Sie sind auf Seite 1von 236

Optometry Network - Ingwe, Ingwe Active and Access (2015)

Practice Number
7019874
7019882
7020511
7020678
7021321
7021518
7022573
7022719
7022913
7023669
7024207
7024576
7024584
7024924
7026021
7026315
7026498
7026579
7026617
7026625
7027516
7028024
7028474
7029381
7029764
7030169
7030177
7030282
7030770
7030851
7030983
7031262
7031491
7031521
7031963
7032021

Practice Name
Dispensing/Non-dispensing
ALEXANDRA OPTOMETRIST
No
SIMSON
No
NXUMALO
No
PEER
No
SPEC WISE
No
GXAMZA
No
CHETTY
No
GLENN
No
BOURKE
No
MAPUMA
No
BUDGET SPECS
No
RAMLUGAN
No
VISION CARE UMTATA
No
MUTHRAY
No
SPEC-SAVERS KING WILLIAM`S TOWN No
LE ROUX
No
VAN DER WAT
No
KAWA
No
DOWLEY
No
BOSMAN
No
MT FRERE OPTOMETRIST
No
DE WITT
No
KRIEL
No
VAN ZYL
No
MINNAAR
No
MCFARLANE & PARTNERS INC
No
MCFARLANE & PARTNERS INC
No
MCFARLANE & PARTNERS INC
No
SPECSAVERS UMTATA INCORPORATED No
MATYU
No
NJIKELANA
No
NAICKER
No
GIPPERT
No
DUTTON
No
SPEC-SAVERS NELSPRUIT
No
GIESE
No

7032439
7033915
7034636
7034830
7034865
7034938
7035608
7036426
390194
390461
393738
394602
395722
410586
420840
424455
438944
441503
453838
458392
461261
479276
481203
503991
505781
505811
507709
511064
515507
515515
516236
519782
519936
521760
521779
540285
7000146
7000170
7001525
7001568
7002319
7002564
7002734
7004117
7004826

SPEC-SAVERS OCUVISION KWAZULU N No


NAIDOO
No
DZINGWA
No
SPECSAVERS GARDENS
No
TORGA OPTICAL
No
SPEC-SAVERS BEACON
No
NDZEKU
No
NAIDOO
No
KANGO
No
LATHI THA ' BIZANA SQUARE
No
VAN DER WAT A P - JEFFREY'S BAY
No
RENE VREY OPTOMETRIST
No
LATAKGOMO L A - MTHATHA
No
MOTIANE
No
ADAM
No
BERGMAN AND ADAM
No
MSITINI R B - MQANDULI
No
RADUE D M - VINCENT
No
JACOBS
No
SPARROW D T - PIER 14 SHOPPING C No
RAGA M - CAPE ROAD
No
HORN A - NONESI MALL
No
MSANE
No
KHAN
No
TRZEBIATOWSKY P D - HEMMINGWAYS No
TRZEBIATOWSKY P D - WALKER DRIVE No
KHUMALO
No
TRZEBIATOWSKY P D - BEACON BAY
No
SAMUELS C A - CLEARY PARK
No
SAMUELS C A - NEW BRIGHTON
No
RAGA - WALMER PARK SHOPPING CENTNo
MAKAN M - WESKUS
No
MAKAN M - ZEERUST
No
MAKAN M - NIGEL
No
MAKAN M - VRYBURG
No
NGCAMPHALALA AND MAJOLA - UMTATANo
BERGMAN
No
WALLACE
No
NETTL
No
RADUE
No
WILKINS
No
V & T OPTOMETRISTS
No
HULBERT
No
BAMFORD
No
MELLIN
No

7007566
7008430
7009410
7009666
7010710
7010796
7012926
7013280
7013450
7013566
7013833
7014112
7014279
7014589
7015070
7015100
7015313
7015682
7015860
7016042
7016832
7017391
7018045
7018150
7018908
7019122
7019246
5363
6459
18384
35181
50199
55743
55751
60763
68357
88196
91294
93130
93211
95680
96768
97500
110949
110965

KRIEL
No
DE WITT G H F OPTOMETRIST
No
JORDAAN
No
OLLS
No
GLOVER
No
MAKAN OPTOMETRISTS
No
MULLER
No
MAKAN
No
S & L OPTOMETRISTS
No
GREENACRES OPTOMETRISTS
No
TYALITI
No
DAVIES
No
SPEC-SAVERS EAST LONDON
No
RENS FISHER
No
BHAGWANDIN
No
BUDGET SPECS
No
NAIDU
No
SPECTRUM OPTICAL
No
CARELSE
No
FREEMAN
No
SPEC-SAVERS GREENACRES CC
No
SPEC-SAVERS PORT ALFRED
No
PANDAY
No
FERREIRA
No
SINGH
No
ABDOL
No
KRIEL
No
PILLAY
No
NTSHIBA
No
GOPAL
No
MGILANE
No
COETZER
No
PILLAY
No
SPEC-SAVERS GOVAN MBEKI
No
CILLIERS
No
GAYLARD
No
GOVENDER
No
DLANGALALA
No
MCFARLANE F D & PARTNERS INCORPONo
DULLABH
No
ISO OPTOMETRISTS
No
MOLATOLI
No
RAGA
No
CHRICH
No
NEERUSHA JUGOO INCORPORATED
No

111031
112267
122254
126322
126853
133663
137081
146749
149012
150754
163570
176168
176982
179612
196304
196827
199125
206261
207462
216844
218030
219665
230642
257214
262951
263656
265454
267163
280453
297666
297690
297844
304077
305502
309931
314366
332054
333409
336882
352330
356719
359610
363952
368687
377619

PEMA
No
BOSMAN M - DESPATCH INC
No
FLATELA
No
SMITH
No
LEBOPO
No
HALL
No
DABULA
No
D M RADUE - PORT ALFRED
No
ELLEMDIN
No
BULBULIA
No
RUSSELL MEYER & PARTNERS INCORP No
VAN ZYL
No
PHILLIPS
No
SCHREUDER
No
FISHER DERYCK ALLAN INC
No
NDORI
No
CARELSE G J INC - JEFFREYS BAY
No
SPARROW
No
LEBOPO V L - MOTHERWELL
No
MC FARLANE & PARTNERS - GRAHAMSTNo
BOTHA
No
MHLANTI
No
MAHAMBA
No
PARUK
No
DOWLEY B J - GRAHAMSTOWN
No
C - VIEW OPTOMETRISTS
No
DOWLEY AND FOX - THE BRIDGE
No
SIBUSISO OPTOMETRISTS MTHATHA PLNo
MASEKO
No
J S FOX OPTOMETRIST MDANTSANE IN No
J S FOX OPTOMETRIST MOFFAT INC
No
BUCHANAN M C - MDANTSANE
No
FOX J S - VINCENT PARK
No
STEPHENSON
No
STEVEN PHILLIPS OPTOMETRIST INCO No
ZIKIZA P D - KWADWEZI
No
SIBEKO
No
VAN WYK J B - SPRINGBOK
No
MOJAPELO
No
SIBUSISO OPTOMETRISTS - HEMINGWANo
JANSEN VAN RENSBURG
No
WOLMARANS
No
MTSHALI
No
G H PEER T/A OXFORD OPTOMETRIST No
DUMINY P L - WITBANK
No

386685
7001746
7006039
7007485
7007973
7008600
7008619
7008880
7009380
7009755
7010036
7010192
7010206
7010494
7011377
7013337
7014481
7016735
7016778
7017294
7017847
7018444
7018460
7019408
7019858
7020325
7020422
7020600
7020619
7021402
7021917
7022069
7022433
7023650
7025106
7026455
7027672
7028652
7029268
7031467
7031858
7031874
7031912
7032412
7032838

JANSE VAN RENSBURG


No
TERBLANCHE
No
MELLIN
No
MELLIN & PARTNERS VIRGINIA
No
MELLIN
No
MELLIN
No
MELLIN
No
STRYDOM
No
DE KLERK
No
STANLEY
No
MELLIN
No
SMITH OPTOMETRISTS
No
BESTER
No
MELLIN
No
UYS
No
B R PRIGGE OPTOMETRIST
No
STEYNS OOGKUNDIGES
No
DEYSEL
No
MELLIN
No
GOLDEN VISION - ERNEST OPPENHEIM No
SPEC-SAVERS BLOEM
No
LETHOLA
No
LESHABANE
No
PAULNETT OPTOMETRIST
No
RAMPERSADH
No
EYESAVE BETHLEHEM
No
LEDWABA
No
MOKOENA
No
SPEC-SAVERS MIMOSA INCORPORATEDNo
MOLEPO
No
TRICHARD
No
RAMPERSADH
No
MATLOU
No
RAJAH
No
TLOKOTSI
No
LESHABANE OPTOMETRISTS
No
MELLIN OPTOMETRISTS
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRIST HENo
SENEKAL
No
MATHEBULA
No
MOPHOSHO
No
SELEMELA
No
KOTZE
No
EYEWORLD OPTICAL
No
DE WET
No

7033745
7034172
7034423
7034628
7035004
7036396
7101341
1090
8737
21210
21504
32689
60046
62588
64351
81957
102105
113670
122459
135224
136964
137529
139459
158178
159964
171417
173355
182095
198927
223573
238228
247502
249947
254835
254940
257559
259330
283029
298077
314064
317373
323632
341789
342440
343846

GOLDEN VISION - WELKOM


No
KIRONDE-MBOWA
No
MAZUI
No
KEKANA
No
SMIT
No
BOTHAVILLE OPTOMETRIST
No
LE ROUX
No
TLABELA
No
SETHUNYA
No
RANOKO
No
THEUNISSEN H L A & LOTTER J H IN
No
SEREECO
No
ROSS OPTOMETRISTS INC
No
GROENEWALD TRICHARD
No
MOLEPO
No
MAGATA
No
E G DEYSEL KROONSTAD
No
NIEL CILLIERS, ALPHONS THEUNISSE No
MELLIN & PARTNERS U.F.S
No
SMIT
No
THEUNISSEN & KOEKEMOER OPTOMETNo
DE WET P M OPTOMETRISTS- ALIWAL No
MOSIMA B M L - BLOEMFONTEIN
No
MASUPA
No
MOTHAPO
No
B R PRIGGE - WELKOM
No
MAMABOLO
No
JANSE VAN RENSBURG - KYALAMI
No
TLOKOTSI M M - LADYBRAND
No
KGOMO
No
TLOKOTSI M M - FICKSBURG
No
SIBUSESO OPTOMETRISTS INC
No
VAN HEYNINGEN S J - VREDE
No
SEDIANE
No
ALEC
No
SETHOLE
No
BUCHANAN MC & DE BEER RENo
MELLIN LOCH LOGAN
No
DU TOIT
No
ERASMUS B - FLEUR
No
MULLER & MAHOPO OPTOMETRISTS INNo
MOREMEDI
No
JAN
No
LEDWABA
No
ANDERSON
No

351148
355925
357111
361135
363537
378496
382973
383910
394297
395935
408816
416363
418242
422274
451223
475025
505900
512788
514837
516260
525391
538558
542458
558508
7000480
7001282
7035101
7035195
7035217
7035489
7035500
7035527
7035586
7035632
7035713
7035772
7035888
7035969
7036043
7036124
7036280
7036310
7036361
7036434
7100558

MAHOPO S P - KROONSTAD
No
VAN DER WALT
No
NAUDE
No
JANSNE VAN RENSBURG
No
SEREECO
No
KGAKATSI
No
MAKOLA
No
MATSANENG
No
DE BEER R E - WELKOM
No
CILLIERS N A AND BRUMMER W H
No
NZULA
No
ASMAL
No
VISSER E M - BLOEMFONTEIN
No
MOREMEDI R R - ZEERUST
No
ANDERSON A L - LANGENHOVENPARK No
ROSS J L G - GOLDFIELDS MALL
No
JANSE VAN RENSBURG
No
MOLEDI
No
HORN A - CRADLESTONE MALL
No
MKHIZE
No
MOKONE
No
HORN A - WOODLANDS BLV SHOPPING No
TRICHARD C L - BLOEMFONTEIN
No
ROOS J L G - PARYS
No
VORSTER
No
MELLIN
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS BNo
OSMANY
No
SHADUNG
No
THAUMULLER -SWANEPOEL
No
DUFFIN
No
MUSEKENE
No
DUBE OPTOMETRISTS
No
OSMANS OPTICAL
No
SHEPHERD & MANN
No
SUKHA
No
BEKKER & DU TOIT OPTOMETRISTS
No
TORGA OPTICALNo
KUTUMELA
No
FAM-OP FARRAR PARK
No
PATEL
No
THE OPTICAL COMPANY - ILLOVO
No
MABUSO
No
MADIBO
No
PRETORIUS
No

7030495
7030541
7030592
7030797
7030835
7030975
7031017
7031025
7031165
7031238
7031270
7031351
7031408
7031564
7031777
7031831
7031866
7031904
7031955
7032013
7032218
7032250
7032269
7032285
7032293
7032404
7032447
7032579
7032595
7032609
7032803
7032811
7032854
7032919
7032935
7032986
7033044
7033079
7033133
7033168
7033206
7033249
7033257
7033303
7033583

EYEPEROPTICS NOORD-VAAL
No
MPHUGANA
No
HOROWITZ
No
SCHAFFER
No
NTSIE
No
EYEPEROPTICS ANNAN CARLETONVILLNo
SUPER VISION OPTOMETRISTS
No
BLOCK
No
MATLOU
No
ANNANDALE
No
LEKHOEHLA
No
EYEPEROPTICS FOURWAYS CROSSINGNo
EYEPEROPTICS DELMAS
No
BOTJE
No
ALBEMARLE OPTOMETRIST
No
MELLIN OPTOMETRIST THREE RIVERS No
MADIMA
No
SEDINGWE
No
MARAPYANE OPTOMETRIST
No
BADENHORST
No
BROWN L INCORPORATED
No
TLAKA
No
TSAGAE
No
KGOMO
No
SPEC-SAVERS HATFIELD INCORPORATENo
MAAKE
No
REDDY
No
OPTICAL EYES SANDTON CC
No
NKOSI
No
MOKOBAKE
No
MNCUBE
No
EBENEZER VISION CLINIC
No
SULIMAN
No
VARACHHIA
No
VREY
No
NKOSI
No
EYEPEROPTICS WESTGATE
No
MEYEROWITZ
No
ISIS OPTOMETRISTS
No
MOGANE
No
SINOVILLE OPTOMETRIST
No
PILLAY
No
DIALE
No
KHAN
No
MAKGOTLOE
No

7033621
7033672
7033710
7033818
7033842
7033885
7033907
7033923
7034318
7034431
7034474
7034490
7034539
7034547
7034652
7034695
7034806
7034881
7035063
7025424
7025653
7025734
7025793
7025807
7025866
7025904
7025947
7026420
7026528
7026587
7026641
7026676
7026722
7026730
7026854
7026862
7026889
7026935
7027052
7027109
7027125
7027133
7027168
7027222
7027230

SCHOONBEE
No
ADLAM & LOMBARD INCORPORATED No
MOLOTO
No
CHOPDAT
No
KGOPE
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS ( No
T D OPTOMETRIST
No
MOKONYANE
No
SEHLODIMELA
No
KEORATILE OPTOMETRIST
No
TICKLEY
No
PANDAY
No
MAKGETLANENG
No
JOEL DORFAN
No
MOKOENA
No
THE VIEW OPTOMETRIST
No
JASSAT
No
FRAMES EYEWEAR OPT SANDTON
No
CHAUKE
No
YENSON
No
MNISI
No
OPTISPEC CC
No
MONEHI
No
SPECTACLE WAREHOUSE - ATTERBURYNo
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS No
KEETSE
No
KGOMOSOTHO
No
NALLA
No
JOHNSTON
No
SPEC-SAVERS PRETORIA CBD
No
ALLAN
No
SMITH
No
WOLFF
No
MELVILLE OPTOMETRISTS
No
NETSHITUMI
No
MANAMELA
No
SEBAKA
No
SPEC-SAVERS BEDFORDVIEW VILLAGENo
MOHLALA
No
MAKOA
No
MOHLALA
No
PHOOKO
No
SPEC-SAVERS PRETORIA NORTH CC No
HICKMAN
No
KWANINI
No

7027281
7027370
7027389
7027435
7027451
7027524
7027540
7027761
7028091
7028253
7028326
7028334
7028342
7028571
7028636
7028814
7028822
7028881
7028911
7028938
7028989
7029020
7029039
7029098
7029276
7029292
7029330
7029373
7029535
7029608
7029829
7029896
7029926
7029934
7030339
7030428
7030444
7030460
7019912
7019939
7020007
7020163
7020201
7020228
7020414

SAKS TAYLOR
EYECARE CENTRE
THABO
MABOEA
MAHOMED
EYEPEROPTICS NIGEL
EYEPEROPTICS EYELAB
BERMAN
MKHIZE
BECKER
OTTO
CHERNICK
FAKTOR
HAYTER
HASSAN
BULBULIA
MOTALA
WIERDAPARK OPTOMETRISTS
CHRISTINE CROKER
MILUN
VAN ROOYEN
NEETHLING
MEINTJES
SWANEPOEL
FERREIRA
SCHOEMAN
MAKHAFOLA
HEIDEMA
NXUMALO
BRYDGES
JORDAN
WESSELS
RAMODIPA
LAWRENCE
OSMANS FASHION OPTICAL
RUTHVEN
TORGA OPTICAL PIETERMARITZBURG
STANLEY
GOVINDASAMY
OPTIMO OCULO
VAN NIEKERK
LOMBARD VERSTER
SIBDA
GOUWS
VAN RENSBURG

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

7020503
7020589
7020651
7020708
7020759
7020783
7020848
7020856
7021011
7021097
7021224
7021356
7021364
7021372
7021445
7021534
7021593
7021798
7021860
7021887
7022050
7022077
7022131
7022174
7022190
7022328
7022360
7022417
7022425
7022484
7022816
7022859
7022921
7023138
7023170
7023189
7023278
7023367
7023405
7023456
7023502
7023995
7024088
7024096
7024185

MOKONE
No
TORGA OPTICAL - FOURWAYS MALL
No
VILLAGE OPTOMETRISTS
No
VAN DER MERWE
No
MASTROMATTEO
No
EXECUSPECS CENTURION
No
GRAY
No
MIDRAND OOGKUNDIGES
No
MOTSEPE
No
ROBIN OPTOMETRISTS
No
TLAKULA
No
MARE
No
NEL
No
SAKS
No
KEEVAN SHER EYECARE STATION
No
SEYMOUR
No
LEEUW
No
DANIEL
No
CHAVOOS
No
FRAMES UNLIMITED OPTOMETRISTS INNo
CRAFFORD
No
KHAN
No
KEEVAN SHER EYECARE CENTRAL CITYNo
DE RU
No
VAN ROOYEN
No
KHAN
No
STANLEY
No
MOLDOVANOS
No
PATEL
No
MITRI
No
JEENA
No
RAMASODI
No
DE SMEDT
No
SPEC-SAVERS WESTGATE
No
DE FRIES
No
ODENDAL
No
TEKA
No
SPEC-SAVERS MENLYN
No
RENOU & NETTMANN OPTOMETRISTS No
LEDWABA
No
MOKHEHLE
No
LYDIA PIETERSE OPTOMETRIST
No
SPEC-SAVERS PARKLANDS
No
SPEC-SAVERS EASTRAND
No
SPECTACLE WAREHOUSE
No

7024274
7024592
7024630
7024762
7024800
7024916
7025076
7025114
7025130
7025149
7025181
7025319
7014600
7014732
7014775
7014821
7014856
7014864
7014953
7015003
7015194
7015232
7015275
7015305
7015348
7015526
7015542
7015569
7015607
7015690
7015739
7015798
7015887
7016034
7016050
7016069
7016093
7016174
7016220
7016239
7016255
7016271
7016379
7016395
7016646

MNUKWA
MUDAU
MOSETE
MASINDI
JUDELSON
SPECSAVERS
HAASBROEK
SALOOJEE
PATHER
MATHABATHE
MOSWATSE
CHABALALA
BODE
VOLLRATH & BRANDSCH INC
SOUTHDALE OPTOMETRISTS
IMRAN
DE SMEDT
VAALPARK OOGKUNDIGES
ODENDAL
HEINRICH & MANN CC
PAIGE ONE OPTICAL
NORKEM OOGKUNDIGES
VLEDDER
BARCLAY SQUARE OPTOMETRISTS
CHINERY
CHOTHIA
VAN KRIEKEN OPTOMETRIST INC
THOMAS
KESHAV
P A VENTER OPTROMETRIST SPRINGS
LOTUS OPTOMETRISTS
VAN GRAAN
LOCHNER
RAMOVHA
SMAL STREET MALL OPTOMETRIST
KEEVAN SHER EYECARE - MORULA
MOGAPI
JINA
TORGA OPTICAL TORGA OPTICAL - FAERIE GLEN
MOKOENA OPTOMETRIST
DOZETOS
SPILKIN OPTOMETRISTS JACARANDA
SPILKIN OPTOMETRISTS VERWOERDB
PEERS

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

7016751
7016786
7016867
7017375
7017502
7017715
7017898
7017936
7018126
7018223
7018509
7018517
7018665
7018681
7018738
7018797
7018800
7018819
7018940
7019084
7019092
7019297
7019327
7019343
7019386
7019432
7019521
7019602
7019645
7019718
7019807
7007035
7007221
7007426
7007590
7008155
7008163
7008384
7008791
7008856
7009259
7009267
7009275
7009283
7009364

KRUGER
No
HAASBROEK
No
OSMAN
No
TORGA OPTICAL
No
ELNA SADIE OOGKUNDIGES
No
BHOOLA
No
BULBULIA
No
ROOS
No
SHER
No
NOORBHAI
No
DAVID MUIR OPTOMETRIST
No
RAMUDZULI
No
DIRE THOMAS OPTOMETRIST
No
KRIEL
No
EKSTEEN
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRIST IN No
SEPENG
No
VISION CENTRE - SANDTON
No
KUBJANE
No
ILSE OOGKUNDIGES
No
LEVIN
No
VERSTER $ VOSTER OPTOM INC
No
SUJEE
No
MAKGATO
No
DRACEVAC
No
CHABEDI
No
EYESAVE RANDBURG WATERFRONT No
ABADI
No
MOOSA
No
SUBRAMANY
No
TSUENE
No
SCHOEMAN
No
NORTJE
No
SCHOEMAN
No
WILLIAMS
No
DEMBY
No
STANLEY
No
GLUCKMAN
No
BALFOUR PARK OPTOMETRIST
No
MEYERSON
No
BRACKEN CITY OPTOMETRISTS
No
NURDEN
No
STANLEY
No
MELLIN
No
BOTHA
No

7009593
7009941
7010168
7010249
7010508
7010745
7010788
7010826
7010834
7010885
7010893
7011113
7011121
7011164
7011172
7011253
7011318
7011350
7011679
7011792
7011822
7011954
7012179
7012195
7012268
7012314
7012373
7012470
7012616
7012667
7012756
7012977
7013116
7013256
7013264
7013299
7013418
7013515
7013639
7013663
7013736
7013779
7013795
7013809
7014104

CARRIM
No
SIDNEY
No
MADHI
No
SCHOLTZ
No
CROUSE
No
HEATH OPTOMETRISTS
No
TORGA BUCHANAN OPTOMETRISTS - NNo
RANDRIDGE OPTOMETRISTS
No
NEW VISION OPTOMETRISTS CC
No
SIMONS
No
I CARE OPTOMETRISTS ALBERTON
No
SPECSAVERS - SPRINGS
No
BOOYSEN
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS No
RUTTENBERG
No
TORGA OPTICAL - GERMISTON
No
NAGEL
No
MISTRY
No
SHER
No
MISTRY OPTOMETRISTS
No
SHER
No
GROVE OOGKUNDIGES
No
VISION CENTRE - FLORIDA
No
VARTY
No
DE KOCK
No
GRANTHAM T/A OPTOM
No
MEYER
No
CORNELIUS
No
SPECTACULAR VISION
No
NEUTEL
No
MELLIN
No
VON ABO
No
BENJAMIN
No
MOOLLA
No
LEE
No
DARRAS OPTOMETRISTS
No
EAST LYNNE OPTOMETRISTS
No
SHEPPARD
No
MOTINGOE
No
BULBULIA
No
SEVENSTER D F & NEETHLING M S
No
VAN NIEKERK
No
I CARE OPTOMETRISTS GERMISTON No
SULIMAN
No
MOOSA
No

7014120
7014260
7014414
7014430
7014511
514977
515051
515531
515671
515698
516767
516937
516961
518506
519820
519979
520128
521310
521655
522554
526983
527130
529648
530336
532533
536555
537357
539902
540595
541079
541443
544027
545341
548723
549479
551538
554863
557560
566276
566322
567302
7000057
7000235
7000286
7000294

OPTIVISION CC
No
PHEEHA
No
JAN VORSTER OPTOMETRISTS INC
No
VISION CENTRE-SOUTHGATE
No
DE JONGH
No
MAKAN M - NOORDVAAL
No
SHER K - MORULENG
No
MAHOMED A - WILFRED HEINRICH
No
LETSIE M J - PROTEA GARDENS
No
LETSIE M J - MAPONYA MALL
No
VAN VUUREN Y - CRADLESTONE MALL No
DU TOIT
No
COETZEE
No
VAN DER MOLEN
No
MAKAN M - FOURWAYS
No
MAKAN M - SUNNY PARK
No
SUBRAMANY N - FESTIVAL MALL
No
CARRIM S - KEMPTON PARK
No
CASOOJEE M H - RIDGEWAY
No
PILLAY P - SOUTHGATE MALL
No
DE BEER A E - WONDERBOOM
No
PEER
No
SMIT
No
ERASMUS
No
PRINSLOO C M J - NORTHMEAD SQUARNo
MOODLEY
No
DR PREEZ S - DORINGKLOOF MALL
No
VREY R - WONDERPARK
No
DE BRUYN
No
JANSE VAN RENSBURG A J - FOREST No
PAPENFUS
No
MAHOMED
No
VREY R - THE MALL OF ROSEBANK
No
STEENKAMP
No
BOTHMA C J - BOKSBURG
No
AIFANTIS N - RANDBURG
No
MAYISELA M P - KAALFONTEIN
No
VAN ZYL
No
VAN DER MERWE M - BELA MALL
No
KEYSER C - PRETORIA
No
KOBE
No
ATKINSON
No
BRUWER MENLOPARK OPTOMETRISTS No
CAREY
No
TAMBOURLAS
No

7000774
7000960
7001878
7001975
7001991
7002025
7002378
7003110
7003269
7003412
7003471
7003625
7003781
7004354
7004842
7005040
7005245
7005512
7005555
7006063
7006195
7006527
7006837
7006896
445207
446483
449377
449636
450995
451738
451746
451800
453609
454028
454850
454915
456632
456640
456659
458007
459151
461709
461873
465143
465208

MILTONS OPTOMETRISTS ROSEBANK


GOLDBERG
SESSEL
SNEAG & ASSOCIATES
SPILKIN OPTOMETRISTS PRETORIA
STANLEY
SNEAG
SHEPHERD
OSKOWITZ
VEREENIGING OPTICAL CENTRE INC
HEINRICH
MELLIN
DORFAN
ABRATT
HEINRICH & MANN CC
MOOSA
PARK OPTOMETRISTS
VAN GOOL
BLUMENTHAL
MELLIN
SCHLOSBERG
ROSE
SIEFF
STRAUSS
EDRIES Y - PRETORIA WEST
LAMBAT
DU PREEZ
HAFFEJEE
FOUCHE
DESAI S - BRYANSTON
ABRAHAMS
BHIKHA C K AND MISTRY J H
KARA D S - JOUBERT STREET
SULTAN A A - NOORDHEUWEL
CHETTY
SAYED
JHETAM
JHETAM N - ACTONVILLE
JHETAM N - ELDORADOPARK
VREY R - NICOLWAY
MASHITOA
SUBRAMANY N - SUNWARD PARK
AMLA
THOKA
SCHOEVERS

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

465348
466638
467294
468037
469033
469149
474320
475017
476536
476846
476870
476897
478490
483214
483532
484393
484415
485519
486752
490199
493007
495832
497312
498572
499269
500941
503002
503479
504343
504815
508047
508578
508926
509124
510602
511331
512931
513024
513644
514500
514861
514896
514969
376930
379336

POSTHUMUS
SHER K - MELROSE CROSSING
REHMAN S - GERMISTON
MCHABE V W - BOIPATONG
ZWANE
MAHADEO A - PROTEA GLEN
MALULEKE SA - RANDBURG
ROSS J L G - CAMPUS SQUARE
BRESLER
VAN VUUREN Y - KYALAMI DOWNS
VAN VUUREN Y - THE FALLS
HALALA T - MIDRAND
ENGELBRECHT A J A - WONDERPARK
DE ANDRADE
ESSA
SAOHATSE
SAOHATSE S M - SOUTHGATE MALL
KWAPE M P - RANDBURG
MOKWELE
MULLER
JEENA N - VICTORY PARK
DE BRUIN
MEYER M & COETZEE C M
FOURIE W - ALBERTON
VERSTER
MOOLA
WIESNER
RAMALOKO M V - PROTEA NORTH
NKGARE
NAKEDI
HLAKUDI
VORSTER
DANKA E AND MAHARAJ Y
AIFANTIS N - CRESTA SHOPPING CE
HAMID
STRYDOM
VAN DER MERWE
KOBE
VAN WESTING C - HARMELIA
ASMALJEE A AND ASMALJEE T INC
SITHOLE
FONDSE E - BROOKLYN
MAKAN
MDLULI
HOROWITZ I J AND CHERNICK S L

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

380202
381209
382027
382078
382094
382507
383473
384550
384569
385719
385727
385735
385743
386588
386642
387118
388297
388629
390070
390291
390488
390577
391409
392103
393509
396184
396214
396567
397075
397954
398179
399264
403814
404926
408573
410209
411736
417459
418862
422835
422843
423319
425249
431478
434094

PRINS
No
PEYPER
No
HAJEE
No
FOLSCHER
No
BERNADETTE CHADINHA OPTOMETRIS No
NAUDE
No
THATHANE - TSHETLO OPTOMETRISTS No
MAHADEO A - BRAAMFONTEIN
No
MAHADEO A - ROSSETTENVILLE
No
VON HOLDT H M - BRIXTON
No
VON HOLDT H M - GREENSTONE
No
VON HOLDT H M - BEDFORDSQUARE No
VON HOLDT H M - CAMPUS SQUARE
No
JINA Y D - LAKEFIELD SQUARE
No
MISTRY
No
MAHOMED A
No
QUAN
No
ATKINS-SCHOLTZ
No
MBAMBO
No
RAMMUTLA
No
SENOAMADI
No
GOLDEN VISION OPTOMETRIST
No
CORPORATE VISION OPTOMETRISTS No
HELEN VON HOLDT OPTOMETRISTS INCNo
RAMONGANE
No
LAMBINON OPTOMETRISTS INCORPORANo
REHMAN
No
JOHNSTON B A - SANDTON
No
MATSHABA K R - NOORDVAAL
No
SNYDERS
No
KOOS COETZEE OPTOMETRIST
No
CASSIM F A - KEMPTON PARK
No
HANSA
No
BHYAT S - MARSHALL TOWN
No
MUDAU
No
SEPENG R - ARCADIA
No
ABDUL
No
BLECHMAN A B - JOHANNESBURG
No
EBRAHIM
No
RAMPATHY
No
RAMPATHY D - SUNNYPARK
No
MATLOU
No
LETSIE
No
MABASA T S - RANDBURG
No
FURTER
No

434612
435821
436194
436755
436798
437123
437301
438030
438596
438855
439185
439584
440817
442119
442445
442453
443972
323845
331686
331791
333514
333565
333581
334316
335177
335347
335924
336246
336858
337331
338281
338605
338680
341797
342130
342327
342637
344478
344524
344605
345466
345660
346578
348015
348066

ALLIBHAI
ZWANE
GERMISHUIZEN
GROENEWALD J J - SOUTHGATE MALL
GROENEWALD J J - THE GROVE MALL
CASSIM F A - BENONI
MATTHEUS
CHABANE P N - VOSLOORUS
GROENEWALD J J - CLEARWATER
SWART
TSANGARI & C N SAVVA
BOLT
VREY R - WONDERBOOM
ZWARTS D - CENTURION
BHIKHA H AND BHIKHA C K - RASLOU
BHIKHA H AND BHIKHA C K - MIDRAN
VALIALLAH
BHIKHA H & C K
THANDAR T - LAKEFIELD
MAVUNDA
MATHEVULA
MOKOBAKE C J - SEBOKENG
OPTICROSS OPTOMETRIST
NDHLAMANI
WILLIAMS - LITTLE FALLS
SHAPIRO
MOLOI
RAMOTHOLE
MANXIWA
ERASMUS
KOLOKOTO
MOLOTO
SULIMAN
SULTAN A A - GERMISTON
MCHABE
VISIONWEB OPTOMETRISTS
OPTIXX EYECARE OPTOMETRISTS
FAKIR
ABRAHAMSON D & ABRAHAMSON L
CHILOANE
KHUMALO
MATSEMELA G W - JOHANNESBURG
MOKWENA
P GLUCKMAN
JANSE VAN RENSBURG

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

348171
348708
349437
349526
349690
349755
350044
350516
350818
350826
351555
352187
353469
354201
355194
355690
355879
356220
356387
356557
356778
356816
357685
358258
358754
364975
366323
368733
368865
371157
372617
372641
374210
374512
376019
376582
273597
273635
274860
276014
277908
277924
279609
279986
280283

RAMA
No
ENVISION OPTOMETRISTS
No
BUCHANAN M C - THE GROVE
No
CHOKOE
No
LATIEF
No
MOLEFE
No
TSHABALALA
No
MAHUNDLA
No
MARIMA R G - PHUTHADITJHABA
No
VAN ZYL
No
HIRA
No
NTIM-FREMPONG
No
RAYMOND LAWREWNCE OPTOMETRISTNo
MEYER
No
LAMOLA
No
SIBUYI
No
ABDOOLA
No
CASOOJEE
No
BADENHORST
No
NGOBENI
No
BADAT A - MARSHALLTOWN
No
BOTHA
No
MAHOMED
No
MDLULI
No
MAKGATA
No
NONYANA
No
PEER
No
CHRISTODOULOU AND ROSEWALL
No
GOLE M J - RUSTENBURG
No
MALULEKE
No
NDHIMA
No
BROCKETT
No
GROENEWALD UYS KILLIAN - ZAMBESI No
AIFANTIS
No
DE KOKER
No
NTIMBANE B - MAPONYA MALL
No
MONEHI S M - CENTRAL CITY
No
MONEHI S M - ROSSLYN
No
DABHELIA
No
BUCHANAN & W SCHOONBEE
No
VAN WESTING
No
VAN NIEKERK
No
VREY R - NORWOOD
No
BRAND
No
ZAMBEZI OPTOMETRISTS
No

280828
281042
281166
281417
281905
281999
282073
283843
284580
284939
285021
285455
285943
287482
288411
290416
290890
291773
292443
293539
295140
297631
297852
298131
298794
299758
301175
302961
304697
308641
310603
312703
313610
313653
314072
314293
314617
315214
315303
315311
315397
315753
315788
316156
317764

RAMOVHA & DOWLEY INC


No
DOWLEY B J - WEST STREET
No
MATLAILA M P - SUNNYSIDE
No
LEGGETT & SCHAFFER
No
ABADI A R - BLUBIRD
No
SASOLBURG EYECARE
No
GLENN OPTOMETRIST INCORPORATED,No
MOGAPI K J - MAHUBE
No
DE GUISTI
No
FRASER
No
CASOOJEE
No
MAHADEO A - JOHANNESBURG
No
MANITSHANA & RAMODIPA
No
DINDAR Y & DINDAR L
No
DU PREEZ
No
CHABEDI M F - BRACKENHURST
No
MACHETELE
No
OLIVIER OPTOMETRY INCOPORATED No
KRIEL
No
DOZETOS V H - CORLETT DRIVE
No
THANDAR
No
JANSE VAN VUREN
No
BUCHANAN M C - MOFFAT ON MAIN
No
RENE VREY OPTOMETRISTS INC - WOONo
DE RU L - GARSFONTEIN
No
LOURIDAS
No
BOLOKA
No
MOTTIAR
No
MOHLABE
No
LESLIE D LEO PRIMROSE SQUARE OPT No
YAKHAITSHE OPTOMETRISTS T/A BRIS No
ISMAIL M A - SOWETO
No
NSELE
No
BRIEL
No
HOMAN
No
BEKKER & BEKKER OPTOMETRISTS INCNo
MATSHABA
No
A M DANIELS OPTOMETRIST INC
No
BECKER & BEKKER OPTOMETRIST INC No
BECKER & BEKKER OPTOMETRISTS INCNo
EYEBROWSE OPTOMETRISTS
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRIST
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRIST HI No
NGWENYA
No
REEKIE
No

317926
318299
318574
318752
318779
320234
320641
321583
323233
323314
212628
215724
217425
218022
223220
223867
223883
224138
224146
224162
224197
224200
224227
224251
224286
224294
224316
224340
224367
225193
225959
226572
227307
228451
229539
229911
232378
233366
234737
236594
237922
238635
239100
240443
240850

VREY R - BOKSBURG
No
NICOLE LEVY OPTOMETRISTS INC
No
MARAIS
No
KANNIGAN
No
NTIMBANA B - PHUMULANI
No
VON ABO & LABUSCHAGNE
No
KGOMO P R - PRETORIA WEST
No
R MAKAN OPTOMETRISTS MILPARK
No
H.HEIDEMA OPTOMETRIST - QUEENSW No
SHEPPARD
No
SONI
No
GROENEWALD, UYS & KILLIAN INC
No
VAN ROOYEN
No
BUCHANAN M C - SOSHANGUVE
No
SULTAN A A - EDENGLEN
No
LEO
No
DAVID SHER VAAL MALL INC
No
SHER D - BENONI
No
SHER D - BOKSBURG
No
SHER D - EDENVALE CENTRE
No
SHER D - GERMISTON
No
SHER D - GEZINA
No
SHER D - KRUGERSDORP
No
SHER D - SILVERTON
No
SHER D - SILVERWATER
No
SHER D - SPRINGS
No
SHER D - THE BERG
No
SHER D - VEREENIGING
No
SHER D - KEY WEST
No
MARAIS L & BUCHANAN M C - MORELE No
PITAMBER S H - COLUMBINE
No
OSMAN A W A G - NIGEL
No
OSMAN A W A G - MONDEOR
No
VAN MALI
No
TLALE - MABOPANE
No
HUMAN
No
JOUBERT AND ROUX OPTOMETRISTS INNo
VAN HEERDEN
No
WILLIAMS
No
WILLIAM R J - KRUGERSDORP
No
MNISI
No
BHIKHA
No
MKHIZE S N - DUBE
No
KOZA
No
DAYA
No

241350
241431
242594
242810
243167
243175
244619
246794
247197
253383
254479
255041
255297
255351
255815
256226
256242
259365
259454
261637
262595
262978
264539
266639
268771
269719
271888
271918
272701
165204
165212
165859
166421
166693
166715
166952
167185
167215
168211
168696
168831
169919
171441
171727
173681

MOGALE
No
ABADI DAYA OPTOMETRISTS INCORPORNo
PILLAY
No
SURTY AND DULLABH OPTOMETRIST INNo
BUCHANAN & JANSE VAN RENSBURG - No
BUCHANAN M C - EVATON
No
MMOTLANA
No
KAPARELIOTIS
No
VALLY
No
NKOSI
No
MACMILLAN OPTOMETRISTS INCORPO No
STARK-VAN WYK - VANDERBILJPARK No
THORNE
No
DESAI
No
OSMAN
No
TORGA OPTICAL - KABOKWENI
No
TORGA OPTICAL - GREENSTONE
No
MABOTJA
No
GROENEWALD, UYS & KILLIAN OPTOMENo
DI BLASIO & LOUBSER
No
THEUNISSEN OPTOMETRIST (ZAMBEZI)No
DOWLEY B J - GERMISTON
No
MAHLO
No
SIKOSANA J T - ALBERTON
No
RENE VREY OPTOMETRIST - GREENST No
MATLANATO & MAZUI
No
RENE VREY OPTOMETRISTS INC - BEN No
BUCHANAN M C - BEREA
No
DATELING & SCHAFFER - ATHOLL SQ No
SURTY
No
RAMASWE
No
BHYAT
No
SCOTT WRIGHT INCORPORATED
No
VAN HEERDEN F H - GEZINA
No
DESAI
No
MANOLAS M A - ESTHER PARK
No
ODENDAAL
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS CNo
GLUCKMAN P - ROODEPOORT
No
KRIEL
No
MAHOMED
No
THEUNISSEN
No
SULTAN A A - BENONI
No
KGOPA M M - PRETORIA
No
KUTU
No

174939
176559
177547
177962
178195
178721
179078
179302
179876
181129
181161
181226
181242
182540
182982
183849
184411
184780
185671
186457
187135
187283
188247
190721
192244
192406
192465
194743
194840
195103
195464
195502
197114
197149
198145
198218
199141
200883
201286
202533
203076
205508
206407
206652
208922

MRS L MARAIS & PARTNER


No
BUYS
No
MMOTONG
No
JANSEN
No
MULLER-SWANEPOEL I - RANDFONTEINNo
VAN ZYL
No
VAN ROOYEN R C & ASSOCIATES INC No
NKOSI L S - ARCADE
No
MAKGETLANENG P M - JOHANNESBURGNo
EMMERICH
No
MOLLA M H - SPRINGS
No
CARRIM S INCORPORATED - WESTONA No
PRIGGE & JANSE VAN RENSBURG INCONo
KHOSI
No
VAN HEERDEN F H - MENLYN
No
GLUCKMAN & SUTHERLAND
No
BUCHANAN & VAN ZYL - GIFT ACRES
No
DINDAR
No
NALLA
No
CASSIM
No
MATHEBULA
No
MOOLLA M H - EDENGLEN
No
NTIMBANA B - CARLTON CENTRE
No
MAHOMED A - DUNSWART
No
GREEFF
No
THEOLOGO R, DU TOIT M & PRINSLOO No
HASSEN
No
MOTARA
No
ROSE
No
ESSOP
No
SEBAKA M M - SEBOKENG
No
ZELDA VAN COLLER OPTOMETRIST
No
BUCHANAN M C - BRAKPAN
No
VAN NIEKERK D - SUNNYPARK
No
DU TOIT & PRINSLOO
No
ANDERSON
No
RAHAMAN
No
MAHOMED - VOSLOORUS
No
SONI
No
TORGA OPTICAL WONDERPARK
No
STANLEY & DE KOCK OPT - RIVERSID No
BRISLEY
No
GLUCKMAN & SUTHERLAND - WATERMENo
MOOSA
No
KORB
No

211176
211389
211591
118273
118559
120154
120979
121517
121924
122718
122815
123471
124036
124060
124923
126241
126438
126535
126829
127426
127655
128600
128627
128872
129712
129852
129887
131628
133698
134155
134252
134309
135186
135194
135984
136212
139246
140120
141488
143286
145564
145831
145998
146080
147036

TSHAUKE
No
DORFLING - SMITH
No
BUCHANAN M C & SAYED T
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS RNo
ZWARTS
No
SULTAN
No
COETZER
No
CHUEU S L - VOSLOORUS
No
AHMED
No
WILLIAMS R J - RANDFONTEIN
No
RAMODIPA K A - SOWETO
No
HARMSE
No
GLENN H D - OLIVEDALE
No
ROUX & JOUBERT OPTOMETRISTS INC No
NTIMBANA
No
WADEE
No
DE FRIES S B - BRAAMFONTEIN
No
NETSHITUMI J M - SOSHANGUVE
No
DAJEE
No
BALOYI
No
GROENEWALD, UYS, & KILLIAN INC
No
HENN
No
HENN M - SAFI
No
VAN GRAAN
No
KRUGER S M - CRESTA
No
BUDRUDDIN
No
KRUGER
No
MAHAPA
No
BLECHMAN A B - FAIRMOUNT
No
RAMAILA
No
MAHLATJI
No
DANIEL A M OPTOMETRIST INCORPORANo
MOGASHOA
No
MATLAILA
No
SEGOKODI
No
MAHOMED
No
MKHWANE
No
MAHADEO
No
VALLABH
No
SHEPPARD K - OLYMPUS PLAZA
No
BUCHANAN, ROSSOUW & ESTERHUIZE No
SLADE
No
CRONJE
No
REINECKE
No
LARA & DELIA OPTOMETRISTS INCORP No

148687
149179
149616
150126
150584
150711
153257
153362
153567
154091
155462
157325
157961
158607
158771
158992
161225
163015
163600
164127
164216
164410
61387
61441
62235
62499
62693
62731
64696
65552
68195
68586
69221
71161
72028
73776
73954
74608
76996
77194
78441
78484
81825
81949
83704

PAUL GLUCKMAN - RANDBURG


No
VISSER
No
OSMAN A W A G - RIVONIA
No
NEMAGUVHUNI
No
MAKAN
No
ENGEL
No
LEGARI
No
VON ABO & DU TOIT OPTOMETRISTS I No
MAKHALE
No
KGOPA
No
FROMKORTH
No
POKROY
No
SCHAFFER N - EASTRAND MALL
No
BENSON
No
SIEFF
No
MAMBANA
No
KARA
No
MPHUGANA N - DIEPKLOOF
No
GOLE
No
DANIEL A M - FESTIVAL MALL
No
BHANA
No
BRINK M - WILLOW WAY
No
SPEC-SAVERS NORTHGATE
No
SPEC-SAVERS RANDBURG SANLAM CE No
KATAKUZINOS P & HEYNS H OPT INC No
SHAI
No
VAN DER MERWE
No
NEL
No
BAPOO
No
EVANS
No
OPTICAL
No
PATEL
No
VAN HEERDEN
No
BROWN LINDSAY WYNNE INCORPORATNo
NETSHIVHUYU
No
NAIDOO
No
ZITHA
No
LOMBARD
No
PATEL
No
VITAL OPTICS
No
TORGA OPTICAL - GOLDEN WALK
No
MALULEKE
No
TORGA OPTICAL - SAMMY MARKS
No
PHIHLELA
No
MOTHEMI
No

84999
85235
85464
87335
88102
88331
90158
90409
92886
93068
93076
96342
96806
97128
97144
97551
97926
98108
98124
98876
100404
101338
102555
102725
103373
103756
108952
109320
111643
113654
113816
114170
114200
114596
115207
116521
116548
117390
117471
117668
118125
2585
3131
3263
3859

VON POSER
No
NAGLE
No
SUJEE
No
DA SILVA
No
INDUSTRIA OPTICAL
No
ALMEIDA
No
NAWAB
No
MATLALA
No
DAYA
No
RAMAILA
No
MAREDI'S OPTOMETRISTS
No
MAYISELA
No
NAKA
No
HALSTEAD
No
VISION STUDIO
No
METROMALL OPTOMETRISTS
No
JORDAAN
No
SIR NICHOLAS ROSE
No
HUGHES
No
EYETIQUE OPTOMETRIST
No
CASSIM
No
PILLAY
No
MAHOMED
No
GROBLER
No
PATHER
No
L MARAIS & M C BUCHANAN
No
SINGH
No
RAMATSETSE
No
B J DOWLEY THE BERG
No
SIKHOSANA
No
BISMILLAH
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS - No
VALA
No
VARACHIA
No
HIRA
No
MAYET
No
JANSE VAN VUUREN
No
VAN DEN HEEVER-ROETZ INCORPORATNo
MATLANATO - PROTEA NORTH
No
RUGUNANAN
No
JANSE VAN RENSBURG- CENTURION No
JADA
No
MATLANATO
No
MACHABA
No
KOK L - APPLETONS
No

3875
4456
4669
4995
5983
7994
9504
13803
16993
17213
17221
19380
19607
20281
20761
20834
21377
21555
21970
23183
24295
25208
26727
26735
28312
29726
31836
32492
33421
34436
35211
35289
35327
35432
35661
41297
43648
44458
46337
46825
46973
47554
47600
47929
48844

KWAPE
No
MORROW
No
UFP INVESTMENTS
No
TORGA OPTICAL - ROSEBANK
No
RANSOM
No
WILLEMSE
No
BHIKA
No
MISTRI
No
LONDA
No
STROUS
No
LOUBSER
No
DE ABREU
No
MARAIS
No
STARK
No
MOKOANA
No
KASSIMATIS
No
SEHUME
No
RALIAVHENGWA
No
MOLELEKOA
No
VAN VUUREN
No
FRANSMAN
No
JOUBERT AND TILLY OPTOMETRISTS No
E MARAIS INCORPORATED - MENLYN No
E MARAIS INCORPORATED - MONTANA No
NALLA OPTOMETRIST NEWCLARE
No
HLONGOANE
No
MOOLA-SAIT
No
DATE CHONG BRYDGES INCORPORATENo
MOTALA
No
DE JAGER
No
NHLAPO
No
SELLO
No
MAREDI
No
MAPHOTO-MOUMAKOE
No
KENOSI
No
MASHAMAITE
No
DU PLESSIS
No
TWALA
No
JANSE VAN RENSBURG
No
MODIPANE
No
SEBOTSANE
No
MAITER
No
HOOSEN
No
SPEC SAVERS MORELETA PLAZA
No
VAL OPTOMETRISTS
No

49921
50903
51675
51926
52876
53902
54038
54380
55484
56278
58017
58025
60038
60089
60429
485
7366
14389
17760
18724
18740
23752
30384
49182
51403
51837
52809
53201
54186
54569
55247
55905
55913
57118
57436
57444
57827
58742
59250
60003
61514
70777
72133
84557
84972

THAANYANE
No
RADEBE
No
RASOESOE
No
DE BRUIN
No
STEVENS
No
AMOD
No
SPEC-SAVERS WATERKLOOF RIDGE
No
MATSEMELA
No
MATABANE
No
PILLAY K - ROODEPORT OPTOMETRIST No
TORGA OPTICAL ALBERTON
No
TORGA OPTICAL RISSIK STREET
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS KNo
TEKA R R - MAMELODI
No
VERMOOTEN
No
DE MARIGNY & LELLO
No
HODGSON
No
PILLAY
No
MTSHALI
No
RAMURATH
No
HASSIM SAKOOR
No
JAGESUR
No
PADAYACHI
No
LEGODI
No
KHAKI
No
IBRAHIM
No
GOVENDER
No
SPEC-SAVERS KLOOF
No
KASSIE
No
SPEC-SAVERS GATEWAY
No
MUNSAMY
No
MMAMOGOBO
No
SPEC-SAVERS LA LUCIA MALL
No
GATEWAY OPTOMETRISTS
No
BLACKBURN
No
MOFFAT OPTICAL GATEWAY
No
NICOLA WILCOX & ASSOCIATE OPTOMENo
DAWOOD
No
FENWICK
No
HOLMPARK VISION CARE CENTRE
No
LALOO
No
ASHLEY OPTOMETRIST
No
TEKANA
No
EYESPECS
No
BHAYAT
No

86037
88358
93475
95761
95850
96717
98183
98299
102091
102199
103365
107379
107867
108820
109002
109258
111864
114340
114413
114820
119520
120774
121983
122173
125806
129291
129747
129755
129763
130702
131067
133213
133833
134341
135216
135267
138827
156205
157147
159832
165514
168904
169412
170895
177946

XULU
No
MAWILA
No
RAMSAROOP
No
BEGGS BROWSE & MEYER OPTOMETRINo
NAIDOO
No
MULAUDZI
No
MANDENI OPTOMETRISTS
No
MAHOMED OPTOMETRISTS
No
M E RABALAO DUNPARK
No
PARSOTAM
No
KOVIN NAIDOO AND
No
WAJUIHIAN
No
HARIPARSHAD
No
KIRK & PARTNERS INCORPORATED
No
RATHILAL
No
S A DEVAN & M NAIDOO OPTOMETRIST No
MOFFATT OPTICAL PAVILION INC
No
LOCKHAT OPTOMETRISTS - OVERPORTNo
RAMCHURN SINGH
No
KADWA
No
ASMAL
No
NGOMANE
No
ZUNGU
No
MAWILA P - DUNDEE
No
KHAN
No
DE MARIGNY
No
RAMGUTHY
No
GCABASHE
No
MADLALA
No
KIRK
No
HILLIAR O C B & PARTNERS - MIDLA
No
RAMKISSON PAUL - NEWCASTLE SQUA No
NAIDOO N - RANDLES ROAD
No
GRAY
No
WILLIAMS B R OPTOMETRIST - PORT No
MOODALIYAR
No
SINGH
No
ODENDAAL
No
BHOGAL
No
ISAACS
No
KIRK & PARTNERS INCORPORATED - H No
PERSADH N B - MEREBANK
No
GOVENDER
No
KRAUTZ S H H & MARAIS A - WATERF No
ORI
No

