Sie sind auf Seite 1von 34

Shri Mahakali Khadagmala Stotram

Jh egkdkyh [kM~xekyk&Lrks=e~
Sumit Girdharwal Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com
www.yogeshwaranand.org
www.baglamukhi.info

euq"; ds fy, ra= lnSo ls gh ftKklk mRiUu djus okyk


rRo jgk gSA ra= dsoy ek= ea= ti vFkok lk/kuk iz;ksx gh
ugha gS] cfYd ;g euq"; dks thou ds fo"k; esa Kku iznku
djrk gS] ra= mls le>krk gS fd og tks ey vkSj fodkjksa
ls Hkjk thou th jgk gS] mldk mn~ns; ;g ugha gS vfirq
dqN vkSj gSA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

nsoh Hkkxor ds vuqlkj rhu egkkfDr;ka gSa& Kku]


fdz;k vkSj vFkZA ;s rhuksa egkkfDr;ka egkljLorh] egkdkyh
vkSj egky{eh ds :Ik esa tkuh tkrh gSaA Kku :fi.kh] Kku
nkf;uh kfDr egkljLorh ds :Ik esa iwftrk gS] tks lEiw.kZ
Kku iznku djus esa l{ke gS] ;g Kku lEiw.kZ izd`fr dk Kku
gS] ftlls ,d lk/kd izd`fr ds xw<+ jgL;ksa dks tku ysrk gS
blds lkFk gh lkFk og vius vkRe rRo ls Hkh ifjfpr gks
tkrk gSA
tks lk/kd egky{eh dh kfDr ds :Ik esa mikluk
djrk gS] og leLr izdkj dh flf);ksa dk Kkrk gksrk gS
vkSj HkkSfrd :Ik ls mls leLr vFkksZa dh izkfIr gksrh gSA bl
czg~ek.M esa ftrus izdkj dh Hkh jRu jkkh gS og lHkh ekuo
nsg esa miyC/k gS] tks egky{eh dh d`ik ls mls izkIr gksrh
gS vkSj og lEiw.kZ ,so;ksZa dks Hkksxrk gSA
;fn ^fdz;k* :Ik esa ns[ksa rks egkdkyh lEiw.kZ czg~ek.M
dks pyk;eku djus okyh kfDr gSA budh lk/kuk ls lk/kd
dky ,oa vkse~ Kku] ftlls l`f"V dk mn~Hko gqvk gS] ftlls
l`f"V xfreku gS] mldk Kku izkIr djus esa l{ke gks tkrk
gSA eka dkyh dh lk/kuk djus ls lk/kd izp.M kfDr dks
izkIr djrk gSA mudh lk/kuk ls lk/kd czg~ek.M dh kfDr
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

ls tqM+rk gS] tks ekr` :Ik esa mls gj vksj Js"Brk iznku
djkrh gSA
izLrqr [kM~xekyk eU= dk jgL; ;g gS fd eka
egkdkyh ?kksj vV~Bkgkl djrs gq, dgrh gSa fd gs fko! ns[k
;s pUnzek gS] ;s lw;Z gSS] ;s rkjkx.k gSa] ;s czg~ek.M eaMy gS]
;s tho&tUrq gSa] ;s lw{e ls xzg gSa] ;s czk] fo".kq vksSj :nz
gSa] ftUgsa eSaus rsjs fy, gh fufeZr fd;k gS] eSa gh bu lcdh
jpuk djus okyh gwWA ;fn ;s lc rq>s ilan ugha gSa rks eSa
bu lcdks feVk nsrh gWw] bUgsa cka/k nsrh gWwA ;fn ;s lc ;k
buesa ls dksbZ Hkh rsjh vkKk dk ikyu ugha djrs gSa] vkSj
euekuh djrs gSa rks eSa budk Hk{k.k dj ysrh gWwA ;fn ;s
rsjh Lrqfr ugha djrs gSa rks eSa budk fuLrkj.k dj nwaxhA rsjs
pj.kksa esa ;fn budk eLrd ugha >qdrk gS rks eSa budk enZu
dj nwaxhA lHkh dks fko dk kklu ekuuk gksxk-----fkokklur%------fkokklur%] dsoy vkSj dsoy fko dk
kklu lHkh dks ekuuk gksxk vkSj fko ij kklu esjk vkkSj
dsoy esjk gksxkA
lk/kd dks pkfg, fd nsoh dk igys lokZax iwtu dj]
Hkxksnd ls riZ.k vkSj iap edkjksa ls iwtu djsA budh iwtk
ls c<+dj vksSj D;k gks ldrk gS! czg~ekfn in lgt gh izkIr
gks tkrs gSAa buds ,d] nks] rhu dze ls ea= gksrs gSaA bu
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

ea=ksa ds lEcU/k esa k=q fe= vkfn dk fopkj ugha fd;k tkrk
gSA buds eU= dk ti djus okyk ln~xfr dks izkIr gksrk gSA
bl le; vU; lHkh nsork funzk esa eXu gSa dsoy dkfydk gh
tkxzr gSA
bl [kM~xekyk dk ikB djus ls iq= ghu dks iq=]
/kughu dks /ku dh izkfIr gksrh gSA og /keZ&vFkZ&dke&eks{k
pkjksa dk vf/kdkjh gksdj nwljksa dks oj iznku djus okyk cu
tkrk gSA mls ns[kdj lalkj eqX/k gksrk gSA dzks/k mls NksM+
nsrk gS] xaxkfn rhFkZ {ks=ksa ds vkSj vfXu"Vksekfn ;Kksa ds iq.;
dk og Qy Hkksxus okyk gksrk gSA mlds leLr k=q Lor% gh
mlds nkl cu tkrs gSa] leLr vfj"V xzg] Hkwr fikkp vkfn
mlds nkZu ek= ls gh fuLrst gks tkrs gSaA dgus dk rkRi;Z
;g gS fd mlds fy, rhuksa yksdksa esa dqN Hkh vlEHko ugha
jgrkA egkdkyh dh d`ik ls mlds leLr dk;Z dsoy fopkj
ek= ls gh iw.kZ gks tkrs gSaA
[kM~xekyk dk ikB djus ds fy, loZizFke fofu;ksx
djsa %

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

fofu;ksx
vkse~
vL;
Jh
v[k.Mk?kksj&fnO;&kDR;L=
=SyksD;&fuokj.k&[kM~x&ekyk&egk&eU=L; fnxEcjks Hkxoku~
kjHk _f"k%] xk;=;kfn&lIr&NUnkafl] vk|k Hkxorh egkUrk
egk&dkyh nsork] g`d`Y;kSa chta] gzha kfDr%] dzha dhyda]
egkUrk|k dkfydk g`n;a ] ee leLr iki {k;kFkZa
{kseLFkS;kZ;qjkjksX;kfHk& o`);FkZa eks{kkfn&prqoZxZ&lk/kukFkZa p Jh
egkek;k&izhr;s tis fofu;ksx% A

