Sie sind auf Seite 1von 1

Zde{∫$, _wß~B©, ewH´$dma 29 OmZodmar 2010

4 gßnmXH$s`
OmJa
gw{dMma

-`_mOr _mbH$a
Omo Am`wÓ`mßV gJiÁmßer gainUo dmJVmo,
À`mbm OrdZmV H$gbohr ^` ~miJ `mMo H$maU Zmhr. OZ_ZmMm H$mZmogm
aoÎdo H$_©Mmar dmT>dm
JmS>Ám dmT>{dÎ`m, S>„`mßMr gߪ`m
dmT>{dbr, Zdo _mJ© gwÍ$ Ho$bo, H$mhr _mJ©
{dÒVm[aV Ho$bo. aoÎdoMr ^mS>r Z dmT>{dVm
Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{

_wß~B©, ewH´$dma 29 OmZodmar 2010


e{∫$ ZmÀ`mßV CVaVmo Amho Ï`dhmadmX! aoÎdo ~OoQ> VmoQ>ÁmV AmUbo Zmhr ÂhUyZ
aoÎdo_ßÃr __Vm ~∞ZOu `mßMo H$m°VwH$ dmQ>Vo.
À`m{edm` aoÎdo narjm ‡mXo{eH$ ^mfoV
Ko `mMm À`mßMm {ZU©` A{^ZßXZmg nmÃ
VÍ$U VmdmVmdmZo ~mobV hmoVm. "Am_¿`m ~w…>`m OmVo, _J dmT>bobo Am`wÓ` MmßJbo OJVm Ambo nm{hOo, Aerhr ÒW°`© ZÓQ> H$am`bm {ZKmbm Amho. ^maVmgmaª`m {dH$gZerb Amho. OJmV gdm©V OmÒV _ZwÓ`~i (gw_mao

_w... _wß~B©Mm Vmo _mbH$mbm Am{U gJiÁm ~w…>ÁmßZm AmVm Jmoi`m KmVÎ`m
nm{hOoV. H$m_ Zm Ym_, ^wB©bm ^ma' EdT>oM ÂhUyZ Vmo Wmß~bm
Ï`dÒWm H$aVm Ambr nm{hOo. VoWo _mà Ï`dhmadmX loÓR> R>aVmo!
`m gd© nm˚d©^y_rda ^maVr` gßÒH•$Vr doJir Amho, Ago Oa
XoemVrb _hmamÓQ¥>mgmaª`m ZmJarH$aUmV doJmZo {ZKmboÎ`m _mÃ
Am‹`mpÀ_H$ naßnam gmßJUmË`m am¡`mV `mgß~ßYr H$mhr doJio {MÃ
AR>am bmI) ^maVr` aoÎdoV H$m_ H$arV
AgÎ`mMo EHo$H$mir gmß{JVbo OmV hmoVo.
Zmhr, Va "AmnUhr ÂhmVmao- À`m¿`m e„XmV "~w…>o' Pmbmo Va AmnU _mZV Agy Va Vmo doJionUm g_mOOrdZmV {Xgm`bm {XgVo Amho H$m`? ho emoY `mMm ‡`ÀZ _r Jobo H$mhr {Xdg H$aVmo naßVw ^maVr` aoÎdoZo ^anya {dÒVma Ho$bm d
AmnÎ`mbmhr Jmoi`m KmbyZ _moH$io Ïhm,' Ago À`mZo Omhra hdm. AmO nmpÌM_mÀ` g_mO Am{U ^maVr` g_mOmMr `m Amho. ¡`oÓR> ZmJ[aH$mß¿`m gßKQ>Zm, _mo\$V AmamoΩ` {e{~ao, {ZÂÂ`m H$m_ dmT>{dbo Var XwgarH$S>o _mà Amho À`m
_w... _wHo$e^mB™Mm H$Í$Z Q>mH$bo! Vo Ho$g H$mn `mMo XwH$mZ hmoVo Am{U AmOmar _mbH$
AmVm Kar ~gyZ H$ma^ma nmhmV hmoVm. _bm AmÌM`© `mMo dmQ>bo
H$s gd© J´mhH$mßg_moa, À`m¿`mM ghH$mË`mßg_moa À`mMr hr ~S>~S>
gßX^m©V VwbZm H$Í$Z AmnÎ`mH$S>o H$_rnUm Ko `mMo H$maU Zmhr,
_mà ‡À`oH$ ~XbmV nmpÌM_mÀ`mß¿`m nmdbmda nmD$b R>odUmË`m
qH$_VrV gmYm ‡dmg, nw `m-_wß~B©gmaª`m ehamV À`mVrb
lr_ßVmßgmR>r ÒdVßà dgmhVr, H$mhr MmßJbo d•‹Xml_ Am{U
~mJmß_Yrb ~mH$S>o `mnbrH$S>o doJionU OmV
H$_©MmË`mß_‹`o H$gbrM dmT> Ho$br Zmhr.
CbQ> godm{Zd•Œmr, amOrZm_o, ~S>V\$s©, aOm
`m_wio À`mßMr gߪ`m {Xdg|{Xdg H$_r hmoV
nmZ 1 dê$Z C^o amhÊ`mMm A{YH$ma BVa ^m{fH$m§Zm Mmbbr hmoVr. À`mMo EH$ H$maU Ago Agmdo H$s _mbH$mZo À`m Zmhr. AmYr¿`m {nT>rgmR>rMß ho Oo H$aUß Amho, AgVo. MmbH$, dmhH$, n`©dojH$ Am{U
_wHo$e^mB© WoQ> _w§~B©À`m {df`mda amhUma Zmhr H$m ? _w~§ B© H$moUmMr Amho VÈUmbm Iyn Ãmg {Xbobm Agmdm qH$dm H$mhr _mZ{gH$ VmUm_wio À`mbm IynM gßK{Q>V Í$n `o `mMr JaO Amho. BVa Vmß{ÃH$ H$_©Mmar Oo CaVmV À`m_wio
~mobbo ho Iao Va AmíM`©M åhUmdo `mMm Xmdm H$aVmZm Ë`mMm ì`mdhm[aH$ Vmo Ver ~S>~S> H$aV Agmdm. ‡gßJ gßnbm hmoVm, _mà _m¬`m Am_¿`m Hw$Qw>ß~mVrb ZmÀ`mßgh g_•’ OJ `mMm À`mß¿`mda ghm{OH$M A{V[aäV H$m_mMm
bmJob. AWm©V _w~§ B© _hmamï´>mMr H$s ^mJ H$gm amhUma Amho ? `mMm _ZmVyZ Vmo Om`bm V`ma ZÏhVm. À`mMo H$maU AmYw{ZH$ g_mOmV Ï`dhmadmXmV gßH$moM hmoVmo Amho, ho Va XaamoO ~moOm nS>V Amho. À`mMm A{ZÓQ> n[aUm_
nXmonXr {XgUmar VÍ$U Am{U d•‹Xmß_‹`o nS>bobr C^r \y$Q.> OUy AZw^dmbm `oVo Amho. À`mMr Am{W©H$, aoÎdo ‡dmemß¿`m gwa{jVVoda hmoV Amho.
