Sie sind auf Seite 1von 1

Zde{∫$, _wß~B©, JwÍ$dma 28 OmZodmar 2010

4 gßnmXH$s` g_H$mbrZ
gw{dMma

-g{MZ na~
AΩZrMm, H$Om©Mm d eÃyMm g_yi Zme H$amdm H$maU ho _moR>o ^`ßH$a eÃy hmoV. `mßMm
WmoS>m ^mJ Oar am{hbm Var Vmo nyd©dV dmT>Vmo. `m eÃyß{df`r Jm\$sb amhUo ÂhUOo
gd©ÒdmMm Zme H$aUo hmo`. OZ_ZmMm H$mZmogm
Q>∞ägr-[ajm MmbH$mßMr _JÈar;
hV~b ‡dmemßMr _O~war
_wß~B©V Q>∞ägr Va CnZJamV [ajm
Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{

_wß~B©, JwÍ$dma 28 OmZodmar 2010


e{∫$ Am^mi^a ngÍ$ Xo _amR>r _mVr MmbH$mßMr _JÈar {Xdg|{Xdg \$ma dmT>VM
Mmbbr Amho. {d{dY H$maUmßZr ^mS>o
ZmH$maUmar Aer AÀ`ßV ÃmgXm`H$,
gßVmnOZH$ VWm ZmS>Umar dmJUyH$
Q> do Am∞∞\$ Bß{S>`m. {~´Q>Z¿`m amOmMß ÒdmJV H$a `mgmR>r AdYyV Jw·o Am{U ZÏ`m _amR>r VÈUmßgmR>r JmUß H$aUmam gbrb ÒnY©H$ AgyZhr À`mßZm _Vß Z XoVm _amR>r _mUgmßZr A_amR>r ‡dmemßZm gmVÀ`mZo AZw^dmg {_iVo.

{dMma ZH$mo, AmMma hdm Jo ~mßYbobm hm XJS>r XadmOm. AmO Vmo _wß~B©Mr AmoiI
~Zbm`. amOoemhrMß ho ‡VrH$ Ab~oÎ`m _wß~B©Zo H$YrM Vw_Mß
Am_Mß gJ˘`mßMß ~ZdyZ Q>mH$bß`. AmO _wß~B©Mr AmoiI ÂhUyZ
H$wbH$Uu H$bmH$mamßZm n{hÎ`m {VKmßV AmUbß`. EIm⁄mMr ^mfm H$moUVrhr
Agmo, À`mMm {dMma Z H$aVm gd©gm_m›` _amR>r _mUgß \$∫$
H$boH$So> ~KVmV, ho IaßM AmZßX XoUmaß Amho.
‡dmgr KmB©_‹`o AgVmV ÂhUyZM
dmX{ddmX dm A{YH•$V VH´$ma H$a `mg
Q>mimQ>mi H$aVmV Am{U `mMmM J°a\$m`Xm
‡À`oH$ {R>H$mUr hm {MÃmV C^m AgVmo. H$Yr XheVdmXr hÎÎ`m_wio Jobr H$mhr df™ _amR>r _mUgmMr ‡{V_m gßH$w{MV hmoV Mmbbr`. ho MmbH$ KoVmV. Q¥>∞{\$H$ nmo{bgmßMm
h[a`mZmMo VËH$mcrZ _w»`_§Ìr ~Ýgr-
^maVr`gmOam KQ>H$aVmZm
ZoMm hraH$ _hmoËgd
H$m±J«ogÀ`m cmc `m§Zr ^«ï>mMmamÀ`m gJiçm gr_m
À`mMr MMm© AgVo, Va H$Yr À`m¿`m gwemo{^H$aUmV PmS>ß H$mnbr
Jobr ÂhUyZ. H$Yr `m Eo{Vhm{gH$ dmÒVyV _moR>mbß Pwß~a bmd `mdÍ$Z
N>moQÁm N>moQÁm JmoÔrßgmR>r _amR>r _mUgß ^Ê`mßMr S>moH$s \$moS>VmV.
gßH$w{MV ‡mßVdmXmMß g_W©Z H$aUm-`m ZoÀ`mß_mJo Ord VmoS>yZ C^o
\$m°O\$mQ>m \$∫$ _moR>o {gæb, Mma \$mQ>ÁmMo
amoS> `oWoM AgVmo. JXu¿`m doir, JXu¿`m
AÜ`jm gmo{Z`m Jm§Yr `m§Zr Amocm§Sy>Z Ë`m§Zm OmJm Am{U gdcVr ho[aQo>OdmÎ`mß_Yo dmX hmoVmV. Va H$Yr {VWo JÒVrda Agbobo amhVmV. À`mßZm _Vo XoVmV. gwX°dmZo hr _mUgß ~hwgߪ` ZmhrV. nU {R>H$mUr, Zmä`mda, hm`doda Q¥>∞{\$H$
amOH$maUmVcr JwÝhoJmar H$_r CncãY H$ê$Z {Xë`m.amOH$maUmVcm nmo{bg M»≤`m dmiV KmbVmV `mMohr \$moQ>mo MM}Mm AmYma hmoVmV. Varhr Vr ~mobKodS>r AmhoV. Vr gVV _m‹`_mßV CÉadmV Ï`∫$ hmoV nmo{bg H$m V°ZmV ZgVmo hm ‡ÌZ _hŒdmMm
H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm à{VnmXZ Ho$cr ^«ï>mMma {VWnmgyZ à{V{îR>>V Pmcm. JoQ>do ÂhQ>bß H$s AmnÎ`m gJ˘`mßMß bj {VWß OmVßM. ÂhUyZ amhVmV. À`mV {hßXr Q>rÏhrdmbo Y Mm _m H$aVmV. `mVyZ _amR>r R>aVmo. ‡dmgr nadm›`mMr hr dmhZo Oa
Amho. JwÝhoJmar nmíd©^y_r Agcoë`m Ë`mZ§Va ZJadmcm àH$aUmZo Va B§{Xam {VWo H$m`©H´$_ KS>d `mgmR>r ‡`ÀZ gwÍ$ AgVmV. ZwH$VmM am¡` _mUgmMr ‡{V_m H$moVr ~ZV Mmbbr Amho. {hßXr ^mfoV, ‡dmÌ`mßMr ndm© H$aUma ZgVrb Va `m
H$m`©H$Ë`mªZm Am{U C_oXdmam§Zm Jm§Yr `m§Mm AmdmO H$mTy>Z amï´>r`rH¥$V gaH$ma¿`m EH$m nÃH$m[aVoV, gßÒH•$VrV, B{VhmgmV _amR>r _mUgmßZr _°bmMo XJS> dmhZmßMo "‡dmgr na_rQ>' a‘ H$a `mMr
{ZdS>UwH$m§nmgyZ H$go Xya R>odVm `oB©c ~±Ho$VyZ _moR>r aŠH$_ H$mT>Vm `oVo ho H$m`©H´$_mMm ^mJ ÂhUyZ C^mabo AmhoV. nU À`m gJ˘`mda ~moim {\$adbm OmV Amho. "H$R>moa H$madmB©' H$m hmoV Zmhr? na‡mßVr`
Pr¿`m gmaoJ_nMr _amR>r Jm`H$mßZr gJ˘`m ^mfmß_‹`o Amnbm R>gm C_Q>dbm`. _hmamÔ¥> `m ZmdmVM {OWo Ï`mnH$Vm, MmbH$M ZÏho Va _amR>r MmbH$hr Aer
`mMm {dMma Ho$cm nm{hOo, Ago CKS> Ho$co. ho n¡go H$mTy>Z XoUmam Aß{V_ Q>flfl`mVbr EH$ _Z_mZr H$aVmV ho dmÒVdhr {VVHo$M
gmo{Z`m Jm§YtZr åhQ>co Amho. gmo{Z`m H°${e`a Am{U B§{Xam Jm§YtMm AmdmO \o$ar {VWo bmBd nma emÛr` gßJrVmV Va nbwÒH$amßnmgyZ AmO¿`m gßOrd A‰`ßH$an`™V {dembVm Amho À`m _hmamÔ¥>mda
AÎngߪ`mH$ _mZ{gH$Vm ÈOd `mMß _hŒdmMo.
