Sie sind auf Seite 1von 357

. .

f.',,;:.t.

;.<:

"'

,~

AUTORI
Hasib Muinbegovi
Hamza Via
Fikret Tabakovi
Kemo Beirevi
evkija Biogradli
IZDAVA

ZK Vojske F BiH
Autori monografije
UREDNIK
Hasib Muinbegovi
RECEZENT
Hamza Via
OBRADA PODATAKA
Fikret Tabakovi, evkija Biogradli
LEKTOR
Fahra Luija
LIKOVNO TEHNIKO OBLIKOVANJE I DTP
Kemo Beirevi
TAMPA
Dom ampe - Zenica
ZA TAMPARIJU
Edhem Sulji, graf. ing.

U slubenom listu R BIH, br. 9, od 25. aprila 1994. godine, objavljena je Uredba
sa zakonskom snagom o odlikovanjima R BiH.
Za dodjelu odlikovanja R BiH bilo je nadleno Predsjednitvo R BiH.
Odlikovanja su

inili

ordeni i medalje.

ORDENI RBiH

MEDALJE R BiH

1. Orden zlatnog ljiljana sa lentom


2. Orden slobode
3. Orden heroja oslobodilakog rata
4. Orden mira
5. Veliki orden Republike
6. Orden osloboenja
7. Orden zlatnog grba sa maevima
8. Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
9. Orden Republike sa zlatnim vijencem
1O. Orden za vojne zasluge sa zlatnim maevima
11. Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim maevima
12. Orden Republike sa srebrenim vijencem
13. Orden za vojne zasluge sa srebrenim maevima

1. Medalja pobjede
2. Medalja za hrabrost
3. Medalja otpora
4. Medalja rada i preduzetnitva
5. Medalja za vojne zasluge
6. Medalja primjernog borca
7. Medalja za zasluge

Neka od navedenih odlikovanja dob.ili su pripadnici Armije R BiH. Ova odlikovanja


uruena su 25. novembra 1998. godine.

REPUBLIKA BOSNA I HEilCEGOVINA


PREDSJEDNITVO

Armiju Republike
Bosne i Hercegovine

,
'

ORDEN SLOBODE

DELI, Raid, RASIM


Roen 04.02.1949. godine u eliu. Aktivno vojno lice.

Odlikovan "Ordenom slobode " 1997. godine, kao pripadnik


Generaltaba Armije RBiH.

ORDEN HEROJA OSLOBODILAKOG RATA

BEI, Adem, ADIL


Roen

05.04.1964. godine u Kozarcu. Aktivno vojno lice. Poginuo


28.11.1992. godine na Grabeu, kao vojnik na dunosti komandanta
bataljona u 2. bihakoj pjeadijskoj brigadi. Posthu1nno odlikovan
"Ordenom heroja oslobodilakog rata" i ratnitn priznanje1n "Zlatni
ljiljan" 1994. godine.

HADI, Nezir, SAFET


Roen

28.08.1952. godine u Rudo1n . Poginuo 18.04.1992. godine u


Vogoi - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti pon1onika ko1nandanta za
moral Oinskog taba Teritorijalne odbrane Novi Grad - Sarajevo.
Posthumno odlikovan Ordenom heroja oslobodilakog rata" 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1992. godine.

"

HODZIC, Selmo, MEHDIN - SENAD


Roen 15.10.1957. godine u iko1n Brodu - Tuzla. Nastavnik tjelesnog
odgoja - policajac. Poginuo 10.05.1992. godine na Nezuku - Zvornik,
kao vojnik, na dunosti kon1andanta Operativne grupe "Patriotska liga"
Sjeveroistona Bosna. Posthu1nno odlikovan Ordeno1n heroja
oslobodilakog rata " 1994. godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1992. godine.

ORDEN HEROJA OSLOBODILAKOG RATA

HUJDUR, Husnija, MIDHAD - HUJKA


R?en 28.02.1953. godine u Mostaru. Voza. Poginuo 30.06.1993. godine
u Sjevernom logoru - Mostar, kao vojnik, na dunosti komandanta 41.
"slavne" motorizovane brigade. Posthumno odlikovan Ordenom heroja
os1obodilakog rata " l 994. godine. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" dobio
1993. godine.

MALKIC, Hamdija, NESIB


Roen 05.07.1961. godine u Gornjim Dubravama - ivinice. Aktivno vojno
lice. Poginuo 25.10.1993. godine u s.ehovii - Olovo, kao vojnik, na
dunosti komandanta 210. brdske brigade. Posthumno odlikovan Ordeno1n
heroja oslobodilakog rata " 1994. godine. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine.

MEI, Meho, HAJRUDIN


Roen 01.01.1959. godine u s.Trnova - Ugljevik. Aktivno vojno lice.
Poginuo 30.10.1992. godine na Nezuku - Zvornik, kao vojnik, na dunosti
komandanta 1. teoanske brigade. Posthumno odlikovan Ordenom heroja
o s lobodilakog rata " 1994. godine. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1992. godi ne.

ORDEN HEROJAOSLOBODILAKOG RATA

NANIC, lbrahim, IZET


Roen 04.10.1965.
godine u Varokoj
Rijeci - Buim.
Aktivno vojno
.
.,
,
lice. Poginuo 05.08.1995. godi11e na Vijencu - Corkovaa -Buim, u
inu brigadira na dunosti komandanta 505. "viteke" brdske brigade.
Posthumno odlikovan Ordeno1n heroja oslobodilakog rata" 1998.
godine . Ratno priznanje Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine.

'

SEHOVIC, Zahid, ENVER


Roen 15.01.1967. godine u Foi. Aktivno vojno lice. Poginuo
27.07.1993. godine na brdu u - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandanta l. motorizovane brigade. Posthumno odlikovan Ordenom
heroja oslobodilakog rata " 1994. godine. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine.

ZAJKO, Salko, SAFET


Roen 01.03.1959. godine u Rudo1n. Metalac. Poginuo 17.06.1993.
godine na Mijatovia kosi - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandanta 2. "viteke" motorizovane brigade. Posthun1no odlikovan
Ordenom heroja oslobodilakog rata " 1994. godine. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine.

ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAEVIMA

ALAGI, eflk, FAHRUDIN - ZENGA


Roen 21.02.1958. godine u Prijedoru. Elektri ar. Poginuo
20.07.1993 . godine u s.Kace - Novi Travnik, kao vojnik,
na dunosti komandira izviaka - diverzantskog voda,
pripadnik 17. "slavne" krajike brdske brigade.
Posthumno. odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994.
godine.

BRZINA, Salko, HALIL


Roen

23.12.1953. godine u Stocu. Diplomirani ininjcr


organizacionih nauka. Odlikovan "Ordeno1n zlatnog grba
sa maevima" 1997. godine kao pripadnik 7. "viteke"
mehanizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 7. "slavne"
muslimanske oslobodilake brigade.

ALAGI,Redo, MEHMED
Roen

08.07.1947. godine u Fajtovcima - Sanski


Most. Aktivno vojno lice. Odlikovan "Ordenom
zlatnog grba sa maevima" 1997. godine, kao
pripadnik 7. korpusa.
/

DIZDARI, Osman, SALIH


Roen 12.09. 1962. godine u Bihau. Ugostiteljski
radnik. Poginuo 20.03. 1993. godine na Grabeu, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u 2. bi hakoj
pjeadijskoj brigadi. Posthumno odlikovan "Ordenom
zlatnog grba sa maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni
ljiljan" 1994. godine.

ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAEVIMA

DOMUZ, Stojan, EDOMIR- EDO


Roen 30.03.1969. godine u Binjeevu - Hadii.
Policajac. Poginuo 30.07.1992. godine na Rogoju Trnovo, kao vojnik, na dunosti komandira i zviako diverzantskog voda, pripadnik Ministarstva unutranjih
poslova RBiH. Posthumno odlikovan "Ordenom zlatnog
grba sa maevima" 1994. godine i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1992. godine.

DUDAKOVI, Omer,ATIF
Roen 02.12.1953. godine u Bosanskoj Gradici.
Aktivno vojno lice. Odlikovan "Ordenom zlatnog grba
sa maevima" 1997. godine kao pripadnik 5. korpusa.

GARIBOVI, Mumin, MEHMED


Roen 28.04. l 9'56. godine u Vitnici - Zvomik. Vii
tekstilni tehn iar. Poginuo 01.08.1993. godine na
Bokoviima - Zvornik, kao vojnik, na dunosti
naelnika taba 206. "viteke" brdske brigade.
Posthumno odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
maevima" 1994. godine.

HAJRULAHOVT, Kemal, MUSTAFA-TALl.JAN


Roen 22.01.1957. godine u Banja Luci. Aktivno vojno
lice. Umro 08.03.1998. godine, u inu divizijskog
generala, na dunosti zamjenika pomonika naelnika
taba za obavjetaj ni rad i sigurnost Zajednike
komande Vojske FBiH. Posthumno odlikovan "Ordenom
z latnog grba sa maevima" 1998. godine.

ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAEVIMA

HALILOVI,Abid, NEZIM- MUDERIZ


Roen 15.03.1965. godine u epi. Vjerski slubenik-

imam. Odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa


maevima" 1997. godine i ratnim priznanjem "Zlatni
lj iljan" 1994. godine kao pripadnik 4. muslunanske
lahke brigade.

KARAVELI,Suljo, VAHID
Roen 07.04.1956. godine u Visokom. Aktivno vojno
lice. Odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa maevima"
1997. godine, kao pripadnik Generaltaba Armije

RBiH.

BUMO, Demal, MTRZA


Roen 21.09.1964. godine u Mostant. Poginuo
05.07.1993. godine na Cemici - Mostar, kao voj nik, na
dunosti zamjenika komandanta 4 1. "slavne"
motorizovane brigade. Posthumno odlikovan
"Ordenom zlatnog grba sa maevima" i ratnim
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine.

ODAKOVl, Mujo, FADILA- UTA


Roena 14.03.1958. godine u Goradu. Poginula
20.09.1992. godine na brdu u - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 1. motorizovane brigade. Posthumno
odlikovana "Ordenom zlatnog grba sa maevima"
1994. godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1993.
godine.

ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAEVIMA

PAVLOV1, Dragan, IGOR


Roen

02.12.1969. godine u Sarajevu. Poginuo


24.12.1993. godine na Vitezu, kao vojnik, pripadnik 2.
samostalnog motorizovanog bataljona. Posthumno
odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa maevima" i
ratnim priznanjem "Zlati ljiljan" 1994. godine.

SALIN,Alija, RAMIZ
Roen

13.05.1954. godine u Gacku. Privatni ugostitelj.


Poginuo 22.08.1992. godine na Vojnikom polju Sarajevu, kao vojnik, na dunosti komandanta
Opinskog taba Novi Grad - Sarajevo. Posthumno
odlikovan " Ordenom zlatnog grba sa maevima" i
ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine

PETROVI, Marko, MIHAJLO- MAJOR


Roen 18.04.1953. godine u Deu - Peinci. Aktivno
vojno lice. Poginuo 25.10.1992. godine na eikoj
planini - Vlai, kao vojnik, na dunosti komandanta
Odreda "Vlai". Posthumno odlikovan "Ordenom
zlatnog grba sa maevima" 1994. godine i ratnim
priznanjem "Zlati ljiljan" 1992. godine.

SMLATI, Sulejrnan, SJDIK


Roen 06.06.1964. godine u Bi hau. Aktivno vojno
Iice. Poginu o 12.12.1992. godine na Grabeu, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u 1. bihakoj
pjeadijskoj brigadi. Posthurnno odlikovan "Ordenom
zlat11og grba sa maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni
ljiljan" 1994. godine.

10

ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAEVIMA

AMARLI, Marko, VINKO


Ro en 08.03 .1964. godine u Zenici. Policajac.
Poginuo 14.05. 1992. godine na Vracama - Sarajevo, u
i nu nadporunika, kao pripadnik Odreda policije za
specijalne namjene PTD "Bosna" RMUP-a BiH.
Posthumno odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994.
godine.

TURAJLI, efko, TAHIR


Roen 15.01.1965. godine u s.Opliil - apljina.
Rukovalac graevinskih maina. Poginuo 20.09.1993.
godine na Hum - Mostar, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta 42. brdske brigade. Posthurnno
odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa maevima" 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1993.
godine.

VRANJ, Sulej man, SULEJMAN


Roen 15.07.1956. godine u Pljevljima. Aktivno vojno
lice. Odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa maevima"
1997. godine, kao pripadnik Generaltaba Armije
RBiH.

ILI, Abdulah,AMIR
Roen 28.02.1969. godine u Banja Luci. umarski
tehn i ar.

Poginuo 06.01.1993. godine u rejonu Crkvice


- Visoko, kao vojnik, na dunosti komandanta
bataljona 17. krajike brdske brigade. Posthumno
odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa maevima" 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1993.
godine.

11

ORDEN ZLATNOG LJILJANA SA ZLATNIM VIJENCEM

AGANOVI, Muharem, FARUK-JUPI


Roen 28.07.1956. godine u s.Draev Dolac - Gornji
Vakuf. Mainski tehniar. Odlikovan "Ordeno1n
zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem" 1997. godine,
kao pripadnik 707. brdske brigade i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1993. godine, kao pripadnik 307.
brdske brigade.

DERVISEVIC, Vehbija, lBRAHIM


Roen 04.01.1961. godine u Travniku. Aktivno
vojno lice. Odlikovan "Ordenom zlatnog
ljiljana sa zlatnim vijencem" 1997. godine i
ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine,
kao pripadnik 1. "slavne" 1notorizovane brigade.

HODI, Rifet, FARKO


Roen 04.01.1962. godine u Sanskom Mostu. Aktivno
vojno lice. Odlikovan "Ordenom zlatnog ljiljana sa
zlatnim vijencem" 1997. godine i ratnog priznanja
"Zlatni ljiljan" 1994. godine, kao pripadnik 501.
"slavne" 1notorizovane brigade.

MANDI,ldriz,SMAJO
.
Roen 22.04.1967. godine u Potoarima - Srebrenica.
Graevinski tehniar. Odl ikovan "Ordenom zlatnog
ljiljana sa zlatnim vijence1n" 1997. godine i ratnim
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine, kao
pripadnik OG - 8 Srebrenica.

13

ORDEN ZLATNOG LJILJANA SA SREBRENIM VIJENCEM


ALAGI, Husein, NEDIM
Roen 21.11.196 l. godine u Mesiima Rogatica. Privatni poduzetnik. Odlikovan
"Ordenom zlatnog ljiljana sa srebrenim
vijencem" 1997. godine, kao pripadnik
Komande za razvoj 823. brigade. .

DELALI, lbrahim, MUHAMED


Roen 05.10.1946. godine u Cazinu.
Ekonomista - komercijalista. Odlikovan
"Ordeno1n zlatnog ljiljana sa srebrenim
vijencem" 1997. godine, kao pripadnik. 503.
"slavne" brdske brigade. --~~~---------

--

HUBIJAR,Alija, EVKO
Roen 12.04.1965. godine u Foi. Sanitarni
tehniar. Odlikovan "Ordenom zlatnog ljiljana
sa srebrenim vijencem" 1997. godine, kao
pripadnik l 04. "viteke" motorizovane
brigade.

l\'IEHI, Halil, SEAD


Roen

02.10.1962. godine u Raljanima Brko. Mlinar. Odlikovan "Ordenom zlatnog


ljiljana sa srebrenim vijencem" 1997. godine,
kao pripadnik 2. oklopne brigade. -------------~

SELMANOVI, Demail, NEDAD-ABA


Roen 25.03.1939. godine u Sarajevu.
Odlikovan "Ordenom zlatnog ljiljana sa
srebrenim vijencem" 1997. godine, kao
pripadnik 115. brdske brigade.

SPAHALI,Osman,ENVER
Roen

12 .12.1973. godine u Mostaru.


Graevinski tehniar. Odlikovan "Ordenom
zlatnog ljiljana sa srebrenim vijence1n" 1997.
godine, kao pripadnik 401. "viteke"
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - -

15

ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA ZLATNIM MAEVIMA

BOGUNI, Halil, EMIR- ARLI


Roen 26.11.1966. godine na Ilidi - Sarajevo.
Saobraajni tehniar. Poginuo 28.07.1993. godine na
Golom brdu - Igman, kao vojnik, na dunosti
ko1nandira voda, pripadnik 4. inotorizovane brigade.
Posthumno odlikovan " Ordenom za vojne zasluge sa
zlatnim maevima" 1994. godine. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine.

BOLI, Taib, SENAHID - BOLO


Roen 11.03.1958. godine u s.Bakii - Olovo. Profesor
ONO i DSZ. Pogiouo 22.01.1994. godine na Kruevu Olovo, kao vojnik, na dunosti komandanta bataljona
u 11 O. "slavnoj" brdskoj brigadi. Posthumno
odlikovan " Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
maevima" i ratn im priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994.
godine.

DELI, Edhem, SEAD


Roen 13.09.1954. godine u Goradu. Aktivno vojno
lice. Odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
maevima" 1998. godine, kao pripadnik Komande 2.
korpusa i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1995.
godine.

DUDI, Husein, IBRO


Roen 27.08.1969. godine u Sulicama - Srebrenica.
Radnik. Nestao 12.07.1995. godine u proboju iz
Srebrenice pre1na Tuzli, kao vojnik, na dunosti
komandanta 282. istono - bosanske lahke brigade.
Odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
maevima" 1998. godine.

17

ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA ZLATNIM MAEVIMA

ISOVI, Zaim, SAFET


Roen

OMEREVI, Hasib, SALIH


Roen

06.09.1966. godine u Bijelom Polju. Aktivno


vojno lice. Poginuo 12.06.1993. godine na Mijatovia
kosi - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti naelnika taba
2. "viteke" motorizovane brigade. Posthu1nno
odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
maevima" 1994. godine. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine.

04.1 2.1966. godine u Gornjoj Koprivni - Cazin.


Aktivno vojno lice. Poginuo 26.06.1993. godine na
Hasinom Vrhu - Grmuko-srbljanski plato, kao pripadnik
Komande 5. korpusa. Posthumno odlikovan "Ordenom za
vojne zasluge sa zlatnim maevima" i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1994. godine.

POROBI, lbrahim, MEHO

AKI, Fehim, ENVER


Roden 24.07 .1960. godine u Sarajevu. Taksi voza.
Poginuo 15.05.1992. godine na Alipainom polju Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandira ete
Teritorijalne odbrane Stari Grad - Sarajevo. Posthumno
odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994.
godine.

Roen

23.02.1967. godine u Sarajevu. Poginuo


08.10.1992. godine u Aziilna - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti naelnika taba 102. motorizovane brigade.
Posthumno odlikovan " Ordenom za vojne zasluge sa
zlatnim maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1994. godine.

18

ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA SREBRENIM MAEVIMA

BUDAKOVI, Hakija, SULEJMAN


Roen 19.03.1956. godine u Bijeljini. Aktivno vojno
lice. Odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa
srebrenim maevima" 1998. godine, kao pripadnik
Komande 2. korpusa.

HADIHASANOVI, Besim, ENVER


Roen 07.07.1950. godine u Zvorniku. Aktivno vojno
lice. Odlikovan " Ordenom za vojne zasluge sa
srebrenim maevima" 1998. godine, kao pripadnik
Ministarstva odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.

PREVLJAK, Huso, FIKRET

SEDI, Kadir, MIRSAD


Roen 04.01.1956. godine u Arapui - Bosanska
Krupa. Aktivno vojno lice. Odlikovan "Ordeno1n za
vojne zasluge sa srebrenim maevima" 1998. godine,
kao pripadnik Zajednike komande Vojske FBiH i
ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1996. godine, kao
pripadn ik 511. "slavne" brdske brigade.

Roen

12.05.1961. godine na Ilidi - Sarajevo.


Policajac. Odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa
srebrenim maevima" 1998. godine, kao pripadnik
12 l. "viteke" motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine, kao pripadnik 4.
motorizovane brigade.

19

MEDALJA ZA HRABROST .

AVDI, Munib, ZIHRET


Roen 31.03.1966. godine u Zenici. Trgovac.
Odlikovan "Medaljom za hrabrost" l 998. godine, kao
pripadnik 7. "viteke" mehanizovane brigade.

AMDI, Sadik, EDINA


Roena

04.06.1972. godine u Kladnju. Student


veterinarskog fakulteta. Poginula 10.11.1993. godine u
s.Zubeta - Vare, kao vojnik, pripadnik 121. brdske
brigade. Posthurnno odlikovana "Medaljom za
hrabrost" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994.
godine.

DAFI, Sinan, ESAD

FEJZI, Dilbo, DEMIL

Roen

Roen

30.08.1967. godine u Tuzli. Varilac. Odlikovan


"Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao pripadnik
232. lahke artiljerijsko - raketne baterije PZO.

11.09.1966. godine u Zvomiku. Radnik.


Odlikovan "Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao
pripadnik 281. "viteke" motorizovane brigade "Nesib
Malki".

21

MEDALJA ZA HRABROST

IMIREVI, Rasim, AZIZ


Roen

IVANOVI, Mijo, NIKO

04.10.1969 . godine u Goradu. Metalostrugar.


Odlikovan "Medaljom za hrabrost" 1998. godine kao
pripadnik 820.mtbr.

29.03.1965. godine u Bistarcu - Lukavac.


Aktivno vojno lice. Poginuo 13.08.1993. godine na
Bajiima - Brko, kao vojnik, na dunosti naelnika
taba 253. brdske brigade. Posthumno odlikovan
"Medalj 01n za hrabrost" 1994. godine.

KUDI, lbrahim, ZIJAD


Roen 15.06.1958. godine u ipovu. Bravar. Odlikovan
" Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao pripadnik
517. "viteke" moto1izovane brigade.

LITRI,Ahmet, MIRSAD

22

Roen

Roen

04.05.1973. godine u Banja Luci. Ue.nik.


Odlikovan "Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao
pripadnik 501. "slavne" inotorizovane brigade.

MEDALJA ZA HRABROST

MAGODA, Nusret, MUHIDIN -DINO


Roen

14.1O.1958. godine u Sarajevu. Taksi voza.


Poginuo 08.06.1992. godine na Vidikovcu - Sarajevo,
kao vojnik, na dunosti komandira ete u 1. brdskoj
brigadi. Posthumno odlikovan "Medaljom za hrabrost"
i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine.

MUJANOVI, Osman, VEDAD


Roen 16.07. l 971. godine u Maoi - Brko. KV
automehaniar. Od1ikovan " Medaljom za hrabrost" 1998.
godine, kao pripadnik 2. "slavne" oklopne brigade.

MAHMUTOVI, Mustafa, HIDAJET


Roen 12,08.1968. godine u s.Jelake - Olovo. Radnik.
Odlikovan "Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao
pripadnik brigade Federalnih snaga reakcije.

MUJKI, Rasim, NIHAD


Roen 15.05.1966. godine u K1okotnici - Doboj. Alatn i ar.
Poginuo 25.11.1993. godine u Crnoj rijeci - Olovo, kao
vojnik, na dunosti komandira interventnog voda,
pripadnik 109. brdske brigade. Posthumno odlikovan
"Medaljom za hrabrost 1994. godine i ratnim priznanj em
"Zlatni ljilj an" .

23

MEDALJA ZA HRABROST

OSMI, Bajro, ZEHRUDIN


Roen

03.01.1971. godine u Bljeavoj - Bratunac.


Nezaposlen. Nestao 12.07 .1995. godine u proboju iz
Srebrenice za Tuzlu, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 282. i stono - bosanskoj lahkoj brigadi.
Odlikovanje "Medalja za hrabrost" mu je dodijeljena
1998. godine.

IKALO, Jusuf, SMAIL


Roen 26.04. 1967. godine u Nevesinju. Poginuo
08. 12. 1992. godine na Sokolju - Sarajevo, kao vojnik,
na dunosti komandira ete u 2. motorizovanoj brigadi.
Posthurnno odlikovan "Medaljom za hrabrost" 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1992.
godine.

24

PAJEVI, Selim, OSMO


Roen 31.07 .1974. godine u s.Donja Bijenja Nevesinje. Uen ik srednje mainske kole. Odlikovan
" Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao pripadnik
401. "viteke" motorizovane brigade.

ILT, Adcm, REMZO


Roen 06.03.1955. godine u Olovu. Odlikovan
" Medaljom za hrabrost" 1998. godine, kao pripadnik
147. lahke brigade.

..

MEDALJA ZA VOJNE ZASLUGE

AJI, Redo, JASMIN

ALIJA, Feriz, ISMET


Roen 20.06 .1959. godine u Pei - Kosovo. Aktivno
vojno lice. Odlikovan "Medaljom za vojne zasluge"
1998. godine, kao pripadnik Zajednie komande
Vojske FBiH.

O1.06.1971. godine u Jajcu. Odlikovan


"Medaljom za vojne zasluge" 1998. godine, kao
pripadnik 501. "slavne" motorizovane brigade.

HADIAHMETOVI, Mujo, NASUF

HRUSTI,Akif, ERDIN

Roen

Roen

05.12.1953. godine u Foi. Ininjer


elektrotehnike. Odlikovan "Medaljom za vojne
zasluge" 1998. godine, kao pripadnik Ministarstva
odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.

Roen

15.10.1958. godine u Vitezu. Aktivno vojno


lice. Odlikovan "Medaljom za vojne zasluge" 1998.
godine, kao pripadnik Ratnog zrakoplovstva i
protivzrane odbrane.

25

MEDALJA ZA VOJNE ZASLUGE

KLINAC, Safet, NIHAD


Roe n 06.02. 1970. godine u s. Humsko - Foa. Pitomac
vojne akademije. Odlikovam "Medalj om za vojne
zasluge" 1998. godine, kao pripadnik 820.
motorizovane brigade.

ATROVI, Nusret, SADO


Roen 06.06.1964. godine u Rudom. Radnik.
Odlikovan "Medaljom za vojne zasluge" 1998. godine,
kao pripadnik 121. "viteke" motorizovane brigade.
Priznanje "Srebrni tit" dobio 1995. godine.

26

MUSI, Hamdija, MUSTAFA


Roen 24.11.1948. godine u Ilidi - Sarajevo. Jninjer
elektrotehnike. Odlikovan "Medaljom za vojne
zasluge" 1998. godine, kao pripadnik Ministarstva
odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.

ZLATNI LJILJANI

RATNO PRIZNANJE
ZNAKA

'' ZLATNI LJILJAN ''


U Slubenom listu R BiH, br.37, od 31.12.1994.godine, objavljen je
Pravilnik o priznanjima i stimulativnim mjerama u OS R BiH kojim je
predvieno Ratno priznanje znaka "Zlatni ljiljan" .
U Slubenom listu Armije R BiH, broj 33, od 25.novembra 1995.godine,
objavljeno je Uputstvo o ratnom priznanju znaka "Zlatni ljiljan".
Pravilnikom o priznanj_ima

predvieno

je da se:

1. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," dodjeljuje pripadnicima oruanih


snaga koji su se naroito istakli u oruanom suprotstavljanju agresoru,
doprinijeli proirenju slobodnih dijelova Republike, izvrili vie djela u
kojima je dola do izraaja njihova lina hrabrost i portvovanje, pri emu
su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i inaterijalnim sredstvima.
Izuzetno, pripadniku oruanih snaga moe biti posthumno dodijeljeno ratno
priznanje, znaka "Zlatni ljiljan".
Dobitniku ratnog priznanja, znaka "Zlatni ljiljan," pripada i novana
naknada u iznosu od 500 DM, preraunatih u domau valutu po srednjem
kursu na dan isplate, koji utvruje Narodna banka BiH.
Dobitniku ratnog priznanja znake "Zlatni ljiljan," bit e izdato uvjerenje o
priznanju ( lan 5. Pravilnika.) . .
2. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," dodjeljuje Ko1nandant Glavnog
taba oruanih snaga (lan 8. Pravilnika ... ).
3. Dodjela ovog priznanja vri se naredbom, a predaje se na
( lan 10. Pravilnika ... ).

svean nain

4. Prijedloge za dodjelu ovog priznanja pripadnicima oruanih snaga,


Komandantu Glavnog taba Oruanih snaga podnose komande korpusa (
lan 12. Pravilnika ... )
Izgled, upotrebu, nain noenja i uvanje ovog najdraeg i najfrekfentnijeg
priznanja u ratu daje Uputstvo o ratnom priznanju, znaka "Zlatni ljiljan,"
koje se prezentira u cjelosti:

27

ZLATNI LJILJANI

UPUTSTVO
O RATNOM PRIZNANJU ZNAKA
"ZLATNI LJILJAN"
1. Ovim Uputstvom utvruje se izgled, upotreba, nain noenja i uvanja
Ratnog priznanja, znaka "Zlatni ljiljan," dodjeljenog u skladu sa
Pravilnikom o priznanjima i stimulativnim mjerama u oruanim snagama
Republike Bosne i Hercegovine.
2. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," je lino priznanje, koje se
dodjeljuje pojedincima.
Jedinice kojima je ovo priznanje dodijeljeno prije donoenja ovog Uputstva,
zadravaju to priznanje kao kolektivno.
3. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," sastoji se od znake i povelje,

koju potpisuje Komandant Generaltaba Armije Republike Bosne i


Hercegovine ( u daljem tekstu: Generaltab Armije ).
4. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," sastoji se od tita sa ljiljanom,
ploice i ukrasne vrpce.
Ljiljan je uraen od 18-karatnog zlata ( Au 750/1000 ), ukraen sa pet
poludragih kamenova razliite veliine (bijeli cirkoni, 1 (jedan) kamen
veliine 1,5 mm, 3 (tri) kamena veliine 2 mm, 1 (jedan) kamen veliine
2,5 mm). Ljiljan je veliine 20 x 15 mm, teine 2 grama.
tit na kome se nalazi naprijed opisani ljiljan uraen je od srebra (Ag 990/
1000 ), sa pozlaenim rubom od 24-karatnog zlata, veliine 26 x 21 mm,
teine 8,4 grama. Oblik tita je istovjetan obliku dravnog grba sa rubom
pozlaenim

od 24-karatnog zlata. Na

poleini

tita nalazi se

dra

ukrasne

vrpce.
Gornji dio znake je ploica od srebra ( Ag 990/1000 ), polukrunog oblika
dimenzije 22 x 7 mm, teine 1,6 grama. U ploici se nalaze 4 (etiri)
poludraga kamena, zelene boje, suarogrin, veliine 1,5 mm. Na poleini
ploice nalazi se dra za ukrasnu vrpcu i srebrena igla za kopanje. tit i
ploica su povezani sa svilenom vrpcom irine 15 mm.
5. Povelja uz Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," koja se dodjeljuje
pripadnicima oruanih snaga, sastoji se od:
- likovnog prikaza kamene podloge ;
- vertikalno rastavljene pletenice sa upletenim cvjetom ljiljana u njoj,
sa desne strane priznanja.
Povelja je uraena OFFSET tampom u zelenim tonovima koji dominiraju.
Format povelje je 35 x 25 cm.
Povelja uz Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," koja se dodjeljuje
posmrtno, sastoji se od:
- od likovnog prikaza kamene podloge;
- od dvije vertikalno postavljene pletenice, koje oiviavaju kamenu
podlogu sa lijeve i desne strane.
Povelja je uraena OFFSET tampom u zelenim tonovima koji dominiraju.
Format povelje je 35 x 25 cm.
6. Dobitniku Ratnog priznanja, znaka "Zlatni ljiljan", odnosno lanovima
porodice poginulog pripadnika oruanih snaga, kome se posmrtno dodjeljuje
priznanje, ovlateni starjeina Generaltaba Armije izdaje uvjerenje o

2S

ZLATNI LJILJANI

dodijeljenom priznanju, kojim se potvruje da je imenovani nosilac Ratnog


priznanja, znaka "Zlatni ljiljan".
7. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," moe nositi samo pripadnik
oruanih snaga kome je ona dodijeljena. ast je i moralna obaveza
dobitnika Ratnog priznanja, znaka "Zlatni ljiljan," da ovo priznanje nosi
u vrijeme obiljeavanja jubileja u oruanim snagama (obiljeavanje
godinjice formiranja Armije, komandi, jedinica i slino) i u drugim
sveanim prilikama.
Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," nosi se na lijevoj strani grudi, a
povelja se izlae na prigodnom mjestu u zatvorenom prostoru i na nain
dostojan zasluga za koje je priznanje dobijeno.
8. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," dodijeljeno pripadniku oruanih
snaga posmrtno, kao i akte o priznanju, preuzimaju i uvaju lanovi
porodice.
Uz pristanak lanova porodice, ili u sluaju da istima nije mogue ovo
priznanje uruiti, Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," moe se predati
matinoj jedinici u kojoj je poginuli posljednji put bio na slubi, koja e
priznanje uvati u spomen sobi ili vratiti Generaltabu Armije.
9. Na zahtjev pripadnika oruanih snaga ili lica koje je preuzelo posmrtno
dodijeljeno priznanje, koje je priznanje izgubilo, nadlena sluba
Generaltaba Armije izdat e, na osnovu raspoloivih slubenih podataka,
novo priznanje, uz odgovarajuu naknadu.
Iznos naknade za duplikat priznanja odreuje ovlaeni starjeina
Generaltaba Armije. Umjesto izgubljene povelje ili uvjerenja, uz
predoenje dokaza da je izgubljeni dokument proglaen nevaeim, izdaje
se njegov duplikat.
10. Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," proizvodi se iskljuivo kod
ovlatenog proizvoaa. Proizvoaa odreuje Komandant Generaltaba
Armije.
11. tampanje povelja uz Ratno priznanje, znaka "Zlatni ljiljan," vri se u
ovlatenoj tampariji, po odobrenj Komandanta Generaltaba Armije.
12. Promet Ratnim priznanjem, znaka "Zlatni ljiljan," nije dozvoljen, kao
ni izrada minijatura i kopija znake.
13. Izrada kopija i dotampavanje povelja uz Ratno priznanje, znaka
"Zlatni ljiljan," _bez prethodnog odobrenja Komandanta Generaltaba
Armije, nije dozvoljeno.
14.. Sastavni
dio ovog Uputstva su originali izvedbenih rjeenja ovog
.
pnznanJa.
15. Nadzor nad sprovoenjem ovog Uputstva vri Generaltab Armije.
16. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom listu
Annije R BiH".

Broj 8/2-1341-1
!S.aprila 1995.godine
Sarajevo

Komandant
armijski general
Rasim Deli, s.r.

29

ZLATNi LJILJANI
ABADIJA, Ahmet, NUSRET
,.. Roen 04.01.1970. godine u s. Kamenica Vogoa. Radnik. Poginuo 02. l 1.1993.
godine na Planici - Vare, kao vojnik diverzant, pripadnik 126. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

ABAZOVI, Mile, RADENKO.


Roen

29.05.1957. godine u Rogatici.


Radnik. Poginuo 04.08.1992. godine na
Stupu - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l.
"viteke" n1otorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

ABAZOVI, Jusuf, VAHID

{1 Roen O1.04.1968. godine u Bistrici - Gornji

Vakuf. Radnik. Poginuo 11.05.1995. godine u


s.Bistrici - Gornji Vakuf, kao vojnik na
dunosti komandira ete u 317. "slavnoj"
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

ABDffiODI, Munib, SENAD


Roen

03.07.1956. godine u Bihau.


Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 501.
"slavne" brdske brigade. --------~~~---

ABDULAHOVI, lbro, ZAHID


Roen 26.10.1969. godine u Teoaku.
Nezaposlen. Poginuo 26.04.1992. godine kod
Dardagana - Zvornik, kao vojnik, pripadnik 1.
teoanske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

ADANALl,Abdulah,ADIN
Roen

03.01.1971. godine u Bijeljini.


Poginuo 08.11.1992. godine na Aziima Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 3.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthunmo mu je dodijeljeno
1993. godine.

31

ZLATNI LJILJANI
ADEMI, Ismail, FAHRUDJN
Roen 25.01.1971. godine u s. Bukovje Kakanj. Rudarski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 7. "slavne" muslimanske brdske
brigade.

ADEMOVI, Mehmed, KEMAL


Roen l 0.08.1961. godine u Srebrenici.
Policajac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik
Ministarstva unutranjih poslova RBiH.

I)

:&A

ADILOVI, Hilmo, ISMET


Roen 06.01.1972. godine, s.Zorovii - Gorade.
Tehniar - nezaposlen . Od posljedica ranjavanja
preminuo 28.06.1995. godine u Goradu, kao
vojnik, na dunosti komandira odjeljenja u eti
vojne policije 81. divizije. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.
ADILOVI, Adem, ZULFO
Roen 13.02.1960. godine u Goradu. Radnik.
Poginuo 28.07 .1993. godine na brdu u Sarajevo, kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanta bataljona za obavjetajne poslove
u 1. "slavnoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

ADAJLI, Rustem, BIMO


Roen

06.09.1960. godine u Nikiu.


Elektromehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine. Poginuo
28.02.1993. godine na Stanovima - Kladanj,
kao vojnik, pripadnik lzviako diverzantske
ete Operativne grupe - 5.
AGANOVI,Muharem,FARUK-JUPI
Roen 28.07 .1956. godine u s.Draev Dolac Gornji Vakuf. Mainski tehniar. Odlikovan
"Ordenom zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem"
1997. godine kao pripadnik 707. brdske
brigade i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1993. godine, kao pripadnik 307. brdske
brigade.

32

ZLATNI LJILJANI
AGANOVI, Omer, MEHMED
Roen 23.12.1968. godine u Mosoru Travnik. Metalostrugar. Poginuo 30.09.1995.
godine na Vujoj planini - Vlai , kao
vojnik, na dunosti izviaa - diverzanta,
pripadnik 306. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

AGANOVI, Salko, VAHID


Roen 12.07.1961. godine u s. Vranei Gorade. Metalostrugar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik I. "slavne" motorizovane brigade.

AGI,Salih,AMIR
Roen 05.02.1973. godine u Sarajevu. KV
bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 9. brdske brigade.
Poginuo 10.10.1995. godine na Humu Trnovo, kao komandir jedinice za specijalne
namjene MUP-a SJS Kreeva.

AGI, lb rabim, EKREM


Roen 25.03.1960. godine u eliu. Radnik.
Poginuo 28.09.1992. godine u eliu, kao

.,rJ'

f S

vojnik, na dunosti komandira ete u 208.


brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

AGI, Ago, FEHIM


Roen 13.02.1968. godine u Sarajevu. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1992. godine kao pripadnik 1.
mehanizovane brigade. Poginuo 19.02.1993.
godine na brdu u - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta bataljona u I .
mehanizovanoj brigadi.

AGI,Atif, IBRAHJM
Roen 16.03.1971. godine u s.Bukva Kreeva. KV bravar. Ratno priznanje
"Zlatni ijiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 123. lahke brigade.

33

ZLATNI LJILJANI
AGOVI, Sulejman, ESAD - UO
Roen 05.06.1958. godine u Vrbici Ivangrad. Uitelj. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
80 l. lahke brigade.

AHMETBEGOVI,

Muharem, MEHMED- MEA


Roen

..,

Ol.07.1964. godine u Graanici. Privatni


poduzetnik. Poginuo 25.05.1992. godine u
s.Lendii - Graanica, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik Manevarskog voda
Teritorijalne odbrane Graanic.:a. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

AHMETOVI, Ahmet, HUSO


Roen 20.04.1971. godine u Velikom Selu
- eli. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
108. brdske brigade.

AHMETOVI, Hrustem, IDRIZ


Roen 06.03.1945. godine u ajniu.
Konobar. Poginuo 08.06.1992. godine u
kasarni na Mrkoviima - Sarajevo, kao vojnik,
na dunosti pomonika komandanta bataljona
za sigurnost u 9. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

AHMETSPAHI, lbrahim, MUFUDIN HAFIZ


Roen 06.04.1966. godine u s. Ponirak Zenica. Mainovoa. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 303. "slavne" brdske brigade.

AHMETSPAHI,Ahmed, SULJO
Roen 13.03.1950. godine u s. Vragolovi Rogatica. Nastavnik fizike i matematike.
Poginuo l O. I0.1992. godine u rejonu Prae Pale, kao vojnik, na dunosti komandira ete
31. drinske udarne brigade. Ratno priznanje
"Zlatni lj ilja1f' posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

34

ZLATNI LJILJAN!
AHMI,Adil, MUSTAFA

Roen

02.01.1965. godine u Podhumu Konjic. Nezaposlen. Poginuo 20.12.1992.


godine na Trebeviu - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 45. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

AHMI, Salem, UZEIR


Roen

09. 09 .1972. godine u Visokom.


Nezaposlen. Poginuo 12.06.1993. godine na
Borku - Visoko, kao vojnik, pripadnik 302.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine. ...___ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,

AHMI,Zahid,ZIJAD
Roen

04.09.1963. godine u Visokom.


Radnik. Poginuo 21.08.1992. godine u
Crnom potoku - Visoko, kao vojnik,
pripadnik Odreda "Buci" Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Visoko. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

AJANI, Mustafa, ETHEM - DEDO


Roen

29.08.1936. godine u Stocu. Pekar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade. ..._-----~---

AJANOVI,Adem, EMSUDIN
Roen

13.10.1960. godine u Vitkoviima Gorade. Profesor ONO i DSZ. Poginuo


11.11.1993. godine na auevcu - Vozua,
kao vojnik, na dunosti naelnika taba 309.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

AJDINOVI, lbrahim, FIKRET


Roen

22.04.1972. godine u s. Tujlii - Visoko.


Nezaposlen. Poginuo 30.07.1993. godine na
Jasikovici - Fojnica, kao vojnik, pripadnik 302.
motorizovane brigade_ Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

35

ZLATNI LJILJANI
AKMADI, Jusuf, MIRSAD
Roen 26.03.1956. godine u Cazinu.
Tehniar. Poginuo 24.12.1993. godine na
Skokovima -Cazin, kao vojnik na dunosti
pomonika komandanta Brigade za logistiku
501. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

AKAMIJA,Adem, GORAN
Roen 28.03.1956. godine u Beogradu. Doktor
medicine i specijalist ope hirurgije. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik Ratne bolnice 81. divizije.

ALAGI, eflk, FAHRUDIN-ZENGA


Roen

21.02.1958. godine u Prijedoru.


Elektriar. Poginuo 20.07.1993. godine u
s.Kace - Novi Travnik, kao vojnik, na dunosti
komandira izviako - diverzantskog voda,
pripadnik 17. "slavne" krajike brdske
brigade. Posthurnno odlikovan "Ordenom
zlatnog grba sa maevima" i ratnim
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine.

ALAGI, Alija, HAJRUDIN


Roen 04.01. 1969. godine u Rogatici. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 2. "viteke" 1notorizovane
brigade. - - - - - - - - - - - - -

ALAGI, Mustafa, HASAN


Roen 09.06.1950. godine u Bihau. Privatni
poduzetnik. Poginuo 09.05.1994. godine u
rejonu s.Krivaja - Cazin, kao vojnik, na
dunosti komandira Izviako - diverzantske
ete u 502. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

ALAGI, Hasan, IBRAHIM


Roen 12.08. 1958. godine u Bakaiu - Biha.
Slubenik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 50 l.
"slavne" brdske brigade.

36

ZLATNI LJILJANI
ALAJBEGOVI, Mehmed,AZUR
Roen 02.06.1977. godine u Sarajevu.
Uenik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 155.
motorizovane brigade.

ALEEVI, Hilmija, MUHAREM


Roen 25.09.1973. godine u s.Zboritu Velika Kladua. Saobraajni tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 506.
oslobodilake brigade.

ALIBABI, Islam, OMER


Roen 15.01.1967. godine u Srbljanima Biha. Keramiar. Poginuo 14.04.1994.
godine na ajiirna - Cazin, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 51 O.
oslobodilake brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

ALIBABI, Muharem, SENAD


Roen 11.06.1956. godine u s.Pokoj - Biha.
Ekonomista. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 502.
"slavne" brdske brigade.

ALIBAI, Mujo, HALIM


Roen 23.05.1957. godine u urevu - Foa.
Vjerski slubenik - imam. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 14. divizije.

ALIBAI, Muhamed, NEDAD


Roen 02.08.1968. godine u Brijesnici Maloj Do boj. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
dobio 1994. godine kao pripadnik 109. brdske
brigade.

37

ZLATNI LJflJANi
ALIBAI, Nesib, SEAD
Roen

22.02.1961. godine u Gornjim


Dubravama - ivinice. VK bravar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 21 O. "viteke" oslobodilake
lahk.e brigade.

ALIBAI, N ail, SENAID


Roen 25 .10.1967. godine u Jarukama
- Lukavac. Voza. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 212. bonjake
oslobodilake brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

ALIBEGI, Zihnija, SABAHUDIN


Roen

09.12.1969. godine u Visokom.


Varilac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 146.
lahke brigade.

ALIBEGOVI, Mehmed, ASIM


Roen

30.08.1966. godine u Travniku.


Mainbravar. Poginuo 16.10.1993. godine u
mjestu Tolovii - Vitez, kao vojnik,
pripadnik 325. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeljeno 1993. godine. - - -

ALII, Suljo, MEHMED- MEO


Roen

05.09.1956. godine u s. Matuzii Doboj. Trgovac. Poginuo 07.09.1994.


godine na Makljenovcu - Doboj, kao vojnik,
na dunosti pomonika komandanta za
obavjetajne poslove 373. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

ALI,Alija, BESIM
Roen

22.06.1970. godine u s.Sarai Kalesija. Rukovalac tekih maina. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 241. "slavne"
muslimanske lahk.e brigade.

38

ZLATNI LJILJANI

ALI, Munib, FIK.RET-CRNI


Roen

03.07.1954. godine u Misoi - Ilija.


Mehaniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1992. godine kao pripadnik 126.
brdske brigade. Poginuo 10.11. i 992. godine
u Misoi - Ilija.

ALI, Adem, RAMIZ

"
.{ji

Roen

25.01.1953. godine u Gori - Vogoa.


'C
KV radnik. Poginuo 23.03.1993. godine na
Naboiu - Ilija, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 126. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

ALI, Uzeir, SAFET


Roen

15.04.1958. godine u s.Hajkovii Zenica. Radnik. Poginuo 18. 07 .1994. godine


na Vozui - Zavidovii, kao vojnik, na dunosti
komandira odjeljenja u 1. samostalnom
ininjerijskom bataljonu 3. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni liljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

ALI, Osman, SENAID


Roen

04.04.1958. godine u Tabacima Lukavac. Mainski tehniar. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 212. bonjake
oslobodilake brdske brigade.

ALIDANOVI, Remzo, SULJO


Roen

07 .09. 1974. godine u Cazinu. Radnik.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 503. "slavne" brdske
brigade.

ALIHODA, Hazim, NURUDIN


Roen

18.08.1974. godine u s. Alihode Travnik. Limar - bravar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik Odreda "El - mudahid".

39

ZLATNI LJILJANI
ALIHODI, Ramiz, EDIN
Roen 14.02.1974. godine u Goradu.
Poginuo 11.11.1994. godine u rejonu
Rabine - Nevesinje, kao vojnik, pripadnik 4.
izviaka - diverzantskog bataljona. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

ALIHODI, Smail, EKREM


Roen 09 .04.1951. godine u s. Skucani Vakuf
- Sanski Most. Aktivno vojno lice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine
kao pripadnik 333. brdske brigade.

ALIJAGI, Meho, HIMZO


Roen 07.12.1964. godine u s.Donji Agii Bosanski Novi. Radnik. Poginuo 12.05.1994.
godine u rejonu Marina glava - Todorovo Velika Kladua, vojnik, pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

ALIJAGI, Mehmed, MIRSAD- MIRO


Roen 21.08.1958. godine u Podgredini Cazin. Strojar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
517. lahke brigade.

ALIKADI,Asim, RUSMIR
Roen

O1.01.1966. godine u Kamenici - Ilija.


Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 126.
brdske brigade.

ALOMEROVI, Zulfo,NEDIB
Roen 18.09.1970. godine u s. Zastup Prijepolje. Takstilni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 127. "viteke" brdske brigade.

40

ZLATNI LJILJANI
ALJI, Vehbija, HAJRUDIN
Roen 26.04.1967. godine u Sarajevu.
Auton1ehaniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik Gardijske
brigade "Delta.

ALJI, Safet, MUHIBIJA-HODA


Roen 03.12.1966. godine u Lukavici Graanica. Nezaposlen. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 212. bonjake oslobodilake
brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

ANELI, Hamdija, FIKRET


Roen 25.01.1963. godine u Jelovu Brdu Kalesija. Elektrotehniar. Poginuo 25. l 0.1993.
godine u s.ehovci - Olovo, kao vojnik na
dunosti pomonika komandanta Batalj ona za
logistiku u 21 O. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthunmo mu je
dodijeljeno 1993. godine.

ANDELIJA, Ahmet, MUJO


Roen 11.01.1969. godine u s.Andelije Foa. Poginuo 28.07.1993. godine na
Proskoku - Bjelanica, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 182. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - ANELI, Nikola, DUBRAVKO
Roen 21.02.1961. godine u Skoplju.
Elektroininjer. Poginuo 12.01.1993. godine
na brdu u - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik
1. "slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no n1u je
dodjeljeno 1993. godine.

ANI, Ivo, MARKO


Roen 24.04.1970. godine u Orlovu
Polju - Gradaac. Programer. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 107. "viteke"
brdske brigade.

------41

ZLATNI LJILJANI
ANTUNOVI,Stipo,NIKOLA-KAVA

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.


godine kao pripadnik 110. "slavne" brdske
brigade HVO Operativne grupe 7 - jug.

ARAPI, Hasan, ISMET-ARAP


Roen

26.08.1948. godine u Bokaviu Lukavac. Hemijski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 223. brdske brigade.

ARIFOVI, Izet, MEDID


Roen

26.11.1964. godine u s.Rasna - Sjenica.


Umro 17.06.1993. godine od posljedica
ranjavanja u Bolnici Koevo, kao vojnik,
pripadnik 5.motorizovane brigade.Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

ARNAUTOVI, Alija, VAHIDIN


Roen

09.10.1970. godine u Rajskoj Gradaac. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
107. "viteke" motorizovane brigade.

AERI, Omer, NEDAD


Roen

18.09 .1971. godine u Nemiloj Zenica. KV mesar. Poginuo 29.09.1993.


godine u Nemiloj - Zenica, kao vojnik, na
dunosti komandira lzviako diverzantske
ete u 330. lahkoj brigadi . Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.
ATLI,Abduselam, FERHAD
Roen

05.10.1972. godine u Tuzli. Bravar.


Poginuo 23.07.1993. godine na Boderitu Brko, kao vojnik, pripadnik 252. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

42

ZLATNI LJILJANI
AVDAGI, Husnija, FIKRET
Roen

21.11.1970. godine u Bihau. Programer.


Poginuo 15.07.1994. godine u rejonu Vodomuta
- Bosanska Otoka, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta Bataljona za
obavjetajne poslove, pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
AVDAGI, lbrahim SEAD
Roen

04. l 0.1966. godine u Sarajevu.


Saobraajni tehniar. Poginuo 22.11.1993.
godine na Bakiu - Olovo, kao vojnik diverzant, pripadnik 11 O. "slavne" olovske
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. - -

AVDIBEGOVI, Hrustem, NUSRET


Roen

20.01.1958. godine u Repovcima Konjic. Graevinski ininjer. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 4. ininjerijskog bataljona.

AVDIEVI,Demil,DEVAD-BABAK
Roen

01.06.1964. godine u Teoaku. Trgovac.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 255. "slavne" brdske
brigade "Hajructin Mei". - - - - - -

AVDIEVI,Demil,FAHRUDIN - FAHA
Roen

26.08.1966. godine u Teoaku.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 255.
"slavne" brdske brigade "Hajrudin Mei".

.i'
j

AVDI,Jusuf,AMIR
Roen

07.04.1966. godine u s. Biljani - Klju.


Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 51 O.
oslobodilake brigade.

43

ZLATNI LJILJANI

'
AVDI, Zeo, ENSAD-SIJEDI
Roen 09 .12.1960. godine u Priboj u. Privah1i
ugostitelj. Ramo priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro" 4.
motorizovane brigade.

AVDI, Fehim, ETHEM


Roen 20.06.1961. godine u Mostaru.
Autoelektriar. Ratno priznanje "7.IMni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 4 J. "slavne"
motorizovane brigade.

AVDI, Tale, MURAT


Roen 28.06.1964. godine u Vlasenici.
umarski tehniar. Ratno priznanje "Zlami
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
284. istono - bosanske lahke brigade.

AVDI, Muhamed, NEZIR


Roen 03 .11.1961. godine u Viegradu ..
Bravar. Poginuo 08.12.1992. godine, na brdu
u - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1.
"slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlami ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
AVDI, Bekro, SEAD
Roen 06.02.1973. godine u s. Skugrii -Teoak.
Auto1nehaniar. Ramo priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 255. "slavne"
brdske brigade "Hajrudin Mei". Poginuo
07.04.1995. godine na Visokoj glavici - Teoak,
kao vojnik, na dunosti zamjenika komandanta
bataljona.
AVDI, Refik, SULEJMAN - DAJDA
Roen 16.08.1949. godine u Moevcu - Maglaj.
Saobraajni ininjer. Poginuo 25.07.1995.
godine na Vozui - Zavidovii, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta 5.
manevarskog bataljona 35. divizije. Ramo
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995 . godine.

44

ZLATNI LJILJANI
AVDI, Hasib, EMSUDIN
Roen 12.10.1963. godine u Brkom.
Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
215. "viteke" motorizovane brigade.

AVDI,Nail, VELID
Roen 02.01.1966. godine u Skucanom
Vakufu - Sanski Most. Tehniar. Poginuo
20.04.1995. godine na Velia glavici - Velika
K.ladua, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

BABI, Ahmo, HASAN


Roen

30.08.1965. godine u s.Gire - Sokolac.


Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 147.
lahke brigade.

