Sie sind auf Seite 1von 99

BRO J 2

!\

C EN A 40 DINARA

v.

PLANINA STRAHA

Vejd Barker

PLANINA STRAHA

NINJ.FI

Vejd Burkcr
P L A N IN A S T R A H A
Prcvod
Hrnnkn Kostie-Jurii
Lcklor
Kuilovinka Ristanovi
Recenzija
Slobodan Luki
Korektura
Fotoslog Deje novine
C opyright 1981 by W arner Books, Inc. All rights reserved.

This edition published by arrangement with Warner Books, Inc. Now York.

PONY W EST - BO R ILA K E VETIN E 2 - JU L 1983. GODINE - CENA 40


DINARA. Izdaje NIRO Dej^e novine, 32300 Ciornji Mi Iinovac, Tihomira Matijevia 4, Glavni i odgovorni urednik Mirjana Slcrijcvski. Izdavaki savet: Mi
lica Bogojevi (predsednik), Mileta Obradovi, Vcra Smrcki. Dragan Simi,
Milisav lli, Miodrag Vuievi, Miljana Tomi, Nada, Mijatovi, Nikola Maslovara, Ljiljana Milovanovi, Ljiljana pajakovi, Petar Jcrkovi. Telefoni (032)
71 1549 urednitvo, 7 1I -07 3 i 7 14-250 prodaja. I eleks 1373 I . Siam pa Glas,
Beograd.

V E JD B A R K E R :

PLANINA STRAHA
i

Rozalind Koul nije dozvolila sebi


da se uplai. Svim silama se trudila
Zamenik erifa zavue ruku pod da savlada histeriju. Jedino to joj je
njenu koulju u istom trenutku, ostalo bio je ponos. Da se oslobodi,
kada je uperio revolver u njeno a da ne nanese povredu svojim gru
lice. Rozalind Koul se ukruti i hte- dima, nije mogla. Nije znala da li bi
dc da se odmakne, ali oseti kako uspela da upali motor svog Katlanjegovi uljeviti i grubi prsti jae sa i odmakne dovoljno daleko pre
sleu njenu dojku. Koristei se nje nego to bi zamenik erifa upotrebio
nim grudima ovekje privue blie svoj veliki revolver. Nije bilo naina
prozoru automobila i svom revol da procem policajev karakter, poveru. Njeno prelepo crno lice je -to se od njega videia samo krupna
bilo obasjano meseinom koja se silueta u noi.
Rozalind skrete pogled na desno,
pojavljivala iza planine koja se uz
pokuavajui da se pribere, dok je
di/ii Ia sa desne strane,
- Ha, vidi ta ovde imamo - ree policajac pritiskao i gnjeio njene
/umenik erifa ne isputajui njenu grudi. Olivija Drejk se potpuno pri
lovu dojku i drei revolver uperen ljubila uz zakljuana vrata suvoza
u njen mali nos. - Crnja, pa vozi a, oiju razrogaenih od oka. Oliviji se od samog poetka nije opaprebrzo.
G L A V A PR V A

dala ideja da se same voze, ele nou


do mesta gde e snimali.
- Zar ne bismo mogle da uzmemo
kola sa vozaem, ili da idemo vo
zom - bunila se tamnoputa osam
naestogodinja menekenka piv po
laska. - Zna i sama ta priaju o
sporednim putevima na Jugu,
Rozalind, poznata modna ured
nica, verovala je u pokret za osloho
enje ene kao i u crnaki pokret
-M a, hajde, Olivija - nestrpljivo
je smirivala devojku. - Cileda isu vi
e mnogo kriminalistikih filmova.
Ako hoemo da zavrimo film
Novi Jug, moramo da stignemo u
Rimond sutra ujutro. Nego, eli li
ti da bude na snimanju, ili ne?
Olivija je nerado pola sa svojom
eficom, dok su snimatelj i ostali
manekeni krenuli kombijem kom
panije za koju su snimali. I tako su
Rozalind i Olivija bile samo najed
nom sporednom putu, u potrazi za
nekim motelom, kada su ih zausta
vila crvena i plava svetla patrolnih
kola. Starija ena nije mogla da natera sebe da izigrava uplaenu nevi
nu enu, niti poslunog crnju pred
tupavim policajcem.
- Mogu li vam pomoi na neki
nain? - upita Rozalind, grublje
nego to je nameravala. - Ili vie vo
lite da pipkate?
Policajeva ruka pusti njenu do
jku i tre se kao oparena.,Ali, iroka
cev sjajnog revolvera se nije ni pomenla. Rozalind nije skidala pogled
sa policajevog lica, koje nije mogla
da vidi.

l ,on\

I I

Horikike vetine 2

Imale Ii neki dokument za idenl ilik.it 111r upil.it) je, otegnutim go


vorom.
hvlposlavliam daje u ovakvoj
situaciji uobiajeno traiti vozaku
dozvolu piimeli Rozalind.
Poela je tla se osea malo sigurni|om Kudilo se samo o jednom tupavom, prepotentnom, sitnom pajkanu koji se konsti svojim poloa
jem da se malo zabavi. U najboljem
sluaju, snnrie ga sa nekoliko dola
ra. li najgorem, moraeda mu se, na
kratko pridrui u oblinjem umar
ku. To je uspevalo u svakom slua
ju. Nee morati da uradi nita to
dosad ve nije ula.
Videla je kako policajac klima
glavom.
- Dajte mi dozvolu - traio je.
Rozalind prui ruke da uzme tanu i usput proveri svoju odeu. Njen
tamni kostim se nije poguvao od
policajevog grubog pregleda, a bela
svilena bluza je jo uvek bila otkop
ana do mesta dokle je uvek zakop
avala svoje bluze, da bi na diskre
tan nain otkrila svoje primamljive
grudi. Zgrabila je tanu i pogledala
Oliviju koja se, preplaena, skupila
na svom seditu. Rozalind primeti
daje devojino okruglo lice oblive
no znojem.
- Ne sekriaj se, duo - teila ju je,
prinosei tanu sebi.
Pre nego to je uspela da otvori
tanu, policajac prui ruku i otre
j o j tanu.
-Hej! - uzviknu Rozalind, izne
naena.

Fon \ I i est - Borilake vest ine 2

-Um ukni! - zagrme policajac.


Pomerio ie nian svog revolvera
sa njenog lica, ali gaje i dalje drao
uperenog dok je istresao sadraj
njene torbice na haubi automobi
la
- Roz, oni ne mogu . . . - ree
-uti, duo - promrmlja Rozalind kroz stisnute zube. - Mogu.
Policajac gurnu u stranu razno
razne stvarice iz tane i nae Rozalindin novanik. Otvorio je pregra
du ge se nalazio novac i zviznuo.
- Sto trideset i pet dolara - ree,
kada je prebrojao novac, presavio
novanice i strpao ih u svoj dep.
Kada mu se ruka ponovo pojavi
la, u njoj je bila baterijska lampa.
Policajac uperi snop svetlosti na
pregradu u novaniku gde se nalazi
la vozaka dozvola. Tada ponovo
prie prozoru, u jednoj ruci drei
novanik i batenjsku lampu, a u
drugoj revolver.
- Ruke napred, da mogu da ih vi
dim - naredio je, i obe ene ga poslu
ae, ne elei da ga nerviraju. - Ti
si Rozalind Koul? - upitao je vozafil>
- Tako je - strpljivo odgovori
Jcna. - A vi ste . . , ?
- Ovde ja postavljam pitanja-ob
recnu se policajac. - Ovde ne pie,
Kile radi,
- Ja sam slobodan umetnik - od
govori Rozalind, ali joj se nije dopa
dao pravac u kojem je razgovor
skretao. - U ovom trenutku me fo
tografi manekeni nestrpljivo oekulii

- Nisi odgovorila na moje pitanje,


cmjo - ree policajac, naglaavajui
poslednju re i prilazei blie. - JeT
radi negde?
- Ne! - ustro odvrati Rozalind. Ne radim nigde odreeno, ve na
mnogim mestima. I tamo me mnogi
znaju. Znaju me u elom Njujorku . . .
Policajac zastade, oigledno raz
miljajui o onome to je uo. Roza
lind sklopi oi i poe da se moli. T i
ina je jo vie uznemirila Oliviju.
- Sta se deava? - upitala je gla
som koji je podrhtavao. - ta se to
ovde deava?
- Rimon - ree policajac ne
mamo se oslanjajui na okvir pro
zora. - Njujork - otezao je, putajui
da mu revolver labavo visi u ruci i
obarajui svetio lampe na Rozaiindine noge. - Ti gradovi su mnogo
daleko, moje dame - nastavio je.
Onda je uperio svetio lampe u
Olivijino lice. Ona zamiri i zaklopi
oi rukama.
- Ruke ispred sebe! - ponovio je
svoju naredbu.
Oklevajui, Olivija ga poslua.
Okrenula je glavu na drugu stranu
da bi izbegla svetlost i skoro zapla
kala.
- Lepo - kao za sebe ree polica
jac, skrenuvi lampu sa devojmog
lica na njeno telo, odeveno u pripi
jenu majicu i tesne farmerke. - Ba
lepo. ak i suvie lepo da bi ste vas
dve same lunjale pustim putevima,
a da nemate radio stanicu kojom bi
obavestile svoje prijatelje gde se na-

n/iic - *vK u ie
Polv:v
:

r*>n\ 111nt - Horitake vestine 2

'" *

in* !

zahni u krilo.
-Izvinite /bog ovakvog poslup
ka, moje dame, ali smo nedavno
imali problema sa d\e /eno koje su
opljakale banku. Rio sam ubcen
da ste to vas dve. Pog resio sam,
Ro/alind se skoro onesvestilu od
olakanja kada se policajac okrenuo
patrolnim kolima i mahnuo revol
verom.
- U redu je, I ndi! - doviknuo je
svom drugu, a onda se opet okrenuo
Rozalindinim kolima.
-Gospodo, moda biste hteli da
izaete i pokupite svoje stvari? ao
mi je sto sam ih sve ispreturao.
Rozalind je osetila takvo olaka
nje zbog obrta, da je bez reci otvorila
vrata kola i izala.
- U redu je - brzo je odgovorila. Potpuno vas raziimem. Prila je
haubi i poela da trpa razbacane sit
nice u tanu.
- Malo opreza nije na omet - na
stavila je. - Eto, moj fotograf i moji
modeli na primer. Svojski smo za
peli na ovom poslu.
Rozalind zau kako se zatvaraju
vrata policajskih kola. Ve je otpisa
la novac koji joj je oduzet i zabora
vila kako je policajac dirao grudi,
kada je, u jednom trenutku, shvatila
da on jo uvek stoji iza nje. Zvuk
kako se zatvaraju automobilska vra
ta nije znaio da je policajac koji ih
je zaustavio uao u kola. To je drugi
ooiicajac izaao napolje.
~ Oh, boe, gospode! - uzviknu

Ki / ilind ispustivi svoju tanu i


p* os.i\ ^ I \ otvorrtifin vratima svo|ih kolu,
Jednu mlMnvu ruka joj se isprei
i gumu je na hmihu/
- Ollvljn, be/ll - UMpcla je da opo
mene devojku, piv nego to je poli
cajac /grabio /a kosu i gurnuo ma
ramicu u otvorenu usta. Stoje prigu
ilo njeno vritanje.
Oliviji druga opomena nije ni bila
potrebna. Tokom celog puta ona je,
u svojoj mati, ve stvorila slian
scena rio. Neki neiivljeni pajkani bi
ih zaustavili na nekom pustom dru
mu zbog prebrze vonje, ili neisp
ravnog svetla, ili neeg slinog.
Onda bi ih odveli u neki smrdljivi
zatvor gde radi gomila sadista koji bi
im ko zna ta uradili. im je shvatila
da se njena matatrija ostvaruje, O li
vija se pripremila za beg. Suvozaka
vrata su bila otvorena pre nego to je
Rozalind prvi put viknula. Olivija
isturi jednu nogu na zemlju, ali otkri
da modeme cipele sa visokom potpetnicom nisu pogodne za tranje.
I to joj je spasio ivot.
Umesto da poleti pravo u ruke *
drugog policajca, ona se saplela i u
padu ga gurnula. Leima gaje uda
rila u kolena i on posrte. Dok je ona
ustajala, policajac je pao i udario
slepoonicom u ivicu otvorenih vraOlivija se histerino oba/re oko
sebe. Skoro pun, mesec je obasjvao,
priguenom plavom svetlou, put
kojim su dole. Iako su svetla na pat
rolnim kolima bila upaljena, Olivija

Po ti v IVest - Borilake vetine 2

je uspela da vidi da se sa druge stra


ne puta nalazi uma. Krenula je u
tom pravcu.
Rozalind oseti kako je snane
ruke savijaju preko haube, ali se nje
ni krici nisu uli poto ih je prigui
vala maramica u ustima. Morala je
da upotrebi i ruke i noge kako bi se
zadrala da ne padne, kada se poli
cajac svom svojom teinom spustio
na nju. Jednom rukom ju je jo uvek
drao za kosu i vukao glavu unazad,
dok jc drugom cepao njenu suknju,
produujui moderni lic na njoj i
diui je do Rozalindinih kukova.
Zatvori laje oi od bola, ali je primo
rala sebe da ih otvori, ba u trenutku
kada je Olivija potrala prema umi
i drugi policajac se polako dizao da
poe za njom.
Iako ih je jedva videla iz svog po
loaja, bilo joj je jasno da mlaa ma
nekenka nema nikakve anse sa
krupnim policajcem. Primetila je
posekotinu na njenom elu i krv
koja je kapala po njegovom licu, ali
jc isto tako mogla da primeti i da mu
je lice iskrivljeno od besa. Sebe je
ve bila otpisala, nije videla izlaza
/a sebe, ali je bila sigurna da Olivija
moe pobei. Vodei se instiktom,
Rozalind je udarala bokove policaj
cu koji se nadneo nad nju, dok nije
IHipipala revolver u futroli.
Nije joj palo na pamet da prvo
Upotrebi revolver na svom napadaili. u onda da ubije i drugog. Bila je
u Munju oka koji ju se spreavao da
misli na sopstveni spas. Jedino o
temu je mislila, bilo je da nekako iz

vue devojku iz nevolje u koju ju je


uvalila. Pitolj je iz futrole lako
skliznuo i naao se u njenoj ruci,
Rozalind osloni ruku na haubu
automobila iznad svoje glave. Me
talna povrina je smirila njen nian
kada je povukla oroz. Revolver je
zagrmeo i istrgao joj se iz ruke.
Metak kalibra 0,357 je udario u
okvir vetrobranskog stakla, odbio se
i pogodio drugog policajca u ruku.
On zaurla od bola, a prvi policajac
ga pogleda zaueno. U meuvre
menu, Olivija je uspela da se dokopa
ume. Zastala je kod prvog drveta i
osvrnula se. Fajkani su okrenuli Ro
zalind na stomak. Jedan joj je svu
kao arape i obmotavao ih oko nje
ne glave da bi je spreio da ispljune
maramicu. Drugi joj je lisicama ve
zivao ruke na lea. Cim su to uradi
li, prvi policajac ju je opet okrenuo
na lea i tresnuo nadlanicom po
licu. Onda ju je povukao dole, a sam
se podigao, spreman daje siluje. Za
stao je, kada je primetio da ih drugi
policajac posmatra sa zaverenikim
osmehom na licu.
-Sta si zinuo, idi uhvati i drugu
kuku - obrecnu se prvi policajac,
pokazujui rukom u pravcu ume.
Drugi policajac se prenu iz svojih
voajerskih razmiljanja i potra pre
ma umi. Olivija se nije vie zadra
vala. Okrenula se i potrala u sup
rotnom pravcu. Slepo, odluno, tr
ala je iimathi drvea, ne obraajui
panju na bol u nogama koji se jav
ljao svaki put kada bi njene visoke
potpetnice potonule u meku zem-