184098
187968
188336
189081
192600
194395
196444
196630
197076
200433
200468
201553
202541
204110
205338
206253
207195
216380
217808
224235
224243
224472
237701
237795
246328
246581
257117
264261
267031
270350
271926
276456
276766
279978
283525
286982
294160
297380
302201
303690
304085
309443
313572
314056
314528

MAWILA & MULAUDZI


MANZINI
LEGODI M J - VRYHEID
BEHARIE
KHAN S - NKANDLA
MDLETSHE
KHUZWAYO
MCHUNU
BUCHANAN M C - SHELLY BEACH
BARUTH A - DURBAN
BARUTH A - NEWLANDS EAST
KADER
TORGA OPTICAL BALLITO
PENCHALIAH
DI NOIA
PLEN & COOK - PHOENIX PLAZA
MKHWANAZI
MADARJITH
BEHARIE V - UMLAZI
SHER D - MALVERN
SHER D - RICHARDS BAY
HASSIM
MOODLEY AND PARTNER
PIKE
THABEDE S M & GUMEDE S L
BARUTH A - DURBAN
STONIER R A & PARTNERS
SAEED
ASSAMO
OPTICAL EMPORIO OPTOMETRISTS
BUCHANAN & KASSIE
RAO
BELIM S - PIETERMARITZBURG
MANJRA
SELEPE
MAJID
MBANJWA
KHALATHA
LIANA ENGELBRECHT OPTOMETRIST
NAIDOO
MBANJWA B N - IXOPO
THESAN
DINKOANYANE
BUCHANAN
MOFFAT OPTICAL

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

317128
320382
320951
322164
322229
323268
323721
323969
328057
332046
336319
337048
338338
340987
344648
345067
345423
346373
348112
351695
351784
353159
354465
355348
355852
357588
358347
358398
359432
359629
362050
363340
365718
365726
372765
373338
374679
375551
376361
380687
380709
381799
391131
392995
394157

SINGH N - WESTWOOD
No
ASMAL
No
VAWDA B AND MAHADEV S
No
GOVENDER C - DURBAN
No
GUSHA
No
GOVENDER
No
LA LUCIA EYECARE INC
No
MARIMA
No
MATHEBULA
No
NOTSHWELEKA
No
OPTIC VILLAGE
No
DE LANGE
No
MOOLLA & VAHED OPTOMETRISTS
No
KHATIB
No
BALOYI
No
MBONAMBI
No
NODADA
No
MATHEBULA
No
CHINSAMY
No
BHOGAL R & NAIDOO D INCORPORATEDNo
HLANZE
No
CHETTY
No
OSMAN A W A G - KLOOF
No
GOVENDER C - VERULAM
No
RAMA B - KWA-MASHU
No
SARDIWALLA
No
BUCHANAN
No
AUGUSTINE
No
MOODELY
No
SELALA
No
NAIDOO D - RICHARDS BAY
No
KHAN
No
BUTHELEZI
No
OSMAN
No
MEMELA
No
GUMEDE S L - PINE STREET
No
NODADA OPTOMETRIST
No
MKHONTO
No
SUHAIL BELIM OPTOMETRIST - UMGEN No
VIKASH SRIKEWAL
No
VIKASH SRIKEWAL OPTOMETRIST-INVENo
BHOGAL G - MANDENI
No
HASSAN
No
HILLCREST OPTOMETRISTS
No
MOHAMED ALI
No

394807
395897
399485
404667
405329
405825
412821
413690
415340
416789
419923
421073
422525
423017
423114
432458
436410
437336
438839
439010
440507
440981
441309
441457
441996
448168
451177
454281
455830
457434
467596
471011
471208
474517
475076
477532
477613
477907
478210
480711
481904
490105
490725
491438
494658

MADELA
OPTIC VISION OPTOMETRIST
KOBO
HARIPARSAD MAHARAJ
PERSADH AND F E NXUMALO
OSMAN
NAIDOO D - CENTRAL DURBAN
LUTHULI
MAHOMED R - PINETOWN
VALLABH
NDLOVU
MULAUDZI, MAWILA AND NGOMANE
KHUMALO
PADAYACHEE
NOTSHWELEKA A - MATATIELE
RANJIT
ZAMA A AND ZAMA A
LODDER P - WESTVILLE
SAMDEO
RASEKWALO
VAN ZYL M P J - STANGER
DEEDAT
SAMNATH
RAMRUTHAN K - GREATER EDENDALE
VAN DER WESTHUIZEN
KOBO K L - DURBAN
SNYMAN
THAMANNA
DE BEER
SINGH
SIBEKO S F - DUNDEE
NAIDOO D - RESERVOIR HILLS
MAHARAJ
P LODDER - GLENWOOD
SEEDAT Y M AND SARDIWALLA I A
NXUMALO
SINGH
NDLOVU S F AND NTSHANGASE S S
NGCOBO
PERUMAL
FLATELA L B - SHEPSTONE
SOMAI
SHABANGU
MAHADEV S - UMHLANGA
NGCAMPHALALA AND MAJOLA

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

494828
497037
497444
501565
504637
506117
509779
511129
517410
517623
520780
522872
524344
526215
536423
536709
537659
538787
543411
547212
550132
554197
564516
7000421
7000499
7001215
7001320
7001509
7003862
7005156
7005709
7006411
7006586
7006926
7006950
7007493
7007639
7007841
7008007
7008295
7008406
7008457
7008511
7008554
7008767

ALLI
No
PILLAY
No
DEEDAT
No
KHATIB J - RAISETHORPE
No
BHIMMA A, HANSJEE D R & KASIRAM
No
MAHADEV S - HAMMERSDALE
No
NOORBHAI
No
MTHEMBU
No
RUGNATH
No
NXUMALO B B - PIETERMARITZBURG No
SINGH - DURBAN
No
BHAGIRATHI
No
PANDAY
No
CHAUKE
No
HULBERT AND DANNEBERG - HAYFIELDNo
MOODLEY
No
PARUK
No
DEONATH
No
GANAS
No
RAMBARAN P - MTUBA MALL
No
NDLOVU V S AND BUDU X
No
VENTER
No
VERUSHA KASSIE INC
No
SPEC-SAVERS WEST STREET
No
BROWSE
No
MOFFATT & HULBERT
No
MOFFATT INCORPORATED
No
NAUDE EYECARE INC.
No
GOGA
No
KURZWEG
No
KING
No
KAY
No
OPTICAL PARKLANE
No
JONES
No
NAIDOO
No
MAYAT
No
MARAIS
No
CASSIMJEE
No
MAYAT
No
FRIDERICHS
No
SOLEX OPTICAL COMPANY
No
VARIAWA
No
CHETTY
No
EDLEIGH OPTOMETRIST
No
LEWIS
No

7008961
7009089
7009518
7009550
7009674
7009801
7010044
7010060
7010141
7010362
7010389
7010729
7010869
7010923
7010982
7011016
7011229
7011369
7011458
7011512
7011806
7011903
7011989
7011997
7012020
7012047
7012128
7012136
7012233
7012446
7012462
7012705
7012799
7012845
7013000
7013183
7013205
7013329
7013469
7013507
7013647
7013701
7013787
7013841
7013914

HILLIAR
ASMAL
SPEC-SAVERS PINETOWN
KHAN
SINGH
SMITH
KHAN
AMAIDAS
CASSIMJEE
KHAN
KIRK & PARTNERS INC
COOK
REED
AMRA
PARUK OPTOMETRIST
VAN RENSBURG
AMAIDAS
WINDERMERE OPTOMETRISTS
SOLWA
RAUFF
KHAN
PATEL
LAMORAL
RAMA
MAHOMEDY
PILLAY
LOWE
MOHANLAL
YOELL
HAFFAJEE
PATHAN
VAHED
HOOSEN
SUNSHINE OPTICAL
TOLKSDORF
GENGIAH
MELLIN
RAMKISSOON
ZAAL
DE MARGINY
RAMDEV
PADAYACHEE
A M OPTICAL
VALLABH
KASOOJEE

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

7013930
7014082
7014295
7014554
7014597
7014740
7014805
7014813
7015062
7015135
7015143
7015186
7015437
7015704
7015747
7015836
7015879
7016085
7016107
7016115
7016131
7016158
7016166
7016182
7016301
7016352
7016425
7016654
7016670
7016824
7016913
7017022
7017073
7017081
7017359
7017545
7017626
7017650
7017790
7018312
7018363
7018487
7018649
7018983
7019033

GOVENDER
UMHLANGA OPTOMETRISTS
M E CILLIERS INCORPORATED
VAN DER MERWE
ROOPLAL
VAN DER WESTHUZEN
SPECSAVERS STANGER
DE MARIGNY
SEEDAT
STRAUSS
DEBBA
SEETHAL
VALJEE
KLOOF OPTOMETRISTS
NAYAGER
MAHOMED
PILLAY
MOHAMMED
DURBAN NORTH OPTOMETRISTS
MAHOMED
KHAN
HARILALL
MOFFATT INC
SEEDAT
BHOOLA
MAKADA
MOFFATT INCORPORATED
BEGGS
KASIRAM
RAMRUTHEN
ANDERSON
PARKER
SPEC-SAVERS DURBAN
SPEC-SAVERS PAVILION
SPEC-SAVERS BLUFF
LIFESTYLE OPTICAL - PHOENIX
MOFFATT
CLASSIC EYES PAVILLION
SPEC-SAVERS
AMEEN-DAWJEE
MOFFATT OPTICAL DURBAN
DIDAT
PILLAY
MOFFATT OPTICAL PINETOWN
NIEUWENHUIS

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

7019041
7019351
7019459
7019505
7019661
7019696
7019726
7019742
7019777
7020023
7020082
7020171
7020430
7020449
7020538
7020597
7020740
7020791
7020899
7020945
7020953
7021062
7021488
7021526
7021704
7021801
7021925
7022093
7022158
7022182
7022301
7022352
7022476
7022530
7022549
7022654
7022689
7022700
7022735
7022824
7023030
7023286
7023324
7023421
7023480

SPEC-SAVERS MUSGRAVE
No
SARDIWALLA
No
DOOKHI
No
GANESH
No
HAMMOND
No
BHANA
No
NAIDOO OPTOMETRIST
No
SEEDAT
No
VALUE VISION
No
DE VOS
No
MOFFATT OPTICAL PIETERMARITZBURGNo
MAHARAJ
No
BOTHA
No
GUMEDE
No
NYATHIKAZI
No
RAJCOOMAR
No
CHETTY
No
QUALBERT CENTRE OPTOMETRIST
No
JAIRAM
No
PILLAY
No
MAHOMED
No
PLOWS OPTOMETRISTS
No
MOFFATT OPTICAL
No
RAMA
No
DOWLATH OPTOMETRIST
No
DESAI
No
KUARPERSAD
No
LUTCHMEENARRAIN
No
MANJOO
No
PERUMAL
No
SURUJHLAL
No
RAMPERSADH
No
BHIMMA
No
RAMKELAWAN
No
BHAGWANDAS
No
MOODLEY
No
GOVENDER
No
KOKSTAD OPTOMETRISTS
No
AUGUSTINE
No
BHIMMA
No
IN FOCUS
No
KHAN
No
BUDHIA
No
KOVIN NAIDOO OPTOMETRISTS BAYVIENo
RAUFF
No

7023545
7023820
7023863
7023960
7023979
7024118
7024282
7024290
7024398
7024711
7024843
7025017
7025041
7025254
7025408
7025440
7025491
7025572
7025769
7025815
7026064
7026196
7026242
7026293
7026366
7026412
7027036
7027141
7027354
7027699
7027702
7027788
7028016
7028121
7028288
7028547
7028555
7028792
7028857
7029659
7029721
7030401
7031319
7031726
7031785

ROSHAN
No
ESPLANADE MEDICAL CENTRE OPTOM No
MOODLEY
No
GHILA
No
NAIDOO
No
MAHADEV
No
SPEC-SAVERS LADYSMITH
No
GAJADHUR
No
ARJUN
No
GOVENDER
No
HOOSEN
No
KARIM
No
MOODLEY
No
RAMRUTHAN
No
JOSHUA
No
TORGA OPTICAL SPRINGFIELD
No
SHEIK
No
MOODLEY
No
MAHOMED
No
EYEWISE OPTOMETRISTS
No
L AUGUSTINE
No
HANSJEE
No
DR SPECS
No
KHAKI
No
SAYED
No
PERSADH
No
MOFFATT OPTICAL
No
NORTH BEACH OPTOMETRIST
No
HULBERT
No
GIFT OF SIGHT OPTOMETRISTS
No
DE MARIGNY & LELLO (PTY) LTD
No
BHANA
No
MOOSA
No
PARUK
No
NUGENT
No
EYEPEROPTICS NEWCASTLE
No
BARUTH
No
PILLAY
No
RAMLACHAN
No
MAHOMEDY
No
GOVENDER
No
MARSHALL
No
ARBEE
No
SWANEPOEL
No
I S OPTICAL
No

7032366
7032781
7032897
7032900
7033095
7033222
7033419
7033451
7033524
7033702
7033834
7034229
7034253
7034288
7034326
7034504
7034601
7034970
7035241
7035276
7035519
7035780
7035802
7100469
7100957
7101988
299677
300705
301507
307351
198706
198757
199850
200581
203653
205249
207357
209716
210021
215104
216275
238473
240737
244422
247049

NIRGHIN
No
LOCKHAT
No
PARSOTAM
No
SPEC-SAVERS PIETERMARITZBURG CBNo
PRECISION EYE CARE OPTOMETRIST No
GOVENDER
No
NDIMENI
No
SINGH
No
PILLAY
No
VAN BART
No
NEWLANDS CITY OPTOMETRIST
No
SPECSAVERS WINKELSPRUIT
No
MOFFAT INCORPORATED
No
MAKHOMU
No
PERSADH
No
MOODLEY
No
MAHARAJ
No
SUBRAMONEY
No
SRIKEWAL
No
OPTIC EXCLUSIVE
No
NAIDOO Y - SHALLCROSS
No
FAIZEL MOHAMMED
No
NAIDOO
No
MEER
No
JITHOO
No
DEVAN
No
MAKWARELA
No
MASHASHANE
No
BOLOKA
No
DIKETANE
No
MAFEO
No
MMUSI
No
DU PLESSIS & THEUNISSEN OPTOMETRNo
MALATJI
No
MOPAI
No
MOYO
No
MNISI
No
KGOMO P R - TEMBA
No
DIMPE
No
SHILAJOE
No
RAMASOBANA
No
BOPAPE
No
MAKGABA
No
BUCHANAN M C & THOMAS S
No
SEKHITLA
No

247855
251259
252395
254126
255009
134910
140163
146153
150495
167908
170178
171026
173347
174556
184322
189391
92304
92398
116041
117307
124087
125814
126454
2240
19178
19895
35122
44970
45225
48275
48283
49093
50016
50849
60194
71064
73857
433187
448044
459607
465186
467111
467804
468010
468908

MAMUSHIANO
JACKSON
MASINDI
CARIM
MAKGABA N T - POLOKWANE
BALOYI
TAKALANI
KHOBANE
SWANEPOEL
MAFOKOANE A L - LEPHALALE
MATHOSA
SERUMULA
MPYANA
THOMAS
NKOANA
MPHEPHU
MASHUDU OPTOMETRIST
SCHOEMAN
MASOPOGA
MARINGA OPTOMETRIST
CHOMA
MATHIVHA
MAGORO
MAFOKOANE
MABINA
NGOMANI
MASHIANE
BAKER
CHUEU
RAPHUNGA
MALUMA
MOT.SEL OPTICALS
CHABALALA
MHANGWANA
PETRA OPTICAL OPTOMETRISTS
MUTANDANYI
MOTSEPE
MISTRY
MASHAO
MAAKE
MASEMOLA
SHAKU
CHICKTAY
MASIPA
BVUMA

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

470104
470821
471135
473316
477346
369764
376957
377422
379662
383430
385247
387959
389145
396834
404764
407097
408832
413887
415677
416770
416886
417092
312045
312517
312525
314420
315567
315796
316423
319848
319937
323136
323489
326216
329401
331295
331325
333190
336785
339571
349259
349410
350206
356883
357839

MAMETJA
No
MASHILA
No
SWANEPOEL H J - MODIMOLLE
No
KOMAPE
No
MOABELO
No
VAN DER HOVEN
No
VENTER
No
NHLAPO
No
SEROBA
No
SHUMA
No
BALOYI H A - GIYANI
No
RAMAANO
No
SELAMOLELA
No
MAKHUBELE
No
BALOYI
No
MASULUKE
No
KHOZA
No
RAMOHLALE
No
THUPI
No
BAKER-ENGELBRECHT AND SCHOEMANNo
OPPERMAN
No
TAYOB
No
MOTHAPO M R - GIYANI
No
THEMA
No
MOSANA
No
MASEVHE-NDUVHENI - THOHOYANDOU No
NDLOVU
No
VAN ROOYEN C F - MODIMOLLE
No
MAKHAFOLA
No
NGOASHENG
No
TAYOB
No
PETRA OPTICALS OPTOMETRISTS (MAANo
MALATJI
No
VUMA
No
KGATLA M OPTOMETRIST - POLOKWAN No
MALATJI
No
HALALA
No
KHAN
No
BALOYI
No
MASHILWANE
No
MAKWELA
No
I M OPTICAL
No
MASHALA
No
MASETLA
No
THABEDE S M - THOHOYANDOU
No

358177
360392
260959
260967
263079
271675
272159
273686
276936
280410
296414
7031203
7031211
7032102
7032196
7032277
7032676
7032994
7034237
7034393
7034717
7035209
7035373
7024460
7024673
7024797
7025033
7025262
7026323
7026358
7026811
7026986
7027184
7027397
7027400
7027982
7028598
7018851
7019238
7020031
7020562
7020694
7020872
7021348
7021682

KEKANA
No
MASHAPA
No
NGOBENI
No
MASHIMBYI
No
TEMA
No
HLOKOA
No
NGOBENI
No
MONEHI S M - TEMBA CITY
No
SHAVHANI
No
BOPAPE
No
MOHALE
No
SPEC-SAVERS RENTMEESTER
No
SPEC-SAVERS SAVANNAH
No
MOHLABA
No
SEGOOA
No
VAN DER HOVEN
No
BHYAT
No
MARINGA
No
GEORGE VAN DER HOVEN OPTOMETRI No
SELOPYANE
No
ABDOOL
No
MADZIVHA
No
TORGA OPTICAL
No
THABEDE
No
MOLEPO
No
MBEDZI
No
SIGHT SAVERS OPTOMETRISTS
No
NIEMAND
No
SPEC-SAVERS LOUIS TRICHARDT
No
DU PLESSIS
No
RANKHODODO
No
HASSIM
No
SPEC-SAVERS WARMBATHS
No
MULUNGWA
No
SETLATJILE
No
VAN ROOYEN OPTOMETRIST
No
MOTSINONI
No
THIHAFUNI
No
KHOHOMELA
No
PHUKUBJE
No
CASSIM
No
NTSOANE
No
DZIVHANI
No
MTHOMBENI
No
T H MULOIWA OPTOMETRIST
No

7022107
7022794
7023693
7014422
7014503
7016417
7017138
7017634
7002211
7006187
7009712
7011156
7011261
7012489
7012675
480290
487457
488836
503738
504858
506729
518069
518689
521094
531049
534994
536156
537969
539147
423580
281069
292001
296902
301973
197874
213381
224626
233560
236047
239550
252190
256250
256560
133515
137308

KEEVAN SHER EYECARE TEMBA CITY


F& Z OPTOMETRISTS
MKANSI
MABASO
VAN NIEKERK
MPHAHLELE
DRY
MOTALA
VAN ROOYEN
KRIEL
MOLDOVANOS
KOCK
LETSOALO
KERLING
ALTONA
KATJEDI
STANDER
NETILI H A - ELIM MALL
CHUMA
MOLEPO
MOOMELA
VAN DER MERWE M - MODI MALL
SELAMOLELA M T - GIYANI
DANNHAUSER
THOKOLO
SWANEPOEL H J - SAVANNAH MALL
BALOYI H A - LIBRARY GARDENS
MOKGALAOTSE
MPHAHLELE P - MALL @ LEBO
MUKANSI
DOWLEY B J - ERMELO
SEBAKA
MNISI GODFREY - BARBERTON
FOCUS OPTOMETRIST
FREEMAN
SAUNDERS
DOWLEY B J - HAZYVIEW
TIKLY
JENY JONES & GREG CULLEN
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS
SEDUTLA
TORGA OPTICAL - HIGHVELD
POTGIETER
MELETLA
STRYDOM

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

137685
143626
144800
145807
146412
150487
156914
158569
160997
163007
165549
166057
174459
183687
193631
195774
75256
75892
76198
97276
98515
98523
100242
102113
108316
113662
115444
116718
117544
122068
126659
129151
129283
14702
17558
39705
44857
53643
54062
55514
55662
61506
64017
66095
69817

R F KIRTON OPTOMETRISTS
No
MNISI
No
NANA
No
SHABANGU
No
VAN SCHALKWYK AND GROENEWALD ONo
SCHUCK
No
MATENTSHI
No
ZWARTS
No
ZULU
No
NYATHI
No
LERUTLA
No
STANLET & DE KOCK OPTOMETRISTS No
SEBOPETSA
No
CORDIER LYDENBURG OPTOMETRIST I No
VAN DEN HEEVER
No
HINRICHSEN T J - NELSPRUIT
No
MOLOTO
No
MAROLE
No
GROENEWALD
No
MABASO
No
TINKHOF
No
STANLEY & DE KOCK OPTOMETRISTS - No
BHYAT
No
ROSSOUW M-STANDERTON
No
TEEKE
No
BURGER
No
FREEMAN
No
MAGAGULA
No
THULARE
No
ZONDO
No
BADAT
No
NKHUMISHE
No
OSMAN
No
JANSEN VAN RENSBURG
No
TIKLY
No
LEDWABA
No
SPEC-SAVERS PHALABORWA
No
REFILWE OPTOMETRIST
No
PHATUDI
No
MAGANEDISA
No
MAPITSI OPTOMETRIST
No
MANSOOR
No
MASEKO
No
MASHEGO
No
MOALUSI
No

72427
7009909
7010346
7010664
7011482
7012640
487422
487554
493767
500437
502987
511323
520535
522686
524190
545767
425729
425745
425788
431273
436070
438847
442089
442941
443352
453471
453714
455350
456144
457744
467561
468096
363758
372854
376876
376973
378399
386146
387088
413569
308234
308455
311820
311987
313785

MIDPARK OPTOMETRISTS
No
EYBERS
No
RETIEF`S OPTOMETRIST
No
KENYON
No
ROETS
No
COETZEE
No
MAPONYA
No
MASHIANOKE
No
MNGOMEZULU
No
CORDIER S - THUBATSE CROSSING MA No
PRETORIUS
No
VAN DER MESCHT N - SECUNDA MALL No
KORFF
No
LUUS G D - MHLUZI
No
GROENEWALD L - AERORAND
No
SEDUTLA M E - TUBATSE CROSSING No
SCHMULIAN M - HIGHVELD MALL
No
SCHMULIAN M - EMALAHLENI
No
SCHMULIAN M - WITBANK
No
LUUS
No
SEAKAMELA
No
SULAMAN
No
NHLABATHI
No
VAN DER WESTHUIZEN T J - MIDDELB No
LEPULANA
No
CRONJE
No
MELETLA K Z - KABOKWENI
No
MNISI G - MATSULU
No
ENGELBRECHT
No
MADIGAGE
No
MAGWABENI
No
LANDMAN
No
DE NECKER
No
NEL
No
MARIPANE
No
VAN DER WESTHUIZEN - ILANGA
No
VAN DER WESTHUIZEN T J - UG50
No
VAN NIEKERK
No
HOROWITZ I J - DELMAS
No
ZWARTS E J - BETHAL
No
VORSTER
No
MAYINGA
No
SELEMA
No
MATLABANE
No
SHOKANE
No

323411
331848
342289
342459
349208
349429
355909
256587
257974
259683
266108
267279
268240
269182
269727
274852
276480
278548
278556
279064
7030827
7030843
7031688
7032129
7033141
7033311
7033699
7034520
7034857
7035977
7036299
7024215
7024606
7025211
7026056
7026277
7026404
7026668
7027001
7027850
7027893
7028156
7028202
7028849
7029047

POTGIETER
No
MALATJIE
No
SIBEKO
No
TSHEHLA
No
LOTTERING W C - NELSPRUIT
No
BUCHANAN M C - RIVERSIDE NELSPRU No
MAGAKWE
No
POTGIETER - WITBANK
No
POTGIETER
No
NKHUMISHE T S - KWAMHLANGA
No
THETANE
No
RATHOGWA
No
MATHYE
No
SEBOPETSA
No
SEKGODISO
No
DOWLEY B J - EMBALENHLE
No
DEPANYEKGA
No
ESTERHUIZEN OPTOMETRISTS - BRON No
PITZER OPTOMETRISTS - HEIDELBERG No
MAGAGULA
No
MATHIBELA
No
MALELE
No
MELLIN OPTOMETRIST RIVERSIDE MAL No
MMOWA
No
MBOMBI
No
DUBE
No
KEKANA
No
MAPUTLA
No
LERUTLA
No
LANGA
No
MAHLANGU
No
JINA
No
RAMAILA
No
CASSIM
No
LOURENS
No
MOHLE
No
SHABANGU
No
EBRAHIM
No
THE EYE GAME OPTOMETRIST
No
ROUX
No
SWART
No
SEPITLA
No
RAMATSETSE
No
NKWANYANA
No
MALAN
No

7029063
7029969
7030037
7030266
7030738
7030789
7018894
7019203
7019254
7019866
7019971
7023073
7023103
7023766
7023804
7023871
7013035
7014716
7014899
7015399
7015445
7015518
7015852
7015976
7016212
7016476
7017367
7017421
7017812
7017871
7018258
7001061
7001967
7002173
7005385
7006454
7007434
7007892
7008376
475416
366625
372080
380148
389889
399140

NORVAL
No
OOSTHUIZEN
No
STANLEY
No
PILANE
No
MUDAU
No
SHABANGU
No
OPTIRAMA NELSPRUIT
No
LOTTERING WIM OPTOMETRIST
No
NKADIMENG
No
WITBANK OPTOMETRISTS
No
OPTIRAMA MIDDELBURG
No
EYEPEROPTICS SPECTACLE SERVICE NNo
VAN DER MESCHT - SPEC-SAVERS
No
NALEDI VISION CENTRE
No
VAN DER WESTHUIZEN
No
HAMBROCK
No
MELLIN OPTOMETRISTS
No
P A VENTER OPTOMETRIST HEIDELBERNo
DE KOCK
No
BHIKA
No
MOSWATSE
No
RAMAJA
No
J P TAYLOR
No
MELLIN
No
BRINK
No
KHOTA
No
REZA FERREIRA OPTOMETRIST
No
MARBLE HALL OPTICIANS
No
NKADIMENG
No
DIKGALE
No
BECKER
No
LAWRENCE
No
J P TAYLOR
No
VALSTER
No
MIDDELBURG OOGKUNDIGES
No
BURGER
No
BURGER
No
YSSEL
No
MTSHALI
No
MODISE J M - THE CROSSING CENTRE No
MATOLONG
No
SEDINGWE
No
ROELOFSZ A - KLERKSDORP
No
MOLLER A - LENASIA
No
RALLELE
No

410497
410500
417017
419761
309125
309818
317721
324086
337390
256897
260444
262943
263141
285846
288624
288837
297372
300640
225096
237809
238678
243604
245313
249793
253987
132772
133531
148547
148806
157384
190004
195766
77429
83941
86754
87939
97179
98698
99988
107913
107999
111430
116254
118257
120901

MACHUBA M E - KLERKSDORP
No
MACHUBA M E - POTCHEFSTROOM
No
KUBAYI
No
ZONDO
No
MOLELE M K - GARANKUWA
No
HLONGWANE
No
MOKGOSI
No
MOGOTSI
No
MAGASA
No
CORNELIUS P - ZEERUST
No
MOTHATA
No
DOWLEY B J - MAFIKENG SOUTH
No
LETSATSING EYECARE
No
MOLLER
No
MATLALA
No
VAN GRAAN
No
STEYN A - POTCHEFSTROOM
No
KGATLA
No
BALOYI P O J - MABOPANE
No
STEYN
No
LABUSCHAGNE AND ALBERTS OPTOMENo
MEIRING & VAN DER WALT
No
GOOSEN
No
MAPONYA
No
MOLELE
No
LIEBENBERG
No
MAEYANE
No
PHIRI
No
CARRIM S - CARLETONVILLE
No
MONEI
No
STANLEY & DE KOCK OPT - HARTBEES No
MABASA E M - MMABATHO
No
WILSON
No
SPORTVISION
No
SPEC-SAVERS
No
SPEC-SAVERS BRITS
No
VAN DER VYVER, SIEMENS & NAUDE No
VAN ROOYEN
No
SPEC-SAVERS RUSTENBURG SAFARI CNo
MACHUBA
No
MATLALA
No
D J LANDSAAT BRITS OPTOMETRIST
No
MJIBA
No
HABEDI - RUSTENBURG
No
KUNGWANE
No

121266
361
4766
31542
43532
55506
62456
62502
7031068
7031696
7031718
7031998
7032145
7032234
7034164
7034199
7034962
7035268
7035934
7036019
7036442
7024479
7025580
7025661
7025742
7025785
7026269
7027060
7027273
7029365
7018584
7018606
7018614
7019262
7020279
7020287
7021291
7021305
7021550
7021623
7023162
7023197
7023553
7023715
7012985

ROUX
No
PHOMOLONG EYE CARE
No
GOLDEN VISION FOCHVILLE
No
MABASA
No
RABULI
No
SEDIBE
No
MNUKWA
No
D S OPTICAL
No
MAHLANGU
No
ROELOFSZ
No
MELLIN OPTOMETRIST WATERFALL MALNo
BESTER JOANNOU MULLER OPTOMETNo
GOLDEN VISION - WITBANK
No
BOTHA J J - BRITS
No
GOLDEN VISION - ORKNEY
No
TLALE
No
MODISE
No
MATSIETSA
No
GOLDEN VISIONNo
MABELANE
No
MOAGI
No
RUOELE
No
SPECSAVERS - CLAREMONT
No
BOOYSEN
No
SENNE
No
SHAI
No
TSHETLO OPTOMETRISTS
No
VAN GRAAN
No
MEIRING
No
THUSO OPTOMETRISTS
No
KHUZWAYO
No
NILSEN
No
KUNGWANE
No
CORNELIUS
No
MEIRING
No
I CARE IMPALA MYN
No
PRO VISION
No
MAFIKENG OPTOMETRISTS
No
SPEC-SAVERS RUSTENBURG
No
GOLDEN VISION - WESTERN LEVELS No
HENNIE JOUBERT OPTOMETRIST
No
DICHABE
No
LESOLANG
No
GROBLER OOGKUNDIGE
No
EYEPEROPTICS ZEERUST
No

7013167
7013426
7014139
7016662
7016808
7016840
7016999
7017820
7017855
7017952
7017979
7001010
7006772
7007647
7008201
7008368
7008422
7009836
485055
492914
512249
521744
555134
556130
441619
468061
474827
7032722
7035314
7035349
7028830
7029071
7029985
7018533
7018878
7020139
7014066
7018436
7001800
7005725
7008171
7009178
519561
522813
529419

TAYLOR
KEEVAN
DU PIESANIE
MOALUSI
TSHETLO
ISMAIL
MEYER
SPEC-SAVERS POTCHEFSTROOM
HABEDI
HAYAT
MELLIN
OPTIRAMA KLERKSDORP
SCHOLTZ
VAN DER MERWE
BISMILLA
PRETORIUS
ROSS
GROBLER
DRUMMOND
RABULI L D - JOUBERTON
MEKHOE
MAKAN M - CARLTONVILLE
WADEE
HORN A - KLERKSDORP
MASHIANE
MEFANE
FONDSE E - BRITS
EYEPEROPTICS VRYBURG
L G OPTOMETRISTMELLIN OPTOMETRIST UPINGTON
GOODCHILD
ENGELBRECHT
KRUGER
COETZEE
MELLIN
L G OOGKUNDIGES
PATEL
SPEC-SAVERS KIMBERLEY
SENTRUM OOGKUNDIGES
MELLIN
DIPPENAAR
VAN DER MERWE
JANSEN VAN RENSBURG
NUGENT R J & JOOSTE J A
CRONJE S - HARTSWATER

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

535230
428973
445053
367273
374873
385255
388270
314021
360252
265160
302333
305219
213799
217956
226513
146285
149489
192813
192821
192848
74977
87963
89842
50652
117498
117528
122505
122831
125644
126837
14354
14524
15008
15024
15946
15954
16748
17183
19119
21636
26786
26816
26859
26883
29408

MASEOGANE
No
GOOSEN
No
LION
No
HARTSWATER OOGKUNDIGES
No
VAN WYK
No
MASENYA
No
GROENEWALD J J - NORTH CAPE MALL No
MEYER
No
MONTSHA
No
VAN DER MERWE A OPTOMETRIST INCONo
VAN DER MERWE
No
NTHEKANG
No
BUCHANAN M C - KIMBERLEY
No
GROBBELAAR AND THEUNISSEN OPTO No
THEUNISSEN H L A - NORTHAM
No
MOKOKA
No
CHABALALA
No
DU PLESSIS K INC - KURUMAN
No
DU PLESSIS K INC - POSTMANSBURG No
DU PLESSIS K INC - KATHU
No
NUGENT
No
VAN WYK
No
MELLIN & PARTNERS KIMBERLEY - GA No
VISSER
No
TSELANE
No
RIAAN KING - HOUTBAY
No
SLABBER & SLABBERT PLETTENBERG No
MELLIN OPTOMETRIST - PALM GROVE No
BUCHANAN, BAKER & PETERS PARTNE No
VAN TONDER OPTOMETRISTS INCORPONo
VOLSCHENK
No
YOUNG
No
WESTLAND OPTIQUE
No
MC NULTY
No
HILL
No
GLANZ
No
NGCEBETSHA
No
DOWLEY & BROWN INCORPORATED - MNo
BURGER
No
SMIT
No
E MARAIS INCORPORATED - VREDENB No
UFP INVESTMENTS
No
E MARAIS INCORPORATED - TEDDING No
E MARAIS INCORPORATED - VREDENB No
PHUNGULA
No

40479
40800
42285
42307
42609
45357
47414
48062
48178
54143
58009
63991
67318
69396
197106
197157
198323
199176
199338
199583
200506
200611
207829
211133
212164
213780
221937
224219
224278
224324
226424
228664
237655
240621
241067
243760
246824
246832
131490
132942
135445
135631
141453
150479
154148

BERRY
No
SALIE
No
COCKBURN
No
SPEC-SAVERS LONGBEACH MALL
No
SPEC-SAVERS WORCESTER
No
SPEC-SAVERS STATION C T
No
HILL
No
SPEC-SAVERS HERMANUS
No
GEHRING
No
BIERMAN
No
TORGA OPTICAL TABLEVIEW
No
SPEC-SAVERS MELKBOSSTRAND
No
SPEC-SAVERS MOWBRAY
No
SPEC-SAVERS MARSHSTREET
No
BUCHANAN M C - PAARL MALL
No
SULLIVAN
No
GROENEWALD, UYS & KILLIAN OPTOMENo
VAN HEYNINGEN
No
MCDOWALL
No
VAN NIEKERK
No
NGCEBETSHA AVELA INCORPORATED - No
ABRAHAMS
No
ALLIE
No
JANSE VAN NOORDWYK
No
JANSON
No
BUCHANAN M C - MOSSEL BAY
No
SMIT R J T - LANGEBERG MALL
No
SHER D - KRAAIFONTEIN
No
AH-SING
No
SHER D - TOKAI
No
JANSEN
No
ANDREWS
No
ADAM Z A - MITCHELLS PLAIN
No
HENDRI BUYS OPTOMETRIST
No
ZALGAONKIR S - MITCHELL'S PLAIN
No
HATTINGH OPTOMETRISTS
No
ZALGAONKIR S - CENTURY CITY
No
ZALGAONKIR S - KENILWORTH
No
BELL No
VALENTIN
No
VAN DER MEER
No
BOSHOFF
No
DU PLESSIS
No
VAN WYK C G - SOMERSET WEST
No
VAN ZYL J J - STRAND
No

154490
154636
158828
165638
165689
166405
167541
171425
172049
177466
177512
179604
181781
195561
196177
196517
74993
79332
83100
84565
85871
86851
88439
89265
89737
91553
94870
96288
96318
98116
102121
111198
114804
377228
381810
383155
383163
384925
385549
387347
387886
392537
394459
394467
395919

GANEY
No
MENDELSOHN
No
WELGEMOED A - STELLENBOSCH SQUANo
BUCHANAN M C - MITCHELLS PLAIN
No
HARPER S J - TOKAI
No
BURGER H E - DURBANVILLE
No
ZIKALALA
No
GROENWALD, UYS, & KILLIAN - WORC No
SCHNEIDER
No
SWANEPOEL & DE WINNAAR INCORPO No
BURGER & CRONJE INCORPORATED - CNo
BUCHANAN M C - CAPE GATE
No
HATTINGH
No
ALLIE S H M - VANGATE
No
MADUTUNG
No
NIKSCH W - PAARL MALL
No
DE VILLIERS
No
BOTHASIG OPTICAL
No
HARMSE
No
OUTENIQUA OPTOMETRISTS INCORPO No
WOLFSWINKEL
No
MEYER
No
NAIR
No
ADAM
No
SPEC-SAVERS ATHLONE
No
DANNEBERG
No
MELLIN OPTOMETRIST TABLE VIEW
No
ESTERHUYSEN
No
SPEC-SAVERS KUILSRIVER
No
SPEC SAVERS
No
MESKIN & PARTNER
No
WETHERALL
No
ZALGAONKIR S - ATLANTIS
No
VAN DER MERWE
No
CROWIE
No
MELLINS I STYLE STELLENBOSCH
No
MELLINS I STYLE EERSTE RIVIER
No
SCHOEMAN
No
MOOLMAN
No
PUTTER D U - PAROW
No
VAN HEYNINGEN S J - VILLIERSDORP No
SPIJKERMAN
No
ZALGAONKIR S - BLUE DOWNS
No
ZALGAONKIR S - ST GEORGES MALL No
DE BEER M J G - BROADWAY
No

396133
397091
398756
399531
405043
411477
414905
418897
418951
309958
315206
316180
318523
319597
321249
322040
326836
326895
336297
339024
342653
343773
344060
346993
350354
352985
354694
357197
358355
258989
259462
264253
264652
265837
267104
274984
275972
277916
278939
280364
280593
280801
281077
283606
293946

P JACOBS OPTOMETRIST - ROBERTSONNo


ANEMA
No
GILLILAND A G - WELLINGTON
No
KENNEDY
No
JOUBERT I - SEA POINT
No
HABERLE
No
MITTON
No
TESSENDORF
No
WALLS
No
ROTHSCHILD
No
POTGIETER
No
GODLWANE X - XABISO
No
VAN HEYNINGEN S J - BRACKENFELL No
HOOSEN
No
HODGKINSON W A H - TOKAI
No
EDDIE REYNEKE INCORPORATED
No
MOSAVAL
No
BUCHANAN R M - TULBAGH
No
SMIT
No
NEL
No
DANIEL
No
EDUARD REYNEKE INCORPORATED
No
BLACK
No
GARTH HARCOMBE INC T/A SPECSAVERNo
VAN ZYL
No
FOURIE
No
VAN HEYNINGEN S J - GORDON'S BAY No
KENRIDGE OOGKUNDIGES INGELYF
No
CERES OPTOMETRIST
No
REYNEKE E & VAN DEN BERG T
No
GROENEWALD, UYS & KILLIAN OPTOMENo
FOX J S - ICON CENTRE
No
BRACKENFELL OPTOMETRIST
No
GOVENDER S - PAROW CENTRE
No
PILLAY
No
CRONJE AND MOLLER
No
HODGKINSON AND VAN NIEKERK OPTONo
FRIESLAAR
No
PAPA
No
SIBUSISO OPTOMETRISTS - GOLDEN A No
VERMEULEN
No
HILL
No
DOWLEY B J - WYNBERG
No
JEREMY FOX ATLAS OPTOMETRIST - S No
FOX J S OPTOMETRIST GONUBIE INC No

295108
303771
303798
303801
305162
306657
196851
7012578
479233
479837
480509
480541
480568
482773
497797
498270
499897
504084
509485
512842
513490
514039
515280
515590
516252
517429
519642
519952
519960
522937
523445
530026
537829
546453
546658
547816
548162
548634
423513
424390
426245
427454
431311
434108
434264

GODLWANA
No
MELLINS I STYLE SOMERSET MALL
No
MELLINS I STYLE KLEINMOND
No
MELLINS I STYLE STELLENBOSCH NEE No
REYNEKE E - KNYSNA
No
VAN HEYNINGEN S J - CALEDON
No
EDRIES
No
BREYTENBACH OPTOMETRIST - MALMENo
DE VILLIERS
No
CHETTY
No
DE WET P M - BEAUFORT WEST
No
DE WET P M - KNYSNA
No
DE WET P M - OUDTSHOORN
No
VAN NEEL
No
JANSEN F A - ATLANTIS CITY MALL
No
BIERMAN J J L - CALEDON MALL
No
BIERMAN L J J - GORDONS BAY
No
BIERMAN JANEKE INC
No
GROENEWALD
No
DOWLEY B J - MUTUAL PARK
No
BERGH C C GLENGARRY
No
PETERSEN
No
COETSEE
No
SCHOEMAN P B - PARKLANDS
No
VREY R - BAYSIDE MALL
No
BERGH C C - WORCESTER
No
BELL A F - N1 CITY MALL
No
MAKAN M - VREDENBURG
No
MAKAN M - LAGUNA
No
KOEKEMOER
No
MAKAN M - MALMESBURY
No
MOALUSI T C AND ESSACK J A
No
SWANEPOEL
No
BIERMAN VOLSCHENK INCORPORATEDNo
FLANDER
No
BIERMAN L J J AND VOLSCHENK P No
BIERMAN L J J AND GROBBELAAR J - No
VAN ZYL T A, BARNARD B AND BIERM No
JOUBERT
No
NEO VISION OPTOMETRISTS
No
TESSENDORF M R - CAPE TOWN
No
BELL
No
DOWLEY B J - SANDBAAI
No
STEMMET G G AND CHETTY L L
No
EDRIES Y - ATHLONE
No

435716
438626
439894
439908
442526
443174
452254
454893
455768
457884
458708
461202
464104
468118
469718
470767
471364
471380
474444
475491
476323
361895
365785
369713
375527
375640
7023847
7023944
7012829
7012969
7013124
7013132
7013159
7013272
7013671
7013728
7013884
7014147
7014252
7014317
7014562
7014643
7014651
7015038
7015259

BIERMAN VAN ZYL INCORPORATED


No
NIKSCH W - PAROW CENTRE
No
FROENTJES-WRIGHT I - PLETTENBERGNo
VAN DER HEYDE
No
BOREZ
No
BOTHA
No
SCHOEMAN P B - CAPE GATE
No
LIEBENBERG
No
RAMPHAL D - RETREAT
No
GOUSSARD
No
PCD OPTOMETRIST INC
No
SCHOEMAN P B - TYGERVALLEY
No
TSHEKE
No
BIERMAN J J & JANEKE R INC
No
BIERMAN BRITZ INCORPORATED
No
BESTER B - LANGEBAAN
No
BIERMAN KOTZE INCORPORATED
No
BIERMAN GROBBELAAR INCORPORATENo
PEDLAR
No
STEENBERG
No
BEUKES
No
DE WITT
No
TALIEP
No
DANNEBERG OPTOMETRISTS RONDEB No
RODD
No
PHUNGULA P - GUGULETHU SQUARE No
OPTICAL EYES
No
HLAVA MC - WATERSTONE
No
NAIDOO
No
PAPPIN
No
NAIDOO
No
REID
No
POTGIETER
No
EYELINK
No
REDELINGHUYS
No
PAPPIN & PRETORIUS OPTOMETRISTS No
GATEWAY OPTICAL CENTRE
No
CLASSEN OPTOMETRIST
No
EYELINK - RETREAT
No
DE BEER
No
HODGKINSON
No
HOLLANDER
No
GOTZ
No
SOUTHERN
No
DE BEER
No

7015488
7015933
7015968
7017588
7017642
7017669
7017723
7017839
7017944
7018029
7018185
7018207
7018304
558478
5002559
7000332
7001584
7001932
7002181
7002653
7002718
7003633
7005679
7006500
7006632
7007159
7007582
7007930
7008104
7008279
7008287
7008309
7009763
7009828
7010222
7010524
7010656
7010761
7010818
7011083
7011539
7011660
7012071
7012330
7012543

OPPERMAN
EDGEMEAD OPTICAL CENTRE
ALLI
EYELINK - TOKAI
ASPECT VISION
SPEC-SAVERS ST GEORGES STREET
SPECTACLE WORLD
SLABBER
SPEC-SAVERS WYNBERG
SPECTACLE WAREHOUSE PAARL
EYESAVE STELLENBOSCH
SEEBER
BROWN WYNNE & ASSOCIATES INCOR
FARHAD ALLY - MUTUAL PARK
BRIAN ROOS OPTICIAN - CAPITOL CO
HALL
WELDON OPTOMETRISTS
SINCLAIR SLOANE(PTY)LTD
VAN SPRONSEN
MELLIN
TONKIL
MELLIN
MCKENNA & SCOTT OPTOMETRISTS
MELLIN
SLABBER
ATHLONE OPTICAL CENTRE
GAMSU
BERNARD OPTOMETRIST
HOLLANDER
GOLDSTEIN
WYNBERG EYE CARE CC
KAHMEN OPTICIANS
GRIMBLY
HACK
ALLIE
NEWBY
MAARTENS
CAVE
OBERMEYER
RIVERSDALE OPTOMETRISTS
SLABBER
TRIMBY
NIKSCH OPTOMETRISTS
OUDTSHOORN OOGKUNDIGES
CLAASSEN

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

7031092
7031106
7031122
7031394
7031882
7032374
7032536
7033370
7033540
7033567
7034458
7035233
7035357
7035411
7035535
7035659
7035810
7035845
7036256
7100264
7100604
7101023
7024134
7024363
7024681
7024959
7025068
7025173
7025246
7025998
7026609
7026870
7026951
7027257
7027311
7027729
7027931
7028776
7029675
7030045
7018886
7019130
7019378
7019440
7019556

VAN DER MERWE SWELLENDAM INCORNo


VAN DER MERWE OPTOMETRIST INC No
VAN DER MERWE OPTOMETRIST INC No
EYEPEROPTICS HEIDELBERG
No
SPEC-SAVERS N1 CITY
No
CHETTY
No
SPEC-SAVERS GEORGE CC
No
THE SABEN SPECTACLE
No
SPEC-SAVERS STELLENBOSCH
No
LOCKHAT
No
ISMAIL
No
BROWN L J W & ASSOCIATES INCORPONo
IJIEH
No
OBERHOLZER
No
WELGEMOED
No
PHILLIPS
No
SMITH T/A WAYNE SMITH OPTICS
No
KEVIN CLYDE PHILLIPS OPTOMETRIST No
ROYKER
No
GREWE
No
ROOS
No
SMIT
No
PARKER
No
BUCHANAN
No
HARTEVELD
No
GILLILAND
No
GQADA
No
SPEC-SAVERS BAYSIDE
No
DE WINNAAR
No
SPECTACLE WAREHOUSE EAST RAND No
WRIGHT
No
VAN DER SPUY
No
SPECS FOR AFRICA - BELVILLE SOUT No
LAAS
No
PIEK
No
LIEBENBERG
No
MOSTERT OPTOMETRIST INCORPORATNo
PUTTER
No
SOLOMON
No
KELLY
No
KOCK
No
HLAVA
No
KHAN OPTOMETRIST
No
OPTIKA PAARL
No
CHERRY DE BEER - STRAND
No

7019750
7019955
7020961
7021054
7021186
7021259
7021496
7021763
7022239
7022409
7022468
7022638
7022670
7022727
7022867
7023537
7023642
7023723
7023782
17426
7035179
65579
80268
114677
119032
137316
236934
308617
312975
376825
470236
473081
499129
521752
546798
558451
5002605
7017154
34983

SPEC-SAVERS MITCHELLS PLAIN


No
ALLY
No
P L OBERMEYER OPTOMETRISTS GRABNo
HATTINGH OPTOMETRISTS - PIKETBER No
SPECTICLE CITY - KNYSNA
No
BESTER
No
GOVENDER
No
KARSTEN
No
DUBE
No
VISION IN FOCUS
No
ISMAIL
No
DEWAN
No
ZALGAONKIR
No
GOVENDER
No
CHETTY
No
WISE
No
SPEC-SAVERS PAARL
No
MELLIN I STYLE HERMANUS
No
SPEC-SAVERS WESTGATE MALL
No
MELWA
No
TORGA OPTICALNo
MAHLANGU
No
NELUVHOLA
No
CHRISTO DE JAGER No
SAYED
No
THEUNISSEN & CORNELIUS OPTOMETRNo
LAHER
No
COETZEE
No
MOREMI
No
MARIMA R G - MATSULU
No
MAFULEKA
No
LANGUAGE
No
SHILAJOE M W & MOJELA K S
No
MAKAN M - HARTSWATER
No
BOTHMA
No
FARHAD ALLY - BRACKENFELL
No
GREWE
No
EYELAND EYECARE
No
CARLSON
No

Last updated: 06 March 2015


Please note that information is subject to change as practices are added or deleted.

