You are on page 1of 3

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I

REEKSPORTNA DORADA
17. oktobra 2012.
Meunarodna podela rada, omoguila je da se pojedine faze proizvodnje
jednog proizvoda obavljaju u vie zemalja. Ovakav vid meunarodne
proizvodne saradnje nai carinski propisi apsolutno podravaju tako to daju
povlastice u vidu odlaganja plaanja ili povraaja uvoznih dabina /carina +
PDV/ .
Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada su velika ansa da se zaposli
naa privreda.
Da bi se postupak uvoza repromaterijala za aktivno oplemenjivanje ili
reeksportnu doradu pravilno sproveo potrebno je da firme koje se bave ili
nameravaju da se bave ovakvim vidom proizvodnje, detaljno upoznaju sa
kompletnom potrebnom dokumentacijom koju treba da pripreme kako bi
ostvarile pravo ali i da znaju koje su im obaveze.

KOMENTARI UESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:


- Skoro 35 godina radim u spoljnotrgovinskom poslovanju dananje
predavanje mi je dosta znailo.
Zoran Grubi, direktor
MAGNETIK d.o.o, Novi Sad

Seminar je bio odlian, mnogo mi znae sve teme koje su obraene, kao i
nain izlaganja.Odgovara mi interaktivan odnos sa predavaem i
navoenje puno primera iz prakse. Posebno mi znai dostupnost potrebne
dokumentacije uz detaljno objanjenje.
Dipl. ecc Ireena Tot Segedi- komercijalista
SAVACOOP d.o.o., Novi Sad

Ciljna grupa:
Svi uesnici u spoljnotrgovinskom prometu (proizvodna preduzea,
posrednici pri uvozu i izvozu, pediteri, prevoznici)

Cilj treninga:
Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojeim i novim propisima i
dokumentom Postupak aktivnog oplemenjivanja, donetim od strane
Uprave Carina u maju 2012 a primenjuje se od 18. juna ove godine.
Nakon zavrenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje
primene u samostalnom radu u ovoj najsloenijoj oblasti spoljne trgovine.
Teme:
Dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja vrste posla?
Osnovni elementi ugovora o aktivnom oplemenjivanju, /sa konkretnim
primerom/;
Normativ utroka materijala po jedinici gotovog proizvoda, /sa
konkretnim primerom/;
Specifikacija repromaterijala koji se uvozi sa trgovakim nazivom,
jedinicom mere, cenom, koliinom i tarifnim brojem /sa konkretnim
primerom/
Podnoenje zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog
oplemenjivanja;

Rokovi
Voenje evidencije /sa konkretnim primerom/
Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja
Vraanje robe izvozna dokumentacija:
Izvozni raun - primer
Devizni kontrolnik

Zavretak postupka aktivnog oplemenjivanja,


Nain odreivanja carinskog duga,

Sistem povraaja
Razlike izmeu aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade,
Ugovor o reeksportnoj doradi,
Devizni kontrolnici,
Zavretak postupka reeksportne dorade.

Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog


znanja i praktinog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju. Predava je
dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVI, vlasnik i direktor IFA
INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o., Beograd, dugogodinji
autor je i predava brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.
Ovaj, i drugi treninzi imaju za cilj da viegodinji aktivan rad u spoljnoj
trgovini koji svakodnevno obavlja za firme koje se bave uvozom, izvozom,
posebno aktivnim oplemnjivanjem i reeksportnom doradom prenese
polaznicama aktuelnu praksu.