f mi II i \t

1) 11, I / V I V l l l |0 ) i . 11 Im ' l i l l l k

J n

ro se Ioni holu |muli 11/im i i Ii iimi bol


hol od ojivhol Iiiil '.Im ,11 |m| po III u
i golim misu.im,i piav i U* jihiiu i h
i,;e dok je I iva 1.1
Pokuala )c da ne misli ih na im
dok je s\v uhlie i <111h I|r /nlii/lh u
umu. S\aka naiena pii'pirh 1
neoekivano iskisav ala pie ii|oin u
priguenoj pla\o| smiImsIi kao na
ka/e u kuci si i aha, u /ahn\ imin pm
ku. Duboko u s\ ojo) podssesli
shvat i hi je kako su 111u11 kialkoui,
kakobe/.obhm piedmeli naiednom
primaju oblik pred samim ii|iho\ i n i
oima. I ivala ie pravo pieiua lim
oblicima, vrslo zatvorenih usana, u
strahu daje ne uju nastrani policaj
ci.
Olivija je mogla da primora sebe
da bude tiha. utala je itavih deset
godina svog detinjstva koje je bilo
uasno. Onda je pobegla od kue i,
na njenu sreu, jedan meoviti par
ju je prihvatio. Upisali su je u kolu
i starali se o njoj kao da im je roeno
dete, sve dok njena enska lepota
nije poela da cvcta. Tada je poela
da pohaa asove igranja i glume u
Njujorku. Tamo su je primetili i po
nudili da pozira za omladinski aso
pis Sedamnaest. Jedna stvar je vo
dila drugoj, sve dok se nije nala u
kolima sa uvenom modnom ured
nicom na jednom sporednom putu
u Virdimji, u blizini same granice
se Pensilvanijom.
Olivija je ponovo bila ona devojica iz predgraa Bostona. Zausta
vivi se za trenutak da bi skinula

Hi tritake vestine 2

u uImI m i ipfli Olivija je nastavila


Imi h i Imi ih iiopu Moralaje da stigin i li i iu hi}> mm ii i gde e boti bezI i Iiim I Im ih I mmdivota, peine, do
im tiii'ili li <r Milinorila i razmislila
!iil in l .1 iImvuIi1pomo. A do tada,
Mit mmIm h da MCI i lnije .. zbog Ro11111
I Niipii iMiuhi .da bolje vidi u
ImI|ii 111 11111 u lnimlku kada je jedno
llfllMUO liv iskmln ispi*d nje.
I u e )bilo kao iunska smrti, mas
ka Imi).i s uvivo tviekala, maska na
kojo) je ki\ pokuvala ak i zube. U
lenom clicti sekunde |C pomislila
tla s e radi o halucmaci|i ali je onda
uoila i lelo koje je nosilo to lice i u
trenutku shvati da se ne radi o halu
cinaciji. Telo je na sebi imalo poli
cijsku uniformu. Olivija je natrala
pravo na njega.
Podigla je oi i videla da je krv
stvarna, da tee iz posekotme na po
licajevom elu. Pa ipak, policajac
se smekao kao da uopte nije bio
povreen. Zgrabioje obema rukama
njeno sitno telo i podigao je. Jed
nom rukom je onda obgrlio oko vra
ta i stegao joj kragnu. Osetila je
kako je sav vazduh izleteo iz njenih
plua tako da nije mogla da pusti ni
glasa. Obema rukama gaje udarala
u grudi, ali on nije poputao. ak je
stegao i vie. Oliviji se oi napunie
suzama, a u glavi poe da joj tue.
Pokuala je da ga utne svojim bo
sim nogama, ali to je izgledalo kao
da udara u deblo nekog rveta. Htela je, zatim, da mu kolenom zada
udarac izmeu nogu, ali nije imala
nikakvog oslonca. Zaula je neko

Poriv II est - Borilake vetine 2

nerazgovetno itanje u daljini, a sica. im je osetila da joj je ruka slo


onda shvatila da se to policajac sme- bodna, Olivija je zavue pod svoj
stomak i zgrabi kamen na koji je
je.
S mukom je otvorila oi, zamag pala. Zatim je osetila kako joj Endi
ljene od suza i videla njegovo krvavo stavlja lisice i kako je brava na jed
lice kako se osvetoljubivo smeje. Sve noj ruci ve bila zatvorena. Endi je
jaim stezanjem je pokuavao da je zgrabi za rame kako bi j o j i drugu
onesvesti. Htela je da ga udari, da ruku okrenuo na lea. Pomogla mu
mu udarcem ukloni taj izraz sa lica, je u tome. Umesto da prui ruku,
ali je znala da je isu vie slaba. Za Olivija se cela okrete, zajedno sa ka
koji trenutak e se onesvestiti. Ali, menicom. Koristei se njom kao
Olivija se nije predavala tako lako. pesnicom, udarila je policajca po
Skupila je poslednje ostatke snage i strance u glavu. Ruka joj se-zatresla
obema pesnicama ga tresnula po od siline udarca. Zaula je odvratan
zvuk kosti koja se lomi. Endi ovog
rani na ruci.
ovek koga je prvi policajac zvao puta nije viknuo. Samo se stropoEndi, zaurla od bola i besa i pusti tao na stranu.
Olivija je dola sebi pre nego stoje
devojku. Nije ni saakela da joj se
glava razbisti i da povrati dah, ve se on pao. Ne elei da rizikuje, prila
odmah bacila u stranu. Ramenom je mu je, zgrabila drku njegovog re
udarila u jedno drvo. Odskoila je i volvera marke Piton, kalibra 0,357 i
potrala. Trala je to je bre mogla, izvukla ga iz futrole. Uspravila se,
ne znajui da se samo oamuemo jo uvek se tresui. Drala je obema
vrti u krug.
rukama ogroman pitolj ispred sebe.
Endi ju je stigao pre nego to je -Uperila je cev u Endijevu glavu i po
prela desetak metara. Nepovree- ela da povlai orez.
nom rukom ju je tresnuo po potilj
Bilo je teko. Nije bila sigurna da
ku. Uz oajniki vrisak, Olivija pade h je u pitanju konstrukcija revolvera
licem na liem pokrivenu zemlju, ili njena sopstvena nemo, ali nika
(rudima je udarila u neto tvro i ko nije mogla da otkai pitolj. Re
otro. Automatski je pola rukom volver je poeo da podrhtava u nje
da vidi ta je to. Ali, pre nego to je nim rukama i Olivija se od napora
sastavila prste oko te prepreke, Endi ugrize za donju usnu. A onda je opet
je zgrabio za laktove.
njena mata proradila. Zamiljala je
- Nisi smela to da uradi, kuko kako metak velikog kalibra prolazi
jedna - procedio je kroz zube, klek kroz kou policajca kao bualica
nu vi joj jednim kolenom na kimu. kroz malter. Zamislila je njegove
Platie zla to, crnaka kurvo.
unutranje organe kako se prosipaju
Za trenutak joj je pustio jednu kroz ranu na telu.
ruku kako bi sa pojasa skinuo par li
Nije mogla da ubije. Prokletala j^

iO

samu sebe, ali jc ak ni pomisao na


Rozalind koju jc silovao dmtu pnh
cajac, nije mogla nalcrali da |nnmr
okida. Zajeeavi od besa, okirmila
se od nepominog trla i>
<
>
1u ;i|i .1 1
potrala dublje u sumu
Revolver joj se cimo Lio nrki u*n
koji je nosila 11 ruci Nni/mrnu no |t
jecala 1 gutala va/uh. I u ala |i* tlu
lje. ak 1 kada su joj mnv otelile 1
kada joj je izgledalo kao da sr svaka
pretvorila 11 vreu peska Pl um mi
joj gorela. Ali, u tom trenutku opn
/ila je pred sobom neko svetio i 1/
verala se 11/ /bunjem pieknvrii us
pon 1 videla kako neko crveno s\ello
jasno gori.
Za nju. to je bilo svetio spasenja.
Ila je dalje, sve dok 1/. ume nije
i/bila na neki put. Pogledala je niz
drum u oba prav ca. Dokle god joj je
pogled dosezao mogla je da vidi dr
vee i samo dve krivine na putu. Po
gledala je preko puta druma 1 os
motrila malu, rustinu, drvenu kr
mu, koja bi dobro pristajala uz
neku reklamu za pivo. Crveno svet
io to jc videla bila su neonska slova
na prozoru koja su inila re: Bad.
Bio je to mali bar koji se ugnjezdio
u noi, u provinciji Virdinije.
Na parkiralitu su se nalazila
samo dva vozila, jedan kombi i je
dan stari kamionet za dostavljanje
bezalkoholnih pia. Na vratima je
stajao natpis: Crna etiketa Karling
Otv oreno. Olivija poe da plae.
Uspela je. Prosio se vukla prelazei
put 1 iznemoglo se oslonila na vrata
kada je pntisla kvaku. Teka drvena

/*i im II i sf

s hit

!U

tritake vestine 2

. hm 110 otvorie i povukoe

i V i i | k ii / l i 11 t h o m .

(>Iisi|m |ummiU hvesna izvesne


m nl livno*ai m 11111Hie strane vrata.
Shvatih jr ilu |i* m trenutak bila iz
gubili! isenl I (III MUln stoji irom otvoirmli M'ii 1 1 Im11|iIn u pod. S gnusiiMh u* ! koiiitiilosuln da je za to
virim balila iNulinln |cjdavu i njene
sr ori polako 111 Iium1lie vestakom
os\e|l|en|ii KtiLi n naj/ad, mogla
da \ uli pi imelila jc I lojicu ljudi koji
su srdeli /.i irdmm stolom jednog
roveka /a ankom koji |r gledao pre
ko i.miniii 1 elavoj. hanurna u be~
loj keeelji koji je stajao pravo pred
njom. Svi su buljili u nju. Jedina raz
lika izmeu one etvorice i barmena
bila je u tome to je barmen drao
puku uperenu u njene grudi.
U prvom trenutku, Olivija nije
shvatila o emu se radi, a onda se se
lila Endijevog revolvera. Pogledala
je revolver u svojoj ruci kao neku
udnu zver 1 onda ga pustila da joj
sklizne iz ruke. Revolver tresnu o
pod s tupim zvukom. Olivija se od
voji od vrata i otetura se do anka.
Morala je da upotrebi obe ruke da bi
se zadrala na nogama. Zaula je
otri metalni zvuk kada su lisice;
koje su joj visile sa jedne ruke, uda
rile u barsku stolicu.
- Molim vas ~ rekla je promuklo
i prekinula tiinu u zadimljenom
baru. - Molim vas.
Barmen se odmae, ali ne spusti
puku. Oseala je kako joj suze ne
moi klize niz obraze. Onda je spa
zila svoj lik u ogledalu iza anka.

I'onv II esi - Borilake r etiue 2

( yio lice joj je bilo prekriveno zno


jem koji jc blistao pri svctlosli sijali
ca, IH i tamo videla se poneka ogreholina crvene boje. Usne su joj bile
pune i crvene, ali se crvenilo ra/livalo sa njene donje usne i teklo niz
bradu, jer se bila ugrizla za usnu.
Njene tamne kovrde su bile razba
ruene i pune granica i lia. Ruke
kii joj se sijale. I na njima je bilo og
rebotina i posekotina. Majica joj je
hlln na nekoliko mesta pocepana.
Olivija otre oi od svog lika u og
ledalu i okrete se prisutnima molei
za pomo.
Mol im vas - promuklo je zavapihi obraajui se trojici koji su se
Jeli za stolom. - Moja prijatelji
cu . . . moja prijateljica i ja snio bile
nn . . . napadnute.
Jedva daje ula sopstveni glas, to
liko je bila slaba. Zato nije bila si
gurna da li su je shv ati li. Oa jniki je
udisala vazduh, pokuavajui da
nkupi dovoljno snage, da glasno iz
govori svoju molbu.
Pozovite erifa. Mele - ree barmen jednom od trojice koji su sedeli.
- Ne! - uzviknula je Olivija, okrenuvi se ka barmenu koji se odmae
jo malo i opet uperi puku u nju. Ne - ponovila je Olivija, kontroliuei svoj glas. - Mene i moju prijatelji
cu, Rozalind, su napali. S one strane
ume. Morate nam pomoi.
- Pa, onda e vam, ipak, biti potreban erif, gospojce-oprezno ree
barmen. - Pozovi ga. Mele.
Trojica ustae od stola.
Ne1- ponovo je viknula Olivija.

!1

Pokuavala je da na razgovetan
nain prenese okupljenima ono to
je elela od njih.
- Z a r ne shvatate? Nas su napala
dvojica u policijskim uniformama.
Vozili su policijska kola! Mora da su
se preruili i nekako ukrali kola. Zar
ne shvatate? Vi morate odmah da
mi pomognete, sami!
- Sad ste na sigurnom, gospojce ree jedan od ljudi u baru. - Ne bri
nite nita. Ako se radi o lanim po
licajcima, erif e to znati.
Sva trojica su ve bili na nogama
i obilazila su sto.
- Rozalind je jo jo uvek tamo,
napolju! - eksplodirala je Olivija. Moramo odmah da je spasemo. Ne
moemo da ekamo na erifa!
- Mi tu nita ne moemo-teioju
je jedan od njih. - Ako su uhvatili
vau prijateljicu, mora da su ve
davno otili. Ne moemo nita da
uradimo, da ih spreimo.
U Olivijinoj glavi se sve kuvalo.
Bila je sigurna da policajci koji su je
zaustavili nisu bili lani, ali to nije
mogla da kae ovim ljudima. Raz
mislila je i onda se osvrnula oko
sebe ne bi li nala izlaz. elavi, de
beli barmen je i dalje drao puku
uperenu u nju. Jedan od trojice se
priblii revolveru koji je ispustila,
dok druga dvojica pooe prema
njoj.
Mlada Crnkinja je pokuala da se
baci sa stolice na revolver, pre nego
to bilo ko od njih zgrabi to oruje,
ali su je ona dvojica uhvatila uvebanim potezom. Njihove su ruke