_";kfn&U;kl
fnxEcjk; Hkxoku~ kjHk _"k;s ue% fkjflA
xk;=;kfn lIr NUnsH;ks ue% eq[ksA
vk|k&Hkxorh&egkUrk egkdkyh nsork;S ue% g`fnA
g`d`Y;ksSa&chtk; ue% ukHkkSA
gzha kDr;s ue% xqs A
dzha dhydk; ue% ikn;ks%A
egkUrk|k&dkfydk;S ue% lokZaxsA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

dj&U;kl
vkse~ ueks vy{;&izrki&fot;&Hkxofr vaxq"BkH;ka ue% A
gzha ueks Hkxofr lgL=&onus rtZuhH;ka Lokgk A
Jha ueks Hkxofr ijesofj jDr&pkeq.Ms e/;ekH;ka o"kV~ A
dzha p.M&rhoz&Tokyk&n"Vka&djky&onus vukfedkH;ka gqa A
vkse~ gzha Jha dzha dkykfXu&:nz&Lo:is dfuf"BdkH;ka oksS"kV~ A
vkse~ g`d`Y;kSa ueks Hkxofr egk&dkfyds djry&dj&i`"BkH;ka
QV~ A

g`n;kfn U;kl
vkse~ ueks vy{;&izrki&fot;&Hkxofr g`n;k; ue% A
gzha ueks Hkxofr lgL=&onus fkjls Lokgk A
Jha ueks Hkxofr ijesofj jDr&pkeq.Ms fk[kk;S o"kV~ A
dzha p.M&rhoz&Tokyk&n"Vka&djky&onus dopk; gqa A
vkse~ gzha Jha dzha dkykfXu&:nz&Lo:is us=&=;k; oksS"kV~ A
vkse~ g`d`Y;kSa ueks Hkxofr egk&dkfyds vL=k; QV~ A
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

/;ku
es?kkaxh kfk&ks[kjka] f=&u;ukekuUn&loaf)Zuhe~
uXuka ok u`&djka ojka ko&fkok:<kfr&rhozk jfre~A
dkyL;ko`R;kadqka izeFkrha lO;s Hkhfra oje~]
n{kk/kks/oZ&djkEcqts uj&fkj% [kM~xa ogUrha HktsAA

[kM~xekyk ikB
Hkk&yqIr
dkfy!
dkyha
dj&/k`r&diky&djky&djokyha
dp&o`r&diksy
ikyha
dkyh&ekyh&o`rka oUnsA vkse~ g`d`Y;kSa gzha Jha dzha gwa gwa dzha dzha
gzha gzha egkUrk|k&dkfyds! gzha Jha dzha gwa gwa dzha dzha gzha gzha
LokgkA
vkse~ g~lkS ueks vy{;&izrki&fot;&Hkxofr!
ee loZ nq"Vkuka okpa eq[ka ina LrEHk; LrEHk;] dkeku~ LQqj
LQqj] izLQqj izLQqj] rj rj] vuqiek ?kksjkfr&?kksj loZa pV
pV] izpV izpVA lw;Z&lksekfXu&us=k;S lgL=k"V&Hkqtk;sS
v?kksj&Hkhe&Hk;adjk;S
uj&djkEcj&/kjk;S
;qx&;qxkUrkfXu&TokykfnR;&izp.Mk;S
=;Ecdk;S
dky
&:nz&Lo:fi.;S gqa gqa] k=q okd~ LrfEHkU;S vkRe fojksf/k.kkaa
fkjks&yykV eq[k us= d.kZ ukfldks: ikn js.kq nUrks"B ftg~ok
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

rkyq xq xqn dfV lokZaxs"kq dskkfn ikn Ik;ZUra iknkfn dsk


i;ZUra LrEHk; LrEHk;] ekj; ekj;] dzksa LokgkA
vkse~ {Eya gzha Jha dzha ueks Hkxofr] lgL=
onus] ldy tuksinzo ukfkus] loZ nq"Vxzg xt ?k.Vk
lEizgj.kkusd dksfV flag okgus ]egk onus] egk nq/kZ"kZ cy
ijkdzes vR;n~Hkqrs vijkftrs] ij eU=&;U=&rU=kf.k Nsn;
Nsn;] vkRe eU= ;U= rU=kf.k j{k j{k] xzga fuokj; fuokj;]
O;kf/ka foukk; foukk;] nq%[ka gj gj] nkfjnz;a fuokj;
fuokj;A loZ eU= Lo:fif.k] loZ ;U= Lo:fif.k] loZ rU=
Lo:fif.k] osnk|f[ky&kkL=&Lo:fif.k] "kV~nkZukfn cks/k
Lo:fif.k pSrU;kuUn Lo:fif.k! lokZL=&iz;ksx&Lo:is.k ee
loZ nq"V&xzg Hkwr&xzg vkdkk&xzg ikrky&xzg loZ
pk.Mky&xzg ;{k&xzg fdUuj&xzg fdEiq:"k&xzg czjk{kl
osrkykfn&xzgku~ fNfU/k fNfU/k] ,sa ,sa ,sa] gzhas gzha] Dyha Dyha
Dyha]pka pka pka] eqa eqa eqa] Mka Mka Mka] ;Sa ;Sa ;Sa] ua ua ua] ea ea
ea] [ksa [ksa [kas] QV~ QV~] kh?kza ?ku ?ku] vkosk; vkosk;]
HkLeh&dq: HkLeh&dq:] dkfydk;S enh; loZ&k=wu~ leiZ;kfe!
on on] ee loZnq"Vku~ enZ; enZ;] ekj; ekj;]
kks"k;&kks"k;] p.M; p.M;] izp.M; izp.M;A pf.Mdk;S ja
ja ja] {ka {ka {kaa] pa pa pa] Ma Ma Ma] dzka dzha dzwa dzSa dzkSa dz%] gzka
gzha gzwa gzSa gzkSas gz%] gwa QV~ LokgkA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

vkse~ ~ Ey LQzsa gzha Jhza dzha ueks Hkxofr]


ijesofj] jDr&pkeq.Mk;S] izToky&eq[kk;S na"Vk djky&?kksjk;S
gzqa gzqa diwZjk&eksn&ifjeykaxk;S ue%A bZa bZa bZa
;ke&egk&;ke&otz&oSMw;Z&ef.k&ekf.kD;&eqdqV Hkw"k.kk;S] vkse~
LQqj
v?kksj&:ik;S]
O;k?kz&peZ&ifj/kkuk;S]
kwykfl&otz&[kVokax&ikk&diky&eqn~xy&pdz&rksej&ijkq
fHkfUniky&ka[k&[ksVd&kjko&:p&gfLr&dqUry&krf?u&Hkqkqf.M
&eqly&xnk;q/kS% ne ne] Lokn; Lokn;] dzwja
p.M&rhoz&Tokyk&na"Vk&djky&onuk;S
d`".k&kjhjk;S
ukx&;Kksiohfrus
gqa
gqa
rki&:ik;S
gzqa
gzaq
lkSj&kfDr&xk:M&ok:.k&lkiZ&ikoZr&og~fu&nSor&x.ksk&
fouk;dkfn&v?kksj&ukjk;.k&fo".kq&cz&:nz&otzkL=kf.k Hkat;
Hkat;] fuokj; fuokj;A rs"kka eU=&;U=&rU=kf.k fo/oal;
fo/oal;] HkLeh dq: HkLeh dq:] vuUr&?kksj&Toj&ej.k&Hk;a
{k;&dq"B&O;kf/ka
foukk;
foukk;]
,dkfgd&};kfgd&=;kfgd&pkrqfFkZd&lkalfxZd&orZekuk/kZ&
ekfld&iap&ekfld&"k.ekfld&lkaoRlfjd&TojkuqHkwr&d`r~
fikkp&d`r~ kkfduh&Mkfduh&d`r xzg&osrky&d`r~ fnokpkfj
jkf=pkfj lU/;kpkfj egkHkwr d`r~ ihMk TojkUk~ ukk; ukk;]
=ksV; =ksV;] LQksV; LQksV;] okj; okj;] ekj; ekj;]
loZ&kwyku~ nkj; nkj;] mnj&kwyku~ ewf/uZ&kwyku~
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

