You are on page 1of 15

MS GORNJI VAKUFUSKOPLJE

OPA GIMNAZIJA

EUTANAZIJA,KLONIRANJE I
UMJETNA OPLODNJA

Profesor:
Amel Omeragi

Uenici:
Almedina Zec
Edina Petrovi
Haris Vele
Sulejman Idrizovi

EUTANAZIJA

Eutanazija - ubistvo iz samilosti

?
Ubistvo je svaki atak na ivot prije njegovog isteka

Ubistvo iz samilosti ili milosra ili, kako se slubeno zove,


eutanazija, ovih dana sve vie zaokuplja panju javnosti. Smrt
je jo uvijek nedovoljno ispitana etapa u ljudskom putovanju i
mnogi ure da u Konvenciju oljudskim pravima, pored prava na
ivot, uvrste i pravo na smrt. Biva, ako ovjek ima pravo
ivjeti, zato ne bi imao pravo i umrijeti kad to zaeli?
Ali, ovako konstruirano pitanje bi imalo smisla kad bi o ta "dva
prava" odluivao samo ovjek. Eutanazija je grka rije koja u
prijevodu znai "dobra smrt" ili "lahka i bezbolna smrt".
Ona znai i olakavanje samrtnih muka ublaavanjem bolova
pomou narkotika ili usmrenje neizljeivih bolesnika. Neko je
zove i dostojanstvenom smru, jer onaj ko izabere smrt nad
patnjom dostojanstveno odlazi sa ovog svijeta. Eutanazija nije
ubistvo u kome postoje ubica i ubijeni koji nije svojom voljom
izgubio ivot. Eutanazija nije ni samoubistvo u kome poinilac
sam sebi oduzima ivot. Eutanazija znai asistirati nekome pri
samoubistvu. Najei asistenti pri samoubistvu su ljekari, ali
nerijetko i najblii roaci.

Najvei protivnici eutanazije su upravo religijske zajednice,


organizacije koje podravaju zatitu ivota i veliki broj doktora
koji se boje da bi se eutanazija mogla oteti kontroli.
Najvei strah ovih doktora lei u injenici da bi pacijente na ovakav
korak mogli natjerati lanovi porodice kojima bi postali teret.
Postoje brojni vidovi eutanazije, a najpoznatiji su:

-izgladnjivanje i dehidracija,

-iskljuenje aparata za odravanje ivota,

-zaustavljanje lijeenja i neupotrebljavanje aparata za reanimaciju,


a u tom sluaju umire pacijent ije je srce stalo,

-poveavanje doze morfija, kojom se kontrolira bol, ali oteava


disanje, to dovodi do ranije smrti.

-Postoji vid eutanazije da se pacijentu osigura smrtonosna injekcija


te da mu se ako nije u mogunosti sam je upotrijebiti u tome
pomogne.
-Postoji i naprava koja je povezana sa kompjuterom. Ona pacijenta
tri puta "pita" eli li zaista umrijeti. U sluaju da je odgovor sva tri
puta pozitivan, maina na koju je pacijent spojen ubrizgat e mu
100 ml tenog nembutala. Pacijent ubrzo zaspi i umre u snu nakon
pet minuta.

Svaki atak na ivot prije krajnjeg isteka jest


ubistvo ili samoubistvo.
Rekao je Poslanik, s. a. v. s.: "Ko izvri samoubistvo
bacanjem sa nekoga brda, on e otii u Dehennem, gdje
e ostati za vijeke vijekova stalno se survavajui. Ko ispije
otrov i time izvri samoubistvo, on e sa otrovom u ruci
otii u Dehennem i, ispijajui otrov, ostati u Dehennemu
za vijeke vijekova. Ko izvri samoubistvo gvozdenim
predmetom, on e s tim gvoem u ruci otii u
Dehennem, gdje e ostati vjeno, razdirui svoju utrobu
s tim orujem" (Buhari). Ne moi trpiti bolove i zato
posegnuti za eutanazijom ili samoubistvom, kukaviki je
in, koji ovjeka vodi u Dehennem.