12

jednostavno napravile micjhi u lso|n


je Olivija upala. Polo su je /mislit
vili, oni je grab iSe /a ruke i oko vm
ta. Za tili as, polptmo su ic onespo
sobili.
-Hajde, hajde - uulkivno m i je
jedan dok su je vukli na/ml kn san
ku.
Otimala se 1/ njihovih mku !
jednom momentu, pogled |o| se su
dano sa pogledom petoj oveka u
baru, jednog bezopasnog lipa, kose
boje peska, koji je sedeo u uglu bara
sa francuskim kljuem u ruci. Nje
gov pogled kao da je prola/io kroz
nju. a lice mu je bilo bezizraajno.
Na neki nain, njega se plaila vie
od svih prisutnih.
Ljudi koji su je drali, izgleda da
su u istom trenutku primetili togoveka. Zbog njega su poeli da izvode
mah ou, iji je cilj bio da se stegne
oma oko Olivijinog vrata.
- Jedan Piton kalibra 0,357 - ree
ovek koji je podigao revolver. - Isti
kao to ga koriste erifovi zamenici.
Olivija zajea od uasa kada je
shvatila njihovu nameru. Kao odgo
vor na njen uzvik, jedan od njih j o j
iskrenu ruku najea, priinjavajui
j o j veliki bol. ovek svoju drugu
ruku obavi oko njenog vrata, tako
da je jedva mogla da die.
- A ovo lii na lisice to ih zame
nici erifa imaju - pameti drugi, po
igravajui se elinom narukvicom
koja je visila sa devojme ruke.
U prkos bolu koji je oseala, Olivi
ja je uspevala da se suprotstavi nji
hovim nalazima. Otimala se 1 vikala

/'nttV H V.si - Borilake vestme 2

ih\ ih', nv , . . hvc dok je onaj drugi


tovek nije zgrabio za slobodnu
ruku, /ftvmuo jpj je na lea i namakim |o| ulobodnn kraj lisice. Ruke su
|o| bilr npuiane na leima. Onda joj
je /apuAio ust 11, luko da nita sto je
pokuavala da kn>e nije moglo da se
uizume.
Prokleti znlvor - promrmlja
barmen.
Hnrmen spusti puku i prieove1%u kose boje peska.
Ic proklete elije su prastare objanjavao mu jc. Svaki ai bi
se iz njih izvukao. Verujcte li daje
ovo ve druga zatvorska ptiica koja
je ovako uletela ovamo ove nedelje?
Nastavljajui da mrmlja, barmen
prui puku momku sa kosom boje
peska, izae iza anka 1 poe ka te
lefonu.
- Pomozi moiii'cima dok ne pozo
vem erifa, 'oe?-dobaci mu preko
ramena. - Samo je dri na nianu,
nita vie.
Svi su za trenutak zaustavili dah
kada je peti ovek uzeo puku u
ruke 1 zagledao se u nju. Onaj stoje
imao revolver jae stee prst oko
okidaa, spreman da puca ukoliko
stranac bude rekao neto, ili uradio
suprotno od onog to mu je kazao
barmen. Ali, momak sa kosom boje
peska najzad uperi puku u devojinu glavu. Devojka ga je moleivo
gledala.
- Dobro - ree on bezbojnim gla
som. - Crnuga e dobiti ono to za
sluuje.
Olivija sklopi oi 1 skoro se ones-

Pon i1 I J( '\t - Horitake vestine 2

13

vcMi ni oajanja. Svi su se smekali ovde i pusti da se mi pobrinemo za


kmlit je barmen izvukao novi iz sve.
iltopu, Ba u tom momentu, vrata
- Aha, u pravu je - ree ovek koji
bara se otvorie i Endi ulete unutra je imao revolver. - Odvedimo cicu
do erifa. Troje protiv jednog je jo
unc/vereno.
- Prokletstvo! - viknuo je, vrtei uvek bolje nego jedan protiv jednog,
glavom lovo i desno. - JeF neko od pogotovo kada je neko u stanju u
kom si ti.
vas momaka video jednu Crnkinju
Barmen posadi Endija na stolicu,
da je prola ovuda .. . ?
IJutao je kada je spazio Oliviju dok su ona trojica i dalje drali O li
kako se koprca u rukama svojih viju. Policajac je posmatrao kako se
tamniara. irok, osvetoljubiv os- Olivija otima i uvija, a onda se po
liieh pojavi se na policajevom licu, novo nasmei.
kada je koraknuo napred, ali, onda
- U redu - tiho je rekao. - U redu
upu/i nepoznatog za ankom. Taj je - ponovio je, ali ovog puta glasnije i
Oovek drao puku uperenu u Endi- ubedljivije. - Ali, daje sigurno odve
dete erifu, ujete me?
Jevc grudi.
- Ko je ovo? - upita policajac bar- Ne beri brige - ree jedan od tro
mena.
jice, kezei se i zagledajui devojku
- Samo jedan dobri, staromodni sa svih strana. - ekae te ona dok
biznismen - velikoduno ree bar- se ne vrati od doktora Karvera.
mcn, sljepkajui Endija po ramenu.
- Dobro, onda smo se dogovorili
Naiao je veeras i ponudio mi - ree barmen, prie anku i dobaci
macinu za osveavajua pia po novi momku to je drao njegovu
uini koju nisam mogao da odbijem. puku. - Pozovi Doka Karvera dok
Ilio je spreman, voljan i obuen da ja spremim pie za ovog vrednog eInuliilira mainu, tako da nisam mo- . rifovog pomonika - ree i namignu
Uim da odolim.
Endiju. - Ali, samo u medicinske sv
I/gleda da ti je ova cica zadala rhe, naravno.
muke - ree ovek sa pukom, po
Momak sa kosom boje peska vrati
kazujui na Endijeve rane.
puku barmenu i doeka novi u
-A ha - ree policajac, a onda, letu. Barmen dohvati puku i potap
rlsclivi se, okrete se Oliviji. - Pro- a momka po ramenu kada ovaj
leta kravetina . . . - procedi kroz proe, pored njega. Svetlokosi poe
/libe i krete, pretei, na nju, steui na telefon ba kada su ona trojica
pcunice.
vukla uplakanu devojku napolje.
- ekaj malo, Endi - ree barmen
- Pogledaj ovu crnugu, a? - ree
i, mislavivi ga, poe da ga gura ka jedan od njih. - Samo je pogledaj.
liinkii. - I sam zna da nisi u stanju
ovek kraj telefona primeti daje
dn privede tu crnugu. Bolje sedi ovaj gnjeio jednom rukom devoji-

14

ne pune grudi.
- Ne bih imao nita protiv da i ja
malo probam - ree ovek sa kosom
boje peska.
- Pa, dodi do seri love kancelarije
kada bude ovde gotov, mome ree onaj prvi. - Ali, nemoj mnogo
da uri. Neemo se ni mi uriti da
tamo stignemo mnogo brzo,
Rekavi to, on pomoe ostaloj
dvojici da izguraju devojku napolje.
ovek sa kosom boje peska pod
ie slualicu i prinese novi prore
zu. Da je Endi stajao pored njega i
da nije skidao oi sa novia, ne bi
uspeo da primeti da je ovaj sakrio
novi u svoju aku, ba u trenutku
kadaje trebalo da sklizne kroz pro
zor. Covek okrete broj informacija i
zatrai broj telefona doktora Karvera. Spustio je slualicu i nakaljao se
kako bi prikrio injenicu da mu se
novi nije vratio. Ponovio je trik
kada je pozvao doktora. Najzad je
spustio slualicu i vratio se za ank.
- 1tako - priao je Endi - poto se
doepala mog revolvera i ranila me
u ruku, tresnula me je u glavu i
onesvestila. Opasna neka kuka, jeP
da?
- Aha - sloi se barmen. - Ali,
mnogo zgodno izgleda za jednu Cr
nki/nju, zar ne?
ovek kose boje peska prie an
ku i polako sede pored erifovog po
monika. U meuvremenu je veto
sklonio novi u dep.
- Sve je dogovoreno - rekao je. Dok e te primiti kad god bude sti
gao.

Pon v W est - Borilake vestine 2

-Odlino - ree barmen. - Jesi 1


za jedno pie, mome?
- Pa . . . - otegnuto ree stranac mogao bih da popijem jedni .
koka-kolu. Povezao sam automat
mogao bi da isproba da li radi.
- Odlino - ponovi barmen, izva
di jednu istu au i poe ka auto
matu na kraju anka.
- Stavi leda u au - ree stranac.
-Volim kada ima dosta leda - dodade i nasmei se.
- Svakako - ree barmen i zahvati
svojom krupnom akom nekoliko
kocki leda.
Pritisnuo je jedno dugme na ok
ruglom grliu od plastike, koji je bio
povezan sa crevom, koje je izlazilo
iz rezervoara na podu. Mlaz tamne,
gazirane tenosti potee u au.
- Hej, ovo odlino radi - ree bar
men, pruajui mu au sa penuavim piem.
- Aha, ali evo pravog testa - ree
stranac, uze au i primese je usti
ma.
Endi i barmen su ga posmatrali
dok je praznio au u jednom du
gom gutljaju. Stranac najzad spusti
praznu au na ank.
- Savreno - ree.
- E, pa, ja moram da idem - oglasi
se Endi i ispi ostatak piva u jednom
gutljaju. - Hvala ti, Stene - ree, ob
raajui se barmen u, ne primeti vi
daje stranac izvukao jednu kockicu
leda iz svoje ae i sakrio je u aku.
- uemo se.
Ali, pre nego to je policajac i us
tao sa stolice, stranac proaovori:

/*mi II (si ~ Borilake vestine 2

\I l ude sc uri, Endi? Zar se ne


Ona crnuga skoro da te je
ubila Kud le je tresnula po glavi.
I >11sn ova dvojica malo bolje raz
mislili, posegnuli bi za svojim oruM'iu Ovako su zapanjeni, posmattiili dok je svctlokosi stranac mrvio
kocku leda u svojoj levoj ruci. A
mulu su pri metili neki pokret. To je
bilo poslednjc to su videli.
lako je stranac bio neujan, inilo
ni1kao da je bar odjednom preplav
ljen /vukom. Stranac je svojim ot
rim. zapanjujuim pokretom, pore
metio ravnoteu vazduha. Njegova
levn ruka polete na pred, otvorenom
mullanicom na kojoj su bili komadi
i leda, otri kao staklo, i uperi je u
hu mirna. Njegova desna ruka hitnu
odvaljeno dno ae, iz koje je pio
kokn-kolu. u pravcu rane na slepooniei, koju je pomoniku erifa
/mlnla Olivija kamenom. Oba improvizovana oruja su pogodili svoj
v ilj u istom momentu.
Sl ranev udarac je bio tako preci
zan i neizbean daje smrvio Endijcvu nlepoonicu. Krv mu je iknula
nit tisi kada je skliznuo sa stolice.
Niti se aa razbila niti se stolica
iivvrnula. Komadii leda su se za
lili u Stanovu kou i proli kroz nju,
do arterija koje su napajate njegov
mozak. U trenutku kada je barmenovn glava poletela unazad, stranceve ruke su ve bile u prvobitnom po
loaju.
Da je bilo svedoka ovome to se
desilo i da je svedok, kojim slua
jem, trepnuo, ne bi ni primetio

15

strancev potez. Sve to bi video bila


bi dva oveka kako lagano padaju,
mrtvi pre nego to su pali na pod.
Ali, svedoka nije bilo. Jedino je BreU
Valas bio prisutan da osmotri svoje
delo.
Oseao se zauujue mirnim,
iako je, pre svega nekoliko trenuta
ka, ubio dva oveka. Kao i obino,
od kada se vratio sa istoka, svaki put
pre nego to bi zadao svoje smrto
nosne udarce Bret bi se preneoujed
no potpuno strano carstvo mira. On
nije razmiljao o raznim humanis
tikim aspektima onoga to je, upra
vo, uradio. Mislio je samo o svom
cilju i nainu na koji e to postii.
Hitro se osvrnuo po sobi. Nije se za
dravao da proveri da li su ona dvo- *
jica mrtvi. On je ve znao daje tako.
Da neto nije bilo u redu, njegovo
telo bi mu to saoptilo pre nego to
bi dovrio oba udarca.
Primetio je kockice leda iz svoje
ae na anku. Za koji minut, kocki
ce e se pretvoriti u barice, a do jutra
e se i one osuiti poto je no bila
topia. Pogled mu je zatim pao na
automat za osveavajua pia koji je
stajao u uglu. Morae da ga demon
tira i vrati u kamion pre nego to le
evi budu otkriveni. Nije smeo da rizikuje da bilo ta bude pronaeno
to bi ukazivalo na njega. Ako ne
bude bilo automata i kamioneta, e
rif e pretpostaviti daje devojka po
bila sve te ljude.
Valas je preduzeo korake da iscenira tako neto. Uzeo je barmenovu
puku i ispraznio je, gaajui izbli-

16

za, u ve mrtva tela. A onda je iz


aao u no da nae i ukloni jo tro
jicu ljudi koji su znali za njegovo po
stojanje.
Dobri stari momci se nisu urili
da stignu do erifa. Njihov je kombi
polako krivudao putem sa tri trake.
Maksimalna brzina mu je iznosila
oko etrdeset kilometara na sat.
Morali su da voze sporo kako bi sva
ki od njih mogao* da doe na red i
pozabavi se nagim, crnim, vezanim
paketiem na zadnjem seditu vo
zila. Jedini zvuk koji je remetio tii
nu noi bio je njihov smeh prekidan,
povremeno, devojinim jecajima.
Olivija je ve davno bila ispljunula arape koje su joj ova trojica gur
nula u usta, ali je tanki koni kai
koji je trebalo daje sprei da ih se os
lobodi, jo uvek vrsto pritiskao nje
ne zube. Njene krvave ruke sa po
lomljenim noktima koji su nekada
bili dugi i nego van i, jo uvek su bile
sputane lisicama.
Odca joj je bila poderana i strgnuta sa njenog tela. I ljudi su, uglav
nom, bili nagi. Smcnjivali su se na
seditu pored nje dok je kombi ula
zio u krivine, sputao se niz padine
i, s mukom, se peo uz uspone.
Kombi je bio uobiajene izrade.
Imao je dvoja vrata napred, kao i
svako drugo vozilo, i dvoja vrata na
zadnjem delu. Prozori na zadnjim
vratima su bili premazani bojom,
tako da se kroz njih nije moglo nita
videti. Olivija jc leala isuvie nisko
da bi neko mogao da je pnmcti kroz
vetrobransko staklo. Nije mogla da

Pony West - Borilake ves"tine 2

uini nita, ah se, ipak, borila i oti


mala, oajna zbog svoje nemoi.
ovck koga su zvali Mel ustade
od nje i zauze mesto za upravljaem.
Uao je u krivinu, a onda bacio po
gled na svoje drugare koji su se spre
mali da prue sebi malo zadovolj
stva, jedan spreda, a drugi od poza
di. Mel se nasmejao i vratio pogled
na put, da na vreme izbegne sudar sa
jednim stranim kamionetom sa ove- .
avajuim napicima koji je bio par
kiran popreko na putu.
Pritisnuo je konicu tako naglo da
su njegovi saputnici poleteli napred,
iako se vozilo polako kretalo. Zauo
je kako je devojka uzviknula od bola
pre nego to su njegovi drugari poe
li da se bune. Mel im nije odmah od
govorio, ve je jedno vreme zaue
no zurio u kamionet. Prisustvo tog
vozila na putu bilo mu je u isto vre
me i poznato i pretee. Mel nije tano znao zato, ali gaje iz nekog raz
loga ta prepreka na putu odmah istreznila.
- Daj mi Endijev pitolj - dovik
nuo je svojim saputnici ma, ne okrenuvi se ka njima.
Dok je ekao pitolj, pogledom je
preleto po putu, traei bilo kakav
znak ivota.
- ta je, do avola? - upita jedan
od dvojice na zadnjem seditu, ko
ristei Olivijiho telo kao oslonac da
se podigne. - ta e ti?
Mel se jo uvek nije okrenuo, ali je
ispruio ruku i prstom zatraio da
mu se da revolver.
- Nije nita - ree. - Daj mi pi-