BABI, Meho, MUHAMED


Roen 18.08.1959. godine u Mutniku
- Cazin. Profesor ONO i DSZ. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 501. "slavne"
brdske brigade.

BABI, Zulfo, SULEJMAN -MEMKO


Roen 26.06.1959. godine u Sarajevu.
Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik
Bataljona vojne policije taba vrhovne
komande Armije RBiH.

BAHOR, Vehbija, SAFET


Roen 03.04.1951. godine u P ei. Voza.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 108.
motorizovane brigade.

45

ZLATNI LJtLJANl
BAJI, aban, ESAD
Roen 15.08.1974. godine u Konjicu.
Nezposlen. Poginuo 29.07.1993. godine u
Tuili1na - Trnovo, kao vojnik, pripadnik 43.

brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

BAJI, Ramiz, IZUDIN


Roen 16.01.1972. godine u Han Pijesku.
Ekono1nski tehniar. Poginuo 04.08.1992.

godine na Stupu - Sarajevo, kao vojnik,


pripadnik 1. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

BAJRAKTAREVI, Read, MIRSAD


Roen 05.10.1968. godine u atoroviima Brko.

Aktivno vojno lice. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 108. motorizovane brigade.

BAJRAMOVI, Nazif, DEBRAIL


Roen 18.05.1973. godine u s. Morinac -

Gorade. Saobraajni tehniar. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 1. drinske udarne brigade. - - - - - - - - - -

BAJRAMOVI, Hasan, FERHAT


Roen 09.08.1951. godine u Zenici. TV
mehaniar.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 303.
"slavne" brdske brigade.

BAJRAMOVI, Smail, HALIL


Roen 18.08. 1971. godine u Rujnici -

Cazin. Automehaniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 510. oslobodilake brigade. - - - - - -

46

ZLATNf LJILJANI
BAJRAMOVI, Enver, SAMIR
Roen

17.03.1966. godine u Zenici. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 3. samostalnog ininjerijskog
bataljona.

BAJRAMOVI, Reid, VELID-SILNI


Roen

20.02.1962. godine u Kljuu.


Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik Komande 1. korpusa.

BAJREKTAREVI, Husein, ASIM


Roen

01.04.1962. godine u Buimu. Drvni


tehniar. Poginuo 28.09.1995. godine u
Luci Palanki - Buim, kao vojnik na
dunosti komandanta bataljona 505.
"viteke" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

BAJRI, Ahmet, ASIM


Roen

21.09.1966. godine u Mrazovcu Buim. Drvni tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade.

BAJRI, Husein, FADILA


Roena

01.08.1959. godine u Bosanskom


Petrovcu. Radnica. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobila 1994. godine kao pripadnik
502. "slavne" brdske brigade.

BAJRI, Mustafa, NISVET


Roen

26.03.1973. godine u Lubardi Buim. Voza. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
505. "viteke" brdske brigade.

47

ZLATNI LJILJANI
BAJROVI, Fai~ ESAD
Roen 05.09.1955. godine u Sjenici.
Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 1. "slavne"
motorizovane brigade.

BAJROVI, Srnajo, NAZIF


Roen 31.03.1954. godine u Gacku.
Graevinski radnik. Poginuo 08.12.1992.
godine na brdu u - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 1. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

BAJROVI,Asim, SAMIR
Roen 06.06.1967. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Poginuo 10.12.1992.
godine na brdu u - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 1. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

BAKAL, Edhem,DINKO
Roen

25 .02.1962. godine u Sarajevu. Poginuo


17.09.1994. godine, na Dobrinji- Sarajevo u
inu natporunika, pripadnik 1. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthu1nno mu je dodijeljeno 1996. godine.

BAKJJA, Bajazit, KEMAL


Roen 24.09 .1951. godine u Mostaru.
Voza. Poginuo 24.05.1993. godine u
antievoj ulici - Mostar, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta bataljona
u 41. "slavnoj" motorizovanoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

BALAGI, Nail, HUSEJN


Roen 09.01.1954. godine u s. Biljani Klju. Zanatlija. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
51 O. oslobodilake brigade.

48

ZLATNI LJILJANI
BALAVAC,Ahmet, NUSRET
Roen 11.12.1966. godine u Aladiniima Stolac. Mainski tehniar. Poginuo
11.11.1994. godine na Velinoj Gomili Nevesinje, u inu kapetana, na dunosti
komandanta bataljona u 42. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
n1u je dodijeljeno 1995. godine.
BALAVAC, Salko, SABAHUDIN-VABO
Roen 01.03.1960. godine u Visokom.
Elektrolizer. Poginuo 30.06.1993. godine u
Sjevernom logoru - Mostar, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta 4. bataljona
vojne policije. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - -

BALI,Ahmet, HASAN
Roen 13.03.1966. godine u Drenici Mostar. Tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
Ko1nande 4. korpusa.

BALIHODI, Azem, SALKO


Roen 10.12.1951. godine u Oborcima Donji Vakuf. Stolar. Poginuo 24.07 .1995.

godine na Koanskom platou - Donji


Vakuf, kao vojnik, pripadnik 370.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

BALKI, Mumin, IBRAHIM


Roen O1.05.1972. godine u Donjoj

Lukavici - ivinice. Aktivno vojno lice.


Poginuo 14.12.1994. godine na Bradinju Vozua, kao vojnik, na dunosti pomonika
naelnika taba za obavjetajne poslove
220. lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

BALTA, Salem, EREF


Roen 22.02.1966. godine u Kadarii Vare. KV radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
122. lahke brigade.

49

ZLATNI LJILJANI
BALTI, Mumin, SAFET
Roen 25.01.1966. godine u Elkasovoj Rijeci Buim. Graevinski radnik. Poginuo
12.09.1994. godine na orkovai - Buim, u
inu vodnika, na dunosti komandira voda,
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
BALTI, Osman, ZAHID
Roen 13 .04.1967. godine u Bosanskoj Krupi.
Aktivno vojno lice. Poginuo 11.07.1994.
godine u rejonu Kreana - Velika Kladua, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta
bataijona u 511. "slavnoj" brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthu1nno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

BARALIJA, Meho, DAFER


Roen 24.11.1961. godine u Sarajcvu.
Saobraajni tehniar. Poginuo 19.07.1995.
godine na Treskavici, na dunosti komandira
Izviako - diverzantske ete Gardijske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

BARUIJA, Kasim, MUHAMED


Roen 02.08.1959. godine u Miljevini Foa. Poginuo 04.08.1992. godine na Stupu
- Sarajevo, kao vojnik, pripadnik lzviako diverzantske ete 1. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthu1nno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

BARUIJA, Vehid, NAMIR


Roen

15.11.1966. godine u Zenici. Voza.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 303. "viteke"
brdske brigade.

BARUCIJA, Hamid, SEMSO


Roen 04.05.1960. godine u Foi. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik Komande 1.
korpusa. Poginuo 11.10.1994. godine na
Moevakom brdu - Vare, u inu kapetana, na
tlu~nusti r~ferenta za planiranje i obuku
ininjerijskih jedinica.

50

ZLATNI LJILJANI
BAAGI, Mustafa, ESAD- ESO
Roen 25.07.1965. godine u s.oralii
Cazin. Komercijalista. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 503. "slavne" brdske brigade.

BAI, Salko, ABDULAH


Roen 17.08.1945. godine u Tuzli.
Doktor rudarskih nauka - profesor na
fekultetu. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik
Ko1nande 2. korpusa. - - - - - - - - - - - - -

BAI, Muharem,ADNAN
Roen 07.05.1945. godine u Duvnu.
Bagerista. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik
Opinskog taba Teritorijalne odbrane
Kakanj.

BAI, Muharem, EMIR


Roen 06.02.1970. godine u Hajderoviima Zavidovii. umarski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 318. brdske brigade.

BAI, Mehmed, EMDiA


Roena 03.07.1969. godine u Bosanskom
Novom. Student urnalistike. Poginula
27.11.1993. godine na Jevrejskom groblju
- Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 15.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno joj je
dodijeljeno 1995. godine .

,,..., . "'+

BAI, Miralem, FIKRET


Roen 02.01.1960. godine u Varokoj Rijeci Buim. Elektro1nonter. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
505. "viteke" brdske brigade. -------

51

ZLATNI LJILJANI

.:

::' .~

. .

BAI, Redo, HIMZO - TROO


Roen 10.11.1958. godine u Kop ici Maglaj. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
327. "viteke" brdske brigade.

BAI, Vehbija, HUSEIN


Roen 15.10.1956. godine u s. Klakajnie. Stolar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
808. oslobodilake brigade.

BAI, Miralem, MEHO


Roen 20.02.1949. godine u Varokoj Rijeci Buim. Rukovodilac radne jedinice
elektromontae. Poginuo 05.08.1995. godine na
Vijencu - Buim, u inu kapetana, na dunosti
pomonika komandanta za obavjetajne
poslove 505. "viteke" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

BAI, Velija, MENSAD


Roen 06.06.1961. godine, s. Kamenica - Pale.
Mainski ininjer. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 802.
lahke brigade.

BAI, Bajro, RAHIM


Roen 28.04.1958. godine u eljeznom Polju
- epe. Tesar. Ratno priznanje "Zlatni

ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik


319. "oslobod ilake" brigade.

BAI, Ibrahim, SALIM


Roen 05.05.1967. godine u Maoi Brko. Diplomirani ekonomista. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade.

52

--

ZLATNI LJILJANI
BAOVI, Islam, BEHUDIN
Roen 25 ..09.1963. godine u Prijepolju.
Graevinski ininjer. Poginuo 14.05.1992.
godine na Vracama - Sarajevo, kao vojnik,
na dunosti komandira Interventnog voda
Opinskog taba Teritorijalne odbrane Stari
Grad - Sarajevo. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

BATALEVI, Mujo, IBRO


Roen 02.03.1956. godine u Klokotnici Doboj. Obuar. Ratno priznanje "Zlatn i
ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik I 09. brdske brigade.

BATALEVI, Mujo, SENAD


Roen 26.01.1961. godine u
Klokotnici - Doboj. Elektromehaniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 109.
brdske brigade.

BATKI, aban, ENES


Roen 05.01.1973. godine u Novom Pazan1.
Poginuo 23.09.1994. godine u rejonu Gudca
- Konjic, kao vojnik, pripadnik 4. izviako diverzantskog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijelj eno
1995. godine.

--~~~~~~~~~.--..---'

BAVRK, Mustafa, SEAD


Roen 29.04.1969. godine u s. Karadaglije
- Teanj. Aktivno vojno lice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 2. tenkovske ete.

BEKOVI, Zulfo, AMEL


Roen 09.03.1969. godine u Sarajevu.
Poginuo 25.05.1992. godine u Ugarskom -1
Vogoa, kao vojnik, pripadnik 1.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je d6dijeljeno
1994. godine.

53

ZLATNI LJILJANI
BEAREVI, Hrusto, VAHID
Roen

07.05.1960. godine u Brkom.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 215.
"viteke" motorizovane brigade.

BEIRBAI, Mustafa, RIFET


Roen 17.08.1960. godine u Kozarevini Foa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 2. "viteke"
motorizovane brigade.

BEIROVI, Mustafa, HAJRUDIN-BIJELI


Roen 02.03.1970. godine u Gornjem Ulinjaku Maglaj. Mainbravar. Poginu o 21.09 .1992.
godine na Straitu - Maglaj, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Maglaj . Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

BEIROVI, Mehmed, NAZIM


Roen 01.09.1972. godine u eljeznom Polju epe. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 319.
oslobodilake brdske brigade.

BEIROVI, Osman, RAMIZ


Roen

11.06.1956. godine u s. Opetci Srebrenica. Pravnik. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik OG - 8 Srebrenica. Umro u inu
majora, 30.07.1998. godine u ivinicama.

BEKOVI, Hasan, OMER


Roen 20.10.1968. godine u Tutinu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio J 996. godine
kao pripadnik 4. izviako - divcrzantskog
bataljona.

54

ZLATNI LJILJANI
BEGANOVI, Himzo, DEVAD
Roen

30.08.1972. godine u Sapni Zvomik. Ugostiteljski radnik. Poginuo


02.09.1992. godine na Stolici - Majevica,
kao vojnik, na dunosti komandira ete pri
Opinskom tabu Teritorijalne odbrane
Zvomik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
BEGANOVI,Adem, MUHAMED-HAMI
Roen

20.09.1962. godine u Bihau. Prosvjetni


radnik. Poginuo 06.04.1995. godine u rejonu
Priinih uvala - Biha, kao vojnik, na dunosti
snimatelja - reportera, pripadnik Informativne
slube Komande 5. korpusa. Ratno prizna~je
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine. - - - - - - - - - - - -

BEGANOVI, Esad, MUHAMED


Roen

14.04.1966. godine u s.Donja Luka


- Cazin. Graevinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 5. ininjerijskog
bataljona.

BEGANOVI, Mehmed, TAHIR


Roen

19.07.1960. godine u s. Drvetina Bugojno. KV voza. Poginuo 20.07.1993.


godine u s.Gredine - Bugojno, kao vojnik, na
dunosti komandira pratee ete 2. bataljona
u 307. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1993. godine. - - - - - - - - - - - -

BEGI, Mujo, BESIM


Roen

23.07.1961. godine u Rogatici.


Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 808. oslobodilake
brigade.

BEGI, Demail, DEVAD - ILDA


Roen

16.08.1965. godine u Foi. Poginuo


11.07.1992. godine u Pofaliima - Sarajevo,
kao vojnik, pripadnik 2. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno 111u je dodijeljeno 1992. godine. - - - - - - - - - - -

55

ZLATNI LJILJANi
BEGI, Emin, EKREM
Roen 20.07.1967. godine u s. Priluk ivinice. Rukovalac rudarske
mehanizacije. Ratno priznanje "Zlatni
ljiijan" dobio 1993. godine kao pripadnik
Protiv - diverzantskog odreda "ivinike
ose" .

BEGI, Rahman, ESAD


Roen

I I.O 1.1959. godine u s.Stijena Cazin. Profesor. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 503. "slavne" brdske brigade.

BEGI, evalija, NERMIN


Roen 21.10.1968. godine u Tuzli. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 117. brdske
brigade.

BEGI, Husein, EFIK


Roen 24.04.1968. godine u Bihau. Aktivno
vojno lice. Poginuo 28.10.1993. godine na
Skokovima - Cazin, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta za poslove
sigumostii 511. "slavne" brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ijiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

BEGI, Osman, ZAIM - ZAJ


Roen 11.01.1955.godine u Brezi. Monter.
Ratno priznanje "Zlatni liljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 304. brdske brigade.
Umro 26.06.1996. godine.

BEHI, Osman, EHZUDIN


Roen 18.08.1962. godine u Ribiu Biha. Carinski pediter. Poginuo
02.12.1992. godine na Grabeu, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandira
ete, pripadnik 2. bihake pjeadijske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

56

ZLATNi LJILJANI

BEHRAM, lbro, MU HAREM


Roen 18.08.1955. godine u Rotimlju Stolac. Poginuo 11.11.1994. godine u rejonu
Podveleja - Mostar, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta 42. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
inu je dodijeljeno 1996. godine.

BEHREM, Mujaga, HUSE


Roen

26.02.1966. godine u Oracu -

Biha. Elektrotehniar.

Ratno priznanje

"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao


pripadnik 501. "slavne" brdske brigade. - - -

BEHREM, Alija, RIZVO


Roen 23.12.1960. godine u s.Oraac Biha. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 5. mjeovitog artiljerijskog puka.

Roen

BEJTI, Muho, EDIN


29.09.1968. godine u Brekovici -

Biha~;~~~tU~U~~,,t~::ri~~~~:;:~~a;1~

~~~

.....,._,.... . . , \. ,.;.
.., ] ...... ......
............ _....

pripadnik 503. "siavne" brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

BEKRI, Ahmed, MIRSAD- PICE


Roen

30.06.1967. godine u Vogoi.


Matalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
1. "slavne" motorizovane brigade.

BEKTI, Selman, MUJO


Roen 25.06.1953. godine u Podgaju Srebrenica. Radnik. Poginuo 19.01.1993.
godine u mjestu Jezero - Srebrenica, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona
"Sueska". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno I 994. godine. -----------~___,

57

ZLATNI LJILJANI

BEKTI, Ramo, NEDAD


Roen 14.01.1969. godine u s. Karaii Srebrenica. Aktivno vojno lice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik Operativne grupe 8 Srebrenica.

BEKTI, Mujo, SABIT


Roen 10.04.1968. godine u s. Sueska Srebrenica. Mainski tehni ar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 281. brdske brigade.

BELKO, Zaim, MIRSAD


Roen 01.01.1964. godine u Batiima Trnovo. Ekonomski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 105. motorizovane brigade.

BERBI, Huso, IBRAHIM


Roen 12.12.1950. godine u Nemiloj Zenica. VKV metalurki radnik. Poginuo
07.09. 1992. godine na Butmiru - Ilida, kao
vojnik , pripadnik 303. hrdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1993. godine.

BERBI, Zihnija, MUHAREM


Roen 15.06.1954. godine u Kaknju.
Medicinski tehniar. Poginuo 29.08.1992.
godine na Misoi - Ilija, kao vojnik
bolniar, pripadnik jedinice Opin skog
taba Teritorijalne odbrane Kakanj . Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
BEI, Adem, ADIL
Roen 05.04.1964. godine u Kozarcu. Aktivno
vojno lice. Poginuo 28.11.1992. godine na
Grabeu, kao vojnik na dunosti komandanta
bataljona u 2. bihakoj pjeadijskoj brigadi.
Posthumno odlikovan "Ordenom heroja
os l obodi l akog rata" i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1994. godine.

58

...

ZLATNI LJILJANI
BEI, Ferid, MEVLUDIN
Roen

07.09.1958. godine u Svojatu ivinice. Aktivno vojno lice - pilot. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik Zrakoplovne grupe
Tuzla.

BEI, lbrahim, SABIR


Roen

04.01.1970. godine u Teoaku.


Radnik. Poginuo 10.08.1995. godine na
Vozui, kao vojnik, na dunosti komandira
lzviako - diverzantskog voda 255.
"slavne" brdske brigade "Hajrudin Mei".
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine. ' - - - - - - - - - - - - - -

BEIREVI, Himzo, ERNI


Roen

17.10.1965. godine u Bihau.


Elektrotehniar. Poginuo 17.07.1994. godine
u s.Delii, u inu desetara, na dunosti
komandira desetine, pripadnik 517. lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

BESIREVIC, Musan, VAHID


Roen

30 .1 O.1960. godine u Foi.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao p.ripadnik l.

"slavne" motorizovane brigade . ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.

BELAGI, Muharem, MUHAMED


Roen

04.02.1976. godine u Cerovcu Teanj. Nezaposlen. Poginuo 16.10.1993.


godine na objektu Cerova ravan - Maglaj,
kao vojnik, pripadnik 202. "viteke" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

BELI, Mehmed, EMIR


Roen

13.12.1969. godine u Visokom.


Vodoinstalater. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 146. lahke brigade.

59

ZLATNI LJILJANI
~

BESLIJA, Osman, DZEVAD


Roen 25.09.1962. godine u s.Korita Ilija. Metalostn1gar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 126. lahke brigade.

BELIJA,Ahmed, FERID-FERDO
Roen 08.02.1970. godine u s. Korita - llija.
Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 126. lahkc
brigade.

BELIJA, Muhamed, IZET


Roen 07.09.1964. godine s.Korita - llija.
KV metalostruga. Poginuo 07. l 0.1992.
godine na emernom - llija, kao vojnik diverzant, pripadnik 126. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1993. godine.
BELIJA, Uzire, RAID
Roen 13.11.1953. godine u Olovu.
Mainski kova. Poginuo 19 .10.1992.
godine na Ugorskom - Vogoa, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u I.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

BELIJA, Mujo, EMSUDIN


Roen 11.02.1960. godine u Dabrovini - Vare.
Elektrotehniar. Poginuo 14.08.1995. godine na
Moevakom brdu - Ilija, u inu kapetana, na
dunosti pomonika komandanta za
obavjetajne poslove 122. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

BEOVI,Ejub,MUSTAFA-MUSA
Roen 14.06.1965. godine u Tjentitu - Foa.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 148. "viteke"
lahke brigade.

60

ZLATNI LJILJANI

BEZDROB, Dafer, ENES


Roen 28.09.1962. godine u Goradu.
Automehaniar. Poginuo 29.10.1992. godine u
Donjoj Lijeski - Viegrad, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandira Interventnog
voda 31. drinske udarne brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

BEZDROB, Nazir, MlRSAD - KAN


Roen l 6. l l. l 965. godi ne u Sarajevu.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik Komande I . korpusa.

BII, Mehmed, HAMDIJA


Roen 16.0 l. l 945. godine u Borovcu Gorade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade.

BIO, Nurko, MIRSAD


Roen 03.05.1970. godine u Sarajevu.
Elektrotehniar. Poginuo 25.12. 1993.
godine na Visu - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik l. "slavne" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthu1nno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

BIO, Jusuf, SAFET


Roen 09.05.1953. godine u s. Dukatovii
- ajnie. Ljekar - specijalista
ginekologije i akuerstva. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 127. "viteke" brdske brigade.

BIKI, Velija, DEJZIN


Roen

04.02. 1975. godine u Pei. Uenik.


Poginuo 2 1.08. 1992. godine na Stupu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l. sandake
brigade. Ratno priznanj e "Zlatni lji ljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

61

ZLATNI LJILJANI

BILAL, Salko, MIRSAD


Roen 05 .04.1959. godine u Maslinama Stolac. Magacioner. Poginuo 22.12.1992.
godine na Igmanu, kao vojnik, na dunosti
komandanta bataljona u 1. mostarskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
BILALl, Hrusto, ISMET
Roen

O1.08.1968. godine u Teoaku.


Radnik. Poginuo 05.10.1992. godine u
Hrasnici - Ilida, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta Specijalne jedinice
za posebne namjene "Crni labudovi". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeljeno 1994. godine. ----------~---'

BlLALI, efik, MUHIDIN


Roen

13.07.1963. godine u s. Bila l ii Teoak. Autoprevoznik. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 255. "slavne" brdske brigade
"Hajrudin Mei".

BILI, Dervi, SABlT


Roen

21.0 l.1955 . godine u Parsoviima Konjic. Automehaniar. Poginuo


21.12.1992. godine na koti Bunari Trebevi, kao vojnik, na dunosti komandira
voda brigade "Neretva" - Jablanica. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - BISTRI, Salko,AZIZ
Roen

14.02.1969. godine u Lijevi Zavidovii. Radnik . Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 328. "slavne" brdske brigade.

BITI, Sabit, SAKIB


Roen

04.02.1963. godine u Kaknju.


Elektromehaniar. Poginuo 19.10.1992.
godine na Misoi - llija, kao vojnik,
pripadnik jedinice Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Kakanj. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

62

ZLATNI LJILJANI
BLIZNOVI, Mehmed, MENSUR - RAMOS
Roen 09.11.1969. godine u s. Tre - Kakanj.
Rudar. Poginuo 14.07 .1995. godine na Ravnom
Naboiu

- Ilija, u inu natporunika, na


dunosti komandira Izviake - diverzantskog
voda 7. "viteke" muslimanske oslobodilake
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

BOBARI,Avdo, SAMIR
Roen 21.12.1968. godine u Stenjaku Tesli. Automehaniar.

Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 374. "slavne" lahke brigade. L--------------'

BOGUNI, Halil, EMIR- ARLI


Roen 26.11.1966. godine na Ilidi - Sarajevo.
Saobraajni tehniar. Poginuo 28.07.1993 .

godine na Golom brdu - Igman, kao vojnik, na


dunosti komandira voda, pripadnik 4.
motorizovane brigade. Posthumno odlikovan
"Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
maevima" 1994. godine. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio1993. godine.

BOJA, Bajro, SALEM


Roen O1.12.1962. godine u Griviima Hadii. Zidar. Po ginuo 04 .12. 1992. godine
na Gunaru - Hadii, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 9. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine . ....__ _ _ _ _ _ _ _ _ __

BOLI, Taib, SENAHID - BOLO


Roen 11.03.1958. godine u s.Bakii - Olovo.
Profesor ONO i DSZ. Poginuo 22.01.1994.

godine na Kruevu - Olovo, kao vojnik, na


dunosti komandanta bataljona u 11 O.
"slavnoj" brdskoj brigadi. Posthumno
odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa
zlatnim maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni
ljiljan" 1994. godine.

BOKAILO, Osman, SUAD


Roen 31.03.1972. godine u Stocu. Poginuo
11.11.1994. godine na Velinoj Gomili Nevesinje, kao vojnik, pripadnik 42. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

63

ZLATNI LJILJANI
BOKOVI, Milan, GO RAN
Roen 08.04.1965. godine u s. Plavi1 Zenica. PK metalurg. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
303. "viteke" brdske brigade.

BONJAK, Ramo, BEHRAM


Roen 03.05.1961. godine u Azanima Berane. Brusa . Ratno pri 7.minje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
4. izviako diverzantskog bataljona.

BONJAK, efi~ RAIF


Roen 23.03.1973. godine u s.erii Zenica. Radnik. Poginuo 20.09.1995.
godine na Lipovoj glavi - Maglaj, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u 330.
lahkoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

BONJAKOVI, Alija, ALJO


Roen 18.10.1960. godine u Gornjim
Dubravama - ivinice. Jlemijski telu1iar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 21 O. "viteke"
osl obodi lake brigade "Nesib Malki". - - - - - - - - - - - - -

BOTI, Osman, OSMAN


Roen 20.03.1961. godine u Varditu Breza. Elektromehaniar. Ratno priznanje
"Zlatrri liljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 304. brdske brigade.

BOI, Osman, ZIJAD


Roen 26.08.1970. godine u Maslinama Stolac. Bravar. Poginuo 11. 11.1994. godine
na Kamenskom brdu - Podveleje - Mostar, u
inu natkapetana, na dunosti komandanta
bataljona u 42. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni lj iljan" posthumno m u je
dodijeljeno 1995. godine.

64

ZLATNI LJILJANI
BRALJ,Ahmet, OMER
Roen 15.04.1966. godine u Gubavici Mostar. Poginuo 13.07.1993. godine nu
Gubavici - Mostar, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta 42. brdske
brigade. Ratno priznanje ' 'Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
BRANKOVI,Abdulah, EMIR
Roen

14.01.1971. godine u Rogatici.


Poginuo 02.11.1994. godine na Proskoku Bjelanica kao vojnik, pripadnik 181.
bonjake brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine. - - - - - - - - - - - - -

BRANKOVI, Hakija, NEDAD


Roen

28.12.1962. godine u Viegradu.


Diplomirani ininjer graevinstva. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik Komande 1. korpusa.

BRATI, Muharem, MERIM - BRACO


Roen 09.03.1966. godine u Bosanskoj
Krupi. Poginuo 02.08.1992. godine na
Rogoju - Trnovo, kao vojnik, na dunosti
komandira Izviako - diverzantskog voda
u 1. bonjakoj brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

BRATI, Mustafa, SAFET


Roen

02.04.1965. godine u Kerepu Gradaac. Mainski tehniar. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 107. "viteke"
motorizovane brigade.

',....r'
BRANOVI,Meho,ASIM
Roen

18.02.1968. godine u Donjem


Vukoviju - Kalesija. Rudarski tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiijan" dobio
1994. godine kao pripadnik 205. brdske
brigade.

65

ZLATNI LJILJANI

BRICA, lbrahim, NADIR


Roen 12.07.1970. godine u Gornjem
Vakufu. Mainski tehniar. Poginuo
21.01.1993. godine na objektu Seoce Gornji Vakuf, kao vojnik, pripadnik 317.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

"

BRKAN, Omer, EMIR


Roen 12.07.1967. godine u Podveleju Mostar. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
41. "slavne" motorizovane brigade.

BRKI,Adem, HUSEIN
Roen 01.09.1949. godine u Vukovu Teanj. KV zidar i KV voza. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 377. "viteke" brdske
brigade.

BRKO,Abdulah, MENSUR
Roen 27.05.1969. godine u Viegradu.
Konobar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik
Izviaka - di verzantske ete I . korpusa.

BRZINA, Salko, HALIL


Roen 23.12.1953. godine u Stocu.
Diplomirani ininjer organizacionih nauka.
Odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
maevima" 1997. godine kao pripadnik 7.
"viteke" mehanizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade.

BUBICA, erif, NEDAD


Roen 24.02.1953. godine u Pljevljirna.
Diplomirani ininjer graevinstva. Ratno
priznanje "'Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik Komande I. korpusa. ------~- ___

66

ZLATNI LJILJANI
BUBLIN, Ramo, JUSUF
Roen

02.01.1956. godine u Ljutoj Kalinovik. Varilac. Poginuo 10.03.1994.


godine kod Famosa - Hrasnica, kao vojnik,
na dunosti komandira ete u 4.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

BUBLIN, Salko, NEDAD - UPO


Roen

07.05.1973. godine u Kalinovik:u.


Elektrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobi9 1994. godine kao pripadnik
2. " viteke" motorizovane brigade.

BUBLIN, Alija, SEAD- SEJO


Roen

15.05.1970. godine u s.Ljuta Kalinovik. Poginuo 25.08.1992. godine na


Jakomilju, kao vojnik, na dunosti
komandanta odreda u 1. bonjakoj
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.
BUAN, Hajro, EMIR
Roen 15.03.1974. godine u Bijelom
Polju. Poginuo 10.07.1993. godine u
Trnovu, kao vojnik, pripadnik 4.
motorizovane brigade. Ratn<? priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

BUO, Smajo, EMIR


Roen

23.06.1974. godine u Goradu.


Student. Poginuo 26.12.1993. godine u
Kasarni "Maral Tito" - Sarajevo, kao
vojnik, Bataljona vojne policije taba
vrhovne komande Armije RBiH. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

BUUK, Mustafa, HIDAJET


Roen 22.07.1963. godine u Visokom.
Policajac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 135.
brdske brigade . .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

67

ZLATNI LJILJANI
BUGARIN, aban, FERID
Roen

07 .04.1961. godine u Brodarevu Prijepolje. Metalostrugar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 102. motorizovane brigade.

BUJAK, Numo, SENAD


Roen

21.12. 1965. godine u Goradu.


Metalski radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
808. oslobodilake brigade. - - - - - - - - - - - - -

BUKVA,Mujo,MURIZ
Roen

22.02.1968. godine u s. Pedie Sokolac. Slubenik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik
specijalne jedinice MUP-a.

BUKVA, Ramiz, EFIK


Roen

04.01.1959. godine u s. Holjaci Viegrad. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1992. godine kao pripadnik 2.
motorizovane brigade.

BULATOVI, Abid, EVKIJA


Roen

04.05.1972. godine u Viegradu.


Veterinarski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 127. viteke brdske brigade.

BULBULUI, Velija, SULEJMAN BIJELI


Roen

21.11.1960. godine u s. Mahala Breza. Elektriar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
304. brdske brigade.

68

ZLATNI LJILJANI
BULI, Hasib, FADIL
Roen 01.05.1968. godine u Sokocu Biha.

KV zidar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
501. "slavne" brdske brigade.

BULJETOVI, lbrahim, JASMIN


Roen 08.06.1972. godine u Sarajevu.

Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1993. godine kao pripadnik 304.
brdske brigade. - - - - - - - - - - - - - - -

BULJUBAI, emso, HAMED


Roen 21.06.1964. godine u Sarajevu.
Poginuo 28.09 .1992 godine na Stupskom

brdu - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 2.


motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1992. godine.

Roen

BURI, Salko, HALIL


08.06.1955. godine u Mostan1.

Elektro1nehaniar.

Ratno prizn~nje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
41. "slavne" motorizovane brigade.

BURZA, Emir, FIKRET


Roen 21.07 .1973. godine u Rogatici.
Bravar. Poginuo 11.04.1994. godine u
Vareu, kao vojnik, pripadnik 2.
samostalnog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
BURZI, Sulejman, OSMAN
Roen

02.1 O.1972. godine li Mrazovcll Buim. Automehaniar. Poginuo 09.06.1995.


godine li Sadikoviima - Velika Kladlla, kao
vojnik, na dunosti pomonika ko1nandira ete
za inoral, pripadnik 505. "viteke" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthllmno n1u je dodijeljeno 1995. godine. - - - -

69

ZLATNI LJf LJANl


BURZI, Meho, REFIK
Roen 17.09.1962. godine u Vareu.
Elektromehaniar. Po ginuo 10.06.1992.
godine na emerskoj planini - Ilija, kao
vojnik, pripadnik Odreda "Sretno"
Optinskog taba Teritorijalne odbrane Breza.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijelj eno 1994. godine.

BUATLI, Alija, HAIM


Roen 29.01.1952. godine u Zastinju Gornji Vakuf. Vjerski slubenik - imam.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao prip adnik 707. "slavne" brdske
brigade.

BUEVAC, Salih, ENES -AJA


Roen 29.10.1961. godine u Brkom. Privatni
ugostitelj. Poginuo 13.05.1993. godine na
Liko1n mostu - Brko, kao vojnik, na
dunosti komadira ete 3. bataljona 108.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

BUZA, Husein, TEUFIK- TUFO


Roen

13.05.1950. godine u s. Mali Trnovci Visoko. Penzionisani policajac. Poginuo


16.06.1992. godine na Krevinama - Visoko,
na dunosti komandira ete za specijalne
namjene "Tufina eta" Visoko. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1992. godine. - - - - - - - - - - - - -

CERO, Huso, MUHAMED


Roen 14.10.1954. godine u Viegradu.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 1.
"slavne" motorizovane brigade.

CEROVAC, Salih, MUSTAFA


Roen 29.07.1954. godine u Tenju. Pravnik
- zamjenik direktora. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
Operativne grupe 7 - Jug - Teanj.

70

'

ZLATNI LJILJAN!
CETIN, Mustafa, RAIF
Roen 16.03.1965. godine u Bugojnu. SSS nezaposlen. Poginuo 20.07.1993. godine na
Vrbanji - Bugojno, kao vojnik na dunosti
zamjenika komandira izviake ete 1.
bataljona u 307. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

CINAC, Rasim, ARIF


Roen 20.09.1968. godine u Buimu.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 505.
"viteke" brdske brigade. - - - - -

CIVI, Vahid,AMIR
Roen

16.06.1969. godine u Donjoj


Koprivni - Cazin. Radnik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 503. "slavne" brdske brigade.
". ~
,~

~~-~:t.

- ~.

COCALI, Mehmed, ENIZ

Roen 08.12.1959. godine u s. titarevo -

Viegrad. Poginuo 27.01.1993. godine u


Rajlovcu - Sarajevo kao vojnik Interventnog
voda 2. "viteke" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1993. godine.

CRNKI, Abid, MIRSAD


Roen

14.09.1956. godine u Bosanskoj


Kropi. Bravar. Poginuo 13.06.1994. godine u
Todorovu - Velika Kladua, u inu majora na
dunosti komandanta 511. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

CRNOVRANIN, Numan,ADEM
Roen 15.04.1943. godine u s. Bistrica Bijelo Polje. Aktivno vojno lice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik Komande 1. korpusa.

71

ZLATNI LJILJANI
CVIJETI, Vojislav,ARMAN
Roen 22.08.1972. godine u Jajcu. Student
elektrotehnike. Poginuo 19.01.1993. godine u
Gornjem Vakufu kao vojnik na dunosti
vojnog policajca - pukoMitraljezac,
pripadnik 705. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

7ftr o

CVIKO, Hamid, IBRAHIM


Roen 25.01.1966. godine u Sarajevu.
Radnik. Poginuo 19. l 0.1994. godine na
Gradaak01n ratitu, kao vojnik, pripadnik
21. pjcadijske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine. - - - - -

CVITKUI, lvan, MIROSLAV


Roen

13.07.1971. godine u Gradacu.


Elektriar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik I 07.
"viteke" motorizovane brigade.

ABRI, Fahir, NEDAD-ABAC


Roen 07.11.1959. godine u Makljenoveu Doboj. Tesar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 373.
"slavne" motorizovane brigade.

AJI, Hasan, ISMET


Roen 02.10.1973. godine u Cazinu.
Graevinski tehniar. Poginuo 31.07.1994.
godine na verc brdu - Peigrad - Cazin, kao
vojnik - pionir, pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
AJI, Selim, MU AMER- AJA
Roen 15.01.1975. godine u Konjicu. Poginuo
23.09.1994. godine u rejonu Gudca - Konjic,
kao vojnik, pripadnik 4. izviako diverzantskog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

72

ZLATNI LJILJANI
AJLAK, efik, NIJAZ
R.oen 09.07.1954. godine u s. Ozimice epe. Mainski kroja. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 319. brdske brigade.

AKAL, Osman, VEHID


Roen 03.04.1962. godine u Banja Luici Sokolac. umarski tehniar. Poginuo
20.03.1993. godine na Kruevu - Olovo, kao
vojnik na dunosti komandira voda,
pripadnik 1. samostalnog sokolakog
bataljona. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. ,___

ALUK, Demal, ERTAN


Roen

25.04.1968. godine u s. Obre Kakanj. Elektrotehniar. Poginuo 11.10.1995.


godine u Sanskom Mostu, u inu kapetana, na
dunosti zamjenika komandanta bataljona u
329. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.
ALUK, Nezir, NEDIM
Roen 13.03.1959. godine u Kaknju. Rudarski
tehniar. Poginuo 20.07.1993. godine u
Pokrajiima - Travnik, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta bataljona u 306.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ijiljan"
posthun1no mu je dodijeljeno 1995. godine. - - - - - - - - - - - - - -

AMDI, Sadik, EDINA


Roena 04.06.1972. godine u Kladnju.
Student veterinarskog fakulteta. Poginula
10.11.1993. godine u s.Zubeta - Vare, kao
vojnik, pripadnik 121. brdske brigade.
Posthumno odlikovana "Medaljom za
hrabrost" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1994. godine.
AMDIJA,Jusuf, JASMIN
Roen

O1.12.1968. godine u Rogatici.


Po ginuo 26. l 0.1993. godine na Bistriku Sarajevo, kao vojnik - vojni policajac,
pripadnik ete Vojne policije 1. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - -

73

ZLATNI LJILJANI
AMO, Osman,ALIJA
Roen 13.05.1965. godine u Sopilju Nevesinje. Voza. Ratno priznanje "Zlatni
ijiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
Komande 4. korpusa.

ARDAKOVI, Sulejman, RAMlZ


Roen

08.05.1954. godine u Han Pijesku.


Sjeka. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik I. epanske brdske
brigade.

ATAK,Adem, BERNAND
Roen 09.12.1973. godine u Zenici. Do rata
nezaposlen. Poginuo 20.12.1992. godine na
Trebeviu - Sarajev, kao vojnik Specijalne
jedinice za posebne namjene "Crni labudovi".
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

ATAK,Adem, EMIR
Roen 27.10.1971. godine u Zenici. Do rata
nezaposlen. Poginuo 20.12.1992. godine na
Trebeviu - Sarajevo, kao vojnik Specijalne
jedinice za posebne namjene "Crni labudovi".
Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

AUEVI, Hadan, ALIJA


Roen 05.08.1961. godine u Foi. Poginuo
05.08.1994. godine na Vareu, kao vojnik na
dunosti komandira ete u l 02. motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

AUEVI, Adil, ANES


Roen

09.08. 1965. godine u Sarajevu.


Saobraajni tehniar. Poginuo 29.01.1993.
godine na Trebeviu - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandira protivoklopne
ete l. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

74

ZLATNI LJILJANI
AUEVI, Hasan, HUSEIN
Roen

03.06.1971. godine u Mrazovcu Buim. Nezaposlen. Poginuo 21.02.1994.


godine na Grrnuko - srbijanskom platou, kao
vojnik, pripadnik 505. "viteke" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

AUEVI, Sabit, KENAN


Roen 27.04.1972. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Poginuo 07 .08.1992.
godine na Hotonju - Vogoa, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u I. motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

'

r..._

""

....-i : ';I

AUEVI, Salih, SEAD - AKI


Roen 11.05.1972. godine u Gornjem Vakufu.
Elektrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 7 17.
lahke brigade.

AVKUNOVI, Ferid, SMAIL


Roen

08.03.1964. godine u s.Pokoj - Biha.


Mainski tehniar. Poginuo 29.07.1994. godine
u rejonu Pekih brda, kao vojnik, na dunosti
kon1andira voda minobacaa, pripadnik 502.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

AVRK, Safet, ERMIN


Roen 13.09.1964. godine u Foi. Tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
go~ine kao pripadnik 803. lahke brigade.

AVRK, Hamid, llUSEIN


Roen 17 .09 .196 l. godine u Foi. Varilac.
Poginuo 29.07.1992. godine na Preljui Foa, kao vojnik - diverzant, pripadnik l.
drinske udarne brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine. _ _ __

75

ZLATNI LJlLJANI
EHI, Omer, SENAD
Roen 11.05.1964. godine u Pridvorcima Nevesinje. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Komande 4.
korpusa.

ELIK, Rasim, ESAD


Roen 01.01.1958. godine u s.elikovo
polje - Foa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 148.
"viteke" lahke brigade.

ELIK, Zeir, TAIB - TATA


Roen 27 .02.1950. godine u Foi. Trgovac.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 148. lahke brigade.

ELIKOVI, Halil, MIRSAD


Roen 04.05 .1971. godine u Teoaku.
Elektromehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
255. "slavne" brdske brigade "Hajrudin
.....................................__.
Mei" . ._____
r _ . _ _ _ _ _ _ ___.
'l

'--~ -

EMER, Husein, NIHAD-NIDO


Roen 07.03.1972. godine u Travniku. KV
stolar. Poginuo 31. l 0.1994. godine na
Bukovai - Donji Vakuf, u inu natporuni ka,
na dunosti komandira Izviake diverzantskog voda u 770. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

IAK, erif, MURADIF


Roen 24.02.1966. godine u s. Krvavii Busovaa. Rudarski geolog. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 3 14. brdske brigade.

76

__

ZLATNI LJILJANI
IKARI, Beir, MUHA MED
Roen

01.04.1969. godine u Donjoj Kamenici


- Zvornik. Ekonomista. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 243. muslimanske podrinjske
brdske brigade.

l~I,Bego,NIJAZ
Roen 03.03.1961. godine u s. Ravne - Vare.
Rudarski tehni ar. Ratno priznanje "Zlatni
ijiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
122. lahke brigade. --------~------'

IKO, Munib, NIHAD - VALTER


Roen 19.01.1962. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 109.
brdske brigade.

ILA, Seid, JASMIN


Roen 24.05.1968. godine u s.Doci - Kiseljak.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 109.
brdske brigade.

II, eflk, GORAN


Roen 31.10.1956. godine u Tmovai Gornji Vakuf. Nastavnik. Poginuo
20.12.1994. godine u rejonu Podripca Bugojno, u inu natkapetana na dunosti
komandanta Diverzantskog bataljona 7.
korpusa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

IZMI, Hase, EFIK


Roen 11.01.1974. godine u Cazinu. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 503. "slavne" brdske
brigade. - - - - -

77

ZLATNI LJILJANI
IZMO, Ragib, NEDIB
Roen 20.07.1967. godine u Kreevu. Bravar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 145. "viteke" lahke
brigade.

IZMOVI, Emin, SENAD


Roen 26.01.1964. godine u Pljevljima.
Metalostrugar. Poginuo 09.11.1993. godine na
Ugorskom - Vogoa, kao vojnik na dunosti
komandira voda u 1. "slavnoj" motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeijeno 1994. godine.

OGI, Ibrahim, ISMET -GARI


Roen 04.03.1962. godine u s.Mudrike Travnik. KV kroja. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 312.
"slavne" brdske brigade.

OHODAR,Suljo, VAHIDIN
Roen 05.11.1972. godine u Kijevu Trnovo. Ekonomski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 12. divizije. - - - - - - - - - - - - -

OKI, Ejub, ENVER


Roen 03.04.1968. godine u Tuzli. Aktivno
vojno lice - pilot. Poginuo 07.05.1995. godine
na Igritima - epa, u inu natpon1nika, na
dunosti pilota 1. zrakoplovne brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

OLAKOVI, Devad, RAMIZ


Roen 27.09.1962. godine u Olovu. Trgovac.
Poginuo 18.09.1992. godine na ui Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1.
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine. - - - - - - - - - - - - - -

78

ZlATN1 LJILJANI
OLAKOVI, Nezir, SALEM
Roen

23.03.1967. godine u Sarajevu. Bravar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 110. "slavne" olovske
brdske brigade.

OLI, Osman, DEVAD


Roen

08.06.1970. godine u Prigraanima Mostar. Mainski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 17 .12.1996. godine kao
pripadnik Komande 4. korpusa.

OLI, Dervo, ENVER - FOAK


Roen

12.11.1961. godine u Boroviima Nevesinje. Bravar. Poginuo 24.07.1993. godine u


Vrapiima - Mostar, kao vojnik na dunosti
komandira ete u Samostalnom bataljonu
"Nevesinje". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
OLI, Dervo, HAKIJA
Roen

10.10.1963. godine u Boroviima Nevesinje. Bravar. Poginuo 30.06.1993. godine


u Bijelom polju - Mostar, kao vojnik na
dunosti komandira voda u Samostalnom
bataljonu "Nevesinje". Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

OLI, Vehab, VAHID


Roen

O1.01.1954. godine u s.Skrti Bugojno. Zidar. Poginuo 28 .07.1993. godine


kod Livadica - Bugojno, kao vojnik,
pripadnik 307. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.
OLOMAN, Demil, SABAHUD.IN
Roen

06.11.1970. godine u Pepelarima Zenica. Metalurki tehniar. Poginuo


07 .11.1994. godine na Velji - Podjezero Tesli, u inu natporunika na dunosti
pornonika naelnika taba za obavjetajne
poslove 330. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine. - - - - - -

79

ZLATNI LJILJANI
OMAGA, Mustafa, MUHIDIN
Roen

10.10.1970. godine u Sarajevu.


Metalostrugar. Poginuo 16.06.1993. godine na
Hotonju - Vogoa, kao vojnik, pripadnik 1.
"slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

OPRA, amil, HAMDO


Roen

03 .05 .1966. godine u s. Turovi - Trnovo.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 181. bonjake brdske
brigade.

ORBI, Drago, MIRO


Roen

27.04.1964. godine u Tuzli.


Elektrozavariva. Poginuo 13.05.1994. godine
na releju Stolice - Majevica, kao vojnik na
dunosti komandira voda, pripadnik 253.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

ORBO,Alija, SAFET
Roen

,\

08.01.1968. godine u s.Mjeaja - Foa.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 148. "viteke" lahke
brigade. - - - - - - - -

ORDA, Enver, MIRO


Roen

24.10.1966. godine u Mostaru. Trgovac.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 441. "viteke"
motorizovane brigade.

OVI, alban, HASAN-CAZINAC


Roen 29.10.1967. godine u Cazinu.
Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade.

80

ZLATNI LJILJANI

OVI, Selim, MESUD

-Roen

07.05.1972. godine u s.Proii - Cazin.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 517. o s lobodilake
brigade. Poginuo 23.07.1995. godine u rejonu
s.Krivaje - Cazin, kao vojnik.
OVI, Tahir, ABAN
Roen 24.05.1956. godine u Vincu - Jajce.
Elektro -monter. Poginuo 13.08.1995. godine u
rejonu Pogana ravan - Donji Vakuf, u inu
kapetana na dunosti pomonika komandanta
bataljona za obavjetajne poslove u 705.
"slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

USTOVI, Hakija, IZET


Roen 10.08.1944. godine u Daniirna - Foa.
Specijalista, doktor anesteziolog. Ratno
priznanja "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik Mobilne hirurke ete - Ratne
bolnice lgman.

UTURA, ulaga, MUHAREM - BEBA


Roen 28.06.1963. godine u Gori - Vogoa.
Mainski tehniar. Poginuo 02.08.1994. godi ne
na Moevakom brdu - Ilija, kao vojnik diverzant, pripadnik 126. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

--

ATI, Hasija, HARIS


Roen 14.01.1967. godine u Zavidoviima.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Operativne grupe "Bosna".

ATI, Himzo, MIRSAD- UPERAK


Roen 15.10.1957. godine u Bihau.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik 9.
brdske brigade.

81

ZLATNI LJILJANI
ATO, Osman, SEAD- GLAVA
Roen

27.11.1970. godine u Rudom.


Saobraajni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
143. lahke brigade.

ATOVI, Smajo, FAHRUDIN


Roen

11.02.1978. godine u Brkom. Uenik.


Ratno priznanje "Zlatni ljljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 120. lahke brigade
"Crni labudovi".

EMALOVI, Emin, EMIR


Roen

.~

18.04.1967. godine u Kulen Vakufu Biha. Elektrotehniar. Poginuo 31.08.1994.


godine na Spahia Glavici, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 501. "slavnoj"
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine .

EMAN, Ramadan, REDO


Roen

25.08.1971. godine u Miljanovcima Teanj. Elektroenergetiar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 207. "slavne" brdske brigade.

ERIM, Hazim, SEMIR


Roen

18.03.1968. godine u s.Gnu - Zenica.


Graevinski tehniar. Poginuo 10.08.1994.
godine na ratitu kod Zavidovia, kao vojnik pionirac, pripadnik 1. samostalnog
ininjerijskog bataljona 3. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

ERIMAGI, Eref, DAMIR


Roen

28.11 .1974. godine u Trebinju.


Hidrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 1OI.
"viteke" brdske brigade.

82

ZLATNI LJILJANI
ERIMAGI, Mehmed, DEVAD
Roen 29.07.1967. godine li s.Mjeaje - Foa.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 148. viteke lah.ke
brigade.

ERIMOVI, Hadib, MUHAREM


Roen

15.04.1962. godine u Zelinji Srednjoj Gradaac. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 213.
"viteke" brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

ESKO, Rasim, SINAN


Roen

17.01.1962. godine li Han Pijesku.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine. Poginuo 23.07.1995. godine na
Vrataru - epa, kao vojnik, pripadnik 285.
lahke brigade.

ORDI, Husnija, SAFET


Roen

O1.01.1971. godine u Elkasovoj Rijeci


- Buim. Nezaposlen. Ratno prizn~nje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 505.
"viteke" motorizovane brigade.- - - - - - - - - - - - OSIBEGOVI, Osmait, ABAZ
Roen

24.01.1967. godine u Borjanu ajnie. Radnik. Poginllo 21.06.1995. godine


na Vranovini - Gorade, kao vojnik - diverzant,
na dunosti pratioca Komandanta 808.
oslobodilake brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

OSI, Mustafa,ALIJA
Roen

O1.08.1960. godine u s.Zaovi ne Jajce. KV trgovac. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
705. "slavne" brdske brigade . .....__ ___._ _ __

83

ZLATNI LJILJANI
OSI, Nezir, SULEJMAN - PROFA
Roen 29.06.1958. godine u Zavidoviima.
Stolar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 318. brdske
brigade.

OSO, Salko,ADIL
Roen 2 1.12. 1954. godine u ajniu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 2. "viteke" motorizovane
brigade. - - - - - - - -

ULUM,Ahmed, IBRAHIM
Roen 24.08.1973. godine u Kosovskoj
Mitrovici. Drvni tehniar. Poginuo 03.12.1992.
godine na Otesu - llida, kao vojnik, na dunosti
komandira lzviako - diverzantskog voda u 2.
samostalnom motorizovanom bataljonu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

UPINA, Smajo, SUAD


Roen 11.11.1951. godine u Mostaru.
Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" dobio
1993. godine kao pripadnik 41.
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - - -

UREVAC, Salko, HARIS


Roen 04.11.1966. godine u Sarajevu.
Apsolvent Mainskog fakulteta. Poginuo
24.05.1992. godine u Nedariima Sarajevo, kao vojnik, pripadnik Regionalnog
taba Teritorijalne odbrane Sarajevo. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

URI, Meho, ENIZ


Roen 05.09.1956. godine u Bijelom Buju Travniku. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 3 11 . lahke brigade.

84

ZLATNI LJILJANI
USKI, Himzo, FIKRET
_Roen 29.02.1956. godine u Trnopolju Prijedor. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik Komande 7. korpusa.

UTAHIJA,Avdo, HILMO
Roen

20.04.1969. godine u Rogatici.


Arrnira. Poginuo 04.08.1992. godine na
Stupu - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

DACI, Zijo, RIZO


Roen 30.05.1954. godine u s.Berane Ivangrad. Ininjer mainstva. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 843. lahke brigade .

.~

DACI, Hazbo, TAO


Roen 14.02.1969. godine u Sjenici. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1992. godine kao pripadnik 12. brdske
brigade.

DAHI, lbrahim,ADIL
Roen 22.04.1960. godine u Kamenskon1 Olovo. Graevinski tehniar. Poginuo
25.09.1992. godine u Prozoru, kao vojnik diverzant, pripadnik 110. "slavne" olovske
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodij eljeno 1994. godine.

DAUT, Ferhat,AHMET
Roen 13.10.1957. godine u Jezeprosini Konjic. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 450. lahke
brigade.

85

ZLATNI LJILJANI
DAUT, Omer, NUSRET
Roen 15.10.1963. godine u Konjicu. Poginuo
10.05.1992. godine na brdu Mojmilo - Sarajevo,
kao vojnik, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo.

\. - - -I-.::.-__,.
___

.__

DAUTBEGOVI, Kasim, NIHAD


Roen O1.05.1964. godine u Bugojnu.
Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 707 .
"slavne" brdske brigade.

DAUTOVI, Meho, BEIR


Roen O1.08.1955. godine u Kosterjevu Zvomik. Graevinski tehniar. Poginuo
02.06.1992. godine u Liplju - Zvomik, kao
vojnik, na dunosti komandira lzviako diverzantskog voda, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Zvomik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

DAVOROVI, Vehbija, MUNIB-MUNE


Roen 27.02.1972. godine u s.Gornja Prisoka Kotor Varo. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 727.
brdske brigade. ----~-

DEDI,Dervi,ADEM
Roen

11.11.1972. godine u Topi polju Zenica. Elektromehaniar. Poginuo 14.02.1994.


godine na Klinu - Vitez, kao vojnik, pripadnik
3. bataljona vojne policije 3. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

DEDI, Hakija, AHMET


Roen 28.03.1961. godine u Zenici. Metalac.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 303. "viteke" brdske
brigade.

86

ZLATNI LJILJANI
DEDI, Velaga,ALIJA
Roen 03.03.1963. godine u Sokocu. Ratno
priznanje dobio 1995. godine kao pripadnik
2. "viteke" motorizovane brigade.

DEDI, Himzo, FUAD


Roen 03.05.1970. godine u Gornjim
Dubravama - ivinice. Rukovalac jamske
mehanizacije. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
21 O. "viteke" oslobodilake brigade
"Nesib Malki".

DEDI, Meho, HADO- HADIJA


Roen

06.09.1961. godine u s.Bistro - Novi


Travnik. VK.V metalostrugar. Poginuo
09.06.1993. godine u s.Zub ii - Novi Travnik,
kao vojnik, na dunosti komandira ete u
308. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
' Omer, NURIF
DEDIC,
Roen 16.01.1958. godine u Kn1anju Mostar. Limar. Ratno priznanje "Zlatni
ljilj1:m" dobio 1995. godine. Poginuo je
12.08.1995. god ine u Podveleju, u inu
natkapetana, na dunosti komandanta
bataljona u 41. "slavnoj" motorizovanoj
brigadi.

DEDI, Demal, READ


Roen 03.01.1963. godine u Sarajevu.
Metalogloda. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro" 4.
motorizovane brigade.

DEDI, Hazim, SALIH


Roen

05 .09.1964. godine u Stani Rijeci Do boj. Rukovalac graevinskih maina.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 224. brdske brigade.

87

ZLATNI LJILJANI
DEDI, Hasim, SEAD
Roen 30.12.1950. godine u Sarajevu.
Poginuo 19.07.1995. godine na Treskavici,
kao vojnik, pripadnik 141. lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.

DEDOVI, erif, IBRAHIM


Roen 23.01.1953. godine u s.Prijanovii Foa. Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 155.
n1otorizovane brigade. - - - - -

DELALI, Osman, EJUB


Roen 13.06.1957. godine u Gacku. Pravnik.
Poginuo 05.12.1992. godine na Humu Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandanta
Opinskog taba Teritorijalne odbrane Vogoa .
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthunmo mu
je dodijeljeno 1992. godine.
DELI, Uzeir, ULEJMAN
Roen 10.12.1966. godine u s.Velika
Bukovica - Travnik. Radnik. Poginuo
30.08.1994. godine na Paljeniku - Vlai, u
inu kapetana, na dunosti komandanta
bataljona 306. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

DELI, Omer, ENES


Roen 10.01.1967. godine u Travniku.
Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 708. lahke
brigade.

DELl, Meho, ENVER


Roen 01.07.1969. godine u s. Grabanta Jajce. Tekstilni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik jedinice "EI - mudahid".

88

ZLATNI LJILJANI
DELI, Meho, FIKRET
Roen

10.04.1961. godine u Sarajevu.


Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 4.
motorizovane brigade.

DELI, Abdulah, HALID


Roen

22.02.1965. godine u Zenici. Monter


centralnog grijanja. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 3.
manevarskog bataljona.

DELI, Mujo, HUSEIN


Roen

17.04.1950. godine u Mraviima


Doboj. VK livac. Poginuo 29.01.1993.
godine u Mraviima - Doboj , kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona u 373.
"slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno lll je dodijeljeno
1995. godine.
DELI, Ramiz, IZET
Roen

02.12.1946. godine u Vogoi.


Mainski tehniar. Poginuo 30.07.1993.
godine u Ugorskom - Vogoa, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta bataljona u
1. "slavnoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

DELI, Huso, MESUD


Roen

01.02.1974. godine u s.Baigovci ivinice. Nezaposlen. Poginuo 15.11.1992.


godine u s.Gorice - Brko, kao vojnik,
pripadnik "Spreanskog" bataljona. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.
DELI, Jusuf, MIRSAD
Roen

18.09.1967. godine u s. Borovnica Zavidovii. Radnik. Poginuo 17.09.1992.


godine u s.Borovnica - Zavidovii, kao
vojnik, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Zavidovii. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

89

ZLATNI LJILJANI
DELI,Mujo,NEDAD
Roen 21.09.1972. godine u Foi. Aktivno
vojno lice. Poginuo 13.06.1992. godine u
Donjem Kotorcu - Ilida, kao vojnik, na
dunosti komandira lnterventnog voda u 4.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

DELI, Reo, NEDIB


Roen 22.02.1967. godine u Osatici Srebrenica. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik Operativne grupe 8 - Srebrenica.

DELI, Reo, SADIK


Roen

30.04.1972. godine u Osatici Srebrenica. Poljoprivredni tehniar. Poginuo


06.06.1994. godine na ljivii1na - Vozua,
kao vojnik, na dunosti komandira desetine 2.
bataljona vojne policije. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

DELI, l\llujo, SALEM


Roen 22.05.1952. godine u Orahovici Konjic. Voza. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 443. brdske
brigade. -~~----~----_____,

l'

DELI, Edhem, SEAD


Roen 13.09.1954. godine u Goradu. Aktivno
vojno lice. Odlikovan ''Ordenom za vojne
zasluge sa zlatnim maevima" 1998. godine,
kao pripadnik Komande 2. korpusa i ratnim
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1995. godine.

DELIJA, Osman, MIRALEM


Roen 03.06.1959. godine u Zagradu Travnik. Rudar. Poginuo 12.07.1993. godine u
rejonu s. Prosja, kao vojnik, na dunosti
komandira Izviaka diverzantskog voda u
333. brdskoj brigadi. Ratno priznanj e "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

90

ZLATNI LJILJANI
DEMIR, Asim, NERMIN
Roen

19.12.1967. godine u Kaknju. Zidar.


Poginuo 11.07.1993. godine na Lokvi Vozua, kao vojnik, pripadnik 309. brdske
brigade . Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

DEMIROVI, Edhem, HALID- LIDO


Roen

26.08.1965. godine u Brkom.


Mainovoa. Ratno priznanje "Zlatni lj iljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik I 08.
motorizovane brigade.

DENJAGI, Safet,ALIJA
Roen

29.08.1965. godine u Bijeljini.


Fotograf. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 215.
"viteke" motorizovane brigade.

DERVIEVI, Vehbija, IBRAHIM


Roen

04.01. 1961. godine u Travniku.


Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine, kao pripadnik l.
"slavne" motorizovane brigade. Odlikovan
"Ordenon1 zlatnog ljiljana sa zlatnim

vijencem" 1997. godine. - - - - -

DERVIEVI, Bajn), SAFET


Roen

08.01.1969. godine u s.Graanica ivinice. Aktivno vojno lice - pilot. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 29.09.1993.
godine kao pripadnik Zrakoplovne grupe
Tuzla.

DERVII, Agan, BILAL


Roen

03.01.1968. godine u Jajcu. Radnik.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 7. muslimanske brdske
brigade. ,___ _ _ _ _ - - -

91

ZLATNI LJILJANI
DERVII,Alija, VAHID
Roen

22.01.1968. godine u Jajcu. Aktivno


vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik 17. "slavne"
krajike brdske brigade.

DIDIK, Osman, ASIM


Roen 05.02.1959. godine u Glavatievu ft : .
.. "
Konjic. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
,.ii;"'~
1995. godine kao pripadnik 450. lahke
brigade. - - - - - - - - - - - - ~

DIVLJANOVI, Selim, LATIF


Roen

06.01.1970. godine u Donjem Lukavcu


- Gradaac. Aktivno vojno lice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 217. "viteke" brdske brigade.

DIVOVI,Asim, SULJO
Roen

17.03.1967. godine u Trnovu.


Graansko lice u vojsci. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 182. brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

DIZDAREVI, Vehid, FERID


Roen

05.06.1958. godine u s. Batovo ajnie. Slubenik. Poginuo 10.02.1994.


godine kod Kusjevrana - ajnie, kao vojnik,
na dunosti naelnika taba 43. drinske udarne
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthurnno mu je dodijeljeno 1995. godine.
~
.

-
I

92

DIZDAREVI, Zahid, MEHO


Roen

16.08.1965. godine u s. Vrsje- Zenica.


Rudarski tehniar. Nestaol5.06.1995. godine na
Ravnom Naboiu - Ilija, u inu kapetana, na
dunosti komandira ete 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" mu je dodijeljeno
1996. godine.

-~

ZLATNI LJILJANI
DIZDAREVI, Ramiz, MUSTAFA-ZUBAN
Roen 06.01.1945. godine u Sarajevu.
Autoelektriar. Poginuo 17.O1.1994. godine na
Grbavici - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 15.
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

DIZDAREVl, Hamdo, REDEP


Roen 23.05.1970. godine u Oracu - Biha.
Tekstilni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
501. "slavne" brdske brigade.

DIZDAREVI, lbrahim, SEAD


Roen 09.03.1965. godine u Mrazovcu Buim. Graevinski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

DIZDARl, Osman, SALIH


Roen 12.09.1962. godine u Bihau.
Ugostiteljski radnik. Poginuo 20.03.1993.
godine na Grabeu, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 2. bihakoj pjeadijskoj
brigadi. Posthumno odlikovan "Ordenom
zlatnog grba sa maevima" i ratnim
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine.

DJEDOVI, Hrusto,ALMIR
Roen 10.11.1972. godine u ajniima.
Poginuo 08.12.1992. godine u Nedariima Sarajevo, kao vojnik, pripadnik I OI.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

DJEDOVI, Began,AMIR
Roen 21.08.1973. godine u s.Sladna Srebrenik. Nezaposlen. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 21. pjeadijske brigade.

93

ZLATNI LJILJANI
DLAKI,Alija, SALEM-KULJE
Roen 31.01.1955. godine u Lugu - Jablanica.
Mainbravar. Poginuo 30.06.1993. godine na
planini Bokevici, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 4. bataljonu vojne policije.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

DOBRAA,Asim,AZIZ
Roen

16.04.1960. godine u s. Vragolovi Rogatica. Doktor medicine. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 1. rogatike brigade. - - - - - - - - - - - - -

DOLOVI, Mehmed, OMER


Roen 09.10.1959. godine u Rudom. Poginuo
27.01.1993. godine na Sokolju - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 2. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

DOLJANI, Sabit, MIRSAD


Roen 25.10.1964. godine u s.Rubinii - Han
Pijesak. Potar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
244. brdske brigade. - - - - - - - - - - - -

DOMAZET, Fadil, EDIN


Roen 26.12.1970. godine u s. Biljani - Klju.
u1narski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 51 O.
oslobodilake brigade.
DOMUZ, Stojan, EDOMIR-EDO
Roen 30.03.1969. godine u Binjeevu Hadii. Policajac. Po ginuo 30.07 .1992.
godine na Rogoju - Trnovo, kao vojnik, na
dunosti komandira izviaka diverzantskog voda, pripadnik Ministarstva
unutranjih poslova RBiH. Posthumno
odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
maevima" 1994. godine i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1992. godine.

94

ZLATNI LJILJAN!
DRLJEVI, Huso, MEHO
Roen

05.08.1941. godine u Kopaima Gorade. Radnik. Poginuo 16.06.1995 . godine


na Sjenokosu - Gorade, kao vojnik, na dunosti
komandanta bataljona, naelnik taba, ujedno i
zamjenik komandanta 831. lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.

DRLJEVI, Halil, SEMIR - LOVAC


Roen

15.05.1963. godine u Mostaru.


Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade. ----------~---'

DROBAC, Borivoje, NEBOJA


Roen 12.05.1962. godine u Sarajevu.
Elektriar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik I. "slavne"
motorizovane brigade.

DUBRAVAC, Mujo, ERMIN


Roen 16. l 0.1972. godine u s. Kovai Zavidovii. Zidar. Poginuo 12.11.1993. godine
na Kamenici - Zavidovii, kao vojnik diverzant, pripadnik 320. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

DUBRAVAC, Salih, KASIM


Roen 30.04.1967. godine u Kraevu - Teanj.
Radnik. Poginuo 10.09.1995. godine na
Vozukom ratitu, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik 375. oslobodilake
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

DUBRAVI, Nedad, KENAN

'

'

Roen

19 .08.1962. godine u Sarajevu. Poginuo


13.10.1992. godine na Otesu - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 2. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine. .___ _ __

95

ZLATNI LJILJANI
DUI,Abdulj, ZAMO
Roen

08.02.1967. godine u Plavu. KV araner.


Poginuo 24.09.1994. godine na Jasenu - Vare,
kao vojnik, na dunosti komandanta
manevarskog bataljona u 1OI. motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

DUDI, ukrija, MIRSAD


Roen

O1.11.1962. godine u s. Osmae Srebrenica. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Operativne grupe 8 - Srebrenica.

DUDO, Hamdija, HAMID


Roen

08.05.1963. godine u s. Kolunu- Foa.


Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Gardijske
brigade.

DUPOVAC,Sulejman,HAMID-HAE
Roen

09.09.1956. godine u Ljuboviima Hadii. Radnik. Poginuo 21.03.1993. godine u


Donjem Kotorcu - llida, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta Specijalne jedinice za
posebne namjene "Crni labudovi". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

DURAKOVI,Abdija,ALIJA-GUMENI
Roen

03.05.1967. godine u Elkasovoj


Rijeci - Buim. Mainski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 505. "viteke"
motorizovane brigade.

DURAKOVI,Alija,AMIR
Roen 29 .07 .1966. godine u aevci -

Olovo. Vjerski slubenik - imam. Umro u


Zagrebu 01.07.1993. od posljedica
ranjavanja, bio vojnik diverzant u I l O.
"slavnoj" olovskoj brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno l 994. godine.

96

'

"
#

'
f

ZLATNI LJILJANI
DURAKOVI,Alija, DEMO
Roen

19.03.1962. godine u Mostaru. Upravni


tehniar. Poginuo 03 .12.1993. godine u
antievoj ulici - Mostar, kao vojnik,
pripadnik 41. "slavne" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.
DURAKOVI, Zarif, HASAN
Roen

22.05.1953. godine u Bagu - Buim.


Graevinski preduzima . Poginuo 07.10.1992.
godine na orkovai - Buim, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik Buimske
udarne muslitnanske pjeadijske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

DURAKOVI, Mehmed, KENAN


Roen

03.04.1972. godine u Bihau. Student


geodezije. Poginuo 22.07.1994. godine na
Kestenovakoj glavici - Velika Kladua, kao
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

~f

DURAKOVI, Muhamed,NEDAD
Roen

15.07.1963. godine u Bugojnu. Loa.


Ratno priznanje "Zlatni liljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 707. "slavne" brdske
brigade.

DURAKOVI, Read, NEDAD-DADA


Roen

21.12.1956. godine u Visokom.


Trgovac. Poginuo 11.06.1992. godine na
Vlajikoj kosi - Visoko, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta za logistiku
2. odreda Opinskog taba Teritorijalne
odbrane Visoko. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

DURAKOVI, Hasan, SEAD


Roen

12.06.1967. godine u Bihau. Aktivno


vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 50 I.
"slavne" brdske brigade.

97

ZLATNI LJILJANI
DURAKOVI, Nurija, SENAD
Roen 29.03.1964. godine u s.Gornja Koprivna Cazin. Ekonomski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 503. "slavne" brdske brigade.

DURI,Asim, MEHMED
Roen 06.07.1958. godine u Foi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 181 . bonjake brdske brigade.
Poginuo 30.06.1995. godine na Luev iku Treskavica, u inu natporunika, na dunosti
zamjenika komandanta bataljona u 181.
bonjakoj brdskoj brigadi.

DUVNJAK, Huso, EFU<


Roen 29.06.1962. godine u s. Lisac Novom Travniku. Ekonomski tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 314. brdske
brigade. Poginuo 04.06.1995. godine na
Trenjevoj kosi - Tesli, u inu
natporunika, na dunosti pomonika

komandanta bataljona za obavjetajne


poslove.
DAFERAGI, Asim, SAFET
Roen O1.01.1955. godine u Bogoviima Pale. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 2. brdske brigade. ------~------

DAFI, Muharem, DEVAD


Roen 23.01.1960. godine u s. Donji Rainci Kalesija. Bravar. Poginuo 12.06.1 992. godine u
s.Brezik - Kalesija, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 205. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

DAFI, lbrahim, EDIB


Roen

26.11.1966. godine u Rogatici. Zavrio


srednju kolu. Poginuo 16.06. 1995. godine u
s.Vraalica - Rogatica, kao vojnik 85 1. "slavne"
lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

98

ZLATNI LJILJANI
DAFI, Nezir, ESAD
-Roen

07 .12.1948. godine u s. Buci - Visoko.


Ta.xi voza. Poginuo 10.06.1993. godine u
rejonu Mali Tmovci - Visoko, kao vojnik, na
dunosti komandira voda Odreda "Abdullatif'
- Opinskog taba Teritorijalne odbrane
Visoko. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

DAFI, Vejsil, HAMZA


Roen

12.08.1950. godine u s.Bukovci Busovaa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade. - - - - - --~

DAFI,Arif,KERIM
Roen

25 .12.1962. godine u Sarajevu.


Mainski ininjer. Poginuo 17.09.1992. godine
kod kamenoloma Krupac - lgman, kao vojnik,
na dunosti komandanta bataljona u 4.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

DAFI, Raif, RAMIZ


Roen

29.10.1971. godine u Sarajevu.


Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiijan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 135.
brdske brigade.

DAFO, Osman,ALMIR-HORAC
Roen 21.11.1973. godine u Pribavi Graanica. Automehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 221. brdske brigade.

DAFO, Dafer, BAJRO


Roen 09.11.1940. godine u Foi.
Kali oni ar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio I 994. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro" 4. motorizovane brigade.

99

ZLATNI LJILJANI
DAJI, Mustafa, DEVAD
Roen

05. l 0.1969. godine u Konjicu. Ramo


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 4. izviako diverzantskog
bataljona.

DAKA, Idriz, SEAD


Roen 03.02.1976. godine u Hamburgu Njemaka. Uenik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade.

DAMALIJA, Hamid, ENVER


Roen 10.06.1963. godine u s.urevo - Foa.
Ekonomski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 82.
brdske brigade.

DAMALIJA, Abid, ZIJAD


Roen 09.03.1967. godine u Foi. KV voza.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 31 O. brdske brigade.

DAMBI, Rifet, IZET


Roen

01.09.1962. godine u s.Dobmja - Tuzla.


Aktivno vojno lice - aviotehniar. Poginuo
07.05.1995. godine na lgritima - epa, u inu
natporunika, na dunosti komandira voda l.
zrakoplovne brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.
DANANOVI, Muhamed, MU RIS
Roen

O1.01.1971. godine u Rogatici. Tehniar


- nezaposlen. Poginuo l 0.02.1994. godine na
Kusjevranu - ajnie, kao vojnik, na dunosti
komandira lzviako diverzantske ete 43.
drinske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthmnno mu je dodijeljeno 1995. godine.

100

ZLATNI LJILJANI
DANI, Ismet, MIRZET
Roen

01.05.1970. godine u s.Ljenobud Srebrenik. Nezaposlen. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 21. pjeadijske brigade.

DANKO, Ekrem, FAHRUDIN


Roen 26.06.1971. godine u Sarajevu.
Rukovalac graevinskih i pretovamih maina.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 1O1. brdske brigade.

DANKO, Fehim, MIDHAT


Roen 02.01.1965. godine u s.Puri - Foa.
Poginuo 26.03.1994. godine na Humki Gorade, kao vojnik, na dunosti komandira
voda u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

DANKO, Bego, EMSO


Roen 06.01.1965. godine, s.Dankii Viegrad. Tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 81.
divizije Ko V.

DEHVEROVI, lbro, RAMIZ


Roen 05.10.1974. godine u Cazinu. Uenik.
Poginuo 13.10.1993. godine na Kruici Vitez, kao vojnik, pripadnik 17. "slavne"
krajike brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1993. godine.
DEMI, Huso, HALIL
Roen 19.04.1963. godine u Donjoj Bjenjoj Nevesinje. Ekonomski tehniar. Poginuo
20.09.1993. godine u Brankovcu - Mostar,
kao vojnik, na dunosti komandantJ
mjeovitog artiljerijskog diviziona u 41.
"slavnoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

101

ZLATNI LJILJANI
DIDI, Sulejman, AHMET
Roen 17 .O l.195 l. godine u Zenici. Metalurg.
Poginuo 29.06.1994. godine u s .lmamovii Zavidovii, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 303. brdskoj brigadi .. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.
DIHO, amil, EKREM
Roen 20.05.1972. godine u Ravnicama-'
Mostar. Auton1ehaniar. Poginuo 13.07.1993.
godine u Gubavici - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandira desetine, pripadnik 41.
"slavne" motori7.ovane hrigade . Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine. - - - - - - - - - - - -

DIHO, Mustafa, EMIN


Roen 20.04.1969. godine u Draevicama Mostar. Student. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
441. "slavne" motorizovane brigade.

DIHO, Salko, RAMlZ


Roen 07.06.1959. godine u Draevicama Mostar. Student. Poginuo 12.08.1995. godine u
Podveleju - Mostar, u inu kapetana, na
dunosti pomonika komandanta 449. istono
- hercegovake brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno l 996. godine. - - - - - -

DINDO, Ramo, JASMIN


Roen 25.01.1969. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Ratno priznanje dobio
1993. godine kao pripadnik I. "slavne"
motorizovane brigade. Poginuo 14.11.1994.
godine u Foanskoj ulici - Vogoa.

DINO, lbro,AMIR
Roen 02.04.197 l. godine u Sarajevu.
Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 4.
"viteke" motorizovane brigade . ..__

102

ZLATNI LJILJANI
DINO, Mujo, SENAD - SENO
Roen 06.10.1969. godine u Gornjem
Papratskom - Jablanica. Aktivno vojno lice ininjer. Poginuo 16.09 .1993. godine u
s.Hudutsko - Prozor, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta 44. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthmnno
mu je dodijeljeno 1994. godine.
DUBUR, Musa, AMIL
Roen 22.06.1963. godine u Gacku.
Elektriar. Poginuo 30.06.1993. godine u
Bijelom polju - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik
Samostalnog bataljona "argan". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

DUBUR, Zaim, EDHEM -EKO


Roen 25.03.1954. godine u Gacku. Poginuo
15.06.1992. godine na Stupu - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona u
102. motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1993. godine.

ELILOVI, Mustafa,AZER
Roen

26.04.1967. godine u Mostaru.


Aviomehaniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade.

ELILOVI, Suno, UZIER- DANA


Roen

18.05.1957. godine u s.Kuice Hadii. Drvni tehniar. Poginuo 25.07.1994.


godine na Borovoj glavi - Vranii, u inu
kapetana, na dunosti komandira ete u 149.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

ELKO,

lbrahim, ZIFET - PIO


Roen 19.06.1971. godine u Vraniima Hadii. Graevinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine
kao pripadnik 9. brdske brigade.

----103

ZLATNI LJf LJANf


IDALIJA, Asim, ASMIN
Roen

27.05.1970. godine u Sarajevu.


Tehniar drumskog saobraaja. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 141. lahke brigade.

IP, Hilmo, SEAD


Roen

07.08.1965. godine u Viegradu. Mainski


tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"dobio
1994. godine kao pripadnik 2. "viteke"
motorizovane brigade.

IVER, aban, EDIN


Roen

14.11.1973. godine u Gobelovini Konjic. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1994. godine kao pripadnik 45. brdske brigade.

OGI, lbrahim, HIMZO


Roen 11.09 .1951. godine u Ruevicama Teartj. Ekonomski tehniar. Poginuo
24.06.1993. godine na Crnom vrhu - Teanj, kao
vojnik, na dunosti komandanta Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Teanj. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthmnno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - -

UDERIJA, Safet, OSMAN


Roen

03.01.1958. godine u s.Susjeno - Foa.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 182. "viteke"
lahke brigade.

ULBI, Nusret, RUSMIR


Roen 11.07.1955. godine u Sarajevu. Monter
centralnog grijanja. Poginuo 15.11.1992. godine
na Borijaina - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 2. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no mu je
dodijeljeno 1992. godine. rr;,~.,,..........-~....----......,_._...,~:'

104

ZLATNI LJILJANI
ULI, Salih, ARIF
Roen

07.05.1956. godine u Mrazovcu Buim. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
505. "viteke" brdske brigade.

ULI, Muhamed, REFIK- KUNDA


Roen 24.01.1959. godine u Graani ci. Zidar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 222. bonjake
oslobodilake brigade.

EFENDI, Hajrudin, HADO


Roen, 02.03 .1936. godine u Zaborku ajnie. Magistar ekonomskih nauka. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine
kao predsjednik Opine Gorade.
~ ill!llll, '.{
"

ELI, Rasim, MEVLIDA


Roena 29.06.1963. godine u Derventi.
Radnik. Poginula 28.07.1993. godine na
Golom brdu - lgman, kao vojnik - bolniar,
pripadnik 4. n1otorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno joj je
dodijeljeno 1994. godine.

ELKASOVI,Ahmet,AGAN
Roen 28.09.1962. godine u s.Lubarda Buim. Saobraajni tehniar. Ratmo priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

~
*~

EMINAGI,Adil, SAA
Roen 30.05.1964. godine u Mostaru.
Programer. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade.

105

ZLATNI LJILJANI
EMRI, Hasan, HAMDIJA
Roen

04.05.1968. godine u Mrazovcu Buim. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1995. godine kao pripadnik 505.
"viteke" brdske brigade.

EMUI, Ramiz, ZIJAD-ZIKO


Roen

10.09.1970. godine u s. Ledinii - Jajce.


Graevinski tehniar. Poginuo 15.06.1995.
godine na Ravnom Naboiu - Ilij a, u inu
kapetana, na dunosti komandira ete 7.
"viteke" muslimanske oslobodilake brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.

FALJI, Rifet, ELVIR


Roen

13 .10.1973. godine u Zavidov iima.


Programer. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 318. brdske
brigade.

FATI, Jusuf, ALMIR


Roen

06.10.1972. godine u Budoelju - Vare.


KV tokar. Poginuo 21.12.1993. godine na
Velikom humu - Zenica, kao vojnik, na dunosti
komandira odjeljenja u 122. lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

FATI, Mujo, HARIS


Roen

31. l 0.1966 u Sarajevu. Student. Poginuo


08.06.1992. godine na ui - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandanta za
sigurnost Odreda "Vele ii". Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1993. godine.

FATI, Salko, OSMAN


Roen

04.01.1971. godine u Sarajevu. Student.


Poginuo 07 .12.1992. godine na Trebeviu, kao
vojnik, pripadnik 2. samostalnog bataljona.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

106

ZLATNI LJILJANI
FATKI, ulaga, KADIR
Roen 27.07.1956. godine u s.Gate - Biha.
Graevinski radnik. Poginuo 13.12.1993.
godine u s.turli - Velika Kladua, kao
vojnik, na dunosti komandira voda
minobacaa, pripadnik 502. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

~
~~~?
~;