Physical Address
83 Nelson Mandela Drive
SHOP 2 KORSTEN PLAZA, CNR COTTERELL STREET AND, HIGHFIELD ROAD
18 Bell Street
7A SMITH STREET
48 MAROCK DRIVE, SANCTOR MEDICAL CENTRE, SANCTOR
103 FERGUSON ROAD
16 Belgravia Crescent
Shop 1 Walmer Park Shopping, Complex 16th Avenue
29 Albany Road
2493 NJOLI ROAD, KWAZAKHELE
68 NOJOLI STREET
90 Kings Road
6 CRAISTER STREET
West End Medipark Centre, St Bridget Street
Shop 36 Metlife Mall, Cross Street
238 Cape Road
SHOP 22 METLIFE PLAZA, KABEGA ROAD
140 Ralo Street
Muirhead & Gowie Building, 42 High Street
7 Chase Street
46 Cathcart Road
34 Graaff-Reinet Road
16 ST PETERS ROAD
The Vision Centre, 197 Cape Road
38 CHURCH STREET
Shop 10 Pick `n Pay Centre, Graaff-Reinet Road
42 Church Street
SHOP NO 10, PICK & PAY CENTRE, GRAAFF REINET ROAD
SHOP 17, CIRCUS TRIANGLE, SUTHERLAND STREET
179 KOYANA STREET
Shop 110 Edcott Square, 256 Oxford Street
SHOP 7, EXCELSIOR SHOPPING CENTRE, OXLAND STREET
The Colcade, 41 Hill Street
33 King Street
SHOP 20, NORTHCLIFF SQUARE, CORNER BEYERS NAUDE MILNER ROA
2 4th Street

SUITE 101, OASIM SOUTH, PEARSON STREET


88 GREEN POINT ROAD
SHOP 6 GROVNA HOTEL, MADERIA ROAD
Shop M48 Moffett on Main, Lifestyle Centre Cnr William, Moffett Expressway & Main Road
SHOP NO 21, BEACON BAY RETAIL PARK, BEACON BAY
SHOP 32, BEACON BAY RETAIL CENTRE
FASHION KAPITOL, SHOP 3, 130 PRITCHARD STREET
SUITE 2 CAXTON HOUSE, TERMINUS STREET
Shop No18 Mankzoyi Building
Shop 5 Bizana Square, 89 Main Street
15 Oosterland Street
SHOP 104, WALMER PARK SHOPPING CENTRE, MAIN ROAD
SHOP 6 THE AMLL, 51 MADEIRA STREET
Shop 7 Amca Centre, Main Road
68 Nojoli Street
50 Adderley Street
DR N KOBO & PARTNERS, NO 9 MTINGA ROAD, ZWELITSHA LOCATION
47 Western Avenue
Shop G33 Shopping Centre, Sixth Avenue
Shop 20 Ground Floor Pier 14, Shopping Centre 444 Govan Mbeki, Avenue
289 Cape Road
Shop 70 Nonesi Shopping Centre, Komani Street
Shop 211, Oxford Street
84 Constitution Street
Shop Ug 40 & 41 Hemmingways, Shopping Centre Cnr Western, Avenue & Two Rivers Drive
Shop 21 Walker Drive Shopping, Centre Cnr Kabega Road & Walker, Drive
SHOP 8 MDANTSANE MALL, CORNER BILLIE ROAD AND, QUMZA HIGHWAY
Shop 21 Beacon Bay Retail Park, Bonza Bay Road
Shop Ng 9 Cleary Park Shopping, Centre Stanford Road
Shop 30 A Kenako Mall Cnr Old, Uitenhage Road & Spondo Street
Shop 104 Walmer Park Shopping, Centre Main Road
SHOP U9 WESKUS MALL, 110 SALDANHA ROAD
SHOP 1, GERRIT MARITZ STREET
SHOP B ERF 1/1473, 44B HENDRIKVERWOERD AVE
SHOP 3 VRYBURG MALL, DE KOCK STREET
SHOP NO 4, THEOBROOKE CENTRE, 26 SPRIGG STREET
50 ADDERLY STREET
1st Floor Pier 14, Govan Mbeki Avenue
26 NEWTON STREET
35 Ayliff Street
45 River Road
47 WESTERN AVENUE, VINCENT
27 EASTBOURNE ROAD
81 Havelock Street
Shop 70 Nonensi Shopping Centre, 76 Cathcart Road

16 St Peters Road
282 Cape Road
Shop 13 A Binnehof Centre, 86 Market Street
27 Van Reenen Street
5 Berea Mall, Cnr Chamberlain & Pearce Street
Suite 15 Ground Floor, Mercantile Centre Cnr Kempston &, Durban Road
2 Church Street
385 KEMPSTON ROAD
Shop 15 City Centre Complex, York Road
Shop G2 the Bridge Greenacres, Shopping Centre Cnr Newton, Street & Cape Road
46 CARTHCARD ROAD
18 Bathurst Street
Shop 1 Central Square, Gladstone Street
SHOP 48, CLEARY PARK SHOPPING CENTRE, CLEARY PARK
Shop 7 New Brighton Plaza, Dubu Street
505 Govan Mbeki Avenue
Shop F8 Uitenhage Mall, Market Street
SHOP 2, QUEEN MARY CENTRE, CENTRAL
Shop 3 Coetzer Centre, 20 Main Street
315 Durban Road
Shop 23 Greenacres Shopping, Centre Cape Road
Shop 11 Port Francis House, Van Der Riet Street
80 RUBIN CRESCENT
Ground Floor Westbourne House, Cnr Albany & Westbourne Road
Shop 18 Gelvan Square, Liebenberg Road
219a Govan Mbeki Avenue
2 HALVER HOUSE, WALKER STREET
Shop 11 Shoprite Centre, Main Road
17 OLD MUTUAL, BUILDING, 135 CALA ROAD
4b Allen Street
5 KIWI ROAD
15 Oosterland Street
Shop 48, Standford Road
Spec-Savers Govan Mbeki, 49 Govan Mbeki Avenue
10 Noorsekloof Road
3 ROBINSON ROAD
Famhealth Medipark Centre, 131a Springbok Street
Mdantsane Mall, Shop 1 Lower Level
Shop 5 Da Gama Centre, Da Gama Road
SHOP 48 OXFORD STREET
Shop 3 Imperial Complex, Leeds Road
Shop 25b Morums Building, Cathcard Road
48 Stanford Road
8th Avenue
Shop U56 Vincent Park Shopping, Centre Devereux Avenue

46 Queen Street
73 Main Street
Shop Bizana Square, 89 Main Street
Shop 2 Emerald Arcade, Rhodes Street
18 MBILA STREET
SHOP 7, CHECKERS MALL
Metropolitan Life Building, 335 Main Road
9 Gluckman Road
Shop 59, 4th Avenue
SHOP 10 CHECKERS CENTRE, 4 HILL STREET
Shop 30 Sunridge Shopping, Village Kragga Kamma Road
41 Park Street
Shop 14 Gardens Shopping Centre, Circular Drive
16 Van Riebeeck Street
GROUND FLOOR, PIER 14 SHOPPING CENTRE
EYE-TIQUE, CABOZIA BUILDING AVENUE, 123 GOVANMBEKI STREET
Fruit & Veg Centre, 12 Oosterland Street
SHOP 20 GROUNG FLOOR, PIER 14 SHOPPING CENTRE, GOVAN MBEKI ROAD
Shop 13 Motherwell Shopping, Centre W M Maku Street
42a High Street
OASIM NORTH, HAVELOCK ST
70 Owen Street
SHOP NO 1, LUDIDI BUILDING, CNR 120 CORNER RICHARSON & THOMP
Alabama Shopping Centre, 244 Durban Road
SHOP 14 MARKET SQUARE, 16 BEAUFORT ROAD
Shop No 14 Neptune's Terrace, Da Gama Road
SHOP C7-THE BRIDGE
Shop 5a Mthatha Plaza, 35 Nelson Mandela Drive
ZOLNA 106 L C M BUILDING, CHATHAM STREET
SHOP 42, MDANTSANE CITY SHOPPING CENTRE
MOFFAT ON MAIN LIFESTYLE CENTRE, CORNER OF WILLIAM MOFFAT &, MAIN ROAD
Shop 8 Mdantsane Shopping, Centre Cnr Billie Road & Qumza, Highway
Shop U36 Vincent Park Shopping, Centre
The Vision Centre, 197 Cape Road
Shop No 28 Walmer Park Shopping, Centre Main Road
Shop 20 Ziyabuya Shopping, Centre Mkwenkwe Street
Shop No 4a Bungalow Mall, Merriman Street
60 FRERE STRAAT
Pick 'n Pay Centre, Commercial Road
Shop G04 Hemingways Mall Cnr, Western Services Avenue & Two, Rivers Road
8 Church Street
Shop 23 Greenacres Shopping, Centre Ring Road
423 GOVAN MBEKI, AVENUE NORTH END
SHOP 4 SANLAM BUILDING, CORNER ARGYLE SOXFORD STREET
SHOP 14 SAFEWAYS CRESCENT, CORNER OR TAMBO MANDELA STREET, DIE HEUWEL

90 Adderley Street
52 VAN RIEBEECK STREET
76 Cross Street
Twin Savings, 14 Ouderling Street
14 KERK STREET
C8 Floreat Mall Middestad, Centre Cnr Wes Burger &, Elizabeth Street
JOSEPH STREET
94 BESEMBOS AVENUE, PELLISSIER
49c Stuart Street
Shop 8 Palm Gate Centre, 17 Phillp Street
Shop 46 Goldfields Mall, Cnr Stateway & Buiten Street
Shop 7 Westdene Arcade, Nelson Mandela Drive
349 State Way
73 FONTEIN STREET
141 BLOEM PLAZA, MAITLAND STREET
Shop 15 Welkom Square, Cnr Long Road & Toronto Street
Shop No 7 Tourism Centre, Park Road
24 Hill Street
Shop 29 Dihlabeng Mall, Preekstoel Road
Ernest Oppenheimer Hospital, Power Road
Shop 7 Sanlam Plaza, 40 Maitland Street
1098 MOSHOESHOE ROAD, ROCKLANDS LOCATION
Harvey Road Medical Centre, Harvey Road
20a Church Street
47b Warden Street
5 Baartman Street
6 BOJE STREET, BOJE STREET
31 Mooi Street
Shop L1 D Mimosa Mall, 131 Kellner Street
Shop 5 Liberty Centre
Shop 12 Showgate Centre, Currie Avenue
47b Waarden Street
1124 De Villiers Street
52 Bastion Street
Shop 12 Naledi Mall
Shop No 11 Rea Hola Centre
Shop 19 & 20 Preller Square, Louw Wepener Street
42 CHURCH STREET
METROPOLITAN CENTRE, MULLER STREET
HOUSE 10121 MOTLOUNG STREET, KENZI TOWN
730 Sesing Street
SHOP 7 CORNERSTONE BUILDING, OPPO K FURNITURE
4 NAVAL ROAD
Harvey Road Medical Centre, Harvey Road
Piet Retief Street

Shop 4 Game Square, Long Road


TRADORETTE WHOLESALES, SHOP NO 3
FASHION CENTRE, 3A SELBOURNE PLAIN
204 Medicyn Forum, Bok Street
18a Church Street
Shop 4 Von Abo Building, 20 Botha Street
BETHLEHEM MEDICAL CENTRE, 4 DE LEEUW STREET
Ss Building, 154 Maitland Street
Shop 213, Cnr Hanger & Peet Street
179A ERWEE STREET
Shop 9 Pick N Pay Centre, President Street
ST ANDREW STREET, 49 MAITLAND, FEDSURE HOUSE
Shop L31 Mimosa Mall, Cnr Kellner & Parfitt Road
Pasteur Medical Centre, Addison Street
33 Brand Street
47 Josias Street
Shop 11a Panorama Plaza, Cnr Dolf & South Street
Shop 2 Twin City Mall, Heatherdale Road
Shop 23 Campus Student Centre, Univ of Free State Nelson, Mandela Street
The Square, 24 Buiten Street
Shop F32 Loch Logan Waterfront, 105 Henry Street
38a Somerset Street
4 SOUTHERN LIFE PLAZA, 41 MAITLAND STREET
34 Middel Street
Shop No 3 Robow Building, Malan Street
Shop 33 Liberty Centre, Mooi Street
24137 Britz Road
SHOP NO 1A, BAYSVILLAGE SHOPPING CENTRE, C/O MILNER WAVERLEY ROAD
14 CHURCH STREET
322n Bluegumbosch
42 ERWEE STREET
Absa Building, Main Street
59 Kerk Street
Shop No 9 Naledi Mall, Mampoi Street
73 Kestell Street
Shop No 2 West Burger Street, 18a Piet Retief Street
SHOP 2 SOUTHERN CENTRE, BENADE AVENUE
Shop 211 Loch Logan Waterfront, Cnr 1st Avenue & Charles Street
158a Zaztron Street
Shop 6 Fleurdal Mall, Vereeniging Drive
Shop 2 Khotso Pula Nala Centre, Constantia Street
45 VOORTREKKER STREET, SHOP NO 2
MANYANE HIGHWAY, SELOSESHA
50 KRUIS STREET
Shop 16 Northridge Mall, Kenneth Kaunda Street

40 MURRAY STREET
104a Kellner Street
Suite 1 B Absa Building, Cross Street
Shop 1 A Bays Village Shopping, Centre Waverly Road
4028 CHOE STREET
Shop 2 Library House, 44 West Burger Street
Shop 5a Shoprite Centre, 23 Muller Street
Shop 2, 24 Erasmus Street
Shop 5 Goldfields Mall, Stateway Road
Shop 17 Preller Walk, General Hertzog Street
Shop 11a Parkies Plaza, 230 Umlamli Road
24 High Street
PASTEUR BUILDING, EDDISON STREET
2006 THEJANE STREET
Shop 13 Pick 'n Pay Centre, Jan Spies Street
Shop 28 Goldfield Mall Cnr, Buiten Street & Stateway Road
49B KERK STREET
NO 3 LUETTE CENTRE, PIET RETIEF STREET
U109 CRADLESTONE MALL, CORNER FARROW & HENDRIK POTGIETE
11 HILDA JANE, ANDRIES PRETORIUS
Fountain of Life Medical Centre, 13383-4 Dikoko Street
SHOP 228, WOODLANDS BLV SHOPPING CENTRE, CNR GARSFONTEIN ROAD, PRETORIA P
Shop 12 Showgate Centre, Curie Avenue
PALM GATE CENTRE NO 8, PHILLIP STREET
348 State Way
Shop 27-30 Brandwag Centre, Melville Drive
Shop 19 Rynfield Terrace, Cnr Pretoria & Vlei Road
4 Kareeboom Street
2904 MABOYENI SECTION, KAMEELREVIER
Shop 12 Fontainebleau Village, Cnr Republic Road and Rabie, Street
Shop 15 Douglasdale Pick 'n Pay, Centre Cnr Douglasdale & Leslie, Road
Erf 3116
134 LANDELROST STREET
Shop 8 Springsgate Centre, Paul Kruger Road
13A 2ND AVENUE SHOPPING CENTRE, 2ND AVENUE, VERWOERDPARK
171 Flamingo Street
Shop 23 Highlands Centre, Cnr Rabie Street & Glover Avenue
SOUTHGATE MALL, SHOP L 158
Shop No 11 Thibault Arcade, 225 Pretorius Street
225 RONDEBULT ROAD
Shop C22 Western Concourse Park, Station Cnr Rissik & De, Villiers Street
SHOP G8, THRUPPS ILLOVO CENTRE, 204 OXFORD ROAD
STAND 4348 B, T & K BUILDING, TEMBA
140 LEYDS STR
38 MERIMAN AVENUE

Shop 2 Noordvaal Arcade, 225 Madiba Street


Shop 58 Maponya Mall, Old Pothefstroom Road
1 Livingstone Street
Shop No 7 Boulders Shopping, Centre Old Pretoria Road
Shop 10b Clayville Shopping, Centre Cnr Southward Drive &, Olifantsfontein Road
67 ANNAN ROAD
Shop 13 Cambridge Crossing, Shopping Centre Cnr Witkoppen &, Stonehaven Street
Shop 46 Upper Level Van, Riebeeck Mall Van Riebeeck, Avenue
Happy Valley Centre, 2109c Bhala Street
BRACKENHURST OPTOMETRISTS, 172 HENNIE ALBERT STREET
12 CR SWARTS AVENUE, BUNABOK BUILDING
SHOP G48, FOURWAYS CROSSING CENTRE, WILLIAM NICOL DRIVE
WONDERPARK SHOPPING CENTRE
Unit 1 Bush Hill Office Park, Jan Frederick Avenue
26 Voortrekker Street
Shop W4b River Square Shopping, Centre 8 Nile Drive
49C VILLAGE STREET
Shop 30 Kagiso Mall Cnr, Randfontein Road & Kagiso Avenue
1240B LEGODI SECTION, SKILPADFONTEIN
Shop 18 Benmore Gardens, Shopping Centre Cnr Grayston, Drive & Benmore Road
SHOP L104 ENTRANCE 5, SOUTHGATE MALL, COLUMBINE AVENUE
7 Centre Place 275 Cnr Wf Nkomo, & Central Street
310 BOOM STREET
548 VAALBANK MEDICAL
Shop 29 Hatfield Plaza, Cnr Burnett & Grosvenor Street
1884 WILDCHESTRUT DRIVE, PROTEA GLEN
NO 554 NO SINGH STREET
Grayston Mews, 134 Grayston Drive
17 BREE STREET
23 MERRIMAN AVENUE, COMPUFLEX BUILDING
MEDICROSS DELMAS, NO 1, 4TH STREET
SHOP 14,23 3RD STREET
90b Church Street
Suite 1 Goodwill Mansions, 70 Gemsbok Street
SHOP 7A RETAIL CROSSING, C/O HENDRIK POTGIETER RD, & NIC DIEDERICKS AVE
25 WEST STREET
WESTGATE SHOPPING CENTRE, 120 ONTDEKKERS ROAD
24 Sunny Road
SUITE 7, 75 MAUDE STREET
31 HOLLY STREET
244 Sefako Makgatho Street
10 SWALLOWTAIL STREET
1983 ZONE 9
Shop 14 Alex Plaza, 3rd Avenue
SHOP C4 ROSSLYN PLAZA, DEWAAL STREET

Shop U43 Upper Level Lakeside, Mall Tom Jones Street


Shop U5-6 Lakeside Mall, Tom Jones Street
Shop D4a Banbury Cross Village, Cnr Malibongwe Drive &, Olivenhout Avenue
Shop 21 Matrix Mall, University of the Witwatersrand
7598 SEISO ST
Shop M38 the Glen Shopping, Centre Cnr Letaba & Orphen Road
MAKWAKWA SHOPPING CENTRE, BUSHY MAKWAKWA STREET
Shop 1 Ndinaye Building, 178 Francis Baard Street
SHOP NO 2 EASTLEIGH COURTS, CNR BEATRIX VERMEULEN
2209c Bhala Street
Shop 5, 3 Eric Louw Street
THE SQUARE BUSINESS CENTRE, CNR LEEUWKOP NAIVASHA RD
Pharmera Building, Moshoeshoe Street
SHOP 2, WENDYWOOD SHOPPING CENTRE, DAPHNY STREET
SHOP 17 D, DAVEYTON MALL, EISELEN STREET
Shop 10d Cornwall View Shopping, Centre Cnr Boeing & Piering, Street
75 Edwards Avenue
Shop U6 Sandton City, Rivonia Road
192 BLOCK UU
5 Grays Terrace
Shop 5, Rosslyn Corner
Shop 14 Retail Park, Benthal Avenue
Room 101 1st Floor Cuthberts, Chambers Cnr Nelson Mandela &, Thabo Sehume Street
Shop 214 Atterbury Value Mart, Atterbury Road
Shop 12a Westgate Shopping, Centre Ontdekkers Road
Shop 29 Midrand City, 185 Old Pretoria Main Road
111 EXT BA
133 HIGH STREET
1st Floor Karaglen Shopping, Centre Cnr Baker & Harris Avenue
Shop 8 Jsl Building, 259 Pretorius Street
Shop 5 Lower Level Bedford, Centre Cnr Smith & Bradford Road
Shop 10 Festival Mall, Kelvin Road
Shop 15 Trinity Shopping Centre, Knoppiesdoring Street
Shop No 2 Denmyr Court, 65 7th Street
247 BLOCK R
Shop 7, Matanela Street
EMFULENI MEDICAL CENTRE, 584 ZONE 10 EXT 3
SHOP 25, VILLAGE VIEW CENTRE, VAN BUUREN ROAD
1497 Section L
227 OAKRIDGE
24 GESTERNTE ROAD
1865 Sagewood Avenue
Shop 7 North Park Shopping, Centre Cnr Burger & Rachel De, Beer Street
Shop 65 Lonehill Shopping, Centre Lonehill Boulevard
Firstcare Medical Centre, 9160 Inciniba Circle

Upper Level Brooklyn Mall, 353 Maria Bronkhorst Road


12052 ZONE 14
PARK CENTRAL MALL, SHOP 1B, CNR NOORD, TWIST AND PLEIN STREE
ROSS MEDICAL SUITES, SHOP 6, CNR. VICTORIA & NELSON MANDELA D
35a Human Street
44a Hendrik Verwoerd Street
Shop 10 & 11 Fedforum Building, Lilian Ngoyi Street
740 Codonia Avenue
924 NKOSI STREET, WATTVILLE
Shop L38c Sandton City, Cnr 5th Street & Rivonia Road
28 Degrees North Shopping, Centre 142 Webber Road
Shop No 6 the Avenues Ext, Cnr 6th Avenue & 4th Street
Shop 19 Silver Mall, Pretoria Road
8 MALAWA ROAD
6908 Section T
178 Albertina Sisulu Road
12 BEACONSFIELD AVENUE
Shop 1 Wierda Forum, 192 Springbok Street
19 SHERIDAN ROAD, FARRARMERE
Shop 8 Wedge Shopping Centre, 255 Rivonia Road
Shop 34 Sunward Park Centre, Kingfisher Avenue
SHOP 3 FOURWAYS CHECKERS HYPER, WILLIAM NICOL DRIVE
Shop 19 Town Square Cnr Hendrik, Potgieter & Albert Street
Room 004 Krugersdorp Private, Hospital 7 Burger Street
Shop 64-66 Menlyn Retail Park, Cnr Garsfontein Road & Lois, Avenue
1081 Dariek Street
24b Tom Jones Street
477 FALDA STREET
MEDIJUNXION MEDICAL CENTRE, 229 TWALA SECTION
Shop Ug2b Comaro View Shopping, Centre Comaro Road
SHOP 22 A BENONI HYPERAMA, PRINCES AVENUE
Shop 27 Elardus Park Shopping, Centre 837 Barnard Street
SHOP 5 A DIEPKLOOF SQUARE, IMMINIK DRIVE, ZONE 3
Bank City Complex, 55 Harrison Street
Shop 18 -21 Palm Springs, Shopping Centre 4th Avenue
Shop 30 Eldoraigne Village, 1024 Saxby Avenue
225 CHURCH STREET
Shop 13b Glen Acres Shopping, Centre Cnr Dann & Monument Road
SUITE 1, MEDPARK BUILDING, 22 JOUBERT STREET
Suite 2 Kempton Park Optometric, Centre 40 Monument Road
2A MEDFORUM BUILDING, 412 FRANCIS BAARD STREET
Shop 27 Elridge Corner Shopping, Centre Cnr Ridge & Elizabeth, Road
21b Market Street
Shop 43a Village Square, Main Road
Shop 12 Pick `n Pay Centre, Bedworth Park Cassandra Avenue

330 Booysen Street


SHOP G99B, FOURWAYS MALL, WILLIAM NICOL DRIVE
SHOP NO 2, WESTWOOD VILLAGE SHOPS, PHILLIPS ROAD
SHOP 7B, ECO BOULEVARD - ECO PARK, WITCHHAZEL AVENUE
371 Milner Street
SHOP 5 6 SOUTH LAKE CENTRE, C/O LENCHEN-NORTH HEUWEL AVE
#1 GERAN ESTATE, 2A CHRIS STREET
Shop 24 Midway Mews Cnr 7th, Avenue & Harry Galaun Drive
Crossroad Centre Cnr Elius, Motsoaledi & Phera Road
136 Kayburne Avenue
Shop F25 the Bridge Shopping, Centre Cnr Noord & Wanderers, Street
Shop 4 Standard Bank Centre, 3 Simmonds Street
722 Witdoring Avenue
12A NEWLANDS PLAZA, CNR DELY & LOIS AVENUE
54 SUNI AVENUE, CORPORATE PARK
SHOP 8 A, THE BOULDERS, OLD PRETORIA ROAD
STEYNS ARCADE, CNR PRETORIUS / ANDRES AND SCHOE
SHOP 6 - WOODBRIGE SQUARE, CORNER OF DANN & MONUMENT ROAD
Shop 5 Nural Islam Plaza Cnr, Flamingo Street & Zebra Avenue
Shop L 37 1 Eastgate Shopping, Centre Bradford Road
Shop 5 Southlake Centre, Cnr Lenchen & Heuwel Avenue
Opp Station, 161 Lenasia Drive
SHOP 7/8, CENTRAL CITY
630 JACQUELINE DRIVE
Shop 2b Castlewalk Shopping, Centre Cnr Lois Avenue & Nossob, Street
337 BART JOUBERT STREET
Shop U67 Upper Level Eastgate, Shopping Centre Bradford Road
Shop 18 Florida Junction Centre, Cnr Ontdekkers Road &, Christiaan De Wet Drive
Shop 12 Metropolitan Centre, Marais Close
Shop 68a Morning Glen Centre, Cnr Kelvin Road & Bowling Avenue
Shop 5 Victory Park Centre, Cnr Rustenburg Road & 2nd Avenue
10 Mareka Street
Shoprite Centre, Ben Viljoen Street
Shop 157 Westgate Shopping, Centre Entrance 3 Ontdekkers, Road
Shop G15 Midways Mall, 280 Corlett Drive
Shop 20 Summerfield Centre, Cnr Kelly & Kowie Road
SHOP NO 10 LOWER GROUND, STANDARD BANK BUILDING, CNR CHURCH VAN DER WALT STREET
Shop G41 & G42 Menlyn Centre, Atturbury Road
23 Orpen Road
SHOP NO C2, MAMELODI CROSSINGS, CNR STORMVOEL WATLOO RDS
Newgate Shopping Centre, Shop D F5 1st Floor
Shop 16 Rand City Centre, 228 Second Avenue
SHOP 9 HYPERAMA, RONDEBULT ROAD, PARKLANDS
East Rand Galleria, Northrand Road
Shop 16 Prinsman Place, 328 Nana Sita Street

Shop 11 Centre Forum, Lilian Ngoyi Street


214 Sekelgras Street
871 KGOMO YA TILABA STREET
5 FROST AVENUE, SUNNYSIDE
23 A Up Lever Alberton Mall, Voortrekker Road
Shop 43a Village Square, Main Road
Shop 21 C Cavendish Glen, 127 Monument Road
198 Protea Avenue
76 Summerset Estate, Garden Road
Shop 5 Trust Bank Building Old, Mutual Centre 6 West Street
Shop 9 Atteridge Stadium Centre, Cnr Komane & Ramokgopa Street
SHOP 18 NAFCOC CENTRE
39 Rifle Range Road
Pretoria Eye Institute, 630 Francis Baard Street
Shop G29 Southdale Shopping, Centre Alamein Road
Shop No 3 Sarbec Place, 19 Beaconsfield Avenue
Shop 10 Waverley Plaza, Hertzog Street
DENT-O-MED BUILDING, KARAS AVE
82 Monkor Drive
Shop 6 & 7 Cradock Village, Napier Road
Shop 403 Level 4 Legacy Corner, Cnr Maude & 5th Street
Shop No5 Norkem Mall, Mooirivier Drive
Shop 37 Lynnridge Mall, Cnr Jacobson & Lynnwood Road
Shop G6 Barclay Square, Cnr Rissik & Cilliers Street
Shop 5 Meadowdale Mall, Edenvale Road
XAVIER HEALTH CENTRE, 36 XAVIER STREET, CNR XAVIER CARO STREET
Shop 17e Entrance 1 East Rand, Mall Rietfontein Road
No 4 Cnr 2nd Street & 9th Avenue
112 Rose Avenue
62 Charterland Avenue
37 Harrison Street
407 Atterbury Road
Shop 142 Brooklyn Mall, Fehrsen Street
12 KINGFISHER CLOSE, BROMHOF EXT.18
SHOP 14 SMALL STREET MALL, CRN JEPPE AND SMALL STREET
SHOP 9B MORULA SHOPPING CENTRE
SHOP D31, METROPOLITAN GATEWAY
1st Floor Suite 4 Actonville, Medical Suites 885 Singh Street
SHOP U 72 - 73, KOLONNADE SHOPPING CENTRE, ZAMBESI DRIVE
SHOP 23, PICK'N PAY HYPERMARKET
SHOP 17 D, DAVEYTON MALL, EISELEN STREET
Suite 108 Mulbarton Hospital, 25 True North Road
Shop 3 Frederika Centre 658 Cnr, 14th Avenue & Frederika Street
Shop 132 Lwr Level Centurion, Mall Embankment Road
Shop 16 the Pavilion, Rivonia Road

C/O SIMON VERMOOTEN FURROW ROA, SHOP 4


Shop 34 Festival Mall, Kelvin Street
18a Second Street
Opera Plaza Building, Pretorius Street
Shop 35 Atlas Shopping Centre, Cnr Finch & Reier Street
KLIPMED CENTRE, 101 SEPTEMBER AVENUE, KLIPSPRUIT WEST
102 CHURCH STREET
2 Danie Theron Street
96 George Avenue
Shop No 5 Shoprite Centre, Circle Road
15a Bradford Road
SHOP 3C, VOORTREKKER ROAD, CYPRUS COURT
Shop No 48 Jabulani Mall, Cnr Koma Road & Bolani Street
Shop 16 Checkers Hyper Centre, Jan Van Riebeeck Boulevard
28a Cnr Hazelwood Avenue & 19th, Street
45 B MAIN REEF ROAD
Shop 7 Kingsley Centre, Nelson Mandela Street
Shop 4 Nelson Mandela Square, Cnr Maude & 5th Street
Shop 13 B, 4th Avenue
Oogtand Sentrum, 870 Barnard Street
117-11TH AVENUE
Shop 5a Jacqueline Mall, 1 Venter Street
30 Voortrekker Street
111 Hospital View
Northmead Square Cnr O' Reilly, Merry & 14th Avenue
Shop 80 Taxido Junction, Union Street
Shop G60 Brightwater Commons, Republic Road
OFF RAILWAY STREET, GERMISTON STATION
SHOP 20 RETAIL PARK SHOPPING CEN, NORTH RAND ROAD
Shop 34 the Square, Cnr Kei Road & Klip Street
Melle & De Korte Street
3 Nile Gate, 110 General Hertzog Road
Shop 10 Vaal Walk Cnr D F Malan, & Attie Fourie Street
Shop 7 Blairgowrie Plaza, 70 Conrad Drive
3 Eighth Street
88 Ridge Road
4 Consolidate Building, Attie Fourie Street
26 Voortrekker Street
Shop 195 Balfour Park Shopping, Centre Athol Road
58 CLUB STREET
Shop 26 Bracken City, Hennie Alberts Street
Lyndhurst Medical Centre, 150 Johannesburg Road
Shop E15 River Square, Nile Drive
SHOP 24 MARKPARK, VOORTREKKER STREET
Unit A1 Westwood Office Park, 953 Kudu Street

GOOD HOPE BUILDING, CNR POTGIETER BOOM STREETS


Shop 26 Lyndhurst Place, Cnr Johannesburg & Kernick Road
49 Rose Avenue
200 Zambiesi Drive
102 Highlands North Med Cntr, 10 3rd Ave Cnr Louis Botha Ave
Shop 115 Glenfair Centre Cnr, Lynwood Road & Daventry Street
Shop 25 Upper Level Northcliff, Shopping Centre Cnr Beyers Naude, & Milner Roads
Shop 16a Randridge Mall, John Vorster Avenue
Shop 8 Brackenhurst Square Cnr, Vermooten & Abel Moller Street
Shop 8 Glenvista Shopping, Centre Cnr Bellairs Drive & True, North Road
Shop 129 Alberton City, Voortrekker Street
24 5th Avenue
248 Voortrekker Road
21 Van Der Merwe Street
4 Ridgeview Office Park, 248 Kent Avenue
235A PRESIDENT STREET
169 Northdene Avenue
240-13TH AVENUE
CORPORATE PARK, 54 SUNI AVENUE
240 13th Avenue
258 Bourke Street
135 Monument Road
Shop 29b Enterprise Building, Goldman Street
61 Clinton Road
71 Fifth Street
23 BOOYSENS ROAD
Charles Street Medical Centre, 463 Charles Street
Shop 8 Quagga Centre, W F Nkomo Street
SHOP 32, UPPER LEVEL, HYDE PARK CORNER, JAN SMUTS AVE
28A FIRST AVENUE
Shop U 86b Cresta Centre, Beyers Naude Drive
450 Van Der Hoff Road
Shop 3 the Eye Gallery Parktown, Quarter Cnr 3rd & 7th Avenue
Shop 2, 68 5th Avenue
Northcliff Medical Centre, Cnr Beyers Naude & Acacia Street
Pick`n Pay Level Darras Centre, Cnr Juno & Kitchner Avenue
Premises 27 Eastpark Centre, Baviaanspoort Road
NR 22 HYDE PARK, PETRICK AVENUE
34 SAN HENRIQUE ESTATE, ROSEWOOD STREET
LOTUS CENTRE, BREE & CENTRAL ROAD
SHOP 15/16, BROOKLYN SQUARE SHOPPING CENTR, VEAL STREET
107 Cantonments Road
SHOP 12 GOLDEN WALK CENTRE, VICTORIA STREET
Shop 2 Nedbank Mall, 145 Commissioner Street
1c Fifth Street

BERGBRON SHOPPING CENTRE, CNR GORDON HEIDELBERG ROAD


Tshepong Medical Centre, 18881 Tsamaya Road
30e Loch Street
Shop 119 A Southgate Mall, Cnr Columbine & Rifle Range Road
886 Rubenstein Drive
Shop 2 Noordvaal Arcade, 225 Madiba Street
Shop 65 Moruleng Mall, Main Hospital Road
Shop 18 President Arcade, 266 Frances Baard Street
SHOP 33 CORNER CHRIS HANI AND, ALEKHINE ROADS
SHOP 344 MAPONYA MALL, CORNER CHRIS HANI AND MOHLOKA RO
Shop L92 Cradlestone Mall, Cnr N14 & Hendrik Potgieter Road
Shop 82 Vaal Mall Cnr Barrage, Road & Rossiri Boulevard
Shop 2a Lakeside Building A, 2004 Gordon Hood Road
Shop U75 Cradlestone Mall Cnr, Hendrik Potgieter & Furrow Road
Shop G12a Fourways Crossing Cnr, William Nicole Drive & Sunrise, Boulevard
Shop L1-25a Sunny Park Mall Cnr, Steve Biko Road & Robert, Sobukwe Street
Shop 98 Festival Mall, Kelvin Street
Shop 65 Kempton Square, Cnr Voortrekker & Monument Road
39 Rifle Range Road
Shop L158 Southgate Mall Cnr, Columbine Avenue & Rifle Range, Road
SHOP G32 WONDERBOOM JUNCTION, SHOPPING CENTRE, WONDERBOOM
Shop No 3 Health Emorium, Cnr Church & Market Street
Shop 12a Waterkloof Corner, Cnr Main & Crown Street
Shop 10 Aero Shopping Centre, Atlas Road
Shop G 10 Northmead Square, O' Reilly Merry Street
SHOP 218, NORTHGATE SHOPPING CENTRE, CNR NORTHEBERLAND AND OLIVENHOUT
Shop 59 Doringkloof Mall, Aster Avenue
SHOP 530, WONDERPARK SHOPPING CENTRE, C/O HEINRICH AVE AND BRITS RD
Shop 94 Forest Hill City Mall, Cnr N14 & R55
Shop 94 Forest Hill Mall, R55
Unit 11 Tudor Rose, 135 North Rand Road
Unit 03 Crystal Mall Ext 6 Cnr, Cavendish Street & George Elliot, Avenue
Shop 328 the Mall of Rosebank, 50 Bath Avenue
Shop 14 Northcliff Square, Shopping Centre Cnr Beyers Naude, & Milner Avenue
Cnr Jones & Springbok Road
SHOP BL3A CRESTA SHOPPING CENTRE, CNR BEYERS NAUDE AND WELTEVREDEN, CRESTA X4
YARONA SHOPPING CENTRE, SHOP NO 7B, 3115
Shop G12a Fourways Crossing, William Nicol Drive
SHOP NO 36, BELA MALL, CORNER OF MARX STREET AND R101
SHOP 2B, CASTLE WALK CENTRE, C/O LOIS AVENUE AND NOSSOB STREE
SHOP 117, THE TRAMSHED, LILIAN NGOYI STREET
Ground Floor Special Eyes, Building Van Rhijn Street
496 CHARLES STREET
4TH FLOOR DOCARE, 20/22 MONUMENT STREET
Shop No 7 El Corro Centre, 130 Weltevreden Road

Oxford Eye Centre, 104 Oxford Road


198 Athol Street
Shop B Bedford Court, 55 Van Buuren Road
40 Boshoff Street
ROBERT KOCH BUILDING, 345 PRETORIUS STREET
13 Merriman Avenue
040 Boshoff Street
360 PRINCE GEORGE AVENUE
OAKLANDS SHOPPING CENTRE, CNR PRETORIA & KRUGER STREET
17 MERRIMAN AVENUE
SHOP 18 PRESIDENT ARCADE, 266 FRANCIS BAARD STREET
Shop 29 Sasolburg Plaza, John Vorster Avenue
57 DARWIN ROAD
75 Grant Avenue
Shop 5 Centurion Mall, Centurion Drive
65 LILIAN ROAD
Suite 4 Park Vista, 38 Van Riebeeck Avenue
Shop 49 Flora Centre, Ontdekkers Road
252 DANIE THERON STREET
SANLAN SENTRUM, SHOP 12, D F MALAN STREET
Sunrise Centre, 71 Van Riebeeck Avenue
Shop G57 Fourways Mall Cnr, Witkoppen Road & William Nicol, Drive
191 MAIN REEF ROAD
11 Rietfontein Pavillion, 367 Frates Street
SHOP 2 KITKAT PLAZA, 327 CHURCH STREET
38 Lake Avenue
Shop 229 Centurion Mall, Heuwel Avenue
Shop 4 Daveyton Mall, Cnr Eiselen & Turnton Road
Shop 114 Golden Walk Shopping, Centre 141 Victoria Road
Shop U 7 A Nicolway Shopping, Centre Cnr William Nicol Drive &, Wedgewood Avenue
Shop 12a Intercare Wonderboom, Junction Cnr Steve Biko &, Lavender Road
Shop 20 Midway Mews Centre Cnr, Seventh Road & Harry Galaun, Drive
44C JOUBERT STREET
Shop 12 Pick 'n Pay Centre, Cnr Bell Drive & Shannon Road
Shop 7a Retail Crossing Centre, Cnr Hendrik Potgieter & Nic, Diederichs Road
55 Rose Avenue
5 DUNSWART AVENUE
1539 Mayet Drive
916 SILVER STREET
Shop L23 Nicolway Shopping, Centre William Nicol Drive
Stand 974
Shop 21 Kingfisher Corner, Centre Cnr Kingfisher Avenue &, Nicholson Road
Shop G L 16 Ormonde Shopping, Centre 18 Crownwood Road
1870 Block Kk
Shop 10 Eastwood Village, Cnr Pretorius & Eastwood Street

30 SCHOEMAN STREET, SUITE 219


Shop G 1 Melrose Crossing, Corlett Drive
Shop No23 Germiston Station, Knox Street
1413 BHEKUZULU STR
Pelo Ya Bophelo Health Care, Centre 9865 Geba Street
Shop 12a Westgate Shopping, Centre 120 Ontdekkers Road
Shop 29 B & C Randburg City, Pretoria Avenue
Shop 63a Campus Square Cnr, Universiteits Road & Kingsway, Avenue
144 General Hertzog Road
Cnr Kyalami Boulevard & Main, Road
Shop 4 the Falls, Hendrik Potgieter Road
Shop 3c & 4c Corporate Park Cnr, South Street & Old Pretoria, Main Road
Shop 404 Wonderpark Shopping, Centre Cnr Brits Road & Heinrich, Avenue
Shop 4 Westwood Village, Cnr Phillips & Atlas Road
Lesedi Clinic, 19b Nembula House
Meredale Medical Centre, Cnr Ino Street & Main Road
SHOP NO 158, SOUTHGATE MALL
405 Jan Smuts Avenue
256 Pavillion Place Cnr of Bree, Street & Eloff Street
Shop 13 Hillcrest Boulevard, Cnr Lynnwood & Duxbury Road
Level 1 Bel Air Shopping Centre, Cnr Malibongwe & Bellairs Drive
Shop 6b Wierda Village Shopping, Centre 1276 Willem Botha Street
Shop 3 Feather Square, Cnr Furrow & Falls Road
Shop 10 New Redruth Village Cnr, St Austell Street & Camborne, Road
SHOP 15, WATERFALL CORNER SHOPPING CENTRE, CORNER MAXWELL & WOODMEAD DRIVE
Shop 28-29 Norwood Mall, Cnr Sarie Marais & 6th Avenue
Shop 6 Jean Village, Jean Avenue
72 Cnr Mmila & Mkhize Street
SILVER HAWK BUILDING, OFFICE NO 1, KRUGER AVENUE
Shop F1 Mamelodi Crossing, Cnr Stormvoel & Waltloo Road
Shop 10 Tembisa Plaza, Andrew Mapheto Drive
Shop 18 Lifestyle Centre, Cnr Kingfisher & Trichard Road
Shop 24 Carlswald Lifestyle, Centre New Road
Shop R16b Cresta Shopping, Centre Cnr Beyers Naude Drive &, Weltevreden Road
Shop 59 Protea Glen Mall, Cnr R558 & Protea Boulevard
Shop 455 Cradlestone Mall Cnr, Hendrik Potgieter & Furrow Road
Shop No 25 Gift Acres Centre, 118 Amundsen Avenue
PALM COURT CENTRE, CNR JG STRYDOM AND CORNELIUS STR
Ground Floor Harmelia Wellness, Institute 40 Cnr Shelton Lane &, Sheri Street
Shop 41 Carnival Mall, Cnr Airport & Heidelberg Road
SUNNYPARK SHOPPING CENTRE, LEVEL 4, OFFICE 405
Shop 4 Brooklyn Mall, Cnr Fehrsen & Bronkhorst Street
Shop 62 Montana Crossing Centre, Zambezi Drive & Veronica Road
Shop 38, Chris Hani Crossing
SHOP 4, SELCOURT TOWERS, WIT AND BUTLER ROAD

Shop 10 Boskruin Village, Shopping Centre Cnr President, Fouche Drive & Hawken Avenue
Shop 64 Irene Village Mall Cnr, Nellmapius Drive & Pierre Van, Ryneveld Avenue
178 Cnr Park Drive & Central, Avenue
Shop 21 the Buzz Shopping, Centre Cnr Nerine Street &, Witkoppen Road
Shop G6 Ferndale Village Centre, Cnr Main & Oxford Road
Shop 25 Glen Village Shopping, Centre Cnr Hans Strydom &, Olympus Drive
Lesedi Centre, 17 Mc Botha Drive
Shop 6 Rsa House, Cnr Melle & Jorrison Street
Shop U1 Rosettenville Junction, Albert Street
Shop 12 Protea Centre, High Street
Shop L47 Greenstone Shopping, Centre Modderfontein Road
Shop G11 Bedford Square, Cnr Van Der Linde & Smith Road
Shop 50 Campus Square Cnr, Kingsway Avenue & Universiteits, Road
Shop 20 Lakefield Square, 116 Lakefield Avenue
Shop 17b River Walk Shopping, Centre Cnr Nile Drive & General, Hertzog Road
Shop 4 Jamila Centre, 916 Silver Street
The Square Business Centre, Cnr Leeuwkop & Naivasha Road
172 Hennie Alberts Street
409 Rotweillir Street
Shop 183, Cnr Jack and Meyer Street
235a President Street
Shop 16 Silverlakes Crossing, Shopping Cnr Van Brackstrom Ave, & Hans
Shop 50d, Cnr Grant Avenue & Frances Road
Shop U 116 Eastgate Shopping, Centre Bradford Road
OPPO- SITE SHOPRITE, 3RD STREET MALL
Shop 63b Monumentpark Shopping, Centre 73 Skilpad Road
Shop 40 Station Bazaar, Railway Street
Discovery - Wellness Centre, Fredman Drive
SHOP 3 NOORDVAAL, ARCADE 225, VERMEULEN STREET
Shop 62 Montana Crossing Centr, Cnr Zambesi & Veronica Street
WOODLANDS BOULEVARD, SHOP 10A, CNR DE VILLE BOIS GARSFONTEIN RD
Shop 1, 3 Voortrekker Road
Mondeor Medical Centre, 274 Columbine Avenue
88 Marshall Street
Krugersdorp Cbd Mogale Square, President Street
Shop 8 Suncardia Shopping, Centre 525 Nelson Mandela Street
Shop 8 Goldspot Shopping Centre, 156 Barry Marais Road
36 Rissik Street
Shop 2 Fir Drive Shopping, Centre Cnr Weltevreden Road &, Fir Drive
Shop 7 Boulders Shopping Centre, Old Pretoria Road
Shop L1-O9 Sunnypark Shopping, Centre Cnr Robert Sobukwe &, Jeppe Street
551 W F Nkomo Street
Shop 97 Jabulane Mall, Cnr Koma Road & Bolani Street
Shop 240 Randburg Oriental, Plaza Bram Fischer Drive
Shop 87 Vaal Mall Shopping, Centre Cnr Rossini Boulevard &, Barrage Road

179 COLUMBINE AVENUE


Shop 5 Trust Centre, 50 Voortrekker Road
Shop 5 Mountain View Shopping, Centre Cnr 14th Ave and, Weltevreden Road
Shop L174 Southgate Mall, Rifle Range Road
Shop L25 & L26 the Grove Mall, Cnr Lynwood & Simon Vermooten, Road
27 Russel Street
806 Jacqueline Drive
6263 SAM SEKOATI STREET, EXT 9
Shop Lm086 Clearwater Mall Cnr, Hendrik Potgieter & Christiaan, De Wet Road
Medicross Roodepoort Princess, Crossing Shop Cntr Ontdekkers, Road
Shop U2 9b Cedar Square Centre, Cnr Cedar Road & Willow Avenue
1 Danie Theron Street
Shop 12a Intercare Wonderboom, Junction Cnr Steve Biko Street &, Lavender Road
Shop 105a Forest Hill City Mall
Shop 18 Raslouw Lifestyle, Centre Cnr Rooihuiskraal &, Hendrik Verwoerd Road
Shop 19 Sanridge Square, Cnr Lever & New Road
West Wing Ground Floor, Brenthurst Clinic 4 Park Lane
Shop 46 the Boulders, Old Pretoria Road
UPPER LEVEL, LAKEFIELD SQUARE, LAKEFIELD ROAD
Schreiner Chambers Tothills, Wellness Centre 94 Pritchard, Street
No 452, Rev Rtj Namane Drive
20224 Moshoeshoe Street
Upper Level Medicross Clinic, Cnr Malibongwe Drive & Rabi, Street
STAND NO 2641
1081 Dariek Street
26 Cook Avenue
691a Forbes Road
1950 Gikole Section
Protea Gardens, Cnr Old Potch & Aiken Road
Shop 38 the Village @ Horison, Cnr Ontdekkers & Sonop Road
THE ALPHA OPTOMETRIST, CNR ZAMBEZI AND MARICA, SHOP NO 19 SINOVILLE CENTRE
20 TWEEVINGERS, WESTVIEW
8b Station Square, Station Street
CARLTON CENTRE, LEVEL 100, SHOP 110, COMMISSIONER STREET
1413 BHEKUZULU STREET
SHOP 21, HEATHWAY SQUARE, CASTLE HILL DRIVE
72 HILL OF GOOD HOPE, 94 NEW ROAD
7997 Capricorn Avenue
Shop U19 Morningside Shopping, Centre Rivonia Road
SHOP # 25 VORNA VALLEY SHOPPING, CORNER HARRY GAULUAYE & ALBERTYN
93 5TH ROAD
271 Pretorius Street
2a Medforum Building, 412 Francis Baard Street
Shop 240 Randburg Oriental, Plaza Bree Street
11 CRYSTAL CRESCENT, RANDHART

Shop 11 Pineslopes Shopping, Centre Cnr the Straight Avenue &, Forest Drive
SHOP F103, ATTLYN SHOPPING CENTRE, CORNER KHOZA PHUDUFUDU STREET
Shop L59 the Grove Shopping, Centre Cnr Lynwood Road & Simon, Vermooten Road
Unit 1 245 Amanda Court, Medicare Medical Practice Cnr, Francis Baard & Thabo Sehume
12 10th Street
8103 Old Potchefstroom Road
5933 Turton Street
8758 Cnr Protea Boulevard & Wild, Chestnut Road
Shop 19 Birch Acres Mall, Andrew Mapheto Drive
Suite 223 Pretoria Eye, Institute 630 Francis Baard, Street
42 Allie Crescent
12 Burger Street
SHOP 15 CORNER CHRISTIAAN DE WET, AND VORSTER ROAD HOLDING 8 GLEN, HONEYDEW VILLAGE SHOPPIN
167 Mirca Avenue
1701 M C BOTHA DRIVE
238 Basden Lane
SHOP 29, KYALAMI ON MAIN, CNR DYTCHLEY AND FORSSMAN CLOSE, BARBEQUE DOWNS
Shop 5 Kingfisher Square, Kingfisher Avenue
Shop 22 Queens Corner Cnr, Soutpansberg Road & Stead Avenue
Shop 7 Meadowpoint Complex, Hectpoort Circle
19 B MARSHALL STREET
SHOP 19, GREY ROAD
Trust Building Centrum Medical, Centre Cnr Market Street &, Trichardt Road
82 South Africa Drive
10052 NDABEZITHA STREET
SHOP NO 41A, PROTEA CENTRE, 80 HIGH STREET
20 Carter Streer
Shop 2 Valley Centre, 396 Jan Smuts Avenue
NO 5 FROST AVENUE
Shop 29 B & C Randburg City, Oak Avenue
Wild Chestnut Street
123 WEBBER ROAD
SHOP 302, ZAMBEZI RETAIL PARK, CORNER ZAMBESI MOLOTO ROADS
111 Andries Pretorius Street
Irene Intercare Medical & Dental, Centre Cnr John Vorster &, Nellmapius Drive
Shop 102 Maponya Mall, Chris Hani Road
Shop No 25 Central City
Shop No D5, Rosslyn Plaza
52 Main Road
SHOP 34 THE SQUARE, CNR KEI KLIP ROAD
SHOP NO 72 WOODLANDS BOULEVARD, GARSFONTEIN DRIVE
Shop 22 Xanadu Xing, R511 Road
Fourways Medical Centre Cnr, Fourways Boulevard & Short, Street
17 Mansion Street
Shop 3 Zambezi Junction Cnr, Visvanger Road & Sefako Makgatho, Drive

53 VOORTREKKER ROAD, NEW REDRUTH


Shop L25 Cresta Shopping Centre, Cnr Beyers Naude & Weltevreden, Road
Shop 1 Myers Place 60 Cnr, Robert Sobukwe & Meintjies, Street
OPTIONS OPTOMETRISTS, EAST RAND MALL SHOP NO23A
Shop No 10 Blubird Shopping, Centre Cnr Atholl Oaklands &, Fort Street
33 N J VAN DER MERWE CRESCENT
Shop No 4 Goldman Shopping, Centre Cnr Goldman Street &, Ninth Avenue
SHOP NO 10E, MAHUBE MAXCITY, MAHUBE VALLEY
Shop No 4b Meyersdal Square Cnr, Jochem Van Bruggen & Mitchell, Avenue
79 Pretoria Road
29 Second Avenue
Shop G 58 Fourways Mall Cnr, Witkoppen Road & William Nicol, Drive
SHOP B 25, THABONG SHOPPING CENTRE
50 Guinea Fowl Street
CENTURION MALL OPTOMETRIST, SHOP 257A, HEUWEL AVE
28 Abel Moller Street
704 SPARROW STREET
Shop B4 Centurion Lifestyle, Centre Cnr Old Johannesburg Road, & Lenchen Avenue
Shop 10 Square At Midstream, Brakfontein Road
82-84 Colett Drive
Shop 15 Highlands North, Shopping Centre Cnr Louis Botha, and Athol Street
SHOP 13 LAMBTON COURT, C/O WEBBER BEACON ROAD
SHOP M48 MOFFAT ON MAIN LIFESTY, CLO WILLIAM MOFFAT EXPRESSWAY
Shop 10 Woodmead Retail Park, Cnr Woodmead & Waterfall, Crescent
630 Jacqueline Drive
151 Beyers Naude Drive
12A BOTHONGO PLAZA WEST, SCHOEMAN STREET, PRETORIA CENTRAL
SHOP 3A, SHOPRITE CENTRE, HENDRIK VERWOED STREET
Medicross Pretoria West, 551 Nelson Mandela Street
Shop 5 Primrose Centre, Cnr Shamrock & Churchill Street
Shop 8 Fnb Complex, John Vorster Street
Shop 3 Protea Point
11556 Dahlia Street
Shop 17 Canterbury Crossing, Shopping Centre Cnr Braam, Fischer & Hunter Street
Shop F6 Hobart Grove Centre, Cnr Hobart & Grosvenor Roads
Nhc Medical & Dental Centres Cnr, Christiaan De Wet & Dolfyn, Street
70 FLESLAND, BUIKGORD STREET
Shop 58 Stoneridge Lifestyle, Centre Cnr Hereford Road &, Blackrock Street
Nhc - Medical & Dental Centre, Cnr William Nicol & Bryanston, Drive
Nhc Medical & Dental Centre Cnr, Beyers Naude Drive & Waugh Drive
Shop 19 President Square, Cnr Market & Pretoria Street
Shop 9 Kolonnade Retail Park, Cnr Zambezi & Enkeldoorn Road
SHOP 13, HILLCREST BOULEVARD SHOPPING CEN, 220 LYNNWOOD ROAD
8 Alamein Street
Shop 25a Bryanpark Shopping, Centre 46 Grosvenor Road

Shop 9 Retail Park Shopping, Centre Cnr Fire Station & North, Rand Road
160 Jan Smuts Avenue
1st Floor Building 7 Glen Manor, Ofiice Park 134 Frikkie De Beer, Street
Shop 14 Grayston Shopping, Centre Grayston Drive
SHOP 14 PHUMULANI MALL, CLAYVILLE, OLIFANTSFONTEIN ROAD
Shop 10 Karenpark Crossing, Cnr Heinrich & Doreg Street
WESTPARK ITUMELENG, MEDICAL CENTRE, 32 INNER CRESCENT
SHOP U407A SOUTHGATE MALL, CNR COLOMBINE RIFLE RANGE ROAD
101 Justice Mahomed Street
SHOP 13, BLOCK A BLOED STREET MALL, CORNER BLOED VAN DER WALT STREET
73 Rahima Moosa Avenue
Shop 139 Vaal Mall, Rossini Boulevard
Shop 9a Ferry Valley, Ferry Bidge Road
SOSHANGUVE PLAZA, SHOP 9, BUITEKANT STREET
Shop 24 Pick N Pay Centre, Mooifontein Street
Shop Ll59 Lonehill Shopping, Centre Lonehill Boulevard
Shop 87 Vaal Mall Cnr Barrage, Road & Rossini Boulevard
Medicross Benoni, Great North Road & Kei Street
Medicross Boksburg, Cnr Trichardt & North Rand Road
Shop 10b Eden Meadow Shopping, Centre Cnr Van Riebeeck Avenue &, Modderfontein Street
Wadeville Medicross Specsavers, Cnr Webber & Paarl Street
Gezina Shopping Centre, Medicross Gezina Nico Smith, Street
Medicross Krugersdorp, Cnr Luipard & Paardekraal Roads
MEDICROSS SILVERTON, 310 PRETORIA STREET
SHOP 18 SILVERWATER CROSSING, PRETORIA WATERMEYER ROAD
Medicross Springs, 1 Nigel Road
Shop 5 A the Berg Shopping, Centre Gordon Road & Bergbron, Drive
Medicross Vereeniging, Nile Drive & the Square
Shop 71 Key West Shopping, Centre Paardekraal & Viljoen, Street
SHOP 18, THE VILLAGE CENTRE, C/O WEKKER TIMBAVATI STREET
Shop 6 Columbine Square, 82 Swartgoud Street
Shop 19 Pick & Pay Centre, Mc Grarth Avenue
126 Cnr Jeppe & Simmonds Street
SHOP 7 COLUMBINE CROSSING, CNR COLUMBINE JOHN MASEFIELD R
1134 Block X-Extension
Shop 12 Mooikloof Village, Cnr Garsfontein & Jollify Roads
Shop No 6a the Boulders, Old Pretoria Road
@ Health Medical Centre, 258b Jean Avenue
1081 Dariek Street
Shop No 67 Keywest Mall Cnr, Paardekraal Drive & Viljoen, Street
Shop3, 267 Du Toit Street
Shop 46 the Boulders, Old Pretoria Road
3417 PRIMECURE CENTRE, CNR MONALEFELE & MNCUBE DRIVE
The Gym Shop 3 Woodlands Office, Park Woodlands Drive
Shop 96 Enterance 1 Chris Hani, Crossing Cnr Brickfield &, Bierman Road