I'oin II <s/

Borilake vclinc 2

luli k.uI u ka/om.

hh'h\ drug isprui ruku preko


t Min iiiium, tela i dohvati revolver sa
impim i/ovane police u kolima. Po
lu -i ic l>il.i isu vie visoko da bije de
sni I .t mh>ula dohvatiti. Spustio je
uu/ii* ii r u k u

\ko nije nita, ta ce ti, onda,


IMsCi>1T* upita on Mela.
Mel proveri burence. U svakoj
PM pi .uli je bio metak. Zatvorio je re\ul\ri i /vuk koji je nastao kad je to
im m i n prekide tiinu koja je vladala

tiku njih.
Pm nam blokira neki pokvareni
I umnnct. to je sve-rekao je svojim
lnij-m ima i pogledao ih. - Hou da
budem siguran da niko nepozvan ne
\uli nas prtljag. Vas dvojica se po
bunile da hq pusti ni gJasa od sebe.
Mahnuo je revolverom u pravcu
vi /ine evojke, a ona je pokuala da
ikiu\ iako joj je kaitoonemoguasnn
<>ba njena uvara skoie istovn meno na nju. Skoro da su, u urbi,
pnlnmih jedan drugom prste na ruKmn.i
A ide, ajde - ree jedan od njih
li \n|ii, prui ruku ka torbi koja se
n.il.i/ila na prednjem seditu i izvadi
i nje jedan dugaki lovaki no.
N.ullanicom jo j je pritisnuo grudi
I i kn ne bi mogla da ustane, a otriu no/a joj prislonio uz vrat.
i >vo e j o j zaepiti usta - ree,
uburajii! se svom drugaru, a onda
pusi i jedan vlaan i nezgrapan po
ljubac na donji deo devojinog lica.
M cl osmehujui se, klimnu gla

17

vom. Potom podie revolver, otvori


vrata i izae napolje. Stajao je na asfaltnom putu na mestu gde je poi
njala uzbrdica. Koraknu ka pred
njem delu kombija. Pogledao je i na
jednu i na drugu stranu, ali je video
samo drvee okupano meseinom.
Napregnuto je oslukivao, ali nije
mogao nita da uje, osim nonih
zvukova koje su proizvodile ptice i
insekti. Priao je blie kamionetu
koji je zakrio put.
Kako mu se pribliio, bilo mu je
jasno, zato mu je delovao poznato.
Bio je to isti kamionet koji je bio
parkiran ispred Stanovog bara. To
je vozilo koristio stranac, svetle
kose. A onda, na vozaevom prozo
ru, Mel spazi narandastu nalepnicu koja je oznaavala vozilo u kva
ru. Videvi to, Mel se potpuno opus
ti. Tip je sigurno toliko urio da to
pre stigne do erifove kancelarije da
je preforsirao dotrajalo vozilo. M o
tor mu je crkao na sred krivine.
Mel se obazre oko sebe ne bi Ii
spazio stranca. Ali, nita nije video.
Ba teta, pomislio je. Daje momak
samo ostao kraj svog kamioneta,
mogao je i on da isproba ukus crnog
mesa. Skoro u istom trenutku
kada je to pomislio, Mel je zauo
priguen zviduk koji je dopirao do
njega sa leve strane.
Pomislio je da se radi o nekoj pti
ci, ali je visoki, tihi ton bio isuvie
postojan da bi poticao od neke ivo
tinje. Proverio je gume i na kamio
netu i na kombiju mislei daje neka
od njih probuena i da puta vaz-

18

Pony West - Borilake rest ine 2

duh, ali su gume na oba vozila bile hitnu svoj kjotetsu-oge u pravcu
Melove glave. Specijalno pojaano
vrste. Onda je pokuao da odredi
pravac, odakle je dolazio zvuk. Na elastino ue privezano za mali, ok
inio je nekoliko koraka u pravcu rugli teg ponaalo se izvanredno, te
ume na levoj strani. Zvidanje je je izgledalo kao da je prolo pravo
postalo za nijansu glasnije, ali je Me I kroz ovekovu glavu, pre nego to *
mogao da vidi samo plava drvee. se, bez greke, vratilo u Bretovu
Najednom je primetio da je jedan aku. Jedini zvuk koji se uo bilo je
deo plavog drvea bio zamagljen - zlokobno Pijukanje i gotovo neujan
pljesak kada je teg naao svoju metu,
kao da je gledao u njih kroz vodu.
Neto mu je iznenada privuklo a onda je no ponovo bila tiha.
Napasnikova glava nije poletela
panju i prikovalo ga za meslo. Sa
desne strane od grupe drvea koje je ni sasvim napred ni sasvim u stranu
video kao kroz maglu, nalazio se je pre nego to se jednostavno sruio iz
dan par oiju, Sat no jedan par oiju. stojeeg stava, s obema rukama uz
Te oi su visiie u vazuhu ha visini telo. Izgledalo je kao daje u. pitanju
od skoro dva metra. Mel trepnu i neki trik, jer je Mel jednog momenta
pomisli kako je umorniji i pijaniji stajao mimo, a drugog je ve padao
nego to mu se to maloas inilo. kao klada. Revolver ak nije ni uda
Ali, kada je ponovo pogledao, oi su rio o asfalt, poto ga napasnik nije ni
se jo uvek nalazile na istom mestu. ispustio. Bret neujno prie leu i
pripremi kjotetsu-oge za sledee
Onda mu je palo na pamet da te oi
mogu da budu oi sove koja je staja bacanje. U pitanju je bilo veoma
la na nekom drvetu. Meutim, od jednostavno oruje koje se sastojalo
mah zatim je zapazio da te oi imaju od jednog specijalnog ueta, odree
boju elika i oblik ljudskih oiju. ne duine, sa tegom na jednom i ot
Ustvari, njihova veliina je odgova ricom sa dva seiva na drugom kra
rala veliini oiju nekog oveka koji ju, itava je naprava bila tako ob
je stajao na svega tri metra od njega. ojena da se, prilikom korienja, i
Zinuo je da neto kae, ali je iz nila nevidljivom.
njegovih usta izleteo samo jedan
Bret se sae i uze naposnikov re
neartikulisani uzvik. Zurio je jo je volver, a da nije ni video svoju ruku.
dan trenutak u udnu pojavu, dok je Kao i njegovo oruje, i on sam je bio
zviduk koji se uo polakp prerastao tako obojen da je delovao nevidlji
u zujanje. A onda, zauo je sledee vo. Na sebi je imao uniformu ninda
rei:
koja je tokom vekova bila isproba
- Doao sam i ja da probam - ree vana i koja je najvie odgovarala ci
dubok i staloen glas.
ljevima ratnika ninda. Skoro svaki
1 tada, pre nego to je Mel uspeo pedalj njegovog tela bio je prekriven
da podigne svoj revolver, Bret Valas tamno plavom tkaninom koja je

II rs/*- Honlakc vetine 2

HMIm ta kas efekat da se onaj koji je


IIOM K'ilnoslavno stopi sa mrakom,
tatllm otvor bio je prorez na kapu/n oi. Bret je. kao i obino,
Aflfmu/ao taninom bojom i one
kitpkr tako da, kada bi zatvorio oi,
Htlv bilo ni jednog svetlog delia koji
hl govorio da taj ovek postoji u
IMnikli l/aao je iz ume i doao do
he/ greke, iako su mu oni
kll|Ki bili sputeni. Koristio je svo
jih drugih pet ula da nae svoj cilj.
I Ispravljajui se do svoje pune vi
tine ilo bli/u dva metra na prostoru
|/ineilti kombija i Melovog nepokfifluog lola, Bret brzo razmotri si fmii iu. Molova glava nije pokazivalil nikakve tragove nasilja, iako je,
sigurno, ve bio mrtav. Ali, da bi sve
odgovaralo scenariju koji je Bret za
mislio, trebalo je da izgleda kao daje
llrvojka ubila Mela, Endijevim re
volverom. Bret je znao da erif ni u
mm ih* bi pove rovao da je jedna sitna
nnnputa evojka, ak i u stanju pa
nike, mogla da ima toliko snagde da
prospe mozak Me!u.
Iliet baci pogled kroz vetrobranuko staklo kombija. Kao stoje i oe
kivao. onoj drugoj dvojici ni na pa
met nne padalo da izau i vide staje
mi Meloni. Njihova je pouda bila
Inuvise velika, a Olivija toliko lepa
da bi sleta bilo gubiti vreme na neto
drugo dok ne stignu do erifa. Pored
Uma, Bret je ubio prvog napasnika u
ruku od jednog minuta poto je izllftim 1/ vo/ila. Sve to mu je preosInln da uradi bilo je da se otarasi i
lit uht' dvojice, tako da oni ne uspeju

19

da devojci uine neto naao.


Bret odluno prie prednjem elu
vozila. Bacio je jo jedan pogled u
unutranjost kombija. Daje neko od
siledija i ,gledao kroz prednje stak
lo, verovatno ga ne bi ni video. Uos
talom, obojica su bili potpuno za
okupljeni devojkom. lako su joj dr
ali no pod grlom, koliko je Bret
uspevao da vidi, napasnici nisu
odustali od svojih nasrtaja. Jedan od
njih joj se smejao u uplakano lice
dok joj je masirao grudi. Drugi o
vek, leima okrenut Bret u, pokua
vao je da joj razmakne noge, ne is
putajui no iz ruke.
U jednom deiiu sekunde, Bretova svest se vrati na dogaaje od pre,
skoro, petnaest godina. Video je, u
tom momentu, jednu drugu scenu
ispunjenu uasom i ponienjem.
Prisetio se mladog, smeokosog oveka koji se, posto je odvezao jednog
prijatelja kui, vraao na prijem koji
su priredili njegovi roditelji i naao
roditelje i enu, japanku, ubijene na
svirep i poniavajui nain. Ta mu
je slika bila kristalno jasna, pred oi
ma. Njegova svest
nije mora
la da ulepava te grozne pojedinosti.
Zadah koji je tada osetio jo uvek
muje bio prisutan u nozdrvania, kr
vlju obojena scena jo uvek duboko
urezana u njegovoj svesti, a prodo
rni krik koji je tada ispunio uvek e
biti sve u njegovom pamenju.
ovek koji je to doiveo bio je
onaj isti koji je sada stajao ispred
kombija u toploj noi Virdinije.
Ali, ovek se potpuno promenio.

20

Ova osoba se nije uasavala od sce


ne koju je videla. Ovaj ovek nije
besneo od nemoi, ili saaljenja pre
ma devojci. On se ak nije ni znojio.
Taj ovek je znao da e je spasti. Ali,
on je isto tako znao da nije mogao
pre da je spase. Devojka je morala
da donekle propati, kako ne bi traj
no patila zbog onoga to joj se dogo
dilo. Daje Bret pokuao ranije da je
* spase, samo bi bilo gore i za nju i za
njega.
Majstor ninda naini nekoliko
koraka unazad, podie revolver,
uperi ga pravo u vetrobransko stak
lo kombija i est puta lagano povue
okida.
Meci velikog kalibra, ispaljeni iz
neposredne blizine, potpuno su
unitili prednje staklo. Staklo kao
daje eksplodiralo razbilo se u hilja
de komadia koji su, poput projek
tila, poletali ka zadnjim vratima, iz
nad samih glava dvojice napasnika.
Bret nije hteo da ih pobije na licu
mesta, poto bi to ostavilo krvave
tragove na putu, a da ih brie, nije
imao vremena. Osim toga, loginije
bi bilo da se Glivija dokopala Endijevog revolvera i sve ih pobila jo u
baru. S druge strane, Bret nije imao
nameru da bude milosrdan. Preos
tala dvojica su reagovala ba onako
kako je Bret i mislio da e reagovati.
Zauo je njihove povike i zadnja
vrata kako se otvaraju,*dok je trao
ka kombiju.
U jednom skoku, Bret se nae na
krovu kombija i sada se hitro prikra
dao zadnjem delu vozila sa svojim

Pony West - Borilake vestirte 2

kjotetsu-oge, spremnim u ruci.


Jedan od siledija je jo uvek drao
no prislonjen uz Olivijino grlo. On
nije uo daje Bret na krovu, niti je
osetio da se kombi ljulja od teine
nindinih koraka, poto se ovaj kre
tao potpuno neujno. Meutim, vi
deo je kako njegov drugar iskae na
polje, kroz vrata koja je otvorio no
gom.
On nije video Breta kako stoji na
samoj ivici zadnjeg dela kombija sa
svojim orujem spremnim u ruci. Ni
onaj drugi, stoje izaao napolje, nije
primetio Bretovu priliku. Olivijin
napada je, ipak, uspeo da vidi kako
njegov prijatelj posre i pada, kao da
ga je ustrelio neki navidljivi Klint
Istvud.
- Tede? - pozva on svog drugara
koji je pao, panino pritiskajui ve
om snagom no uz cvojino grlo.
- Tede?
Kao odgovor na njegovo dozivanje, u gornjem delu vrata pojavilo se
neto to je liilo na ljudsku glavu,
gledanu naopake. Sledeeg trenut
ka, na glavi se pojavie dva oka koja
su zurila u njega. Zatim mu se uini
kao da je iz glave najednom izrasla
jedna ruka.
Olivijin napada tada oseti potre
bu da anje devojci no u grlo i tako
je se resi. Kada nje ne bude bilo, erif
e potvrditi njegovu priu i niko
nee moi da kae da su pogreili.
On oseti kako mu se miii gre i
kako mu znoj izbija po elu, ali je
isto tako osetio da mu se ruka, u ko
joj je drao no, nije ni Domerila.

/\/m II rw

Borilake vetifie 2

Mo||loiliio je svoju ruku, okiran.


