You are on page 1of 27

Statut Opine Sanski Most

Na osnovu lana VI (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, lana 13. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine
Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06) i lana 82. Statuta Opine Sanski Most
(Sl.glasnik opine Sanski Most broj 6/00 i 2/04), Opinsko vijee na 42. sjednici odranoj
dana 03.04.2008 godine, usvojilo je:

STATUT
OPINE SANSKI MOST
I - OPE ODREDBE
lan 1.
Ovim Statutom, ureuje se samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave,
organi, meusobni odnosi organa, mjesna samouprava, neposredno uestvovanje graana u
odluivanju, finansiranje i imovina, propisi i drugi akti, javnost rada, suradnja jedinica lokalne
samouprave, odnosi i suradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od
znaaja za organizaciju i rad Opine Sanski Most.
lan 2.
Opina Sanski Most je jedinica lokalne samouprave sa pravima i obavezama
utvrenim ustavom i zakonom.
Opina Sanski Most je pravno lice.
lan 3.
U obavljanju poslova iz svoje nadlenosti Opina e potovati temeljna prava i
slobode svakog svoga graanina i konstitutivnih naroda: Bonjaka, Hrvata i Srba zajedno sa
ostalim, te e osigurati u najveoj moguoj mjeri njihovu zastupljenost u skladu sa lanom IX
11. a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Tom cilju Opina e osigurati jednaka prava i zalagati se za jednake ivotne uvjete
svih svojih graana, uvaavajui nacionalni, vjerski i kulturni identitet i podsticat e njihov
miroljubivi suivot.

II STATUSNA OBILJEJA OPINE


lan 4.
Naziv opine je: Opina/Optina Sanski Most.
Sjedite Opine je: Sanski Most,Ul.Banjaluka br.3.
lan 5.
Podruje opine je dio dravnog teritorija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i
Hercegovine, a u sastavu je Unsko-sanskog kantona.

strana 1 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 6.
Granice podruja Opine idu katastarskim granicama naseljenih mjesta koja ulaze u
sastav Opine u skladu sa zakonom i drugim propisima kojim se odreuju naseljena mjesta.
Granice Opine ucrtane su u katastarskom operatu koji se nalazi i uva u Opini.
lan 7.
Podruje Opine, njen naziv i sjedite mogu se izmijeniti u skladu sa zakonom, ovim
Statutom i drugim propisima.
lan 8.
Opina ima grb, zastavu i peat.
lan 9.
Opis grba i zastave utvruju se odlukom Opinskog vijea.
Upotreba grba i zastave ureuje se odlukom Opinskog vijea.
lan 10.
Peat Opine je okruglog oblika ija veliina, sadraj i nain upotrebe se ureuje
posebnim propisima.
lan 11.
Dan Opine je 10 oktobar.
Nain obiljeavanja dana Opine ureuje se odlukom Vijea.
Povodom dana Opine dodjeljuju se opinska priznanja to se ureuje odlukom
Vijea.
lan 12.
Slubeni jezici u Opini su: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
Slubena pisma su latinica i irilica.

III - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPINE


lan 13.
Opina samostalno odluuje o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i
podlijee samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlatenih dravnih organa.
lan 14.
Opina obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana, i to naroito
poslove koji se odnose na:
- osiguranje i zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,
- donoenje Budeta Opine
- donoenje programa i planova razvoja Opine i stvaranje uvjeta za privredni razvoj
i zapoljavanje,
- utvrivanje i provoenje politike ureenja prostora i zatite ovjekove okoline,
- donoenje prostornih, urbanistikih i provedbenih planova, ukljuujui zoniranje,
- utvrivanje i provoenje stambene politike i donoenje programa stambene i druge
izgradnje,
- utvrivanje politike koritenja i utvrivanje visine naknada za koritenje javnih
dobara,
- utvrivanje i voenje politike raspolaganja, koritenja i upravljanja graevinskim
zemljitem,
strana 2 od 26

Statut Opine Sanski Most

utvrivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom Opine,


utvrivanje politike upravljanja prirodnim resursima Opine i raspodjele sredstava
ostvarenih na osnovu njihovog koritenja,
- upravljanje, finansiranje i unapreenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne
infrastrukture:
vodosnabdijevanje, odvoenje i prerada otpadnih voda,
prikupljanje i odlaganje vrstog otpada,
odravanje javne istoe,
odravanje lokalnih grebalja/grobalja,
lokalni putevi i mostovi,
ulina rasvjeta,
javna parkiralita,
parkovi,
- organiziranje i unapreenje lokalnog javnog prijevoza,
- utvrivanje politike predkolskog obrazovanja, unapreenje mree ustanova, te
upravljanje i finansiranje javnih ustanova predkolskog obrazovanja,
- osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapreenje ustanova osnovnog obrazovanja,
- osnivanje, upravljanje, unapreenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za
zadovoljavanje potreba stanovnitva u oblasti kulture i sporta,
- ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne
zatite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za
unapreenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovnitva i
mogunostima Opine,
- analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera
prema nadlenim organima za ova pitanja,
- organiziranje, provoenje i odgovornost za mjere zatite i spaavanja ljudi i
materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
- uspostavljanje i vrenje inspekcijskog nadzora nad izvravanjem propisa iz
vlastitih nadlenosti Opine,
- donoenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadlenosti
Opine,
- raspisivanje referenduma za podruje Opine,
- raspisivanje javnog zajma i odluivanje o zaduenju Opine,
- preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja,
- osiguravanje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom,
- osigurava i vodi evidencije o linim stanjima graana i birakim spiskovima,
- obavlja poslove iz oblasti premjera i katastra zemljita i evidencija o nekretninama,
- organizuje efikasnu lokalnu upravu prilagoenu lokalnim potrebama, te obavlja
upravne poslove iz svoje nadlenosti,
- uspostavlja organizaciju mjesne samouprave,
- donosi programe mjera radi postizanja jednakosti spolova, te osigurava voenje
statistikih podataka i informacija razvrstanih po spolu,
- brine o zatiti ivotinja,
- zatitu i unapreenje prirodnog okolia i
- zatitu potroaa.
Opina se bavi i drugim poslovima od lokalnog znaaja koji nisu iskljueni iz njene
nadlenosti, niti dodijeljeni u nadlenost nekog drugog nivoa vlasti, a tiu se:
- podsticanja primjene djelotvornih mjera radi zatite ivotnog standarda i
zbrinjavana socijalno ugroenih lica,
- brige o potrebama i interesima penzionera umirovljenika i lica starije ivotne dobi,
- njegovanja tradicionalnih vrijednosti, njihovog unapreenja, a meu njima
naroito onih vezanih uz kulturno naslijee prostora Opine,
strana 3 od 26

Statut Opine Sanski Most

poduzima mjere na ouvanju prirodne batine, te historijskog, kulturnog i


graditeljskog nasljea,
u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima udruenja graana,
te obavlja i druge poslove koji su od interesa za graane Opine te njen privredni,
drutveni, kulturni i socijalni napredak.

lan 15.
Opina pored vlastitih nadlenosti izvrava i poslove federalnih i kantonalnih vlasti
koje joj te vlasti povjere u skladu sa zakonom, pri emu e se voditi rauna o principu
supsidijarnosti i sposobnosti Opine da te poslove efikasno obavlja.
Izvravanje nadlenosti iz prethodnog stava ovisi od nivoa dodijeljenih, odnosno,
ustupljenih sredstava za izvravanje tih nadlenosti.

