Sie sind auf Seite 1von 70

Sl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

REFERENCE
V01-ASW03-100-741950
V03-AST02-020-121600
V03-AST02-048-720150
V03-AST02-018-121600
V01-ASW07-117-561000
V02-ASW03-040-721010
V03-AST02-044-720050
V03-ASW06-026-541200
V03-AST02-016-121100
V02-ASW03-033-720150
V02-APD01-004-749210
V02-AST02-040-700120
V03-AST02-019-121600
V03-ASW03-044-724010
V03-AST02-033-220100
V03-AST02-050-724140
V02-AST02-007-101510
V02-ASW02-058-259200
V03-ASW02-153-199420
V03-AST02-068-720150
V02-AST02-064-004300
V03-AST02-037-569100
V03-AST02-058-732030
V03-AFD08-030-251100
V03-AST02-055-725100
V02-AST02-035-544130
V01-ATM02-048-598100
V02-AEM01-113-259100
V02-ATM03-010-285100
V02-AST02-046-720090
V03-AST02-067-598100
V03-AST02-009-105400
V02-AST02-012-107400
V02-AST02-043-716130
V02-ASW02-143-742450
V01-AST02-066-720060
V03-AST02-014-107500
V03-AST02-034-231180
V03-ASW03-071-724150
V02-AEM04-070-633010
V03-ASW03-028-700200
V02-ASW03-188-598100
V03-ASW03-022-598100
V03-ASW03-017-228200
V03-ASW03-016-228100
V03-ASW03-190-745530
V02-AFD01-002-251160
V01-AFD01-032-228160
V01-ATM07-004-009000
V01-ASW03-178-009000
V03-ASW03-164-724150
V02-ASW03-163-724150
V01-ATM07-007-009000
V02-AFD08-028-229110
V01-ATM07-011-740300
V03-ASW04-130-742150
V02-ASW04-175-742100
V01-ASW01-006-008500
V01-ASW04-032-195420
V03-AEM03-108-820100
V02-AFS01-014-544160

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

V02-AFD03-026-536200
V03-ASW06-064-569100
V03-ASW06-063-569100
V03-AST03-009-228170
V03-AWT02-003-228170
V02-ASW03-004-123220
V02-ATC01-047-534250
V03-ASW06-051-556200
V02-AST04-044-722230
V03-AWT01-049-722230
V03-ATC02-021-276000
V03-ASW06-023-257130
V03-ASW03-078-725200
V03-AEM03-034-725200
V03-ASW06-043-556200
V03-APD01-030-005900
V03-ASW07-026-724210
V03-ASW04-169-724210
V02-AWT01-121-720140
V03-AMF09-027-720140
V01-ATM03-001-720140
V01-AEM03-103-739800
V03-AAS10-015-001800
V01-ATM07-008-009000
V02-ASW01-054-731400
V03-ATC01-147-724050
V03-ASW04-077-724140
V02-ASW01-097-742350
V02-AFD08-010-250180
V03-AFD08-013-276000
V03-AMF10-016-005372
V03-ATC02-074-199420
V01-ATC01-076-276000
V03-ATM02-014-259280
V03-ASW03-032-720150
V02-AST04-015-105400
V03-AST01-070-105200
V03-ASW06-055-556200
V02-ATC02-008-123240
V03-AEM03-119-724140
V03-ASW01-010-123200
V02-AFS01-054-775020
V03-ATC02-073-123240
V03-ATC02-010-123300
V03-ASW04-140-742820
V03-ASW07-093-742510
V02-ASW07-092-742510
V02-AST04-037-732900
V03-ASW06-057-556300
V02-AAS30-001-001000
V02-AAS20-008-002600
V02-ASW02-127-725100
V03-ASW03-077-725100
V03-AST01-061-725100
V03-AEM03-032-725100
V03-AFD03-014-153510
V02-ASW06-081-569100
V01-ATC01-075-276000
V03-ASW04-061-700120
V01-ASW03-167-745510
V02-ASW02-238-742150
V03-ASW06-044-556200

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

V03-ATM01-005-003700
V01-ASL06-013-105100
V01-ASL03-017-105100
V02-ASL04-003-105100
V01-ASL02-014-105100
V01-AEM03-080-235160
V02-AFD07-014-569100
V03-AFD03-015-215550
V02-AEM01-108-215550
V03-ASW01-181-746200
V02-ASW01-126-746200
V01-ASW04-028-107100
V03-ASW01-157-742100
V01-ASW04-189-742100
V01-ATM07-003-009000
V01-ASW03-142-749210
V01-ASW03-094-741900
V02-AEM01-131-197310
V01-AEM01-088-009000
V02-AFD08-038-749220
V01-ATM07-014-741630
V01-APD01-046-850100
V02-ATM02-023-721000
V02-ATM02-028-739010
V03-ATM01-008-720120
V01-ASL03-016-104100
V02-ASW04-105-742100
V03-ASW04-143-742900
V03-ASW03-108-742140
V03-AAS21-011-001600
V02-ASW04-047-228400
V02-ATM02-002-101230
V03-AMF11-014-005348
V03-AMF07-007-542000
V03-APD01-043-740110
V02-APD01-042-740110
V01-ASW04-136-742510
V02-ASW03-085-740120
V02-AEM01-007-721020
V02-AEM01-106-721020
V03-ASW02-203-724140
V03-AAS21-004-003700
V03-AST01-048-721000
V03-AMF08-020-721010
V03-AMF06-075-721010
V02-ATC01-135-700120
V03-ATC02-070-716130
V02-ATC02-071-716130
V01-AEM05-100-812500
V01-AMF09-100-812500
V01-ASW04-172-720150
V02-ASW02-057-700200
V02-AFD07-022-569100
V01-ASW04-034-197300
V02-ASW01-009-121900
V02-AST01-046-720200
V02-ASW01-167-711130
V02-ASW02-154-700100
V01-ASW04-153-746600
V02-ASW04-202-746600
V02-ASW04-151-746600
V03-ASW04-152-746600

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

V03-ASW01-045-720050
V03-ATM02-022-720050
V02-AAS21-012-003700
V03-AFD03-046-541200
V02-AFD01-038-225100
V03-ASW03-025-700100
V01-ASW02-246-724810
V03-ASL04-002-104100
V01-ASL06-012-104100
V03-AAS19-011-001800
V03-ASW02-090-724140
V02-ASW02-141-742820
V01-ASW04-030-195420
V03-AEM05-038-724200
V02-ASW06-068-569100
V03-ASW06-011-121020
V03-AFD08-001-003700
V03-ASW03-030-716110
V03-ATC01-119-749110
V01-ATM07-009-009000
V03-ATC01-057-720140
V02-ASW02-144-746600
V03-ASW03-131-745500
V02-ASW02-156-724140
V03-ASW05-011-625010
V03-AST01-007-121020
V03-ATM02-032-749100
V03-AFD04-009-003700
V02-ASW05-026-639020
V03-ASW03-140-745530
V03-APD01-048-745530
V03-APD01-065-745500
V03-ASW02-200-724140
V03-ATC03-012-259100
V03-AFD07-011-569100
V03-AWT01-040-720080
V03-AMF11-002-005308
V03-AMF10-002-005308
V02-ASW03-153-229140
V03-AEM01-012-724870
V03-AEM01-016-743380
V01-ASW01-163-743380
V02-ASW07-101-743450
V02-ASW07-100-743450
V03-AWT04-016-743450
V03-ASW02-241-743400
V02-ASW04-150-743430
V02-ATM02-001-749140
V03-ASW02-209-199420
V01-ASW02-026-224200
V02-ASW04-186-742100
V01-ATC03-037-569100
V01-AFD07-023-560100
V03-ATM02-030-749100
V03-AST01-065-749100
V03-AFS01-012-544140
V01-ASL10-007-101160
V02-ASW01-144-749210
V02-AFD06-004-211530
V03-AAS19-018-004400
V01-ASW03-011-224200
V03-AFS01-064-725150

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

V01-ATM05-029-740350
V03-AEM03-033-725150
V03-AST01-062-725150
V03-ASW07-028-725150
V02-ASW02-214-197300
V01-AST01-023-195280
V03-AST04-053-197310
V02-ASW02-217-197300
V03-AST01-017-195140
V03-AST01-047-720200
V03-ASW06-062-569100
V03-AWT01-054-724230
V01-AST01-020-195200
V01-AFD08-008-229100
V02-ATC01-105-259250
V02-AFD02-046-555010
V03-AST01-059-724820
V03-AEM03-042-732900
V03-AAS30-003-001100
V02-AMF10-022-005398
V03-AEM01-017-716140
V02-ASW02-070-716140
V03-AEM04-028-635010
V03-AST02-073-635010
V03-AMF04-023-623050
V01-AFD06-021-890000
V03-ASW02-168-724140
V03-AFD08-024-251150
V03-ATM05-057-211520
V02-AAS21-013-003700
V01-ASW02-221-199420
V01-ASW02-220-199420
V01-ASW02-004-724140
V02-AFD07-005-569000
V03-ASW04-070-720150
V03-AEM03-117-724170
V03-ASL09-005-109200
V03-ATM02-121-250170
V03-AEM01-020-720090
V03-AEM03-011-228200
V02-ASW02-045-199420
V01-AMF02-007-780525
V02-ATC01-150-259300
V02-AFD01-018-237150
V01-AEM01-101-743340
V02-ASW02-043-199100
V01-ASW04-147-743390
V02-ASW04-122-742150
V03-ASW03-049-724140
V03-ASW02-244-742150
V02-ASW02-041-198130
V01-ASW04-035-198100
V03-ATM01-020-001800
V02-ASW02-087-700200
V02-ASW05-061-870200
V02-ASW02-039-198130
V03-ASW04-125-742150
V01-ASW02-010-724140
V01-ASW04-195-742100
V03-ASW07-124-784010
V03-ASW01-117-745530
V02-ASW07-081-741900

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

V03-ASW07-079-741900
V03-ASW03-177-741900
V03-AST04-036-732900
V03-ASW01-084-742100
V03-ASW07-085-742100
V01-ATM07-013-259100
V03-APD01-031-724870
V03-AFD04-012-003700
V03-ATC03-003-120500
V03-ACP02-002-120540
V02-ASW02-228-742150
V03-ACP01-007-120230
V03-ATM02-034-771010
V02-AFD03-006-113500
V01-ASW03-002-120400
V01-ASW03-154-199100
V03-ATC01-005-120100
V02-ASW02-222-120200
V03-ATM03-003-743450
V01-ACP02-001-120540
V03-AEM03-104-740300
V01-AFD09-005-275000
V03-AFD05-004-281150
V03-AMF04-013-784020
V02-ASW02-223-741900
V02-ASW03-098-741900
V03-ASW01-174-741900
V03-APD01-033-722030
V01-ASW02-023-224200
V01-ASW02-034-193100
V01-ASW02-216-199420
V02-ASW02-066-700200
V03-ASL08-002-101130
V03-ASW02-084-724140
V03-ASW04-097-724140
V01-ASW02-093-724140
V02-ASL01-004-109100
V03-AAS27-022-001800
V03-ASW07-020-612030
V03-ACP08-003-281100
V03-ACP01-004-281100
V01-ATM02-124-722030
V02-ASW06-071-569100
V02-ASW06-072-569100
V03-ASW02-236-742150
V02-ASW04-205-740350
V03-AFS01-022-571000
V03-ASW06-035-556200
V03-ASW04-071-720150
V01-ASW04-133-742200
V03-AAS19-014-002400
V03-AFD05-002-281130
V03-AFD05-007-281130
V03-ASW03-043-722240
V03-AWT01-050-722240
V01-ASW04-208-739800
V01-ASW01-094-742200
V01-ASW04-132-742200
V01-ASW01-145-749210
V01-ASW01-077-741650
V01-ASW03-149-840600
V02-AEM03-084-553120

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

V03-AFD03-016-220100
V03-AFD03-029-536450
V03-AFD03-027-536450
V02-AST04-049-731300
V03-AST01-072-720160
V03-AEM01-023-732030
V01-ATM07-012-740300
V03-AST01-003-004100
V01-AST04-007-759100
V02-ASW07-066-720180
V02-ASW07-067-720180
V02-AEM01-098-742100
V02-AEM01-125-732900
V01-ASW01-100-742510
V02-AEM01-025-569100
V03-ATM01-028-003700
V03-AWT01-122-720150
V03-ATC03-029-746800
V02-ASW03-195-741900
V03-ASW03-106-742140
V01-ASW04-044-228300
V02-ASW04-045-228300
V02-ASW04-048-228400
V02-ASW04-049-228400
V03-AWT05-002-006000
V01-ASW03-189-598100
V02-ASW02-019-759100
V03-ASW02-247-724170
V01-ASW02-202-724140
V03-AMF04-022-780500
V01-AST03-063-780140
V03-AFD02-025-643010
V03-ASW03-057-724140
V01-ASW02-091-724140
V01-ASW02-079-724140
V01-ASW02-035-193200
V02-ASW02-032-107500
V03-AST01-045-720160
V01-ASW03-034-720160
V02-ASW02-012-720160
V03-ATM02-025-285100
V02-ATM02-031-749100
V03-AMF08-045-743360
V03-ASW04-110-742100
V03-AFD08-019-749220
V03-ASW02-092-724140
V02-AAS20-012-002600
V01-AEM03-124-009000
V02-AFD02-043-812400
V03-AAS21-001-004100
V01-AEM01-027-759100
V01-AEM01-029-743100
V03-ASW04-051-285150
V01-ASW02-192-724210
V03-ASW08-034-880020
V02-AEM01-026-741650
V03-AWT02-012-870200
V03-AEM05-107-880020
V02-ASW04-052-285170
V03-ASW01-058-732900
V03-ASW06-056-556200
V03-AMF06-074-880020

434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

V01-ATM07-010-740300
V02-ASW03-070-724150
V02-ASW02-085-724140
V01-AEM03-120-739030
V03-AAS13-025-003700
V03-ASW03-194-742580
V03-ASW01-102-742580
V01-AAS19-016-725100
V03-AAS25-011-725100
V01-AFD01-006-257650
V02-AFD01-013-251160
V03-ASW01-014-224300
V03-ATC03-011-259100
V02-AFD01-036-251100
V02-AFD07-013-276000
V03-ATC01-029-224170
V02-ASW04-142-742860
V02-AFD01-019-237150
V02-AFD07-016-276000
V02-ATM02-060-276920
V03-ASW01-035-700100
V03-ATC01-068-224200
V02-ASW01-177-224300
V03-ATM01-032-003700
V03-AEM03-128-195200
V03-ATM01-053-004800
V03-ATC03-020-700120
V03-ASW02-190-724140
V03-ATC01-053-741310
V02-ASW03-050-724140
V02-AEM01-091-231180
V03-AMF08-021-722030
V03-ASW04-027-107100
V02-AFD03-007-113520
V01-AST04-045-700180
V03-AFD03-008-113530
V03-AMF10-015-005368
V03-AWT01-078-741600
V02-ASW02-053-224300
V02-AEM03-127-228200
V03-ATC01-145-006600
V02-ASW04-204-746700
V03-AEM03-132-665010
V01-ASW02-028-724140
V02-ATC03-033-720060
V03-ASW04-120-742150
V03-ASW04-129-742150
V03-ASW04-126-742150
V01-ASW02-113-724140
V03-ASW08-027-810800
V02-AFD03-022-534150
V03-AEM03-091-006900
V02-AEM01-136-746600
V01-ASW03-144-749210
V03-ASW04-123-742150
V02-AEM01-033-745530
V02-AEM01-103-741580
V01-AEM01-138-745530
V01-AEM01-128-745530
V03-ASW02-232-001800
V03-ASW03-009-199420
V01-ASW03-191-745520