Jm§Yr `m§Mm hm {dMma \$ma `mo½` Amho, H$mT>Umam ZJadmcm `m XmoKm§Mmhr nS>br. gmaoJ_nMoM ho KS>bß`. bVm AmemZo Va OJ JmOdbß`. Agß hmoVmZm A_amR>r nmn Ho$bß OmVß`. - gwYra gmiwßHo$, bmb~mJ, _wß-12
Vmo ñdmJVmh©hr Amho. _mÌ hm {dMma AmH$pñ_H$ _¥Ë`y Pmcm. Aem àH$maMr H$mhr H$m`©H´$_ H$bmH$mamßMr _amR>r _mUgmZo gX°d dmhdm Ho$br. À`mßMr ^mfm ÒdmVßÕ`m¿`m AmßXmobZmV JmßYr`wJmV
gwMm`cm Ë`m§Zm EdT>m doi H$m ^«ï>mMmamMr àH$aUo cn{dÊ`mgmR>r `mAmYrhr {VWo Pmbo nm{hbr Zmhr, ‡mßV nm{hbm Zmhr. ÂhUyZM Xoe^amVbo Jm`H$ _amR> r _mUyg _mJoM nS>bm. EImXo Aem ^m{H$Vmßda
cmJcm? hm àíZ \$ma J§^ra Amho, H$amdr cmJUmar amOH$s` VS>OmoS> AmhoV. nU `ßXmMr \o$ar BWÎ`m ^y_rda IoMbo Jobo. amhwb Am{U A{^bmfmMr {ZdS> `m {dZmo~ m ^mdo gmoS>Î`mg Xoemda ‡^md
qH$dm Ë`m§Zr KQ>ZoMm hraH$ åhUyZ B§{Xam Jm§Yr `m§Zr AZoH$ ^«ï> À`m gJ˘`mßnojm doJir Q>mH$Umaß ZoV•Àd g_moa Ambß Zmhr. VoÏhm ~ßXr AmUm
hmoVr. `mMß H$maU `m gJ˘`m naßnaobm YÍ$ZM Amho. nU hm Jm `mVbm {XbXmanUm am¡`mVbo ZoVo Amnmnbo jw– hodoXmdo ~m AmX_! ~m _wbm{hOm!{ZJm aImo
_hmoËgdmMm H$m`©H«$_ Amho cmoH$m§Zm amOH$maUmV AmUyZ njmMr _amR>r H$m`©H´$_mVÎ`m amOH$maU Am{U g_mOH$maUmVhr CVadm`bm hdm, hrM Anojm. gmß^mi `mV Am{U ~´m˜U ~´m˜UoVa _oha~mZ! ehoZemh XyY H$m ^md ~T>Zodmbm
åhQ>ë`mZ§Va H$mhr Var Am¡nMm[aH$ {V{H$Q>o {Xcr. Aem àH$mao ^«ï> Am_Xma Aß{V_ \o$ar¿`m eodQ>¿`m dmXmV AS>H$yZ ~gbo. VoÏhmnmgyZ hr h°ü& Aem Xa~mar (H$s gaH$mar?)
~mocyZ XoemÀ`m KQ>Zo{df`r Am{U Am{U ImgXma _moR>o ìhm`cm cmJco. Q>flfl`mV VrZ ÒnY©H$ Cabo H$moVonUmMr ‡{V_m hiyhiy _hmamÔ¥>m¿`m _mWr OS>V Mmbbr`. bbH$mË`m XoUmË`m ^m{H$VmßMm ""OmUVm
pñWVr{df`r H$miOr ì`ŠV Ho$cr gJiçmM njm§Zr ho gwê$ Ho$coco Amho. AmhoV. À`m {VKmVbo nU AZoH$ _amR>r VÈU CŒma ^maVmV OmDZ AmnÎ`m H$V•©ŒdmZo amOm'' eaX ndma `mßZr gmIa, Jhˇ, VmßXyi,
nm{hOo åhUyZ ho CX²Jma H$mT>co na§Vw gwédmV H$m±J«ognmgyZ Pmcocr XmoZ A_amR>r AmhoV. _amR>r P|S>m \$S>H$dV hmoVo. n{hÎ`m 1952 gmb¿`m {ZdS>UwH$mßV H$S>Ym›`o, emH$ ^mOrnmbm Am{X
AgVrc Va Ë`m CX²Jmamcm H$mhr Amho. amOrd Jm§Yr `m§Mo ~mo\$mog© àH$aU ~XbmnyaMr C{_©bm YZJa hr _amR>_mo˘`m AmdmOmMr {XÑr CŒma‡XoemnmgyZ JwOamVn`™V AZoH$ _amR>r Am_Xma-ImgXma OrdZmdÌ`H$ dÒVy _hmJUma Aer ¯m
_hÎd Zmhr. `m Ë`m§À`m CÀMmamcm Va gdmªZm kmVM Amho Am{U `m _amR>_moir _wbJr `m {VKmßV AmhoM. nU nw `mMr A{^bmfm {ZdSy>Z Ambo hmoVo. nU gß`w∫$ _hmamÔ¥>m¿`m AmßXmobZmV _amR>r AJmoXa ^m{H$Vo XoD$Z nw›hm XwYm¿`m ^mdmV
AmMmamMr OmoS> {_imcr VaM àH$aUmVcr gmo{Z`m Jm§Yr `m§Mr MoÑ_ Am{U M∏$ {XÑrMm amhwb gägoZm ho XmoKohr OU BWo _mUyg noQ>yZ CR>bm. À`mMm AmnU gJ˘`mßZr A{^_mZM dmT> hmo `mMo ZwH$VoM gy{MV Ho$bobo Amho.
