporuen zapojen analogovch vstup jednotky RTU7.4. Analogov vstupy se
propojuj s vstupy mcch transformtor proud. Mic transformtory proud jsou zemnny v mst snma.
2
Ob svorky GND RTU jednotky mus bt uzemnny v jedn z VN kobek vodiem o prezu 2,5mm . K tomuto
uzemnn je nutno pout samostatn vodi.

-15-

Rev 4; 3/13

I21 I22 I23

Pruka uivatele

I11 I12 I13

G1 GND G2

MTI

Obr. 7 Doporuen zapojen analogovch vstup RTU7.4

2.3.2 Analogov vstupy jednotky RTU7K


Analogov vstupy na jednotce RTUK jsou konfigurovny jako napov a proudov vstupy. Jednotka pracuje
s menm typu 3U(4U)3I. Existuje nkolik variant rozsah men na proudovch a napovch vstupech. Dal
typy vstup je mon pipravit na zklad poadavk zkaznka. Zmna micch rozsah se provd osazenm
pslun mic karty pi vrob jednotky.
Tfzov men proud a napt je firmwarem jednotky vyhodnocovno a dle zpracovvno. Jednotka RTUK
v energetickch aplikacch slou k men napt a proud, dopotv dal veliiny jako napklad I 0, U0, P, Q, S,
U12, U23, U13, cos, cos0 a dal. Jednotka me slouit jako ochrana s funkcemi zkratov, nadproudov, zemn
smrov, peptov, podpov, podfrekvenn a nadfrekvenn ochrany s monost signalizace poruchy i vypnut
silovho prvku. K lokln indikaci poruch jsou ureny indikan LED na hornm panelu jednotky. Indikovn me bt
i stav silovho prvku. K dispozici jsou automatiky optovnho zapnn a vypnut v druh beznapov pauze a
dle poruchov zapisova.
Ti proudov a ti napov analogov kanly jsou galvanicky oddleny od zbytku jednotky RTU7K a zrove jsou
ob skupiny oddleny mezi sebou. V rmci skupiny tfzovch vstup (U nebo I) izolace nen. U analogov
vstupn karty RTU7K AI7-DOUS jsou proudov i napov vstupy galvanicky oddleny od zbytku jednotky, vechny
kanly maj spolenou zemn svorku G.
V oblastech mimo energetick aplikace lze analogov vstupy pouvat jako nezvisl vstupy napov a proudov
DC i AC.

-16-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Technick parametry analogovch vstup jednotky RTU7K jsou uvedeny v tabulkch Tab. 4 a Tab. 5:
Mic karta
Jmenovit rozsah In

Proudov vstupy

Petitelnost
Poet vstup
Spoteba na fzi
Rozsah v RTU UC
Izolace

RTU7K AI7-DOUS

RTU7K AI7-U/20kV50pFU/120V-I/5A

RTU7K AI6-U/10VI/80mA

RTU7K AI6-I/20mA

1A AC
1A DC
4A AC/DC, po dobu 60s,
15A AC/DC po dubu 30s,
40A AC/DC po dobu 1s

1A AC
1A DC
5A AC/DC, po dobu 60s,
15A AC/DC po dubu 30s,
40A AC/DC po dobu 1s

20mA AC
20mA DC

20mA DC

80mA AC, trvale


80mA DC, trvale

200mA DC, trvale

<0,03VA pi 1A

<0,03VA pi 1A

<0,001 VA pi 20mA

<0,002 VA pi 20mA

0 4A

0 5A

0 80mA

0 20mA

Izolovan skupina t
vstup 2kV AC po dobu
1 minuty

2 izolovan skupiny t
vstup 2kV AC po dobu
1 minuty

Izolovan vstupy od zbytku RTU jednotky, izolace 2kV


AC po dobu 1 minuty, spolen GND s napovmi
vstupy

Pesnost men (z
jmenovitho
rozsahu)
Pesnost men
(pi peten)

1%
3 x kapacitn vstupy pro
kapacitn snma 50-60pF
(VSO25/22kV)
1 x 100V AC (100V DC)

3 x kapacitn vstupy pro


kapacitn snma 50-60pF
(VSO25/20kV)
1 x 100V AC (100V DC)

10V AC
10V DC

Petitelnost

1,2 x Un

1,2 x Un

Poet vstup

<0,16VA pi 100V

<0,16VA pi 100V

< 0,001VA pi 10V

0 1,2V

0 3V

0 10V

Izolovan skupina t
vstup 2kV AC po dobu
1 minuty

Jmenovit rozsah
Un

Napov vstupy

0,5%

Spoteba na fzi
Rozsah v RTU UC
Izolace

Pesnost men (z
jmenovitho
rozsahu)
Pesnost men
(pi peten)
Zpracovn signl
Vzorkovn
Konektory
Prez vodie

Izolovan vstupy od zbytku RTU jednotky, izolace 2kV


AC po dobu 1 minuty, spolen GND s proudovmi
vstupy
0,5%
1%

10-ti bitov A/D pevodnk


Dle pouitho firmware
roubovac svorky
Max. 2,5mm2

Tab. 4 Parametry analogovch vstup jednotky RTU7K

-17-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Mic karta
Jmenovit rozsah In

Proudov vstupy

Petitelnost
Poet vstup
Spoteba na fzi
Rozsah v RTU UC

RTU7K AI6-U/120V-I/80mA

RTU7K AI6-U/120V-I/120mA

RTU7K AI6-U/295V-I/80mA

20mA AC
20mA DC
4xIn, 80mA AC, trvale
80mA DC, trvale

20mA AC
20mA DC
1A AC/DC trvale,
2A AC/DC po dobu 30s

20mA AC
20mA DC
4xIn, 80mA AC, trvale
80mA DC, trvale

<0,001 VA pi 20mA

<0,001 VA pi 20mA

<0,001 VA pi 20mA

0 80mA

0 120mA

0 80mA

Izolovan skupina t vstup 2kV AC po dobu 1 minuty

Izolace
Pesnost men (z
jmenovitho rozsahu)
Pesnost men (pi
peten)
Jmenovit rozsah Un

Napov vstupy

Petitelnost
Poet vstup
Spoteba na fzi
Rozsah fzovch
napt v RTU UC
Rozsah sdruench
napt v RTU UC
Izolace

0,5%
1%
100V AC
100V DC
Max. 120V AC, trvale
Max. 120V DC, trvale

100V AC
100V DC
Max. 120V AC, trvale
Max. 120V DC, trvale

230V AC
230 DC
Max. 295V AC, trvale
Max. 295V DC, trvale

< 0,16VA pi 100V

< 0,16VA pi 100V

< 0,35VA pi 230V

0 120V

0 120V

0 295V

0 120V

0 120V

0 511V

Izolovan skupina t vstup 2kV AC po dobu 1 minuty

Pesnost men (z
jmenovitho rozsahu)
Pesnost men (pi
peten)
Zpracovn signl
Vzorkovn
Konektory
Prez vodie

0,5%
1%
10-ti bitov A/D pevodnk
Dle pouitho firmware
roubovac svorky
Max. 2,5mm2

Tab. 5 Parametry analogovch vstup jednotky RTU7K


RTU7K AI7-DOUS
Analogov vstupy tto karty jsou ureny pro pouit jednotky RTU7K v aplikaci sekovho odpnae ppadn
indiktoru poruchovch proud pro vzdun veden. Jsou vybaveny temi kapacitnmi vstupy pro men napt
z kapacitnch snma napt VSO25 (vrobce KPB Intra) na vedench 22kV. Jeden analogov napov vstup
100V je uren k men napt z napjecho MTU. Ti proudov vstupy jsou pro zven pesnosti vybaveny dvou
rozsahovm menm se jmenovitm vstupnm rozsahem 1A.

-18-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

RTU7K AI7-U/20kV50pF-U/120V-I/5A
Analogov vstupy tto karty jsou ureny pro pouit jednotky RTU7K v aplikaci sekovho odpnae ppadn
indiktoru poruchovch proud pro vzdun veden. Jsou vybaveny temi kapacitnmi vstupy pro men napt
z kapacitnch snma napt VSO25 (vrobce KPB Intra) a jsou optimalizovny pro veden 20kV. Jeden analogov
napov vstup 100V je uren k men napt z napjecho MTU. Ti proudov vstupy jsou pro zven pesnosti
vybaveny dvou rozsahovm menm se jmenovitm vstupnm rozsahem 1A.
RTU7K AI6-U/10V-I/80mA
Tyto vstupy jsou vhodn pro pipojen externch snma s vstupy 0-10V DC a 4-20mA DC.
RTU7K AI6-I/20mA
Vstupy vhodn pro pipojen externch snma 0-20mA nebo 4-20mA DC. Vstupy jsou organizovny do dvou
skupin po tech. Ob skupiny jsou navzjem galvanicky oddleny a vechny vstupu jsou galvanicky oddleny od
zbytku jednotky.
RTU7K AI6-U/120V-I/80mA, RTU7K AI6-U/120V-I/120mA
Tyto analogov vstupy jsou vhodn pro jednotky v aplikacch men vstup z micch transformtor napt
100V AC (100V/3 AC). Ped napov vstupy je nutno pout vhodn jitn. Proudov vstupy jsou pipraveny pro
pouit s vhodnmi MTI nap. MEg MT firmy MEgA s pevodem 100-500A/20mA. Karta s menm do 80mA m
do 4xIn, karta s menm do 120mA m do 6xIn.
RTU7K AI6-U/295V-I/80mA
Tyto analogov vstupy jsou vhodn pro jednotky nap. v aplikaci men na NN stran transformtoru. Napov
vstupy se pouij pro men fzovch napt 230V AC (s vhodnm jitnm). Proudov stupy je mono pout
s vhodnmi MTI nap. MEg MT firmy MEgA s pevodem 100-500A/20mA.

-19-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.3.2.1

Svorkovnice analogovch vstup jednotky RTU7K

RTU7K AI7-DOUS
Zapojen konektor desky analogovch vstup RTU7K AI7-DOUS jednotky RTU7K je uvedeno na obrzku Obr. 8 a
v tabulce Tab. 6:
U1

U2

U3

U4

Vstupy

Napov vstupy

Proudov vstupy

I1

I2

I3

Obr. 8 Svorkovnice analogovch vstup


RTU7K AI7-DOUS

Svorka
U1
U2
U3
U4
G
I1
G
I2
G
I3
G

Popis
U1
U2
U3
U4
Spolen GND
I1
Spolen GND
I2
Spolen GND
I3
Spolen GND

Tab. 6 Popis svorek AI RTU7K AI7-DOUS

Vechny svorky G jsou na tto desce analogovch vstup intern propojeny. Pro poslen proudov zatitelnosti je
2
vhodn propojit extern svorky G na stran proudovch analogovch vstup vodiem o prezu 2mm .