AÝ` H$moUmMr, `mdê$Z dmX gwê$ H$gcmM Iwcmgm amOH$maUr H$aV XmoZ {nT>`mß_‹`o gßKf© noQ>bm Amho. ¡`m¿`m nmdbmßda nmD$b gm_m{OH$ H$maUo AmhoV, _mà ¡`m Q>flfl`mda XjVm, XwÈÒVr, XoI^mb Am{X H$m_mß_‹`ohr
AgVmZmM CÚmoJnVr _wHo$e A§~mZr ZmhrV._amR>r, _hmamîQ´> Am{U _w§~B© `m R>odyZ VÈU {nT>r nwT>o gaH$Vo Amho, À`mM {nT>rbm Amnbr AmYrMr dmT> Pmbobr Amho. h_mbrMr dm _OwarMr
`m§Zr _w~§ B© gdmªMrM Amho, Ago åhUyZ VrZ "_' H$am§Zm _hmamîQ´>mÀ`m {nT>r EH$X_ ZH$moer Ïhm`bm bmJVo. Ï`mdgm{`H$ gß~ßYmß_‹`o _wbmßda häH$ gmßJm`bm H$m_o gmoS>br Va ‡À`oH$mbm aoÎdoV ^aVrZßVa
_amR>rÀ`m nwañH$Ë`mªZm Am`Vo ImÚ amOH$maUmV _hÎd Amho, nU JaOo EH$doi hr ‡{V{H´$`m g_Oy eH$Vo. _mà ho bmoU Kamn`™V AmB©dS>rb H$MÍ$ bmJbo AmhoV, À`m¿`m H$m_mMo H$R>moa {ejU ø`mdo bmJVo.
nwadco. dmñV{dH$ nmhVm, _wHo$e nwaVoM. dmñV{dH$ nhmVm AJXr nmoMm`bm bmJVo VoÏhm YäH$m ~gVmo. Iao ÂhUOo _wbmßZm AmnÎ`m À`mgmR>r À`mßZm "‡{ejUmWu' ÂhUyZ H$mhr
A§~mZr `m§Zr Ho$di _w§~B©Mr MMm© _hmamîQ´> amÁ` {Z{_©VrnmgyZ amÁ`mMm AmB©d{S>bmß{df`r Am{U AmB©d{S>bmßZm _wbmß{df`r gVV ‡o_ Va AmB©d{S>bmßH$S>o Cn`mo{JVm H$mi OmD$ ⁄mdm bmJVmo. À`mgmR>r
Ho$cocr Zmhr Va Ë`m§Zr _w~§ B©, MoÞB©, H$ma^ma _w§~B©VyZ MmbVmo. àË`jmV dmQ>bo nm{hOo. ‡À`jmV `m Xmo›hr {nT>`m AZoH$ {R>H$mUr ÂhUyZ nmh `mMr Am{U À`mßMm H$_©MmË`mßMr ‡{Vjm `mXr (doQ>tJ {bÒQ>)
H$cH$Îmm `m§À`mgh gd©M ehao nm{hbo Va _hmamîQ´>mV _w~§ B© Amho, nU EH$_oH$mß¿`m Xw:ImMo H$maU R>Í$ bmJÎ`m AmhoV. AmXa Z H$a `mMr d•Œmr _wbmß_‹`o ~Zdmdr bmJVo. aoÎdo ^aVr¿`m `moOZm
EImXo N>moQ>o _°XmZ Agmdo Am{U IoimSy>ßZm H$dm`VtgmR>r AßVa AmImÏ`m bmJVmV. CXmhaUmW© _wß~B©
^maVmMr AmhoV, Ago åhQ>co Amho. _mÌ _w§~B©V _hmamîQ´> {XgV Zmhr. hr R>odyZ C^o Ho$bo AgVm, Oo amßJo¿`m ~mhoa OmVmV À`mßZm _°XmZm~mhoa dmT>V Mmbbr Amho. H$maU CnZJar` JmS>ÁmVrb X°Zß{XZ ‡dmemßMr
_amR>rgŠVrMo nwañH$V} Ë`mVcm \$ŠV dñVwpñWVr _hmamîQ´> Am{U _amR>rMm T>H$byZ ⁄mdo, Ago ho dmQ>m`bm bmJbo Amho. gmZo JwÈOtZr EH$m H$mhrhr Agmo, Vo XwÓQ>MH´$ Amho, ho gߪ`m nmD$U H$moQ>rda Jobr Amho. Xadfu
_w§~B©Mm C„oI _moR>m H$ê$Z, R>iH$ H¡$dma KoUmè`m amOH$maUr _§S>itZm {R>H$mUr Ago ÂhQ>bo Amho, "_aU ZgVo Va OJ ^ogya {Xgbo AmoiIVm `oV Zgob Va Am_¿`m À`mV {H$_mZ Xhm bmImßMr ^a nS>Vo. naßVw
H$ê$Z Ë`mMm dmna amOH$maUmgmR>r H$ê$ R>mD$H$ Zmhr, Ago Zmhr. {JaJmd nmgyZ AgVo. _aUm_wio gßgmambm a_Ur`Vm Amho. _aUm_wio OJmV ‡o_ À`m‡_mUmV dmhH$ d MmbH$ (aqZJ ÒQ>m\$)
eH$VmV. H$maU AmVm _w§~B© XmXa, M|~ya, _m{h_H$S>rb _amR>r Amho. AmnU gmao OU A_a AgVmo, Va AmnU EH$_oH$mßg gßÒH•$VrVrb doJionU Am{U dmT>{dÎ`mMo H$mhr EoH$m`bm {_iV Zmhr.
_hmZJamcm _hmnm{cHo$À`m Amnë`m Imoë`m {dHy$Z {dama, {dMmabo ZgVo.' JwÍ$OtMo ÂhUUo AJXr Iao Amho. _mà Vo ^maVr` g_mOmMr {Xem VrM Amho, ho _m›` H$amdoM bmJVo. Am‹`mpÀ_H$ dmagm AmÂhr H$gm ÂhUyZ aoÎdo H$_©MmË`mßMr gߪ`m
{ZdS>UwH$sMo doY cmJco AmhoV. Aem ~bXmnya Am{U AmVm Va Ë`mhr nwT>o _aUm{df`r Amho. d•‹XÀdm{df`r Zmhr, ho bjmV KoVbo nm{hOo. _ZwÓ`mMm _ZwÓ` ÂhUyZ {dH$mg Ïhmdm ÂhUyZ ^maVr` {g‹X H$aUma AmhmoV? H$m_{dÒVmam¿`m ‡_mUmV dmT>dmdr Am{U
_aU An[ahm`© Amho ÂhUyZ H$moUr _aUmbm H$dQ>miV Zmhr. gßÒH•$VrV Mma Aml_mß¿`m nm`Ë`m gmß{JVÎ`m AmhoV. XoemVrb ~oamoOJmarMr Vrd´Vm H$_r
doir _w§~B© H$moUmMr, _amR>r _mUgmcm "VS>rnma' hmoVm§Zm Am_À`m ZoË`m§Zr OrdZ OJ `mMr Amg∫$s ‡À`oH$ _ZwÓ`mV AgVo Am{U Vo ~´˜M`m©l_, J•hÒWml_, dmZ‡ÒWml_ Am{U gß›`mgml_. ‡À`oH$mbmM Om`Mo Amho, À`mgmR>rMr MmßJbr aMZm Ho$br H$a `mg _XV H$amdr Aer VaVyX `oÀ`m
Ý`m`, AÝ` ^m{fH$m§Mm Ûof Ago _wÔo nm{hbm. nU Ë`mbm WmondÊ`mgmR>r Z°g{J©H$M Amho. ÂhUyZM _aU `o `mAmYrMr _mZdr Am`wÓ`mMr {nT>`mßMm Ï`dhmadmXmda hmoUmam gßKf© Q>mi `mgmR>r hr aMZm nm{hOo, Ago ~|~r¿`m XoR>mnmgyZ H$m dmQ>V Zmhr, hm Iam ‡˚Z aoÎdo AW©gßH$ÎnmV Ïhmdr.