496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

V01-AST01-052-722030
V01-AST01-051-722030
V03-AEM03-022-722030
V01-ATM02-065-722030
V03-AMF06-011-722030
V03-ASW03-127-743340
V01-ASW03-148-779010
V03-ATC01-054-779010
V02-AFD01-040-229110
V01-ASW02-210-257100
V01-ATM02-056-285100
V01-AFD03-041-536510
V01-AST04-041-733550
V01-AMF09-047-733550
V03-AEM03-043-733550
V03-AEM03-044-733700
V03-AFD06-008-598100
V02-AEM01-030-598100
V02-AEM01-032-720110
V03-AST01-009-127100
V03-AFD02-024-641010
V03-AFD08-023-749230
V01-AAS20-009-002700
V03-AAS20-006-002600
V03-AAS10-014-228400
V03-ATC01-144-006600
V03-ASW04-057-700100
V02-ASW04-038-224300
V03-AMF11-017-005380
V03-AMF10-017-005380
V01-ASW02-048-199420
V01-ASW02-219-197310
V03-ASW02-115-724140
V01-ASW02-046-199420
V02-ASW04-086-724140
V01-ASW04-036-199420
V01-ASW04-182-743200
V01-ASW04-145-743200
V03-AAS19-017-002400
V02-ASW01-106-743200
V01-ASW04-114-742140
V02-ATC01-056-733550
V03-ASW03-147-759100
V01-ASW02-227-724010
V02-ASW02-062-700200
V03-AFD05-001-281130
V03-AST01-054-722060
V02-ASW03-041-722050
V02-ASW03-157-722050
V03-AFD04-025-197100
V03-ATM01-036-003700
V03-AWT01-107-720060
V02-ASW02-077-722060
V02-ASW02-078-722060
V03-AMF09-031-722060
V02-ASW02-081-722060
V02-ASW02-005-724140
V01-ASW02-038-197300
V01-ASW04-113-742140
V03-ASW03-192-742140
V03-AFD07-027-569100
V03-AEM01-109-256100

558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

V02-AEM01-100-257650
V02-AEM01-035-256140
V01-ATM02-077-229180
V03-ASW04-037-224200
V03-AEM01-039-256170
V03-AEM03-086-257100
V03-AEM01-038-251100
V01-ASW01-005-008500
V03-AFD08-025-251150
V03-AWT01-102-722230
V03-AWT01-047-722200
V02-ASW02-126-724140
V01-ASW02-159-724140
V02-AFD03-020-534020
V03-AFD07-001-534020
V03-AEM04-058-780600
V02-AEM01-092-724240
V02-ATM02-074-571000
V01-ATM02-064-228200
V01-AMF09-074-810630
V02-ASW02-002-224200
V01-ASW03-155-700200
V01-ASW01-004-008500
V03-AFS01-031-712160
V03-ASW05-004-613010
V02-AFD03-019-518500
V03-AFD01-041-257650
V03-ATC01-099-211520
V01-ASW01-072-740450
V02-ASW03-014-225120
V03-ATM02-059-229140
V02-ATM03-004-229140
V02-AFD01-004-237160
V03-ASW07-044-746960
V03-ASW01-141-746960
V03-APD01-014-215600
V03-ASW02-117-724140
V02-AAS26-001-001000
V03-ASW02-148-746700
V03-ATM02-020-544150
V02-AAS07-002-004300
V03-ASW02-068-711130
V01-ASW02-022-711130
V03-ASW02-106-724140
V01-ATC02-017-211300
V03-AFD03-043-536540
V01-ASW04-185-742200
V01-AFD08-029-251100
V01-ATM02-069-275000
V03-AWT02-010-006650
V03-AFD02-018-629010
V03-AWT03-027-633010
V02-AEM04-068-643020
V03-ASW02-151-779010
V01-ATM02-068-256140
V02-ATM02-013-256140
V03-ASW05-050-779010
V02-ASW02-212-199420
V03-ASW07-097-743200
V02-ASL08-003-109300
V01-AFD02-022-634010
V02-AST04-052-722200

620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

V03-ATM03-005-722200
V03-AEM03-107-614010
V03-AFS01-011-544120
V03-ASW06-085-569100
V03-AFD04-005-229020
V02-ASW04-137-742510
V02-AEM03-106-820100
V03-AWT01-077-741580
V01-ASW07-121-741310
V03-AMF09-051-741310
V03-ASW03-187-749210
V02-ASW06-091-569100
V02-AAS21-003-003700
V02-ASW07-071-740350
V03-ASW07-070-740350
V03-ASW07-031-740130
V03-ASW03-173-742510
V03-AEM04-053-740350
V01-AEM03-111-002700
V01-AEM01-107-276000
V02-ATM02-088-276910
V02-AEM01-043-257100
V02-ATM05-028-749140
V03-AEM03-010-224300
V03-AEM01-041-224100
V02-AAS09-012-004400
V03-ASW03-018-228200
V02-ASW02-037-195420
V01-AFD07-021-534050
V03-AWT01-106-598100
V02-ASW03-116-742250
V02-AMF09-056-742250
V02-AEM03-076-237170
V02-AFD01-010-237160
V03-AFD07-003-569100
V03-ASW01-029-569100
V03-AAS11-018-003700
V02-AAS14-012-002600
V02-AST01-039-720060
V03-ASW03-186-745510
V02-AAS16-005-745530
V03-ASW06-088-569100
V03-ASW06-084-569100
V03-ASW06-087-569100
V03-ASW06-089-569100
V03-ASW04-116-742100
V03-ASW04-108-742100
V01-ATM02-070-008500
V03-ATC03-006-211200
V03-AFD03-049-578000
V03-ASW06-127-788500
V02-AAS16-010-725100
V03-ASW04-098-725100
V02-AFD07-002-569100
V01-ASW04-192-720220
V03-AFD04-030-285100
V03-ATM02-097-749140
V01-ASW03-166-739850
V01-ASW01-048-722200
V02-ASW01-098-742350
V01-ASW04-158-749210
V03-AST03-001-000100

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

V02-AST04-027-733900
V03-AST04-026-733030
V03-AST01-050-721010
V02-AAS19-015-002500
V02-ASW07-076-741400
V02-ASW07-075-741400
V01-ASW07-074-741400
V02-AFD03-045-536600
V01-ASW02-014-741900
V03-ASW03-093-741900
V03-ASW03-097-741900
V03-AAS14-015-611020
V01-ATM02-082-574000
V01-AEM01-044-250180
V01-ASW02-016-716130
V03-AMF09-008-553150
V02-ASW02-160-724140
V03-ASW02-166-724140
V03-AEM01-119-722030
V01-ATC02-015-211300
V01-AST04-011-720090
V03-AWT01-116-215600
V01-ASW02-061-574000
V01-AFD07-025-569100
V02-AWT01-144-739800
V01-ASL03-015-101100
V01-ASL02-012-101100
V01-ASW02-218-199420
V01-ASW02-211-199420
V02-ASW02-208-724140
V02-ASW02-036-724140
V02-AWT05-096-810500
V03-AWT02-009-003800
V03-AAS10-030-003800
V01-AFD04-037-571000
V03-AFD03-023-534200
V02-ASW04-141-742860
V03-AWT03-026-740010
V03-ASW06-047-556200
V03-ASW06-080-569100
V02-ASW04-184-746700
V01-ATM02-063-105200
V01-ASW03-146-759100
V03-AAS31-005-003700
V03-ASW04-183-746700
V03-ASW04-111-742100
V01-ASW04-157-749210
V03-ASW04-112-742100
V01-ATC01-073-008500
V03-ASW01-093-742200
V03-ASW03-176-742100
V01-ASW04-168-742200
V03-ATM10-023-661010
V01-ATC03-015-553160
V02-ASW03-075-724180
V01-ATC02-016-211300
V03-AEM03-038-732010
V01-AEM03-039-732030
V03-AST04-023-732030
V02-ASW01-140-746800
V01-AST04-010-720090
V03-AFD08-031-553160

744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805

V01-AAS20-010-002800
V03-AAS19-005-002700
V02-AFD08-004-250400
V02-AEM01-047-251100
V03-ASW04-181-250400
V03-ATM02-093-250180
V03-ASW01-019-259280
V01-ASW02-132-741900
V02-ASW02-011-731900
V01-ASW01-020-271100
V03-AAS14-009-002700
V03-AEM04-087-810200
V03-AFD03-059-732900
V01-AFD02-003-890000
V01-AMF04-018-514130
V03-AWT02-007-725400
V02-AEM03-048-739850
V03-APD01-016-724820
V02-ASW03-092-741600
V01-ATM03-008-720010
V03-ATC01-039-750050
V03-AEM03-051-741640
V01-ASW01-137-746700
V02-ATC01-128-211510
V01-ASW02-017-724140
V02-ASL04-001-101100
V01-ASL06-011-101100
V01-ATM03-007-285150
V03-ATM07-002-720100
V03-APD01-061-742210
V03-APD01-062-742210
V03-AST03-010-276910
V03-ATC01-082-784010
V01-ATC01-091-544130
V02-ATC01-085-751110
V03-ASW01-052-725150
V02-ASW04-073-721010
V03-APD01-057-746700
V02-AST01-027-199420
V03-AWT01-113-199140
V03-AWT01-129-199180
V03-ASW06-124-770400
V02-ATC01-078-740450
V03-AFD03-065-127500
V02-AEM03-045-731500
V01-AEM01-084-725200
V02-AFD08-032-229100
V02-ATC01-151-259300
V02-ATC03-016-569100
V01-AST04-003-750100
V02-ATC01-146-754100
V03-AFD02-035-720140
V03-AMF09-099-810750
V03-ATC01-093-724170
V03-AFS01-028-711120
V03-ATC02-029-700200
V02-ASW04-167-779010
V03-AAS14-006-700200
V01-ASW02-024-700200
V01-ASW03-158-724010
V02-AST03-005-005700
V02-ATC01-141-006600

806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

V03-ASW02-051-224300
V01-ATC01-115-259300
V03-ASW04-067-720120
V03-ATM01-045-700200
V02-AEM01-082-733500
V02-ATC02-039-733060
V02-AEM03-101-733400
V02-AEM05-049-733450
V01-ASW07-065-720190
V03-ASW07-120-720190
V03-ASW07-053-720190
V02-ASW07-064-720190
V01-ATC01-114-788500
V03-ATC01-113-815000
V03-ATC01-123-815000
V01-ASW02-174-724140
V03-ATC01-140-006600
V03-ASW04-072-720160
V02-ASW07-052-720190
V03-AMF09-010-571000
V03-ASW06-079-569100
V03-ATC01-044-742450
V03-ATC01-138-006600
V02-ASW03-123-742860
V02-APD01-017-749210
V02-ASW01-088-742140
V01-AMF07-067-544100
V03-ATM10-002-512140
V02-AMF09-029-720220
V01-ASW04-166-750060
V01-ASW04-165-749240
V03-ASW02-071-717110
V01-ATM03-009-724190
V02-AEM03-047-739800
V03-AEM01-097-739800
V03-AMF02-010-780550
V03-AFD03-050-614010
V03-ASW01-037-700150
V02-ASW02-224-740010
V03-AFS01-024-578000
V03-AFD01-033-251150
V03-ATC01-012-222200
V03-ASW06-093-569100
V03-ASW06-094-569100
V03-ASW06-014-121500
V03-ASW02-187-740500
V03-AWT01-005-121490
V03-AST01-008-121490
V03-ASW06-066-569100
V03-ASW01-178-741900
V03-AST04-018-724210
V02-AST04-019-724210
V03-AST04-017-724210
V02-ASW01-050-724210
V02-AWT01-143-720130
V01-ASW04-055-598100
V03-ASW04-018-003700
V03-AFD02-041-778010
V01-AAS24-009-001500
V03-ASW05-007-616010
V01-ASW03-143-749210
V03-ASW03-103-742140

868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929

V03-AMF11-004-005360
V03-AMF11-027-511100
V02-AST04-029-734000
V03-AEM05-051-734000
V01-AST04-008-750060
V03-AWT05-063-005328
V03-AMF08-001-005328
V01-ATC01-117-681150
V03-AAS28-014-003700
V02-ASW03-008-199100
V01-AFD08-007-229100
V02-ASW03-015-225180
V01-AFD01-025-229150
V03-AFD01-005-225100
V03-AFD01-028-251100
V03-AFD01-029-251100
V03-AFD08-026-229160
V01-AFD08-009-229130
V03-AFD08-011-252160
V02-ATM02-057-229100
V03-ATM02-011-224140
V03-AEM03-077-229180
V02-AEM03-085-237100
V01-AEM01-058-229150
V02-AFD01-035-251100
V03-ASW03-019-259100
V02-ASW04-050-259100
V03-AWT05-048-681010
V02-ASW02-003-722060
V03-ASW02-147-746700
V02-ASW01-138-746700
V03-ASW06-038-556200
V02-ASW06-061-569100
V02-AMF09-004-285130
V03-AMF08-011-285130
V01-ASW07-125-285100
V02-ASW01-155-742100
V03-ASW04-138-742820
V02-ASW01-168-746600
V02-AST04-051-722200
V03-ASW01-128-746400
V01-ASW07-032-740300
V02-AFD01-020-237150
V01-ATM02-078-274000
V02-ATC03-008-211500
V03-ATC01-130-700120
V02-ATC01-025-700120
V03-ASW02-194-700100
V03-ATC01-134-700120
V03-AFD06-003-211500
V03-AFD02-042-613050
V03-ATC01-127-211500
V02-ATC01-126-211500
V01-AMF09-065-813100
V02-ASW03-165-731010
V03-AEM01-054-731050
V01-ASW03-079-731050
V03-ASW02-185-724140
V02-AEM01-053-759100
V01-ASW02-044-199100
V02-ASW02-009-759100
V02-ASW02-007-724140

930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

V02-AEM03-037-731400
V01-ASW03-080-731400
V01-ATM03-002-739800
V03-ASW06-095-569100
V03-ACP05-003-120200
V03-ACP05-005-120200
V01-ASW04-198-741900
V03-AEM01-056-569100
V03-AFD06-033-569100
V01-ASW04-197-742140
V02-ASW04-053-285170
V03-AST04-046-228100
V03-AEM03-071-285170
V03-AFD08-006-228100
V03-AEM03-123-721000
V03-ASW03-069-724150
V03-APD01-020-720060
V02-ASW02-121-724140
V01-ASW04-199-741950
V01-ASW04-104-741950
V03-ASW03-013-225120
V03-ASW01-107-743340
V03-AMF10-013-005356
V03-AMF11-013-005356
V03-ATC02-018-225100
V02-AMF11-020-005394
V03-AMF11-021-005396
V02-ASW06-128-005396
V03-AMF08-006-225200
V01-AFD01-016-225200
V03-ATC01-069-725100
V01-ASW02-130-740350
V03-ASW04-135-742260
V03-ATC01-122-732800
V02-ASW01-143-749210
V03-ASW04-019-003700
V02-AAS09-016-004400
V02-AEM04-029-635020
V03-AAS05-002-004400
V03-AMF01-007-779050
V01-AMF01-006-779040
V03-AEM01-062-725100
V02-ASW02-125-725100
V03-AMF11-006-005340
V03-AMF10-006-005340
V02-ASW01-070-740350
V03-AST04-025-732500
V01-ASW01-066-740300
V01-ASW02-020-732900
V03-ASW06-098-569100
V03-ASW06-097-569100
V03-AFD03-051-641010
V02-ASW02-049-199420
V02-ASW04-196-742140
V03-ASW07-088-742140
V01-ASW07-087-742140
V03-AEM05-111-880420
V03-AAS20-007-002600
V01-AFD07-012-276000
V03-AFD07-026-276000
V02-ATM02-055-257160
V03-ATC01-032-257160