-20-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

RTU7K AI7-U/20kV50pF-U/120V-I/5A
Zapojen konektor desky analogovch vstup RTU7K AI7-U/20kV50pF-U/120V-I/5A jednotky RTU7K je uvedeno
na obrzku Obr. 9 a v tabulce Tab. 7:
U1

U2

U3

U4

Vstupy

Napov vstupy

Proudov vstupy
I1

I2

I3

Obr. 9 Svorkovnice analogovch vstup


RTU7K AI7-U/20kV50pF-U/120V-I/5A

Svorka

Popis

U1

U1

U2
U3
G
G
U4

U2
U3
Spolen GND
Spolen GND
U4

I1

I1

G
I2
G
I3
G

Spolen GND
I2
Spolen GND
I3
Spolen GND

Tab. 7 Popis svorek AI RTU7K AI7-U/20kV50pF-U/120V-I/5A

Vechny svorky G jsou na tto desce analogovch vstup intern propojeny. Pro poslen proudov zatitelnosti je
2
vhodn propojit extern svorky G na stran proudovch analogovch vstup vodiem o prezu 2mm .

-21-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

RTU7K AI6-I/20mA
Zapojen konektor desky analogovch vstup RTU7K AI6-I/20mA jednotky RTU7K je uvedeno na obrzku Obr. 10
a v tabulce Tab. 8.
I1

I2

I3

G1

Vstupy

Proudov vstupy

I4

G2

I5

G2

I6

G2

Obr. 10 Svorkovnice analogovch vstup


RTU7K AI6-I/20mA

Svorka

Popis

I1

U1

I2
I3
G1

U2
U3
Spolen GND 1

I4

I4

G2
I5
G2
I6
G2

Spolen GND 2
I5
Spolen GND 2
I6
Spolen GND 2

Tab. 8 Popis svorek AI RTU7K AI6-I/20mA

Vechny svorky G1 jsou na tto desce analogovch vstup intern propojeny. Rovn vechny svorky G2 jsou
intern propojeny. Navzjem jsou ob skupiny (G1 a G2) galvanicky oddleny.

-22-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

RTU7K AI6-U/10V-I/80mA, AI6-U/120V-I/80mA, AI6-U/295V-I/120mA, AI6-U/295V-I/80mA


Zapojen konektor desky analogovch vstup RTU7K AI6-U/10V-I/80mA, RTU7K AI6-U/120V-I/80mA, RTU7K
AI6-U/295V-I/120mA, RTU7K AI6-U/295V-I/80mA jednotky RTU7K je uvedeno na obrzku Obr. 11 a v tabulce Tab.
9.
U1

U2

U3

Vstupy

Napov vstupy

Proudov vstupy

I1

I2

I3

Obr. 11 Svorkovnice analogovch vstup


RTU7K AI6-U/120V-I/80mA, AI6-U/295VI/120mA, AI6-U/295V-I/80mA

Svorka

Popis

U1

U1

U2
U3
G

U2
U3
Spolen GND pro U vstupy

I1

I1

G
I2
G
I3
G

Spolen GND pro I vstupy


I2
Spolen GND pro I vstupy
I3
Spolen GND pro I vstupy

Tab. 9 Popis svorek AI RTU7K AI6-U/10V-I/80mA, AI6U/120V-I/80mA, AI6-U/295V-I/120mA, AI6-U/295V-I/80mA

U tchto micch karet je svorka G na stran napovch vstup spolen pro vechny 3 vstupy. Ti svorky G na
stran proudovch vstup jsou intern propojeny. Jsou vak galvanicky oddleny od svorky G na stran
napovch vstup.

2.3.3 Analogov vstupy jednotky RTU7KL


Analogov vstupy na jednotce RTUKL jsou konfigurovny jako napov a proudov vstupy. Jednotka pracuje
s menm typu 3U3I. Existuje nkolik variant rozsah men na proudovch a napovch vstupech. Dal typy
vstup je mon pipravit na zklad poadavk zkaznka.
Tfzov men proud a napt je firmwarem jednotky vyhodnocovno a dle zpracovvno. Jednotka RTUKL
v energetickch aplikacch slou k men napt a proud, dopotv dal veliiny jako napklad I 0, U0, P, Q, S,
U12, U23, U13, cos, cos0 a dal. Jednotka me slouit jako ochrana s funkcemi zkratov, nadproudov, zemn
smrov, peptov, podpov, podfrekvenn a nadfrekvenn ochrany s monost signalizace poruchy i vypnut
silovho prvku. K lokln indikaci poruch jsou ureny indikan LED na hornm panelu jednotky. Indikovn me bt
i stav silovho prvku. K dispozici jsou automatiky optovnho zapnn a vypnut v druh beznapov pauze a
dle poruchov zapisova.
Ti proudov a ti napov analogov kanly jsou galvanicky oddleny od zbytku jednotky RTU7K a zrove jsou
ob skupiny oddleny mezi sebou. V rmci skupiny tfzovch napovch vstup izolace nen (spolen svorka
G). Jednotliv proudov vstupy jsou izolovny i mezi sebou.
V oblastech mimo energetick aplikace lze analogov vstupy pouvat jako nezvisl vstupy napov DC i AC a
proudov AC.

-23-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Technick parametry analogovch vstup jsou uvedeny v tabulce Tab. 10.


Mic karta

U/120V-I/1A

U/120V-I/5A

U/295V-I/1A

U/295V-I/5A

1A AC

5A AC

1A AC

5A AC

Petitelnost

4A AC po dobu 1 minuty
100A po dobu 1s

20A AC po dobu 1 minuty,


200A po dobu 1s

4A AC po dobu 1 minuty,
100A po dubu 1s

20A AC po dobu 1 minuty,


200A po dobu 1s

Poet vstup

<0.05VA pi 1A

<0,1VA pi 5A

<0.05VA pi 1A

<0,1VA pi 5A

0 4A

0 20A

0 4A

0 20A

230V AC
230 DC
Max. 295V AC, trvale
Max. 295V DC, trvale

230V AC
230 DC
Max. 295V AC, trvale
Max. 295V DC, trvale

Proudov vstupy

Jmenovit rozsah

Spoteba na fzi
Rozsah v RTU UC
Izolace

2kV AC

Napov vstupy

Pesnost men
(z jmenovitho
rozsahu)
Pesnost men
(pi peten)

0,5%
1%

Jmenovit rozsah

100V AC
100 DC

100V AC
100 DC

Petitelnost

1,2 x Un

1,2 x Un

Poet vstup

<0,15VA pi 100V

<0,15VA pi 100V

< 0,35VA pi 230V

< 0,35VA pi 230V

0 120V

0 120V

0 295V

0 295V

0 120V

0 120V

0 511V

0 511V

Spoteba na fzi
Rozsah fzovch
napt v RTU UC
Rozsah
sdruench napt
v RTU UC
Izolace

Pesnost men
(z jmenovitho
rozsahu)
Pesnost men
(pi peten)
Zpracovn signl
Vzorkovn
Konektory
Prez vodie

Izolovan skupina t vstup 2kV AC po dobu 1 minuty


0,5%
0,5%
10-ti bitov A/D pevodnk
Dle pouitho firmware
roubovac svorky
Max. 2,5mm2

Tab. 10 Parametry analogovch vstup jednotky RTU7KL


Analogov vstupy jednotky RTU7KL jsou ureny pro men napt a proud s vhodn volenmi externmi MTI (1A
nebo 5A) a MTU (100V). Napov vstupy se jmenovitm rozsahem 230V AC je mono pout nap. pro men
fzovch napt na NN stran transformtoru.

-24-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.3.3.1

Svorkovnice analogovch vstup jednotky RTU7KL

Zapojen konektor analogovch vstup jednotky RTU7KL je uvedeno na obrzku Obr. 12 a v tabulce Tab. 11.
U1

U2

U3

Vstupy
Napov
vstupy

I1 IN

I2 IN

Proudov
vstupy

I3 IN

Obr. 12 Svorkovnice analogovch vstup


jednotky RTU7KL

Svorka
U1
U2
U3
G
I1 IN
I1 IN
I2 IN
I2 IN
I3 IN
I3 IN

Popis
U1
U2
U3
Spolen GND pro U vstupy
I1 zatek vinut vstupnho MTI
I1 - konec vinut vstupnho MTI
I2 zatek vinut vstupnho MTI
I2 - konec vinut vstupnho MTI
I3 - zatek vinut vstupnho MTI
I3 - konec vinut vstupnho MTI

Tab. 11 Popis svorek analogovch vstup jednotky RTU7KL

U tchto micch karet je svorka G na stran napovch vstup spolen pro vechny 3 vstupy. Pro kad
proudov vstup jsou ureny dv svorky (vstupy internch MTI). Zatek vinut je oznaen tekou.

2.3.4 Extern oddlovac moduly


V ppad poteby galvanickho oddlen jednotlivch vstup je mon pout tfzov extern oddlovac moduly
ady EXT-MTI nebo EXT-MTU. Pi pouit modulu EXT-MTU jsou vstupy jednotky RTU7.4 konfigurovny jako
napov se jmenovitm rozsahem 1V AC s petitelnost 1,2V AC. Parametry jednotlivch oddlovacch modul
jsou uvedeny v tabulce Tab. 12.
Modul
Men veliina
Poet vstup
Jmenovit pevod
Petitelnost
Izolace
Teplotn rozsah
Skladovac teplota
Okoln relativn vlhkost
Kryt

EXT-MTI/5

EXT-MTI/1

EXT-MTI/0040

EXT-MTU

Proud

Proud

Proud

Napt

3
5A/10mA AC
20A AC po dobu
jedn minuty, 200A
AC po dobu 1s
4kV AC

1A/10mA AC
40mA/40mA AC
100V/1V AC
4A AC po dobu
0,5A trvale
120V trvale
jedn minuty, 100A
AC po dobu 1s
4kV AC
2kV AC
3,75kV AC
-20C a +50C
-30C a +75C
30% - 95%RH nekondenzujc
IP20
IP21 s ochrannm krytem (dodvn na vydn zdarma)

Tab. 12 Parametry externch oddlovacch modul

-25-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Zapojen analogovch vstup pi pouit externch oddlovacch modul ady EXT-MTI a EXT-MTU je uvedeno na
obrzku Obr. 13.
I11 I12 I13 G1 GND G2 I21 I22 I23

EXT-MTI
EXT-MTU

IZOLACE

Obr. 13 Zapojen externch oddlovacch modul k jednotce RTU7.4

-26-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.4

Digitln vstupy

Jednotka RTU7.4/7K/KL umouje pi vrob osadit kartu dvaceti digitlnch vstup, kter jsou funkn rozdleny
do dvou skupin po deseti vstupech (skupina A a B). Kad skupina me bt zvl konfigurovna jako vstupy
aktivn (vybuzen vstupu vnjm kontaktem) nebo pasivn (vybuzen vstupu vnjm naptm). Jednotky
RTU7.4/K/KL se dodvaj se vstupy pro signalizan napt 12V nebo 24V. K dispozici jsou svorky s galvanicky
oddlenm signalizanm naptm 12V nebo 24V (spolen pro ob skupiny vstup) pro pouit digitlnch vstup
v konfiguraci jako aktivn vstupy.
Pro indikaci vybuzen jednotlivch vstup slou dv ady indikanch LED umstnch na eln stran jednotky.
Parametry digitlnch vstup jsou uvedeny v tabulce Tab. 13.
Poet vstup
Signalizan napt
Konfigurace vstup
rove H
rove L
Proud vstupem
SW filtr pro rove
HaL
Povolen poet
zmn v minut
Izolan napt
Konektory
Prez vodie

20 digitlnch vstup, 2 nezvisl skupiny po deseti vstupech


12V
24V
Aktivn (spnn
Pasivn (spnn vnjm
Aktivn (spnn
Pasivn (spnn vnjm
suchm kontaktem)
naptm, ob polarity)
suchm kontaktem)
naptm, ob polarity)
Sepnuto
9-20V
Sepnuto
14-40V
Rozepnuto
0-5V
Rozepnuto
0-8V
6,6mA max.
2-6,6mA; 3,3mA@12V
6,6mA max.
2-6,6mA; 3,75mA@24V
0 327,675s, krok 5ms
0-255
2kV AC po dobu 1minuty
2 x WAGO 734-113; rozte 3,5mm; soust dodvky
0,08-1,5mm2

Tab. 13 Parametry digitlnch vstup jednotek RTU7.4/K/KL


Zapojen konektor je uvedeno na obrzku Obr. 14 a v tabulce Tab. 14.

