Sie sind auf Seite 1von 1

D33CawAbiH 49 TOOT

TT-8

Tywaa/iaap Bamae.

YncbiH xoepflyraap ree 3MH3jimiiH aunara, ernerMMH


2015 OHbi 3 -p cap

3-p capblH
SXHMii

HMMT asnara
HMMT erner

Y/iAsrAan
2=3+. .16

113,417.4

20,901.3

Xacax:

HSMSX:

TyxaiiH capA

TyxaiiH capA

TejierAcen

WHH33P

HMMT

er/iervYA

YYCC3H

flYH

5,621.0

M3A33

3-p capblH 3L(CMiiH Y/iASrfls


YyH33C

30-60

60-120

5,621.0

121 A33LU

5,621.0

67,804.1

67,804.1

10,229.5

10,229.5

10,229.5

1 ,863 0

1,863.0
-

1,863.0

YYHSSC:
Awi/mjiarcAaA onrox iiani/iH
HflLLJiiMTrsn

3MflUJnMTr3ji

Fspsji LiaxM/iraaH

6
7

Hsr yflaa TSTHSWDK

20,901.3

4,083.4

4,083.4

200.0

200.0

UJyyflaH xo.n6oo

_
_

Xorxaarflan. L^SBapnsraa

Msflasnsn TexHe/iorn.MHTepHe
TaaptiH TeriSep

450.0
.

450.0
_

_
_

_
_

450.0

AOTOOA anSan TOMMJIOTIT


Xoon

10
11

150.0

150.0

12

5,668.8

5,668.8

5,291.1

5,291.1

5,291.1

3w

13

77,869.0

77,869.0

48,731.3

48,731.3

48,731.3

Ypcran saceap

14

4,292.9

4,292.9

1,239.2

6wMuir xapsr

15

12.0

12.0

1,239.2
_

1,239.2
_

Bycafl aapflan

16

240.0

240.0

TaMn6ap:
ernerMMH capblH SMCMMH YAaarA^A TyxafiH capA LUMHSSP YYCCSH epmr 31-60 XOHOIT opyynaH raprana.
MannHraac cyyrracaH Hfllil, 3Mfl, XXOAT-bin ernerntir axunnarcAaA onrox qajiMHA TOOMO>K 2-p SaranaA opyynHa

ascan HflirnaH 6oAorM

5 OHbi 04 capblH 01
TTB4125J.-. 9077146