FAZLI, Smajo, EDIN


Roen 07.07.1968. godine u s.Brutusi Trnovo. VKV mesar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro" - 4.
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - -

FAZLI, Ragib, HAMDIJA-EPA


Roen 30.03.1972. godine u s.Borovac Rogatica. umarski tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine, kao pripadnik 182. brdske brigade.

FAZLI, lbrahim, !BRICA


Roen 18 .11. 1941. godine u Rudom.
Graevinski tehniar. Ratno prizna.nje "Zlatni
ljiljan" dubiu 1993. gudim~ kau pripadnik
Komande 1. korpusa.

FAZLI, Began, ISHAK- ISKO


Roen 13.10.1970. godine u Kozarcu. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 510.
oslobodilake brigade.

. , . , I

FAZLI, Mustafa, MUSTAFA


Roen 07.10.1963. godine u s.iprage - Kotor
Varo. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
komandant 727. "slavne" brdske brigade.

107

ZLATNI LJILJANI
FAZLI, Omer, REFIK
Roen 24.01.1967. godine u Velikoj Kladui.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 320.
brdske brigade.

FEJZI, Osman,AZIZ
Roen

07.09.1964. godine u Zavidoviima.


Mainski tehniar. Poginuo 24.06.1993. godine
u s.Petruii - Zavidovii, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 318. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

FELI, Hasan,ASIM
Roen 30.06.1964. godine u s.Gata - Biha .
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 502. "slavne"
brdske brigade.

FERHATOVI, air, INAS- MAAR


Roen

14.04.1959. godine u s.Kraii Gorade. Radnik. Poginuo 30.10.1992.


godine na Dublju - Gorade, kao vojnik, na
dunosti komandira ete 1. drinske udarne
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine. --------~-----'

FERHATOVI, Suljo, MU HAREM


Roen 06.09.1972. godine u s.Tarevo Kladanj. Nezaposlen. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 121. brdske brigade.

FERJZ, Hasan, MERZUK


Roen 20.07.1968. godine u Sarajevu.
Poginuo 25.05.1992. godine u Ugorskom Vogoa, kao vojnik, pripadnik 1.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

108

ZLATNI LJILJANI
FERIZOVI, Muhamed, ZIJAD
Roen 15.06.1964. godine u s.Graanica ivinice. Bravar. Poginuo 09.10.1992. godine
u s.Gorice - Brko, kao vojnik, pripadnik
"Spreanskog " bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

FETAHOVI, Muhamed, EDIN


Roen 22.08.1958. godine u Sarajevu.
Medicinski tehniar. Poginuo 30.07.1993.
godine na ui - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 2. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthunmo mu je dodijeljeno
1993. godine.

FIDAHI, Salko, MIRSAD


Roen

r/~ .
. .,_ ,;,~ t
, '" .... '>f'

. '
( ,.. i";.

20.01.1953. godine u Tuzli. Pravnik.


Poginuo 22.03.1995. godine u rejonu Stolica Majevica, u inu majora, na dunosti
naelnika taba 251. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

FIEKOVI,Ahmet, MIRSAD
Roen

18.11.1949. godine u Tuzli. Voza.


Poginuo 04.04.1993. godine u Kladnju, kao
vojnik, pripadnik 2. logistike baze 2.
korpusa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

FOAKOVI, Fehim, NERMIN


Roen 02.01.1967. godine u i vinicama.
Mainski tehniar. Poginuo 25.10.1993.
godine u s.ehovii - Olovo, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta Bataljona za
obavjetajne poslove u 2 1O. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
111u je dodijeljeno 1993. godine.
FRANJI, Ilija, IMUN
Roen

17.05.1964. godine u Sarajevu.


Poginuo 1O.I0.1992. godine na Stupu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l 02.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

109

ZLATNI LJILJANI

FUKO, Smajo, HAJRULAH- KLJUKA


Roen 15.03.1956. godine u s.Dub - Travnik.
Rudar. Poginuo 24.09.1994. godine na
Policama - Vlai, kao vojnik, na dunosti
izviaa - diverzanta, pripadnik 306. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

GABELA,Adem, SEAD
Roen O1.11.1961. godine u Goradu.
Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
81. divizije Ko V. - - - - - - - - - - - - -

GACKA, Hasan, BEKTO


Roen 27.12.1956. godine u Viegradu.
Graevinski tehniar. Po ginuo 29.10.1992.
godine u Donjoj Lijeski - Viegrad, kao
vojnik na dunosti komandira Interventnog
voda 31. drinske udarne brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

GAANOVI, Salih, EDJN


Roen 16.12.1964. godine u Sarajevu.
Trgovac. Poginuo 24.09.1994. godine na
Jasenu - Breza, kao vojnik, na dunosti
komandira voda Gardijske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

GAEVI, Mehmed, DEVDET


Roen 17.07.1955. godine u eliu. Mesar -

privatnik. Poginuo 20.09.1995. godine na


Stuparima - Ozren, u inu natporunika, na
dunosti komandira voda vojne policije,
pripadnik 254. "slavne" brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.
GADO,Alija, EMIN
Roen O1. O1. 1964. godine u Tu ilima Trnovo. MetalostrUJgar. Poginuo 29.09.1995.
godine na Krupcu - Glavatievo, kao vojnik,
pripadnik 450. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

110

ZLATNI LJILJANI
GAGULA, Jusuf, HARIS
Roen

11.10.1969. godine u Bodareviima


- Konjic. Poginuo .11.06.1993. godine u
Buturovi polju - Konjic, kao vojnik,
pripadnik 45. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

GAGULA, Sulejman, NIJAZ


Roen

03.05.1962. godine u Rodiima Jablanica. Mainbravar. Ratno priznanje


"Zlatni ljilj an" dobio 1996. godine kao
pripadnik 444. brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

GAKI, Mujo, SENAD


Roen

23 .02.1967. godine u Gakiima Konjic. Poginuo 20.07.1993. godine u


umininama - Konjic, kao vojnik, pripadnik
43. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.
GALIJAEVI, Mahmut, ENES
Roen 02.01.1940. godine u Tenju. Mainski
tehniar.

Poginuo 24.11.1993. godine u Tenju,


na dunosti vojnog kontrolora kvaliteta
proizvoda NVO, pripadnik Odjeljenja
Ministarstva odbrane Teanj. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1994. godine.

GANI, Nezir, MUHAMED


Roen

10.08.1957. godine u Kokoiima Vare. Rukovalac rudarskih strojeva.


Poginuo 20.04.1?93. godine na Lisovu brdu
- Visoko, kao vojnik diverzant, pripadnik
122. lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

GARANKI, Hamdo, HUSO


Roen

27.09.1965. godine u s.Bee Zavidovii. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
328. brdske brigade. --~~~---

111

ZLATNI LJILJANI
GARIBOVI, Omer, ISMET
Roen

09.10.1963. godine u Vitinici Zvomik. Mainski tehniar. Poginuo


10.05.1992. godine u Zaseoku - Zvomik, kao
vojnik - izvia, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Zvomik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

GARIBOVI, lsmet, MUZIJET


Roen 17.03.1970. godine u Vitnici - Zvomik.
Elektriar. Ratno priznanje "Zlatni lj iijan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 1. "slavne"
brdske brigade "Hajrudin Mei".

GAI, Ramiz, FARUK


Roen 06.04.1971. godine u Brkom. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 215.
"viteke" motorizovane brigade.

GATAN, Dervo, ESAD


Roen 22.07.1964. godine u Rabini Nevesinje. Radnik. Poginuo 22.09.1993.
godine u antievoj ulici - Mostar, kao vojnik,
na dunosti komandira ete u 41. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ijiljan" posthumno mu je <lo<lijclj1;:no 1994.
godine. - - - - - - - - - - - - - - "

GAZIBARA, Emsud, NEDAD- PEO


Roen 06.09. 1968. godine u Visokom.
Poljoprivredni tehniar - nezaposlen. Poginuo
27.04.1992. godine kod Cvjetkovia kue Visoko, kao vojnik, pripadnik "Patriotske
lige" Visoko. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

GAZIBERA, Hado, ZLATA


Roena 17.05.1957. godine u Starom
Majdanu - Sanski Most. Tekstilni tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobila
1994. godine kao pripadnik 108.
motorizovane brigade.

112

,.._~
_.....__ __

ZLATNI LJILJANI
GAZIBEGOVI, Mustafa, HIDAJRoen 07.05.1961. godine u Graanici.
Aktivno vojno lice - pilot. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik Zrakoplovne grupe Biha.

'

-. ...

:;.,..

GERZI, Munib, EFIK


Roen 05.07.1967. godine u s.Ostrunica Bosanska Krupa. Drvni tehniar. Poginuo
29.06.1994. godine na Kranama- Peigrad Cazin, kao vojnik, na dunosti komandira
desetine, pripadnik 511. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthmnno mu je dodijeljeno 1994. godine.

GLUHI, Zuhdija, MIRZAD


Roen 27 .05.1975. godine u Zenici. Uenik
Ugostiteljske kole. Poginuo 08 .06.1993.
godine u s.Ovnak - Zenica, kao vojnik,
pripadnik 314. oslobodilake brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodjeljeno 1993. godine.

GLUMAC, Meho, ALIJA


Roen 19.01.1959. godine u s.Oraac - Biha.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 5.
bataljona vojne policije.

GOBELJI, Abdulah, SAKIB


Roen O1.12.1967. godine u Go belji Vlasenica. Nezaposlen. Poginuo 26.09.1995.
godine na Ozrenu, kao vojnik, na dunosti
komandira desetine u 9. muslimanskoj
oslobodilakoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

GODINJAK, lbro, EDHEM


Roen 20.12.1951. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine
kao pripadnik MUP-a.

113

ZLATNI LJILJANI

GODINJAK, Bajro, ISMET


Roen 17.03.1973. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik l 02. motorizovane brigade.

GODINJAK, Bajro, SENAHID-DUGI


Roen 24.06.1971. godine u Godinji Trnovo. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 4. "viteke" motorizovane brigade.

GOGI, Sead, HAMID-GOGO


Roen

24.02.1968. godine u Tuzli.


Au toelektriar. Poginuo 28.08.1992. godine na
Dobonici - Smolua, kao vojnik na dunosti
komandira voda "Sprean skog" Odreda.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

GOJAK, Mulko, JUSUF-JUKA


Roen 07.03.1952. godine u Prijepolju.
Upravni tehniar. Poginuo 12.01.1993. godine
na ui - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 1 . "slavnoj" motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine. - -

GO RAN, Jzet, NAFIZ- HAFO


Roen 03.01.1962. godine Seliima - Travnik.
KV freza. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 312.
"slavne" brdske brigade.

GOSTO,Adem, NUSRET
Roen 11.05.1973. godine u Podveleju Mostar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade.

114

.".

ZLATNI LJILJANI
GRABOVICA, Galib,ANER
Roen 06.08.1974. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Poginuo 27.06.1993.
godine na Sedreniku - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 9. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1997. godine.

GRABUS, Hasib, DERVI


Roen 11.05.1958. godine u s.Gluha
Bukovica - Travnik. Ovar. Poginuo
03.04.1994. godine na Meokrnju - Vlai ,
kao vojnik, pripadnik 727. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1995. godine.

GREBO, Husein, MUHAMED


Roen 06.02.1954. godine u Sarajevu. Voza
viljukara. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 141. lahke
brigade.

GRIZOVI, Salko, ASIM


Roen 15.07.1965. godine u s.iljevo -

Nevesinje. Metalogloda. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 449. istono - hercegovake brdske
brigade.

GRIZOVI, Meho, MIMO


Roen 04.12.197 l. godine u Nevesinju.

Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
Komande 4. korpusa.

GROMILA, Safet, ABID


Roen 01.10.1958. godine u s. lpota - Jajce.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
305. "slavne" brdske brigade.

115

ZLATNI LJILJANI
GROI, Husein, ZUHDIJA
Roen 14.04.1966. godine u Mrazovcu Buim. Zidar. Podlegao od posljedica
ranjavanja 10.07.1995. godine u RMC Biha , u
inu nadvodnika, na dunosti komandira ete u
505. "vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthu1nno n1u je
dodijeljeno 1995. godine.
GULAMJ, lbro, DEMIR
Roen O1.03.1968. godine u eriima - Zenica.
Zemijoradnik. Poginuo 07 .11.1994. godine na
Velji - Podjezero - Tesli, kao vojnik diverzant, pripadnik 330. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
clodijeljeno 1994. godine. - -

GUNJARI, Fazlo,AVDO
Roen 09.09.1969. godine u s. Turii
Travnik. Elektromehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni Jjiijan" dobio 1993. godine kao
pripadnik 312. brdske brigade.

GUSJENAC, ahman, HUSEIN


Roen 31.10.1956. godine u Zelinji Donjoj Gradaac. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik l 07. "viteke" motorizovane
brigade. ------------~

GUO, Alija, RAID


Roen 02.11.1961. godine u Brkom. Radnik.
Poginuo 02.05.1993. godine na Maoi - Brko,
kao vojnik, na dunosti komandira ete 3.
bataljona u 108. motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

GUTI, Mehmed, ISMET


Roen O1.01.1971. godine u Tojiima Kalesija. Mainski tehniar. Umro 15.07.1995.
godine u bolnici Tuzla, od posljedica
ranjavanja na Vukovini - Kalesija, u inu
kapetana, na dunosti naelnika ininjerije u
241. "slavnoj" muslimanskoj lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine . .___ _

116

ZLATNI LJILJANI
HABIBIJA, Uzeir, OSMAN
Roen 31.07 .1970. godine u Ribiima Konjic. Ratno priznanje '' Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 443. brdske
brigade.Poginuo 02.07.1995. godine u
Hadiima, u inu natkapetana, na dunosti
ko1nandanta bataljona.

HABIBOVI,Nazif, FETAH
Roen

10.09.1968. godine u s.Baljevine Mrkonji Grad. Trgovac. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 727. "slavne" brdske brigade.

HABIBOVI, Nazif, HILMO


Roen 16.02.1949. godine u s.Radmilovii Gorade. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1997. godine kao pripadnik I.
drinske udarne brigade.

~/ ~, '
,,,.

._.,

-.\
HABIBOVI, Nedib, ZAHID
Roen 02.05.1955. godine u Bo1j anu ajnie. Vodoinstalater. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 843. lahke brigade.

HADAJLIJA, Avdo, HALIL


Roen 16.09.1964. godine u s. unje - Konjic.
Poginuo 11.07 .1993. godine u lnau, kao
vojnik, pripadnik 445. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HADALI, Hamdo, MEHMED- PEDO


Roen 09.01.1961. godine u Cazinu.
Administrativni radnik. Ratno priznanj e
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 5. bataijona vojne policije.

117

ZLATNI LJILJANI
HADALI,Adem, SENAD
Roen 18.05.1963. godine u Prijepolju.
Poginuo 03. l 2.1993. godine u antievoj ulici
- Mostar, kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona u 41. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.
HADALI, A mir, SENAD
Roen 04.07.1959. godine u Prijepolju.
Mainski tehniar. Poginuo 17.07.1993.
godine na Stupu - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik I 02. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine. - - - -

HADIABDI, Osman, MUHAREM


Roen 15.12.1971. godine u Jajcu. Mainski
tehniar. Poginuo 30.06.1995. godine u
Podlugovima - llija, kao vojnik, na dunosti
referenta za obavjetajne poslove u 3 17.
"slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

HADIAHMETOVI, Abid, EDIN


Roen 18.05.1968. godine u Sarajevu. Student.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik Protivoklopne ete
"Britve", 4. motorizovane brigade.

HADIAHMETOVI, Mujo, HAMED


Roen 04.07 .1951. godine u s.Huseinovii Foa. Aktivno vojno lice. Podlegao od
posljedica ranjavanja O1.02.1993. godine u
Ratnoj bolnici Gorade, kao vojnik, na
dunosti naelnika taba l. drinske udarne
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

HADIAHMETOVI, Uzeir, MURIS


Roen 26.01.1969. godine u s.Huseinovii Foa. umarski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 80 l. lahke brigade.

118

ZLATNI LJILJANI
HADIAVDI, Namik, NEDAD
Roen

23.01.1968. godine u Pruscu - Donji


Vakuf. Student elektrotehnikog fakulteta.
Poginuo 17.03.1994. godine u rejonu Male
uljage - Donji Vakuf, kao vojnik, pripadnik
370. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HADI, Abid, DERVI- DEDO


~oen O1.12.1967. godine u s.Paraun -

Gorade. Mainski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 801.lahke brigade. - - - - - - - - -

HADI,Adi~ FIKRET
Roen

14.06.1971. godine u Brijesnici Velikoj


- Doboj. Konobar. Poginuo 22.08.1993. godine
na Begovoj Glavici - Doboj, kao vojnik, na
dunosti komandira voda 109. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.
HADI,Asim, FIKRET
Roen 14.06.1970. godine u Tursiima Zavidovii. Student Vie kriminalistike
kole. Poginuo 17. 12.1992. godine na Ljulju Karaii - Zavidovii, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta bataljona u Odredu
"Hajdarovii" Teritorijalne odbrane
Zavidovii . Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine. - - - - - -

HADI,Ahmet, HABIB- HABIBI


Roen

26.02.1964. godine u Kokotnici Doboj. Autoelektriar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 222. oslobodilake brigade.

HADI, Dervi, ISMET - MUTEVELIJA


Roen

07.03.1952. godine u Trnovu. Mainski


tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1993. godine kao pripadnik 5. inotorizovane
brigade.

119

ZLATNI LJILJANI
HADI, Dafer. MEHMED
Roen 19.04.1959. godine u Seljublju Kalesija. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 205. brdske
brigade.

HADI, Nezir, SAFET


Roen 28.08.1952. godine u Rudom. Poginuo
18.04.1992. godine u Vogoi - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandanta za
moral Opinskog taba Teritorijalne odbrane
Novi Grad - Sarajevo. Posthumno odlikovan
Ordenom heroja oslobodilakog rata" 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1992. godine.

HADI, Edhem, SAFET


Roen 07.08.1962. godine u Skugriima Vlasenica. Voza. Poginuo 12.02.1993. godine
u Cerskoj - Vlasenica, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u l. "ceranskom " odredu.
Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu
je dodijeljeno 1997. godine.

HADI, lsmet, SENAHID-DOKTOR


Roen

27.07.1969. godine u Kuli - Zvornik.


Medicinski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 9.
muslimanske oslobodilake brigade.

HADIKADUNI, Hasan, MIDHAT


Roen 20.12.1953. godine u Doboju. Ljekar specijalista - hirurg. Poginuo 24.07 .1993.
godine u Ratnoj bolnici u Tenju, na dunosti
ljekara - hirurga Ratne bolnice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

HADJKI, Ibriim, lMIR


Roen 01.03.1967. godine u s.Noajevii Kladanj. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
244. brdske brigade.

120

ZLATNI LJILJANI
HADIMEHEMEDOVI,Adil, MIRZA
..Roen 09.02.1967. godine u Tuzli. Apsolvent
Elektrotehnikog fakulteta. Poginuo
17.09.1992. godine na releju Stolice Majevica, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 250. oslobodilakoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

HADIMUHAMEDOVJ, Raif, EDIN


Roen 15.10.1969. godine u Gradacu.
Poljoprivredni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik I 07. "viteke" 1notorizovane
brigade.

HADIMURATOVI, Hamdija, IBRAHIM


Roen 22.03.1964. godine u Starom Mejdanu
- Brko. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik l 08. motorizovane brigade.

HADIPAI, Ilusein,ASIM
Roen 05.01.1971. godine u s.Pitaline Bosanska Krupa. Radnik. Poginuo
09.02.1994. godine na Gnnuko - srbijanskom
platou, kao vojnik, pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
HAFIZOVI, Kasim, MEHMED - EIH
Roen 13.01.1957. godine u Potoarima Srebrenica. Vjerski slubenik - imam. Poginuo
02.05.1994. godine u rejonu Apilja - Kladanj,
u inu majora, na dunosti pomonika
komandanta Bataljona za moral u 243.
muslimanskoj podrinjskoj lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.

HAFIZOVI, Mujo, ABAN


Roen 15.06.1967. godine u utici Srebrenica. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
120. lahke brigade "Crni labudovi".

121

ZLATNI LJILJANI
HAJDAREVI, Nusret, MELDIN
Roen

10.06.1972. godine u Gornjoj Tuzli Tuzla. Geoloki tehniar. Poginuo I 0.11.1993.


godine na Zvijezdi - Vare, kao vojnik, na
dunosti komandira odjeljenja u 250.
oslobodilakoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1995. godine.
HAJDAREVI, Hasan, MUHAMED
Roen

05.07.1967. godine u Busovai.


Profesor. Poginuo 15.06.1993. godine u rejonu
Busovake staje - Busovaa, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta Odreda
"Busovaa" - 333. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HAJDAREVI, Huso, OMER


Roen

15.09.1949. godine u Sokocu. Ratno


priznanje "Zlatni ijiijan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 2. "viteke" motorizovane
brigade.

HAJDAREVI, erif, RAHMAN


Roen

20.04.1958. godine u Pljevljima.


Mehaniar maina i alatljka. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 111. "viteke" brdske brigade.

HAJDAREVI, Nume, RAMIZ


Roen

~I

26.02.1963. godine u mjestu Vrse Gornji Vakuf. Poljoprivrednik. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 317. "slavne" brdske brigade.

J,
HAJDAREVI, Suljo, REMZIJA- DO
Roen

19.11.1959. godine u s. Tjentite - Foa.


Policajac. Poginuo 24.07.1993. godine u Fojnici,
kao vojnik, na dunosti komandira Izviako diverzantskog voda 31O. brdske brigade. Ratno
priznanj e "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

122

ZLATNI LJILJANI
HAJDAREVI, erif, SALKO
Roen 15.01.1956. godine u s. Gunjiii Pljevlja. Automehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 1. logistike baze.

HAJDI, Uzeir, HAJRUDIN


Roen 30.06.1970. godine u Oruama Maglaj. Aktivno vojno lice. Poginuo
21.05.1994. godine na Bukvi - Teanj, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta
202. "slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

HAJRI, Mehmed, AMIR


Roen 08.07.1962. godine u Doboju. KV
elektriar. Poginuo 12.07 .1992. godine u
Ularicama - Doboj , kao vojnik, na dunosti
komandira voda u Odredu " Doboj - Bosna".
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1995. godine.

HAJRI, Meho, DAFER


Roen 20.02.1961. godine u Strijeevu Vare. Rudarski tehniar. Poginuo 19.12.1992.
godine na Rokou - Vare, kao vojnik, na
dunosti kon1andira ete u 122. lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

. ,.. J

HAJRI, azim, SABIT


Roen 15.01.1952. godine u s.Kasapovii Novi Travnik. VK metalostrugar. Poginuo
05.06.1994. godine na iljkovcu - Travnik, u
inu kapetana, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona u 308. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.

HAJRUDINOVI, Mustafa, FIKRET


Roen 05.06.1968. godine u Dobrom Selu Buim. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
505. "viteke" brdske brigade.

123

ZLATNI LJILJANI

llALA,Alija,HALIL
Roen 24.03.1954. godine u s.Tihovii Vogoa. KV trgovac. Poginuo 26.04.1993.
godine na Naboiu - Ilija, kao vojnik, na
dunosti komandira voda u 126. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
HALILBAI, Zahir, ESAD
Roen 09.05.1947. godine u Tarevcima Modria. Aktivno vojno lice. Poginuo
04.04.1993. godine na Stariu - Kladanj, kao
vojnik, na dunosti zamjenika naelnika taba
Komande 2. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

HALILOVI, Salih, ASMIR


Roen 04.04.1966. godine u Kotorskom Do boj. Metalo brusa. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
224. brdske brigade.

HALILOVI,Ahmed,AVDIJA
Roen 15.04.1969. godine u Medojeviima Ilija. KV tokar. Poginuo 12.11.1992. godine u
rejonu Gajine - Ilija, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 126. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljilj an" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

HALILOVI, Osmo, JUSO


Roen 21.06.1945. godine u Zukiu Kalesija. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
245. brdske brigade.

llALILOVI, Salko, MIRA.LEM


Roen 02.01.1947. godine u Lukavcu.
Saobraajni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 223.
brdske brigade.

124

ZLATNI LJILJANI
HALILOVI, Began, MUJO
Roen 04.01.1975. godine u Krieviima Zvomik. Uenik. Poginuo 02.07.1992. godine
u aklavici - Zvomik, kao vojnik, na dunosti
komandanta Odreda u 1. teoanskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

HALILOVI,Abid, NEZIM- MUDERIZ


Roen 15.03.1965. godine u epi. Vjerski
slubenik - imam. Odlikovan "Ordenom
zlatnog grba sa maevima" 1997. godine i
ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994.
godine kao pripadnik 4. muslimanske lahke
brigade.

HALILOVI, Osman, REID


Roen 07.11.1965. godine u s. Medojevii Ilija. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 126. lahke
brigade.

,)
HALILOVI, Ferid, SAMIR
Roen 29.10.1975. godine u Gradacu.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 143.
brdske brigade.

HALILOVI, Huso, ZULFER


Roen 03.12.1963. godine u s.Pau - Kladanj.
Lugar. Poginuo 26.04.1993. kod s. Pelemi Kladanj, kao vojnik, pripadnik 12 l. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

HALIMANOVI, Reid, EFIK


Roen 07.09.1960. godine u Han Pijesku.
Graevinski tehniar. Poginuo 28.12.1992.
godine na Mujkia brdu - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti komandira voda u 7.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

125

ZLATNI LJILJANI
HALKI, Redep, NIJAZ- GROM
Roen

07 .06.1971. godine u Podgredini Cazin. Strojar. Poginuo 05 .12.1993. godine u


s.trulika Platnica - Cazin, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandira ete, pripadnik
517. Jahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

HAMBAI, Muharem, SEAD


Roen

15.01.1959. godine u Klokotu - Biha.


Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 5.
mehanizovanog bataljona. - - - - - - - - - - - - -

HAMIDOVI,Ahmet, HUSEIN
Roen

26.09.1968. godine u Meii Gornjoj Gradaac. Graevinski radnik. Poginuo


22.07 .1993. godine u Tuzli, kao vojnik, na
dunosti komandira desetine, pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HAMULI, Mustafa, DEVAD-HAMULA


Roen

02.05.1966. godine u Cazinu.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 503.
"slavne" brdske brigade.
HAMUSTAFI, Reflk, EFU(- KUVAJT
Roen

24.10.1960. godine u Prokosoviima Lukavac. Zavariva. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 222.
oslobodilake brdske brigade.

HAMZAGI, Munib, HASAN


Roen

18.05.1964. godine u Bosanskom


Novom. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 517.
oslobodi l ake brigade.

