You are on page 1of 5

Test a

II wojna wiatowa
Test podsumowujcy rozdzia III
1. Czytaj uwanie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 7. znajduj si cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn
z nich i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter w karcie odpowiedzi.
3. Jeeli si pomylisz, bdne zaznaczenie otocz kkiem.
4. Rozwizania zada od 8. do 14. zapisz lub uzupenij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyki przekrelaj.
5. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw
odpowied. Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 28 punktw.
1. Oddziay polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej bray udzia
w walkach pod
A. Tobrukiem.
B. Falaise.
C. Monte Cassino.
D. Arnhem.

(01 p.)

2. Ostatnim starciem kampanii polskiej 1939 r. bya bitwa


A. nad Bzur.
B. na Helu.
C. pod Kockiem.
D. o Warszaw.

(01 p.)

3. Najwiksza bitwa pancerna II wojny wiatowej odbya si


A. pod Stalingradem.
B. na uku Kurskim.
C. pod El-Alamejn.
D. pod Falaise.

(01 p.)

4. USA przystpiy do II wojny wiatowej w wyniku japoskiego ataku na


A. Midway.
B. Nowy Jork.
C. Pearl Harbor.
D. Hiroszim.

(01 p.)

Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 5. i 6.

5. Fotografia przedstawia
A. ldowanie aliantw na Sycylii.
B. amerykaski desant na Iwo Jim.
C. niemiecki desant na Kret.
D. ldowanie aliantw w Normandii.

(01 p.)

6. Wydarzenie przedstawione na fotografii miao miejsce


A. 10 lipca 1943 r.
B. 19 lutego 1945 r.
C. 6 czerwca 1944 r.
D. 20 maja 1941 r.

(01 p.)

7. Dziaajcy w czasie II wojny wiatowej na terenie Francji ruch oporu


nosi nazw
A. Zwizek Walki Zbrojnej.
B. Rsistance.
C. Komitet Wolnej Francji.
D. egota.

(01 p.)

8. Oce prawdziwo poniszych zda. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli


sowo prawda lub fasz.
Zadanie
W 1941 r. ustasze utworzyli faszystowskie Niezalene Pastwo
Chorwackie, na ktrego czele sta Ante Paveli.
Zdobycie Lebensraumu byo jednym z uzasadnie niemieckiej
polityki ekspansji w kierunku wschodnim.
W ramach ostatecznego rozwizania kwestii ydowskiej
jednostkami SS dowodzi Herman Gring.

(03 p.)

Prawda/Fasz

9. Podaj imiona i nazwiska osb, ktrych dotycz podane opisy.

(05 p.)

Prezydent Warszawy. We wrzeniu 1939 r. zosta komisarzem cywilnym obrony stolicy.


...........................................................................................................................................................
Radziecki genera. Autor m.in. planu kontrofensywy pod Moskw w 1941 r.
...........................................................................................................................................................
Amerykaski prezydent. Zadecydowa o uyciu broni atomowej w wojnie z Japoni.
...........................................................................................................................................................
Brytyjski premier. Reprezentowa swj kraj na konferencjach w Teheranie i Jacie.
...........................................................................................................................................................
Niemiecki feldmarszaek. Podpisa akt bezwzgldnej kapitulacji Niemiec w 1945 r.
...........................................................................................................................................................
10. Dopisz do podanych operacji militarnych z czasw II wojny wiatowej kryptonimy, pod
ktrymi zostay przeprowadzone.
(03 p.)
Niemiecki plan ataku na Polsk we wrzeniu 1939 r.
...........................................................................................................................................................
Aliancka operacja przechwycenia mostw na Renie w 1944 r.
...........................................................................................................................................................
Niemiecki plan desantu na Wielk Brytani w 1940 r.
...........................................................................................................................................................

11. Postaw znak x obok stwierdze, ktre dotycz decyzji podjtych podczas
konferencji Wielkiej Trjki w Teheranie.

(03 p.)

udzielenie poparcia dla komunistycznej partyzantki Josipa Broza-Tito w Jugosawii


przyznanie Polsce terenw lska, Pomorza oraz Prus Wschodnich
ustalenie polskiej granicy wschodniej na linii Curzona
otwarcie drugiego frontu we Francji
osdzenie zbrodniarzy wojennych po zakoczeniu dziaa zbrojnych
przystpienie ZSRR do wojny z Japoni w trzy miesice po zakoczeniu wojny
w Europie
Na podstawie zamieszczonego tekstu rdowego wykonaj zadania 12. i 13.
Wojna niemiecko-polska ujawnia wewntrzne bankructwo pastwa polskiego. W cigu
dziesiciu dni operacji wojskowych Polska stracia wszystkie swoje okrgi przemysowe i orodki
kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, ju nie istnieje. Rzd polski uleg rozkadowi i nie
okazuje przejaww ycia. Oznacza to, e pastwo polskie i jego rzd przestay faktycznie istnie.
Dlatego te straciy wano traktaty zawarte pomidzy ZSRR a Polsk. Pozostawiona wasnemu
losowi i pozbawiona kierownictwa, Polska staa si atwym polem wszelkiego rodzaju
niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, mogcych sta si grob dla ZSRR. [...]
Rzd radziecki nie moe rwnie pozosta obojtny na fakt, e zamieszkujca terytorium
Polski pokrewna ludno ukraiskiego i biaoruskiego pochodzenia jest bezbronna i zostaa
pozostawiona wasnemu losowi.
Rzd radziecki poleci wobec powyszych okolicznoci Naczelnemu Dowdztwu Armii
Czerwonej, aby nakazao wojskom przekroczy granic i wzi pod swoj opiek ycie i mienie
ludnoci Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Biaorusi.
A. Patek, Z. Zblewski, Polska i wiat w latach 19181993, Krakw 1998, s. 132133.
12. Podaj trzy argumenty, ktrymi rzd ZSRR uzasadni wkroczenie swoich wojsk
na terytorium II Rzeczypospolitej.

(03 p.)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

13. Na podstawie tekstu rdowego oraz wiedzy wasnej oce prawdziwo podanych (03 p.)
zda. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli sowo prawda lub fasz.
Zadanie
Powyszy dokument zosta przedstawiony w nocy z 17 na 18 wrzenia
1939 r. ambasadorowi polskiemu, ktry odmwi jego przyjcia.
W momencie wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium
Rzeczypospolitej Warszawa nadal si bronia.
Naczelny wdz wojsk polskich wyda dyrektyw nakazujc
powstrzymanie si od walk z Sowietami, chyba e bd prbowali
rozbraja oddziay polskie.

Prawda/Fasz

14. Uszereguj wydarzenia w porzdku chronologicznym, wpisujc w odpowiednie


miejsca numery od 1 do 5.
kapitulacja pastw osi w Afryce
zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki
konferencja w Jacie
zakoczenie II wojny wiatowej
niemiecki atak na Dani i Norwegi
Karta odpowiedzi
Numer
zadania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Odpowiedzi

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

(01 p.)