Sie sind auf Seite 1von 12

ZAKON

O ARHIVSKOJ GRAI I ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPE ODREDBE
lan 1.
Ovim zakonom ureuje se pravni status Arhiva Bosne i Hercegovine koji nastavlja s radom
kao institucija Bosne i Hercegovine sa sjeditem u Sarajevu, te se ureuju: evidentiranje,
prikupljanje, preuzimanje, uvanje, zatita, sreivanje, obrada, uvjeti koritenja, istraivanje i
publiciranje arhivske grae iz nadlenosti Arhiva Bosne i Hercegovine.
lan 2.
Arhivska graa dio je nae i svjetske kulturne batine i dravno je dobro od opeg interesa i
znaaja.
Arhivska i registraturna graa zatiena je bez obzira na to u ijem je vlasnitvu ili posjedu, te
da li je registrirana ili evidentirana.
Na zatitu arhivske grae, pored ovog zakona, primjenjuju se i zakonski propisi o zatiti
kulturnih dobara Bosne i Hercegovine i entiteta.
lan 3.
Arhivskom graom smatraju se zapisi ili dokumenti (pisani, tampani, crtani, slikovni, zvuni
ili na drugi nain zabiljeeni), koji imaju zakonsku, upravnu, informativnu, kulturnu,
umjetniku ili historijsku vrijednost, koje su stvorile ili primile fizike ili pravne osobe, javne
ili privatne slube, ustanove ili privredni subjekti u obavljanju svoje djelatnosti.
Arhivska graa nastaje odabiranjem iz registraturne grae.
Registraturnu grau ini cjelina zapisa ili dokumenata nastalih ili primljenih djelovanjem i
radom pojedine pravne ili fizike osobe.
Registraturna graa smatra se arhivskom graom u nastajanju, te se u pogledu njene zatite
primjenjuju odredbe ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na arhivsku grau.
lan 4.
Arhivska graa nastala djelovanjem i radom pojedine pravne ili fizike osobe ini cjelinu
(arhivski fond) i u principu se ne moe dijeliti.
II - JAVNA ARHIVSKA GRAA
lan 5.
Javna arhivska graa nastala je ili nastaje djelatnou:
a) organa vlasti i ustanova dravne uprave;
b) entitetskih, kantonalnih-upanijskih i drugih regionalnih ili lokalnih zajednica;

c) javnih ustanova, privrednih subjekata i graansko-pravnih osoba, na koje je prenesen dio


ovlatenja.
Stvaraoci arhivske i registraturne grae duni su o svom osnivanju, kao i o promjeni statusa i
ustrojstva izvijestiti nadleni arhiv radi davanja miljenja o postupanju s arhivskom graom.
lan 6.
Javna arhivska graa, kao i dio kulturne batine, neotuiva je i ne moe prei u privatno
vlasnitvo.
lan 7.
Stvaraoci i imaoci javne arhivske i registraturne grae iz lana 5. ovog zakona duni su:
a) savjesno je uvati u sreenom stanju i osigurati od oteenja i unitenja do predaje Arhivu
BiH;
b) dostavljati Arhivu BiH popis grae i obavjetavati ga o svim promjenama u vezi s njom;
c) pribavljati miljenje nadlenog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovu
grau;
d) redovno odabirati arhivsku grau iz registraturne grae;
e) omoguiti ovlatenim radnicima nadlenog arhiva obavljanje strunog nadzora nad
uvanjem njihove grae;
f) pridravati se uputstva nadlenog arhiva u pogledu zatite grae;
g) osigurati odgovarajui kadar, prostor i opremu za smjetaj i zatitu grae;
h) donijeti listu kategorija registraturne grae uz saglasnost arhiva.
lan 8.
Arhivska graa ukinutog dravnog organa vlasti, javnih ustanova i preduzea dogovorno se
predaje pravnom sljedniku ili nadlenom arhivu.
Organ koji donese odluku o prestanku rada stvaraoca, odnosno imaoca arhivske i registraturne
grae, duan je odrediti novu pravnu osobu kao imaoca te grae i donijeti odluku o predaji
grae nadlenom arhivu.
lan 9.
Stvaraoci i imaoci javne registraturne grae redovno, po isteku roka koji je odreen listom
kategorija registraturne grae za uvanje odreene vrste grae, odabiru iz nje arhivsku grau,
prema aktu o odabiranju i uz odobrenje Arhiva BiH.