àmYmÝ`mZo CnpñWV Ho$co OmUma AmhoV. H$moUVrhr Img Cnm``moOZm Pmbr ‡{VÓR>m OnbrM nm{hOo, `mMm AmJ´h Ya `mV MwH$sMo H$mhr AmdÌ`H$M ÂhQ>br nm{hOo. _mà hr aMZm doJdmZ AmYw{ZH$ Amho. `mMm EH$ AW© Agm H$s AmÂhr Am_¿`mM dV©_mZmV BVHo$ - kmZo˚da JmdS>o,\$moQ>©
Aem _wÚm§dê$Z {ZdS>UyH$ cT>dUo gmono Zmhr. bjmdYr {JaUr H$m_Jma AgmoV Zmhr. Iao ÂhUOo XmoZ {nT>Ámß_Yrb gßdmX Am{U ZmVo `mdaM g_mOmZo J°abmJy R>a{dbr Amho. Iao Va nyduhr OrdZgßKf© Vrd´ JwßVbmo AmhmoV H$s "Omdo À`mß¿`m dßem VoÏhm H$io' `mMr AmR>dU
OmV AgVo. _wH$o e A§~mZr `m§Zm Oo dm ñdoÀN>m {Zd¥Îmr `moOZobm ~ir AmYw{ZH$ g_mOmMo nwT>mabonU Am{U g‰`VoMo _yÎ`_mnZ Ho$bo hmoVm Am{U AmVmhr Vmo VodT>m qH$dm nydunojmhr Vrd´ Pmbm Amho. `m dV©_mZmV `oVM Zmhr. {edm` Ï`päVÒdmVßÕ`m¿`m gß^´_mZohr hŒmt¿`m _wäVgßMmam_wio
åhUm`Mo hmoVo Vmo {df` CcJSy>Z nmhUo nS>bbo o hOmamo _amR>r bmoH$, `m gdmªZm nm{hOo. AmYw{ZH$ g_mOm¿`m _yÎ`_mnZmV hm _w‘mM _mJo aoQ>bm nU Vmo AmnÎ`mM _mJ¿`mnwT>¿`m {nT>Ámßer Ïhmdm? "Z°g{J©H$ AmÂhmbm doS>o Ho$bo Amho. Ago ÂhUVmV H$s, AmB©dS>rb Am{U nmXMmar d a{hdmgr h°amU
_hÎdmMo Amho. XoemoYS>rbm bmJÊ`mnmgyZ dmMdVm OmVmo, hr `m g_mOmbm emo^Umar JmoÓQ> ZÏho. {ZdS>rZo ‡m `mßMr CÀnŒmr qH$dm H$bhmV A{YH$ H•$nmnmà _wbo `mß¿`m ZmÀ`mV nS>Umar \y$Q> hm bmoH$emhr ‡gmamMm WoQ> ‡doe~ßXr AgVmZmhr JOamOmßMm
AmnU AmYr ^maVr` AmhmoV Am{U Ambo AgVo, nU amOH$s` BÀN>meŠVr OnmZ, \´$m›ggmaª`m Am{W©H$—ÓQ>`m ‡JV Xoemß_‹`o ¡`oÓR> ‡m `mß¿`m OmVrMo {Q>Hy$Z amhUo' Ago EH$ H´$mß{VH$mar nwÒVH$ n[aUm_ Amho. _wbmßda häH$ gmßJm`bm AmB©dS>rb H$MÍ$ bmJbo JO~OboÎ`m aÒÀ`mdÍ$Z _wäVgßMma hr
ZmJ[aH$mßda hmoUmam IM© dmT>V Mmbbm Amho, `mMr qMVm Ï`äV Mmb©g S>m{d©ZZo 1856 _‹`o ‡{g’ Ho$bo hmoVo. nU À`mM S>m{d©ZZo AmhoV, Va AmB©d{S>bmßH$S>o Cn`mo{JVm ÂhUyZ nmh `mMr Am{U ~h˛VoH$ gd© _hmnm{bH$m joÃmVrb gm_mB©H$
_hmamï´>, H$Zm©Q>H$, Am§Y«, V{_iZmSy>, Zgboë`m amÁ`H$Ë`mªZr _w§~B©V Amnbr Ho$br OmVo. \´$m›g_‹`o Va Vmo {ZdS>UwH$s_Yrb EH$ _w‘m hmoVmo. ‡m `mß_Yrb na_mo¿M {dH$mg _mZdmV Pmbm Amho, Agohr ÂhQ>bo À`mßMm AmXa Z H$a `mMr d•Œmr _wbmß_‹`o dmT>V Mmbbr Amho. g_Ò`m! R>mUo ÒWmZH$ n[agamV {deofV:
_Ü` àXoe, CÎma àXoe AmXr amÁ`m§Mr Kao Ho$br, nU _w~§ B©bm Amnë`m öX`mV A_o[aHo$_‹`ohr À`mß¿`m AmamoΩ`mda hmoUmË`m IMm©{df`r gVV Amho. `mMm AW© À`mMr _mZdmH$Sy>Z doJir Anojm hmoVr. Vr H$maU H$mhrhr Agmo, Vo XwÓQ>MH´$ Amho, ho AmoiIVm `oV Zgob Va AemoH$ Q>m∞H$sO Vo Omß^ir ZmH$m d
{Z{_©Vr hr àemgH$s` gmo`rgmR>r H$Yr ¿ma H$ê$ {Xbo Zmhr. AmOhr nhm, MMm© hmoVo. `mMm EH$ AW© Agm hmoVmo H$s ‡JV g_mOmMm EH$ AmYw{ZH$ g_mO nyU© H$arV Zmhr, Ago AmVm ÂhUmd`mMo H$m`? Am_¿`m gßÒH•$VrVrb doJionU Am{U Am‹`mpÀ_H$ dmagm AmÂhr Vbmdnmirjoà VgoM dgB© ÒWmZH$
Ho$cocr Amho; ^maV Xoe EH$ AgyZ àË`oH$ ewH«$dmar g§Ü`mH$mirM Am_Mo {ZH$f ÂhUOo dmT>bobo Am`wÓ`_mZ, Ago A{^_mZmZo gmß{JVbo qMVm `mMr dmQ>Vo H$s hm Ï`dhmadmX AmVm g_mOmMo _mZ{gH$ H$gm {g‹X H$aUma AmhmoV? n[agamVhr `m JOamOmßMm _wäVgßMma
amÁ`m§À`m {Z{_©Vr_wio VwQ>Ê`mMm àíZ ZoV,o _J Ë`mV _w»`_§Ìr AgmoV, dm AgVmo.hŒmrdarb {Z`ßÃU gwQ>Î`mda
`oV Zmhr Agm `m_mJrc Ame` Amho. Cn_w»`_§Ìr gJio OU Amnmnë`m hmhm:H$ma _mOyZ AZW© AmoT>d `mMr Oer
amÁ`o doJir Agcr Var Xoe AI§S> Jmdmbm OmVmV. _w»`_§Ìr Zm§XoS>bm, H$mb‡dmh ZmJ[aH$mßZm {^Vr, VerM hŒmr~amo~a
ÒdV:¿`m nmbZnmofUmMr _mh˛Vmbm d
Am{U EH$mË_ hmoÊ`mMr à{H«$`m gwê$M Cn_w»`_§Ìr Zm{eH$bm, J¥h_§Ìr ⁄mœ`m™¿`m dmT>À`m AmÀ_hÀ`m hm g‹`m gd© Xoe^a MM}Mm AmnÎ`mH$S>o AZoH$Xm {ZU©` KoVbo OmVmV, nU Vo Ho$di H$mJXmdaM AmoKmZo n´mUr{_à gßÒWobm H$miOr!
