You are on page 1of 24

Uputstva za upotrebu

Maina za pranje vea

Zahvaljujemo Vam na poverenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom nae maine za ve, i
estitamo Vam na dobrom izboru.
Vaa nova maina za ve odgovara svim zahtevima moderne nege vea: ekonomina je u
potronji vode, elektrine energije i sredstava za pranje.
Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti
za okolinu preraditi (reciklovati), deponovati ili unititi.
Da vaa maina nakon odsluenog ivotnog veka ne bi optereivala okolinu, predajte je
ovlaenom sabiralitu starih kuanskih aparata.
Aparat je namenjen iskljuivo korienju u kuanstvu. U sluaju korienja aparata u komercijalne,
profesionalne svrhe, odnosno namenu koja prevazilazi uobiajenu upotrebu u kuanstvu, ili ako
aparat koristi lice koje nije potroa, garancijski rok jednak je najkraoj garancijskoj dobi, odreenoj
vaeim zakonskim propisima.

301682

Opis maine za ve ........................................................ 3


Upozorenja ...................................................................... 4
Postavljanje i prikljuenje.............................................. 5
Delovanje......................................................................... 8
Saveti za pranje i tednju energije .............................. 13
ienje i odravanje ................................................... 14
Smetnje.......................................................................... 17
Tabele ............................................................................ 21

Opis maine za ve

nadzorna ploa
dozirna posuda
vrata (ovisno o modelu)
poklopac filtera

Tehniki podaci

5.
6.
7.
8.

noice
cev za odvod vode
cev za dovod vode
elektrini gajtan

Mere maine ( x d x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm


Dubina s otvorenim vratima: 106 cm
Teina maine (neto): 71 kg
Nazivni napon: 230 V, 50 Hz
Prikljuna snaga: 2300 W
Maks. punjenje: 6,5 kg
Prikljuak: doza (230 V, 50 Hz, 10 A)
Pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa
Osigura: 10 A

301682

1.
2.
3.
4.

Upozorenja
Pre prve upotrebe maine obavezno skinite transportne blokade, inae mogu prilikom upuivanja
blokirane maine nastati teka oteenja. Popravak takvih oteenja nije pokriven garancijom!
Aparat prikljuite na vodovodnu mreu samo s novim cevima i zaptivaima.
Mainu ne stavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura moe da padne ispod 0C, inae se mogu
otetiti delovi maine zbog smrzavanja.
Maina za ve mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi.
Potujte uputstva za pravilno postavljanje i prikljuenje maine na vodovodnu i elektrinu mreu.
Kraj odvodne cevi ne sme biti namoen u odvodnu vodu.
Pre poetka pranja pritisnite vrata na oznaenom mestu, da se brava ujno zaglavi.
U toku rada maine nije mogue otvoriti vrata.
Preporuujemo da pre prvog pranja odstranite eventualnu prljavtinu iz bubnja maine za ve,
koristei program za samoienje (vidi poglavlje Izbor dodatnih funkcija).
Upotrebljavajte samo sredstva za mainsko pranje i negu vea. Ne odgovaramo za eventualna
oteenja, te gubitak boje na zaptivaima i plastinim delovima, koji su posledica nepravilne
upotrebe sredstava za beljenje i bojanje vea.
Sredstva za skidanje naslaga kamenca obino sadre kiseline, stoga koristite samo ona, koja
imaju dodano sredstvo za zatitu pred korozijom. Prilikom upotrebe tih sredstava potujte
uputstva proizvoaa. Skidanje naslaga kamenca zakljuite viekratnim ispiranjem, da sigurno
odstranite sve ostatke kiselina.
Za pranje ne smete koristiti sredstva koja sadre topila, jer se odreeni delovi maine mogu
otetiti, a stvaraju se i otrovni gasovi. Postoji opasnost zapaljenja i eksplozije.
Nakon zavrenog pranja zatvorite vodovodnu esmu.
Pred ponovnim transportom blokirajte mainu, tako da ugurate barem jednu ipku. Pre toga
obavezno iskljuite mainu iz elektrine mree!
Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata maine.
Garancija ne obuhvata potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi boje, poveanje
buke koje je posledica staranja, i ne utie na funkcionalnost aparata, i estetske greke koje ne
utiu na funkcionalnost i bezbednost aparata.
Aparat je izraen u skladu sa svim propisanim bezbednosnim standardima, no usprkos tome
ne preporuujemo da ga bez adekvatnog nadzora koriste lica smanjenih fizikih, pokretnih ili
mentalnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnog znanja ili iskustava.
Ista preporuka vai i za korienje aparata od strane maloletnih lica.
Pre prikljuenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja
ili upotrebe aparata, nije predmet garancije.