IV - ORGANI OPINE
lan 16.
Organi Opine su:
1.Opinsko vijee i
2.Opinski/a naelnik/ca
lan 17.
Ovlatenja i obaveze koje proizilaze iz samoupravnog djelokruga Opine
podijeljene su izmeu predstavnikog organa Opinskog vijea i izvrnog organa
Opinskog/e naelnika/ce.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreeno koji je organ nadlean
za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opine, svi poslovi i zadaci to se odnose
na ureivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Opine (normativne naravi) u nadlenosti
su Opinskog vijea, a svi izvrni poslovi i zadaci u nadlenosti su Opinskog/e naelnika/ce.
Ako se radi o izvrnim poslovima, a nije odreena nadlenost za njihovo
obavljanje, nadlena je sluba koju ovlasti Opinski/a naelnik/ca.
1. OPINSKO VIJEE
lan 18.
Opinsko vijee je predstavniki organ graana Opine i organ lokalne
samouprave izabran na temelju opeg birakog prava na neposrednim izborima tajnim
glasanjem na nain odreen zakonom.
Opinsko vijee donosi ope akte i druge akte u okviru samoupravnog
djelokruga Opine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.
Opinsko vijee ima 31 (tridesetjednog) vijenika.
Opinsko vijee se konstituira izborom predsjedavajue/g Opinskog vijea na prvoj
sjednici na kojoj je prisutna veina opinskih vijenika.

strana 4 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 19.
Vijenik/ca vri svoje dunosti prema svom slobodnom uvjerenju, a na
dobrobit svih graana Opine.
Vijenik/ca se u javnom ivotu treba ponaati u skladu sa Etikim kodeksom
vijenika koji donosi vijee.
Vijenik/ca odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Opinsko
vijee.
lan 20.
Mandat vijenika/ce je etiri godine.
Mandat vijenika/ce prestaje u sluajevima utvrenim Izbornim zakonom BiH.
Opinski/a vijenik/ca duan je podnijeti ostavku na svaku od nespojivih
funkcija u skladu sa posebnim zakonom, prije preuzimanja mandata vijenika.
Opinsko vijee e donijeti odluku o prestanku mandata zbog sukoba interesa
opinskom/oj vijeniku/ci koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obavljanje dunosti koja
se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom.
lan 21.
Opinski vijenici imaju, u skladu sa opinskom odlukom, pravo na naknadu i
naknadu trokova, koji su nastali u vezi sa radom u Opinskom vijeu.
lan 22.
U vrenju svoje dunosti, vijenik/ca ima pravo naroito:
- predlagati Opinskom vijeu donoenje odluka i drugih akata te razmatranje
pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
- izjanjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Opinskog vijea,
- biti birani u radna tijela Opinskog vijea,
- postavljati pitanja Opinskom/oj naelniku/ci, opinskim slubama, javnim
ustanovama i preduzeima iji je osniva Opina ili obavljaju poslove od javnog
interesa a imaju sjedite u Opini,
- traiti i dobivati podatke od organa Opine i drugih opinskih pravnih subjekata, te
koristiti se njihovim strunim i tehnikim uslugama potrebnim za obavljanje
poslova opinskog/e vijenika/ce,
- kroz pokretanje rasprava i inicijativa brinuti se o ostvarivanju potreba graana,
mjesnih zajednica i Opine.
lan 23.
Ostala prava i dunosti opinskih vijenika utvruju se Poslovnikom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lan 24.
Opinsko vijee u okviru svoje nadlenosti:
donosi Statut Opine dvotreinskom veinom glasova;
donosi odluke i druge ope akte kojima ureuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Opine;
donosi Budet Opine, godinji izvjetaj o izvrenju Budeta kao i odluku o
privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
utvruje opinsku politiku u okviru nadlenosti Opine i prati njeno ostvarivanje;
donosi razvojne, prostorne i urbanistike planove i programe, te provedbene
planove, ukljuujui zoniranje;
donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Opine u skladu sa
zakonom;
donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Opine;
strana 5 od 26

Statut Opine Sanski Most

8. donosi odluke o zaduivanju Opine, o raspisivanju javnog zajma i davanju


jamstva u skladu sa zakonom;
9. donosi programe ureenja gradskog graevinskog zemljia;
10. donosi plan koritenja javnih povrina;
11. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i
naseljenih mjesta;
12. donosi odluke o udruivanju Opine u saveze i druge oblike organizovanja, te o
trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim
zajednicama drugih drava;
13. donosi odluke o proglaenju praznika Opine;
14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Opine;
15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
16. bira i razrjeava predsjedavajueg/u i zamjenika predsjedavajue/g Opinskog
vijea;
17. osniva radna tijela Opinskog vijea te bira i razrjeava njihove lanove;
18. imenuje, bira i razrjeava druge osobe odreene zakonom, Statutom i odlukama, te
daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrjeenja kada je to propisano;
19. osniva strunu slubu Opinskog vijea;
20. osniva preduzea i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih,
drutvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Opinu, te odluuje o
njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
21. odluuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
22. odluuje o prijenosu i preuzimanju osnivakih prava u skladu sa Statutom;
23. razmatra godinji izvjetaj o provoenju opinske politike i aktivnostima
Opinskog/e naelnika/ce;
24. pokree i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Opinskog/e
naelnika/ce i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Opinskog/e
naelnika/ce;
25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zatite,
obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godinje, te osigurava finansijska
sredstava za unapreenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama
stanovnitva i mogunostima Opine;
26. donosi pojedinane i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i
ovim statutom;
27. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom
godinje, te predlae mjere prema nadlenim organima;
28. utvruje smjernice za voenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
29. donosi poslovnik o svome radu;
30. donosi plan odbrane Opine i svoj plan odbrane;
31. utvruje koeficijente za obraun plaa za:
Opinskog/e naelnika/ce,
dravne slubenike i namjetenike u Opinskom organu dravne slube i
Strunoj slubi Opinskog vijea,
opinskog pravobranioca i zamjenika opinskog pravobranioca i
dravne slubenike i namjetenike u Opinskom pravobranilatvu;
32. te obavljanja i druge poslove utvrene zakonom i Statutom.
lan 25.
Rad Opinskog vijea je javan.
Izuzetno, Opinsko vijee moe odluiti da odreena pitanja razmatra bez
prisustva javnosti.
strana 6 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 26.
Opinsko vijee donosi odluke veinom glasova ukupnog broja vijenika, osim
u sluajevima propisanim ovim statutom.
Statut Opine, odluku o osnivanju, odnosno ukidanju mjesne zajednice, odluku o
viegodinjem zaduivanju Opine, te odluku o prenoenju poslova iz samoupravnog
djelokruga Opine, Opinsko vijee donosi dvotreinskom veinom ukupnog broja izabranih
vijenika.
lan 27.
Prva sjednica Opinskog vijea, u novom sazivu, odrat e se najkasnije
trideset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.
Prvu sjednicu Opinskog vijea saziva predsjedavajui/a, odnosno zamjenik
predsjedavajue/g, prethodnog saziva, a njome predsjedava najstariji/a vijenik/ca novog
saziva sve do izbora predsjedavajue/g Opinskog vijea.
Ako se sjednica ne sazove na nain iz stava 2. ovog lana, sjednicu e sazvati
najstariji vijenik/ca novog saziva.
Opinsko vijee je konstituisano izborom predsjedavajue/g Opinskog vijea
na prvoj sjednici na kojoj je prisutna veina opinskih vijenika.
lan 28.
Izbor predsjedavajue/g Opinskog vijea i zamjenika predsjedavajue/g
Opinskog vijea, vri se u pravilu tajnim glasanjem na nain i po proceduri utvrenoj
Poslovnikom.
Predsjedavajui/a Opinskog vijea i Opinski/a naelnik/ca ne mogu biti iz reda istog
konstitutivnog naroda.
Prilikom predlaganja izbora predsjedavajue/g i zamjenika predsjedavajue/g
Opinskog vijea osigurat e se u najveoj moguoj mjeri ravnopravna zastupljenost
konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova.
Predsjedavajui/a Opinskog vijea predstavlja Opinsko vijee i rukovodi
njegovim radom, a u okviru prava i dunosti Opinskog vijea.
Zamjenik predsjedavajue/g Opinskog vijea zamjenjuje predsjedavajuu/eg
pri njegovoj sprijeenosti i odsutnosti, ili kada mu predsjedavajui/a povjeri poslove iz svog
djelokruga.
lan 29.
Prava i dunosti predsjedavajueg/e Opinskog vijea i njegovog zamjenika
utvruju se Poslovnikom Vijea.
lan 30.
Opinsko vijee osniva stalna i povremena radna tijela.
Stalna radna tijela Opinskog vijea razmatraju nacrte i prijedloge odluka i
drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu Opinskog vijea i o kojima daju
miljenja i prijedloge.
Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili strune obrade
pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinih akata (savjeti, odbori i radne grupe i
komisije).
Sastav, broj lanova, djelokrug rada radnih tijela iz stava 2 i 3. ovog lana
utvruje se Poslovnikom Opinskog vijea.
Prilikom imenovanja lanova stalnih i povremenih radnih tijela Opinsko
vijee e voditi rauna da sastav tijela osigura ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa
zakonom.
strana 7 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 31.
Opinski vijenici mogu obrazovati klubove vijenika politikih stranaka koje
participiraju u Opinskom vijeu, kao i koalicija i nezavisnih kandidata/tkinja radi
olakavanja i efikasnijeg rada Opinskog vijea i unapreenja meustranake i parlamentarne
suradnje.
Klubovi vijenika obrazuju se kao mehanizam djelovanja vijenika/ca i
politikih stranaka koje participiraju u Opinskom vijeu.
Obrazovanje, zadaci i nain rada klubova vijenika detaljnije se ureuju
Poslovnikom.
lan 32.
U cilju unapreenja efikasnosti i usklaivanja rada Vijea, Opinsko vijee
obrazuje Kolegij Opinskog vijea.
Sastav Kolegija, djelokrug poslova i nain rada ureuju se Poslovnikom
Opinskog vijea.
lan 33.
Opinsko vijee osniva Strunu slubu Opinskog vijea za obavljanje strunih
i administrativnih, tehnikih i drugih poslova u vezi sa radom Opinskog vijea.
Strunom slubom rukovodi sekretar Opinskog vijea.
Sekretar Opinskog vijea je dravni slubenik/ca i za svoj rad i rad Strune
slube Opinskog vijea odgovara Opinskom vijeu.
Unutranja organizacija i nain rada Strune slube Opinskog vijea ureuje
se odlukom o osnivanju i Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji.
.
2. OPINSKI/A NAELNIK/CA
lan 34.
Opinski/a naelnik/ca je nosilac izvrne vlasti Opine.
lan 35.
Opinski/a naelnik/ca se bira neposredno na nain i po postupku utvrenim
zakonom.
Opinski/a naelnik/ca obavlja dunost za vrijeme mandata na koji je izabran.
Kada bude izabran, Opinski/a naelnik/ca mora podnijeti ostavku na svaku od
nespojivih dunosti prije preuzimanja mandata u skladu sa zakonom.
Opinski/a naelnik/ca moe podnijeti ostavku.
Opinski/a naelnik/ca moe biti opozvan/a.
lan 36.
Inicijativu za pokretanje postupka opoziva Opinskog/e naelnika/ce sa
obrazloenim navodima za opoziv moe pokrenuti u pismenom obliku 1/3 vijenika
Opinskog vijea ili 10% biraa upisanih u centralni biraki spisak za podruje Opine.
Opinsko vijee je duno sve inicijative za pokretanje postupka opoziva
Opinskog/e naelnika/ce iz stava 1. ovog lana staviti na dnevni red prve naredne sjednice
Opinskog vijea, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana dostave prijedloga
predsjedavajuoj/em Opinskog vijea.
U sluaju prihvatanja inicijative, Opinsko vijee je duno donijeti Odluku o
pokretanju postupka opoziva Opinskog/e naelnika/ce u roku od trideset (30) dana.
Ako Opinsko vijee donese odluku o prihvatanju inicijative za pokretanje
postupka opoziva Opinskog/e naelnika/ce provodi se postupak u kojem graani odluuju
neposrednim tajnim glasanjem.
strana 8 od 26