am{hcr nm{hOo. ^md{ZH$Ñï>çm Vo eŠ`
Am{U Amdí`H$hr Amho. H$maU
VmgJmdbm, _w§~B©V Hw$Ur Zmhr. hr
pñWVr AmOMr Zmhr. dfm©Zdw f} hoM gwê$ {d {df` Pmbm Amho. EIm⁄m amoJm¿`m gmWrMm \°$bmd Ïhmdm
À`m‡_mUo g‹`m AmÀ_hÀ`mßMß gà gwÍ$ Amho. ~h˛VoH$ KQ>Zmß_‹`o
AmoPodmhˇ {nT>r amhVmV. `m {ZU©`m¿`m ~m~VrV Var Vgß hmoVm H$m_m Z`o. À`mMr
Aß_b~OmdUrhr VodT>rM H$mQ>oH$moa hmoB©b, `mgmR>r ‡`ÀZerb
naßVw `mM~amo~a Am_OZVoMr "ghZ hmoV
Zmhr AZ≤ gmogdVhr Zmhr' Aer pÒWVr
^maVm_Ü`o amÁ`{Zhm` {d{dYVm Amho. A§~mZr Hw$Qw>§~r` JwOamV_YyZ A‰`mgmMm OmXm VmU hoM AmÀ_hÀ`mß_mJMß _wª` H$maU AgÎ`mMßhr H$_r hmoB©b. nU A›` emimßVrb {d⁄mœ`m™Mß H$m`? À`mß¿`m ahm`bm nm{hOo. OoÏhm hŒmr¤mao aÒÀ`mdaM {dÓR>m Q>mH$br
Agcr Var Ë`m {d{dYVo_Ü`o gwÕm EH$ _w§~B©V Ambo. Ë`m§Zr _w§~B©, _hmamîQ´>mgh ÒnÔ> Pmbß Amho. Vmo H$gm H$_r H$aVm `oB©b, `mgßX^m©V AmVm nmR>rdarb AmoPß H$_r hmo `mgmR>r am¡` gaH$ma H$mhr ‡`ÀZ H$aUma H$mhr dfm™nydu `enmb g{_VrZo "AmoPoa{hV {ejU' `m OmVo VoÏhm hmoVo. `m~m~V _mh˛Vmbm hQ>H$bo
EH$mË_VoMo gyÌ Amho. {deofV: AmnU Xoe^amV CÚmoJ C^mabo. nU Vo am¡`nmVirda MMm© gwÍ$ Pmbr Amho. ho hmoV AgVmZmM H|$–r` {ejU AmhoV H$s ZmhrV? `m ‡ÌZmMm {dMma H$am`bm hdm. {d⁄mœ`m™¿`m gßH$ÎnZoMr {e\$mag Ho$br hmoVr. nU, ~arM AmoaS> H$Í$Zhr _wbmß¿`m AgVm Vmohr O~m~Xmar _hmnm{bHo$Mr
Am{W©H$ g_¥ÕrÀ`m EH$m C§~aR>çmda pñWamdbo _w§~B©V. Amåhmbm AZoH$ _ßS>imZo KoVboÎ`m EH$m {ZU©`mH$S>o _mà \$magß H$moUmMß bj Jobobß X·am¿`m Amo¬`m~m~V Ho$di {ejU Ï`dÒWoZoM Zmhr Va nmbH$mßZrhr nmR>rdarb X·amMß AmoPß H$mhr H$_r Pmbß Zmhr. AmVm H|$–r` {ejU AgÎ`mMo gmJßV C‘m_nUo {ZKyZ OmVmo.