SHOP NO 9PICK N PAY CENTRE


SHOP NO 7, NALEDI SHOPPING CENTRE
1a Bedford Manor, Cnr Regent Street & Kirkby Road
SHOP 10 11, BARAMALL OLD POTCH RD NICOLAS
Shop No 23 Centurion Lifestyle, Cnr Lenchen Avenue & Old, Johannesburg Road
SHOP 18 EVATON PLAZA, C/O CHARLESTON EASTON ROAD
SHOP 3, REHMED MEDICAL CENTRE, 268 BOSMAN STREET
189 Kelvin Drive
Suite C115 C-Building Lenmed, Clinic 7689 Marlin Avenue
Shop 5 Shoprite Centre, 543 Jules Street
Shop 17a Southdowns Retail, Centre Cnr John Voster Drive &, Karee Street
Emfuleni Medical Centre, 6 Jan Van Riebeeck Boulevard
Shop No 89 Killarney Mall, 60 Riviera Road
WELLNESS CENTRE EDGARDALE, 1 PRESS AVENUE, EDGARDALE
Shop 100 Level 100 Carlton, Centre Commissioner Street
SHOP 18, KABOKWENI PLAZA, C/O KANYAMAZANE & PLASTON RDS
Shop Lo57 Greenstone Mall Cnr, Modderfontein & Van Riebeeck, Street
901 EIKE HOF, 58 BOURKE STREET
Shop G18 Fourways Crossing Cnr, William Nicol Drive & Sunrise, Boulevard
THE WEDGE SHOPPING CENTRE, SHOP 9, 255 RIVONIA ROAD
Shop 1b Bank City Cnr Dr Van, Der Merwe & Zambesi Drive
221A PRESIDENT STREET
1400 KING RANSOM, 36 WOLMARANS STREET
SHOP 5, KRUIS STREET, CNR COMMISSIONER STREET
Shop L88 Greenstone Shopping, Mall Cnr Modderfontein Road &, Van Riebeeck Avenue
SHOP NO 4, OLD SANLAM CENTRE, ARCADE NO 1
Shop G14a Benmore Gardens, Shopping Centre Cnr Grayston, Drive & 11th Street
BEREA SHOPPING CENTRE, SHOP G15, C/O NOBLE BEREA RDS
Shop 6 Atholl Square Cnr, Katherine Street & Weirda Road, East
Wadeville Medicross Specsavers, Cnr Webber & Paarl Street
SHOP 117 D 1ST FLOOR, THE TRAMSHED, CNR VAN DER WALT SCHOEMAN STRE
C/O KARR & MARIAM MAKEBA STREET, JUNCTION SHOPPING CENTRE
Shop 1007b Heathway Square, Shopping Mall Cnr Castle Hill &, Bayers Naude Drive
Shop 5a Gezina Shopping Centre, Nico Smith Street
Shop 3 Morningview Shopping, Centre 100 South Road
SHOP 98 B - FESTIVAL MALL, CNR CR SWART & KELVIN ROAD, ESTHER PARK
6 Willow Street
Shop Lm 179 Clear Water, Shopping Mall Hendrik Potgieter, Street
Shop No 14 Checkers Hyper, Centre 14th Avenue
CLEARWATER MALL, CO HENDRIK POTGIETER CHRISTIAN
Florida Medical & Dental Centre, 73 Goldman Street
69 Van Der Walt Street
SHOP NO 4 DAVEYTON MALL
SHOP NO 11, FEDFORUM BUILDING, CNR V/D WALT & PRETORIUS STR
497 KRAAI STREET, RABIE-RIDGE

SHOP 59, DORINGKLOOF MALL, ASTER AVENUE


Shop 13 Hillcrest Boulevard, Cnr Lynnwood & Duxbury Road
601 NEDBANK CENTRE, 617 PRETORIA ROAD
Lemon Tree Shopping Centre Cnr, Swart Koppies & Heidelberg Road
GREENHILLS MEDICAL CENTRE, C/O GREENHILLS KENNETH AVENUE
Shop 2 Village Green Centre, 127 Greenway Road
SHOP 3 KINGFISHER SQUARE, H/V KINGFISHER & HEIDELBERG ROAD
SHOP NO 17, METRO MALL, CORNER BREE & SAUER STREETS
37 HARRISON STREET, CNR MARKET & HARRISON STREETS
Shop 18 Eldo Square Centre, 1341 Willem Botha Street
SHOP NO 2, 38 5TH AVENUE
29 ABDUL HASSAN CRESCENT
SHOP NO 3, MUTUAL MEWS, 333 RIVONIA BOULEVARD
658 MONISE SECTION
SHOP 10, WONDERBOOM SOUTH PLAZA, DE BEER STR 534
1053 Frederick Street
SHOP NO 56, GIFT ACRES SHOPPING CENTRE
24 Blue Crane Drive
87 ELOFF STREET
CNR DOVER & THORNTON STREET
Shop 91 Opp U I F Building Cnr, Nelson Mandela & Sophie De Bruyn, Street
Shop No 10 Edenglen Shopping, Centre 52 Harris Road
Shop G8, Kruis Street
5 DUNSWART AVENUE
Shop L 019 Westgate Shopping, Centre 120 Ontdekkers Road
Shop S03 Lower Level Alberton, City Voortrekker Road
175 Lenasia Drive
Shop 3 Checkers Hyper Fourways, Mall
SHOP L25, CRESTA SHOPPING CENTRE, C/O OF BEYERS NAUDE & WELTEVREDE
SHOP 10C BENONI PLAZA, PRINCES AVENUE
20029 ZONE 14
Shop 28 Bracken Gardens, Shopping Centre Cnr Hennie, Albert & Delphinium Streets
SHOP 41, C/O AIRPORT ROAD
Wonderpark Shopping Centre, Shop 205a
Shop 63 Carnival Mall, Corner Airport & Heidelberg Road
Shop 7 Rock Cottage Centre Cnr, Christiaan De Wet & John Voster, Raod
40b Galloway, Cnr Loch & Galloway Street
Shop G12 Royal Square Centre, Tom Jones Street
145 LENASIA ROAD
SHOP 404, WONDERPARK SHOPPING CENTRE, CNR OLD BRITS RD HEINRICH AVE
Shop 4 Riverside Boulevard, Shopping Centre Frikkie Meyer, Boulevard
53 Rossini Boulevard
Shop 13 Watermeyer Park, Shopping Centre Watermeyer, Street
10 Rhodes Avenue
82 SKILPAD ROAD

Alecmed Medical Practice Cnr, Bosman & Francis Baard Street


93 ZINBALI, 5 SOVEREIGN AVENUE
SHOP L2, TRADE ROUTE MALL
Shop 7 the Square, Rietfontein Road
SHOP NO 10 EASTWOOD VILLAGE, C/O EASTWOOD PRETORIUS STREET
Shop 27 Van Riebeeck Mall, Van Riebeeck Avenue
WESMED MEDICAL CENTRE, CNR PRESIDENT KRUGER-DIAS STREET
1701 MC BOTHA DRIVE
28 Sunny Way
Randfontein Private Hosp, Ward Street
Shop 5a Diepkloof Square, Diepkloof Zone 3
381 DAVID STREET
Shop 18 All Saints Centre, Windsor Way
Shop 18 Groenkloof Plza (Across, L C M Hosp) George Storrar, Drive
SHOP 11, GREEN VALLEY SHOPPING CENTRE, 92 STONERIDGE DRIVE
31 Tagore Drive
Ground Floor Liberty Insurance, Building Ameshoff Street
104 BLOCK G G
63 BELLONA ROAD
Shop 2 Spar Shopping Centre, Stand 1148
Shop G101 Menlyn Park Shopping, Centre Atterbury Road
Shop 4 Valhalla Centre, Cnr Hekla & Vindhella Street
Shop 8 Old Safi Complex Cnr, Andries Pretorius & Van Riebeeck, Street
Shop 22 Parkrand Piazza, 44 Van Wyk Louw Drive
Shop 218 Upper Level Cresta, Shopping Centre Cnr Beyers Naude, Drive & Judges Avenue
Shop 6, 445 Percy Street
Shop Gl111 the Colony, 345 Jan Smuts Avenue
CNR GREAT NORTH AND HOSPITAL RD
10 BRADFIELD DRIVE
137B KETZINGER AVENUE
Shop 14 Ok Shopping Complex
Shop 6 Woodbridge Square, Cnr Dann & Monument Road
Shop 19 Palm Springs Mall, Cnr Welgevonden & Falcon Road
Shop 375 Van Riebeeck Medical, Building Francis Baard Street
Halala Shopping Complex, 759 Block H
33 Voortrekker Street
Bontebok Building, 12 C R Swart Street
1081 Dariek Street
Mulbarton Shopping Centre, 13 True North Road
Shop 16 Dischem Shopping Centre, Cnr Solomon Mahlangu &, Haymeadow Crescent
SHOP NO 21/22, SUNWARDPARK SHOPPING CENTRE
10 Hennie Alberts Street
Shop M03 East Rand Galleria, North Rand Road
Shop 13 Noordheuwel Shopping, Centre Cnr Robert Broom Drive &, Lud Hersch Road
SHOP U19, MORNINGSIDE SHOPPING CENTRE

Shop 150 Randburg Square, Cnr Oak Avenue & Sentrum Street
SHOP 6 JEAN VILLAGE, CNR JEAN AVENUE & GERHARD STREET
Shop 14 Early Dawn Centre Cnr, 9th Avenue & Rivonia Boulevard
679 EBONY PARK EXT 2
SHOP NO 5A, 39 STANLEY AVENUE, MILPARK GALLERY
8 PETRA ROAD
86 JOB AVENUE, EERSTERUST SHOPING COMPLEX
Shop 39 Gezina Gallery, Nico Smith Street
37 CORNER OLIVIA AND TURHOPE
Shop 10 & 11 Fedforum Building, Lilian Ngoyi Street
Shop 25 Village View Centre, Cnr Kloof & Van Buuren Street
Shop No U41 Bedford Centre, Cnr Smith & Bradford Road
SHOP 23A EASTRAND GALLERIA, RIETFONTEIN ROAD
Shop 15 Upper Level Woodmead, Value Mart Waterfall Crescent
Block B Ground Floor Empire, Place 55 Empire Road
Shop No 17c Taxido Junction, Union Street
126 JEPPE STREET, CNR SIMMONDS STREET
1ST FLOOR BLACKCHAIN CENTER
Shop 5, 23 Village Street
Shop 82 Festival Mall, Cnr Kelvin & C R Swart Drive
Shop 3 Ground Floor Gandhi Mall, 8 New Street South
Shop 13 Willow Crossing, Shopping Centre 570 Rossouw, Street
Shop 324 Northgate Shopping, Centre Cnr Olievenhout &, Northumberland Avenue
SHOP 312 LEVEL 5, SANLAM CENTRE, HILL STREET
Shop 8 Park Meadows Centre, Cnr Cumberland & Allum Road
Shop 3 Louis Pasteur Hospital, 280 Cnr Prinsloo & Francis Baard, Street
Shop 1b Tharina Centre, President Swart Avenue
590 Rubenstein Drive
Shop U2 Trade Route Mall, Cnr K43 & Nirvana Drive
2697 Kiepersol Street
13A VOORTREKKER STREET
Shop 267 Oriental Plaza Cnr, Pine Avenue & Dolly Rathebe Road
Shop 34 Waterglen Shopping, Centre Cnr General Louis Botha &, Garsfontein Road
2A LAKESIDE BUILDING, 2004 GORDON HOOD DRIVE
Office 4b 1st flr Blu Valley, Mall Medical Centre 43 Cnr, Brothril & Rooihuiskraal Road
Duxmed Healthcare Centre, 6597 Sheffield Lake Street
26 Skilpad Road
Shop 88 Key West Centre, Cnr Paardekraal & Viljoen Street
87 Central Road
SHOP 16, SUPERSTAR SAVE IN CENTRE, 37 FITZSIMONS STREET
SHOP L 65, GOLDEN WALK SHOPPING MALL
Shop 1a Libertas Building, 53d Voortrekker Road
SHOP 1-14, SAMMY MARKS SQUARE, CHURCH STREET
58 KLEINBOSCH COMPLEX, MUISVOEL AVENUE
Shop No 11 Centre Forum, Lilian Ngoyi Street

15a Whitford Road


Shop 12 Glen Gables 722 Cnr, Lynnwood Road & January Masilela, Street
Shop 2 Fabric Centre, 261 Emily Hobhouse Avenue
SHOP 12 PICK 'N PAY CENTRE, CNR BELL SHANNON ROAD
33 Maraisburg Road
12 KENNETH AVENUE
108 President Street
Shop 4 Mana Heights Cnr Nelson, Mandela & Thabo Sehume Street
29 Alamein Road & Cnr, Landsborugh Street
9114 CITY CORNER
137 B
Stand 322, Esangweni Section
297 Columbine Avenue
L C S Centre, 874 Dragme Avenue
Shop 4 Epsom Downs Shopping, Centre Cnr William Nicol Drive &, Sloane Street
METRO MALL, SHOP 17, SAVER STREET
No 4 Smuts Street
SHOP R16B, CRESTA SHOPPING CENTRE, CNR BEYERS NAUDE DRIVE & WELTEVR
Shop 1 Marie Court, Cnr Jorissen & Debeer Road
21 THE HIGH STREET
SHOP 18-21 PALM SPRINGS CENTRE, 4TH AVENUE
Shop 26b Montana Corner Centre, Cnr Zambesi Drive & Dr Swanepoel, Road
308 Commissioner Street
Shop 5 Sophia Town Centre, Cnr Edward & Millar Street
Shop L43b the Glen, Cnr Letaba & Orpen Road
Shop 40 Hatfield Plaza, Burnett Street
Savoy Medical & Dental Centre, 580 Louis Botha Avenue
Shop 5 Momentum Building, 329 Pretorius Street
SHOP 5 A THE BERG SHOPPING CENTR, GORDON ROAD & BERGBRON DRIVE, BERGBRON EXTENTION
Shop 22, Cnr Joubert & Market Street
38 Greenhill Road
Shop 13 Kolonnade Centre, Sefako Makgatho Street
20 LILY AVENUE
9 BHORAT CLOSE
SHOP NO 5 LATIB CENTRE, 162 GRAND PLACE
Shop L7 Lakeside Mall, Tom Jones Street
225 Ontdekkers Road
1199 Woodlands Drive
SHOP NO 9, MAKAJANE STREET, DOBSON POINT COMPLEX
112 RIETFONTEIN ROAD
SHOP 2627 THE MALL REDS, ROOIHUISKRAAL
Shop 17 Kliptown Taxi Rank, Klipspruit Valley Road
Shop 6 Mangalani Complex, 4407 Chris Hani Road
Phase One, 178 8th Avenue
Shop 8 Appletons Village, Cnr Hill & Malibongwe Drive

NO 3 FREEDOM DRIVE
86 Commissioner Street
SHOP 41 - 25 A SUNNYPARK CENTRE, C/O JEPPE AND ESSELEN
SHOP NO GF021, THE ZONE ROSEBANK, CRADOCK AVENUE
17 Beacon Road
Shop 11 Kingfisher Shopping, Centre Kingfisher Drive
25 Concorde Crescent
Shop 3 Edgars City, Cnr Rissik & Pritchard Street
SHOP NO 28, ROETS DRIVE EXT 2
Shop 59 Killarney Mall, 60 Riviera Road
Shop 73 Woodmead Retail Park, Woodmead Drive
Shop Ff2 1st Floor Comaro, Crossing Shooping Cntr Cnr, Comaro & Boundary Road
SHOP 18, SILVERWATER CROSSING CENTRE, PRETORIA ROAD
85 General Hetrzog Road
11274 PHUTHI STREET
Shop 15 Coachmans Crossing, Peter Place
27 JAMES ST
05 CONCOURSE CRESCENT
Shop 7 Columbine Crossing, Shopping Centre Cnr Columbine &, John Masefield Drive
Shop 43 Princess Crossing, Ontdekkers Road
Shop B106 Genesis Shopping, Centre Cnr George Avenue &, Sandler Road
Shop 9 Southdale Centre, Alamein Road
Shop Lf 24 Menlyn Park Shopping, Centre Cnr Atterbury & Lois, Avenue
SHOP 44, MONTANA CROSSING CENTRE, CNR ZAMBESI VERONICA STREET
SHOP 1, 38 HAMILTON STREET
13MASIANOKE STREET VOSLOORUS EX4, MARIMBA 50V/WYK STREET, ROODEPORT CBD 26 ISITHAME
95 HARRY STREET
Shop 28 Pick 'n Pay Steeldale, Linroy Street
1 Piper Road
SHOP 15 WOODMEAD VALUE MART, WATERFALL CRESCENT
9625 PROTEA GLEN EXT 2
111 COMMISSIONER STREET
SHOP NO 13, VOSLOORUS SQUARE, BIERMAN ROAD
MELAMED MEDICAL CENTRE, 29 JENSEN ROAD
3632 BLOCK B
33 N J Van Der Merwe Crescent
6 Derry Road
5491 Eiselen Street
SHOP 26 & 27, THE MALL @ REDS
Lasika Healthcare Centre, 1919 Hebron
Shop No 2 Appollo Centre, 210 Du Toit Street
58 Rose Avenue
Room 19 Nembula House Lesedi, Clinic Old Potchefstroom Road
Shop 32 Moreleta Plaza Cnr, Garsfontein Road & Rubenstein, Drive
429 Shoburg Building, Nelson Mandela Street

SHOP 8, 41 VAN RIEBEECK AVENUE


SHOP NO 9, SHOPRITE VALUE CENTRE, KHUMALO STREET
Stand 4051
Shop 19 Chilli Lane Shopping, Centre Rivonia Road
Shop 29 Ruimsig Boulevard Cnr, Hendrik Potgieter & Doreen Road
CROSBY MEDICAL CENTRE, 42 INGLEBY STREET
Shop 15 Waterkloof Ridge, Shopping Centre Cliff Avenue
406 NGASA, 522 ANDRIES STREET
ROOM 601, CNR PASCOE AVENUE, VAN DER WALT STREET
Shop 7 Allen's Nek Retail Park, 12 Cnr Hendrik Potgieter Road &, Jim Fouche Drive
SHOP 69, LOWER LEVEL, VOORTREKKER ROAD
Shop 46 York House, Cnr Kerk & Rissik Street
Shop 88 Key West Centre, Cnr Paardekraal & Viljoen Street
SHOP 15 KOPANONG SHOPPING CENTRE, IVORY PARK
245 Brian Ellwood Street
Shop Uf02 Hillcrest Corner, Cnr Old Main & Hospital Road
SHOP 2 GLENRIDGE, 46 ASHLEY AVENUE
29 CLYDESDALE AVENUE
Shop 4d Bears Arcade, Scott Street
147 Pine Street
Unit 11, 15 Stoneham Avenue
Shop 16 City Gate, 140 Joe Slovo Street
Shop G3 Ground Floor Durban, Medical Centre 68 Cross Street
SHOP 4A, EMPANGENI POST OFFICE SHOPPING C, 45 MAXWELL STREET
20 D WESTCLIFF CENTRE, 171 FLORENCE NIGHTINGALE DRIVE
Shop 138, Stella Road
Shop 7w Nicol Square Parkade, 330 Monty Naicker Street
SHOP 10, DELCAIRN CENTRE, VILLAGE ROAD
361 MOUNTBATTEN DRIVE
Shop F061 Gateway Theatre, Newtown Centre
14 RAYMOND CRESCENT
SHOP 5 SPARKS MALL, 92 LONG STREET
Shop 107 La Lucia Shopping Mall, 90 William Campbell Drive
Shop G299 Gateway Shopping, Centre 1 Palm Boulevard
95 SHARRAT STREET
F080 GATEWAY, 1 PALM BOULEVARD, NEW TOWN
Shop F246 Gateway Theatre &, Shopping Centre 1 Palm Boulevard
Broadwalk Medical Centre, 454 Anton Lembede Street
Shop 141 the Crescent, 1 Sunset Crescent
35 HOLMPARK PLACE
Suite 11 Medical Towers, 162-164 Old Main Road
SHOP C4 ASHLEY CENTRE
35 REMBRANDT STREET
SHOP 29, BEACHVIEW MALL, BRICKHILL ROAD
525 Anton Lembede Street

68 Osborn Street
61a Gladstone Street
3 SUNRAY AVENUE
Shop 141, 1 Sunset Crescent
47 Coronation Road
Mpillenhle Medical Centre, 131 Pine Street
SHOP 12, SUNDUMBILI PLAZA
Shop 5f Dube Village Mall, Main Road
SHOP 3, 56 SMIT STREET
Shop 12 Queensburgh Mall, 161 Main Road
Shop 54 Chatsworth Centre, 8 Joyhurst Street
105 GEMINI DRIVE
Shop 54 Chatsworth Centre, 8 Joyhurst Street
Shop L G05 Village Market, 123 Jan Hofmeyer Road
43 Havenside Drive
4 WESLEY CENTRE, 74 ALIWAL STREET
Shop 237 the Pavillion, Jack Martens Drive
Shop 1a Kenilworth Park, 202 Felix Dlamini Road
Shop 6 Poynton House, 83 Dorothy Nyembe Street
Unit 3, 11 Basley Avenue
4 SHOWROOM, 541 GREYTOWN ROAD
Shop 10 Slades Arcade, 127 Albert Street
Shop C 4 Ulundi Plaza
Shop 2 Ladysmith Medical Centre, 271 Murchison Street
Windermere Health Centre, 104 Goble Road
Shop F062/13 Gateway Theatre of, Shopping 1 Palm Boulevard
Shop No 09 Pick 'n Pay Centre, Scott Street
38 IMPUNZI ROAD
PADDOCK ROAD, BOMELA LOCATION
Shop 32 Lifestyle Centre, 1 Ballito Drive
Shop 70 Liberty Midlands Mall, Sanctuary Road
22 SHOP AYLIFF STREET
RANDLES ROAD MEDICAL CENTRE, 468 RANDLES ROAD
Shop 20 Pick 'n Pay Centre, 157 Victoria Road
Shop 2a Oribi Plaza, Sinclair Road
Shop 3, 41 Chatsworth Main Road
Ground Floor Netcare Umhlanga, Medical Centre 321 Umhlanga, Rocks Drive
153 High Street
Shop 1 Jangnoor Centre, 62 Hullet Street
76 STAMFORD ROAD
SHOP NO 15, CHRISTIANS VILLAGE
189 UMHLANGA ROCKS DRIVE
12 Silverstream Road
Shop 9 Link Hills Shopping, Centre Inanda Road
Shop 2 Springfield Business, Centre 17 Palmfield Road

61 A GLADSTONE STREET
SHOP 1A PERCHAN CENTRE, KING SHAKA ROAD
SHOP 4 SANLAM CENTRE, CNR ALLEN & SCOTT STR
Natraj Centre Bp Building, 3 Rajmahal Road
SHOP 4B HADEBE STREET, ITHALA COMPLEX
LOT 50B, JAN SMUT AVENUE
Room U23 Umlazi Mall, W Section Upper Level
Shop 61 Pine City Centre, 26 Hill Street
Shop 65 South Coast Mall, Izotsha Road
SUITE 1001, DURBAN MEDICAL CENTRE, 94 BEATRICE ST
6 PROSPECTION ROAD
Shop 9 Bayview Centre, 310 Lenny Naidu Drive
Shop 7 the Circle Centre, Douglas Crowe Street
6 FIONA STREET
18 Mendoza Drive
Shop No 138 Phoenix Plaza, 19 Parthenon Street
ISIDINGO BUSINESS PARTNERS, SHOP NO 1,JOZINI ROADSIDE, JOZINI MAIN ROAD
Shop 173 Chatsworth Centre, 17 Joyhurst Street
Shop No M35a Megacity Mall, 50 Mangosuthu Hiway
MEDICROSS MALVERN, ETHELBERT & CONNABAR STREETS
MEDICROSS RICHARDS BAY, 3 LIRA LINK, ARBORETUM
Suite 2 Ghella Building, 179 Retief Street
151a Phoenix Plaza, 19 Parthenon Street
Shop 38b Bluff Towers, 318 Tara Road
SHOP 16, PINEWALK CENTRE, KINGS ROAD
134 CASTLEHILL DRIVE
Shop No 1 & 2 Howick Falls, Hotel 2 Main Street
Suite Ff 06 the Square, 250 Umhlanga Rocks Drive
19 Attercliffe Road
Shop No 8 Flanders Mall, 14 Flanders Drive
Shop 3 Natrimed Centre, 390 Kingsway
75 Wick Street
128 COMMERCIAL ROAD, SHOP G14, INTERNATIONAL PLAZA
45d Lindley Street
Shop 10 Old Absa Building, 52 Scotts Street
1st Floor Room 3, 135 East Street
Shop U50 Bridge City Shopping, Centre Cnr Nogwaja & Bridge City, Boulevard
408 IAN'S LANE
37a Voortrekker Street
350 Smith Street
Shop 5 Fnb Centre, Cnr Margaret & Commercial Street
SHOP 2, KOHINOOR CENTRE, 108 WICK STREET
Shop 23 A Taxi City, Cnr Allen & Kirkland Street
Shop L67 Westwood Shopping, Centre 16 Lincoln Terrace
SHOP NO 41, HAYFIELDS MALL, BLACKBURROW ROAD

Shop L105 Westwood Mall, 16 Lincoln Terrace


Shop 6a Margate Mall, 92 Marine Drive
SHOP M14 UMLAZI MEGA CITY, 50 MANGOSUTHU HIGHWAY
436 Bales Building, Dr Pixley Kaseme Street
FLAT NO 1 ELANDGEBOU, UITRECH STREET
Shop 3 Portion 2 of Lot 1826, Harbour View Cntre Crn Sinclair, Street & Daly Road
Shop 32 La Lucia Mall, 90 William Campbell Drive
2349 MAMPOI ROAD, MID - TOWN
Suite 1, Madadeni Medical Centre
Shop 22 Shoprite Centre, Hope Street
Shop No 10 Bloemnel Centre, High Street
1 GWYNLOR, 164 CLARK ROAD
Shop 5 Victoria Walk, 148 Bertha Mkhize Street
166 Retief Street
STAND 58, RIBUNGWANI VILLAGE
36 FLORALEN PLACE
NO 131, HIGH STREET
Suite 1a Moodley Centre
Shop No G44 & 45 the Galleria, Cnr Moss Kolnick Drive & the N2
Shop G66 the Galleria Mall, Moss Kolnik Drive
34 BRICKWORKS WAY
71 Mackeurtan Avenue
Shop 19 Fields Shopping Centre, Old Main Road
27 Ireland Street
Shop L58 Bridge City Shopping, Centre Cnr Nogwaja & Bridge City, Boulevard
Shop 3 the Falls Centre, 21 Main Street
Shop G79 Galleria Shopping, Centre Cnr Arbour Road & Kolnick, Drive
Suite 2 Hi Tech Centre, 2 Stanmore Drive
Shop 256 Empangeni Sanlam, Centre Maxwell Street
69 Hope Street
65 MAAS BANKER STREET
59 ALBERT STREET
SHOP 32, BELLINGHAM PARK, RICHARDS BAY
Suite 103 1st Floor Netcare, Umhlanga Hospital 321 Umhlanga, Rocks Drive
Shop 4 Edendale Crossing, Shopping Centre 20 Edendale Road
SHOP 9, 219 PINE STREET
SHOP NO 6, HARDING MALL ,NO 13, HAWKINS STREET
41 New Republic Street
Unit 2 - Block A, 350 Umgeni Road
SHOP 5 SOUTHGATE CENTRE, TRELAWNEY ROAD
SHOP 15 INVESCO CENTRE, CHATTERTON ROAD
Shop 2 Old Mutual Centre, 502 Long Road
Shop 38b Bluff Shopping Centre, 318 Tara Road
Shop 11 Richdens Village Centre, 59-61 Old Main Road
SUITE 12, MEDICAL TOWERS, 162-164 OLD MAIN ROAD

83 VOORTREKKER STREET, SHOP NO 7


Shop 4 Eshowe Arcade, 6 Osborn Road
6 CRETE STREET
Shop 14 D S M Mall Spar, 10 Kingsway Street
SHOP A44, HAMMARSDALE JUNCTION
SHOP 2, UMLAZI MEDICAL CENTRE, V863
Shop 10, 260 Monty Naicker Street
11 ELGRO, DOONHEIGHTS
SHOP 335, PINECREST MALL, 17 KINGS ROAD
4 Bardia Avenue
A42 MZWILILI ROAD
CNR SOUTH AND SHARRETT STREET
SHOP 19,POLLYSHORT CENTRE, MKHONDENI
Suite 6 Sunford Medical, 1 Sunford Drive
Shop 2 Pick & Pay Centre, Cnr Main & Jagger Street
Waterloo Shopping Centre, 161 Jabu Ngcobo Road
Shop 13 Jusain Centre, 1 Alexandra Avenue
Shop 7 Westville Mall, 3 Kensington Drive
SHOP 8 THE RIDGE MALL, 90 SHALLCROSS ROAD
SHOP H 92 MAIN STREET, ROLYATS CENTER
Shop 12 Ushaka Mall, 1 Smithers Road
Shop 335 3rd flr Pinecrest, Centre 17 Kings Road
Shop 4, 610 Mountbatten Drive
Shop 47 Greater Edendale Mall, Moses Mabhida Road
Shop 2a Liberty Midlands Mall, 50 Sanctuary Road
82 ISMAIL MEER STR, FARAH COURT
SHOP 2B, 2 HIGH STREET
Shop 2 Sunningdale Centre, 2 Village Way
Shop 67 Newcastle Mall, Cnr Oak Avenue & Ladysmith Drive
Shop 1 Rajmahal Centre, 2 Rajmahal Road
66 SMITH STREET
263 KIES AVENUE
Shop 2 Raj Medical Centre, 108 Old Main Road
Shop 48a Davenport Square, 89 Helen Joseph Road
Shop 87 Edendale Mall Cnr, Edendale Main & Mount Partridge, Road
4393 TAYLOURS LOCATION
Medicross Malvern, Cnr Ethelbert & Conabar Street
KWA NTANZI AREA
SHOP 19 POLLY SHORTTS CENTRE
Shop G7 Reservoir Hills Mall, 365 New Germany Road
Shop 5 Nbs Building, 45 Aiken Street
95 Lyell Street
26a Alexander Street
Suite 3 Beacon Rock Medical, Centre 21 Lighthouse Road
16 Green Street

Unit 2 the Grange, 2 Garden Street


14 Bisset Street
7-11 Crompton Street
581 Chota Motala Road
Shop 18 the Atrium, 430 Peter Mokaba Road
Shop A 31c Hammarsdale Junction, Kunene Road
140 Wick Street
271C MURCHISON STREET
Shop 45 the Ridge @ Shallcross, 90 Link Road
164 THANET HOUSE, SHOP NO 7, LANGALIBALELE STREET
Shop 27 Durban Workshop Centre, 99 Samora Machel Street
SHOP 2, 196 CHATSWORTH, MAIN ROAD
19 FIELDS SHOPPING CENTRE, 13 OLD MAIN ROAD
SHOP 16, EZAKHENI PLAZA
Shop 41 Hayfields Mall, 28 Blackburrow Road
129 K E MASINGA ROAD
SHOP 45, MEDICAL CENTRE, WORKSHOP SHOPPING CENTRE, 99 SAMORA MACHEL STREET
SUITE 4, TONGAAT MEDICAL CENTRE, 2 KHAN STREET, GANDHI'S HILL
Gandhi's Building, 459 Gopalall Hurbans Road
SHOP 29 MTUBA MALL, ROAD P237, MTUBATUBA
7459 SECTION 5
Shop 8, Senekal Centre
SHOP 235, UPPER BANKING MALL, THE PAVILION SHOPPING CENTRE
Shop 17 the Arcade, 88 Dr Pixley Kaseme Street
5C VILLAGE ROAD
Shop C6 Fairways on Main, 148 Old Main Street
Shop 224 Sanlam Centre, Maxwell Street
231 Boshoff Street
Shop 4 Glenwood Village, Che Guevara Road
19 CHECKERS CENTRE, CENTAL BUSINESS DISTRICT
OLD MILL, 49A QUEEN STREET
8 Centenary Medical Centre, Old Main Road
Parklane Centre, Chief Albert Luthuli Street
Shop 8 Senekal Centre
195A RETIEF STREET
Shop 18 Lighthouse Centre, Chartwell Drive
14 St Johns Centre, St Johns Avenue
22 Thomas Street
16 Lockhat Wakuff Arcade, 112 Dr A B Xuma Street
Suite G11 Musgrave Park, 18 Musgrave Road
225 MAIN ROAD
SHOP G3 GRND DURBAN MED CNTR, 68 CROSS STREET
Shop L1 City Mall, 69 Wick Street
Shop 11a Bluff Shopping Centre, 884 Bluff Road
Centenary Medical Centre, 55 Old Main Road

SHOP 20, 157 VICTORIA ROAD


Shop 28 the Oval, Keate Street
3 Hill Street
Shop 1 Keerath Centre, 2 Police Station Road
Suite 12 Ayesha Centre, 50 Joyhurst Street
972 Sarnia Road
Shop 62 Chatsworth Centre, Joyhurst Street
Shop 11 Pick 'n Pay Centre, Karellandman Road
414 Langalibalele Street
12 ROCKET TOWERS, 290 PELICAN DRIVE BAYVIEW, CHATSWORTH -DURBAN
Shop 24 Scottburgh Mall, Old Main Road
Shop 14 Davenport Square, 89 Helen Joseph Road
Shop 12 Kensington Square, Adelaide Tambo Drive
6 Medina Arc, 89 - 95 Wicks Street
19 Pinespring Centre, 18 Old Main Road
115a Main Street
SHOP 6 SHAIKHS CENTRE, 9-35 SHORTBRIDGE PLACE
U 12 Windermere Centre, Lilian Ngoyi Road
Shop 3, 373 Monty Naicker Street
SHOP 4 QUEEN CITY, 54-64 QUEEN STREET
SHOP 12 JAMAICA SHOPPING CENTRE, 66 OLYMPIA STREET
Shop 32 the Arcade Southern, Life House 88 Joe Slovo Street
25 Brasfort House, 262 Langalibalele Street
Shop L M 41 the Acropolis, 91 Parthenon Street
72 King Shaka Street
SHOP 13 MADARI CENTRE, CHEST NUT CRESCENT, MARIANHILL
15 Sonland, Condinier Street
376 Burger Street
Shop 223 Pinecrest Centre, 17 Kings Road
Shop 1 Old Mutual Mall, 303 Dr Pixley Kaseme Street
Shop 1 Renaissance, 33 Maud Mfusi Street
Suite 13 Ganies Mall, 285 Gopalall Hurbans Road
Shop 3, 436 Randles Road
112 Murchison Street
112 Malvern Park, 155 Main Road
Shop 24 Broadwalk, Dr Pixley Kaseme Street
Shop U57 Boardwalk Inkwazi, Centre Krugerrand Street
VICTORIAN MALL, 36 SCOTT STREET
Shop 99 Shelly Centre, Marine Drive
SHOP 314 LEVEL 3, MUSGRAVE SHOPPING CENTRE, MUSGRAVE ROAD
Suite 7 Goodhope Centre, St Patricks Road
13 Whitehouse Centre, Chief Albert Luthuli Street
Shop 3 Salmon Grove, 407 Anton Lembede Street
6 Gridham Terrace, 12 Westham Drive
Shop A8 Mont Edgecombe Plza, 102-110 Hillhead Drive

5 GUILDHALL ARCADE, 25 GARDENER STREET


Shop 9 - 10 Protea Mall, Lighthouse Road
138 High Street
Shop 12 Amajuba Mall, Victoria Road
68 Trisula Avenue
55 Jacaranda Avenue
Shop 1 New Stanger Centre, 110 King Shaka Street
F12 Ballito Junction, Ballito Drive
Shop 4 Nessa Centre, 4 Pardy Road
51 OSBORN ROAD
7 Church Street
3 RESERVOIR HILLS CENTRE, 300 MOUNTBOTTEN DRIVE
Shop 3 Aslam Heights, 612 - 620 Randles Road
Shop 17 Village Mall, 33 Village Road
54 RUSSOM STREET
Shop 8a, 11-19 Ingcuce Road
Sharcek Building, 57 Cnr Aiken & Robison Street
27 MOSSIE STREET
Shop 2 Docnor Medical Centre, 35 Umhlanga Rocks Drive
G53 Musgrave Park, 18 Musgrave Raod
SHOP 1, NEW ERA HOUSE, 366 BRICKFIELD ROAD
SHOP 3A AYESHA CENTRE, 5 - 47 GARBGREEN CLOSE, GREENBURY
Five Ways Mall, Cnr Rex Henderson & Paul Avenue
Shop 8a Munbro Building, 29 Murchison Street
Shop 2 Queens House Commercial, City Arcade 11 Denis Hurley, Street
Shop G6, 23 Hill Street
Shop 9 Lakeside Mall Cnr Lira, Link & Mark Strasse Street
SHOP 6 STANDARD BANK CENTRE, MUSGRAVE ROAD
Smile Dental Clinic, 347 Randles Road
SHOP 33 PROGRESS CENTRE, 124 OLD MAIN ROAD
Shop 21a Umhlanga Centre, 189 Umhlanga Rocks Drive
Shop 16 Liberty Towers, 214 Dr Pixley Kaseme Street
Shop 36c Level 2 the Atrium, (Overport City) 430 Peter Mokaba, Road
Shop 251 Pavilion Shopping, Centre 9 Harry Gwala Road
Shop 13-14 Pick`n Pay Centre, Tara Road
Shop 10 Phoenix Plaza, 19 Parthenon Street
Shop G1-G2 Cascades Centre, Mccarthy Drive
Shop 122 Pavilion Shopping, Centre Jackmartens Drive
Shop 35 Nedbank Plaza, Alan Paton Avenue
GROUND FLOOR, I M S CENTRE, 34 MURCHISON STREET
375 ANTON LEMBEDE STREET
324 RANDLES ROAD
17 ARMENIA TERRACE
Shop 314 Upper Level Pine Crest, Centre Kings Road
Shop 64-66 Shelly Centre, Marine Drive

SHOP 105, 1ST LEVEL MUSGRAVE CENTRE, 115 MUSGRAVE ROAD


276 Murchison Street
Shop 16 Newcroft Shopping, Centre 120 Croftdene Drive
Parkhill Medical Centre, 814 Chris Hani Road
SHOP 4, HIBBERDENE SPAR, MARLIN DRIVE
Shop 15b Joyhurst Centre, 6 Joyhurst Street
Suite 5 Luxmi Centre, 594 Chota Motara Street
240 Murchison Street
330 PINE STREET, SHOP 24, PINE STREET
Balito Medical Center the Well, Cnr Kirsty & Albegina Road
232 Church Street
UMLAZI SHOPPING CENTRE, W14 SUITE
Shop 6b Toti Mall, 16 Beach Road
SUITE 1003 10TH FLOOR, DURDOC CENTRE, 460 SMITH STREET
58 Wood Road
SHOP 8, JOHN HALL CENTRE, 61 WICK STREET
Shop 14 Medina Centre, 51 Business Square
Shop 5 Durdoc Centre, 460 Anton Lambede Street
14 Garden Street
North Coast Road Medical Centre, 490 Chris Hani Road
8 LONSDALE DRIVE
74 Phillip Street
Shop L12 Boardwalk Ikwzi Centre
Shop L M 41 the Acropolis, 91 Parthenon Street
SUITE 3, 291 FLORENCE NIGHTINGALE ROAD
Shop 3 Wembley Centre, 19 Shannon Drive
SUITE 400, THE EYE CENTRE, WESTVILLE HOSPITAL, SPINE ROAD
SHOP 5, GLOBES SHOPPING CENTRE, 41 OLD MAIN ROAD
145 Baracuda Road
Nuwest Medical Centre, 137 Arkwest Place
Shop 7 Richard Park Medinet, Barbados Bay Road
135 Albert Street
Shop 3 Ramdial Centre, Calendula Avenue
131 Mason Street
Shop 3 L C T Centre, 20 Ingcuce Road
SUITE G14, INTERNATIONAL PLAZA, 109 QUEEN STREET
Shop 8a, Stanger Market Plaza
SHOP 10, ROLYATS SHOPPING CENTRE
39 CAMPBELL DRIVE
Shop 14 Chatsmain Center, 12 Tranquil Street
99 VICTORIA STREET
SHOP 8, PRINCESS MKABAYI STREET
1 Sheridan Street
293 Lenny Naidu Drive
Shop 3 Lornegrey Medical Centre, 280 Dr Yusuf Dadoo Street

142 Scot Street


22-24 Joseph Nduli Street
Shop 12 Gannie Centre, 2 Ushukela Drive
Shop 3, 278 Esselen Crescent
18 Lytham Place
Shop 18 Southway Mall, Titren Road
Shop14 Murchison Mall, Murchison Street
L6 SHOP 16, MURCHISON MALL, MURCHISON STREET
LONGBURY MEDICAL CENTRE, 80 LONGBURY DRIVE, UNIT 9 RYDALVALE
Shop 24 Hibiscus Mall, Cnr Windsor & Wartski Drive
Shop 5 Thapi Victoria, 65-67 Bertha Mkhize Street
57 Allingstone Crescent
Shop 1, 59 Qashana Khuzwayo Road
Shop No 5 Mercury House Arcade, 320 Anton Lembede Street
Shop 1a Coronation Walk, 15 Coronation Road
Shop 28 Springfield Value, Centre Umgeni Road
19 DRINHAM GRVE
Shop 1 Delaware State Centre, 47 Chatsworth Main Road
Shop 23 Pine Parkade, 260 Monty Naicker Street
SHOP 9 AYESHA CENTRE, 55/59 MOSS STREET
SUITE 1, 14 BISSET STREET
Shop 9 Unit 7 Montford Shopping, Centre Road 701
261 Murchison Street
786 Khaki Centre, 30 Lilac Road
23 Reynold Street
11 Jadwat Street
Shop 219 La Lucia Mall, 90 William Campbell Drive
North Beach Medical Centre, 37 Sol Harris Crescent
Shop 22 the Quarry, Hilton Avenue
SHOP 6 NORTHWAY MALL, CNR OLD ERLY TOWN OTTOS BLUFF
Shop G36 Game City, 10 Lilian Ngoyi Road
365 Palmview Drive
SHOP 87 EDENDALE MALL, PORTION 3 OF ERF 441 PLESSIS -AE, CORNER EDENDALE MAIN AND MOUNT P
83 Dr Yusuf Dadoo Street
Shop 12 Kensington Square, Adelaide Tambo Drive
Shop 6 Village Walk, 22 Ayliff Street
Suite D1 Seadoone Mall, Doonside
Shop 3 Bagman Centre, 301 Gopalall Hurbans
NEWKWA HEALTH CARE, 913 INANDA ROAD
506 SYDNEY ROAD, CONGELLA
SHOP NO 12, 320 WEST STREET
Shop G1-G2 Cascades Centre, Mccarthy Drive
Shop 9b Cowey Park, 91/123 Cowey Road
Shop 26 Montclair Mall, 169 Wood Road
3 Murray House, Moodie Street

49 Stanton Street
17 LEANDER CRESCENT
Shop 19 Athlone Park Shopping, Centre 26-30 Prince Street
Maritz Arch, 39 Chief Albert Luthuli Street
Shop77 Malvern Centre, Malvern Heights
4 MOORTON DRIVE
SHOP 1, OLD MUTUAL BUILDING, MAIN STREET
Shop 19 Paradise Junction, 176 Underwood Road
133 Mahatma Gandhi Road
Suite 2 Muscle & Fitnessknowles, Centre 22 Chancery Lane
SHOP 66, NEWLANDS CITY, MARBLERAY DRIVE
Kingsburgh Centre, Shop No 1
Shop 125 Sanlam Centre, Maxwell Street
10 GLOMACH ROAD
Shop 1a Ithala Centre, Mangosuthu Highway
22 BUCKINGHAM DRIVE, LOT 217 WIMPEY HOMES, MARBURG
324 Varsity Drive
Shop 9 Atomic Centre, 275 Sparks Road
Shop 3 Selgro Centre, 341 Cnr Church & Boshoff Street
Shop K2 Ithala Centre, Malandela Road
Shop 8 the Ridge Shopping, Centre 90 Shallcross Road
Shop 3 & 4 Citi Centre, 29 Murchison Street
Shop 4 Wesley Centre, 74 Aliwal Street
66 ALICE STREET
R JITHOO & SON OPTICAL DISPENSAR, ROOM 108 AJMERI ARCADE
Shop 2 Murchies Passage Eagle, Bldg 359 Dr Pixley Kaseme Street
144 Thabo Mbeki Street
LEFA COMPLEX OFFICE NO 1, JANE FURSE
Shop No 2 Nedbank Building, 76 Republic Street
STAND NO 417, MVUSO MEDICAL CENTRE
BOTLOKOA COMPLEX CENTRE, CNR N1 AND RAMOKGOPA ROAD
Shop 30 City Centre Mall, 103 Bok Street
Shop No 5 Game Centre, Cnr President & Shongwosi Street
10 Jan Lee Street
5 Botha Street
04 EIND STREET
863 B NKOWANKOWA
LESEDING OFFICE COMPLEX, JUBILEE ROAD
MMAMETLHAKE MEDICAL DENTAL CEN, P O MAKGOKO
10 Pretoria Road
SHOP 8, 52 MARKET STREET
MVELEDZO MEDICAL CENTRE, SHOP NO 2
21b Metropolitan Centre Cnr, General Joubert & Thabo Mbeki, Street
Shop 15 Tzaneen Mall, Joubert Street
SHOP NO 5, 17 JORISSEN STREET

DR EBRAHIM SURGERY, SIBABSA NORTH CENTRE, TSHIFUDI


Shop 30 Lephalale Mall Cnr, Nelson Mandela Lane &, Apiesdoring Avenue
House No 11 Makhado Park, 5023 Lesibiri Street
56 Compensatie Street
21b Metropolitan Centre Cnr, General Joubert & Thabo Mbeki, Street
House 788 A
VHUTUWANGADZEBU, NZHELELE
14 CHURCH STREET
Shop 18b Mokopane Mall, 96 Thabo Mbeki Road
10 JAN LEE STREET
Shop 7 Rentmeester Building, 58 Schoeman Street
2091 ZONE A
BENINA PARK, 39 LIMPOPO AVENUE
SHOP 35A, THE CROSSING, 56 THABO MBEKI STR
311 SYFERKUIL, MAKEKETELA
MAHANGESKRAAL STREET, SHOP NO 44 WATERVAAL
SHOP 5, CAPRICON PLAZA
50 Compensatie Street
Shop 2a Shoprite Centre, Cnr Grobler & Mark Street
Denosa Building Holani Medical, Centre 566 Main Street
ZONE 3, 2093 KHENSANI DRIVE
ZAMENKOMSTE, LOCATION 164
Shop 19 Tshanduko Complex
Shop 1 the Crossing, 66 Thabo Mbeki Street
Kalafong Medical Centre, 1 Albert Street
23 BLACKCHAIN CENTRE
STAND NO 440 MAILA COMPLEX
Shop 8 Upper Level Savannah, Centre Cnr Grimm & Thabo Mbeki, Street
79a Biccard Street
19 DE BEER STREET
Shop 7 Gregory Complex
2325 Zone A
PHIPHIDI
House No 883b Section B, 91 Tambo Street
Shop 5 Standard Bank Square Cnr, Thabo Mbeki & Schoeman Street
ELIM MEDICAL CENTRE, SCORE COMPLEX, ELIM HOSPITAL
31 Ruiter Street
2325 ZONE A
Mat Med Centre, 371 Main Road
SHOP NO 2, SAVEWELL COMPLEX, JET-MART STREET
Shop No 12 Lethabong Health, Centre Hendrik Pistorius Street
NO. 001 MAIN ROAD, JANE FURSE PLAZA
2325 Zone A
SHOP NO 5, 65 RETIEF STREET
15B RHANDZANANI STREET

Ef 4811, 31 5th Avenue


113 Krogh Street
Shop 24 Sparrow Centre Cnr, Nelson Mandela & Meiniger Street
78 Early Dawn Street
Shop 101a Kwa-Guga Shopping, Mall Matthews Phosa Boulevard
Shop 2 Spar Centre, Grobler Avenue
SHOP 20, EUPHORBIA PARK, THABO MBEKI STREET
1401a Maganagobuswa, Bongimfundo Street
Chroom Park, 26 Asbestos Street
House No 248 Block P-East, Muremela Medical Centre
Masingita Mall, Shop No 27a
VONDWE VILLAGE, STAND 501
HOUSE NO 4A, MALAMULELE ROAD OPP TAXI RAND
1315 CHURCH STREET
Shop 2 Jasmir Properties, 93 Krogh Street
Elim Hospital, 367a Waterval
Shop 4, Malamulele Crossing
51 Thabo Mbeki Drive
Jewellery Park, 32 Mateo Street
SHOP U5, MALL OF THE NORTH
Shop U69 Mall of the North, Cnr R81 & N1 Bendor Ext 99
Shop No L39 Mall of the North, N1 Service Road
SHOP 18 A, MASINGITA PLAZA
18 OLIVER TAMBO DRIVE
Shop 4 the Crescent Building, Cnr Grobler & Hans Van Rensburg, Street
Shop B1 Capricon Plaza, Thandoko Street
SUITE 17 FIRST FLOOR, 41 ERNEST BUILDING, MORGAN STREET
Room 9 Bosveld Sentra, Marula Uys
Shop No 5 Shoprite Centre
HOUSE NO 648
F71 EXCEL MEDICAL CENTRE, EXCELSIOR STREET
Shop 9 Maake Plaza, Lydenburg Street
Modjadjiskloof Medical Centre, 116 Botha Street
TSHAKHUMA MARKET, SPAR COMPLEX, PUNDA MARIA ROAD
86 MARKET STREET
Letaba Cross Medical Centre, R36
Limpopo Medical Centre, 86 Market Street
Suite B30 Oriental Plaza, 10 Excelsior Street
N'WAXINYAMANI VILLAGE
Shop F2 Turfloop Plaza
728 UNIT C
SHOP NO 8, LEPHALALE SQUARE, CNR WELLS LEE STREET
Bonn Village 14b Cnr Grobler &, General Joubert Street
548 Vaalbank Medical Centre
SHOP 17 PHANGAMI MALL, PUNDA MARIA ROAD