Statut Opine Sanski Most

Mandat Opinskog/e naelnika/ce prestaje ukoliko natpolovina veina


graana koji su glasali donese odluku o opozivu Opinskog naelnika.
Nakon izglasavanja opoziva novi izbori za Opinskog/u naelnika/cu raspisuju
se u roku od (60) ezdeset dana.
Opinsko vijee e imenovati komisiju za provoenje postupka opoziva i
provoenje novih izbora za Opinskog/u naelnika/cu.
lan 37.
U sluaju prestanka mandata Opinskog/e naelnika/ce iz razloga propisanih
zakonom, dunost Opinskog/e naelnika/ce do izbora novog vri predsjedavajui/a
Opinskog vijea, a ukoliko on/ona to ne prihvati, tu dunost vri vijenik/ca kojeg veinom
glasova izabere Opinsko vijee.
Odredbe prethodnog stava se primjenjuju i za sluaj privremene sprijeenosti
Opinskog/e naelnika/ce da obavlja svoju dunost.
Ako Opinski/a naelnik/ca podnese ostavku, duan/a je ostati na dunosti do
izbora nove/og Opinskog/e naelnika/ce.
lan 38.
Opinski/a naelnik/ca kao nosilac izvrnih poslova u okviru samoupravnog
djelokruga Opine, u okviru svoje nadlenosti:
1. predstavlja i zastupa Opinu,
2. osigurava izvravanje odluka i drugih akata Opinskog vijea i odgovoran je za
njihovo provoenje,
3. podnosi prijedlog Budeta Opine Opinskom vijeu,
4. odgovoran je za izvravanje Budeta Opine,
5. obavlja upravljaki nadzor nad zakonitou rada javnih ustanova i preduzea
kojim je osniva Opina, te im daje upute za rad,
6. donosi akte iz svoje nadlenosti,
7. predlae odluke i druge akte Opinskom vijeu,
8. obezbjeuje izradu i Opinskom vijeu podnosi na usvajanje ekonomske planove,
razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanistike planove i ostale
planske i regulatorne dokumente koji se odnose na koritenje i upravljanje
zemljitem, ukljuujui zoniranje i koritenje javnog zemljita,
9. provodi politiku Opine u skladu sa odlukama Opinskog vijea,
10. izvrava zakone i druge propise ije je izvravanje povjereno Opini,
11. utvruje organizaciju slubi za upravu i drugih slubi Opine,
12. donosi Pravilnik o unutranjoj organizaciji opinskih slubi,
13.realizira saradnju Opine sa drugim opinama, gradovima, meunarodnim i drugim
organizacijama u skladu sa odlukama i zakljucima Opinskog vijea i njegovih
radnih tijela,
14. podnosi izvjetaj Opinskom vijeu o ostvarivanju politike Opine i svojim
aktivnostima,
15. odluuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika/ce u skladu sa zakonom,
16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadlenosti opinskih
slubi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,
17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
odlukom Opinskog vijea,
18.brine se o urednom i pravilnom koritenju imovine i sredstava rada,
19.da imenuje upravne odbore javnih ustanova i nadzorne odbore javnih preduzea u
skladu sa zakonom;
20.obavlja i druge poslove utvrene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
strana 9 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 39.
Opinski/a naelnik/ca je odgovoran/a za ustavnost i zakonitost akata koje
donosi, odnosno predlae Opinskom vijeu.
lan 40.
Opinski/a naelnik/ca svoju dunost obavlja profesionalno.
Plaa Opinskog/ske naelnika/ce utvruje se odlukom koju donosi Opinsko
vijee.
Na prava i obaveze koji se odnose na radno-pravni status Opinskog/e
naelnika/ce, ako nisu ureene posebnim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se ureuju
status dravnih slubenika/ca, opi propisi i kolektivni ugovori.

V MEUSOBNI ODNOSI OPINSKOG


VIJEA I OPINSKOG NAELNIKA
lan 41.
Meusobni odnosi Opinskog vijea i Opinskog/e naelnika/ce zasnivaju se
na principima meusobnog uvaavanja i suradnje, uz pojedinanu odgovornost za
ostvarivanje vlastitih nadlenosti i zajedniku odgovornost za funkcionisanje i razvoj Opine.
lan 42.
Opinsko vijee moe zatraiti od Opinskog/e naelnika/ce da u roku od tri
mjeseca od konstituirajue (prve) sjednice Opinskog vijea podnese prijedlog koji sadri
osnove programa i politike koje treba ostvariti u toku mandata.
Opinsko vijee razmatra program iz prethodnog stava ovog lana u roku od 30
dana od dana dostavljanja.
lan 43.
Opinsko vijee prati provoenje programa u okviru izjetaja o aktivnostima
Opinskog/e naelnika/ce svake godine, najkasnije do 31. marta/oujka tekue godine za
prethodnu kalendarsku godinu.
lan 44.
Opinsko vijee, odnosno Opinski/a naelnik/ca moe u roku od tri dana
nakon donoenja odluke ili drugog akta zatraiti da Opinsko vijee, odnosno Opinski/a
naelnik/ca preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim, ili ije izvrenje bi
moglo proizvesti nepopravljivu tetu po interese ili imovinu Opine.
U sluaju iz prethodnog stava nadleni organ duan je preispitati svoju odluku,
odnosno akt u roku od 30 dana i obavijestiti Opinsko vijee odnosno Opinskog/u
naelnika/cu o svojoj odluci, do kada se taj akt nee primjenjivati, odnosno izvravati.
Kada Opinsko vijee, odnosno Opinski/a naelnik/ca potvrdi svoju odluku, odnosno
akt, Opinsko vijee, odnosno Opinski/a naelnik/ca moe u roku od 15 dana pokrenuti
postupak preispitivanja odluke, odnosno akta pred nadlenim organom u skladu sa Ustavom i
zakonom.
lan 45.
Opinski/a naelnik/ca podnosi izvjetaj o ostvarivanju politike Opine i o
svojim aktivnostima najkasnije do 31. marta/oujka tekue godine za prethodnu kalendarsku
godinu.
strana 10 od 26

Statut Opine Sanski Most

Povodom izvjetaja iz prethodnog stava, Opinsko vijee moe izvjetaj


usvojiti, zatraiti dopunu ili odbiti.
Ako Opinsko vijee izvjetaj odbije, ukazae Opinskom/oj naelniku/ci
na aktivnosti i mjere koje je duan poduzeti, predloiti akte za provoenje tih mjera i
aktivnosti i odrediti rok za izvrenje.
lan 46.
Opinski/a naelnik/ca je duan/a odgovarati na vijenika pitanja i inicijative u roku
od 30 dana, a na nain i po postupku koji su predvieni Poslovnikom Opinskog vijea.
lan 47.
Opinsko vijee je duno da razmotri prijedlog akta koji podnese Opinski/a
naelnik/ca, te o istom se izjasniti najkasnije u roku od 30 dana.