992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053

V02-AEM01-063-276000
V02-ATM02-073-275000
V01-ATM02-058-276920
V03-ASW04-203-746700
V02-ATC01-038-746700
V03-ASW04-001-001800
V03-ASW02-056-228400
V01-AEM01-137-193300
V02-AEM01-060-193300
V02-AEM01-061-199180
V01-ASW02-042-199100
V01-ASW04-029-195420
V01-ASW04-033-197100
V02-ATM02-033-749140
V01-ASW02-030-700200
V03-ATC01-022-700150
V01-AEM01-110-259280
V02-AAS34-004-259280
V02-ASW02-104-724140
V01-ASW01-073-740450
V02-ATC01-079-740450
V02-ASW02-178-724140
V01-AEM03-018-700250
V03-ASW02-163-724140
V03-ATM02-126-721010
V02-ATM02-053-721010
V02-ASW06-041-556200
V02-ASW06-039-556200
V01-ASW04-031-195420
V02-ATM02-127-721010
V02-AEM05-003-006100
V02-AMF09-001-006100
V03-AAS21-009-003700
V02-AAS21-010-003700
V02-ASW02-245-717110
V03-AAS25-001-002350
V03-ASW01-055-732100
V03-AST04-024-732100
V01-ATM02-100-746610
V01-AEM01-105-732100
V03-ATM02-084-553150
V01-ASW03-023-598100
V03-AEM03-068-598100
V02-ATC01-045-598100
V01-ASW03-045-724010
V01-ASW03-042-722240
V03-ASL12-001-107100
V02-AAS34-003-004100
V03-AFD04-027-721010
V03-ASW06-034-556200
V01-AEM01-126-251130
V02-AEM01-077-229100
V02-AAS30-004-001100
V03-AWT01-120-720140
V02-AAS28-012-001200
V02-ATM10-006-623050
V02-ATC03-030-759100
V02-ATC01-061-759100
V01-ASW02-196-711130
V03-ASW03-012-224200
V03-AEM03-058-107400
V03-AEM01-122-107400

1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

V01-ATM07-005-009000
V02-ASW06-036-556200
V02-ASW06-078-569100
V01-ASW02-102-724140
V03-ASW02-052-224300
V01-ASW04-102-741900
V03-ASW06-111-712160
V02-ATC01-030-257100
V01-AFD01-022-275000
V01-AST04-038-732900
V02-ASW03-124-742860
V03-AFD04-036-571000
V01-AWT01-088-750050
V01-ATM02-081-571000
V03-ASW03-073-724170
V03-ASW04-176-749210
V01-ASW05-060-739850
V01-ASW03-001-009000
V03-AFD08-017-251150
V02-ASW02-169-724140
V01-ASW03-160-724150
V01-AEM03-122-741700
V01-ASW02-080-722060
V03-ASW03-161-724150
V01-ATM02-085-514190
V02-AEM05-096-810700
V03-ASW05-053-621010
V01-AAS30-002-534130
V02-AFD07-020-552750
V03-ATC01-077-739800
V02-AAS19-007-001200
V02-ATM02-067-120350
V03-AFD01-003-237160
V03-AEM01-076-237160
V01-ASW03-027-700200
V03-ATM02-045-717110
V01-ASW04-103-741910
V02-ASW06-075-569100
V03-AEM01-072-720140
V02-ASW01-038-556580
V03-ASW03-026-700200
V02-AFD03-021-534100
V03-AAS30-005-120200
V01-ATM02-062-257150
V01-AEM01-127-229160
V01-AFD07-015-276000
V01-AFD08-014-276000
V01-ATM02-076-275000
V02-ASW03-021-553150
V01-ASW04-054-571000
V02-AFD01-015-276000
V01-AFD07-004-276000
V03-AEM01-078-553160
V02-ASW06-018-147500
V03-AFD04-033-770300
V03-ASW06-042-556200
V03-ASW06-096-569100
V03-ASW06-045-556200
V01-ASW02-229-742150
V02-ASW06-073-569100
V02-ASW06-074-569100
V03-ASW04-180-742200

1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

V03-ASW06-086-569100
V02-ASW02-213-197300
V03-ASW02-182-724140
V01-ASW02-204-724140
V03-ASW02-103-724140
V02-AEM01-069-749140
V03-AFD04-032-749140
V03-AFD04-011-003700
V03-AAS20-016-002700
V03-AAS18-004-002700
V03-AAS14-002-002700
V03-ATM10-041-623010
V02-AST01-016-195110
V02-AST01-053-722050
V02-ASW01-165-746100
V03-AEM01-130-712150
V02-AFD02-044-555010
V02-ATM02-079-256140
V03-AMF06-071-784080
V01-ATC01-015-567000
V01-AFD08-012-275000
V02-ASW03-091-741580
V03-AEM04-060-810650
V03-ATM10-038-810900
V03-ASW02-170-724140
V03-APD01-054-285100
V03-ASW01-173-745530
V01-AEM04-093-003200
V01-AAS20-013-003200
V03-AEM04-022-631020
V02-AEM01-094-561000
V01-ASW01-170-746400
V03-ASW01-087-742140
V03-AWT02-011-010250
V03-AMF06-005-010250
V02-AEM01-085-739010
V02-AWT01-072-739010
V03-AEM01-070-741900
V01-ASW03-039-721010
V03-ASW04-020-003700
V02-AFD08-037-276920
V01-AEM01-099-720140
V02-ASW02-231-001800
V01-ASW03-156-721010
V03-ASW03-061-724140
V03-ASW02-018-724140
V02-ASW02-242-717110
V02-ASW02-013-720150
V03-ASW04-068-720150
V03-AEM03-021-720150
V03-ASW04-069-720150
V03-AEM01-074-716130
V03-ASW02-073-720150
V02-ATM02-080-716130
V03-AWT03-017-661040
V01-ATC01-131-700120
V03-ASW01-046-720060
V01-AFD09-001-275000
V03-AFD09-004-107200
V03-AWT01-133-193340
V03-ASW02-111-724140
V03-ATC01-095-711130

1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239

V03-ASW06-046-556200
V02-ASW02-040-198130
V03-ATM02-010-197310
V01-AST04-006-759100
V03-AFD04-034-113600
V02-AFD03-009-113600
V01-AST01-073-195420
V01-ASW02-201-724140
V03-AST01-025-197140
V03-AST01-024-197140
V02-AWT01-137-195260
V03-ASW06-092-569100
V01-AFD01-034-251100
V02-ASW02-230-001800
V02-ASW02-179-199420
V02-ASW02-095-724140
V03-ASW01-134-746700
V02-ASW04-154-746700
V01-ASL03-020-101300
V01-ASL02-018-101300
V02-AFD07-009-569100
V03-ATC01-040-733550
V03-AFD03-054-681010
V03-AMF10-004-005360
V01-ASW02-155-700100
V03-ASW03-024-700240
V02-ASW03-038-721010
V02-ASW02-055-228400
V02-ASW02-094-724140
V02-ASW02-172-724140
V02-AEM04-035-661020
V03-ASW06-067-569100
V03-ASW06-070-569100
V03-ASW03-118-742260
V02-ASW03-117-742260
V01-ASW04-194-742260
V02-ATM02-024-724120
V03-AEM03-110-815000
V02-ASW03-159-724140
V02-ASW02-099-724140
V02-ASW02-065-700100
V02-ASW02-006-724140
V02-ASW02-175-724140
V01-ASW02-167-724140
V01-AFD07-007-514190
V03-ASW01-179-743200
V03-ATM05-055-004400
V03-AAS22-022-724130
V02-ASW02-206-724140
V03-ASW01-123-746100
V03-ASW03-120-742450
V01-ASW02-047-199420
V02-ASW02-235-742150
V03-ASW02-001-224300
V02-AEM04-023-631030
V03-ATM10-014-631030
V03-AFD03-017-512150
V03-ATC03-009-228100
V03-ASW06-049-556200
V03-ASW06-050-556200
V02-ASW06-083-569100
V03-ASW06-082-569100

1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301

V03-ASW06-077-569100
V03-ASW06-076-569100
V01-ASW01-008-101300
V01-ATM02-095-732900
V01-ASW01-056-732400
V03-AFD04-029-743450
V03-ASW03-048-724140
V02-ASW04-065-700220
V01-ATM07-006-009000
V03-ASW06-121-743390
V03-ASW04-148-743390
V01-AEM01-093-224100
V03-AEM01-089-743100
V01-ASW03-175-743100
V03-ASW03-125-743100
V03-ATM01-056-743100
V02-AEM01-116-198100
V03-AAS19-010-002400
V03-ASW03-162-724150
V03-ATM05-062-743100
V02-AEM03-131-259300
V03-ASW03-145-749210
V03-ASW03-172-742100
V03-AST04-050-215600
V01-AEM03-007-215600
V01-AEM03-129-215600
V02-ASW04-106-742100
V03-AEM01-120-732080
V03-AMF09-043-732750
V03-AFD03-058-732750
V02-AEM03-041-732750
V01-ASW04-187-742200
V02-ASW05-023-634010
V02-AEM04-027-634010
V02-ATM02-091-684010
V01-AEM01-135-746600
V01-ASW07-112-746610
V02-ASW04-134-742260
V01-AAS21-002-001300
V02-ASW02-239-746800
V01-ASW02-145-746700
V02-ASW02-140-742370
V03-AEM03-083-784010
V03-AFD03-012-128500
V02-ATM02-019-285140
V02-AEM03-115-724820
V02-ATC03-005-211100
V01-ASW04-209-741900
V03-ATM10-025-684020
V03-ATC02-041-199100
V02-ATC01-048-534170
V03-AMF07-061-534170
V03-ASW07-017-534170
V01-ASW01-172-742100
V03-AST04-031-739800
V01-ASW01-154-740350
V03-ATC02-020-271100
V03-ATC01-050-720070
V01-ATC01-004-271100
V03-ATC01-003-271100
V03-ATC01-143-006600
V03-ASW04-159-749210

1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363

V03-ASW02-146-746700
V01-AST04-039-731300
V03-ASW04-094-724140
V03-ASW05-041-784080
V01-ASW02-015-717110
V02-ASW02-137-742150
V03-AAS26-002-001600
V03-AFS01-023-571150
V03-AST01-032-571150
V01-AST04-028-739030
V03-ATM05-050-003700
V03-AAS19-013-002400
V03-AMF06-055-010300
V02-ATC01-013-256170
V03-AFD08-027-256100
V03-ASW02-215-722050
V03-AWT01-060-731010
V03-AMF09-067-840300
V02-ASW03-133-742160
V01-AMF09-039-731050
V02-ASW03-113-742160
V01-ASW03-114-742160
V01-ASW03-111-742160
V03-AST04-001-750100
V03-AST04-002-750100
V03-AST04-004-752100
V03-AEM03-054-751110
V03-AEM03-036-732030
V01-AFD09-002-275000
V02-ATM02-015-275000
V01-ATM02-037-741310
V02-ASW01-074-741310
V03-AWT01-073-739030
V03-AEM01-079-739030
V03-ASW03-107-742140
V02-ASW04-207-742510
V03-AEM03-109-749210
V01-ASW02-105-121900
V01-ASW04-201-741950
V01-AST04-009-720130
V01-ATC01-089-733550
V03-AMF10-001-005312
V01-AMF07-065-556300
V02-ASW01-039-556300
V03-ASW05-048-870400
V01-AST02-070-107500
V02-ATM02-083-771010
V03-AFS01-062-567050
V02-AFD07-024-560100
V03-AAS10-008-224200
V03-AAS20-011-002600
V03-AAS20-004-002600
V03-AAS20-003-002600
V03-ATM05-024-700100
V02-AAS20-014-002600
V03-ASW04-063-700200
V03-ATC02-023-534170
V02-ASW02-191-534170
V03-ATM10-034-774030
V03-ASW08-121-830200
V02-ASW04-156-746700
V02-ASW04-155-746700

1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

V02-ASW03-089-740350
V03-AWT01-025-231180
V02-ATM02-046-231180
V02-ASW02-076-724140
V02-ATM03-006-285170
V03-AFD03-048-556570
V03-AFD03-047-551100
V02-ASW06-090-569100
V01-AFD03-044-536550

DESCRIPTION
(ANCHOR MAKE) SWITCH / SOCKET/ PIANO SWITCH
(B) L - FINNED TUBES
(B) SPRING HANGERS AND SUPPORTS
(C) CRIMPED FINNED TUBES
AKZONOBAL PAINTS AND COATING
BEARING PIN (HARDENED)
BLOWER UNIT ASSY. (AXIAL FLOW FAN)
BORIC CROMIC ACID POWDER
BRASS TUBES (A) PLAIN TUBES
CLOSING SPRINGS
COAL HANDLING SYSTEM
COMPONENTS OF PRESS BOARE ( GASKET) (METALLIC)
CUPRO NICKLE (A) PLAIN TUBES
DAMPING PAD/ GROMMET
DENSIFIED LAMINATED WOOD (SAGGING BLOCK)
FINISHED MACHINED COMPONENTS (BRASS PLATES FOR COOLERS)
FINNED C. S. TUBE (LOW INTEGRAL)
FIXING COMB
FLANGE FOR SPL. B.G.(5022171,5022165), SHACKLE-5050562, COUPLING LOWER-5062987
FLOAT VALVE
HEMI HEAD
INDUSTRIAL CHEMICAL (SODIUM NITRATE)
MERCURY IN STEEL THERMOMETER
MICA GLASS TAPE
MONOGRAM/NAME PLATE
NITROGEN GAS
'O' RING/ SEALING RING
PORCELAIN INSULATOR / CERAMIC PLATE
POWER CABLES 6.6/6.0 KV
RUBBER EXPANSION JOINT
RUBBER LINING
SEAMLESS A. S. TUBES
SEAMLESS S. S. TUBES (DUPLEX)
SPHERICAL WASHER
TRANSDUCERS
VACUUM PUMP AND / OR PRIMING PUMP
WELDED SS TUBES - STRAIGHT & 'U' BEND
WOOL FELT
(ASSY) SHAFT/ INTERLOCK SHAFT/ INTERPHASE SHAFT/ ARM LEVER/ MECHANISM SHAFT
(B) HOLLOW TAPS
(NYLON/ BAKELITE/ PLASTIC COMPONENTS) SCREWS, NUT, ROD, CENTERING RING, PB KNOB, HANDLE, BARRIER SUPPORT
(RUBBER) BEEDING/ BACK COVER GASKET
(RUBBER) BUFFER/ RING/ WINDOW GUIDE/ EPDM SHROUD/ PACKER/ PROFILE/ GROMMATE/ GASKET/ WASHER/ SEAL
(SMC) SHEET & COMPONENTS & ASSEMBLY
(TEFLON/PTEE) WASHER/ SCREW/ STUD
(VM36) HOUSE/ TRUCK/ INSTRUMENT PANEL/ INTERLOCK ITEM
0.08X1000 MM BIS-A-EPOXY BONDED POLYESTER FILM BACKED MICA PAPER SHEET AND TAPE
0.13X25 FOAMED POLYPROPYLENE TAPE
1" GUN METAL VALVE
145 KV CB ASSY
145 KV GIS DUMMY FLANGE, END FLANGE, DISHED END, SUPPORT PLUG, LEVER HOUSING, TOP COVER
145 KV GIS ENCLOSURE, CORE SUPPORT ASSEMBLEY
2" GUN METAL VALVE
2.4TKX1000 POLYAMIDE V LIES FLEECE
25 KV AC EMU TRANSORMER
4 FINGER INTERLOCK ASSY, 6 FINGER INTERL;OCK ASSY, OTHER SUB ASSEMBLIES
4 POLE AC CONTACTOR
AC / DC EMU
ACC, RATCHET, BRAKE SHAFT INTERLOCK
ACCESSORIES OF GAS BRAZING /SALDERING (NOZZLES,TORCHES, REGULATOR,SOLDERING EQP
ACETYLENE GAS