-27-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Svorka

B1

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A6

B0

AC

A7

BC

A8

X+

A9

XG

XG

B9

X+

B8

AC

B7

A0

B6

A1

B5

A2

B4

A3

B3

A4

B2

A5

Obr. 14 Konektory digitlnch vstup


jednotky RTU7.4/K/KL

Popis
DI0
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
DI9
spolen svorka pro
vstupy DI0-DI9

Svorka
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BC

Popis
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17
DI18
DI19
spolen svorka pro
vstupy DI10-DI9

XG

zdroj signalizanho
napt (GND)

XG

zdroj signalizanho
napt (GND)

X+

zdroj signalizanho
napt (kladn
svorka)

X+

zdroj signalizanho
napt (kladn svorka)

Tab. 14 Popis konektor digitlnch vstup jednotky


RTU7.4/K/KL

Poznmka: vnitn zdroj signalizanho napt je spolen pro ob skupiny digitlnch vstup A i B.
Zapojen digitlnch vstup jako aktivn vstupy je uvedeno na obrzku Obr. 15, nutn je extern propojka svorek AC
a X+.
XG
X+
AC
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Obr. 15 Aktivn digitln vstupy jednotky RTU7.4/K/KL skupina A

-28-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Zapojen digitlnch vstup jako pasivn vstupy je uvedeno na obrzku Obr. 16.
XG
X+
AC
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Obr. 16 Pasivn digitln vstupy jednotky RTU7.4/K/KL skupina A

2.5

Digitln vstupy

Jednotka RTU7.4/K/KL disponuje pti digitlnmi vstupy DO0-DO4 pro jedno plov nebo jeden a pl plov
ovldn. Reim innosti se vol internm pepnaem. V ppad volby jeden a pl plovho ovldn je jako
spolen kontakt uren vstup DO4.
Sepnut jednotlivch vstup je indikovno pti ervenmi LED, kter jsou viditeln z eln strany jednotky.
Vstup DO0 je osazen jednm pepnacm kontaktem, ostatn tyi vstupy pak pouze spnacmi kontakty.
Technick specifikace pro jednotliv vstupy je uvedena v tabulce Tab. 15.
Vstup
Nastaviteln doba sepnut
Dielektrick pevnost kontaktcvka
Dielektrick pevnost mezi
rozpojenmi kontakty
Zatitelnost kontakt
ivotnost
Sepnut rel
Konektory
Prez vodie

DO0

DO1-DO4
10ms a 655s, krokem 10ms

4000 Vrms po dobu 1minuty

3000 Vrms po dobu 1minuty

1000 Vrms po dobu 1minuty

750 Vrms po dobu 1minuty

5A@240V AC, 5A@30V DC


3A@240V AC, 3A@30V DC
15x106 cykl
20x106 cykl
Zabezpeeno proti nhodnmu sepnut.
Sepnut zeno digitlnmi signly z hlavnho procesoru jednotky a z podprnho procesoru.
1 x WAGO 734-113; rozte 3,5mm; soust dodvky
0,08-1,5mm2

Tab. 15 - Parametry digitlnch vstup jednotek RTU7.4/K/KL

-29-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Zapojen konektoru je uvedeno na obrzku Obr. 17 a v tabulce Tab. 16.


NC
G4
S4
G3

Svorka
GX
SX
RX
NC

S3
G2
S2
G1
S1
NC
R0
G0
S0

Popis
Stedn svorka rel
Spnac kontakt rel
Rozpnac kontakt rel
Svorka nezapojena

Tab. 16 Popis konektor digitlnch vstup jednotky


RTU7.4/K/KL

Obr. 17 Konektor digitlnch vstup


jednotky RTU7.4/K/KL

2.6

Komunikan rozhran

Do jednotek RTU7.4/K/KL je mono pi vrob jednotky osadit dle poteby jednu ze skupiny existujcch
komunikanch karet s rznmi rozhranmi tak, aby jednotky byly pizpsobeny jednotlivm aplikacm a
poadavkm zkaznka. Na nkter typy komunikanch karet je mono osadit voliteln komunikan modul z ady
CIOMOD.

2.6.1 Komunikan port COM3


Jednotky ady RTU7.4/K/KL jsou (dle vrobn konfigurace) vybaveny komunikanm portem COM3 typu RS-485,
kter je mono pout pro komunikaci s jinmi zazenmi. Dal monost je pouit tohoto portu pi komunikaci
nkolika jednotek ady RTU7.4/K/KL v konfiguraci Master-Slave. Jednotka typu Master je zpravidla vybavena
kartou COMIO4, jednotky typu Slave komunikan kartu nemaj osazenu a jsou k jednotce Master pipojeny pes
port COM3.

-30-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Zapojen tohoto portu je uvedeno na obrzku Obr. 18 a v tabulce Tab. 17.


Pin

8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Obr. 18 Konektor portu COM3

(1)

COM3
(1)

GND
(1)
GND
GND
NC
B (DATA+)
A (DATA-)
(1)
+5V
(1)
+5V

Tab. 17 Popis konektoru komunikanho portu COM3

Voliteln pipojiteln internm jumperem.

Toto komunikan rozhran RS-485 je galvanicky oddleno s izolac 1000V DC po dobu jedn minuty. Maximln
komunikan rychlost je 115200 bps. K indikaci penosu dat jsou na jednotce osazeny dv lut LED viditeln
z bon strany jednotky. Toto rozhran je ovldno z hlavnho procesoru jednotky nebo z karty COMIO4.
Nastavovac prvky portu COM3 jsou pstupn po odstrann bon plastov krytky nad tmto portem. POZOR:
nastaven portu COM3 provdjte vdy na vypnut RTU jednotce s odpojenmi pvodnmi vodii od digitlnch
vstup a vstup a od svorek analogovch vstup. Nastaven komunikanho portu COM3 je uvedeno na obrzku
Obr. 19 a v tabulkch Tab. 18 a Tab. 19.
S2

ON

JP4
2

RX

TX

Popis poloha ON
pull-down rezistor 1k pipojen
terminan rezistor 120 pipojen
pull-up rezistor 1k pipojen

1
2
3

JP3

Tab. 18 Nastaven pepnae S2

S2

JPx
JP3
JP4
Obr. 19 Nastavovac prvky portu COM3

Popis propojka zapojena


+5V na konektoru COM3
GND na konektoru COM3
Tab. 19 Nastaven JP3 a JP4

Vchoz nastaven portu COM3 je:


JP3, JP4 - osazen
S2-1, S2-3 v poloze OFF
S2-2 v poloze ON

-31-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Na piny konektoru rozhran COM3 je mon pipojit pomoc propojek JP3 a JP4 nestabilizovan napt +5V DC
z vnitnho DC-DC mnie. Toto napt je galvanicky oddleno od zbytku jednotky s izolac 1000V po dobu jedn
minuty a d se vyut napklad pro napjen externch zazen pipojench na komunikan rozhran COM3.
Maximln ppustn vkonov zaten je 0,5W.

2.6.2 Komunikan karta COMIO


Komunikan karta je vybavena (E)GPRS modemem. Dle nastaven karty me bt na tento modem smrovn
komunikan protokol IEC 60870-5-104 a HioCom2. Podle toho je pak tento port vyuvn pro nsledujc ely:
protokol IEC 60870-5-101, IEC60870-5-104 - k penosu signl a men do nadazenho SCADA systmu a dle
ovldacch povel ze SCADA systmu do jednotky
protokol HioCom2 - k penosu nastavovanch parametr z a do jednotky. Dle je mon tuto linku pout k penosu
poruchovch zznam, mench hodnot a stavu digitlnch vstup. Rovn je mon pomoc tohoto kanlu
ovldat digitln vstupy. Vhodnm softwarem pro vyten zznam a pro nastavovn parametr je RTU
Uivatelsk centrum firmy ELVAC a.s. Pro pehledn zobrazen hodnot men ppadn stavu digitlnch vstup
je mono vhodnm SW RTU Sledovac centrum. Pro zobrazen a analzu poruchovch zznam je vhodn
pout RTU Behaviour Viewer tho vrobce.
Pro pipojen antny k modulm COMIO se pouv konektor FME. Antna je soust dodvky.

2.6.3 Komunikan karta COMIO2-232


Komunikan karta COMIO2-232 je vybavena jednm komunikanm portem COM2 s fyzickm rozhranm RS-232.
Na tomto portu jednotka komunikuje pouze protokolem HioCom2. Rozhran COM2 je galvanicky oddleno s izolac
1000V DC po dobu jedn minuty. K indikaci penosu dat jsou na jednotce osazeny dv lut LED viditeln z eln
strany jednotky. Zapojen konektoru je uvedeno na obrzku Obr. 20 a v tabulce Tab. 20.

8
7
6
5
4
3
2
1
Obr. 20 Konektor linky RS-232 karty
COMIO2-232

Pin

COM2

1
2
3
4
5
6
7
8

NC
RTS
GND
TXD
RXD
NC
CTS
NC

Popis
nezapojeno
vstup
GND
vstup
vstup
nezapojeno
vstup
nezapojeno

Tab. 20 Popis konektoru linky RS-232 karty COMIO2-232

Jednotku vybavenou touto komunikan kartou je mono pout napklad jako jednoduchou ochranu bez
komunikace (port slou jako lokln parametrizan port).