Renstown, 304 Eskom Street


Stand No B25/2
10KERK STREET
DR NDLOVU SURGERY, MASINGITA PLA, SHOPRITE COMPLEX, SHOP NO 18A
Shop No 2 Central Medical, Centre 20 Jorissen Street
1053 KGAKE STREET, MASHITE VILLAGE
SHOP 70A/B
SHOP NO 4, TEMBA CITY
Block P West
87a Hans Van Rensburg Street
HOUSE NO 002, BOLOBEDU, BOCHABELO
Shop 1a Checkers Centre, Hans Van Rensburg Street
SHOP 31/32, SAVANNAH CENTRE, THABO MBEKI STREET
BORDEAUX FARM, PORTION NO 6, JULESBURG
10 STRELITZIA STREET, FLORA PARK
60 Chris Hani Street
23A NELSON MANDELA ROAD
18 WITKLIP STREET
32 Lunar Road
2325 ZONE A
9 Spar Plaza, 72 Thabo Mbeki Drive
NO 7, JASMYN TOWN HOUSE, AQUAPARK
SHOP 48 - LIMPOPO MALL, PICK PAY CENTRE
Shop 3 Thornhill Shopping, Centre Munnik Avenue
Shop 15 Morgan Building, 10 Morgan Street
Rent Meerster Building, 97 Krogh Street
Shop No 2a Betro Complex, National Road
SHOP 7 WOOR CENTRE, SANGOZWI STREET
Shop 8 Kantiman Building, 87 Krogh Street
87 KROGH STREET
SHOP NO 21, DZANANI MEDICAL CENTRE
19a Grobler Street
Shop 11b Bushveld Centre, Cnr Potgieter & Marx Streets
SHOP NO 19, BENSTORE SHOPPING CENTER
Shop No 5, Cnr Jorissen & Schoeman Street
58 Thabo Mbeki Street
Shop 4 Rosendale Building, 34 Botha Street
DR MASHAPHA COMPLEX, 593 P/ WEST
424 UNIT E EXTENSION
Shop 1 1st Floor Siyabuswa, Shopping Complex
73 FOURIE STREET
Shop 7b Seshego Plaza Zone 4
SHOP 1A, MESSINA SHOPPING CENTRE, NATIONAL ROAD
360B KOEDOELAAN, KREMETART
O K Shopping Centre Office

SHOP 38, TEMBA CITY


23 NELSON MANDELA DRIVE
1 Klip Street
Lombards Medical Centre, 33a Danie Joubert Street
Rencole Ridge Building, 11 Loop Street
Medlife Plaza, R518
Shop M7 Tzaneng Mall, Danie Joubert Street
18 Grobler Street
104 Thabo Mbeki Road
33a Grobler Street
Shop 6 Nedbank Arcade, Landros Mare Street
10B JACOBUS STREET, ERAMA BUILDING
354 De Wet Drive
Medical Centre, 14 Kruger Street
12 Peace Street
360 Luthuli Park, Phase 1
Shop 7 Cycad Centre, 114 General Maritz Street
Shop 36 Elim Mall
Stand 132
Shop 04 Mahwelereng Shopping, Complex Dudu Madisha Drive
OPTOMETRIST SHOP NO 42, OLIEVENHOUT PLAZA
Shop No 203a Modi Mall Cnr, Thabo Mbeki Drive & Rivier, Street
SHOP NO 2, LIMPOPO COMPLEX SHOPPING CENTRE
Shop L76 Mall of the North, Cnr R81 & N1 Bypass
NO 1640 SIYABUSWA A, (STEVE MAHLANGU STREET)
Shop 31-32 Savannah Centre, Cnr Grimm & Thabo Mbeki Street
Shop 15b Library Gardens, 61 Hans Van Rensburg Street
NO 97 GENERAL JOUBERT STREET
Shop No 34 Mall @ Lebo Cnr, Zebediela Street & Jane Furse, Road
SHOP NO 2 CITY TO CITY BUILDING
SHOP 3B, THE OAKS SHOPPING CENTRE, CNR KERK OOSTHUIZEN STREET
DR LERUTLA MEDICAL CENTRE, JANE FURSE FOURWAY
16 A2 Natal Street
21 CHURCH STREET
Ground Floor Go1 Lowveld, Hospital 10 Rothery Street
Shop 9a Rayton Park Plaza, Treunicht Street
Shop 182 Blue Haze Shopping, Centre Main Street
SHOP 11A CRAWNWOOD SQUARE, 11 CRAWNWOOD ROAD
SHOP 2 WITBANK RETAIL CITY, SWARTBOS ROAD
Shop No 10 Saveway Shopping, Centre Cnr President & Swartbos, Street
SHOP 18 TUBATSE HEALTH CENTRE, CASTLE SQUARE
Shop 74 Highveld Mall, President Avenue
Shop No 8 Shoprite Centre, Klipfontein
Dr Mdluli Medical Centre, Stand 1312
Shop 21 the Grove @ Riverside, Cnr Government Boulevard & R40

19 Chief Mgiyeni Khumalo Drive


Shop 30 Kanyamazane Shopping, Centre
91 BHEKUMUZI MASANGO DRIVE
TONGA MALL, SHOP 06A, TONGA
Shop 19b Pick & Pay Centre, Church Street
Belfast Optometrist, 91 Bekumuzi Masango Drive
Botshelo Medical Centre, 28 Allaart Snyman Street
Dros Centre, 36 Kerk Street
330 FAURE STREET
Acornhoek Medical Centre
7 BROWN STREET, EKUKHANYENI CENTRE
Shop 11 Inkwazi Shopping Centre, Cnr Air & Impala Street
Shop No 5 Rendezvoux Centre, Main Road
Shop 4 Spar Centre, Cnr Viljoen & Voortrekker Street
Shop 3 Sanlam Plaza, Horwood Street
Shop 75 Riverside Mall, White River Road
ARRAS 2 ARRAS BUILDING, CNR ARRAS & BEATTY AVENUE
2349 M J G Skosana Street
Shop 42 Mega Mark Centre, Bronwyn Street
Shop 7a Shoprite Centre, Sealene Street
Shop 29 Jock of the Bushveld, Shopping Centre 70 General, Street
Shop 3a Riverside Value Mart, White River Road
27 MAGNOLIA AVENUE
Shop 19 the Junction Cnr Dr, Beyers Naude & Baumann Street
Shop 8 Monument Centre, Charl Celliers Street
16 SPRINGBOK CRESCENT
Lowveld Hospital, 10 Rothery Street
4740 CNR SONNY MOALA, WILLIE ACKERMANN DRIVE
LERAJANE, MOHLALETSE
910 COWVILLAGE
27b Voortrekker Street
SHOP 18B, KWAGGA PLAZA, MOLOTO RAOD
Shop 8 Imbali Centre, Cnr Cowen Ntuli and West Street
Shop 185b Blue Haze Mall, 1 Main Road
Shop 5a Bhoola Centre, Corner Church & Naude Street
SHOP 7 SEBSON CENTRE, ARRAS STREET
Shop 19 Pick & Pay Centre 90, Cnr Palm Avenue & President, Nelson Mandela Road
3680 SECTION D, EKANGALA
SHOP B6B, OK CENTRE, BOTHA AVENUE
Stand 3935, Ext 7
3058 NGWAKO STREET
16 Zuidend Street
489 STORMSWAWEL LANE
Shop 19 Shoprite Centre, Cnr Lanham & Kruger Street
1026 Lukhele Street

SHOP 2D, MIDPARK CENTRE, BHIMY DAMANE STREET


Room 109 1st Floor Nelmed Forum, Building Cnr Nel & Rothery, Street
Shop 17 Eastdene Shopping, Centre Cnr Verdoorn Street &, Cowen Ntuli Street
Shop 26 Crossings Centre, Cnr Madiba & Samora Machel Drive
20 Charl Cilliers Street
76 TULBACH STREET
Shop 31 Mall Embalenhle Cnr, Mbalenhle & Old Province Road
329 TUBATSE PRAKTESEER
Shop 2, 16 Mandela Drive
Shop L81 Thubatse Crossing Mall, Cnr R37 & R555
Shop 4 N2 Woodhill Shopping, Centre Theo Mocke Street
Shop L958 Specsaver Secunda, Mall Nico Diedericks Street
SHOP 74 HIGHVELD MALL, MANDELA STR
Shop No 5 E'mhluzi Mall, Tswelopele Road
Shop 22 Middelburg Mall Cnr, Tswelopele Avenue & Fontein, Street
SHOP L11, TUBATSE CROSSING
Shop 1 Highveld Mall, Cnr N4 & Mandela Drive
Shop 14-15 Highland Mews, Shopping Centre Watermeyer, Street
SHOP 14, SAFEWAYS CRESCENT CENTRE, CNR OR TAMBO & MANDELA STREET
Shop 17 Ben Fleur Blvd Shopping, Cntr Cnr Paul Sauer & Da Vinci, Street
SHOP 18, KABOKWENI PLAZA
Suite 3 Bambanani Medical, Centre 186 Cowen Ntuli Street
46a Mark Street
Shop 7 Pick & Pay Centre, Citrus Crescent
Shop 20 Sanlam Shoprite Centre, 23 Louis Trichardt Street
Shop 51 A Middelburg Mall Cnr, Fontein Street & Tswelopele Road
Dr Mdluli Medical Centre, Stand 1312
Shop 22a, Matshulu Shopping Centre
Shop 4 Middelburg Mall Cnr, Fontein Street & Tswelopele Road
STAND NO 65, NEW STANDS GA-RIBA
SHOP 5, SANLAM CENTRE
SHOP NO 7, ROCKFIG LIFESTYLE CENTRE, ERF 387, HOEDSPRUIT EXT 6
Shop 5a Ground Floor Grand, Palace Building Heunis Street
Shop 14 Midwater Mall, Cnr Oranje & Keiskamma Street
SHOP 39 TWINCITY
Shop Lgo4 Lower Level Ilanga, Mall Cnr Bitterbessie &, Flamboyant Street
Shop Ug 50 Ilanga Mall Cnr, Bitterbessie & Flamboyant Street
SHOP 1 ZINAIDA SHOPPING CENTRE, CNR BRONWYN AND HEINRICH STREET
Shop 15 Willowbrooke Square, Cnr Samuel & Van Der Walt Street
Shop 7 Spur Centre, 69 Kleijnhans Street
14 Voortrekker Street
HOUSE 129 A, MAIN ROAD, OPPOSITE MIKE STUDIO
37 GAMANYAKA
Shop 10 Joas Mashego Centre, Graskop Road
CROSSROAD MEDICAL CENTER, SHOP 1 MOLOTO ROAD, KWAMHLANGA COMPLEX

Shop 15 Reyno Rif Plaza, 34 Universe Avenue


Shop 32-33 Crossing Medical, Centre 3494 Calvin Ngobeni, Street
Shop No17 Ermelo Mall, 50a De Jager Street
17 Springbok Single
Stand 403, Van Der Merwer Street
Shop 21 the Grove @ Riverside, Cnr Government Boulevard & R40
NOP 138 MOHLAREKOMA
Shop 17 Cosmos Centre, President Avenue
ANZET & JOSRAH CENTRE, UNIEWEG
Shop 5 Ground Floor Cosmos, Centre Mandela Drive
ATLAS BUSINESS CENTRE, SHOP NO 103
VAXUMI CENTRE PLOT 303, MHALA MAIN ROAD, THUCAMAHASHE
Suite 3 Mphiwe Family Trust, Complex Main Road
SHOP NO 5 RENDEVOUS CENTER
5209 EMBALENHLE
Shop 31 Mall Embalenhle Cnr, Mbalenhle Avenue & Old Province, Road
SHOP NO 3, KRUIS STREET, FORSCHE BUILDING,
Shop 5 Hedco Building, 27 Kerk Street
Shop 2 Heidelberg Plaza, Cnr Aeckerman & Begeman Street
SHOP P6 BLOCK 5, RADIUM DRIVE
8 HEIDE STREET
SHOP 5, DE LANGE STREET, CHECKERS CENTRE
Shop 16-18a Entrance 2, Riverside Mall White River Road
SHOP 12 SANLAM CENTRE, TRUWORTHS ARCADE, MARK STREET
SHOP NO 10, SANTAM TRUST BUILDING, MARK STRET
SHOP 13, MELMOTH SHOPPING CENTRE
32 SECTION BA
STEEIPOORT MEDICAL CENTRE, R555 MAIN ROAD
SHOP 31, MORONE SHOPPING CENTRE
GA - BADIKILA ROADHOUSE
16 Lorenco Street
Shop 1 Old Mutual Building, Cnr Voortrekker & Brown Street
SHOP NO 6, THE MEENT CENTRE, CORNER DE JAGER & OOSTHUIZEN
53B WOLTEMADE STREET
Shop D3 Casterbridge Farm, Cnr Hazyview & Numbi Road
3 Alfa Building, 11 Retief Street
MHLUZI MEDICAL CENTRE, 4685 CHOCOLATE STREET
Shop No 18 Ok Mall, Oliver Thambo Drive
SHOP NO 3 SKYVILLAGE CENTRE, C/O VAALRIVIER & NELSON MANDELA
1 GERBA, 36 VAN ZYL STREET
Shop 169 B Twin City, Portia Shabangu Street
73 Tulpe Road
1015 MAIN ROAD
Shop 3 Capitec Building, 3 Joep Steyn Street
FOUNTAIN SQUARE, DOLERIT STREET

22 De Beer Street
Volksrust Optometrists, 47 Louis Trichardt Street
Shop G45 the Victorian Shopping, Centre Cnr Voortrekker &, Jordaan Street
49 SATURN STREET
37b Voortrekker Street
Stand 102
Shop 4 Absa Square Cnr Paul, Kruger & Louis Trichardt Street
28 Cnr Brown & Paul Kruger, Street
JANE FURSE PLAZA, SHOP NO 31
40 Amaryllis Street
Shop 5 Checkers Centre, Cowen Ntuli Street
NELSPRUIT EYE INSTITUTE 2, 23 BRANDERS STREET
Shop 6, Checkers Centre
Geoff Goodrich Square, Short Street
Shop 7 Pick & Pay Centre, Sitrus Crescent
50 MARKET STREET
Shop 2, 58a Kerk Street
5 Die Dorpsplein, 56 Ueckermann Street
Shop 18 Secunda Mall, Etienne Rousseau Avenue
Shop 4 B M W Centre, Cnr Kerk & Naude Street
Shop 24 Acornhoek Plaza
KWARRIELAAGTE VILLAGE
Shop 6 Pick & Pay Centre, Watermeyer Street
Shop 3a Tower Centre Cnr Charl, Cilliers & Burger Street
Shop No 7 Witbank Centre, Cnr O R Tambo & Stevens Street
Shop 11 Shoprite Secunda, Shopping Centre Cnr Lourens, Muller & Nico Diedrich Street
Wilger Centre, Wilger Street
1015 MAIN ROAD
MORATIWA CROSSING SHOP 6A
SHOP NO 3B, WHITE RIVER MALL
43 Kruger Street
Van Riebeeckpark Cnr Beyers, Naude & Princess Street
Shop 229 Highveld Mall, Cnr N4 Highway & Mandela Street
208 BELMONT VILLAS, CNR P KRUGER & L TRICHARD STREET
Fountain Square, Dolerite Street
Jerry Van Rooyen Building, 10 Liebenberg Avenue
Ug 17 Secunda Mall, Nico Dietrich Street
Suite 5 Medforum Building, Heunis Street
Nedbank Centre, 4b Diedrichs Street
Shop No 23a the Crossing Centre, Nelson Mandela Drive
7474 MAGOGOE, MAGOGOE KOIKOI
Thuso Medi-Centre, 123 Bethlehem Drive
SHOP 28, FLAMWOODWALK
SHOP 3, LUXMI CENTRE, CNR ROSE AVE AND GEMSBOK STREET
SHOP 3 MIKRO PLAZA, FIRST STREET

SHOP 116, CITY MALL


SHOP 56, RIVERWALK MALL
Shop 8 Medicum Building, 9 Watsonia Street
OLD PRETORIA ROAD, KROONDAL
Shop No 53 Garankuwa City, Shopping Centre Lucas Mangope, Drive
SHOP NO 23A, CROSSING CENTRE, NELSON MANDELA DRIVE
SHOP 7, ANDERSON STREET
Stand 289
52 CHURCH STREET
12 GERRIT MARITZ STREET
Shop No 3 Nedbank Mafikeng, Complex Hatchard Street
SHOP 9A, THE CROSSING
SHOP 8A, SUN VILLAGE COMPLEX, PILANSBERG ROAD
Shop 2 President Square, 1 Park Street
907 MOTHOTLUNG
3 PETER MOKABA AVENUE
Die Bult, 16 Esselen Street
17 HATCHARD STREET
SHOP NO 8, CITY SQUARE MALL
Shop 37 City Mall, Church Street
Room 213 Wilmedpark Private, Hospital Cnr Ametis & Marmer, Street
Medicross Centre Cnr Von Willigh, & President Mbeki Road
Shop 11 Euronooi Centre, Cnr Wilkinson & Lonrho Drive
SHOP NO 1 4 ERF 1269, VOORTREKKER STREET
Family Circle Medical Centre, 9593 Zone 17
Shop 6, 133 Leyds Street
Shop No 5, Marlow Road
Refodile Health Centre, 42 Heysek Street
83 Annan Road
51 Ko-Operasie Avenue
Shop 001a Sediba Plaza, Cnr Ou Wapadrand & R511 Road
SHOP 8 9, DR MOROKA STREET
SHOP 13C, SANLAM CENTRE, NELSON MANDELA DRIVE
UNKNOWN
Shop 5 Rustenburg Square, 191 Beyers Naude Street
29b Murray Avenue
30 Heystek Street
DADA SHOPPING CENTRE, C/O MELVILLE & TRANSVAAL STREET
Shop 27 Safari Tuine, 10 Arends Road
36B ANDERSON STREET
Stand 938 Lesego Medical Centre, Unit 3
5 Sirapa Building, Cnr Railway & Behrens Street
Leslie Williams Memorial, Hospital R500
57 BOOM STREET
LAWRENS KUNGWANE OPTOMETRIST, 1463 BLOCK B

27 Doctor Nelson Mandela Drive


PHOMOLONG MEDICAL CENTRE, 3612 TUMAGOLE STREET
10 Horvitch Street
Shop 12 Boulevard Complex, Station Road
31 General Street
SHOP 14 CHOPPIES CENTRE, CORNER NELSON MANDELA & HATCHARD
Shop No 3 Clicks Centre
Phomolong Medical Centre, Tumagole Street
16 Bornman Street
17 Bantjies Street
Shop 36 Waterfall Mall, Augrabies Avenue
HYPERMARKET PICK N PAY SHOP 17, CNR BUFFELDOORN & TOM STREETS
40 FLECKER ROAD
Shop 6 Safari Pick & Pay Centre, Van Velden Street
OCCUPATIONAL HEALTH CENTRE, NO 6 SHAFT ARM
SHOP NO G7 GROUND FLOOR, SALU BUILDING, CORNER ANDRIES SCHOEMAN STREET
Shop 6 Platinum Square, 49 Nelson Mandela Drive
52 Church Street
Shop 8 S Buys Business Park, Cnr Radium & Kaolin Street
Shop N2 Shoprite Checkers, Centre Church Street
SHOP 4, 17 MOLA COURT
Shop 3 Kotzen Centre, Gerhard Maritz Street
SHOP 9 SUITE 3, TILLARD STREET
Shop 47 Platinum Square Centre, 74 Howick Street
DITHABANENG SECTION
Trans Cash & Carry Shopping Mall, Cnr Fatima Bhayat & Klopper, Street
Shop 75 East Gallery Megacity, L M Magope Road
3 PETER MOKABA AVENUE
Healthsmart Centre, 70 Ametis Street
THUSO CLINIC, SHOP 2, PLEIN STREET
63 AGATE STREET
Haarbeespoort Medical Centre, 387 Beethoven Street
Shop 15 Spar Centre, De Wits Avenue
Shop 42 Waterfall Mall, Augrabies Street
Shop 15 Biblio Plaza, Nelson Mandela Street
Medicross Centre Cnr Van, Wielligh Street & President, Mbeki Drive
SHOP 6, PICK PAY CENTRE, PRES MBEKIE STREET
30 NELOSN MANDELA DRIVE
Cnr President Mbeki & Oliver, Tambo Drive
Western Deep Levels Hospital, Western Deep Levels Mine
Shop 9 Central Point Cnr, Buffeldoring & Central Avenue
49 James Moroka Street
Shop 2, 35b Murray Avenue
52 CARMICHAEL STREET
27 Gerrit Maritz Street

63 Ametis Street
Shop 2a Ga-Rankuwa City Shoping, Centre Lucas Mangope Road
72 Annan Road
81 Fatima Bhayat Street
SHOP 20 D, LAS VEGAS HOUSE, WARREN STREET
SHOP 15 PICK'N PAY CENTRE, CNR OSMIUM RADIUM STREET
Shop 14 Magalies Centre Cnr, Hendrik Verwoerd Avenue & De, Boer Street
Shop 4 West Acres Centre, Kerk Street
SUITE 22, GROUND FLOOR, MOGWASE FORUM
SHOP 6 SHOPRITE CENTRE, CNR BOOM & N MANDELA STREET
SHOP 4 5, SHOPRITE CENTRE
41b Oliver Tambo Street
30 Van Velden Street
3 M & S Building, Cnr Kerk & Maclean Street
VAN DER COURT PARK, 12A HUMPERDINCK AVENUE
GOLDEN VISION OPTOMETRIST, S BUYS BUSINESS PARK, C/O KAOLIN & RADIUM STREET
1 Noord Street
Shop 94 Mooi Rivier Mall Cnr, Nelson Mandela Drive & Goven, Mbeki Street
Shop 8 Magaliesview Complex, Cnr Marlin & Korokoro Street
X2034 Morotoagoe Street
Shop 10 Northwest Mall, Cnr Main Street & Station Road
Shop 5b, 67 Annan Road
14 SAREL CILLIERS STREET
Shop 23 Matlasana Mall, 1 Joe Slovo Road
47 Boom Street
67 TRANSVAAL STREET
Shop 215 Brits Mall Cnr Hendrik, Verwoerd & Maple Road
SHOP 3 VRYBURG MALL, DE KOCK STREET
SHOP NR 20, KATHU VILLAGE MALL, HENDRICK VAN ECK ROAD
Shop 42 Kalahari Mall, Van Riebeeck Street
32 Beare Street
61 MARK STREET
Shop 2 Umbra Building, 59 Mark Street
75 Cnr De Kock & Vry Street
PRO-MEDICO BUILDING, 62 ERASMUS STREET
Cnr Ben Alberts & Rietbok Street
97 Jones Street
Shop 25 Sanlam Centre, Lennox Street
Shop No 14 Kalahari Mall Cnr Dr, Nelson Mandela Drive & Van, Riebeeck Street
Shop 3 Libra House, 20 George Street
Oudent Building, 45 De Kock Street
The Corner Building, 57 Du Toitspan Road
23 B SCHMIDTSDRIF ROAD, RHODESDENE
34 SCOTT STREET
Shop 18 Checkers Centre

NO 9 TINKTINKIE STREET
Shop 81 Kathu Shopping Centre, Hendrick Van Eck Road
SHOP NO 1, RIVER CITY CENTRE, SCOTT STREET
Steyn Building, 1 Tom Naude Street
Shop 13 Andia Centre, 13 Voortrekker Street
SHOP NO 13
Shop 36 North Cape Mall, Memorial Road
22 MAIN ROAD
Shop 4b, Df Malan Street
59 LONG STREET
5 Swanns Way
37 Beare Street
SHOP NO 29 DIAMOND PAVILLION, C/O OLIVER MACDOUGAL ROADS
Shop 23 Diamond Pavillion, Mcdougall & Oliver Road
Shop 24 North Cape Mall, Cnr Memorial & Constantia Road
Shop 1a, 37 De Kock Street
Shop 13 Taung Forum
28a Beare Street
Doornhof Arcade, Shone Street
Zommerlust Centre, Rietbok Street
34 Scott Street
14 Voortrekker Road
Shop 19 Newpark Centre Cnr Long, Street & Bultfontein Road
CNR GRENS & HART STREETS
SHOP 3C ,OLD MUTUAL CENTRE, CORNER STRAND & ADDERLY STREET
Unit 1 Hout Bay Medical Centre, 30 Victoria Avenue
Shop 3 Marine Building, Main Street
Shop 13b Palm Grove Centre, Cnr Main Road & Church Street
Shop 11b Kenilworth Centre, Doncaster Road
Shop No 1 Queens Riverside Mall, Voortrekker Road
5 Village Centre, Faure Marine Drive
85/811 TESSELAANSDAL
Shop 168 Canal Walk Shopping, Centre Century City Drive
2 KENRIDGE ROAD
Shop 6 Louis Square, Cross Street
Shop 2, 34 Oxford Street
Shop No 8 Khayelitsha Shopping, Centre Walter Sisulu Drive
Shop 114 Lower Level Canal Walk, Shopping Centre Century Place, Boulevard
SONATE CENTRE NO 5, CNR VERDI & LANGEBERG
TORGA OPTICAL, SHOP 4, PICK & PAY CENTRE, GABRIEL ROAD
Shop L24 Weskus Mall, 110 Saldanha Road
Shop 2 Fairbridge Mall, Old Paarl Road
Anstey Centre, Cnr Vrede & Teddington Street
Shop 6 Ipic Shopping Centre, Plein Street
Nonkqubela Mall, 103 Sulani Drive

Unit 6 Longboat Corner Cnr Ou, Kaapse Weg & Longboat Street
570 Govan Mbeki Road
Shop 15 Maynard Mall, Cnr Main & Maynard Road
SHOP G57 LONGBEACH MALL, CNR SUNNYDALE ROAD, BULLER LOUW DRIVE
Shop 3 Louis Building, Cnr High & Stockenstroom Street
Shop 2 & 3 Cape Town Station, Strand Street
Shop 625 Tygervalley Centre Cnr, Willie Von Schoor & Bill, Bezuidenhout Avenue
SHOP 3 VILLAGE CORNER
Lifestyle on Kloof, 50 Kloof Street
9a Bloch Centre, Van Riebeeck Street
SHOP NO 7, PICK & PAY SHOPPING C, BLAAUBERG ROAD
Shop 17 Birkenhead Centre, Otto Du Plessis Drive
Shop 2 Shoprite Centre, Main Road
Shop 29 Mossel Bay Mall Cnr, Louis Fourie & Melkhout Street
SHOP NO 54, C/O CECILIA STREET & NEW VLEI RO, PAARL MALL
Harry Goeman's Centre, 151 Main Road
Shop 112 Garden Route Mall, Knysna Road
Shop No 1 Stelmark Centre, Merriman Avenue
Shop 47 Garden Route Mall, Knysna Road
Shop G16 Longbeach Mall Cnr, Buller Louw Drive & Sunnydale, Road
Shop No 8 Khayelitsha Shopping, Centre Walter Sisulu Drive
8 GEELBLOMMETJIE
34 Plein Street
Shop No 34 Seaside Village Cnr, Cormorant Avenue & Otto Du, Plessis Drive
16 Sarel Cilliers Street
SHOP 10 LANGEBERG MALL, VOORBAAI
Shop 82 & 83 Langeberg Mall, Louis Fourie Road
Medicross Kraaifontein, Cnr Brighton & Kipling Road
Unit S42 Spearhead Business, Park Cnr Freedom Way & Montague, Drive
MEDICROSS TOKAI, TOKAI KEYSER RIVER DRIVE
Cnr 6th Avenue & Otto Du Plessis, Drive
SHOP 4 PICK'NPAY CENTRE, GABRIEL CRESCENT
11 CHECKERS CENTRE, MAIN ROAD
44 VOORTREKKER STREET
Shop 5 Lentegeur Shopping, Centre Merrydale Street
47 Lang Street
SHOP B4, C/O BOSMANSDAM WAY AND RATANGA R
60 Loch Road
Shop 150 Sanlam Centre Cnr De, La Rey & Voorttrekker Street
Shop U05 Capegate Shopping, Centre Cnr Okavango & De Bron, Road
6 ST.LUCIA WAY
SHOP 4 SIMONSPLEIN, 61 PLEIN STREET
Sandpiper Centre, 5 Main Service Road
17 Lourensford Road
12 Pickle Street

170 Voortrekker Road


SHOP 3 SHOPRITE CENTRE, VOORTREKKER ROAD
Stellenbosch Square Centre, Cnr R44 & Webersvallei Road
SHOP NO 109A, LIBERTY PROMENADE MALL, CNR AZ BERMAN MORGENSTER ROAD
SHOP 12 & 13 TOKAI RETAIL CENTRE, MAIN ROAD
Shop 19 Deville Centre, Wellington Street
SHOP NO 15, KOPANONG SHOPPING CENTRE, IVORY PARK
Shop 108 Mountain Mill Mall, Mountain Mill Drive
Ground Floor Vogue House, Thibault Square
Shop 84 Mountain Mill Mall, 13 Mountain Mill Drive
Shop S75 -76 Cape Gate Regional, Centre Cnr De Bron & Okavango, Road
Shop No L14 Cape Gate Shopping, Centre Cnr Okavango Street & De, Bron Road
47 LONG STREET
Shop 21 Vangate Shopping Centre, Vanguard Drive
SHOP NO 4A, SHOPRITE CENTRE, ERF 985, MFULENI ROAD
Shop 5 Paarl Mall, Cnr Cecilia & New Vlei Street
Charles Morkel Medical Centre, 3 Gordons Bay Road
4 Tafelberg Street
Langeberg Heights, 7 Henham Close
8 Knysna Road
7 SIMONSRUST CENTRE, CNR CLUVER HELSHOOGTE ROAD
Shop 3, The Flag At Circle 5
Cnr Klipfontein Road & Aries, Street
Shop 11 Checkers Centre, 201 Main Road
Shop 13 & 14 Promenade Mall, Morgenster Road
31 Blackenberg Road
Shop 50 Bayside Shopping Centre, Cnr Blaauwberg & Otto Du, Plessis Road
SHOP 29 AIRPORT MALL, CNR STELLENBOSCH ARTERIAL, AND BELHAR DRIVE
Shop 29a Soneike Centre, Cnr Bottelary & Amandel Road
Shop E2 the Market Square
200a Main Road
13 Vasco Boulevard
Shop 3 Dollies Centre, Wesfleur Circle
SHOP 9 A, BLOCH CENTRE, RIEBEECK ROAD
Shop 7a Middestad Mall, Charl Malan Street
1st Floor Eikestad Mall, Andringa Street
SHOP 28, GRAND CENTRAL
Shop 59 Cobble Walk Centre Cnr, De Villiers Drive & Verdi, Boulevard
32 Church Street
127 Alexandra Street
21 Unie Laan
4 Saffraan Avenue
Shop 9 Cavalier Centre, Hindle Road
Shop 2 Waldorf Centre, 80 St Georges Mall
Shop 4 Cinnamon Square, 110 Gordan's Bay Drive

22 Cnr Church & Reitz Street


Shop 2 Fairbridge Mall, Old Paarl Road
Shop 5 Welglee Plein Cnr Piet, Retief & Champagne Street
19 SOLWAY STREET
359 C Main Road
Shop 1 Plattekloof Village, Centre Cnr Plattekloof &, Baronetcy Boulevard
Shop 8 Three Anchor Medical, Centre Main Road
70 Belhar Medical Centre, Belhar Drive
Shop 8a Harry Mann Square, 112 York Street
Palmhof Centre, Kloof Street
Shop 4 Simonsplein, Plein Street
5 LEBENSRIUM STREET, AMANDELSIG
SHOP NO 9, BLVD SQUARE, CORNER OF BRACKENFELL & PROTEA R
10 OASIS STREET, SANTANA
Shop G4 Steenberg Village, Reddam Avenue
Shop 23 Beaufort West Mall, Daniel Chrone Street
Shop 8 B P Centre, Cnr Rosmead Avenue & Wetton Road
43B VAN DER WALT STREET
Shop 2 Welgemoed Plaza Cnr Jip, De Jager Drive & Kommisaris, Street
9 Crozier Road
Shop No 14 Overberg Centre, Church Street
115 KERK STREET
161 Voortrekker Road
161 Voortrekker Road
Shop 3, 30 Voortrekker Street
Cnr Courtenay & Wellington Road
Shop 4 Bay Centre, Main Road
Shop 4 Kenridge Shopping Centre, Doorde Kraal Avenue
86a Voortrekker Street
115 Church Street
Shop No 207 East Entrance, Somerset Mall Cnr N2 & Broadway, Boulevard
SHOP 4B - ICON CENTRE, CNR OF LOOPS & HAN STRYDOM STR
20 Brackenfell Hypermarket, Old Paarl Road
SHOPE F1 - 16, PAROW CENTRE
SHOP 7, FOUNTAIN CENTRE, CNR BELMONT MAIN ROAD
SHOP NO 53, LAGUNA MALL
2 BROCKFORD HOUSE, 120 MAIN ROAD
Shop 20 Georges Walk, 76 Market Street
Shop 9 Palmhof Centre, Kloof Street
32 C Golden Acre, Adderley Street
SUITE 11 MEDICAL CENTRE, HILL STREET
SHOP NO 2, BIJOUX SQUARE HUGENOT STREET
15 Station Road
GROUND FLOOR SHOP NO M5, SANLAM HEAD OFFICES, 2 STRAND RO
Shop 3 Village Corner, 104 Main Road

Shop 15 Tembani Centre, Cnr Lansdowne & Capital Drive


Shop 19 Somerset Mall, Centenary Drive
75 Main Road
Shop 6 Langenhoven Centre, Victoria Street
DE KEUR CENTRE 2, VOORTREKKER STREET
Lilian Laing Building, Victoria Street
280 OTTERY
26 Vrede Street
Shop 3 A, Cnr Owen & Voortrekker Road
Shop 14 the Fountain Centre, Cnr Main Road & Belmont Road
Shop 23 Karoo Juction Mall
Shop 18 Woodmill Lane Centre, Long Street
115 Church Street
Shop 7 Simonsrust Centre, Cnr Cluver & Hels Hoogte Road
Atlantis City Mall, Westlew Avenue
Shop 10 Caledon Mall, 21 Hoop Street
5 Village Centre, Faure Marine Drive
Shop 23 Route 62 Shopping, Centre Piet Retief Road
134 Voortrek Street
Shop 2 Mutual Park, Jan Smuts Drive
Shop 39 Glengarry Shopping, Centre De Bron Road
171 Main Road
Shop 5 Tommy Joubert Building, Cnr Wellington & Courtenay, Street
Neovision Intercare Blaawberg, Med & Dental Centre Cnr Park &, Link Road
Shop 77 Bayside Mall, Blaauwberg & West Coast Road
Shop 82 Mountain Mill Mall, Mountain Mill Drive
Shop 88-89 N1 City Mall, Frans Conradie Drive
Shop 6 Ipic Shoping Centre, Plein Street
Shop 53 Laguna Mall, Vredenburg Road
50 BATH STREET
Shop 10 Erf 2552 Checkers, Centre Cnr Voortrekker & Riet, Retief Street
Shop 4a Foodprop Centre Cnr, Connaught Road & Balvenie Avenue
Shop 13 Flamingo Square Centre, Blaauwberg Road
Shop 10 Victoria Mall, Hoop Street
133 CYPRESS WAY
Shop 9 the Village Centre, Faure Marine Drive
SHOP U31, WESKUS MALL, 110 SALDANHA ROAD
DR ANNA LOUW STRAAT, VREDENDAL MALL
25 King Street
Shop 8 Zevenwacht Mall Cnr, Polkadraai and Van Riebeeck Road
22 MURDINE STREET
Shop 22 Eikestad Mall, 43 Andringa Street
71 Main Road
122 Zeekoe Road
Surrey Optometrist, 125 Comet Road

SHOP 23, ROUTE 62, SHOPPING CENTRE


SHOP 143D PAROW CENTRE, C/O VOORTREKKER AND DE LA REY RO
Shop 18 Melvilles Corner, Cnr Main Street & Marine Way
Shop 335 Somerset Mall, Centenary Drive Intersection of, N2 & R44
Shop 4 Pick n Pay Centre, Cnr Gabriel Road & Wicklow Road
Grootbrak River, Lang Street
Shop L49 Cape Gate Centre, Cnr Okovango & De Bron Road
Paarl Eye Centre, 20 Bo Lady Grey Street
Unit D1 Tokai Village Centre, Cnr Tokai & Vans Road
Shop 1, 369 Main Road
14 OVERBERG CENTRE
Unit 16 A Tygervalley Medical &, Dental Centre 43 Old Oak Road
167 WETTON ROAD
SHOP 23, ROUTE 62 SHOPPING CENTRE, RETIEF STREET
Shop 6 Station Square, Mitchell Street
6 Marra Square, Bree Street
Shop 6 Gateway Centre, Main Road
Shop 2 Prima Centre, Voortrekker Road
Shop No 5 Kildare Centre, 64 Main Street
Shop 9 Boulevard Square Cnr, Brackenfell Boulevard & Protea, Road
Lilian Laing Building, Victoria Way
SHOP E07 BAYSIDE SHOPPING CENTRE, BLAAWBERG ROAD
Shop 15 St Peters Square, Main Road
Shop 20 Riverside Mall, Cnr Belmont & Main Road
Shop 12 Fish Hoek Town Square, Main Road
Shop 47a Gugulethu Square Cnr, Steve Biko & Bishops Court, Street
Shop 18 Pick `n Pay Centre, Cnr Fagan Street & Main Road
Shop 20 Waterstone Village, Cnr Main Road and R44
Shop 2 Broad Road Medical, Centre Broad Road
Shop 6 Plattekloof Centre, Plattekloof Road
Shop 14 Atlantis City Mall, Wesfleur Circle
SHOP 12 FISH HOEK TOWN SQUARE, MAIN ROAD
3 Milkwood Village, Beacon Road
7 Woolworths Arcade Town Centre, Main Road
32 Stockenstrom Street
128 Main Road
18 Hazel Road
5 Unie Street
2 Poppys Vilage, Cnr 7th Avenue & Retreat Road
15 the Pavillion
Shop 8 the Arcade, 104 Main Road
10 City Centre, Main Road
SANDBAAI CENTRE, MAIN ROAD, SANBAAI
9 NEWTON DRIVE, MEADOWRIDGE
Shop G11b Knysna Square, Main Road

Cnr Church & Stockenstrom Street


Shop 13 Edgemead Shopping, Centre Cnr Letchworth Drive
138 Balvenie Avenue
G260 Blue Route Mall, 16 Tokai Road
18 Dirkie Uys Street
St Georges Mall, 52 St Georges Mall Street
Shop 50/51 N1 City Value Centre, Solly Smidt Road
Shoprite Centre, Market Street
CNR MAIN & PIERS ROADS, SHOPRITE BUILDING
Shop 3 Newlink Centre, New Street
Techno Park, 1 Techno Drive
F2 Mainstream Centre, Cnr Main & Princess Road
Shop 625 Tygervalley Centre Cnr, Willie Von Schoor & Bill, Bezuidenhout Avenue
SHOP 2 MUTUALPARK, WEST END MALL, JAN SMUTS DRIVE
CAPITOL CORNER, 25 CHURCH STREET
Shop 6 Dean Street Arcade, Cnr Main & Dean Street
Shop 2 Cathedral Square, 118 York Street
133 Main Road
Shop 5 Montclare Place, Main Road
48 Marsh Street
70 Voortrekker Road
Mediclinic George, York Street
Shop G62 Howard Centre, Forest Drive
Old Mutual Building, 40 Voortrekker Street
97 Church Street
Melofin Centre Cnr Lawrence &, Old Klipfontein Road
Shop 1 Bridgeway Centre, George Street
Shop 21 Piazza St John, 395 Main Road
Shop 9 Kerk Plein Centre, 51 Van Riebeeck Road
34 Maynard Road
G8 Wynberg Centre, 123 Main Road
Shop 68 Westgate Mall Cnr, Vanguard Drive & Morgenster Road
3 Kerk Street
1 Quest Road
Stone Fountain Terrace, 95 Klipfontein Road
2a Goodwood Mall, Mcdonald Street
Jonicem Centre, 13 Central Street
Shop 6, 28 Main Road
2 Pioneer Way
Absa Building, Church Street
120 Bird Street
5 Bright Street
Shop 39 Shoprite Park, Voortrekker Road
104 St Johns Street
71 Main Road

140 Voortrek Street


9 Kerk Street
7 Dirkie Uys Street
Shop U9 Weskus Mall, 110 Saldanha Road
Shop 59 N1 City Mall, Louwtjie Rothman Street
MEDICAL SUITE METROPOLITAN CENTR, CHARLES CALVERT STREET
Shop 4 Ok Centre, Meade Street
22 Bree Street
37 Plein Street
69 Kromboom Road
72 Klip Road
SHOP 2 CHECKERS CENTRE, CNR MAIN GORDON ROAD
Shop 4 Grand Central Shopping, Centre 7 Plein Street
55 Hennie Winterbach Street
Circle Centre, Main Road
21 De Bron Centre, Voortrekker Road
50 Hennie Winterbach Street
Shop 11 the Paddocks Shopping, Centre Cnr Racecourse Road &, Grand National Boulevard
Shop 49 Vanguard Court, Vanguard Drive
13 VASCO BOULEVARD
Capitol Corner, 25 Church Street
SAAMBOU BANK BUILDING, PLEIN STREET
472 Halt Road
Shop 11b Kenilworth Centre, Doncaster Road
Unit A, 4 Mascador
Shop 5 Market Square Pick 'n, Pay Cnt Main Street
Uluntu Resource Centre, 85a Christmas Tinto Road
Shop 92 Bayside Centre, Blaauwberg Road
44 Russell Street
Shop 14 Willowbridge North, Carl Cronje Drive
Shop 12 Checkers Hyper N1 City, Louwtjie Rothman Street
Unit 2 Wesbank Building, 319 Main Street
1b Kasselsvlei Road
Die Ou Skakelhuis, 12a Queen Street
9 Park 'n Shop Centre, Firgrove Way
20 UPPER LADY GREY STREET
8 HOPE STREET
Shop 94 Zevenwacht Mall Cnr Van, Riebeeck & Polkadraai Road
20 Mcintyre Street
24a Paul Kruger Street
Shop 33 West Coast Village, Cnr Sandown & West Coast Road
52 Main Street
8 Bellmore Avenue
Shop 60 Paarl Mall, Cecelia Street
Shop No 11 Goedehoop Shopping, Centre Broadway Boulevard

G52 Blue Route Mall, 16 Tokai Road


Blue Downs Medical Centre, 50 Blue Downs Way
Shop 14 & 15 Grabouw Centre, Oudebrug Road
89 Lang Street
St George's Building, Cnr Main Road & Long Street
Shop 9 Heatherpark Shopping, Centre Witfontein Road
Shop 166 1st flr Upper Level, Parow Centre Cnr Voortrekker &, Delarey Road
SHOP NO 207 ENTRANCE 3, SOMERSET MALL
2 MQHAYI STREET
85 Dorp Street
CNR OLD KLIPFONTEIN & LAWRENCE
Shop 11 Multi Centre, Meade Street
Shop 1 Ridgeville Centre, Victoria Road
Shop 2 Medical Suite Liberty, Promanade
39e Halt Road
Unit 16 A Westlake Lifestyle, Centre Westlake Drive
58 Lady Grey Street
Shop 6 Gateway Centre, Main Road
Shop 40 Westgate Mall Cnr, Vanguard Drive & Mongenster Road

SHOP 9, LIMOSA BUILDING, MARONE STREET

City or Town
Mthatha
KORSTEN
Butterworth
KING WILLIAM'S TOWN
PORT ELIZABETH
NEW BRIGHTON
East London
Walmer
Central
PORT ELIZABETH
SOMERSET EAST
Idutywa
MTHATHA
West End
King William's Town
Mill Park
KABEGA PARK
Kwamagxaki
Grahamstown
Uitenhage
Queenstown
Uitenhage
SOUTHERNWOOD
Mill Park
GRAAFF-REINET
Uitenhage
Humansdorp
UITENHAGE
UMTATA
ZWIDE
East London
UMTATA
Grahamstown
Southernwood
NORTHCLIFF
Gonubie

Province
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE

Telephone Number
047 5310577
041 4531860
047 4913672
043 6424579
041 4572699
041 4545178
043 7436089
041 3689790
043 7430978
041 5822587
042 2431687
047 4891620
087 3103980
041 4812137
043 6425715
041 3637744
041 3601141
041 4632000
046 6222295
041 9229971
045 8395624
041 9921543
043 7486212
041 3732908
049 124114/5
041 9911315
042 9911315
041 9220764
047 5310299
041 4641727
043 7436311
047 5314769
046 6223845
043 7432915
011 8889966
043 7400336

Longitude
284640.98E
253422.692E
28835.268E
272310.68E
252216.212E
253537.068E
275356.652E
253320.232E
253628.8E
253645.036E
25357.728E
284822.86E
28472.256E
253114.16E
272313.884E
253443.896E

Latitude
313533.648S
335552.428S
321950.7S
325234.104S
334453.16S
335420.916S
33022.428S
335849.08S
335721.6S
335743.884S
32438.436S
31364.572S
313529.76S
33536.36S
325229.964S
335711.16S

253152.824E
263140.836E
25246.516E
265228.956E
252428.764E
27545.724E
25356.54E
24329.276E
252455.008E
244622.512E

335027.888S
331836.504S
33468.184S
315352.512S
334528.26S
33018.108S
335715.804S
32159.468S
334455.068S
34149.512S

27540.18E
284630.648E
263136.084E
27540E

33017.748S
313520.796S
331839.168S
3300.504S

28036.036E

325618.492S

CENTRAHIL
BUFFALO FLATS
MTHATHA
Walmer
EAST LONDON
BEACON BAY
JOHANNESBURG
EAST LONDON
Lusikisiki
Bizana
Jeffreys Bay
WALMER
MTHATHA
Lusikisiki
Somerset East
Cradock
MQANDULI
Vincent
Walmer
Port Elizabeth
Newton Park
Queenstown
Southernwood
Uitenhage
East London
Sherwood
MDANTSANE
Beacon Bay
Cleary Park
Bethelsdorp
Walmer
VREDENBURG
ZEERUST
NIGEL
VRYBURG
UMTATA
CRADOCK
North End
NEWTON PARK
King William's Town
Walmer
EAST LONDON
MOUNT CROIX
Central
Queenstown

EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE

031 2074923
043 7338190
031 3012884
041 3686302
043 7481956
043 7482883
047 4914192
043 7229074
039 2531265
039 2510283
042 2931590
041 3674790/38
087 1505759
042 2431687
048 8813245
047 5313358
043 7268042
041 5811024
041 4841203
041 3630516
045 8385009
082 5676107
041 9225554
043 7263077
041 3604869
043 7624477
043 7481957
041 4815339
041 4524120
041 3674790
022 7143982
018 6421491
011 8143213
053 9275057
048 8813245
041 4841339
041 3651260
043 6421558
041 5811214
043 7268042
041 3735554
041 5851918
045 8392032

275214.376E
284641.16E
253331.572E
275415.804E

33120.46S
313624.048S
335854.012S
325841.556S

275417.028E
29350E
29517.632E
245515.384E

3312.604S
31220.012S
305140.608S
3433.384S

284724.324E
29350E
25357.728E
25372.496E

313518.492S
31220.012S
32438.436S
32100S

275357.48E
253537.788E
253628.98E
253418.48E
265315.144E
27542.412E
25244.284E
275356.904E
252843.104E
27460.012E

325857.828S
335836.3S
33572.34S
33570S
315454.972S
33018.396S
334610.884S
325646.932S
335732.544S
32570S

253125.644E
253346.44E
253331.572E

335331.704S
335259.448S
335854.012S

284729.328E
25372.496E
253721.828E
25342.496E
272321.12E
253513.092E
275357.48E
253616.236E
253642.192E
265221.036E

313525.548S
32100S
335742.084S
335654.096S
325247.28S
335815.132S
325857.828S
335723.4S
335748.96S
315348.804S

Southernwood
Newton Park
Uitenhage
Middelburg
Berea
Korsten
Uitenhage
KORSTEN
Mthatha
Greenacres
QUEENSTOWN
Grahamstown
East London
PORT ELIZABETH
Port Elizabeth
North End
Uitenhage
UITENHAGE
Humansdorp
Korsten
Greenacres
Port Alfred
NMMU
Central
Gelvandale
Central
KING WILLIAMS TOWN
Amalinda
ENGCOBO
Grahamstown
BEACON BAY
Jeffreys Bay
Bethelsdorp
Port Elizabeth
Jeffreys Bay
QUEENSTOWN
Gelvandale
Mdantsane
Jeffreys Bay
EAST LONDON
Mthatha
Queenstown
Korsten
Summerstrand
East London

EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE

043 7229617
041 3634130
041 9220760
049 8421127
043 7268511
041 4536900
041 9229833
041 435564
047 5310528
041 3631357
045 15624
046 6226205
043 7433228
041 4036400
041 4547764
041 4841615
041 9926251
041 9883911
042 2952515
041 4514233
041 3630353
046 6243027
041 9228676
041 3743646
041 4561692
041 5853856
043 324617
043 7411107
047 5481422
046 6224310
043 7421827
042 2931590
041 4036400
041 5854733
042 2960717
045 8381305
041 4571280
043 7613641
042 2933480
043 7222511
047 5326798
045 8396223
041 4532870
041 5835335
043 7263337

27545.76E
253420.388E
252357.408E
25028.692E
275446.26E
253428.272E
25248.892E
25357.404E
284638.208E
253427.84E
265228.956E
263144.04E
275415.048E
253121.324E
253551.756E
253624.3E
252351.324E
252216.212E
244613.908E
25342.496E
253342.66E
26534.776E

33018S
33573.24S
334611.208S
312940.992S
325935.628S
335549.44S
334547.268S
33562.688S
313517.7S
33575.04S
315352.512S
331837.044S
33057.204S
335340.272S
335553.832S
335654.24S
334617.616S
334453.16S
34145.48S
335532.52S
335653.844S
333522.02S

253328.08E
25372.856E
272314.208E
27524.8E
28027.216E
263116.608E
275657.048E
245515.384E
253320.628E
253718.372E
245539.576E
265225.176E
25332.592E
274637.56E
245548.684E
275415.948E
28477.764E
265534.932E
253452.248E
25406.708E
275433.948E

335449.68S
335723.472S
325242.96S
325936.96S
314054.156S
331834.776S
32580.012S
3433.384S
33531.14S
335737.656S
3421.896S
315346.068S
335459.184S
325658.56S
34145.516S
3311.704S
313524.396S
31557.392S
335558.548S
33599.996S
32594.812S

Cambridge
Despatch
Bizana
Port Elizabeth
MOTHERWELL
GREENACRES
Mount Frere
Port Alfred
Newton Park
MALMESBURY
Sunridge Park
Port Alfred
Lorraine
Kareedouw
PORT ELIZABETH
PORT ELIZABETH
Jeffreys Bay
PORT ELIZABETH
Motherwell
Grahamstown
CENTRAHIL
Mthatha
IDUTYWA
Korsten
GRAHAMSTOWN
Jeffreys Bay
GREENACRES
Mthatha
MTHATHA
MDANTSANE
WALMER
Mdantsane
Vincent
Mill Park
Walmer
Kwadwesi
Butterworth
CRADOCK
Sidwell
East London
Graaff-Reinet
Port Elizabeth
PORT ELIZABETH
EAST LONDON
WITBANK

EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE
EASTERN CAPE

043 7264185
041 9332182
039 2510283
074 5763357
041 4694000
041 3639801/2
039 2551386
046 6244558
041 3650296
022 4821181
041 3608406
046 6243445
041 3682403
042 2880065
041 4841203
041 5857717
042 2932473
041 4841203
041 4621268
046 6222295
041 5065817
047 5313556
047 4892242
041 4538098
046 6362684
042 2933303
041 5065800
047 5326664
031 2029595
041 5065820
043 7624477
043 7056900
041 3732908
041 3681084
041 4855161
047 4913226
027 7121122
041 4533309
043 7260855
049 8911147
041 3630353
041 4872733/5
043 7222285
041 5065828

275330.696E
252824.24E
29517.632E
253612.6E
253537.464E
253442.492E
28590E
26537.188E
253354.252E

325829.352S
33482.988S
305140.608S
335615.72S
334756.904S
33570.792S
30550.012S
333539.732S
335652.548S

253125.932E
265355.428E
253147.64E
235121.204E

33579S
333522.38S
335825.32S
334918.408S

253530.444E
245516.464E
253635.028E
253617.64E
263140.836E

34039.744S
3435.58S
33577.704S
33482.592S
331836.504S

284712.768E
28180E
253413.8E
26323.552E
245548.684E
253430.504E
284641.16E
284734.548E
27460.012E

313528.356S
3260S
335541.88S
331841.688S
34145.516S
33573.348S
313624.048S
313522.344S
32570S

27440E
275415.84E
25356.54E
253331.572E
253023.148E
28848.66E
25378.616E
253518.456E
275356.904E
24323.732E
253444.544E
253632.94E
272327.672E

32570S
325841.52S
335715.804S
335854.012S
335047.832S
321955.164S
32105.232S
33554.908S
325646.932S
321459.208S
335652.332S
33573.888S
325228.956S

Cradock
SENEKAL
Kroonstad
Virginia
LADYBRAND
Bloemfontein
THABA NCHU
BLOEMFONTEIN
Harrismith
Parys
Welkom
Westdene
Welkom
FICKSBURG
BLOEMFONTEIN
Welkom
Bloemfontein
Kroonstad
Bethlehem
Welkom
Bloemfontein
ROCKLANDS
Bloemfontein
Colesberg
Harrismith
Bethlehem
SUIDRAND
Welkom
Brandwag
Welkom
Hospitaalpark
Harrismith
Theronville
Bloemfontein
Phuthaditjhaba
Botshabelo
Dan Pienaar
HEILBRON
BETHLEHEM
WITSIESHOEK
Batho
THABA NCHU
WAVERLEY
Bloemfontein
Burgersdorp

