You are on page 1of 1

1.

1.OTVORENI I ZATVORENI SU
2.KONTINUALNI LINEARNI PROCESI
3.NAGIBNA FUNKCIJA
4.KLASIFIKACIJA DINAM.ELEMENATA
5.POJAM STABILNOSTI

2.

1.SIGNAL
2.USLOVI LINEARNOSTI
3.FREKVENTNI ODZIV SISTEMA
4.PROPORCIONALNI ELEMENT
5.NIKUISTOV KRIT.STABILNOSTI

3.

1.SIST.AUTOMATSKOG REGULISANJA
2.PRIMENA OPERATORA
3.LOGARITAMSKI PR.KAR.UESTANOSTI
4.PRROP.DIF. PD-ELEMENT
5.OSETLJIVOST SISTEMA

4.

1.BLOK DIJAGRAMI
2.LAPLASOVA TRANSF. IZ.I IN.
3.KAR.UESTANOSTI I PRENOSNA F-JA
4.ELEMENT INTEGRIRANJA
5.KLASIFIKACIJA SIST.I GREAKA

5.

1.TIP.STRUKTURA ZATVORENOG S.U.


2.RE.MAT.MODEL.ELEMENATA SA ASP.T.U.
3.F-JA JEDININOG IMPULSA-DIRAKOVA
4.ELEMENT DIFERENCIRANJA
5.POJAM STABILNOSTI

6.

1.TIP.STRUKTURA OTV.I ZATV. S.U.


2.PRINCIP PROPPORCIONALNOSTI
3.POLARNI DIJAGRAM KAR.UESTANOSTI
4.ELEMENT DIFERENCIRANJA
5.RUTHOV I HURVICOV KRIT.STAB.

7.

1.OTV.I ZATV.SISTEM UPRAVLJANJA


2.PRIMENA L-TRANSF. ZA REAVANJE D-JED.
3.PROP.-INTEGR. P-I ELEMENTI
4.DEFINICIJA GREKE SIST.
5.NIQUISTOV KRITERIJUM STAB.

8.

1.SIST.AUTOM.REGULISANJA-SAR
2.KONT.LIN.PROC.-PRINCIP NEOMETANE S.P.
3.ODSKONA F-JA
4.ELEMENTI KANJENJA
5.POJAM STABILNOSTI

9.

1.

10.

1.SIGNAL
2.PRINCIP PROPORCIONALNOSTI
3.MEUSOBNE RELACIJE TEST F-JA
4.KLASIFIKACIJA SISTEMA I GREAKA
5.POJAM STABILNOSTI