301682

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznaava, da se sa tim proizvodom ne


sme postupati kao sa otpadom iz domainstva. Umesto toga, proizvod treba predati
odgovarajuim sabirnim centrima za reciklau elektronskih i elektrinih aparata.
Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda spreiete potencijalne negativne posledice
na ivotnu sredine i zdravlje ljudi, koji bi inae mogli biti ugroeni neodgovarajuim
rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu,
odbacivanju i ponovnom korienju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
lokalnim ustanovama, slubom za sakupljanje kunog otpada ili sa prodavnicom u kojoj
ste kupili ovaj proizvod.

Postavljanje i prikljuenje
Skidanje ambalae

Budite paljivi, da prilikom uklanjanja ambalae otrim


predmetima ne otetite kuite aparata.
Pred prikljuenjem neka se aparat zagreje na sobnu
temperaturu (priekajte 2 asa).
Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za
okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi
(reciklovati), deponovati ili unititi.
U skladu s tim, materijali su i odgovarajue oznaeni.

Skidanje transportnih
blokada

Odmaknite cevi.
Odrafite rafove (A) pozadi maine (slika 1).
Skinite ugaone profile (B) (slika 1) i nataknite ih u utor na
blokirnoj ipci (slika 2) - desnog prethodno okrenite na drugu
stranu.
Pomou ugaonih profila okrenite blokirne ipke za 90 i
izvucite ih.
Nastale otvore zapuite priloenim plastinim epovima.
Blokade spremite za eventualno docnije koritenje.

Slika 1

Slika 2

Transportne blokade morate skinuti da prilikom


ukljuenja maine ne bi nastala oteenja. Garancija za
popravke spomenutih oteenja ne vredi!

Izravnajte mainu uzduno i popreno okretanjem regulacionih


noica (matice s rafom).
Noice omoguuju izravnanje +/- 1 sm.
Nakon regulisanja visine noica, dobro prirafite matice
(A) - prema dnu maine!
Vibracije, pomeranje aparata po prostoriji i glasno
delovanje zbog nepravilno izravnanih regulacionih
noica, nisu predmet garancije.
Patos na kojem stoji maina, mora imati betonsku
podlogu, mora biti suv i ist, inae maina moe da
klizi. Oistite i regulacione noice.

301682

Postavljanje

Ako imate mainu za suenje vea odgovarajuih dimenzija,


moete da je postavite na mainu za pranje vea.

Prikljuenje na dovod
vode

Za efikasno delovanje neka dovodni pritisak vode bude


izmeu 0,05 i 0,8 MPa.
Zadovoljavajui pritisak dobijete ako u petnaest
sekundi iz potpuno otvorene esme istee 3 litre vode.
Iz bubnja izvadite dovodnu cev i koljenasti prikljuak dovodne
cevi (1) prirafite na mainu za pranje vea (imaju samo
odreeni modeli).
U maticu ravnog prikljuka dovodne cevi (2) umetnite zaptiva
s mreicom, te cev prirafite na vodovodnu esmu. (Kod
odreenih modela, zaptiva s mreicom ve je nameten i nije
ga potrebno stavljati u maticu ravnog prikljuka).
Ako imate model s prikljucima za toplu i hladnu vodu,
prikljuite jednu cev na hladnu vodu i drugu na toplu, kao to
je to oznaeno na stranjoj strani maine, gde su ugravirana
slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo).
Dovodnu cev potrebno je prirafiti rukom dovoljno
mono da spoj bude nepropusan. Nakon stezanja
obavezno proverite dali cev dihtuje.
Za montau cevi nije dozvoljeno korienje kleta i
slinog alata, jer moe doi do oteenja navoja matice.

Nametanje cevi za
odvod vode

301682

Odvodnu cev postavite u umivaonik ili preko ruba kade.


Moete je prikljuiti i direktno na odvodni sistem, iji prenik
mora da bude najmanje 4 sm.
Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da omoguuje
ienje.
Kroz rupicu u plastinom kolenu provucite kanap, i njime
privrstite odvodnu cev.
Kraj odvodne cevi ne sme da bude dignut vie od 100 sm, i ne
manje od 60 sm od patosa.