-32-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.6.4 Komunikan karta COMIO2-COM


Komunikan karta COMIO2-COM je vybavena jednm komunikanm rozhranm COM1 pro zsuvn modul
fyzickho rozhran CIOMOD. Pouiteln typy modul CIOMOD pro tuto kartu spolu s komunikanmi protokoly jsou
uvedeny v tabulce Tab. 21.
Typ modulu

Fyzick rozhran

Mon komunikan protokol

CIOMOD-232
CIOMOD-485
CIOMOD-NET
CIOMOD-GSM

RS-232
RS-485
Ethernet
GSM/(E)GPRS modem

HioCom2
HioCom2
HioCom2
HioCom2

Tab. 21 Moduly a protokoly karty COMIO2-COM

2.6.5 Komunikan karta COMIO2-2MUX


Tato karta je typicky vybavena dvma komunikanmi rozhranmi. Prvn port COM1 me bt osazen zsuvnm
modulem fyzickho rozhran CIOMOD. Pouiteln typy modul CIOMOD pro tuto kartu spolu s komunikanmi
protokoly jsou uvedeny v tabulce Tab. 22.
Typ modulu

Fyzick rozhran

Mon komunikan protokol

CIOMOD-232
CIOMOD-485
CIOMOD-NET
CIOMOD-GSM

RS-232
RS-485
Ethernet
GSM/(E)GPRS modem

IEC 60870-5-101 nebo HioCom2


IEC 60870-5-101 nebo HioCom2
IEC 60870-5- 101, IEC 60870-5-104 nebo HioCom2
HioCom2

Tab. 22 - Moduly a protokoly karty COMIO2-2MUX


Dle vrobnho nastaven jednotky a fyzickho rozhran je na tento port smrovn komunikan protokol
IEC 607870-5-101, IEC 60870-5-104 nebo HioCom2. Podle toho je pak tento port vyuvn pro nsledujc ely:
- protokol IEC 60870-5-101, IEC60870-5-104 - k penosu signl a men do nadazenho SCADA systmu a
dle ovldacch povel ze SCADA systmu do jednotky
- protokol HioCom2 - k penosu nastavovanch parametr z a do jednotky. Dle je mon tuto linku pout
k penosu poruchovch zznam, mench hodnot a stavu digitlnch vstup. Rovn je mon pomoc tohoto
kanlu ovldat digitln vstupy. Vhodnm softwarem pro vyten zznam a pro nastavovn parametr je RTU
Uivatelsk centrum firmy ELVAC a.s.. Pro pehledn zobrazen hodnot men ppadn stavu digitlnch vstup
je mono vhodnm SW RTU Sledovac centrum. Pro zobrazen a analzu poruchovch zznam je vhodn
pout RTU Behaviour Viewer tho vrobce.
Rozhran COM2 je vdy osazeno linkou RS-232 s komunikanm protokolem IEC60870-5-101 nebo HioCom2
podle vrobnho nastaven jednotky. Podle tohoto nastaven pak me slouit k penosu signl a men do
nadazenho SCADA systmu a dle ovldacch povel ze SCADA systmu do jednotky nebo jako port pro
parametrizaci jednotky, ppadn pro vytn poruchovch zznam.

-33-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Rozhran COM2 je galvanicky oddleno s izolac 1000V DC po dobu jedn minuty. K indikaci penosu dat jsou na
jednotce osazeny dv lut LED viditeln z eln strany jednotky. Zapojen konektoru COM2 je uvedeno na
obrzku Obr. 21 a v tabulce Tab. 23.

8
7
6
5
4
3
2
1
Obr. 21 Konektor COM2 linky RS-232
karty COMIO2-2MUX

Pin

COM2

1
2
3
4
5
6
7
8

NC
RTS
GND
TXD
RXD
NC
CTS
NC

Popis
nezapojeno
vstup
GND
vstup
vstup
nezapojeno
vstup
nezapojeno

Tab. 23 Popis konektoru linky RS-232 karty COMIO2-2MUX

Ob tyto komunikan linky (COM1 pi osazen modulem CIOMOD-232) se v nkterch aplikacch propojuj
s modemem CGU04 nebo RTM specilnm komunikanm kabelem. Kabel nen soust dodvky. Ke komunikaci
s modemem CGU04 se pouvaj pouze signly RXD, TXD a GND.

2.6.6 Komunikan karta COMIO4


Tato karta je vybavena temi komunikanmi rozhranmi, vmnnm modulem CIOMOD, rozhranm RS-232/485 a
Ethernetem. Krom zmnnch rozhran tato karta tak pistupuje na COM3 jednotky. Jedn se o nejuniverzlnj
a nejnovj komunikan kartu do jednotek RTU7.4, RTU7K a RTU7KL, kter poskytuje uivateli volnost pi volb
vhodnho komunikanho protokolu a rozhran.
Prvn port COM1 me bt osazen zsuvnm modulem fyzickho rozhran CIOMOD. Pouiteln typy modul
CIOMOD pro tuto kartu spolu s komunikanmi protokoly jsou uvedeny v tabulce Tab. 24.
Typ modulu

Fyzick rozhran

Mon komunikan protokol

CIOMOD-232
CIOMOD-485

RS-232
RS-485

CIOMOD-GSM3

GSM/(E)GPRS modem

IEC 60870-5-101 nebo HioCom2


IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103,
Modbus, HioCom2
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104,
Modus, HioCom2

Tab. 24 Moduly a protokoly karty COMIO4


Dle uivatelskho nastaven jednotky a fyzickho rozhran je na tento port smrovn komunikan protokol IEC
607870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103, Modbus nebo HioCom2. Podle toho je pak tento port vyuvn
pro nsledujc ely:
- protokol IEC 60870-5-101, IEC60870-5-104 - k penosu signl a men do nadazenho SCADA systmu a
dle ovldacch povel ze SCADA systmu do jednotky

-34-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

- protokol HioCom2 - k penosu nastavovanch parametr z a do jednotky. Dle je mon tuto linku pout
k penosu poruchovch zznam, mench hodnot a stavu digitlnch vstup. Rovn je mon pomoc tohoto
kanlu ovldat digitln vstupy. Vhodnm softwarem pro vyten zznam a pro nastavovn parametr je RTU
Uivatelsk centrum firmy ELVAC a.s.. Pro pehledn zobrazen hodnot men ppadn stavu digitlnch vstup
je mono vhodnm SW RTU Sledovac centrum. Pro zobrazen a analzu poruchovch zznam je vhodn
pout RTU Behaviour Viewer tho vrobce.
- protokoly IEC 60870-5-103 a Modbus k vytn stav signl a hodnot men z externho zazen. Zskan
data mohou bt penena do dicho systmu.
Druh rozhran COM2 je osazeno pepnatelnou linkou RS-232 nebo RS-485 s komunikanm protokolem
IEC60870-5-101, Modbus, IEC60870-5-103 nebo HioCom2 podle uivatelskho nastaven jednotky. Podle tohoto
nastaven pak me slouit k penosu signl a men do nadazenho SCADA systmu a dle ovldacch povel
ze SCADA systmu do jednotky nebo jako port pro parametrizaci jednotky, ppadn pro vytn stav a hodnot
z jinch zazen.
Rozhran COM2 je galvanicky oddleno s izolac 500V AC po dobu jedn minuty. Typ linky na rozhran COM2 (RS232 nebo RS-485) je nastaviteln v parametrizanm SW. K indikaci penosu dat jsou u tohoto rozhran
zabudovny LED pmo v konektoru. Pi zapnut lince RS-485 je mon zapnout terminan odpor 120R
zasunutm jumperu JP1 vedle konektoru COM2. K tomuto konu je poteba sejmout plastov kryt na konektorech,
jumper je umstn pod tmto krytem vpravo vedle konektoru COM2. Rozmstn nastavovacch prvk je uvedeno
na obrzku Obr. 22.

ON DIP
1 2 3 4

COM2

S1

ETH

JP1

Obr. 22 - Nastavovac prvky karty COMIO4


Zapojen jednotlivch pin konektoru COM2 je uvedeno ne obrzku Obr. 23 a v tabulce Tab. 25.

-35-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

8
7
6
5
4
3
2
1

RX
TX

Obr. 23 Konektor COM2 karty


COMIO4

Pin

COM2, RS-232

COM2, RS-485

1
2
3
4
5
6
7
8

RTS
GND
TXD
RXD
CTS
-

GND
B (DATA+)
A (DATA-)
-

Tab. 25 Popis konektoru COM2 karty COMIO4


Ob tyto komunikan linky (COM1 pi osazen modulem CIOMOD-232) se v nkterch aplikacch propojuj
s modemem CGU04 nebo RTM specilnm komunikanm kabelem. Kabel nen soust dodvky. Ke komunikaci
s modemem CGU04 se pouvaj pouze signly RXD, TXD a GND.
Tet rozhran ETH (Ethernet) je osazeno standardnm konektorem RJ-45. Rozhran je podle standardu
10/100BASE-TX s podporou automatick detekce komunikan rychlosti (10 nebo 100 Mbit/s) a automatickm
kenm (mono pout jak pm tak ken kabel). Na ethernetovm rozhran jsou podporovny tyto protokoly
standardn pouvan v loklnch stch: ARP, ICMP, IP (verze 4), DHCP (klient), UDP a TCP. Na aplikan rovni
jsou dostupn nsledujc protokoly: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, HioCom2, HTTP. Zapojen
konektoru ETH je uvedeno na obrzku Obr. 24 a v tabulce Tab. 26.
8
7
6
5
4
3
2
1

Obr. 24 Konektor ETH karty


COMIO4

Pin

Popis

1
2
3
4
5
6
7
8

Tx+
TxRx+
NC
NC
RxNC
NC

Tab. 26 Popis konektoru ETH karty COMIO4

Komunikan karta COMIO4 umouje pstup (ovldn) komunikan linky COM3 (RS-485). Na COM3 lze
komunikovat s komunikanm protokolem IEC60870-5-101, Modbus, IEC60870-5-103 nebo HioCom2 podle
uivatelskho nastaven jednotky. Podle tohoto nastaven pak me slouit k penosu signl a men do
nadazenho SCADA systmu a dle ovldacch povel ze SCADA systmu do jednotky nebo jako port pro
parametrizaci jednotky, ppadn pro vytn stav a hodnot z jinch zazen.