AmhoV. `m XmoKmßZmhr ZrQ> _amR>r ~mobVm `oV Zmhr. X{jUoVbr ~miJm`bm hdm. nU À`m H$mimVÎ`m _moR>_moRÁm ZoÀ`mß¿`m AemVËhoZo eoVr_mbmbm A{YH$ ^md
Amnë`m XoemMr amOZrVr ñdÀN> ^y{_H$m gwÕm AOyZhr g§e`mñnX Amho. A{^bmfm {ZXmZ VmoS>H$ß _moS>H$ß H$m hmoB©Zm _amR>r ~mob `mMm AmVVm`r d∫$Ï`mßZr A›` am¡`mßVÎ`m _amR>r _mUgmßZm XmoZ nmdbß {_imdm ¯m ~hm `mImbr _YÎ`m
hmoÊ`mg _XV hmoUma Amho. gmo{Z`m ho gmao H$ê$Z gmo{Z`m Jm§Yr ‡`ÀZ H$aVo. nU amhwbbm Va VmoS>H$ß _moS>H$ßhr _amR>r `oV _mJo `m`bm bmJbß hmoVß. amÔ¥>r` Òd`ßgodH$ gßKmMß ZoV•Àdhr AZoH$ XbmbmßMoM Vo {Igo \w$J{dV AmhoV. naßVw
Jm§YtZr IamoIa _Zmda KoVcoM Va ho amOH$maUmVcm ^«ï>mMma g§ndyZ Zmhr. _hmamÔ¥>mVM `oDZ À`mbm H$gß~gß df™ Pmbß`. nU _amR>r df™ _amR>rM hmoVß. À`mZßVa {edgoZm Am{U _Zgo¿`m H$mimV hr À`mß¿`m dmJ `m_wio gd©gm_m›` OZVoda
eŠ`hr Amho. nU _ZmV dma§dma àíZ JwÝhoJmam§Zm amOH$maUmnmgyZ Xya JmUr _amR>r nmoaßhr JmUma ZmhrV BVä`m V`marV Vo XmoKohr ‡{V_m A{YH$M gßH$w{MV ~ZV Jobr. ‡À`j H$mhrhr Agbß Var À`mMm {dn[aV n[aUm_ hmoVmo. H$maU
`oVmo, gmo{Z`m Jm§Yr Amnë`m `m R>odÊ`mMm {dMma _m§S>Ê`mMo YmS>g JmVmV. ‡{V_m {~KS>VM am{hbr. EH$ XmoZ AndmX dJiVm H$wUr {XÑrV bmoH$mßZm EH$doi _hmJmB© nadS>Vo naßVw
Cƒmamcm AmMmamMr OmoS> XoVrc H$m ? H$aVmV. Ë`m YmS>gmMo IamoIaM `mAmYr¿`m gmaoJ_n¿`m ÒnYm™_‹`o A_amR>r Mohoao R>gm C_Q>dy eH$bm Zmhr, hm À`mMmM n[aUm_ hmoVm. Q>ßMmB© _wirM nadS>V Zmhr. Aem
WmoS>o B{VhmgmV S>moH$mdë`mg gmo{Z`m H$m¡VwH$ dmQ>Vo. Ë`m§Zm IamoIaM Aem AYyZ_YyZ {Xgbo hmoVo. EH$ Om›hdr Aamoam ZmdmMr _wbJr nU gmßÒH•${VH$ joÃmV {deofV: Jm `m¿`m joÃmV ho H$YrM _mZ{gH$VoVyZ Z\o$Imoar, O_mImoar,
Jm§Ytgh gmè`m H$m±J«og ZoË`m§Mo dV©Z JwÝhoJmam§Zm amOH$maUmnmgyZ Xya hmoVr. AmUIr EH$ gw~´_ `_ ZmdmMr hmoVr. nU XmoKrhr KS>bß Zmhr. _amR>r Jm`H$mßZr gJ˘`m ^mfmß_‹`o Amnbm R>gm gmR>o~mOr, H$mim~mOma, H•${Ã_ ^mddmT>
Aß{V_ XhmV nmohmoMÎ`m ZÏhÀ`m. {bQ>b M∞Âflg¿`m doiog AdßVr ho Xmo›hr narjH$ AmYw{ZH$ Ï`mnH$ {dMmamßMo. À`m_wio `mMß C_Q>dbm`. emÛr` gßJrVmV Va nbwÒH$amßnmgyZ AmO¿`m gßOrd ~moH$miVo. VemV dm`Xo~mOmamVhr
`m~m~VrV Var XwQ>ßnrnUmMo am{hcoco R>odm`Mo Agoc Va Ë`m§Zr Ho$di nQo>bZo AemM gJ˘`mß¿`m {^d`m CßMmdÎ`m hmoÀ`m. nU H$moH$UmV AmS>Zmd gägoZm Amho {H$ßdm MoÑ_ `mdÍ$Z Vo H$wUmbm S>mdbVrb A‰`ßH$an`™V ho KS>bß`. bVm AmemZo Va OJ JmOdbß`. Agß OrdZmdÌ`H$ dÒVyßMm g_mdoe PmÎ`m_wio
Amho. ^«ï>mMmamda nm§Kê$U KmcÊ`mMm Vm|S>XoIco ^mfU Z H$aVm, EH$doi Am{U ImZXoemV nQo>b AmS>Zmd bmdUmar _amR>r _mUgß AmhoV, Agß eä`M ZÏhVß. XmoKmßMmhr na\$m∞_©›g VJS>m hmoVm. amhwbZo hmoVmZm A_amR>r H$bmH$mamßMr _amR>r _mUgmZo gX°d dmhdm Ho$br. VoWrb gQ>mo{S>`ogw‹Xm Aem dÒVyßMm,
à`ËZ H$arV H$m±J«ogZo AZoH$ JwÝhoJma Amåhmcm gÎmm {_imcr Zmhr Var Agß dmQ>yZ AZoH$mßZr {Vbm _amR>rM R>adbß hmoVß. nU AdßVr H$w_mamßMß CR>r CR>r Jmonmim Jm`bß VoÏhm Vmo A_amR>r AgÎ`mMß À`mßMr ^mfm nm{hbr Zmhr, ‡mßV nm{hbm Zmhr. ÂhUyZM Xoe^amVbo ^mddmT>rMm J°a\$m`Xm KoVmV. EImXr dÒVy
amOH$maUmV AmUco AmhoV Am{U Mmcoc nU Amåhr JwÝhoJmar JwOamVrM hmoVr. dS>rb JwOamVr Am{U AmB© _amR>r. {edmOr nmHm©V AZoH$mßZr AmnÎ`m _ZmVyZ nwgyZ Q>mH$bß hmoVß. VoM A{^bmfm Jm`H$ BWÎ`m ^y_rda IoMbo Jobo. H$YrVar gm{hÀ`g_´mQ> Z. {Mß. _hmJ hmoUma ÂhUyZ gd©gm_m›` J´mhH$hr