C^o AgVmZm Var ^m{fH$ d¡_Zñ` _amR>r ZoË`m§Mm A{^_mZ Amho, Á`m§Zr Zmhr. {d⁄mœ`m™¿`m nmR>rdarb XflVamMß AmoPß H$_r H$a `m~m~V H|$–r` VodT>ÁmM Jmß^r`m©Zo {dMma H$am`bm hdm. AZoH$ am¡`mß_‹`o _ßS>imZo ho AmoPß H$_r H$a `mMß {ZU©` KoVbm Amho. `m_wio (_mhˇV hŒmrda ~gbm AgÎ`mZo hŒmrbm
{ejU _ßS>imZo _hŒdmMß nmD$b CMbbß Amho. VWm{n, {d⁄mœ`m™Zm nmR>ÁnwÒVH$ _ßS>imZo {d⁄mœ`m™¿`m AmamoΩ`mdahr MmßJbm n[aUm_ hmoB©b. A›` am¡`mßZrhr H$moU AS>dUma?) Am{U _J VoWyZ `o-Om
{Z_m©U hmoUo Am{U H$moUVr ehao _hmamîQ´>mMo AmOda ZoV¥Ëd Ho$bo. nU AmÀ_hÀ`mß¿`m ~mVÂ`mßZm OodT>r ‡{g‹Xr {_imbr VodT>r `m {ZU©`mbm OodT>r nwÒVHß$ A‰`mgH´$_mgmR>r `m {ZU©`mMr Aß_b~OmdUr H$am`Mß R>adbß Va nwT>¿`m {nT>rMr H$aUmË`m nmXMmË`mßZm ZmH$ _wR>rV YÍ$Z
H$moUmMr AmhoV `mdê$Z dmX KmcUo Vgo nm{hë`mg H¥${f_§Ìr eaX ndma ho _mà {_imbr Zmhr, ho Iaß. —H≤$lmÏ` ‡gma_m‹`_mßZm `m ~mV_r_‹`o bmdbobr AgVmV VodT>rM A›` {ZH$mon dmT> hmo `mg _XV hmoB©b. _mÃ, {deofV: ImgJr emimß_‹`o Om `m{edm` JÀ`ßVa CaV Zmhr. Va {dÓR>m
\$ma KmVH$ R>aUma Amho. gmam Xoe _w§~B©À`m Zìho Va ~mam_VrÀ`m "_gmbm' gmnS>bm ZgÎ`mZo Vgß Pmbß Agob H$Xm{MV. nU, À`m_wio nwÒVHß$hr `m {d⁄mœ`m™Zm A‰`mgmdr `mda H$moUÀ`mhr ‡H$maMß {Z`ßÃU Zmhr. {ejUm¿`m Ï`dgm`mVrb Ho$Î`m{R>H$mUr XwV\$m© amhUmË`m
^maVr`m§MmM Amho `m~m~V H$gcmhr {dH$mgmgmR>r à{gÕ AmhoV. {dbmgamd hr ~mV_r Xwb©{jV H$Í$Z MmbUma Zmhr. bmJVmV. nmR>ÁnwÒVH$ _ßS>imZo ÒnY}_‹`o AmnbßM KmoS>ß nwT>o Xm_Q>d `mgmR>r AZoH$ ImgJr emim a{hdmemß¿`m Z{e~r `m {dÓR>odÍ$Z dmhZo
dmX AgÊ`mMr eŠ`Vm Zmhr. Xoe_wIm§Àmm "bmVya n°Q>Z©' (Á`mV AmnÎ`mH$S>o EIm⁄m ‡ÌZmda MMm© AJXr {dÒVmamZo hmoVo. nU, Zo_boÎ`m J{UVm¿`m EH$m {d⁄mœ`m™da OmMH$ ~ßYZß KmbV AgVmV. XflVamMß AmoPßhr À`mn°H$sM JoÎ`mZo gd©Ã ngabobr XwJ™Yr Xwgao {Xder
_amR>rÀ`m H$S>ì`m nwañH$Ë`mªZr _w§~B© Amnë`m {Oëô`mgmR>r OmñV {ZYr À`mda n[aUm_H$maH$ H•$Vr _mà \$ma H$_r doimM Pmbobr {XgyZ `oVo. nwÒVH$m~amo~a ImgJr ‡H$meH$mMß EH$ Amho. X·amMß dOZ {H$Vr Agmdß, `mMo `m emimß_‹`o H$moUVohr _hmnm{bHo$Mo g\$mB© H$m_Jma `oB©n`™V
H$moUmMr `m _wÚm§da H$mhr Xmdo H$aVmZm {_idUo ho EH$M bú` Ago) gd©kmV `m nmÌd©^y_rdahr XflVamMß AmoPß H$_r H$a `mMm hm {ZU©` \$ma AmUIr EH$ nwÒVH$ OmoS>bobß _mZXßS> ZmhrV. AZoH$ ImgJr emim Amnbß H${_eZ dgyb gmogUo C>aVo.
Amncr hr ^y{_H$m g§H$w {MV Agcr Var Amho. gwerbHw$_ma qeXo `m§Zm gmobm- _hŒdmMm _mZmdm bmJob. AZoH$Xm MMm© hmoVmV, nU _yi ‡ÌZ VgmM AgVß. hrM n[apÒWVr A›` H$a `mgmR>r AmdÌ`H$Vonojm OmÒV nwÒVH$mßMr {e\$mag H$aVmV Am{U ‡À`oH$ _hmnm{bH$m joÃmV CXa{Zdm©hmW©
amhVmo, Agm AZw^d Amho. _wbmß¿`m {ejUm~m~V AmVmn`™V ~arM {df`mß¿`m nwÒVH$m~m~Vhr AgVo. Amnbß _yb ÒnY}V _mJo amhˇ Z`o `mgmR>r nmbH$hr À`mMr VaVyX {\$aUmao hŒmr d _mhˇV \$maVa EH$ XmoZ
g_W©Zr` Amho Ago åhQ>cco o Amho. nya{edm` H$mhr {XgV Zmhr. AJXr MMm© Pmbr. ‡MbrV {ejUn‹XVrVrb Xmof H$mTy>Z Vr H$er ~XbVm hm ~moOm À`m¿`m _Zmda H$emgmR>r? H$aVmV. ho XwÔ>MH´$ dfm©Zwdf} gwÍ$ Amho. À`m_wio \$snmoQ>r bmImo Èn`o OmoS>Ám, naßVw À`mß¿`mda {\$aH$ `mg _ZmB©
hr _§S>ir Amnë`m ^y{_Ho$Mo g_W©Z Am_À`m amîQ´>nVr _hmoX`m§ZmgwÕm `oB©b, `mda dmaßdma {dMma_ßWZ Pmbß. _mÃ, À`mda H•$Vr ey›`M `mMm {dMma AmnU H$Yr H$aUma Jmoim H$aUmË`m ImgJr emim XflVamMß AmoPß H$_r H$a `mgmR>r nwT>o H$aUo Va XyaM nU {H$_mZ {dÓR>m "gÀda'
H$aVmZm, Xwgè`m amÁ`mV ~Km; {VWco A_amdVr ehamMr OmñV qMVm AgVo. Pmbobr {XgVo. {ejUn‹XVrVrb Xmofmß~‘b ~mobVmZm nmR>rdarb AmhmoV H$s Zmhr? `oVrb, Aer eä`Vm \$ma H$_r Amho. ho Q>mi `mgmR>r H$S>H$ H$m`Xm _mhˇVmbmM H$mT>m`bm bmd `mMr gäVr
cmoH$ H$go H$Å>a àm§Vm{^_mZr AgVmV, _moR>çm ZoË`m§Mm hm {H$Îmm AÝ` _§Ìr Iyn XflVam¿`m Amo¬`m~m~Vhr AZoH$Xm MMm© Pmbr. nU, À`mda R>mog X·am¿`m Amo¬`m¿`m H$Í$Z À`mMr VodT>ÁmM H$S>H$nUo Aß_b~OmdUrhr Pmbr nm{hOo. H$aUohr _hmnm{bH$m ‡emgZmßZm O_y Z`o ho
Agm XmIcm XoV AgVmV. na§Vw `m H$gmoerZo {JadVmV. n[aUm_r `m nmD$b CMb `mV Ambß ZÏhVß. ‡m°T> Ï`∫$s H$m`m©b`mV OmVmZmhr XwÓn[aUm_mß~m~V AmVmn`™V ~aßM ~mobyZ Pmbß Amho. `m Amo¬`m_wio ZdrZ {ejU‡Umbr bmJy H$a `mgmR>r H•$Vr AmamIS>m V`ma Ho$bm nW Òd¿N> amh `mgmR>r nW H$a ^aUmË`m
XmIë`mVgwÕm VÏ` Zmhr. ehamÀ`m {dH$mgmgmR>r AmË_r`VoZo OodT>ß AmoPß dmhˇZ ZoV ZmhrV À`mnojm {H$VrVar A{YH$ nQ> AmoPß _wbmßMr emar[aH$ dmT> IwßQ>Vo, Agß V¡k gmßJVmV. À`mM‡_mUo À`mß¿`m nm{hOo. AbrH$S>¿`m H$mimV AJXr IoS>monmS>rhr AÀ`mYw{ZH$ ZmJ[aH$mßMo XwX£dM!