lan 10.
Stvaraoci i imaoci javne registraturne duni su, nakon odabiranja, unititi ili specijaliziranim
preduzeima otuiti bezvrijedni registraturski materijal kome je istekao rok uvanja. Pri
unitavanju moraju se poduzeti mjere zatite tajnosti podataka koji bi mogli povrijediti javni
interes ili interes graana.
lan 11.
Javna arhivska graa predaje se nadlenom arhivu u roku koji u pravilu ne moe biti dui od
30 godina od njenog nastanka.
Stvaraoci i imaoci javne arhivske i registraturne grae duni su je predati nadlenom arhivu u
originalu, sreenu, oznaenu, popisanu, u zaokruenim cjelinama, te tehniki opremljenu, u
skladu sa aktom o predaji arhivske grae arhivu.
lan 12.
Arhiv moe preuzeti grau i ako nisu zadovoljeni uvjeti iz lana 11. ovog zakona ako je to
nuno radi zatite i spaavanja grae od oteenja ili unitenja.
lan 13.
Trokove predaje izdvojene arhivske grae snosi predavalac arhivske grae.
lan 14.
Pravo na koritenje javne arhivske grae imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima.
lan 15.
Javna arhivska graa u arhivima daje se na koritenje u: slubene, pravne, nastavne i
publicistike svrhe, u svrhu naunih istraivanja, kao i za udovoljavanje potrebama graana u
rjeavanju njihovih ustavnih i zakonskih prava.
lan 16.
Javna arhivska graa u pravilu je dostupna za koritenje 30 godina nakon njenog nastanka,
ako zahtjevi stvaraoca nisu drukije iskazani u zapisniku o primopredaji.
lan 17.
Javna arhivska graa koja se odnosi na pojedinane osobe (kazneni predmeti, sudski spisi,
medicinska dokumentacija, osobni dosjei) moe se koristiti najkrae 10 godina nakon smrti
osobe, ili krae, ako na to pristane brani drug, djeca ili roditelji umrle osobe.
Ako je iz naunih ili drugih opravdanih razloga potrebno koritenje arhivske grae iz
prethodnog stava, ta graa se moe koristiti, s tim da se zatite interesi pojedinane osobe,
tako da se podaci navode bezimeno ili na drugi odgovarajui nain.

lan 18.
Koritenje javne arhivske grae se ograniava ili zabranjuje ako se:
a) time ugroava interes Bosne i Hercegovine;
b) ugroavaju interesi entiteta Bosne i Hercegovine;
c) nanosi teta pravnim i fizikim osobama;
d) koristi u suprotnosti sa zahtjevom prijanjeg vlasnika i stvaraoca;
e) ako postoje indicije o zloupotrebi grae;
f) ako je graa u obradi.
Akt o zabrani, odnosno o prijevremenom koritenju, donosi direktor nadlenog arhiva u
skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.
lan 19.
Posebnim pravilnikom utvruju se nain, uvjeti i postupak koritenja javne arhivske grae,
voenje evidencije korisnika, izrada kopija i prijepisa.
lan 20.
Izvorna javna arhivska graa moe se iznijeti izvan Bosne i Hercegovine u svrhu izlaganja,
ekspertize ili provoenja mjera zatite, uz odobrenje nadlenog organa i ovlatenje Arhiva
Bosne i Hercegovine.
U odobrenju se odreuju uvjeti i rok u kojem arhivska graa mora biti vraena u zemlju.
Prije iznoenja iz zemlje obavezno je grau zatitno snimiti.
III - PRIVATNA ARHIVSKA GRAA
lan 21.
Privatnom arhivskom graom smatra se arhivska graa nastala djelovanjem pravnih i fizikih
osoba, ukoliko nije nastala u obavljanju javnih ovlatenja ili u obavljanju javne slube i ako
nije u dravnom vlasnitvu.
lan 22.
Arhiv Bosne i Hercegovine u dogovoru s entitetskim arhivima, utvruje popis pravnih osoba
imaoca arhivske grae u privatnom vlasnitvu, za koju po svojoj strunoj ocjeni utvrdi da je
od interesa za dravu.
Nadleni arhiv vodi Registar vlasnika privatne arhivske grae sa osnovnim podacima o
imaocu grae.