KLONIRANJE

Jedna od opasnosti koju je donio napredak na polju genetikog


ininjeringa, od ega su strijepili mnogi ljudi, pojavila se u onome to
se danas naziva kloniranjem. To dostignue realizovano je u svijetu
ivotinja, u liku popularne ovce 'Dolly', koja nije roena na prirodan
nain, parenjem mujaka i enke, ili ovna i ovce ili spajanjem muke
sperme sa enskim jajacem, kao to je to uobiajeno u svijetu
ivotinja i ljudi. Uzeta je jajna elija iz odreene ovce, iz koje je u
potpunosti odstranjeno jezgro, a zatim je na njegovo mjesto
transplatirana iva organska stanica, preuzeta iz organizma druge
ovce, gdje se odvijao proces diobe i reprodukcije, kao to je to
svojstveno oplodenim jajnim celijama, nakon to se smjesti u
matericu ovce, i gdje se odvijao sasvim uobiajen rast embrija.
Naposljetku je roena savrena ovca, potpuno identina ovci od
koje je klonirana, ba poput jednojajanih blizanaca.
Na taj nain moe se napraviti jo jedan primjerak, identian ovci od
koje je uzeta jajna elija. Takoer je mogue kloniranje neogranienog
broja ovaca ili primjeraka potpuno identinih svom originalu,
izgledom tijela, oblikom, bojom, obimom, vrstom vune...
Od vremena kad je kloniranje uspjelo u svjetu ivotinja postalo je
mogue i u svijetu ovjeka, to izaziva strah mnogih ljudi diljem
svijeta. Neki su ga prihvatili, dok su ga drugi odbacili, neki od njih su
iz reda naunika, dok je veina onih koji se interesuju za pitanja vjere,
morala, ljudskih vrijednosti i budunosti ovjeanstva.

Uslovi koje treba ispuniti da bi kloniranje ivotinja bilo


dozvoljeno
Kada dobro razmotrimo pitanje kloniranja moemo kazati da
je kloniranje u svijetu ivotinja dozvoljeno uz sljedee uslove:

1. Da u tome bude stvarna korist za ovjeka, a ne samo


prividna korist za pojedinca.

2. Da teta ne bude vea od koristi. Ljudi su se vec uvjerili, a


posebice naunici, da je u sluaju biljaka lijeenih genetikim
ininjeringom prouzrokovana vea teta nego korist, to
upuuje krik upozorenja diljem svijeta.

3. Da se tim postupkom ne mue same ivotinje, ili da im se


ne nanosi bilo kakva teta, pa makar i dugorona, jer je
muenje tih nijemih stvorenja strogo zabranjeno u Allahovoj
vjeri.

Kloniranje, takoer, izlae ljude mnogim rizicima i


opasnostima. Kada jedan od njih oboli ili ga zadesi virus,
zadesit e sve. Jedna bolest moe unititi sve ljude. Allah,
d.., stvorio ovaj svijet parnim.
On u Kur'anu veli:"I vas kao parove stvorili."(Nebe: 8)
"Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome
to iz zemlje nie, u njima samima, i u onome to oni ne
znaju!"(Jasin: 36).
Ranije su ljudi mislili da je dualizam, koji se ogleda u
mukosti i enskosti, prisutan u svijetu ljudi i ivotinja.
to se tie botanike, saznali su da u palmi takoer
postoje ove dvije komponente, muka i enska. Dolaskom
suvremene nauke saznalo se da sve biljke u sebi sadre
muku i ensku komponentu. Ovo sadre ak sva bia. U
struji postoji pozitivna i negativna energija. U atomu, koji
je osnova stvari, postoji elektron i proton. Cio ivot i cio
kosmos su bazirani na zakonu dualizma. Ovo i Kur'an
potvruje:
"I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!(Az-