ACID RAMMING MASS


ACITEK-707/ GICTANE-70
ACITEK-850/ GICTANE-85/ACITECK-707/GICTANE 70
ACRYLIC PERSPAX SHEET
ACRYLIC(PERSPEX)SHEET/MOULDING
ACSR/AASR CONDUCTOR
ACTIVATED ALUMINA
ACTIVATED CARBON POWDER (PURE)
ACTUATOR / GEAR BOX
ACTUATOR/ACTUATOR WITH GEAR BOX ONLY
ADALDITE / HARDNER
ADHESIVE GLASS FABRIC TAPE
ADHESIVE LABEL/ SELF ADHESIVE LABELS
ADHESIVE LABELS / STICKERS
AGROMAX BRIGHT SILVER SALT / SILVER NIX BRIGHT SILVER SALT
AIR CONDITIONERS
AIR CONNECTION FITTINGS, PIPE FITTINGS
AIR CONNECTION ITEMS FOR TRACTION
AIR DRYER
AIR FILTER / AIR CLEANERS SILENCER / NOSE REDUCER/SILICA GEL BREATHER / Y-STRAINER
AIR FILTERATION SYSTEM
AIR GAP MONITORING EQPT.& CONDITION MONITORING EQPT.
AIR GUIDE ASSY/ AIR INLET GUIDE COVER DISC/ FAN DISC/ BLOWER DISC/ COVER/ EXT-INT FAN, BLOWER/ FAN ASSY. (DE/ND
AIR GUN METAL VLAVE
AIR PRESSURE SWITCH (DEMU)
AIRCELL
AL BRONZE CONTACT BRACKET (MOTOR & TAP)
ALARM SCHEME / ANNUNCIATORS
ALKYD VINYL BONDED /SHELLAS MOULDING MICANITE SHEET
ALKYD VINYL RESIN RE3440/SK9602/ SI7704
ALL BITUMEN GRADES BITUMEN EMULSION
ALL COMPONENTS OF AL. CASTING
ALL INSULATING RESINS
ALL MYCALEX ITEMS-INSULATING ROD PIN, BH ARM SUPPORT PIN
ALL SPRINGS EXCEPT CLOSING SPRING
ALLOY STEEL - LOOP PIPE /CRITICAL
ALLOY STEEL BAR (FOR TURBINE BLADES)
ALUFIX-M / ALZINCATE-M
ALUMINIUM FOIL TREATED
ALUMINIUM "V" BLOCK (FINISHED)
ALUMINIUM BARS / FLATS / SHEETS / PIPES
ALUMINIUM TAGS, IDENTIFICATION TAGS
ALUMINIUM TAPE ROLL
ALUMINIUM TUBES (RAW MTL.)
AMMETER SHUNTS (LOAD & BATTERY)
AMMETER/VOLTMETER/KVAH/KVA RH METERS/WATTMETER/FREQ- POWER LIMIT METER
AMMETER/VOLTMETER/KVAH/KVA RH METERS/WATTMETER/FREQ- AMMETER & CTS,VOLTMETER,KW METER,KVAR METER, A
ANALYSER
ANION/CATION RESION FILTER MEDIA/GRAVEL & SAND
ANNEALING NORMALISING AND STRESS RELIEVING
ANNEALING, BRIGHT DIPPING AND PRESSING TO SHAPE OF COMPOLE AND MAIN COILS FOR TRACTION M/C
ANODISED AL LABELS/PLATES
ANODISED LABEL
ANODISED LABEL/PLATES(MONOGRAM NAME/RATING/D IAGRAM ETC.
ANQDISED LABEL / PLATES (MONOGRAM / NAME/NAME/RATING/DIAGRAM
ANTIMONY LUMPS
ANTIPIT NO-A/ ANTIPIT NO.1
ARALDITE / HARDNER
ARC BOX ASSY. (ASBESTOS) FOR FSDB CONTACTOR
ARCING CONTACT, SWITCHING CONTACT, FIXED CONTACT, MOVING CONTACT FOR 145 KV GIS
ARCING COPPER CONTACT
ARGONIX HARD SILVER SALT / SILVALUME SILVER SALT

ARM, SPIDER, ASSEMBLY, COMM. SPIDER ASSEMBLY


AS / HT / PLATES
AS/HT PLATE
AS/HT PLATE (INDIGENIOUS)
AS/HT PLATE } COVERED UNDER MOU
ASBESTOS CLOTH NP 2030215051
ASBESTOS FLUFF
ASBESTOS MILL BOARD
ASBESTOS MILL BOARDS, ASBESTOS ITEMS, COMPRESSED ASBESTOS SHEET
ASSEMBLED & TESTED PCB'S (ABB)
ASSEMBLED & TESTED PCB'S (PLANT)
AUSTENIC STAINLESS STEEL STRIP
AUX CONTACTORS , AUX. CONTACTS,VARISTOR,MCB,INDICATOR,HOUSY & ACCESSORIES
AUX RELAY FOR DIFFERENTIAL CURRENT RELAY (CBR) 1000 A
AUX. FUSE
AUX. SWITCH ASSY (WITH COVER)
AUX. SWITCHES (GIS & PMVN)
AUX. TERMINAL BOX CASTING & COVER
AUXILIARY GENERATOR /PMG
AUXILIARY M/C AG3101 MF & CP COIL SET
AUXILLARY ALTERNATOR
AVIATION LIGHT
AXLE BEARING
AXLE GENERATOR TACHO GENERATOR
AXLE LUBRICATOR
B Q PLATES
B.L.BOX,DRIVER CONTROL SWITCH BOX
B.O.COILS WITH CONTACT BRACKET (MOTOR, CRANKING, TAP-2T, MOTOR-10T, 6T, 12T), TERMINAL CLAMP
B/B PROTECTION PANEL
BABITTING & FINISH MACHINING
BAKELITE CAMS, PISTON INDULATOR
BANDING WIRE
BARBED WIRE,CHAIN LINKS, BRC FABRIC
BASES OXIDES & OTHER INORGANIC COMPOUND & DG CAUSTIC SODA
BATTERY (LEAD ACID)
BATTERY (NI-CD)
BATTERY AMMETER
BATTERY CHARGER/ POWER PACK
BEARING ASSEMBLY DIN STANDARD SIZE 28 AND ABOVE
BEARING ASSY DIN STANDARD UPTO SIZE 22
BEARING BUSH 5044272, 5065185, 5048989, PHOSPHER BRONZE
BEARING CARRIER MACHINING
BEARING LINER/THRUST AND GUIDE BEARING PADS (FOR MAIN TURBINES)
BEARINGS BALL/ROLLER/NEEDLE
BEARINGS-OEM
BEECH WOOD TANGENTIAL RING (INDEGENOUS MATERIAL)
BELLEVELLI WASHER
BELLEVELLI WASHER(IMPORTED)
BENDING
BENDING & TWISTING MACHINE INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
BERRILUM COPPER SPRING
BEVEL GEAR 5200594, 5200600
BF3 MONO-ETHYLAMINE COMPLEX LAPOX K86/HT973
BHMI,MI,SGI CASTINGS
BI METALLIC STRIP
BLADE ACCESSORIES - LACING WIRE /ROD SHROUD STRIP, CAULKING PIECE UNDERSTRAP, R
BLIND RIVET NUT TOOLS FOR AUX. CONVERTOR
BLOCK( PHENOLIC LAMINATED PAPER)
BLOCKING DIODE ASSY. FOR DEMU
BLOCKING DIODE FOR WAG7 LOCO
BLOCKING DIODES (DEMU)
BLOCKING/BRIDGE RECTIFIER

BLOWER ASSY. (DEMU)


BLOWER MOTOR (OIL RIG)
BORE GRINDING OF PINION
BORIC ACID
BOTH SIDE SILICON COATED POLYESTER RELEASE FILM
BOTTOM SUPPORT PLATE (GIS)
BOWL BLIND RIVET
BQ PLATE (INDIGENIOUS)
BQ PLATES
BRACKET
BRACKET
BRAIDED WIRE SUB ASSY., POTENTIAL CONNECTION SUB ASSY., 5012770,5012801,5093325,5093326,5014337,5002512.
BRAKE INTERLOCK LEVER, RATCHET, OPERATING LEVER, PAWL LEVER, CYLINDER CAP
BRAKE LINERS
BRASCO CLEANER-835
BRASS BARS/ ROD
BRASS CLIP ASSY
BRASS END WASHER
BRAZING CABON TIPS
BREATHER For Traction
BREATHER For Transformer
BRIDGE RECTIFIER / DIODE MATRIX
BRIDGING BUSDUCT
BRIDGING CONNECTIONS 5L280158 TO 5L28021, STAR POINT CONNECTION 5049209.
BROACHING TOOLS
BRONZE ROUNDS AND OTHER SECTIONS NAVAL BRASS BARS
BRUSH HOLDER
BRUSH HOLDER SUPPORT
BURNISHING TOOLS AND SPARES
BUS TRANSFER SCHEME PANEL (NUMERICAL)
BUS TRANSFER SYSTEM
BUSDUCT
BUSH (HAND SHAFT) 5067389, DRIVE GEAR 10 TEETH 5067584, CAP NUT 5047670, SEALING FLANGE-5081540.
BUSHING 15/17.5/36 KV(WELDABLE)
BUTYLTRIPHENYL PHOSPHONIUM BROMIDE/BUTYL TRIETHYL AMONIUM CHLORIDE/GBL/IPS
C.I. PISTON RINGS
C.I. SPUN PIPES FITTING & SPECIALS
C.I.SPUN PIPES FITTINS & SPECIALS
CABLE ACCESSORIES & SURGE ARRESTER FOR GIS
CABLE BINDER
CABLE GLAND (FLP)
CABLE GLANDS FOR (LAPP MAKE) FOR AUX. CONVERTOR
CABLE LUGS, SOCKETS, THIMBLES, FERRULES ETC. - 1000A PLUG & SOCKET NYLON BODY ( THREADED & BAYONET TYPE)
CABLE LUGS, SOCKETS, THIMBLES, FERRULES ETC. - 16A-250A, 4 PIN NYLON BODY PLYG & SOCKET, 1000A PIN & SOCKET
CABLE LUGS,SOCKETS,THIMBLES,FERRULES ETC.
CABLE SHOES / LUG
CABLE TIES, CABLE MARKER
CABLES LEADS (OTHER THAN FLUNONIX)
CAGE RING
CAM DISC, CENTERING DISC, SLIDING PIECE, CONTACT ARM, BLOCKING PLATE
CAN SHAFT CONTROLLER
CAP. OIL (JARYLEC)
CARBON BLACK FOR CONDUCTING VARNISH/PAINT
CARBON BRUSH
CARBON BRUSH & RINGS
CARBON DIOXIDE GAS
CARBON STEL SHEET HOT ROLLED
CARD / ASSY. FOR PLANT ELECTRONIC
CARD BOARD TUBE
CARONA RING
CAST EPOXY RESIN BUSHING/ EPOXY ISOLATOR SHAFT (GIS)/EPOXY BARRIER (GIS)
CAST MONOGRAMME

CAST RESIN RING TYPE CT


CASTED MONOGRAM / NAME PLATE (CAST AL./ST.STEEL)
CASTED MONOGRAM / NAME PLATE(CAST AL./STAINLESS STEEL / BRASS)
CASTED MONOGRAM/NAME PLATE (CAST AL./STAINLESS STE)
CASTG OF GENEVA WHEEL 10 PITCH, UPPER/ LOWER (5251980, 5251990) & REV SW CRANK-5253431, HUB-5253480, UP
CASTING - ALLOY STEEL (5MT & ABOVE )
CASTING OF BODY / DOOR FOR BFVALVE
CASTING OF END POSITION BLOCKING
CASTING-CARBON STEEL (1MT TO 10 MT)
CAULKING WIRE / SEALING STRI P
CAUSTIC SODA FLAKES
CENTRALISED GREASING & LUBRICATION UNIT FOR POWER PLANT
CENTRIFUGAL CASTING
CERAMIC PAPER
CERAMIC SPACERS TO DRAWING 44997000060
CERROMATRIX
CHAIN PULLEY BLOCKS,PULL-LIFT,MAXPULL (TIRFER), TROLLEY
CHARTLESS TEMP RECORDER/RTR/ ELECT.TEMP.MSRG.DEVICE(30/24/12 PT.)
CHIPPING AND GRINDING
CHROMOFLEX FLEXIBLE ROD
CIRCLIPS
CIRCLIPS ALL TYPES
CIRCULAR CHASER/ DIE HEAD & ACC.
CIRCULAR CHASER/DIE HEAD & ACCESSORIES
CIRCULAR SAW CUTTER 1)4MMTHKX400X76(2)4MMTKX450X76 TEETH
CIRCULAR WIRE BRUSH FOR HEINRICH CONDUCTOR CUTTING M/C
CLAMP 5052378, LEVER 5056812, SWITCHING LEVER-5057703, LOWER COVERING-5054825.
CLASS "200" MATERIAL(GLSSSICA D, SLOTICA D)
CLEAT ASSEMBLY
CNC MACHINING OF PINIONS
COARSE SEL CONTACT CAP
COARSE SEL CONTACT SHELL-5050158, COARSE SEL ARM-5044616, COARSE SEL LOWER ARM-5060095, COARSE SEL GRA
COCKING SLIDE, WINDING UPSLIDE
COCONUT OIL FATTY ACID/CASTOR OIL/GLYCERINE
COILED SPRINGS(TENSION & COMPRESSION), PANTOGRAPH SPRINGS, KNUKLING SPRING
COLD DRAWN KEY BAR/WEDGE
COLD ROLLED NON GRAIN ORIENTED SHEET ( LOW LOSS GRADES)
COMMUTATOR ASSY.
COMPENSATORS
COMPONANT (VAPOUR SEAL,HOPPER,BAFFLES,SPLITTER & RAILING).
COMPRESSION FLANGE
COMPUTER FILES//FOLDER
CONDENSER TYPE RESIN IMPREGNATED (RIP) BUSHING
CONDUCTING POLYESTER FIBRE FLEECE
CONDUIT FOR WIRING
CONNECTION LUG, BEARING BUSH
CONNECTORS FOR CONTROL WIRING
CONTACT ASSEMBLY WITH TUNGSTEN TIP BRAZED, SILVER CADMIUM OXIDE
CONTACT BLOCK
CONTACT BOLTS 5047106, 5053960, 5056932, 5047640, 5054381.
CONTACT BUTTON
CONTACT CARRIER (PRSG),FINGER SUPRT,HIGE BRKT,SPRING LOCATION PLATE,BENZO COUP
CONTACT PLATE
CONTACT PLATE (POWDER COATED) 5046942,5050535, 5047412, CLAMPING BOW-5550643
CONTACT PRESSURE MEASURING DEVICE, JAW CONTCT PRESSURE MEASURING MACHINE
CONTACT SHOE
CONTACT STEB METAL
CONTACT TO DRG (5049031,5049018)
CONTACTOR FOR WAG7 LOCO
CONTAINER, CONTAINER TYPE ELECTRICAL CREW ROOM, CONTAINER TYPE STORE ROOM, CONTAINER TYPE MECHANICAL
CONTROL PANELS (ASSEMBLED & TESTED)
CONTROL SWITCH/LIMIT SWITCH/COUNTERS-PROGRAM SWITCH OPERATORS AND ITS COMPONENTS FOR DRILLER CONSO

