You are on page 1of 7

Klucz do testw

ab

Komunikacja interpersonalna
Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

a, c

a, c

1 p. za zaznaczenie dwch
prawidowych odpowiedzi

2.

Od gry: P, P, F, F.

Od gry: F, F, P, P.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

Od gry: role interpersonalne, role decyzyjne, role informacyjne.

Od gry: strateg, wykonawca, lider zespou.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

4.

Nie jest to odmowa asertywna, poniewa


brak wniej stanowczoci (oczym wiadczy
uycie sowa raczej). Osoba, ktra oczekuje pomocy, po takiej odmowie wie, e moe
jeszcze liczy na ni.

Jest to odmowa asertywna, poniewa charakteryzuje j stanowczo. Osoba oczekujca na wsplne wyjcie do kina otrzymaa
bezporedni iuczciw odpowied.

2 p. za prawidow, pen
odpowied;
1 p. za niepen odpowied

5.

a B, b C, c A

a C, b B, c A

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi,
2 p. za trzy prawidowe
odpowiedzi

6.

Od gry: AS, U, AS, AG.

Od gry: AS, U, U, AG.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

7.

1 p. za prawidow odpowied

8.

Od gry: 2, 1, 3, 5, 4, 6.

Od gry: 6, 1, 2, 4, 5, 3.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 3 p.

9.

np. haas, zmczenie fizyczne nadawcy lub


odbiorcy, sprzeczno komunikatw, silne
emocje

np. naley by dobrze przygotowanym


merytorycznie, nie naley da si ponosi
emocjom, nie naley zgadza si na pierwsz otrzyman ofert, naley stopniowo
ustpowa

1 p. za kade dwa prawidowe przykady; razem 2 p.

10.

Kolejno od gry:
wyszukiwanie wariantw rozwiza problemu, realizacja (wdroenie) decyzji, ocena
wyboru iewentualna korekta decyzji.

Kolejno od gry: projektowanie, ocena


wariantw rozwiza wg przyjtych kryteriw,
realizacja (wdroenie) decyzji.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

11.

Zalety:
np. decyzja podejmowana jest do szybko,
jednoznacznie okrelona odpowiedzialno
za podjt decyzj.
Wady:
np. niewielka liczba rozwaanych wariantw
rozwiza, decyzja podejmowana jest na
podstawie maej iloci informacji.

Zalety:
np. decyzja podejmowana jest na podstawie
duej iloci informacji, co daje due prawdopodobiestwo wyboru najlepszego rozwizania.
Wady:
np. decyzja podejmowana jest do dugo,
koszty procesu decyzyjnego s wysokie.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

12.

np. konflikt wartoci, konflikt interesw

np. konflikt strukturalny, konflikt racji

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi

13.

a) manipulacyjne
b) mediacje
c) nie musi
d) twarde

a) negocjacyjne
b) arbitra
c) rzeczowe
d) arbitra

1 p. za kade dwa prawidowe podkrelenia; razem 2 p.

14.

Od gry:
dokrcanie ruby, manipulowanie czasem,
ataki osobiste.

Od gry:
nagroda wraju, manipulowanie czasem,
prbny balon.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

15.

1. racji
2. kobieta
3. konflikt
4. kana
Haso: rola (spoeczna).

1. konflikt
2. upa
3. mimika
4. kana
Haso: luka (informacyjna).

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 4 p.

Klucz do testw

ab

Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej


Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

1 p. za zaznaczenie prawidowej odpowiedzi

2.

pastwo, przedsibiorstwa, gospodarstwa


domowe

ograniczanie bd zwikszanie wydatkw


pastwa, ustalanie pacy minimalnej za
prac, zmiana wysokoci stawek podatkowych

1 p. za dwa prawidowe przykady,


2 p. za trzy prawidowe przykady

3.

Od gry: oligopol, konkurencja doskonaa,


monopol.

Od gry: oligopol, konkurencja monopolistyczna, monopol.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

4.

Od gry: P, P, F, F.