-36-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.6.7 Komunikan monosti jednotek RTU7.4/K/KL


V tto kapitole jsou popsny pklady rznch monosti integrace jednotek RTU7.4/K/KL do existujcch systm
z hlediska komunikace.
Na obrzku slo Obr. 25 je uveden nejtypitj pklad integrace jednotek pi pouit komunikan karty COMIO.
Jednotka je vybavena GSM/GPRS modemem a komunikuje dvma protokoly. Protokolem IEC 60870-5-104 s DS
a protokolem HioCom2 s pslunm software pro parametrizaci a vytn poruchovch zznam z jednotky.
SCADA - DS

IEC 60870-5-104
+
HioCom2

RTU7.4/K/KL
IEC 60870-5-104

VPN

HioCom2

RTU Uivatelsk centrum


- parametrizace
- zpracovn poruchovch zznam

Obr. 25 Komunikace jednotky s kartou COMIO

-37-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Dal monost je vyuit stvajc bezdrtov st pro penos telemetrickch dat, kter je tvoena modemy
CGU04 viz obrzek Obr. 26 Jednotka je vybavena komunikan kartou COMIO2-2MUX s dvma rozhranmi RS232 a propojena s externm modemem CGU04. Komunikace probh opt dvma nezvislmi kanly. Prvn
s protokolem IEC 61870-5-101, kter modem pevd na komunikaci s DS protokolem IEC 61870-5-104 a druhm
s protokolem HioCom2. Ten opt slou pro dlkovou parametrizaci RTU jednotky a pro vytn poruchovch
zznam.
SCADA - DS

IEC 60870-5-104
+
HioCom2
CGU04
HioCom2

IEC 60870-5-104

VPN
RTU7.4/K/KL
2xRS-232

HioCom2

IEC 60870-5-101

RTU Uivatelsk centrum


- parametrizace
- zpracovn poruchovch zznam

Obr. 26 Komunikace jednotky s kartou COMIO2-2MUX a externm modemem

-38-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Na obrzku Obr. 27 je znzornna komunikace vce jednotek s komunikanm koncentrtorem. Vhodn pouit je
napklad v rozshlej monitorovan nebo ovldan DTS, kdy nepostauje poet men, signl a ovldn
jednotky RTU. Jednotky jsou v tomto ppad vybaveny komunikan kartou COMIO2-2MUX s rozhranm CIOMOD485 a komunikuj protokolem IEC 60870-5-101. jednotky maj nastavenou rznou adresu ASDU a linkovou adresu.
SCADA - DS

NET
IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104
Ethernet / GPRS
IEC 60870-5-101

Komunikan
koncentrtor

RTU7.4/K/KL

RTU7.4/K/KL

RS-485

RTU7.4/K/KL

Obr. 27 Komunikace jednotek pes RS-485 a komunikan koncentrtor

-39-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Pi komunikaci, kdy komunikan mdium tvo s Ethernet (viz. Obr. 28) je mono jednotky RTU7.4/K/KL vybavit
komunikanm rozhranm CIOMOD-NET a komunikace pak me probhat protokolem IEC 60870-5-104 a nebo
protokolem HioCom2 dle parametrizace jednotky.
RTU7.4/K/KL
RTU7.4/K/KL

IEC 60870-5-104
IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104

SCADA - DS

NET
IEC 60870-5-104

RTU7.4/K/KL

IEC 60870-5-104

RTU7.4/K/KL

Obr. 28 Komunikace pes s Ethernet

-40-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Jednotky ady RTU7K/KL lze s vhodou pout v aplikacch dispeerskho zen obnovitelnch zdroj energie
(napklad FVE, BPS), viz Obr. 29. Jednotka je vybavena komunikan kartou COMIO4 s modulem CIOMOD GSM3
(komunikace s DS, dlkov parametrizace). Na rozhran RS-485 karty COMIO4 mohou bt pipojena idla teploty
a osvitu komunikujc protokolem MODBUS RTU.

Obr. 29 Komunikace jednotky s kartou COMIO4, aplikace OZE

-41-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Krom zskvn dat z idel osvitu protokolem MODBUS RTU nabz jednotky ady RTU7.4/K/KL osazen
komunikan kartou COMIO4 a modulem CIOMOD GSM3 monost zlohovan komunikace s dispeerskm
dicm systmem (viz. Obr. 30).
SCADA - DS
Hlavn

IEC 60870-5-104
+
HioCom2

IEC 60870-5-104

RTU7K/KL

VPN
DISPEINK

IEC 60870-5-104
HioCom2
MODBUS RTU
SCADA - DS
Zlon
RS-485
RTU Uivatelsk centrum
- parametrizace
- zpracovn poruchovch
zznam

Obr. 30 Zlohovan komunikace jednotky s kartou COMIO4, aplikace OZE

-42-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

V nkterch aplikacch (nap. men vkon z vce zdroj) je mono s vhodou pout zapojen vce jednotek ady
RTU74/7K/7KL v konfiguraci Master Slave. Hlavn jednotka typu Master je vybavena kartou COMIO4 s modulem
CIOMOD GSM3 a pes port COM3 (RS-485) je propojena s jednotkami typu Slave. Jednotky Slave nejsou osazeny
komunikan kartou a pro komunikaci s Master jednotkou vyuvaj port COM3 typu RS-485, kter je osazen na
zkladn desce jednotky. Karta COMIO4 v Master jednotce slou jako komunikan koncentrtor a dle je mono
vyut globlnch vraz nad daty vech propojench jednotek, kter tato karta poskytuje. V aplikacch OZE je tak
napklad mono stat vkony P, Q, S jednotlivch zdroj a pedvat je do dispeerskho dicho systmu.
Schematicky je tato aplikace znzornna na obrzku Obr. 31.
SCADA - DS

IEC 60870-5-104
+
HioCom2
RS-485

HioCom2

IEC 60870-5-104

VPN
RTU74/K/KL

RTU74/7K/KL

RTU74/7K/KL

HioCom2

RTU Uivatelsk centrum


- parametrizace
- zpracovn poruchovch
zznam

MODBUS RTU

RS-485

Obr. 31 Komunikace jednotek Master - Slave

-43-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.7

Moduly CIOMOD

Komunikan rozhran jednotek RTU jsou eeny pomoc malch zsuvnch komunikanch modul CIOMOD-xxx,
kter jsou navzjem zmnn. Tmto zpsobem lze v jednotkch RTU zvolit potebn rozhran Ethernet, EDGE,
GPRS, RS-232, RS-485, optick kruh, CLO nebo GPS.

2.7.1 Typy komunikanch rozhran


2.7.1.1

CIOMOD-NET

Modul je osazen Ethernetovm rozhranm. Nastaven sovch komunikanch parametr je mon provdt
vzdlen pes vestavn Webov server, Telnet konzolu nebo pomoc utilit pro MS Windows.
2.7.1.2

CIOMOD-GSM

Na modulu je vestavn modem pro st GSM 900/1800 nebo 1900 MHz. Konfigurace parametr je mon dlkov
pomoc UDP-API modemu.
2.7.1.3

CIOMOD-GSM2

Tento modul je oproti pedchozmu typu schopen komunikovat navc pes EDGE a zrove je schopen rozdlovat
komunikaci na 2 IP adresy. Modul je rozmrov vt a tud zabr pozice dvou komunikanch modul. Lze ho
osadit pouze do karty COMIO3 modulrnho systmu RTU7M.
2.7.1.4

CIOMOD-GSM3

Na modulu je vestavn modem Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz), s GPRS Class 12, EDGE Class 12. Na
modulu je integrovn drk SIM karty a tak antnn konektor FME.
2.7.1.5

CIOMOD-232

Obsahuje galvanicky oddlenou linkou RS-232. Pipojen k ostatnm zazenm pes stnn konektor RJ-45. M
vyvedeny signly RxD, TxD a tak RTS a CTS.
2.7.1.6

CIOMOD-485

Obsahuje galvanicky oddlenou linkou RS-485. Pipojen k ostatnm zazenm pes stnn konektor RJ-45.
zen smru toku dat je bu automatick ADDC a nebo pes handshake, signlem RTS. Modul obsahuje
konfigurovateln terminan rezistor a konfigurovateln pull-up a pull-down rezistory. Na desce je tak DC/DC
mni, kter umouje napjet zazen pipojen na lince RS-485.

-44-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

Moduly RS-485 jsou dodvny ve dvou verzch. Moduly se odliuj v poskytovanm vkonu pro napjen zazen
na tto lince a v nastavovacch prvcch. Star verze poskytuje napjec napt 5V o vkon max. 1W a nastaven se
provd DIP pepnaem a jumpery ze spodn strany DPS. Nov verze m vkon 2W a nastaven se provd na
miniaturnm 6-ti pozicovm DIP pepnai. Verze se odliuj tm, e star verze nem signalizaci RX a TX v RJ
konektoru viz Obr. 33.
2.7.1.7

CIOMOD-OPT

Je osazen optickm sriovm komunikanm rozhranm pro komunikaci plastovm optickm kabelem. Pipojen
k ostatnm zazenm pes konektor HFBR-4516Z.
2.7.1.8

CIOMOD-CLO

Obsahuje galvanicky oddlenou proudovou smyku. Pipojen stnnm konektorem RJ-45. Vroba tohoto modulu
je vhledov v plnu. Jeho dostupnost je poteba ovit u vrobce.
2.7.1.9

CIOMOD-GPS

Modul synchronizace asu. Obsahuje dv galvanicky oddlen linky RS-422. Pipojen k GPS pijmai pes
stnn konektor RJ-45.

2.7.2 Znaen modul


CIOMOD-xxx
xxx pouit rozhran pro komunikaci
-

NET Ethernetov modul


GSM modul GSM/GPRS
GSM2 modul GSM/EDGE, 2 IP adresy
GSM3 modul EDGE Class12
232 modul s RS-232 rozhranm
485 modul s RS-485 rozhranm
OPT modul s optickm rozhranm
CLO - proudov smyka
GPS modul synchronizace asu

-45-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.7.3 Technick specifikace modul


Technick specifikace modul CIOMOD je uvedena v tabulkch Tab. 27 a Tab. 28.
Modul
Komunikan
rozhran
Konektor
Protokoly
podporovan
komunikanm
rozhranm
Max. komunikan
rychlost

CIOMOD-GSM

CIOMOD-GSM2

CIOMOD-GSM3

GSM/GPRS modul

GSM Quad-band
GPRS Class 12
EDGE Class 10

GSM Quad-band
GPRS Class12
EDGE Class12

FME

FME

FME

PPP SMS, CSD,


GPRS, UDP, IP,
TCP

TCP, UDP, HTTP,


FTP, SMTP, POP3

TCP, UDP, HTTP,


FTP, SMTP, POP3

115,2 Kbps

236,8 Kbps

236,8 Kbps

RxD, TxD, RTS,


CTS
1W
-30C a +85C
-30C a +85C

RxD, TxD, RTS,


CTS
3,2W
-40C a +85C
-40C a +85C

Vyveden signly

RxD, TxD

Max. spoteba
Teplotn rozsah
Skladovac teplota
Okoln relativn
vlhkost

1W
-20C a +55C
-30C a +75C

30% - 95% RH nekondenzujc

Tab. 27 Technick specifikace GSM modul


Modul

Komunikan
rozhran

Konektor
Protokoly
podporovan
komunikanm
rozhranm
Max. komunikan
rychlost
Vyveden signly
Max. spoteba
Teplotn rozsah
Skladovac teplota
Okoln relativn
vlhkost

CIOMOD-NET

CIOMOD-OPT

CIOMOD-232

CIOMOD-485

CIOMOD-CLO

CIOMOD-GPS

Ethernet 10/100
Mbps

Optick
rozhran

RS-232 (izolace
2KV AC po
dobu 1min)

RS-485 (izolace
2KV AC po
dobu 1min)

Proudov
smyka
(izolace 2KV AC
po dobu 1min)

2x RS-422

RJ45
UDP, IP, TCP,
DHCP, Telnet,
SNMP, HTTP,
SMTP, ARP,
SNTP, ICPMP

SC

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

230,4 Kbps

10Mbps

230,4 Kbps
(460,8 Kbps)

230,4 Kbps
(921,6 Kbps)

RxD, TxD

RxD, TxD, RTS,


CTS

A, B, (+5V)