Ë`m§Zm à{VîR>mhr àmá H$ê$Z {Xcocr nmíd©^y_rÀ`m EH$mhr C_oXdmamcm bhmZmMr _moR>r PmÎ`m_wio Vr AÒgb _amR>r hmoVr. _amR>r gßÒH$ma ZQ>aßJ_Ybß dmObo H$s ~mam hr bmdUr Ro>ä`mV Jm`br VoÏhm Pmbß. Ho$iH$amßZr amJmß¿`m MrOm _amR>r {b{h `mMm ‡`ÀZ H$Í$Z À`m dÒVyßMr AmnÎ`m _JXwam‡_mUo
Amho. 2004 gmcr H|$Ðr` Am_À`m njmMr C_oXdmar XoUma Zmhr, {V¿`mda hmoVo. _yi Jm{`H$m ~obm e|So>nojmhr ho JmUß MmßJbß PmÎ`mMr XmX gbrbZo ~{KVbm. nU À`mbm H$wUr XmX {Xbr Zmhr. _amR>r _mUyg Jm `mH$So> AZmdÌ`H$ gmR>dU H$aVmV. ZßVa N>moQ>o dm
_§{Ì_§S>imV cmcyàgmX `mXd `m§Zm Ago àm_m{UH$nUo Omhra H$amdo. nU g‹`m¿`m XmoKmßZmhr Vgm _amR>rMm \$magm gßnH©$ Zmhr. {Xbr hmoVr. {ZÏdi JmUß ÂhUyZ nmhV Ambm. ZÏ`m AO` AVwb¿`m H$mimV {H$aH$moi XwH$mZXmahr AmnÎ`mnarZo À`mMm
XmoKßhr AÒgb A_amR>r AmhoV. nw `mMr ÂhUyZ A{^bmfmbm Varhr _mH©$ XoUmao AdYyV Am{U gbrb AmhoV ÂhUyZ ho KS>Vß`, _mà h[ahaZnmgyZ gw{ZYr Mm°hmZn`™V A_amR>r Zmdß AJXr ghO Adbß~ H$aVmV. KmD$H$ Ï`mnmar d AmS>À`o
KoÊ`mV Amco, VoìhmM ^maVr` OZVm Ho$di H$m±J«ogÀ`m ZoË`m§ZrM Zìho Va WmoS>ß\$ma _amR>r ÂhQ>bß Var amhwbbm Va _amR>rMm JßYhr Zmhr. AgßM dmQ>V hmoVß. eodQ>Mo Xhm ÒnY©H$ Cabo VoÏhm narjH$mß¿`m {XgVmV. _r {edmOramOo ^mogbo ~mobVmo`Mß _wª` JmUß JmUmam dmQ>M nhmV AgVmV. OoÏhm OoÏhm
nmQ>uZo Xmofmamon cmdcoco _§Ìr H|$Ð AÝ`hr gd© njm§À`m ZoË`m§Zr Am{U gwÈdmVr¿`m nfimgmV Vmo hmoVm VoÏhm ‡ojH$mß¿`m bjmV am{hbm ~amo~a ‡ojH$mß¿`m Ego_ogMmhr H$m°b _hŒdmMm R>Í$ bmJbm. AmVm ha{dßXa {gßJ hmoVm. ndmagmho~ ^m{H$Vo H$aVmV VoÏhm VoÏhm À`m
gaH$ma_Ü`o Agy Z`oV, Ago à{VnmXZ AÜ`jm§Zr Aer à{Vkm Ho$cr nm{hOo. hmoVm. nU {hßXr ~mobUmam hm nmoaJm n{hÎ`m XhmV `oB©b Agß Va eodQ>¿`m {VKmß¿`m Q>flfl`mV narjH$ Am{U ‡ojH$ `mß¿`m _VmßZm amhwb Am{U A{^bmfmMr {ZdS> `m gJ˘`m naßnaobm YÍ$ZM dÒVyßMo ^md dmT>Î`mMo AZw^dmg Ambobo
H$ê$Z cmcyàgmX `m§Zm _§{Ì_§S>imVyZ Amnë`m njmÀ`m {hVmnojm XoemMo {hV H$wUmbmhr dmQ>bß ZÏhVß. gwÈdmVr¿`m \o$-`mV narjH$mßMrM _Vß nfimg nfimg Q>∏$o _hŒd Amho. Varhr ho XmoZ A_amR>r n{hÎ`m Amho. nU hm Jm `mVbm {XbXmanUm amOH$maU Am{U Amho. AJXr H$mhr {Xdgmßnydu gmoim Èn`o
H$mT>Ê`mMr _mJUr Ho$cr hmoVr. na§Vw gdm}nar Amho. Ë`m_wio nj gÎmoda _hŒdmMr R>aVmV. {hßXr _mUgmßgmR>r _hmamÔ¥> JrV gmXa H$aUmam {VKmß_‹`o AmhoV. hr IaßVa Iyn gwImdUmar JmoÔ Amho. _amR>r g_mOH$maUmVhr CVadm`bm hdm, hrM Anojm. {H$bmo AgUmar gmIa, nfimg Èn`mßda
Ë`mdoir n§VàYmZ _Z_mohZqgJ `m§Zr `mdm `m A{^cmfonmoQ>r AmnU JwÝhoJmar OmUma AgÎ`mMr ehar Ver J´m_rU
JwÝhm {gÕ hmoV Zmhr Vmon`ªV Amamonr hm àd¥ÎmrÀ`m C_oXdmam§Zm Odi H$aUma H$mb‡dmh ^mJmV {^Vr ngabobr Amho. ÂhUyZ A\$dm
nga{dUo `mda Oer ~ßXr Amho. VerM
Ho$di Amamonr AgVmo, Vmo JwÝhoJma Zmhr, Ago gdmªZrM R>adco Va hr {Xdgmßnydu gmIao¿`m XadmT>r~m~V "^m{H$V' nmgyZ gßnyU© OJ _hmJmB©¿`m dUÏ`mZo hmoanim`bm gwÈdmV Pmbr. OrdZmdÌ`H$ dÒVyß¿`m ^mddmT>rMr ^m{H$Vo
ZgVmo Agm `wŠVrdmX H$ê$Z Mmam
KmoQ>miçmV ^anya Macoë`m
amOH$maU JwÝhoJmarnmgyZ _wŠV
Pmë`m{edm` amhUma Zmhr.
H$m H$aUmË`m H|$–r` H•$[f_ßÃr eaX ndma `mßZr AmVm XwYm¿`m
XadmT>rMo gßHo$Vhr {XÎ`mZo gd©gm_m›` _mUyg h°amU Pmbm Amho.
XyYXadmT>rMm XUH$m OrdZmdÌ`H$ dÒVyßMo ^md MT>o amhUma ho J•{hV YÍ$Z gm_m›` AmoH$ `mdagw‹Xm ~ßXr AmUbr nm{hOo.