xqYe&kwyku~ xqYeku~ vfr&fo"kku~ viLekjku~ ew=&d`PNku~


HkxUnjku~ kwyku~ mn~okgku~ dq"Bku~ okfUrdku~] ke; ke;]
=ksV; =ksV;] cU/k cU/k] fo}s"k; fo}s"k;] Hkat; Hkat;
O;k?kz&iknkUr&lfUuikr~
okrkfn
kkjhfjd
dQ&fiRr&dkl&okl&ys"ekfnda ng ng] fNfU/k fNfU/k] Jh
egknso&fufeZr&eksgu&o;kd"kZ.kksPpkVu&dhyu&fo}s"k.k&
ekj.kkfn&"kV~&dekZf.k o`R; gqa gqa QV~ LokgkA
vkse~ ueks f}Hkqts] vk|s] Hkxofr] dkfyds! dzha
Jha dzaha ,sa Dyha lkS% ijesofj ! okr~&Toj&ej.k&Hk;a fNfU/k
fNfU/k] gu gu] Hkwr&Toj izsr&Toj fikkp&Toj jkf=&Toj
vfer&Toj lfUuikr&Toj cky&Toj dqekj&Toj xzg&Toj
rki&Toj cz&Toj fo".kq&Toj :nz&Toj x.ksk&Toj ekjh]
izosk&Toj dkekfn&fo"ke&Toj ekjh Toj loZnso&xzg ;ksxh&xzg
;ksfxuh&xzg nSR;&xzg nkuo&xzg jk{kl&xzg czjk{kl&xzg
fl)&xzg ;{k&xzg fo|k/kj&xzg fdUuj&xzg xU/koZ&xzg
vIljk&xzg Hkwr&xzg izsr&xzg fikkp&xzg dw"ek.M&xzg
xtkfn&xzg iwruk&xzg cky&xzg lw;kZfn&uo&xzg eqn~xy&xzg
fir`&xzg osrky&xzg k=q&xzg jkt&xzg pkSj&oSfj&xzg usr`&xzg
nsork&xzg vkf/k&xzg O;kf/k&xzg viLekjkfn xzg&xzg&xzg
iqj&xzg mjx&xzg ljt&xzg mDr&xzg Mkej&xzg mnd&xzg
vfXu&xzg vkdkk&xzg Hkw&xzg ok;q&xzg kkfy&xzg /kkU;kfn&xzg
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

fo"k;&xzgkukfr&xzg ?kksj&xzg Nk;k&xzg liZ&xzg fo"k&tho&xzg


o`fpd&xzg dky&xzg kkY;&xzgkfn loZxzgku~ ukk; ukk;A
dkykfXu&:nz&Lo:is.k ng ng] vuqu; vuqu;] kks"k; kks"k;]
eq[k; eq[k;] dEi; dEi;] Hk{k; Hk{k;] fuehy; fuehy;]
enZ; enZ;] fonzko; fonzko;] fu/ku fu/ku] LrEHk; LrEHk;]
mPpkV; mPpkV;] m"VU/k; m"VU/k;] ekj; ekj;] p.M
p.M] izp.M izp.M] dzks/k dzks/k] Toy Toy] izToy izToyA
TokykfnR;&onus! mxz xzl] mxz xzl] fot`EHk; fot`EHk;] ?kks"k;
?kks"k;] ekj; ekj;] gu guA ij jk"V
xtko&jFk&lSU;&kL=kL=&cya LrEHk; LrEHk;] mPpkV;
mPpkV;] ekj; ekj;] [kkn; [kkn;] fonkj; fonkj;] Hkh"k;
Hkh"k;] dEi; dEi;] Hk{k; Hk{k;] Rofjr Rofjr] cU/k;
cU/k;] izeq[k izeq[k] LQqV LQqV] Ba Ba Ba Ba] {kka {kha {kwa {kSa {kkSa
{k%] gqa QV~ LokgkA
vkse~ galks gzha dzksa gal%] gzha Jha dzha] lokZ&fnkks
c/ukfe] egsoja c/ukfe] firkega c/ukfe] egkfo".kqa c/ukfe]
x.ksk c/ukfe] fouk;dku~ c/ukfe] dkfrZda c/ukfe] nk
fnd~ikyku~ c/ukfe] lokZulqjku~ c/ukfe] czk|L=ku~ c/ukfe]
v?kksja c/ukfe] lokZu~ lqjku c/ukfe] lokZu~ f}tku~ c/ukfe]
dskjha c/ukfe] lRoku~ c/ukfe] O;k?kzku c/ukfe] xtku~
c/ukfe] pkSjku~ c/ukfe] k=wu~ c/ukfe] egkekjha c/ukfe]
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

lokZ ;f{k.kh c/ukfe] vkcz&LrEHk&Ik;ZUra lokZu~


pjkpj&thoku~ c/ukfeA ek;k&Tokfyfu! LrEH; LrEHk;] loZ
oknhu~ ewd; ewd;] dhy; dhy;] xfra LrEHk; LrEHk;]
pkSjkfn&lokZu~
nq"V
iq:"kku~
cU/k;
cU/k;]
fnkk&fofnkk&jk=;kd"kZ.k&ikrky&?kzk.k&Hkw&p{kq% fkj% Jks=s gLrkS
iknkSxfra efra eq[ka ftg~oka okpka kCn&iapkkr~
dksfV&;kstu&foLrh.kkZu~ Hkw&czk.M&nsoku~ c/ukfe] e.Mya
c/ukfe] O;k?kku dze; dze;] j{k j{k] gqa QV~ LokgkA
vkse~ {Qzha lksga l% lksga] gzha Jha dzha]
gl{keyoj;wa d,bZy gzha gldgy gzha ldy gzha gldjha ka ga
gzha vkse~ gzha Ygzha ywa v% va ba ,a egk&?kksjsks] :nz&izrki&fot;
Hkxofr] vk|s] egkdkfyds loZnks"k gkfjf.k] loZ&fo?uksPNsfnfu]
loZ nq"V Hkf{kf.k] loZ iki fud`fUrfu] loZ ;U= LQksfVfu] loZ
J`a[kyk =ksfVfu] loZ eqnzk nzkfof.k] Tokyk ftg~o]s mxz dkfyds!
ee kkfUra dq: dq:] LofLra dq: dq:] iqf"Va dq: dq:] fJ;a
nsfg nsfg] ;kks nsfg nsfg] vk;qnsZfg nsfg] vkjksX;a dq: dq:]
iq=ku~ ikS=ku~ loZ dkekap nsfg nsfg] HkfDra nsfg nsfg] ee
kjhjekfJR; loZ&flf)a dq: dq:] lifjokja eka j{k j{k]
{keLokijk/ka {keLokijk/ka] ueLrs ueLrs g`d`Y;kSa vkseA~