Mainu za ve prikljuite na elektrinu mreu pomou


prikljunog gajtana.
Propisani napon i ostali podaci navedeni su na natpisnoj tablici
iznad otvora vrata maine.
Zidna doza mora biti stalno dostupna i mora imati
kontakt za uzemljenje (bezbednosna doza), uz
potovanje vaeih propisa!
Fiksno prikljuenje mora izvesti struno lice.
Oteen prikljuni gajtan mora zameniti proizvoa ili
ovlaeni serviser.
Ne ukopavajte aparat u dozu, namenjenu aparatu za
brijanje ili za suenje kose!

301682

Prikljuenje na
elektrinu mreju

Delovanje

A - Dugme za izbor programa


B - Tipka pumpa stop
C - Tipka START/PAUZA

Dugme za izbor programa

Lampice:
- ukljuenje/iskljuenje (naranasta)
- pumpa stop/greke (zelena)

Osnovni programi

Delimini programi

Pamuk
Predpranje
Kratak program
Sintetika
Kratak program

Postupak pranja

301682

Ispiranje

Omekavanje

Osetljivo

Pumpanje vode

Vuna

Centrifuga

Otvorite vrata maine za ve


Napunite bubanj veom
Zatvorite vrata
Otvorite esmu za dovod vode
Ukljuite mainu i izaberite eljeni program
Dozirajte deterdent i omekiva
Uputite program tipkom START (C)

- Otvorite vrata maine za ve.


Vrata otvorite potezanjem ruke prema sebi, na desnoj strani
vrata.
- Razvrstajte ve po vrsti tkanine.
Zakopajte dugmeta i patente, zaveite trake te
depove okrenite prema van.
Veoma osetljiv ve stavite u posebnu tekstilnu kesicu.
Preporuujemo da perete vee i manje delove vea
istovremeno.
Sledite etiketama na tekstilu s oznakama za nain
pranja (vidi tabelu na zadnjoj strani ovih uputstava).
-

Mainu ukljuite okretanjem dugmeta (A) za izbor programa iz


poloaja 0 na eljeni program. Signalna lampica za ukljuenje/
iskljuenje zapone treperiti. Dugme za izbor programa (A)
moete okretati u oba smera, te tako izabrati pravi program
obzirom na vrstu tkanine i temperaturu pranja (vidi tabelu
programa). Moete birati osnovne i delimine programe.
Izbor programa moete proizvoljno menjati pre pritiska na tipku
START (C).
- Izbor osnovnih programa ( , , , )
Osnovni programi su celoviti programi, gde se izvode sve
faze pranja, ukljuivo s omekavanjem i ceenjem (vidi tabelu
programa). Moete ih birati okretanjem dugmeta za izbor
programa (A).
Pamuk: beo/aren
Normalno zaprljan pamuni i laneni posteljni i donji ve, stolnjaci,
pekiri, gornja odea, i sl. Za manje uprljan ve moete da
koristite krai program. Time ete utedeti na energiji i vremenu
pranja.
Za veoma zaprljan ve postojanih boja moete upotrebiti
program s pretpranjem .
Sintetika
Normalno zaprljane koulje, bluze i druga odea iz poliestera,
poliamida ili meavine tih vlakana s pamukom.
Za manje uprljan ve moete koristiti krai program. Time ete
utedeti na energiji i vremenu pranja.
301682

Delovanje maine za ve

Stavite ve v boben u bubanj. Proverite dali je bubanj prazan!


Zatvorite vrata maine za ve.
Otvorite esmu za dovod vode.
Ukljuite mainu i izaberite program pranja.