Od gry: F, F, P, P.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

5.

niedobr rynkowy, producent (sprzedawca)


znajduje si na pozycji uprzywilejowanej

poda jest wiksza od popytu, nabywca znajduje si na pozycji uprzywilejowanej

1 p. za kade prawidowe
podkrelenie; razem 2 p.

6.

a) ronie
b) ronie

a) maleje
b) maleje

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi

7.

Od lewej: 2,1; 30 kg; 30 kg.

Od lewej: 4,1; 30 kg; 30 kg.

1 p. za prawidowe narysowanie krzywej popytu; 1 p.


za prawidowe narysowanie
krzywej poday; 1 p. za trzy
prawidowe uzupenienia;
razem 3 p.

8.

a) np. wynagrodzenie za prac najemn,


zysk ztytuu prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej
b) np. renty, emerytury, darowizny

a) np. odsetki bankowe, dywidenda


b) np. wynagrodzenie ztytuu prowadzenia
wasnej dziaalnoci gospodarczej, wynagrodzenie za prac najemn

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

9.

Wydatki konsumpcyjne:
ywno, remont mieszkania, czynsz.
Wydatki inwestycyjne:
czesne za studia, zakup akcji, raty kredytu
hipotecznego.

Wydatki inwestycyjne: czesne za studia,


zakup obligacji skarbowych, skadka ztytuu
polisy na ycie.
Wydatki konsumpcyjne: opaty za media,
remont mieszkania, abonament RTV.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

10.

UOKiK Urzd Ochrony Konkurencji


iKonsumentw
IH Inspekcja Handlowa

PKB Produkt Krajowy Brutto


DN Dochd Narodowy

1 p. za kade prawidowe
rozwinicie skrtu; razem
2 p.

11.

odpowiedzialno za produkt ponosi gwarant, nie ma prawnego obowizku jej udzielania

odpowiedzialno za produkt ponosi sprzedawca, zasadniczo nie ulega przedueniu

1 p. za kady prawidowy
wybr; razem 2 p.

12.

Od gry: 5, 6, 1, 2, 3, 4.

Od gry: 5, 3, 1, 2, 4, 6.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 3 p.

13.

Wskaniki wzrostu gospodarczego: PKB,


PNB, DN.
Wskaniki rozwoju gospodarczego: PKB
per capita, PKB per capita wg parytetu siy
nabywczej, DN per capita.

Wskaniki rozwoju gospodarczego:


PKB per capita, PKB per capita wg parytetu
siy nabywczej, DN per capita.
Wskaniki wzrostu gospodarczego: PKB,
PNB, PNN.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

14.

a) podatkowe
b) fiskalna
c) obowizkowymi ubezpieczeniami spoecznymi
d) nadwyka budetowa

a) ekspansywna
b) wzrostu gospodarczego
c) dwch
d) podatki

1 p. za kade dwa prawidowe podkrelenia; razem 2 p.

15.

1. konkurencja
2. podatek
3. konsument
4. poda

1. cykl
2. niedobr
3. monopol
4. gwarancja

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 4 p.

Haso: cena.

Haso: cena.

Klucz do testw

ab

Pienidz i bankowo
Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od gry: rodek wymiany, rodek tezauryzacji.

Od gry: miernik wartoci, rodek patniczy.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 2 p.

2.

Od gry: F, F, P, F.

Od gry: P, F, P, P.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

a) spadku
b) hossa
c) denominacja
d) KNF

a) zwiksza
b) bessa
c) deflacja
d) progresywnych

1 p. za kade dwa prawidowe podkrelenia; razem 2 p.

4.

a) bank emisyjny
b) bank pastwa

a) bank bankw
b) bank emisyjny

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 2 p.

5.

1 p. za prawidowe dokoczenie zdania

6.

a B, b A, c C

a B, b C, c A

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi;
2 p. za trzy prawidowe
odpowiedzi

7.