VI ORGANIZACIJA OPINSKOG
ORGANA DRAVNE SLUBE
lan 48.
Poslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Opine kao i poslove
uprave koje su vii nivoi vlasti prenijeli na Opinu, obavlja jedinstveni opinski organ
dravne slube, na nain utvren Ustavom, zakonom, ili drugim propisom.
lan 49.
U okviru opinskog organa dravne slube formiraju se opinske slube za
upravu.
Opinske slube za upravu u okviru prava i dunosti Opine izvravaju zakone
i druge propise, odluke i druge ope akte Opinskog vijea, Opinskog/e naelnika/ce, prate
stanje u upravnim oblastima za koje su obrazovane, rjeavaju u upravnim stvarima, provode
nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlatene, pripremaju
odluke i ope akte te obavljaju druge poslove iz okvira svoje nadlenosti.
lan 50.
Opinskom/oj naelniku/ci u rukovoenju opinskim organom dravne slube
pomau rukovodei dravni slubenici:
1. sekretar organa dravne slube,
2. pomonici Opinskog/e naelnika/ce slubi za upravu opinskog organa dravne
slube.
Sekretar organa dravne slube i pomonici Opinskog/e naelnika/ce samostalni su u
svom radu, a za svoj rad i koritenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su im
povjereni za obavljanje poslova u okviru djelokruga rada, odgovaraju Opinskom/oj
naelniku/ci.
lan 51.
Opinskom/oj naelniku/ci u obavljanju sloenijih i znaajnijih poslova iz
odreene oblasti rada pomau savjetnici Opinskog/e naelnika/ce.
Savjetnici/e Opinskog/e naelnika/ce nemaju status dravnih slubenika, a
imenuje ih Opinski/a naelnik/ca u skladu sa zakonom i Pravilnikom.

strana 11 od 26

Statut Opine Sanski Most

Savjetnici/e Opinskog/e naelnika/ce moraju podnijeti ostavku na svaku od


nespojivih dunosti u skladu sa zakonom i to prije imenovanja na poloaj savjetnika/ce
Opinskog/e naelnika/ce.
Prava iz radnog odnosa savjetnici/e Opinskog/e naelnika/ce ostvaruju u
skladu sa zakonom i Pravilnikom.
lan 52.
Poslove osnovne djelatnosti koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u
nadlenost opinskog organa dravne slube, obavljaju dravni slubenici/ce u okviru radnih
mjesta i svoga djelokruga poslova.
Poslove administrativno-tehnike i pomone djelatnosti obavljaju
namjetenici/ce u okviru radnih mjesta i djelokruga poslova.
lan 53.
Odlukom o organizaciji i djelokrugu rada opinskog organa dravne slube i
obrazovanju kabineta Opinskog/e naelnika/ce ureuje se broj, naziv, djelokrug poslova
opinskih slubi, nain rukovoenja i koordinacije, te druga pitanja vana za organizaciju i
djelokrug rada organa.
Pravilnikom o unutranjoj organizaciji opinskog organa Opine Sanski Most, ureuje
se: organizacija organa dravne slube, organizacionih jedinica i njihov djelokrug poslova,
sistematizacija radnih mjesta, rukovoenje organom i opinskim slubama, odgovornost za
obavljanje poslova i radni odnosi, dravni slubenici/ca sa posebnim ovlatenjima te druga
pitanja od znaaja za unutranju organizaciju i rad opinskog organa dravne slube.
Pravilnikom o radnim odnosima, plaama i drugim naknadama dravnih slubenika/ca
opinskog organa dravne slube ureuju se prava i obaveze dravnih slubenika iz rada i po
osnovu rada, kao to su pojam dravnog/e slubenika/ce, zakonski principi u zapoljavanju
dravnih slubenika, savjetnika, odluivanje o pravima dravnih slubenika, zapoljavanje,
ocjenjivanje, plaa, disciplinska odgovornost i druga pitanja iz radnog odnosa.
Pravilnikom o radnim odnosima, plaama i drugim naknadama namjetenika
opinskog organa dravne slube ureuje se radno-pravni status namjetenika, poslovi koje
obavljaju, plae naknade i druga prava, odgovornosti i druga pitanja koja se odnose na radnopravni status namjetenika.

VII JAVNE SLUBE


lan 54.
U okviru samoupravnog djelokruga Opina osigurava obavljanje javnih slubi
osnivanjem javnih ustanova a u cilju trajnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti u javnom
drutvenom interesu u skladu sa zakonom.
Opinsko vijee svojom odlukom osniva javne ustanove kada ocijeni da za
njihovo osnivanje postoji javni interes i pravni osnov.
Opinsko vijee moe prenijeti obaveze osnivaa na drugo pravno i fiziko lice
posebnom odlukom kojom se ureuje nain zatite prava korisnika usluga i druga pitanja od
znaaja za promjenu osnivaa.
lan 55.
U okviru samoupravnog djelokruga Opina osniva javna preduzea u cilju
obavljanja djelatnosti za koje ocijeni da su od javnog drutvenog interesa.
Opinsko vijee svojom odlukom osniva javna preduzea u oblasti komunalnih
djelatnosti, koja su obavezna da osiguraju trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i za
odravanje komunalnih objekata i ureaja, a naroito djelatnosti: opskrba pitkom vodom,
odvodnja i proiavanje otpadnih voda, odvoz smea i ienje javnih i zelenih povrina,
strana 12 od 26

Statut Opine Sanski Most

ureivanje i odravanje grobalja, ureivanje i rad gradskih trnica, obavljanje dimnjaarskih


poslova i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.
Posebnom odlukom mogu se odrediti i druge djelatnosti koje su pod uvjetima
odreenim zakonom od javnog drutvenog interesa ili Opinsko vijee ocijeni da su od javnog
drutvenog interesa za Opinu.
lan 56.
Opinski/a naelnik/ca putem opinskih slubi prati rad, daje preporuke i
poduzima mjere prema javnim ustanovama i javnim preduzeima iji je osniva Opinsko
vijee.
Upravni odbori javnih ustanova duni su najmanje jednom godinje podnijeti
izvjetaj o svome radu i radu navedenih pravnih subjekata Opinskom vijeu na razmatranje.
Skutine javnih preduzea duni su najmanje jednom godinje podnijeti izvjetaj o
svome radu i radu navedenih pravnih subjekata Opinskom vijeu na razmatranje.

VIII MJESNA SAMOUPRAVA


lan 57.
Na podruju Opine osnivaju se mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne
samouprave putem kojih graani sudjeluju u odluivanju o poslovima iz samoupravnog
djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utjeu na njihov ivot i rad.
U ostvarivanju prava iz stava 1 ovog lana, mjesne zajednice su dune uvaavati
interese Opine u cjelini.
lan 58.
Mjesnu zajednicu osniva Opinsko vijee.
Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvruje se: naziv, sjedite, podruje mjesne
zajednice, mjesno podruje, kao i druga pitanja vezana za ostvarivanje mjesne samouprave.
lan 59.
Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, vie meusobno povezanih
naseljenih mjesta, a u gradskom podruju i za dio naseljenog mjesta koji u odnosu na ostale
dijelove ini urbanu i organizacionu cjelinu.
Mjesno podruje je teritorijalni dio mjesne zajednice koji ini privrednu, urbanu ili
drutvenu cjelinu u kojoj graani ostvaruju svoje zajednike interese.
lan 60.
Mjesna zajednica se moe osnovati za podruje koje ima najmanje 500 stanovnika sa
mjestom prebivalita, kao i odgovarajue materijalne i druge uslove potrebne za normalno
funkcionisanje mjesne zajednice.
U izuzetnom sluaju Opinsko vijee moe donijeti odluku o osnivanju mjesne
zajednice koja ne ispunjava uslov iz prethodnog stava, ako postoje opravdani razlozi za njeno
formiranje.
lan 61.
Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti graani ili udruenja
graana sa podruja za koje se osniva mjesna zajednica, a u kojem imaju prebivalite,
odnosno sjedite.
Prijedlog za osnivanje mjesne zajednice moe dati Opinski/a naelnik/ca i Opinsko
vijee.
Inicijativa ili prijedlog za osnivanje mjesne zajednice sadri podatke o:
- nazivu i sjeditu mjesne zajednice;
- podruju za koja se trai osnivanje mjesne zajednice;
strana 13 od 26