126

ZLATNI LJILJANI

HAMZI. Emin,DEVAD
Roen 04.04.1965. godine u Sapni - Zvornik.
Radnik. Poginuo 11.12.1993. godine na
Visokoj Glavici - Zvornik, kao vojnik - izvia,
pripadnik 206. "viteke" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HAMZI, Hasan, HAJRUDIN


Roen 08.10.1971. godine u Sapni - Zvornik.
Geodetski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
120. lahke brigade "Crni labudovi". - - - - - - - - - - - - -

HAMZI, Demal, HUSO


Roen 02.01.1950. godine u Dobonici Lukavac. Mainski tehniar. Poginuo
28.08.1992. godine na Dobonici Lukavac, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 3. bataljonu Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Lukavac. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

HANDI, Nurija, HASAN


Roen 25.03.1972. godine u Mekiu Teanj. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
202. "viteke" brdske brigade.

HANI,Alija, SEAD-HANIBAL
Roen 02.04.1962. godine u Mionici Gradaac. Privatnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
107. "viteke" brdske brigade.

HANJALI, Zulfo, DEVAD


Roen 21.04.1962. godine u Daniiima Foa. Poginu o 17 .07 .1993. godine na
Proskoku - Treskavica, kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona u 82. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. _ _

127

ZLATNI LJILJANI

HANJALI, Ahmet, ZIJAD- ZAKARELl


Roen

O1.10.1962. godine u Daniii ma Foa. Poginu o 15.07 .1993. godine na


Proskoku - Treskavica, kao vojnik, na
dunosti naelnika artiljerije u 82. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthurnno mu je dodijeljeno 1996. godine.

~ -

HARAI, Sabit, EDIN


Roen 05.03.1971. godine u Tuzli. Mainski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 5. mjeovitog
artiljerijskog diviziona Operativne grupe 5.

HASANBAI, Ramo, SALKO


Roen 11.05.1961. godine u Trepu - Teanj.

Mainbravar. Poginuo 24.05.1994. godine na


objektu Crni vrh - Teanj, kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona u 277. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

HASANEVI, Jakub, JASMINKO


Roen 25.06.1965. godine u Zenici. Bravar.
Poginuo 29.09.1995. godine u Maglaju, kao
vojnik - diverzant, pripadnik l. manevarskog
bataijona 3. korpusa. Ratno priznanje "Zlah1i
ljiljan" posthumno mu je dodtJelJenoL995.
godine.

HASANDEDI, Husref, ARMAN


Roen 10.02.1962. godine u Mostaru.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade.

HASANDI, lluso, REFIK


Roen 03.02.1965. godine u Visokom.
Metalostrugar. Poginuo 04.02.1993. godine na
Naboiu - llija, kao vojnik, na dunosti
komandira desetine, pripadnik Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Visoko. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu j e
dodijeljeno 1994. godine.

128

.
........

f- ........

ZLATNI LJILJANI
HASANI, Emin, FAHIR
Roen 26.06.1970. godine u ijama - Teanj.
Mehaniar maina i postrojenja. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 277. brdske brigade.

HASANOVI,Adil,AMIR
Roen 09.09.1970. godine u Teoaku.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 255.
"slavne" brdske brigade "llajrudin Mei".

HASANOVI, Hasan, BAJRAM


Roen 16.04.1958. godine u Gomo - Orizar
-Titov Veles. Mainski ininjer. Poginuo
11.05.1993. godine u Butmiru - Ilida, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u 4.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.
HASANOVI,Avdo, HAJRULAH
Roen O1.04.1961. godine u Glogovu Bratunac. Precizni mehaniar. Poginuo
03.10.1993. godine, kao vojnik, pripadnik
280. istono - bosanske lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeijeno 1994. godine.

HASANOVI, Zahir, OMER


Roen 07.05.1966. godine u s. Mangurii Sokolac. Alatniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
141. lahke brigade.

HASANOVI, Huscin, RAM1Z


Roen 27.12.1967. godine u Han Pijesku.
Ratno priznanje "ZI atni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 285. brdske brigade.

129

ZLATNI LJILJANI
HASEI, Muan, REFIK
Roen

24.12.1958. godine u Misoi Ilija.


KV stolar. Poginuo 22.05.1993. godine Nasii - Ilija, kao vojnik, na dunosti
naelnika graevinske slube 126. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

HASEI, Nail, ZIJAD


Roen

26.12.1965. godine. Elektromehaniar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 4. "viteke"
motorizovane brigade.

HASELJI, Osman, FERID- TAKO


Roen

14.03.1970. godine u s. Poulica Vitez. Graevinski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 7. "viteke" muslimanske
oslobodilake brigade.

HASELJI, Muharem, IBRAHIM


Roen

20.03.1962. godine u s.Svie - Zenica.


Metalurg. Poginuo I 0.11.1994. godine u
s.Vozua - Zavidovii, kao vojnik, pripadnik 2.
manevarskog bataljona 3. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljenol995. godine.
HASII, ernso, NIHAD-ARAPE
Roen

03.09.1976. godine u s. Pode - Travnik.


Uenik. Poginuo 30.06.1995. godine na
Ravnom Naboiu - Ilija, kao vojnik, pripadnik
7. "viteke" muslimanske oslobodilake
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

HASI, Safet, FlKRET - GROBAR


Roen

10.10.1965. godine u Botunji Kreevo. Graevinski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 9. brdske brigade.

130

ZLATNI LJILJANI
HASI, Ibro, KEMAL
Roen 20.06.1958. godine u Reici - apljina.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.


godine kao pripadnik 442. brdske brigade.

HASI, Fuad, NURUDIN


Roen

23.09.1965. godine u Tuzli. Mainski


tehniar. Poginuo 19.06.1992. godine u
akloviima - Tuzla, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik Teritorijalne
odbrane Slavinovii. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

HASI, Ilijas, VAHIDIN


Roen 09.07.1972. godine u apljini.

Student. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1996. godine kao pripadnik Komande
4. korpusa.

HASKI, Selim, HUSE


Roen

26.10.1967. godine u Konjodoru Buim. Ekonomski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.
HASKI, Mehmed, SULEJMAN
Roen

11.01.1974. godine u Ljusini . Uenik.


Poginuo 28.09.1995. godine na aavici Klju, kao vojnik - pionir, pripadnik 501.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" pothumno mu je dodijeljeno
1995. godine.
HASKI, Ramo, ABAN
Roen

02.03.1960. godine u Mutniku Cazin. Radnik. Poginuo 06.02.1994. godine u


rejonu Hasina vrha - Grrnuko - srbijanski
plato, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik 504. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

.
,
' ' . .,, ....
.

-; .

\~

' ...;&t f'tlf\;f..'

'I ~-

.~. ~... -

131

ZLATNI LJILJANI
HASOVI, Sulejman, MUSID
Roen

21.07.1963. godine u Sarajevu.


Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
Gardijske brigade "Delta".

HASOVI, air, VEJSIL


Roen

18.05.1956. godine u Milijenu ajnie. Radnik. Poginuo 09.02.1994. godine


na Kusjevranu - ajnie, kao vojnik diverzant, pripadnik 43. drinske udarne
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

HEBIB,Avdo,ADMIR
Roen 14.02.1969. godine u Sarajevu. Student.
Poginuo 26. I 0.1993. godine pod Bistrikom Sarajevo, kao vojnik Bataljona Vojne policije
taba Vrhovne komande Armije RBiH. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HEBIBOVI, Omer, IBRO


Roen

21.07.1964. godine u Glavatievu Konjic. Poginuo 28.06.1993. godine na


Kobeevu - Glavatievo, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik Bataljona
"Glavatievo". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

HECO, Halil, SALIH


Roen 26.06.1961. godine u s. Hece - Zenica.
Metalac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik Izviako diverzantskog bataljona 3. korpusa.

HEIMOVI, Razim, NIHAD


Roen

04.01.1973. godine u Mionici Gradaac. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade.

132

ZLATNI LJILJANI
HEO,Adem, MEHMED
Roen 29 .10.1966. godine u Viegradu.
Tehniar. Poginuo 29.10.1992. godine na
Donjoj Lijeski - Viegrad, kao vojnik, na
dunosti komandira Izviaka diverzantskog
voda u 1. "slavnoj" viegradskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1995. godine.
HEMI, lbrahim, MUHIDIN
Roen 18.04.1972. godine u Olovu.
Metalostrugar. Poginuo 13. l 0.1992. godine u
Tuzli od posljedica ranjavanja na Kruevu Olovo, kao vojnik - diverzant, pripadnik 11 O.
"slavne" olovske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

HERI, Suno, NERMIN


Roen 19.01.1971. godine u s.lvanii Ilija. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
310. brdske brigade.

HERO, Avdo, HALEM


Roen 03.09.1970. godine u s.Here - Prozor.
Poginuo 24.01.1994. godine u s.Here - Prozor,
kao vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik Samostalnog bataljona "Prozor".
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

HERO, Mehmed, MUSTAFA


Roen 09.08.1972. godine u s.Here - Prozor.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 446.
brdske brigade.

HERO, Mujo, MUSTAFA


Roen 02.03.1959. godine u s.Here - Prozor.
Profesor odbrane. Poginuo 21.0 l.1994.
godine u s.Here - Prozor, kao vojnik na
dunosti zamjenika komandanta
Samostalnog bataljona "Prozor". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijelj eno 1996. godine.

133

ZLATNI LJILJANI
IDBOVI, Mehmed, RASIM
Roen 19.01.1967. godine u s.eljezno Polje
- epe. Mainski tehniar. Ratno priznanje

"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao


pripadnik 319. brdske brigade.

HIDANOVI, Hasan, MEHO


Roen

26.05.1965. godine u Gornjim


Jarukama - Lukavac. Bravar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 117. brdske brigade.

HIDANOVI, Atif, MERSUDIN - KEA


Roen

09.06.1970. godine u Gornjim


Jarukama - Lukavac. Rukovalac graevinskih
maina. Poginuo 11.09.1995. godine na
Grebenu - Vozua, kao vojnik, pripadnik 222.
bonjake oslobodilake brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

HIDI, Medid, ESAD


Roen

25.05.1951. godine u Gornjoj Grapskoj


- Doboj. Ekonom ista. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 201.
"viteke" brdske brigade.

HIDO, Omer, MAHIR


Roen 06.06.1974. godine u Sarajevu. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobiol994.
godine kao pripadnik 304. brdske brigade.

HINOVI,Asim, ZUHDIJA
Roen

12.08.1962. godine u Crkvicama Zenica. Alatniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
Bataljona vojne policije 3. korpusa.

134

ZLATNI LJILJANI
HODO,Ahmet,MIRSAD
Roen 07 .04.1960. godine u Goradu.
Mainski ininjer. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
102. motorizovane brigade.

HODI, amil,AMIR
Roen 12.11.1971. godine u Bodareviima
- Konjic. Poginuo 19.06.1993. godine na
Hurijinoj ravni - planina Bokevica, kao
vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik 45. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - -

HODI,Alija, EDHEM
Roen 02.03.1967. godine u Klokotnici Doboj . Mehaniar maina i alata. Poginuo
25.11.1993. godine na Crnoj Rijeci - Olovo,
kao vojnik, pripadnik 224. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

HODI, Maho, FAHRUDIN


Roen 17.10.1972. godine u s.edanjsko -

Srebrenica. Automehaniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljilj an" dobio 1996. godine kao
pripadnik 145. "slavne" lahke brigade.

,......._..................=

........="""""=====-

HODI, Rifet, FARKO


Roen

04.01.1962. godine u Sanskom Mostu.


Aktivno vojno lice. Odlikovan "Ordenom
zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem" 1997.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1994. godine, kao pripadnik 501. "slavne"
motorizovane brigade.

HODI, Asim, FUAD


Roen 01.02.1968. godine u Goradu.
Auton1ehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
807. muslimanske brigade.

135

ZLATNI LJILJANI
HODI, Husein, IBRAHlM
Roen 01.08.1975. godine u Lukavici Graanica. Uenik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
221. brdske brigade.

HODI, Bajro, KASIM


Roen 21.02.1961. godine u Budoelju Vare. KV bravar. Poginuo 20.04.1993. godine
na Lisovu brdu - Visoko, kao vojnik, na
dunosti komandiru vodu u 122. lahkoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

'<!

J~
.. t

HODI, Mustafa, IRFAN


Roen 19.07.1965. godine u Bihau. Tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 50 I. "slavne" brdske
brigade.
HODI, Selmo, MEHDlN -SENAD
Roen 15.10.1957. godine u ikom Brodu -

Tuzla. Nastavnik tjelesnog odgoja - policajac.


Poginuo l 0.05.1992. godine na Nezuku Zvomik, kao vojnik na dunosti komandanta
Operativne grupe "Patriotska liga"
Sjeveroistona Bosna. Posthumno odlikovan
ordenom "Heroja oslobodilakog rata " 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1992. godine.

HODI, Mehmed, MEHEMEO-HODA


Roen 28.07.1954. godine u Zvomiku.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
302. motorizovane brigade.

HODl, Mehmed, MEHMEDALIJA


Roen 25.02.1965. godine u Jarukama Lukavac. Graevinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 212. bonjake oslobodilake
brigade.

136

'---11:' .
~:~:
~

ZLATNi LJILJANI
HODI, Mehmed, MEHMEDALIJA
Roen

12.08.1973. godine u s.Jasenica Gradaac. Automehaniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 213. "viteke" motorizovane
brigade.

,.

. ..

;{'

HODI, Selim, MENSUR- VARAK


Roen

16.07.1971. godine u Teoaku .


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 255.
"slavne" brdske brigade "Hajn1din Mei". - - - - - - - - - - - - HODI, Enes, Ml.RSAD
Roen

13.03.1972. godine u Konjicu.


Poginuo 07 .04.1995. godine na Bijeloj
lijeski - Treskavica, kao vojnik, pripadnik 4.
muslimanske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

HODI, Huso, MURADIF -KODA


Roen

28.11.1959. godine u s.Miljevina Foa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1994. godine kao pripadnik 182. lahke
brigade. - - - - - - - - - - - -

HODI, Zijad, RAMIZ- SIKI


Roen

31. 07 .1974. godine u Tesliu. Radnik.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 374. "slavne" lahke
brigade.

HODI, Raif, REUF


Roen

08.03.1960. godine u Podoraju Srebrenik. Slubenik. Poginuo 30.06.1992.


godine u Pazariu - Hadii, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta Specijalne
jedit'liice za posebne namjene "Crni
labudovi". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno1994. godine ..___ _ _ _ _ _~------

137

ZLATNI LJILJANI
HODI, Mehmed, SEAD
Roen 08.06.1961. godine u Tuzli. Ininjer
rudarstva. Poginuo 29.06.1992. godine na
Misoi - Ilija, kao vojnik, pripadnik jedinice
Opinskog taba Teritorijalne odbrane
Kakanj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

HODI, Uzeir, SEAD


Roen 04.01.1971. godine u Busovai.
Radnik. Poginuo 14.11.1992. godine na
Karauli - Travnik, kao vojnik, na dunosti
izviaa 7. muslimanske brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1993. godine.

HODI, Ramo, ZIJAO


Roen 17.10.1968. godine u ukoviima Biha. Elektrotehniar.

Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 517. oslobodilake brigade.

HOMORA,Alija,ADEM
Roen 04.04.1957. godine, s. Podmeljine Gorade. Zanatlija. Podlegao od posljedica
ranjavanja, 10.08.1992. godine u Goradu,
kao vojnik, pripadnik 31. drinske udarne
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

HONDO, Salih, ADIS


Roen 04.05.1958. godine u Jablanici.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade.

HORI, Reid, MUHAREM


Roen

09.06.1959. godine u Teoaku.


Graevinski radnik. Poginuo 09.02.1993.
godine na Malinjaku - Teoak, kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona u l. "slavnoj"
brdskoj brigadi "Hajrudin Mei". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthu1nno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

138

ZLATNI LJILJANI
HOI,ldriz,ADNAN
Roen

17.09.1969. godine u Beogradu.


Poginuo 06.01.1993. godine na lgmanu, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona 4.
izviako - diverzantskog bataljona. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1997. godine.

HOI, Safet, EDIN


Roen 09.08.1971. godine u Lukavcu Trnovo. Metalobrusa. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 4. "viteke" motorizovane brigade.

HOBO, Bego, RAMO


Roen 05.05.1970. godine u Sarajevu.
Radnik. Poginuo O1.08.1994. godine u
Kariima - Vare, kao vojnik, pripadnik 105.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

HRNJADOVI, Daut, ISHAK


Roen 05.11.1955. godine u airama Doboj. KV inoler. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
373. "slavne" brdske brigade.

BRNJICA, Fehim, SAMIR


Roen 10.11.1967. godine u Bihau.
Ugostitelj. Poginuo 08.03.1994. godine na
Vijencu - Grabe, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 50 I. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
pothumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

HRNJICA, Hamdo, ZAHIR


Roen 27 .11.195 5. godine u Goranima Konjic. Poginuo 24.10.1993. godine u
Parsoviima - Konjic, kao vojnik, na dunosti
komandanta bataljona u 45. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

139

ZLATNI LJILJANI
HRNJI, Husein,ATIF
Roen 07 .05.1962. godine u Piljuiu Teanj. Zidar. Poginuo 23.05.1994. godine na

Zn1ajevcu - Teanj , kao vojnik, na dunosti


komandira voda u 377. "vitekoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

HRUSTEMOVI, Galib, EDIN


Roen 03.03.1971. godine u Sarajevu.
Konobar. Poginuo 31.03 .1993. godine na

~'.

'

t.g~ ~, !di;'

Grdonju - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 9.


'. ~ c:,.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine. - - - - -

&r,f

.r

HRUSTI, lbrahim, SAMIR


Roen 10.06.1970. godine u Kamianima Prijedor. Metalostrugar. Poginuo 18 .05 .1994.

godine na Vlaiu - Travnik, kao vojnik, na


dunosti pomonika komandanta za
obavjetajne poslove u 17. "slavnoj" krajikoj
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" pothumno n1U je dodijeljeno 1995.
godine.
HRVI, Muharem, DEVAD
Roen 03.01.1969. godine u s.Baigovci ivinice. Mainski tehniar. Poginuo
25.05.1992. godine u s.Brnjica - ivinice,
kao vojnik, pripadnik Protivdiverzantskog
odreda "ivinike ose". Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine. - - - - - - - - - - - -

HRVO, Fehim, KEMAL


Roen 06.12.1950. godine u Palama. Policajac.
Poginuo 22.03.1995. godine na Barama Gorade, kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanta za sigurnost 802. lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine.
HUJDUR, Husnija, MIDHAD-HUJKA
Roen 28.02.1953. godine u Mostaru.
Voza. Poginuo 30.06.1993. godine u
Sjevernom logoru - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandanta 41. "slavne"
motorizovane brigade. Posthumno
odlikovan Ordenon1 heroja oslobodilakog
rata " 1994. godine. Ratno priznanje "Zlatni
. ljiljan" dobio 1993. godine. - - - - -

140

ZLATNI LJILJANI
,

HUJDUR, Muo, SALKO


Roen

12.01.1971 . godine u s. Kute - Prozor.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik Samostalnog
bataljona "Prozor".

HUKANOVI, Ibrahim, IFET


Roen

01.03.1963. godine u Vrhpolju - Sanski


Most. Graevinski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 51 O. oslobodilake brigade.

HUKARA, Omer, EDIN


Roen

03.01.1965. godine u Foi. Poginuo


14.09.1992. godine na Otesu - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandanta
za moral u 1. podrinjskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

HUKI, Salih, HASAN


Roen 29.04.1964. godine u Tuzli. Tesar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 252. "slavne" brigade.

HUKI, Ibrahim, EMSUDIN


Roen 26.02.1967. godine u Bihau.

Upravni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 5.
mjeovitog artiljerijskog puka.

HUMI, Salem, HAMlD


Roen

23.09.1968. godine u Foi. Poginuo


26.10.1993. godine u Sarajevu, kao vojnik vojni policajac, pripadnik ete vojne policije
1. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu j e dodijeljeno 1994. godine.

141

ZLATNI LJILJANI
HUMl, Meho, MIRZET
Roen 28.03.1960. godine u Donjin1
Raincima - Kalesija. Trgovac. Poginuo
11.11.1994. godine na Lisai - Majevica, kao
vojnik, na dunosti komandira ete, pripadnik
241. "slavne" muslimanske lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

Roen

HUMO, Demal, ESAD


14.11.1961. godine u Mostaru.

Arhitekta. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade.- - - - - - -

HUMO, Demal, MIRZA


Roen 21.09.1964. godine u Mostaru. Poginuo
05.07.1993. godine na Cernici - Mostar, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta 41.
"slavne" motorizovane brigade. Posthmnno
odlikovan "Ordenotn zlatnog grba sa
maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1994. godine.

HUREMOVI, Mustafa, IBRO


Roen 12.02.1962. godine u Prnjavoru Kalesija. Elektriar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 205.
brdske brigade.

HUSAKOVI, Salih, MEHMED


Roen 01.06.1974. godine u Grapskoj Doboj. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 224. brdske brigade.

HUSANOVI, Smajl, SENAD


Roen 12.03.1963. godine u Miljanovcima Teanj. Konobar. Poginuo 08.07.1995. godine
na Mejremovci - Teanj, u inu natporunika, na
dunosti pomonika ko1nandanta Bataljona z
obavjetajne poslove u 377. "vitekoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

142

ZLATNf LJILJANI
HUSEINBAI, Beir, SEJFUDlN
Roen 24.04.1960. godine u s.Rajevi - Tesli.
Ugostitelj. Poginuo 24.06.1993. godine na
Crnom vrhu - Teanj, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta bataljona u 204.
"slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

HUSEINBEGOVI,Asim, MUAMER
Roen 17.04.1973. godine u Hadiima.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 4. ininjerijskog
bataljona.

HUSEINBEGOVI, Jusuf, SULEJMAN


Roen 10.01.1968. godine u Repovcima Konjic. Elektrozavariva. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 45. lahke brigade.

HUSEINOVI, Asim, IFET


Roen 11.06.1963. godine u Bukovici Kiseljak. Zanatlija. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
109. brdske brigade.

HUSEINOVI, Hasan, REDO


Roen 20.02.1968. godine u s.Zelinja Gradaac. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
priopadnik 107. "viteke" brdske brigade.

HUSEJNOVI, Salko, MIRSAD


Roen 21.12.1959. godine u s. Bukovica Kiseljak. Metalobrusa. Poginuo 08.11.1992.
godine na Koanu - Kiseljak, kao vojnik, na
dunosti komandira lzviako - diverzantskog
voda Odreda 1 Optinskog taba TO Kiseljak.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no mu
je dodjeljeno 1993. godine.

....

'.:;o
...,~

143

ZLATNI LJ! LJAN1


HUSII, Ibrahim, AHMET
Roen 10.05.1935. gociine u elje7.nom Polju
- epe. Vjerski slubenik - ima1n. Umro
02.07.1993. godine u eljeznom Polju, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandanta
Bataljona za moral u 319. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.

HUSI, Omer, DEVAD


Roen 30.04.1975. godine u Podveleju Mostar. Uenik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
Komande 4. korpusa. ---------~----

HUSI, Emin, MUSTAFA


Roen 2.S.06.1940. godine u Vitnici - Zvomik.
Zemljoradnik. Umro od posljedica ranjavanja u
MC Tuzla 31.03.1993. godine, kao vojnik,
pripadnik 206. "viteke" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no mu je
dodijeljeno 1994. godine.

HUSI, evko, EMSO


Roen 19.05.1970. godine u s. Pirii - Bratunac.
Rudarski tehniar. Poginuo 14.12.1992. godine
u mjestu Kunjerac - Srebrenica, kao vojnik, na
dunosti kon1andira ete "Polaznik" Teritorijalne odbrane Skenderovii. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno 111u je
dodijeljeno 1994. godine.

HUSIKA,Abid, ALMIR
Roen

12.12.1972. godine u Kaknju. Bravar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 7. "slavne" muslimanske
brdske brigade.

HUSIKA, Osman, REDIB


Roen

20.01.1960. godine u Kaknju.


Vodoinstalater. Poginuo 26.09.1995. godine
na lokalitetu Gajii - Ozren - Maglaj, u inu
natporunika, na dunosti komandira voda
7. "viteke" muslimanske oslobodilake
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthunmo n1u je dodijeljeno 1996. godine.

144

1...----------~----

ZLATNl LJILJANI
HUSKI, Sejfulah,ABDURAHMAN-AVDO

_.

Roen

25.06.1954. godine u Atmaiima Ugljevik. Automehaniar. Poginuo 18.09.1992.


godine na Grebenu - Teoak, koa vojnik, na
dunosti pomonika komandanta za moral 1.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

HUSKI, Safet, HAKIJA


Roen 16.11.1967. godine u s. Brloi K.ladanj. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 224. brdske brigade.- - - - - - - - - - - - -

HUSKI, Salih, MIHRET


Roen

O1.0 l.1961. godine u Hajdareviima Zavidovii. Mainski tehniar. Poginuo


09.11.1994. godine kod s.Hajdarevii Zavidovii, kao vojnik, na dunosti komandira
Izviako - diverzantskog odreda u 328.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
HUSKI, Ramiz, NIJAZ
Roen 14.08.1962. godine u s.Bakovii Fojnica. Drvni tehniar. Poginuo 08.07.
1995. godine u s.Brutusi - Trnovo, kao
vojnik, na dunosti komandira Lahke.
pjeadijske ete 145. "slavne" lahk~
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

HUSKOVI, Hasan, FEA


Roen

05.05.1972. godine u Mostaru.


Student. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Komande
4. korpusa.

HUSUKI, aif, NAIM


Roen

05.07.1968. godine u Jablanici Maglaj. Radnik. Poginuo 13.05.1993.


godine u Maglaju, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 201. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

145

ZLATNI LJILJANI
IBRAHIMAGI, Ferid, SAMIR
Roen

20.08.1970. godine u Vranduku Zenica. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1996. godine kao pripadnik 303.
brdske brigade.

IBRAHIMOVI, Hilmo,AVDIJA
Roen

27.08.1971. godine u Seferoviima Zvornik. Mainski tehniar. Poginuo


15.11.1994. godine na Baljkovici - Zvomik,
kao vojnik - diverzant, pripadnik 242.
muslimanske lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

IBRAHIMOVI, Fehim, BEGAN


Roen

'l
' ii\

02.04.1939. godine u Vitinici - Zvomik.


Voza. Poginuo 01.08.1993. godine na
Bokoviima - Zvomik, kao vojnik, na dunosti
komandanta bataljona u 206. "vitekoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

IBRAHIMOVI, Ramo, ESAD


Roen

13.11.1969. godine u s. Jusii - Zvomik.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 28. divizije. - -

IBRAIIlMOVI, Mustafa, MEVLUDIN


Roen

21.06.1968. godine u Zaseoku Zvornik. Radnik. Poginuo 16.11.1992. godine


na Tisovoj kosi - Zvomik, kao vojnik, na
dunosti komandira ete pri Opinskom tabu
Teritorijalne odbrane Zvomik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

IBRAHIMOVI, Sakib, OLIVER


Roen

10.10.1958. godine u Foi. Poginuo


14.10.1994. godine u Vareu, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 102. motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthmnno mu je dodijeljeno 1994. godine.

146

~w
.<:

ZLATNI LJILJANI

IBRAIIlMOVI, Beir, OMER


Roen 26.06.1959. godine u Ivanii - llija.
Autoli1nar. Ratno priznanj e "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 11 O. "slavne"
olovske brdske brigade.

IBRAHIMOVI, Meho, SENAD


Roen 26.01.1965. godine u Donjoj Orahovici
- Graanica. Graevinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 221. brdske brigade.

IBRAHIMPAI, Murat, lRMAN


Roen 19.10.1976. godine u Bihau. Uenik.
Poginuo 24.07.1995. godine u rejonu Bugara
- Biha, kao vojnik na dunosti
radiotelegrafiste, pripadnik Izviaka diverzantske ete Komande 5. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

IBRAKOVI, Mu harem, SALlll-INGE


Roen 02.05.1953. godine u Zenici. Radnik.
Poginuo 15.12.1992. godine na Lipovoj glavi Maglaj , kao vojnik, pripadnik 319. lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

IBRIEVI, Sakib, JUSUF


Roen 02.01.1965. godine u Brkam. Limar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade.

IKANOVI, Zahid, DERVI


Roen 16.11.1969. godine u Aljkoviima Banovii. Geobua. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
119. brdske brigade.

147

ZLATNI LJILJANI
IKANOVI, Mehmedalija, DEMJL EKO
Roen 05.07.1955. godine u Omaziima Banovii. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio l 994. godine kao pripadnik
119. muslimanske brdske brigade.

IKANOVI, lbrahim, IIUSEJN


Roen 06.07.1959. godine u Zav id oviima.
Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 4. manevarskog
bataljona.

IKANOVI, Zahid, NlHAD


Roen 23.08.1967. godine u Seonoj Zavidovii. KV tesar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 225.
muslimanske brdske brigade.

' Nurija, NURDIN


IKANOVIC,
Roen

08.10.1963. godine u Gon1jim


Dubravama - ivinice. Rukovalac rudarskih
n1aina. Poginuo 13.05.1993. godine na
On1erbegovai - Brko, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u Protiv diverzantskom odredu
"ivinike ose". Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

IKELJI, Mumin, SALKO


Roen 07.01.1957. godine u Kljuu . Autolimar.
Poginuo 18.02.1994. godine u Vitezu, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
17. "slavne" krajike brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

ILJAZOVI, ahdo, HAJRlJA


Roen 20.05.1972. godine u kahovici Graanica. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995 . godine kao pripadnik 221.
brdske brigade.

148

ZLATNI LJILJANI
IMAMOVI,Alija, EDlN-STRIKAN
Roen 23.04.1972. godine u s. Hajdarevii Zavidovii. Drvni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 318. brdske brigade.

IMAMOVI, Hasan, ISMET


Roen 01.05.1961. godine u Osjeanima Zavidovii. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ijiljan" dobio 1996. godine pripadnik
Izviaka - diverzantskog bataljona 2. korpusa.

IMAMOVI, Suljo, ISMET-BELI


Roen 21.08.1965. godine u s.Delijai Trnovo. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 181. lahke
brigade.

I
;r~
>
(
~

~.~,

..... .

IMAMOVI, Zaim, MEHMEDALIJA


Roen 28.02.1948. godine u Sarajevu.
Penzioner. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik I Ol.
motorizovane brigade.

IMAMOVI, Muharem, MUJO


Roen 12.03.1953. godine u s. Kola Gorade. Metalski radnik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 80 l. lahke brigade.

IMAMOVI, Mulaim, MULO


Roen 22.1 1.1971. godine u s.Puti Busovaa. Medicinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljilj an" dobio 1995. godine
kao priapdnik 303. brdske brigade.

149

ZLATNI LJILJANI
IMAMOVI,Ismet,SABAHUDIN-OBI
Roen 01.01.1965. godine u Skender Vakufu.
Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 727. "slavne"
brdske brigade.

IMAMOVI, Himzo, SEDIN


Roen 06.11.1967. godine u Banja Luci.
Student. Ratno priznanje "Zlatn i ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 5.
1nehanizovanog bataljona.

IMAMOVI, Huso, ZAIM


Roen 22.04.1961. godine u llovai - Gorade.
Aktivno vojno lice. Poginuo 09.10.1995.
godine na elini - Treskavica, u inu brigadira,
na dunosti komandanta 14. divizije. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

IMAMOVI, Goran, ZORAN - POPAJ


Roen 20.04.1971. godine u Mostaru. Mainski
ininjer. Poginuo 30.06.1993. godine u
Sjevernom logoru - Mostar, kao vojnik,
pripadnik 41. "slavne" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ijiljan" posthumno mu
je dodijeljeno l 994. godine.

IMIROVI, Hariz, S EMIR


Roen 25.08.1971. godine u Kui Kuli Zvornik. Elektortehniar. Poginuo O1.08.1993.
godine na Bokoviirna - Zvornik, kao vojnik,
na dunosti komandira Izviakog voda 206.
"viteke" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan'" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

ISAKOVI,Aziz, SAFET
Roen 10.05.1973. godine u Varokoj Rijeci Buim. Saobraajni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

150

ZLATNI LJILJANI
ISANOVI, Adil, JASMIN
Roen 12.10.1969. godine u Sarajevu.
Alatniar. Poginuo 05. I 0.1995. godine na
Treskavici, kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanta bataljona za obavjetajne poslove
u 111. "vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.
ISI, Mulo, MEHO- GAGA
Roen 06.11.1964. godine u Debama Zavidovii. Monter centralnog grijanja.
Poginuo 15.12.1994. godine u s.Stog Zavidovii, kao vojnik - diverzant, pripadnik
4. manevarskog bataljona 3. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

'

.-

#i

""

ISI, Hasan, SAFET


Roen 23.01.1969. godine u Gornjoj Gnojnici
- Mostar. Elektrotehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 41. "slavne" motorizovane brigade.

ISLAMAGI, Rudija, RUDO


Roen 01.01.1961. godine u Rudom.
Automehaniar - voza. Poginuo 13.04.1994.
godine na Kolijevkama - Gorade, kao vojnik,
na dunosti komandanta 3. bataljona i
referenta za sigurnost u 843. lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine.

ISMAILI, Huseina, JETI


Roen

10.09.1953. godine u Tetovu Makedonija. Keramiar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik 306. brdske brigade.

ISMl,Aziz, AMlR
Roen 13.03.1973. Godine u Zenici. Rudarski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik Ratne
oficirske kole - Zenica.

151

ZLATNI LJILJANI
ISOVI, Omer,ADEM
Roen 19.04.1966. godine u s. Kalafati Priboj. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine kao
pripadnik 2. motorizovane brigade.

ISOVI, Omer, SAFET


Roen 29.06.1968. godine u Priboju.
Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 17.
1nuslimanske brigade.

ISOVI, Zaim, SAFET


Roen 06.09.1966. godine u Bijelom Polju.
Aktivno vojno lice. Poginuo 12.06.1993.
godine na Mijatovia kosi - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti naelnika taba 2.
"viteke" motorizovane brigade. Posthumno
odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa
zlatnim maevima" 1994. godine.Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine .

IVII, Miroslav, ZVONKO


Roen

24.02.1964. godine u Sarajevu. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 141. lahke brigade. - - - - - - - - - - - - -

IERI, Avdo, EFIK- AMIDA


Roen 14.12.1957. godine u Sokocu. u1narski
tehniar. Poginuo 05.10.1995. godine na
Ozrenu, u inu kapetana, na dunosti komandira
ete 7. "viteke" muslimanske oslobodilake
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

IVOJEVI, Ernin,ABDULAH
Roen

18.09.1972. godine u Podeplju - Han


Pijesku. Nezaposlen. Poginuo 17.01.1993.
godine na Jezent - Srebrenica, kao voj nik,
pripadnik 285. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine. --~-~~~------

152

ZLATNI LJILJANI
JABANDI, Kemal, MURIS
Roen

11.08.1963. godine u Radui - Teanj.


Ekonomski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Operativne grupe 7. jug - Teanj.

JAIIl, Ismet,ASMIR
Roen

09.06.1969. godine u Modrii.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 2.
manevarskog bataljona 3. korpusa. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JAHI, Husejn, DEVAD-MALI


Roen

10.01.1975. godine u s.BrdaKalesija. Uenik. Poginuo 14.10.1992. godine


u Kalesiji, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik 205. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

JAHI, Hazim, FAHRUDIN


Roen

02.01.1967. godine u s. Meia Gornja


- Gradaac. Metalostrugar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 107. "viteke" motorizovane
brigade. -----------~___,

JAHI, Bajro, IBRAHIM

.
Roen 29.03.1966. godine u Tuzli. Rukovalac
rudarske mehanizacije. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 28. divizije.

JAHI, Ramo, IBRAIIlM


Roen

10.08.1966. godine u Lukavici Graanica. KV operator. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 224. brdske brigade. _ _ __

153

ZLATNI LJILJANI
JAHI, Kasim, MENSUR- BESKO
Roen

08.01.1964. godine u s.Lepenica Kiseljak. Radnik. Poginuo 21.06.1995. godine


u s.Ilovice - Trnovo, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 145. "slavne" lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

JAHI, Juso, MIDHAT


Roen 12.02.1972. godine u s.Sajtovci Kalesija. KV bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 205.
brdske brigade.

JAHI, Sulejman, SANEL


Roen 03.01.1975. godine u Konjicu.
Nezaposlen. Poginuo 24.11.1994. godine u
Poiljku, kao vojnik, pripadnik 4.
muslimanske lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.
JAMAKOVI, evko, RAMIZ
Roen 17.06.1968. godine u Olovu. Apsolvent
umarskog faku lteta u Sarajevu. Poginuo
15.11.1992. godine na Cumici - Olovo, kao
vojnik - diverzant, pripadnik 11 O. "slavne"
olovske brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

JAAR,Ahmed, RAMIZ
Roen 03 .05.1958. godine u s. Batii - Trnovo.
Radnik. Poginuo O1.08.1994. godine na
Niikoj visoravni - Ilija, kao vojnik, na
dunosti komandira voda u 4. motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

tt'

154

'!

JAAREVI, lbrahim, ABDULAH-BILI


Roen 22. l 0.1956. godine u s.Fazlii Travnik. Nezaposlen. Poginuo 27 .12.1993.
godine na koti 688 Hrae - s.itluk - Travnik,
kao vojnik, pripadnik 306. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.

ZLATNI LJILJANI
JAAREVI, Salih, EDHEM
Ro9en 29.07.1957. godine u s.Donji
Ruevii - Tesli. Graevinski tehniar.
Poginuo 15.06.1994. godine na koti Klupe,
kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona u 204. lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

JAAREVI, Husein, MEHMEDALIJA


Roen

18.11.1966. godine u Pljevljima.


Konobar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 127.
"viteke" brdske brigade. ------------~

JAZVIN, Huso,ASIM
Roen 22.03.1958. godine u Gornjim
Jasenjanima - Mostar. Saobraaj ni tehniar.
Poginuo 11.11.1994. godine u Rabini Nevesinje, u inu natporunika, na dunosti
komandira voda, pripadnik 42. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.

JELAI,Adil, FADIL
Roen

29.10.1970. godine u Viegradu.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni lji.ljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 808.
oslobodilake brigade.

JEZERKI, Asim, REFIK


Roen

09.09.1973. godine u Bosanskoj Otoci


- Bosanska Krupa. Radnik. Poginuo
23.11.1994. godine na Padeu - Bosanska
Krupa, kao vojnik, na dunosti komandira
desetine, pripadnik 511. "slavne" brdske
.brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

JE, Dafer, BEGAN


Roen 23.10.1960. godine u Foi. Ekonomski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade.

155

ZLATNI LJtLJANt
JOLDI,Mustafa,AVDO
Roen 07.12.1958. godine u Memi ima
Kalesija. Metalostrugar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 205. brdske brigade.

JONEK, Vlado, DARKO


Roen 02.09.1969. godine u Prijedoru.
Aktivno vojno lice. Ratno prizminje " Zlatn i
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
502. "slavne" brdske brigade. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

JUGO, Esad,ALMIR
Roen 19.12.1976. godine u Gacku. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 120. lahke brigade "Crni
labudovi.

JUGO, Husnija,ALMIR
Roen 08.08.1969. godine u Gacku.
Elektrotehniar. Poginuo 20.09.1993. godine na
Vinjici - Rodo, kao vojnik, na dunosti
komandira Izviako - diverzantskog voda u
Samostalnom bataljonu "argan". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

JUGO,Asim, MIRALEM
Roen 07.04.1965. godine u Postoljanima Nevesinje. Aktivno vojno lice. Poginuo
07.09.1993. godine na Sutini - Mostar, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta 4.
korpusa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno n1u je dodijeljeno 1994. godine.

JUGO, Beir, MUHAREM-MUAN


Roen 15.01.1950. godine u Postoljanima Nevesinje. Radnik. Poginuo 19.12.1992. godine
na Jahorini, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik Samostalnog bataljona
"Nevesinje". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. - - -

156

ZLATNI LJILJANI
JUKANOVI, Hamdija, EVAL
Roen 02.10.1972. godine u Donje1n
Vukoviju - Kalesija. Poljoprivredni tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 241. "slavne"
muslimanske lahke brigade.

JUKI, Ibrahim, MIDHAT - MIDE


Roen 23.07.1968. godine u Banoviima.
Radnik. Poginuo 03.08.1994. godine na
Donjoj Brki - Brko, kao vojnik - policajac,
pripadnik 108. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - - -

JU.KI, lbrahim, MIRALEM - KORPIJA


Roen 13.05.1965. godine u Banoviima. Mesar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 215. " viteke"
motorizovane brigade.

JUKI, Hamid, NERMIN


Roen

16.12.1972. godine u Brkom.


Trgovac. Poginuo 09.08.1994. godine na
Donjoj Brki - Brko, kao vojnik, pripadnik
215. "viteke" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" po::;lhumnu mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - -

JUKI, Fikret, VEKAZ .


Roen 03.01.1969. godine u s.arii - Zvomik.

Geodetski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 206.
"viteke" brdske brigade.

JUKOVI, Nedib, LUTVIJA


Roen 17.08.1958. godine u Prijepolju.
Ininjer tehnologije. Poginuo 14.09. 1992.
godine u Doglodima - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik l. sandake brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeljeno 1992. - - - godine.

157

ZLATNI LJILJANI
JUNUZOVI, Osman,ALlJA
Roen 18.10.1958. godine u Klokotnici Doboj. Radnik. Poginuo O1.06.1994. godine na
Vozui,

kao vojnik, na dunosti komandira voda


u 373. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

JUNUZOVI, Refik, FETAH


Roen 11.03.1975. godine u Kak.nju. Rudar.
Poginuo 11.08.1995. godine u rejonu Donjeg

Vakufa, kao vojnik, pripadnik 303. "slavne"


brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine. " - - - - - - - - - - - - - - '

JUNUZOVI, Ramiz, NUSRET


Roen 09 .10.1954. godine u Bilalovcu Kiseljak. Ugostitelj. Poginuo 28.08.1993.

godine na Kazagiima - Kiseljak, kao vojnik,


na dunosti zamjenika ko1nandanta
Protivdiverzantskog odreda - 123. lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
JURI, Bosiljko, KORNELIJA
Roena 23.09.1972. godine u Sarajevu.
Medicinska sestra. Poginula 10.10.1992. godine
na Stupu - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira sanitetske desetine u Brigadi "Kralj
Tvrtko". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno joj je dodijeljeno 1994. godine. " - - - - - - - - - - - - - - '

JURI, llija, VIKTORIN - PAA


Roen

10.02.1961. godine u Drijenu - Tuzla.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 252. "slavne"
brdske brigade.

JUSI, Mumin, HUSEIN


Roen 23.01.1962. godine u s.Graanica ivinice. Drvni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 21 O. "viteke" oslobodilake

brigade "Hajrudin Mei".

158

ZLATNI LJILJANI
JUSI, Jusuf, JUSO- BONZO
Roen

06.06.1956. godine u Goduu Zvomik. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
246. "viteke" brdske brigade.

JUSI, Salih, MEHO


Roen 21.12.1972. godine u s.Topi polje Zenica. Graevinski tehni ar. Poginuo
23.11.1993. godine u s.Bilalovac - Busovaa,
kao vojnik, na dunosti komandira voda u
314.motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
JUSI,Ahmet, MIDHAD
Roen 29.11.1968. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Graevinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 511. "slavne" brdske brigade.

JUSI, Meho, MIRSAD


Roen 15.08.1967. godine u s.Spahiima Biha. Automehaniar. Poginuo 29.10.1993.
godine u rejonu Skokova - Cazin, kao vojnik,
na dunosti komandira voda, pripadnik 503.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthmnno mu je dodijeljeno
1994. godine.

JUSUFOVI, Ibro, UZEIR


Roen 26.03.1965. godine u Jablanici. Poginuo
30.05.1993. godine na brdu Mojmilo Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l OI. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

JUSUPOVI, Munib, MUSTAFA- MUTE


Roen

27.11.1972. godine u s .Smajlovii Fojnica. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
3 1O. brdske brigade.

159

ZLATNI LJILJANI

KABAKLIJA,Ahmed, IBRAHIM
Roen 25.11.1967. godine u Viegradu.
Graevinski radnik. Poginuo 12.04.1993.
godine na Zaglavku kod Viegrada, kao vojnik,
na dunosti komandanta bataljona u 1.
"slavnoj" viegradskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.
KADI, Muharem, IBRAHIM
Roen 01.10.1958. godine u s.Sibovac Gradaac. Bravar. Poginuo 24.09.1995. godine
na Kreanima Gornjim - Gradaac, u inu
porunika, na dunosti konrnndira ete u 213.
"vitekoj" 1notorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

KADI, erif, IRFAN


Roen

20.03.1963. godine u Kaknju. Voza.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 3. manevarskog bataljona.

KADI, Osman, MIRSAD - MIKI


Roen 28.08.1962. godine u Donje1n Lapcu Kulen Vakuf. Mainski tehniar. Poginuo
14.01.1993. godine na Grabeu, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 1. bihakoj
pjeadijskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno n1u je dodijeljeno 1994.
godine.

KADI, Demil, NIHAD-KRAJINA


Roen 18.03.1962. godine u ipovu. Radnik.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.


godine kao pripadnik 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade.

KADRI,Adil,AVDIJA
Roen

01.02.1970. godine u s.Zagre - Travnik.


Ekonomski tehniar. Poginuo 30.09.1995.
godine na Vujoj planini - Vlai, kao vojnik,
na dunosti komandira Lahke udarne ete u 706.
lahkoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine . .___ _ __

160

ZLATNI LJILJAN!
KADRI, Tufik,HASIB
_Roen

16. l 0.1964. godine u Zenici. Metalurg.


Poginuo 10.11.1994. godine na Malovanu Zavidovi, u inu elnika, na dunosti
komandira voda u 303. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
KADRI, Halil, JUSUF
Roen

26.03.1955. godine u Kladnju.


Graevinski tehniar. Poginuo 06.10.1992.
godine u s.Drecelj - Kladanj, kao vojnik, na
dunosti komandira ete Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Kladanj. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - -

KADRI, Dahid, M.ENSUR


Roen

19.11.1954. godine u s.Kopii - Prozor.


Mainski tehniar. Poginuo 08. l 0.1993. godine
u mjestu Krevina - Vitez, kao vojnik, pripadnik
325. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

KADRI, Dervi, NURAGA


Roen

27.10.1965. godine u Klisu - Olovo.


Hidrotermiar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 11 O.
"slavne" olovske brdske brigade. ---~-~~--~---

KADRI, Avdo, ERIF -DEDO


Roen

22.03.1940. godine u s.Orahovo Breza. KV zidar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobiol 994. godine kao pripadnik 304.
brdske brigade.

-~
. ::

KADRI, Halil, ZUHDIJA


Roen

30.11.1959. godine u Kaknju. Poginuo


18.03.1993. godine na Stupu - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik l 02. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1997. godine.

161

ZLATNI LJILJANI
KADUNI, Dizdar, MUHAMED
Roen 29.01.1957. godine u Bugojnu. VKV
metalostrugar. Poginuo 05.10.1995. godine u
Kljuu, kao vojnik, na dunosti komandira
odjeljenja u 708. "slavnoj" lahkoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

KAHRI, Mehmed, MEHMED


Roen 06.11.1963. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Drvni tehniar. Poginuo
19.09.1995. godine u Bosanskoj Krupi, u inu
natporunika, pripadnik 511. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

KAHRI,Abid, MUSTAFA
Roen 23.01.1956. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Aktivno vojno lice - pilot.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik I. zrakoplovne baze
Zenica.

KAHRIMAN, Selim, IBRO


Roen 05.03.1967. godine u s.Tihovii Vogoa. Varilac. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 126.
brdske brigade.

KAHRThtANOVI, Demail, FEDAHIJA


Roen 25.12.1969. godine u Vitinici - Zvomik.
Radnik - betonirac. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 246.
"viteke" motorizovane brigade.

KAHVEDI, Muhamcd, NADIR


Roen 09.08.1958. godine u Sarajevu.
Poginuo 30.05.1993. godine na brdu
Mojmilo - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira Mjeovitog artiljerijskog
diviziona I O1. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

162

ZLATNI LJILJANI
KAJAN, Nazif, MIRALEM
Roen 30.01.1954. godine u Blagaju - Mostar.
Medicinski tehniar. Poginuo 07.05.1993.
godine u Mostaru, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 41. "slavnoj" motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

KAJMOVI, Himzo, RAMO


Roen 10.02.1966. godine u Sarajevu.
Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 1. "slavne"
motorizovane brigade.

KALABI, ldriz, IDRIZ


Roen 07.12.1969. godine u Joldama Zavidovii. umarski tehniar. Poginuo
15. l 0.1992. godine u Maglaju, kao vojnik izvia, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Zavidovii. Ratno
priznanje " Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

'
KALETOVI, Omer, MEHMEDALIJA
Roen

09.06.1948. godine u Tuzli. Tokar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 205. brdske brigade.

KALTAK, Hasan, SEID


Roen 26.07.1973. godine u Duvnu. KV
1nainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 707. brdske
brigade.

KALJANAC, Nusrct, BAJRO


Roen 07.04.1971. godine u Kaljanima - Pale.
Tahniar - nezaposlen. Poginuo l 6.06.1995.
godine na Jabukom sedlu kod Gorada, kao
vojnik - diverzant, pripadnik 808.
oslobodilake brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

163

ZLATNI LJILJANI
KAMBEROVI, Salko, HUSO
Roen 10.12.1955. godine u Prijepolju. Radnik -

galvanizer. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1996. godine kao pripadnik 127.
"viteke" motorizovane brigade.

Roen

KAMBEROVI, Halil, NADIR


01.10.1973. godine u Gradacu.

Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - -

ijiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KAMENICA, Muhamed, MINAS


Roen

15.03.1967. godine u Srebrenici. Radnik.


Po ginuo 12.07 .1992. godine u 1njestu Zalazje Srebrenica, kao vojnik, na dunosti komandira
Izviako - diverzantskog voda Odreda
"Srebrenica". Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
.

Roen

KAMENJAEVI, Hamid, MIRSAD.


04.05.1970. godine u s. Vukotii - Olovo.

Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 161. "slavne"
olovske brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

KANANOVI,Ahmet, SENAD
Roen 23.06.1966. godine u Kljuu.

Komercijalista. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 51 O.
oslobodilake brigade.

KAPI, Mehmed, HAZIM


Roen 12.01 .1956. u s.Kapii - Cazin.
Autoprevoznik. Poginuo 13.07.1994. godine u

rejonu Hasina vrha - Grmljuko - srbijanski


plato, kao vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik 503. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

164

ZLATNI LJILJANI
K.ARABEGOVI, Munir, NIHAD
_Roen

12.01.1961. godine u Bihau.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 5.
mjeovitog artiljerijskog puka.

KARAHASANOVI, Salih, EDIN - FRENK


Roen 15.01.1968. godine u Zenici. Radnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 2. manevarskog
bataljona 3. korpusa.

KARAHODA, Nezir,ALMIR
Roen 29.11.1970. godine u Foi. Metalski
radnik. Poginuo 07.06.1993. godine kod
Carevog guvna - Gorade, kao vojnik diverzant, pripadnik I. drinske udarne brigade.
Ratno primanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.

KARAJLI, Meho, SALKO


Roen 22.05.1949. godine u Kljuu. Profesor.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 17. "s Javne" kraj ikc
brdske brigade.

KARALI, Zaim, ATIFA


Roena 31.12. 1957. godine u Novom eheru Maglaj. Medicinski tehniar. Poginula
03.09.1993. godine u rejonu Ciganske njive Gornji Vakuf, kao vojnik, na dunosti
bolniara, pripadnik 317. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno joj je dodijeljeno 1993. godine.

KARALI, Munib, MAHMUT


Roen 15.04.1950. godine u s. Radinovii Zenica. Profesor hadisa. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 7. "viteke" muslimanske
os lobodi l ake brigade.

165

ZLATNI LJILJANI
KARAMEHMEDOVI,Dafer,AMIR
Roen

l 0.02.1974. godine u Sarajevu.


Srednjokolac. Poginuo 04. l 0.1995. godine na
Treskavici, kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandira ete u 143. lahkoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

KARAMUJI,Ahmo, NlRZAD
Roen 09.03.1971. godine u Srebrenici.
Nezaposlen. Ratno priznanje dobio 1994.
godine kao pripadnik Operativne grupe 8. Srebrenica.

KARAVDI, air, MUGDIM


Roen 21.12.1970. godine u Visokom. Gumar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 316. brdske brigade.

KARAVDI,Jakub,SALAHUDIN-KARAGA
Roen 15.04.1956. godine u Sarajevu. Mesar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 2. brdske brigade.

KA.RA, lbrahim, KEMAL


Roen 09.07.1972. godine u Sarajevu.
Elektrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni

ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 165. brdske
brigade.

KARI, Avdo, ZAHIR- BELI


Roen Ol.02.1959. godine u Pazariu Hadii. Alatniar. Poginuo 20.06.1993. godine
u Meoriu - Kreeve, kao vojnik, na dunosti
komandanta bataljona u 9. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

166

ZLATNI LJILJANI
KARI, Ismet, ZIJAD
Roen

03.04.1960. godine u s.Svojat ivinice. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 21 O.
" viteke" oslobodilake brigade "Hajrudin
Mei".

KARKELJA, Salko, SENAID


Roen 24.10.1956. godine u Sarajevu.
Precizni mehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
l Ol. brdske brigade.

KAROVI, aban,ARIF
Roen 17.03.1969. godine u Vitezu. Bravar.
Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 325. brdske
brigade.

KARI,Azem, IZET
Roen 02.01.1959. godine u Rogatici.
Ekonomista PTT saobraaja. Poginuo
26. l 0.1993. godine pod Bistrikom - Sarajevo,
kao vojnik Bataljona Vojne policije taba
Vrhovne komande Armije RBiH. Ratno
priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

KASTRAT, Smail, ESNAF


Roen 10.08.1971. godine u Vinjevu - Plav.
Hidrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1997. godine kao pripadnik
Generaltaba Armije RBiH.