1W

1W

RxD, TxD, RTS,


CTS, DTR,
DSR, DCD
1,7W
0C a +60C

1W (2W)
-20C a +55C
-30C a +75C

115,2 Kbps
RxD, TxD
1W

2x RxD (data,
synchronizace),
+12V
3W

30% - 95% RH nekondenzujc

Tab. 28 Technick specifikace ostatnch modul

-46-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.7.4 Popis konektor


Dle typu osazenho komunikanho rozhran mohou bt na eln stran modulu tyto konektory:
ANTENNA
Konektor pro pipojen GSM antny (duln se ziskem 5dB) s konektorem FME(f)
SIMCARD
Zsuvn teka SIM karty, m vznam pouze u verze s GSM modulem. Je mono pout rovn intern teku SIM
karty, kter je osazena na vestavnm modemu GSM/GPRS.
NET
Stnn konektor RJ-45 se signalizanmi LED diodami. Zapojen konektoru je uvedeno na obrzku Obr. 32 a
v tabulce Tab. 29. Popis signalizace je uveden v tabulce Tab. 30.
8
7
6
5
4
3
2
1

Obr. 32 Konektor NET

Pin

Popis

1
2
3
4
5
6
7
8

Tx+
TxRx+
NC
NC
RxNC
NC

Tab. 29 Popis konektoru NET


LED

Stav

Popis signalizace

lut (10 Mbps)

nesvt
blik
trvale svt

jednotka nen pipojena do st Ethernet 10 Mbps


penos dat v sti Ethernet 10 Mbps
jednotka je pipojena do st 10 Mbps

nesvt

jednotka nen pipojena do st Ethernet 100


Mbps
penos dat v sti Ethernet 100 Mbps
jednotka je pipojena do st Ethernet 100 Mbps

Zelen (100
Mbps)

blik
trvale svt

Tab. 30 Popis signalizace konektoru NET

-47-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

RS-232, RS-485, GPS


Zapojen konektoru je uvedeno na obrzku Obr. 33 a v tabulce Tab. 31.
8
7
6
5
4
3
2
1

Pin

8
7
6
5
4
3
2
1

TX
RX

Obr. 33 Konektory RS-232, RS-485,


GPS

COM-232

1
2
3
4
5
6
7
8

RTS
GND
TXD
RXD
CTS
-

COM-485
(1)

GND
(1)
GND
GND
NC
B (DATA+)
A (DATA-)
(1)
+5V
(1)
+5V

GPS
GND
+12V
B (SYNC-)
A (DATA+)
B (DATA-)
A (SYNC+)
GND
+12V

Tab. 31 Popis konektor RS-232, RS-485, GPS

(1)

Voliteln pipojiteln internm jumperem nebo DIP pepnaem

2.7.5 Nastaven komunikanch modul


2.7.5.1

Nastaven linky RS-485 u modulu CIOMOD-485

Na starch modulech bez signalizanch LED diod RX a TX je nkolik nastavovacch prvk, kter jsou umstny ze
spodn strany modulu rozhran. Pomoc typozicovho DIP spnae S1 je mono dle poteby volit pipojen
zakonovacch rezistor dle tabulky Tab. 32.
ON
1 2 3 4

pull-up rezistor
(vodi A)

terminan rezistor
(mezi vodii A, B)

pull-down rezistor
(vodi B)

rychl ADDC

Tab. 32 Nastaven linky RS-485 u modulu CIOMOD-485


Pomoc spnae ve tvrt pozici se vol nastaven obvodu automatickho zen smru toku dat ADDC (Automatic
Data Direction Control). Pro komunikan rychlosti nad 115200 bps se doporuuje pepnout spna ve tvrt pozici
ve stavu ON.

-48-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

JP1

JP3
1
S1
ON

JP2
1 2 3 4

Obr. 34 CIOMOD-485
Pomoc jumper JP1 a JP2 je mono na konektor RJ-45 tohoto komunikanho rozhran pipojit intern, galvanicky
oddlen napjec napt 5V pro napjen externch zazen. Maximln vstupn proud je 0,2A. Jumperem JP3
(Tab. 33) se vol zpsob zen smru toku dat na lince RS-485. Rozmstn nastavovacch prvk modulu je
uvedeno na obrzku Obr. 34.
Propojen
pin
1-2
2-3

Zpsob zen komunikace na lince RS-485


automaticky (ADDC)
signlem RTS

Tab. 33 Zpsob zen smru toku dat na lince RS-485


U novjch modul interface linky RS-485 se signalizanmi LED diodami RX a TX, se veker nastaven provd
pes 6-ti pozicov DIP pepna pstupn z horn strany DPS. Nastaven se provd podle tabulky Tab. 34.
Pozice DIP6
1
2
3
4
5
6

ON

OFF

Terminan rezistor zap.


Pull-down zap.
Pull-up zap.
Napjen ext. zazen zap.
zen smru dat sig. RTS
Rychl ADDC

Terminan rezistor vyp.


Pull-down vyp.
Pull-up vyp.
Napjen ext. zazen vyp.
zen smru dat automaticky (ADDC)
Pomal ADDC

Tab. 34 Nastaven linky RS-485

-49-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele

2.7.5.2

Nastaven linky RS-422 u modulu CIOMOD-GPS

Na modulu je mono pomoc 6-ti plovho DIP pepnae volit pipojen zakonovacch rezistor dle tabulky Tab.
35.
SW1

SW2

SW3

pull-up rezistor
(vodi A
SYNC)

terminan
rezistor (mezi
vodii A, B
SYNC)

pull-down
rezistor (vodi B
SYNC)

SW4

SW5

SW6

pull-up rezistor
(vodi A DATA)

terminan
rezistor (mezi
vodii A, B
DATA)

pull-down
rezistor (vodi B
DATA)

Tab. 35 Nastaven linky RS-422 u modulu CIOMOD-GPS


2.7.5.3

Nastaven modulu CIOMOD-OPT

Funkci modulu CIOMOD-OPT je mon mnit pomoc jumper. Pro nastaven do reimu optick kruh je poteba
propojit na pin lit JP1 a JP2 piny 1 a 2. Pin litu JP3 nepropojovat. Umstn nastavovacch prvk je uvedeno na
obrzku Obr. 35.

JP1 1

RTU7_CIOMOD_OPT_1_0

JP3

1
JP2

Obr. 35 - Pohled na desku CIOMOD-OPT ze spodn strany

2.8

Popis signalizace a ovldn

2.8.1 Popis signalizace a ovldn RTU7.4 horn panel


LED

Stav

Popis signalizace

STAT
(erven)

blik s kmitotem
0,5 Hz
blik s kmitotem 5 Hz
trvale svt

ve v podku, normln reim jednotky


jednotka ek na potvrzen odeslan zprvy
jednotka je v reimu upgrade FW

-50-

Rev 4; 3/13

Pruka uivatele
BAT
(zelen)

blik s kmitotem 5 Hz
blik s kmitotem
0,5 Hz
svt

CFNC
(zelen)

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
blik s kmitotem 1 Hz

napt na baterii < 11V (22V), jednotka se vypn,


v reimu loader blik jako STAT
napt na baterii je 11-13V (22-26V),
v reimu loader blik jako STAT
napt na baterii je vy ne 13V (26V),
v reimu loader blik jako STAT
rozdlen komunikace na 2 kanly nen realizovno
komunikan st jednotky je v reimu upgrade FW
normln reim funkce

blik s kmitotem 5 Hz

komunikan st jednotky ek na potvrzen odeslan


zprvy v reimu upgrade FW

GPRS
(zelen), pouze
pro modul
CIOMOD-GSM2

1 bliknut, pauza
2 bliknut, pauza
3 bliknut, pauza

GSM/GPRS modem jednotky je napjen


jednotka je pihlena do GSM
jednotka je pihlena do GPRS

TX/RX
(lut), pouze pro
modul COMIO

nesvt
blik

komunikace neprobh
penos dat ve smru RX nebo TX (smr vzhledem
k jednotce RTU7.4)

GPRS (zelen) pouze pro kartu


COMIO4

nesvt
1 bliknut, pauza
2 bliknut, pauza
svt
trval blikn

GSM/GPRS modem jednotky je vypnut


jednotka je pihlena do GSM
jednotka je pihlena do GPRS
probh vyten datov spojen (CSD)
nen vloena SIM karta, nebo probh vyhledvn st

F1 komunikace
IEC 60870-5-101
(nepodporovno
na COMIO4)

blik s kmitotem
0,5 Hz
blik s kmitotem
5 Hz

na protokolu IEC 60870-5-101 probh komunikace bez


problm, vechny odeslan zprvy byly potvrzeny

F1 komunikace
IEC 60870-5-104
(nepodporovno
na COMIO4)

blik s kmitotem
0,5 Hz

na protokolu IEC 60870-5-104 probh komunikace bez


problm, vechny odeslan zprvy byly potvrzeny

blik s kmitotem
5 Hz
nesvt

komunikan kanl na protokolu IEC 60870-5-104 nen


oteven nebo se ek na potvrzen odeslanch zprv

F2

signalizace doposud nevyuita


tlatko resetu signalizace zkratu, nadproudu a zemnho
spojen

RST SIG
(tlatko)
ZK
(erven)

na protokolu IEC 60870-5-101 nepila bhem


poslednch 30-ti sekund dn zprva nebo se ek na
potvrzen odeslan zprvy

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

v poslednch 60-ti minutch nebyl detekovn zkrat


bhem poslednch 60-ti minut byl detekovn zkrat
je detekovn zkrat

-51-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
ZS
(lut)

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

v poslednch 60 minutch nebylo detekovno zemn


spojen
bhem poslednch 60-ti minut bylo detekovno zemn
spojen
je detekovno zemn spojen

DO
(erven)

nesvt
svt

pslun digitln vstup nen aktivovn


pslun digitln vstup je aktivovn

DI-A, DI-B
(zelen/erven)

nesvt
svt

pslun digitln vstup nen aktivovn (log. 0)


pslun digitln vstup je aktivovn (log. 1)
Tab. 36 Signalizace a ovldn RTU7.4

2.8.2 Popis signalizace a ovldn RTU7K/KL horn panel


LED

Stav

Popis signalizace

STAT
(erven)

blik s kmitotem
0,5 Hz
blik s kmitotem 5 Hz
trvale svt

ve v podku, normln reim jednotky

blik s kmitotem 5 Hz

napt na baterii < 11V (22V), jednotka se vypn,


v reimu loader blik jako STAT
napt na baterii je 11-13V (22-26V),
v reimu loader blik jako STAT
napt na baterii je vy ne 13V (26V),
v reimu loader blik jako STAT

BAT
(zelen)

blik s kmitotem
0,5 Hz
svt
CFNC
(zelen)

jednotka ek na potvrzen odeslan zprvy


jednotka je v reimu upgrade FW

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
blik s kmitotem 1 Hz

rozdlen komunikace na 2 kanly nen realizovno


komunikan st jednotky je v reimu upgrade FW

blik s kmitotem 5 Hz

normln reim funkce

GPRS (zelen) plat pro kartu


COMIO

1 bliknut, pauza
2 bliknut, pauza
3 bliknut, pauza

komunikan st jednotky ek na potvrzen odeslan


zprvy v reimu upgrade FW
GSM/GPRS modem jednotky je napjen
jednotka je pihlena do GSM
jednotka je pihlena do GPRS

