You are on page 1of 1

SADRAJ

Uvodni deo...................................................................................................1
ema veze....................................................................................................3
Princip rada diferencijalnog transformatorskog pretvaraa pomeraja......4
Postupak izrade makete...............................................................................5
Izgled makete...............................................................................................6
Rezultati merenja.........................................................................................7
Specifikacija materjala.................................................................................8
Literatura koriena za izradu makete.........................................................9