Sie sind auf Seite 1von 3

Pitanja iz usmenog ispita neurologije

Relja
29. Leukodistrofija
1. CVI + Th
30. Wilsonova bolest
2. Tumori (+podjela)
31. Narkolepsija
3. Promjena likvora kod encefalitisa
32. Hemisferalni hemisindrom
4. Huntingtonova koreja
33. Vestibularni neuritis
5. Mijastenija gravis
34. Tumori
6. Lumboischialdia
35. Cerebelarne ozljede
7. NMD
36. Guillan Barre
8. Sekundarne demencije
37. N.accessorius
9. Tromboze
38. ALS
10. Hidrocefalus
39. Friedrichova ataksija
11. Hiperkineze
12. Ishemia vertebrobazilarnog sliva
Petravi
13. Faktori rizika za CVI
1. CVI
14. Wilsonova bolest
2. RIND, TIA
15. Distonije
3. SAH
16. Intrakranijalna krvarenja
4. Parkinson + Th
17. ALS
5. Epilepsija
18. Status epilepticus + Th
6. Demencije
19. Neuromuskularne bolesti
7. Alzheimer
8. Mijastenija gravis
20. Migrena
9. Multipla skleroza
21. Epilepsije
10. Wilsonova bolest
Brinar
11. Polineuropatije
12. Funikularna mijeloza
1. Multipla skleroza
13. Bolesti bazalnih ganglija
2. Parkinson
14. Radikulopatije
3. Mijastenija gravis
15. Guillan Barre
4. Hemianopsije
16. Hemianopsije
5. Oftalmoplegije
6. Sindrom konusa i kaude
17. Status:
a. Babinski
7. Polineuropatije i radikulopatije,
b. refleksi
dijabetika
8. SAH
c. test konfrontacije
9. Epilepsija
d. bulbomotorika
10. Cerebellum
11. Lezije gornjeg i donjeg motoneurona
Hajnek
12. Migrena
1. Epilepsija
13. Demencije
2. Status ona navodno trai samo da
14. Miini tonus
se dobro napravi status
15. Miine bolesti
16. Miina distrofija
Poljakovi
17. Sindrom karpalnog kanala
1. Epilepsije primarno generalizirane i
18. Poremeaji bulbomotorike
antiepileptici
19. Ispitivanje vidnog polja
2. CVI (detaljno s papira)
20. Aneurizme
3. Multipla skleroza
21. Afazija
22. CVI (+podjela)
agar
23. NMD
1. Gornji, donji motoneuron
24. TIA
2. ALS
25. Siringomijelija
3. Facijalis (Bellova paraliza)
26. Ispitivanje grube motorike snage
4. Polineuropatije
27. G-B sindrom
5. Epilepsija
28. Kranijalni ivci
1
www.perpetuum-lab.com.hr

Petelin (2010)
1. gornji i donji motoneuron + objasniti,
simptomi + primjeri bolesti za jedan i
drugi
2. ekstrapiramidni sindrom
3. nistagmusi (vestibularni, centralni,
cerebelarni tb 4.6 str 91.)
4. periferna i centralna faciopareza (kod
periferne reci i za slinu, suze, zvuk, to je
mene pitala ba)
5. oftalmoplegija, vanjska i
unutarnja+internuklearna
oftalmoplegija+sy 1 i pol
6. afazije
7. sy ponocerebelarnog kuta i tumori
pontocerebelarnog kuta
8. manjak B12 (Subakutna kombinirana
degeneracija str 360.)
9. SAH + lijeenje i vazospazam (Hunt
Hesse klasifikacija)
10. indikacije za trombolizu kod pacijenta s
CVI-om (u roku od tri sata, ne ako je
epilepsija i ako uzima antikoagulantnu
terapiju).
11. meningeom i terapija meningeoma
12. epilepsije (elementarna parcijalna,
kompleksna (temporalna), parcijalna i
generalizirana);
13. Parkinson
14. Huntingtonova koreja
15. Wilsonova bolest
16. ataksije
17. ALS
18. GBS
19. Multipla skleroza
20. distrofije
21. Miastenija gravis
22. Multipla skleroza (openito i terapija)
Zurak
1. Meningeom
2. TIA
3. Subarahnoidno krvarenje
4. N.medianus
5. Vertigo
6. Nistagmus
7. Diplopija
8. N.trigeminus
9. Lijeenje Parkinsona
10. Sy.Pontocereb
11. Th.epilepsije
12. ALS
13. Th.Miastenije gravis
14. Multipla skleroza

15. CVI
16. Poremeaji gornjeg i donjeg
motoneurona
17. Hemianopsije
18. Pareze facijalisa
19. Ispadi n.medianusa, ulnarisa i radijalisa
20. Agnozije, apraksije, afazije
21. Wilsonova bolest
22. Migrena
23. Hidrocefalus
otarko
1. Pareza facijalis
2. TIA
3. Miastenija
4. Edem mozga
5. Glavobolje, migrena
6. Neuralgija trigeminusa
7. CVI
8. Olovne neuropatije
9. Opi simptomi
10. Th.Parkinson
11. Funikularna mijelopatija
12. Aneurizma
13. Bolesti bazalnih ganglija
14. Sy.N.radijalisa, ulnarisa, medijanusa i
peroneusa
15. Huntingtonova koreja
16. Trombolitika ishemija
17. Vertigo
18. Narkolepsija
19. Nistagmus
20. Retrobulbarni neuritis
21. Status epilep.
22. ALS
23. HSMN
24. Guillan-Barre
25. Grand mal, midklon
26. Wilsonova bolest
27. Bulbomotorni ivci
28. Dijabetika polineuropatija
29. SAH
30. Multipla skleroza
31. Intrakranijalni hematom

2
www.perpetuum-lab.com.hr

Babi
1. CVI
2. Parkinson
3. Epilepsija
4. Multipla skleroza
5. Alzheimer
6. Nistagmus
7. Oftalmoplegija
8. Faciopareza
9. Sindrom ul. i med.
10. Hemipareze
11. C.i P. Kljenuti
12. Apraksija
13. Thomson miotonija
14. Migrena
15. Brown Seyuarov sindrom
Gubarev
1. Thomsonova miotonija
2. SAH
3. Tumori
4. Mijastenija gravis
5. TIA
6. Bolesti motoneurona
7. Wilsonova bolest
8. Distrofina miopatija
9. Epilepsija
10. CVI
11. Status epi
12. Multipla skleroza
13. Hiperkineze
14. EEG
15. ALS
16. Neuromuskularne bolesti
17. Glavobolja i migrene
18. Bol
19. Polineuropatije
20. Hidrocefalus
21. Koma
22. Kralj.mod. pupak

3
www.perpetuum-lab.com.hr