Statut Opine Sanski Most

- obrazloen razlog za osnivanja mjesne zajednice.


lan 62.
Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice razmatra se na zboru graana kad je svojim
potpisom podri najmanje 100 graana upisanih u biraki spisak podruja za koje se predlae
osnivanje mjesne zajednice.
Inicijativa, odnosno prijedlog za osnivanje mjesne zajednice je dobila podrku ako se
za nju izjasni nadpolovina veina prisutnih graana koji su upisani u biraki spisak tog
podruja.
Prijedlog, odnosno inicijativa za osnivanje mjesne zajednice dostavlja se Opinskom
vijeu.
lan 63.
Opinsko vijee e u roku od 60 dana zauzeti stav o prijedlogu iz prethodnog lana.
Ako Opinsko vijee prihvati prijedlog zbora graana, zaduie nadlenu Slubu da
pripremi prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice i nacrt statuta mjesne zajednice.
Odluka o osnivanju mjesne zajednice sadri: naziv i sjedite mjesne zajednice,
podruje mjesne zajednice, organe mjesne zajednice, broj lanova organa,ime i prezime lica
ovlatenog za podnoenje prijave za upis mjesne zajednice u Registar mjesnih zajednica, koji
je duan u roku od 30 dana, od dana donoenja odluke, podnijeti zahtjev za upis mjesne
zajednice u Registar mjesnih zajednica.
lan 64.
Izdvajanje dijela mjesne zajednice i spajanje mjesnih zajednica vri se na nain i po
postupku utvrenom za osnivanje mjesne zajednice.
Inicijativa za izdvajanje dijela mjesne zajednice razmatra se na skuptini postojee
mjesne zajednice.
U sluaju izdvajanja dijela mjesne zajednice u novu mjesnu zajednicu moe se
izdvojiti samo naseljeno mjesto kao cjelina, a u gradskom podruju izdvajanje dijela mjesne
zajednice se moe izvriti samo unutar granica naseljenog mjesta.
Stav, odnosno miljenje skuptine dostavlja se Opinskom vijeu.
lan 65.
Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica.
Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajednica koji vodi nadlena sluba
Opine.
Pravilnik o registru mjesnih zajednica i rjeenje o upisu u registar mjesnih zajednica
donosi Opinski/a naelnik/ca.
Odluka o osnivanju mjesne zajednice i rjeenje o upisu u registar mjesnih zajednica
objavljuje se u ''Slubenom glasniku opine Sanski Most''.
lan 66.
Mjesna zajednica ima Statut.
Statut mjesne zajednice donosi Skuptina mjesne zajednice, uz prethodno pribavljenu
saglasnost Opinskog vijea.
Statutom mjesne zajednice utvruje se: organizacija i rad mjesne zajednice, prava,
obaveze, broj lanova i nain biranja organa mjesne zajednice, nain donoenja odluka,
javnost rada i informisanje, saradnja sa opinskim organima i drugim organima i
organizacijama i druga pitanja od znaaja za rad mjesne zajednice.

strana 14 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 67.
Graani u mjesnoj zajednici kroz organe mjesne zajednice odluuju o poslovima
znaajnim za ivot i rad na podruju mjesne zajednice, a u skladu sa zakonom, ovim Statutom
i Statutom mjesne zajednice.
lan 68.
Opinsko vijee moe odlukom prenijeti na mjesne zajednice izvravanje odreenih
poslova iz svoje nadlenosti, uz obezbjeenje sredstava za obavljanje tih djelatnosti.
lan 69.
Organi mjesne zajednice su:
1. Zbor graana mjesne zajednice
2. Skuptina mjesne zajednice
3. Savjet mjesne zajednice
1. ZBOR GRAANA
lan 70.
Zbor graana ine svi punoljetni graani koji imaju prebivalite na podruju mjesne
zajednice i koji se nalaze na birakom spisku za to podruje.
lan 71.
Zbor graana:
- bira i opoziva lanove skuptine mjesne zajednice;
- odluuju o inicijativi za formiranje mjesne zajednice,
- odluuje o statusnim promjenama u mjesnoj zajednici;
- odluuje o prikupljanju i utroku sredstava koja se neposredno prikupljaju na podruju
mjesne; zajednice,
- pokree inicijativu za raspisivanje referenduma,
- bira predsjednika/cu i dva zamjenika predsjednika/ce zbora graana,
- obavlja i druge poslove utvrene statutom mjesne zajednice.
Zbor graana moe punovano odluivati ako je prisutno najmanje 50 graana koji
su upisani u biraki spisak sa podruja mjesne zajednice, a odluke se donose nadpolovinom
veinom prisutnih graana.
lan 72.
U mjesnim zajednicama koje obuhvataju vie naseljenih mjesta mogu se formirati
zborovi graana mjesnog podruja, ako ispunjavaju uslove iz lana 59 stav 2 ovog Statuta.
Zbor graana mjesnog podruja:
- bira lanove skuptine mjesne zajednice sa svog podruja;
- bira predsjednika/cu,
- odluuje o prikupljanju i nainu utroka sredstava koja neposredno izdvajaju graani
mjesnog podruja za svoje potrebe,
- razmatra i daje prijedloge i primjedbe na odluke koje Opinsko vijee upuuje na javnu
raspravu;
- pokree incijative za rjeavanje pitanja od znaaja za ivot i rad graana mjesnog podruja.
2. SKUPTINA MJESNE ZAJEDNICE
lan 73.
Skuptina mjesne zajednice je organ odluivanja i konsultovanja o pitanjima od
neposrednog interesa za graane mjesne zajednice.
strana 15 od 26

Statut Opine Sanski Most

Skuptina mjesne zajednice obavezno raspravlja i zauzima stav o pitanjima o kojima


Opinsko vijee odluuje dvotreinskom veinom, a izmeu ostalog o nacrtima: budeta
Opine, Statuta Opine, razvojnim planovima, te prostorno-planskoj dokumentaciji od
interesa za mjesnu zajednicu.
Skuptina mjesne zajednice je obavezna dati miljenje i o drugim pitanjima o kojima
je zatraeno miljenje od Opinskog vijea ili Opinskog/ke naelnika/ce.
lan 74.
Skuptinu mjesne zajednice biraju graani na zboru graana mjesne zajednice.
U mjesnim zajednicama sa veim brojem naseljenih mjesta, lanovi skuptine mjesne
zajednice biraju se na zborovima graana mjesnih podruja.
Statutom mjesne zajednice utvruje se: broj lanova skuptine, broj lanova koji se
bira sa svakog mjesnog podruja, nain izbora, prava i dunosti skuptine i njenih lanova i
druga pitanja od znaaja za funkcinisanje skuptine mjesne zajednice.
Skuptina mjesne zajednice mora odraavati nacionalnu i spolnu strukturu graana
upisanih u biraki spisak.
lan 75.
lanovi skuptine mjesne zajednice se biraju neposredno na zboru graana.
Mandat predsjednika/ce i lanova skuptine traje etiri godine i mogu biti birani jo
jednom uzastopno.
Skuptina mjesne zajednice broji od 15 do 30 lanova, ovisno o broju stanovnika
mjesne zajednice.
lan 76.
Nain kandidiranja i sprovoenja izbora u mjesnoj zajednici ureuje se statutom
mjesne zajednice.
lan 77.
Skuptina mjesne zajednice:
- donosi statut mjesne zajednice,
- donosi poslovnik o radu skuptine,
- bira predsjednika/cu i zamjenika predsjednika/ce skuptine,
- bira predsjednika/cu i lanove savjeta mjesne zajednice,
- donosi planove razvoja i program rada za tekuu godinu,
- sudjeluje u provoenju aktivnosti civilne zatite u skladu sa zakonom,
- odluuje o raspolaganju imovinom mjesne zajednice u skladu sa pozitivnim propisima,
- usvaja izvjetaj o radu savjeta mjesne zajednice,
- podnosi godinji izvjetaj o radu,
-formira, po potrebi, radna tijela skuptine,
- obavlja i druge poslove utvrene statutom MZ
Skuptine mjesnih zajednica odgovaraju za svoj rad zboru graana mjesne zajednice i
Opinskom vijeu.
lan 78.
Skuptina mjesne zajednice se konstituie na prvoj sjednici poslije odranih izbora,
izborom predsjednika/ce, zamjenika predsjednika/ce skuptine i izborom predsjednika/ce i
lanova savjeta mjesne zajednice.
lan 79.
Predsjednik/ca skuptine mjesne zajednice:
- predstavlja i zastupa mjesnu zajednicu,
strana 16 od 26