H$cH$Î`m_Ü`o H$cH$Îmm eha H$moUmMo, Hw$UrM H$m_ H$aV Zmhr, ho {dXmaH$ XflVam¿`m Í$nmZo {d⁄mœ`m™Zm amoO dhmdß bmJVß, `mbm H$m` ÂhUm`Mß? Imß⁄m¿`m ÒZm`yßda `m_wio A{V[a∫$ VmU `oD$ eH$Vmo. `mgßX^m©V VßÃkmZmMm ‡gma Pmbm Amho. BßQ>aZoQ>¿`m gw{dYm J´m_rU ^mJmn`™V - gßXrn {g. amD$V, R>mUo,
dmÒV{dH$, _wbmßZm {ejU KoVmZm AmZßX dmQ>bm nm{hOo, Aer emim Ï`dÒWmnZmZohr nwT>o `oD$Z Cnm``moOZm AmIm`bm hÏ`mV. nmohmoMÎ`m AmhoV. Aem n[apÒWVrV OoWo eä` Amho VoWo AmYw{ZH$
Agm dmX H$Yr Pmcocm Zmhr. {MÌ {XgVo. ho ^rfU dmñVd {ejUn‹XVr ApÒVÀdmV Agbr nm{hOo, Agß AmOda AZoH$ AmOMo {d⁄mWu ho amÔ¥>mMr gßnŒmr AmhoV, Agß gmß{JVbß OmV Agbß VßÃkmZmMm dmna H$Í$Z {d⁄mœ`m™¿`m nmR>rdaMß XflVamMß AmoPß H$_r A{b~mJ hm{edao_mJ} _mßS>dm
Ë`mMà_mUo ~§Jcmoa, H$mZnya, {Xdg|{Xdg XmhH$ ~ZV Mmbbo Amho. {ejUV¡kmßZr gmß{JVbß Amho. JwÈXod adt–ZmW Q>mJmoa `mßMß Var `m gßnŒmrMß OVZ `moΩ` ‡H$mao hmo `mgmR>r _mà R>mog Cnm` `moObo H$aVm `oD$ eH$Vß. `mgmR>r ‡À`oH$ emio_‹`o b∞nQ>m∞n, BßQ>aZoQ>¿`m ~ßXa Eg.Q>r hdrM
H$moB©_Vya, Ah_Xm~mX AmXr PmonS>nÅ>`m§Mo nwZd©gZ H$aVm§Zm Pmbobm emß{V{ZHo$VZ ho À`mMß {OdßV CXmhaU Amho. hmo_dH©$Mm VmU, OmV ZmhrV, Agß {XgVß. `m nmÌd©^y_rda H|$–r` {ejU _ßS>imZo gw{dYmßMr nyV©Vm H$amdr bmJoob. `mMm \$m`Xm {d⁄mœ`m™Zm À`mß¿`m _mßS>dm ~ßXa ho amÓQ¥>r`-AmßVaamÓQ¥>r`
eham§_Ü`ohr hr ehao H$moUmMr Ago _hmàM§S> KmoQ>mim, OmJm§Mo dmT>Vo Xa, Q>∏o$dmarMr YmÒVr `m_wio _wbmß¿`m ^md{dúmda H$m` n[aUm_ hmoV À`mß¿`m emimß_Yrb {d⁄mœ`m™¿`m nmR>rda X·amMß AmoPß H$_r nwT>¿`m Am`wÓ`mVhr hmoB©b. narjoV A{YH$m{YH$ JwU {_idUmaß `ßà n`©Q>H$ ÒWm{ZH$ ‡dmgr `mß¿`m gVV¿`m
^m§S>U H$Yr H$moUr CH$ê$Z H$mT>cco o ehamVrb dmT>Vr nmUr Q>§MmB©, Agob `mMr AmnÎ`mbm H$YrM H$Xa H$er dmQ>br Zmhr, ho AmÌM`© H$a `mMm KoVbobm {ZU©` ‡eßgZr` ÂhUmdm bmJob. nU, Ho$di ~Z `mEodOr ‡À`oH$ {d⁄mWu hm CŒm_ _mUyg ÂhUyZ KS>bm nm{hOo, ‡dmgm_wio EH$ AmßVaamÓQ¥>r` XOm©Mo CÀH•$ÓQ>
Zmhr. Šd{MV H$moR>o Agm H$mhr dmX OmJmoOmJr hmoUmar dmhVyH$ H$m|S>r, Amho. ho H$_r H$s H$m` ÂhUyZ nmR>rda XflVamMß {H$bmo{H$bmoMß AmoPß `m À`mMr ‡eßgm H$Í$Z Wmß~Uß `moΩ` R>aUma Zmhr Va À`mMß AZwH$aU Aem {ejUn‹XVrda ^a ⁄m`bm hdm. qhXr_‹`o {ejUmMm CÑoIµ ~ßXa R>abo Amho. Aem _mßS>dm ~ßXamV
Pmcm Agë`mg Ë`mdê$Z AmnUhr `m_wio `m ehamV amhUo, {Xdg|{Xdg {d⁄mœ`m™Zm dhmdß bmJVß. AmVm H|$–r` {ejU _ßS>imZo `m~m~V {ZU©` H$a `mgmR>r am¡` gaH$mamßZrhr nwT>o `m`bm hdß. gd© gaH$mar Am{U "{ejm' Agm Ho$bm OmVmo. {ejU ho {d⁄mœ`m™gmR>r "{ejm' R>aUma Eg.Q>r._hm_ßS>imMr EH$mhr Eg.Q>r.~gMr
_hmamï´>mV AgmM dmX CnpñWV Ho$cm H$R>rU hmoV Amho, Ë`mV ~mhoéZ `oUmè`m KoVÎ`m_wio {H$_mZ `m emimß_Yrb {d⁄mœ`m™¿`m nmR>rdarb AmoPß Var ImgJr emimß_‹`o Aem {ZU©`mMr Aß_b~OmdUr Ïhm`bm hdr. Zmhr, `mMr H$miOr gd© g_mOmZoM ø`m`bm hdr. gw{dYm Zmhr. A{b~mJdÍ$Z A{b~mJ-
noU _mJm©Zo H$mb}qIS> hm{edao_mJ} _mßS>dm
nm{hOo, Ago åhUUo H$mhr `mo½` Zmhr. bm|T>çm§Zr `m ehamVrb H$monamZ² H$monam ~ßXa ‡{V VmgmJ{UH$ Eg.Q>r.godm gwÍ$
{deofV: _w~§ B©À`m ~m~VrV Va ho \$ma ì`mnÊ`mMm M§J ~m§Ybm Amho, Varhr ZwH$VoM nmD$b Q>mH$UmË`mßgmR>r Vo dmB©Q> R>aVoM, nU A‹`mÀ_ Aml_mH$S>o Ymd KoVbr. XwÍ$Z AmH$f©H$ dmQ>UmË`m Aml_mVrb Ho$Î`mg `m _mJm©darb Agߪ` ‡dmemßZm
AeŠ` Amho. EH$m ~mOycm AmnU amOH$s` ZoË`m§Zm `m gd© {df`mV OJ mmË`mgmR> Ver d•Œmr KmVH$M R>aVo. hÎbr¿`m `wJmV AZoH$ OrdZmMo OdiyZ Xe©Z PmÎ`mda VrZM _{h›`mV {VMo S>moio _mßS>dm ~ßXamVyZ ObX bm±MZo _wß~B© OmUo-
_w§~B©cm XoemMr Am{W©H$ amOYmZr amOH$maUM {XgVo. Vo H$Yr _Vm§gmR>r Zdo gßV "AdVabo' AmhoV. AmnÎ`m nßWmMr {Z{_©Vr H$Í$Z CKS>bo. ÒdVÖMr MyH$ {V¿`m bjmV Ambr Am{U Vr Kar `oUo gmo`rMo R>aob. hm{edao _mJm©darb