lan 23.
Arhiv Bosne i Hercegovine ima pravo i obavezu inspekcije nad arhivskom graom u
privatnom vlasnitvu.
lan 24.
Na stvaraoca i imaoca privatne arhivske grae primjenjuju se odredbe ovog zakona.
lan 25.
Imaoci privatne arhivske grae, koji uvaju arhivsku grau ili pojedinane dokumente trajne
vrijednosti, obavezni su:
a) uvati je, srediti i popisati;
b) omoguiti ovlatenoj osobi nadlenog arhiva pregled, popis i prouavanje u sigurnosne
svrhe;
c) obavijestiti nadleni arhiv o svim promjenama u vezi s arhivskom graom;
d) omoguiti snimanje arhivske grae po zahtjevu nadlenog arhiva.
lan 26.
Privatna arhivska graa koja odlaganjem, darovanjem ili kupovinom doe u posjed nadlenog
arhiva, pristupana je za koritenje pod uvjetima i na nain koji vrijedi za javnu arhivsku
grau, ako nije zapisnikom o primopredaji ili ugovorom nije drukije odreeno.
lan 27.
Vlasnici privatne arhivske grae koji ele prodati svoju arhivsku grau, duni su je najprije
ponuditi nadlenom arhivu na ijem podruju imaju svoje prebivalite.
Nadleni arhiv koji ne eli koristiti svoje pravo pree kupnje duan je u roku od 30 dana od
dana prijema odrediti se o ponudi.
lan 28.
Osobe koje prodaju svoju arhivsku grau nadlenom arhivu osloboene su plaanja svih vrsta
poreza na promet.
Nadleni arhivi mogu dati premije na naknadu osobama koje pomognu u pronalaenju i
evidentiranju arhivske grae.
lan 29.
Vlasnici privatne arhivske grae koji namjeravaju svoju grau iznijeti iz Bosne i Hercegovine,
duni su pribaviti odobrenje koje daje Vijee ministara Bosne i Hercegovine ili nadlena
entitetska ministarstva, nakon pribavljenog miljenja nadlenog arhiva.

IV - ARHIVSKA SLUBA
lan 30.
Arhivska sluba je javna djelatnost na cijelom podruju Bosne i Hercegovine.
Arhivsku slubu obavljaju: Arhiv Bosne i Hercegovine, Arhiv Federacije Bosne i
Hercegovine,
Arhiv
Republike
Srpske,
meuopinski,
kantonalno-upanijski,
meukantonalni-meuupanijski arhivi, te arhivi jedinica lokalne uprave.
lan 31.
Arhivi iz stava 2. lana 30. u okviru svojih zadataka:
a) provode mjere zatite arhivske grae u arhivu i brinu za njenu sigurnost;
b) sreuju, obrauju i objavljuju arhivsku grau;
c) obavljaju struni nadzor nad uvanjem i odabiranjem arhivske grae koja se nalazi izvan
arhiva i odreuju mjere njene zatite;
d) provode neposredan nadzor nad radom i drugih imalaca arhivske grae izvan sastava
arhiva;
e) preuzimaju javnu arhivsku grau;
f) prikupljaju privatnu arhivsku grau otkupom, poklonom ili odlaganjem;
g) obavljaju sigurnosno i zatitno snimanje arhivske grae;
h) daju podatke, izvode iz dokumenata i ovjerene prijepise na zahtjev korisnika;
i) izrauju i objavljuju obavjetajna pomagala;
j) educiraju struno arhivsko osoblje;
k) sarauju meusobno i s drugim ustanovama kulture, naunim i srodnim ustanovama
dokumentacijske i informacijske slube;
l) obavljaju i druge poslove na podruju arhivske i drugih pomonih historijskih i
informacijskih znanosti;
lj) objavljuju grau i izdaju strune i druge publikacije, naune studije, organizuju naune i
druge skupove i izlobe;
m) izdaju uvjerenja i druge isprave u dokazne svrhe u skladu sa Zakonom o upravnom
postupku;
n) vode propisane videncije o imaocima arhivske grae.