EASTERN CAPE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE

048 8811412
058 483045
056 2122521
057 2125853
051 9242939
051 4477264
051 8751149
051 5229333
058 6221358
056 8113140
057 3522336
051 4488149
057 3527855
051 9333508
051 4306115
057 3528166
051 4300836
056 2125641
058 3034591
057 9002461
051 4301250
051 4357111
051 4324242
051 7531607
058 6232630
058 3038043
056 2127856
057 3521698
051 4442995
057 3524995
051 4481921
058 6232630
057 3043183
051 4320711
058 7136942
051 5347228
051 4366795
058 8531156
058 3034212
058 6222143
051 5341183
051 8751101
012 7111164
051 4487544
051 6531747

25371.02E
273720.352E
27144.2E
265155.08E
272735.64E
261314.16E
265033.216E
261029.532E
29737.596E
272823.736E
264426.16E
261237.8E
264439.84E
275251.24E
261315.78E
264331.08E
261157.48E
27141.86E
281834.56E
264626.94E
261311.532E
261421.552E
261325.356E
25413.152E
29731.8E
28194.08E
271415.108E
264414.244E
26124.68E
264416.296E
261157.12E
29732.016E

32952.884S
281917.076S
273950.76S
28615.696S
291133.108S
2970.48S
29130.624S
29954.432S
281613.044S
265354.672S
275852.68S
29643.2S
275856.28S
285227.372S
2973.396S
275933.36S
2976.6S
273952.74S
28142.76S
27580.444S
2972.532S
29114.776S
29734.356S
304128.788S
281615.6S
281356.28S
274117.304S
27591.824S
29631.32S
275845.984S
29824S
281615.96S

261323.88E
285052.908E
264359.016E
261236.612E
275839.432E
281827.144E

29720.424S
28291.104S
291359.016S
2957.44S
271719.104S
281357.036S

26144.56E
264644.796E
261435.52E
261325.356E
261955.488E

29811.4S
291148.084S
29538.436S
29734.356S
305930.948S

Welkom
LADYBRAND
KROONSTAD
Welkom
Frankfort
Bothaville
PANORAMA
Fauna
Bloemfontein
FICKSBURG
Kroonstad
BLOEMFONTEIN
Bloemfontein
Bloemfontein
Kroonstad
Odendaalsrus
Kroonstad
Heidedal
Bloemfontein
Parys
Bloemfontein
Aliwal North
BLOEMFONTEIN
Parys
Bethlehem
Welkom
Bochabela
BLOEMFONTEIN
LADYBRAND
Phuthaditjhaba
FICKSBURG
Sterkspruit
Vrede
Phuthaditjhaba
Ficksburg
Ladybrand
FICHARDT PARK
Westdene
Westdene
Fauna
Thabong
FICKSBURG
THABA NCHU
PARYS
Langenhovenpark

FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE

057 3575386
0926 62231798/9
056 2129602
057 3525820
058 8131791
056 5151361
058 3037733
051 4302862
051 4301751
051 9333803
056 2133297
051 4473305
051 4446052
051 5222924
056 2123763
057 3981141
056 2121232
051 4320523
051 4446880
056 8115361
051 4484871
051 6332259
051 4300122
056 8114243
058 3033924
057 3531170
051 4320587
051 4368120
051 9242074
058 7140566
051 9332072
051 6110802
082 9257147
058 7130912
082 3570918
051 9241216
051 5225562
051 4483580
051 4473344
051 5228999
057 3551260
051 9333972
051 8732107
056 8114930
051 4333601

26448.88E
272659.172E
271356.424E
264422.812E
282947.76E
26372.064E

27599.6S
291124.36S
273814.1S
27590S
271639.72S
272334.44S

26132.676E
261319.02E
275253.544E
27148.88E
262116.056E
26122.16E
261138.76E
27146.72E
264055.668E
255829.64E
261522.428E
261252.56E
272734.74E
261238.844E
264231.824E
261310.74E
272723.868E
281834.416E
264421.12E
261429.364E
261342.024E
272657.408E
285052.908E
275316.08E
272212E
29843.008E
284926.76E
275229.172E
272730.852E
261046.704E
261243.2E
261225.992E
261129.04E

2970.444S
29712.612S
285224.348S
273955.8S
29455.884S
29652.92S
2983.84S
273947.16S
275229.064S
303016.56S
29838.22S
29646.08S
26542.304S
29647.484S
304134.98S
2973.612S
26542.736S
281352.572S
275856.28S
29840.596S
29523.496S
291110.212S
28291.104S
285237.416S
303126.4S
272648.624S
283045.36S
285232.88S
291147.508S
29815.576S
29650.04S
29636.072S
29951.84S

275241.196E
26492.676E
272725.524E

285225.284S
291049.368S
265411.808S

KROONSTAD
Westdene
Kroonstad
Bloemfontein
ROCKLANDS
Bloemfontein
Bethlehem
Ladybrand
Welkom
Dan Pienaar
Sterkspruit
Bethlehem
HOSPITAALPARK
BOHLOKONG
Langenhovenpark
Welkom
VREDE
LADYBRAND
ROODEKRANS
BLOEMFONTEIN
Welkom
PRETORIA
Bloemfontein
PARYS
Welkom
Brandwag
Benoni South
Bosmont
KWAGGAFONTEIN
Fontainebleau
Douglasdale
Kaalfontein Ext 5
VRYHEID
Geduld
ALBERTON
Lenasia Ext 3
Lyttelton
SOUTHDALE
Pretoria
FARRAR PARK
Johannesburg
ILLOVO
HAMMANSKRAAL
RUSTENBURG
VEREENIGING

FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
FREE STATE
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

056 2126216
051 4303982
056 2132464
051 4368120
073 4936933
051 4306915
083 3933689
051 9242072
057 3522900
051 4361355
051 6110384
058 3031160
051 5229333
051 9333972
051 4460015
057 3526249
058 9133098

271359.016E
261221.6E
27142.94E
261436.24E
261421.552E
261314.16E
281912.864E
272735.28E
264337.56E
261229.88E
272212E
281828.44E
261147.4E
281918.372E

273952.956S
29629.88S
273953.208S
29529.04S
29114.776S
29658.68S
281352.176S
291141.28S
275838.64S
29539.84S
303126.4S
28147.8S
29817.808S
281238.556S

26459.72E
29945.828E
272730.852E

275911.4S
272537.02S
291147.508S

262116.056E
264822.104E

29455.884S
275745.324S

261157.336E
272734.272E
264437.68E
261139.84E
28216.192E
275659.136E

29824.108S
26543.996S
275859.34S
2969.72S
26813.416S
26118.772S

275840.224E
28116.356E

26617.604S
26128.992S

282525.536E
28824.9E
275012.048E
281152.404E
28125.428E
281121.192E
281443.944E
2830.936E

261440.92S
261632.232S
261920.208S
255039.84S
261434.044S
254452.656S
261444.124S
261154.096S

271410.896E
275525.176E

25401.524S
264020.064S

010 4922849
057 3972283
051 4107200
051 4481921
056 8113140
057 3571380
051 4442588
011 9681092
011 4749932
013 9345439
011 7914933
011 4627350
011 0258037
034 9801675
011 8112169
011 9026661
011 8548219
012 6646680
011 9412880
012 3252043
011 9134511
011 3370747
011 2680355
012 7177734
014 5929495
016 4221328

Pretoria
Pimville
Fairmount
Midrand
Clayville
CARLETONVILLE
Paulshof
Edenvale
Tsakane
BRACKENHURST
VANDERBIJLPARK
FOUR WAYS
KARENPARK
Randpark Ridge
Alberton
Three Rivers
RANDFONTEIN
Kagiso Ext 6
MARAPYANE
Sandton
MONDEOR
Tshwane
PRETORIA
MBIBANE
Hatfield
SOWETO
ACTONVILLE
Sandown
FORDSBURG
VEREENIGING
DELMAS
SPRINGS
Mayfair
Lenasia Ext 1
STRUBENS VALLEY
KEMPTON PARK
ROODEPOORT
Glenhazel
SANDTON
VAN DYK PARK
Sinoville
LITTLE FALLS EXT 6
MEADOWLANDS
Alexandra
ROSSLYN

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3263553
011 9388352
011 4851090
011 8845580
011 0275497
018 7883331
011 8031003
011 4533979
011 7386880
011 9001791/1869
016 9332701
011 4670543
012 5490120
011 7944038
011 9072102
016 4540952
011 6935410
011 4109243
082 8873526
011 7831918
011 9422025
012 3264586
074 3416518
012 7177574
012 3622887
011 9877376
011 8947999
011 8835660
011 8349353
016 4214036
011 7385096
083 7334864
011 8391593
011 8521068
011 6755542
011 9759566
011 7680501/2
011 8877726
011 7834431
011 9144041
012 5675791
010 5907118
011 4144220
011 8851391
012 5413228

28116.54E
275415.804E
28546.14E

254442.612S
26166.96S
26852.728S

281336.228E
27242.844E
28249.236E
28922.104E
282246.812E
28623.112E

255721.996S
262136.648S
2620.456S
26844.556S
262117.28S
261914.556S

28632.508E
275551.312E
28640.284E
275812.684E
274211.916E

254023.88S
26510.176S
261512.132S
263940.428S
261045.012S

2833.024E
2800E
281131.884E
281134.98E

26534.332S
261627.156S
254447.076S
254421.372S

281414.964E
274848.816E
281751.792E
28353.748E
28116.32E
275013.2E

254456.256S
261626.796S
261245.72S
2662.88S
26126.948S
264130.48S

28289.624E
28045.252E
274942.312E
275347.58E
281343.32E

261323.808S
26127.2S
261910.128S
26643.596S
26625.704S

28610.8E
28319.872E

26822.2S
26615.12S

281314.556E

254050.448S

275237.632E
28534.116E
28521.444E

261235.496S
26657.672S
253731.548S

Benoni South
Benoni South
North Riding
Braamfontein
DAVEYTON
Oakdene
SAULSVILLE
Pretoria
ARCADIA
Tsakane
Vanderbijlpark
SUNNINGHILL
Sebokeng
WENDYWOOD
DAVEYTON
Elarduspark
Westonaria
Sandton City
SOSHANGUVE
Kensington
Rosslyn
Boksburg
Pretoria
Faerie Glen
Horison
Halfway House
KWAMHLANGA
BRIXTON
Edenglen
Pretoria
Bedford Gardens
Kempton Park
Randpark Ridge
Linden
SOSHANGUVE
Saulsville
SEBOKENG
BEDFORDVIEW
Soshanguve
FERNDALE
SUNWARD PARK EXT 2
Protea Glen
Pretoria North
Lonehill
Pimville Ext 6

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 4271416
011 4271695
011 7946488
011 3393995
011 4244945
011 4359571
011 0514442
012 3266373
016 5944390
011 7386880
016 9319719
011 8034938
016 5943767
011 8022219
011 4241964
012 3455434
011 7541210
011 8840232
012 9974692
011 6223494
012 5410424
011 3061450
012 3230215
012 9914911
011 7680511
011 8055020
013 9472704
011 8378526
011 6095167
012 3230420
011 6156008
011 9701474
011 7943494
011 7824936
012 7122105
082 6907885
016 5940107
011 4551077
012 7993170
031 2619420
011 7372522
011 9871927
012 5656646
011 7053124
011 0395146

281756.904E
281756.904E
275746.728E
28119.092E
282649.128E
2837.2E
28312.384E
281113.272E
281316.752E
282246.812E
27506E
2841.38E
27500.384E
2859.528E

26101.92S
26101.92S
2631.152S
261152.116S
26737.308S
261554S
254623.988S
254458.02S
254446.752S
262117.28S
264147.616S
26133.888S
263247.436S
26456.352S

281534.992E
273851.792E
28313.464E
2863.888E
28641.436E
28542.684E
281424.396E
281127.6E
281850.58E
275258.908E
28726.868E

255019.788S
26194.764S
26714.448S
253439.288S
261118.888S
253814.892S
261059.268S
25457.74S
254712.768S
26844.844S
26010.8S

275956.22E

261139.084S

281128.968E
28716.788E
281319.884E
275611.112E
275937.644E
2863.888E
2836.66E

254451.9S
261119.284S
26643.308S
26523.892S
26815.72S
253439.288S
254638.532S

28825.26E
2862.052E

261029.856S
253121.54S

274841.148E
28916.128E

261546.404S
254043.248S

Menlyn
SEBOKENG
JOHANNESBURG
MAFIKENG
Krugersdorp
Nigel
Pretoria
Waverley
BENONI
Sandton
Lambton
Springs
Silverton
SUNNINGHILL EXT 79
Mamelodi West
Mayfair
VEREENIGING
Wierdapark
BENONI
Morningside
Sunward Park
FOURWAY GARDENS
Weltevredenpark
Krugersdorp
Newlands
Wilgeheuwel
Benoni South
GARSFONTEIN
KATLEHONG
Bassonia
BENONI
Elarduspark
DIEPKLOOF
Johannesburg
Springs
Eldoraigne
PIETERMARITZBURG
Kempton Park
VEREENIGING
Kempton Park
PRETORIA
Bartletts
Krugersdorp
Randfontein
Bedworth Park

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 4605360
011 4824844
016 0828556790
016 5922715
011 9534444
011 8143213
012 3220176
012 3320167
011 8282351
011 7831405
011 8279769
011 8122436
012 8043514
011 7881256
012 8055127
011 8391522
011 8547234
012 6601151
011 8497417
011 7835151
011 8962215
011 4654020
011 4752830
011 9533230
012 3610693
011 4753116
011 4200137
012 9974880
011 8606428
011 4328367
011 9133677
012 3455678
011 5280500
011 8385718
011 8151227
012 6540723
033 3946110
011 3917425
016 031411454
011 9702073
012 3223619
011 8943652
011 6652148
011 4122119
016 9853724

28162.172E
275010.5E
28030.096E

254647.964S
263519.536S
261029.748S

274648.468E
282812.36E
281135.844E
281435.088E
281748.912E
2837.776E
281049.368E
282811.964E
28175.82E

26619.872S
26256.168S
25450.648S
254218.072S
261318.696S
26643.812S
261448.552S
261328.344S
254359.412S

28021.564E
275549.152E
28834.008E
281744.952E
28351.156E
281544.82E

261211.376S
264034.536S
255127.396S
26945.54S
26429.64S
261529.88S

275535.724E
274624.024E
281627.048E
27542.664E
28191.344E
281740.884E
2899.432E
28410.884E
281829.52E
281540.428E

26757.972S
26617.712S
254721.444S
26656.916S
261127.492S
25481.152S
262154.468S
261840.176S
261138.112S
254935.328S

28223.208E
282556.784E
28934.92E
302238.64E
281523.724E
275535.292E
28144.56E
281117.916E

261211.016S
261440.848S
255032.64S
29368.496S
26432.844S
264040.692S
26548.12S
254457.696S

274623.376E
274213.896E
275230.36E

2668.964S
26110S
264229.052S

Les Marais
SANDTON
BEYERSPARK
CENTURION
Waterkloof
CENTURION
KLOOFENDAL
Midrand
White City
Randpark Ridge
Johannesburg
Marshalltown
Moreletapark
NEWLANDS
MIDRAND
MIDRAND
PRETORIA
KEMPTON PARK
Lenasia
Bedfordview
Centurion
Lenasia Ext 1
MABOPANE
GARSFONTEIN
Erasmuskloof
ERASMIA
Eastgate
Florida Park
Ennerdale
Gallo Manor
Victory Park
Atteridgeville
Pretoria North
Roodepoort
Bramley Gardens
Boskruin
PRETORIA
Menlyn
Oakdene
MAMELODI WEST
Newtown
Verwoerdpark
BOKSBURG
Boksburg North
Pretoria

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3357350
011 4658984
011 9182893/4
012 6612545
012 3465289
012 6633325
011 4671844
011 3158415
011 9826761
011 7920377
011 7206929
011 8331747
012 9973477
012 3480662
011 3141036
011 3181155
053 9941686
031 5792000
011 8524577
011 6161733
012 6633325
011 8522120
011 3141036
013 7377385
012 3477642
012 3701794
011 6229488
011 4727430
011 8553557
011 8022057
011 7823119
012 3738281
012 5463105
011 7680702
011 4409001
011 7911698
012 3289817
012 3681346
011 4351194
012 8055448
011 8380066
011 9026687
011 9170770
011 8264333
012 3200223

281132.568E
28151.96E

254237.08S
26631.14S

281142.36E
281444.34E
281117.16E
275344.124E

255259.448S
254640.08S
255132.976S
26820.4S

275629.94E
28240.92E
28221.768E
281720.94E
281618.388E
28824.9E

26557.372S
261150.28S
261232.4S
254922.44S
25480S
255653.556S

281431.812E
275024.36E
2889.996E
28115.388E
274926.796E

26457.792S
261843.02S
261045.984S
255123.796S
26193.684S

28182.484E
281544.388E
28543.188E
28533.072E
27546.156E
27501.86E
28417.832E
28018.18E
28437.056E
281026.832E
275233.42E

254734.332S
254850.22S
254823.076S
2655.1S
26925.848S
262422.248S
26336.288S
26814.928S
25468.256S
254028.956S
26833.396S

275647.508E
281136.42E
281636.408E
28319.152E

2656.432S
25457.164S
254654.768S
26166.204S

28154.408E
28837.788E

26129S
261632.16S

281417.124E
281141.388E

261045.66S
25451.512S

Pretoria
Pretoria
BEKKERSDAL
AUCKLAND PARK
Alberton
Randfontein
Kempton Park
Lenasia Ext 8
Midrand
Kempton Park
Atteridgeville
SOSHANGUVE
Ridgeway
Arcadia
Southdale
Vereeniging
Waverley
VAALPARK
Randpark Ridge
Lyttelton
Sandton
Norkem Park
Lynnwood Ridge
Sunnyside
Edenvale
ROBERTSHAM
Boksburg
Northmead
Lenasia Ext 2
Selcourt
Johannesburg
Menlo Park
Brooklyn
BROMHOF
JOHANNESBURG
MORULA
MAMELODI WEST
Actonville
MONTANAPARK
FAERIE GLEN
DAVEYTON
Mulbarton
Gezina
Centurion
Morningside

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3253484
082 6745581
011 9801590
011 9620625
011 9078780
011 4122119
011 9727182
011 8545394
011 0251314
011 3940263
012 3734617
015 7025613
011 4332368
012 3432431
011 6805360
016 4221315
012 3322057
016 9712031
011 4761617
012 6645707
011 8839537
011 9726177
012 3489185
012 3418029
011 4538087
011 4334157
011 8266403
011 4252578
011 8546121
011 8185731
011 8347405
012 4600125
012 3462413
011 9881210
011 3335617
012 7021568
012 8051291
011 4212171
012 5486070
012 9911862
011 4241964
011 4323574
012 3300026
012 6636502
011 8044225

281135.844E
2874.656E
274212.996E

25450.648S
254445.744S
261655.776S

2871.704E
274213.896E
281427.492E
275120.736E

261533.84S
26110S
2653.336S
261934.248S

281342.888E
28410.776E
2862.052E
275952.368E
28124.032E
28124.024E
275547.964E
281430.156E
275033.792E
275737.98E
281213.824E
28252.26E
281252.272E
281727.276E
281231.68E
28945.144E
28034.308E
281429.724E
281944.292E
27503.264E
282642.216E
28224.972E
281523.292E
28145.784E

26618.936S
254626.904S
253121.54S
261524.84S
254454.384S
261426.304S
264034.428S
254216.272S
264622.476S
26626.1S
254939S
26617.496S
26329.916S
25463.504S
254517.568S
26920.232S
26155.616S
261134.728S
261015.528S
261916.824S
261815.768S
261219.332S
254552.92S
254611.928S

28138.604E

261138.22S

281810.476E

261235.388S

281850.58E
282546.92E
28311.34E
281242.66E
281139.048E
28321.456E

254712.768S
26822.38S
261753.052S
25432.424S
25519.936S
26540.668S

THE WILLOWS
Kempton Park
Springs
Pretoria
Atlasville
ELDORADOPARK
MAYFAIR
Alberante
Sandringham
Eldoradopark
Bedfordview
BENONI
Kwaxuma
Vanderbijlpark
Menlo Park
RANDFONTEIN
Pretoria
Sandton
Springs
Elarduspark
SYDENHAM
Randhart
Vereeniging
Tembisa
Northmead
Vereeniging
Randburg
GERMISTON
BOKSBURG
Farrarmere
Braamfontein
Three Rivers
Vanderbijlpark
Blairgowrie
Randfontein
Fairvale
Vanderbijlpark
Alberton
Highlands North
LINKSFIELD
Brackenhurst
Lyndhurst
Three Rivers
VEREENIGING
Allen's Nek

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 8070961
011 9759550
011 8111690
012 3242637
011 3952030
011 8543821
011 8375075
011 8690056
011 4853109
011 3424403
011 6157403
011 4221717
011 9303294
016 9310747
012 3461658
011 4121751
012 4401471
011 7842513
011 8154142
012 3452893
011 6483540
011 8646832
016 4224130
011 9260101
011 4253491
016 4555091
011 7895774
011 8732305
011 8941040
011 4253785
011 4035277
016 4549243
016 9811186
011 7815610
011 4121060
011 6406945
016 9335697
011 9078745
011 8851208
011 7882346
011 8673920
011 8827000
016 4231207
016 4551838
011 4758448

281319.884E
28283.36E
281117.412E

26643.308S
261323.268S
254452.62S

28046.152E
28627.036E

26122.988S
261630.216S

28711.316E
281829.52E

26110.96S
261138.112S

275026.844E
281531.068E
274214.364E
281117.988E
28252.26E
28269.456E
281535.244E
28539.156E
2872.568E
275547.784E
281248.564E
28196.42E
27561.104E
275947.004E
281019.524E
281458.488E
281819.548E
2829.348E
27584.044E
275010.356E
28042.768E
274211.196E
28640.032E
275010.356E
28640.284E
2856.72E
2862.448E
28552.08E
28621.672E
275812.72E
275551.06E
275437.26E

264212.204S
254632.988S
261052.788S
25453.744S
26617.496S
261443.08S
254940.548S
26911.7S
261746.644S
264056.676S
26134.896S
26951.408S
264032.412S
26557.552S
261256.124S
261046.344S
26946.296S
261136.78S
263930.564S
264156.76S
26654.54S
261032.088S
26820.58S
264156.76S
261512.132S
26823.784S
26952.632S
261934.104S
26736.66S
263942.984S
264039.756S
26751.42S

PRETORIA
Lyndhurst
Lenasia Ext 2
Sinoville
Highlands North
Lynnwood Manor
Northcliff
Randpark Ridge
Brackenhurst
Glenvista
Alberton
Springs
Monument
Sasolburg
Randburg
GERMISTON
Brakpan
LAUDIUM
MIDRAND
Laudium
Muckleneuk
Aston Manor
Florida
New Redruth
Springs
Brooklyn
Pretoria West
CRAIGHALL
NIGEL
Cresta
Pretoria Gardens
Parktown North
Springs
Blackheath
Kensington
East Lynne
FAERIE GLEN
BROADACRES
FORDSBURG
BROOKLYN
Lyttelton
GERMISTON
Johannesburg
Randfontein

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3238574
011 6406303
011 8546060
012 5432275
011 8851747
012 3481177
011 8881058
011 7922046
011 8676035
011 6823327
011 9071046
011 8155345
011 9541000
016 9731046
011 8864665
011 8255691
011 7409930
012 3740553
011 3141036
012 3740553
012 3432089
011 9725316
011 4723470
011 9079019
011 8154213
021 7857626
012 4608655
012 3272297
011 3254434
011 8146204
011 4766061
012 3792141
011 4477783
011 8155701
011 4768878
011 6241063
012 8004716
012 7110155
011 4678514
011 8360787
012 3464377
012 6640089
011 8255018/9
011 3318210
011 4123905

281116.944E
28611.664E
274944.868E
28137.5E
28511.868E
281646.74E
275812E
275618.024E
28635.136E
28316.524E
28720.712E
282944.592E
274746.824E
28619.44E
275953.7E
28947.268E
282131.788E
28611.448E
28823.316E
28611.448E
281224.444E
281431.596E
27550.48E
28715.672E
282628.32E
28122.836E
281455.104E
2880.312E
28139.144E
28285.088E
275746.44E
28918.504E
28144.328E
28304.896E
275926.232E
28621.996E
281628.776E
28197.176E
275910.104E
28118.444E
281416.944E
281214.652E
28946.044E
28248.408E
274212.816E

254421.048S
26743.356S
261915.6S
254049.332S
26829.436S
254552.704S
26845.996S
26610.584S
261830.168S
261711.724S
261614.34S
261242.624S
26559.424S
265345.6S
2661.26S
261252.884S
261435.376S
254724.756S
255654.924S
254724.756S
254542.912S
26455.956S
261026.04S
261620.46S
261535.28S
261356.712S
254612S
25450.612S
26711.1S
26251.416S
26723.556S
254315.204S
26841.316S
261244.748S
26716.644S
261135.988S
254219.512S
254732.28S
255951.108S
261221.384S
254553.928S
254947.496S
261244.208S
261216.38S
261050.916S

NORTHCLIFF EXT 19
Mamelodi East
Meyerton
Mondeor
Moreletapark
Pretoria
Lyttelton Manor
Pretoria
PROTEA SOUTH
PIMVILLE
Ruimsig
Vanderbijlpark
Centurion
Muldersdrif
Four Ways
Sunnyside
Kempton Park
Kempton Park
Ridgeway
Mondeor
ANNLIN
Halfway House
Pretoria
Bonaero Park
Benoni South
NORTHGATE
Doringkloof
KARENPARK
Monavoni
Centurion
Boksburg
Eldoradopark
Rosebank
Northcliff
Bartletts
RANDBURG
KAALFONTEIN EXT 6
Four Ways
BELA-BELA
PRETORIA
PRETORIA
Vanderbijlpark
MENLO PARK
KRUGERSDORP
Northcliff

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 4312037
012 8015275
016 3624564
011 9422715
012 9987592
012 3263553
011 3149040
012 3226538
011 9805100
011 9381212
011 6621757
016 9311669
012 6637916
010 0036699
012 6534587
012 3410981
011 3945011
011 9758544
011 4332368
011 6221778
011 3153800
012 3461007
011 3952749
011 8263322
011 7953155
012 6676044
012 5494303
012 6681081
012 6681081
011 3422482
011 8802516
011 7822613

2810E
28018.756E
281747.04E
28116.54E
281224.3E
281117.916E

263331.32S
261524.588S
254835.424S
254442.612S
254947.532S
254457.696S

275150.256E
27508.016E
281111.148E

2656.72S
264157.012S
255117.496S

281215.192E
281319.884E
281523.724E
275952.368E
28018.756E

25457.056S
26643.308S
26432.844S
261524.84S
261524.588S

28744.472E
281429.04E
281542.912E
281932.52E
275648.732E
281254.324E
2870E
28630.528E
28622.356E
281519.8E

255953.016S
254630.72S
26732.988S
26953.28S
26337.692S
255123.328S
254029.676S
255211.568S
25531.104S
261046.02S

28227.6E
275858.368E
281352.968E

26847.256S
26857.48S
26957.096S

281520.124E
281135.844E
275010.788E
281517.388E
274618.768E
275710.692E

254954.12S
25450.648S
26421.62S
254616.608S
26610.152S
26840.488S

011 4766416
011 3120073
011 4653756
012 3477642
012 3221020
016 9334412
012 3461038
011 9531856
011 4767054

Houghton Est
Highlands North
Bedfordview
Krugersdorp
PRETORIA
Vereeniging
Krugersdorp
BRAKPAN
HOUGHTON
VEREENIGING
PRETORIA
Sasolburg
WENDYWOOD
Norwood
Centurion
FORDSBURG
Edenvale
Florida North
PRETORIA NORTH
VANDERBIJLPARK
Edenvale
Four Ways
LEWISHAM
Rietfontein
PRETORIA WEST
Benoni South
Centurion
Daveyton
Germiston
Bryanston
Wonderboom
Halfway Gardens
JOHANNESBURG
Noordheuwel
Strubens Valley
Lenasia Ext 2
DUNSWART
Actonville
ELDORADOPARK
Bryanston
Mafatsana
Sunward Park
Ormonde
Soshanguve
Arcadia

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 4425704
011 8852543
011 4555856
011 6605931
012 3227610
016 4213564
011 6602131
011 7409510
011 7285446
016 4220707
012 3226538/9
016 9760570
011 8112169
011 7287118
012 6631161
011 8360613
011 4530001
011 4723513
012 5656744
016 9339742
011 4525704
011 4653871
011 6647412
012 3292436

11527.828W
28519.284E
28811.004E
274635.832E
281143.044E
275527.768E
274635.076E
282156.376E

51457.272N
26821.696S
261044.364S
26615.156S
254451.972S
264022.44S
26614.94S
261419.716S

275527.696E
281117.916E
274933.6E
28448.036E
28434.824E
281139.048E
28122.584E
28919.26E
275540.44E
281033.564E
275015.936E
28912.204E

264020.496S
254457.696S
26497.824S
2651.104S
26925.848S
25519.936S
261212.456S
26845.528S
26100.12S
254035.148S
26427.56S
26828.464S

274840.536E
281254.252E

26713.944S
254322.188S

011 4200656
012 6431091
011 4244301
011 8255018
011 7065995
012 5434017
011 3158415
011 3330981
011 9546344
011 6755542
011 8548551
084 6729235
084 6729235

281920.568E
281139.048E
282530E
281020.28E
2822.004E
281130.192E
28637.224E
28234.584E
274812.816E
275351.684E
274946.416E
28174.236E
281814.364E
275351.432E
28126.328E

261126.52S
25519.936S
26818.996S
261316.212S
26254.996S
254051.24S
255917.628S
261212.24S
26546.104S
26630.564S
261915.888S
261224.732S
26138.76S
26183.456S
26345.072S

281529.088E
28017.28E
28736.552E
28123.96E

26159.576S
261429.868S
25295.064S
254454.24S

011 7067161
011 9130458
011 4963873
012 3428751

ARCADIA
Birnam
Germiston
BOIPATONG
Reservoir Ridge
Horison Ext 1
Randburg
Auckland Park
Three Rivers
Kyalami
Roodepoort
Midrand
Karenpark
Beyerspark
Diepkloof
Naturena
SOUTHGATE
Randburg
Johannesburg
Hillcrest
Olivedale
Wierdapark
Krugersdorp
New Redruth
MIDRAND
Norwood
Centurion
Mofolo North
VEREENIGING
Mamelodi West
Tembisa
Sunward Park
Midrand
Randburg
Protea Glen
Roodekrans
Lynnwood Ridge
WELTEVREDENPARK
Harmelia
Dalpark
PRETORIA
Nieuw Muckleneuk
Montana
Vosloorus
SELCOURT

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3432070
011 4400883
011 8732305
016 9880371
076 1697324
011 7680501
011 3264013
011 4824375
016 4233255
011 4663031
011 9581027
015 2971280
012 5490086
011 9182893
011 9389013
011 9413796
011 9412880
011 8867525
011 3332041
012 3623144

281252.56E
2840.12E
28953.856E
27517.092E

254451.288S
26748.864S
261236.864S
264026.868S

28015.66E
2807.92E
275810.524E

26532.892S
261058.08S
263933.3S

275210.632E

26529.904S

28629.088E

25400.984S

012 6548687
011 6621096
011 8699705

275725.632E
275730.6E
275852.608E
2812.82E
28237.104E
28149.132E
275812.504E
28837.824E
274955.308E
28648.528E

26157.524S
261632.556S
26160S
26635.892S
26131.236S
254517.532S
26221.372S
255047.904S
26358.212S
26165.016S

011 7284296
012 6440270
011 9889699

28511.904E
281213.032E
275231.044E

26838.796S
255118.72S
261349.332S

281248.06E
281520.124E

2611.884S
261533.192S

275831.404E
27493.54E
275044.88E
30526.384E
275545.444E
281115.468E
281918.984E
281139.048E
281348.9E
281415.864E
281227E

26751.636S
261637.848S
26626.532S
295014.064S
26730S
26825.764S
26149.384S
254045.696S
254624.06S
254021.072S
262129.988S

012 8051112
011 9254756
011 9130399
011 3180307
011 4768800
011 2972010
010 5949500
012 3615627
011 4754501
087 7422369
011 9157741
012 3416344
012 3460187
012 5489365
011 9010040
011 3630967

Bromhof
Centurion
Mayfair
Four Ways
Ferndale
Faerie Glen
Vosloorus
Braamfontein
Rosettenville
Brixton
Modderfontein
Bedfordview
Melville
Benoni South
Three Rivers
Eldoradopark
Sunninghill
Brackenhurst
Midrand
Germiston
Germiston
Silver Lakes
Norwood
Eastgate
WYNBERG
Monumentpark
Georgetown
Sandton
PRETORIA NORTH
Montana
MORELETAPARK
Kempton Park
Mondeor
Johannesburg
Krugersdorp
Arcadia
Vosloorus
Johannesburg
Northcliff
Midrand
Sunnyside
Pretoria West
Jabulani
Randburg
Vanderbijlpark

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 7933568
012 6624030
011 8300644
011 6581840
011 7816736
012 9914675
011 4246837
011 4037722
011 4350324
011 8372640
011 4523971
011 6152280
011 4825871
011 8946608
016 4235805
011 3425779
011 8034938
011 9001791
011 0797199
011 8250112
011 8255691
012 8092571
011 7281351
011 6222653
012 4608818
011 8737664
011 6095167
012 3263553
012 5489365
012 9974933
011 3940054
011 6808218
011 4923442
012 3230588
011 9066135
011 0255914
011 4313142
011 3120149
012 4409272
012 2375131
011 9301126
011 3261890
016 9313563

275743.02E
281435.196E
28110.668E

26515.288S
255027.96S
261219.008S

275922.524E

26450.412S

281154.708E
28119.092E
28315.912E

26217.596S
261152.116S
26150.036S

28936E
28720.316E
2806.552E
281657.072E
275856.892E

26634.848S
261115.036S
26111.392S
261045.552S
263937.44S

2841.38E
2865.4E

26133.996S
26205.28S

281641.376E
28947.268E
282219.596E
28420.892E
28533.072E
2854.092E

261049.08S
261252.884S
254614.844S
26933.12S
2655.1S
26636.504S

281011.064E
2830E
2881.572E
281415.864E
28177.62E
281340.152E
28039.024E
28225.296E
274623.016E
281315.6E
281329.676E
28233.144E
275755.692E

261247.7S
26621.096S
255137.116S
254021.072S
254746.248S
26617.172S
261638.1S
261228.404S
26558.092S
254445.6S
262021.588S
261218.648S
2683.552S

281213.932E
28857.336E
275121.924E
2808.64E
274948.936E

25453.276S
254455.752S
261455.14S
2668.856S
264222.896S

MONDEOR
Alberton
Northcliff
Mondeor
Equestria
Western Ext
Garsfontein
MARIMBA GARDENS
Strubens Valley
Roodepoort
Four Ways
Alberton
Wonderboom
Monavoni
Raslouw
Midrand
Parktown
Halfway House
LAKEFIELD
Johannesburg
Maokeng
Sebokeng Ext 14
Fontainebleau
TSHIAWELO
Wilgeheuwel
Cinderella
Meadowlands
Katlehong
Protea South
Roodepoort
PRETORIA
PRETORIA
Roodepoort
JOHANNESBURG
BOIPATONG
BLACKHEATH
CARLSWALD
Lenasia Ext 9
Sandton
VORNA VALLEY
KEW
Pretoria
Pretoria
Randburg
ALBERTON

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 9411180
011 0709834
011 4763864
010 1003133
012 1003020
011 4216852
012 9933349
011 6936915
010 1003234
011 9535777
011 4679165
011 9072034
012 5434017
012 6681123
012 6568812
011 3181155
011 4843602
011 3153778
011 9181313
011 0243955
011 9202503
016 5921840
011 7911317

275959.244E
28655.62E
275736.072E
28018.756E
281924.852E
274816.956E
281832.976E

261625.968S
261520.268S
26104.908S
261524.588S
254527.972S
26512.3S
25482.196S

275454.936E
275142.552E

2672.964S
26812.768S

28626.46E
281130.192E
28625.74E
28930.132E

261627.948S
254051.24S
255227.912S
255148.204S

28246.212E
28727.336E

26113.516S
2606.3S

28245.06E
28133.648E
77134.968W
275835.76E

261211.052S
255953.016S
385331.704N
26613.32S

011 4753116
011 8963379

27542.664E
281531.284E
275340.848E
2899.432E
275023.748E
27529.804E
281226.424E

26656.916S
261426.916S
261343.428S
262154.468S
261715.216S
26855.032S
25436.996S

27527.5E

26935.784S

27517.092E
275924.684E

264026.868S
26529.148S

275242.888E
2837.776E

261953.508S
26643.812S

28552.512E
281131.092E
281152.152E
275921.588E
28619.296E

26725.284S
254452.764S
254455.392S
26546.68S
261722.416S

011 9032673
011 9807632
011 7661052
012 5433252
011 7603260
011 3316742
016 9880371
011 6784438
011 0213673
011 8528616
087 9403830
011 6793055
011 7862543
012 3236600
012 3223619
011 3261890
011 9072034

Dainfern
ATTERIDGEVILLE
Equestria
Pretoria
Marabastad
Diepkloof Zone 6
Daveyton
Protea Glen Ext 11
Kempton Park
Arcadia
Ennerdale Ext 9
Roodepoort
HONEYDEW
Sinoville
VOSLOORUS
Centurion
KYALAMI
Elspark
Queenswood
Meadowlands Ext 3
HEIDELBERG
CENTURION
Boksburg
Cosmo City Ext 3
TSAKANE
BRIXTON
Rosettenville
Craighall Park
AUCKLAND PARK
Randburg
Protea Glen Ext 11
LAMBTON
PRETORIA
Edenvale
Irene
Pimville
Mabopane
Rosslyn
Randfontein
FARRARMERE
WOODLANDS
Hartbeeshoek
Four Ways
Glenhazel
Montanapark

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 4654028
012 3736549
012 8076977
012 3204325
012 3230757
011 9381528
071 8831569
011 2972187
010 2420332
012 3438021
010 2300943
011 6755765
012 5433982
011 9063268
012 3703199
011 8931376
012 3333800
011 9363345
011 4423442
012 6611740
011 8924662
011 7321546
011 8372702
011 4344349
011 3263901
011 4824844
011 3264013
011 2972258
011 8274212
051 4107200
011 5065828
012 6855600
011 9384136
012 7028826
012 5410963
011 6937377
011 4253785
012 9977857
012 2591101
011 7456782
011 4404368
012 5480130

28058.824E
28417.004E
281924.852E
281117.988E
281041.592E
275626.268E
282517.256E
274919.2E
281248.06E
28124.032E

26115.6S
254623.988S
254527.972S
25453.744S
254421.912S
261535.208S
26815.468S
261637.272S
2611.884S
254454.384S

27521.164E
275532.268E
281258.5E
281136.708E
281137.968E

26938.34S
26444.94S
254046.308S
262130.888S
25503.48S

281327.84E
281439.372E
275045.384E

26166.204S
254332.736S
261354.948S

281151.684E
281545E

255513.908S
261245S

282159.148E

262220.676S

2830E
28120.928E
28058.212E
2801.116E
274956.244E
281044.94E
281117.988E
28854.564E
281235.892E
275440.644E
28448E
28542.684E
274214.148E
281819.548E
28189.36E

261517.244S
26654.18S
26117.404S
26612.744S
261719.896S
261440.128S
25453.744S
26747.712S
255239.756S
261534.704S
25300S
253814.892S
261049.44S
26946.296S
254842.84S

28555.068E

2689.024S

ALBERTON
Cresta
Sunnyside
BOKSBURG
Birnam
SASOLBURG
Florida
MAMELODI EAST
Randhart
Rynfield
Nigel
Four Ways
SEBOKENG ZONE 14
Lenasia Ext 1
CENTURION
Brackenhurst
EAST BANK
Centurion
Midstream Estate
Melrose Est
Highlands North
LAMBTON
PORT ELIZABETH
Woodmead
Garsfontein East
Roosevelt Park
PRETORIA
NIGEL
Pretoria West
Primrose
Sasolburg
Protea North
Kagiso Ext 2
Randburg
Bryanston
Honeydew
WAPADRAND EXT 5
Edenvale
Bryanston
Northcliff
Krugersdorp
Montana
HILLCREST
Pollak Park
Bryanston

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 9070956
011 4765332
012 3414261
011 8263322
011 8877174
016 9764878
011 6741112
012 8051291
011 9070306
011 4250077
011 8144368
011 4652774
016 5925185
011 8545940
012 6431091
011 8677127
012 6532288
087 8053657
011 8802171
011 4400675
011 8279720
041 3686301
011 6569725
012 9930838
011 7826580
012 4401843
011 8147000
012 3275131
011 8280500
016 9732626
011 9804861
011 4113797
011 7819026
011 7068675
011 8015630
012 8075470
011 4521236
011 7006615
011 2149040
011 6606734
012 5487206
012 3623144
011 4636566

28719.56E
275831.404E
28123.024E
281541.148E
2843.72E
274939.972E
275521.828E

261615.78S
26751.636S
25450.432S
261312.432S
26745.048S
264840.32S
261038.316S

28633.624E
28200.06E
28289.516E

261725.152S
26932.94S
26254.764S

274941.34E
281051.096E
28624.48E
28642.516E
28955.188E
281149.02E
28354.36E
2856.72E
281024.096E

261854.576S
255113.176S
261833.192S
26618.684S
255222.368S
25555.376S
26752.068S
26823.784S
261450.928S

28528.536E
28182.484E
275828.668E
281117.916E
282818.48E
28922.14E
28919.764E
274933.6E
274957.396E
733448W
2805.328E
2822.004E
275538.64E

2630S
254734.332S
2684.848S
254457.696S
262524.6S
254458.776S
26119.456S
26497.824S
261617.292S
40420N
26626.28S
26254.996S
26456.064S

28910.008E
28213.308E
275834.968E
274629.208E
281513.284E

26827.996S
2635.58S
26822.2S
26554.132S
254015.024S

282530.684E
28016.632E

261558.392S
2639.936S

Boksburg
Rosebank
Menlyn
Sandton
MIDRAND
Karenpark
PRETORIA WEST
MONDEOR
Brooklyn
PRETORIA
Newclare
Vanderbijlpark
Nigel
SOSHANGUVE
Birchleigh
Lonehill
Vanderbijlpark
Farrarmere
Boksburg
Edenvale
Wadeville
Gezina
Krugersdorp
SILVERTON
SILVERTON
Selection Park
Bergbron Ext 1
Three Rivers
Krugersdorp
MORELETAPARK
Suideroord
Witpoortjie
Johannesburg
MONDEOR EXT 3
Mabopane
Pretoria
Midrand
Centurion
Wilgeheuwel
Krugersdorp
Pretoria
Halfway House
DUBE
Woodmead
Vosloorus

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 8941040
011 7881256
012 3485245
011 8838288
011 3166516
012 5492305
012 3868227
011 7263359
012 3338243
012 3241322
011 5341020
016 9313390
011 8145090
011 6786556
011 3912528
011 4657091
016 9313563
011 4250060
011 8942228
011 6093644
011 8245237
012 3357878
011 9535777
012 8047990
012 8100030
011 8152657
011 6738820
016 4548400
011 2730203
012 9972411/87
011 6801086
011 7623023
011 8386397
011 9411573
012 7011767
011 3150901
012 6441434
011 4753116
011 2730104
012 3203590
011 3153778
011 9038086
011 8440409
011 9010111

281618.696E
2827.44E
281643.5E
28313.464E

261045.804S
26852.512S
254658.332S
26714.448S

28637.08E
28740.692E

25408.472S
254517.172S

281422.344E
282220.964E
27582.532E
27508.016E
282746.944E
28526.16E
281339.936E

25464.152S
25468.868S
261110.572S
264157.012S
262325.116S
253018S
26255.644S

274956.892E
28187.848E
281618.696E
28936E
281128.5E
281226.424E
274456.652E
281754.276E
281810.332E
282639.912E

264319.02S
26951.768S
261045.804S
26634.848S
26163.036S
25436.996S
2679.768S
254359.196S
254431.488S
26174.884S

275810.812E
274614.088E
28184.68E
28145.804E
274931.008E
28221.444E

263944.892S
26515.972S
255022.344S
261620.892S
26947.448S
26126.984S

28249.56E
281117.988E

253049.68S
25453.744S

281140.704E
27542.664E
274614.088E
281151.288E
28727.336E

255047.544S
26656.916S
26515.972S
254452.764S
2606.3S

28429.1E
28125.184E

26241.028S
262033.72S

SOSHANGUVE
VOSLOORUS
Bedfordview
DIEPKLOOF
Pretoria
EVATON WEST
PRETORAI
Morningside Manor
Lenasia Ext 8
Malvern
Irene
Vanderbijlpark
Killarney
CROWN MINES
Johannesburg
MPUMALANGA
Modderfontein
SUNNYSIDE
Four Ways
MORNINGSIDE
Montana
GERMISTON
JOHANNESBURG
JOHANNESBURG
Edenvale
NEWCASTLE
Sandton
BEREA
Sandton
Wadeville
THE TRAMSHED
NEWTOWN
Blackheath
Gezina
Morningside
KEMPTON PARK
Rhodesfield
Strubens Valley
Constantia Kloof
LITTLE FALLS
Florida
Dalview
DAVEYTON
PRETORIA
MIDRAND

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 7900399
011 9064828
011 6221778
011 9387813
012 6533119
011 6786556
012 3230095
011 8042192
011 8546686
011 6151530
012 6650072
016 9508140
011 6466812

2862.016E
281227E
28727.552E
275715.084E
281117.988E
275041.64E

253131.26S
262129.988S
261121.48S
261440.488S
25453.744S
263150.484S

28427.444E
275152.812E
28711.892E
281221.24E
275043.908E
28311.016E

2644.836S
261936.588S
26123.096S
25539.168S
264216.776S
26956.988S

011 3316742
011 6786556
011 4521272

2836.372E

261215.084S

28855.356E
281236.972E

2681.14S
254510.944S

28354.036E
281257.42E
28945.504E
28232.46E

26429.856S
254053.616S
261251.372S
261143.008S

28855.356E

2681.14S

28231.128E
28318.72E
28313.464E
28644.28E

26547.436S
261112.228S
26714.448S
261614.88S

27584.62E
281240.032E
28357.42E
281334.86E
281357.864E
275253.796E
275529.64E
275328.356E
27558.724E
28216.156E
282530E
281048.72E
281024.168E

26741.124S
254310.596S
26519.716S
26532.352S
26642.516S
26622.392S
2695.724S
26715.348S
261027.192S
26155.364S
26818.996S
254454.456S
26115.42S

011 4652004
011 7835151
012 5483648
011 8731249
012 3237559
011 3330740
011 4527452
034 3121517
011 8830023
031 2015926
011 8830908
011 8245237
012 3221020
011 4923442
011 6784438
012 3351332
011 7839999
011 3945026
011 9707148
011 6792300
011 6791077
011 6755000
011 4721513
011 7440753
011 3916248
012 3220176
011 3101837

CENTURION
Hillcrest
SILVERTON
Alberton
RANDFONTEIN
Greenside
ELSPARK
JOHANNESBURG
JOHANNESBURG
Eldoraigne
SPRINGS
AZAADVILLE
RIVONIA
KATLEHONG
WONDERBOOM SOUTH
Eldoraigne
LYNNWOOD RIDGE
Meyersdal
JOHANNESBURG
WESTDENE
Pretoria
Edenglen
Carlton Centre
DUNSWART
Roodepoort
Alberton
Lenasia
Four Ways
RANDBURG
BENONI
SEBOKENG
Brackenhurst
DALPARK
Karenpark
Dalpark
Randpark Ridge
Meyerton
Benoni South
LENASIA
PRETORIA
Vanderbijlpark
Vanderbijlpark
Val-De-Grace
Vereeniging
MONUMENTPARK

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 6676044/49
012 3623144
012 3780754
011 9074385
011 4122327
011 4862927
011 8931376
012 3237559
011 8389988
012 6672020
011 8155701/2
011 7533941/2
011 2342997
011 9054456
012 7516357
012 6547752
012 3615627
011 8674126
011 3339377
011 6801010
012 3233621
011 6095273
011 3318368
011 9144041
011 7680197
011 9076515
011 8540202
011 4679776
011 4765332
011 8453644
016 9852129
011 9002044
011 9157741
012 5491307
011 9156390
011 7947583
016 3621100
011 4200853
011 9800275
012 5490086/7
016 9322147
016 9822025
012 8044730
016 4229573
012 4601602

281254.324E
28149.132E

255123.328S
254517.532S

28751.348E
274146.644E
28050.4E

26172.04S
26954.9S
26925.2S

28217.556E

261222.464S

28839.12E
282632.388E
27458.424E

255034.08S
261517.676S
26103.504S

28932.04E
281747.436E
28558.308E
28236.06E

25509.96S
254548.636S
261654.948S
26126.768S

28110E

254451S

28172.94E
27527.104E
28716.428E
274925.608E

261224.876S
26825.44S
26169.156S
261910.2S

275844.688E
281914.844E
275018.852E
28619.764E
281854.972E
28649.428E
281918.984E
275725.2E
28055.548E
281756.904E

26736.84S
261124.216S
263420.136S
261939.108S
261457.372S
253944.244S
26149.384S
2663.6S
263351.084S
26101.92S

281117.988E
275014.244E
274944.652E
281743.404E
27560.708E
28145.604E

25453.744S
264330.54S
264316.428S
254439.804S
26405.448S
25487.74S

Pretoria
STRUBENS VALLEY
LENASIA
Boksburg
ARCADIA
Edenvale
WESTONARIA
VOSLOORUS
Kelvin
Greenhills
Diepkloof
WATERKLOOF GLEN
Olivedale
Groenkloof
GREENSTONE HILL
Roshnee
Braamfontein
SOSHANGUVE
MAYFAIR WEST
Mabopane
Menlyn
Valhalla
Thaba Tshwane
Parkrand
Cresta
Ennerdale
Craighall
NORTHMEAD
FAIRMOUNT
BRAKPAN
Mabopane
Glenmarais
Orange Farm
Pretoria
Soshanguve
Benoni South
Vanderbijlpark
Wilgeheuwel
Mulbarton
Faerie Glen
SUNWARD PARK
Brackenhurst
Boksburg
Krugersdorp
MORNINGSIDE

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3210052
011 7684400
011 6786556
011 8235316
012 3428748
011 4537580
011 7541230
015 2683143
011 8098206
011 4113054
011 5280500
012 4601602
011 4620801
012 3468168
011 4520812
016 9769588
011 4082899
012 7982271
011 8372982
012 7020741
012 3616150
012 6544084
012 6514312
011 9133909
011 4765772
010 2300916
011 4429510
013 2317857
011 6407800
011 7402518
012 7015876
011 3914894
071 6845756
012 3205884
012 7973572
011 4201066
016 9332701
011 6755999
011 4322520
012 9916188
011 9130158
011 8676158
011 8265540
011 9545613
087 9403830

281117.916E
275434.344E

254457.696S
2671.884S

281429.724E
28136.708E
28922.104E
273815.432E
281136.708E
28557.228E
274237.692E
275659.28E
281611.46E
275811.208E
281244.1E

261134.728S
254444.592S
26844.556S
262036.24S
262130.888S
26446.884S
26101.56S
26140S
254817.892S
26322.536S
254616.464S

275618.78E
2820.888E
28537.752E
2805.112E
28443.104E
281636.408E
28926.676E
28850.964E
281640.8E
275816.968E
275029.364E
28147.46E
281822.68E
2860.144E
282152.164E
28448E
281523.724E
275125.2E
281117.916E

263347.952S
261129.4S
253044.856S
261154.204S
253024.012S
254654.768S
254850.652S
254724.792S
261450.244S
26739.072S
26251.416S
26720.424S
26944.676S
26849.2S
261420.868S
25300S
26432.844S
262754S
254457.696S

281919.74E
275010.932E
27542.664E
28311.952E
281918.804E
281520.124E
28541.64E
281618.696E
274841.04E
28345E

261126.7S
264149.848S
26656.916S
26182.916S
254753.844S
261533.192S
261821.96S
261045.804S
26523.028S
26441.52S

Randburg
LYTTELTON AH
Rivonia
MIDRAND
JOHANNESBURG
GREENSIDE
EERSTERUST
Pretoria
BEREA
Pretoria
Bedfordview
Bedford Gardens
BOKSBURG
Woodmead
Parktown
Vereeniging
JOHANNESBURG
DIEPKLOOF
Randfontein
Kempton Park
Johannesburg
The Willows Ext 9
North Riding
RANDBURG
Kensington
Pretoria
Vaalpark
Moreletapark
Lenasia Ext 9
Eldoradopark Ext 3
BENONI
Fordsburg
Waterkloof
CENTURION
The Reeds
Lenasia South
Monumentpark
Krugersdorp
Fordsburg
VANDERBIJLPARK
GERMISTON
Alberton
PRETORIA
BIRCH ACRES EXT 1
Pretoria