Niko tnuko ue mu se bilo smotalo
oko Mikiv Pogledom je potraio ma*
lomensnju prikazu, ali nje vie nije
hilo mi vratima. Ponovo spusti po
gled nn u/c kojim je bio vezan, ali
mi 1
1 ni* vide kraja. Kraj ueta se guhlo nende u nonoj tmini.
Ali, odjednom, neto u toj tmini
povue u/e, a sa njim i oveka koji
4h/iui sa devojke i srui se na put.
11 pmlu, i/gubio je no. Prevrtao se
I i/vijiio. pokuavajui da ustane,
kinin se do pola ispravio, pogled mu
nr susreo sa dva elino siva oka. Ot
vorio je usta da vrisne. Neto poput
iVliri kamika zari mu se u vrat.
Ni u* mogao da ispusti ni glasa. Osetrn je da se gui, a onda je izgubio
hviM Proi e trenutak, dva 1 on e
pHHli sa nemim knkom na usnama,
1 vise se nee probuditi.
(>11vi ja Drejk je davno prestala da
omvii hol. Leala je otupelih osea|n osecaini jedino teinu svojih ut
rnulih ruku koje su bile sputane liiU ama 1 stalni boi koji joj je zadavao
kiiis ve/an preko usta. asjuje hvalillil |e/a kada bi joj znoj orosio
ko>u, as j o j je bilo vrue. Odjed
nom oscli kako je kaji vie ne stee
ilroko usta. Nekoliko trenutaka kas
nile, neka gazirana tenost joj je
umivala lice. Onda se osetila e.
Pokuala je da uhvati kapljice koje
Mi |oi dospevale do usta. Tada je zaeuln jedan prijatan, saoseajan glas.
Ovo je soda voda. Budite oprez
ni kiula |>ijete.
Osetila je k a k o j o j neija topla

21

ruka podie glavu i onda je osveavajua tenost poela da joj klizi niz
grlo. Sada je ve jasnije videla, tako
daje u svom spasiocu mogla da pre
pozna stranca sa kosom, boje peska
koji je te veeri bio u baru. Skinuo je
kapuljau, ah je na sebi jo uvek
imao tamnoplavu uniformu. Unu
tar kombija se jo i mogla razaznati
i njegova prilika. Lice koje ju je tako
uplailo u baru, sada ju je ispunjava
lo nadom i poverenjem. Neto od
borbenog duha, koji je stekla ivei
u getu, joj se povratilo.
-Zato .. . zato vam je trebalo
toliko vremena da stignete? - upita
devojka, kada je prestala da pije.
Bret ravue usne u neto to je
podsealo na osmeh.
- Ne bi bilo zgodno da sam neto
ranije pokuao da vam pomognem odgovorio joj je, ne pruajui nikak
va dodatna objanjenja, jer vremena
za to nije imao.
- Moje ruke! -jauknu Olivija, da
jui na znanje daje opet poela da ih
osea.
Bret ne ree nita. Samo mu se u
ruci, koliko je devojka uspela da
vidi, stvorilo neto, nalik na metal
nu akalicu za zube. Paljivo ju je
prevrnuo na stomak, ne pokazujui
da mu je to priinilo 1 najmanji na
por Nekoliko trenutaka kasnije,
metalne stege skliznue sa devojinih ruku na pod.
Olivija isprui svoje bolne ruke
ispred sebe 1 osloni se na stranevu
ruku da se podigne do sedeeg stava.
Sluajno mu je zadigla rukav tam-

Ponv \Vcst - Borilake vetine 2

noplave uniforme. Uspravljajui se,


primetila je bcliasti oiljak na nje
govoj miici. Sa oiljka, pogled joj
pree na njegovo lice.
- Ko .. .? - upita. - ta ste vi?
Bez trunke humora, on joj jednos
tavno ree:
- Ja sam niko.
Glava druga
Pre dve godine, Bret Valas je uo
uriken pre nego to je video. A
primetio je samo deli sekunde pre
nego to mu se zarila u miicu leve
ruke koju je on instiktivno podigao
da odbije udarac. Da se petokraka
metalna zvezda nije zarila u njegovu
ruku, pogodila bi ga posred ela.
Kako se to desilo, ba je bio nad
omak ulaznih vrata svoje kue u Sausalitu, u Kaiifomiji Jednog utorka
u rano jutro, posle trodnevnog boga
tog drutvenog ivota o vikendu.
Kao i obino, u nedelju je rano ru
ao u restoranu u Alta Miri koji je
imao pogled na zaiiv San Franciska.
Te veeri je izveo svoju prelepu pra
tilju, Lm Mekdonald, na predstavu
Jajv Teatra iz San Franciska, poto
su prethodno popili nekoliko pia u
baru Trajdent-jednom podrumu
na obali, odakle se mogu videti svet!a brodia koji plove zalivom i svetla
velegrada kako se presijavaju na
vodi.
*
To yee je ostao kod Lin, a ujutro
je pripremio specijalni doruak za
nju. Ceo taj dan su proveli zajedno,
a ruali su u ulici Bejker, broj 211, u

restoranu na vrhu Holidej Ina. Kao


i obino, uz jelo je ispijao i znatne
koliine votke Apsolut, svog omiljenog pia.
LJvee je iskoristio prednosti koje
mu je pruala stalna rezervacija
koju je imao u svom omiljenom
francuskom restoranu, blizu ulice
Klement. Lin i on su tu veerali pre
nego to su se vratili u njen stan da
provedu jo jedno vee vodei lju
bav. Za Breta su to bili veseli dani i
ne tako neobini. Za kratko vreme
koje je proveo u Sausalitu, nauio je
da iskoristi sve prednosti koje mu je
njegov nain ivota pruao, te se vi
ao i izlazio sa nekim od najlepih
ena u gradu. Privlaio ih je svojom
pribranou, samopouzdanjem i za
divljujuim i zaivljljujuim spo
sobnostima. I u kuhinji i u spavaoj
sobi je bio podjednako dobar.
On je uvek sam mleo kafu i doda
vao zaine i koru nekih vrsta voa
kako bi poboljao ukus kafe. Uvek
bi uz oljicu kafe koju je pio posle
veere popio i au odlinog konja
ka, A veere koje je prireivao u
svojoj kui uvek su se sastajale od
neeg egzotinog to bi on pripre
mao tacno kako treba, a zatim bi
uivao u jelu sa velikim zadovolj
stvom. I seksu je prilazio na istu na
in. Priprema je bila ba kako treba,
a sam in neponovljiv. Uivao je u
sposobnosti da svojim partnerkama
prui zadovoljstvo. Tek ponekad bi
mu pred oi iskrsla slika njegove si
lovane i ubijena ene, ali bi je on
odagnao od sebe svojom vetinom u

ftm\ II esi - Borilake vetine 2

vodeni u ljubavi.
I l iko je ivco jednim hedonisti
kim >\ volom, uivajui u njemu po
pni Coveka kome su dani odbrojani,
s v i l o trenutka kada mu se uri
knu zurila u miicu.
Sve vetine, koje je stekao u toku
ilvmlesel i osam godina koiiko je
prouavao borilake vetine, dole
sli do izraaja. Devet godina, koliko
i* prouavao vest inu ninda u Japa
nu. kod uitelja Jamaguija, izbile
m i u prv i plan dok se, ignoriui boi,
ipiemao da se suoi sa svojim napailnein.
/ u uo je tada jedan drugi zvuk
kit|i nui je dolazio s leve strane/pa je
I/Slikao zvezdu iz rane na ruci i ha
nu |e u pravcu tog zvuka u istom
ttvnutku kada je preskakao ogradu
tlcpemta koje ga je vodilo pred
tlii/na \ rata kue. Meutim, nije se
lili *no tamo, gde je mislio da e se
rmei, kada preskoi ogradu. Umesto
logu. sudario se sa jednom reetkom
ml bambusovih tapova koja je bila
ustav Ijena jednu stopu iznad eni
li Ha/maci izmeu tapova na rei'lki su bih toliko uzani da ljudsko
Mopalo nije moglo da proe. Da je
llrvl naleteo na reetku veom siliUunh sigurno bi polomio nekoliko
|1is|i|u na nozi. Ovako, uspeo je da
*i' odbaci od zamke, okrene u vazilulm i doeka na noge.
I pri letiminom pogledu, Bretuje
hllq liisno da su bambusovi tapovi
Hl 11 poj; i;tn i meta 1n i m ipkama
kute su ile kroz njihovu sredinu.
Jednim jedinim zamahom, Bret ot-

kide jedan od tih tapova i privue


ga sebi, kao neku vrstu impprovizovanog doa, dugog tapa. Drao je
tap u svojoj desnoj ruci, dok mi je
ranjena leva ruka bila slobodna.
Njom e se posluiti samo ako se
ukae potreba za tim. Onda je zauo
nove zvukove, ali ovog puta sa svoje
desne strane. Okrenuo se u tom
pravcu, na vreme da tapom odbije
strelu koja je za cilj imala njegov
vrat.
Odbio je zatim i strelu koja je le~
tela ka njegovim grudima, jednim
brzim udarcem po strani, pa jo jed
nu upuenu ka njegovom stomaku i
potom strelu koja je letela ka njego
voj butini. Najzad, vie nije uo
zviduk strele i polako se opustio.
Ali, ba tada, poslednja strela se abi
u bambusov tap i istre ga Bretu iz
ruke.
Zapadnjak je sada znao sa kim
ima posla, te se spusti na zemlju i ot
kotrlja u zaklon. Ovde se nije radilo
o obinoj grupi siledija, ili profe
sionalnim ubicama koji bi ga gonili;
ovde se radilo o strunjaku za bori
lake vetine - strunjaku za vetine
koje je i Bret bio savladao. I taj stru
njak je ve imao prednost nad Bertom. iznenadio je i ranio Amerikan
ca.
Naavi se iza jednog rveta, Bret
se uspravi. Kada je ponovo bio na
nogama, spazi neku priliku obue
nu u crno koja kao da se prikradala
drveiu iza koga se krio. Bret zamahnu rukom kako bi zadao svoj opasni
tsuki-vaza. direktan udarac ru

24

Ponv 14 est - Borilake resi ine 2

kom u karateu stila. olokan. Na da koji gaje napao nije se ni pomesvoje veliko iznenaenje. Brci shvati
rio. Stajao je sa isukanim maem u
da mu je ruka prola pravo kroz jedoj ruci, dok mu je druga poivala
priliku u crnom i udarila u drvo u prevoju bluze, nepomian kao
iza nje. Bret ni je oekivao da e uda kip. Bret pretei krete napred. Ne
riti u drvo, te gaje, za trenutak, kroz poznati ninda se i dalje nije pomeruku prostrelio otar bol. Dok se rao. Prvi put u poslednjih desetak
oporavljao od iznenaenja i bola, godina, Bret poe da se preznojava
neto otro i teko ga tresnu po ra od straha. Shvatio je da mu je preos
menima.
talo da uini samo dve stvari. M o
Bret polete napred, sveslan, kao gao bi da pokua da se povue, ili da
kroz maglu, da je prevaren. Tamna
napadne svog protivnika. Ali, i jedodea jc,bila samo tamna odea na *na i druga mogunost mu nisu gavuena preko neega nalik na strai rantovale da e uspeti. Ve se poka
lo io je sada zlokobno izranjalo iz zalo da je nepripremljen, nepreci
mraka. Njegov pravi napada je bio zan i da ga je bilo lako obmanuti.
na drvetu. im je Bret izaao iz za Pored straha, Bret je oseao i stid.
klona i otkrio prevaru, protivnik ga
Sada stade ispred svog napadaa,
je, jednostavno, udario obema noga primoravajui sebe da bude. isto
ma. Bret pljesnu rukom o zemlju, tako, nepomian. Dva oveka su
pre\ rte se u vazduhu i poe rukama stajala jedan nasuprot drugom, u
za uriken na kopi svog opasaa, pola etiri izjutra, na travnjaku isp
gde ju je uvek drao.
red Bretove kue, i ekali da vide,
Doekao se na noge i otkrio da ta e se dalje desiti. Tako su stajali
nema uriken. Gotovo u istom vie od pola sata. Jedino to se kre
trenutku kada je to ustanovio, zauo talo bio je vetar koji je mrsio Bretoje jo jedan zvuk i video kako mu vu kosu boje peska i krv koja je tekla
opasa za kojim je bila uriken iz rane na njegovoj miici. Najzad,
spada sa pantalona. Podigao je po proces varenja koji se odvijao u Bregled da malo bolje osmotri svog na tovom organizmu natera ga da na
padaa. ovek je bio odeven u kla stavi duel. Sve pivo, sva votka, kafa
sinu uniformu ninde. Od glave do i konjak koje je Bret popio te veeri
pete je bio prekriven crnom tkani hteh su da provale kroz njegovu benom, sa kapom, maskom za lice, iku. Morao je da stupi u akciju, ali
pripijenim pantalonama, cipelama nije eleo da se jo vie osramoti.
sa gumom, irokom bluzom i poja
Krenuo je napred, spremajui se
som. Za pojasom su mu bile konce da se odbrani od zastraujue otrog
maa, ili zutsu. U ruci je drao seiva vakizaija i da, istovreme
vakizai, kratak samurajski ma'
no, zada paralizujui udarac svojom
Bret zauze odbrambeni stav. Nin- povreenom levom rukom. Bret je

P ony West

Borilake vetine 2

25

bez greke izveo svoj potez. Da je upita, da li tako izgleda smrt.


Meutim, to nije bila smrt. To je
ma jo uvek bio tamo gde je Bret
udarao, potez bi bio uspean. Meu bilo neto blizu smrti, ali ne i sama
tim, nije bilo m traga od maa i nin- smrt. Bret Valas se probudio usred
de. Napada je skliznuo ispod Bre- jedne barice sopstvenih otpadaka,
tove ruke, zadravi se samo za tren leao je u svojoj dnevnoj sobi. Ali,
da izvue ruku koju je drao skrive smrad .koji je oseao u toj sobi bio je
nu u svojoj komotnoj bluzi, i izrui mnogo intenzivniji nego to je Bret
pregrt neega, nalik na prainu, oekivao Kada se pridigao i pogle
Brctu u lice.
dao oko sebe, shvatio je zato je to
Praina ulete Bretu u otvorene oi tako. Jutarnje sunce koje je dopiralo
i otar bol mu prostre Ii celu glavu, kroz prozor, osvetljavalo je rusvaj
/a trenutak nije mogao da sprei oko njega. U prvom momentu je iz
svoje ruke da napuste odbrambeni gledalo kao da je cela kua okrenuta
stav i pokuaju da odagnaju bol iz tumbe, ali nita nije odneseno. Me
y,lave, ali je odmah, zatim, uspeo da utim, kada je malo bolje pogledao,
se pribere svoje telo da zauzme pre- jedino to je bilo razbacano oko nje
dusnju pozu, iako nita nije video. ga bile su namirnice iz kuhinje i
\ 11, sve je bilo uzalud. Karakteris stvari iz kupatila i bara.
tini /vuk koji proizvodi konopac
Sve pie koje je ima iscurilo je iz
mrul/.e kada se njime zamahne, pre- polomljenih flaa. Gomilice kale
nonu tiinu \ konopac kada se bile su svuda po tepihu. Sirovo meso
M|ime zamahne, presee nonu tii koje se polako kvarilo bilo je razba
nu i konopac se odmota oko Breto- cano po celoj sobi. Neto opasno.,
\<>j> lela, priljubljujui mu ruke uz razbesnelo i mono, proletelo je
!nkou\ Meutim, jo uvek je mo- kroz njegovu kuu, poput uragana, i
s m da i/vede ken-vaza, napad ostavilo lom za sobom.
inpalima i nogama.
im je Bret to shvatio, neto dru
Ilivt |c mlatio nogama po vazdu- go muje privuklo panju. Uvideo je
tlll U pokuaju da se zatiti i otkrije daje sve do tog trenutka gledao pra
fktlnftlj svog napadaa. Ali, gde god vo u njega, ah ga nije video. Neko
ronuo, nepoznati nmdabi mu liko metara dalje, na anku bara, u
i obasipao ga estokim Bretovoj dnevnoj sobi, sedeoje maj
IKltylVima Najzad, Bret oseti kako stor Jamagui. Na sebi je imao istu
HHlftC prsti, vrsti kao elik, zarivaju onu odeu koju je nosio i pre neko
U ftntnu vrata i izazivaju bol kakav liko asova. Skinuo je bio kapu i
HR Kula nije nikada doiveo Ovaj masku, ali mu je u ruci jo uvek bio
flllltui bol uskoro zamem neki kratki samurajski ma.
iini Hvmh i Bret oseti kako mu
- Uitelju .. . - progovori Bret.
Jiilft (cio r.ubi osecaie. I Jspeo je da se - Ne govori nita - tiho ree Ja-

26

magui, prikovavi svojim oima


Breta za mesto, kao to je to ranije
uinio njegov konopac, - Odgovarae na moja pitanja, zato tedi dah.
Da li zna zato sam ja ovde?
Bret prelete jo jednom pogledom
po rusvaju oko sebe, ali ne skide oi
sa uiteljevih oiju. Kada se setio
svog sramnog poraza, Bret obori po
gled.
- Da me ubijete - ree Bret, i po
novo oseti kako ga obuzima stid.
- Ne - kratko odgovori Jamagui.
- Dao si nam svoj ivot pre jedne de
cenije, kada ti je itav sistem vrednosti bio poremeen zbog ubistva
lanova tvoje porodice kao i zbog
tvoje surove osvete nad ubicama.
Obratio si mi se i zatraio da te ob
uim za ratnika nindu, da naui
vestinu pritajenosti i sazna ta, za
ista, znai biti senka-osvetnik. Ono
emu sam te uio nameravao si da
upotrebi u jednu svrhu: da pomogne onima, kojima je, kao tebi neka
da, nanesena nepravda.
- Ali, ubrzo sam saznao da si, sve
emu sam te uio za tih deset godi
na, poeo da koristi protiv sebe.
Unosi u organizam sastojke koje
kvare iste funkcije tvog tela. Troi
svoje sposobnosti na beznaajne
seksualne odnose to samo dokazuje
koliko je tvoj ivot postao prazan. A
to je najgore, ini sve da bude u
centru panje, stalno se prikazujui
kao uspean poslovni 4ovek i piejhoj. Via se u drutvu najatraktiv
nijih i najpoznatijih ena. Paradira
sa svojim poznavanjem tajnih vesti-

Pony West - Borilake vestine 2

na kao da se radi o nekom hobiju.