Osetljivo
Program za osetljivu odeu (haljine, suknje, bluze,..) i zastore.
Vuna
Posebno nean program za pranje vune i proizvoda iz meavine
sintetikih vlakana s vunom, oznaenih za pranje u maini za ve.
- Izbor dodatne funkcije
Pumpa stop
Funkciju ukljuite nakon izbora osnovnog programa, pritiskom
na tipku (B). Moete je ukljuiti i u toku delovanja, pred zadnjim
ispiranjem. Ukljuenje signalizuje lampica, koja se upali nad
tipkom.
Iskljuite je ponovnim pritiskom na tipku lampica se ugasi.
Program se zaustavi na zadnjem ispiranju pred ceenjem
(centrifugom). Ve ostane namoen u vodi i zbog toga se manje
guva, ako ga niste u mogunosti izvaditi iz maine odmah
nakon zavrenog pranja. Lampica nad tipkom treperi.
Pritiskom na tipku START (C) zakljuite izabrani program
pranja. Moete koristiti dodatne programe (pumpanje ili
centrifugu), no pre toga morate postaviti programator najmanje
jedan sekund na poziciju 0, a zatim izaberete jedan od
dodatnih programa. U nastavku programa lampica nad tipkom
se ugasi.
Samoistivi program (SterilTub)
Ovim programom odstranite prljavtinu, bakterije te eventualan
neprijatan vonj iz aparata.
Pre no to uputite samoistivi program, potpuno ispraznite bubanj
maine; u toku izvoenja programa u maini ne sme da bude ve.
Dodatkom manje koliine prakastog deterdenta poboljaete
uinak samoistivog programa.
Program uputite tako da dugme za izbor programa (A) okrenete u
poloaj Pamuk 95C, a zatim pritisnete tipku (B) (Pumpa stop) i
drite je tri sekunde.
Ako ne koristite redovito programe pranja kod kojih je temperatura
vode via od 60C, preporuujemo da samoistivi program uputite
barem jedared meseno.
, , )
- Izbor deliminih programa ( ,
To su samostalni programi, koje moete koristiti ako ne
trebate ceo program pranja. Ako elite da koristite zaredom
vie dodatnih programa, morate pred svakim novim izborom
programa iskljuiti mainu (1 sekund postavite programator
na 0).
301682

10

Ispiranje
Samostalan program za ispiranje osetljivog vea, bez intervalne
centrifuge, s kratkim zavrnim centrifugiranjem. Moete ga
koristiti za ispiranje runo opranog osetljivog vea, ili za dodatno
ispiranje u sluaju vee osetljivosti na deterdente.
Omekavanje
Program je namenjen za omekavanje, beljenje ili impregnaciju
opranog vea. Zakljui se centrifugom na max. 1000 okr./min.
Pumpanje
Program upotrebite ako ste prekinuli program pranja, ili ako ste
ukljuili mogunost Pumpa stop i elite vodu samo iscrpsti iz
maine, bez centrifugiranja.
Centrifuga
Intenzivna centrifuga za neosetljiv ve, na najviim okretajima.
- Doziranje sredstava za pranje i negu vea
(vidi poglavlje Saveti za pranje i tednju energije)
podeok za pretpranje
podeok za glavno pranje
podeok sredstava za negu
Sredstva za pranje moete posudicom dozirati direktno u bubanj.
Omekiva sipajte u podeok samo do oznaenog
nivoa.

Upuivanje programa
pranja

Pritisnite na tipku START (C). Lampica za UKLJUENJE/


ISKLJUENJE prestane treperiti, i nakon nekoliko sekundi
maina zapone delovati. Ako nakon ukljuenja vrata nisu
zatvorena, nakon nekoliko sekundi lampica za UKLJUENJE/
ISKLJUENJE pone ponovno treperiti. Kad zatvorite vrata,
maina zapoinje s izvoenjem izabranog programa.
Ako nakon upuivanja programa elite menjati program
pranja, morate dugme za izbor programa za 1 sekund postaviti
na poloaj 0, a zatim moete ponovno izabrati proizvoljni
program. Iskljuenjem se brie i dodatna funkcija, ako ste je
prethodno izabrali (PUMPA STOP) , zato je morate ponovno
ukljuiti.

11

301682

Pazite da je prilikom otvaranja/zatvaranja vrata maine


za ve dozirna posuda zatvorena.

Ako se u toku delovanja maine desi prekid elektrine


energije, nakon ponovnog uspostavljanja elektrinog
napajanja maina e nastaviti program tamo, gde je bio
prekinut.
- Zavretak pranja
Na zavretak programa pranja upozori vas treperenje lampice za
UKLJUENJE/ISKLJUENJE.
Izvadite ve iz maine i sa zaptivaa vrata odstranite eventualnu
neistou.
Vrata ostavite pritvorena da se maina osui.
Zatvorite vodovodnu esmu.
Iskljuite mainu, tako da dugme programatora okrenete na
poziciju nula.
Izvucite prikljuni gajtan iz doze, i tako prekinite dovod
elektrine energije iz mree.