GPRS (zelen) pouze pro kartu


COMIO4

nesvt
1 bliknut, pauza 3s
2 bliknut, pauza 3s
svt
trval blikn

GSM/GPRS modem jednotky je vypnut


jednotka je pihlena do GSM
jednotka je pihlena do GPRS
probh vyten datov spojen (CSD)
nen vloena SIM karta, nebo probh vyhledvn st

-52-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
TX/RX
(lut), pouze pro
modul COMIO

nesvt
blik

komunikace neprobh
penos dat ve smru RX nebo TX (smr vzhledem
k jednotce RTU7.4/7K)

SCS (lut)
komunikace
IEC 60870-5-101
(nepodporovno
na COMIO4)

blik s kmitotem
0,5 Hz

na protokolu IEC 60870-5-101 probh komunikace bez


problm, vechny odeslan zprvy byly potvrzeny

blik s kmitotem 5 Hz

na protokolu IEC 60870-5-101 nepila bhem


poslednch 30-ti sekund dn zprva nebo se ek na
potvrzen odeslan zprvy

SCS (lut)
komunikace
IEC 60870-5-104
(nepodporovno
na COMIO4)
F2
(lut)
RST SIG
(tlatko)
U>
(erven)

blik s kmitotem
0,5 Hz

na protokolu IEC 60870-5-104 probh komunikace bez


problm, vechny odeslan zprvy byly potvrzeny

blik s kmitotem 5Hz

komunikan kanl na protokolu IEC 60870-5-104 nen


oteven nebo se ek na potvrzen odeslanch zprv

nesvt

signalizace doposud nevyuita

U<
(erven)

F<>
(erven)

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

tlatko resetu signalizace zkratu, nadproudu a zemnho


spojen
v poslednch 60-ti minutch nebylo detekovno pept
bhem poslednch 60-ti minut bylo detekovno pept
je detekovno pept

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

v poslednch 60-ti minutch nebylo detekovno podpt


bhem poslednch 60-ti minut bylo detekovno podpt

nesvt

v poslednch 60-ti minutch nebyla detekovna


nadfrekvence nebo podfrekvence
bhem poslednch 60-ti minut byla detekovna
nadfrekvence nebo podfrekvence

blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

je detekovno podpt

je detekovna nadfrekvence nebo podfrekvence

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

v poslednch 60-ti minutch nebyl detekovn zkrat


bhem poslednch 60-ti minut byl detekovn zkrat

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

v poslednch 60-ti minutch nebyl detekovn nadproud


bhem poslednch 60-ti minut byl detekovn nadproud

AF
(erven)

nesvt
svt

dobjen akumultoru v podku


chyba dobjen akumultoru

ERR
(erven)

nesvt
svt

ochrany v podku
chyba ochran

I>>
(erven)

I>
(erven)

je detekovn zkrat

je detekovn nadproud

-53-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
PVL
(erven)

nesvt
svt

ptomnost primrnho napt


ztrta primrnho napt

CU
(erven)

nesvt

v poslednch 60-ti minutch nebyla detekovna proudov


nesymetrie
bhem poslednch 60-ti minut byla detekovna proudov
nesymetrie

blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt
EF
(erven)

nesvt
blik s kmitotem
0,5 Hz
trvale svt

je detekovna proudov nesymetrie


v poslednch 60-ti minutch nebylo detekovno zemn
spojen
bhem poslednch 60-ti minut bylo detekovno zemn
spojen
je detekovno zemn spojen

STATE
(erven/zelen)

nesvt
svt erven
svt zelen
svt erven i zelen

mezipoloha
silov prvek zapnut
silov prvek vypnut
mezipoloha

A
(erven)

nesvt
svt

neptomnost napt zleva


ptomnost napt zleva

B
(erven)

nesvt
svt

neptomnost napt zprava


ptomnost napt zprava

LOCAL
(erven)

nesvt
svt

ovldn dlkov
ovldn mstn

DO
(erven)

nesvt
svt

pslun digitln vstup nen aktivovn


pslun digitln vstup je aktivovn

DI-A, DI-B
(zelen/erven)

nesvt
svt

pslun digitln vstup nen aktivovn (log. 0)


pslun digitln vstup je aktivovn (log. 1)
Tab. 37 Signalizace a ovldn RTU7K/KL

-54-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
3 Funkce a nastaven
3.1

Komunikan rozhran

3.1.1 Komunikan karta COMIO, nastaven


Pokud je jednotka RTU osazena tmto komunikanm modulem, je v n vestavn zrove i (E)GPRS modem
s internm Web serverem pro konfiguraci komunikanch parametr. Nkter nastaven modemu lze konfigurovat
pomoc SMS zprv.
3.1.1.1

Konfigurace modemu pomoc SMS zprv

Implementovan pkazy slou pedevm pro prvotn nastaven APN, uivatelskho jmna a hesla pro pstup do
st u uivatele. Dal nastaven se pak provdj pomoc vestavnho WEB serveru (viz dal podkapitola).
Pi zadvn se rozliuj mal a velk psmena. V kad SMS mus bt uvedeno heslo pro pstup do konfigurace.
V jedn SMS me bt vce pkaz. Jednotliv pkazy se oddluj rkou. Poad pkaz nen dleit. Pkaz
RESET se vykon vdy a jako posledn, pokud je v SMS uveden.
V tabulce Tab. 38 je uveden pehled pkaz.
Pkaz

Syntaxe

Heslo pro pstup do konfigurace


Nastaven APN
Nastaven uivatelskho jmna pro pipojen do st
Nastaven hesla pro pipojen do st
Reset modemu
Oddlova pkaz

PASS:<heslo pro konfiguraci>


SET APN:<APN>
SET USERNAME:<jmno>
SET PASSWORD:<heslo>
RESET:1
,

Tab. 38 Pehled SMS konfiguranch pkaz karty COMIO


Znaky < a > se nezadvaj.
Pklad 1:
Nastaven APN moje.cz, heslo pro konfiguraci je przdn, uivatelsk jmno je sfsdf a heslo FD:
PASS:,SET APN:moje.cz,SET USERNAME:sfsdf,SET PASSWORD:FD
Pklad 2:
Reset modemu, heslo pro konfiguraci je xej:
PASS:xej,RESET:1

-55-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
3.1.1.2

Konfigurace pomoc WEB serveru modemu

Pro konfiguraci je vhodn pout aplikaci Internet Explorer. Pro pihlen se ke konfiguraci je nutn zadat IP
adresu vloen SIM karty. Pro zmnu parametr konfigurace je nutn provst pihlen do konfigurace Login a
zadat heslo pro pstup do konfigurace. Od vrobce je nastaveno przdn heslo pro pstup do konfigurace.
Po spnm zalogovn se do konfigurace modemu je na webov strnce nutn zvolit poloku Settings a
nsledn se zobraz strnka s konfigurac uveden na obrzku Obr. 36.

Obr. 36 Konfigurace modemu karty COMIO

-56-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
V tabulce Tab. 39 je uveden popis jednotlivch parametr konfigurace.
Parametr

Popis

Vchoz nastaven
od vrobce

APN
Username

jmno APN dle SIM


uivatelsk jmno pro pipojen do st

Password

heslo pro pipojen do st

Destination IP

IP adresa, na kterou jsou odeslna data z prvnho


komunikanho kanlu jednotky RTU (standardn protokol
HIOCom)
slo portu, na kter jsou odeslna data z prvnho
komunikanho kanlu jednotky RTU
slo portu, ze kterho jsou odeslna data
z prvnho komunikanho kanlu jednotky RTU. Na tomto
portu jednotka RTU oekv pchoz zprvy prvnho
kanlu.
povolen/zakzn druhho komunikanho kanlu jednotky
RTU
slo druhho komunikanho kanlu jednotky RTU
protokol druhho komunikanho kanlu jednotky

APN dle opertora


bez uivatelskho
jmna pro pipojen
do st
bez hesla pro
pipojen do st
libovoln

Destination Port
Source Port

Second Com
enabled
Second Com id
Second Com
protokol
Destination IP 2

Destination Port 2

Source Port 2

UDP-API port

RS-232 Baud Rate


RS-232 Flow
Control
Old Password
New Password

IP adresa, na kterou jsou odeslna data z druhho


komunikanho kanlu jednotky RTU. Pi nastavenm
protokolu TCP na druhm komunikanm kanlu je tento
parametr ignorovn.
slo portu, na kter jsou odeslna data z druhho
komunikanho kanlu jednotky RTU. Pi nastavenm
protokolu TCP na druhm komunikanm kanlu je tento
parametr ignorovn.
slo portu, ze kterho jsou poslna data z druhho
komunikanho kanlu. Na tomto portu jednotka RTU
oekv pchoz zprvy druhho kanlu. V ppad TCP
spojen jednotka RTU poslouch na tomto portu.
slo portu, na kterm jednotka RTU oekv UDP-API
dotazy na modem. Na tyto dotazy jednotka odpovd
adateli.
rychlost na intern sriov lince modemu, nemnit vrobn
nastaven
zen toku dat na intern sriov lince modemu, nemnit
vrobn nastaven
star heslo pro pstup do konfigurace
nov heslo pro pstup do konfigurace

9999
9999

YES
2
TCP
libovoln

9999

2404

1720

115200
NO

Tab. 39 Parametry konfiguranho WEB serveru karty COMIO


-57-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
Potvrzen zmn konfigurace se provede tlatkem Submit. Aby modem zaal pracovat s novm nastavenm, je
nutn provst jeho reset bu tlatkem Reset, nebo vypnutm a zapnutm napjen jednotky.