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 7899130
012 6440270
011 2340060
011 9063623
011 7263359
011 6094934
012 8067401
012 3359070
011 4824844
012 3220176
011 4551077
011 6154068
011 8263322
011 6560038
011 4827417
016 4220399
011 3339263
011 9303003
011 6932930
011 9758531
011 8383276
012 8079340
011 7949690
011 3260594
011 6153779
012 3207514
016 9711232
012 9971400
011 8523937
011 3426113
011 8453792
011 8382000
012 9983349
012 7516580
011 0256746
011 8558411
012 3463480
011 2730107
011 8368451
016 9826595
011 8737764
011 9070956
012 3236411
012 3446583
012 3253484

2809.9E
281137.68E
28336.144E
28850.568E
28138.604E

26527.564S
255038.976S
26316.2S
26051.408S
261138.22S

281349.152E
28315.372E
281135.844E
28815.792E
28716.788E

25436.816S
261115S
25450.648S
261040.512S
261119.284S

28448.288E
28242.576E
27561.104E
28221.444E

26250.676S
26116.756S
264032.412S
26126.984S

274210.08E
281246.152E
28235.232E

261058.332S
26557.516S
261225.524S

275612.156E

26420.532S

28645.792E
281117.916E
275046.788E
28170E
275159.364E
275452.56E
28230.456E
28133.492E
281619.164E
281112.624E
28833.828E
27511.476E
28146.468E
274614.088E
28024.372E
275121.888E
28937.944E
28719.56E

26116.468S
254457.696S
264535.568S
25495.736S
261938.784S
261751.612S
261343.968S
261216.092S
25475.712S
255116.092S
255324.792S
26239.312S
254753.448S
26515.972S
261211.88S
264326.58S
261247.376S
261615.78S

281144.16E
281135.844E

26214.136S
25450.648S

Germiston
Lynnwood Glen
Pretoria North
NOORDHEUWEL
Industria West
HOMESTEAD
Johannesburg
Pretoria
Southdale
BENONI
BRAKPAN
Tembisa
Mondeor
Strubens Valley
Bryanston
JOHANNESBURG
Randfontein
RANDBURG
Braamfontein
MELROSE ARCH
SPRINGS
Montana
Boksburg
Sophiatown
Oakdene
Hatfield
Bramley
Pretoria
FLORIDA
Johannesburg
Emmarentia
Montanapark
LENASIA EXT 3
AZAADVILLE
LENASIA
Benoni North
Horizon View Ext 1
Queenswood
DOBSONVILLE
PRIMROSE
ROOIHUISKRAAL
Kliptown
Tshiawelo
Alexandra
Randburg

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

011 4062379/6
012 3482436
012 5463148
011 9546344/5
011 4732535
011 9783118
011 3368752
012 3219788
011 6804307
011 9145134
011 0837447330
011 9251203
011 6800287
011 4758906
011 4636717
011 8384885
011 4121751
011 4768800
011 4037040
011 6841015
011 9172838
012 5486547
011 9172838
011 6732687
011 4354061
012 3625779
011 7860972
012 3222091
011 6738820
011 3338160
011 6465786
012 5481310
011 8544142/08
018 7886999
011 8545410
011 4271605
011 7637764
012 3336666
011 9801811
011 8285046
012 6568952
011 3423500
011 9805508
011 8823189
011 7912378

28109.156E
281729.328E
281019.416E
274812.816E
275814.448E
28117.764E
28251.288E
281127.6E
28116.68E
281829.52E
28185.292E
281242.228E
28044.928E
275358.02E
28115.312E

261415.108S
254617.364S
254031.404S
26546.104S
261155.104S
261025.896S
261212.744S
25457.74S
261425.98S
261138.112S
261420.544S
2610.948S
261626.976S
2677.824S
26225.836S

274121.768E
275844.688E
28119.092E
2844.044E
282956.004E
281435.916E
281518.972E
275845.408E
2837.092E
281421.876E
2855.964E
281140.344E

261020.064S
26736.84S
261152.116S
26757.144S
261233.228S
254026.652S
261324.456S
261028.488S
26167.644S
25450.972S
26736.444S
254452.296S

2821.644E
28043.56E

261220.268S
26943.2S

275017.7E
27451.908E

261932.088S
261019.164S

281453.412E

25446.504S

28939.384E
28922.14E

261122.164S
255345.492S

28549.164E
27596.612E

26641.508S
26543.836S

SESHEGO
Johannesburg
PRETORIA
ROSEBANK
Florida North
Four Ways
Crystal Park
Johannesburg
VOSLOORUS
Killarney
Woodmead
Oakdene
SILVERTON
Three Rivers
BASOTHONG SECTION
Lyme Park
WELGEDAG
LONEHILL
Mondeor
Roodepoort
Fairmount
Southdale
Menlyn
MONTANA
NEWCLARE
SECTION TEMBISA
ROBERTSHAM
Steeledale
Crown North
SANDTON
PROTEA GLEN
JOHANNESBURG
BOKSBURG
THE ORCHARDS EXT 3
MABOPANE
Sasolburg
Kenmare
Daveyton
CENTURION
Pretoria
Arcadia
Lenasia
Diepkloof
Moreletapark
Pretoria

GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG
GAUTENG

012 3287012
011 8368307
012 3410981
011 4422225
011 6742638
011 7051619
011 9681378
011 3339263
011 6162193
011 4860441
011 6569733
011 4360335
012 8100030
016 4237709

292256.964E
28224.36E
281035.868E

235054.564S
261221.312S
254039.432S

275546.38E

26108.328S

28221.236E
2834.248E

2681.932S
26127.776S

28311.016E
28448.288E
28331.428E

26956.988S
26250.676S
26163.072S

275747.7E

263924.84S

011 4631116
012 9974692
011 0398067
011 4912687
011 7646429
011 4851446
011 6803400
012 3681928
012 5489365
011 6730836
011 8633438
011 4331904
011 6137402
011 8377727
012 6601151
011 4199657
011 3366160
011 9065856
012 7320098
012 7011435
016 9764878
082 9286968
011 4263667
051 5225562
078 7175166
012 3203159
011 8546539
011 9389013
012 9982093
012 3226370

2810.408E
282949.776E
28148.468E
275915.252E
275142.552E
28552.368E
28124.024E
281618.372E
281415.864E
275830.432E

26452.896S
261234.02S
2612.388S
26162.712S
26812.768S
26844.412S
261426.304S
25480S
254021.072S
261130.12S

28050.976E
28542E
28043.668E

261438.508S
261448.12S
261241.4S

27476.36E
28236.744E
281541.148E

261622.188S
261217.712S
261312.432S

28736.552E
274939.972E
274911.676E
28250.012E

25295.064S
264840.32S
26636.432S
2694.356S

281117.988E
281153.34E
274947.604E
275652.404E
28173.84E
281117.988E

25453.744S
254446.284S
261914.196S
261536.936S
25497.608S
25453.744S

EDENVALE
TOKOZA
Meadowlands Zone 9
Sunninghill
Roodepoort
CROSBY
Pretoria
PRETORIA
KEMPTON PARK
Allen's Nek
ALBERTON
Johannesburg
Krugersdorp
MIDRAND
Garsfontein
Hillcrest
DURBAN NORTH
ATHLONE
Newcastle
Greytown
Whetstone
Durban
Durban
EMPANGENI
WESTCLIFF
Queensburgh
Durban
KLOOF
RESERVOIR HILLS
Umhlanga Ridge
QUEENSBURGH
MATATIELE
La Lucia
Umhlanga Ridge
BERGVILLE
UMHLANGA RIDGE
Umhlanga Ridge
Durban
Umhlanga Rocks
DURBAN NORTH
Isipingo Rail
ASHLEY
PETERVALE
DURBAN
Durban

GAUTENG
011 4246837
GAUTENG
011 8605829
GAUTENG
011 9885234
GAUTENG
011 2312600
GAUTENG
011 9580163
GAUTENG
010 2107132
GAUTENG
012 3475756
GAUTENG
012 8074283
GAUTENG
011 9751029
GAUTENG
010 5907118
GAUTENG
011 8690058
GAUTENG
011 8343286
GAUTENG
011 2730107
GAUTENG
011 2614641
GAUTENG
012 3482724
KWAZULU NATAL031 7656471
KWAZULU NATAL031 5727799
KWAZULU NATAL033 3910145
KWAZULU NATAL034 3124399
KWAZULU NATAL033 4132513
KWAZULU NATAL031 4093932
KWAZULU NATAL031 3065163
KWAZULU NATAL031 3093347
KWAZULU NATAL035 7897437
KWAZULU NATAL031 4017864
KWAZULU NATAL031 4648173
KWAZULU NATAL031 3010222
KWAZULU NATAL031 7644006
KWAZULU NATAL011 0834073577
KWAZULU NATAL031 5664000
KWAZULU NATAL031 3048607
KWAZULU NATAL039 7373922
KWAZULU NATAL031 5620354
KWAZULU NATAL031 5662250
KWAZULU NATAL036 4482595
KWAZULU NATAL031 5665040
KWAZULU NATAL031 5664066
KWAZULU NATAL031 3056012
KWAZULU NATAL031 2650967
KWAZULU NATAL031 5635120
KWAZULU NATAL031 9024494
KWAZULU NATAL031 7004747
KWAZULU NATAL035 5721456
KWAZULU NATAL083 7778610
KWAZULU NATAL031 3044007

28334.2E
275153.496E

26244.88S
26558.452S

281432.568E

254854.576S

281350.304E
275451.48E
28710.812E
28230.12E
274614.088E
28850.568E
281712.444E
304540.14E
31255.068E
30229.048E
295550.232E
303523.532E
305922.128E
31116.608E
31053.208E
315321.3E

26554.6S
2680.24S
261539.06S
26126.012S
26515.972S
26051.408S
254714.784S
29477.404S
294528.728S
293452.356S
274530.384S
29340.86S
294225.416S
295118.72S
29516.768S
284441.892S

30561.392E
3117.14E
305018.492E

295321.408S
295128.476S
294743.188S

31419.956E
305317.952E
28497.464E
31352.488E
31357.384E
29214.212E

294351.564S
29528.868S
302051.252S
294513.68S
294334.644S
284349.728S

31357.384E
3112.82E
31340.428E
31239.372E
305538.604E
305049.272E
28251.252E
3128.376E
31053.928E

294334.644S
295138.016S
294326.544S
294732.604S
295833.06S
294928.02S
26219.032S
295116.056S
295140.608S

Eshowe
Dundee
LENNOXTON
Umhlanga Ridge
Watsonia
Greytown
MANDENI
Inanda
DUNDEE
Malvern
Chatsworth
RICHEM
Chatsworth
Westville
Havenside
DURBAN
Westville
Overport
Durban
Sydenham
PIETERMARITZBURG
Estcourt
Ulundi
Ladysmith
Morningside
Umhlanga Ridge
Newcastle
MANDENI
PORT SHEPSTONE
Ballito
Pietermaritzburg
PARADISE
SYDENHAM
Pietermaritzburg
Port Shepstone
Umhlatuzana
Umhlanga Rocks
Vryheid
Stanger
GREYVILLE
HILLCREST
DURBAN
Silverglen
Waterfall
Springfield Park

KWAZULU NATAL035 4742166


KWAZULU NATAL034 2124784
KWAZULU NATAL032 5332405
KWAZULU NATAL031 5665696
KWAZULU NATAL032 9444404
KWAZULU NATAL033 4172671
KWAZULU NATAL032 4540211
KWAZULU NATAL031 5031188
KWAZULU NATAL034 2123642
KWAZULU NATAL031 4645628
KWAZULU NATAL031 4037000
KWAZULU NATAL035 7723421
KWAZULU NATAL031 4017005
KWAZULU NATAL031 2662676
KWAZULU NATAL031 4002597
KWAZULU NATAL031 3377773
KWAZULU NATAL031 2654445
KWAZULU NATAL031 2089689
KWAZULU NATAL031 3051474
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL033 3971037
KWAZULU NATAL036 3526432
KWAZULU NATAL035 8700477
KWAZULU NATAL036 6311459
KWAZULU NATAL031 3031364
KWAZULU NATAL031 5666859
KWAZULU NATAL034 3123376
KWAZULU NATAL032 4541976
KWAZULU NATAL039 6850345
KWAZULU NATAL032 9463974
KWAZULU NATAL033 3421751
KWAZULU NATAL034 3124329
KWAZULU NATAL031 2087379
KWAZULU NATAL033 3429673
KWAZULU NATAL039 6821804
KWAZULU NATAL031 4021473
KWAZULU NATAL031 5825319
KWAZULU NATAL034 9813832
KWAZULU NATAL032 5527727
KWAZULU NATAL031 3097800
KWAZULU NATAL031 7657991/2
KWAZULU NATAL031 9027733
KWAZULU NATAL033 3972003
KWAZULU NATAL031 7632396
KWAZULU NATAL031 5792000

31284.008E
30147.62E
295424.948E
31340.428E
3166.228E
303528.716E
31251.38E
30560E
301353.004E
30551.02E
305241.808E
31531.464E
305241.808E
305549.512E
30565.28E
31141.448E
30561.14E
305924.936E
31128.92E
30593.012E
302423.472E
295150.976E
312532.232E
294658.152E
3111.2E
31357.384E
295550.16E
31258.292E
302537.632E
311239.312E
302231.764E
295612.084E
30595.676E
30226.996E
30279E
305535.22E
31410.56E
304732.856E
311729.76E
31053.532E
304712.156E
31222.812E
305419.188E

285338.976S
28948.06S
274631.296S
294326.544S
293443.068S
29337.692S
29848.84S
29410S
281021S
295248.72S
295445.936S
284542.336S
295445.936S
294938.82S
295544.58S
295130.888S
295057.732S
295025.728S
295130.564S
294951.996S
293355.584S
29044.604S
281950.772S
283321.78S
294919.2S
294334.644S
274530.24S
2998.64S
304349.08S
29328.196S
293456.892S
274515.192S
294953.292S
293558.776S
304438.148S
29540.108S
294342.492S
274555.512S
292025.116S
295051.252S
294532.4S
29464.332S
295524.312S

DUNDEE
STANGER
NEWCASTLE
Merebank
NKANDLA
MTUBATUBA
Umlazi
Pinetown
Shelly Beach
DURBAN
PROSPECTON
Bayview
Ballito
MOBENI HEIGHTS
Umhlanga Rocks
Phoenix
JOZINI
Chatsworth
Umlazi
MALVERN
RICHARDS BAY
Pietermaritzburg
Phoenix
Bluff
PINETOWN
NEWLANDS WEST
Howick
La Lucia
Westville
Mount Edgecombe
Amanzimtoti
Verulam
DURBAN
Stanger
Osizweni
Pietermaritzburg
Kwamashu
IDUTYWA
Newcastle
Durban
Ixopo
VERULAM
Newcastle
Westville
PIETERMARITZBURG

KWAZULU NATAL034 4930427


KWAZULU NATAL035 5920462
KWAZULU NATAL034 9809553
KWAZULU NATAL031 4612323
KWAZULU NATAL034 9807317
KWAZULU NATAL035 7726991
KWAZULU NATAL031 4622324
KWAZULU NATAL031 7016536
KWAZULU NATAL039 3150151
KWAZULU NATAL031 3097858
KWAZULU NATAL031 5777897
KWAZULU NATAL031 4004615
KWAZULU NATAL032 9461416
KWAZULU NATAL011 8235423
KWAZULU NATAL031 5613576
KWAZULU NATAL031 5072504
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 4018589
KWAZULU NATAL031 9024831
KWAZULU NATAL031 4640658
KWAZULU NATAL035 7898011
KWAZULU NATAL033 3942234
KWAZULU NATAL031 5073208
KWAZULU NATAL031 4671141
KWAZULU NATAL031 7015808
KWAZULU NATAL031 9038465
KWAZULU NATAL033 3305674
KWAZULU NATAL031 5663800
KWAZULU NATAL031 2667552
KWAZULU NATAL031 5025098
KWAZULU NATAL031 9036338
KWAZULU NATAL032 5332628
KWAZULU NATAL033 3450826
KWAZULU NATAL032 5516762
KWAZULU NATAL034 4132810
KWAZULU NATAL033 3420783
KWAZULU NATAL031 5303254
KWAZULU NATAL047 4892222
KWAZULU NATAL034 3121515
KWAZULU NATAL031 3048607
KWAZULU NATAL039 8342566
KWAZULU NATAL032 5334010
KWAZULU NATAL034 3124743
KWAZULU NATAL031 2666291
KWAZULU NATAL031 2628031

30147.62E
305344.88E

28948.06S
283150.16S

305733.012E

295636.996S

321120.868E
305242.96E
305130.06E
302431.716E
31119.344E
30565.244E
305441.976E
311157.156E
305622.056E
3152.832E
31018.936E
32354.396E
305253.04E
305139.672E
305517.94E
32313.392E
302315.144E
31018.936E

282459.076S
295754.072S
294858.5S
304814.472S
295058.632S
295927.672S
295517.94S
293139S
295542.312S
29432.388S
29425.4S
272545.732S
295446.8S
295739.96S
29530.456S
284457.84S
293545.672S
29425.4S

305132.292E
30570E
30146.468E
31350.832E
305527.48E
3137.128E
30533.588E
31249.524E
31119.344E
311736.276E
30942.552E
302324.612E
30590E

294845.288S
294558.968S
29299.996S
29446.144S
29508.16S
294247.124S
3038.928S
293835.052S
295058.632S
292021.048S
274641.196S
293527.42S
29450S

29565.028E
31120.712E
3049.876E
31255.284E
295548.396E
305734.632E
302438.448E

274532.112S
295134.308S
30911.376S
293832.748S
274514.976S
294943.896S
293726.364S

Westville
Margate
UMLAZI
Durban
VRYHEID
Port Shepstone
La Lucia
PHUTHADITJHABA
Madadeni
Kokstad
Vryheid
GLENWOOD
Durban
Pietermaritzburg
HLANGANANI
LENHAM
MATATIELE
Harding
Umbogintwini
Amanzimtoti
BRIARDENE
Durban North
Kloof
Verulam
Phoenix
Howick
Amanzimtoti
Phoenix
Empangeni
Kokstad
MEER EN SEE
DURBAN
KWA ZULU NATAL
Umhlanga Rocks
Edendale
DURBAN
HARDING
Pongola
Durban
BISLEY
PIETERMARITZBURG
Mandeni
Bluff
Hillcrest
ISIPINGO RAIL

KWAZULU NATAL031 2660082


KWAZULU NATAL039 3121387
KWAZULU NATAL031 9023696
KWAZULU NATAL031 3054308
KWAZULU NATAL034 2710044
KWAZULU NATAL039 6821264
KWAZULU NATAL031 5620238
KWAZULU NATAL036 4481574
KWAZULU NATAL034 3292664
KWAZULU NATAL039 7275179
KWAZULU NATAL034 9823558
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 3054615
KWAZULU NATAL033 3422511
KWAZULU NATAL015 4831330
KWAZULU NATAL031 7771400
KWAZULU NATAL039 7373725
KWAZULU NATAL039 4331733
KWAZULU NATAL031 9042595
KWAZULU NATAL031 9041225
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 8115965
KWAZULU NATAL031 7647154
KWAZULU NATAL032 5335886
KWAZULU NATAL031 5303149
KWAZULU NATAL033 3304252
KWAZULU NATAL031 9045168
KWAZULU NATAL031 5392313
KWAZULU NATAL035 7722899
KWAZULU NATAL039 7271999
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 3053414
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 8113488
KWAZULU NATAL033 3987702
KWAZULU NATAL031 3062988
KWAZULU NATAL039 4331988
KWAZULU NATAL034 4131424
KWAZULU NATAL031 3011006
KWAZULU NATAL033 3863776
KWAZULU NATAL033 3424256
KWAZULU NATAL032 4566772
KWAZULU NATAL031 4671141
KWAZULU NATAL031 7655640
KWAZULU NATAL031 9123505

305734.632E
302627.744E
305219.056E
31131.944E
304732.856E
302537.632E
31352.488E

294943.896S
30462.1S
295743.992S
295129.268S
274555.512S
304330.324S
294513.68S

30212.876E
292526.688E

274456.004S
303257.12S

3102.088E
31053.46E
302312.696E

295129.592S
295121.024S
293545.204S

305934.62E

294143.98S

295335.124E
305355.428E
30530E
31044.532E
3139.828E
30503.012E
31242.144E
31014.4E
30144.128E

303436.912S
3029.744S
3030S
294755.176S
294624.888S
294732.1S
293833.072S
29423.6S
29294.056S

31110.992E
315328.752E
292526.004E
32656.34E
3118.688E
32319.188E
31410.56E
301831.608E

294155.824S
284430.3S
30330.432S
284622.728S
295117.316S
28450.648S
294342.492S
293857.156S

313711.1E
31122.548E
302240.908E
302226.544E
312437.98E

272259.34S
295028.032S
29389.276S
293511.04S
29918.648S

304546.008E

294647.604S

GREYTOWN
Eshowe
PHOENIX
Winklespruit
HAMMARSDALE
UMLAZI
Durban
AMANZIMTOTI
PINETOWN
Reservoir Hills
LINDELANI
BERGVILLE
PIETERMARITZBURG
Sunford
Matatiele
Waterloo
Isipingo
Westville
SHALLCROSS
KOKSTAD
Stanger
Pinetown
Reservoir Hills
Durban
Pietermaritzburg
DURBAN
WARTBURG
Sunningdale
Newcastle
Merebank
DUNDEE
RESERVOIR HILLS
Isipingo
Glenwood
Edendale
PIETERMARITZBURG
Queensburgh
NONGOMA
MKONDENI
Reservoir Hills
Port Shepstone
Ladysmith
Ladysmith
Umhlanga Rocks
Matatiele

KWAZULU NATAL034 2122335


KWAZULU NATAL035 4745009
KWAZULU NATAL031 5008322
KWAZULU NATAL031 9167275
KWAZULU NATAL031 9028409
KWAZULU NATAL031 9071455
KWAZULU NATAL031 3054805
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 3061854
KWAZULU NATAL031 2620805
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL036 6372421
KWAZULU NATAL033 3961950
KWAZULU NATAL031 5072726
KWAZULU NATAL039 7373778
KWAZULU NATAL032 9481233
KWAZULU NATAL031 9026182
KWAZULU NATAL031 2670088
KWAZULU NATAL031 4097197
KWAZULU NATAL039 7275230
KWAZULU NATAL032 5513596
KWAZULU NATAL031 7024390
KWAZULU NATAL031 2621385
KWAZULU NATAL031 3981360
KWAZULU NATAL033 3426262
KWAZULU NATAL031 5008322
KWAZULU NATAL033 5031150
KWAZULU NATAL031 5723186
KWAZULU NATAL034 3261080
KWAZULU NATAL031 4685440
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 8278958
KWAZULU NATAL031 9021467
KWAZULU NATAL031 2029595
KWAZULU NATAL033 3987844
KWAZULU NATAL033 2084401
KWAZULU NATAL031 4640656
KWAZULU NATAL033 8971000
KWAZULU NATAL033 3961950
KWAZULU NATAL031 2628031
KWAZULU NATAL039 6821421
KWAZULU NATAL036 6312496
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 5758300
KWAZULU NATAL039 7373799

312757.456E
31011.808E

285350.496S
29420.828S

303925.56E
305242.96E
31113.368E

29484.788S
295754.072S
295128.332S

305618.06E
305734.884E

294814.112S
294524.156S

30232.04E
31046.836E
284818.432E
31357.42E
305535.652E
305510.2E
305243.032E
292422.752E
311714.136E
305129.808E
305743.2E
305641.244E
302241.088E

293558.668S
294152.728S
302033.324S
293934.812S
295853.256S
295010.356S
29540.54S
303034.668S
292051.54S
294841.76S
29489S
295144.496S
293457.468S

303447.784E
31246.536E
295644.304E
305733.012E
301419.5E

292558.332S
294456.22S
274633.096S
295636.996S
28934.236S

305517.94E
3103.492E
301910.056E
30232.04E
305426.28E
313853.016E
302435.424E
305745.18E
30274.788E
294654.012E

295857.18S
295137.584S
293955.548S
293558.668S
295245.66S
275354.996S
293853.376S
29483.096S
304416.656S
283341.04S

3153.66E
28485.076E

294328.488S
302143.596S

Verulam
Umkomaas
Pinetown
Raisethorpe
Overport
Hammarsdale
Verulam
LADYSMITH
Shallcross
PIETERMARITZBURG
Durban
UMHLATUZANA
KLOOF
EZAKHENI SECTION D
Pietermaritzburg
DURBAN
DURBAN
TONGAAT
Gandhi's Hill
KZN
MADADENI
Pongola
WESTVILLE
Durban
KLOOF
Howick
Empangeni
Pietermaritzburg
Glenwood
RICHARDS BAY
LADYSMITH
Gillitts
Pietermaritzburg
Pongola
PIETERMARITZBURG
Umhlanga Rocks
Pinetown
Pietermaritzburg
Durban
Berea
UMZINTO
DURBAN
Verulam
Bluff
Gillitts

KWAZULU NATAL032 5336193


KWAZULU NATAL039 9730005
KWAZULU NATAL031 7024390
KWAZULU NATAL033 8113388
KWAZULU NATAL031 2074456
KWAZULU NATAL087 8061329
KWAZULU NATAL032 5336734
KWAZULU NATAL036 6311459
KWAZULU NATAL031 4096390
KWAZULU NATAL033 3954332
KWAZULU NATAL031 3015719
KWAZULU NATAL031 2666313
KWAZULU NATAL031 7647154
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL033 3869300
KWAZULU NATAL031 3056588
KWAZULU NATAL031 3013786
KWAZULU NATAL032 9444911
KWAZULU NATAL032 9442181
KWAZULU NATAL035 5500190
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL034 4131388
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 3042431
KWAZULU NATAL031 7643681
KWAZULU NATAL033 3305945
KWAZULU NATAL035 7726843
KWAZULU NATAL033 3421300
KWAZULU NATAL031 2015501
KWAZULU NATAL035 7892160
KWAZULU NATAL036 6374571
KWAZULU NATAL031 7656690
KWAZULU NATAL033 3423631
KWAZULU NATAL034 4131388
KWAZULU NATAL033 3421023
KWAZULU NATAL031 5617456
KWAZULU NATAL031 7013532
KWAZULU NATAL033 3421145
KWAZULU NATAL031 3053284
KWAZULU NATAL031 2010961
KWAZULU NATAL039 9741919
KWAZULU NATAL031 3060853
KWAZULU NATAL032 5331414
KWAZULU NATAL031 4664631
KWAZULU NATAL031 7653620

31228.32E
30480E
305136.792E
302427.612E
305928.392E
303929.988E
31254.456E
294658.152E
305237.2E
302251.06E
31140.44E

293836.24S
30129.972S
29494.836S
293348.636S
295014.676S
29485.004S
293827.564S
283321.78S
295313.2S
29367.632S
295128.872S

30504.56E

294733.54S

302430.564E
31129.424E
31140.44E
3170.012E

293722.908S
29517.452S
295128.872S
29340.012S

32112.472E
30212.876E
313711.1E

282451.12S
274456.004S
272259.34S

31131.944E
305029.148E
30130E
315328.752E
302310.536E
31029.88E
32319.188E
294638.46E
30510E
302251.06E
313711.1E
302319.5E
31453.472E
305159.328E
302321.768E
31126.472E
305958.38E
303943.812E
31053.208E
31250.928E
31047.52E
304631.152E

295129.268S
294741.784S
292921.48S
284430.3S
29363.744S
295146.8S
28450.648S
283344.892S
294841.184S
293611.412S
272259.34S
293548.012S
294356.64S
29493.72S
293539.336S
295124.552S
29519.432S
301843.668S
29516.768S
293839.12S
295440.68S
294720.472S

PIETERMARITZBURG
Ladysmith
Pinetown
Isipingo Rail
Chatsworth
Bellair
Chatsworth
Dundee
Pietermaritzburg
CHATSWORTH
Scottburgh
Glenwood
Durban North
Verulam
Pinetown
Kokstad
STONE BRIDGE
Morningside
Durban
DURBAN
SHALLCROSS
Durban
Pietermaritzburg
Phoenix
Stanger
PINETOWN
Scottburgh
Pietermaritzburg
Pinetown
Durban
Durban
Tongaat
Sydenham
Ladysmith
Queensburgh
Durban
Richards Bay
PARADISE
Shelly Beach
DURBAN
Umzinto
Stanger
Durban
Phoenix
Mount Edgecombe

KWAZULU NATAL033 3429673


KWAZULU NATAL036 6374572
KWAZULU NATAL031 7014444
KWAZULU NATAL031 9024038
KWAZULU NATAL031 4021342
KWAZULU NATAL031 4653118
KWAZULU NATAL031 4010900
KWAZULU NATAL034 2121875
KWAZULU NATAL033 3946222
KWAZULU NATAL031 4051431
KWAZULU NATAL039 9761596
KWAZULU NATAL031 2022764
KWAZULU NATAL031 5632108
KWAZULU NATAL032 5332353
KWAZULU NATAL031 7020103
KWAZULU NATAL039 7273542
KWAZULU NATAL031 7022944
KWAZULU NATAL031 3127004
KWAZULU NATAL031 3044454
KWAZULU NATAL031 3048989
KWAZULU NATAL031 4093618
KWAZULU NATAL031 3052369
KWAZULU NATAL033 3453105
KWAZULU NATAL031 5004222
KWAZULU NATAL032 5523923
KWAZULU NATAL031 7061279
KWAZULU NATAL039 9782925
KWAZULU NATAL033 3456621
KWAZULU NATAL031 7025341
KWAZULU NATAL031 3056558
KWAZULU NATAL031 3043603
KWAZULU NATAL032 9447791
KWAZULU NATAL031 2099702
KWAZULU NATAL036 6375276
KWAZULU NATAL031 4647600
KWAZULU NATAL031 3049384
KWAZULU NATAL035 7894742
KWAZULU NATAL034 3121329
KWAZULU NATAL039 3155127
KWAZULU NATAL031 2015106
KWAZULU NATAL039 9742909
KWAZULU NATAL032 5522485
KWAZULU NATAL031 3043421
KWAZULU NATAL031 5075665
KWAZULU NATAL031 5021990

302149.644E
294644.148E
305115.3E
305533.168E
305254.012E
305715.192E
305250.052E
30130E
302311.148E

293613.428S
283330.78S
294853.1S
295910.104S
295451.948S
295318.168S
295451.408S
28935.316S
293553.124S

304518.396E
3103.492E
31230.12E
3130E
305122.032E
292523.556E

301710.536S
295137.584S
294650.52S
29390S
294851.012S
303244.736S

31121.828E
3110E
31111.604E

294914.376S
295130.744S
295122.968S

31119.632E
302249.548E
31013.248E
311732.82E
304819.368E
304518.396E
302314.208E
305129.808E
31131.944E
3112.208E
31650.4E
305925.8E
294649.26E
30558.076E
31131.944E
32256.364E
29567.44E
302455.44E

295128.944S
29369.612S
294213.248S
292021.264S
29524.116S
301710.536S
29365.148S
294841.76S
295129.268S
295143.38S
293425.32S
294944.832S
283340.824S
295248.684S
295129.268S
284456.652S
274516.524S
304755.968S

303947.304E
311725.98E
31112.756E
305917.988E
31217.844E

30191.308S
292026.124S
295136.684S
294136.636S
294258.464S

DURBAN
Umhlanga Rocks
Vryheid
Newcastle
Arena Park
Mtubatuba
Stanger
Ballito
Isipingo Rail
OVERLYN
Tongaat
RESERVOIR HILLS
Sydenham
Kloof
VERULAM
Durban
Port Shepstone
AVIARY HILL
Durban North
Berea
OVERPORT
PHOENIX
Empangeni
Newcastle
Durban
Pinetown
Richards Bay
DURBAN
Sydenham
ISIPINGO
Umhlanga Rocks
Durban
Overport
Westville
Bluff
Phoenix
Pietermaritzburg
Westville
Scottsville
NEWCASTLE
DURBAN
SYDENHAM
ARENA PARK
Pinetown
Shelly Beach

KWAZULU NATAL031 3011770


KWAZULU NATAL031 5613342
KWAZULU NATAL034 9816172
KWAZULU NATAL034 3124602
KWAZULU NATAL031 4049646
KWAZULU NATAL035 5500540
KWAZULU NATAL032 5513125
KWAZULU NATAL032 9463473
KWAZULU NATAL031 9029980
KWAZULU NATAL035 4741674
KWAZULU NATAL032 9442981
KWAZULU NATAL031 2624466
KWAZULU NATAL031 2075377
KWAZULU NATAL031 7645069
KWAZULU NATAL032 5338328
KWAZULU NATAL031 3061854
KWAZULU NATAL039 6822867
KWAZULU NATAL034 3122714
KWAZULU NATAL031 5635681
KWAZULU NATAL031 2019922
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 5021195
KWAZULU NATAL035 7923639
KWAZULU NATAL034 3121836
KWAZULU NATAL031 3015240
KWAZULU NATAL031 7025906
KWAZULU NATAL035 7893936
KWAZULU NATAL031 2024204
KWAZULU NATAL031 2094095
KWAZULU NATAL031 9121308
KWAZULU NATAL031 5611708
KWAZULU NATAL031 3324595
KWAZULU NATAL031 2072883
KWAZULU NATAL031 2650741
KWAZULU NATAL031 4672127
KWAZULU NATAL031 5072274
KWAZULU NATAL033 3471888
KWAZULU NATAL031 2650505
KWAZULU NATAL033 3425435
KWAZULU NATAL034 3154720
KWAZULU NATAL031 3061452
KWAZULU NATAL031 2072285
KWAZULU NATAL082 0314010744
KWAZULU NATAL031 7025262
KWAZULU NATAL039 3157150

31119.344E
3157.296E
304732.856E
295553.076E
305219.92E
321112.876E
311729.724E
311229.412E
305537.236E

295058.632S
294334.464S
274555.512S
27443.444S
295444.892S
282455.44S
292020.292S
29325.532S
29595.532S

3170.732E
30569.6E
305925.8E
304956.244E
31239.408E
31110.236E
302537.632E
295450.796E
3122.832E
305935.016E

293426.868S
294737.176S
294944.832S
294731.704S
293821.264S
295124.624S
304330.324S
274311.208S
294634.788S
29512.988S

31153.472E
31548.1E
295559.376E
31119.308E
305129.016E
32319.188E

294324.132S
284459.028S
274518.864S
295121.744S
294856.304S
28450.648S

305925.8E
305517.94E
31222.812E
31131.944E
305928.392E
305610.608E

294944.832S
295857.18S
29464.332S
295129.268S
295014.676S
29515.364S

31018.936E
30232.04E
305530E
302348.408E
295555.38E
31116.86E
30593.948E
30531.608E
305118.864E
302455.44E

29425.4S
293558.668S
294951.6S
29370.768S
274516.848S
295137.008S
295012.264S
29558.256S
294839.312S
304755.968S

BEREA
Ladysmith
Croftdene
Red Hill
HIBBERDENE
Croftdene
Raisethorpe
Ladysmith
DURBAN
Ballito
Pietermaritzburg
UMLAZI
Amanzimtoti
DURBAN
Montclair
VERULAM
Westcliff
Durban
Verulam
Red Hill
BROADWAY
Estcourt
Richards Bay
Phoenix
WESTCLIFF
Reservoir Hills
WESTVILLE
OTTAWA UNITS
Newlands East
Newlands West
Richards Bay
Estcourt
Umkomaas
Vryheid
Durban
DURBAN
Stanger
KOKSTAD
UMHLANGA
Croftdene
DUNDEE
ULUNDI
Havenside
Bayview
Durban

KWAZULU NATAL031 2028060


KWAZULU NATAL036 6373650
KWAZULU NATAL031 4019251
KWAZULU NATAL031 5732268
KWAZULU NATAL039 3111397
KWAZULU NATAL031 4018027
KWAZULU NATAL033 3979220
KWAZULU NATAL036 6357917
KWAZULU NATAL031 3060252
KWAZULU NATAL032 9461311
KWAZULU NATAL033 3426333
KWAZULU NATAL031 9068953
KWAZULU NATAL031 9032682
KWAZULU NATAL031 3062988
KWAZULU NATAL031 8291637
KWAZULU NATAL032 5333394
KWAZULU NATAL031 4021146
KWAZULU NATAL031 3057954
KWAZULU NATAL032 8111258
KWAZULU NATAL031 5645080
KWAZULU NATAL031 5031188
KWAZULU NATAL036 3521225
KWAZULU NATAL035 7897204
KWAZULU NATAL031 5004222
KWAZULU NATAL
KWAZULU NATAL031 2627072
KWAZULU NATAL031 3092239
KWAZULU NATAL032 5377406
KWAZULU NATAL031 4653821
KWAZULU NATAL031 5781427
KWAZULU NATAL035 7898010
KWAZULU NATAL036 3525833
KWAZULU NATAL039 9795333
KWAZULU NATAL034 9821608
KWAZULU NATAL031 3042800
KWAZULU NATAL031 5651157
KWAZULU NATAL032 5527713
KWAZULU NATAL039 7273329
KWAZULU NATAL031 9027939
KWAZULU NATAL031 4020127
KWAZULU NATAL034 2122030
KWAZULU NATAL035 8701093
KWAZULU NATAL031 4007051
KWAZULU NATAL031 4008181
KWAZULU NATAL031 3093179

305956.58E
29472.22E
305327.816E
31123.88E
303418.948E
305241.376E
302435.424E
294657.324E
31113.692E
31130.012E
302240.62E
305242.96E
30532.436E
3112.208E
305822.368E
31250.64E
305350.172E
31119.344E
31229.256E
3112.928E

295055.176S
283323.58S
295522.44S
294659.196S
303449.764S
295444.712S
293332.4S
283328.044S
295128.296S
29320S
29368.892S
295754.072S
30322.428S
295136.936S
295514.988S
293840.056S
295444.136S
295058.632S
293832.424S
294738.256S

295248.36E
32319.188E
31013.248E
305326.952E
305618.564E

2919.732S
28450.648S
294213.248S
295430.672S
294747.58S

305846.236E
305727.72E
32319.188E
295228.992E
304738.4E
30484.464E
31111.172E

29465.16S
29470.636S
28450.648S
29025.236S
30123.6S
27461.956S
295124.372S

31166.096E
292422.752E
3156.144E
30533.336E
301347.496E
312532.232E
30566.72E
305439.024E
3111.92E

292031.776S
303034.668S
294253.604S
295454.36S
28109.3S
281950.772S
295538.64S
295519.092S
295124.624S

Scottburgh
Durban
Tongaat
Northcroft
Phoenix
Sea View
Ladysmith
LADYSMITH
PHOENIX
Margate
Durban
Whetstone
New Germany
Durban
Malvern
Springfield Park
WESTHAM
Umhlatuzana
Durban
VERULAM
UMKOMAAS
Chatsworth
Ladysmith
Shallcross
Port Shepstone
Isipingo Rail
La Lucia
North Beach
Hilton
PIETERMARITZBURG
Windermere
Palmview
EDENDALE
Durban
Durban North
Newcastle
Amanzimtoti
Tongaat
NEWLANDS WEST
DURBAN
DURBAN
Pietermaritzburg
Morningside
Montclair
Pinetown

KWAZULU NATAL039 9762786


KWAZULU NATAL031 3064164
KWAZULU NATAL032 9446642
KWAZULU NATAL031 5004613
KWAZULU NATAL031 5646987
KWAZULU NATAL031 4656566
KWAZULU NATAL036 6375429
KWAZULU NATAL036 1332542
KWAZULU NATAL031 5004427
KWAZULU NATAL039 3120354
KWAZULU NATAL031 3059588
KWAZULU NATAL031 5076841
KWAZULU NATAL031 5724710
KWAZULU NATAL031 3046711
KWAZULU NATAL031 4631969
KWAZULU NATAL031 2630122
KWAZULU NATAL031 5009678
KWAZULU NATAL031 4013642
KWAZULU NATAL031 3046084
KWAZULU NATAL0324 24050
KWAZULU NATAL039 9732561
KWAZULU NATAL031 4046350
KWAZULU NATAL036 6312111
KWAZULU NATAL031 4099101
KWAZULU NATAL039 6820987
KWAZULU NATAL031 9027733
KWAZULU NATAL031 5724925
KWAZULU NATAL031 3326060
KWAZULU NATAL033 3431084
KWAZULU NATAL033 3876566
KWAZULU NATAL031 3094568
KWAZULU NATAL031 5058448
KWAZULU NATAL031 3071892
KWAZULU NATAL031 3013368
KWAZULU NATAL031 5632108
KWAZULU NATAL034 3124711
KWAZULU NATAL031 9038465
KWAZULU NATAL032 9448171
KWAZULU NATAL031 5786391
KWAZULU NATAL031 2058544
KWAZULU NATAL031 3042312
KWAZULU NATAL033 3471888
KWAZULU NATAL031 2072165
KWAZULU NATAL031 4690173
KWAZULU NATAL031 7093593

304520.628E
31059.4E
3170.012E
305938.724E
305914.856E
305814.304E

301710.824S
295151.48S
29340.012S
294144.196S
294153.844S
295355.968S

294650.988E
305951.468E
302149.356E
3115.7E
305922.992E
305135.784E
31124.348E
305510.632E

283334.884S
294232.328S
305149.536S
295120.448S
294240.248S
29491.92S
295133.12S
295251.276S

305910.212E
305523.016E
31113.368E

294142.468S
29540.576S
295128.332S

30480E
30523.36E
294657.072E
305237.2E
30274.464E
305534.752E
31352.488E
31157.612E
30180E
302245.876E
3117.248E
31120.1E

30129.972S
295513.44S
283323.184S
295313.2S
304428.428S
295858.044S
294513.68S
295030.228S
29330S
29362.196S
295018.312S
294027.876S

3114.332E
31232.28E
295614.676E
305158.176E
31651.372E
30586.384E
31027.792E
31218.6E
30232.04E
31045.54E
30587.104E
305127.324E

295136.252S
294645.624S
274520.304S
30355.836S
293421.396S
294653.22S
295149.644S
295120.484S
293558.668S
29509.06S
295524.996S
294857.672S

Reservoir Hills
WESTVILLE
Umbogintwini
Pietermaritzburg
Malvern
MOORTON
KOKSTAD
Sarnia
Stanger
Pinetown
NEWLANDS
Winklespruit
Empangeni
WATERFALL
Umlazi
PORT SHEPSTONE
Reservoir Hills
Overport
Pietermaritzburg
Kwamashu
Shallcross
Newcastle
Durban
GREYVILLE
DURBAN
Durban
Polokwane
LIMPOPO
Dendron
VUWANI
RAMOKGOPA
Polokwane
Louis Trichardt
Lephalale
Duiwelskloof
GROBLERSDAL
NKOWANKOWA
TEMBA
BAMOKGOKO
Bela-Bela
POLOKWANE
SIBASA
Polokwane
Tzaneen
POLOKWANE

KWAZULU NATAL031 2626220


KWAZULU NATAL031 2071123
KWAZULU NATAL031 9041616
KWAZULU NATAL033 3424464
KWAZULU NATAL031 4649288
KWAZULU NATAL031 4061860
KWAZULU NATAL039 0377272434
KWAZULU NATAL031 7084335
KWAZULU NATAL032 5523545
KWAZULU NATAL031 7096397
KWAZULU NATAL031 5778500
KWAZULU NATAL031 9164170
KWAZULU NATAL035 7726021
KWAZULU NATAL031 7631253
KWAZULU NATAL031 9062644
KWAZULU NATAL039 6854519
KWAZULU NATAL031 2623524
KWAZULU NATAL031 2075469
KWAZULU NATAL033 3421335
KWAZULU NATAL031 5031188
KWAZULU NATAL031 4097198
KWAZULU NATAL034 3122722
KWAZULU NATAL031 3377773
KWAZULU NATAL031 3091497
KWAZULU NATAL031 3060336
KWAZULU NATAL031 3019534
LIMPOPO
015 2963929
LIMPOPO
083 7213334
LIMPOPO
015 5920010
LIMPOPO
015 9614719
LIMPOPO
LIMPOPO
015 2978004
LIMPOPO
015 5160290
LIMPOPO
014 7635161
LIMPOPO
LIMPOPO
013 2625636
LIMPOPO
015 3030367
LIMPOPO
012 7177574
LIMPOPO
LIMPOPO
014 7366226
LIMPOPO
015 2957544
LIMPOPO
015 9633278
LIMPOPO
015 2959061
LIMPOPO
015 3072299
LIMPOPO
015 2914812

305657.876E
305648.084E
305447.844E
302229.244E
305517.94E
30529.84E
292526.364E
305226.796E
31166.096E
305145.504E

29487.452S
294938.136S
3016.348S
293550.064S
29530.456S
295445.144S
303247.94S
29507.512S
292031.776S
294911.568S

30510E
315328.752E
304949.908E
305219.056E
302613.92E
305712.456E
305928.392E
30239.168E
30590E
305249.008E
295559.376E
31140.512E

3060S
284430.3S
294430.984S
295743.992S
304335.04S
294844.712S
295014.676S
29364.032S
29450S
295316.728S
274518.864S
295129.808S

31131.944E
29290E
30921.744E
291919.668E
302516.896E

295129.268S
235419.08S
232441.4S
232210.668S
2386.864S

292644.484E
295416.776E
273712.036E
30846.392E
29247.056E
301646.308E
281536E

23548.244S
23246.464S
234138.292S
234128.896S
25950.76S
235327.6S
25240S

281738.724E
292320.076E
30282.82E
29283.72E
30944.784E
29276.876E

24537.44S
235119.188S
225557S
235430.6S
234938.316S
235426.784S

THOHOYANDOU
Lephalale
Makhado
Polokwane
Polokwane
Malamulele
DZANANI
MUSINA
Mokopane
LEPHALALE
Polokwane
LEBOWAKGOMO
PENINAPARK
POTGIETERSRUS
POLOKWANE
ELIM HOSPITAAL
THOHOYANDOU
Polokwane
Groblersdal
Giyani
SESHEGO
LOUIS TRICHARDT
Thohoyandou
Mokopane
Ellisras
DIEPKLOOF
TIBANEFONTEIN
Faunapark
Polokwane
LOUIS TRICHARDT
Thohoyandou
Lebowakgomo
SIBASA
Nkowankowa
Polokwane
ELIM HOSPITAL
Mokopane
LEBOWAKGOMO
Senwabarwana
THOHOYANDOU
Lephalale
JANE FURSE HOSPITAL
Lebowakgomo
MOKOPANE
NKOWANKOWA

LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO

015 9631385
014 7632499

304212.168E
274211.88E
295457.42E
292743.02E
29283.72E
304111.472E

224925.104S
234057.504S
23345.18S
235429.7S
235430.6S
23016.2S

30154.66E
29043.38E

222252.5S
241114.28S

292714.4E
291848.312E
292711.304E
29049.752E
294553.712E

235434.308S
24198.724S
235554.228S
241055.2S
235157.42S

292742.912E
292342.612E
304222.5E

235433.372S
25101.704S
231826.1S

295416.776E
302650.244E
29048.78E
273712.036E

23246.464S
225856.352S
241057.72S
234138.292S

292717.496E

235418S

302650.244E
291848.312E
30282.82E
30181.08E
292713.716E

225856.352S
24198.724S
225557S
235325.62S
235436.36S

29043.236E

241041.016S

014 7636966

302650.244E
274230.276E

225856.352S
234024.312S

015 6326071

291848.312E

24198.724S

301751.144E

235257.792S

015 2911063
015 2959061
015 8510522
015 5841434
015 5342613
015 4917175
014 7635161
015 2954889
015 6337291
015 2957479
015 4915470
015 2682279
015 5563338
015 5165511
015 2913227
013 2624192
015 8120582
015 2232463
012 7039253
015 9623125
015 4918472
014 7636955
011 9331551
015 2976227
015 2960813
015 2976824
015 9620335
015 9625766
015 6324621
015 8514179
015 3030361
015 2911304
015 5563055
015 4916264
015 6326071
082 0797729

Chuenespoort
Makhado
Modimolle
Bochum
Temba
Groblersdal
NABOOMSPRUIT
Siyabuswa
Mokopane
Thohoyandou
Giyani
THOHOYANDOU
MALAMULELE
LENYENYE
Louis Trichardt
Elim Hospital
Malamulele
Mokopane
Polokwane
BENDOR
Bendor Park
Polokwane
GIYANI
SESHEGO ZONE 4
Polokwane
Thohoyandou
TZANEEN
Modimolle
Mokopane
SEBAYENG
POLOKWANE
Polokwane
Duiwelskloof
MAKHADO
POLOKWANE
Letaba
Polokwane
Polokwane
ELIM HOSPITAL
Mankweng
MAKWENG
LEPHALALE
Polokwane
Mbibane
THOHOYANDOU

LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO

082 5231515
015 5162226
014 7175448

292843.896E
295433.444E
28254.476E
29625.488E
281536E
292340.632E
28431.704E
29235.088E
29018.288E
302650.244E
304222.5E
302925.728E
304258.716E
301543.704E
295426.928E

24122.052S
23213.992S
244225.992S
231543.092S
25240S
25948.78S
24310.012S
25745.696S
241244.604S
225856.352S
231826.1S
225539.468S
23043.812S
235828.884S
23226.412S

304258.716E
29047.232E
292441.148E

23043.812S
241052.752S
235219.056S

29260E
30430.012E

235529.388S
23190.012S

292716.2E
302650.244E

235431.68S
225856.352S

282355.608E
29039.888E
294158.74E
29278.748E
292320.076E
30846.392E

244234.452S
24958.14S
234550.4S
23540S
235119.188S
234128.896S

292320.076E

235119.188S

292320.076E
29278.748E

235119.188S
23540S

015 2682530
014 7631034
015 2913672

294311.928E
294339.756E
273712.036E
29273.456E

235245.732S
235311.328S
234138.292S
235438.34S

015 9624191

302650.244E

225856.352S

013 6980118
013 2623678
014 7430911

015 9625130
015 8121303
015 9622119
015 8510089
015 5166947

015 4916165
015 2960813
015 2651381
015 2651044
041 5065719/04
015 2234114
015 2911943
015 9621756
015 3072026
014 7174526
015 4917729
015 2973012
015 3554598
015 3098711
015 5816000
018 3842821
015 2971280
015 2972263
015 5563055

Hammanskraal
Ramokgopa
WARRENTON
GIYANI
Polokwane
MPHAHLELE
GIYANI
TEMBA
Thohoyandou
Polokwane
LIMPOPO
Polokwane
POLOKWANE
OFCOLACO
POLOKWANE
Modimolle
MOKOPANE
LADANNA
Bela-Bela
LEBOWAKGOMO
Mokopane
TZANEEN
POLOKWANE
Bendor Park
Tzaneen
Louis Trichardt
Messina
MAKHADO
Louis Trichardt
LOUIS TRICHARDT
DZANANI
Polokwane
Warmbaths
GIYANI
Polokwane
Naboomspruit
Duiwelskloof
THOHOYANDOU
THOHOYANDOU
Siyabuswa
PADKAMP
Seshego
MESSINA
GIYANI
Thohoyandou

LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO

28162.208E

252443.308S

304222.5E
29279.036E

231826.1S
235424.084S

30430.012E
281536E
302720.304E
292710.872E

23190.012S
25240S
225820.424S
235413.5S

292716.2E
292747.844E
03445.048W

235431.68S
235433.516S
445016.044N

282355.608E
29033.84E

244234.452S
241046.164S

281738.112E

24533.3S

29046.8E
30953.46E
292320.076E
29295.208E
30937.944E
295428.152E
30154.66E
295130.168E
295426.316E
295426.316E

24113.12S
235035.52S
235119.188S
235344.7S
234937.488S
23223.28S
222252.5S
23423.7S
23229.508S
23229.508S

292711.664E
281739.3E
30430.012E
292713.716E
28437.032E
30846.392E
302650.244E
302650.244E
29235.088E

235433.228S
245320.292S
23190.012S
235436.36S
243054.648S
234128.896S
225856.352S
225856.352S
25745.696S

30154.66E
30430.012E
302650.244E

222252.5S
23190.012S
225856.352S

015 2912010
015 2976771
076 3144429
012 7172999
083 9676329
015 2977269
015 3830666
015 2954904
015 2961248
015 8512514
015 2914242
014 7174200
015 4918357
015 2930370
014 7364428
012 6324621
015 4913864
015 3077426
015 2975525
015 2960151
015 3073705
015 5165854
015 5340438
015 5163283
015 5162891
015 5162891
015 922077
015 2955345
014 7362305
015 8122981
015 2972312
014 7433391
015 3099091
011 9620770
015 8124811
013 9732316
015 4912309
015 2230730
015 5340438
015 820154

