You are on page 1of 3

Jadual Literatur

The Effect of Student-Directed Transition Planning With a Computer-Based Reading Support Program on the
Self-Determination of Students With Disabilities
Pengarang

Isu Dan Masalah

Tujuan Kajian/ Objektif


Kajian/Persoalan Kajian

Kerangka Teori / Kerangka


Konseptual
Metodologi

Keputusan/ Dapatan Kajian/


Perbincangan

Youngsun Lee, M. L. W., Susan B. Palmer, Kendra Williams-Diehm, Daniel K. Davies


and Steven E. Stock. 2011. The Effect of Student-Directed Transition
Planning with a Computer-Based Reading Support Program on the SelfDetermination of Student with Disabilities. The journal of special education
45(2): 104 - 117.
i.
Keterlibatan minima pelajar pendidikan khas dalam penentuan rancangan
pengajaran individu (RPI) mereka.
ii.
Pelajar kurang diberi pendedahan tentang kepentingan mesyuarat penentuan
RPI dan juga tidak dibantu untuk menentukan matlamat mereka.
iii.
Berbanding pelajar, ibu bapa dan guru lebih dominasi dalam menetapkan
matlamat RPI seseorang pelajar.
i.
Mengkaji keberkensanan proses plan transisi berpusatkan pelajar yang lemah
membaca dalam meningkatkan keyakinan diri, kebolehan untuk menentukan
pilihan dalam plan transisi dan pengetahuan tentang plan transisi.
ii.
Mengkaji keberkesanan proses plan transisi menggunakan program perolehan
kognitif berasaskan pembacaan menerusi komputer dalam meningkatkan
keyakinan diri, kebolehan untuk menentukan pilihan dalam plan transisi dan
pengetahuan tentang plan transisi.
iii.
Mengenalpasti perbezaan antara kumpulan pelajar yang hanya melalui proses
plan transisi dan yang melalui proses plan transisi berasaskan pembacaan
menerusi komputer.
Persoalan kajian:
iv.
Adakah implimentasi plan proses RPI untuk pelajar yang mengalami masalah
membaca dapat meningkatkan kemahiran mengenal diri pelajar?
v.
Adakah implimentasi plan proses RPI untuk pelajar yang mengalami masalah
membaca dengan bantuan computer based reading dapat meningkatkan
kemahiran mengenal diri pelajar?
vi.
Adakah terdapat perbezaan antara pelajar yang menjalani pelan proses RPI
dengan bantuan dan tanpa bantuan computer based reading?
Menggunakan Pindaaan Akta 2004
- Pendidikan untuk Individu Berketidakupayaan yang membenarkan
kehadiran pelajar berumur 16 tahun ke atas untuk menghadiri plan transisi
diadakan.
i.
Kaedah Kajian
- Menggunakan kaedah pemerhatian melalui instrumen pelbagai dan
laporan peribadi pelajar.
- Ujian sebelum dan selepas kajian.
- Followup reapeted measures.
- Borang maklum balas.
ii.
Instrumen
Arcs Self Determination Scale,
AIR Self Determination Scale,
Whose Future Knowledge Scale
The Self Efficacy and Outcome Expectancy for
Educational Planning Scale.
iii.
Sampel/respondan : 168 orang pelajar (junior high dan middle school) di 12
buah kampus dan 6 buah sekolah yang menerima perkhidmatan pendidikan
khas iaitu masalah membaca di Amerika Syarikat.
i.
Secara keseluruhan kebolehan menentukan hala tuju sendiri meningkat melalui
aplikasi Rocket Reader tetapi hanya mempunyai perbezaan kecil antara 2
kumpulan di dalam kajian ini.
ii.
Peningkatan kebolehan semua pelajar untuk menentukan matlamat akhir oleh
diri sendiri dalam plan pendidikan.
iii.
Pelajar lebih berpengetahuan tentang mesyuarat plan transisi berbanding
rakan-rakan lain yang tidak didedahkan dengan proses pembinaan RPI
iv.
Penggunaan Rocket Reader untuk memberikan pemahaman proses pembinaan
RPI sebagai bahan bantu menunjukkan hanya sedikit beza daripada kumpulan
yang tidak menggunakan Rocket Reader.

Jadual Literatur

Pengarang

Isu Dan Masalah

Tujuan Kajian/ Objektif


Kajian/Persoalan Kajian

Kerangka Teori / Kerangka


Konseptual

Metodologi

Keputusan/ Dapatan Kajian/


Perbincangan