KASUMOVl, Abdulah, FUAD


Roen

20.03.1958. godine u Gornjem Vakufu.


Ekonomista. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik 317.
"slavne" brdske brigade.

167

ZLATNI LJILJANI

KASUMOVI, Ibrahim, SABAHUDlN -ZUDE


Roen 03.01.1959. godine u Han Bi loj -

Travnik. Graevinski tehniar. Poginuo


23.11.1993. godine na Gornjem Putievu Travnik, kao vojnik, na dunosti komandira
Pionirskog voda u 306. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

KATANA,Ahmed,ALIJA
Roen 01.08.1965. godine u Delijaima Trnovo. Metalski radnik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 181 . bonjake brdske brigade.

KATANA, Ragib, SAFET


Roen 08.10.1967. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 181. bonjake brdske brigade.

KA UKOVI, Mehmed, FIKRET


Roen 21.09.1971. godine u Batri - Bosanska
Krupa. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

KAUKOVI, Mehmed, REFIK


Roen

05.05.1 968. godine u Batri - Bosanska


Krupa. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

KAUKOVI, Sejfo, SAFET


Roen I O. I 1.1968. godine u Zaradostovu Buim. Saobraajn i tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

168

ZLATNI LJILJit\NI
KAVAZOVI, Fadil, FIKRET- ROKI
Roen 05.09.1960. godine na Sokocu.
Konobar. Poginuo 06.12.1992. godine na ui Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandanta
bataljona 1. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

KAVAZOVI, Salko, MIRSAD - MITO


Roen

30.08.1958. godine u Foi. Elektriar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 127. "viteke" brdske
brigade.

KAVAZOVI,Mujo,MUHAMED
Roen O1.02.1949. godine u Gradacu. Vjerski
slubenik - imam. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade.

KAVAZOVI, Hasan, OSMAN


Roen 29.03.1952. godine u Jelove Selu Gradaac. Vjerski slubenik - imam. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 21. divizije Ko

V. -------------

KAZAFEROVI, Dafer, HAJRUDIN


Roen 22.06.1966. godine u s.Sanica - Klju.
Radnik. Poginuo 12.11.1992. godine u rejonu
Drenovog tjesna - Biha, kao vojnik, pripadnik
l. cazinske pjeadijske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994 godine.

KAZI, Dervi, DEMO


Roen 16.06.1949. godine u Ratalici. - Hadii.
Poginuo 09 .11.1992. godine na Stupu - Sarajevo,
kao vojnik, pripadnik 102. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodije_ljeno 1993. godine. .___ _

169

ZLATNI LJILJANI
KEO, aban, JUN UZ
Roen 12.06.1943. godine u eelovu - Kiseljak.
Zidar. Poginuo 19.08.1993. godine u s.Gojkovac
- Kiseljak, kao vojnik - diverzant, pripadnik 9.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ijiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

KEHI, Hasib, IMER


Roen 22.03.1963. godine u Licima - Olovo.
KV radnik. Poginuo 16.06.1995. godine na
Jasenu - Ilija, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 147. lahkoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

KELEMI, Mustafa, RASIM-DIDO


Roen

02.09.1955. godine u Pljevljima.


Rukovalac tekih maina. Poginuo 23.12.1993.
godine na U gorskom - Vogoa , kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta bataljona za
operativno nastavne poslove u 1. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.

godine.

KELI, Zahir, ESAD-BIZON


Roen 11.07.1964. godine u Pruscu - Donji
Vakuf. KV bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 770.
"slavne" brdske brigade.

KENIG, Herman, DAMIR


Roen

07.03.1959. godine u Sarajevu. Poginuo


21.09.1992. godine na Stupu - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik lzviako - diverzantske ete
1. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni ijiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

KEPE, Mehmed, NAIL


Roen

06.05.1943. godine u Rogatici. VKV


energetiar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik l 04. "viteke"
motorizovane brigade.

170

ZLATNI LJILJANI
KERANOVI, Began,ALE
Roen 01.07.1966. godine u s.Trac - Cazin.
Saobraajni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 502.
"viteke" brdske brigade.

KERANOVI, Hasan, JASMIN


Roen 26.10.1971. godine u s.Vrhpolje Sanski Most. Radnik. Poginuo 26.11.1992.
godine u rejonu Jezerske glavice, kao vojnik,
pripadnik 1. cazinske pjeadijske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno nlu
je dodijeljeno 1994. godine.

KERANOVI, Mehmed, SMAIL


Roen 21.06.1965. godine u Bihau.
Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 5. bataljona
vojne policije.

KERE, Dervo, FIKRET - FIO


Roen 14.05.1971. godine u Sarajevu.
Magacioner. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik 5.
n1otorizovane brigade.

KERE, Omer, ERIF


Roen 03.05.1944. godine u s. Bobovica Trnovo. KV stolar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro" 4.
motorizovane brigade.

KERMO, Jakub, NASIH


Roen 13.05.1963. godine u Busovai.
Metalurg. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade.

171

ZLATNI LJILJANI

KEKO, Zaim, ZIJAD


Roen

10.09.1962. godine u Hadiima.


Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 109.
brdske brigade.

KIIJA, Meho, DERVO


Roen

O1.06.1943. godine u s.Nuhii - Bugojno.


KV bravar. Poginuo 24.01.1993. godine u rejonu
Bistrice - Gornji Vakuf, kao vojnik - izvia,
pripadnik 307. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

KLAAR, Halid, FAHRUDIN


Roen 27.03.1965. godine u Graboviku - Rudo.
Elektrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Ko1nande za
razvoj 808. oslobodilake brigade.

KLADANJI, Alija, MUHAMED


Roen 22.03.1963. godine u s.Crijevi Kladanj. Graevinski poduzetnik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godim~
kao pripadnik 244. brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

KLADANJI, Kadir, SEMAN


Roen 23.02.1963. godine u aevcima - Olovo.
Monter centralnog grijanja. Poginuo
05.11.1994. godine na Maku - Ilija, kao vojnik
- diverzant, pripadnik 11 O. "slavne" olovske
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ijiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

KLAPUH, Selmo, ZUFER


Roen

02.11.1958. godine u Bukovici Pljevlja. Mainski ininjer. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 5. motorizovane brigade.

172

ZLATNI LJILJANI
KLEPO, Salko, MITHAD
Roen 09.O1.1968. godine u ehari Jablanica. Elektromehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 444. brdske brigade.

KLII, Ibrahim, MUHAMED- HAMO


Roen

08.04.1971. godine u Cazinu. Mainski


tehniar. Poginuo 28.09.1995. godine u rejonu
Lipnika - Sanski Most, u inu natporunika, na
dunosti komandira voda, pripadnik 503.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno nrn je dodijeljeno
1996. godine.

KLIKO, Mehmed, EMIR


Roen 20.10.1967. godine u Jajcu. Aktivno
vojno Jice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade.

KLINO, Zulfo, ZAHID


Roen 03.02.1959. godine u Foi. Poginuo
06.01. 1994. godine na Mijatovia kosi Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 2. "viteke"
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
lj iljan" posthumno inu je dodijelj eno 1994.
godine.

KLISURA, Omer, LATIF


Roen 02.02. 1972. godine u Fojnici. Drvni
tehniar. Poginu o 20.08 .1994. godine u rejonu
Moevakog brda - Ilija, kao vojnik,
pripadnik 123. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

KLISURA, Sabit, RASIM


Roen 3 1.05.1972. godine u Fojnici. Drvni
tehniar. Poginuo 24.05. 1994. godine na
Mi lovcu - Vare, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 31O. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

173

ZLATNI LJILJANI
KLOPI, evko, JASMIN
Roen 22.10.1973. godine u Gradacu.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 213.
"viteke" motorizovane brigade.

KLJAJI, Hasib, SENAD


Roen 29.05.1963. godine u Hn1stovu - Sanski
Most. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 28. divizije. ,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.

KOBILICA, Mursel, EKREM


Roen 15.04.1971. godine u s.Hrastovac Kakanj. Radnik. Poginuo 04. I 0.1995. godine
na Ozrenu, kao vojnik 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.
KOBILJAK, Ejub, REFIK-GAGI
Roen 27.03.1959. godine u Sarajevu.
Saobraajni tehniar. Poginuo 27.07.1993.
godine na ui - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandira Interventnog voda u 1.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine . ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.

KOHLER, Karlo, GORAN


Roen 18.08.1967. godine u Zenici. Poginuo
11.01.1994. godine u Zavidoviima, kao
vojnik, na dunosti komandira voda 318.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
KOJI, id, KEMAL
Roen 02.09.1960. godine u Plavu.
Arhitektonski tehniar. Poginuo 26. l 0.1993.
godine pod Bistrikom - Sarajevo, kao vojnik
Bataljona vojne policije taba Vrhovne
komande Annije RBiH. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

174

ZLATNI LJILJANI
KOKI, Asim, KEMAL
Roen 02.11.1964. godine u s. Kokii - Jajce.
Graevinski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 312.
brdske brigade.

KOKI, Suljo, SAFET


Roen 09.05.1967. godine u Miljevini - Foa.
Bagerista. Poginuo 17.09.1994. godine na
Dobrinji - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik
ete vojne policije l. korpusa. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" mu je posthumno
dodijeljeno I 994. godine.

_,,.
,..,...

KOLAK, aban, DEVAD


Roen 09.03. I 965. godine u s.Petrovii Olovo. Drvopreraivaki tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 244. brdske brigade.

KOLAKOVI, Ibro, EDIN


Roen 08.02.1961. godine u Bihau. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 5. injeovitog artiljerijskog puka.

KOLAKOVI, Hamza, IRFAN


Roen O1.10.1962. godine u Oracu - Biha.
Voza. Poginuo 18.04.1994. godine na
Debeljai - Biha, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta Bataljona za
obavjetajne poslove u 501. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
pothumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

KOLAR, Hamid, REDO


Roen 10.01.1967. godine u Tn1ovu.
umarski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
181. bonjake brdske brigade.

175

ZLATNI LJILJANI
KOLAR, Zejnil, ZAIM- LOVAC
Roen 22.04.1963. godine u Kijevu - Trnovo.
Poginuo 04.10.1992. godine u Kijevu - Trnovo,
kao vojnik, na dunosti komandira I zviako diverzantskog voda u 1. bonjakoj brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

KOLAINAC, Izet~ KENAN


Roen 06.01.1973. godine u Prilepu. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni lji ljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 143. lahke brigade.

KOMI, Nurija, MIRSAD


Roen

29.08.1956. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Limar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 51 1.
"slavne" brdske brigade.

KOMI, Mustafa, ZIJAD


Roen 13.05.1961. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Mainbravar. Poginuo
29.06.1992. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa, kao vojnik, pripadnik Odreda
Teritorijalne odbrane Bosanska Otoka. Ratno
priznanj e "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

KOMI, Marko, ELJKO


Roen 20.01.1964. godine u Sarajevu. Pravnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 1O1. brdske brigade.

)
KONJO, Ramiz, HADAN
Roen 12.03.1960. god ine u Foi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine
kao pripadnik 2. motorizovane brigade.

176

ZLATNI LJILJANI
KOPI, Mehmed, ELVlR
Roen

20.07.1971. godine u mjestu Caparde Kalesija. Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
241. "slavne" muslimanske brigade.

KOPRDA, Arif, RIFET


Roen 29.05.1974. godine u s. Kadarii
Vare. Radnik. Poginuo 15.06.1995. godine na
Ravnom Naboiu - llija, kao vojnik, na
dunosti izviaa u 7. "vitekoj" 1nuslimanskoj
oslobodilakoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine. - - - - - - - - - - - - - -

KOPRIVA, Mujo, ISMET


Roen 21.05.1955. godine u s.Tetoevo - Foa.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 1. "slavne"
motorizovane brigade.

KORA, Huso, VEJSIL


Roen 12.08.1965. godine u s.Bivolje Brdo apljina. Aktivno vojno lice. Poginuo
30.03.1994. godine u s.Krivaja - Cazin, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta
502. "slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

....,
... tJ "P!"t

KORDA, Junuz, NEZIR


Roen 03.11.1958. godine, s. Kordii Gorade. iar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 808.
oslobodilake brigade.

KORII, Rasim,ASIM
Roen 18.07.1952. godine u Bihau. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 37. muslimanske lahke brigade.

177

ZLATNI LJILJANI
KORI, Jusuf, MIRSAD
Roen 13 .12.1971. godine u Podoracu Konjic. Poginuo 28.06.1993. godine na Ljubini
- Konjic, kao vojnik, pripadnik 4. muslimanske
lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

KORI, Osman, RASIM


Roen Ol.05.1963 . godine u Konjicu. Poginuo
15.04.1993. godine na Galjevu - Konjic, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
4. muslimaske Jahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljilj an" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

KORJENI, Hajrudin, HARIS


Roen 07 .02.1969. godine u Sarajevu.
Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik
2.samostalnog motorizovanog bataljona.

KORJENI, Halil, MUNIB - MUNGOS


Roen 12.04.1958. godine u Donjem Polju Foa. Poginuo 15.07.1993. godine na Preskoku
- Treskavica, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 82. lahkoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

KOSI, Emir, ESAD


Roen 13.06.1 958. godine u Mostaru. Bravar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 41. "slavne"
tnotorizovane brigade.

KOSO, KasiJn,ARIF
Roen 11.03.1955. godine u s.Bogati Trnovo. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 4.
"viteke" motorizovane brigade.

178

ZLATNI LJILJAN!
KOSOVI, Hasan, OSMAN
Roen

05.01.1950. godine u Bihau. Radnik.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 502. "slavne" brdske
brigade. Nestao 19.07.1995. godine u rejonu
Bugara - Biha, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta Bataljona za
operativne poslove, pronaen mrtav
23.03.1996. godine.

KOPO, erif, SEAD


R,?en 05.09.1971. godine u Gomje5
Caanju - Konjic. Nezaposlen. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godin
kao pripadnik 45. brdske brigade.- - - - - - - - - - - - -

KOVA, Rasim, IZUDIN


Roen

02.05.1969. godine u s.Stranjani Zenica. Kova. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Bataljona vojne policije 3. korpusa.

KOVAEVI, Omer,ANES
Roen 22.02.1976. godine u Tuzli. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" c.lobio 1994.
godine kao pripadnik 107. "viteke" brdske
brigade.

KOVAEVI, lbro, AVDO


Roen 20.01.1948. godine u Rodiin1a Jablanica. Kamenorezac. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 444. brdske brigade.

KOVAEVI, Omer, BAHRIJA


Roen 19.03.1961. godine u Raljanima Brl}o. KV zidar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
211. oslobodilake brigade.

179

ZLATNI LJILJANI
KOVAEVI,Alija, EJUB
Roen 13.01.1962. godine u Kladnju.
Autoprevoznik. Poginuo 25.05.1992. godine u
s. Vranovii - Kladanj, kao vojnik, pripadnik
Opinskog taba Teritorijalne odbrane Kladanj.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

KOVAEVI, Mehmed, ENVER


Roen 27.02.1960. godine u s.Mahmii Rosanska Krupa. Tesar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 511. "slavne" brdske brigade.

KOVAEVI, Meho, EREF


Roen 23.01.1972. godine u eriima - Zenica.
Rudar. Poginuo 04.12.1993. godine kod s .
.Kratina - Busovaa. , kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik I.
protivdiverzantskog odreda Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Zenica. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno

1993. godine.

KOVAEVI, Ah med, FIKRET


Roen 23.10.1956. godine u Medojeviima Ilija. KV radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 126.
brdske brigade.

KOVAEVI, Ibrahim, HASAN


Roen O1.02.196 l. godine u Medojeviima -

Ilija. Poginuo 15.07 .1992. godine u Gaj ini Ilija, kao vojnik, na dunosti komandira ete u
126. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

180

KOVAEVI, Omer, HUSE


Roen 18.02.1955. godine u Kostelima - Biha.
Mainski ininjer. Ratno priznanje "Zlatni
ljilj an" dobio 1994. godine kao pripadnik 503.
"slavne" brdske brigade.

KOVAEVI,Abdulah, NEDAD
Roen 05.11.1968. godine u Gornjim
ivinicama - ivinice. Bravar. Poginuo
27.07.1993. godine na Donjoj Brki - Brko,
kao vojnik, na dunosti komandira ete u 21 O.
brdskoj brigadi . Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.
KOVAEVI, Rahman, PAAN
Roen 03.051968. godine u Tuzli. Konobar.
Poginuo 19.07. l 994. godine u rejonu Grede Majevica, kao vojnik, na dunosti komandira
oqje~jenja izviaa 25 I. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

KOVAEVI, Nuvo, RAHMAN


Roen 15.11.1970. godine u Kraniima Prozor. Bravar. Poginuo 20.07.1995. godine u
rejonu Brda - Treskavica, u i nu narednika, na
dunosti zamjenika komandira voda, pripadnik
446. lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.
KOVAEVI, Zarif, REDEP
Roen 26.02.1960. godine u s.Mahmii Bosanska Krupa. Radnik. Poginuo 13.06.1994.
godine u rejonu Skokova - Cazin, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta Bataljona za
moral, pripadnik 511. "slavne" brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthu111no mu
je dodijeljeno I 994. godine.

KOVAEVI, Dervi, SEDIN


Roen 02.03.1973. godine u Brezi. Radnik.
Umro 27.10.1994. godine u RMC Zenica od
posljedica ranjavanja na Moevakom brdu Ilija, kao vojnik, na dunosti komandira voda
u 304. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
KOVAEVI, Kasim, EFIK- EFA
Roen O1.03.1962. godine u s.Mjeaji i - Foa.
Poginuo 30.08.1993. godine na Yoljavcu Prozor, kao vojnik, na dunosti komandira
lzviako - diverzantskog voda u 82. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

'

.......

181

ZLATNI LJILJANI
KOVAEVI,Smail, ZIJAD
Roen 08.01.1961. godine u s.iprage - Kotor
Varo. Prosvjetni radnik. Poginuo 22.12.1993.
godine u Vitezu, kao vojnik, na dunosti
komandira Diverzantsko - izviake ete u 27.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

.KOVAEVI, Ilija, ZORAN


Roen 06.07.1968. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni lj iljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 2. samostalnog motorizovanog
bataljona.

KOZLICA,Adam, MIDHET
Roen 12.11.1970. godine u Bihau. Mainski
trehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 502. "viteke"
brdske brigade.

KRAJINA, Juso,AHMET
Roen 03.08.1962. godine u s.Lukovac Trnovo. Mesar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro", 4.
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - -

KRAJINA, Ragib, MUSTAFA


Roen 26.07.1967. godine u Rogatici.
Zanatlija. Poginuo 05.04.1994. godine na
Zlatnoj glavi - Gorade, kao vojnik, na
dunosti kon1andira Izviako diverzantske
ete 1. rogatike brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.
KRAJINA, Halil, ZIJAD
Roen 10.01.1970. godine u Lukavcu Trnovo. Vjerski slubenik - imam. Poginuo
07.09.1992. godine na Donjem Kotorcu Ilida, kao vojnik, pripadnik 4. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine. ,___ _

182

ZLATNI LJILJANI
KREO,Ahmed,AMIR
Roen

02.04.1970. godine li Sarajevu. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljani> dobio 1994. godine
kao pripadnik 5. motorizovane brigade.

KREHI, Fehim, ENES


Roen

27.02.1949. godine li Ljllbukom.


Poginuo 12.12.1992. godine na Hrasno brdu Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 1O1. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

KRESO, Remzo, EMIR


Roen 02.05 .1972. godine u Mo staru.
Mainski tehniar. Poginuo 20. 09 .1993. godine
na Humi - Mostar, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

KR.EI, Ante, FRANJO


Roen

21.09.1953. godine u Par selo - Tllzla.


Bravar - varilac. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 250.
oslobodilake brigade. - - - - - - - - - - - - -

KRHAN, Dervo, SELIM


Roen 29.05.1965. godine u Gornjoj Gnojnici Mostar. Aviolimar. Poginuo 07.09.1993. godine
na Merdan Glavi - Podveleje - Mostar, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
41. "slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthllmno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

KRKALI, Muharem, MEHMED- MEDO


Roen

01.07.1967. godine u Kraevu - Teanj.


Alatniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 277. brdske brigade.

183

ZLATNI LJILJAN!

KRKELJA, Jovan, DRAGAN


Roen 24.09.1973. godine u Zenici. Bravar.
Poginuo 12.06.1993. godine na Han Biloj Travnik, kao vojnik - diverzant, pripadnik 314.
motorizovanc brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

KRKO,Ahmed, HILMO
Roen I 0.04 ..1960.godine u Donjoj Vogoi Vogoa. KV radnik. Poginuo 24.10.1992.
godine u Misoi - Ilija, kao vojnik, na
dunosti komandira vod(I u 126. hrclskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godi ne.

KRNDIJA, Uzeir, ERMIN


Roen 30.05.1963. godine u Zenici. Slubenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 3 14. motorizovane
brigade.

KRUPALIJA, Salih,AMIR
Roen 13.06.1968. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine
kao pripadnik 2. motorizovane brigade. Poginuo
17.02.1993. godine u Aziima - Sarajevo.

KRUKO, Himzo, BESIM


Roen 15.05.1962. godine u Doboju. KV stolar.
Poginuo 15.02.1993. godine na Ularicama Putnikovo brdo - Doboj , kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 373. "slavnoj" brdskoj
brigadi: Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

KRUKO, Juso, ENES


Roen 11.06.1964. godine u Miljanovcima Teanj. Elektriar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. god ine kao pripadnik
3 77. "viteke" brdske brigade.

184

ZLATNI LJIL.JANI

KUBAT, Vejsil, EJUB


~ Roen 17. 12. 1952. godine u Visokom. Voza.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 127. " viteke" brdske
brigade.

KUBAT,Aziz, PAO
Roen 12.0 1.1973. godine u Kak.nju. Rudarski
tehniar. Poginuo 2 1.06.1 995. godine u
Semizovcu, u inu kapetana, na dunosti
komandira ete u 3. manevarskom bataljonu.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine. - - - - - - - - - - - - - - '

KUUK, Fadil, EREF


Roen. O1.06.1963.

godine u Fojnici. Trgovac.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 31 O. brdske brigade.

KUDI, aban, HASAN


Roen

17 .12.1967. godine u Bihau. Student.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 5. bataljona vojne
policije . ....._____......;....-.....----~--

KUDRA, Enver, AMER


Roen 02.11.1971. godine u apljini. Poginuo
06.08.1995. godine na Siijevim Dolovima Kalinovik, kao vojnik, pripadnik 4. izviako diverzantskog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

KUKAVICA, Faid, OMER


Roen 22.06.1972. godine u Goradu.
Graevinski radnik. Poginuo 14.08.1995.
godine na Lastavici - Gorade, kao vojnik diverzant, pripadnik 81. divizije. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthunmo mu je
dodijeljeno 1996. godine.

185

ZLATNI LJILJANI

KUKOLJ, Muhamed, ESAD


Roen 17.05.1969. godine u Miletini - Sokolac.
Radnik. Poginuo 02.10.1992. godine na Krucvu
- Olovo, kao vojnik - diverzant, pripadnik 1.
samostalnog sokolakog bataljona. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

KUKURUZ, Ibrahim, MEHO- ADO


Roen 17.02.1961. godine u s.Toke - Gradaac.
Dimnjaar.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1994. godine kao pripadnik 107. "viteke"
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - -

KUKURUZOVI,Muhamed, NEDAD
Roen

O1.04.1969. godine u Mionici -

Gradaac.

Metalostrugar. Ratno priznanje


"Zlatni ijiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 213. brdske brigade.

KULAEVI, Ramiz, FEHIM


Roen 19.08.1957. godine u Foi. Radnik.
Poginuo 07.08.1993. godine kod Predola - Foa,

kao vojnik, na dunosti komandira lzviako diverzantskog voda 1. drinske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthu111no mu je
dodijeijeno 1996. godine.
KULENOVI, Himzo, JASMIN-HAVARIJA
Roen 12.11.1957. godine u Bihau.
Medicinski tehniar. Poginuo 1O.O1.1995.

godine na Podzvizdu - Velika Kladua, u inu


natkapetana, na dunosti komandira Izviako diverzantske ete u 501. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno inu je dodijeljeno 1994. godine.

KULO, Jusuf, NURAGA


Roen 05.01.1958. godine u Banji Luici Sokolac. KV radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 1.
samosta lnog sokolakog bataljona.

186

ZLATNf LJILJANI
KULOSMAN, Huso, FERID
Roen l O. l l.1965.

godine u s.Zgon - Klju.


Aktivno vojno lice. Ratno priznanj e "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 17.
" viteke" krajike brdske brigade.

KULOVAC,Salko, EDIN
Roen

05.01.1969. godine u Sarajevu.


Nezaposlen. Poginuo 04.08.1992. godine na
Stupu - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1.
1notorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine. - - - - - - - - - - - - - '

KULOVAC, Nezir, ENVER

Roen 21.01.1947. godine u epi. Nastavnik.


Poginuo 16.11.1992. godine na Strmcu Rogatica, kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta 1. rogatike brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

KULOVAC, amil, HAMDIJA


Roen 03.04.1975. godine u epi.
Autoemehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
1O1. brdske brigade.

KULOVAC, amil, SABRIJA


Roen 10.08.1972. godine u epi - Rogatica.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.


godine kao pripadnik 285. lahke brigade.

KULOVI, Mustafa, ABDULA.H


Roen 31.12.1961 . godine u Jelovu Brdu -

Kalesija. Agronom. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 205.
brdske brigade.

187

ZLATNI LJILJANI
KULOVI, Redo, MUJKO
Roen 23.10.1961. godine u ureviku ivinice. Automehaniar. Poginuo 11.05.1994.
godine na Vijencu - Lukavac, kao vojnik, na
dunosti komandira ete Odreda "ivinike
ose". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

KULOVI, Muhamed, SENAHID


Roen 27.10.1957. godine u s.Doboj - Kakanj.
Bravar. Poginuo 10.09.1995. godine na Lokvi Vozua, u inu natporunika, na dunosti
komandira ete u 329. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine. - - - - - - - - - - - - -

KULJANOVI, Beir, RAMIZ


Roen 26.l 0.1971. godine u Zenici. Rudarski
tehniar. Poginuo 31.03.1994. godine na
Vukovim njivama - Tesl i , kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 303. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

KUNI, Hasib, EMIR


Roen 25.11.1959. godine u Sokocu - Biha.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio J994. godine kao pripadnik
501. "slavne" brdske brigade. --------~~------'

KURANOVI, Tifaga, SAMIR


Roen

18.O1.1967. godine u Tuzli. Radnik.


Poginuo 19.06.1992. godine na Kovaici Tuzla, kao vojnik, pripadnik 1. tuzlanske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthun1no mu je dodijeljeno 1997. godine.

KURI, Hasib, ISMET


Roen 06.11.1963. godine u s.Klokot - Biha.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
502. "slavne" brdske brigade.

188

ZLATNI LJILJANI
KURSPAHI,Adem, MEHMED
Roen

16.07.1965. godine u Kosovu polju Viegrad. Ugostiteij. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 808. oslobodilake brigade.

KURTA, Ejub, SALKO


Roen

07.03.1960. godine u s.Voljevac Fojnica. Drvni tehniar. Poginuo 12.11.1993.


godine na Oglavku - Fojnica, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta bataljona
310. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ijiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine. - - - - - -

KURTALI, Mujo, FARID


Roen

12.08.1966. godine u Maoi - Brko.


Elektrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 108.
motorizovane brigade.

KURTANOVI, Diko, ZAHID


Roen

18.04.1949. godine u s.Tuzine Sjenica. Bravar. Ratno prizn~nje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 15.
motorizovane brigade. - - - - - -

KURTI, Hasan, ENVER


Roen

11.03 .1970. godine u Prnjavoru Kalesija. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 205.
brdske brigade.

KURTOVI, Mustafa,ALIJA .
Roen

13.02.1966. godine u Bosanskoj Krupi.


Mainski ininjer. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade. - -

189

ZLATNI LJILJANI

KURTOVI, Beir, HARIS


Roen

26.04.1973. godine u Sarajevu. Poginuo


07.01.1994. godine na brdu Mojmilo - Sarajevo,
kao vojnik, pripadnik 1O1. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine. .

KURTOVI, Uzeir, SALKO


Roen

28.06.1959. godine u Foi. Ugostitelj.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 1. drinske udarne
brigade. - - - - - - - - - - - - -

KUSTURA, Islam, ZAIM


Roen 25.04.1963. godine u Viegradu.
Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 808.
oslobodilake brigade.

LAGUMDIJA, Jakub, HAJRUDIN


Roen 21.09.1961. godine u Rudom. Pravnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 851. lahke brigade.

LASICA, Velimir. PREDRAG


Roen O1.06.1957. godine u Sarajevu.
Diplomirani politolog. Poginuo 16.06.1993.
godine u Hotonju - Vogoa, kao vojnik,
pripadnik 1. "slavne" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

LEKO, Raid, SULEJMAN


Roen 15.06.1946. godine u s. osii - Travnik.
Vii komercijalista - direktor. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik 312. "slavne" brdske brigade. ,_______

190

ZLATNI LJILJANI
LENDO,Alija, REFIK

Roen

25.01.1956. godine u mjestu Bistro Novi Travnik. Aktivno vojno lice. Ratno
pri~nanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik Komande 3. korpusa.

LEPUZANOVI, Mujaga, MUJO


Roen

04.09.1971. godine u Cazinu.


Mainbravar. Poginuo 16.07.1995. godine u
Pehovu - Buim, kao vojnik, na dunosti
komandira desetine, pripadnik 501. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan.i
pothumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

LERI, Meho, ZIJO- ZIKO


Roen 08.1 O.1961. godine u Donjoj Bijenjoj

- Nevesinje. VKV bravar. Poginuo 13. l 0.1994.


godine na Rocima - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandanta Odreda "Bosna 4".
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1995. godine.

LEVI, Abdulah, ESAD


Roen

27.05.1963. godine u Maoi - Brko.


Graevinski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 108.
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - - LIKI, Salko, MUAMER - KALE
Roen

12.12.1973. godine u Stupnom Dolu Vare. KV radnik. Poginuo 23.10.1993.


godine u Stupnom Dolu - Vare, kao vojnik diverzant, pripadnik 122. lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

LIPOVAC, Hasan, AHBUDIN


Roen

10.02.1959. godine u Gradacu.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 213.
motorizovane brigade. '--------~-----

191

ZLATNI LJILJANI
LIPOVAA,Adem,JUSUF
Roen 01.10.1956. godine u s. ukovi - Biha.
Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 502.
"viteke" brdske brigade. Poginuo OI. J0.1997.
godine u saobraajnoj nesrei kod Bosanskog
Petrovca:

LIlNOVI, Hajrudin, AMIR


Roen 08.02.1972. godine u Pridjelu - Doboj.
Saobraaj ni tehniar. Poginuo 29.03 .1994.
godine na Kuom groblju Tesli, kao vojnik,
pripadnik 373. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

LIVNJAK, Ahmet, EDlN


Roen 27 .02.1960. godine u s.K.ruica - Vitez.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 325. brdske
brigade.

LOJANICA, Relja, SRETEN


Roen 22.03.1959. godine Doljanima - Hadii.
Elektrotehniar. Poginuo 20.06.1993. godine na
Meotiu - Krecvo, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 9. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
LONAR, Fehim, ESAD - KESO
Roen 11.10.1965. godine u s. Meljine Sokolac. Metalostrugar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 1. sokolakog samostalnog
bataljona.

LOVRl, Vinko, RONALDO


Roen 19.06.1974. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Poginuo 28.12.1992.
godine na Mujkia brdu - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti komandira izviakog
voda, pripadnik Hrvatskih oruanih snaga
Sarajevo. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthmnno mu je dodijeljeno 1994. godine.

192

ZLATNI LJILJANI
LUKIN, Muan, RAMIZ

Roen

05.01.1969. godine u Trnovu.


Vodoinstalater. Poginuo 07.10.1995. godine na
ljebini - Glavatievo - Konjic, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 450. lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.
LUKOVI, Haso, EVKO
Roen l 0.06.1962. godine u s.ukle -

Travnik. Rudar. Poginuo 20.07.1993. godine


u s.Pokraji - Travnik, kao vojnik, na
dunosti komandira lzviako diverzantskog voda u 306. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine. - - - - - - - - - - - - -

LULI, aban, ALIJA


Roen

08.11.1967. godine u s.Krivaja - Cazin.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 503.
"slavne" brdske brigade.

LULI, aban, MUNIR


Roen

18.08.1970. godine u s.Krivaja - Cazin.


Radnik. Poginuo 04.07.1994. godine u s.
Donja Luka - Cazin, kao vojnik - radio telegrafista, pripadnik 503. "slavne" brdske
brigade. Ratno prizna~je "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

LUPI, Ramiz, SAMIR


Roen

02.07.1973. godine u Zvorniku.


Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 246.
"viteke" brdske brigade.

LUPI, lbrahim, ZUHDIJA


Roen

05.05.1971. godine u Mrakodolu Zvornik. Ekonomski tehniar. Poginuo


20.11.1993. godine na planini Zvijezda Vare, kao vojnik, na dunosti komandira
Izviako - diverzantskog odjeljenja u 206.
"vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine. ---~---

193

ZLATNI LJILJANI

LUIJA, Nazif, MENSUDIN


Roen 24.02.1966. godine u Zenici. Mainski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 333. brdske
brigade. Poginuo 15.09.1995. godine na
Vlaiu, u inu kapetana, na dunosti
komandanta bataljona.

LJALJI, Mustafa, JASMIN


Roen 16.08.1969. godine u eliu.
Graevinski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni

ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 208.


brdske brigade.

-~-----------

LJALJI, lbrahim, MEVLUDIN


Roen 26.10.1957. godine u eliu.
Ugostiteljski radnik. Poginuo 12.10.1992.
godine na Mijalovci - eli, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 208. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

LJEVO, Mumin, ZlKRIJA


Roen 25.10.1969. godine u Podgoranima Mostar. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 449. istono hercegovake brdske brigade. - - - - - LJUBIJANKI, Jusuf,ABID
Roen 15.10.1969. godine u s.Ljubijankii Cazin. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 5.
bataljona vojne policije.

LJUBIJANKI, Hasan, DEVAD- MAI


Roen 15.03.1966. godine u s.Ljubijankii Cazin. Elektriar. Poginuo 07 .07 .1994. godine u
s.Donja Kuka - Todorovo - Velika Kladua,
kao vojnik, na dunosti komandira izviake
desetine, pripadnik 503. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

194

"P

ZLATNI LJILJANI
LJUBIJANKI, Husein, JUSUF
-Roen

10.01.1 968. godine u s.Ljubijankii Cazin. Drvni tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 5. bataljona vojne policije.

LJUBIJANKI,Asim, KASIM-ARUGA
Roen 31.01.1958. godine u Ljubijankiima Cazin. Privatni ugostitelj. Poginuo
09.05.1994. godine u s.Aliajii - Cazin, kao
vojnik, na dunosti pomonika za
obavjetajne poslove naelnika taba 502.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

LJUBIJANKI,Abdija, SAFET
Roen 12.01.1971. godine u Dobrom Selu Buim. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade.

LJUBUKI,Sulejman,ADMIR-UTAK
Roen 10.03.1966. godine u Bugojnu. KV
metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine.
Poginuo 21.06.1995. godine na Dobranjskom
brdu - Visoko, u inu natkapetana, .na dunosti
kon1andanta bataljona u 307. "slavnoj"
brdskoj brigadi.

LJUTI, Osmo,DURSUM
Roen 06.07.1966. godine u Veleevu - Klju.
Ekonomski tehniar. Poginuo 06.11.1993.
godine na ajiima - Cazin, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 51 O.
oslobodilake brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

MACE, lbro, ZIJO


Roen 28.01.1956. godine u Bivoljen1 Brdu apljina. Saobraajni tehniar. Poginuo
09.11.1993. godine na Cernici - Mostar, kao
vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik 41. "slavne" motorizovane brigade. - - -

195

ZLATNI LJILJANI
MACI, Muharem, HAMED
Roen 01.04.1966. godine u Konjicu.
Ekonomski tehniar. Poginuo 11.05.1993.
godine na Previju - Konjic, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 43. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

MAGODA, Nusret, MUHIDIN-DINO


Roen 14. l 0.1958. godine u Sarajevu. Taksi
voza. Poginuo 08.06.1992 . godine na
Vidikovcu - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 1. brdskoj brigadi. Posthumno
odlikovan "Medaljom za hrabrost" i ratnim
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine. - -

MAFALANI, Fawaz, dr MAJED


Roen 10.01.1955. godine u Ezraa - Sirija.
Ljekar - hirurg. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik Ratne
bolnice Visoko.

MAHALBAI, Ramo, ELDIN


Roen 14.10.1965. godine u Zenici. Radnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 3. samostalnog
ininjerijskog bataljona.

MAHINI,Alija, MIRSAD
Roen 24.08.1961. godine u Presjeku Nevesinje. Automehaniar. Poginuo 30.07 .1995.
godine na Treskavici, u inu majora, na
dunosti komandanta bataljona u 449. istono hercegovakoj brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

MAHMI, lzet, MUNIR


Roen 19.08.1965. godine u s. Plahovii Zenica. Varilac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 303. brdske
brigade.

196

ZLATNI LJILJANI
MAHMUTAGI, lbro, RIZAH - BRZI
Ro_en 02.03.1949. godine u Maglaju.
Papirniar. Poginuo 19.07.1993. godine u
Maglaju, kao vojnik, na dunosti naelnika
artiljerije u 201. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MAHMUTOVI, Raza, FUAD


Roen 31.O1.1972. godine u Osi vici - Tesli.
Stolar. Poginuo 21.03.1993. godine u Vrtaama
- Teanj, kao vojnik, pripadnik 374. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine. - - - - -

MAHMUTOVI, Ragib, SEAD


Roen

15.03.1957. godine u Raljevu Graanica. Saobraajni tehniar. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 221. brdske brigade.

MAHOVKI, Mujo, RAHMAN


Roen

24.05.1968. godine u Gornjim Jarukama Lukavac. Rudarski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 119. muslin1anske brdske brigade.

MAJDANI, Emin, EMm


Roen 15.02.1971. godine u Donjem Vukoviju
- Kalesija. KV zidar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Samostalnog diverzantskog bataljona "Crni
vukovi".

MAKSUMI, Ramo, DEMAL-SAKS


Roen 29.09.1954. godine u Konjicu.
Mainski ininjer. Poginuo 19.09.1994. na
Kiseru - Konjic, kao vojnik, na dunosti
po1nonika komandanta za sigurnost u 4.
muslimanskoj lahkoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu j e dodijeljeno
I 995. godine.

197

ZLATNI LJILJANI

MAKSUMJ, Halil, EO
Roen 04.01.1970. godine u Duboanima Konjic. Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 441.
" viteke" motorizovane brigade.

MALAGI, Nurif, EK.REM


Roen

O1.01.1969. godine u Voljevici Bratunac. Radnik. Poginuo 09.07.1995.


godine u Ljubusaviu - Srebrenica, kao
vojnik, pripadnik 28. divizije. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

MALAGI, Sulejman, FAIK


Roen 09.10.1947. godine u Prijepolju.

Poginuo 31.08.1992. godine na brdu Mojmilo Sarajevo, kao vojnik, pripadnik IOI. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

MALKI, Meho, DEMAL


Roen 27.07.1958. godine u s.Kuljani ivinice. Aktivno vojno lice - pilot. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine.
Poginuo 07.05.1995. godine na Igritima epa, u inu majora, na dunosti pomonika
komandanta za letake poslove I. zrakoplovne
brigade.
MALKI,Alija, JUSUF-BAA
Roen 31.01.1961. godine u Kijevu - Trnovo.
Poginuo 14.10.1992. godine u Kijevu - Trnovo,
kao vojnik, na dunosti pomonika komandanta
za logistiku u 1. bonjakoj brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.
MALKI, Hamdija, NESIB
Roen 05.07.1961. godine u Gornjim
Dubravama - ivinice. Aktivno vojno lice. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine.
Poginuo 25.10.1993. godine u s.ehovii Olovo, kao vojnik, na dunosti komandanta 21 O.
brdske brigade. Posthumno odlikovan "Ordenom
heroja oslobodilakog rata " 1994. godine.

198

ZLATNI LJILJANI
MALKI, Hasan, SALIH
Roen

11.03. 1956. godine u Dubravama


Gornjim - ivinice. Profesor ONO i DSZ.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992.
godine kao pripadnik "Spreanskog" Odreda.

MALKO, lbrahim, DRAGAN


Roen

18.08.1957. godine u Mostaru.


Poginuo 07.07.1993. godine na Musali Mostar, kao vojnik, na dunosti naelnika
taba 41. "slavne" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni Jj iljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

MALKO,Adem, NIJAZ
Roen 03.12.1975. godine u Bihau.
Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
dobio 1995. godine kao pripadnik 5.
mjeovitog artiljerijskog puka.

MALKOEVI, Mehmed, BAJRAM


Roen 20.04.1958. godine u Lipnici - Tuzla.
Rudarski tehniar. Poginuo 29.08.1992.
godine u rejonu Todorovia - Majevica, kao
vojnik, pripadnik 3. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MAMELEDlJA,Asim, HARIZ- ELO


Roen 02.01.1975. godine u s.eii - Travnik.
Tekstilni tehniar. Poginuo 16.05.1995. godine
na eikoj planini - Vlai, kao vojnik izvia, pripadnik 737. muslimanske lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthu1nno mu je dodijeljeno 1995. godine.

. 1!.t'

-=-

MANDI, uro, SENAD


Roen 14.10.1958. godine u Sarajevu.
Student DIF-a. Poginuo 14.09.1992. godine na
Stupu - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta 2. samostalnog
bataljona. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1992. godine.

199

ZLATNI LJUJANt

MANDI, Idriz, SMAJO


Roen 22.04.1967. godine u Potoarima Srebrenica. Graevinski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik OG - 8 Srebrenica i odlikovan
"Ordenom zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem"
1997. godine.
MANDI, Hakija, EFIK
Roen

23.06.1968. godine u Gladoviima Srebrenica. Radnik. Poginuo 05.10.1992.


godine u mjestu Boljevii - Srebrenica, koa
vojnik, na dunosti komandanta Bataljona "3.
maj - Kragljivoda". Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MANIGODA, Risto, SRAN


Roen 23.11.1957. godine u s. Dobrigoe
Jablanica. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 44. brdske
brigade.

MARI, Mustafa, ADEM


Roen

29.01.1968. godine u Humu - Mostar.


Poginuo 19.09.1993. godine na Jedrinju, kao
vojnik, pripadnik 47. lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MARI, Mumin, AMIL


Roen

O1.04.1964. godine u Podveleju Mostar. Radnik. Poginuo 10.09.1992. godine u


Donjem Kotorcu - Ilida, kao vojnik, na
dunosti komandira desetine u 4.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MARI,Alija, MIRALEM
Roen

22.02.1954. godine u Vrapiima Mostar. Poginuo 23.09. 1993. godine u


Vrapiima - Mostar, kao vojnik, pripadnik 47.
lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