lan 32.
Odreene poslove arhivske slube mogu obavljati specijalni arhivi u okviru institucija
oruanih snaga, unutarnjih poslova, naune ustanove, vjerske zajednice, privredni subjekti,
banke i dr., kao i privatni arhivi, na nain ureen ovim zakonom i drugim propisima.
lan 33.
Arhiv Bosne i Hercegovine, obavlja arhivsku slubu u odnosu na arhivsku i registraturnu
grau institucija Bosne i Hercegovine i javnih ustanova i korporacija, te pravnih i fizikih
osoba ija se djelatnost prostirala ili se prostire na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno
koja ima znaaj za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko stvaralac nije drugaije odredio.
lan 34.
Arhiv Bosne i Hercegovine preuzima i provodi mjere zatite, obrade, prezentiranja i
koritenja javne grae Bosne i Hercegovine nastale do 1992.godine, zatim grae institucija
RBiH i grae institucija Bosne i Hercegovine.
lan 35.
Arhiv Bosne i Hercegovine osim poslova iz lana 31. obavlja sljedee poslove i zadatke:
a) vodi registar arhivskih fondova i zbirki BiH i brine o arhivskoj grai BiH nastaloj do 1992.
godine i grai nastaloj radom institucija RBiH i institucija Bosne i Hercegovine;
b) vodi evidencije o arhivskoj grai u inozemnim arhivima koja je od znaaja za Bosnu i
Hercegovinu;
c) daje miljenje Vijeu ministara Bosne i Hercegovine o pitanjima arhivske slube u BiH;
d) zastupa interese arhivske slube Bosne i Hercegovine u meunarodnim strunim
asocijacijama i meudravnim odnosima;
e) sarauje u svim strunim poslovima s entitetskim, kantonalnim-upanijskim i drugim
arhivima, posebno na planu obrazovanja i strunog usavravanja arhivskih radnika;
f) rukovodi zajednikim utvrenim projektima i zajedno s entitetskim i kantonalnoupanijskim arhivima realizira poslove na obnavljanju i modernizaciji arhivske slube Bosne i
Hercegovine;
g) obavlja i druge strune poslove predviene zakonom.
lan 36.
Sredstva za rad Arhiva Bosne i Hercegovine osiguravaju se u Budetu Bosne i Hercegovine.

lan 37.
Za vrenje arhivske djelatnosti nuno je osigurati odgovarajui radni i spremini prostor, te
odgovarajuu opremu, struno osoblje i potrebna finansijska sredstva.
lan 38.
Arhivom Bosne i Hercegovine upravlja direktor. Za direktora Arhiva Bosne i Hercegovine
moe se imenovati osoba koja ima visoku strunu spremu, objavljene strune radove iz oblasti
arhivistike i srodnih djelatnosti i odlikuje se strunim i organizacijskim sposobnostima.
Direktor Arhiva Bosne i Hercegovine ima dva zamjenika.
Direktora Arhiva Bosne i Hercegovine i zamjenike direktora imenuje i razrjeava Vijee
ministara Bosne i Hercegovine za period od etiri godine.
lan 39.
Arhiv Bosne i Hercegovine ima Struno vijee kao struni organ, iji sastav ine struni
radnici Arhiva Bosne i Hercegovine.
Rukovodno osoblje Arhiva BiH imat e nacionalni paritet, a sastav zaposlenih nacionalnu
izbalansiranost.
V - ARHIVSKO VIJEE BOSNE I HERCEGOVINE
lan 40.
Arhivsko vijee Bosne i Hercegovine je savjetodavno tijelo za podruje arhivske slube koje
imenuje Vijee ministara Bosne i Hercegovine.
Arhivsko vijee Bosne i Hercegovine obavlja sljedee poslove:
a) raspravlja o opim pitanjima iz podruja arhivske djelatnosti i daje preporuke i miljenje o
unapreenju te djelatnosti;
b) razmatra zajednike programe razvoja arhivske djelatnosti;
c) razmatra godinje programe rada i izvjetaje o radu Arhiva Bosne i Hercegovine;
d) daje miljenja o meunarodnoj saradnji na podruju arhivske djelatnosti;
e) daje miljenja i sugestije o koritenju arhivske grae, ostvarivanju prosvjetne, naune i
kulturne funkcije arhiva;
f) razmatra normative i standarde za arhivsku djelatnost Bosne i Hercegovine;
g) imenuje Komisiju za polaganje strunih ispita za arhivska zvanja, slubenika u nadlenosti
Arhiva BiH;

h) obavlja i druge poslove utvrene zakonom i drugim propisima.