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

mijksDr [kM~xekyk dk nl gtkj dh la[;k esa ikB djus ls


iqjpj.k lEiUu gksrk gSA iqjpj.k ds mijkUr ,d gtkj
ikBksa ls e/kq feykdj dkys fryksa ls gkse djuk pkfg,A
izfrfnu ikB djus ls iwoZ eka egkdkyh ds ;U= ij vkoj.k
iwtk djuh pkfg,A ;fn "kV~deZ fo/kku djuk gks rks kjHkjkt
ds lgL=k{kjh eU= ds leku djuk pkfg,A
loZizFke Hkxorh dkyh dh nh{kk xq: eq[k ls izkIr djsa ,oa
xq:nso ls [kM~xekyk djus dh vkKk izkIr djsaA tks O;fDr
nhf{kr ugh gS oks ;gka ls vFkok vU; iqLrdksa ls i<dj
bldk ikB u djsa vFkok uqdlku ds fy, vki Lo;a
ftEesnkj gSaSA

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

egkfo|k Ekgkdkyh lk/kuk


nl egkfo|kvksa esa Hkxorh dkyh dk izFke LFkku gSA os gh
eq[; gsSa vkSj mUgha ds mxz vkSj lkSE; nks Lo:iksa esa
vusdkusd Lo:Ik /kkj.k djus okyh nl egkfo|k,a gSaA ;s
Hkxoku fko dh egkkfDr;ka gSa tks vuUr flf);ka iznku
djus okyh gSaA ;fn ge nkkZfud n`f"V ls Hkh voyksdu djsa
rks dky rRo dh iz/kkurk lcls ij gSA blfy, egkdkyh
;k dkyh gh leLr fo|kvksa dh vkfn gSaA ,slk izrhr gksrk gS
fd egkdky dh fiz;k dkyh gh vius nf{k.k vkSj oke :iksa
esa nl egkfo|kvksa ds uke ls tkuh x;h gSA
c`gUuhy
rU= Hkh Lohdkj djrk gS fd jDr vkSj d`".k Hksn ls dkyh
gh nks Lo:iksa esa izfrf"Br gSaA d`".kk nf{k.kk vkSj jDro.kkZ
lqUnjh ds uke ls fo[;kr gSaA
dkfydkiqjk.k esa dkyh ds mn~Hko ds lEcU/k esa o.kZu
vk;k gS fd fgeky; ij fLFkr erax eqfu ds vkJe esa ,d
ckj lHkh nsorkvksa us tkdj egkek;k dh lk/kuk dhA mudh
lk/kuk ls izlUu gksdj erax eqfu dh ofurk ds :Ik esa
egkek;k us nsorkvksa dks nkZu fn;sA mUgksus nsorkvksa ls iwNk
fd rqe lc fdlh lk/kuk dj jgs gks\ cl mlh le;
egkek;k dh nsg ls dkys ioZr ds leku o.kZ okyh ,d fnO;
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

L=h izdV gqbZA ml egkrstfLouh us Lo;a gh nsorkvksa dh


vksj ls mRrj fn;k fd ;s yksx esjh gh Lrqfr dj jgs gSaA og
egkrstfLouh L=h dkty ds leku dkyh Fkh] ftl dkj.k
mudk uke ^dkyh* gqvkA
nqxkZlIrkrh esa o.kZu vk;k gS fd kqEHk&fukqEHk
nkuoksa ds vR;kpkjksa ls nq[kh gksdj lHkh nsorkvksa us fgeky;
ij tkdj ikoZrh dh nsoh& lwDr ls vkjk/kuk dhA mudh
Lrqfr ls izlUu gksdj nsoh ds kjhj ls dkSfkdh uke dh nsoh
dk izkdV~; gqvkA dkSfkdh ds i`Fkd gksrs gh eka ikoZrh dk
Lo:Ik d`".k jax dk gks x;k] ftUgsa dkyh ds uke ls tkuk
x;kA uhy:ik gksus ds dkj.k dkyh dks rkjk Hkh dgk x;k
gSA ^ukjn Ikakpjk=* esa o.kZu vk;k gS fd ,d ckj eka dkyh
ds eu esa fopkj vk;k fd os iqu% xkSj o.kZ dh cu tk;saA
cl ;gh fopkj djds os vUr/kkZu gks x;haA dqN le; ckn
fkoth us ukjn th ls mudk irk tkuuk pkgk rks ukjn th
us muls lqes: ioZr ds mRrj esa nsoh ds izR;{k mifLFkr gksus
dh ckr crkbZA Hkxoku fko ds vkxzg ij ukjn th oagk
x;sA mUgksus nsoh ls Hkxoku fko ds lkFk fookg dk izLrko
j[kkA fookg dk izLrko lqudj nsoh dzksf/kr gks x;ha vkSj
muds kjhj ls ,d vU; "kksMkh&foxzg izdV gqvk vkSj ml
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

foxzg ls ,d vU; Nk;k foxzg dk izkdV~; gqvk] ftUgsa f=iqj


HkSjoh ds :Ik esa tkuk tkrk gSA
vusd lEiznk;ksa ds vuqlkj dkyh dh mikluk djus
esa Hksn gSA lkekU; :Ik ls nks :iksa esa budh vkjk/kuk dh
tkrh gSA Hko&cU/ku&ekspu esa dkyh dh mikluk lcls mRre
dgh x;h gSA kfDr&lk/kuk ds nks ihBksa esa dkyh mikluk
;ke ihB ij djuh mfpr gSA HkfDr ekxZ esa rks fdlh Hkh
:Ik esa mu egkek;k dh mikluk Qy iznku djus okyh gSA
ysfdu ;fn flf) dh dkeuk gks rks budh mikluk ohj Hkko
ls djuh pkfg,A lk/kuk djus ls tc lk/kd vgark] eerk
vkSj Hksn&cqf) dk ukk gksdj iw.kZ fkkqRo dk mn; gks tkrk
gS vFkkZr~ og fdlh uUgsa ckyd ds leku fdz;k&dyki djus
yxrk gS rks Hkxorh dk Jhfoxzg lk/kd ds le{k izdV gks
tkrk gSA ml le; Hkxorh dh Nfo dk o.kZu djuk vR;Ur
gh nqyZHk gSA mudh Nfo ml le; vo.kZuh; gksrh gSA mudk
Lo:Ik dkty ds ioZr ds leku] fnXoluk] eqDrdqUryk] ko
ds flagklu ij vk:<+] eq.Mksa dh ekyk /kkj.k fd;s gq,] eka
dkyh dk izR;{k nkZu lk/kd ds thou dks lQy cuk nsrk
gSA mls d`rkFkZ dj nsrk gSA ;|fi rkaf=d lEiznk; esa Hkxorh
dkyh dh mikluk nh{kkxE; gS vFkkZr~ xq: nh{kk ysus ds
mijkUr gh lk/kd rkaf=d lk/kuk dj ldrk gS ysfdu ;fn
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