Prekidi

Od strane korisnika
Izbor funkcije PUMPA STOP
Program se zaustavi, kad doe do pozicije PUMPA STOP
(ako ste tu funkciju prethodno izabrali); vrata maine za ve celo
su vrijeme zakljuana. Lampica nad tipkom Pumpa stop zapone
treperiti. Postupak pranja nastavljamo pritiskom na tipku
START (C).
Sopstveni (fiziki) prekid
Program prekinete ako programator okrenete na poziciju 0.
Ako je voda u maini, izaberite jednog od dodatnih programa
(pumpanje, centrifuga) za pranjenje vode i zavretak programa.
Tipka PAUZA
Program moete bilo kad zaustaviti pritiskom na tipku PAUZA.
Ako u bubnju nema vode, mogue je nakon odreenog vremena
otvoriti i vrata, inae ne. Program nastavljate pritiskom na tipku
START (C).
Smetnje
Program se prekine ako doe do neke smetnje. Na to
upozorava treperenje signalnih lampica (vidi poglavlje Smetnje).
Prekid napona (elektrine energije)
U sluaju prekida elektrine energije, program se prekine, ali se
nakon ponovnog uspostavljanja napona program automatski
nastavlja.

301682

Ako je prilikom nestanka struje voda u maini, pazite da


ne otvorite vrata pre no to vodu ispumpate iz maine.

12

Saveti za pranje i tednju energije


Pred pranjem sortirajte ve obzirom na vrstu, stupanj prljavtine i postojanost boja.
Prilikom izbora programa pranja vodite rauna o simbolima na uivenim etiketama pojedinih
komada vea (vidi tablicu odravanja na zadnjoj strani).
Nove arene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog vea.
Jae zaprljan ve perite u manjoj koliini, ili dozirajte vie praka za pranje.
Tvrdokornu neistou namaite pre pranja posebnim sredstvom za otklanjanje flekova, to vam
omoguuje utedu energije.
Ako je ve manje zaprljan, preporuujemo da koristite kratak program i odaberete najniu
temperaturu pranja, jer time moete utedeti i do 50% energije.
Preporuujemo da izbegavate pranje vrlo malih koliina vea, zbog tednje energije i boljih
karakteristika delovanja maine.
Najvee dozvoljene koliine suvog vea navedene su u tabeli punjenja na zadnjoj strani.
Pre pranja ispraznite depove, zatvorite patentne zatvarae, te odstranite razne metalne
broeve, koji bi mogli zapuiti odvod ili otetiti ve, odnosno unutranjost maine za ve.
Sloen ve malo rastresite pre ubacivanja u bubanj.
Koristite samo sredstva za mainsko pranje vea.
Prake za pranje ili tena sredstva dozirajte prema uputama proizvoaa.
Kod vode s tvrdoom iznad 14dH potrebna je upotreba omekivaa vode. Oteenje grejaa
koje moe biti posledica nepravilnog korienja omekivaa vode, nije predmet garancije.
Ne preporuujemo korienje belila na osnovu hlora, jer mogu da otete greja.
Stepen tvrdoe
1 - meka
2 - srednja
3 - tvrda

Stepeni tvrdoe
dH(N) m mol/l
< 8,4
< 1,5
8,4 - 14 1,5 - 2,5
> 14
> 2,5

fH(F)
< 15
15 - 25
> 25

p.p.m.
< 150
150 - 250
> 250

U sluaju tvrde vode dozirajte deterdent prema tabeli za stepen


tvrdoe 1 i odgovarajuu koliinu sredstva za omekavanje vode
(potujte uputstva proizvoaa).

301682

Deterdent moete dozirati i neposredno u bubanj.


Ako koristite gusta tena sredstva za pranje, preporuujemo
da ih razredite vodom, da bi time spreili zapuavanje odvoda
iz dozirne posude.
Ako dozirna posuda ima priloenu pregradnu ploicu, moete
u srednji podeok naliti tekue sredstvo za pranje (imaju samo
odreeni modeli). Kod upotrebe praka ploica je dignuta, a za
upotrebu tenih sredstava je spustite nadole.
Teni deterdenti namenjeni su samo pranju bez pretpranja.
Naroito osjetljiv ve (enske arape, osetljiv donji ve, i sl.)
stavite u posebnu kesicu.