CONTROL SWITCH/LIMIT SWITCH/COUNTERS-PROGRAM SWITCHES(IMPORTED) FOR GEN/FIELD PANELS FOR OIL RIGS
CONTROL/ SELECTOR SWITCHES (PVTI / PVTB)
CONTROLERS / INDICATORS
CONTROLLERS
CONTROLLERS/CONTACTORS/PLUG-IN-RELAYS - PLC CONTROLLERS & ITS ACCESSORIES
CONVERTOR/ INVERTOR DUAL VOLTAGE EMUS
CONVEYOR BELT
COOLING FIN
COPPER CONDUCTOR 50 SQMM AND ABOVE
COPPER BARS/CROP BAR & CATHODES
COPPER CONTACTS 5044206, 5050865, 5050866, 5053918, 5053972, 5055712, 5060993.
COPPER FOILS
COPPER MIG WIRE
COPPER PHOSPHOROUS
COPPER PIPE
COPPER POLE HEAD
COPPER SHEET
COPPER STRIP
COPPER TERMINAL / LUG
COPPER WIRE BARS
CORE FLUX TEST TRFR/AC&DC HVTEST KIT/RECTIFORMER & IMPEDANCE MEASRMENT/IND HTG.
CORE PLATE VARNISH
CORONA RESISTANT COPPER
COTTON BAGS
COUNTER
COUNTER ( 5 DIGIT) ASSY.
COUNTER / TIME TOTALISERS
COUPLING
COUPLING SHAFT
COUPLING UPPER FORGING
COVER OF B.G. HOUSING, B.G. HOUSING, BEARING FLANGE, SUPPORTING PLATE, B.G. HOUSING SPL.
COVERING-5570251, INSULATING SHIM, SCREENING-5560108, NYLON WASHER-5058853, DRAIN PLUG-5401301
CR SHEET ( INSULATED)
CRANK HUB
CRANK SUPPORT
CRANK-5048913, DRIVER DOG-5052431, BOSS-5068546
CRGO STEEL LAMINATION FINISHET & STACKED
CRIMPING OF CABLE & MACHINE LEADS
CRIMPING TOOLS, CRIMPING TOOLS & ACESSORIES(INDIGENOUS)
CTC (INDIGENOUS VENDORS)
CTC (INDIGENOUS)
CUMMINS COUPLING
CUPRAMAX-AC-882/ CUPROBRITE-302
CUPRAMAX-AC-883/ CUPROBRITE-303
CURRENT STRIP 5047000, 5047020, 5047713, 5050385, 5054587, CPR WASHER-5048053, CURRENT RING-5047099.
CURRENT TRANSFORMER
CUTTING OILS, LUBE OILS, MINERAL OILS
CYANIDE NEUTRALIZER
CYLINDER SPRING, SRING, SPRING CLIP, INDICATOR,SUPPORT PLATE, LATCH BLADE
D.C.CONTACTOR, R.C.SUPPORT
D.R.ASSY
DAGLAS COPPER CONDUCTORS-RECTANGULAR CROSS SECTION
DAGLASS COPPER - ROUND CROSS SECTION
DASH POT
DASH POT/DAMPERS
DC CT
DC FIELD CIRCUIT BREAKER
DC M. CIRCUIT BREAKER
DC MEASSURING SYSTEM
DC MOTER BLOWER FOR DEMU
DEHUMIDIFIER BAG
DENDRITE ADHESIVE NP 2030215002

DENSIFIED WOOD /BOARD/MOULDED


DEOXIDATION TUBE FOR NICKEL BRASS
DE-OXIDISING(CB3)TUBE,DYCOTE(GRAPHITE WATER BASE)
DESUPERHEATER
DEVA GENERAL BEARING
DIAL TYPE THERMOMETER
DIAPHRAGM
DIAPHRAGM BAND EDM WIRE CUTTING
DIAPHRAM VALVES
DIESEL ENGINE & SPARES-CAT ENGINES FOR OIL RIGS-ENGINE SPARES/SENSORS, NEW ENGINES, OVERHAULING OF ENGIN
DIESEL ENGINE & SPARES-CUMMINS ENGINES FOR OIL RIGS-ENGINE SPARES/SENSORS,NEW ENGINES, OVERHAULING OF E
DIGITAL AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR
DIGITAL THERMOMETER
DIMMER STAT
DI-POTASSIUM HYDRO PHOSPHATE
DISC SPRING
DISC SPRING
DISCHARGE RESISTORS
DISCREPANCY SWITCH
DISTURBANCE RECORDERS
DMC COMPOUND (IMPORTED)
DMC COMPOUND (INDIGENOUS)
DMC FOUR FINGER AND SIX FINGERS, MOULDED BRACKETS
DMC MOULDED ARC BOX ASSEMBLY (NON ASBESTOS)
DOMESTIC FANS/EXHAUST FANS INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
DOOR GASKET/ FILLER STRIP/ WEATHER STRIP
DOUBLE BUSHING
DOUBLE NUT
DRAIN PLUG
DRAWING FORMATS
DRAWING OFFICE STATIONERY
DRESSING STICK
DRIVE LINK/ LINK
DRIVE SHAFT
DRIVE SHAFT 5069552, CAM WHEEL 5079847
DRIVE SHAFT FORGING
DRIVING TUBE, SQ STEEL TUBE
DU BUSHES/WASHERS
DUB BUSH
DU-BUSH
E BEAM CABLE
EARTH RETURN BRUSH
EARTHING STRIPS
EBC CONTACTOR COMPLETE WITH INTERLOCK, TRANSITION RELAY
ECC MF COIL - WINDING, INSULATION & PAINTING
ECCENTRIC
EDGE WINDING OF FILED COILS FOR TRACTION M/C.
EDGE WOUND FIELD COIL
EDM WIRE
EDM WIRE CUTTING OPERATION
EEX-P SYSTEM
ELASTIMOLD COMPONENTS
ELASTOMERIC CABLES
ELBOW ASSEMBLY 5670365, 5670366
ELCTRO MAGNATIC CLUTCHES
ELECTRIC MOTOR AND COMPONENTS
ELECTRICAL/ELECTRONIC TESTING MACHINES INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
ELECTROMAGNETIC CLUTCHES INCLUDING SPARES & ACCESSORIES.
ELECTRON BEAM CABLES
ELECTRONIC TEMP. MEASURING DEVICES (INDG.)
ELECTROPLATING STRIPPER
EM CLUTCHES INC SPARES & ACCESSORIES

EMU TRANSFORMER
ENCLOSURE (36 KV GIS)
END POSITION BLOCKING (M/CD)
END WINDING VIBRATION MONITORING EQPT.
END YOKE BOLT / TIE ROD (HVDC TYPE)
ENERGY METER (STATIC) FOR CRP
ENERGY METERS
ENGRAVING LETTERS
ENGRAVING OF LABELS
EPOXIDE PREPREG GLASS CLOTH- MEDIUM RESIN CONTENT
EPOXY BONDED MICA PAPER TAPE WITH POLYESTER BACKING
EPOXY BONDED TUBES
EPOXY BUSHING 1.1 KV
EPOXY MICA PUTTY SHEET
EPOXY NOVELIC RESIN EPN 1138 / 1180 CS / LAPOX 238
EPOXY PACKING AS PER SPECIFICATION AA22414, AA21108, BP22489
EPOXY POTTED COILS, WIRE WOUND COILS, RESET COILS
EPOXY PRE- IMPREGNATED (B-STAGE) LONGITUDINALLY ORIENTED POLYESTER FLEECE TAPE
EPOXY RESIN & HARDNER LAPOX C17/XR34/L238/C1/P101/L137/CY205/SYNPOL2080/K12/PA115/POLYAMIDE115/K112/K10
EPOXY RESIN KIT (2 PART)
EPOXY SHEETS <6MM
EPOXY TERMINAL BOARD
EPOXY TUBERS FOR AMR
EXCITOR FRAME , FLY WHEEL
FAB. & FIN. M/C STATOR PRESSING PLATES, RIM END PLATES, RIM VENTILATION PLATES & POLE END PLATES.
FAB. FAN CHAMBER (NON FERROUS)
FABRIC BAR
FABRICATED STORAGE TANKS
FAN
FEEDER CONNECTOR/ CB BUS (GIS)
FELT RING / UNIMPREGNATED FELT
FELXIBLE COUPLING-STRAIGHT,ELBOW COUPLING
FERRO BASE ELECT.RES.STEEL STRIP(AL.CR.)/60/15 NI-CR,,RESISTANCE STRIP
FERRO SILICON
FERROFORM TUBES
FERRO-MANGANESE;FERRO-MOLYBDENUM
FERTILIZERS,PESTICIDES,INSECTICIDES,BAYGON
FHP MOTORS
FIBRE GLASS OIL SUCTION PIPES & INDICATING TUBES, SPACER TUBES
FIBRE GLASS/MOULDED COMPONANT (BR GEAR CASING,GUIDE PAD STOP & V BLOCK)
FIBRE OPTIC HOT SPOT TEMP MONITORING SYSTEM
FIELD WEAKENING RESISTOR
FILLER GAUGES,LEVEL GAUGES,HEIGHT GAUGES,SLIP GAUGES,MICRO MTRS,DIAL INDICATORS,VERNIER CALIPERS & MISC
FILTER
FILTER PAPER ROLLS
FINGER ASSEMBLY (AC INTERLOCK)
FINGER ASSEMBLY A/C, M/C (ACEMU)
FINGER ASSEMBLY, INTERLOCK FINGER
FINISHED M/CD SLIDE PART
FINISHING / POLISHING M/C INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
FIRE CLAY BRICKS, POWDER, WAFER,D/SPRUE & INGATE SLEEVES/ RUNNER
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
FIRING DEVICE
FIX CONTACT (VM700)/ JAW CONTACT (VM36)
FIXED CONTACT (CENTRE), FIXED CONTACT (SIDE), BLADE & BRACKET, TOP CONTACT ASSY, BOTTOM CONTACT ASSY
FLAME PROOF JUNCTION BOX
FLAME PROOF SPACE HEATER
FLAME PROOF TERMINAL AUXILLARY BOX CASTING
FLAME PROOF TERMINAL BOX (IMP)
FLAP FOR RELAY
FLEX. SUPPORT, TERMINAL PLATE
FLEXIBLE CONNECTIONS (STRIPS)

FLEXIBLE COUPLING (CROSSET BALL CPLG)


FLEXIBLE COUPLING WELLMEN BIBY
FLEXIBLE COUPLING(FOR HORIZONTAL GENERATOR)
FLEXIBLE COUPLINGS
FLEXIBLE COUPLING-STRAIGHT, ELBOW COUPLING
FLEXIBLE HOSE
FLEXIBLE HOSE (GIS)
FLEXIBLE HOSES (METAL)
FLEXIBLE MULTI-LAYER INSULATION HAVING POLYESTER FILM WITH POLYESTER FLEECE ON BOTH SIDES
FLEXIBLE TREATED GLASS SLEEVE
FLOUNLEX CABLE FOR HS15250 & TAO-659
FLOUR SPAR
FLOW ELEMENTS / ORIFICES
FLOW INDICATOR / SWITCHES / RELAYS-LIKEBUCHHOLZ ETC.
FLOW INDICATOR /FLOW RELAY CUM SWITCHES(VISUAL FLOW INDICATOR & FLOW RELAY)
FLOW METER (ELECTRO MAGNETIC TYPE)
FOAM SHEET
FOAM STRIPS
FOL SYSTEM (OIL LUB. UNIT)
FORGED RINGS (NIMONIC-80A, NIMONIC-90, PLATE SPRING NIMONIC BARS)
FORM GRINDING WHEEL
FORMED TRACTION FIELD COILS(FLAT WDG)
FORMING & INSLN OF ARMATURE COILS, EQUILZR COILS AND COMPONENTS OF TRACTION M/S.
FORMING OF EQUALISER COILS FOR TRACTION AND AUX M/C
FOUR WAY TERMINAL BLOCK TER. MOUNTING BOARD JOINT BOX.
FRA KIT
FRM COMPONENTS LESS THAN 6.00MMTK,COIL SPOOL,SPOOL
FRM SPACER & TUBES
FRP (FIBRE REINFORCED PLASTIC)
FRP (FIBRE REINFORCED PLASTIC) GLASS FIBRE SHEET
FULLY M/CD BRG. BUSHES 5540231, 5540232, 5540233
FULLY M/CD COARSE SELECTOR CRANK-5050157, F/ M/CD COARSE SEL DRIVE SEGMENT-5050156, F / M/CD COARSE SEL
FULLY M/CD COVER PLATE / BASE PLATE
FULLY M/CD MOTOR DRIVE HOUSING AND COVER 5049890,5049891, CONTACT SCREENING-5052229,UPPER GEAR HOUSI
FULLY MACHINED B.O.COIL
FULLY MCD. ALUMNI. CYLINDER, TOP PLATE, CRANK HANDLE,CYLINDER CAP, CONTACT ARM, CRANK, CONTACT BKT, CONTA
FUSE 80 AMPS (PFD)
FUSE BASE COVER, FUSE & FUSE LINKS, FUSE PULLER, SWITCH FUSE UNIT (SIEMENS MAKE) FOR DEMU
FUSE BOARD ASSY
FUSE MONITORING UNIT
G P RELAYS, WHEEL SLIP RELAY
GAS COLLECTING DEVICE
GAS MONITORING DEVICE FOR OUT DOOR BREAKERS
GASKET / O-RING / PROFILE RUBBER / SEATING RING / SHAFT SEALING RING / SHIM.
GASKETS ( RUBBERISED COMPRESSED ASBESTOS FIBRE SHEET )
GB COPPER CONDUCTORS TO AA28103, 28104,28108,28109,28191
GEAR /PINION /WORM WHEEL
GEAR BOX
GEAR BOX (145 KV GIS)
GEAR BOX (FINISH M/C-D)
GEAR CASE ASSY.
GEAR PUMPS, SCREW PUMPS
GEARS ( SHEET METAL FERROUS ) 5047560,5048991,5048995,5048990, INNER COG PLATE, IM WHEEL, RIM
GEARS ( FROM CASTING)
GEARS / PINION / WORM & WHEEL
GEARS 5051322,5051323
GENEVA WHEEL
GENEVE WHEEL UPPER / LOWER
(12/14/16/18 PITCH) CASTING
GFOL RELAY FOR DE LOCOS
GIS & SPARES AND DATA CONCENTRATOR UPTO 33 KV.
GLASS BEADS
GLASS BRAIDED SLEEVES FLEXIBLE TREATED GLASS TUBES-ETD