åhUVmo Am{U Xwgè`m ~mOycm hr \$ŠV Va H$Yr _mb_Îmm§gmR>r _amR>r - _w~§ B©Mo ‰mJdV≤^äVrMm ‡Mma H$a `mgmR>r Xoe-{dXoemV ^´_ßVr H$aUmË`m naVbr. Ka¿`mßZrhr _moR>Ám _ZmZo {Vbm gm_mdyZ KoVbo. ÂhUyZ ~h˛VoH$ ‡dmgr _mßS>dm _mJ}M ‡dmg
_amR>r _mUgmMrM Amho, Agmhr Xmdm amOH$maU H$aVmV. Ë`m§À`m `m _hmamO _mVmOt¿`m ‡dMZmßZm bmoH$ JXu H$aVmV. AmYw{ZH$ {VMm nwT>Mm ‡dmg {ZYm}H$ ~Zbm. A›`Wm Oa Am‹`mpÀ_H$ H$aVmV. À`mßZm Eg.Q>r. ZgÎ`mZo
H$aVmo. nU hm Xmdm gd©Wd¡ AZw{MV amOH$maUmbm _amR>r bmoH$ ^wbVmV... OrdZ S>mo˘`mg_moa R>odyZ B©Ìda^äVr qH$dm Amnbo VŒdkmZ AmoT>rVyZ {VZo Aml_mV Om `mnydu amOrZm_m {Xbm AgVm qH$dm {_{ZS>moAadmbo H$mb}qIS>-Ho$VH$sMm _im
Amho. EImXo eha H$moUmMo ho R>adÊ`mMr ho AOyZ {H$Vr H$mi MmbUma? {V¿`m Ka gmoS> `mZo Ï`{WV PmboÎ`m Hw$Qwß{~`mßZr {Vbm ^md{ZH$ AÏdm¿`m gÏdm Xa AmH$mÍ$Z XrS>eo Vo
_wimV JaOM H$m` ? _w§~B© hr A§~mZr `m§À`m AmYr {H«$Ho$Q>dra g{MZ "Agm‹` Vo gm‹` ü& H$[aVm gm`mg ü&&
H$maU A‰`mg ü& VwH$m ÂhUo ü&ü&'
Agm‹` Vo gm‹`... AmYma {Xbm ZgVm, Va À`m _{hboMo nwT>rb Am`wÓ` {H$Vr IS>Va
~Zbo AgVo `mMm {dMma Z Ho$bobm ~am. hr CXmhaUo gd©gm_m›`
XmoZeo Èn`o KoVmV. `mMm {dMma A{b~mJ
AmJmamMo gß~ß{YV d[aÓR> H$aVrb H$m`?
_hmamï´>mMr amOYmZr Amho ho Va IaoM V|Sy>bH$a `mZo AemM Ame`mMo AmnÎ`m ÒdmZw‰mdmbm AZwgÍ$Z bmoH$mßZm {eH${dUmË`m gßV gmßJUmË`m `m AmYw{ZH$ gßVmßH$Sy>Z gd©gm_m›` bmoH$mßZm ¡`m ^m{dH$mßZm gmdY H$a `mgmR>r {Xbr AmhoV. H$maU gmYygßV - gwaoe Aß~mOr nmQ>rb,{dbonmb}
Amho. nU Vr dñVwpñWVr Amho. Vr dŠVì` Ho$bo hmoV.o Ë`mdoir Va {H$Vr VwH$mam_ _hmamO `mß¿`m A^ßJmßZm AmVm gw^m{fVmßMo _hŒd ‡m· n’VrZo _mJ©Xe©Z Ïhm`bm nm{hOo Vo hmoV Zmhr. _‹`ßVar EH$ VÈU AgÎ`mMr ~VmdUr H$Í$Z bmoH$mßZm Amnbo Aß{H$V H$aUmao
amOYmZr Amho åhUOo _hmamï´>mMm OUm§À`m Vbdmar ~mhoa nS>ë`m hmoË`m. Pmbo Amho. d°ÓUdnßWr` gßVmßda Vo "{Zd•Œmrna' AgÎ`mMm Amamon ^oQ>bm. À`mbm À`m¿`m JwÈ_hmamOmßZr JwÈM[aÃmMr 21 nmam`Uo MbmI bmoH$ AmVm dmT>V AmhoV. À`m bmoH$mßZm Amda KmbUo Yä∏$o$-~w∏$o$
emgH$s` H$ma^ma `m ehamVyZ MmcVmo. {~ƒmam g{MZ, ~S>çm - ~S>çm H$a `mË`mßZr Oa S>moio CKS>o R>odyZ À`mßMo dmS≤>._` A‰`mgbo Va H$a `mg gmß{JVbr hmoVr. AmnÎ`mdarb JßS>mßVa Q>imdo (ho gw’m gm_m›` _mUgmbm eä` Zmhr. Varhr À`m bmoH$mß¿`m _mJo Z
_hmamï´>mMo _w»`_§Ìr _w§~B©V AgVmV. ZoË`m§À`m ~mD$ÝgaZo ^m§~mdyZ Jobm Eadr {Zd•Œmrna ^mfm dmnaUmao Am_Mo gßV {H$Vr ‡d•Œmrna _hmamOmßMoM ÂhUUo) `mgmR>r nmam`Uo H$aUmam Vmo VÈU EH$m YmdVm Amnbr B©Ìda^äVr, Amnbr gmYZm gwÍ$ R>odUo AmYw{ZH$ VßÃkmZm¿`m _XVrZo
{VWo JwOamVMo _w»`_§Ìr `oD$Z amhUma hmoVm. AmVm _wHo$e^mBªÀ`m {dYmZm_wio (‡∞äQ>rH$b) {dMmamßMo hmoVo, ho H$iyZ `oB©b. EH$m {R>H$mUr "O°gr Hß$nZrV "Q¥>oZr' ÂhUyZ H$m_ H$aV hmoVm. VoWo gwQ>Ám H$_r AgÎ`mZo AmnÎ`mbm ghOeä` Amho. OmÒVrV OmÒV bmoH$mßZr "AŒm Xrn H$ma^ma "nonabog' H$amdm `mgmR>r _wß~B©
Z¸$sM ZmhrV. _w§~B© _hmamï´>mMr _w~§ B© nwÝhm amOH$s` nQbmda Ambr ü& pÒWVr Amho ü& V°er nar amho ü& H$m°VwH$ Vw nmho ü& gß{MVmMo ü&& nmam`U H$aVmZm À`mMr X_N>mH$ hmoV hmoVr. AIoa H$m_mda ‰md' (Òd`߇H$m{eV Ïhm) `m VWmJVmß¿`m {eH$dUwH$sMm _hmnm{bH$m ‡emgZmZo IaoXr Ho$boÎ`m
AmdS>rZo ^mdo ü& h[aZm_ Kogr ü& VwPr qMVm À`mgr gd© Amho ü& n[aUm_ hmoD$ bmJÎ`mZo ZmoH$ar H$s nmam`U Agm ‡ÌZ {Z_m©U AßJrH$ma H$aUo AmdÌ`H$ Amho. AmnÎ`m AßVaßJmV ‡H$memMr gßJUH$mßn°H$s {H$_mZ EH$ hOma gßJUH$
amOYmZr Amho `mMm hm ì`mdhm[aH$ Amho, nU {~ëS>a, ZoV,o JwS§ >, _m{\$`m, ZH$mo IoX H$Í$ H$moUÀ`m JmoÓQ>rMm nVr ü& Vmo b˙_rMm ü& OmUVgo Pmbm. ZmB©bmOmZo À`mbm ZmoH$arbm ‡mYm›` ⁄mdo bmJbo. AmO CYiU Pmbr Va S>mo˘`mg_moa Agbobo H$mimoImMo nS>Xo Jobo df©^a Yyi ImV nS>bo AmhoV.