Poverava se svojim prijateljima
kao da je obuka ninde neki letnji
teaj.
- Tako jedan ninda ne postupa!
- povika Jamagui, skoro drhtei od
besa.
- Uitelju, molim vas - gotovo da
je molio Bret, jo uvek sedei na
podu. - Ako morate da me ubijete,
uinite to. Ne sramotite sebe time
to ete pokazati milost prema meni
zbog prijateljstva koje nas vee.
- N e - ree Jamagui ponovo
smiren i nepomian posle provale
oseanja. - Nae prijateljstvo samo
pojaava bol koji mi zadaje!. Nisam
doao da te ubijem, prijatelju moj.
Doao sam da te pitam, zato poku
ava sam sebe da ubije.
Bret se nije stideo onoga to se do
godilo posle. Seao se da je posle
razgovora sa uiteljem plakao sati
ma. Kroz suze je izneo sav svoj bol
i besmisao ivota bez svoje ene,.
Kjoko. Kada su ona i njegovi voljeni
roditelji bili ubijeni, on je, ne znaju
i, sam krenuo putem ka paklu. Po
stao je ratnik ninda, kako bi mogao
da unitava sve to nije valjalo, ali
nikada nije sebi priznao daje, ustva
ri, podsvesno eleo da uniti samog
sebe. Tragao je za najveim opas
nostima, u nadi, da e ga, jednog
dana, jai protivnik asno ubiti
Sve je to shvatio poto mu je ui
telj previo ruku i poto su se njih
dvojica, uitelj i uenik, nali u
avionu koji ih je nosio, nazad u Ja
pan, gde je za Breta poinjao novi

Ponv IVest

Borilake vest ine 2

period uenja i obuke.


- Minde se ne plae smrti - rekao
mu je Jamagui. - Ali. oni je i ne tra
e. Pravi filozof razume smrt, ali ne
ide za njom. Pravi filozof, takoe,
zna i to, da ovek ne vidi neto kao
zlo. Zlo jeste. Zlo postoji. ovek poznaje zlo, on ga ne vidi.
Bret Valas je ponovo otkrivao is
tine o putu koji je izabrao za sebe.
Poto su sleteli u Tokiju, uzeli su
voz do ibe, mesta u koje se nalazila
jedna, od dve preostale kole ninda
i svetu. U onoj drugoj, u Hokuriku,
Bret je nauio vetinu ninda. Ovoputa, u ibi, ponovo su ga pred
stavili njegovom drugom uitelju,
majstoru Toriju.
- 1 tako, Brete - ree oveuljak
odeven u odeu monaha iz aolina
jo uvek nisi uspeo, i pored svih
nastojanja, da uniti samog sebe.
- Ne, uitelju - odgovori Bret, iz
vodei uobiajeni pozdrav, tj. po
stavljajui ruku vertikalno posred
Hi tuli i klanjajui se. - Vie neu ii
putem kojim idu kukavice. .
l ori se nasmei i rukom pozva
Ucrta da mu se pridrui u etnji po
haftti li l ama. Centar za obuku u ibi
hlo je slian onom u Hokuriku, po*4o su oba centra bila smetena u ne
koj vrsti Samostalnih sela koja su
bila okruena zidovima, a u ijem su
hv centru nalazili hram i zamak.
Mirila ic, kao i uvek, bila preivna i
llict je, etajui po njoj, naao mir
I o|i ni na jednom drugom mestu
Iliji mot'.ao da nae.
Hio sam siguran da e veliki broj

27

ena sa kojima si bio, doprineti


tvom unitenju - ree mu Tori dok
su polako hodali. - One ne mogu da
dre jezik za zubima, ak ni onda
ako im ga iupa, lako lee na zem
lji, daleko od njihovih usta, njihovi
jezici i dalje rade, bla, bla. bla.
Mah uitelj rukama napravi znak
koji je podseao na disanje ribe van
vode.
Imau poverenja jedino u Riu Tagai -- poe Bret da ga uverava. - 1
onu devojku kojoj ste me poslali pre
godinu dana.
-Izvanredna ena - ree Ton.
Ona vodi onaj restoran u San Francisku. Vas dvoje ste suvlasnici, je ii
tako?
- Riinu zoru - ree Bret, na
zvavi restoran po imenu. - Da,
tako je.
- Kada se bude vratio u San
Francisko, prenee vlasnitvo u celosti na nju - pouavao gaje Tori. Ninda je ratnik, senka. Kagemua. On nije vlasnik restorana. Mah
uitelj ree poslenju reenicu sa iz
razom gaenja na licu. - Nastavi
svoj ivot sa tom Tagai kao i pre nastavio jeaii nemoj vie jesti pred
nepoznatima. Tebe ne srne niko da
vidi. Ti e, po svojoj volji i kada
bude bilo potrebno, dopustiti drugi
ma da te vide, ali ne, kada oni to
hoe.
- Da. uitelju - sloi se Bret.
- A sada o onom dru golu - zabri
nuto ree Tori. -O onom Defu Areru ...
-Mladiu koji vodi moj dodo i

28

San Francisku - objasni mu Brci.


- Nevcrovatno! - uzviknu besno
Tori. - Ninda, koji svetu obznanju
je da je majstor borilakih vest ina?
To je neto nezamislivo! Odmah se
mora odrei vlasnitva nad tim si u
diom za borilake vetine!
- Mislite, da ga zatvorim?
Da je Tori imao neto kose na gla\ i, on bi poeo da je upa. Kako je
bio elav, izgledalo je kao da se jed
va uzdrava da ne poupa Bretovu.
-Zar nita nisi nauio? Nindino
najjae oruje je njegova nevidlji
vost. Ninda ne ini nita ime bi
privukao panju na sebe. Ninda se
nikada ne razmee, ninda nikada
ne prikazuje svoju snagu pre nego
to e napasti. A Ko bi zatvorio dodo, to bi samo privuklo panju, zar
ne? Ne, ti mora objasniti gospodinu
Areru da je dodo njegov, i da 011
sam vodi taj studio.
Tori zastade i zagleda se Bretu u
oi.
-Jesi li poduavao tog mladia?
Jesi li uspeo da mu usadi svoje ideje
o samounitenju?
Bret je ozbiljno razmislio o uite
ljevom pitanju. Torijev bes od malopre ga nije zabrinuo. Znao je da
uitelji ninda pokazuju svoja oseanja samo onda, kada to ele. Tonjevi povici su bili bezazleni. Ali,
ova poslednja dva pitanja su bila iz
reena krajnje ozbiljno.
- Moda sam, uitelju. Na sreu,
mladi je pametniji nego to sam ja
bio.
- Mora da vidi da li moe da

Ponv Ii esi - Borilake vetine 2

ima poverenja u tog oveka, Brete


upo/ori ga Tori. - Ako uspe da ga
prevaspita, mogao bi da postane
d/enin, i/vrilac tvog donina,
dok bi Tagai bila unin.
D/onin je znailo voda ninda, a
iunin je bio njegov zamenik.
- On poseduje potrebnu vest inu uveravao ga je Bret.
Ali, on mora da ima i duu ree Tori. - Duu koja je tamna, ali
koja je i svetla. Tama smrti i svetio
nade. Mora ga nauiti da tvoja vetina nije igra koju treba olako shva
tili. Ti ne pohaa predavanje . .. ti,
ustvari, poinje jedan ivotni put sa
koga nema povratka.
- A ta ako on ne moe da stekne
i duu? - upita Bret, iako je unapred
znao odgovor.
-Onda ga mora ubiti - spremno
odgovori Tori, bez iole dramati
nosti u svom glasu.
Ono to je rekao nije trebalo ni da
okira ni da upozori. To je bilo
samo konstatovanje jedne injenice.
ivot Breta Valasa poeo je izno
va, po trei put. Jednom je umro
kada su mu ena 1 roditelji bili ubi
jem. Umro je po drugi put kada gaje
Jamagui pogodio urikenom u
ruku. Ovo mu je bio poslednji ivot.
Sve je bilo kao u haiku pesmi po ko
joj je lan Fleming dao naslov jednoj
od svojih poslednjih knjiga:
ivi samo dva puta,
jednom kada se rodi,
i
jednom kada pogleda smrti u
lice.
Bret Valas je uinio i jedno i dru-

/ii//1 II i's/- Borilake vestine 2

29

i nastavio dalje. Njego\ trei i- klasu.


-Zapamti - nastavi majstor Tori.
\i>l hi trebalo da opravda njegovo
posloianje. Ponovo je liio i usavrio - Ti si sada niko i svako. Tvoja pra
vesline ninda: kudi-kiri, veti- va vetina se sastoji u tome da se sto
nu odvraanja panje: ikai- pi sa okolinom i postane nevidljiv,
bilo da se nalazi u gomili sveta ili
ii no-d/uslu, vetinu infiltracije;
na otvorenom polju. Postoji zato

>
m ii iken-dutsu. vetinu bacanja:
|o|icn-d/.utsu, vetinu hemijskog da bi ispravljao nepravde i to e ra
i alovama: jubidutsu, vetinu diti sve dok bude imao u pameti da
ubi|an|a prstima. Nauio je i usavr si ti najvanija osoba u svom ivotu.
io uk i vetinu saiminutsu, Nepravdu ne moe ispraviti ako si
eksponiran. Eksponirani ninda
veshiui sugestije i mate.
Mi, uglavnom, je uio o sebi. Na- nije uopte ninda. On je mrtav oUio ie kako ljudski um moe da vek.
- To nikada neu zaboraviti - ob
bude i/vanredan i kako je ljudsko
lelo sposobno za mnogo toga. Shva ea Bret svom uitelju.
- Idi - ree majstor Tori.
tio |e istinu, sadrinu u ekspirovim
Rekavi to, oveuljak, koji je, veilihnvima koji kau: Kakvo delo
ovek je. Za svaki trenutak koji je rovatno, bio najopasnije bie na
proveo usavravajui svoju borila kugli zemaljskoj, okrete Bretu lea i
ku vetinu, proveo je pet usavrava zae dublje u batu centra iba,
jui svoje mentalne sposobnosti: Ne tako da Bret vie nije mogao da ga
*liuo tla je nauio neverovatne teh vidi. I nikada ga vie nee videti.
- Doi - ree Jamagui. - Odvenike unitenja, ve i tehnike zapai\)iljiic okretnosti, lukavstva i ne- u te na aerodrom.
Vozili su se u tiini sve dok nisu
nosii, Po isteku jedne godine, Bret
IH' sumo daje mogao da pretvori ka skoro dva sata kasnije stigli nad
men u prah, udarcem pesnice, ve je omak aerodroma. Onda Jamagui
mogao i da obavi sado, ceremoni- skrete sa glavnog puta i zaustavi se
i<i ii panja aja, sa takvom gracioz- ispred jedne male radnje na kraju
noseu da je to bilo zauujue.
jednog dugog i uzanog drvoreda.
Suda si pravi ninda - ree Tori Dao je Bretu znak rukom da ga pra
m *iienim izrazom lica.
ti. Uoe u vlanu radnju u kojoj je
I on ie bio zadovoljan to su uspe sedeo jedan sasueni starac i itao
li ilii spasu voljenog druga koji se bio stripove. Podigao je pogled kada su
nmncrk) da izvri neku vrstu sepu- u radnju uli dvojica ninda. Ugle
kun, ili han-kinja, kako je poznat davi Jamaguija, pozdravi ga bezum v i i i i ljudi. Istini za volju, hari-kiri
bim osmehom, a onda nestade iza
Mi virili prosti ljudi. Ritual sepu- zavese na zidu. Majstor poe za
khii je bio rezervisan za ratniku njim i Bret uini isto.