GLASS CLOTH
GLASS CORD
GLASS CORDS ABB
GLASS EPOXY MOULDED SPACERS
GLASS ROVING
GLASS SLEEVE
GLASS SLEEVE (IMPORTED)
GM LOCO / ECC1 ITEMS
GM LOCO MATERIAL
GOVERNER HMC,IDLER,PRESS. GAUGE VALVE & SPARES
GOVERNOR HYDRAULIC CABINET (SERVO VALVE BASED)
GRADING RING
GRADING RING ASSY (PAPER COVERED) 5010350, 5018396,5018397, 5086531
GRAPHITE ELECTRODE GRAPHITE POWDER(STOPPIR HEAD)
GRAPHITE FINE CAS NO. 7782-42-5
GRAPHS/GRAPHIC CHARTS/RECORDING PAPERS/CASSETS
GREASE NIPPLE
GREASE SHELL CYPRINA
GREEN PLASTIC COMPOUND
GROMDOMG M/CS INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
GUIDE PLATE, CONTACT SHELL
GUIDE RING, STOPPER, GUIDE WASHER FOR 145 KV GIS
GUN CONTROL ITEMS
HAMMER DRIVEN SCREWS
HANDLING & MARKING TOOLS
HARD COKE CHARCOAL
HARD GLASS MAT SHEET
HARD WOOD BLOCK
HCR / SUPER MU METAL CORES
HEAT SHRINKABLE SLEEVE FOR 24 KV & 36 KV
HEAT SHRINKABLE TUBE FOR OTHER THAN HITACHI MOTOR
HEAT SHRINKABLE TUBING
HEAT SHRINKABLE WOVEN POLYESTER TAPE
HEAT SINK
HEAT SINK / ACCESSORIES (GENERAL PUROPOSE)
HEAT TRACING & THERMAL INSULATION
HEAT TREATED M/CD PINS BUSHES, SPACER , ROLLER, DRILL BUSH, INNER RING, NITRIDED ITEMS ETC.
HEAT TREATMENT/NITRIDING OF COMPONETS
HEATER ASSY 600/1600 OHM
HELIUM/ AGRON GAS
HEMI HEAD PRESSING
HEX BOLT / SCREW
HEX SELF LOCK NUT (PREVAILING TORQUE), SNAP LOCK
HEXNUT 1.5 PITCH (BRASS)
HIGH PH. COATED KRAFT PAPER
HIGH SILICA SAND
HIGH SPEED CIRCUIT BREAKER FOR KOLKATA METRO
HIGH TEMP EPOXY LAMINATE(ISOVOL 200)
HILLSTOF
HLX TEST EQUIPMENTS/TORQUE TRANSDUCERS
HOB CUTTER
HOLLOW TAPS
HONING TOOLS,STONES & ACCESSORIES,DRESSING STONES
HOSE CLIP
HOSE STRIPS
HOSE STRIPS & GLASS CORDS
HOSES INCLUDING ACCESSORIES
HOUSING UPPER / LOWER, DRIVE GEAR, BEARING FLANGE, PRESSURE RING.
HRC/SEMI CONDUCTOR/FUSE.LINK.FUSE FITTINGS - GENERAL PURPOSE - FUSE HOLDERS, FUSE LINKS, SWITCH FUSE UNIT
HRNGO
HSS SPLIT DIES
HYDRAULIC CYLINDER

HYDRAULIC JACK/LIFTING FRAME SYNCHRONUS JACK


HYDRAULIC TORQUE WRENCH
HYDROGEN GAS
HYDROGEN PEROXIDE PURE (30%)
IDLER GEAR (NYLON)
ILLUMINATED METERS
INDUCTION BRAZING EQPT. & ACCESSORIES
INDUSRIAL HEATER/BOLT HEATER/ANTI CONDENSATION/ SPACE HEATER
INDUSTRIAL FAN/BLOWER/EXHAUST FAN
INDUSTRIAL FANS / BLOWERS / EXHAUST FANS
INDUSTRIAL PLUG & SOCKET
INHIBITOR-11
INNER ROTOR WITH GRINDING
INSTRUMENT TRANSFORMER/CONTROL TRANSFORMER/REAC-CONTROL TRANSFORMER(IMPORTED), SCHINEIDER MAKE, P
INSTRUMENT TRANSFORMER/CONTROL TRANSFORMER/REAC-CURRENT TRANSFORMER
INSTRUMENT/BATTERIES/ CELLS, DRYFIT BATTERIES, DRY CELLS, INSTRUMENTS
INSTRUMENTS (EXPERIENCE OF MINIMUM 3 POWER PLANT PROJECTS IN PAST 3 YEARS)
INSTRUMENTS TRANSFORMERS
INSULATED CORE STUDS
INSULATING RESINS
INSULATION PUTTY
INSULATION SLEEVE (LEVAPREN TREATED)
INSULATION SLIP, RING ASSY.
INSULATION TUBES/INSULATED BOLTS/DOWEL TO AA22495.
INSULATORS & BUSHINGS
INTERNAL FAN (NTPC APPROVED VENDORS)
INTERRUPTER HOUSING
INVESTMENT CASTINGS
IRON POWDER WI 40.37
ISOLATING SEAL(SEALING WITH NOZZLE-RUBBER)
ISOLATOR TYPE EARTH SWITCH
ISOLATORS
ISOPHTALPATE VARNISH TERELENE TAPE 0.13 TK
ISOPHTHALATE VARNISHED POLYESTER FABRIC TAPE
ISOPHTHALIC ACID
ISOPROPYL ALCOHAL
ITEMS FOR LASERCUT OPERATIONS
IVT/MVR/COIL ASSY. SECONDARY
JACKING OIL PUMPS 120 MW & 236 MW
JAW CONTACT ASSY.
JUNCTION BOX, MARSHALING BOX/CC CABINET CT/CVT TANK AND SPARE ITEMS ETC.
KEMFIX-ZN-702/ SURFIX-601
KEMPASS-755/ CINTHOX-995
KEMPICKLE-711/ SURPICKLE-501
KEMSEAL-710/ SURSEAL-701
KIT ASSY 74 VOLT, 66.5 OHM RELAY (GROUND RELAY), SIGNAL RELAY, SAFETY RELAY, WHEEL SLIP RELAY & THEIR SUB ASS
KIT ASSY FOR 660 V, 500 AMP DC CONTACTOR, CRANKING / GF CONTACTOR
KLUBER GREASE FOR ABB
KRAFT PAPER
L D OIL
LAB.GLASS WARE / MISC. LAB. ITEMS (CONSUMABLE)
LABEL ENGRAVING
LABELS ANODISED (PRINTED), LEGEND PLATE
LANOLIN ANHYDROUS
LATCH EMD DESIGN
LEAD WIRE
LEAD WIRE ASSY. (ONLY FLUONLEX CABLE)
LEAK DETECTOR, MOISTURE/ DEW POINT METER FOR 145 KV GIS
LEAKAGE TEST EQUP.
LED INDICATION PANELS
LED PANEL FOR DEMU/DETC
LETTER PRESS PRINTING

LEVEL MEASURING DEVICES


LEVEL SWITCH
LEVER JOINTING HEADS/SPHERICAL ROD END.
LID ASSY
LIGHTING-DGMS/CMRI/CMRS CERTIFIED- FLAMEPROOF CABLE GLANDS FOR LIGHTING FITTINGS
LIGHTING-DGMS/CMRI/CMRS CERTIFIED-FLAMEPROOF JUNCTION BOXES,LGT CKT BOX, WELL GLASS FITTING, FLOOD LIGHT
LIGHTING-LAMP/TUBE/HALOGEN/SODIUM VAPOUR LAMP & AC-FLAMEPROOF LIGHTING PLUGS & SOCKETS (IMPORTED), LI
LIME STONE CHIPS
LIMIT SWITCH
LIMIT SWITCH ( MOTOR CUT OFF)
LIMIT SWITCHES, LIMIT SWITCH ASSY. &
FIXED PORTION AUX. SWITCH ASSY.
LINK MOULD ASSY.
LITHON 3 GREASE
L-KAPPE,Z-NUT KASTEN
LOCK WASHER, DISC PLUG
LOCKING ADHESIVE / SEALANTS (LOCTITE, DOW-CORNING ANABOND ETD.)
LOCKING PIN ASSY
LOCKING PLATES 5L21986,5050773,SHIM 5050867,5070289,5032422,5046987,5050418,5057971,5047098,5052265,506
LOVE JOY COUPLING
LOW PH. COATED KRAFT PAPER
LP GLAND STEAM BELLOW
LUB. ASBESTOS PACKING
LUBRICATING GREASES / SEALANTS/ LOCKTITE
LUBRIZOL LZ-52
LVDT
M S PLATE
M S PLATES } COVERED UNDER MOU
M/CD HEAD COVER
M/CD O.C. BOTTOM-5064809, TC HEAD UPPER-5055194.
MACHINED SGI / BHMI CASTINGS
MACHINED SWITCH CRANK TO DRG (5047277,5056987)
MACHINING CENTRE INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
MACHINING HEAVY (BORING)
MACHINING OF STATOR FRAME AND HEAVY MACHINING ITEMS. UPPER & LOWER BRACKET, AIR GUIDE SUPPORT, THRUST B
MACRON GRS-12 OIL
MAGENESITE BRICKS&RAMMING MASS, MAGNESITE PEA, MAGNESITE CEMENT
MAGNET VALVE ASSY & ITS COMPONENTS
MAGNETS
MAGNUM BRIGHT NICKEL SALT/SUPER GLOW BRIGHT NICKEL SALT
MAGNUM-437 BRIGHTNER/ SUPERGLOW BRIGHTNER-33
MAIN STARTING AND BRAKING RESISTOR
MANAGANESE STEEL FLAT
MANIFOLD (GIS)
MANUFACTURE OF PUNCHING THROUGH LASERCUT
MASTER & BRAKE CONTROLLER FOR KOLKATA METRO
MASTER CONTROLLER (DE LOCO) BHEL DESIGN
MASTER CONTROLLER (FOR DE LOCOS) & ITS LOOSE COMPONENTS
MASTER CONTROLLER FOR ACEMU, DEMU, DCEMU
MASTIC COMPOUND(ROEBEL PASTE)/EPOXY M.PUTTY
MCB - IMPORTED
MCB/ MCCB/ TIMER
MCB'S FOR AUXILLIARY (LIGHTS & FANS) HAVELL'S MAKE
MEASURING INSTRUMENTS (MICROMETER, VERNIER CALIPER ETC.)
MECATEC EXPRESS
MECH. INTER LOCKS/ CASTLE LOCK
MED. PH. COATED KRAFT PAPER
MERCURY IN GLASS THERMOMETER (STANDARD THERMOMETER)
MERCURY IN STEEL THERMOMETER (D.T.T.) & DIFFERENTIAL THERMOMETER
MERCURY IN STEEL THERMOMETER (GAS FILLED)
METAL FILM RESISTER (100W & ABOVE)
METALLIC BELLOWS / EXPANSION (CRITICAL)
METROARK 17 COMPONANT

MFG. OF MICANITE SHEETS (AA25014) EXCEPT ALKYD VINYL.


MFG.GUM PAPER TAPE SLITTING OF PAPER
MICA "V" RINGS
MICA PAPER GLASS TAPE
MICA PLATE
MICA SEGMENT
MICAVER INSULATORS
MICRO SWITCH
MICRO SWITCH
MIDEL OIL
MILLED STRIP
MILLING M/C INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
MINI PAPER TIPS PT/PT-RH 10%/ RH-137
MIXED RESINS FOR EDM M/C
MLC POLYETHYLENE FILM
MODEL RUNNER
MOISTURE DETECTOR/LEAKAGE WATER DETECTOR
MONORAIL HOIST
MOTOR
MOTOR COMPRESSOR SET
MOTOR OPERATED VALVE
MOTOR WITH PUMP (PUMP MOTOR UNIT FOR LP LUB/INTERPAD / WATER DRAINAGE ETC.)
MOTORISED POTS
MOULDED COMPONENT(INDIGENOUS MATERIAL)
MOVING SHUNT CONTACT (KNIFE) ASSY
MS PLATE (INDIGENIOUS)
MS PLATE AA 10119 (THIS PMD IS ONLY FOR MOU ITEMS AND THIS MATL. CAT. HAVE OTHER VENDORS ALSO INDICATED IN
MULTI CORE CONTROL CABLES
MULTIPLE BONDED SANDWITCH VRUT (RUBBER PART)
MV SWITCHGEAR
MV SWITCHGEAR RETROFIT
N.C. PUTTY
N2 EMPTY CYLINDER
N2 GAS
N2 REGULATOR
NAME PLATES (SS/ BRASS)
NEEDLE BEARING, BALL BEARING, OTHER BEARING
NEUTRAL GROUNDING RESISTOR
NF - CAST DYE CASTING STELLITE STRIPS, STELLITE BUSHES
NF CASTING (50-100 KG)
NF CASTING ABOVE 100KG
NICKEL ANODE/ COPPER ANODE/ TIN ANODE/ ZINC ANODE
NICKEL IRON CORE
NICKEL PURE
NOISE LEVEL / SOUND LEVEL INDICATOR RECORDERS
NOMEX PAPER
NOMEX TAPE
NON CONDENSER TYPE PORCELAIN BUSHING
NON PCB OIL(PXE)
NON RETURN VALVE
NON RETURN VALVE FOR CONSERVATOR
NON-WOVEN FILTER PAPER
NOTCHING MACHINE INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
NUT WITH INSERT
NUTS,SCREW STUDS BRASS
NYLON INSULATOR WASHER
NYLON TUBE
NYLON WASHER
NYLON/ PLASTIC MOULDINGS
O RING FOR 145 KV GIS
OFFICE FURNITURE/COMPUTER FURNITURE
OIL BDV TEST KIT

OIL COMPARTMENT CYLINDERS


OIL END SHIELD OF BUSHING
OIL HOLE COVER
OIL INJECTION PLUG (NYLON)
OIL LEVEL INDICATOR
OIL LEVEL INDICATOR(MAGNET TYPE)
OIL LEVEL SWITCH(FLOAT TYPE / CAPACITANCE TYPE/MAGNETIC TYPE/VIBRATION TYPE )
OIL PURIFIER
OIL RIG & ITS COMPONENTS- HGC F/R CONTACTOR (INDIGENOUS)
OIL RIG & ITS COMPONENTS, F/R CONTACTOR (IMPORTED)
OIL RIG & ITS COMPONENTS, OIL RIG PCRS & ITS SPARES (IMPORTED)- SOFT TORQUE SYSTEM,MUD PUMP SYNC & ITS COM
OIL RIG & ITS COMPONENTS-HGC ASSIGNMENT CONTACTORS DC (ROSSHILL)
OIL SAMPLING BOTTLE
OIL STORAGE TANK
OIL STORAGE TANK/FILTERATION PLANT
OIL SURGE RELAY ASSEMBLY
OIL TAN DELTA & RESISTIVITY KIT
OILITE BUSHES
OILRIG & ITS COMPONENTS,OILRIG PCRS & ITS SPARES(IMPORTED)-PLC BASED AC & DC PCR,AC VFD SYSTEM FOR RIGS,B
OILS-MINERAL BASE (CUTTING, HYDRAULIC & LUBRICATION VACUUM)
OMINI ADDITIVE-902/ NICKEL ADDITIVE-22
ON LOAD TAP CHANGER/OFF CIRCUIT TAP SWITCH
ONLINE INSULATING OIL DRYING SYSTEM
OPERATING COILS
OVERHAULING OF AIR COMPRESSORS
OVERVOLTAGE PROTECTOR
OXYGEN GAS
PACKING WOOD
PANEL DOORS, LOCKS & KEYS
PANTO OPERTING VALVE (ROTEX MAKE)
PANTOGRAPH ASSEMBLY & ITS LOOSE COMPONENTS
PARALLEL KEY & PINS/ GROOVED PINS/RIVETS / SNAP HEAD RIVETS.
PARKING BRAKES
PARTIAL DISCHARGE MONITORING EQPT.
PARTIAL DISCHARGE MONITORING UNIT
PAY PACKETS
PENUMATIC CHIESEL
PERMA WOOD ITEMS
PERMANENT MAGNET
PETROL, DIESEL
PGAM TAPE / FOLIUM
PHENOLIC LAMINATED SHEET
PHIROL STRIPPABLE COATING COLOUR TRANSPARENT CLEAR
PHIROL STRIPPABLE COATING TYPE ORGANOSAL COLOUR TRANSPARENT CLEAR
PHOS BRONZE SHEET /STRIP
PHOS.BZ.SHIM,WASHER
PHOS-BRONZE BAR/ROD
PHOSPHOR BRONZE BARS
PICKLE AID ADDITIVE
PIONO SWITCHES
PIPE ASSEMBLIES
PIPE ASSEMBLIES-LOOP PIPE / ALLOY STEEL
PIPE FITTINGS - CS / AS / SS
PIPE FITTINGS/CONNECTORS/TUBES
PISTION BLADDER ACCUMLATOR
PISTON SEALING RING,VALVE,VALVE STEM,SEALING WASHER,GYCO WASHER, GAITER
PIVOT
PLASTIC FACE SHIELD
PLATING / HARD CHROME PLATING & FINISHING, GRINDING
PLIERS/ BOLT CUTTER, PINCERS, PULLER
PLUG & SOCKET
PLUG IN RELAY / INTERPOSING RELAY