3.1.2 Komunikan karta COMIO4, nastaven


Pro nastaven karty COMIO4 je mon pout webov rozhran, kter je dostupn pes Ethernet nebo pes
(E)GPRS modem. V ppad osazen karty modulem CIOMOD-GSM3 je mon pro konfiguraci tak pout SMS
zprvy stejn jako u karty COMIO.
3.1.2.1

Konfigurace karty COMIO4 pomoc SMS zprv

Pokud je karta COMIO4 osazena vmnnm modulem CIOMOD-GSM3, lze zkladn parametry pro komunikaci
nastavit pomoc SMS zprv.
Implementovan pkazy slou pedevm pro prvotn nastaven APN, uivatelskho jmna a hesla pro pstup do
st u uivatele. Dal nastaven se pak provdj pomoc vestavnho WEB serveru (viz dal podkapitola).
Pi zadvn se rozliuj mal a velk psmena. V kad SMS mus bt uvedeno heslo pro pstup do konfigurace.
V jedn SMS me bt vce pkaz. Jednotliv pkazy se oddluj rkou. Poad pkaz nen dleit. Pkaz
RESET se vykon vdy a jako posledn, pokud je v SMS uveden.
V tabulce Tab. 38 je uveden pehled pkaz.
Pkaz

Syntaxe

Heslo pro pstup do konfigurace


Nastaven APN
Nastaven uivatelskho jmna pro pipojen do st
Nastaven hesla pro pipojen do st
Reset modemu
Oddlova pkaz

PASS:<heslo pro konfiguraci>


SET APN:<APN>
SET USERNAME:<jmno>
SET PASSWORD:<heslo>
RESET:1
,

Tab. 40 Pehled SMS konfiguranch pkaz karty COMIO4


Znaky < a > se nezadvaj.
Pklad 1:
Nastaven APN moje.cz, heslo pro konfiguraci je przdn, uivatelsk jmno je sfsdf a heslo FD:
PASS:,SET APN:moje.cz,SET USERNAME:sfsdf,SET PASSWORD:FD
Pklad 2:
Reset modemu, heslo pro konfiguraci je xej:
PASS:xej,RESET:1

-58-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
3.1.2.2

Konfigurace karty COMIO4 pomoc WEB serveru

Pro zjitn IP adresy jednotky je mon pout aplikaci Search ELVAC RTUs, kter zobraz seznam nalezench
jednotek, vetn jejich IP adres viz obrzek Obr. 37.

Obr. 37 Aplikace Search ELVAC RTUs


Dvojklikem na nalezenou jednotku se nm oteve internetov prohle s hlavn strnkou, viz obrzek Obr. 38.

Obr. 38 Hlavn strnka WEB serveru COMIO4


Pro pstup na nkter strnky, kde se mn nastaven, je vyadovno pihlen. Uivatelsk jmno i heslo maj
vchoz hodnotu: root.

-59-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
Konfigurace HioCom2 protokolu, kter slou k nsledn detailn konfiguraci jednotky, se nastavuje na zloce Edit
Interfaces, viz obrzek Obr. 39. Na tto strnce se vybere poadovan typ (UDP nebo sriov linka) a nastav se
dal potebn parametry. Je zde tak mono aktivovat transparentn penos mezi vybranou sriovou linkou a TCP.

Obr. 39 Strnka Edit Interfaces WEB serveru COMIO4

-60-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
V tabulce Tab. 41 je uveden popis jednotlivch parametr pro komunikaci protokolem HioCom2:
Parametr

Popis

Vchoz nastaven od vrobce

Type
Source Port
Destination IP

Typ komunikace UDP nebo sriov linka


Pro UDP komunikaci udv zdrojov port
IP adresa potae, na kterou jsou odeslna
data, kde b RTU Komuniktor
slo portu, na kter jsou odeslna data
slo COMu, kter se pouije pro komunikaci
Komunikan rychlost na sriov lince
Typ rozhran RS-232 nebo RS-485 (nastavuje
se podle vybranho COMu)
Uruje, zda m bt komunikace protokolem
HioCom2 trval, nebo zda se HioCom2
pouv jen pleitostn (pro parametrizaci,
staen zznam, )

zakzno
9999
libovoln

Destination Port
Number
Speed
Mode
Permanent

9999
1
9600
RS-232
NO HioCom2 nen pouit trvale

Tab. 41 Parametry komunikanho protokolu HioCom2


Konfigurace modemu (APN, ) a reimu bhu (STD vhodn pro vtinu aplikac, TPS, CSKS pouv se
v energetikch na Slovensku, nebo VHD pouv se pi men ve vodohospodskm prmyslu) komunikan
karty se nastavuje na strnce Edit Settings, viz obrzek Obr. 40. Detailn konfigurace penench signl a
men, se pak provd protokolem HioCom2 v aplikaci RTU Uivatelsk centrum.

-61-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele

Obr. 40 Strnka Edit Settings WEB serveru COMIO4


V tabulce Tab. 42 je uveden popis jednotlivch parametr nastaven komunikace pes modem.
Parametr

Popis

Vchoz nastaven od vrobce

Enabled
Default Route
UDP-API Port

Povolen modemu
Povolen vchozho smrovn pes modem
slo portu, na kterm jednotka RTU oekv
UDP-API dotazy na modem. Na tyto dotazy
jednotka odpovd adateli.
IP adresa, ze kter jsou akceptovny
UDP-API pkazy pro nastaven
IP adresa, ze kter jsou akceptovny
UDP-API pkazy pro nastaven
IP adresa, ze kter jsou akceptovny
UDP-API pkazy pro nastaven

YES (je-li osazen modem)


YES
1720

UDP-API Access IP1


UDP-API Access IP2
UDP-API Access IP3

-62-

libovoln
libovoln
libovoln

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
Configuration
Password
APN
Username
Password
PIN
Net Mask

Heslo pro konfiguraci pomoc SMS zprv

przdn

Jmno APN dle SIM


Uivatelsk jmno pro pipojen do st
Heslo pro pipojen do st
SIM PIN pokud je vyadovn
Sov maska pro PPP spojen

APN dle opertora


przdn
przdn
przdn
przdn

Tab. 42 Konfigurace COMIO4 pes modem


Pro aktivaci vtiny nastaven je poteba provst reset aplikace pomoc tlatka Reset Appl.
3.1.2.3

Reimy nastaven karty COMIO4

Nkter aplikace poaduj speciln chovn komunikujcho zazen vzhledem k nadazenmu systmu.
Komunikan karta COMIO4 m v souasn dob podporu nsledujcch ty reim.
STD
Standardn reim (STD) je vhodn pro vtinu aplikac. Chovn jednotky v tomto reimu je pln v souladu
s normou IEC 60870-5-104 a na zlohovn, kter je dle vysvtleno v kapitole 3.1.2.4.
TPS a CSKS
Reimy TPS a CSKS jsou implementovny ve shod s dokumentem Predpis pre implementciu systmov
zabezpeujcich prenos procesnch dt prostrednctvom siet GSM v skupine SSE Verzia 6/27.12.2011.
VHD
Tento reim je vhodn ve vodohospodskm prmyslu, kde spolu s vhodnm FW v jednotce RTU umouje
provdt periodick archivace mench hodnot a tyto hodnoty ve zvolenm asovm intervalu penet do
dicho systmu. Archivy jsou ukldny v jednotce po dobu a nkolika let (zle na potu archivovanch kanlu a
period ukldn). V tomto reimu je tak eeno ukonovn probhajc komunikace na protokolu IEC 60870-5104 za elem snen ceny penench dat a spory elektrick energie spotebovvan jednotkou.
3.1.2.4

Zlohovn komunikace IEC 60870-5-104

Jednotky RTU osazen komunikan kartou COMO4 um pracovat jako TCP server i jako TCP klient. Uivatel si tak
me zvolit, kter zpsob komunikace preferuje. Navc je v reimu TCP klient monost automatickho pepnn
komunikace mezi hlavnm a zlonm dicm systmem. Pokud vypadne komunikace s hlavnm dicm systmem,
jednotka provede pokus o pipojen k zlonmu serveru. Tmto je zajitno, e ppadn vpadek jednoho ze
server, nezpsob dlouhodob vpadek komunikace s dicm systmem. Oproti trval zloze m toto een tu
vhodu, e nedochz ke zbytenmu penosu dat (v ppad GPRS dal nklady na provoz) v dob fungujc
komunikace.

-63-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
3.1.3 Monosti zabezpeen komunikanch modul pro s GSM
Dodvan komunikan moduly nabz rzn rovn zabezpeen. Obecn v aplikacch doporuujeme pouvn
privtn APN, povolen a nastaven PINu na SIM kartch a nastaven hesla pro konfiguraci. Dle tak
doporuujeme neuvdt pihlaovac daje, telefonn slo, IP adresu a dal daje pmo na SIM kartch nebo
v jejich blzkosti. Na stran dicho systmu nebo koncentrtoru je vhodn mt firewall, kter bude propoutt jen
komunikaci na vybranch portech s povolenmi IP adresami (IP adresy piazen SIM kartm, kter jsou pouity
v aplikacch. Komunikace s adresami SIM karet pouvanch pro konfiguraci by mla bt zakzna.).
Tabulka Tab. 43 poskytuje vet monch metod zabezpeen pro vechny dodvan moduly s GSM rozhranm.
Zkaznkm se specifickmi poadavky na bezpenost pak nabzme vytvoen specilnch reim FW
v komunikanch modulech, kter budou respektovat jejich poadavky.
Monost zadn PIN
Nastaven jmna a hesla pro pstup do APN
Monost nastaven hesla pro pstup z webovho rozhran
Monost omezen konfigurace pes UDP-API z nastavench IP adres
Pouit hesla pro zmnu konfigurace pes SMS
Monost libovolnho nastaven port pro UDP a TCP komunikaci
Komunikace na UDP jen proti nastaven IP adrese
Komunikace na TCP jen proti nastaven IP adrese/adresm

COMIO

COMIO4

ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
(1)
ANO

Tab. 43 Metody zabezpeen komunikanch modul pro s GSM


(1)

Pro TCP server zle na zvolenm reimu bhu (TPS, CSKS).

3.2

Upgrade firmware

V modulrnch i kompaktnch RTU jednotkch z produkce firmy ELVAC a.s. je mono provdt dlkov upgrade
FW. Je k tomu poteba specializovan software, RTU Uivatelsk centrum. V reimu aktualizace firmware
nefunguj men na analogovch vstupech, vpoty hodnot ani ochrann funkce. Stav upgrade firmware je
signalizovn trvalm svitem LED STAT a bliknm LED BAT. Po dokonen upgrade firmware dojde k obnoven
normln innosti RTU jednotky.

-64-

Rev. 4; 3/13

Pruka uivatele
4 Jak postupovat v nesnzch
Kdykoliv bude jednotka pracovat nestandardn nebo zobrazovat chybov hlen, vnujte prosm tmto stavm
svou pozornost. Me se jednat o malikosti, kter vyete sami, ale tak me jt o pznaky zvanho
problmu. Pokud vyloute zkladn mon chyby obsluhy (napklad nepipojen kabel, porucha nkter z periferi
atd.) a problmy trvaj, svte jednotku do rukou odbornk. Mete ns kontaktovat na servisn lince, rdi Vm
poradme, ppadn s Vmi domluvme termn servisnho zsahu.
Vme ale, e takovch problm bude co nejmn, a to dky na pi vnovan vrob.
Vnujte prosm pozornost plohm s testovacmi protokoly, kapitole se zrunmi podmnkami a tak sti pro
servisn zznamy.
Za cel kolektiv ELVAC a.s. Vm dkujeme za pozornost a doufme, e s nam vrobkem budete spokojen
Zrun a pozrun servis je poskytovn v tchto stediscch:
CZ
ELVAC a.s., Hasisk 53, 700 30 Ostrava Hrabvka, Tel.: +420 597 407 336 a 337
ELVAC a.s., Naskov 1100/3, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 224 914 608
SK
ELVAC SK s.r.o., Zlatovsk 27, 911 80 Trenn, Tel.: +421 326 401 766
V ppad poteby lze sjednat zsah servisnho technika do osmi pracovnch hodin od nahlen zvady.

-65-

Rev. 4; 3/13