30

Iza zavese je bilo jedno ograeno


dvorite sa krovom od elika. Na za
dnjoj ogradi su bila neka vrata. Isp
red tili vrata neverovatno, leala je
jedna mrtva krava. Nekoliko metara
ispred krave nalazio se jedan sto i
dva dugaka, uvijena paketa.
Stan, bezubi ovek uze dui od
ona dva paketa i skide omota od
novinske hartije sa njega. Ispod no
vina bila je zelena tkanina, paljivo
vezana na vrhu. Starac je oprezno
oreio vor sve dok se ovaj nije razresio. Tkanina spade sa preivnog
samurajskog maa, kalane.
Ma je skoro ceo bio crn, sjajno
crn. Izgledalo je kao da blista nekom
sopst venom ivotnom svetlou.
Ali, im je starac izvukao ma iz ko
nca, crni sjaj kao da je izgubio u in
tenzitetu pred ivim bljeskom nje
govog, neverovatno, otrog seiva.
- Pravi samurajski ma se pravio
tako, to se tvrdi i meki metali me
saju i daju izuzetno tanku ivicu objasnio je lamagui. - Zatim <c
kuje. bar trideset puta. da bi dobio
jainu. Dobar kalana se kuje bar
pedeset puta.
Starac uze ma u obe ruke i prie
mrtvoj kravi.
- Pre nego to majstor koji izrau
je maeve isporui svoj proizvod nastavi Jamagui. - on mora da
podvrgneposlenem testu. Do pre
oko sto godina ako ma ne proe taj
poslednji test. njegov tVorac je mo
gao da i/gubi ivot.
Bret je gledao kako ie starac za
mahnuo maem i presekao kravu na

Pony West - Borilake vesti ne 2

ve jednake polovine. Mrtva ivoti


nja kao da je bila od toplog putera,
tako je lako ma proao kroz nju.
Starac promrmlja neto, skoi sa
jedne na drugu nogu i vrati ma na
sto. Poto ga je paljivo oistio, s lju
bavlju poloio u njegove korice i
uvio u zelenu tkaninu, on ga prui
Jamaguiju, pri tom, povijajui gla
vu.
- Ne-objasni mu Jamagui na ja
panskom. - Ponudi ih njihovom
pravom vlasniku.
Starac podie pogled i okrete se
Bretu koji je nemo zurio u Jamaguija. Starac uze i krai ma i spusti se
na kolena pred Amerikancem. Pru
io mu je oba maa, kao da ih polae
na rtvenik.
- Po pravu, ovi su maevi tvoji rekao mu je Jamagui. - Pored tebe
samog, oni e ti biti jedina veza s
nama i sa tvojim pravim domom.
Bret je bio oaran. Najzad je sve
razumeo. Ime Bret Valas nije vie
nita znailo. On je bio ninda, deo
jedne porodice koja je stotinama go
dina ivela u samom srcu Orijenta.
Njegove ranije porodice bile su mr
tve. Al i, on e uvek pripadati poro
dici ninda, sada i zauvek. Primio je
maeve bez ustezanja i bez stida.
Drao ih je u rukama kao prirodne
zavretke, kao neto to mu je oduvek nedostajalo.
-Hvala, uitelju - rekao je.
-Sada vie nema ni uitelja ni
majstora - ree mu Jamagui. Sada si i ti jedan od nas.
Dok se sam vraao u Sjedinjene

ft W v M V.vf - Borilake vetine 2

l)i?uvc, Brct je razmiljao o svim


onim stvarima koje je nauio. Setio
si* sveobuhvatnog mira koji bi ga
propeo kad god je bio apsolutno
spreman. Setio se da mu je ranije,
prc nego to bi stupio u borbu, krv
jnrnula u glavu i celo telo bivalo na
pregnuto. Sada je postojao u jednom
uli siv u mira i oseao se sposobnim
/u sve. Bio je sve to je, uopte, mo
litto da bude. Ako bi sada bio ubijen,
lo ne bi bilo zbog toga to je od sebe
si vorio neto, to je manje ovek.
Postigao je jedinstvo sa sobom sa
mim i, da bi ouvao to jedinstvo i
dopustilo mu da postane jo vre
M?hi da stvori novi ivotni stil.
Nije morao da odbija razna pia,
li>inii i lou hranu to su stjuardese
Mcpiestano nudile putnicima. Bez
olviia koliko puta neka od njih pro
la pored Berta, ona kao da ga uopU? nije primeivala. Svi su oko njega
dobili svoje prene bademe u kesittimit od staniola i svoje male plasIU ne ae sa raznim piima, ali, nekuko, ilomaice aviona nikako nisu
vldcle Breta. Nije se uzdrao da se
tu? mismei na zbunjene poglede po
*1de kada su mu. soklevanjem, rekli
mlovidenja poto se avion spustio
u San I rancisko. Do tog trenutka,
oni vcrovalno nisu ni znali da je
Uni leteo s njima.
Iltvl se setio onoga to mu je majIon rekao, Nindu niko ne
vidi, On doputa drugima da ga
vide
Km jm je ekala na aerodromu.
BII m ie visoka preko sto sedamdeset

31

santimetara, to je bila prilina visi


na za jednu istonjakinju, i imala je
dvadeset i sedam godina. Ali, kao i
veina njenih sunarodnika, izgleda
la je znatno mlaa. Verovatno e
isto izgledati i kroz dvadeset i sedam
godina. A bila je zaista lepa. Bade
maste oi, mali nos, pune usne i telesna graa zapadne ene. Njena
kosa je bila isto toliko crna i bogata,
koliko i njegovi samurajski maevi.
Prili su jedno drugom mirno, ali,
kada su se sastali i poljubili, njihova
je strast bila duboka i oevidna. Nji
hova je privrenost bila daleko vea
nnego to je privrenost mua i ene
u braku. Svako od njih je sada pred
stavljao neodoljivi deo ivota, onog
drugog.
Podigla je glavu i pogledala ga.
Njihovi su se pogledi sreli. Bretovo
desno oko je gledalo pravo u njeno
levo, a levo direktno u njeno desno.
- Nedostajao si mi, ljubavi moja rekla mu je, i on je ponovo poljubi.
- Lepo je to si se vratio - dodala je
uz osmeh kada su se najzad razdvo
jili.
- Drago mi je to sam se vratio rekao je.
Na putu za restoran, Bret je raz
miljao o tome kako e se njegov i
vot iznemiti. Za ostali svet e izgle
dati kao daje Bret Valas, onaj tako
popularni mladi plejboj, nestao.
Ali, u njeogovom privatnom ivotu
e se malo toga izmeniti. Nee piti,
ali e i dalje kuvati, mada, od sada
samo za svoje bliske prijatelje. Jo
uvek e pripremati naieszotiniia

32

jela, ali ih sam nee probati. Bie


mu dovoljno samo da ih pomirisc
pa da zna da Ii su savrena ili ne.
im se malo raskomotio u kance
lariji restorana Rima zora, dao je
Rii punomoje tako da je ona po
stala zvanini izvrilae testamenta
Bretovog oca. Bila je vlasnik resto
rana i imala je punomoje da prene
se vlasnitvo Bretovog ooa na
Defa Areera. to je i uinila. im je
to bilo oba\ Ijeno, Ria je anga/ovala
dekoratere i graevinare da preure
de ta dva objekta prema Bretovim
instrukcijama. Novac koji je za to
bio potreban dobijen je od prodaje
Bretove kue u Sausalitu.
Za nekoliko meseci, iznad resto
rana je podignut jedan specijalni ta
van, a jedan podrum iskopan ispod
dodoa. Svakog jutra, negde izmeu
etiri sata i pola sedam, Bret bi se
naao sa Defom u studiju za bori
lake vetine. Obojica su se spustili
u podrum radi uzajamne obuke.
Podrum je sada bio jedna prostrana
soba koja je izgledala kao koveg.
Bila je duga oko dvadeset metara i
visoka oko est. Du svakog zida na
lazili su se sanduci sa raznim spra
vama koje se koriste u borilakim
vetinama, kao i mete i specijalne
naprave. Tu je Bret upuivao Defa
u nove vetine dok je svoje odravao
na nivou.
Def Arer je bio sposoban, po
ten i zainteresovan uepik. Imao je
dvadeset pet godina i bio visok oko
metar i devedeset santimptara. Bio
je lepo graen i skladno razvijen.

Ponv H'esi - Borilake vetine 2

Lice mu je bilo trouglasto i zgodno


na neki deaki nain. Kosa mu je
bila smea i talasasta, ali ju je on
uvek iao kratko. Oi su mu takode, bile smee i odavale su utisak da
je mladi video i saznao vie nego
to je uobiajeno za mladia tih go
dina. Ali, Def je imao pravo da
odaje takav utisak. Njegovu su baku
/ivu spalili pripadnici jedne bande
huligana koju nije uspeo da pobedi,
ali koju je, Bret unitio ubrzo posle
susreta sa mladim Arerom. Iz tog
susreta se rodila ideja o suvlasnitvu
nad dodoom koji je, kasnije, postao
Defovo vlasnitvo.
Mladi je vrlo ozbiljno shvatio
svoje obaveze i vrlo brzo je napred
ovao i kao strunjak za borilake
vetine i kao uitelj. Pod Bretovim
rukovodstvom, on je naglaavao
ulogu Zena, Taoa i drugih filozofija
vezanih za borilake vetine i davao
im prednost nad sposobnou da se
glavom razbijaju cigle. Oni uenici
koji su doli u njegovu kolu zbog
loga da bi se zabavili ili stekli ruilake sposobnosti, brzo su otpadali,
zahvaljujui takvom pristupu. Arerovi teajevi su zahtevali i rad kod
kue, ali ne samo onu vrstu rada,
gde uenik udara pesnicom o zid sve
dok mu zglobovi ne prokrvare. Ar
er je zahtevao da njegovi uenici
znaju i istonjaku umetnost, poezi
ju, knjievnost, medicinu i nauku
pre nego to dobijju crni pojas.
Za nekoliko nedelja, koliko se dodo nalazio pod novom upravom,
njih dvojica su razradili poseban na-

I*<ntv II est - Borilake vesline 2

cin ivota. Kada bi stigao u studio,


liivt bi udarao u zid i u jednu kutiju
punu kamenja sve dok se Def ne bi
pojavio sa inijom voa i oraha. Jed
nom u nekoliko nedelja, ljudi bi
mogli da vide Arera kako baca jed
ni kutiju, punu praine, u ubre. I
>ilo ko da ga vidi, ne bi znao daje ta
>iama poticala od kamenja koje je
Hivt mrvio golim rukama. A bilo ko
In je video Arera kako u dodo
iinosi specijalne eline i drvene paiu'I c kao i panele od pleksiglasa, ne
11 mkode, znao, da ti paneli slue da
nitite /id, koji se ruio pod Bretovim udarcima.
Poto bi se Bret zagrejao tim vebiima, njih dvojica bi stali jedan na
suprot drugom. Def bi bacio orahe
ti tvroj ljusci koje bi Bret izvadio
nvoj ma, a Def bi zgrabio punu
*tiku ra/nog voa. Jedno za drugim,
I )/cl bi bacio voe u pravcu Breta, a
ih nj bi ga Ijutio svojim maem pre
m'Ko to bi palo na zemlju. Grejphm je bilo relativno lako oljutiti.
Pomorande nisu zahtevale neki ve
liki napor. Ali, kada bi stigao do ja
buka i groa, stvari bi postajale napoU\ Bret nije ni pokuavao da po
tpuno oljuti tu vrstu voa, kao to
ili 11 |c polazilo za rukom sa junim
voem, ve se trudio da skine barjeiliin ileo kore, a da ne dotakne mesHflll co.
Posle i/vesnog vremena, i u tome
h uspeo. Onda bi Def bacao voe
HVt* veom brzinom. Posle nekoliko
tlUtk'Ci. Bret je mogao da oljuti go||IVo svaku vrstu voa, i to takvom

33

brzinom, da oko nije moglo da prati


njegove pokrete. Posle toga, na red
je dolazio sistem. Def bi poloio
ravno na sto est bambusovih tapo
va iza kojih je bio povei komad drveta. Bret bi otiao na drugi kraj
sobe, na udaljenost od dvadesetak
metara od stola, i uzeo jedan kratak
luk i strele, kiusen. Onda bi, na
razne delove svog tela, postavio est
urikena i est dugih konopaca.
Na Defov znak, on bi brzo odapeo svih est strela, tako daje svaka
od njih prola kroz svaki bambusov
tap, ne dodirujui ivice, i zarila se u
komad drveta iza tapova. Kada bi
Def poao da skloni sto sa tapovi
ma, Bret bi hitnuo i svih est zvezdica tako daje svaka zvezdica presekla
strelu ispred sebe, na polovinu po
duini. Za zvezdicama bi poleteli i
konopci koji bi se obmotali oko sva
ke zvezdice. Bret bi, najzad, povu
kao konopce i svaka bi zvezdica izletela iz zida u koji se zarila.
Kada bi i ta veba bila gotova,
Def bi morao da poe gore i otvori
studio. Poto bi mladi izaao, Bret
bi priao jednom delu sobe gde je
pod bio prekriven najklizavijim plo
icama koje su se mogle nai. Ploi
ce su jo bile premazane voskom i
tako klizave, da veina ljudi ne bi
mogla da hoda preko njih, a da se ne
oklizne. Onda bi pokrio pod najjef
tinijim toaletnim papirom, onom
vrstom za koju bi ovek pomislio da
e se pocepati samo ako ga pogreno
pogleda. Potom bi papir poprskao
vodenim sprejom tako da je ovaj de-

34

lovao prozirno.
Kada bi sve te pripreme bile goto
ve, Bret bi trao tamo-amo po toj
povrini i ne bi nabrao ni pocepao i
jedan komad papira. Potom bi trao
natrake, a onda postrance. I, kao i
u ranijoj vebi, ne bi uopte uznemi
rio glatku povrinu poda. Kada bi
zavrio sve te vebe, Bret bi napu
tao dodo pomou posebnog izlaza,
tako da niko od onih koji su dolazili
u studio ne bi mogao da ga vidi. Za
tim bi krenuo peice do restorana,
bilo da pada kia ili sija sunce, i pa
ljivo bi posmatrao svet oko sebe.
Prouavao bi hod i pokrete skoro
svake osobe koju je video: hod jed
nog starca zgrbljenog od artritisa,
.stare ene optereene paketima, devojica koje su u oblinjem parku
putale zmajeve, mladia koji su ba
cali frizbi, poslovnih ljudi koji su
urili ga posao, dece koja su se privijala uz svoje majke. Nita ne bi *
promaklo njegovoj panji, ak ni i
votinje: psi, make i ptice. Motrio je
sve njihove pokrete, reakcije i pona
anje, kako bi obogatio sopstveni re
pertoar pokreta.
Oni koje je prouavao jedva da bi
ga primetili. Nita nije bilo spekta
kularno na njemu. On je bio obian,
dobro graen ovek sa kosom sred
nje duine i boje peska i elino si
vim oima. Nosio je jednostavnu
odeu i udobne cipele. Na sebi nije
imao nikakav nakit, ak ne ni sat.
On je uvek znao koliko je sati.
Ako bi dopustio da ga vidi, petoro
ljudi verovatno bi bilo i pet opisa

Pony West - Borilake vestine 2

njegove pojave. Nije bio ruan, ali


nije bio ni lep. Nije bio sasvim ob
ian, ali nije bio ni neto posebno.
Mogao je da bude bilo ko, to je, ust
vari, i bila njegova namera.
I u restoran je ulazio pomou spe
cijalnog ulaza. Mogao je da ue kroz
kuhinju na zadnja ili na bona vra
ta. Ponekad bi uao sa ostalim gos
tima, ali ga niko od njih nije zapaao. Za to se on sam pobrinuo. Onaj
Bret Valas, za koga bi se veina posetilaca u restoranu zaklela da ga
odnekud zna, povukao se u senku,
ak i pri dnevnoj svetlosti. Bret bi
ak mogao da se sretne i sa Lin Mekdonald i ubedi je da on nije onaj o
vek kojeg je ona poznavala.
Danas je Bret uao kroz glavna
vrata, poto jo nije bilo pola jeda
naest, i restoran jo nije bio otvoren
za javnost. Na sebi je imao farmer
ke, plavu majicu i jaknu od somota
be boje. Na nogama je imao lake
sportske cipele. Restoran je bio div
no ureen. Bio je obloen tilcovinom i ukraen prekrasnim orijental
nim slikama. U svako doba je delovao svetio i ivo. Ria je celokupno
osoblje obukla u tradicionalnu ja
pansku oeu. Svi su slubenici bili
roeni istonjaci, ali Ria nije zapo
ljavala iskljuivo Japance. Bilo je
tu, pored Japanaca, i Kineza, Koreanaca i predstavnika svih drugih
naroda koji su imali utu boju koe.
Bret proe kroz kuhinju u kojoj se
ve spremala hrana za one koji e
doi da ruaju. Mahnuo je rukom
Hami, njihovom ljubaznom kuva-