og nsoh dh kj.k esa lPps eu ls] v}Sr Hkkouk ls vk tkrk


gS rks mudh d`ik dksbZ Hkh izkIr dj ldrk gSA eU=] foxzg]
iwtk] gkse vFkok xq: }kjk iznRr nh{kk ea= ds ti HkfDrHkko
ls djus ij eka dkyh vR;Ur gh izLkUu gks tkrh gSa vkSj
muds izlUu gksus ij lk/kd dks lgt gh mlds leLr
vHkh"Vksa dh flf) izkIr gks tkrh gSA
dkSy&dYir: p.Mh esa Hkxorh dkyh dk foy{k.k
Lo:Ik dk o.kZu djrs gq, dgk x;k gS fd&
1- Hkoxrh dkyh dks ekku&okfluh dgk tkrk gSA ekku
esa fuokl djrs gq, Hkxorh dkyh ;gh le>krh gSa fd&
eSa ogha gww]W tgka euq"; lkalkfjd eerk vksSj eksg dks
NksM+ nsrs gSaA esjs ikl vkdj os v}Sr cz&Kku dks
izkIr djrs gSaA
2-ekku esa lcdks ,drk dk Hkko gksrk gSA D;k jktk
vkSj D;k jad] lHkh ;agk [kkd esa fey tkrs gSaA ;agk
dksbZ Hksn ugha gksrkA Hkxorh dkyh blh Hksn&Hkko&foghu
Hwkfe&ekku esa jgrh gSA vr% Hkxorh dkyh dks
igpkuuk gS] rks Hksn&Hkko NksM+uk gksxkA
3- Hkxorh dkyh ;ke jax dh gSaA vius ;ke jax ls
Hkxorh ;gh le>krh gSa fd eu dks ,sls y{; dk
lk/ku cukvks] tagk }Sr Hkko u gks] nwljk izrhr u gksA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

4-Hkxorh dkyh dh pkj Hkqtk,a gSaA pkj Hkqtkvksa ls


Hkxorh vius HkDrksa dks /keZ] vFkZ] dke vkSj eks{k
iznku djrh gSaA
5-Hkxorh dkyh ds igys gkFk esa d`ik.k vFkkZr~ [kM~x gSA
d`ik.k& rst rRo gSA ;g vfo|k dks dkVus dk minsk
nsrk gSA blh ls /keZ dh miyfC/k gksrh gSA
6- Hkxorh dkyh ds nwljs gkFk esa eq.M gSA eq.M dk
vFkZ] vFkkZr~ lkj&Hkwr y{; dh miyfC/k gksrh gSA
Hkxorh eq.M dks ysdj dgrh gSa& tSls eSaus iw.kZ kjhjesa
ls lkj&Hkwr oLrq ys yh gS] oSls rqe Hkh vfo}kk dks
dkV dj lkj&Hkwr Kku xzg.k djks] O;FkZ oLrqvksa ds
pDdj esa er jgksA
7- Hkxorh dkyh ds rhljs gkFk esa oj&eqnzk gS] tks dke
Lo:ik gSA blls ^dke* dh iwfrZ gksrh gSA ;agk ^dke* ls
bfUnz;&izhfr dk vkk; ugha gS] vfirq lq[k&iwoZd mRd`"V
thou ls rkRi;Z gSA
8- Hkxorh dkyh ds pkSFks gkFk esa ^vHk;* eqnzk gS] tks
eks{k&Lo:ik gSA Hk;&jfgr gksuk gh eks{k gSA
9- Hkxorh dkyh Hk;kud eq[k okyh gSaA vius Hk;kud
eq[k ls Hkxorh ;g crkrh gSa fd cz&rRo dh izkfIr
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

gsrq Hk; dks thruk ije vko;d gSA Hk; dks thrdj
gh euq"; esjs ekxZ dh ;k=k esa lQy gks ldrk gSA
10- Hkxorh dkyh fnxECkjk vFkkZr~ oL=ghu gSaA oL=
okluk ds iks"kd gksrs gsSaA oL=&ghu gksdj Hkxorh dkyh
dgrh gSa fd^ eSa okluk&jfgr gWwA okluk dk R;kx djds
gh euq"; cz dk Kku izkIr dj ldrs gSaA
egkdkyh] egkdky dh og kfDr gS tks dky o
le; dks fu;fU=r djds lEiw.kZ l`f"V dk lapkyu djrh gSaA
vki nlksa egkfo|kvksa esa izFke gSa vkSj vk|kkfDr dgykrh
gSaA prqHkqZtk ds Lo:Ik esa vki pkjksa iq:"kkFkksZa dks iznku djus
okyh gSa tcfd nl flj] nl Hkqtk rFkk nl iSjksa ls ;qDr
gksdj vki izk.kh dh KkUksfUnz;ksa vkSj desZfUnz;ksa dks xfr iznku
djus okyh gSaA kfDr Lo:Ik esa vki ko ds mij fojkftr
gSaA bldk vfHkizk; ;g gS fd ko esa vkidh kfDr lekfgr
gksus ij gh fko] fkoRo dks izkIr djrs gsSaA ;fn kfDr dks
fko ls i`Fkd dj fn;k tk;s rks fko Hkh ko&rqY; gks tkrs
gSaA fko&bZ ko A fcuk kfDr ds lEiw.kZ czg~ek.M vkSj
fko ko ds leku gSaA
esjs dgus dk rkRi;Z ;g gS fd bl lEiw.kZ l`f"V esa
fko vkSj kfDr gh loZLo gSaA muds vfrfjDRk fdlh dk dksbZ
vkfLrRo ugha gSA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

oLrqr% dkyh dk kCnkFkZ gS& dky% vFkkZr~ fko%] rL;


iRuh] dkyh Adky$h"k~A] vFkkZr~ fko dh L=hA
kkL= Hkh dgrk gS fd& ,"kSo ikjesojh ewy&kfDr%
nqcZykf/kdkfj.kkeqikluk&lkSd;kZ;
rU=kfn&kkL=s"kq
dkyh&rkjkfn&fofo/k uke&:iS% dfYirkA
vFkkZr~ ;gh ijesojh ewy&kfDr nqcZyksa vFkkZr~ lkdkj
mikldksa dks lqfo/kk gsrq rU= vkfn kkL=ksa esa dkyh] rkjk
vkfn fofo/k izdkj ds uke vkSj :iksa ls dfYir gSA
lkekU; :Ik ls tu lk/kkj.k dks dkyh kCn ls nsoh dk gh
cks/k gksrk gSA ysfdu ;agk ,d izu ;g mBrk gS fd& ;g
nsoh dksSu gS] dSlh gS] vFkkZr~ bldh ifjHkk"kk D;k gS\ ;aagk
;g mYys[k djuk lehphu gksxk fd ^dkfydk* kCn bl
izdkj curk gS& d$vk$y$b$d$vkA ^d* vFkkZr~ cz]
^vk* vFkkZr~ vuUr] ^y* vFkkZr~ fookRek] ^b* vFkkZr~ lw{e]
^d* vFkkZr~ cz] ^vk* vFkkZr~ vuUrA blls nsoh ds
vk|Ur&jfgrRo] vuUrRo] lw{eRo vksj fookRedRo dk Kku
gksrk gSA
bl lk/kuk dks vkjEHk djus ls iwoZ ,d lk/kd dks
pkfg, fd og eka Hkxorh dkyh dh mikluk vFkok vU;
fdlh Hkh nsoh ;k nsork dh mikluk fu"dke Hkko ls djsA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