WPn = WO(1 + r/m) nxm

WPn = WO(1 + r/m) nxm

WPn = 1000 z (1 + 0,07/1)1x1


WPn = 1070 z

WPn = 2000 z (1 + 0,1/1)1x1


WPn = 1200 z
Odpowied: Nalene odsetki wynosz 200 z.

1 p. za wykorzystanie prawidowego wzoru;


1 p. za prawidowe obliczenia;
1 p. za podanie prawidowej
odpowiedzi; razem 3 p.

Odpowied: Nalene odsetki wynosz 70 z.


8.

przeznaczenie na dowolny cel, umowa regulowana przez kodeks cywilny

umowa regulowana przez prawo bankowe,


udzielajcym moe by tylko bank

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi

9.

Bank A

Bank D

1 p.

10.

Inwestycje rzeczowe:
nieruchomoci, dziea sztuki.
Inwestycje finansowe:
waluty, obligacje skarbowe.

Inwestycje rzeczowe:
ziemia, wyroby jubilerskie.
Inwestycje finansowe:
lokaty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

11.

Od gry: akcja, obligacja, jednostka uczestnictwa.

Od gry: bon skarbowy, certyfikat inwestycyjny, akcja.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

12.

Od lewej: B, D, A, C.

Od lewej: C, A, D, B.

1 p. za kade dwie prawidowo podane kolejnoci; razem


2 p.

13.

RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania.


BIK Biuro Informacji Kredytowej.

RPP Rada Polityki Pieninej.


BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

1 p. za kade prawidowe
rozwinicie skrtu; razem
2 p.

14.

Podzia akcji wg sposobu przenoszenia wasnoci:


akcje na okaziciela, akcje imienne.
Podzia akcji wg uprawnie wacicieli akcji:
akcje zwyke, akcje uprzywilejowane.

Indeksy caego rynku: WIG, WIG-PL.


Indeksy duych, rednich i maych przedsibiorstw: WIG-20, sWIG80.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

15.

1. pezajca
2. patnicza
3. obligacja
4. Catalyst
5. dyskontem

1. obligacja
2. porczno
3. hipoteka
4. kosztowa
5. Nadzoru

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 5 p.

Haso: zoty.

Haso: grosz.

Klucz do testw

ab

Podatki i ubezpieczenia
Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

podatek rolny, podatek od nieruchomoci

PIT, CIT

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi

2.

a, d

c, d

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi

3.

od gry: P, F, F, P

od gry: F, P, P, P

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

4.

a) nie moe
b) dotyczy
c) majtku
d) kwota wolna od podatku

a) porednie
b) stawka podatkowa
c) nie dotyczy
d) Funduszu Pracy

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

5.

Od gry: PIT-36, PIT-37.

Od gry: PIT-38, PIT-36.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 2 p.

6.

Filary systemu emerytalnego: Ifilar, III filar.


Forma: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).
Skadki: skadki s obowizkowe.

Filary systemu emerytalnego: II filar, III filar.


Forma: Zakad Ubezpiecze Spoecznych
(ZUS).
Skadki: skadki s dobrowolne.

1 p. za kade dwa prawidowe uzupenienia; razem 2 p.

7.

1 p. za prawidowy wybr

8.

Ubezpieczenia osobowe:
ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie
wypadkowe.

Ubezpieczenia obowizkowe: ubezpieczenie


zdrowotne, OC samochodu.
Ubezpieczenia nieobowizkowe: assistance
turystyczne, ubezpieczenie mienia.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

Ubezpieczenia majtkowe:
OC samochodu, ubezpieczenie mienia.
9.

Od gry: 69, 23, 46, 161

Od gry: 322, 92, 184, 690

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 4 p.

10.

np. zapata skadki ubezpieczeniowej


wterminie wynikajcym zumowy, podanie
wszystkich okolicznoci istotnych dla oceny
ryzyka, zawiadomienie ozaistniaym zdarzeniu losowym wwynikajcym zumowy
terminie

np. potwierdzenie umowy idostarczenie


odpowiedniego dokumentu powiadczajcego jej zawarcie na pimie, dostarczenie
oglnych warunkw ubezpieczenia (OWU),
wypata odszkodowania

1 p. za kady prawidowy
przykad; razem 3 p.