lan 41.
Arhivsko vijee Bosne i Hercegovine ima devet lanova koji se imenuju za period od etiri
godine.
Direktor Arhiva Bosne i Hercegovine i njegovi zamjenici, kao i direktori entitetskih arhiva i
predsjednik Saveza drutava arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, su po poloaju lanovi
Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine.
Ostala tri lana Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine imenuju se iz reda lanova Vijea
ministara Bosne i Hercegovine i resornih entitetskih ministarstava.
lan 42.
Predsjednik Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine je direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, a
zamjenjuje ga jedan od lanova Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine kojeg odredi direktor
Arhiva Bosne i Hercegovine.
VI - SAVEZ DRUTAVA ARHIVSKIH RADNIKA BOSNE I HERCEGOVINE
lan 43.
Savez drutava arhivskih radnika Bosne i Hercegovine je struno udruenje graana, u koje se
udruuju radnici zaposleni u organizacijama arhivske slube Bosne i Hercegovine, radnici u
registraturama i drugi graani koji su zainteresirani za rad arhiva i arhivske slube, a koji su
prethodno organizirani na entitetskom ili regionalnom nivou.
lan 44.
Svoju djelatnost Savez drutava arhivskih radnika Bosne i Hercegovine utvruje Pravilima
Saveza drutava u skladu sa zakonima o udruenjima graana.
VII - KAZNENE ODREDBE
lan 45.
Za prekraj iz lana 7. ovog zakona novanom kaznom od 500 do 2.000 KM kaznit e se
imalac javne arhivske grae iz nadlenosti Arhiva BiH.
lan 46.
Za prekraj iz lana 25. ovog zakona novanom kaznom od 200 do 800 KM kaznit e se
imaoci grae.

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 47.
Arhivska graa koja se uva u arhivima, graa pravnih i graanskih osoba, te graa koja
nastaje u registraturama, smatraju se javnim dobrom.
lan 48.
Preduzea i ustanove nastale privatizacijom, koje su do privatizacije bile drutveno, odnosno
dravno vlasnitvo, arhivsku grau koju su preuzele privatizacijom, a potrebna im je u
obavljanju njihove osnovne djelatnosti, mogu zadrati najdue 10 godina nakon isteka
kalendarske godine u kojoj je izvrena privatizacija, ili dok se po zakonu ne steknu uvjeti za
preuzimanje u arhiv.
lan 49.
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, a na prijedlog direktora Arhiva Bosne i Hercegovine,
donijet e Pravilnik o zatiti i uvanju arhivske grae u Arhivu Bosne i Hercegovine i
registraturne grae u institucijama Bosne i Hercegovine, te Pravilnik o strunom usavravanju
i provjeri strune osposobljenosti radnika u Arhivu BiH i njegovim registraturama, kao i
druge podzakonske akte u skladu s ovim zakonom, u roku od est mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona.
Direktor i zamjenici Arhiva Bosne i Hercegovine donijet e Pravilnik o unutarnjoj
organizaciji Arhiva Bosne i Hercegovine u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
Na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Arhiva Bosne i Hercegovine saglasnost daje Vijee
ministara Bosne i Hercegovine.
lan 50.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje vaiti Zakon o arhivskoj djelatnosti Bosne i
Hercegovine (Slubeni list SR BiH, broj 21/87).
Arhiv Bosne i Hercegovine je duan uskladiti svoje ope akte i nain rada s odredbama ovog
zakona u roku od est mjeseci od njegovog donoenja.
lan 51.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku BiH, a
objavit e se u slubenim glasilima entiteta.