HAMMANSKRAAL
MOKOPANE
Groblersdal
Tzaneen
Tzaneen
Lebowakgomo
Tzaneen
Pietersburg
Mokopane
Polokwane
Polokwane
ELLISRAS
Bendor Park
Groblersdal
Tzaneen
Seshego
Bendor Park
Elim Hospital
Malamulele
Mahwelereng
OLIEVENHOUTBOSCH
Nylstroom
GIYANI
Bendor Park
MARBLE HALL
Polokwane
Polokwane
POLOKWANE
Lebowakgomo
MALAMULELE
ERMELO
JANE FURSE HOSPITAL
Barberton
BRONKHORSTSPRUIT
Nelspruit
Rayton
Hazyview
ORMONDE
WITBANK
Witbank
BURGERSFORT
Witbank
Witbank
Kabokweni
Nelspruit

LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
LIMPOPO
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA

012 7174257
015 4918357
013 2625266
015 3071003
015 3073703
015 6337212
015 3072439
015 2911709
015 4913148
015 2959144
015 2912536
014 7632240
015 4917528
013 2622132
015 3071243
083 5610408
015 2977668
015 5563937
015 4831102
014 7173198
015 8122981
015 2651194
015 2961248
015 2957510
015 2971544
015 2911304
041 5065725
013 7124089
013 9351733
013 7532020
012 7345700
013 7377447
017 8195394
013 6560570
013 6561200
013 2318399
013 6970152
013 6924471
013 7960025
013 7570684

28162.208E
29027.108E
29245.256E
30935.28E
30931.5E
29223.144E
30939.96E
29277.596E
29042.66E
292732.904E
292320.076E
274440.776E
292924.324E
292339.48E
30924.516E

252443.308S
241044.22S
25104.908S
234930.9S
234931.152S
241911.28S
234932.16S
235432.58S
241117.52S
235429.268S
235119.188S
233959.004S
235313.704S
251013.44S
234959.124S

292818.66E

235334.332S

304258.716E
285850.664E

23043.812S
2492.088S

282448.06E

24428.172S

292910.032E
291653.292E
29297.44E
292715.012E

235315.468S
245754.216S
235415.12S
235430.924S

291848.312E
304258.716E
29598.232E

24198.724S
23043.812S
263044.496S

3139.396E
284437.968E
305838.604E
283154.012E
31737.92E

254726.952S
254819.224S
252834.644S
254431.992S
25229.4S

291745.564E
291416.8E
30205.64E
291434.476E
2992.484E
31756.532E
305812.36E

255326.592S
255236.12S
244052.932S
255235.112S
25535.964S
252019.608S
252814.16S

White River
Kanyamazane
BELFAST
KWALUGEDLANE
Middelburg
Belfast
Middelburg
Ermelo
BADPLAAS
Acornhoek
NELSPRUIT
Malelane
Hazyview
Lydenburg
Secunda
Nelspruit
WITBANK
Kwaguqa
Kriel
Phalaborwa
Barberton
Nelspruit
VALENCIA
Standerton
Standerton
KRIEL
Nelspruit
SANTA
PIETERSBURG
BETHAL
Heidelberg
KWAGGAFONTEIN
Middelburg
Hazyview
Ermelo
WITBANK
Phalaborwa
EMPUMALANGA
WITBANK
Embalenhle
MHLUZI
Piet Retief
HAZYVIEW OUTLYING
Bronkhorstspruit
Phola

MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA

013 7501208
013 7940800
013 2530836
013 7803225
013 2825961
013 2530836
013 2430556
017 8112363
013 7961938
013 7955477
013 7551437
013 7901479
013 7376863
013 2352706
017 6313968
013 7570381
013 6566903
013 6981212
017 6482183
015 7816502
013 7125696
013 7571190
013 7527210
017 7142812
017 7122981
017 6483883
013 7553355
013 6990534
013 2651000
017 6473588
016 3416680
013 9860003
013 2437777
013 7377378
017 8195394
013 6560579
015 7815491
013 9345624/9320888
013 6563400
017 6853534
013 2421963
017 8263024
013 7377225
013 9321612
013 6450005

31058.68E
311046.668E
30213.776E

251945.84S
252752.452S
254139.084S

292722.32E
30214.064E
292730.672E
29599.168E
30345.448E
3156.36E
31017.424E
313048.24E
3170.012E
302720.16E
29119.96E
30597.08E
291318.912E
29743.68E
291531.68E
31813.344E
31245.24E
30597.44E
305953.736E
291454.6E
291313.62E
291551.12E
305839.36E

254544.64S
254138.796S
254558.428S
263121.684S
255738.664S
24362.16S
252931.992S
252932.28S
2520S
25544.52S
263022.212S
252756.88S
255250.88S
255144.172S
26151.656S
23578.028S
254654.84S
25299.96S
25288.652S
265545.48S
265637.752S
261515.228S
252834.32S

29280E
282123.112E
29050.4E
29278.208E
31737.92E
295912.444E
291249.212E
3168.244E
284448.228E
291255.188E
29451.6E
292650.1E
304819.116E

262728.332S
262954.168S
252930.12S
254555.98S
25229.4S
263110.092S
255224.852S
235745.18S
254135.844S
255232.484S
263245.6S
25451.404S
27029.736S

284442.252E
29214.136E

254830.168S
26014.508S

MIDDELBURG
Nelspruit
Middelburg
Nelspruit
Bronkhorstspruit
PHALABORWA EXT 4
Secunda
BURGERSFORT
Volksrust
Burgersfort
Piet Retief
Secunda
WITBANK
Mhluzi
Aerorand
BURGERSFORT
Emalahleni
Emalahleni
WITBANK
Witbank
KABOKWENI
Middelburg
Piet Retief
Nelspruit
Nelspruit
Middelburg
Kabokweni
Matsulu
Middelburg
BURGERSFORT
EVANDER
HOEDSPRUIT
Secunda
Aerorand
BURGERSFORT
Nelspruit
Nelspruit
KRIEL
Delmas
Bethal
Heidelberg
THULAMAHASHE
DRIEKOP
Bushbuckridge
KWAMHLANGA

MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA

017 8111485
013 7526840
013 2827199
013 7552276
013 9323038
015 7811603
017 6854603

305839.36E
292742.84E
30589.84E
282540.764E

252832.88S
254610.2S
252832.88S
26110.848S

291010.308E
30193.36E

263126.904S
243456.46S

3090E
304839.96E
291055.2E
291356.46E
292548.072E
292739.96E
30205.64E
291626.4E
291355.668E

244747.04S
265950.64S
263012.96S
255230.54S
254520.268S
254738.796S
244052.932S
255313.56S
255357.264S

291547.16E
31756.532E
292739.6E
304732.856E
305854.84E
305844.436E
292548E
31756.532E
312038.4E
292548E
30205.64E

25542.7S
252019.608S
254610.56S
27128.056S
252912.948S
252817.796S
254524.12S
252019.608S
253032.4S
254524.12S
244052.932S

017 6311982
013 2442713
013 2317948
013 7422302
013 7422300
017 6484296
013 6653779
017 6472820
016 3417561
013 7731736

291148.48E
29279E
30200E
305718.36E
305718.36E
291527.468E
284051.24E
29286.636E
282117.748E

26312.64S
254713.2S
24400.012S
25288.76S
25288.76S
261456.796S
26847.76S
262725.308S
262950.352S

013 7991856
015 7696412

31338.664E
28428.316E

245049.92S
252533.888S

017 7352224
013 2317472
017 8265125
017 6345361
013 6970152
013 2441032
013 2317551
013 6924347
013 6923084
013 6566440
013 6923417
013 7961397
013 2433488
017 8260851
013 7527941
013 7532428
013 2441666
013 7960025
013 7789496
013 2441131
017 6321861

Witbank
Namakgale
Ermelo
Kriel
Nelspruit
Nelspruit
NEBO
Witbank
OGIES
Witbank
BUSHBUCKRIDGE
BUSHBUCKRIDGE
Acornhoek
HAZYVIEW
EMBALENHLE EXT 9
Embalenhle
BURGERSFORT
Bronkhorstspruit
Heidelberg
STEELPOORT
DIE HEUWEL
LYDENBURG
Nelspruit
MIDDELBURG
MIDDELBURG
MELMOTH
KWAMHLANGA
STEELPOORT
BURGERSFORT
BURGERSFORT
Malelane
Nelspruit
ERMELO
WITBANK OUTLYING
Witrivier
Piet Retief
MIDDELBURG
Secunda
SECUNDA
DE BRUINPARK
Hazyview
Heidelberg
MARBLE HALL
Secunda
MIDDELBURG

MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA

013 6924162
017 8112562
017 6483962
013 7525745
013 7570684
013 6561516
013 6432100
013 6565678
013 7991320
013 7955851
013 7378516
017 6854409
017 6854603
013 2317129
013 9351158
016 3413810
013 2309258
011 6560070
013 2351148
013 7570325
013 2821261
013 2826317
035 4507277
013 9473039
013 2309193
013 2317581
013 2317460
013 7901759
013 7553071
017 8111485
013 6562988
013 7502325
017 8263435
013 2412278
017 6343885
017 6342041
017 8197626
013 7376048
013 9732316
017 6347551
013 2441778

291537.44E
3119.048E
29599.924E
291533.84E
305854.84E
305812.432E

255436S
235628.032S
26312.28S
261455.32S
252912.948S
252814.268S

291434.476E
2939E
291434.476E
31247.076E
30595.136E
31325.776E
31812.012E

255235.112S
2632.016S
255235.112S
245023.424S
244221.924S
243549.2S
2536.876S

29430.36E
30205.64E
282540.764E
282110.764E
301013.728E
291443.044E
302447.016E
305835.4E
25021.06E
29294.812E

26338.64S
244052.932S
26110.848S
26301.908S
24483.096S
255139.528S
25623.004S
252818.48S
312944.088S
254713.992S

28428.316E
301013.728E
30200E
30205.64E
313036.72E
305838.64E
295929.04E
291354.12E
3110.12E
304827.36E

252533.888S
24483.096S
24400.012S
244052.932S
252944.88S
252810.92S
263020.448S
255234.68S
25190.12S
27018S

291131.56E
291010.308E

263043.92S
263126.904S

31812.12E
282248E
281628.92E
29125.472E
29294.812E

2536.84S
262919.68S
26655.224S
262953.772S
254713.992S

Lydenburg
Volksrust
Heidelberg
NELSPRUIT SP
Carolina
Barberton
Nelspruit
Nelspruit
JANE FURSE HOSPITAL
Witbank Ext 10
Middelburg
NELSPRUIT
Secunda
Bronkhorstspruit
Nelspruit
PIET RETIEF
Ermelo
Heidelberg
Secunda
Ermelo
Acornhoek
DENNILTON
Leraatsfontein
Standerton
Leraatsfontein
Secunda
Phalaborwa
MARBLE HALL
JANE FURSE HOSPITAL
WHITE RIVER
Bronkhorstspruit
Standerton
Witbank
NELSPRUIT
Middelburg
Bethal
Secunda
Secunda
Witbank
Mafikeng
MAFIKENG
Rustenburg
KLERKSDORP
LENASIA
MAFIKENG

MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
MPUMALANGA
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST

013 2351855
017 7355279
016 3414832
013 7554251
017 8431659
013 7126717
013 7553129
013 7525745
013 2651359
013 6561150
013 2432094
013 7524077
017 6345360
013 9320888
013 7527941
017 8261255
017 8112047
016 3414195
017 6347645
017 8191258
013 7955268
013 6970145
017 7124871
013 6970105
017 6312144
015 7815822
013 2611295
013 2631337
013 7500585
013 9351465
017 7121446
013 6925027
013 7524815
013 2441778
017 6473595
017 6347691
017 6347668
013 6901026
018 3815631
014 5926650
018 4620211
018 7717985

302732.4E
295246.524E
28212.808E
305954.924E
30658.32E
3130E
305844.4E

25535.88S
27226.24S
262954.816S
252958.668S
26410.56S
25470S
252817.76S

291353.04E
292742.876E
305846.992E
291129.04E
284441.028E
305812.468E
305018.276E
295911.04E
282126.784E
291238.16E
29596.36E
31325.776E
29100.012E

255228.56S
254610.38S
252826.256S
263056.88S
254813.968S
252822.62S
265931.812S
263124.96S
26306.156S
26318.76S
263111.64S
243549.2S
25150S

291430.84E

265714.76S

291055.2E
31811.544E
29248.444E
29254.44E
31116.86E
284442.9E
275736E
291245.792E
305846.524E
292735.856E
292748.6E
291010.308E
29110E
2992.484E
253825.116E
25366.624E

263012.96S
235657.912S
25651.444S
23244.68S
251919.92S
254830.672S
26716.32S
255226.04S
252814.556S
254557.06S
262719.44S
263126.904S
263026.136S
25535.964S
255121.528S
25411.284S

26401.668E

265030.372S

25381.32E

255034.116S

KLERKSDORP
POTCHEFSTROOM
Thabazimbi
RUSTENBURG
Ga-Rankuwa
MAFIKENG
KLERKSDORP
Ga-Rankuwa Zone 1
ZEERUST
ZEERUST
Mafikeng
MAFIKENG
SUN CITY
Fochville
BRITS
POTCHEFSTROOM
Potchefstroom
MAFIKENG
RUSTENBURG
Klerksdorp
Wilkoppies
Rustenburg
Mooinooi
ZEERUST
Ga-Rankuwa
Rustenburg
Orkney
Rustenburg
Carletonville
Brits
Hartbeespoort
MMABATHO
LICHTENBURG
POTCHEFSTROOM
Rustenburg
Brits
Rustenburg
LICHTENBURG
Rustenburg
KLERKSDORP
Mogwase
Brits
Carletonville
RUSTENBURG
LETLHABILE

NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTH WEST

018 4622025
018 2930710
014 7723053
014 5363652
012 7039347
018 3818294
018 4621962
012 7001862
018 3818063
018 6422670
018 3818294
018 3815631
018 7717985
012 7092941
018 2947111
018 2943241
018 3817810
012 0145926425
018 4688851
018 4688903
014 5921756
014 5744325
018 6422987
012 7039347
014 5971335
018 4731416
014 5923919
018 7872589
012 2523564
012 2590735
018 3921258
018 6321131
021 4651708
014 5923565
012 2501937
014 5925788
051 4474751
014 5334377
018 4624630
014 5555200
012 2522744
087 8056126
014 5927713
012 2512882

263951.048E

26520.804S

27249.972E

243458.224S

27592.904E
25296.72E
263958.572E
275911.04E
2650E
26447.532E
253835.772E
25296.72E
27558.092E
272937.248E
275310.212E
27537.788E
27525.944E
253850.64E
271335.256E
263952.524E
264034.932E
271420.184E
27330E
26447.316E

253523.712S
255716.776S
265149.932S
253641.184S
253238.256S
253236.744S
255141.112S
255716.776S
252137.476S
262933.54S
253613.788S
26427.092S
264143.44S
255133.732S
253956.916S
265258.26S
264940.368S
25404.872S
25450S
253238.328S

271421.12E
264031.512E
271335.256E
272357.372E
274643.86E
27545.04E
253541.1E
261017.004E
27528.248E
271419.068E
274637.308E
271410.14E
26935.928E
271335.256E
263956.556E
27133.504E
274745.492E
272316.044E
271432.316E

253957.6S
265845.948S
253956.916S
262121.42S
253823.244S
254242.84S
255015.936S
26633.552S
26440.672S
254034.248S
25382.112S
254010.2S
26853.052S
253956.916S
26520.696S
251638.748S
253635.964S
262013.056S
254014.664S

Lichtenburg
NORTH WEST
TLHABANE
NORTH WEST
Fochville
NORTH WEST
Mafikeng
NORTH WEST
Delareyville
NORTH WEST
MAFIKENG
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
Tlhabane
NORTH WEST
Wolmaransstad
NORTH WEST
Lichtenburg
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
KLERKSDORP
NORTH WEST
ORKNEY
NORTH WEST
Brits
NORTH WEST
ORKNEY
NORTH WEST
PRETORIA
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
Zeerust
NORTH WEST
Carletonville
NORTH WEST
Klerksdorp
NORTH WEST
ZEERUST
NORTH WEST
Lichtenburg
NORTH WEST
MAFIKENG
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
PHOKENG
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
Mmabatho
NORTH WEST
POTCHEFSTROOM
NORTH WEST
Wilkoppies
NORTH WEST
RUSTENBURG
NORTH WEST
CARLETONVILLE CENTRALNORTH WEST
Melodie
NORTH WEST
Brits
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
RUSTENBURG
NORTH WEST
MAFIKENG
NORTH WEST
Rustenburg
NORTH WEST
Carletonville
NORTH WEST
Flamwood
NORTH WEST
Potchefstroom
NORTH WEST
Brits
NORTH WEST
VENTERSDORP
NORTH WEST
Zeerust
NORTH WEST

018 6320337
014 5653200
018 7715493
018 3815238
053 9481907
018 3817600
014 5923563
014 5653200
018 7868246
018 6326054
014 5373011
018 4687501
018 4730641
012 2520033
018 7882397
012 7031777
014 5924239
018 6422018
018 7882397
018 4644661
053 9270109
018 6322267
021 6838855
014 5372413
014 5664143
014 5923457
018 3845529
018 2947666
018 4687920
012 2521210
018 7862771
012 2591200
012 2521210
014 5373606
014 5972585
014 5697591
014 5974318
018 3810356
014 5973537
018 7001029
018 4685777
018 2970824
012 2527441
018 2930380
018 6421491

26934.596E
27133.504E
272943.62E
253826.304E
252810.992E

26844.952S
253834.944S
262925.728S
255153.316S
264119.572S

271335.256E
27133.504E
255846.704E
26946.224E
271417.592E
264035.328E
263954.324E
274649.8E

253956.916S
253834.944S
271156.508S
26843.836S
254027.66S
265019.104S
265840.764S
25380.708S

271335.256E
2650E
272358.56E
263952.524E
2650E
26936.972E
25392.232E
271512.492E
27958.248E
271417.808E
253541.1E
27537.788E
264041.7E
271435.484E
272246.488E
275420.268E
274645.66E
271417.592E
271335.256E
271420.184E
271417.592E
253833.072E
271432.604E
27236.54E
264035.436E
27552.512E
274637.308E
264938.928E
26449.008E

253956.916S
253238.256S
262136.576S
265258.26S
25320S
2690S
255131.176S
254212.312S
25351.644S
253951.228S
255015.936S
26427.092S
26507.98S
253934.884S
26226.528S
254422.308S
253817.736S
254027.66S
253956.916S
25404.872S
254027.66S
255127.036S
253956.196S
26244.176S
26511.224S
264238.7S
25382.112S
26190.984S
253246.32S

Wilkoppies
Ga-Rankuwa
Carletonville
Rustenburg
MAFIKENG
CARLETONVILLE
Brits
Potchefstroom
MOGWASE
RUSTENBURG
RUSTENBURG
Klerksdorp
Brits
Brits
VAN DER HOFFPARK
CARLETONVILLE
Klerksdorp
Potchefstroom
Waterfall East
Jouberton
Mafikeng
Carletonville
ZEERUST
Klerksdorp
Rustenburg
LICHTENBURG
Brits
VRYBURG
KATHU
Upington
Kuruman
UPINGTON
Upington
Vryburg
WARRENTON
Kathu
Kimberley
Kimberley
Upington
Kimberley
Vryburg
Kimberley
KIMBERLEY
UPINGTON
Hartswater

NORTH WEST
018 4688684
NORTH WEST
012 7037526
NORTH WEST
018 7882852
NORTH WEST
014 5929911
NORTH WEST
018 0140842683
NORTH WEST
018 7861340
NORTH WEST
012 2520108
NORTH WEST
018 2975659
NORTH WEST
014 6556505
NORTH WEST
014 5974318
NORTH WEST
014 5973352
NORTH WEST
018 4624561
NORTH WEST
012 2524431
NORTH WEST
012 2525838
NORTH WEST
018 2977607
NORTH WEST
034 9813832
NORTH WEST
018 4627774
NORTH WEST
018 2930380
NORTH WEST
014 5929167
NORTH WEST
018 4654098
NORTH WEST
018 3816886
NORTH WEST
018 7883331
NORTH WEST
NORTH WEST
018 4920015
NORTH WEST
014 5929321
NORTH WEST
NORTH WEST
NORTHERN CAPE053 9275059
NORTHERN CAPE053 7232175
NORTHERN CAPE054 3327849
NORTHERN CAPE053 7121943
NORTHERN CAPE054 3324152
NORTHERN CAPE054 3324398
NORTHERN CAPE053 9271295
NORTHERN CAPE053 4973173
NORTHERN CAPE053 7231833
NORTHERN CAPE053 8311430
NORTHERN CAPE053 8314264
NORTHERN CAPE054 3312345
NORTHERN CAPE053 8313111
NORTHERN CAPE053 9271211
NORTHERN CAPE053 8313077
NORTHERN CAPE053 8382519
NORTHERN CAPE054 3312432
NORTHERN CAPE053 4741255

264044.076E
28011.808E
27243.78E
271428.788E
253839.336E
272337.212E
274648.468E
27547.58E
27133.504E
271422.884E
271417.592E
263955.332E
274652.068E
274652.248E

26506.396S
253335.028S
262129.448S
25402.46S
255146.908S
262130.06S
253743.896S
264315.168S
251638.748S
253853.34S
254027.66S
26522.136S
25380S
25383.588S

272337.176E
26401.668E
27550.604E

262130.24S
265030.372S
264134.44S

26368.172E
253826.304E
27242.844E
26428.344E
263852.8E
271437.86E
26915.552E
274745.492E
244339.18E
23250.064E
211519.656E
232557.36E
211246.656E
211412.516E
244337.056E
245051.648E
23130.108E
244547.376E
244540.716E
211519.656E
244544.136E
244339.18E
244615.528E
24446.612E
211443.368E
244937.452E

265334.908S
255153.316S
262136.648S
253240.488S
265153.28S
254010.74S
26855.464S
253635.964S
265722.536S
274159.028S
282637.284S
272747.52S
282236.732S
282342.972S
265735.892S
28650.256S
274536.324S
284435.232S
284438.076S
282637.284S
284431.2S
265722.536S
284438.148S
284438.724S
282731.572S
274520.52S

HARTSWATER
Kathu
UPINGTON
Hartswater
Springbok
TAUNG STATION
Royldene
KURUMAN
Hartswater
KIMBERLEY
Hadison Park
Kuruman
MONUMENT HEIGHTS
Kimberley
Kimberley
Vryburg
Taung
Kuruman
Postmasburg
Kathu
Upington
Springbok
New Park
JAN KEMPDORP
WOODSTOCK
Hout Bay
Plettenberg Bay
Durbanville
Kenilworth
Oudtshoorn
Gordon's Bay
CALEDON
Century City
KENRIDGE
Bellville
Durbanville
Khayelitsha
Century City
DURBANVILLE
PLUMSTEAD
Vredenburg
Brackenfell
Bellville
Vredenburg
Khayelitsha

NORTHERN CAPE
NORTHERN CAPE053 7232891
NORTHERN CAPE054 3310046
NORTHERN CAPE053 4741255
NORTHERN CAPE027 7121122
NORTHERN CAPE053 9941861
NORTHERN CAPE053 8312908
NORTHERN CAPE053 7123326
NORTHERN CAPE053 4740022
NORTHERN CAPE053 8333467
NORTHERN CAPE053 8612346
NORTHERN CAPE053 7122002
NORTHERN CAPE053 8329450
NORTHERN CAPE053 8329280
NORTHERN CAPE053 8326823
NORTHERN CAPE053 9271189
NORTHERN CAPE053 9941861
NORTHERN CAPE053 7120234
NORTHERN CAPE053 3131802
NORTHERN CAPE053 7231441
NORTHERN CAPE054 3312432
NORTHERN CAPE027 7181005
NORTHERN CAPE053 8317212
NORTHERN CAPE053 4561926
WESTERN CAPE 021 4474836
WESTERN CAPE 021 7913385
WESTERN CAPE 044 5332191
WESTERN CAPE 021 9756070
WESTERN CAPE 021 6712513
WESTERN CAPE 044 2728758
WESTERN CAPE 021 8563161
WESTERN CAPE 021 2000596
WESTERN CAPE 021 5512460
WESTERN CAPE 021 8523667
WESTERN CAPE 021 9484477
WESTERN CAPE 021 9760445
WESTERN CAPE 021 3642850
WESTERN CAPE 021 5520012
WESTERN CAPE 021 9750511
WESTERN CAPE 021 7619102
WESTERN CAPE 022 7135685
WESTERN CAPE 021 9811515
WESTERN CAPE 021 9481647
WESTERN CAPE 022 7134605
WESTERN CAPE 021 6330286

244858.608E
23250.064E
211434.656E
244834.02E
17534.884E

274459.244S
274159.028S
282739.42S
27459.576S
294025.824S

244533.012E
232555.596E
24490E
244511.376E
244429.832E
232554.912E
244547.772E
24460.696E
244524.516E
244339.18E
244558.464E
232558.8E
23428.632E
23130.108E
211443.368E
17534.884E
244551.372E
24509.996E

284541.4S
272750.004S
274524.048S
284440.524S
284457.12S
272746.404S
284544.928S
284543.452S
284534.848S
265722.536S
27336.552S
272747.232S
281954.228S
274536.324S
282731.572S
294025.824S
284445.996S
27559.984S

18211.62E
232220.1E
18390.972E
182857.972E
22131.2E
185151.408E
192530.828E
183029.988E
183830.12E
183747.352E
183853.016E
184130.804E
183040.212E
183839.408E
182753.208E
175936.096E
184123.352E
183746.812E
175929.796E
183952.128E

34233.252S
34318.072S
334955.956S
335931.488S
333541.28S
3498.496S
341352.968S
335330.012S
335134.452S
33547.632S
334948.216S
34315.804S
335334.296S
334948.108S
3414.872S
325454.288S
335239.684S
335353.052S
325428.044S
34136.66S

Sunnydale
Lansdowne
Wynberg
NOORDHOEK
Worcester
Cape Town
Tyger Valley
HERMANUS
Gardens
Kraaifontein
TABLE VIEW
Melkbosstrand
Mowbray
Heiderand
PAARL
Bergvliet
George
Stellenbosch
George
Sunnydale
Khayelitsha
LENTEGEUR
Cape Town
Big Bay
Napier
VOORBAAI
Mossel Bay
Kraaifontein
Montague Gardens
TOKAI
Melkbosstrand
PLUMSTEAD
PLUMSTEAD
VREDENDAL
Lentegeur
Moorreesburg
CENTURY CITY
Kenilworth
Parow
Brackenfell
SKOONGESIG
STELLENBOSCH
Sedgefield
Somerset West
Strand

WESTERN CAPE 021 7852163


WESTERN CAPE 021 7971375
WESTERN CAPE 021 7628550
WESTERN CAPE 021 7852181
WESTERN CAPE 023 3421323
WESTERN CAPE 021 4217123
WESTERN CAPE 021 9142034
WESTERN CAPE 028 3122641
WESTERN CAPE 021 4224521
WESTERN CAPE 021 9887487
WESTERN CAPE 021 5571127
WESTERN CAPE 021 5534333
WESTERN CAPE 021 6869345
WESTERN CAPE 044 6932260
WESTERN CAPE 021 8634296/7
WESTERN CAPE 021 7122009
WESTERN CAPE 044 8870191
WESTERN CAPE 021 8838091
WESTERN CAPE 044 8870066
WESTERN CAPE 021 7851886
WESTERN CAPE 021 3642850
WESTERN CAPE
WESTERN CAPE 021 4612750
WESTERN CAPE 021 5544299
WESTERN CAPE 028 4233885
WESTERN CAPE 011 6786556
WESTERN CAPE 044 6952980
WESTERN CAPE 021 9874796
WESTERN CAPE 021 5529177
WESTERN CAPE 021 7158204
WESTERN CAPE 021 5532153
WESTERN CAPE 021 7619102
WESTERN CAPE 021 7977870
WESTERN CAPE 027 2135192
WESTERN CAPE 021 3711122
WESTERN CAPE 022 4333164
WESTERN CAPE 021 7051254
WESTERN CAPE 021 6719698
WESTERN CAPE 021 9302691
WESTERN CAPE 021 9811741
WESTERN CAPE 021 9141521
WESTERN CAPE 021 8829370
WESTERN CAPE 044 3431568
WESTERN CAPE 021 8520320
WESTERN CAPE 021 8547396

182326.88E
18312.82E
182810.02E
182320.832E
192741.796E
182526.796E

34733.78S
3409.288S
34017.208S
34719.776S
333914.004S
335529.064S

19151.584E

342433.12S

184320.856E
182842.96E
182720.952E
182819.128E
22650.94E
185720.988E
182747.34E
22299.024E
18520.84E
22299.024E
182323.136E
184130.804E
183647.916E
182519.56E
182719.188E
195337.896E
22616.992E
22630.564E
184219.404E
18317.932E
18272.52E
182631.344E
182750.616E
18280E
183019.116E
183633.876E
183940.068E

33519.54S
334920.172S
334247.304S
33576.264S
341115.216S
334327.012S
34243.62S
33581.992S
335552.608S
33581.992S
34735.328S
34315.804S
34142.888S
335530.864S
334711.58S
342813.044S
3489.996S
34947.988S
335022.452S
33520S
34345.648S
334352.104S
34054.756S
34124.78S
313954.432S
34214.172S
33918.072S

182858.836E
183454.984E
184037.344E

335919.032S
335248.468S
335130.564S

224825.38E
18510.072E
184939.612E

34057.528S
34441.664S
3470.408S

Parow
BELLVILLE
Jamestown
MITCHELLS PLAIN
TOKAI
Durbanville
MIDRAND
Worcester
Foreshore
Worcester
Brackenfell
Brackenfell
MOORREESBURG
Athlone
MFULENI
Paarl
Strand
Bothasig
Durbanville
George
STELLENBOSCH
Somerset West
Surrey Est
Plumstead
Mitchells Plain
Bellville
Table View
BELHAR
Kuils River
Plettenberg Bay
Sea Point
Vasco
Atlantis
KRAAIFONTEIN
Bellville
Stellenbosch
EERSTE RIVER
Sonstraal Heights
Wellington
Parow
Villiersdorp
Die Boord
Blue Downs
Cape Town
Strand

WESTERN CAPE 021 9394006


WESTERN CAPE 021 9492154
WESTERN CAPE 021 8802000
WESTERN CAPE 021 3764865
WESTERN CAPE 021 7156238
WESTERN CAPE 021 9763117
WESTERN CAPE
WESTERN CAPE 023 3422646
WESTERN CAPE 021 4254932
WESTERN CAPE 023 3425827
WESTERN CAPE 021 9819656
WESTERN CAPE 021 9818568
WESTERN CAPE 015 5010881
WESTERN CAPE 021 6381370
WESTERN CAPE 012 7905196
WESTERN CAPE 021 8634318
WESTERN CAPE 021 8544508
WESTERN CAPE 021 5588030
WESTERN CAPE 021 9758405
WESTERN CAPE 044 8712931
WESTERN CAPE 021 8839399
WESTERN CAPE 021 8529491
WESTERN CAPE 021 6379000
WESTERN CAPE 021 7977370
WESTERN CAPE 021 3763177
WESTERN CAPE 021 9494159
WESTERN CAPE 021 5573931
WESTERN CAPE 021 9060311/2
WESTERN CAPE 021 9060311
WESTERN CAPE 044 5333350
WESTERN CAPE 021 4394431
WESTERN CAPE 021 5911433
WESTERN CAPE 021 5724353
WESTERN CAPE
WESTERN CAPE 021 9483871
WESTERN CAPE 021 8832365
WESTERN CAPE 021 9041650
WESTERN CAPE 021 9765122
WESTERN CAPE 021 8730074
WESTERN CAPE 021 9302859
WESTERN CAPE 028 8401240
WESTERN CAPE 021 8870041
WESTERN CAPE 021 9095551
WESTERN CAPE 021 4223130
WESTERN CAPE 021 8543951

18355.172E
183738.1E
185052.656E
183615.336E
185726.28E
183848.264E

335423.868S
33544.176S
335841.448S
34227.564S
334136.276S
334954.156S

192556.928E
182524.78E
192556.928E
184158.668E
184037.344E
18400.012E
183217.988E

333752.572S
33558.292S
333752.572S
335148.348S
335130.564S
3390S
335814.988S

185821.54E

334551.3S

183159.34E
18389.06E
22295.892E
185248.252E
18510E

33524.836S
334913.224S
335757.492S
335531.764S
3450S

18282.1E
183615.336E
183743.428E
182915.072E
183851.756E
184134.836E
231934.032E
18246.12E
183328.224E
182937.104E
184320.856E
183748.828E
185137.728E
18440E

34120.064S
34227.564S
335418.612S
334920.1S
335650.856S
33561.644S
34523.568S
335428.62S
335434.56S
333344.856S
33519.54S
335414.148S
33562.292S
3400S

19027.18E
183517.556E
19170E
18517.344E
184313.188E
182516.356E

333824.936S
335424.948S
33590S
335642.432S
335959.1S
335521.792S

Robertson
Brackenfell
Wellington
VREDELUST EST
Sea Point
Plattekloof
Three Anchor Bay
Belhar
George
Tamboerskloof
Stellenbosch
KUILS RIVER
BRACKENFELL
EERSTE RIVER
Tokai
Beaufort West
Kenilworth
TULBAGH
Welgemoed
Stellenbosch
Bredasdorp
OUDTSHOORN
Bellville
Bellville
Vredendal
George
Gordon's Bay
Kenridge
Ceres
Oudtshoorn
Somerset West
FORESHORE
Brackenfell
PAROW
RONDEBOSCH
LANGEBAAN
MUIZENBERG
George
Tamboerskloof
Cape Town
VREDENBURG
FRANSCHHOEK
Wynberg
BELLVILLE
Hermanus

WESTERN CAPE 023 6263654


WESTERN CAPE 021 9811515
WESTERN CAPE 021 8642990
WESTERN CAPE 021 9498377
WESTERN CAPE 021 4395605
WESTERN CAPE 021 5584696
WESTERN CAPE 021 4344500
WESTERN CAPE
WESTERN CAPE 044 8734695
WESTERN CAPE 021 4225544
WESTERN CAPE 021 8829370
WESTERN CAPE 051 4923601
WESTERN CAPE 021 9824238
WESTERN CAPE 021 9045521
WESTERN CAPE 021 7013577
WESTERN CAPE 023 4142868
WESTERN CAPE 021 7618363
WESTERN CAPE 023 2301258
WESTERN CAPE 021 9130178
WESTERN CAPE 021 8833088
WESTERN CAPE 028 4241615
WESTERN CAPE 044 2791223
WESTERN CAPE 021 9489280
WESTERN CAPE 021 9489280
WESTERN CAPE 027 2135192
WESTERN CAPE 044 8734888
WESTERN CAPE 021 8563775
WESTERN CAPE 021 9141521
WESTERN CAPE 023 3162001
WESTERN CAPE 044 2791223
WESTERN CAPE 021 8527516
WESTERN CAPE 041 5065725
WESTERN CAPE 021 9810512
WESTERN CAPE 021 9303070
WESTERN CAPE 021 6866708/9
WESTERN CAPE 022 7720467
WESTERN CAPE 021 7887281
WESTERN CAPE 044 8730015
WESTERN CAPE 021 4225544
WESTERN CAPE 021 4212414
WESTERN CAPE 022 7131434
WESTERN CAPE 021 8764415
WESTERN CAPE 021 6942748
WESTERN CAPE 041 5065725
WESTERN CAPE 028 3122641

19531.176E
184123.352E
185848.756E

334819.908S
335239.684S
333850.1S

18242.7E
183851.756E
222729.088E

335428.8S
335650.856S
335729.268S

185139.636E
183941.94E
18410E
184421.516E
182554.12E
22352.796E
182857.252E
19818.636E
183652.524E
185137.944E
20244.52E
221215.336E
183749.62E
183749.62E
183019.116E

335613.38S
33562.292S
33520.012S
335953.124S
34431.044S
322110.296S
3405.868S
331710.464S
335220.496S
33560.204S
343213.56S
333519.896S
33543.636S
33543.636S
313954.432S

184958.224E
183812.408E
191836.972E
22456.172E
184931.656E
182524.06E
184123.352E
18369.792E
18284.872E
1820E
182713.428E
222729.952E

34648.204S
335150.94S
332212.108S
33406.132S
3449.912S
33554.98S
335239.684S
335423.436S
335751.876S
33530.012S
34719.56S
335739.852S

182527.876E

335515.96S

1980E
182812.9E
183751.312E
191449.92E

33550.012S
34019.116S
335147.088S
342452.56S

Khayelitsha
Somerset West
Kleinmond
Stellenbosch
CERES
Caledon
OTTERY
Malmesbury
Ceres
Rondebosch
Beaufort West
Knysna
Oudtshoorn
Stellenbosch
Atlantis
Caledon
Gordon's Bay
Robertson
Swellendam
Pinelands
Vredekloof
Plumstead
George
Parklands
Table View
Worcester
Goodwood
Vredenburg
Langebaan
MONTAGU
Malmesbury
Cravenby Est
Table View
Caledon
WESTRIDGE
Gordon's Bay
VREDENBURG
VREDENDAL
Ladismith
Kuils River
SOUTHFIELD
Stellenbosch
Sandbaai
Grassy Park
Surrey Est

WESTERN CAPE 021 3876107


WESTERN CAPE 021 8512566
WESTERN CAPE 028 2715684
WESTERN CAPE 021 8871778
WESTERN CAPE 023 3123060
WESTERN CAPE 028 2141885
WESTERN CAPE 021 7035929
WESTERN CAPE 022 4821671
WESTERN CAPE 023 3123768
WESTERN CAPE 021 6866708
WESTERN CAPE 023 4142868
WESTERN CAPE 044 3820118
WESTERN CAPE 044 2791223
WESTERN CAPE 021 8839399
WESTERN CAPE 021 5726436
WESTERN CAPE 028 2121977
WESTERN CAPE 021 8563161
WESTERN CAPE 023 6263803
WESTERN CAPE 028 5143747
WESTERN CAPE 021 5310609
WESTERN CAPE 021 9811375
WESTERN CAPE 021 7629319
WESTERN CAPE 044 8734888
WESTERN CAPE 021 5561778
WESTERN CAPE 021 5562011
WESTERN CAPE 023 3426970
WESTERN CAPE 021 5951218
WESTERN CAPE 022 7134605
WESTERN CAPE 022 7720467
WESTERN CAPE 023 6142011
WESTERN CAPE 022 4821181
WESTERN CAPE 021 8027869
WESTERN CAPE 084 4244888
WESTERN CAPE 028 2121977
WESTERN CAPE
WESTERN CAPE 021 8563161
WESTERN CAPE 022 7191164
WESTERN CAPE 027 2131266
WESTERN CAPE 028 5512624
WESTERN CAPE 021 9066213
WESTERN CAPE
WESTERN CAPE 021 8828452
WESTERN CAPE 028 3122641
WESTERN CAPE 021 7058248
WESTERN CAPE 021 6385415

18510E
19138.28E
18520.984E
191837.836E
192537.956E
18305.796E
184352.14E
191842.192E
182823.916E
22352.796E
23256.868E
22456.172E
185348.264E

3450S
342026.124S
33561.5S
33228.904S
341353.112S
34048.456S
332729.412S
33228.22S
335738.484S
322110.296S
34211.868S
33406.132S
335519.776S

192542.456E
185151.408E
195257.288E
202626.988E
183041.22E
184037.344E
182758.824E
222752.38E
182942.144E
182915.108E
192556.928E
183212.012E
175929.796E
1820E
20718.336E
18447.332E

341342.636S
3498.496S
33485.364S
34122.26S
335527.768S
335130.564S
34135.796S
335728.836S
334854.9S
334922.836S
333752.572S
335355.968S
325428.044S
33530.012S
334712.948S
332750.436S

182952.548E
192544.688E
183611.664E
185151.408E

334937.2S
341345.228S
34241.028S
3498.496S

183021.996E
211611.892E
184018.84E
182856.352E
185138.088E
191150.244E
183051.048E

313951.984S
332937.032S
33550.84S
3420.888S
33569.636S
342515.132S
34231.776S

ROBERTSON
PAROW
Plettenberg Bay
Somerset West
Plumstead
George East
Brackenfell
Paarl
Tokai
Sea Point
BREDASDORP
Tyger Valley
WETTON
ROBERTSON
Hermanus
Langebaan
Gans Bay
Malmesbury
Newlands
Brackenfell
Caledon
TABLE VIEW
Observatory
Rondebosch
Fish Hoek
Guguletu
Strand
Somerset West
Wynberg
Plattekloof
Atlantis
FISH HOEK
Wilderness
Mitchells Plain
Worcester
Hermanus
Gatesville
Vredenburg
Retreat
Bredasdorp
Fish Hoek
Eerste River
HERMANUS
MEADOWRIDGE
Knysna

WESTERN CAPE 027 2135193


WESTERN CAPE 021 9115414
WESTERN CAPE 044 5331335
WESTERN CAPE 021 8520765
WESTERN CAPE 021 7619102
WESTERN CAPE 044 8712931
WESTERN CAPE 021 9813329
WESTERN CAPE 021 8721910
WESTERN CAPE 021 7128069
WESTERN CAPE 021 4390073
WESTERN CAPE 028 4241615
WESTERN CAPE 021 9433614
WESTERN CAPE 021 7032517
WESTERN CAPE 023 6268303
WESTERN CAPE 028 3121810
WESTERN CAPE 022 7721889
WESTERN CAPE 028 3843869
WESTERN CAPE 022 4824454
WESTERN CAPE 021 6715109
WESTERN CAPE 021 9824238
WESTERN CAPE 028 2141885
WESTERN CAPE 021 5575011
WESTERN CAPE 021 4489821
WESTERN CAPE 021 6853726
WESTERN CAPE 021 7826313
WESTERN CAPE 041 5065743
WESTERN CAPE 021 8532340
WESTERN CAPE 021 8500868
WESTERN CAPE 021 7974355
WESTERN CAPE 021 9111005
WESTERN CAPE 021 5721870
WESTERN CAPE 021 7016471
WESTERN CAPE 044 8770708
WESTERN CAPE 021 3926114
WESTERN CAPE 023 3421622
WESTERN CAPE 028 3121277
WESTERN CAPE 021 6383375
WESTERN CAPE 022 7151402
WESTERN CAPE 021 7126411
WESTERN CAPE 028 4251540
WESTERN CAPE 021 7826092
WESTERN CAPE 021 9048900
WESTERN CAPE 028 3161199
WESTERN CAPE 021 5952802/00
WESTERN CAPE 044 3822941

19533.084E
183454.984E
232148.204E
184948.252E
182746.548E

334815.48S
335248.468S
3439.288S
34314.544S
3416.6S

184037.344E
185813.26E
182718.468E
182319.428E
20230.012E

335130.564S
334351.528S
34347.412S
33551.956S
34320S

183033.048E
195257.288E
191442.324E
18157.648E
192112.96E
184345.516E
182732.184E
184150.208E
192537.92E
182941.28E
18285.736E
18284.872E
18268.376E
18341.56E

3405.148S
33485.364S
342453.424S
33528.5S
343416.176S
332729.016S
335835.04S
33539.888S
341353.04S
334939.144S
335612.588S
335751.876S
34920.88S
335855.272S

184948.252E
182832.664E

34314.544S
34015.228S

182937.104E
18266.504E
223428.992E
184043.86E
192645.78E
191438.688E
183158.476E
175930.012E

333344.856S
3481.392S
335937.248S
34015.984S
333832.352S
34256.96S
335810.632S
325426.424S

20230.012E
182658.164E
184429.724E
19151.584E

34320S
34734.32S
34116.752S
342433.12S

23227.384E

34210.5S

Worcester
Edgemead
Cravenby Est
Tokai
Somerset West
Cape Town
Goodwood
George
WYNBERG
Paarl
Stellenbosch
Hout Bay
Tyger Valley
PINELANDS
WYNBERG
Newlands
George
Somerset West
Claremont
Mossel Bay
Parow
George
Pinelands
De Aar
Oudtshoorn
Athlone
Athlone
Sea Point
Kuils River
Wynberg
Wynberg
Mitchells Plain
Arauna
Milnerton
Rondebosch
Goodwood
Vredendal
Sedgefield
Caledon
Riversdale
Beaufort West
Somerset West
Parow
Oudtshoorn
Saldanha

WESTERN CAPE 023 3473076


WESTERN CAPE 021 5587128
WESTERN CAPE 021 9334999
WESTERN CAPE 021 7158555
WESTERN CAPE 021 8523667
WESTERN CAPE 021 4244064
WESTERN CAPE 021 5953410
WESTERN CAPE 044 8741602
WESTERN CAPE 021 7628550
WESTERN CAPE 021 8711554
WESTERN CAPE 021 8801480
WESTERN CAPE 021 7907490
WESTERN CAPE 021 9142034
WESTERN CAPE 021 5310609
WESTERN CAPE 021 7615586
WESTERN CAPE 021 6892938
WESTERN CAPE 044 8742803
WESTERN CAPE 021 8511860
WESTERN CAPE 021 6743166
WESTERN CAPE 044 6911010
WESTERN CAPE 021 9399141
WESTERN CAPE 044 8742374
WESTERN CAPE 021 5311953
WESTERN CAPE 053 6312751
WESTERN CAPE 044 2791636
WESTERN CAPE 021 6971300
WESTERN CAPE 021 6969720
WESTERN CAPE 021 4397251
WESTERN CAPE 021 9061473
WESTERN CAPE 021 7978984
WESTERN CAPE 021 7979193
WESTERN CAPE 021 3712800
WESTERN CAPE 021 9814579
WESTERN CAPE 021 5517515
WESTERN CAPE 021 6850006
WESTERN CAPE 021 5913031
WESTERN CAPE 027 2131529
WESTERN CAPE 044 3433196
WESTERN CAPE 028 2121691
WESTERN CAPE 028 7131646
WESTERN CAPE 023 4143519
WESTERN CAPE 021 8511191
WESTERN CAPE 021 9393206
WESTERN CAPE 044 2792668
WESTERN CAPE 022 7143086

192645.564E
183255.5E

333829.22S
335234.032S

182624.396E
185051.252E
182526.976E
183318.468E
222739.78E
182758.248E
18582.496E
185348.264E
182116.488E

34346.764S
34455.236S
335512.072S
335334.656S
335748.312S
34030.42S
334353.436S
335519.776S
34233.54S

183041.22E
18285.664E
182754.18E
222731.32E
185059.244E
18280E
22841.352E
183438.532E

335527.768S
34015.192S
335817.184S
335725.92S
34455.884S
335916.332S
341058.008S
335428.116S

183023.76E
24039.42E
22456.172E
183024.66E
183323.4E
182318.78E
184044.616E
18285.664E
182758.86E
183615.336E
18410.456E
182949.74E
182931.74E
18333.024E
183038.7E
224811.988E
192541.088E
211541.868E
22353.444E
185050.208E
18353.228E
22127.2E
175641.568E

33567.152S
30395.256S
33406.132S
335739.708S
335950.316S
33551.812S
335527.984S
34016.668S
34135.58S
34227.564S
335228.02S
335249.44S
335719.044S
335438.556S
31402.82S
34117.004S
341354.912S
34534.872S
32214.572S
34448.288S
335423.472S
333524.72S
33015.552S

Swellendam
Riversdale
Bredasdorp
Vredenburg
Goodwood
CHARLESVILLE
George
Cape Town
Stellenbosch
Rondebosch East
Grassy Park
SOMERSET WEST
Cape Town
Panorama
Somerset West
Malmesbury
Panorama
Milnerton
Vanguard Est
VASCO
Wynberg
STELLENBOSCH
Elsies River
Kenilworth
Voorbaai
Wellington
Guguletu
Table View
Worcester
Tyger Valley
N1 City
Paarl
Bellville South
Durbanville
Meadowridge
PAARL
CALEDON
Kuils River
Parow
Robertson
Sunningdale
Kleinmond
Mount View
Paarl
Strand

WESTERN CAPE 028 5141080


WESTERN CAPE 028 7133800
WESTERN CAPE 028 4242611
WESTERN CAPE 022 7133031
WESTERN CAPE 021 5951310
WESTERN CAPE 021 9348802
WESTERN CAPE 044 8740078
WESTERN CAPE 021 4181191
WESTERN CAPE 021 8833859
WESTERN CAPE 021 6972847
WESTERN CAPE 021 7050531
WESTERN CAPE 021 8527260
WESTERN CAPE 021 4620218
WESTERN CAPE 021 9305222
WESTERN CAPE 021 8511329
WESTERN CAPE 022 4821900
WESTERN CAPE 021 9303980
WESTERN CAPE 021 5524571
WESTERN CAPE 021 6381016
WESTERN CAPE 021 5911433
WESTERN CAPE 021 7615586
WESTERN CAPE 021 8534732
WESTERN CAPE 021 9336442
WESTERN CAPE 021 6712513
WESTERN CAPE 044 6951688
WESTERN CAPE 021 8642120
WESTERN CAPE 021 6330385
WESTERN CAPE 021 5575587
WESTERN CAPE 023 3471035
WESTERN CAPE 021 9145315
WESTERN CAPE 021 5951422
WESTERN CAPE 021 8720701
WESTERN CAPE 021 9516315
WESTERN CAPE 021 9768046
WESTERN CAPE 021 7127570
WESTERN CAPE 021 8721910
WESTERN CAPE 028 2121737
WESTERN CAPE 021 9060689
WESTERN CAPE 021 9391020
WESTERN CAPE 023 6265856
WESTERN CAPE 021 5541878
WESTERN CAPE 028 2715565
WESTERN CAPE 021 6912715
WESTERN CAPE 021 8711470
WESTERN CAPE 021 8535661

202625.296E
212410.908E
20227.492E
175936.096E
183339.888E
18341.524E
222721.348E
182516.5E
185140.716E
182954.24E
182941.748E
185144.064E
182521.972E
183432.196E
184934.032E
184345.516E
183435.832E
183028.44E

34123.34S
342220.352S
34320.852S
325454.288S
335331.848S
335740.248S
335755.332S
33554.836S
335614.208S
335821.72S
34227.312S
34457.288S
335528.524S
335234.896S
3459.924S
332729.016S
335240.152S
335128.764S

183328.224E
18284.08E
185139.636E
18350E
182857.972E
22616.992E
18590E
18341.56E
182952.512E
19270E

335434.56S
34015.12S
335613.38S
33567.944S
335931.488S
3489.996S
33380S
335855.272S
334937.272S
333837.14S

183339.888E
185744.784E
183847.868E
183841.568E
18279.36E
185742.948E
192530.828E
184238.052E
183517.844E
195249.08E
18291.68E
19138.172E
183121.396E
185720.988E

335331.848S
33447.98S
335453.892S
334954.66S
34223.892S
334351.348S
341352.968S
33573.528S
335414.616S
334816.272S
334821.96S
342024.396S
335917.052S
334327.012S

Steenberg
Blue Downs
Grabouw
Piketberg
Knysna
George
Parow
SOMERSET WEST
LANGA
Stellenbosch
ATHLONE
George
Grassy Park
Mitchells Plain
Elsies River
Westlake
Paarl
Hermanus
Westgate

BURGERSFORT

WESTERN CAPE 021 7126725


WESTERN CAPE 021 9095999
WESTERN CAPE 021 8593471
WESTERN CAPE 022 9131747
WESTERN CAPE 044 3825084
WESTERN CAPE 044 8700879
WESTERN CAPE 021 9303070
WESTERN CAPE 021 8527516
WESTERN CAPE 021 6941928
WESTERN CAPE 021 8870015
WESTERN CAPE 021 9335693
WESTERN CAPE 044 8732281
WESTERN CAPE 021 7067247
WESTERN CAPE 021 3761100
WESTERN CAPE 021 5924663
WESTERN CAPE 021 7024856
WESTERN CAPE 021 8726317
WESTERN CAPE 028 3131101
WESTERN CAPE 021 3712181
015 2231961
021 6712756
012 8031717
016 5811401
012 3357603
011 8498381
014 7771054
011 3934093
012 6568916
011 0391955
013 2317307
021 6743183
053 4741081
021 9811515
021 5911433
011 4652566
011 0315612245

182715.732E
184214.688E
19056.88E
184527.288E
23256.868E
222540.692E
18360E
18510E
183144.472E
185126.46E
183011.988E
222721.348E
18303.276E
183724.6E
18340E
182616.944E
185755.26E
191449.884E
183521.696E

34350.544S
34027.288S
34919.8S
325448.528S
34211.868S
33575.436S
335447.736S
3450S
335633.18S
335621.732S
335740.572S
335755.332S
34311.952S
34225.584S
335447.376S
34446.992S
334351.888S
342452.524S
34259.28S

301934.68E

244016.608S

Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map

View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map

View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map
View Map

View Map