_mUgmbm {Iembm Amda Kmbmdm bmJUma Amho. _{h›`mMo ~OoQ> - kmZo˚da JmdS>o, \$moQ>©
cmcyàgmXm§Zm ~JcoV KoUo ng§V Ho$co _mÌ Vgo hmoV Zmhr hr _moR>r Xw:ImMr ndma `mßZr gmIao¿`m XadmT>rMo gßHo$V XoVmM ho ^md 38 Èn`mßdÈZ OJmVrb gdm©V _moR>m XyY CÀnmXH$ Xoe AgÎ`m_wio `oWo XwYmMm AmIVmZm _‹`_dJu`mßMrhr X_N>mH$ hmoV Amho VoWo H${Z>
hmoVo. ñdV: H$m±J«og njmMr hr dV©UyH$ ~m~ Amho. EImXm JwÝhoJmar àd¥ÎmrMm 48 Èn`mßda Jobo. À`m_wio AmVm XwYmMo ^mdhr dmT>Uma, ho {ZpÌMV dm{f©H$ Ï`dgm` gw_mao 30 hOma H$moQ>rßMm Amho. XoemVrb XwYmMr _‹`_dJ© Am{U Jar~mßMo H$m`? JoÎ`m H$mhr {XdgmßV PmboÎ`m {ZdS>UwH$sVrb
Agoc Va EH$m ~mOycm hr dV©UHy $ C_oXdma {ZdS>yZ `oÊ`mMr ImÌr Agcr _mZbo OmUo Òdm^m{dH$ Amho. AmYrM gd© OrdZmdÌ`H$ dÒVyß¿`m Q>ßMmB© Xya H$a `mgmR>r ‡W_ doJdoJir am¡` gaH$mao Am{U ZßVa _hmJmB©_wio gd©gm_m›`mßMo _{h›`mMo ~OoQ> H$mob_S>bo Amho.
Am{U Xwgè`m ~mOycm ^mfUmV _mÌ H$s, Ë`mcm C_oXdmar XoÊ`mMr ^mddmT>r_wio gm_m›` _mUgmMo Hß$~aS>o _moS>bo Amho. À`mVM AmVm H$mhr ImgJr Hß$n›`m `m Ï`dgm`mV {eaÎ`m. JoÎ`m 25 dfm™_‹`o À`mVM AmVm XwYmMo Xa dmT>Uma AgÎ`mZo hm dJ© A{YH$M J°a‡H$mamßMo nwT>o H$m`?
^«ï>mMmamMm {damoY hm XwQ>ßnrnUmM Ah_h{_H$m {d{dY njm§_Ü`o cmJVo. XwYm¿`m XadmT>r_wio À`mMo Cabogwabo AdgmZhr JiyZ nS> `mMr `m Ï`dgm`mgmR>r ImgJr joÃmV AZoH$ Hß$n›`m ÒWmnZ PmÎ`m YmÒVmdUo Òdm^m{dH$ Amho. EH$sH$S>o XwYmMo Xa dmT>V AgVmZm {hßXwÒWmZbm ÒdmVßÕ` {_imÎ`mZßVa
R>aoc. amOH$maUmVcr JwÝhoJmar B§{Xam Ë`mMo BcoŠQ>moac _o[aQ> gd©M njm§Zm eä`Vm Amho. CŒma ^maVmV XwYmMr H$_VaVm AgÎ`m_wio am¡`mßZr Am{U À`mßMm {dÒVma gmVÀ`mZo dmT>V Jobm. `mM H$mimV ^maVmV À`m¿`m dmQ>nmVrb J°a‡H$mamßda {Z`ßÃU `oUohr AmdÌ`H$ Amho. hmoUmË`m {ZdS>UwH$m ÂhUOo EH$ AO~
_mJUrZwgma ^md dmT>dmdo, Ago ndma `mßZr gmß{JVbo Amho. AJmoXa AgUmË`m H$mhr naXoer Hß$n›`mßZr `m Ï`dgm`mV ‡doe H$mhr {XdgmßnyduM XwYmV ^ogi H$Í$Z À`mMr {dH´$s H$aUmË`mßMo {_lU hmoVo. OZVm h°amU Va amOH$s` nj d
Jm§Yr `m§À`m ZoV¥ËdmImcr dmT>m`cm AmH¥$ï> H$am`cm cmJVo. {deofV: Agm Omon`™V ^mddmT>rda {Z`ßÃU hmoV Zmhr Vmon`™V am¡`o _mJUrZwgma Ho$bm. AmVm Va `m Ï`dgm`mgmR>r OJmVrb OdiOdi gd© a∞Ho$Q> nH$S> `mV Ambo hmoVo. AWm©V EH$Xm Aer H$madmB© Pmbr À`mßMo C_oXdma H$moUÀ`mhr Wambm OmD$Z
gwédmV Pmcr. VËnydu EdT>r C_oXdma n¡godmcm Agë`mg Ë`mcm XwYmMo CÀnmXZ H$Í$ eH$Vrb H$s Zmhr, ho gmßJUo Aeä` ~S>Ám Hß$n›`m ^maVmV AmÎ`m. ÂhUOo ho ‡H$ma Wmß~VmV Ago g_O `mMo H$maU Zmhr. H$madmB© {ZdS>UwH$m qOH$V AgV. _mà eofZ
{~ZYmñVnUo Am{U amOamognUo Vr n{hco àmYmÝ` {_iVo. nU `m_mJo AgÎ`mMohr ndma `mßZr ÂhQ>bo Amho. XwΩY {dH$mgmgmR>r amÔ¥>r` g‹`m gd© eoV_mbmbm Am{U XwYmbm MmßJbo {Xdg Ambo PmÎ`mZßVa H$mhr {Xdg Aem ‡H$mamßZm Amim ~gVmo ho Iao Agbo gmho~mßZr Or {eÒV bmdbr À`mbm VmoS>
amOH$maUmV YwS>Jyg KmcV ZìhVr. njmMm ñdmW© XS>cocm AgVmo. gdmªZm H•$fr {dH$mg `moOZoAßVJ©V H|$–mZo nßMdm{f©H$ `moOZoV 550 AmhoV. gßnfi amÔ¥>mßZr eoVr XyY Am{U VÀg_ Ï`dgm`mßZm g~{gS>r Var nw›hm Vo gwÍ$ hmoUmaM ZmhrV, `mMr ImÃr XoVm `oV Zmhr. Zmhr. gd©gm_m›`mßZm {ZdS>UyH$ Am`moJ
na§Vw 1966 Z§Va B§{Xam Jm§Yr `m§Mo Amncm nj _hÎdmMm dmQ>Vmo. njmnwT>o H$moQ>tMr VaVyX Ho$br Amho. JoÎ`m dfu¿`m 108.5 Xebj ⁄m`bm OmJ{VH$ Ï`mnma gßKQ>ZoZo _ZmB© Ho$Î`m_wio ho gd© KS>V À`m_wio ho J°a‡H$ma amoI `mgmR>rhr R>mog H$madmB© H$amdr bmJob. H$m` Vo g_Obo ho hr Zgo WmoS>Ho$. ZwH$À`mM
{Ma§Ord g§O` Jm§Yr `m§Zr _méVr _moQ>ma XoemMo {hV Ë`m§Zm Jm¡U dmQ>V.o _mÌ hr Q>Zm¿`m VwbZoV 2020 n`™V ^maVmV XwYmMr _mJUr 166 Xebj AgÎ`mMo _mZbo OmV Amho. g‹`m ^maVmV XyY CÀnmXH$mßZm gdm©V bhmZ _wbmß¿`m dmT>rgmR>r Va XyY AmdÌ`H$M AgÎ`mZo _hmamÓQ¥> {dYmZ g^o¿`m {ZdS>UwH$m gßnfi