11.

a D, b A, c B

a C, b D, c A

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi;
2 p. za trzy prawidowe
odpowiedzi

12.

1 p. za prawidowy wybr

13.

1. wypadkowe
2. IKE
3. emerytura

1. autocasco
2. IKE
3. emerytura

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

Haso: PIT.

Haso: CIT.

Klucz do testw

ab

Przedsibiorstwo
Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od gry: kapita, ziemia, praca, wiedza,


przedsibiorczo.

Od gry: wiedza, przedsibiorczo, praca,


kapita, ziemia.

1 p. za trzy prawidowe
odpowiedzi;
2 p. za cztery prawidowe
odpowiedzi;
3 p. za pi prawidowych
odpowiedzi

2.

spka zograniczon odpowiedzialnoci,


spka akcyjna

spka komandytowa, spka jawna

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi

3.

np. utrudniony dostp do kredytw, nieograniczona osobista odpowiedzialno majtkowa przedsibiorcy za zobowizania firmy

np. niezaleno decyzyjna waciciela, niewielkie wymogi formalne rejestracji

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 2 p.

4.

1 p. za prawidowy wybr

5.

1 p. za prawidowy wybr

6.

Od gry: P, F, F, P.

Od gry: F, P, P, F.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

7.

a) mikrootoczenie
b) makrootoczenie
c) mikrootoczenie

a) mikrootoczenie
b) mikrootoczenie
c) makrootoczenie

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 3 p.

8.

NIP Numer Identyfikacji Podatkowej


PKD Polska Klasyfikacja Dziaalnoci

KRS Krajowy Rejestr Sdowy


PKPiR Podatkowa Ksiga Przychodw
iRozchodw

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 2 p.

9.

Autokratyczny styl kierowania: wydawanie


tylko polece; stosowanie systemu kar
inagan.

Demokratyczny styl kierowania: kierownik


podejmuje decyzje wsplnie zpracownikami;
przeoony pracuje razem zpodwadnymi.

1 p. za kad prawidowe
uzupenienie; razem 4 p.

Demokratyczny styl kierowania: kierownik


podejmuje decyzje wsplnie zpracownikami;
przeoony pracuje razem zpodwadnymi.

Liberalny styl kierowania: przeoony najczciej jest tylko reprezentantem grupy


na zewntrz; gwnie poprzez pochway
inagrody.

10.

nalenoci dugoterminowe, zapasy

zobowizania krtkoterminowe, kapita zapasowy

1 p. za dwa prawidowe podkrelenia

11.

Kolejno rzdami: 120, 100, 70, 50.

Kolejno rzdami: 100, 70, 100, 150.

1 p. za kade dwa prawidowe uzupenienia; razem 2 p.

12.

Firma C

Firma A

1 p. za prawidowy wybr

13.

produkt, cena, dystrybucja, promocja

apownictwo, patna protekcja, handel wpywami, wykorzystywanie rodkw publicznych


dla korzyci osobistych

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

14.

niewypacanie wynagrodze pracownikom,


mobbing, szara strefa, kreatywna ksigowo

stosowanie cen dumpingowych, mobbing,


szara strefa, czarny PR

1 p. za kade dwa prawidowe podkrelenia; razem 2 p.

15.

1. bilans
2. wiedza
3. korupcja
4. marketing

1. ziemia
2. styl
3. bilans
4. marketing

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 4 p.

Haso: SWOT.

Haso: zysk.

Klucz do testw

ab

Praca
Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od gry: P, F, F, P.

Od gry: F, P, F, P.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

2.

a) malejca
b) rosnca
c) ronie
d) wiksza

a) rosnca
b) malejca
c) maleje
d) mniejsza

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

Kompetencje twarde: dowiadczenie zawodowe, znajomo jzyka obcego, odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Kompetencje twarde:
dowiadczenie zawodowe, znajomo jzyka
obcego, odpowiednie wyksztacenie.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

Kompetencje mikkie: asertywno,


radzenie sobie ze stresem, mylenie logiczne, pewno siebie izdyscyplinowanie, ch
do nauki irozwoju.