13

Visok broj okretaja centrifuge omoguuje potpuno oceen


ve, koji se u maini za suenje osui bre, to posledino
omoguuje niu potronju energije u postupku suenja.
U dozirnu posudu ne stavljajte praak u grudicama, jer
se moe zapuiti cev maine za ve.

ienje i odravanje
Pred ienjem iskljuite mainu za ve iz elektrine
mree!
Kuite maine za ve istite mekom krpom i blagim
sredstvom za ienje.
Ako se u unutranjosti bubnja i na zaptivau vrata pojave
masni valjuci, oistite mainu, tako da ukljuite program za
beo/aren ve 60C i uputite ga bez vea, dodatkom polovne
koliine deterdenta.
Zbog uestalog pranja vea na niskim temperaturama i
korienja tenih deterdenata, mogu se razviti klice, koje
uzrokuju neprijatan vonj u maini za pranje vea.
Da bi to spreili preporuljivo je da povremeno uputite
samoistivi program (vidi poglavlje DELOVANJE/izbor
dodatnih funkcija)
Po potrebi oistite i unutranjost kuita dozirne posude, ako u
njemu opazite ostatke deterdenta. Izvucite posudu iz maine
pritiskom na jeziak (vidi sliku).

Po potrebi oistite poklopac zatvaraa pod tekuom vodom.

301682

14

Pod tekuom vodom je oistite etkom i osuite. Istovremeno


odstranite eventualne ostatke deterdenta s dna kuita.

etkom oistite celokupno podruje ispiranja maine za ve,


naroito dizne na gornjoj strani komore za ispiranje.

Mreicu u dovodnoj cevi ee oistite pod tekuom vodom.


Nakon svakog pranja obriite gumeni zaptiva na vratima.
Time ete mu produiti ivotni vek.

Skinite poklopac filtera tako da u zarez stavite pljosnat izvija


ili neki drugi priruni predmet.

Filter je potrebno povremeno oistiti, naroito nakon pranja


jae dlakavog ili starijeg vea.

301682

Pre ienja ispustite vodu iz maine kroz cevicu za


isputanje vode (imaju samo odreeni modeli).

15

Okretanjem u suprotnom smeru od kazaljki na asovniku,


izvucite filter i operite ga pod tekuom vodom.

Filter namestite nazad na svoje mesto kao kao to to prikazuje


slika, te ga prirafite u smeru kazaljki na asovniku. Za dobro
zaptivanje, dodirna povrina zaptivanja (A) mora da bude
besprekorno ista.

301682

16

Smetnje
Maina za ve sama kontrolie delovanje pojedinih funkcija u toku pranja. Ako ustanovi
nepravilnosti, javi greku u delovanju, tako da zaponu treperiti obe signalne lampice u
odreenom ritmu. Broj treptaja se menja obzirom na vrstu smetnje. Neke smetnje moete otkloniti
sami, zato izbrojite broj treptaja, koji se ponavljaju s pojedinim pauzama u meuvremenu. Maina
javi greke im ih ustanovi, i zaustavi delovanje programa, osim ako je dolo do greke u grejanju,
kad maina ipak zakljui program, no bez grejanja vode.
Smetnje:
2 - dva treptaja: vrata nisu pravilno zatvorena
3 - tri treptaja: smetnje u dovodu vode u mainu
7 - sedam treptaja: nepravilan je odvod vode iz maine
U tim sluajevima smetnju moete otkloniti sami (vidi tabelu Smetnje)
1 - jedan treptaj: greka na senzoru temperature
4 - etiri treptaja: greka na senzoru obrtaja
5 - pet treptaja: greka na motoru
6 - est treptaja: greka na grejau
U tim sluajevima zabeleite oznaku greke, mainu iskljuite, ponovite program, i ako vam se
greka ponovi, pozovite najblii ovlaeni servis (lampice trepu sve dok mainu ne iskljuite).
Smetnje iz okoline (npr. elektrine instalacije) mogu da uzrokuju javljanje razliitih greaka. U tom
sluaju:
- iskljuite aparat, i priekajte nekoliko sekundi,
- ukljuite aparat i ponovite program pranja.
Ako se greka ponovi, nazovite servisera.

301682

Garancija ne obuhvata greke koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, elektrine struje,
elementarne nepogode).

17

Smetnja
Maina ne radi
(lampica za ukljuenje/
iskljuenje ne svetli).
GREKA 2
Maina ne upuuje
program pranja
na poetku pranja: trepe
lampica za ukljuenje/
iskljuenje.
u toku pranja: lampice
povremeno zatrepere
dvaput
GREKA 3
Voda ne dolazi u mainu
(nakon priblino 4 min.
javi greku - lampice
povremeno zatrepere tri
puta).
Voda tee iz maine.

Maina se pomera u toku


delovanja.