PLUMBING/ WATER SUPPLY ITEMS , SANITERY ITEMS


PLYWOOD/PANELLED BOARD
PNEUMATIC CONTROL DEVICE
PNEUMATIC CONTROL DEVICES
PNEUMATIC CONTROL VALVES
PNEUMATIC HOSE PIPES
PNEUMATIC HOSE PIPES,RUBBER HOSE PIPES
PNEUMATIC IMPACT WRENCH
POLE END PLATE WITH CNC MACHINING
POLE HEAD (CAST & MACHINED) & MOUNTING PLATE-ALUMINUM
POLYAMIDE NOMEX PAPER CALENDERED/UNCALENDERED
POLYCARBONATE SHEET, SEALING COVER, CLEAT & COMPONENTS
POLYESTER FIBRE REINFORCED POLYESTER FLEECE SHEET
POLYESTER FILM ADHESIVE TAPE
POLYESTER FILM BACKED RESIN POOR, EPOXY MICA PAPER TAPE
POLYESTER FILM BACKED RESIN POOR, MICA PAPER TAPE
POLYIMIDE(KAPTON) SELF ADHESIVE TAPE
POLYMIDE FILM TAPE / KAPTON
POLYMIDE MICA WRAPPER (SILICON BONDED AND TAPE
POLYMIDE POLYSTER SHEET & POLYMIDE CALENDER PAPER
POLYMIDE SLOT WEDGES
POLYSTER FELT (EPOXY TREATED)
POLYSTER SLEEVE
POLYSTER/FOAM FLEECE
POLYURETHANE , EPOXY RESIN AND MOWITAL TREATED GLASS TAPE ( L601)
PORCELAIN INSULATOR/ ROOF BUSHING
PORCELAIN INSULATORS, CERAMIC INSULATOR
PORTABLE HAND TOOLS (ELECTRICAL) & SPARES
POSITION INDICATING GEAR
POSITION RESISTOR 100 OHMS, 1000 OHMS 5670015, 5670192
POT KNOB
POTASSIUM CHLORIDE/ POTASSIUM HYDROOXIDE
POTASSIUM/SODIUM CYANIDE
POWER CABLES - XPLE
POWER CABLES -XLPE (UP TO 11KV)
POWER CABLES-RUBBER EXANE INSULATED ROCKBESTORS
POWER CONTACTOR FOR AUX. CONVERTER (SCHNEDER MAKE)
POWER FINGER ASSY.
POWER MODULES
POWER PACK UNIT
POWER SEMICONDUCTOR (INDG.)
POWER TRANSFORMER DRY TYPE FOR ACPCR
PRE IMPREGNATED POLYSTER FLEECE
PREMIUM AQUAVERN
PRESS BOARD
PRESS BOARD (IMPORTED MATERIAL)
PRESS BOARD COMPONENTS (INDIGENOUS MATERIAL)
PRESS BOARD PLATE
PRESS BOARD STRIP
PRESS BOARD/SHEET
PRESS TOOL
PRESSBOARD SHEET(IMPORTED MATERIAL)
PRESSBOARD SHEET(INDIGENOUS MATERIAL)
PRESSES (HYDRAULIC & MECHANICAL) INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
PRESSURE GAUGE FOR 145 KV GIS
PRESSURE GUAGE
PRESSURE GUAGE (GIS)
PRESSURE PLATE 5055843,5047652, 5049039, BRAKING DISC 5051447, HUB 5048457.
PRESSURE REDUCING VALVE
PRESSURE RELIEF DEVICE
PRESSURE RELIEF VALVE
PRESSURE RING(AL)

PRESSURE SWITCH & DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH


PRESSURE SWITCH (GIS)
PRESSURE TRANSDUCER
PRETREAT-101 DEGREASING, DERUSTRNG PHOSPHATING & PRETREATMENT
PROFILED/RECTANGULAR ANNELED EXTRUDED COPPER ROLLS FOR EDGE ON WOUND HYDRO FIELD COILS
PROFILED/RECTANGULAR HALF HARD EXTRUDED COPPER STRIPS FOR HYDRO FIELD COILS
PROGRAMMABLE SWITCH (SIEMENS MAKE)
PROPYLENE GLYCOL
PROPYLINE GLYCOL
PROTECTIVE RELAYFOR WAG7 LOCO
PTFE COVERED WIRE
PTFE ROPE
PTFE SINGLE CORE / 3 CORE CABLE
PTFE TAPE(SODIUM TREATED)
PTFE THRUST PAD
PULL ROD ASSY/COUPLING ROD / W/A OF PULL ROD/ DRIVE ROD
PUMP-SCREW
PUSH BUTTON , SUB-ASSY.-5015701, FLAP SHAFT-5052374 (RELAYS)
PUSH BUTTON FOR WAG7 LOCO
PUSH BUTTONS,FITTING CONTACT BLOCK(BCH MAKE)
PVC (HEAT SHRINK.) SLEEVES
PVC CHANNELS / ACCESSORIES
PVC SANITARY FITTINGS
PVC SANITARY FITTINGS
PVC TAPE
PVC TILES
PVC WATER STORAGE
PVC WATER STORAGE TANK
PVC/POLYSTER,TAPE/FILM-NON ADHESIVE
PVF FILM
R & D PLATE/VALVE SCHEDULE PLATE MONOGRAM
R CORE TRANS-FORMER
R.C. UNIT, SURGE SUPPRESSION UNIT
R.T.D/WTI/OTI (IND)
RACK FOR ABB LOCO
RACK, PINION
RADIAL BLOWER (NTPC APPROVED VENDORS)
RADIAL CHASER/DIE HADE & ACC.
RADIATOR / CAPACITOR WELDING
RADIOGRAPHIC ACCESSORIES
RADIOISOTOPE(RELOADING)
RATING PLATE
RATING PLATES STAINLESS STEEL
RCC POLE , DRAINS & FERROCEMENT TANKS
RCC POLE,DRAINS & FERROCEMENT TANKS
R-CORE TRANSFORMERS
RECORDERS
RECTIFIER TRANSFORMER
REED SWITCH ASSY
REFILL FOR CHROME (VI) TEST (0.02 TO 0.50 MG/LTR) MAKE GERMANY
REFILL PACK(CN-1;CN-2;&CN-3) FOR CYANIDE TEST (0.01 TO 0.20 MG/LTR MAKE GERMANY
REINFORCED CUT OFF WHEEL, FOR ALUMINIUM/ FOR COPPER/STRAIGHT GR.WHEEL
RELAY HOUSING, RELAY HOUSING COVER FULLY M/CD
RELAY PC8 FOR WAG7 LOCO
RELAYS - PCB MOUNTED RELAYS, FIELD LOSS RELAYS
RELAYS - SYNC. CHECK RELAYS
REMOTE CONTROL OF CRANES INCLUDING SPARES.
REPAIR WORK ON REJECTED DAMAGED AND COMPOLE COILS OF TRACTION M/C.
REPLAKYD-519
REPLAMIN MF-5802 / MF268 / REPLAMIN 802
RESI GLASS TAPE
RESIGLASS TAPE (POLYSTER) RESIN IMPREGNADED WETLESS GLASS TAPE)

RESIN & HARDNER


RESIN FOR ABB MOTOR
RESIN VARNISH & HEAT SHRINKABLE TUBES FOR HITACHI MOTORS
RESISTANCDE FOR VOLTMETER FOR WAG7 LOCO
RESISTOR ASSEMBLY
RESISTOR END PIECE
RESISTOR HOUSING
RETAINING RING (F)
RETAINING RING (F)
RETAINING RING (NF)CASTING
REV.SW.SEL.CONTACT ASSY.
REVERSE CRANK, NOTCHING PAWL, REVERSE NOTHING PAWL
REVERSE DRUM
REVOLVING RING ASSY.
RIBBED BELT
RIDL WOOD NUT & STUD
RIGID INSULATION TUBES (FOR SLIP RING)
RIGID MICA BASED INSULATION TUBE (FOR BRUSH GEAR STUD)
RING
RING CORE
RING CORE/DCORE
RING FOR RELAY
RIPPLE SPRINGS (EPOXY)
RIVET PLATE-5048981,END POSITION LEVER-5047615.
RIVETED CAGE ROLLER BEARINGS (FOREIGN MAKE ONLY)
RIVETLESS CAGE ROLLER ARMATURE BEARINGS (PE & CE) FOREIGN MAKE ONLY
ROCHELLE COPPER SALT
ROCHELLE SALT (NA-K-TARTRATE)
ROCKER ARM, REVERSE PAWL LEVER, BREAKING PAWL LEVER, REVERSE KEY
ROLLER BEARING # NJ-219 & NU-224 FOR 6FXA-7059
ROOM COOLERS/HEATERS INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
ROOM COOLERS/HEATERS INCLUDING SPARES & ACCESSORIES.
ROUGH AND FINAL MACHINING OF HYDRO PADS (LARGE)
ROUGH AND FINAL MACHINING OF HYDRO PADS (SMALL)
ROUND HEAD GROOVED RIVET
RP RESISTOR, ZP RESISTOR
RTD
RTD / BTD / THERMOCOUPLE
RTD ELEMENT & SPEED SENSOR
RTD/BTD(INCREASED SAFETY)
RTV SEALENT 738, 1080
RUBBER BELLOWS
RUBBER CORD
RUBBER HOSE
RUBBER SPRING, 'O' RINGS, 'O' SEAL & GASKETS FOR GIS
RUPTURE DIAPHRAGM
S S SHEET
S.C. RING MACHINING (SYN MOTOR)
SA BALL/TAPER ROLLER BRG.
SALTS PLATING /HEAT TREATMENT/NEUTRALISING
SAMICA FLEX TAPE
SAMICA FLEX TAPE
SAND BLASTING
SAND SEPARATOR
SAND/SHOT BLASTING
SAW ACTION TOOLS, CARBIDE TOPPED
SCHRADER VALVE
SCHRADER VALVE (TANK VALVE)
SCREW HEX SOCKET 5451076, 5451086, 5451087, 5450707, 5453261.
SEAL OFF BUSHING (VM12/ VM36)/ TRUCK SHROUD (VM36)/ INSULATED SUPPORT BRACKET
SEAMLESS STEEL TUBE
SEAMLESS STEEL TUBES

SECONDARY TERMINAL
SEDIWELL- EL
SEDIWELL SN PURIFIER
SEGMENT
SELECTOR COLUMNS
SELECTOR SWITCH (WCAM3)
SELF TAPPING/ HAMMER DRIVEN/ WOOD SCREWS
SEMI CONDUCTING TAPE
SEMI CONDUCTING VARNISH
SENSOR
SERIES TRIP COIL
SERVO CUT 335 OIL
SERVO/PROPORTIONAL VALVES
SERVOGEM RR GREESE
SET NUT
SET OF ITEMS FOR ACC SHAFT ASSY
SF6 GAS HANDLING EQUIPMENT, MOISTURE METER, HUMIDITY METER, GAS ANALYSER
SF-6-GAS CYLINDER
SGM TAPES/SHEETS
SHACKLE 5052420,S.G.COVER 5021746,
SHAFT ASSY WITH SPRING GUIDE & BEARING
SHAFT CURRENT MONITOR, STATOR BARS / COILS, FIELD COILS, BRUSHLESS EXCITER ETC.
SHAFT PINION 5048983, GEAR(FROM BAR)-5022160, 5047558.
SHAFT, LEVER FOR 145 KV GIS
SHALIMAR TAR COMPOUND
SHEARING & GUILOTINE MACHINE INCLUDING SPARES & ACCESSORIES.
SHEARING BLADE
SHELL MOULD
SHELLAC FLAKES
SHOCK RECORDER
SHOT/SAND BLASTING
SHRINK RING FOR ABB
SHRINKABLE POLYESTER FABRIC TAPE
SHRINKABLE POLYSTER TAPE
SHROUD, BUS BAR SHROUD, TRUCK SHROUD, FUSE SHROUD, SHUTTER ASSY ( VM700) , CENTERING RING (POLIMIDE), SU
SHYLOCK SPRING PIN/DOWELS/SPLIT/COTTER/PINS&RIVETS
SIGNAL BELL, PASSENGER ALARM BELL, BELL PUSH BUTTON
SILCHROME
SILENCER / NOISE REDUCER
SILICA GEL (BLUE)
SILICA GEL CONTAINER/TOP CAP
SILICON CARBIDE, CLAY GRAPHITE CRUCIBLE
SILICON COPPER (STRIP/BAR/ ROUND/ FLAT) DRAWING
SILICON ELESTO TAPE STRAIGHT & BAIS CUT
SILICON FLASTOMER TAPE
SILICON RESIN - DC - 840
SILICON RESIN DC994/1994, DC2104
SILICON RESIN FOR HOLLEC SIB 3551
SILICON SEALANT
SILICON VARNISH
SILICONE RELEASE AGENT
SILICONE RESIN - TSR -117 & HARDENER - SRC-18
SILTITE MASTIC / HYLOMAR
SILVER ANODE
SILVER BRAZING ALLOY
SILVER ELECTRO PLATING SALT
SILVER NITRATE ANALYTICAL REAGENT
SILVER POTASSIUM CYANIDE ( 54 %)
SILVER SLIDING CONTACT, SILVER STRIPS- 5399921, 5399951, 5399954
SILVERNIX (MAKEUP / STANDARD) BRIGHTNER
SILVERNIX STANDARD BRIFGHTNER
SINGLE /DOUBLE POLE MCB EATON MAKE