mikluk dk rkRi;Z lsok ls gksrk gSA mikluk ds rhu Hksn


dgs x;s gSa %& dkf;d vFkkZr~ kjhj ls ] okfpd vFkkZr~ ok.kh
ls vkSj ekufld& vFkkZr~ eu lsA
tc ge dkf;d dk vuqkj.k djrs gSa rks mlesa ik|]
v?;Z] Luku] /kwi] nhi] uSos| vkfn iapksipkj iwtu vius
nsoh nsork dk fd;k tkrk gSA tc ge okfpd dk iz;ksx
djrs gSa rks vius nsoh nsork ls lEcfU/kr Lrks= ikB vkfn
fd;k tkrk gS vFkkZr~ vius eqag ls mldh dhfrZ dk c[kku
djrs gSa vkSj tc ekufld fdz;k dk vuqlj.k djrs gSa rks
lEcfU/kr nsork dk /;ku vkSj ti vkfn fd;k tkrk gSA
tks lk/kd vius b"V nsork dk fu"dke Hkko ls
vpZu djrk gS vkSj yxkrkj mlds ea= dk ti djrk gqvk
mlh dk fpUru djrk jgrk gS] rks mlds ftrus Hkh
lkalkfjd dk;Z gSa mu lcdk Hkkj eka Lo;a gh mBkrh gSa vkSj
vUrr% eks{k Hkh iznku djrh gSaA ;fn vki muls iq=or~ izse
djrs gSa rks os eka ds :Ik esa okRlY;e;h gksdj vkidh izR;sd
dkeuk dks mlh izdkj iw.kZ djrh gSa ftl izdkj ,d xk;
vius cNM+s ds eksg esa dqN Hkh djus dks rRij gks tkrh gSA
vr% lHkh lk/kdksa dks esjk funsZk Hkh gS vkSj mudks ijkekZ
Hkh fd os lk/kuk pkgs tks Hkh djs]a fu"dke Hkko ls djsaA
fu"dke Hkko okys lk/kd dks dHkh Hkh egkHk; ugha lrkrkA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

,sls lk/kd ds leLr lkalkfjd vkSj ijykSfdd leLr dk;Z


Lo;a gh fl) gksus yxrs gSa mldh dksbZ Hkh fdlh Hkh izdkj
dh vfHkyk"kk viw.kZ ugha jgrh A
esjs ikl ,sls cgqr ls yksxksa ds Qksu vkSj esy vkrs
gSa tks ,d {k.k esa gh vius nq[kksa] d"Vksa dk =k.k djus ds
fy, lk/kuk lEiUu djuk pkgrs gSaA mudk mn~ns; nsork ;k
nsoh dh mikluk ugha] mudh izlUurk ugha cfYd mudk ,d
ek= mn~ns; viuh leL;k ls foeqDr gksuk gksrk gSA os yksx
ugha tkurs fd tks d"V os mBk jgs gSa] os vius iwoZ tUeksa esa
fd;s x;s ikiksa ds QyLo:Ik mBk jgs gSaA os yksx viuh
dq.Myh esa fLFkr xzgksa dks nsk"k nsrs gSa] tks fd fcYdqy xyr
ijEijk gSA Hkxoku fko us lHkh xzgksa dks ;g vf/kdkj fn;k
gS fd os tkrd dks bl thou esa ,slk fu[kkj nsa fd mlds
lkFk iwoZtUeksa dk dksbZ Hkh nks"k u jg tk,A bldk ykHk ;g
gksxk fd ;fn tkrd ds lkFk deZcU/ku ks"k ugha gS rks mls
eks{k dh izkfIr gks tk,xhA ysfdu ge bl n.M dks n.M u
ekudj xzgksa dk nks"k ekurs gSaAO;gkj esa ;g Hkh vk;k gS fd
tks ftruh vf/kd lk/kuk] iwtk&ikB ;k mikluk djrk gS]
og O;fDr T;knk ijskku jgrk gSA mldk dkj.k ;g gS fd
tc ge dksbZ Hkh mikluk ;k lk/kuk djuk vkjEHk djrs gSa
rks lEcfU/kr nsoh & nsork ;g pkgrk gS fd ge ea= ti ds
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

}kjk ;k vU; fdlh Hkh ekxZ ls fcYdqy ,sls lkQ&lqqFkjs gks


tk,a fd gekjs lkFk deZcU/ku dk dksbZ Hkh Hkkx ks"k u jg
tk,A blhfy, ,d lk/kd dks lk/kuk dky ds vkjEHk esa ?kksj
dfBukbZ;ksa dk lkeuk djuk iM+rk gSA
bls vki ;wwa ekudj pfy, fd ,d cPpk eka dh xksn
esa ew= R;kx dj nsrk gS rks D;k eka mls xhys diM+ksa esa gh
iyax ij fyVk nsxh \ dnkfi ughaA og igys mlds diMs+
cnysxh vkSj fQj vius ikl fyVkdj mls vius okRlY; ls
Hkjiwj nqX/k dk iku djk;sxhA
;gh fLFkfr eka dkyh vFkok vU; fdlh Hkh nsoh dh
gSA igys og vkids }kjk d`r ikideksZa ls vkidks LoPN
djsxh fQj viuh xksn esa ysxhA
eSa le>rk gwW fd vki esjs dgus dk rkRi;Z le> x, gksaxsaA
loZizFke vius iwoZ tUeksa ds d`r drZO;ksa dk ifj.kke Hkksxsa
vFkok mUgsa ladYi ysdj vkxs ds fy, ljdk nsaA bl fdz;k
ds ek/;e ls vki orZeku esa vkus okys ladVksa ls rks cp
ldrs gSa ijUrq vkxkeh thou esa fQj bu d"Vksa dk lkeuk
rks djuk gh iMs+xkA
esjs vuqHko esa ;g Hkh vk;k gS fd ;fn dskbZ
czkg~e.k vFkok lk/kd vkidh dfBukbZ;ksa vFkok d"Vksa ds
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

fuokj.k ds fy, vkils ladYi ysdj vkids fy, vuq"Bku


djrk gS rks tks d"V vkidks Hkksxus Fks] os d"V og Lo;a
HkksxsxkA vUrj dsoy bruk gh gksxk fd vki iwtk&ikB ugha
djrs gSa vkSj og czkg~e.k ;g lc djrk gS rks ;fn vkidks
vius nq"deksZa ds dkj.k tks Hk;kud d"V >syus Fks mUgsa oks
czkg~e.k >sysxkA D;ksafd izd`fr dk fu;e gS fd tks tSlk
djsxk oSlk HkksxsxkA ijUrq ftruh ihM+k vkidks gksrh] mruh
ihM+k mls ugha gksxh] D;ksafd og vkjk/kuk djrk gSA
ysfdu mls Hkksxuk t:j iMs+xkA
Hkxorh dkyh ds fofHkUu Hksn gSa] ;Fkk &
Iqkjp;kZ.kZo ds vuqlkj %& dkyh 8 izdkj dh dgh x;h gSa A
1- nf{k.kkdkyh 2- Hknzdkyh 3 ekku dkyh 4dkedykdkyh 5- xqg~;dkyh 6-/kudkyh 7- flf)dkyh 8p.Mhdkyh A
lEeksgu rU=kuqlkj %& dkyh ds 7 Hksn dgs x;s gSa A 1LikZef.kdkyh 2- fparkef.k dkyh 3- fl)dkyh 4- fo|kjkKh
5- dkedyk dkyh 6- galdkyh rFkk 7- xqg~;dkyh A
t;nzFk;key ds vuqlkj %& dkyh ds 11 Hksn dgs x;s gSa A
1- MEcj dkyh 2- xgusojh dkyh 3-,d rkjk 4Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