Kompetencje mikkie: umiejtno wsppracy wzespole, postpowanie etyczne, odpowiedzialno, skuteczne komunikowanie si,
mylenie analityczne.

4.

Pracodawca: D, E
Pracownik: C
Samozatrudniony: A, F
Bezrobotny: B

Pracodawca: D, E
Pracownik: C
Samozatrudniony: A, F
Bezrobotny: B

1 p. za kade dwa prawidowe przykady; razem 3 p.

5.

Umowa oprac: C, A, E
Umowa-zlecenie: B, D, F
Umowa odzieo: B, D, F

Umowa odzieo: A, D, F
Umowa-zlecenie: A, D, F
Umowa oprac: B, C, E

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 3 p.

6.

1 p. za prawidowy wybr

7.

a) bezpieczne ihigieniczne
b) specjalnej ochronie
c) zasiek chorobowy

a) stosunek pracy
b) Kodeksie pracy
c) wynagrodzenia

1 p. za kade prawidowe
uzupenienie; razem 3 p.

8.

1 p. za prawidowy wybr

9.

160 godzin x 20 z brutto jedna godzina =


3200 z brutto

2000 z + (20% x 2000 z) = 2000 z + 400 z


= 2400 z.
Odpowied: Paca brutto bdzie wynosi
2400 z.

1 p. za prawidowe obliczenia;
1 p. za prawidow odpowied; razem 2 p.

Odpowied: Paca brutto bdzie wynosi


3200 z.
10.

Od gry: B, C, A.

Od gry: B, C, A.

1 p. za dwie prawidowe
odpowiedzi; 2 p. za trzy prawidowe odpowiedzi

11.

1 p. za prawidowy wybr

12.

1. poda
2. europass
3. stopa
4. CV
5.pracy

1. popyt
2. system pac
3. stopa
4. CV
5. BAEL

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 5 p.

Haso: praca.

Haso: paca.

Klucz do testw

ab

Wsppraca midzynarodowa
Oczekiwana odpowied

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od gry: P, F, F, P.

Od gry: P, P, P, F.

1 p. za kade dwie prawidowe odpowiedzi; razem 2 p.

2.

a) import
b) eksport
c) antyglobalici
d) Chiny

a) USA
b) eksport
c) import
d) USA

1 p. za kade dwa prawidowe podkrelenia; razem 2 p.

3.

telewizory LCD, sprzt AGD

sprzt transportowy, sprzt elektryczny ielektrotechniczny

1 p. za dwa prawidowe podkrelenia

4.

Niemcy, Francja

Niemcy, Chiny

1 p. za dwa prawidowe podkrelenia

5.

1 p. za prawidowy wybr

6.

a, c

a, b

1 p. za dwie prawidowo
wybrane odpowiedzi

7.

1 p. za prawidowy wybr

8.

Pozytywne skutki globalizacji, np. uatwienia wwymianie handlowej midzy krajami,


wzrost tolerancyjnoci dla odmiennych kultur.

Pozytywne skutki globalizacji, np. szybszy


przepyw informacji, wzrost tolerancyjnoci
dla odmiennych kultur.

1 p. za kad prawidowo
uzupenion kolumn tabeli;
razem 2 p.

Negatywne skutki globalizacji, np. zmonopolizowanie rynkw przez korporacje


midzynarodowe, ujednolicanie zachowa
konsumenckich.

Negatywne skutki globalizacji, np. zacieranie


si rnorodnoci kulturowej wiata, ujednolicanie zachowa konsumenckich.

1. reeksport
2. waluta
3. deprecjacja
4. strefa

1. UE
2. kurs
3. aprecjacja
4. globalizacja

Haso: kurs.

Haso: euro.

9.

1 p. za kad prawidow
odpowied; razem 4 p.