Maina vibrira u toku


centrifugiranja.

U procesu pranja se
mnogo peni.

GREKA 7
Voda se slabo ili uopte ne
izliva iz maine. (maina
javi greku - lampice
povremeno zatrepere
sedam puta).

Ve nije isceen kao i


obino. Maina ne javlja
greku.
301682

18

Uzrok
Maina nije pod naponom.

ta uraditi
Proverite dali je:
utika u utinici,
napon u utinici,
osigura besprekoran.

Vrata nisu pravilno zatvorena.

Gurnite ih prema maini.

Smetnje u dovodu vode u


mainu.

Proverite dali je:


vodovodna esma otvorena,
mreica na dovodnoj cevi ista;
Pritisnite ponovno na START.

Filter nije dobro pritegnut.


Dovodna cev nije dobro
privrena na mainu ili na
vodovodnu esmu.
Odvodna cev je pala na
patos.
Maina nije pravilno
izravnana.
Transportne blokade nisu
izvaene.
Neravnomerno rasporeen
ve, posebno ako je vea
veoma malo (npr. samo kupai
ogrta).
Proveliko doziranje pralnega
sredstva.

Dobro prirafite filter.


Dovodnu cev vrsto prirafite.

Izliv vode iz maine je


zapuen.

Maina je ukljuila delovanje


UKS*. Zbog slabog rasporeda
vea u bubnju, maina je
automatski snizila broj obrtaja
centrifuge.

Privrstite odvodnu cev na odvod.


Izravnajte mainu pomou
regulacionih noica.
Skinite transportne blokade.
To je normalno, maina e sama
sniziti broj obrtaja, ako vibracije
budu prejake.
Dozirajte sredstvo za pranje po
uputstvima proizvoaa, pazei na
tvrdou vode i prljavost vea
Koristite samo deterdente za
mainsko pranje vea.
Proverite dali:
je filter ist
je odvodna cev presavinuta,
odvod (sifon) je zaepljen,
je odvodna cev postavljena vie
od 1 m.
Ponovno pritisnite na START.
Maina deluje normalno.
Preporuujemo da perete zajedno
veu i manju parad vea.

Uzrok
Premalo doziranje deterdenta
(ve je bio veoma masan).

Na veu su ostali flekovi.

Upotrebili ste teni deterdent,


ili praak za aren ve, koje ne
sadri belilo.
Na veu su beli ostaci
To nije zbog slabog ispiranja
praka.
vae maine za ve, nego
zbog deterdenta bez fosfata,
koji sadre tvari, netopive u
vodi (zeolite) za omekavanje
vode. Ti sastojci se mogu
taloiti na veu.
U dozirnoj posudi su ostaci Premali protok vode.
deterdenta.
Neki deterdenti se jae zalepe
na posudu ako je vlana.
Omekiva nije potpuno
ispran,
voda ostane u podeoku.
Neprijatan miris u bubnju
maine za pranje.

Vreme pranja due je od


uobiajenog

Ve odmah:
jo jednom isperite,
koristite teni deterdent koji ne
sadri zeolite,
Ostatke pokuajte odstraniti
etkom.

Oistite mreicu u dovodnoj cevi,


Pred doziranjem deterdenta
obriite dozirnu posudu.
Usisni poklopac nije pravilno
Oistite dozirnu posudu i poklopac
postavljen, ili je zapuen.
ponovno postavite tako da vrsto
nasedne.
Ostatci tkanina, deterdenta i Proverite dali je filter ist.
omekivaa u filteru.
Razvoj klica
Uputite samoistivi program (vidi
poglavlje Izbor dodatnih funkcija).
Niska temperatura ulazne
Vreme trajanja programa moe da
vode.
se produi i do 60%, a da maina
Maina je ukljuila delovanje
normalno funkcionie.
UKS* zbog neravnomerno
rasporeenog vea.
Nizak napon el. mree.
Dolo je do prekida elektrine Vreme se produi za period
energije.
trajanja prekida.

GREKA 1
Temperatura programa nije Senzor temperature ne dobiva
postignuta
struju
(maina javi greku
lampice povremeno
zatrepere jednom)
GREKA 4
Obrtaji na izabranom
programu nisu postignuti
(maina javi greku
lampice povremeno
zatrepere etiri puta)

ta uraditi
Operite ve jo jednom. Kod takve
zaprljanosti dozirajte
vie deterdenta, ili upotrebite teni
deterdent.
Koristite deterdent koji sadri belilo.