p.Mkkcjh 5- otzorh 6- j{kkdkyh 7- bUnhojh dkyh 8/kunk 9- je.;k 10- bZkkudkyh 11- eU=ekrk A
dkyh rU= ij yxHkx 250 xzUFk gSaA mijksDr fn;s x;s
Hksnksa ds vfrfjDRk dqN vU; Hksn Hkh gSa muesa 8 fofk"V Hksn
gSa %&
1- Lkagkj dkyh 2- nf{k.k dkyh 3- Hknzdkyh 4- xqg~; dkyh
5- egkdkyh 6- ohjdkyh 7- mxzdkyh 8- p.Mdkyh A

nh{kk&dze
Hkxorh dkyh dk nh{kk&dze fuEuor~ gS! Lqk/kh lk/kd dks
nh{kk blh dze esa ysuh pkfg, vkSj ,d ;ksX; xq: dks blh
dze esa lk/kd dks nhf{kr djuk pkfg, A
1 fpUrkef.k dkyh ds ,dk{kjh ea= dzha dh nh{kk ysaA bls
dkyh iz.ko Hkh dgk tkrkgSA
2- LikZef.k dkyh ds gwa gwa cht ea= dh nh{kk ysaA
3- Lakrfriznk dkyh ds dzha gzha ea= dh nh{kk ysaA
4- flf)dkyh ds cht ea= vkse~ gzha dzha es Lokgk ea= dh
nh{kk ysaA
5- nf{k.kk dkyh ds ea= dh nh{kk ysdj lk/kuk djsaA
6- dkedyk dkyh ea= dh nh{kk xzg.k djsaA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

7- galdkyh ds ea= dh nh{kk xzg.k djsaA


8- xqg~; dkyh ds ea= dh nh{kk xzg.k djsaA
nf{k.kkdkyh dh lk/kuk egkfo|k dzeesa Hkh gksrh gSA vr%
egkfo|k dze esa nf{k.kk dkyh ds mijkUr Hkxorh rkjk
ds lk)Z iapk{kj ea= dh nh{kk xzg.k djuh pkfg,A mlds
mijkUr egkfo|k "kksMkh ds =;{kj] iapnkk{kj ,oa
"kksMkh ea= dh nh{kk xzg.k djsaA rnksijkUr eka fNUueLrk
ea= dh nh{kk ysdj egkdky ,oa CkVqd HkSjo ea= dh
mikluk dzekuqlkj djsaA
lk/kdksa dks Lej.k j[kuk pkfg, fd dze nh{kk ds
vHkko esa ix&ix ij gkfu gksrh gS] ;Fkk& dze nh{kk
foghuL; flf)gkfu% ins&ins A egkdky lafgrk
"kksMkh egkfo|k ds leku gh dkyh vkjk/kuk esa Hkh dkfn
gkfn lkfn vkfn fo|k,a vkrh gSA ftl ea= ds vkjEHk esa d
vkrk gS] og dkfn fo|k] ftl ea= ds vkjEHk esa g vkrk gS]
og gkfn fo|k] ftl ea= ds vkjEHk esa okXcht vFkkZr~ ,sa
vkrk gS] og okxkfn fo|k ,oa ftl ea= ds vkjEHk esa gqa
cht vkrk gS] mls dzks/kkfn fo|k dgk tkrk gSA ftl ea= ds
vkjEHk esa ue% vkrk gS] mls ukfndze ,oa ftl ea= ds
vkjEHk esa n v{kj vkrk gS] mls nkfndze dgk tkrk gSA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

vkse~ iz.ko ftl ea= ds vkjEHk esa vkrk gS] mls iz.kokfn
dze dgk tkrk gSA
Hkxorh dkyh ds ea=&ti ls iwoZ dqYyqdk
vkfn ea=ksa dk Hkh ti fd;k tkrk gSA buds izHkko ls
b"V&flf) dh izkfIr gksrh gSA blds lEcU/k esa dgk x;k gS
fd tks v/ke izk.kh dqYyqdk vkfn dks u tkudj ea=ksa dk
ti djrk gS mls flf) gkfu vo; gh gksrh gSA vr% lHkh
lk/kdksa ds fy, vko;d gS fd os uhps fn;s x;s ea=ksa dk
ti Hkxorh dkyh ds ea=ksa ds ti ls iwoZ vo; gh djsaA
dqYyqdk ea= %& dzha gwa L=ha gzha QV~ A bl ea= dk ti ew/kkZ
esa 12 ckj djuk pkfg,A
lsrq %& czkg~e.k ,oa {kf=;ksa ds fy, vksEk~] oS;ksa ds fy, QV~
,oa kwnzksa ds fy, gzha lsrq ea= fu/kkZfjr fd;s x;s gSaA oxkZuqlkj
lsrq ea= dk ti g`n; ij 12 ckj djsaA
egklsrq %& egklsrq dzha ea= dk ti 12 ckj d.Biznsk esa
djsaA
fuokZ.k ti %& ukfHk esa vkse~ va cksydj ewy ea= cksys fQj
ekr`dk dk mPpkj.k djsa] ;Fkk& ,sa va vka ba bZa ma a _a _`a
y`a y``a ,a ,sa vksa vkSa va v% da [ka xa ?ka M- pa Na ta >a a Va
Ba Na Ma <a .ka ra Fka na /ka ua ia Qa ca Hka ea ;a ja ya oa ka "ka
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

la ga ya {ka vkse~ tisaA mlds ckn Dyha cht dk Lokf/k"Bku


pdz esa 12 ckj ti djsaA rnksijkUr vkse~ ,sa gzha Jhza dzha jka
jha :a jsSa jkSa j% jey oj;wa jkfduh eka j{k j{k ee loZ /kkrwu~
j{k j{k loZlRo okadjh nsfo ! vkxPN vkxPN beka iwtka
xzg.k xzg.k ,sa ?kksjs nsfo ! ?kksjs nsfo ! gzh l% ije ?kksj ?kksj
Lo:is ,fg ,fg uepkeq.Ms M j y d l gS Jh nf{k.k
dkfyds nsfo ojns fo|s ! ea= dk flj esa 12 ckj ti djsaA
blds ckn ekrk dq.Mfyfu dk /;ku djds vius b"V ea= dk
ti djuk pkfg,A
blds mijkUr eSa lk/kdksa ds fy, ;FkklEHko
dqN ea=ksa dk mYys[k dj jgk gWw] d`Ik;k xq:nso ls vuqefr
izkIr dj bu ea=ksa dh lk/kuk djsa A ftu lk/kdksa us xq:
nh{kk xzg.k ugha dh gS d`Ik;k ;agk ns[kdj os ea= ti u djsaA
vU;Fkk ykHk gksus ds LFkku ij gkfu gks ldrh gSA lHkh
egkfo|kvska ,oa mxz lk/kukvksa esa xq: nh{kk ,oa xq: d`ik
vko;d gSA blfy, tks Hkh lk/kuk djsa xq:nso ls vuqefr
izkIr djds gh djsaA