^mJ Amho. _w~§ B© eha _amR>r _mUgm§Mo ~mhoarb bm|T>o Aem EH$ Zm AZoH$ ü& Ago ÂhUUmao Am_Mo gßV XwgarH$S>o Agm‹` JmoÓQ> A‰`mgmZo `m JmoÓQ>rbm 7 df} Pmbr, nU À`m¿`mda H$moUVohr JßS>mßVa Ambo CaUmaM ZmhrV... ÂhUyZM gßV gmo{hamo~mß¿`mM e„XmV gmßJm`Mo - Amnbo H$_©Mmar nona"doQ>'
Amho Ago _mÝ` Ho$co Var Ë`mMm g_ñ`m§Zr Jm§Oboë`m _w§~B©bm nwÝhm gm‹` hmoVo, Ago R>mgyZ ÂhUVmV. `m_mJrb ^mdmW© OmUyZ KoUo Zmhr. EH$m _‹`_d`rZ _{hboMr JmoÓQ> Va `mhˇZ Jß^ra Amho. Va "h[a^OZmdrU H$mi Kmbdw ZH$mo ao, AßVarMm kmZ{Xdm _mbdw VßÃkmZmV nmaßJV AmhoV, ho nm{bH$m
ì`mdhm[aH$ ^mJ H$gm amhUma, `mMm EH$Xm amOH$s` AmImS>çmV IoMbo JaOoMo Amho. `m Xmo›hr JmoÓQ>r, XmoZ Q>moH$m¿`m AgÎ`m Var À`m EH$m _mVmOt¿`m ‡dMZmZo ‡‰mm{dV PmboÎ`m À`m _{hboZo ZH$mo ao... ‡emgZm¿`m bjmV H$gß Ambß
H$mhrM Iwcmgm hmoV Zmhr. _w~§ B© _amR>r OmD$ Z`o, EdT>rM EH$ Amem Amho. gmßJ mmË`m gßVmßMr _mZ{gH$Vm {^fi Zmhr. AmnU AÎn_Vr À`mß¿`mß CnXoemZwgma AZwH$aU H$a `mg gwÈdmV Ho$br. KamV Zmhr?
bmoH$M À`m_mJrb Aœm© OmUyZ Ko `mV H$_r nS>Vmo Am{U amhˇZ gß›`ÒV OrdZ OJ `mMm {VMm {ZU©` {V¿`mnwaVm AgVm Va ‡H$mem¿`m Jmdm ü& AmßY˘`mßMr Ymd ÏhrAm`ntgmR>r gmB©~m~mßMo Xe©Z
_mUgmMr Amho åhUyZ `m ehamV \$ŠV Am_Mr _w§~B© gdmªMr Amho, nU nm `mVrb Zmd ü& nßJw nmhr
_amR>r _mUgoM amhUma AmhoV H$m ? BWo gdmªZr, BWo amhÊmmè`m _hmamîQ´>r` AkmZmnmoQ>r gßVmßda Q>rH$m H$Í$ bmJVmo. G$fr - _wZr, gßV - JmoÓQ> doJir hmoVr. nU gw{e{jV Hw$Q>w>ß~mVrb À`m ÒÃrZo AmVm gewÎH$ hmoUma!
_hßVM H$m` AJXr Xodm¿`m hmVyZhr EImXr MwH$sMr JmoÓQ> KS>br AmnÎ`mgmo~V nVr Am{U _hm{d⁄mb`rZ {ejU KoUmË`m _wbm- AZmhV ZmX ü& ~{hË`m¿`m nwT>o - AmÂhr gmB©~m~mßZm _mo\$V Xe©Z
amhÊ`mgmR>r OmJm {dH$V KoÊ`mMm amÁ`H$Ë`mªZr Am{U `m ehamVyZ àM§S> Agob Va {VMo {dÌbofU H$a `mMm AmnÎ`mbm häH$ Amho. _wbtZmhr AmnÎ`mgmo~V `o `mMm AmJ´h Yabm. n[aUm_r, EH$m AmH$me CnS>o ü& WmoQ>Ám hmVr ⁄m`bm V`ma AmhmoV, Agm gya
A{YH$ma \$ŠV _amR>r _mUgmcmM H$a Jmoim H$aUmè`m H|$Ð gaH$maZohr naßVw, Amnbr AmH$bZ˙m_Vm H$_r AgVmZm gy`m©da WwßH$ `mMm MmßJÎ`m ømamVrb dmVmdaU {~KSy>Z Jobo. _J KamVrb amo¡m¿`m {d«>b dmMyZ ü& gd© gd© CUo ÏhrAm`ntZr AOyZ bmdbm Zmhr
amhUma Amho H$m ? BWo {ZdS>UHw $scm _w§~B©bm Amnbo åhUmdo, Amnbo _mZmdo. dmOdm VwUVwUo ü& har har
‡`ÀZ H$aUo Zoh_rM hmÒ`mÒnX R>aVo. Am‹`mpÀ_H$ _mJm©da H$Q>H$Q>rbm Hß$Q>miyZ À`m _{hboZo 6 _{h›`mßMr aOm Q>mH$br Am{U - AmÀ_ÒdÍ$nm H$m?