Statut Opine Sanski Most

- priprema i saziva sjednice skuptine,


- predsjedava sjednicama skuptine,
- potpisuje akte koje donosi skuptina,
- vri i druge poslove utvrene statutom mjesne zajednice ili za koje ga ovlasti skuptina.
lan 80.
lanu skuptine mjesne zajednice prestaje mandat:
- istekom vremena na koji je biran,
- smru,
- preseljenjem na podruje druge mjesne zajednice,
- promjenom mjesta prebivalita,
- upuivanjem na izdravanje kazne zatvora due od tri mjeseca;
-ako je pravosnanom sudskom odlukom lien poslovne sposobnosti,
- ostavkom,
-smjenjivanjem.
3.SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
lan 81.
Savjet mjesne zajednice je izvrni organ skuptine mjesne zajednice koji:
- izvrava odluke i zakljuke skuptine i zbora graana mjesne zajednice
- priprema za skuptinu nacrte i prijedloge akata,
-uestvuje u pripremanju sjednica skuptine i njenih radnih tijela,
-organizuje i koordinira aktivnosti drugih subjekata u mjesnoj zajednici,
- predlae i poduzima mjere na ureenju naselja, parkova, djeijih igralita, sportskih terena,
te zatite okoline i unapreenje kulture ivljenja uope,
-predlae mjere od interesa za ivot i rad graana mjesne zajednice,
- obavlja i druge poslove utvrene statutom mjesne zajednice
lan 82.
Savjet mjesne zajednice broji od 7 do 11 lanova.
Sastav i broj lanova savjeta utvruje se statutom mjesne zajednice.
Predsjednika/cu i lanove savjeta bira skuptina mjesne zajednice na prvoj
konstituirajuoj sjednici.
Predsjednik/ca i lanovi savjeta se biraju na period od etiri godine i mogu biti birani
jo jednom uzastopno.
lan 83.
Predsjednik/ca savjeta rukovodi radom savjeta, saziva sjednice i predsjedava im,
potpisuje akta savjeta, obavlja i druge poslove koje mu savjet ili skuptina prenesu u
nadlenost.
Predsjednik/ca savjeta odgovoran/a je za svoj rad savjetu i skuptini mjesne zajednice.
lan 84.
Nadzor nad radom organa mjesne zajednice vri Opinsko vijee.
Nadzor nad zakonitou rada organa mjesne zajednice vri Opinski/a naelnik/ca.
Opinski/a naelnik/ca moe obustaviti svaki akt organa mjesne zajednice za koji
ocijeni da je u suprotnosti sa zakonom, Statutom opine i drugim pozitivnim propisima.
Takav akt Opinski/a naelnik/ca u roku od 30 dana dostavlja na razmatranje
Opinskom vijeu.

strana 17 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 85.
Na prijedlog Opinskog/e naelnika/ce Opinsko vijee moe raspustiti organe mjesne
zajednice i raspisati nove izbore, ako utvrdi da oni uestalo kre pozitivne propise.
lan 86.
Strune, administrativne i finansijsko-raunovodstvene poslove za mjesne zajednice
obavljaju nadlene slube Opine.
lan 87.
U prelaznom periodu od dvanaest mjeseci uskladie se akta postojeih mjesnih
zajednica sa ovim Statutom.
Postojei organi mjesnih zajednica nastavljaju funkcionisati do naprijed navedenog
roka.
Nadlena sluba Opine e pripremiti nacrt statuta, organizovati, sprovesti i nadzirati
izbore u mjesnim zajednicama.
IX NEPOSREDNO UESTVOVANJE GRAANA U ODLUIVANJU I
IZJANJAVANJE GRAANA O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA OPINE
lan 88.
Oblici neposrednog sudjelovanja u odluivanju i izjanjavanju graana o lokalnim
poslovima iz samoupravnog djelokruga Opine su:
- referendum,
- graanska inicijativa,
- podnoenje podnesaka i pritubi,
- drugi oblici neposrednog sudjelovanja graana u odluivanju i izjanjavanju.
REFERENDUM
lan 89.
Opinsko vijee pod uvjetima propisanim zakonom i ovim statutom moe raspisati
referendum o svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga Opine koje je od posebnog i
neposrednog interesa za razvoj Opine ili za graane Opine o kojem Opinsko vijee ima
pravo donositi odluke.
Pravo na odluivanje na referendumu imaju graani koji imaju prebivalite na
podruju Opine i koji su upisani u centralni biraki spisak (koji su izili na referendum).
Prijedlog po kojem su se graani izjanjavali referendumom smatra se prihvaenim
ako se za njega izjasnilo vie od polovine graana upisanih u centralni biraki spisak.
Odluka donesena na referendumu je obavezujua.

lan 90.
Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti:
jedna treina vijenika Opinskog vijea,
Opinski/a naelnik/ca,
jedna treina mjesnih zajednica (na osnovu odluke koju donosi zbor graana
mjesne zajednice).

lan 91.
Opinsko vijee e odluiti o prijedlogu za raspisivanje referenduma u roku od
60 dana od dana njegovog prijema.
strana 18 od 26

Statut Opine Sanski Most

U odluci o raspisivanju referenduma utvruje se pitanje o kojem graani treba


da se izjasne na referendumu, odreuje se datum odravanja referenduma, kao i podruje na
kojem e se referendum provesti.
Graani se po pitanju koje je postavljeno na referendumu izjanjavaju sa ZA
ili PROTIV.
Referendum provodi komisija koju imenuje Opinsko vijee.
Sastav komisije, djelokrug poslova, kao i ostale odredbe o provoenju
postupka referenduma utvruje Opinsko vijee odlukom o raspisivanju referenduma u skladu
sa zakonom.
lan 92.
Prijedlog koji na referendumu nije prihvaen, ne moe se ponovno
iznijeti na referendum prije isteka roka od godinu dana od dana odravanja referenduma
lan 93.
Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u Slubenom glasniku Opine
Sanski Most.
GRAANSKA INICIJATIVA
lan 94.
Graani mogu Opinskom vijeu podnositi inicijative za donoenje odreenog
akta ili rjeavanja odreenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Opine koje je od posebnog
i neposrednog interesa za graane.
Graanska inicijativa mora biti argumentirano obrazloena, a ukoliko su za
realizaciju inicijative potrebna sredstva, mora sadravati prijedlog naina njihovog
obezbjeenja.
Opinsko vijee je duno razmotriti graansku inicijativu koju je svojim
potpisom uz navoene jedinstvenog matinog broja podralo najmanje 100 biraa upisanih u
centralni biraki spisak i donijeti po istoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u
roku od ezdeset (60) dana od dana dostavljanja Opinskom vijeu.
Opinsko vijee e odbaciti graansku inicijativu ukoliko pitanje o kojem je
pokrenuta nije u djelokrugu Opinskog vijea uz uputu o nadlenom organu za njeno
rjeavanje i preporuku nadlenom organu da inicijativu uzme u razmatranje.
Opinsko vijee e odbaciti graansku inicijativu ukoliko ne ispunjava
formalne uslove iz stava 2. i 3. ovog lana tj. ako se provjerom utvrdi da potpisani graani
nisu upisani u centralni biraki spisak koji se vodi za podruje Opine.
lan 95.
Odluka o prihvatanju, odbijanju, ili odbacivanju graanske inicijative dostavlja
se podnosiocima odmah po njenom donoenju.
PREDSTAVKE, PRIJEDLOZI I PRITUBE GRAANA
lan 96.
Graani pojedinano ili skupno mogu podnositi predstavke Opinskom vijeu i
Opinskom/oj naelniku/ci.
Predstavka mora biti potpisana i mora sadravati imena i prezimena kao i
adrese graana koji je potpisuju i njihove jedinstvene matine brojeve.
Organi Opine iz stava 1. duni su u roku od 30 dana od dana podnoenja
predstavke odgovoriti graanima koji su predstavku podnijeli.
Predstavke mogu podnositi graani koji imaju birako pravo i prebivalite na podruju
Opine.
strana 19 od 26