200

~~~~~~~~~~~~

ZLATNI LJILJANI
MARI, Ibro, OMER-GUMALI
Roen 20.05.1963. godine u Dobru - Mostar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade.

MARI, Huso, SEAD


Roen 06.05.1961. godine u Mostaru.
Poginuo 08.08.1993. godine na Cemici Mostar, kao vojnik, pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MARINA, azim, AZIZ


Roen 20.01.1959. godine u Sarajevu. KV
autolakirer. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik Izviake
ete 4. motorizovane brigade.

MARKULJ, Ljubomir, ZDENKO


Roen 28.11.1973. godine u Sarajevu.
Poginuo 05.10.1992. godine na Stupu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 102. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine. - - - - - - - - - - - - -

MARTINOVI,Alojz, GORAN
Roen 22.04.1955. godine u Tuzli. Stolar:
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 2. "slavne" brdske
brigade. Poginuo 01.06.1995. godine na
Ravnom Ljetaku - Majevica, kao vojnik, na
dunosti ko1nandira lzviako diverzantskog voda.

MAI, erif, IFET


Roen 10.01.1961. godine u Maiima Gorade. Mainbravar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 2. "viteke" motorizovane brigade. - - - -

201

ZLATNI LJILJANI
MAI, Mehmed, RASIM
Roen 07.01.1961. godine u Sarajevu.
Tehniar. Poginuo 22.08.1995. godine na
Barama - Gorade, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandira ete vojne policije 81.
divizije. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

MAI, Ragib, SAFER


Roen

05.01.1961. godine u Vidi- Graanica.


Voza. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 107. "viteke"
brdske brigade.

MAINOVI, Mustafa, OMER


Roen

l 0.08.1972. godine u s.Crvarevac Velika Kladua. Tekstilni tehniar. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 506. oslobodilake brigade.

MATORUGA, Avdo, ALIJA


Roen 20.07.1945. godine u Misoi - llija. KV
varilac. Poginuo 09. l 0.1992. godine na Misoi
- Ilija, kao vojnik - diverzant, pripadnik 126.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

MECAVICA, Mehmed, ELVIR-MECA


Roen 04.0 l.1974. godine u Jajcu. Tokar.
Poginuo l l.09.1994. godine na Vujoj glavi erii - Tesli, kao vojnik, na dunosti izviaa
7. "slavne" muslimanske brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

MEDl, lluso, MlRSAD


Roen

13.08.1964. godine u s. Dragovii Ilija. Policajac. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik l 09.
brdske brigade.

202

-------~~~~~._....

ZLATNi LJILJAN!
MEHAKOVI, Devad, NEDAD
Roen

06.02.1972. godine u Brkom. Bravar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade.

MEHANI, Muan, MUNIB-MUNJOZ


Roen

11.05.1963. godine u Turovima Trnovo. Ekonomski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 14. divizije KoV.

MEHANIJA, Bajro, HI.KMET


Roen 14.05.1969. godine u s.Turovi - Trnovo.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 140. bonjake brdske
brigade.

MEHANIJA,Abid, KEMO
Roen 03.11.1959. godine u s.Turovi - Trnovo.
Poginuo 16.06.1992. godine na estaljevu, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
1. bonjake brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno inu je .dodijeljeno
1993. godine.

MEHANIJA,Abid, SMAIL
Roen 07.03.1963. godine u s.Turovi Trnovo. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 181. bonjake
brdske brigade.

MEHANOVI, Sefir, MINET


Roen

08.01.1967. godine u s.Peuj - Novi


Travnik. KV metalostrugar. Poginuo
03.09.1992. godine na Mandinu brdu - Visoko,
kao vojnik, na dunosti zamjenika komandanta
Protivdiverzantskog odreda Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Novi Travnik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine. - - - - - - -

203

ZLATNI LJILJANI
MEHI,Air, BEKRIJA
Roen 13.12.1971. godine u Vitlaci - epe.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 319. brdske
brigade.

MEHl, Muharem, HAMZALIJA


Roen 19.02.1965. godine u Mahmut Mahali Gradaac. Gumarski radnik. Poginuo
O1.06.1994. godine na ljivii1na - Banovii,
kao vojnik - tehkista, pripadnik 213. "viteke"
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine. - - - -

MEHI, Muharem, HUSEIN


Roen 05.10.1965. godine u s.Mrkoti-Teanj.
Mainbravar. Poginuo 24.02.1994. godine u
rejonu Krsta - Teanj, kao vojnik, da dunosti
zamjenika komandira ete u 372. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeijeno 1996. godine.

MEHI, Fehim, NERMIN


Roen 09.05.1974. godine u Jastrebcu - Zenica.
KV zavariva. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 330. lahke
brigade. - - - - - - - - - - - - -

MEHI,Adem, OSMAN -TUCKO


Roen 17 .03.1968. godine u Maleiima Graanica. Zidar. Poginuo 21.08.1992. godine
u s. Maleii - Graanica, kao vojnik, na
dunosti komandira lnterventnog voda 221.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

MEHI, Osman, SEAD


Roen 02.09.1968. godine u Jezerskoin Bosanska Krupa. Radnik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 511. "slavne" brdske brigade. -~-----~~~~--

204

ZLATNt LJILJANI
MEHI, Halil, SENAD- ISPRAVKA
Roen

07.05.1963. godine u Vukovcima Gradaac. Annira. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
107. "viteke" motorizovane brigade.

MEHI, Safet, ZLATKO


Roen

09.01.1970. godine u Mostaru. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik Komande 4. korpusa. - - - - - - - - - - - - - -

MEHINAGI, Osman, SENAD


Roen 19 .11.1971. godine u s.Ravna - Maglaj.

Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1996. godine kao pripadnik 3. izviako
diverzantskog bataljona.

Roen

MEHINOVJ, Sefer, AHMET


02.07.1970. godine u Kamenici - Tesli.

Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1995: godine kao pripadnik 374. "slavne"
brdske brigade. - - - - MEHMEDI, Seid, HIKMET-HIKAC
Roen

11.09.1964. godine u s.Jele - Hadii.


Aktivno vojno lice. Poginuo 20.09.1992.
godine na Zagoni - Gradac, kao vojnik, na
dunosti naelnika taba 9. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthmnno 111u
je dodijeljeno 1996. godine.
MEHMEDI, Jusuf, SUAD- SUDO
Roen

27.01.1959. godine u s.Jele Hadii. Saobraajni tehniar. Poginuo


20.06.1993. godine na Meoriu - Kreevo,
kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona u 9. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1993. godine.

205

ZLATNI LJILJANI
MEHMEDOVI, Smajo, BAJAZIT - BAJA
Roen

11.12.1964. godine u Krieviima Zvornik. Graevinski tehniar. Poginuo


17.09.1992. godine na Stolici - Majevica, kao
vojnik, na dunosti komandira Izviako diverzantske ete pri Opinskom tabu
Teritorijalne odbrane Zvornik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

MEHMEDOVI,Asim,FAHRUDIN
Roen 20.07.1974. godine u Bijeljini. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 120. lahke brigade "Crni
labudovi". - - - - - - - - - - -

MEHMEDOVI, Hasan, MURAT


Roen 15.01.1961. godine u Bostahovinama Srebrenica. Poljoprivredni tehniar. Poginuo
08.08.1992. godine u Jeastici - Srebrenica, kao
vojnik, na dunosti komandira Izviako diverzantskog voda Teritorijalne odbrane
Sueska. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MEHMEDOVI, ahbaz, SALKO


Roen 20.10.1966. godine u Rasovcu -Tuzla.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 253.
brdske brigade.

MEHMEDOVI, Smajo, SMAJL- HAVARIJA


Roen 02.04.1969. godine u Krieviima Zvornik. Graevinski tehniar. Poginuo
06.05.1995. godine na Visokoj glavici - Teoak,
kao vojnik, na dunosti referenta obavjetajnih
poslova u 242. muslimanskoj lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no mu
je dodijeljeno 1995. godine.

Roen

206

MEHMEDOVI, Mehmed, ZIKRET


07.10.1970. godine u Gornjoj Kamenici Zvomik. Automehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik Diverzantskog bataljona "Crni
vukovi".

---

ZlATNt LJILJANI
MEHOVI,Raid,ALIJA
Roen 03.06.1967. godine u Kopaima Gorade. Tehniar - pneun1atiar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 831. lahke brigade. Poginuo
16.06.1995. godine na Sjenokosu - Gorade,
kao vojnik, na dunosti komandira voda.

MEHOVI, Emin, MESUD - MENSO


Roen

18.12.1954. godine u Priboju. Voza.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 4. motorizovane brigade. - - - - -

MEKI, Vejsil, HIMZO


Roen 11.12.1963. godine u Miljevini - Foa.
Radnik. Poginuo 09.09.1992. godine u Donjem
Kotorcu - llida, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 4. motorizovanoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

MEMAGI, Velaga, ISMET


Roen 01.07.1947. godine u Bihau. Radnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 5. bataljona vojne
policije.

MEMl,Abdulah, ELVEDIN - MEAK


Roen 29.06.1970. godine u Bugojnu. Radnik.
Poginuo 15 .05 .1993. godine u okolini
Busovae, kao vojnik, pripadnik Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Bugojno. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
MEMI, Nurif, MUNIB
Roen 15.03.1974. godine u Kamenici Zvornik. Vjerski slubenik - imam. Poginuo
06.05.1995. godine na Visokoj glavici Teoak, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 243. muslimanskoj podrinjskoj lahkoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine . ....___ _ _ _ _ _ _ _ __

207

ZLATNI LJILJANI
MEMl, Muhamed, SAKIB- MEMO
Roen 10.08.1972. godine u s.Stijene - Cazin.
Radnik. Poginuo 16. 06.1995. godine na
Abalkovini - Sarajevo, u inu natporunika, na
dunosti pomonika komandanta bataljona za
obavjetajne poslove u 115. motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

MEMIJA, Ahmed, K.ENAN - KENA


Roen 17.05.1968. godine u Fojnici. Trgovac.
Poginuo 12.11.1993. godine na Jasikovici Fojnica, kao vojnik, na dunosti komandira
voda Vojne polic~je u 31 O. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

MEMIEVI, Smajo, EDHEM


Roen 06.04.1965. godine u Brkom. Radnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade.

MEMIEVI, Hajdar, NURIJA


Roen O1.10.1966. godine u Bratuncu. Radnik.
Poginuo 16.01.1993. godine u 1njestu Jezero Srebrenica, kao vojnik, pripadnik Teritorijalne
odbrane Potoari. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MERDAN, Salih, DEMAL


Roen 06.08.1950. godine u Busovai. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik Komande 3.
korpusa.

MERDAN, Safet, MUSTAFA


Roen 16.04.1968. godine u Poitelju apljina. Poginuo 08.06.1993. godine na
Bjelom Polju - Mostar, kao vojnik, na dunosti
komandanta mjeovitog artiljerijskog
diviziona u 4. mjeovitom artiljerijskom puku.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
n1u je dodijeljeno 1994. godine.

208

ZLATNI LJILJANI
MERDANOVI,Mujo,MUSTAFA
Roen

26.09.1971. godine u Merdanov iima Zavidovii. Tesar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 4.
manevarskog bataljona 3. korpusa. Poginuo
15.12.1994. godine s. Polje - Zavidovii, kao
vojnik - diverzant.

MERDANI, Mujo, MIRALEM-ZUKA


Roen

19.03.1973. godine u s. Merdanii Fojnica. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 7.
"viteke" muslimanske oslobodilake brigade . ..._-----~-------'

MERI, Meho, RAZIJA


Roena

24.08.1974. godine u Miljanovcima Kalesija. Poljoprivredni tehniar. Poginula


01.07.1993. godine na Vozui, kao vojnik bolniar, pripadnik Diverzantskog bataljona
"Crni vukovi". Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno joj je dodijeljeno 1994.
godine.
MEANOVI, Ismct,ALIJA
Roen 29.02.1976. godine u Tuzli. Uenik.
Poginuo 06.05.1995. godine na Visokoj
Glavici - Teoak, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, ujedno zamjenik komandira
ete 120. lahke brigade "Crni labudovi".
Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.
MEANOVI, Himzo, SENAHID
Roen

15.03.1967. godine u s.Prijanovii Kladanj. Nezaposlen. Poginuo 10.11.1993.


godine u s.Zubeta - Vare, kao voj nik,
pripadnik 121. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MEELJEVI, Safet, BAHTIJA


Roen

02.01.1972. godine u Begovu Hanu epe. Konobar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 377.
"viteke" brdske brigade. _ _

209

ZLATNI LJILJANI
MEETOVI, Sulejmen, MALIK
Roen 15.09.1966. godine u Mlini - Ilija. KV
vodoinstalater. Poginuo 16.07.1992. godine u
Misoi - Ilija, kao vojnik - diverzant, pripadnik
126. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

MEETOVI, Murat, MEHMED


Roen 26.07.1953. godine u Mlinima - Ilija.
Privatni poduzetnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobiol994. godine kao pripadnik 304.
brdske brigade.

MEETOVI, Sulejman, NAMIR


Roen 27. 12.1970. godine u Sarajevu. Auto
limar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 304. brdske
birgade.

MEI, Fadil,ADIS
Roen 07.05.1971. godine u Maglaju.
Automehaniar. Poginuo 28.05.1993. godine u
Maglaju, kao vojnik, na dunosti komandira
lzviako - diverzantskog voda 201. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

MEI, Halil,AMIR
Roen 31.08.1961. godine u Svijetlii - Doboj.
RTV mehaniar. Poginuo 20.03. l 993. godine na
brdu Becanj - Doboj, kao vojnik, na dunosti
pomonika naelnika taba za operativne
poslove u 109. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

MEI, Zahir, EMIR


Roen 25.10.1966. odine u Olovu. Graevinski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni lj iljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 11 O. "slavne"
olovske brdske brigade.

210

ZLATNI LJILJAN!
MEI, Meho, HAJRUDIN
Roen

01.01.1959. godine u s.Trnova Ugljevik. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine. Poginuo
30.10.1992. godine na Nezuku - Zvornik, kao
vojnik, na dunosti komandanta 1. teoanske
brigade. Posthumno odlikovan "Ordenom
heroja oslobodilakog rata" 1994. godine.
MEI, Hasan, IBRAHIM
Roen

10.08.1964. godine u Lepenici Teanj. Mainbravar. Poginuo 23.11.1992.


godine na Kominu - Teanj, kao vojnik,
pripadnik 277. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

MEI, Smail, MUHAMED- BUCO


Roen 01.01.1969. godine u s.oralii. -

Cazin. Poljoprivredni tehniar. Poginuo


08.02.1993. godine na Hasinu vrhu - Grmuko
- srbijanski plato, kao vojnik, pripadnik l O1.
muslimanske krajike udarne brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
MEI, Halil, MUZAFER
Roen

31.03.1959. godine u Viegradu. Poginuo


24.06.1993. godine na Mijatovia kosi Sarajevo, kao vojnik, na dunosti pomonika
naelnika taba za obavjetajne poslove u 2.
"vitekoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MEI, Mustafa, SEJAD-POPAK


Roen

10.03.1963. godine u Kosovi - Maglaj.


Monter centralnog grijanja. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 201. brdske brigade.

MEI, ahbaz, ZLATAN


Roen

29 .03.1966. godine u Tuzli.


Nezaposlen. Poginuo 26.08.1992. godine u
Gornjoj Tuzli, kao vojnik, pripadnik 1.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

21 1

ZLATNI LJILJANI

MEKIN,Devad, VAHJDIN
Roen 05.04.1971. godine u Bugojnu.
Matematiki tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 707.
"slavne" brdske brigade.

MEKOVI, efket, NEDAD


Roen

08.06.1957. godine u Dobrinji - Tuzla.


Aktivno vojno lice. Poginuo 11.05.1994.
godine na Vijencu - Lukavac, kao vojnik, na
dunosti naelnika artiljerije 212. bonjake
oslobodilake brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthunmo mu je dodijeljeno
1994. godine.

MILADIN, lbrahim, ALIJA


Roen 27.06.1960. godine u Sarajevu.
Autoliinar. Poginuo 13.06. 1992. godine na
Debelom brdu - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandira Protivoklopne ete
Opinskog taba Teritorijalne odbrane Stari Grad
Sarajevo. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
MlLANOVI, Hamdija, BEDRUDIN
Roen

30.07.1955. godine u Boljkovcu - Gornji


Vakuf. Nastavnik. Poginuo 08.08.1993. godine
u rejonu Crnog vrha - Gornji Vakuf, kao vojnik,
na dunosti referenta za moral u 318. "slavnoj"
brdskoj brigadi. .Katno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MILANOVI,Avdo, ILIJAZ
Roen

25.07.1952. godine u Boljkovcu Gornji Vakuf. Vjerski slubenik - imam ..


Poginuo 27 .08.1993. godine u rejonu Crnog
vrha - Metlika - Gornji Vakuf, kao vojnik, na
dunosti operativca u bataljonu 317. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.
MILI, Salim, HAJRUDIN
Roen 05.03.1972. godine u Rogatici.
Mainbravar. Poginuo 13.04.1994. godine kod
Ocka - Gorade, kao vojnik, na dunosti
komandira Izviako diverzantske ete 1.
rogatike brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

212

--

sb

ZLATNI LJILJANI
MILINKI,Adem, SENAIIlD
Roen

26.02.1956. godine u Turiji Lukavac. Zidar. Poginuo 17.04.1993. godine


u s.Turija - Lukavac, kao vojnik, pripadnik
117. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MlLII, Muana,ALIJA
Roen

05.07.1956. godine u Trnovu.


Poslovoa u FAMOS-u. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik samostalnog bataljona
"Bjelanica".

MILOJEVI, Slobodan, NENAD


Roen

28.08. 1968. godine u Mostaru. Ratno


priznanje "Zlatni ljiijan" dobio 1996. godine
kao pripadnik Komande 4. korpusa.

MIRVI, Behadil, SULJO


Roen

13.11.1953. godine u Osovu Rogatica. Direktor osnovne kole. Podlegao


od posljedica ranjavanja 26.09.1995. godine
u RMC Biha, kao vojnik, na dunosti
naelnika za operativne poslove logistike
505. "viteke" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" pothumno mu je
dodijeljeno 1996. godine. - - - - - - - - - - - - MII, Ratko, MIJO
Roen

08.10.1971. godine u Lugu ivinice. Elektromehaniar. Poginuo


24.07.1992. godine u rejonu Vida - Gradaac,
kao vojnik, pripadnik jedinice "iviniki
sokolovi". Ratno priznanje "Zlatni ijiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

MOSTI, Munib, MIRALEM


Roen

02.07.1960. godine u Ilijau. KV


varilac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 126. brdske
brigade. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . ,

213

ZLATNI LJILJANI

MRO, Rasim, BEGO


Roen 26.03.1964. godine u s.Faoii Gorade. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 808.
oslobodilake brigade.Poginuo 16.05.1995.
godine na Osanici - Gorade, kao vojnik, na
dunosti komandira ete.

MRO, Ibrahim, FADIL


Roen 15.l l.1963. godine u s.Faoi i Gorade. Radnik. Poginuo 09.10.1992. godine
u Prai - Pale, kao vojnik, na dunosti
komandira ete 1. drinske udarne brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine.

MRO,Asim, HAKIJA
Roen 07.01.1963. godine u Goradu.
Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1992. godine. Poginuo 26.12.1992.
godine na Mujkia brdu - Sarajevo, kao vojnik,
na dunosti komandira ete odreda "Vogoa".

MRO, Hamed, MUHAMED


Roen 01.09.1969. godine u s.Faoii - Gorade.
Saobraajni tehniar. Poginuo 07.08.1993.
godine kod Kokinog sela - Gorade, kao vojnik,
na dunosti komandira Haubike baterije l.
drinske udarne brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno I 995.
godine.

MRO, Raid, RAMIZ


Roen 14.03.1974. godine u s.Faoii Gorade. Mainski tehniar - nezaposlen.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 1. drinske udarne
brigade.

MRZI, Kasim, FIKRET


Roen Ol.09.1954. godine u Sarajevu.
Propagandista. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
115. brdske brigade.

214

ZLATNI LJILJANI
MRLJAK.Ahmet, AHMET - BRENA
Roen 08.12.1971. godine u Velikoj Kladui.
Mainski tehniar. Poginuo 03.09.1993.
godine u Velikoj K.ladui, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik Odreda
za posebne namjene Velika Kladua. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

MUHAREMOVI, lbrahim,AMlR
Roen

01.09.1951. godine u Viegradu.


Poginuo 11.12.1992. godine u s.Jezera, kao
vojnik, pripadnik 2. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

MUHAREMOVI,Amir,AVDIJA
Roen

25 .10.1972. godine u Viegradu.


Tehniar - nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 1.
"slavne" viegradske brigade. Poginuo
11 .04.1994. godine na Kolijevkama - Gorade,
kao vojnik, na dunosti komandira ete.

MUHAREMOVI, Huso, MUSTAFA


Roen

29.09.1974. godine u Konjicu.


Poginuo 19.09.1994. godine na Kiseru Konjic, kao vojnik, pripadnik 4.
muslimanske lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

MUHAREMOVI,Abaz, NEDAD
Roen

03.02.1973. godine u Novom Pazaru.


Poginuo 11.11.1994. godine na Rabini Nevesinje, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik 4. izviako - diverzantskog
bataljona. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

MUHAREMOVI, Hasan,SUAD
Roen

28.04.1962. godine u Jajcu. Aktivno


vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
"slavne" brdske brigade.

215

ZLATNI LJILJANI
MUHI, Rifet, BEHRUDIN - DINO
Roen 27.01.1973. godine u s.Goletii Kladanj. Nezaposlen. Nestao 07.12.1993.
godine u s.Drecelj - Olovo, kao vojnik,
pripadnik 121. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" mu je dodijeljeno 1994. godine.

MUHI, Nuraga, OMER


Roen

19.03.1957. godine u s.Mahoje Zavidovii. Stolar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 328.
brdske brigade.

MUHI, Omer,SAMIR
Roen 13.02.1964. godine u Sarajevu. Optiar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 15. motorizovane
brigade.

MUHOVI, Mujo, DEVAD


Roen 12.07.1961. godine u s.K.ruevo - Foa.
Poginuo 30.08.1993. godine na Voljevcu Prozor, kao vojnik - diverzant, pripadnik 82.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthu1nno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MUHOVI, eo, MEHMEDALIJA


Roen 01.01.1950. godine u Bakom Novom
Selu - Ba. Voza. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 108.
motorizovane brigade.

MUHOVI,Adil, MIRSAD
Roen 18.01.1969. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine
kao pripadnik 2. motorizovane brigade. Umro u
Sarajevu, 05.02.2000. godine.

216

ZlATl\U LJILJANI
MUJAGI, Jusuf, ABID
Roen 25.08.1967. godine u Osjeanima Gorade. Elektrotehniar. Poginuo
21.12.1992. godine u Zebinoj umi - Foa, kao
vojnik, na dunosti komandira Jzviako
diverzantske ete 31. drinske udarne brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.
MUJAGI, Murat, EKREM
Roen 24.07.1950. godine u Maloj Bukovici
- Do boj. Mainovoa. poginuo 14.11.1992.
godine na Ularici - Doboj, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta za
operativne poslove u 373. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

MUJAGI, Fazlaga, FAHRUDIN


Roen 25.04.1972. godine u Dobrinju Tuzla. Radnik. Poginuo 18.09.1994. godine
na picastoj stijeni - Sarajevo, kao vojnik na
dunosti komandira voda, ujedno zamjenik
komandira ete 120. lahke brigade "Crni
labudovi". Ratno priznanje "Zlatni ljljan"
posthunmo mu je dodijeljeno 1996. godine.

MUJAGI, Hazim, NEHRU


Roen 04.05.1955. godine u Bihau.
Ugostitelj. Rano priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Izviako diverzantske ete Ko1nande 5. korpusa. - - - - -

MUJAK, Omer, ZAIM


Roen 03.11.1967. godine u Jajcu. Profesor
odbrane i zatite. Poginuo 24.01.1994. godine
u Zaviu - Gornji Vakuf, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 305. "slavnoj"
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MUJANOVI, Husejn, MEVLUDIN


Roen 05.05.1971. godine u Liplju Zvornik. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
243. n1uslimanska podrinjske lahke brigade.

217

ZLATNI LJILJANI
MUJANOVI, Muharem, MURADIF
Roen 28.01.1973. godine u Snagovu Zvornik. Vodoinstalater. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 255. slavne" brdske brigade
"Hajrudin Mei".

MUJINOVI, Faik, SUAD


Roen 13.02.1966. godine u s. Riice - Zenica.
Armira . Poginuo 13.06.1993. godine na
Teevu - Kakanj, kao vojnik, na dunosti
komandira lzviako - diverzantskog voda 7.
musli111anske brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine. - - - - - - - - - - - - -

MUJEZINOVI,Avdo,ADMIR
Roen 20.07.1970. godine u Teoaku . Student
vojne akademije. Poginuo 17.12.1993 . godine
na Grebenu - Teoak, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta za moral u 1. "slavnoj"
brdskoj brigadi "Hajrudin Mei". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MUJEZINOVI, Salih, IBRAHIM


Roen 22.02.1949. godine u Lepenici -Teanj.
Zidar. Poginuo 23.11.1992. godine na Kominu
- Teanj, kao vojnik, pripadnik 277. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MUJEZINOVI, Mustafa, SALEM


Roen 08.08.1956. godine u Sarajevu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine
kao pripadnik 5. motorizovane brigade.

MUJEZINOVI, Sakib, SALKO


Roen 10.01.1958. godine u Vitezu.
Vatrostalni zidar. Poginuo 24.04.1993. godine
na Vrhovinama - Vitez, kao vojnik, na dunosti
komandira Izviako - diverzantskog voda 7.
muslimanske brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno inu je dodijeljeno
1993. godine.

218

ZLATNi LJILJANI
MUJI,Asim,ALMIR
. Roen 02.08.1973. godine u Palekoj upriji

- Kiseljak. Uenik. Poginuo 20.08.1994.


godine na Krstu - Niika visoravan - Ilija,
kao vojnik, pripadnik 123. lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1995. godine.
MUJI, Sadik, EMIR
Roen

19.05.1966. godine u s.Kostela Biha. Kamenorezac. Nestao 07.03.1995.


godine u rejonu Pupinovca - Velika Kladua,
kao vojnik, na dunosti komandira
izviakog voda, pripadnik 502. "slavne"
brdske brigade. Razmijenjen mrtav
19.05.1995. godine. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dodijeljeno mu je 1995. godine. - - - - - - - - - - - - -

MUJI, Muhamed, FIKRET


Roen

26.01.1974. godine u Foi. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 140. bonjake brdske brigade.

MUJI, Jusuf, HAJRUDIN


Roen

24.04.1957. godine u Pridjelu Gornjem


- Doboj. KV bravar. Poginuo 10.08.1993.
godine u Pridjelu Gornjem - Doboj, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandira
ete za moral u 373. "slavnoj" brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
inu je dodijeljeno 1995. godine.

MUJI, Hasan, HUSEIN -DEDA


Roen

11.11.1971. godine u Cazinu. Tesar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 517. lahke brigade.

MUJI, Safer, MIRALEM


Roen

25.08.1965. godine u Mionici


Krevina - Gradaac. Automehaniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 107. "viteke" motorizovane
brigade . ..._---~----~~~-

219

ZLATNI LJILJANI
MUJI,Azem, MUSTAFA
Roen 13.04.1949. godine u Bikodama Lukavac. Mainbravar. Poginuo 11.05.1994.
godine na Vijencu - Lukavac, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandira ete za moral u
117. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
lj iljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MUJJ, Ramiz, EFIK


Roen

O1.11.1 973. godine u Kiseljaku.

Srednjokolac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1995. godine kao pripadnik 145.
"viteke" lahke brigade.

MUJKANOVI, Safet, EMIN


Roen

14.01.1973. godine u Gradacu.


Zemljoradnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade.

MUJKANOVI, Began, NEDRET


Roen

30.05. 1961. godine u Brkom. Ljekar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik Operativne grupe 4 Kalesija.

MUJKI, Muhamed, MUHAMED


Roen

08.12.1973 . godine u Milj anovcima Teanj. Programer. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 375.
oslobodilake brigade.

MUJKI, Rasim, NIHAD


Roen

15.05.1966. godine u Klokotnici Doboj. Alatniar. Poginuo 25.11.1993. godine


u Crnoj rijeci - Olovo, kao vojnik, na dunosti
komandira interventnog voda, pripadnik 109.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno i
posthumno je odlikovan "Medaljom za

hrabrost" 1994. godine.

220

ZLATNI LJILJANI
MUJKJ, Hamdija, RIFET
Roen

28.11.1964. godine u Zavidoviima.


Armira. Poginuo 02.08.1993. godine u
s.Dubravice - Zavidovii , kao vojnik,
pripadnik Opinskog taba Teritorijalne
odbrane Zavidovii. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.
MUJKI, Sadik, VAHID
Roen

18.07 .1952. godine u Bmjiku Lopare. Tekstilni tehniar. Poginuo


20.06.1995. godine na Lukavici - eli, u
inu kapetana, na dunosti komandanta
bataljona u 254. "slavnoj" brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine. ---------~---

MUJKI, Muhamed, VEIZ


Roen

03.01.1972. godine u s. Dugi Dio Zvornik. Radnik. Poginuo 18.09.1994.


godine na picastoj stijeni - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti komandira ete 120.
lah.ke brigade "Crni labudovi". Ratno
priznanje "Zlatni ljljan" posthurnno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
MUKI, Osman, ZIJAD
Roen

29.10.1965. godine u Zavidoviima.


Stolar. Poginuo 03 .02.1994. godine u s. abin
potok - Zavidovii, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 320. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
MULAGI, lbro, ELVEDIN - DEDI
Roen

17.09.1971. godine u Tarinu Hadii. Nezposlen. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
145. "viteke" lahke brigade.

MULAHALILOVI, Sakib, HALIL


Roen

21.10.1967. godine u Prnjavoru Zavidovii. Autoelektriar. Poginuo


18.06.1994. godine na Paljeniku Zavidovii, kao vojnik, na dunosti
komandira desetine, pripadnik 320. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

221 .

ZLATNI LJILJANI
MULALI,Agan, HUSREF
Roen 29.11.1968. godine u Buimu.
Poljoprivredni tehniar. Poginuo 21.02.1994.
godine na Gm1uko - srbijanskom platou, kao
vojnik, pripadnik 505. "viteke" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
pothumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MULAOMEROVI, Ibro, MUSTAFA


Roen 20.07.1960. godine u Jelovu Brdu Kalesija. RTV mehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 205. brdske brigade.

MULAOMEROVI, Fahro, SENAD-SENI


Roen 21.10.1966. godine u Turovima Trnovo. Elektromehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 140. brdske brigade.

MULAVDl,Salih,SAID
Roen 29.10.1967. godine u Donjoj Vii ivinice. Jamski kopa. Poginuo 08.11.1993.
godine na Ponikvama - Vare, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 210. brdskoj
brigadi "Nesib Malki". Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

MULI, Ibrahim, MUSTAFA


Roen 04.01.1966. godine u Zenici. Kova.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 314. motorizovane
brigade.

MUMBAI, Safe~ SEAD


Roen 26.03 .1961. godine u Teoaku. Voza.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 255. "slavne" brdske
brigade "Hajrudin Mei".

222

ZLATNI LJILJANI
MUMINOVI, Salko,ABDULAH
Roen 03 .08.1963. godine u olakovia Bari
- Srebrenica. Radnik. Poginuo 02.08.1994.
godine u s. Okruglica - Breza, kao vojnik, na
dunosti komandira voda u 120. lahkoj
brigadi "Crni labudovi". Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno l 994. godine.

MUMINOVI, Mumin, EFKET


Roen 20.10.1961. godine u Sjenici. Poginuo
08.12.1992. godinu na Visu - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 2. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

MUMINOVI, Husein, EMSUDIN


Roen O1.08.1962. godine u Kovaeviima Zvornik. Diplomirani pravnik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 206. "viteke" brdske brigade.

w.,,...

MURASPAHI, Nezir, SALKO

..-.!

Roen

10.06.1960. godine u Nevesinju.


Aktivno vojno lice. Poginuo 28.07.1993.
godine na Smiljeviima - Sarajevo, kao vojnik,
na dunosti zamjenika komandanta 2.
"viteke" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

MURATOVI, Haim,ALIJA
Roen 14.12.1958. godine u ugliima -

Jablanica. Kamenorezac. Poginuo 03.08.1993.


godine na koti Pisviru - Jablanica, kao vojnik,
na dunosti komandira Izviako diverzantske desetine, pripadnik 44. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MURATOVI, Semiz, ELVIR


Roen 02.11.1971. godine u Zavidoviima.
Po ginuo 03 .04.1994. godine kod s.Stog Zavidovii, kao vojnik, pripadnik 328. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthmnno n1u je dodijeljeno 1995. godine.

223 .

ZLATNI LJILJANI

MURATOVI, Sulejman, FATMIR


Roen

23.01.1972. godine u s.Zborite - Velika


Kladua. Saobraajni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine k.ao
pripadnik 506. oslobodilake brigade.

MURATOVI, Ekrem, FEHIM


Roen 03.08.1958. godine u upi - Breza.

VKV elektriar. Ratno priznanje "7.latni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 304. brdske
brigade.

MURATOVI, Mujaga, IZET


Roen

10.04.1965. godine u Donjoj Lukavici ivinice. KV Kopa. Poginuo 11.05.1994.


godine na Vijencu - Lukavac, kao vojnik,
pripadnik 216. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.
MURATOVI,lbrahim,NIJAZ-IZA
Roen

18.04.1965. godine u Brezi. Zidar. Umro


09.05.1994. godine u RMC Zenica od
posljedica ranjavanja u Brezi, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta bataljona za
operativne poslove u 304. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu
je dodijeljeno 1994. godine.

MURATOVI, S alko, SUVAD-SUE


Roen

25.05.1972. godine u Matuziima Doboj. KV tesar. Poginuo 20.03.1993. godine u


Matuziima - Doboj, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 203. "slavne" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

MURATSPAHI, Ibro, MIRALEM


Roen

20.09.1973. godine u s. Hruta Nevesinje. Uenik. Poginuo 24.08.1994.


godine u Vrapiima - Mostar, kao vojnik,
pripadnik Samostalnog bataljona "Nevesinje".
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeijeno 1994. godine.

224

ZLATNI LJILJANI
MURATSPAHI,lbro, MUSTAFA
Roen 15.04.1945. godine u Vitkoviima Gorade. Slubenik - VS. Poginuo
20.12.1992. godine u Zebinoj umi - Foa, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona u 1.
drinskoj udarnoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

MURATSPAHI, Beir, NERMIN


Roen 07 .04.1970. godine u Bugojnu. KV
ma~inhravar. Ratno priznanj e dobio 1995.
godine kao pripadnik 707. "slavne" brdske
brigade.

MURGI, Muhamed, MUNIB-POPAJ


Roen

07.03.1959. godine u Poljicu Lukavac. Mainbravar. Poginuo 12.04.1994.


godine u rejonu Vijenca - Lukavac, kao
vojnik - diverzant, pripadnik 2 12. bonjake
oslobodilake brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1994. godine.

MURTl, Demil, AHMET


Roen 15.05.1964. godine u Teoaku. Voza.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 1. "slavne" brdske
brigade "Hajrudin Mei".

MURTI, Selim, ENVER


Roen 12.01.1959. godine u s. Bukovica Kiseljak. Saobraajni tehniar. Poginuo
29 .10.1992. godine na Koanu - Kiseljak,
kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanza za sigurnost Odreda 1
Optinskog taba TO Kiseljak. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodjeljeno 1993. godine.
MURTI, Bajro, JBRAHIM
Roen 29 .08.1961. godine u Menziloviima
- Viegrad. Drvni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 1. manevarskog bataijona 3.
korpusa.

225

ZLATNI LJILJANI
MURTI,Amir, SEMAID
Roen 04.08.1971. godine u Viegradu.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
lzviako - diverzantske ete I. korpusa.

MURTI, Kadro, SENAD


Roen O1.07 .1970. godine u Teoaku.
Nezaposlen. Poginuo 02.07.1992. godine na
aklavici, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 1. "slavnoj" brdskoj brigadi "Hajrudin
Mei". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

MUSA,Alija, TAHIR
Roen O1.05.1969. godine u s. Vrse - Gornji
Vakuf. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 317.
"slavne" brdske brigade.

MUSI, Husein, HASAN


Roen 26.07.1960. godine u Lubardi - Buim.
Tehnolog. Podlegao od posljedica ranjavanja
03.02.1993. godine u RMC Biha, kao vojnik,
na dunosti komandanta l. pjeadijskog
bataljona 105. krajike brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine. --~------~------'

MUSI, Mustafa, IBRAHIM


Roen 08.08.1966. godine u Zvomiku. Monter
centralnog grijanja. Poginuo O1.08.1993.
godine na Bokoviima - Zvornik, kao vojnik,
na dunosti komandira Izviaka diverzantskog voda 206. "viteke" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
MUSI, Jasmin, IZET-BOSANAC
Roen 01.01.1967. godine u s. Tmovci Graanica. Zidar. Poginuo 17.02.1994. godine
u antievoj ulici - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiijan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

226

ZLATNI LJILJANI
MUSI, Ramiz, IZET
Roen 03.04.1955. godine u Sarajevu.
Trgovac. Poginuo 08.09.1992. godine u
Hrasnici - Ilida, kao vojnik, pripadnik 4.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.
MUSI, Samid, KEMAL
Roen 10.06.1957. godine u Brkom. VKV
automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
108. motorizovane brigade. Poginuo
26.09.1995. godine na Vozui - Ozren, u inu
natkapetana, na dunosti komandanta 2.
oklopnog bataljona. - - - - - - - - - - - - -........

MUSI, Demira, MUSTAFA


Roen 21.08.1966. godine u Srebrenici. Mesar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 141. "viteke" lahke
brigade.

MUSI,Ahme~ VAHID
Roen 15.05.1961. godine u s. Gornje
Dubrave - ivinice. Pogonski ininjer
agronomije. Ratno priznanje "Zl~tni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 210.
"viteke" brdske brigade.

MUSLI, Muharem, MUHAMED-UZA


Roen 14.06.1958. godine u s.Toevac - Foa.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 148. "viteke" lahke
brigade.

MUSLI, Abdulaha, NUSRET


Roen 15.07.1971. godine u s.Nabilj Kakanj. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik 7. musli1nanske brdske brigade.

227

ZLATNI LJILJANI

MUSLIM, Nazif, AZIM - AZA


Roen 27.02.1966. godine u Merevu - Foa.
Trgovac. Poginuo 30.07. 1993. godine na
Proskoku - Trcskavica, kao vojnik, pripadnik
1. foanske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.
MUSTAFICA, Salih, SAMIR
Roen 03.06.1969. godine u ehajiima Donji Vakuf. Mainski tehniar. Poginuo
05.06.1994. godine na Koanskom platou Donji Vakuf, kao vojnik, na dunosti
komandira lzvia ko - diverzantskog voda,
pripadnik 770. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthurnno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

MUSTAFI, Safet, MIRSAD


Roen

10.01.1963. godine u Zaluju Bratunac. KV mainbravar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 1. muslimanske podrinjske lahke
brigade.

MUSTAFI, Mehmed, MUHAREM


Roen

24.06.1957. godine u Kruici - Konjic.


Nezaposlen. Poginuo 16.04.1993. godine _na
Goranskom polju, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik 45. lahke brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

MUSTAFI, Rasim, OSMAN


Roen

15.09.1970. godine u Buimu. Vjerski


slubenik - imam. Poginuo 11.05.1994. godine
u Todorovu - Velika Kladua, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandira ete za moral,
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
MUSTAFI, Rifet, SAFET-KANTA
Roen

24.12.1969. godine u Buimu.


Poljoprivredni tehniar. Poginuo 13.07.1994.
godine na Dautovia glavici - Velika Kladua,
kao vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik 505. "viteke" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

228

ZLATNI LJILJANI
MUSTI, Emin, IZUDIN
_Roen

28.01.1967. godine u s. Rujnica Zavidovii. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
320. brdske brigade.

MUANOVI, Refil<, MUSTAFA


Roen

04. l 0.1972. godine u Skender Vakufu.


Student mainstva. Ratno pri7.nanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
770. "slavne" brdske brigade. ------~---------'

MUI, Muharem, MIRALEM


Roen

22.06.1962. godine u s.Barice ivinice. Saobraajni tehniar. Poginuo


16.01.1994. godine na Kruevu - Olovo, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u Protiv diverzantskom odredu "ivinike ose". Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

MU.I,AJjo,MUJO
Roen 07.07.1969. godine u ivinicama.

Aktivno vojno lice - pilot. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik Logistike baze RZ i PZO ivinice.

MUI, Mustafa, MUSTAFA


Roen

29.07.1969. godine u Visokom. Bravar.


Poginuo 27 .09 .1992. godine na emerskoj
planini - Ilija, kao vojnik, pripadnik Odreda
"Sretno" Opinskog taba Teritorijalne
odbrane Breza. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

MUI, azim, ZAHIR


Roen

20.06.1965. godine u Baricama ivinice. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 21 O. "viteke" oslobodilake
brigade "Hajrudin Mei". ----~-----~~.......

229

ZLATNt LJILJANI

MUIJA, Enes, NASER


Roen

08.10.1970. godine u s. Uvorii Visokom. Obuar. Poginuo 21.06.1995. godine


u Kralupima - Visoko, kao vojnik, na dunosti
komandira izviaka - diverzantskog voda,
pripadnik 165. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

MUINBEGOVI, Nezir, ALIJA


Roen 02.08.1963. godine u s. Koloi Visoko. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 315.
brdske brigade.

NADAREVI, Mora~ ESAD


Roen 04.08.1962. godine u Trcu - Cazin.
Radnik. Poginuo 27.05.1994. godine u rejonu
Hasin vrh - Grmuko - srbljanski plato, koa
vojnik - izvia, pripadnik 503. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

NADAREVI, Smail, SEJAD - SEJO


Roen 09.05.1972. godine u Glogovcu - Cazin.
Radnik. Poginuo 13.12.1993. godine u s.ehii
- Cazin, kao vojnik, na dunosti komandira
desetine, pripadnik 503. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - -

NALI, lbro, MUSTAFA


Roen 23.01.1973. godine u Bektii1na Srebrenica. Radnik. Poginuo 11. 07 .199 5.
godine na Buju - Srebrenica, kao vojnik,
pripadnik 28. divizije. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.
NANI,Abid, HAMDIJA
Roen 17. l l.1970. godine u Varokoj Rijeci Buim. Saobraajni tehniar. Poginuo
09.09.1994. godine na Radou, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 505.
"viteke" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

230

ZLATNI LJILJANI
NANI, Ibrahim, IZET
Roen

04.10.1965. godine u Varokoj Rijeci Buim. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine. Poginuo
05.08.1995. godine na Vijencu - orkovaa Buim, u inu brigadira na dunosti
komandanta 505. "viteke" brdske brigade.
Posthumno odlikovan "Ordenom heroja
oslobodilakog rata" 1998. godine .
NANI, lbrahim, NEVZET
Roen 08.05.1968. godine u Buimu. Student.
Poginuo 30.06.1992. godine u rejonu Os1naa Bosanska Krupa, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik Teritorijalne odbrane
Buim. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. ---~------------

NAI, Hasan, SENAD-TITO


Roen 01.04.1966. godine u s.Mutnik - Cazin.
Vulkanizer. Poginuo 17 .03 .1994. godine u
rejonu Vrka - Biha, kao vojnik - izvia,
pripadnik 503. "slavne" brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeljeno 1994. godine.

NEFI, Devad, ALMEDIN - NEFA


Roen 26.04.1964. godine u Maglaju. Poginuo
19.09.1994. godine na Kiseru - Konjic, u inu
elnika, na dunosti komandira desetine,
pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no mu je
dodijeljeno 1995. godine. - - - - - - - - - - - - -

NEIMARLIJA, Husnija; ENEZ


Roen 28.10.1963. godine u s. Obre - Kakanj.
Bravar. Poginuo 21.06.1995. godine u
Semizovcu, u inu kapetana, na dunosti
zamjenika komandanta 3. manevarskog
bataljona. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

NEIMARLIJA, Omer, ZIJAD


Roen 02.01.1955. godine u Riici - Kakanj.
Trgovac. Poginuo 09 .11.1994. godine na
Otriu - Vozua, u inu natporunika, na
dunosti k0111andira ete u 329. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

.231

ZLATNI LJILJANI
NESIMOVI, Muhamed, ELVIR
Roen

15.01.1972. godine u Bosanskoj Dubici.


Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 2.
manevarskog bataljona 3. korpusa.

....

..
NEZIREVI, Halil, MUZAFER
Roen

19.07.1967. godine u Miljevini - Foa.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 181. bonjake brdske
brigade.

NIKI, Vehbija,FAHRUDIN
Roen 28.04.1967. godine u s.Jele - Foa.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 181. bonjake brdske
birigade.

NIKI, Mustafa, MJRSAD


Roen 12.02.1956. godine u Sarajevu.
Privatnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio kao pripadnik l. korpusa.

NII, ahim, SEJFO


Roen 27.08.1956. godine u ureviku ivinice. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik 116. muslimanske brdske brigade.

NITOVI, Husein,SAMIR-ALMlR
Roen 12.05.1963. godine u Nevesinju.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik
Komande 2. korpusa.

232

ZLATNI LJILJANI
NIZANDI, Mehmed, ISMET
Roen 03.01.1971. godine u s. Brigovi Buim. Graevinski tehniar. Poginuo
14.07 .1994. godine na Goluboviima - Velika
Kladua, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
NIZI, Adil, FADIL- TEKILA
Roen 02.02.1962. godine u Binjeevu Hadii. Ininjer poljoprivrede. Poginuo
17.08.1993. godine u Buturovi polju Konjic, kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandira ete u 9. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - - -

NOVAK, Sidik, MIRSAD


Roen 27.02.1955. godine u Zenici.
Vodoinstalater. Poginuo 19.04.1993. godine na
Gradini - Busovaa, kao vojnik, na dunosti
komandira desetine, pripadnik 303. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

NOVALI,Ahmet,ASIM
Roen 24.07.1953. godine u Gradacu.
Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade.

NOVALI, Mehmed, MUHAMED


Roen 30.10.1969. godine u Han Biloj Travnik. Vjerski slubenik - imam. Poginuo
28.12.1992. godine na koti Viegrad - Visoko,
kao vojnik, pripadnik 37. muslimanske lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

NOI, Omer, IBRO


Roen 23.08. 1969. godine u Podveleju Mostar. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade.

233

ZLATNI LJILJANI
NUHANOVI,Ahmed, HAMZA
Roen 14.10.1940. godine u Konjicu. Poginuo
28.07.1993. godine u Konjicu, kao vojnik,

pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

NUHANOVI, Osman, HUSNIJA


Roen 08.01.1967. godine u Bihau. Zanatlija.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.

godine kao pripadnik 1. lahke baterije PZO.

NUHANOVI, Ramo, RAMIZ


Roen 19.01.1964. godine u Viegradu.

' Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1995. godine kao pripadnik 808. oslobodilake
brigade.
:*~*"'"

..,,.

'
NUHIC,Agan,
ASMIR
Roen 18.01.1973. godine u s.Podgredina Cazin. Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 502.
"viteke" brdske brigade. Podlegao od
posljedica ranjavanja 31.07.1995. godine u
RMC Biha, kao vojnik, na dunosti ko111andira
Izviako - diverzantske ete. ------ - - -

c.~

NUHI, Smail, REDO


Roen 16. 11.1961. godine u Cazinu.

Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1995. godine kao pripadnik 503.
"slavne" brdske brigade.

Roen

NUHOVI, Ramiz, ESNAF - ESKO


03.01.1968. godine u Sjenici. Aktivno

vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1993. godine !kao pripadnik 1. "slavne"
motorizovane brigade. - -

234

ZLATNI LJILJANI
NUKI, Suljo, SADIJA
Roen

18.06.1972. godine u Cerskoj Vlasenica. Nezaposlen. Poginuo 28.01.1994.


godine u mjestu Ravne - KJadanj , kao vojni
policajac, pripadnik 243. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.

NUMANOVI, evket., MIRALEM


Roen 27.10. 1967. godine u Rajskom Gradaac. Bravar. Ratno pri7.nanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 213.
"viteke" motorizovane brigade.

NUMI, Suljo, SEJFO


Roen 10.10.1955. godine u Kaloeviima Teanj. Graevinski radnik. Poginuo
15.02.1994. godine na Gaju - Kaloevii Teanj, kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanta Bataljona za operativne poslove
u 377. "vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je

dodijeljeno 1996. godine.

NURI, Omer, IBRAHIM


Roen 02.05.1966. godine u kahovici Gradaac. Ekonomski tehniar. Ratno
priznanj e ''Zlatni ljiljan" dobio 1995 . godine
kao pripadnik 221. brdske brigade.

NUSPAHI, Smail, ENVER


Roen 04.03.1955. godine u ivinicama.
Mainski tehniar. Poginuo 30.07.1994.
godine u s.Hadii - Peigrad, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 5.
mjeovitog artiljerijskog puka. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

OBHODA, Mustafa, NEDAD


Roen 22.02.1957. godine u Sarajevu.
Diplomirani ekonomista. Poginuo 14.12.1992.
godine na Borijama - Sarajevo, kao vojnik,
pripadnik 2. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

I
f

235

ZLATNI LJILJANI
OBUA, Haim, AMIL
Roen 27 .10. 1958. godine u Goradu.
Tahniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 807. muslimanske
brigade.

ODOBAI, Hasan,NIJAZ
Roen

12.11.1968. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Automehaniar. Poginuo


11.02.1994. godine na Grmuko - srbijanskom
platou, kao vojnik, na dunosti komandira voda
minobacaa, pripadnik 511. "slavne" hrdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

ODAKOVI, Mujo, FADILA-UTA


Roena 14.03.1958. godine u Goradu.
Poginula 20.09 .1992. godine na brdu u Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno joj je dodijeljeno 1993. godine.
Posthumno odlikovana "Ordenom zlatnog grba
sa maevima" 1994. godine .

OGRI, Kasim, ALIJA


Roen 05.05.1970. godine u Kraevu - Teanj.

Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 227.
brdske brigade.

OKANOVI, lbrahim, FIKRET - OKAN


Roen

27.10.1970. godine u Lukavici Rijeci Doboj. Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godina kao pripadnik 221.
brdske brigade.

OKANOVI, Munib, HASAN - BRIGA


Roen

12.09.1960. godine u s.Ostroac - Cazin.


Radnik. Poginuo 26. l 0.1993. godine u rejonu
Johovice - Velika Kladua, kao vojnik,
pripadnik 517. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994 godine.

236

ZLATNI LJILJANI
OKANOVI, Alija, ZIKRET
Roen

08.06.1958. godine u Graanici.


Diplomirani ininjer mainstva. Poginuo
26.09.1993. godine u s.Biljai, kao vojnik na
dunosti komandira ete u 318. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.
OKI, l~met, IBRAHIM
Roen

05.04.1966. godine u Lukavcu


Gornjem - Gradaac. Automehaniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 107. "viteke" motorizovane
brigade. Poginuo 24.09.1995. godine na

Gornjoj

.Krean1,

kao vojnik, na dunosti


komandira protivoklopne ete. ---------

OKI, Nezir, NEZIR


Roen

03.09.1967. godine u Mutniku Cazinu. Ekonomista. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
503. "slavne" brdske brigade.

OKUGI, Rifet, ELJKO


Roen 22.05.1966. godine u Rijeci - R
Hrvatska. Ugostiteljsko turistiki radnik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 501. "slavne" brdske brigade. - - - -

OMAHI, Salih,ADEM -OMAHA


Roen

27 .07 .1966. godine u Vukovu - Teanj.


Saobraajni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine pripadnik 207.
"viteke" brdske brigade.

OMANOVI,Sadik,FARUK-FANTOM
Roen

'

10.05.1954. godine u Cazinu. Bravar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 503. "slavne" brdske
brigade.

237

ZLATNI LJILJANI
OMANOVI, Omer, OSMAN
Roen 06.08.1946. godine u Yrboviku - Breza.
Prosvjetni radnik. Poginuo 18.07.1995. godine
na Vrboviku - Breza, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 164. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.
OMERAGI, Uzeir, EKREM
Roen 08.08.1963. godine u Gradacu.
Matalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade. Poginuo
14.11.1994. go<lint: na Sibovcu - Gradaac, u
inu natporunika, na dunosti komandira
ininjerijskog voda.

OMERAGI, lbrahim, ISMAIL


Roen 09.03.1965. godine u Donjem Vakufu.
Konobar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 770.
"slavne" brdske brigade.

OMERAGI, Nusret, ISMET


Roen

08.09.1957. godine u Derventi. Lakirer.


Ratno priznanje "Zlatni ljilj an" dobio 1994.
godine kao pripadnik 207. "slavne" brdske
brigade.

OMERAGI, Ramo, SUAD


Roen 28.07.1972. godine u s.Zastinj e - Gornji
Vakuf. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 317.
"slavne" brdske brigade.

OMERBAI, Haim, IZUDIN


Roen 17.05.1971. godine u Miljanovcima Teanj. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 377.
"viteke" brdske brigade. - - -

238

ZLATNt LJILJANI
OMERBAI, Salih, VAHIDIN
Roen 03.10.1971. godine u Miljanovcima Teanj. Graevinski tehniar. Poginuo
28.09 .1993. godine na Crnom vrhu - Teanj,
kao vojnik, na dunosti komandira ete u 377.
"vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

OMERBEGOVI, Mustafa, ALMIR


Roen 24.05.1972. godine u Borogovu Kalesija. Zavariva. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik
Odreda "ivinie ose".

OMERBEGOVI, Muhamed, MUAMER


Roen

07.04.1970. godine u Sarajevu.


Mainski tehniar. Poginuo 17.O1.1994.
godine na Borku - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandira bataljona u
15. motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

OMERBEGOVI, Hasan, SALKO


Roen O1.04.1962. godine u s.Donje Motre
- Visoko. Vjerski slubenik - imam. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 321. brdske brigade.

OMEREVI, Ekrem, MEHMED


Roen 07.12.1972. godine u s. Ragale Fojnici. Drvni tehniar. Poginuo O1.11.1993.
godine u Vareu, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandira lzviako diverzantskog voda u 31 O. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.
OMEREVI, Hasib, SALIH
Roen 04.12.1966. godine u Gornjoj Koprivni Cazin. Aktivno vojno lice. Poginuo 26.06.1993.
godine na Hasinom Vrhu - Gm1uko-srbljanski
plato, kao pripadnik Komande 5. korpusa.
Posthumno odlikovan "Ordenom za vojne
zasluge sa zlatnim maevi1na" i ratni1n
priznanjem "Zlatni ljiljan" 1994. godine.

239

ZLATNI LJILJANI
OMERI, Juso, HUSEIN
Roen 10.05.1965. godine u Tuzli. Apsolvent
Rudarska - geolokog fakulteta u Tuzli.
Poginuo 20.09.1995. godine u Bosanskom
Petrovom Selu - Graanica, u inu porunika,
na dunosti pomonika komandira ete za
moral, u 250. oslobodilakoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

OMERI, Jusuf, SUAD-TITO


Roen 15.O1. 1 969. godine u Mionici Gradaac. Samostalni prcvoznik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 217. "vi teke" brdske brigade.

OMEROVI, Hrusto,ADIL
Roen 01.03.1971.

godine u Goduu - Zvomik.


Stolar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 206. "viteke"
brdske brigade.

OMEROVI, Ibro,AVDO
Roen 01.01.1951. godine u Pobudu - Bratunac.
Nezaposlen. Poginuo 07.1O.I994. godine u
Brama - Srebrenica, u inu kapetana, na dunosti
komandira ete u 284. lahkoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

OMEROVI, erif, EDHEM


Roen 23.02.1958. godine u Godui - Zvomik.
Rudarski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 246.
"viteke" brdske brigade.

OMEROVI,Adem, FIKRET
Roen

13.08.1957. godine u s. Rujnica Zavidovii. Zidar. Poginuo 15.06.1993.


godine u s.Kazii - Zavidovii, kao vojnik, na
dunosti ko1nandira voda, pripadnik
Opinskog taba Teritorijalne odbrane
Zavidovii. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

240

ZLATNI LJILJANI
OMEROVI, Smajl, REFIK
]loen

22.02.1970. godine u Goduu Zvomik. Mainski tehniar. Poginuo


25.06.1992. godine u Roanju - Zvomik, kao
vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik Opinskog taba Teritorijalne
odbrane Zvomik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

OMEROVI, Jaar, SAFET


Roen

08.04.1971. godine u Voljavici Srebrenica. Nezaposlen. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik Oper~tivne grupe 8 - Srebrenica.

OMEROVI, Meho, ZlJAD


Roen

15.08.1970. godine u Goduu Zvomik. Mainski tehniar. Poginuo


13.12.1993. godine na Visokoj glavici Teoak, kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanta Bataljona za sigurnost u 206.
"vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno

1994. godine.

OMERSPAHI, Omer, EVAL

Roen 22.03.1962. godine u ivalj i - Kakanj.

Vjerski slubenik - imam. Poginuo


26.04.1994. godine na ednom vrhu Vozua, kao vojnik, na dunosti pomonika
komandanta za moral 309. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

OPERTA, Hrustem, FUAD


Roen 10.02.1965. godine u s. Datansko Vare. Kontrolor teke tenosti. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 122. lahke brigade.

OPUTA, Dervo, MUMIN


Roen 15.05.1968. godine u Smu koj Hadii . Saobraajni tehniar. Poginuo
03.10.1993. godine kod Blinje - Kreevo, kao
vojnik, na dunosti komandira lzviako diverzantske desetine u 9. brdskoj brigadi .
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1993. godine.

241

ZLATNI LJILJANI
ORAANIN, Hasib, ENSAD
Roen 13.12.1971. godine u Bosanskoj Krupi.
Graevinski tehniar. Poginuo 02.07.1993.
godine u rejonu Bosanske Otoke - Bosanska
Krupa, kao vojnik, na dunosti komandira
mitraljeske desetine, pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
ORAANIN, lbrahim, EFIK
Roen 25.01.1962. godine u s.Pitalina Bosanska Krupa. Topioniar. Poginuo
27.07.1994. godine u s.Krakae - Cazin, kao
vojnik, na dunosti komandira ete, pripadnik
511. "slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

~ ,
~

-----------'

ORMANOVI, emso, REFIK


Roen 24.08.1951. godine u Zenici. VKV
metalurki radnik. Poginuo 18.1 1.1992. godine
u s.Karaula - Travnik, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 303. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

OSADIJ,Anton, MARIO
Roen

04.10.1975. godine u Sarajevu. Uenik.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992.
godine kao pripadnik l O1. brdske brigade. ---~-----~------

OSMANAGI, Beir, IBRO


Roen

23.01.1967. godine u Cazinu.


Mainbravar. Poginuo 16.09.1995. godine u
Velagiima - Klju, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 501. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

OSMANAGJ, Mujo, NEDAD


Roen 03.06.1974. godine u Bosanskoj Krupi.
Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade.

242

ZLATNI LJILJANI
OSMANBEGOVI, Rasim, NAHID- NAHKO
Roen 05.04.1964. u evarlijan1a - Doboj.
Radnik. Poginuo 20.03.1993. godine u
Matuziima - Doboj, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 373. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

OSMANOVI, lbrahim, REDEP


Roen 06.10.1969. godine u Srebrenici.
Radnik. Poginuo 08.05.1992. godine u mjestu
Vidikovac - Srebrenica, kao vojnik, pripadnik
Odreda "Soloua" - Teritorijalno odbrana
Potoari . Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - -

OSMANOVI, lsmet, SEAD


Roen 17 .06.1961. godine u Gradacu.
Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik Oklopnog
bataljona 2. korpusa.

OSMI, evalija, BEGO


Roen 11.05.1960. godine u Cagama Srebrenik. Aktivno vojno lice - pilot. Poginuo
29.10.1992. godine u Dobonici - Lukavac,
kao vojnik, na dunosti pomonika za
operativno - nastavne poslove naelnika
Opinskog taba Teritorijalne odbrane
Lukavac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine. - - - - - - - - - - - - -

OEGOVI,Ahmet, EFKO - EKS


Roen 02.01.1961. godine u s. Tobijevci Foa. Poginuo 12.03.1995. godine u rejonu
Voluje jame - Treska vica, u inu natkapetana,
pripadnik 181. bonjake brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine.

PAO,Abid, SAKIB
Roen 10.02.1953. godine u s.Perovii - Foa.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 82. brdske brigade.

243

ZLATNI LJILJANI
PADALOVI, Bego,SEID
Roen

24.09.1964. godine u Gostoviima Konjic. Poginuo 13.09.1993. godine na Crnom


vrhu - Gornji Vakuf, kao vojnik, na dunosti
zamjenika komandanta bataljona u 45. lahkoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

PAJALI, Beir, ATIF


Roen 09 .08.1 971. godine u Konj odoru Buim. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 504.
lahke brigade.

PAJI, Mujo, ALIJA


Roen 24.01.1951. godine u Konjicu. Poginuo
24.09.1994. godine na Gudcu - Konjic, kao
vojnik, pripadnik 43. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

PAJI, Hasan, RASIM


Roen 14.10.1972. godine u s.oralii - Cazin.
Ekonomista. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 503.
"slavne" brdske brigad~ . .__------~------1

PAJT, lbrahim, FAHRUDIN


Roen 24.10.1971. godine u s.Budoelje Vare. KV livac. Poginuo 13.04.1994. godine
na ici - Vare, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 122. lahkoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

PALALI, Mehmed, RASIM


Roen O1.01.1966. godine u Donjem Vakufu.

Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 770.
"slavne" brdske brigade.

244

ZLATNI LJILJANI
PALI, Esad, ADMIR
Roen 29.11.1975. godine u Kotor Varoi.
Uenik. Poginuo 13 .10.1993. godine u Vitezu,
kao vojnik, pripadnik 17. "slavne" krajike
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno 1993.
godine.
PAMUKI,Avdo, ENVER
Roen 15.04.1952. godine u Brci - Brko.
Diplomirani ekonomista. Poginuo 14.12.1992.
godine u Donjem Rahiu - Brko, kao vojnik,
na dunosti komandanta bataljona u 108.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

PANJETA, amil, ABAN


Roen 10.02.1960. godine u Kali no viku.
Elektroininjer. Poginuo 25.07.1993. godine
na ui - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira desetine veze u 1. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

PANJETA, Bajro, ZAI-IIR


Roen 28.03.1960. godine u Sarajevu. Bravar.
Poginuo 27 .07 .1993. godine na ui Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandanta
bataljona u l. "slavnoj" motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

PARAVLI, Mehmedalija, SEAD


Roen 25.09.1966. godine u Janji - Bijeljina.
Aktivno vojno lice. Poginuo 25. l 0.1993.
godine u s.ehovii - Vare, kao vojnik, na
dunosti naelnika taba 21 O. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

PARLOV,Anto, BENJAMJN
Roen 04.05.1960. godine u Zav idoviima.
Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 3 18. brdske
brigade.

245

ZLATNI LJILJANI
PAALI, Saliha, SENAID
Roen 13.03.1969. godine u s.Puhovac Zenica. Rudar. Poginuo 28.08.1992. godine u
s.ekrii - Visoko, kao vojnik - diverzant,
pripadnik "Patriotske lige". Ratno priznanje
"Zlatni liljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1992. godine.

PAI, Mehmed,ALAGA
Roen 27.07.1964. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Mainski tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 511. "slavne" brdske brigade. - - - - - - -

PAI,Eef,AMJR
Roen 01.01.1966. godine u ajniu. Radnik.
Poginuo 10.02.1994. godine ne Kusjevrani ajnie, kao vojnik - diverzant, pripadnik 43.
drinske udarne brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

PAI, Fejzo, FUAD-FUO


Roen 10.12.1961. godine u Kuli - Gacko.
Poginuo 12.09.1994. godine na Vrabau Konjic, kao vojnik, pripadnik 4. izviako diverzantskog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthun1no mu je dodijeljeno
1995. godine.

PAI, Reid, HILMO


Roen 24.01.1962. godine u Rujnici Zavidovii. Uitelj. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 320.
brdske brigade.

PAI, Ibrahim, llUZEIR


Roen 04.04.1968. godine u Bosanskoj Otoci Bosanska Krupa. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade. ----~---------"

246

ZLATNI LJILJAN!
PATKOVI, Rizvan, RIZVAN
Roen

02.01.1962. godine u s.Ljubi - Vitez.


KV bravar. Poginuo 25.09.1993. godine u
mjestu Jelovac - Vitez, kao vojnik, na
dunosti komandira odjeljenja minobacaa
82. mm u 325. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

PATKOVI, ldriz, ERIF


Roen

05.10.1967. godine u Zenici. Aktivno


vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik 7.
muslimanske brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

PAVIEVI, Danilo, DRAGAN


Roen

01.11.1955. godine u Sarajevu. Poginuo


12.08.1992. godine na Dobrinji - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 102. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.

,
PAVLOVIC, Dragan, IGOR
Roen 02.12. J 969. godine u Sarajevu.
Poginuo 24.12.1993. godine na Vitezu, kao
vojnik, pripadnik 2. samostalnog
motorizovanog bataljona. Posthumno
odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni
ljiljan" 1994. godine.

PECO, Ramo, HIMZO


Roen 26.03.1969. godine u Stanojeviima apljina. Metalostrugar. Poginuo 11.11.1994.
godine na Podveleju - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 42.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.
PEHI, Iso, SABIN - PEHA
Roen

10.02.1972. godine u Maglaju. Radnik.


Poginuo 14.07.1993. godine u Maglaju, kao
vojnik, na dunosti komandira desetine,
pripadnik 201. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - -

247

ZLATNI LJILJANI
PEHILJ, Mahmut, OMER
Roen 17 .08.1961. godine u Hrasnici Sarajevo. Stolar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade.

PEHLI, Hasan, HUSEIN


Roen 20.01.1967. godine li Konjodoru Buim. KV Tesar - zidar. Poginuo l l .06.1994.
godine na Goluboviima - Velika Kladua, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
505. "viteke" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu je
dodijeljeno J 994. godine.

PEHLI,Arif, RIFET
Roen

21.09.1961. godine u Donjoj Koprivni Cazin. Radnik. Poginuo l 0.02.1994. godine na


Hasinom vrhu - Grmuko - srbijanski plato, kao
vojnik, na dunosti komandira ete li 51 O.
oslobodilakoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

PELKO, Mujo, ESAD-BRZI


Roen 15.10.1957. godine s.Banii - Ljubinje.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik 1.
samostalnog bataljona Regionalnog taba
Teritorij alne odbrane Sarajevo.

PELJTO, Muhamed, DEMAL


Roen 06.11.1961. godine u Oputnici - Rudo.
Poginllo 23.05.1993. godine u mejstu Dubac Rudo, kao vojnik, na dunosti komandira ete,
ujedno zamjenika komandanta Limskog
bataljona 1. "slavne" viegradske brigade.
Ratno primanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine.

PENAVA, Halil, FAHIR


Roen 24.01. 1954. godine u Hadiima.
Elektroininjer. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Komande 4.
korpusa.

248

ZLATNI LJILJANI
PENDI, Dafer, ENES
Roen 18.09.1972. godine u Gornjoj Drenici
- Mostar. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
449. istono - hercegovake brdske brigade.

PERENDA, Uzeir, ZEKIR- ZEKO


Roen 21.06.1967. godine li s.Kopila - Novi
Travnik. KV matalostruga. Poginllo
27.10.1993. godine li Zllbiima - Novi
Travnik, kao vojnik, na dunosti komandira
voda u 308. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

PERI, Boko, ZORAN - ZOKA


Roen

11.01.1968. godine u Mostaru.


Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 41.
motorizovane brigade.

PERII, ore, ELJKO


Roen 30.05.1949. godine u Nikiu.
Diplomirani ekonomista. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik
Ko1nande 1. korpusa. Poginllo li saobraajnoj
nesrei 08.08.1996. godine kod Mostara.

PETROVI, Marko, MIHAJLO- MAJOR


Roen 18.04.1953. godine u Dcu - Peinci.
Aktivno vojno lice. Poginuo 25.10.1992.
godine na eikoj planini - Vlai, kao
vojnik, na dunosti komandanta Odreda
"Vlai". Posthumno odlikovan " Ordenom
zlatnog grba sa maevima" 1994. godine i
ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" 1992.
godine.

PETROVI, Ljubomir, SAMIR


Roen 19.09.1973. godine u Foi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine
kao pripadnik 2. motorizovane brigade.

249

ZLATNI LJILJANI

PEZER, Dervi, MIRNES


Roen 30.04.1972. godine u Busovai. Bravar.
Poginuo 13.08.1995. godine na Poganoj Ravni
- Donji Vakuf, kao vojnik, pripadnik 7.
"viteke" muslimanske oslobodilake brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine

PEZO, amil,ADNAN
Roen 14.02.1973. godine u Prijedoru. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik Odreda "El
mudahid".

PEZO, Hasan, SAMIR


Roen 15.07.1965. godine u Sarajevu.
Privatnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1992. godine kao pripadnik 2. samostalnog
motorizovanog bataljona 1. kjorpusa.

PIJADER, Ramiz, MEHMED


Roen 10.03.1953. godine u Goradu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 2. "viteke" motorizovane
brigade.

PlLAV, lbrahim, RAGIB


Roen 28.01.1966. godine u Piljuiu - Teanj.
Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 377. "viteke"
brdske brigade.

PINTOL, Duran, MIRALEM - LELA


Roen 22.02.1965. godine u Svijenu - Konjic.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 450. lahke brigade.

250

ZLATNI LJILJANI
PINJI, Avdija, HASAN
Roen

18.06.1962. godine u s. Kape - Ran


Pijesak. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 243. muslimanske podrinjske brdske
brigade.

PIRIJA, Ibrahim,AMIR
Roen 01.12.1974. godine u Podoracu Konjic. Nezaposlen. Poginuo 07.04.1995.

godine na

Vlaiu,

kao vojnik, na dunosti


bolniara, pripadnik 4. muslimanske lahke
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine. ---------~-~........

PIMO, Munib, SEMIR


Roen 31.07.1971. godine u Livnu. Mainski
tehniar.

Ratno priznanje ''Zlatni ljiljan" dobio


1996. godine kao pripadnik 4. izviako
diverzantskog bataljona.
~.

~-

PITNJAKOVI, Mehmed, FERHAT


Roen 01.04.1954. godine u Brkom. Privatni
poduzetnik. Poginuo 14.09.1992. godine na

Bukviku - Brko, kao vojnik, na dunosti


zamjenika ko1nandanta bataljona u 108.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

~~- ---~~~~~~~~

PIVI, Hase, EMIN


Roen 12.11.1954. godine u s.Skokovi -

Cazin. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
502. "viteke" brdske brigade.

PM, Arif, IBRAHIM- BAJA


Roen

01.10.1956. godine u Huskii1na Cazin. Radnik. Poginuo 17.02.1994. godine


kod s. Krivaja - Cazin, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandira Izviako diverzantskog voda u 517. lahkoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthun1no
mu je dodijeljeno 1994. godine.

251

ZLATNI LJILJANI

PJANI, Ibrahim, lNDIRA


Roena 04.01.1972. godine u s.Pjanii - Cazin.
Tekstilni tehniar. Poginula 19.07.1992. godine u
rejonu Gornjih Spahia - Biha, kao vojnik bolniar, pripadnik Opinskog taba Teritorijalne
odbrane Cazin. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthurnno joj je dodijeljeno 1994 godine.

PJANJ, Kasim, NUSRET


Roen 23.08.1966. godine u Zenici. Instalater.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 303. brdske brigade.

PLANI, Mujo, RIFET


Roen 29.04.1970. godine u Kotor Varoi.
Policajac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik 17. "slavne"
krajike brdske brigade.

PLANJAR,Anto, ROMEO
Roen 17.08.1963. godine u Sarajevu. Student
Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Poginuo
12.08.1994. godine na Visu - Graanica, kao
vojnik, na dunosti komandira Samostalnog
ininjerijskog voda u 221. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine. --~--- ----~---"

PLOO, Meho, SALKO


Roen O1.10.1965. godine u Otrievu Rogatica. Turistiki tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine kao
pripadnik I . samostalnog bataljona.

PLJEVLJAK, air, NAZIF


Roen 24.03. 1969. godine, s. Brus - Gorade.
Elektrotehniar. Poginuo 11.06.1993. godine
na Crvenim stijenama - Gorade, kao vojnik, na
dunosti komandira voda u 1. drinskoj udarnoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

252

ZLATNI LJILJANI
POBRI, Muhamed, EFlK
Roen

26.01.1966. godine u Podveleju Mostar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1996. godine kao pripadnik Komande 4.
korpusa.

PODGOREVI, Safer, MUHAMED


Roen

02.11 .1962. godine u s.Baigovci ivinice. Elektrotehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 240. muslimanske brdske brigade.

PODGORICA,Abid, AVDO
Roen 30.06.1962. godine u Brutisi - Trnovo.
Poginuo 04. l 0.1995. godine na Lupou Treskavica, kao vojnik - diverzant, pripadnik
140. bonjake brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

PODI, Muan, NAZIF


Roen 30.09.1950. godine u epi - Rogatica.

Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1995. godine kao pripadnik 185. lahke
brigade.

POLI, Ismet, ESAD


Roen

24.08.1966. godine u s. Bajvati Zavidovii. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 4.
manevarskog bataljona 3. korpusa.

POLI, Rasim, JUSUF


Roen

19.06.1964. godine u Maglaju.


Trgovac. Poginuo 25.09 .1992. godine u
Maglaju, kao vojnik, pripadnik Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Zavidovii. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu 'je
dodijeljeno 1994. godine.

253

ZLATNI LtlLJANI
POLJAKOVI, lbro, FERID
Roen 07 .04. 1957. godine u Kalesiji. KV
voza. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 245. brdske
brigade.

PORI, Zuhdija, AMIR


Roen 15.08.1971. godine u Bosanskoj Krupi.
Drvni tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
dobio 1994. godine kao pripadnik 51 1.
"slavne" brdske brigade.

PORI,Naim, OSMAN
Roen 20.06.1949. godine u Travniku. Ininjer
zatite na radu. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 708. lahke
brigade. Poginuo 13.11.1995. godine u rejonu
Mulea - Klju, u inu majora, na dunosti
komandanta 708. lahke brigade.
POROBI, Ibrahim, MEHO
Roen 23.02.1967. godine u Sarajevu. Poginuo
08. l 0.1992. godine u Aziima - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti naelnika taba I 02.
motorizovane brigade. Posthu1nno odlikovan
"Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim
mat:v ima" i ratni1n priznanjt:m "Zl<:1t11i ljiljan"
1994. godine . .._~-

POTURAK, Demo, SENAD


Roen 25.01.1967. godine u Sarajevu. Poginuo
19.06.1992. godine na Dobrinji - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 5. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

POZDER, Fadil, ZIJAD


Roen 24.1 2.1968. godine u Mostaru.
Metalostrugar. Poginuo 16.09.1993. godine na
Zavrataama - Jablanica, kao vojnik, pripadnik
44. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

254

ZLATNI LJIL,JANI
POEGI, Osman, SENAD
Roen

27 .07.1968. godine u Donjim Raincima


- Kalesija. Karate trener. Poginuo 11.05.1992.
godine u s.Prnjavor - Kalesija, kao vojnik diverzant, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Kalesija. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.
PRAI, Sulejman, AMIR- PRAO
Roen 20.02.1967. godine u Maglaju.
Aktivno vojno lice. Poginuo 25.09.1995.
godine na planini Ozren, inu natkapetana,
na dunosti komandanta 1. bataljona u 327.
"vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno inu je dodijeljeno
1996. godine. - - - - -

PRANJGA,Ahmet, HAJRUDIN
Roen

28.10.1973. godine u s.Torine - Novi


Travnik. Srednjokolac. Poginuo 03. l 0.1993.
godine u s.Isakovii - Travnik, kao vojnik,
pripadnik 308. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

PRAZINA, Bibo, ALIJA


Roen

11.05.1939. godine u Trnovu. Voza.


Preminuo od posljedica ranjavanja 09.10.1993.
godine u sarajevskoj bolnici, kao vojnik, na
dunosti komandanta 6. hrenovakog
bataijona, 1. drinske udarne brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthmnno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

PRAZINA, Alija,ASIM-ASKO
Roen

20.03.1962. godine u Prai- Pale.


Automehaniar. Po ginuo 31.07 .1992. godine
na Poljinama - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona 1. podrinjske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthun1no mu je dodijeljeno 1996. godine.

PRCI, Devad, FARUK


Roen 25.12.1938. godine u Tuzli. Ininjer
mainstva. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 1.
ininjerijske brigade 2. korpusa. - - - -

255

ZLATNI LJILJANI
PRELDI, Ahmet, BENJAMIN
Roen 02.02.1954. u epu. Mainbravar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 202. "slavne" brdske brigade.

PREVLJAK, Huso, FIKRET


Roen 12.05.1961. godine na Ilidi - Sarajevo.
Policajac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 4. motorizovane
brigade. Odlikovan "Ordenom za vojne zasluge
sa srebrnim maevima" 1998. godine, kao
pripadnik 121. "viteke" motorizovane brigade.

PRIJI, lbro, HALIL


Roen 29.01.1971. godine u Voljicu - Gornji

Vakuf. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 317.
"slavne" brdske brigade.

PRIJI, Abid, SUAD


Roen 11.10.1969. godine u Voljice - Gornji
Vakuf. Stolar. Umro 16.08.1993. godine u
Ratnoj bolnici Zenica od posljedica ranjavanja,
kao vojnik, na dunosti komandira izviake
desetine u 317. "slavnoj" brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeijeno 1994. godine.

PRNJAVORAC, Mahmut, FUAD


Roen 19.05.1964. godine u Bukvi - Teanj.
Matalostrugar. Umro od posljedica ranjavanja
12.08.1994. godine u Tenju, u inu
natkapetana, na dunosti komandanta bataljona
u 372. "vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

PROI, Rifet, ERIF


Roen 27.05.1972. godine u Proiima - Cazin.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 517. oslobodilake
brigade.

256

ZLATNI LJILJANI
PROVALI, Vehid, FERID
Roen 25.01.1960. godine u Srhinju - Visoko.
Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 315. brdske
brigade.

PUHALO, Vojo, WRAN


Roen 08.04.1970. godine u Mostaru.
Elektromehaniar. Poginuo 05.08.1993.
godine u Mostaru, kao vojnik, pripadnik 41.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

PUJNA, Osman, IBRAHIM


Roen O1.11.1961. godine u Sarajevu.
Farmaceutski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 15. motorizovane brigade.

PUKA, Raid, FAIK


Roen 05.01.1953. godine u Pljevljima.
Stolar. Ratno prizanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - -

PUKA, Danko, ZIJAD


Roen 29.09.1961. godine u Foi. Bravar.
Poginuo 19.03.1993. godine na Stupu Sarajevo, kao vojnik, na dunosti referenta za
obuku jedinica i komandi l O. brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

PUKAR, Mehmed, ERIF


Roen 28.06.1960. godine u Cazinu.
Papirniar. Poginuo 16.11.1992. godine na
Kameniko:rn vrhu, kao vojnik, pripadnik 1.
cazinske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno n1u je dodijeljeno 1994.
godine.

257

ZLATNI LJILJANI
RAI,Ramiz,FAH.RUDIN
Roen 27.07.1968. godine u Viegradu.
Tehniar. Poginuo 12.12.1992. godine na Crnom

vrhu kod Viegrada, kao vojnik, na dunosti


komandira ete u 1. "slavnoj" viegradskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

RADONJA, air, HAMDO


Roen 05.01.1961. godine u Kalinoviku.
Diplomirani ekonomista. Poginuo 05.12.1992.
godine na ui - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta Bataljona za
sigurnost 1. motorizovunoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

RADOVAC,Adem, SA.MIR
Roen 17.05.1966. godine u Sarajevu. Poginuo
20.12.1992. godine na ui - Sarajevo, kao
vojnik pripadnik 1. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

RAO, Salko, DEVAD


Roen 27.07.1968. godine s.Raevii Rogatica. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik Bataljona vojne policije taba
Vrhovne komande Annije RBiH.

RAHIMI, Salko, NIJAZ


Roen O1.11.1966. godine u Stanojeviima apljina. Poginuo 11.11.1994. godine na
Kobiljai - Vranjevii, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 42. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

RAHMANOVI, Esad,ADEM
Roen 27.07.1974. godine u Kotor Varoi.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 517. "viteke"
krajike brdske brigade.

258

ZLATNI LJILJANI
RAHMANOVI, Omer, ESAD- ESO
Roen O1.01.1958. godine u Baliima - Donji

Vakuf. Pogonski elektriar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 770. "slavne" brdske brigade.

RAJKOVAA,Ante,PAVAO
Roen 13.09.1942. godine u Alibegovici -

Doboj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1994. godine kao pripadnik 373. brdske
brigade. - - - - - - - - - - - -

RAKITA, lbro, MURAT


Roen 03.03.1961. godine u s.Rakita - Pale.
Poginuo 16.06.1995 . godine na Gradini, kao
vojnik, pripadnik 140. bonjake brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

RAMADANOVI, Rifat, RAM1Z


Roen 18.01.1965. godine u Tuzli. Rudarski
tehniar.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio


1996. godine kao pripadnik 252. brdske
brigade. - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - RAMI,Hasib,ALIJA
Roen 08.11.1953. godine u Kneini Sokolac. KV stolar. Poginuo O1.10.1992.
godine u Kruevu - Olovo, kao vojnik,
pripadnik l. samostalnog sokolakog
bataljona. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthmnno mu je dodijeljeno 1994. godine.

Roen

RAMI, Hasan, .MESUD


28.07.1970. godine u Travniku.

Elektromehaniar.

Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
312. brdske brigade. - - - - - - -

259

ZLATNI LJILJANI
RAMI, Sulejman, NIHAD
Roen 17.03.1963. godine u ureviku ivinice. Automehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio l 996. godine kao
pripadnik 21 O. "viteke" oslobodilake brdske
brigade "Nesib Malki".
RAMI, Ferid, REFIK
Roen O1.07 .197 1. godine u s. Veliki Badi Bosanska Krupa. Mehaniar. Poginuo
30.10.1994. godine u rejonu Vranjske Bosanska Krupa, u inu nadvodnika, na
dunosti komandira voda, pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

RAMLJAK, Mujo, MESUD-ESA


Roen 24.09.1952. u Donjem Vakufu. KV tesar
- privatnik. Poginuo 17.11.1993. godine u
rejonu Laze - Gornji Vakuf, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 770. "slavnoj"
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.
RAMULI, Jasmin, JASMIR
Roen 19.10.1970. godine u Prijedoru.
Poginuo 23.04.1994. godine u Mahmutoviima
- Cazin, kao vojnik, na dunosti komandira
baterije u 51 O. os lobodil akoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

RAMULJ, Sulejman, ENVER- ENO


Roen 2 1.06.1959. godine u s.Sinokos - Novi
Travnik. VKV metalostrugar. Poginuo
02.11.1994. godine na Bukovai - Kupres, u
inu kapetana, na dunosti komandanta
bataljona u 308. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

RAINLI, Mujo, ZEHBO


Roen 10.10.1960. godine u Milino - Sv. Nikola
- Makedonija. Precizni mehaniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 4. motorizovane brigade.

260

ZLATNI LJILJANI
REDEPAGI, Husein, EDHEM
Roen 22.11.1968. godine u Bihau. Aktivno

vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1994. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade.

REDI, Sadik, ALIJA


Roen 04.07.1963. godine u eriima Zenica. Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni

ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik


330. lahke brigade. - - - - - - - - - - - - -

REDI, Bajro, ENES


Roen 27.06.1971-. godine u Barevu - Jajce.
Radnik. Poginuo 16.10.1993. godine, kao

vojnik, pripadnik Diverzantsko izviakog


bataljona 3. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

Roen

REDI, Emin, ENVER


01.01.1967. godine u Gornjim

Dubravama - ivinice. Diplomirani ininjer


rudarstva. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 21 O. "viteke" oslobodilake
brdske brigade "Nesib Malki". - - - - - - - - - - - - REDI, Hadegrija, MIRSAD
Roen 16.04.1961. godine u Atamiima Ugljevik. Bravar. Poginuo 13.09.1994. godine

u Gajiima - Teoak, u inu natporunika, na


dunosti zamjenika komandanta bataljona u
255. "slavnoj" brdskoj brigadi "Hajrudin
Mei".

REDI, Dervi, RAMO - RAMU


Roen 02.01.1973. godine u eriin1a - Zenica.
Saobraaj ni tehn iar. Po ginuo 07 .11.1994.

godine na Velji - Podjezero - Tesli, kao vojnik,


na dunosti k01nandira voda, pripadnik 330.
lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

261

ZLATNI LJILJANI
REDI, Smail, SEAD
Roen 02.01.1958. godine u Bosanskoj Kropi.
Bravar. Poginuo 07.04.1994. godine na
Grmuko - srbijanskom platou, kao vojnik, na
dunosti komandira ete, pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.
REDOYI, Mujo, HAMED
Roen 08.01.1958. godine na Palama. Poginuo
22.07.1993. godine na ui - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u 1.
"slavnoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

REDOYI, Alija, SMAIL


Roen 02.09.1945. godine, s. Brojnii - Pale.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 802. lahke brigade.

REKI, Osmo, ESNAF


Roen 03.08.1972. godine u s.Vrsta - Biha.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Odreda za specijalna djejstva 5. korpusa.
Podlegao od posljedica ranjavanja 28.02.1994.
godine u bolnici u Zagrebu, kao vojnik. na
dunosti zamjenika komandanta Odreda za
specijalna djejstva 5. korpusa.

REKI, Alaga, ISMET


Roen 28. 12.1974. godine u Vrsti - Biha.
Poginuo 24.07.1995. godine u rejonu Bugara Biha, kao vojnik, na dunosti komandira
desetine, pripadnik J zviako - diverzantske ete
Komande 5. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

REKI, Zejnil, OSMAN


Roen 22. l 0.1969. godine u s. Vrsta - Biha .
Radnik. Poginuo 24.07 .1994. godine na
Vlaiu , kao vojnik, pripadnik 333. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.- - -

262

ZLATNI LJILJANI
REPAC, Vera, DEJAN
Roen 05.04.1972. godine u Sarajevu.
Student pravnog fakulteta. Poginuo
05.05.1992. godine na Zlatitu - Sarajevo,
kao vojnik, pripadnik Regionalnog taba
Teritorijalne odbrane Sarajevo. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

REZAKOVI, Meho, EVKO


Roen 12.01.1962. godine u Uvorii111a Visoko. Rudar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
304. brdske brigade. - - - - - - - - - - - -

RIZVANOVI,Alija, SAMIR
Roen

11.01.1970. godine u Trebinju.


Metalobrusa. Poginuo 14.06.1993. godine na
Visu - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1.
"slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
RIZVI, Salih, AHIM
Roen 13.01.1963. godine u Gornjim
ivinicama - ivinice. Varilac. Poginuo
30.01.1993. godine u s.UliceDoboj, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u "Spreanskom " bataljonu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

RIZVO,Asim, RAMO
Roen 10.08.1963. godine u Lokvama Hadii. umarski tehniar. Poginuo
O1.11.1992. godine na Lokvama - Hadii, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta 9.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

ROBOVI, Mustafa, SMAJO


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 155. motorizovane
brigade. - - - - - - - - - - - - -

263

ZLATNI LJILJANI
ROGA, Omer, DRAGAN
Roen 13.04.1952. godine u Mostaru. Galvanizer. Poginuo 08.11.1992. godine u rejonu
Poljice - Podveleje - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u l. mostarskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

ROGI, Mile, MARKO


Roen 04.01.1953. godine u Dobrenici - Biha.
Komcrcijalista. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 50 l.
"slavne" brdske brigade.

ROGO, Hadan, MEHMED


Roen 28.11.1958. godine, s. Boruii Pljevlja. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 83 1.
lahke brigade.

ROMANI, aban, HUSO


Roen 10.09.1955. godine u Palanci- Brko.
Poduzetnik u graevinarstvu. Poginuo
29.08.1995. godine u Jeinac - Srebrenik, u inu
kapetana, na dunosti pomonika komandanta
za moral 211. oslobodilake brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

RONDI, Kamber, EDIB


Roen 30.01.1956. godine u Ivanju. Ininjer
geodezije. Poginuo 01.09.1992. godine na
Stupu - Sarajevo, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 1. mehanizovanoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1992. godine.

ROA, Ismet, lZUDIN


Roen 16.09.1957. godine u Jablanici - Teanj.
Rukovalac graevinskih maina. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 202. "slavne" brdske brigade.

264

ZLATN! LJILJANI
ROTI,Avdija, ZAHID
Roen

01.01.1969. godine u Rijeci - Olovo.


umarski tehniar. Poginuo 28.09.1992.
godine na K.ruevu - Olovo, kao vojnik diverzant, pripadnik 11 O. "slavne" olovske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthu1nno mu je dodijeljeno 1994. godine.

" ' Husnija, ENES


ROZIC,
Roen

22.10.1968. godine u Lubardi - Buim.


Hemijski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
505. "viteke" brdske brigade. Podlegao od
posljedica ranjavanja, 16. l 0.1995. godine u
RMC Biha, u inu nadvodnika. - - - - - - - - - - - - -

RUSTEMOVI, azim, HAI\1ZALIJA


Roen

23.11.1959. godine u K.ladnju. Stolar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 244. brdske brigade.

SADAK,Amir,ASMIR
Roen

26.01.1965. godine u Hrasnici - Ilida.


Radnik. Poginuo 02.08.1994. godine na
Okruglici - Breza, kao vojnik, na dunosti
komandira ete 120. lahke brigade "Crni
labudovi". Ratno priznanje "Zlatni ljljan"
posthumno n1u je dodijeljenol994. godine. - - - - - - - - - - - - -

SAKI, Mustafa, NEDAD


Roen

25.01.1970. godine, s. Kolovarice Gorade. Radnik. Poginuo 31.03 .1994.


godine na Carevoj ravni - Gorade, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona 1.
drinske udarne brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.
SAKI, Sulejman, SAKIB- MIGO
Roen 03.03.1957. godine u ivinicama.
Voza.

Poginuo 28.08.1992. godine na


Dobonici - Smolua, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik "Spreanskog"
odreda. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno inu je dodijeljeno 1993. godine. ___ -~-

265

ZLATNI LJILJANI
SAKI, Bego, ZIJAD
Roen 17.09.1968. godine u Kikai - Kalesija.
Trgovac. Poginuo 14.06.1995. godine na Visu Kalesija, u inu natporunika, na dunosti
komandira ete u 24 I. "slavnoj" muslimanskoj
lahkoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

SALIN, Salko, ENVER - ENKO


Roen

20.04.1959. godine u Mostaru. Elektriar.


Poginuo 14.06.1992. godine u Tekiji - Mostar,
kao vojnik, na dunosti komandira voda,
pripadnik San1ostalnog bata ljona odbrane
Mostara. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

SALIN, Beir, MIRO


Roen 09.10. 1950. godine u Mostaru. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 41. "viteke" motorizovane
brigade.

SALIN, Alija, RAMIZ


Roen 13.05.1954. godine u Gacku. Privatni
ugostitelj. Poginuo 22.08.1992. godine na
Vojnikom polju - Sarajevu, kao vojnik, na
dunosti komandanta Opinskog taba Novi
Grad - Sarajevo. Posthumno odlikovan
"Ordenom zlatnog grba sa maevima" i ratnim
priznanjem "Zlatni lj iljan" 1994. godine - - - - - -

SALINOVI, Ejub, BEIR


Roen O1.0 l.1952. godine u Srebrenici.
Nezaposlen. Poginuo 06.04.1993. godine na
Ljubisav iima - Srebrenica, kao voj nik,
pripadnik 283. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.
SALIHOVI, Halo, ADIN
Roen

07.01.1972. godine u Zaseoku Zvornik. Graevinski radnik. Poginuo


26.04.1992. godine na irilovu brdu - Zvomik,
kao vojnik diverzant, pripadnik Opinskog
taba Teritorijalne odbrane Zvornik. Ratno
priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno n1u je
dodijeljeno 1995. godine. - - -

266

ZLATNt LJILJANI
SALIHOVI, Habib,AMIR
Roen 01.02.1967. godine u Potoarima Srebrenica. Nezaposlen. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 286. brdske brigade.

SALIHOVI, Munib, EKREM


Roen 22.09.1966. godine u Srebrenici.
Hemijski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Operativne grupe 8 - Srebrenica. -----~

SALIHOVI, Munib, FEHIM


Roen 01.01.1957. godine u Potoarima Srebrenica. Radnik. Poginuo 12.07.1992.
godine u n1jestu Zalazje - Srebrenica, kao
vojnik, pripadnik Teritorijalne odbrane
Potoari. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
SALIBOVI, Safet, FIKRET
Roen

O1.02.1960. godine u Tuzli.


Automehaniar. Poginuo 23.07.1994. godine
na Gredi - Majevica, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta bataljona za
operativne poslove u 2. "slavnoj" brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

SALIHOVI, Haso, HASAN


Roen 20.08.1969. godine u Zaseoku Zvomik. Radnik. Poginuo 26.04.1992. godine
na irilovu brdu - Zvomik, kao vojnik izvia, pripadnik Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Zvomik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

SALIHOVI, Muharem,HASAN
Roen l 0.02.1968. godine u s.Prijevor Kladanj. Rudarski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 244. brdske brigade.

267

ZLATNI LJILJANI
SALIHOVI, Halil, HUSEIN
Roen 28.05.1963. godine u Koraju - eli.
Automehaniar.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1992. godine kao pripadnik 208. brdske
brigade.

SALIHOVI, Huso, IBRAIDM


Roen

25.05.1956. godine u s.Sladna Srebrenik. Mainski ininj er - aktivno vojno


lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1993. godine kao pripdnik 21. brdske brigade.

SALIHOVI, aban, SALKO


Roen

20.06.1950. godine u Konjicu.


Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 445. lahke
brigade.

SALIHOVI,Adern, SULEJMAN
Roen

04. O1.1961. godine u Skender Vakufu.


VK mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 517.
"viteke" motorizovane brigade.

SALIHOVI, Srnajkan, EMSUDIN


Roen

06.08.1964. godine u Maesima Vlasenica. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 28.
divizije.

SALIHSPAHI, Hasan, RUSMIR- RUS

.
___..~
.~

268

Roen

15.02.1970. godine u Sarajevu .


Graevinski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik 1O1.
brdske brigade.

ZLATNI LJILJANI
SALKANOVI, Sulejman, KASIM
Roen

10.06.1946. godine u Medakovu Teanj. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1995. godine kao pripadnik 372.
"viteke" brdske brigade.

SALKANOVI, Jusuf, EMSUDIN


Roen 01.01.1964. godine u Glogovoj Bratunac. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
Operativne grupe 8 - Srebrenica.

SALKI, lbrahim, MIRSAD


Roen

07.10.1969. godine u Dobrom Selu Buim. Informatiar. Poginuo 11.01.1993.


godine kod Banjana - Bosanska K.rupa, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
105. muslimanske pjeadijske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno inu je
dodijeljeno 1994. godine.

SALKUNI, ldriz, ENES


Roen 06.02.1972. godine u epi. Ugostitelj.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.


godine kao pripadnik 2. bataljona vojne
policije. ----------~-

SAMARDI, Smail, EMIN


Roen 04.01.1956. godine u Viegradu.
Elektriar.

Poginuo 28.02.1993. godine na


Sjenikoj kosi - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandira voda u 1. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.
,:w . ( t;i
_...;~

SARA, Husnija, UZEIR


Roen

15.09.1949. godine u s.Jele - Foa.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 2. "viteke"
motorizovane brigade. Poginuo 19.07.1995.
godine na Hutnu - Treskavica. - - - - - - - - -

269

ZLATNI LJILJANI
SARAJKl, Mustafa, EJUB - EKI
Roen

05.01.1955. godine u Trnovu.


Ugostitelj. Poginuo 20.07.1995. godine na
Guu - Kotorac - Ilida, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta za sigurnost
u 121. motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

SARAJKI, Mustafa, FEHIM


Roen

22.09 .1950. godine u s.Govedovii Trnovo. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 140.
bonjake brdske brigade.

SARAJLI, ulaga, HAMZALIJA


Roen

17.08.1967. godine u Demili


Planjama - Teanj. Radnik. Umro od posljedica
ranjavanja, 19.01.1995. godine u Zenici, kao
vojnik, na dunosti komandira voda u 372.
"vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.
SARAJLI, Ah med, IZUDIN
Roen

11.02.1965. godine u Lisiiima Konjic. Poginuo 23.07.1993. godine na Bijloj


Lijeski - Treskavica, kao vojnik, pripadnik 4.
"slavne" muslimanske lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

SAI, Fehima, ORHAN


Roen

11.10.1970. godine u s.Vinjevo Travnik. Nezaposlen. Poginuo 27.12.1993.


godine na koti 688 Hrae - s.itluk - Travnik,
kao vojnik, na dunosti komadira interventnog
voda, pripadnik 306. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
SEDI, Kadir, MIRSAD
Roen

04.01.1956. godine u Ara pui - Bosanska


Krupa. Aktivno vojno lice. Odlikovan "Ordenom
za vojne zasluge sa srebrnim maevima" 1998.
godine, kao pripadnik Zajednike komande
Vojske FBiH i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1996. godine, kao pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade.

270

ZLA1 NI LJILJAN!
SEDI, Mehmed, MIRSAD
Roen 25.08.1963. godine li Bihau.
Ekonon1ski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
501. "slavne" brdske brigade.

SEDI, Smail, SEDIN


Roen 22.12.1959. godine u Sarajevu.
Partografista. PoginllO 07 .09 .1994. godine na
Vlaiu - Travnik, kao vojnik, na dunosti
kon1andira ete 17. "slavne" krajike brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

SEFER, Sakib, NEVZETA


Roena

14.05.1952. godine u s.Seferi Travnik. Radnik. Poginula I O. I 0.1993.


godine na Slimenima - Travnik, kao vojnik bolniar, pripadnik 312. motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno joj je dodijeljeno 1993. godine.

.._,,..,
"".
~

SEFEROVI, Mehmed, NIJAZ


Roen 17.06.1963. godine u uliima Zvomik. Vodoinstalater. Poginuo 08.10.1992.
godine na Klisu - Zvornik, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u Opinskom tabu
Teritorijalne odbrane Zvornik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

S.f,JDI, .Ibro,AHMET
Roen 02.01.1960. godine u Viegradu.
Ininjer umarstva. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
808. oslobodilake brigade.

SEJMENOVI, lbrahim, EMSUDIN


Roen 04.08.1962. godine li Rad ui - Teanj.
Ugostitelj - poslastiar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadni.k 372. "viteke" brdske brigade.

271

ZLATNI LJILJANI

SEJTARIJA, Ismet, DEVAD -EDO


Roen 15.01.1961. godine u Kramer selu Rogatica. Mainbravar. Poginuo 23.08.1992.
godine na Sjenokosi - Gorade, kao vojnik,
pripadnik 1. rogatike brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

SELI, lbro, HAMDIJA


Roen 05.09.1962. godine u s.Gornja Lukavica
- ivinice. Rudar. Poginuo 06.05.1992. godine
u s.Kovaii - Kladanj , kao vojnik, pripadnik
Patriotske lige Kladanj. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

SELIMI, Hade, MUSTAFA


Roen 18.09.1955. godine u Gubavici - Mostar.
Poginuo 11.11.1994. godine na Podveleju Mostar, kao vojnik, na dunosti komandira
voda u 42. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
l 996. godine.

SELlMOVI, Ismet, BESIM


Roen 22.09.1964. godine u Licima - Olovo.
KV kroja. Poginuo 01.08.1994. godine na
Krivajevii - llija, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 110. "slavne" olovske brdske brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1996. godine.
SELIMOVI, Enver, ENES
Roen 15.06.1959. godine u Pokoju - Biha.
Rukovalac graevinskih maina. Poginuo
14.06.1992. godine na Grabeu - Biha, kao
vojnik, pripadnik Protivtenkovske ete
Teritorijalne odbrane Pokoj. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

SELIMOVI, Atif, lDRIZ


Roen 06.04.1959. godine u s. irjevii Sokolac. Stolar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik Samostalnog
sokolakog bataljona.

272

ZLATNI LJILJANI
SELIMOVI, Kasim, IZET
Roen 21.02.1965. godine u s.Svojat ivinice. Bravar. Poginuo 12.04.1992. godine
na Kula gradu - Zvomik, kao vojnik, pripadnik
"Spreanskog" odreda. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

SELIMOVI, Hasan, MIRSAD - SRCE


Roen 22.11.1955. godine u s.abanii -

Jablanica. Voza. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik 8.
brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

SELIMOVI, Mujo, MUAMER


Roen

03.07.1974. godine u Lisci - Olovo.


Radnik. Poginuol6.0l.1994. godine u Kruevu
- Olovo, kao vojnik - diverzant, pripadnik 11 O.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

SELIMOVI, Hasib, SAMID


Roen

17.02.1969. godine u s.Vukovci Gradaac. Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
107. "viteke" brdske brigade.
SELIMOVI, Suljo, EFIK
Roen

17.09.1970. godine u Seljublju Kalesija. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
241. "slavne" muslimanske lahke brigade.

SELIMOVI, Fehim, EVAL


Roen

17.12.1966. godine u s. Gornje


Vukovje - Kalesija. Mainbravar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik Protivdiverzantskog odreda
"Crni vukovi".

273

ZLATNI LJILJANI

SELMAN, Kasim, FARUK


Roen 29.07.1973. godine u s.Kljaci - Travnik.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 706. lahke brigade.

SELMAN, Kadir, ZIJAO


Roen 24.05.1965. godine u s.Kljaci - Travnik.
Aktivno vojno lice. Poginuo 11.06.1993.
godine na Gostunju - Bukovica - Travnik, kao
vojnik, na dunosti naelnika taba 312.
molorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

SELMANOVI, Mustafa, DEMAL


Roen 24.11.1969. godine u Sarajevu. Poginuo
08.12.1992. godine na Vojnikom polju Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1O1.
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

SIDRAN, Mehmed, MEHMED-HEMO


Roen 15.02.1942. godine u s.unovnica Hadii. Optiar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1992. godine kao pripadnik 8.
brdske brigade.

SIJERI, Ferid, SELVER


Roen

16.08.1952. godine u Goradu.


Mainski tehniar. Poginuo 22.08.1995. godine
na Barama - Gorade, kao vojnik, na dunosti
naelnika tehnike slube 81. divizije. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.
SILAJDIJA, Salih, JAKUB- MANJAA
Roen 15.08.1962. godine u Novom Travniku.
Trgovac. Poginuo 13.09.1995. godine na
Potkraju - Travnik, kao vojnik, na dunosti
komandira lzviako - diverzantskog voda,
pripadnik 708. "slavne" lahke brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljilj an" posthumno mu je
dodijeljeno 1995. godine.

274

ZLATNI LJILJANI
SILI, Esad, HUSNIJA
Roen

15.04.1965. godine u Stijeni - Cazin.


Radnik. Poginuo 24.04.1994. godine u
Mahmutoviima - Cazin, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 51 O.
oslobodilake brigade. Ratno priznanje
"Zlatni lj iljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

SIMlTOVI, Hasan, SEAD


Roen Ol.06.1953. godine u Fojnici. Mainski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 31 O. brdske
brigade.

SINAN, Muharem, PAAGA


Roen 03.07.1958. godine u Medojeviima Ilija. KV konobar. Poginuo 21.08. 1992. godine
- Moevii - Ilija, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 126. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.
SINANOVI, ulaga, HASAN - IIABE
Roen 02.06.1966. godine u Gomji111
Jarukama. Nezaposlen. Poginuo 29.11.1992.
godine na Podbiljci, kao vojnik, na dunosti
komandira izviakog voda, pripadnik 119.
muslimanske brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.

SINANOVI, ulejman, IBRAIDM


Roen 27 .02.1966. godine u Stani Rijeci Doboj. Mehaniar maina alatiljki. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 224. brdske brigade.

SINANOVI, Demal, MUHAREM IKO


Roen 08.01.1967. godine u Joanici Zvomik. Saobraajni tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 243. muslimanske podrinjske
lahke brigade.

275

ZLATNI LJILJANI
SINANOVI, Nuzhet, NERMIN
Roen

06.06.1968. godine u Zenici. KV voza.


Ratno priznanja "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 1. manevarskog
bataljona 3. korpusa.

SINANOVI, Reid, SEFIR


Roen 18.11.1967. godine u s. Sinanovii Zavidovii. Ekonomski tehniar. Poginuo
24.03.1994. godine na Blizni - Zavidovii, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandira ete
za moral, pripadnik 320. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

SIOI, Raif, JAKUB


Roen

19.06.1961. godine u s.Lisovii Srebrenik. Aktivno vojno lice - pilot. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 2. zrakoplovne brigade Zenica.

SIROVICA, Jbrahim, AMIR


Roen 21.11.1969. godine u Ulinjaku Maglaj. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 201.
"viteke" brdske brigade.

SIVAC, Meho, FAHRUDIN


Roen 13.04.1969. godine u Kevljanima Prijedor. Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 17.
"viteke" krajike brdske brigade.

SIVEVI, Alija, ESAD


Roen 28.10.1967. godine u Kotorskom Doboj. Graevinski tehniar. Poginuo
29.07.1993. godine na Ularici - Doboj, kao
vojnik, na dunosti pomonika komandira ete
za moral, pripadnik 373. "slavne" brdske
brigade. Ratno priznanj e "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

276

ZLATNI LJILJANI
SJENAR, Mujo, OMER
Roen 02.02.1949. godine u lmamoviima Sokolac. Bravar. Poginuo 06.10.1994. godine
na Treski - Traskavica, kao vojnik, pripadnik
127. "viteke" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1997. godine.

SKEJI, Bego, EFIK


Roen 06.10.1950. godine u s. Perovii Zavidovii. Bravar. Poginuo 28.06.1994.
godine na Podsjelovu - Zavidovii, kao
vojnik - izvia ABHO, pripadnik 320. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno 111u je dodijeljeno 1995. godine. - - - - - - -

SKOMORAC, efik, EDIN


Roen 15.03.1975. godine u s.Tetovo - Zenica.
Elektriar. Poginuo 27.07.1994. godine u
s.Hajdarevii - Zavidovii, kao vojnik diverzant, pripadnik Izviaka - diverzantske
ete 3. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni liljan"
posthunmo mu je dodijeljeno 1994. godine.

SKOMORAC, Mehmed, MEHMEDALIJA


Roen 28.08.1956. godine u s.Jokovii Zenica. VKV metalurki radnik. Poginuo
17.11.1994. godine na Malovanu - Zavidovii,
kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona u 303. brdskoj brigadi.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1996. godine.

SKOPLJAK, Ismet, DAFER- DAFO


Roen 05.04.1972. godine u s.Oraac - Novi
Travnik. KV bravar. Poginuo 23.09.1993.
godine na Zabru - Vitez, kao vojnik na
dunosti komandira odjeljenja u 308. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

SKOPLJAK, Muhamed, ELVEDIN


Roen 14.02.1975. godine u Sarajevu.
Srednjokolac. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
145. "viteke" lahke brigade . ....__ _ _ _ __

277

ZLATNI LJILJANI

_...
-

...,..r

SLINI, Seid, KENAN


Roen 28.06.1957. godine u Sarajevu.
Profesionalni vatrogasac. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio kao Komandant
Profesionalne vatrogasne brigade "Sarajevo"
1992. godine. Poginuo 14.07.1993. godine u
Sarajevu.

SLUGANOVI, Mate, MARTIN


Roen 13.12.1962. godine u Vitanoviima Brko. Poginuo 25.06.1993. godine na Poljaci
- Brko, kao vojnik, na dunosti komandanta
bataljona u 108. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

SMAJI, Mehmed, ESAD


Roen 26.02.1957. godine u Banoviima.
Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 119.
brdske brigade. Poginuo 23.09.1995. godine u
rejonu Kvrge Podsjelovo - Zavidovii , kao
vojnik, na dunosti komandira izviako diverzantskog voda.

SMAJI, aban, SAMIR


Roen 20.12.1972. godine u Bijeljini. Radnik.
Ratno priznanje ."Zlatni ljljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 120. lahke brigade "Crni
labudovi".

SMAJI, Rasim, SEMIN


Roen 28.05.197 l. godine u Bistrici - Gornji

Vakuf. Nezaposlen. Poginuo 28.08.1993. godine


na Stubliu - Gornji Vakuf, kao vojnik, na
dunosti komandira Izviako - diverzantske
ete u 317. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

SMAJKAN, Safet, DEMAL


Roen 20.10.1957. godine u Foi. Radnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 11 l. "viteke" brdske
brigade.

278

ZLATNI LJILJANI
SMAILBEGOVI, ulaga, FUAD
Roen

12.02.1945. godine u Brezi. Socijalni


radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik Komande 3.
korpusa. Umro 12.10.1999. godine u Zenici.

SMAJLOVI, Husein,AMIR
Roen

09 .08.1964. godine u Brki - Brko.


Poslovoa skladita. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
108. "viteke" motorizovane brigade. - - - -

SMAJLOVI, Himzo, MEHO


Roen

01.10.1954. godine u s.Gornji


Hrankovi - Tesli. Zidar. Poginuo
21.03.1993. godine na Uu - Doboj , kao
vojnik, na dunosti koamndira ete u 204.
"slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1993. godine.
SMAJLOVI, Ramiz, RAZIM-ZENGA
Roen 01.01.1972. godine u Joanici Zvomik. Radnik. Poginuo 21.12.1992. godine
u Novom Selu - Zvornik, kao vojnik, na
dunosti komandanta 6. zvomikog odreda.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1995. godine. --~----SMLATI, Sulejman, SIDIK
Roen

06.06.1964. godine u Bihau. Aktivno


vojno lice. Poginuo 12.12.1992. godine na
Grabeu, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 1. bihakoj pjeadijskoj brigadi.
Posthumno odlikovan "Ordenom zlatnog grba
sa maevima" i ratnim priznanjem "Zlatni
ljiljan" 1994. godine.
SOFOVI, Hamza, SEAD
Roen

18.03.1957. godine u Prijedoru.


Metalostrugar. Poginu o 07 .04.1994. godine u
Dobrijeviima - Rogatica, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandanta bataljona 31.
drinske udarne brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno

1995. godine.

279

ZLATNI LJILJANI
SOFII, Redib, MEHMED
Roen 03.12.1964. godine u s.Kovanii Zenica. Tokar. Poginuo 15.09.1993. godine u
Sivrinom selu - Vitez, kao vojnik, pripadnik
Samostalnog diverzantskog bataljona. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

SOFTI, Redib, MENSUR


Roen

07.10.1952. godine u Zenici.


Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 303. "viteke"
brdske brigade.

SOFTI, Husein, SALKO


Roen

26.05.1975. godine u Doboju. Alatniar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik 375. oslobodilake
brigade.

SOKOLOVI, Ibro,AZIZ
Roen 26.09.1961. godine u Foi. Poginuo
05.02.1993 . godine na Sokolju - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 2. " viteke" motorizovanc
brigade. Ratno priznanje "Zlatni lj iljan"
posthu1nno mu je dodijeljeno 1993. godine. - -

SOLE, Omer, FADIL-FAO


Roen 28.08.1970. godine u Travniku.
Elektromehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
770. "slavne" brdske brigade.

SORGU, Ekrem, ADNAN


Roen

03.07.1069. godine u Sarajevu. Aktivno


vojno lice. Ratno priznanje dobio 1992. godine
kao pripadnik 3. brdske brigade.

280

ZLATNI LJILJANI
SPAHlMunib, HAIM
Roen O1.12.1957. godine u Popoviima Ilija. Profesor ONO i DSZ. Poginuo
11.10.1994. godine na Brdu - llija, u inu
majora, na dunosti naelnika taba
Operativne grupe 3 - Vare. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

SPAHI, Muhamed, MENSUR-UMO


Roen

05.05.1959. godine u s.Kosova Maglaj. Graevinski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 327. "viteke" brdske brigade. - - - - SPAHI, amil, SENAD
Roen

07 .06.1962. godine u Sarajevu. Taxi


prevoznik. Poginuo 27.11.1993. godine na
Sokolju - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

SPAHI,Avdo,SUAD-KEKO
Roen

08.10.1970. godine u s. Like - Kalesija.


Bravar. Poginuo 16.06.1994. godine na upljoj
bukvi - Vozua , kao vojnik, na dunosti
kotnandira voda ul 20. lahkoj brigadi "Crni
labudovi". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljenol994. godine.

SREBRI, Mustafa, SAMIR


Roen

01.10.1973. godine u Musliima Biha. Radnik. Po ginuo 12.07 .1992. godine


kod Pritoke - Biha, kao vojnik - izvia,
pripadnik Odreda za specijalna djejstva.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1994. godine.

STAHANI, Enes, MIRSAD


Roen

02.07 .1972, godine u Kaknju.


Elektrotehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995, godine kao pripadnik 7.
"viteke" muslin1anske oslobodilake brigade.

281

ZLATNI LJILJANI
STANI, Jozo, IVICA- II
Roen 06.08.1972. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Poginuo 12.04.1993. godine
u Sarajevu, kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona u brigadi "Kralj