V`ma H$aÊ`mMm Ü`mg KoVcm Am{U pñWVr ~Xccr Va amOH$maU ewÕ hmoD$ Q>Z hmo `mMr eä`Vm Amho. XwYm¿`m CÀnmXZ j_Vo¿`m nmM Q>∏o$ OmÒV Xa _hmamÔ¥>mV {_iVmo. _hmamÔ¥>mVrb `m XwYmbm _wß~B© _hmZJa AZoH$mßZm nadS>V ZgVmZmhr EH$-XrS> {bQ>a XyY {dH$V ø`mdoM PmÎ`m. `mVrb AZoH$ J°a‡H$ma OZVo¿`m
BVH$s dmT> AgyZ ‡À`oH$ ~mbH$mbm `moΩ` Amhma {_i `mgmR>r hr gdm©V _moR>r ~mOmanoR> Amho. `oWrb J´mhH$mßZm XwYmgmR>r Omo Xa bmJVo. _yb O›_mbm AmÎ`mnmgyZ VrZ-Mma _{h›`mßn`™V À`mMo g_moa Ambo. n°go, XmÍ$, hÀ`mao
Ë`m§Mm Vmo hÅ> nwam H$aÊ`mgmR>r eHo$c. XwYmMo CÀnmXZ dmT>dUo AmdÌ`H$ AgÎ`mMo ndma `mßZr ÂhQ>bo ⁄mdm bmJVmo Vmo gßnyU© XoemV OmÒV Amho. XyY CÀnmXH$mßZm nyU© Afi ÂhUOo XyYM AgVo. AmB©¿`m XwYmVrb A΄`w{_Z Am{U amOH$s` nwT>mË`mß¿`m JmS>rV
Amho. H$mhr _{h›`mßnyduM {XÑr, _wß~B©, nw `mgh gd© ehamß_‹`o AbrH$S>¿`m H$mimVM MmßJbr XadmT> H$Í$Z {_imbr hmoVr. Ωbmo„`w{bZ `m ‡{WZmß_wio Vm›¯m ~mimbm amoJmßer ‡{VH$ma gmnS>br. ~moJg aoeZH$mS>© nH$S>br.
{_ÎH$ H$mo-Am∞nao{Q>Ïh¿`m XwYmMo ^md ‡{V {bQ>a EH$-XmoZ Èn`mßZr À`mMm n[aUm_ ÂhUyZ J´mhH$mßZm ⁄mÏ`m bmJUmË`m XamVhr dmT> H$a `mMr e∫$s {_iV AgVo. _yb VrZ-Mma _{h›`mßMo PmÎ`mda C_oXdmamß¿`m da hÑo Pmbo. g‹`m
EH$m Hw$Qw>ß~mV 36 S>m∞äQ>a dmT>d `mV Ambo hmoVo. S>oAar \o$S>aoeZZwgma À`mßZm eoVH$Ë`mßH$Sy>Z
OmÒV XamZo XyY IaoXr H$amdo bmJV AgÎ`mMo gmß{JVbo OmV Amho.
Pmbr hmoVr. Ago AgVmZm AmVm AmUIr XadmT> hmoUo hm
J´mhH$mß¿`m _mWr bmXbobm ~moOmM R>aUma Amho.
À`mbm JmB©Mo qH$dm ÂherMo XyY {Xbo OmVo. XwYm_‹`o ‡{WZo, pÒZΩY _wª`_ßÃr AemoH$ MÏhmU `mßMo ~∞Zg©
nXmW©, H$~m}XHo$, H∞$pÎeA_, nmoQ>∞{eA_, \$m∞Ò\$ag ^anya ‡_mUmV d Om{hamVrMo ‡H$aU JmOVo Amho. `m
JoÎ`m VrZ _{h›`mV H$mhr {R>H$mUr hm Xa {VnQ>rZo dmT>d `mV H|$–r` H•$[f_ßÃr eaX ndma `mßZr XwYm¿`m XadmT>rMo gßHo$V {Xbo AgÎ`m_wio A›` H$moUÀ`mhr Amhmamnojm À`mMo _hŒd OmÒVM gmË`m ‡H$mam¿`m~m~V {ZdS>UyH$ Am`moJ
E ImÚm Hw$Qw>§~m_Ü`o ~aoM cmoH$
{ejH$M AgVmV. Aer AZoH$ Hw$Qw>~§ o
`eñdr Pmcr Zmhr. _mÌ Ë`m§Zr _wcw tZm
Iyn {eH$dco Am{U Ë`m§Mm _wctÀ`m
Ambm Amho. `m_wio AZoH$ ImgJr S>oAatZr `mAmYrM Amnbo Xa
dmT>dbo AmhoV. MmË`m¿`m H$_VaVo_wio hr g_Ò`m {Z_m©U
AgVmZm XoemVrb gdm©V _moR>r XyY CÀnmXH$ Hß$nZr AgUmË`m
A_ybZohr XwYmMo Xa dmT>dUma AgÎ`mMo ÒnÔ> Ho$bo Amho. JoÎ`m
Amho. Aem `m OrdZmdÌ`H$ AgUmË`m XwYmMo Xa dmT>Uma H$moUVr ^y{_H$m KoVo `mH$S>o OZVoMo S>moio
AgÎ`mZo gm_m›`mß¿`m "Vm|S>Mo XyY' nimbo Amho, Ago ÂhQ>bo Va bmJbo AmhoV. EIm⁄m gm_m›` _mUgm¿`m
Amnë`m nmhÊ`mV AmhoV. na§Vw {ejUmgmR>r YS>nS> H$aUmao S>m°ŠQ>a PmÎ`mMo _hmamÔ¥>mVrb S>oAar _mbH$mßMo ÂhUUo Amho. ^maV hm H$mhr {Xdgmß_‹`o _hmJmB©Mm Xa gmVÀ`mZo dmT>V Amho. 2007 Vo dmdJo R>aUma Zmhr. hmVr ZwgVm MmHy$ gmnS>bm Va nmo{bgdmbo
JwOamV_Ü`o EH$ _wñcr_ Hw$Qw>§~ `m Agmhr cm¡{H$H$ ngacm. Ë`m§À`m Mma À`mbm Ord ZH$mogm H$aVmV. À`mß¿`m
~m~VrV EdT>o gwXd¡ r Amho H$s, `m EH$m _wcm§Mr H$mhr _wc,o gwZm `mhr S>mŠ° Q>aM Ka¿`mßZm N>ibo OmVo. _J Ago AZw{MV
Hw$Qw>~§ mV 36 S>mŠ° Q>a AmhoV. `m Hw$Qw>~§ m_Ü`o AmhoV. S>m°ŠQ>a Bñ_Vw„m H$mZwJm `m§Zm XodVmßMo ApÒVÀd OmUdV Zmhr À`m‡_mUo VoÏhm _y{V©nyOmhr Vm›¯m~mim‡_mUo Vmo "bßJS>m lrH•$ÓU' ~Zbm. _mV• - {nV•^äV ‡H$ma H$aUmË`mß¿`m {damoYmV H$m`⁄mMm
S>m°ŠQ>a åhUyZM g_mOmMr godm H$aÊ`mMr Amnë`m _wctZm S>mŠ° Q>a H$aVm Amco Zgco ApÒVÀdmV ZÏhVr. _y{V©nyOoMo XmIbo nm{UZr¿`m H$mimV lram_ Pmbm. JßJobm OQ>oV ÒWmZ XoUmam {eK´H$monr {edeßH$a ~S>Jm CR>Vmo H$s WßS> hmoVmo, ho g_Omd`mg
{_iVmV. nwT>o Va _w{V©nyOm AmnÎ`m OrdZmMm A{d^m¡` KQ>H$ ~Zbm. VrZ XodmßMo EH$Àd Agbobm XŒm Pmbm. hŒmrMo {ea bodyZ hdoM.