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

Hkxorh dkyh dk ,dk{kjh ea=


^ dzha * (Kreem)
;g ea= lk/kd dh lHkh vHkh"Vksa dh flf) iznku djus okyk]
?kj esa lq[k&kkfUr ,oa vkfFkZd mUufr iznku djus okyk gS A
bl ea= dks fpUrkef.k dkyh Hkh dgk tkrk gSA
fofu;ksx%& vkse~ vL; ea=L; HksSjo _f"k%] xk;=h Nan%]
nf{k.kkdkfydk nsork] da chata] bZa kfDr%] ja dhyda eekfHk"V
fl);FksZ tis fofu;ksx%A
_";kfn U;kl %&
vkse~ HkSjo _"k;s ue% fkjflA
xk;=h Nanls ue% eq[ksA
nf{k.kk dkfydk nsork% ue% g`fnA
da chtk; ue% xqg~;sA
bZa kDr;s ue% ukHkkS A
ja dhydk; ue% ikn;ks%A
Jhegk dkyh izhr;s ikBs fofu;ksxk; ue% lokZaxsA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

djU;kl%&
vkse~ dzka vaxq"BkH;ka ue%A
vkse~ dzha rtZuhH;ka ue%A
vkse~ dwaz e/;ekH;ka ue%A
vkse~ dzSa vukfedkH;ka ue%A
vkse~ dzkSa dfuf"BdkH;ka ue%A
vkse~ dza% djry&dj&i`"BkH;ka ue%A
g`n;kfn U;kl %&
vkse~ dzka g`n;k; ue%A
vkse~ dzha fkjls LokgkA
vkse~ dwza fk[kk;S o"kV~A
vkse~ dzSa dopk; gqe~A
vkse~ dzkSa us= =;k; o"kV~A
vkse~ dz% vL=k; QV~A

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

blds mijkUr Hkxorh dkyh dk fuEufyf[kr /;ku djs%a &


/;ku
djkyonuka ?kksjka eqDrdskha prqHkZqtka A dkfydka nf{k.kka fnO;ka
eq.Mekyk foHkwf"krke~A
Lk|fNUufkj% [kMxa okeks/oZ djkEcqtkaA vHk;a ojna pSo
nf{k.kks/okZ/k% ikf.kdke~AA
Ekgkes?kizHkka ;keka rFkk pSo fnxEcjhaA d.BkolDreq.Mkyha
xyn~:f/kja pfpZrke~AA
d`".kkoralrkuhr ko;qXe Hk;kudkaA ?kksjn"Vka djkykL;ka
ihuksUur&Ik;ks/kjke~AA
kokuka djla?kkrS% d`rdkapha glUeq[khaA l`Dd};xyn~ jDr/kkjk
foLQqfjrkuuke~AA
?kskjjkoka
egkjkSnzha
ekkuky;&oklhuhaA
e.Mykdk&ykspu&f=r;kfUorke~AA

ckykdZ

nUrqjka nf{k.kO;kfi eqDrkyfEc dpksPp;kaA ko:ia egknso


g`n;ksifj lafLFkrke~AA
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

fkokfe?kksZj jkokfHkprqfnZ{kq lefUorkaA egkdkysu p lea


foijhr&jrkrqjke~AA
lq[k izlUu onuka Lesjkuu ljks:gkaA ,oa lafpr;sr~ dkyha
loZdkekFkZ flf)nke~AA
bl izdkj /;ku djus ds mijkUr Hkxorh
dkyh ds mijksDr ea= dk ti djsaA ti ds vUr esa lEiw.kZ
ti eka Hkxorh dks viZ.k dj nsaA
lk/kdksa dks esjk ,d ijkekZ vkSj Hkh gS fd os
tc Hkh eka dkyh vFkok fdlh vU; ds ea=ksa dk ti djsa rks
muds le{k viuh dksbZ ykylk ;k bPNk O;Dr u djsaA os
vk|kkfDr gSa ] lEiw.kZ l`f"V dh vf/k"Bk=h gSa] muls fdlh
Hkh lk/kd ds eu dh bPNk Nqih gqbZ ugha gSA vr% viuh
bPNk O;Dr djds Lo;a dks gYdk cukuk gSA tc lk/kd
viuh dksbZ bPNk ysdj eka ds ea=ksa dk ti djrk gS vkSj
ladYi ysrk gS fd vius veqd dk;Z dh iw.kZrk ds fy, eSa
veqd nsoh ;k nsork ds bruh la[;k esa ti d:axk vkSj
mldk og dk;Z iw.kZ gks tkrk gS rks eka dh d`ik Hkh oagh
lekIr gks tkrh gSA vkius fdlh dk;Z dh lQyrk vFkok
fdlh Hkh izdkj dh izkfIr ds fy, fdlh Hkh nsoh vFkok nsork
ds ,d fufpr la[;k esa ti djus dk ladYi fy;k vkSj
Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

vkidk dk;Z iw.kZ gks x;k rks fQj Hkxorh ;k nsork ls


vkidk dksbZ lEcU/k ugha jg tkrk gSA D;ksafd ;g ,d ek=
fofue; gS] vknku&iznku gSA ,d ,slk fofue; tks nks
O;fDr;ksa ds e/; ijLij gksrk gSA vkius fdlh dks dqN fn;k
mlus cnys esa vkidk dk;Z dj fn;kA blds mijkUr dksbZ
O;fDrxr lEcU/k fdlh izdkj dk ugha jg tkrk A vkidks
pkfg, fd vki ftl Hkh nsoh&nsork dk ea= ti djrs gSa rks
mls dsoy vki vius nsork dh izlUurk ds fy, dhft,A
;fn vkids ea= ti ls vkidk nsoh&nsork izlUu gks tkrk gS
rks vkidh leLr bPNk,a vkids fcuk O;Dr fd;s gh iw.kZ gks
tk;saxha vkSj vius nsoh &nsork ls vkids lEcU/k Hkh izxk<
cus jgsxsaA vr% vkidks pkfg, fd muls ,dRo djus dk
iz;kl djsa u fd dqN ekaxus dkA ;fn vki ,slk djrs gSa rks
esjk opu gS fd vkidh izR;sd lk/kuk iw.kZrk dks izkIr
djsxhA
If you want receive free of cost monthly magazine and all our
articles on mantra tantra sadhana then please send your request to
to sumitgirdharwal@yahoo.com or shaktisadhna@yahoo.com

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

Our Books
1. Mahavidya Shri Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi

2. Mantra Sadhana

3. Shodashi Mahavidya (Tripursundari Sadhana)

Account Number for Purchsing Books


Sumit Girdharwal
Axis Bank
912020029471298 (Current A/C )
IFSC Code UTIB0001094

Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji


9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

Bewerten