Tvrtko". Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.
STOI, Slobodan, GORAN
Roen

14.03.1969. godine u Mostaru.


Mainski tehniar. Poginuo 17 .02.1994. godine
u antievoj ulici - Mostar, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 41. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
liljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

STROIL, Vehbija, ERKAN


Roen 29 .10.1968. godine u Priboj u na Limu.
Student. Poginuo 30.07.1993. na ui
Sarajevo, kao vojnik, pripadnik Gardijske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

STROIL, Osman, SABAHUDIN


Roen 15.11.1951. godine u Priboju. KV kova.
Ratno priznanj e "Zlatni ljiljan" dobio 1993.
godine kao pripadnik 4. motorizovane brigade.

STUPAR, Husein,ASIM
Roen 02.01.1964. godine u Zenici. Poginuo
17 .09 .1992. godine na Stupu - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 3. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1992. godine.

SUBAA, Muhamed, SAFET


Roen 05.07.1966. godine u s. onje- Visoko.
Koar. Poginuo 16.06.1992. godine na
Mandinom brdu - Visoko, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 2. odredu taba TO
Visoko. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

282

ZLATNI LJILJAN!
SUBAI, Rahim,AVDO
Roen

08.10.1971. godine u s. Nezuk Zvomik. Mehaniki tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 120. lahke brigade "Crni labudovi".

!';t,
.

SUBAI, lsmet, ESMIR


Roen

28.05.1961. godine u Jelahu - Teanj.


Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 207.
"slavne" brdske brigade. - - - - - - - - - - - - -

SUBAI,Avdo, MUNIB
Roen

23.05.1963. godine u s.Potoari Zvornik. Hemijski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 253. brdske brigade.

SUBAI, Hasan, NEDAD


Roen 28.09.1972. godine u Kaknju. Moler.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" qobio 1995.
godine kao pripadnik 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade. - - - - - - - - - - - - -

SUBAI, Ah mo, SAKiB


Roen

19.02.1962. godine u Jelahu - Teanj.


Ekonomski tehniar. Poginuo 17.07.1993.
godine na Golom brdu - Teanj, kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona u 207.
"vitekoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno inu je dodijeljeno
1994. godine.
SUID, Ferid, SENAD
Roen

06.01.1970. godine u s.Hajkovii Zenica. Mainski tehniar. Poginuo


30.09.1995. godine na Vuijoj planini - Tesli,
u inu natporunika, na dunosti komandira
ete u 303. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan".posthurnno mu je dodijeljeno
1995. godine.

283

ZLATNI LJILJANI
SUHONJJ, AJe, HARIS
Roen 14.06.1961. godine u Banja Luki. Stolar.
Poginuo 31.08.1993. godine u antievoj ulici Mostar, kao vojnik, pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
liljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

SULEJMANOVI, Sado, SENAD


Roen 15.03.1964. godine u s. Grivii - Hadii.
Yarilac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 1. oklopnog
bataljona 1. korpusa.

SULJETOVI, Salih, MEMO


Roen 11.09.1964. godine u Tuzli. Geodetski
tehniar. Poginuo 23.07.1993. godine na
Bodiritu - Brko, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, pripadnik 252. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.
SULJI, Mustafa, HAZIM
Roen 24.10.1962. godine u Zardostovu Buim. Rudar. Poginuo 13.01.1993. godine na
Kadia glavici - Velika Kladua, kao vojnik,
na dunosti komandira ete u I 05. krajikoj
pjeadijskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine . ...._~~~~~~~~~~~~

SULJI, Mustafa, RASIM


Roen

04.03.1965. godine u Varokoj Rijeci Buim. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 505. "viteke"
brdske brigade.

SUI, Mahmut, HUSEIN


Roen 02.10.1955. godine u Dubotici - Yare.
Upravni pravnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine kao pripadnik 370.
"slavne" brdske brigade.

284

ZLATNI LJILJANI
ABANIJA,Alija, ELVIR
_Roen 17.07.1962. godine u Sarajevu.
Poginuo 26.10.1993. godine na Bistriku Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 2. "viteke"
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1993. godine.
ABANIJA, Muradif, EMIR
Roen 28.08.1971. godine u Jelaiima Viegrad. Graevinski tehniar.Podlegao
posljedicama ranjavanja 04.05.1993. godine
u Ratnoj bolnici Gorade, kao vojnik na
dunosti komandira ete u 1. "slavnoj"
viegradskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.

godine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

ABANIJA, Hamed, HAJRUDIN


Roen 28.02.19 51. godine u Viegradu. Umro
19.06.1992. godine u Bolnici Koevo Sarajevo, od posljedica ranjavanja, kao vojnik,
pripadnik 5. motorizovane brigade . Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

ABANOVI,Abdulah, MUHAMED
Roen 29.08.1964. godine u Saelevu Makedonija. Saobraajni kontq)lor. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 17. muslimanske lahke brigade.

ABANOVI, ahim, RAMIZ


Roen 24.04.1956. godine u Gornjim
ivinicama - ivinice. Saobraajni tehniar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 119. brdske brigade.

ABANOVI, Omer, SABIT


Roen 21.12.1954. godine u Pljevljima. KV
keramiar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994-. godine kao pripadnik 1O1.
motorizovane brigade. - - - - - - - - - - - - - - -

285

ZLATNI LJILJANI
ABI, Bekir,ALMIR
Roen 06.01.1963. godine u Kulen Vakufu Biha. Automehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 501.
"slavne" brdske brigade.

ABI, Mehmed, FAHRIJA


Roen 17.09.1965. godine u ipovu.
Autoprevoznik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 31 O. brdske
brigade.

ABI, Ismet, HAMED - KRAJINIK


Roen 16.05.1965. godine u Kljuu. umarski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 123. lahke brigade.

ABI, Bajro, MUHAMED


Roen 1O.O1.1960. godine u Bosanskoj Krupi.
Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade. ---------~-----'

ABI,l\1ebmed,SA.MIJ)
Roen 27.01.1960. godine u Vladajeviima Ilija. KV radnik. Poginuo 1O.O1.1994. godine
na K.ruevu - Olovo, kao vojnik - diverzant,
pripadnik 126. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

ADI, Ramo, HAZIM


Roen 06.11.1943. godine u eliu. Aktivno
vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik Komande 2.
korpusa.

286

ZLATNI LJILJANI
AHI, Adiia, OMER
Roen

15.03.1956. godine u Viegradu.


Poginuo 02.12.1992. godine na Sokolju Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 2.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1993. godine.

AHINOVI, Hasan, ENVER- DOK


Roen

09.01.1972. godine u Buimu. Student


medicine. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 727.
"slavne" brdske brigade. -----------~--'

AHINOVI, Ibrahim, ENVER


Roen

03.09.1950. godine u Sarajevu. Voza.


Poginuo 02.07.1995. godine na Treskavici,
kao vojnik, na dunosti pomonika komandira
ete za moral u 152. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.
AHINOVI,Asim, MUHAREM
Roen

25.02.1973. godine u s. Brigovi Buim. Drvni tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Poginuo 21.11.1994. godine na

..

'tf:' on #

1->:,:.
!"4

'"'

,.

Podzvizdu - Velika Kladua, u


porunika,

t(C, ,

inu

na dunosti zamjenika komandira - - - - - - - - - - - baterije.

AHINOVI, Muharem,NIJAZ-NIZO
Roen

24.07.1959. godine u Visokom.


Precizni mehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
146. lahke brigade. Poginuo 23.07.1995.
godine na Brutusima - Treskavica, u inu
natporunika, na dunosti komandira 1. lahke
pjeadijske ete 146. lahke brigade.

AHINOVI, Rasim, SEMIN


Roen

29.06.1970. godine u Zenici.


Elektromehaniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
303. "viteke" brdske brigade.

287

ZLATNI LJILJANI
AHOVI, Mehmed, ENVER
Roen 18.11.1959. godine u Sarajevu.
Mainski tehniar. Poginuo 06.12.1992. godine
na ui - Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 1.
"slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
AKI, Fehim, ENVER
Roen 24.07.1960. godine u Sarajevu. Taksi
voza. Poginuo 15.05.1992. godine na
Alipainom polju - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandira ete Teritorijalne
odbrane Stari Grad - Sarajevo. Posthumno
odlikovan "Ordenom za v~jne zasluge sa
zlatnim maevima" i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1994. godine.

AKUI, eval, HUSEIN - HAKA


Roen 08.11.1963. godine u Graanici. Obuar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 222. bonjake
oslobodilake brdske brigade.

ARAC, air, JUSUF -ARKA


Roen 10.02.1961. godine u s. Marnii Fojnica. Taksista. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 310.
brdske brigade. - - - - - - - - - - - - ARANI, Hamid, NAZIF
Roen 05.10.1967. godine u Odaku Nevesinje. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Komande 4.
korpusa.

ARANOVI,Adem, NEDAD
Roen 27.031963. godine u Trepu -Teanj.
lninjer mainstva. Poginuo 26.05.1994.
godine na objektu Trenjcv Panj - Teanj, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona u
202. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni lj iljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

. 288

..

ZLATNI LJILJANI
ARGANOVI,Selim,SENAD-ARGAN
Roen 29.10.1953. godine u Bihau.
Ekonomista. Ratno priznanje "Zlatni ijiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 501.
"slavne" brdske brigade.

ARI, Husein, EHERZAD


Roc1en 14.02.1956. godine u Banja Luci.
Trgovac. Poginuo 21.12.1993 . godine u
Todorovu - Velika Kladua, kao vojnik, na
dunosti referenta za sigurnost 505. "viteke"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno inu je dodijeljeno 1994.
godine.

EI, Meho, SMAIL- COLE


Roen

25.10.1960. godine u Mraviima Doboj. KV mainbravar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 203. "slavne" brdske brigade.
...

tv.()<

.;(_ ,;t. -/7,'

i ,-:-i-~

.... _A, )'i;

j_ 0t''~
~ -~ h;

;:;;.

-x~x >
EERBEGOVI, Mehmed, MUHAMED . 'l<h"'
,<.
Roen 08.04.1952. godine u Gornjim . .,.
~
Rahiima - Brko. Prosvjetni radnik. Poginuo
29.03.1993. godine u Gornjem Rahiu, kao
vojnik, na dunosti komandanta bataljona u
215. "vitekoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

EI, Husein, MIDHAT


Roen 05.01.1949. godine u Ledenici Gornjoj
- Gradaac. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" brdske brigade.

EHI, lbriim,AHMET
Roen 12.04.1963. godine u Zavidoviima.
Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 328. brdske
brigade.

289

ZLATNI LJILJANI
EHI, Beo,SEAD
Roen 15.06.1941. godine u Bosanskoj Krupi.
Geodetski tahniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 511.
"slavne" brdske brigade.

EHI,Asim, SEJID
Roen 20.10.1970. godine u s.Voljice - Gornji
Vakuf. Stolar. Poginuo 27.09.1993. godine u
mjestu Galica - Gornji Vakuf, kao vojnik, na
dunosti komandira ete u 317. "slavnoj"
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeijeno 1994.
godine.

EHI, Himzo, SENAD-SENI


Roen 22.04.1968. godine u s. Gornja Bioa Ilija. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1993. godine kao pripadnik 7.
muslimanske brdske brigade.

EHO, Ramiz, MUAMIR


Roen 19 .08.1968. godine u Kolovaricama Gorade. Tehniar - nezaposlen. Poginuo
09.09.1994. godine, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta za obavjetajne
poslove 1. drinske udarne brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno n1u je
dodijeljeno 1996. godine . ......___ _ ___._ _ _ _~_ _____.

EHOVI, Zahid, ENVER


Roen

15.01.1967. godine u Foi. Aktivno


vojno lice.. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1992. godine. Poginuo 27 .07 .1993.
godine na brdu u - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandanta 1. motorizovane brigade.
Posthumno odlikovan Ordenom heroja
oslobodilakog rata " 1994. godine.
EHOVI, Zijo, ESAD
Roen 03.12.1961. godine u Mostaru. Trgovac.
Poginuo 30.06.1993. godine u Opinan1a Mostar, u inu nrnjora, na dunosti zamjenika
komandanta bataljona 41. "slavne"
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

290

ZLATNI LJILJANI
EHOVI, Mujo, MUNIB
Roen

10.04.1964. godine u Orahovici Gorade. Voza viljukara. Ratno priznanje


dobio 1995. godine kao pripadnik 155.
motorizovane brigade.

-~

EHOVI, Ramiz, SEAD


Roen

18.06.1970. godine u Foi. Mainski


tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1993. godine kao pripadnik 1. "slavne"
motorizovane brigade.

EHRI, Meho, IZET


Roen

24.03.1962. godine u Gustom Tesliu Tesli. Student. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
374. "slavne" lahke brigade.

EJTANI, Osman, KEMAL


Roen

01.03.1964. godine u Opliiima apljina. Poljoprivrednik. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 442. lahke brigade.

EJTO, Hasan, MUJO


Roen 16.02.1956. godine u Ugorskom Vogoa. Autoprevoznik. Poginuo
18.09.1992. godine na ui - Sarajevo, kao
vojnik, na dunosti komandira ete u I.
"slavnoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
EMSOVI, Mustafa, SAMlR
Roen

25 .11.1967. godine u Novom Pazaru.


Poginuo 16.04.1993. godine u Konjicu, kao
vojnik, na dunosti komandanta 4. izviaka
diverzantskog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno inu je dodijeljeno
1997. godine.

291

ZLATNI LJILJANI

ENDEROVI, Omer, NEMIR


Roen 28.08.1966. godine u s. Kute - Sokolac.
Poginuo 22.08.1995. godine na Barama Gorade, kao vojnik, na d unosti operativca u
81. divizij i. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

ERIFI, Abedin, FAD lL


Roen

13.06.1966. godine u Brezi. Bravar.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 7. "viteke" muslimanske L~~~!!~!!!!!:~~~-"'"""i
oslobodilake brigade.

ERIFOVI, Ferid, RAMIZ


Roen 20.02.1963. godine u Brkam. KV mesar.
Poginuo 09 .10.1992. godine na Gorici - Brko,
kao vojnik - tenkista, pripadnik 108.
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1996.
godine.

IKALO, Muha med, EDIN


Roen

04.03.1966. godine u Sarajevu. Ininjer


elektrotehnike. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 1.
mjeovitog artiljerijskog puka. - - - - - -

IKALO, Jusuf, SMAIL


Roen 26.04.1967. godine u Nevesinju.
Poginuo 08.12. 1992. godine na Sokolju Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 2. motorizovanoj brigadi. Posthumno
odlikovan "Medaljom za hrabrost" 1994.
godine i ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan"
1992. godine.

ILll, Husein, MUHAMED


Roen 11.07.1968. godine u Lukavici Rijeci Doboj. Zidar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 224. brdske
brigade.

292

ZLATNI LJILJANI
ILJKOVI,Avdo,AMIR
Roen 02.01.1972. godine u s. Gobelje Vlasenica. Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik I.
muslimansko podrinjske brdske brigade.

IPI, Salko, REDIB


Roen 01.01.1961. godine u s.Tolovii - Vitez.
KV voza. Poginuo 09.O1.1994. godine u
Sivrinom selu - Vitez, kao vojnik, na dunosti
komandira Izviaka - diverzantske ete u
325. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno 1994.
godine. -~-----------

II, aban, ALMEDIN


Roen OI.O 1.1973. godine u Brezi. Bravar.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 304. brdske brigade.

II, Huso, HAIM


Roen 04.04.1969. godine u iiima - Cazin.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 5 1O.
oslobodilake brigade.

II, Mujo, MUHAMED


Roen 19.09.1963. godine u s. Kukavice Rogatica. Nezaposlen - zavrio gimnaziju .
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 808. oslobodilake
brigade.

II, Ekrem, MURIS


Roen

26.03.1963. godine u Zenici.


Vatrostalni zidar. Poginuo 26. l 0. 1992. godine
na Misoi - llija, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 1. zenikoj brigadi. Ratno
priznaaje "Zlatni ljiljan" posthurnno mu je
dodijeljeno I 992. godine.

293

ZLATNI LJILJANI
II, azim, NEVRES
Roen 13 .02.1962. godine u Donjoj Vii ivinice. Tehniar finalne obrade drveta.
Poginuo 25.10.1993. godine u s.ehovci Olovo, kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta 21 O. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

II, Alija, NUSRET -DEDO


Roen 1934. godine u s.Kukavice - Rogatica.
Zanatlija - penzioner. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik
taba Teritorijalne odbrane Sarajevo. Un1ro
1996. godine u Sarajevu.

II, ahim, RAMIZ


Roen 09.02.1963. godine u ivinicama.

Rudarski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 5.
mjeovitog artiljerijskog puka.

II, Hado, EMSUDIN - GEZA


Roen 05.04.1968. godine u Busovai.

Vatrostalac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"


dobio 1995. godine kao pripadnik 1.
manevarskog bataljona 3. korpusa.

IMAN, Mehmed, ISMET -IKE


Roen 09.03.1975. godine u s.Radinovii Zenica. Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 7.
"slavne" muslimanske brdske brigade.

KAMO, air, ZIJAD


Roen 02.11.1965. godine u s.Zorovii Gorade. Elektrotehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 105. motorizovane brigade. ,____________

294

ZLATNf LJILJANI
KANDRO, Hamdija,ADMIR
Roen 06.11.1972. godine u Bugojnu.
Metalostrugar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 707.
"slavne" brdske brigade.

KANDRO, Muharem, DEMAL


Roen 1O.11.1962. godine u Pruscu - Donji
Vakuf. Privatni autoprevoznik. Poginuo
16.03.1994. godine u rejonu Male uljage Donji Vakuf, kao vojnik, na dunost
kon1andira voda bestrzajnog topa 82 mm, u
770. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

LJIVO, Tahir, ENVER


Roen 16.10.1962. godine u Dui - Gornji
Vakuf. Mainbravar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1993. godine. Poginuo
28.08.1993. godine u s.dri1nci - Gornji Vakuf,
kao vojnik, na dunosti komandira protiv oklopne ete u 317. "Slavnoj" brdskoj brigadi.

LJIVO, Meho, RIFET


Roen 21.09.1954. godine u Ratelici - Hadii.
Zidar. Poginuo 15.06.1995. godine na Gunaru Hadii, kao vojnik - diverzant, pripadnik 149.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthunmo mu je dodijeljeno 1996. godine.

MIGALOVI, aban,'SENAD
Roen 05.07 .1972. godine u s. Tojii Kalesija. Elektrotehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik Operativne grupt;: 4.

OGOLJEVI, Demal, SEAD


Roen 30.07.1949. godine u Mostaru.
Elek.trotehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan'.'.. dobio 1993. godine kao pripadnik
Komande 1. korpusa. .___ __

295

ZLATNI LJILJANI

ORLIJA,Alija, SEAD
Roen 18.01.1971. godine u Foi. Poginuo
12.12.1992. godine na brdu Mojmilo - Sarajevo,
kao vojnik, na dunosti komandira odjeljenja,
pripadnik 1O1. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno n1u je dodijeljeno
1994. godine.

OVI, Emin, ELVIR


Roen 17.09.1974. godine u Sarajevu. Uenik.
Poginuo 26.10.1993. godine u Sarajevu, kao
vojnik - vojni policajac, pripadnik ete vojne
policije l. korpusa. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno inu je dodijeljeno 1994.
godine.

PAGO,Ahmed, DEMIL
Roen 07.01.1967. godine u Podveleju Mostar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade.

UUR, ivojin, SLAVIA


Roen 14.11.1961. godine u Sarajevu.
Privatnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1992. godine kao pripadnik 1. "slavne"
motorizovane brigade. - - - - - - -

- - - - - - - -.-. - - - - - UKALI, Zineta, DAUT.


Roen 15.01.1968. godine u Zenici. Poginuo
18.02.1993. godine u Aziima - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik l 02. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1993. godine.

; :.
296

UKMAN, Alija, SABAHUDIN - OR


Roen 15.02.1968. godine u Baini - Jablanica.
Nezaposlen. Poginuo 20.06.1993. godine na
planini Bokevici, kao vojnik, pripadnik 44.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine. _ _ __

ZLATNI LJILJANI
UMAN, Dervi, HAMDIJA
Roen

27.04.1 971. godine u Priboju.


Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1995. godine kao pripadnik 112.
"viteke" brdske brigade.

UA, Muhamed, TAKSIM - TAKSO


Roen

17.03.1958. godine u Graanici.


Radnik. Poginuo 17.11.1992. godine u
s.Lanita - Brko, kao vojnik na dunosti
komandira ete u 111. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

SUTA, Mehmed, NERMIN


Roen

22.05.1971. godine u Mostaru.


Student. Poginuo 22.10.1993. godine na
Cemici - Mostar, kao vojnik, pripadnik 41.
"slavne" motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

UTA, Bajro, EFKO


Roen

20.04. 1961. godine u s. Reice apljina. Metalostrugar. Poginuo 08.10.1993.


godine na Malom polju - Mostar, kao vojnik, na
dunosti naelnika artiljerije 42. brdske
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine. - - - - - - - - - - - - -

UVALI, amil, RAMIZ


Roen 16.03.1946. godine u Brijesnici Doboj. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik Komande 2. korpusa.
.

'

TABAKOVIC, Nedzib, CAZIM


Roen

11.12.1958. godine u Kraljevi iima Zvornik. Radnik - tehniar. Ratno priznanje


"Ziatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 246. "viteke" brdske brigade.

297

ZLATNI LJILJANI
TABAKOVI, Ha1ned, FAHRUDIN
Poginuo 1992. godine na Igmanu, kao vojnik,
pripadnik 8. brdske brigade. Ratno prizanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodjeljeno
1992. godine.

TABAKOVI, Mehmed, SABRIJA


Roen 02.08.1957. godine u Rogatici. Referent
u Optinskom sekretarijatu za odbranu
Rogatica. Poginuo kao vojnik, pripadnik 8.
brdske brigade. Ratno prizanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1993. godine.

TAIIlROVI, Smajl, ZAHID


Roen 22.11.1962. godine u ureviku ivinice. Elektromehaniar. Ratno priznanje
"Zlatni lliijan" dobio 1993. godine kao
pripadnik Protivdiverzantskog odreda
"ivinike ose".

TALETOVI, Salih, ABAN


Roen 03.05.1969. godine u Tenju. KV
keramiar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 202. "slavne"
brdske brigade. "---~----~---~--'

TALI, Vejsil, IBRO


Roen 13.12.1947. godine u Misoi - Ilija. KV
radnik. Poginuo 26.06.1992. godine u Misoi Ilija, kao vojnik, na dunosti komandira voda
u 126. brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno inu je dodijeljeno 1993.
godine.

TANDIR, Emin, REID


Roen 09. O1.1971. godine u Brkom. Radnik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade. - - - -

298

ZLATNI LJILJANI
TANOVI, Asim, EMIR
Roen

07.04.1945. godine u Sarajevu.


Diplomirani tehnolog. Poginuo 20.07 .1994.
godine na Gredi - Majevica, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandanta bataljona za
moral u 252. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

TATARAGI, Hasan, DEVADA


Roena

10.01.1964. godine u Foi.


Medicinska sestra. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobila 1993. godine kao pripadnik
Diverzantsko - izviakog odreda "Fikro" 4.
motorizovane brigade.

TEROVI, Nusret, EMIR-CICKO


Roen

20.06.1977. godine u Sarajevu. Uenik.


Poginuo 18.09 .1992. godine u Otesu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 102.
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno I 994.
godine.

TEROVI, Enver, MEHMED


Roen

O1.02.1971. godine u Sarajevu.


Poginuo 07. I I. I 992. godine na Stupu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l 02.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeijeno
1993. godine.
- - - - - - - - - - - - - TERZI, Osman,HAZIM
Roen

17.07,1963. godine u Gradacu.


Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine. kao pripadnik 107.
"viteke" brdske brigade. Poginuo
11.04.1995. godine na Poariki - Gradaac, u
inu porunika, na dunosti zamjenika
komandira motorizovane ete.
TERZI, Ismet, SALKO
Roen

09.02.1955. godine u Sarajevu.


Poginuo 04.07. I 993. godine na Stupu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 102.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ijiljan" posthumno mu je dodijeljerlo
1994. godine. - - - - - - - - - -

299

ZLATNI LJ!LJANl

TERZO,Ahmo, MUAMER
Roen 03.01.1974. godine u Sarajevu. Poginuo
29.10.1994. godine na Preda vici - Treskavica,
kao vojnik - diverzant, pripadnik 181.
bonjake brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeijeno
1995. godine.
TIHAK, Ferid, MUFID
Roen 28.02.1962. godine u Boljkovcu Gornji Vakuf. Privatnik - trgovac. Poginuo
08.02.1994. godine na karinoj glavi - Gornji
Vakuf, kao vojnik, na dunosti komandira ete
u 317. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine. - - - -

TINJAK, Halil, MIRALEM


Roen 11.01.1970. godine u Konjicu. Trgovac.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik Komande 12. divizije
KoV.

TINJAK, Kasim, MUSA


Roen 08.01.1970. godine u Boroviima Nevesinje. Aktivno vojno lice. Poginuo
20.07.1995. godine u rejonu Brda - Kalinovik,
kao vojnik, na dunosti komandira lzviako diverzantske ete u 449. istono - hercegovakoj
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

TINJAK, Ramiz, SUNAH


Roen 19.01.1973. godine u Konjicu.
Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik Izviako
diverzantske ete 12. divizije Ko V.

TIRI, Omer, HASE


Roen

04.08.1965. godine u s. Pjanii - Cazin.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1992. godine kao pripadnik Specijalne jedinice
za posebne namjene "Crni labudovi".

300

ZLATNI LJILJANI
TIRI, Mustafa, NIJAZ
Roen

15.04.1973. godine u Rajskoj Gradaac. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 107.
"viteke" motorizovane brigade.

TOJ AGA, Hamid, EFU(


Roen 02.11.1957. godine u Pijescima Mostar. KV mehaniar. Poginuo 14.08.1993.
godine na Ki inu - Blagaj, kao vojnik, na
dunosti zamjenika komandira ete u 42.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno 111u j e dodijeljeno 1995.
godine.

TOKOVI, Tufik, SAFET


Roen

01.04.1965. godine u s. Vitomirica - Pe.


Ekonomski tehniar. Poginuo 04.08.1992.
godine u FAMOS u Hrasnici - Sarajevo, kao
vojnik, pripadnik 4. motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.
TOMI, Ante, RUDOLF - RUDI
Roen

12.03.1952. godine u Mostaru. Novinar.


Poginuo 08.12.1992. godine na ui Sarajevo, kao vojnik na dunosti komandira
Izviako - diverzantskog voda u 1. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno n1u je dodijelj eno 1993.
godine.

TOPALOVI, Mustafa,ASIM
Roen 02.01.1969. godine u Mrazovcu Buim. Radnik. Poginuo 23.07.1994. godine
na Kestenovakoj glavici - Velika Kladua ,
kao vojnik, na dunosti komandira baterije,
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

TOPALOVI, Ramo, MURIZ


Roen 20.04. 1972. godine u Zvorniku.
Autolimar. Ratno priznanj e "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 246.
"viteke" brdske brigade.

301

ZLATNI LJtLJANI
TOPAGI, Smajl, NASIR
Roen

18.06.1971. godine u Sibovcu Gradaac. Trgovac. Poginuo 14.07.1993.


godine na Sibovcu - Gradaac, kao vojnik,
pripadnik I 07. "viteke" motorizovane brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu
je dodijeljeno 1994. godine.

TOPI, Muhamed, AMIR


Roen

28.03.1965. godine u Cazinu.

Poljoprivredni

tehniar.

Ratno priznanje

"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao


pripadnik 501. "slavne" brdske brigade.- - - - - - - - - - - - -

TOPI, Ibro, DEMAL


Roen 15.04.1960. godine u apljini. Stolar.

Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.


godine kao pripadnik 442. lahke brigade.

TOPI, Hasan, JAZID


Roen

19.03.1965. godine u Bibau. Tehniar.


Poginuo 14.01.1993. godine na Grabeu, kao
vojnik, na dunosti komandira voda, pripadnik
501. "slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno inu je dodijeljeno
1994. godine. - - - - - - - - - - - - TORLAKOVI, erifa, BEKIR
Roen

28.02.1958. godine u Skender Vakufu.


Student. Poginuo 25.10.1993. godine na K.ratini
- Busovaa, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 27. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.

TOROMANOVI, Husnija, SE
Roen

01.03.1948. godine u Bihau. Profeso


tjelesnog odgoja. Ratno priznanje "Zlatu
ljiljan" dobio 1996. godine kao pripadnik 502.
"slavne" brdske brigade.

302

ZLATNI LJILJANI
TOTI, uro, SENADIN
Roen O1.0 1.1 968. godine u Sarajevu.
Trgovac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1992. godine kao pripadnik 2.
motorizovane brigade.

TRAKO, Mahmut, BEHAJIJA


Roen 20.01.1962. godine u s.Preoica - Vitez.
Rudar. Poginuo 15.11.1992. godine u mjestu
Vonjak kod Turbeta - Travnik, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 325.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

TRAKO, Zaima, MEHMED


Roen 23.05.1950. godine u Preoici - Zenica.
Tehniar. Poginuo 23.09.1993. godine u
Gornjem Vakufu, kao vojnik, na dunosti
pomonika komandanta za operativne poslove
1. bataljona 307. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
TRGO,Ahmet, ISMET
Roen 17.03.1953. godine u s. uelo Gorade. Radnik. Poginuo 18.04.1994. godine
na Obarku - Gorade, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 843. drinskoj udarnoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine. ,___ _ _ _ __

TRGO, Nezir, OSMAN


Roen 12.64.1951. godine u ajniu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 2. "viteke" motorizovane
brigade.

TRII, Hasan, MEHO


Roen 02.01.1973. godine u s. trulii - Cazin.
Radnik. Poginuo 03.08.1994. godine na
Beiragia brdu - Cazin, kao borac, pripadnik
517. lahke brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994

godine.

'---------------J
303

ZLATNI LJILJANI

TUCAK, Zahir, DEMO


Roen 03.01.1956. godine u s. Jezero Kalinovik. Saobraajni ininjer. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 127. "viteke" motorizovane
brigade.

TUCAK, Osman, RAMIZ


Roen 25.05.1974. godine u s.Jezero - Kalinovik.
Srednjokolac. Ratno priznanje "7.IMni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 450. lahke
brigade.

TUCAKOVI,Abdulah,ASIM -OA
Roen 02.04.1963. godine u s.Laanica Konjic. Student mainstva. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 450. lahke 'brigade.

TUCAKOVI, aban, EMJ N - KUGLO


Roen 01.09.1968. godine u Glavatievu Konjic. Nezaposlen. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 450.
lahke brigade.

TUI, Safer, DEVAD


Roen 03.01.1960. godine u Tuzli. Saobraajni
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1993. godine kao pripadnik
Protivdiverzantskog odreda "iv inike ose".

TUKA, Demil, EKREM


Roen 20.02.1967. godine u s.Yidui - Kakanj.
Yarilac. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine, kao pripadnik Izviake diverzantske ete 3. korpusa.

304

ZLATNI LJILJANI
TUKI, Hamid, RASIM
Roen 19.05.1965. godine u Mraviima Do boj. Automehaniar. Poginuo l 0.08.1993.
godine u evarlijama - Doboj, kao vojnik, na
dunosti komandira voda, pripadnik 373.
"slavne" brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthurnno mu je dodijeljeno
1996. godine.

TUMBUL, Jule, FERIZ


Roen 12.02.1960. godine u Prijepolju.
Poginuo 08.12.1992. godine na Visu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik 2.
motorizovane brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1992. godine. - - - - - - - - - - -

TUPO, Tahir, RAMIZ


Roen 04.10.1974. godine u Karadama Bugojno. Nezaposlen. Poginuo 07.10.1995.
godine u rejonu Prusca - Donji Vakuf, kao
vojnik, na dunosti minera u 7. ininjerijskom
bataljonu. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

TURAJLI, Hasan,NEDAD
Roen 25.07 .1971. godine u Opliiima apljina. Bravar. Poginuo 11.11.1994.
godine u Rabini - Nevesinje, kao vojnik, na
dunosti komandira voda u 42. brdskoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthun1no mu je dodijeljeno 1996. godine. -----------~____,

TURAJLI, Mustafa, SAMIR


Roen 04.04.1977. godine u Stocu. Konobar.
Pogim,10 11.11.1994. godine u Rabini Nevesinje, kao vojnik, pripadnik 4. izviako
diverzantskog bataljona. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthunmo mu j e dodijeljeno
1994. godine.
TURAJLI, etko, TAHIR
Roen

15.01.1965. godine u s.Opliii apljina. Rukovalac graevinskih maina.


Poginuo 20.09.1993. godine na Hum - Mostar,
kao vojnik, na dunosti zamjenika
komandanta 42. brdske brigade. Posthumno
odlikovan "Ordenon1 zlatnog grba sa
maevima" 1994. godine i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1993. godine.

305

ZLATNI LJILJANI
TURANOVI, Salih, EKREM
Roen 28.09.1968. godine u Kupreanima Jajce. KV rudar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan''
dobio 1994. godine kao pripadnik 705.
"slavne" brdske brigade.

TURALO, Murat,ABID
Roen 08.05.1946. godine, s.Zorovii Gorade. Lovouvar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 81.
divizije.

TURALO, Murat, RASO


Roen 18.07.1948. godi ne, s.Zorovii Gorade. Direktor osnovne kole. Poginuo
08.06.1993. godine na Grepku, kao vojnik, na
dunosti komandanta bataljona 1. drinske
udarne brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1995. godine.

(
l

TURKUI, Himzo, MEVLUDIN


Roen, 09.06.1968. godine u Priboju.
Ugostitelj. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik jedinice
Teritorijalne odbrane Novi Grad - Sarajevo. ---------~~--

TURSUNOVI, Huso, HUSEJN


Roen 09.02.1963. godine u edanjskom -

Srebrenica. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni


ijljan" dobio 1994. godine kako pripadnik
120. lahke brigade "Crni labudovi".

TURSUNOVI, Salko, ZULFO


Roen 15.05.1931. godine u edanjskom Srebrenica. Zemljoradnik. Ratno priznanje
"Zlatni ljiijan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 281. istono-bosanske lahke brigade.

306

ZLATNI LJILJANI
TURUDI, amil, TEUFIK
Roen

13.02.1960. godine u s.Zlokue Kakanj. umarski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik 329. brdske brigade.

TUTI, Ramiz, DEMAL


Roen 29.05.1958. godine, s.uelo - Gorade.

Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni


ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 808.
oslobodilake brigade.

TUTI, Ramiz, FERIZ


Roen

22.01.1962. godine u s.Zorovii Gorade. Graevinski tehniar. Ratno


priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 843. lahke brigade.

TUTMI, Vehbija,AVDO-BAZUKA
Roen

04.05.1971. godine u Zenici. Rudarski


tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 7. "viteke"
muslimanske oslobodilake brigade.
TUTNJI, Hasan, FUAD
Roen

12.04.1967. godine u s.Orevii epe. Graevinski radnik. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 319. brdske brigade.

UAMBRLI, Tahir, BESIM


Roen

14.02.1956. godine u Pruscu - Donji


Vakuf. Privatnik - tapetar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 77. vrbaske di vizije.

307

ZLATNI LJILJANI
USTI, Enes,AKIF
Roen 16.06.1947. godine u Srebrenici.
Profesor tjelesnog odgoja. Poginuo 13.10.1992.
godine u mjestu Zalaje - Srebrenica, kao
vojnik, na dunosti zamjenika komandanta
Teritorijalne odbrane Srebrenica. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

UZUNOVI, Adem, ELMEDIN - NINO


Roen 16.08.1959. godine u Sarajevu.
Diplomirani ekonomista. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1992. godine kao
pripadnik Centra namjenske proizvodnje VKARBiH.

VEJZOVI, lbrahim, AMEL


Roen 28.03.1969. godine u Mostaru. Alatniar.
Poginuo 12.08.1995. godine u Podveleju Mostar, u inu kapetana, na dunosti komandira
Izviaka - diverzantskog voda u 441.
"vitekoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

VELADI, Husein, FADIL


Roen 22.02.1964. godine u Konjodoru Buim. Bravar. Ratno priznanje "Zlatni ljilj an"
dobio 1994. godine kao pripadnik 505.
"viteke" brdske brigade.

VELADI, Husein, JASMIN


Roen 11.05.1969. godine u Varokoj Rijeci Buim. Modelar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 505.
"viteke" brdske brigade.

VELADI, Husein, MEHO


Roen 15.09.197 l. godine u Varokoj Rijeci Buim. Elektrotehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

308

----

ZLATNI LJILJANI
VELADI, Mustafa, NIJAZ
Roen O1.04.1972. godine u Konjodoru Buim. Mainski tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

VELADI, Mumin, OSMAN


Roen 18. 11.1966. godine u Elkasovoj Rijeci
- Buim. Metalostrugar. Poginuo 13.07.1994.
godine na orkovai - Buim, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandira ete za moral,
pripadnik 505. "viteke" motorizovane
brigade. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1994. godine.

VELADI, Mumin, EFIK


Roen 18.02.1965. godine u Varokoj Rijeci Buim. Radnik. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
505. "viteke" brdske brigade.

VELADI, Ahmed, ERIF


Roen 27.04.1969. godine u s.Crvarevac Velika Kladua. Radnik. Poginuo 13.09.1995.
godine u rejonu Gorjevca - Biha, kao vojnik,
na dunosti komandira bataljona u 506.
oslobodilakoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu j e dodijeljeno
J 995. godine.

---

VELAGI, Hasib, HUSEIN


Roen 26.04.1969. godine u s.Mali Badi Bosanska Krupa. Poljoprivredni tehniar.
Poginuo 10.07.1994. godine u rejonu Skokova
- Peigrad, kao vojnik, pripadnik 511. "slavne"
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1994.
godine.

VELAGI, Muho, MUHAREM


Roen 02.11.1966. godine u Gornjoj
Koprivni - Cazin. Graevinski radnik. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine
kao pripadnik 5 JO. oslobodi l ake brigade.

309

ZLATNI LJILJANI
VELAGI, Dervi, NIJAZ
Roen 13.05.1968. godine u Malom Badiu
Bosanska Kn1pa. Saobraaj ni tehniar. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

VELAGI, Zuhdija, SEJFO


Roen 12.02.1966. godine u Cazinu. Hemijski
tehniar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 503. "slavne"
brdske brigade.

VELI, Hamdo, HAJRUDIN


Roen 17.03.1963. godine u Brezi.
Vodoinstalater. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 164. brdske
brigade.

VELI, Dervi, NESIB


Roen 09.10.1961. godine u Rudom.
Vatrogasac. Poginuo 30.05.1993. godine na
Trebeviu, kao vojnik, na dunosti komandira
voda, pripadnik 1. brdske brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

VELI, Zuhdija, NEDIB-IKO


Roen 01.10.1970. godine u Sarajevu. Bravar.
Poginuo 24.12.1992. godine na Plani - Breza,
kao vojnik, na dunosti komandira Izviako diverzantskog odjeljenja Odreda "Sretno"
Opinskog taba Teritorijalne odbrane Breza.
Ratno priznanje "Zlatni liljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

VELI, Rejf, NIHAD


Roen 28.12.1968. godine u Snagovu Zvomik. Monter centralnog grijanja. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 1. muslimanske podrinjske
brdske brigade.

310

ZLATNI LJILJANI
VENHARI, Fehim, REFIK
Roen 20.06.1953. godine u Mostaru. Limar.
Poginuo 01.03.1994. godine u antievoj
ulici - Mostar, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 41. "slavnoj" motorizovanoj
brigadi. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
posthurnno mu je dodijeljeno 1994. godine.

VIDAKOVI, Vladimir, VELIMIR


Roen

01.01.1965. godine u s.Stupe - Ilija.


KV lakirer. Poginuo 10.06.1992. godine na
emernom - Ilija, kao vojnik, pripadnik 126.
brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

VIKI, Rade, DRAGAN


Roen

08.10.1955. u Sarajevu. Policajac.


Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1996.
godine kao pripadnik MUP- a RBiH.

VIKOVI, Ismet, AZIM


Roen

17.02.1960. godine u Mustajbaiima


- Zavidovii. Stolar. Poginuo 09.06.1992.
godine na planini Klek, kao vojnik, pripadnik
318. brdske brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

VILA,Adem, MIRALEM
Roen 03.05.1973. godine u Toanici Prozor. Poginuo 11.11.1994. godine u Rabini
- Nevesinje, kao vojnik, pripadnik 4.
izviako - diverzantskog bataljona. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1996. godine.

VILA, Huso, MIRSAD


Roen 01.04.1966. godine u Toanici Prozor. Graevinski tehniar. Poginuo
09.l 0.1994. godine na Prenju, kao vojnik, na
dunosti komandira desetine u 44. brdskoj
hrigadi. Ratno pri7.nanje "Zlatn i ljiljan"
posthumno mu je dodijeljeno 1996. godine.

311

ZLATNI LJILJANI
VILI, Mustafa,ADEM
Roen I 4.01.1971. godine u Viegradu.
Ugostitelj. Poginuo 05.11.1994. godine na
emerskoj planini - Ilija, kao vojnik, na
dunosti komandira l. voda u manevarskoj
jedinici 316. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1996. godine.

VIA, Zuhdija, HAMZA


Roen 27.07.1968. godine u s. unita - Olovo.
Stolar. Ratno priznanje "Zlatni ijiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 110. "slavne"
olovske brigade.

VOJVODI, Husein, MAHIR


Roen 13.06.1962. godine u Travniku.
Elektromehaniar. Poginuo 25.12.1993. godine
na Slimenima - Travnik, kao vojnik, na dunosti
komandira Lahkog artiljerijsko - raketnog
diviziona protivzrane odbrane u 312.
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

.
VOKI, Hasan, RAMO
Roen 21.08.1949. godine u s.Gojin - Kalesija.
KV kopa. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1996. godine kao pripadnik 216. lahke
brigade. i...::====~;.,;;:

VOKI, lbrahim, HARIS


Roen 02.01.1968. godine u Sajtovici - Kalesija.
Poljoprivredni tehniar. Umro 25.07.1994. godine
u bolnici Zenica, od posljedica ranjavanja na
Humici - Vozua, kao vojnik, na dunosti
komandira voda, ujedno zamjenik komandira ete
120. lahke brigade "Cn1i labudovi". Ratno
priznanje "Zlatni ljljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.
VRAE, Halil, MEHO
Roen

06.05.1961. godine u Kamenu Nevesinje. Poginuo 14.08.1993. godine na


Kiinu - Blagaj, kao vojnik, na dunosti
komandira ete u 42. brdskoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthu111no mu je
dodijeljeno 1995. godine.

312

ZLATNI LJILJANI
VRAALICA,Abid,AHMET
Roen 03.0 l.1955. godine u s. Kraii Rogatica. Autolimar.Poginuo 21.12.1992.
godine u Zebinoj umi - Foa, kao vojnik diverzant, pripadnik 1. rogatike brigade.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno
mu je dodijeljeno 1995. godine.

VRETO, Baj ro, ADMIR-AKELA


Roen 31.12.1976. godine u Sarajevu. Uenik.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995.
godine kao pripadnik 9. brdske brigade.
Po ginuo 21.09 .1997. godine u Ostrocu Jablanica.

VUI, Grgur, ZORAN


Roen

07.06.1957. godine u Sarajevu.


Poginuo 15.08.1992. godine na Crnom vrhu Sarajevo, kao vojnik, pripadnik l 02.
motorizovane brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

..,. a a....

..,.... .

VUKOSAV, arko, PREDRAG


Roen 26.04.1968. godine u Mostaru. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine
kao pripadnik 4 I. "slavne" motorizovane
brigade .

ZAHIROVI, lbrahim, DEMIL


Roen 02.04.1957. godine u s.Peuj - Novi
Travnik. VKV galvanizer. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine kao
pripadnik 708. "slavne" lahke brigade.

ZAHIROVI, Izet, HAJRUDIN


Roen 25.03.1964. godine u Doljanima Jablanica. Poginuo 24.08.1993. godine na
Zaliku - Mostar, kao vojnik, na dunosti
komandira voda u 41. "slavnoj"
motorizovanoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

313

ZLATNI LJILJANI
ZAHIROVI, Safer, MJRSAD
Roen 02. l 0.1957. godine u Yraiima - eli.
Zidar. Poginuo 26.08.1992. godine na Lukavici eli, kao vojnik, na dunosti komandira ete u
254. "slavnoj" brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

ZAHIROVI, Hamza, EMSUDIN


Roen 15.04.1971. godine u Palanci - Brko.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1995. godine kao pripadnik 215. "viteke"
motorizovane brigade.

ZAJKO, Salko, SAFET


Roen 01.03.1959. godine u Rudom. Metalac.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1992.
godine. Poginuo 17 .06.1993. godine na
Mijatovia kosi - Sarajevo, kao vojnik, na
dunosti komandanta 2. "viteke"
motorizovane brigade. Posthumno odlikovan
Ordenom heroja oslobodilakog rata " 1994.
godine.
ZEBI, Omer, ENVER - BERBA
Roen 17.12.1958. godine u Lugu - Jablanica.
Mainbravar. Poginuo 24.11.1994. godine na
Komiu - Bjelimii, u inu kapetana, na
dunosti komandira Izviaka - diverzantske
ete u 44. brdskoj brigadi. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.
ZEO, Hajrudin, SENAD
Roen 20.10.1966. godine u Stocu. Poginuo
11.11.1994. godine na Podveleju - Mostar, u
inu kapetana, na dunosti komandanta
bataljona 42. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

ZEHER, Raif, BAKIR


Roen 19.05.1965. godine u Kotar Varoi.
Ekonomski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik 17.
"viteke" krajike brdske brigade.

314

ZLATNI LJILJANI
ZENUNI, Hado, BAJRAM
Roen 16.11.1958. godine u Sarajevu.
Ininjer telekomunikacija. Poginuo
04.5.1992. godine na Relejnoj stanici Vlai,
kao radnik TV BiH. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.
ZERDO, Hivzija, IBRAIDM
Roen 18.01.1961. godine u s.Dvor - Visoko.
Mainski tehniar. Poginuo l 0.04.1993.
godine na Borku - Visoko, kao vojnik, na
dunosti ko1nandira Izviako diverzantskog
voda 302. motorizovane brigade. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine. - - - - - - - - - - - - -

ZILKI, Naim, FUAD


Roen 10.07.1963. godine u Zavidovii1na.
Aktivno vojno lice. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik
328. brdske brigade.

ZIMERI, Nebi, HAJRUDIN


Roen 15.09.1968. godine u Zenici.
Apsolvent na Metalurkom fakultetu.
Poginuo 29.05.1993. godine na Jelinaku Busovaa, kao vojnik diverzant, pripadnik
330. lahke brigade. Ratno prizn~aje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine. - - - - - - - - - - - - - - ZIMI, Hasan, NAZIF
Roen 18.04.1964. godine u Brloniku - Ban
Pijesak. Diplomirani ekonomista i ininjer
elektrotehnike. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
285. lahke brigade.

ZIMI, Zajko, SABRIJA


Roen 01.04.1974. godine u Rogatici. Ratno
priznanje dobio 1995. godine kao pripadnik 2.
"viteke" motorizovane brigade. '----------~----

315

ZLATNI LJILJANI
ZOLI, Hase, RlFAT-GERO
Roen 10.12.1952. godine u s.Trac - Cazin.
Privatni poduzetnik. Poginuo 15.06.1992.
godine u okolini s.Jezero - Biha, kao vojnik,
pripadnik Voda vojne policije Opinskog taba
Teritorijalne odbrane Biha. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.
ZOLJ, Rasim, SULEJMAN
Roen 02.05 .1949. godine u Sarajevu. Policajac.
Poginuo 08.06.1992. godine na Trebeviu Sarajevo, kao vojnik, na dunosti komandira
ete u 15. motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1994. godine.

ZORI, Hasan, ABDULAH


Roen 14.10.1971. godine u Varokoj Rijeci Buim. Saobraajni tehniar. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1996. godine kao
pripadnik 505. "viteke" brdske brigade.

WRLAK, Huso, RAID


Roen 17 .04.1948. godine u Zorlacima Gorade. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1993. godine kao
pripadnik Komande 1. korpusa.

ZRNO, Izet, BAJAZIT


Roen 02.09.1968. godine u Livnu. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1995. godine
kao pripadnik 450. lahke brigade.

ZUBA A, lbrahim, MUHAMED


Roen 30.06.1966. godine u Strijeevu - Vare.
KV radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 122. lahke
brigade.

316

ZLATNI LJILJANI
ZUHRI, Halil, EKIB
Roen 31.08.1959. godine u Mostaru. Moler.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio l 994.
godine kao pripadnik 41. "slavne"
motorizovane brigade.

ZUKO, Mustafa,AIDA
Roena

04.06.1970. godine u Sarajevu.


Kuharski tehnolog. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobila 1996. godine kao pripadnik
124. lahke brigade "Kralj Tvrtko".

ZUKOBAI, Nuhan, HAZIM


Roen 22.04.1969. godine u Prisoju - Foa.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1995. godine kao pripadnik 4.
izviako diverzantskog bataljona.

ZULEJHI, Fahrudin, HASAN


Roen O1.04.1968. godine u Gradacu.
Mainski tehniar. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" dobio 1994. godine kao pripadnik
107. "viteke" brdske brigade.

ZULI, azim, SALIH


Roen 09.11.1957. godine u s.Gornje
Petrovice - Kalesija. KV bravar. Poginuo
22. l 0.1992. godine na Karovini - Majevica,
kao vojnik, na dunosti komandira ete u 205.
brdskoj brigadi. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1993.
godine.

ZURAPY, Sadri, BISLJIM


Roen

09.07. 1962. godine u Suvoj Reci Kosovo. Aktivno vojno lice. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 308. brdske brigade.

317

ZLATNI LJILJANI
BANI, Ekrem, NEDAD - DONA
Roen

19.10.1968. godine u Poljicu - Lukavac.


Rudarski tehniar. Poginuo 20.12.1993. godine
na Brakovcu - Gradaac, kao vojnik, na
dunosti pomonika komandira ete za moral,
pripadnik 223. brdske brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1994. godine.

DRALI, Safet, ISMET


Roen

20.10.1971. godine u Kupreani1na Jajce. KV elektroenergetiar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 29.11.1995. godine kao
pripadnik 705. "slavne" brdske brigade. ' - - - - - - - ------- - - - - -

ERI, Mesud, AMIR


Roen

04.01.1974. godine u s.Kozarac Prijedor. Mainski tehniar. Ratno priznanje


"Zlatni ljiljan" dobio 1994. godine kao
pripadnik 17. "slavne" krajike brdske brigade.

ERI, Nazif, IBRAHIM


Roen

18.08.1966. godine u Sokocu - Biha.


Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1996. godine kao pripadnik 5. mjeovitog
artiljerijskog diviziona. - - - - - - - - - - - - -

ERO, Ah med, SAKIB


Roen 05.07.1957. godine u Ugljeiu Vogoa. Mainski tehniar. Poginuo
03.07.1993. godine na Ugorskom - Vogoa,
kao vojnik, na dunosti komandira ete u 1.
"slavnoj" motorizovanoj brigadi. Ratno
priznanje "Zlatni ljiljan" posthumno mu je
dodijeljeno 1993. godine.
ILI,Abdulah,AMIR
Roen

28.02.1969. godine u Banja Luci.


umarski tehniar. Poginuo 06.01.1993. godine u
rejonu Crkvice - Visoko, kao vojnik, na dunosti
komandanta bataljona 17. krajike brdske brigade.
Posthumno odlikovan "Ordenom zlatnog grba sa
1naevi1na" 1994. godine i ratnim priznanjem
"Zlatni ljiljan" 1993. godine.

318

ZLATNI LJILJANI
ILI, Rajif,FAHIR
_ Roen 23.09.1972. godine u s.Rijeke - Olovo.
Radnik. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio
1994. godine kao pripadnik 119. brdske
brigade.

ILI,Alija, FERID
Roen 16.08.1968. godine u Tuilima Trnovo. Poginuo 04.06.1995. godine na
Straiu - Bjelin1ii, u inu natporunika,
pripadnik 450. lahke brigade. Ratno priznanje
"Zlatni ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno
1995. godine.

IVALJ, Dervo, NAS KO


Roen 09.03.1956. godine u epi - Rogatica.
Ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio 1994.
godine kao pripadnik 285. lahke brigade.

IVALJ, Dervo, SAMIR


Roen 25.08.1966. godine, s. ivaljevii Rogatica. Radnik. Poginuo 23.10.1992.
godine u Dubu - Rogatica, kao vojnik, na
dunosti ko1nandira Izviakog voda
Rogatike brigade. Ratno priznanje "Zlatni
ljiljan" posthumno mu je dodijeljeno 1995.
godine.

IO, Ramo, NAZIF


Roen 17.10.1949. godine u Kaloeviima Teanj. Tesar. Ratno priznanje "Zlatni ljiljan"
dobio 1994. godine kao pripadnik 377.
"viteke" brdske brigade.

319

JEDINICE DOBITNICE RATN06 PRIZNANJA ZLATNI LJILJAN"

1. GARDIJSKA BRIGADA DELTA"


Ratno priznanje Zlatni ljiljan" dobila 1992. godine.

2. PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA GRADA SARAJEVA


Ratno priznanje Zlatni ljiijan" dobila 1992. godine.

320

RIJE RECENZENTA

Autori knjige su starjeine Vojske FBiH koji pune dvije


godine rade na prikupljanju dokumentacije o svim
nosiocima ratnih priznanja iz odbrambeno-oslobodilakog
rata. Monografija je izraz prvog znaajnog dijela tog
sveobuhvatnog rada, a konc ipirana je tako da ital ac
dobije osnovne podatke (uz fotografiju) o nosiocu
odlikovanja ili priznanja. Jedna 1nonografija je 1nalo da bi
se reklo konano hvala svima onima koji su branili Bosnu
i Hercegovinu. Hiljadu osarn stotina odlikovanja i
priznanja je 1nalo za Arm iju hrabrih i odvanih branitelja
Bosne i Hercegovine. Onih koji su ih zasluili bilo je
mnogo vie. Zato ovu monografiju shvatite kao pokuaj
da se bar malo oduimo i nagraenim i nenagraenim ,
znanim i neznani1n to ugradie dio svog umjea, tijela pa
i ivote branei svoju porodicu, svoj narod i svoj u Bosnu i
Hercegovinu. Ovo je hvala njihovim majkama za brigu i
odgoj. Ovo je dobar pokuaj da im se imena otrgnu od
zaborava, ali je jo vanije ne zaboraviti njihova djela. Oni
su zaslun i to sada imamo mir. Da ih nije bilo imali bi
tiinu.
Preporu ujem

tampanje ove knjige uvjeren da to nee biti


san10 dobar poklon ve i vrij edno svje doanstvo o
odbrambeno-oslobodilakom ratu 1992. - 1995. godine u
Bosn i i Hcrccgovini.

Sarajevo, 30. marta 2000. godine.

Hamza Via, brigadir

321

RIJE AUTORA

Monografiju o zlatnim ljiljani1na bilo je mnogo lake


napraviti odmah nakon zavretka rata, kada su postojale
njihove jedinice t komande. Rad na Monografiji, pet godina
kasnije, znatno je tei posao, jer su se brojne vojne strukture
ugasile ili transformirale.
Na posljednjem okupljanju zlatnih ljiljana u Bihau,
povodom Dana pobjede - 9. maja, Komandant, general
Rasim Deli je okupljenim ljiljanima obeao:
"Za

slijedee

ete

svoju Monografiju."

vae okupljanje, u dvijehiljaditoj godini, dobit

Uslijedilo je nareenje, izbor autorskog tima, intezivan rad i


"Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije
RBiH 1992. - 1995. godine" je pred vama.
Opredjeljenje je bilo da se Monografijom obuhvate svi
dobitnici ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" i svi odlikovani
pripadnici Armije RBiH. Pored fotografije, da se za svakog
od njih da optimalan broj reprezentativnih podataka,
neovisno od ina i poloaja, ijom se analizom, u narednom
periodu, moe doi do znaajnih saznanja.
Osnovni zahtjev izdavaa je bio - imati maksimalno tane
podatke o dobitnicima. Koritena su tri izvora podataka:
podaci Uprave za personal Zajednike komande Vojske
FBiH, podaci postojeih jedinica i komandi, te podaci organa
odbrane kantona i opina. Ponekad, ni sva tri izvora nisu bila
dovoljna da se izvri provjera njihove pouzdanosti. Poseban
problem je bio pribavljanje kvalitetnih fotograftja dobitnika.
U takvim situacijama, autorski tim se opredjeljivao - ii na
teren, pronai porodicu ili najblie srodnike i donijeti
autentian podatak. Naalost, i pored takvog opredjeljenja,
za jedan, istina, mali broj nosilaca priznanja, podaci nisu
mogli biti kompletirani. Zato autorima ostaje zadatak,
naredno izdanje kompletirati u potpunosti.
Pozivamo na saradnju i

oekujemo

vau

pomo

u tome.

Svima oni1na koji su nam pomogli do sada i svi1na koji


nam po1noi ubudue - zahvaljujemo.

"Monografiju Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije


RBiH 1992.-1995. godine", predajemo pokoljenjima za
nezaborav.

Sarajevo, 9. maja 2000. godine

AUTORI

323

ODLIKOVANI PRIPADNICI
ARMIJE RBIH
ORDEN SLOBODE . .

'

ORDEN HEROJA OSLOBODILAKOG RATA ................ 3


ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAEVIMA .... . ...... . ...... . 7
ORDEN ZLATNOG LJILJA NA SA ZLATNIM VIJENCEM ...... 13
ORDEN ZLATNOG LJILJANA SA SREBRENIM VIJENCEM .. . . 15
ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA ZLATNIM MAEVIMA .... . . 17
ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA SREBRENIM MAEVIMA ... 19
MEDALJA ZA HRABROST ... . .... . . . ................ . .. 21
MEDALJA ZA VOJNE ZASLUGE ............... . ...... . .. 25

ZLATNI LJILJANI
ARMIJE RBIH
ZLATNI LJILJANI ARMIJE R BIH ............. . ........... 31
RIJE RECEZENTA ..... . ............................. 321
RIJE AUTORA . . . . ........... . .. . ............... . ... 323

325