^mdZm EdT>r Vrd« Amho H$s, àË`oH$ Var Ë`m§À`m ghm ZmVr _mÌ S>m°ŠQ>a ~Zbr. _ß{Xam¿`m {Z{_©Vr_wio _y{V©nyOobm Ï`mnH$ A{YÓR>mZ ‡m· JOmZZ ‡JQ>bm. Am_¿`m nyOoVrb Xodr_mhmÀÂ`hr AgoM. - amOmam_ aoUwgo, {dH´$moir
{nT>r_Ü`o àË`oH$ OU S>m°ŠQ>a hmoÊ`mMrM Pmcoë`m AmhoV. Ë`m{edm` Xhm ZmVd§S>o, Pmbo. Vo BVHo$ Ï`mnH$ ~Zbo, H$s Z•À`mnmgyZ Jm` dmXZmn`™V AmnÎ`m AdVr^dVr¿`m dmVmdaUmV ømS>Umao... ÂhUyZ Am_Mo
YS>nS> H$aV Amho. JwOamVÀ`m gwaV nmM gwZm Am{U _wcm§Mo OmdB©, gwZm Ago ‡À`oH$ {R>H$mUr B©Ìda_yVuMr "N>mn' OmUdy bmJbr. XodrXodVm Am_¿`mgmamIoM. Wmoa g_mOdmXr ZoVo am__Zmoha
Odirc H$mog~§ m `m JmdMo ho Hw$Qw>~§ Amho. 36 cmoH$ S>mŠ° Q>a Pmcoco AmhoV Am{U hr
gwßXa Vo ‹`mZ... ZßXmMo AßJUr bmo{h`m `mßZr ‰mmaVr` gßÒH•$VrMo dU©Z H$aVmZm EH$m boImV am_, Yä∏$o$-~w∏$o$
80 dfmªndy u Bñ_Vw„m H$mZwJm ho S>mŠ° Q>a gmar _§S>ir AmVm gwaV, amOH$moQ>, ^JdßVmMo ÒdÍ$n H$go Agob `mMm VwÂhm AmÂhmbm Zoh_rM {ed Am{U H•$ÓU `mßMr doJdoJ˘`m ‡XoemV Ho$br OmUmar ^äVr,
Pmco. Vo H$mog§ã`mOdiÀ`m hmgmoQ> JmdMo H$mog~§ m `oWo Va ì`dgm` H$aV AmhoVM {dMma nS>Vmo. `m OJmMr CÀnŒmr H$aUmam Am{U OJM ~Zbobm À`m_mJrb H$maUo Am{U À`mVrb doJionU `mMr \$ma _m{_©H$ H$moH$UH$›`m Am{U _mßS>dr EäÒ‡og
amhUmao hmoV.o Ë`m§À`m Jmdm_Ü`o Vo S>mŠ° Q>a nU H$mhrOU A_o[aH$m Am{U ^JdßV ^äVm¿`m gm‹`m S>mo˘`mßZr {XgUo eä` Amho H$m, Agm nm{UZr¿`m H$mimV {ed qH$dm AOw©Zm¿`m _yVu KS>{d mmË`m {M{H$Àgm Ho$br Amho. AmnÎ`m AmoKdÀ`me°brV am__Zmoha `m XmoZ JmS>Ámß_YyZ EH$Q>ÁmZo ‡dmg
hmoB©n`ªV H$moUrhr S>m°ŠQ>a Pmcoco ZìhVo. a{e`mVgwÕm Joco AmhoV. Bñ_Vw„m H$mZwJm ‡ÌZ {dMmaÎmm Va À`mMo CŒma ZH$mamWuM `oB©b; nU na_X`miy bmoH$mßZm À`m XodVmß¿`m ZmdmZoM hmH$ _ma `mMr ‡Wm hmoVr. bmo{h`m `mßZr Ho$bobr dU©Zo A‡{V_ Va AmhoVM; nU H$aUmË`m d•’mßMr Img H$miOr
^JdßVm‰mäVmßgmRr gJwUgmH$ma hmoVmo, À`mbm hÏ`m À`m AmH$mamV {edm` ~Zdbobr _yVu {dH$Uo qH$dm {V¿`m nyOo¤mao n°go H$_mdUo AmÌM`m©Mm AmßZXmZw^d XoUmarhr AmhoV. Ko `mgmR>r H$moH$UaoÎdoZo
Ë`m§Zr S>m°ŠQ>a hmoD$Z Amnë`m JmdmÀ`m `m§Mo gdm©V _moR>o {Ma§Ord S>mŠ° Q>a ZOra ‡JQVmo, À`mMr godm H$aVmo, ho AmnU nm{hbo Amho. AmB© Oer `m JmoÓQ>r H$aUo {Z{f’ _mZV, Ago nm{UZrZo {bhˇZ R>odbo Amho. ‰mJdßVmMr _y{V©nyOm gßVmßZr \$ma doJ˘`m n’VrZo Ho$br. gßV "lmdU~mim'Mr ^y{_H$m ~Omd `mMo
n[agamVrc cmoH$m§Mr Mm§Jcr godm Ho$cr. H$mZwJm ho X{jU JwOamVoVrc Zm_d§V ór AmnÎ`m bhmZ _wbmer ~mo~S>Ám ~mobmV ~mobVo. dS>rb Ogo AmVm ~XbboÎ`m H$mim_‹`o `m JmoÓQr AmnÎ`mbm M_ÀH$m[aH$ VwH$mam_ _hmamOmßZr EH$m A^ßJmV Va {ZJw©Umbm gJwU ÂhUyZM R>a{dbo Amho.