Statut Opine Sanski Most

Predstavke graana ne obavezuju organ kojem se podnose.


lan 97.
Graani i pravna lica imaju pravo Opinskom vijeu i Opinskom/oj
naelniku/ci podnositi prigovore i pritube.
Organi iz prethodnog stava duni su omoguiti graanima i pravnim licima
podnoenje prigovora i pritubi na svoj rad te na odnos zaposlenih u tim organima kada im se
obraaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvravanja graanskih dunosti.
Prigovor i prituba moraju biti potpisane i na njima navedena imena i
prezimena te adresa graana koji ih podnose, odnosno naziv i sjedite pravnog subjekta.
Na podnesene prigovore i pritube organi iz stava 1. ovog lana duni su
graanima i pravnim subjektima dati odgovor u roku od trideset dana od dana podnoenja
prigovora odnosno pritube.
Organi iz stava 1. su duni u slubenim prostorijama na vidnom mjestu
osigurati potrebna tehnika i druga sredstva za podnoenje predstavki, prigovora, pritubi te
omoguiti usmeno davanje istih.
DRUGI OBLICI UESTVOVANJA GRAANA U ODLUIVANJU I
IZJANJAVANJU O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA OPINE
JAVNA RASPRAVA
lan 98.
Opinsko vijee putem javne rasprave omoguava graanima da uestvuju u
donoenju propisa iz nadlenosti Opine, u skladu sa zakonom, Poslovnikom Opinskog
vijea i ovim Statutom.
Poslovnikom Opinskog vijea detaljnije e se regulisti obaveze predlagaa i
nain voenja javne rasprave.
SATI GRAANA
lan 99.
Opinski/a naelnik/ca i predsjedavajui/a Opinskog vijea mogu odrediti
jedan dan u mjesecu u kojem e dio radnog vremena posvetiti neposrednom susretu i
razgovoru sa graanima.
Detaljnije odredbe o nainu i terminima organiziranja susreta odreuju se
posebnim aktom.

X IMOVINA I FINANCIRANJE OPINE


lan 100.
Sve pokretne i nepokretne stvari i imovinska prava koja pripadaju Opini, u
skladu sa zakonom, ine imovinu Opine.
Imovinom Opine upravlja i raspolae Opinsko vijee na nain i pod
uslovima propisanim zakonom i ovim Statutom.
Opinsko vijee je duno upravljati i raspolagati s imovinom Opine brino i
prema naelima dobrog domaina, postupajui u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Imovinom Opine, koju je Opinsko vijee prenijelo svojom odlukom na
upravljanje drugim javnim preduzeima i ustanovama, te ustanove i preduzea upravljaju u
skladu sa njihovom namjenom i zakonom.
strana 20 od 26

Statut Opine Sanski Most

Svako ima pravo sluiti se javnim dobrima u opoj upotrebi prema namjeni
odreenoj zakonom, odlukom Opine ili kako odredi pravna osoba kojoj je data na
upravljanje i koja njima neposredno upravlja.
lan 101.
Opinsko vijee moe ovlastiti Opinskog/u naelnika/cu da upravlja
imovinom Opine u granicama ovlatenja.
Opinski/a naelnik/ca je duan najmanje jednom godinje izvijestiti Opinsko
vijee o stanju opinske imovine.
lan 102.
Opina ima svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno
raspolae.
Prihodi Opine srazmjerni su poslovima koji su u skladu sa zakonom u njenom
djelokrugu.

lan 103.
Prihodi Opine su:
a) vlastiti prihodi:
porezi na imovinu, porez od poljoprivredne djelatnosti, porez na promet nekretnina
i drugi porezi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
prihodi od imovine u vlasnitvu Opine i imovinskih prava,
komunalne takse, druge takse i naknade u skladu sa opinskim propisima,
novane kazne i oduzeta imovinska korist za prekraje koje Opina propisuje,
prihodi od preduzea i drugih pravnih lica u vlasnitvu Opine,
kamata u skladu sa zakonom,
prihodi od koncesije u skladu sa zakonom,
prihodi od samodopirnosa u skladu sa opinskom odlukom i ovim statutom,
darovi, nasljedstva, pomoi i donacije,
- prihodi od budetskih korisnika,
drugi prihodi utvreni zakonom ili odlukom Opinskog vijea.
b) drugi prihodi Opine:
prihodi od dijeljenih poreza u skladu sa zakonom,
transferi i grantovi od viih nivoa vlasti,
dug u skladu sa zakonom.

lan 104.
Opina moe radi zadovoljavanja potreba graana prikupljati sredstva na
osnovu neposrednog izjanjavanja graana u skladu sa zakonom, odnosno ovim statutom.
Odluku o pokretanju postupka prikupljanja sredstava na nain utvren
prethodnim stavom, donosi Opinsko vijee na prijedlog:
- jedne treine vijenika Opinskog vijea,
- Opinskog/e naelnika/ce,
- jedne treine mjesnih zajednica na osnovu odluka zborova graana.
lan 105.
Ostvarenim prihodima Opina samostalno raspolae kroz budet koji donosi
Opinsko vijee u skladu sa zakonom i drugim propisima.

strana 21 od 26

Statut Opine Sanski Most

BUDET OPINE
lan 106.
Prihodi i rashodi Opine utvruju se u Budetu Opine.
Svi prihodi i primici budeta moraju biti rasporeeni u Budetu i iskazani po
izvorima iz kojih potjeu.
Prihodi i rashodi Budeta moraju biti uravnoteeni.
lan 107.
Prijedlog Budeta Opine Opinskom vijeu podnosi Opinski/a naelnik/ca
najkasnije do 01. novembra tekue godine.
Budet Opine donosi Opinsko vijee veinom glasova od ukupnog broja
vijenika najkasnije do 31. decembra tekue godine.
Ukoliko Opinsko vijee ne donese Budet u roku iz prethodnog stava, do
usvajanja budeta a najdue do 31. marta finansiranje se obavlja privremeno.
Odluku o privremenom finansiranju donosi Opinsko vijee.
Privremeno finansiranje u smislu stava 3. ovog lana obavlja se razmjerno
sredstvima utroenim u istom periodu, odnosno najvie do tromjesenog prosjeka za
prethodnu fiskalnu godinu, umanjenog za kapitalne investicije, izuzev onih ija se realizacija
nastavlja u tekuoj godini.
lan 108.
Ukoliko se Budet ne usvoji do 31. marta tekue budetske godine, Opinski/a
naelnik/ca proglaava budet koji stupa na snagu danom objave u Slubenom glasniku
Opine Sanski Most.
lan 109.
Ukoliko Opinski/a naelnik/ca, Opinsko vijee ili jedna treina vijenika
smatraju da usvojeni Budet u odreenoj poziciji moe ugroziti funkcionisanje Opine, mogu
u roku od sedam (7) dana traiti arbitrau u skladu sa zakonom.
lan 110.
Opinski/a naelnik/ca upravlja prihodima i rashodima utvrenim u Budetu
Opine i odgovoran je za izvravanje budeta u skladu sa zakonom, Odlukom o izvravanju
Budeta i drugim propisima.
Opinsko vijee nadzire ukupno materijalno i finansijsko poslovanje Opine, te
korisnika opinskog Budeta to se tie namjene, opsega, dinamike i koritenja sredstava.
lan 111.
Opina se moe zaduivati, davati jamstva i garancije u skladu sa zakonom.

XI PROPISI I DRUGI AKTI OPINE


lan 112.
Opinsko vijee u okviru samoupravnog djelokruga donosi propise i druge
akte, preporuke, smjernice, deklaracije, rezolucije, te pojedinane akte u skladu sa zakonom i
ovim statutom.
Opinsko vijee donosi sljedee propise: Statut, budet, planske dokumente,
odluke, pravilnike, poslovnike i druge propise utvrene Poslovnikom Opinskog vijea.
Opinsko vijee donosi rjeenja i zakljuke kao pojedinane akte.
Poslovnikom o radu Opinskog vijea utvruju se nain i postupak donoenja
propisa i akata Opinskog vijea.
strana 22 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 113.
Opinski/a naelnik/ca u izvravanju zakona, propisa i opih akta iz
samoupravnog djelokruga Opine donosi pojedinane akte i unutranje ope akte i to:
rjeenja, zakljuke, naredbe, uputstva, pravilnike i druge akte za ije je donoenje ovlaten
zakonom, drugim propisom, ovim statutom ili odlukom Opinskog vijea.
lan 114.
Akti organa i tijela Opinskog vijea su rjeenja i zakljuci.
Protiv prvostepenih akata Opinskog/e naelnika/ce kada je Opinski/a
naelnik/ca rjeavao/la na osnovu propisa Opine, u drugom stepenu rjeava Komisija za
albe koju kao drugostepeni organ obrazuje (osniva) Opinsko vijee.
lan 115.
Odluke i drugi opi akti objavljuju se u slubenom glasilu Opine, prije nego
to stupe na snagu.
Odluke i drugi opi akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Izuzetno, opim aktom moe se iz naroito opravdanih razloga odrediti krai
rok od roka propisanog u prethodnom stavu.
lan 116.
U slubenom glasilu Opine osim odluka i drugih opih akata, objavljuju se
autentina tumaenja tih akata, rjeenja, budet Opine, godinji izvjetaj o izvrenju budeta,
obraun budeta (zavrni raun), programi i planovi razvoja, akti izbora i imenovanja, akti
raspolaganja opinskom imovinom te drugi akti kada to odrede organi koji ih donose.