Kloniranje ljudi nije dozvoljeno

Kada znamo kakav je propis islama u sluaju kloniranja


ovce ili ovna, ili, generalno gledajui, kloniranja u svijetu
ivotinja, automatski se namee i pitanje kakav je
islamski propis u sluaju kloniranja ljudi, tj. spram
pokuaja da se ovjek klonira na nain kako je klonirana
ovca Dolly, gdje postoji mogunost da od jedne osobe
bude klonirano na desetine, ili ak na stotine njoj slinih,
bez potrebe za roditeljima ili sklapanjem braka ili
porodicom. Potreban nam je samo jedan spol, svejedno
da li e to biti muki ili enski. Na taj nain ovjeanstvo
je u mogunosti da klonira koliko hoe intelektualno
sposobnih, tjelesno jakih i psihiki zdravih osoba, te da
se rijei glupih, slabih i zaostalih.
Stoga, ovdje kaemo da logika islamskog vjerozakona,
imajui u vidu njegovo sveobuhvatno tivo, univerzalna
naela i openite intencije, sprijeava uplitanje takve
vrste kloniranja u ovjekov svijet.

Kloniranje, dakle, proturijei zakonu raznovrsnosti, zato to se


kloniranje zasniva na stvaranju vie puta ponovljenog
primjerka od jedne, iste osobe, to povlai za sobom mnoge
negativnosti u ljudskom i drutvenom ivotu.
Neke od njih vec znamo, dok emo za neke saznati tek nakon
odreenog vremenskog perioda.
Pokuaj samo zamisliti jedan razred sastavljen od uenika klonova, kako e nastavnik razlikovati jedne od drugih? Kako
e znati ko je Mujo, ko Suljo, a ko Haso?
Ili, kako e pak policijski inspektor znati ko je poinio zloin,
kad su sva lica ista, njihova tjelesna graa ista i otisci prstiju
isti?
tavie, kako e mu znati ko mu je supruga, kad je druga
potpuno identina njegovoj prvoj supruzi? Ili, kako e supruga
znati ko joj je mu, kad je ovaj drugi samo kopija prvog!?

Dakle, kada bi iezao taj fenomen 'raznovrsnosti' i 'razliitosti


boja', na osnovu kojih je Uzvieni Allah stvorio ljude, nastao bi
sveopi haos i nered na zemlji.

UMJETNA OPLODNJA

Vjestaka Oplodnja Islam titi krvnu lozu, odnosno


rodbinsku vezu, tako to je zabranio zinaluk i pravnu
adopciju (posinjenje), to uva porodicu dajui do znanja
da niko sa strane ne moe u nju ui. S druge strane,
muslimanima je propisan brak kao legalna institucija
kojom se titi krvna loza. Uzvieni Allah je rekao: Allahu
pripada sva vlast na nebesima i na Zemlji. Stvara ono to
hoe. Kome hoe poklanja ensku djecu, a klome hoe
muku, ili im daje i muku i ensku, a koga hoe ostavi
bez poroda. Ovim ajetom Uzvieni Allah nam je pojasnio
da je to odluka Njegove volje. Sve ovisi od Njegove
volje,moi i znanja. Meutim, ovjek ne zna je li ga Allah
ostavio bez poroda i uinio neplodnim? Zbog toga je duan
traiti uzroke svoje eventualne sterilnosti. Pri tome se ne
smije predavati i miriti sa nametnutom injenicom dokle
god u potpunosti ne ispita uzroke neimanja djece.

Koritenje usluge banke sperme radi


oplodnje je strogo zabranjeno, jer se
radi o upotrebi sperme osobe s kojom se
nije u braku, pa je to poput injenja
bluda. Zaee je dozvoljeno i zakonito
samo u braku, izmeu suprunika, bez
koritenja reproduktivnog materijala
strane osobe.
Vantjelesna oplodnja je erijatski
doputena u sluaju potrebe, odnosno
nemogunosti uobiajene oplodnje
usljed neke smetnje. Uvjet je da
reproduktivni materijal potjee od
suprunika.

HVALA

NA PANJI !