Prekinut kontakt do senzora


obrtaja
Preoptereenje motora
zbog previsokog nivoa vode
(runog dolevanja vode), ili
zbog prevelike koliine vea
Greka na motoru

Iskljuite aparat, priekajte


nekoliko sekundi,
ukljuite aparat i ponovite program
pranja.
Ako se greka ponovi, pozovite
servisera.
Iskljuite aparat, priekajte
nekoliko sekundi,
ukljuite aparat i ponovite program
pranja.
Ako se greka ponovi, pozovite
servisera.

301682

Smetnja
Na veu su
masne grudice.

19

Smetnja
GREKA 5
Delovanje maine je
nepravilno; odnosno
maina ne radi
(maina javi greku
lampice povremeno
zatrepere pet puta)

Uzrok

ta uraditi

Preoptereenje motora, odn.


greka na motoru

Iskljuite aparat, priekajte


nekoliko sekundi,
ukljuite aparat i ponovite program
pranja.
Ako se greka ponovi, pozovite
servisera

GREKA 6
Temperatura programa nije Otkazivanje grejaa
postignuta
Prehladna ulazna voda
(maina javi greku
Runo dolivanje vode
lampice povremeno
zatrepere est puta)

Iskljuite aparat, priekajte


nekoliko sekundi,
ukljuite aparat i ponovite program
pranja.
Ako se greka ponovi, pozovite
servisera

* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja spreava prekomerne vibracije maine za ve u toku
centrifugiranja.

Ako smetnje usprkos gornjim savetima niste uspeli otkloniti,


pozovite ovlateni servis. Otklanjanje kvara, odnosno
reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili
upotrebe aparata, nije predmet garancije. Trokove popravka u
tom sluaju snosi korisnik sam.

301682

20

Tabele
Tabela programa - 6,5 kg

800 - 900

1000 - 1300

400 - 1300

Dodatna funkcija
pumpa stop

6,5

95

149

75

70

65

2,33

Pamuk - beo +
predpranje

6,5

95

177

82

77

72

2,66

Pamuk beo / aren *

6,5

60

142

69

64

59

1,22

170

76

71

66

1,52

Centrifuga (okr./min.)

400 - 700

okr./min.

Trajanje (min.)

okr./min.

Temp. (C)

Potronja
energije
kWh

Program punjenje max.


(kg)

Potronja vode
L

Pamuk - beo

Osnovni programi

max. 1300

Pamuk beo / aren +


predpranje

6,5

60

Pamuk / aren

6,5

40

122

69

64

59

0,73

Pamuk / aren
- kratak

6,5

40

78

69

64

59

0,63

Sintetika

60

115

48

48

48

1,02

Sintetika

40

105

45

45

45

0,52

Sintetika - kratak

40

57

45

45

45

0,47

2,5

30

max. 700

53

62

62

62

0,36

30

max. 600

46

48

48

48

0,22

Osetljivo
Vuna

max. 1000

Delimini programi
Ispiranje

2,5

max. 700

25

46

0,03

Omekavanje

6,5

max. 1000

15

16

0,03

Pumpanje vode

6,5

0,001

Centrifuga

6,5

max. 1300

12

0,04

z mogunost

Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih


obrtaja centrifuge.

301682

21

Tabela odravanja

Normalno pranje

Osetljivo pranje

Beljenje

Max.
temperatura
pranja
95C

Max.
temperatura
pranja
60C

Max.
temperatura
pranja
40C

Beljenje u hladnoj vodi

Max.
temperatura
pranja
30C

Runo
pranje

Pranje nije
dozvoljeno

Beljenje nije dozvoljeno

Peglanje

Vrua pegla max.


200C

Vrua pegla max.


150C

Vrua pegla max.


110C

Peglanje nije
dozvoljeno

Hemijsko
ienje

Hemijsko ienje
u svim otopinama

Perkloretilen R11,
R113, Petrolej

Hemijsko
ienje u
petroleju, u
istom alkoholu i
u R 113

Hemijsko
ienje nije
dozvoljeno

Suenje

Poloiti
na ravnu
podlogu

Mokro
obesiti

Obesiti

Visoka
temperatura
Niska
temperatura

Mainsko suenje
nije dozvoljeno

301682

Pridravamo pravo do eventualnih izmena i greaka u uputstvima za


upotrebu.

22

PS PG1P 6,5 kg

sr (02-11)