XII DONOENJE I PROMJENE STATUTA OPINE


lan 117.
Postupak za donoenje Statuta pokree se donoenjem Odluke o izradi Statuta i
obuhvata: pripremu i razmatranje nacrta, javnu raspravu, utvrivanje prijedloga i usvajanje
Statuta.
lan 118.
Opinsko vijee formira Komisiju za izradu Statuta Opine u koju se imenuju istaknuti
nauni, struni i javni radnici/e.
lan 119.
Postupak za promjenu Statuta Opine pokree se prijedlogom za promjenu
Statuta.
Prijedlog za promjenu Statuta moe podnijeti Opinski/a naelnik/ca, stalna
radna tijela Opinskog vijea, jedna treina vijenika Opinskog vijea.
Prijedlog iz stava 2. ovog lana mora biti obrazloen, a podnosi se
predsjedavajuem/oj Opinskog vijea u pismenoj formi.
lan 120.
Prijedlog za promjenu Statuta predsjedavajui/a Opinskog vijea upuuje
Komisiji za izradu Statuta Opine, koja je razmatra i uz miljenje upuuje Opinskom vijeu.

strana 23 od 26

Statut Opine Sanski Most

lan 121.
O prijedlogu za promjenu Statuta provodi se rasprava na sjednici Opinskog
vijea.
Prihvaeni prijedlog promjene Statuta dostavlja se vijenicima Opinskog
vijea, organima mjesnih zajednica, udruenjima koja djeluju na podruju Opine radi
voenja javne rasprave o predloenim promjenama i davanju primjedbi i prijedloga, nakon
ega se prijedlog upuuje vijeu na usvajanje.
Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se ne moe ponovno
staviti na dnevni red sjednice Opinskog vijea, prije isteka est mjeseci.
lan 122.
O izmjeni i dopuni Statuta, Opinsko vijee donosi statutarnu odluku.
Komisija za izradu Statuta Opine moe podnoenjem prijedloga statutarne
odluke predloiti izmjenu i dopunu Statuta, radi usklaivanja Statuta sa zakonom bez
prethodne rasprave.
lan 123.
Predlaga prijedloga Statuta i prijedloga statutarne odluke je Statutarno-pravna
komisija.
Statut i statutarna odluka donose se dvotreinskom veinom glasova svih
vijenika u Opinskom vijeu Opine.

XIII JAVNOST RADA I INFORMISANJE


lan 124.
Opina je duna osigurati javnost rada svojih organa u postupku donoenja
odluka te omoguiti graanima da neposredno uestvuju u postupku donoenja odluka i
odluivanju, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Na sjednicama radnih tijela Opinskog vijea omoguuje se prisustvovanje
predstavnicima sredstava javnog informisanja i graanima u skladu sa Poslovnikom
Opinskog vijea.
lan 125.
Opinsko vijee duno je upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga
djelokruga i izvjetavati je o svome radu i radu svojih tijela preko sredstava javnog
informisanja, ili na drugi pogodan nain.
lan 126.
Transparentnost rada Opine ostvaruje se kroz otvorenost postupka realizacije
opinskih propisa i akata, kroz primjenu zakona i drugih propisa te kroz upoznavanja javnosti
sa njihovom primjenom.
Transparentnost se obezbjeuje kroz slobodan pristup informacijama i
informisanje
javnosti, objavljivanja izvjetaja, Budeta i drugih sadraja vlastitog
informacijskog sistema, informativnog biltena i kroz druge oblike informisanja.
lan 127.
Opina objavljuje donesene propise i akte iz svoje nadlenosti.
Opina nee objaviti ili na drugi nain uiniti javno dostupnim propise i akte
ije bi objavljivanje bilo u suprotnosti sa zakonom, drugim propisima i aktima Opinskog
vijea, kao ni informacije koje ukljuuju line interese koji se odnose na privatnost treeg
lica, osim ako je to opravdano javnim interesima.
strana 24 od 26

Statut Opine Sanski Most

XIV ODNOS OPINE I GRAANA


lan 128.
Opina e organizirati svoj rad i poslovanje tako da graani i pravna lica mogu
na jednostavan i djelotvoran nain ostvariti svoja ustavom zajamena prava i zakonom
zatiene interese te ispunjavati graanske dunosti.
lan 129.
Organ uprave (opinski organ dravne slube) mora dopustiti graanima uvid u
vaee zakone i druge propise te opa akta Opine.
Sedmini i dnevni raspored radnog vremena i druga pitanja u vezi sa radnim
vremenom u opinskom organu dravne slube, utvruje Opinsko vijee, o emu graani
moraju biti na prikladan nain javno obavijeteni.

XV ODNOS I SARADNJA SA FEDERALNIM


I KANTONALNIM VLASTIMA
lan 130.
Opinske i kantonalne vlasti djeluju zajedniki na partnerskim osnovama, osim
u oblasti administrativnog nadzora koji vre federalne i kantonalne vlasti u pogledu rada
organa Opine.
lan 131.
Opina i Unsko-sanski kanton, meusobno surauju radi rjeavanja pitanja od
zajednikog interesa, a posebno u postupku donoenja zakona i drugih akata koji se
neposredno tiu Opine, te u tom smislu Opina daje inicijative, miljenja i prijedloge
ovlatenim organima.
Inicijative, miljenja i prijedloge u ime Opine mogu podnositi Opinsko
vijee i Opinski/a naelnik/ca, kao i vijenici pojedinano.
lan 132.
Opina je duna informisati federalne, odnosno kantonalne vlasti o svim
pitanjima i problemima znaajnim za izvravanje prenesenih nadlenosti, a naroito o
problemima u provoenju utvrene politike i izvravanju propisa.
U vrenju povjerenih ovlatenja i izvravanju prenesenih poslova Opina je
duna primjenjivati uputstva i smjernice koje dobije od federalnih i kantonalnih vlasti u
skladu sa zakonom.
lan 133.
U postupku donoenja propisa, koji se direktno tiu Opine obaveza je
federalnih i kantonalnih vlasti da u najveoj mogunoj mjeri konsultiranju Opinu.

strana 25 od 26

Statut Opine Sanski Most

XVI UDRUIVANJE I SARADNJA SA DRUGIM OPINAMA U


ZEMLJI I INOSTRANSTVU
lan 134.
Radi ostvarivanja zajednikih interesa Opina uspostavlja i odrava suradnju sa
gradovima i opinama u kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.
O oblicima i nainu suradnje Opina zakljuuje sporazum.
lan 135.
Opina moe uspostaviti trajnu prijateljsku suradnju i druge oblike suradnje sa
lokalnim i regionalnim jedinicama drugih drava u skladu sa opinskom odlukom.
O uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji te sadraju
i oblicima suradnje odluuje Opinsko vijee, pod uslovima utvrenim zakonom i ovim
Statutom.
lan 136.
Opina moe odlukom Opinskog vijea proglasiti prijateljskim pojedini grad
u zemlji i inozemstvu zbog njegova doprinosa u uspostavljanju i razvoju meusobnih odnosa
kojima se ostvaruje prijateljstvo i potie se razvoj Opine i drave Bosne i Hercegovine.

XVII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 137.
Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da vai Statut Opine Sanski
Most objavljen u Slubenom glasniku Opine Sanski Most broj: 06/00 i 02/04.
lan 138.
Opina e uskladiti svoje propise i akte sa ovim Statutom u roku od dvanaest
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.
lan 139.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom
glasniku Opine Sanski Most.

Broj: 07- 02-779 /08


Datum, 04.04.2008.god.

Predsjedavajui Opinskog vijea


Drago Pratalo

strana 26 od 26

Statut Opine Sanski Most

strana 27 od 26