SK-40/ STEELEX-K-20
SLIDE PART, GENEVA WHEEL OPERATOR, REV SW DRIVING SEGMENT, END POSITION STOPPER.
SLIDE WASHER
SLIDING BLOCK
SLIDING DISC-5047082, SUPPORTING ANGLE-5056907, ADJ. ANGLE-5057785
SLIP RING ASSEMBLY
SLIP RING UNIT
SLIPRING WASHER
SLITTING OF INSULATION MATERIAL
SLITTING OF PAPER
SLITTING OF PRESS PAPER/AWW PAPER/CREPE PAPER/POLY FILM
SLITTING SAW
SLT- CAST CARBON STEEL(ABOVE 250 KG TO 1 MT)
SMALL REDUCTION GEAR (COGFNITE GEARS)
SNUBBER CAPACITOR FOR AUX. CONVERTOR
SOCKET HD CAP SCRWES/GRUB SCREW P-12.9
SOLDAFLUX
SOLID GLASS CORDS
SOLID RUBBER TYRES
SOLVENT SPECIAL THINNER
SOLVENTLESS POLYESTER IMIDE VARNISH FT2005
SPACE HEATER
SPARES FOR SAW CUTTING M/C(BAND SAW,POWER HACK SAW,CIRCULAR SAW)
SPARES FOR TOOLS/ PRESSES
SPARK GAP 5052665
SPECIAL CABLES
SPECIAL CONTROL PANEL(CARCASS)
SPECIAL CUTTING TOOLS
SPECIAL CUTTING TOOLS, SHARPENING ETC.
SPECIAL DRILLING APPLICATION-GUN DRILL,SPADE DRILL
SPECIAL PAINTS
SPECIAL POWER SEMICONDUCTOR
SPECIAL PURPOSE PROTECTION RELAYS
SPECIAL PURPOSE SOFTWARE
SPECIAL PURPOSE SOFTWARE (CONT.)
SPEED MEASURING DEVICE(TECHO GENERATOR)
SPEED MEASURING DEVICES
SPEED SWITCH
SPHERICAL ROD END
SPIDER BRACKET, REVERSE KEY, OPERATING LEAVER, RATCHET, END FRAME & OTHER MACHINED CASTINGS
SPIRAL TUBE(KAPTON + CONNEX KCTUN-C1)
SPLIITTER ATTENUATOR
SPRING CLAMP-5550612, DOUBLE CLAMP-5055870.
SPRING CLIP
SPRING GUIDE/ SPRING HOLDER/ STRESS SHIELD
SPRING HOLDER
SPRING PIN / DOWEL PIN
SPRING PLUNGER
SPRING RING,SPRING TENSION PIN,SUPPORT STRIP,CUPPED WASHER,SPRING WASHER
SPRING(THRUST BRG.SPRINGS DISC.SPRINGS,PHOSPHOROUS BRONZE SPRING, POLE SPRINGS)
SPRING, SPRING CLAMP, DOWEL PIN, SPRING PLATE, ARC BOX SUPPORT, ARMATURE (SPRING MATERIAL)
SPRING/DISC WASHER
SPRINGS
SPRINGS & SPRING WASHERS, BEVEL WASHER
SPRIT LEVEL / BLOCK LEVEL
SRBP CYLINDER
SS PUMPS
STABOLIT-40 VARNISH
STAINLESS STEEL ( SPACERS)
STAINLESS STEEL FORG(1 TO 5 MT)
STAINLESS STEEL OIL SURGE RELAY COVER
STANLESS STEEL HARDWARES

STANNOUS SULPHATE (ELECTROPLATING GRADE)


STAR POINT BAR
STATOR HOUSING LABYRINTH RING END SHIELD DE, NDE STATOR & ROTOR CLAMPING RING, ROTOR END RING, ARM END
STEAM TRAPS / STRAINERS
STEEL SHOT
STEEL SHOTS;CHILLED IRON GRITS
STELLITED COMPONENTS
STEP BY STEP SW PLATE (5049000), SCREEN-5049008, CLAMP-5049803.
STL- CAST GREY IRON (FROM 1MT TO 5 MT)
STL- CAST GREY IRON (FROM 250 KG TO 1 MT)
STL-CAST ALLOY (ABOVE 10 MT & UP TO 20 MT )
STOPPING OF LAQUER (GREY MASKING COMPOUND)
STRESS GRADING TAPE
STRESS SHIELD
STRESS SHIELD-5059828, SHIELD FOR R.S.CONTACT SHELL-5060525,5046915, GRADING RING-5064293.
STRESS SHIELDS , SCREENING CAPS, CONTACT SCREENING
STRIP RESISTERS
STRIP RESISTORS,R.P.RESISTORS D-223,D-277,B-102,B-106 ETC, STRIP RHEOSTAT
STRUCTURAL
STRUCTURALS COVERED UNDER MOU
SUDAN RED SUDAN BLACK
SUDDEN PRESSURE RELAY
SUPER QUICK CUT GRINDING WHEEL ("BOSCH" MAKE)
SUPPLY ITEMS,SANITARY ITEMS,WASH BASINS,SINK,TRAPS & TILES,HARDWARE ITEMS,LOCKS,DOOR CLOSERS
SUPPORT BOARD
SUPPORT ROD / SUPPORT PLATE/ OPERATING ROD/ INSULATING ROD/ INSULATING COUPLER
SUPPORT ROLLER
SUPPORTING RING
SUPPORTING PLATE-5048979, STEP BY STEP INDICATING PLATE-5048986, POSITION INDICATING WHEEL-5048994, COVER
SUPPORTING RING-5047083
SURFACE PLATE/ANGLE PLATE/STRAIGHT EDGES
SURFOLIN-EC-54/ SURCLEAN-EC-504
SURFOLIN-EL-80/ GINBOND-808
SURGE SUPPRESSOR ZNO TYPE
SURGE /SUPPRESSORS (CR) TYPE
SURGE SRRESTOR FOR WAG7 LOCO
SUSPENSION TUBE M/CD (FULLY FINISH)
SWEEP GAUGE AND ROTOR DIA MEASURING DEVICE
SWING BOLT
SWITCH PLATE
SWITCH SEGMENT
SWITCH TRIANGLE, SWITCHING SEE SAW, SWITCH PLATE SUB ASSY.
SWITCHING BOW- 5049015, POT 5049823, POTENTIAL PLATE-5050336
SWITG. BRKT 5052758, STOPPER 5053914, POT. CONNECTION-5060214, BRACKET-5040302, EARTHING-5043099, SHEET M
SYNTHETIC GILSONITE PROPRIETARY
T I FUSES
TA/OA STATOR FRAME (MACHINED)
TA10102 FLANGE BARREL/BG, NG (M/CD)
TAKE OFF RING ASSEMBLY
TANTALUM / CERAMIC CAPACITOR
TAP POSITION INDICATORS
TAP SEL. BOTTOM SUB. ASSY.-5009904, RETAINING CAP-5236990, HEAD COVER-5200368, BEARING PLATE-5238190, TC H
TAP SEL., MOVING CONTACT 5046916, 5050892, REV SWT SLIDING CONTACT-5044362.
TAP SELECTOR BAR/ SUPPORT BAR/ REV SW. BAR/ REV SW DRIVING BAR.
TAPPER/TAPPING ATTACHMENT/TREPANNING TOOL
TAPPING ATTACHMENT
TEAK WOOD
TEFLON
TEKNOBRITE A&B SALT/ ZINTHOBRITE
TEKNOBRITE AZ 846 B/ ZINTHOBRITE 937 B
TEKNOBRITE-AZ-846-R/ ZINTHOBRITE-942-R
TEKNOBRITE-AZ-M/R ZINTHOBRITE-M/R

TEKNOLUME BRIGHTNER/ TINBRITE MAINTENANCE BRIGHTNER


TEKNOLUME CARRIER ADDITIVE/ TINBRITE MAKEUP BRIGHTNER
TELESCOPIC SLIDES FOR AC DC EMU
TEMPERATURE SENSOR ASSY.
TEMPERATURE SWITCHES
TERMINAL
TERMINAL (COPPER CHROME)
TERMINAL BARS
TERMINAL BLOCK
TERMINAL BLOCK / ACCESSORIES
TERMINAL BLOCK ASSEMBLY
TERMINAL BUSHING(750 MVA & FP) / FLAME PROOF INSULATORS & BUSHINGS 300 KVA, 500 KVA
TERMINAL CONNECTOR
TERMINAL CONNECTOR (FOR PVTI/ PVTB)
TERMINAL CONNECTOR / FLEXIBLE CONNECTOR FOR OUTDOOR BREAKER
TERMINAL FERRULES & CLAMP
TERMINAL STUD TERMINAL NUT
TERMINAL WIRE
TERMINAL, CONTACT, MC HOUSING, SHIELD, CONNECTOR, BUSAR, FLANGE, TOROID FOR 145 / BKV GIS
TERMINAL, FERRULES & CLAMP
TERMINAL/CONDENSER BUSHING, POST INSULATORS, CAST CTS/PTS, CAST EPOXY ELECTRICAL COMPONENTS.
TEST LINK BLOCK
TH.O/L RELAY
THERMAL INSULATION
THERMAL INSULATION LAGGING MATERIAL
THERMAL INSULATION PAINT
THERMAL O/L RELAY
THERMISTER
THERMO STAT / THERMOCOUPLE
THERMOCOUPLE (FOR GALVANIZING) THORIC/ ANNEALING FURN/ DIE CAST FURN
THERMOSTAT
THIRD RAIL CURRENT CONTROLLER
THREAD CUTTING DIES (BUTTON TYPE)
THREAD CUTTING DIES(BUTTON TYPE)
THREADED INSERT
THYRISTOR
THYRISTORS - BHEL EDN MAKE - POWER, THYRISTOR (DISC TYPE), THYRISTOR PIG TALL TYPE
THYRITE RESISTORS
TICN COATING OF
TIE IN RESISTOR(THICK FILM)
TIE IN RESISTORS (WIRE WOUND)
TIME RELAY DELAY
TIN CONTAINER (NP 2030214017)
TIN INGOTS
TINNED BARE FLEXIBLE CABLE
TIRFUR PULLING MACHINE
TISSUE PAPER
TOGGLE SWITCH FOR WAG7 LOCO
TOOL ACCESSORS CNC/ ELECTRONICS, ACCESSORIES
TOP TERMINAL 400KV
TOUGHENED GLASS
TOUGHENED GLASS COMPONENTS
TOUGHENED GLASS COMPONENTS, TOUGHENED GLASS
TRACTION CONTACTOR
TRANSDUCER / SENSOR
TRANSFORMER / CHOKES
TRANSFORMER OIL
TRANSFORMER OIL PUMPS
TRANSFORMER OIL/HIGH GRADE MINERAL OIL(IMP)
TRANSFORMER OIL/TOBS (IND)
TRANSFORMER WINDING RESISTANCE METER
TRANSITION RELAY PANEL, DP LATCH CONTACTOR,CURRENT LIMIT RELAY & THEIR COMPONENTS

TRANSITION RESISTANCE ASSY


TRANSMITTER
TRIP PAWL LATCH, CLAMP, RESET / TRIP PAWL
TROLLEY TYRES
TUBULAR RIVET
TUNGSTEN CONTACT ASSY.
TURBINE BRG., SURGE PADS, WHITE METAL BABITTING ON BRG SHELL BUSHES
TURBINE OILS
TURBINES OILS
TURBOVISORY INSTRUMENTS
TURNBUCKLE
TWISTED FUSES
UNINTERUPTED POWER SUPPLY
UN-VARNISHED FIBRE GLASS MAT
UNVARNISHED GLASS BRAIDED SLEEVE/CORD
UPPER GEAR ASSY./ BEVEL GEAR ASSY
VACCUM & PRESSURE GAUGE-BOURDON TUBE TYPE
VACCUM INPREGNATION PLANT INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
VACUUM CONTACTOR
VACUUM & PRESSURE GAUGE - OTHER TYPE
VACUUM INTERRPUTER UPTO 12 KV & UPTO 26.3 KA
VACUUM INTERRPUTERS FOR 36 KV 25 KA, 12 KV 40 KA, 7.2 KV 44 KA , 25KV 25KA (PVTI).
VACUUM INTERRUPTER, 12 KV 50 KA, 36 KV 40 KA, 36 KV 31.5 KA, 25 KV 25KA (PVTB)
VALVE - GLOBE
VALVE - REGULATING GLOBE
VALVE - WEDGE GATE
VALVES -REGULATING GLOBE & MISC VALVES.
VAPOUR/GAS FILLED THERMOMETER
VARNISH ISONIL- CPV 4000 THINNER ISONIL CPV
VARNISHES
VENTILATOR (AL. CASTING ) FOR HOLEC
VENTILATOR FAN FOR AC LOCO
VIBRATION MEASURING EQUIPMENT
VIBRATION TRANSDUCER & PROBE
VOLTAGE REGULATING RELAYS FOR RTCC PANEL
VOLTMETER
VPI STATOR WINDING
WAHSER BIMETALIC 5051463,5064402
WALL & SOCKET ASSEMBLY
WATER FILTERS / STRAINER
WATER FLOW INDICATOR/OIL FLOW INDICATOR
WATER PROOFING MATERIAL
WATER TREATMENT SALTS & CHEMICALS
WATER TREATMENT SYSTEM
WEIGHT MEASURING DEVICE
WELDED S.S. TUBE & 'U'-BEND (H.P. HEATER)
WELDING ELECTRODE STAINLESS STEEL
WHITE SPIRIT
WHITING POWDER/CHALK POWDER/TITANIUM DIOXIDE/DRIERS/PIGMENTS & EXTENDERS
WIND SUPP. ASSY. INSULATION BOLT, DOWEL, HEX BOLT, INSULATION OF BEARING, DOWELS & OTHER SIMILAR ITEMS.
WINDING AND INSL OF EXITER POLE AND ROTOR COILS WITH ROUNDED ENAMILLED WIRE.
WINDING OF FIELD COILS FOR TRACTION AUXILLARY M/C (EDGE WINDING)
WINDING OF FIELD COILS FOR TRACTION M/C (FLAT WINDING)
WINDING SUPPORT,BLOCK BRACING
WINDING, INSULATION, VPI & BACKING OF TRAC. AUX. COIL AND ECC COILS
WINDOW COVERS (POLYCARBONATE) SCREEN
WINDOW GLASS
WINDOW GLASS 5570018, SIGHT GLASS 5570020
WIRE BRUSH HAND/ MACHINE OPERATED
WIRE HOIST INCLUDING SPARES & ACCESSORIES
WIRE WOUND RESISTORS
WIRE WOUND RHESTAT /POTENTIOMETER

WITHDRAWABLE PT(HT) / BVM DESIGN


WOOL FELT
WOOL FELT & FELT RING
WORM SHAFTS (5068746, 5068748), WORM GAER(5068771
ZERO HALOGEN,SINGLE CORE & MIULTI CORE CABLE
ZINC CHLORIDE, AMMONIUM CHLORIDE
ZINC SPRAY FOR GALVANISED STRUCTURE CHEMOKLIN
ZINCOSEAL-W
ZIRCON SAND

PORT, INDICATOR, ROLLER, TWO WAY TB, BARRIER ASSY

DE/NDE WITH PRESSING).

ER, AC & DC GND FAULT METER,FREQUENCY METER,SYNCHROSCOPE

12.

PE)
KET NUT TYPE

, UPPER /LOWER DRIVING BEARING-5255830/5255850, GUIDE BEARING-5255921.

GRADING RING-5050806, SLIDING CONTACT-5044387, COARSE SEL CONTACT-5044618.

CAL CREW ROOM

NSOLE, ROTARY SWITCH & ITS KNOB

NGINES
OF ENGINES

/K10/K77/K29/K6/K68

MISC MEASURING ERECTION AND O&M INSTRUMENTS.

SEL FORK-5050202.

OUSING-5200296.

ONTACT CARRIER, END CAP

UNITS, HRC FUSE LINKS

KE, POWER SUPPLY TRANSFORMER (IMPORTED) SCHNEIDER MAKE

ASSEMBLIES

IGHTS, FLAMEPROOF FANS, FLAMEPROOF ACCESSORIES


), LIGHT FITTINGS (IMPORTED)

5061366,5046988.

UST BUSH, GUIDE BUSH

ED IN OTHER PMD )

S COMPONENTS

GS,BAYLOR CONTROLLER FORRIGS,ROSSHILL SYS. SPARES

), SUPPORT/ DRIVE INSULATOR, BARRIER NYLON (GIS)

END PLATE, END FRAME AND STATOR CHAMBER DE NDE SPEE

VER-5050174

ET METAL FRAME-5057966, SIGHT GLASS COVER-5021746

TC HEAD LOWER -5235131