H$_rV H$_r \$s_Ü`o J[a~m§Zm d¡ÚH$s` amoJ VÁk AmhoV. Ë`m§Zr Amnë`m amßJUmË`m ~mimbm nH$S> `mgmR>r amßJVM nwT>, OmVmV V¤V dmQ>Vrb; nU Vmo Amnbm B{Vhmg Amho. ^maVr` gßÒH•$Vr AemM hmH$ _mabr Amho Am{U À`mbmM ‰md~ßYZ VmoS> `mMr {dZßVr - `m "lmdU~mim'Mo eagßYmZ
CnMma XoUmao S>mŠ° Q>a åhUyZ Ë`m§Mr \$ma d{S>cm§À`m nmdcmda nmD$c Q>mHy$Z ^JdßV Vw_¿`m - Am_¿`mgmo~V dmJV AgVmo; nU ho gmao M_ÀH$m[aH$, Abm°{H$H$ agm`Zmߤmao V`ma Pmbr Amho. AmnU Oa Ho$br Amho. hmoUma Zmhr `mMrhr Img H$miOr
»`mVr Pmcr. S>m°ŠQ>a hmoD$Z g_mOmMr S>m°ŠQ>aM hmoÊ`mMm {ZYm©a Ho$cm, Voìhm "OmU `mgmR>r' Amnbo gmao _moR>onU "{dga `mMr' JaO AgVo. ÒdVÖbm `m gßÒH•$VrMo dmag ÂhUdV Agy Va {V¿`mVrb "AJm ho gJwUm-{ZJ©wUm OJ{fiOÀ`m,OJ¡OrdZm ü& H$moUrVar ø`m`bm hdr!
Mm§Jcr godm H$aVm `oVo Am{U Ë`mV EH$ JmdmVë`m cmoH$m§Zr Ë`m§Zm doS>çmV EH$Xm H$m Vr H$bm gmYbr, Va _Zmbm XwÖImMm bdboe {edV Om{V‡Wm AßYl’m, dmB©Q> ÈT>rnaßnam `m gJ˘`m¿mm À`mJ H$Í$Z dgwXod XodH$sZßXZm, ~miamßJUm ~miH•$ÓUm ü& `ßXm A_o[aH$s Xoemß~am~oaM `wamonmVhr
àH$maMo g_mYmZ {_iVo,o hr ^mdZm Ë`m§Zm H$mT>co. _mÌ Ë`m§À`mH$S>o Xwc©j H$ê$Z Zmhr. gJirH$S>o gwIM gwI... "VwH$m ÂhUo _mPo ho{M gd©gwI ü& MmßJÎ`m JmoÓQ>tMm A‰`mg Ho$bm nm{hOo. OJmVrb ‡À`oH$ Y_m©V VwH$m Ambm bmoQ>mßJUr, _O R>md ⁄mdm Or MaUr ü& Amß~m OmUma AgyZ aÀZm{Jar {OίmVyZ
gwImdV Jocr. Ë`m_wio Amnë`m _wcm§Zr S>mŠ° Q>a ZOra `m§Zr Amnco Ü`o` gmÜ` nmhrZ lr_wI AmdS>rZoü&' WmoS>o\$ma ~Xb hmoV AgVmV. qhXyY_© hm A›` Y_m™‡_mUo ho{M H$arVgo {dZdUr, ^d~ßYZr gmoS>dmdo ü&&' _moR>Ám ‡_mUmV Amß~m {Z`m©V hmoUma
doXH$mimV nßM_hm^yVmß¿`m nyOobm _hŒd hmoVo. Bß–Mß–mXr Xod gmMo~’ Zmhr. Vmo ‡dmhr AgÎ`m_wio Va À`mV ~XbmMr JVr JUnVr - _hmb˙_r `mß¿`m {dgO©Zmbm g¡O PmboÎ`m AgÎ`mMo gßHo$V V¡kmßH$Sy>Z {Xbo OmV
S>mŠ° Q>aM ìhmdo Agm à`ËZ Ë`m§Zr Ho$cm. Ho$coM nU Amnë`m nmM _wctZm Ë`m§Zr ^ybmoH$mda am¡` H$aVmV ÂhUyZ À`mßZm `km¤mao gßVwÓQ> H$aUo, Oam OmÒVM Amho. AmnU ÒdrH$mabobr _y{V©nyOm hm `m ~Xbm¿`m g_ÒV ^m{dH$mßZr gßVmßMr hr {eH$dU bjmV KoVbr nm{hOo. AmhoV.
_mÌ, Ë`mV Ë`m§Zm e§^a Q>¸$o `e Amco S>m°ŠQ>a Ho$co. nwT>o Ë`m§Zr Amnë`m {dZme Q>miyZ {dH$mgmgmR>r À`mßMr n´mW©Zm H$aUo `mgmR>r ‡{H´$`oVrb _hŒdmMm Q>flnm ! {ZJw©U, {ZamH$ma {dÌd{Z`ßÀ`mbm _yVuV na_oÌda ^md H$ÎnZmßZm AmnU "Oo Oo ^oQ>o ^yV Vo Vo _mZrOo - ÂhUOo AmVm ^maVr`mßZm Amß~m
Zmhr. Ë`m§Mr Ho$di MmaM _wco S>mŠ° Q>a ^mdm§Zmhr S>m°ŠQ>a ~Zdco. Ë`m§À`m Mm¡Ï`m VÀH$mbrZ G$ÓmtZr G$Mm aMÎ`m. nhmQ>oMr a_Ur` ‡mW©Zm Agmo dm AmÂhr Am_¿`m H$ÎnZo¿`m, ^mdZo¿`m Am{U ^äVr¿`m gm¿`mV ^JdßVü&' hr kmZmB© _mD$btMr {eH$dU AßJrH$mÍ$ eH$bmo, Va Oar MmIm`bm {_imbm Zmhr Var
hmoD$ eH$cr. _wctZrhr S>m°ŠQ>a ìhmdo, {nT>rVrc EH$ ZmVd§S> AmVm d¡ÚH$s` emß{V_ßÃ, ‡À`oH$ {R>H$mUr {ZgJ©Í$nr ~´˜mßS>Zm`H$mMr ÒVwVr Ho$br Q>mHy$Z gJwU gmH$ma Ho$bo. AmÂhr À`mbm \$äV _y{V©Í$n XoD$ZM "qnS>r Vo ~m˜mßS>r'Mr ‡dmg ghOgmonm "BÂnmoQ>}S>' Amß~m~\$s©, Amß~mnmoir
Agm Ë`m§Mm à`ËZ hmoVm, nU Vmohr _hm{dÚmc`mV Amho. Amho. À`m H$mimV ¡`m‡_mUo {edeßH$a qH$dm JUnVrgmaª`m Wmß~bmo Zmhr, Va À`mbm AmÂhr "Am_¿`mVbm' Ho$bm. KamVrb hmoB©b. - AmÀ_ÒdÍ$nm {_iy eHo$b.