I'oti i 11 e\l

Borilake vetiue 2

ni Mama se nasmeio, ali nije oka


skklalo sa raznih erpi i lonaca. Brel
olsela do svoje zasebne trpezarije i
lamo zatee Riu u kamonu. kako piliicka aj i prelistava jutarnju tam
pu.
Ima li neto interesantno?-upi
tu Brci. sedajui pored nje na klupu.
Na alost, sve je po starom -odfov on ona, ne sputajui novine. Nr mo/emo nita da uradimo da bi
spi ih i Ii pad dolara.
Kako stoji jen? - upita Bret, usl.ljlK I

Pusao je otvoru u zidu kuhinje


|vm / koji je, liftom stizala hrana.
Solidan je kao Soni - odgovori
Ki.i i spusti novine na vrh jedne go
mile di ugih izvora vesti.
Ispird nje, gotovo do samih nje
nih oiju, leali su primerci svetske
siani|H* koja je stigla tog dana. Bio je
hi I o s Adnjeles Tajmz, Dalas
I j'./.imincr, Vaington
Star,
Inim,
Nj uzvik,
London
I Mjiu/, Pari Ma, Pravda, kao
i umor' drugi, vie ili manje poznati
Imiov i

oivori pregradu u zidu kraj


knir jr stajao, i izvue jedan mali po
dlijim u k sa jelom, koji je Harna poslitiM.",( im je video da Bret dolazi.
Nm p<>slu/avniku je bilo nekoliko
piih iidi i a/ne ribe, orbe i inija neffMimior. mleka. Bret ponese posluiMVttik u/ stepenice. U prolazu je
(Mtlvono novine koje je Ria itala.
I Ludemo gore - rekao joj je.
Min sklopi Njujork Tajmz, osli|Vi i'.i sa ostalim novinama i pode
h iri

35

za Bretom. Njih dvoje se naoe na


prostranom tavanu koji je zauzimao
povrinu cele zgrade. Svaki pedalj
zidova visokih pet metara biojc pre
kriven knjigama. Pod je bio od pu
nog hrasta i jedino su grede nosai
prekidale njegovu jednolikost. Cela
je prostorija bila izdeljena u razne
stambene jedinice. Desno od stepe
nica bila je prostrana i dobro op
remljena kuhinja. Sa leve strane je
bila trpezarija. I jedna i druga pro
storija su bile tako opreml jene, da su
od svakog obroka pravile ceremoni
ju, dogaaj. Za Breta je moralo da
bude tako. On je sebi dozvoljavao
samo jedan obrok dnevno.
Pored kuhinje je bilo kupatilo u
kome su se nalazili tu, sauna, obi
na kada i kada od kalifornijskog
bora. Neto dalje od toga, bio je toa
let i lavabo. Poslednja prostorija je
bila odaja za spavanje i meditaciju
koja je sadravala samo jednu pro
stirku, krevet i voeni krevet. Bret je
mogao da spava bilo gde, na bilo
kakvoj povrini, ali, kada bi odluio
da spava, eleoje da ima dobar izbor
postelja. Leva polovina celog tavana
je, ujedno, bila i najvea prostorija u
Bretovom stanu. To je bio deo za
odmor i zabavu i kompjuterski cen
tar.
Bret je, pored borilakih vetina,
imao jo jednu vezu sa Istokom. Bila
je to njegova tajna ljubav prema raz
nim
elektronskim
napravama.
Meu gomilom tih naprava nije se
moglo videti nijedno ime neke ame
rike kompanije, ali su zato Panaso-

36

nik. Hitai, Soni, Toiba i, uglav


nom, Nipon Elektrik, bili dovoljno
zastupljeni. U ovom sluaju, Brctova strast je imala i svoj cilj. Niuda
nije bio samo gospodar smrti. On je
bio i gospodar ivota, ovek koji je o
svetu oko sebe znao daleko vie
nego bilo koji od njegovih savremenika. A to mu je omoguavalo da, s
pravom, ubije svakog protivnika sa
kojim bi se sukobio. Instinktivno je
znao, unapred, ta e ta osoba ura
diti.
A tom instinktu je pomagalo zna
nje, poznavanje svega. Nisu samo
Bretove rizike mogunosti bile po
veane, ve i njegove umne sposob
nosti. On je mogao da primi, razum
i pri meni vie podataka u jednom
danu, nego to bi neko bio u stanju
za nedelju dana predanog rada.
Kompjuter marke Nipon Elektrik
koji je bio specijalno izraen za nje
gove potrebe, u velikoj meri je do
punjavao njegovu potrebu za zna
njem. Bretu je bilo potrebno nekoli
ko nedelja da proui sve ono to mu
je bilo potrebno o jeziku kompjute
ra, kako bi mogao da prikljui svoj
neverovatni sistem nekim od najtaj
nijih privatnih izvora informacija
do kojih se moglo doi. To mu je po
lo za rukom. Veliki ekran u boji i
izlazi sa pisanim informacijama,
donosili su mu svakodnevno zapa
njujue veliki broj tajnih, znaajnih
ali i nepotrebnih informacija.
Kompjuter, ne samo daje prikup
ljao informacije ve ih je prema Bretovom upustvu, organizovao i anali

Pony West - Borilake vetine 2

zirao. Mogao je da uspostavi neverovatno veliki broj referenci. Bret


sede u svoju stolicu ispred ekrana,
zagrize svee kampe i ukljui mai
nu.
- Statistika pokazuje daje situaci
ja karakteristina za ovo doba godi
ne - ree mu Ria, itajui traku. - Sa
porastom temperature, dolazi do
porasta nasilja. Ubistva su, kao i ob
ino, brojna.
- Slabo da ta mogu da uinim za
mrtve - sveano ree Bret i zagleda
se u zelenkasta slova na ekranu. Kakva je situacija kod silovanja?
- Broj je opao - odvrati Ria, do
nekle iznenaeno.
- Da li je to samo danas, ili ima
neku shemu? - upita Bret, ne diui
pogled sa ekrana.
- Koleba se - ree mu Ria, - ali je
oigledan trend ka opadanju na Is
tonoj obali.
Kao i obino, Bret bi se uhvatio
za svaku nedoslednost i ne bi se smi
rio dok ne bi otkrio njen uzrok. Des
nom rukom je otkucao, na specijal
noj tastaturi, uputstvo, da se kom
pjuter koncentrie na izvetaje sa Is
tone obale. Lokalni listovi, privat
ni registratori lekara, javni registratori, polici jski izvetaji i slino biva
li su prikupljeni i analizirani u Bretovom preciznom kompjuterskom
programu. Maina poe da izbacuje
listu mogunih veza.
- Vea pomo vlada sistemu soci
jalne pomoi u Njujorku kao da je
donekle smirivala stvari - razmilja
la je Ria na glas.

Potiv H est - Borilake vetine 2

Brct joj nije odgovorio. Neto gaje


muilo u posvcsti. Silovanje nije
moralo da bude u opadanju, ve
sumo broj prijavljenih sluajeva. A
silovanje nee biti prijavljeno u sluOai i da je rtva preplaena, da se sti
di, i li da ni je u mogunosti da bilo
si,i prijavi bilo kome.
Nestala lica - glasno ree Bert
dok ic kucao pitanje na tastaturi. Potrebna mi je lista svih lica koja su
nestala na celoj Istonoj obali od poeetka ovog meseca. kao i najneophodmie statistike podatke u vezi s
lim

U ni di/e pogled sa trake.


( )\o e due da potraje, zar ne?
upitala je.
Videemo se veeras, ljubavi
Mioiu ree Brct, ne odgovorivi joj
liti pitanje. - Prijatan rad.
Uia sc odmae od kompjutera i
pndr ogromnom plakaru koji je delio irepc/ariju i prostor za zabavu.
Ol\oula ic vrata plakara i, istovre
meno. pustila kimono da sklizne na
od Ispod toga nije imala nita, ali
liet |r i ni ne pogleda. Navukla je
iiiMir hoie koe. i udobne sandale.
Mteko uma je obukla jednostavnu
hiihitui sa cvetnim de/enom. Bila je
H|Meima /a i o jedan naporan radni
duu Sa setom je pogledala Breta i
kniMpinleiski centar.
ffiekn ekrana su dehlovala imena
|tyiMiihh lica. Ispod svakog imena
(lili, mi nibnkc /a u/rasi, rasu, zaniBlMMI' adi esu slana i komentare,
komenian su obino bilc\ pnII h koie ic { oliciia dobi jala od

37

prijatelja, suseda i roaka i koje su


mogle da poslue u istrazi. Pre nego
stoje Ria izala da se suoi sa svojim
gladnim muterijama, videla je na
ekranu komentare koji su se kretali
od tunih od jadnih i kominih. I
sve je to majstor ninda upijao u
sebe.
Ria je bila lepa ak i kada se zno
jila, a posle deset asova provedenih
u tranju od kuhinje do sala za ruavanje i nazad, koa joj je bila prekri
vena tankim slojem znoja koji se
presijavao na njenom vratu i izme
u grudi. Znojila se nad inijom
supe koja se puila u kuhinji restora
na. Kada je podigla pogled, videla je
Breta, kroz izmaglicu, kako stoji sa
druge strane tednjaka.
im se oblak izmaglice izgubio i
ona videla izraz na njegovom licu,
znala je da je otkrio neto novo.
-ta ima novo, Brete? - upitala
je.
- Imaemo sastanak sutra ujutru
- odgovorio joj je. - Ve sam zvao
Defa. Reci Hami da su mi potrebni
podrobni izvetaji o trgovini oru
jem na liniji Virdinija- Pensilvanija, do Rimona. Bie mi potrebne
i detaljne mape puteva tog kraja.
Ostau da proverim policijkse izvetaje. Laku no.
Jo jedan oblaak pare se podigao
iznad inije sa supom i Ria naas
nije nita videla. Kada je rasterala
paru, Bret je ve bio otiao. Uzdah
nula je. Predoseala je da e je Bret
opet ostaviti na due vreme.
Narednog jutra. Hama, Ria i Def

38

su seeli za Bretovim irpc/arijskim


stolom, dok je Bret stajao ispred I V
ekrana koji je bio povezan sa kom
pjuterom. Ispred Defa je stajala
aa soka od pomorande i hrpa u
tih koverata. ispred Rie olja aja i
gomila mapa. a ispred Mame llaa
viskija i nekoliko blokova. I lama je
bio punaak oveuljak visokog i i
rokog ela koji je uvek nosio belt*
pantalone za karate i beln majicu
bez rukava. Jedini nagovetaj njego
ve unutranje snage bile su njegove
oi i vrsti miici koji su prosto i/vi
ra Ii iz njegove majice.
Na izgled miran i blag. Hama ne
samo da je bio odlian kuvar, ve
veliki strunjak za sve vrste ncistonjakog oruja. On je stalno obavetavao Breta o svakoj novoj napravi
za ubijanje koji bi stvorila ljudska
genijalnost. Zato je ninda uvek
znao, kada bi bio suoen sa nekim
orujem, koliko je snage potrebno
da se povue okida, koja vrsta mu
nicije moe da krene put njega i ko
jom brzinom, kao i sve slabosti do
tinog oruja.
- Diardri Piterson - ree, Bret,
pritisnu dugme na daljinskom up
ravljau i na ekranu se pojavie raz
novrsne fotografije.
T roj ka za stolom je videla zgodnu
devojku u^kog lica i svetio plave
kose. - Trgovac nekretninama koja
je tek poela da radi i nestrpljivo
oekivala da sklopi pr\i posao. Pre
ma izjavama, opisana kao brzople
ta, koketa i preterano revnos
na. Pola da obavi posao iz kance

Pony li est - Borilake vest ine 2

larije u Baltimoru i nikada se vie


nije vratila.
Bret ponovo pritisnu dugme da
ljinskog upravljaa i na ekranu se
pojavie vie fotografija jedne pri
vlane brinete. Jedna od fotografija
je bila sa mature, druga je bila rek
lamna fotografija, a trea, fotografija
koju je nainio jedan novinar na ne
kom prijemu u Njujorku.
- Tanja Bauer - ree Bret. - G lu
mica koja je prihvatila posao kod
jedne filmske kompanije kao teh
niki asistent, kako bi pratila rau
ne. Pola da osmotri teren za snima
nje filma Krvavo selo i nikada se
vie nije vratila.
Bilo je raznih komentara zbog na
ziva filma, ali ih je Bret uutkao i
nastavio da prikazuje nove fotogra
fije. Bile su to fotografije sa kolskih
igranki, sportskih dogaaja i slinih
aktivnosti i na svakoj od njih je bilo
bar dvoje od etvoro tinejdera.
- lo m Marfi, Leri Langer, Teri
Kamngam i Kerol Kikrlend- ime
novao je Bret s v a k o g od njih. - et
voro studenata koji su svojim drugo
vima rekli da idu da kampuju na
scver od njihovog fakulteta u Rimonu. Otili su jednog petka i ni
kada ih vie nisu videh.
-Jedna cvojka iz Merilenda,
jedna sa Menhetna i deca i koleda
- sumirao je Def. - Sta je njima za
jedniko?
-Grad po imenu Tajlervil - od
govori Brt i vrati se za sto.
-Zato Tajlervil? - elela je Ria
da sazna.

/*<>//1

II c\i - Borilaki' vctiuc 2

Nekada se zvao Kcnon K rosing


objasnio joj je Bret - Gradi koji
se ugnezdio u podno/ju jedne male
planine Nekada je sluio kao stovaiistc oruja iz revolucionarnog rata.
I ako je i dobio originalno ime. Po
sle loga broj stanovnika je opao, i u
U l e t i m su ostali da ive penzioneri
kimi nisu imali sredstava da ive na
nekom drugom mestu. A onda,
I %(> godine, ceo grad sa ^vim u nje
mu olkupila je jediia korporacija,
(*l|i je vlasnik Natan Garard Tajler.
llama zviznu i zabaci glavu,
lajlervii - ponovi Def - Na1*11V IH >

Narav no - sloi se Brel. - I, od


jednom imamo
p ri lp. novog
vlHnovuiiva Dodue, najvie je po
lu ajma na gradskom plamom spis
ku ali 'u ic i vrlo interesantna lista
pedagoga. prosvelnih radnika, stuilrniskih sav cinika koji primaju pla
in od lajlera
/.asio>- upila R ia. - Tajler je
yyilku misierija u sveiu biznisa. Sve
*ln novine znam o njemu je. da se
nijednom pojavio sredinom ezdernh godina sa nevu*ovatno vehkim
i icniiom u banci koumje hteoda liH l U h l i i i nauno istraivanje Kada
U)cyov sin. Sliven, odrastao, po1(1 Ju predslavmk za tampu oeve

Tujlci ulae milione dolara u


Jjlliinilaine svrhe - dopunio je
Ml Polo je kupio grad. preselio
|;0IImIu svoje korporacije tamo i
hidio kolu za besplatno kolowm siroadi. A lo. ne samo da je

dobar reklamni potez, ve i odlian


paravan za porez. I tako, on irom
otvara vrata siroiima iz eele Ame
rike i ljudi odjednom poinju da
nestaju.
- Ali, ti su ljudi mogli nestati bilo
gde na severu Virdinije - umesa se
Def. - Zato bi to bilo bas u Tajler\ i 1LI.
Bret ponovo-uze u ruke daljinski
upravlja i podie kaiprst druge
ruke, traei panju. Kada se na ek
ranu pojavilo nekoliko desetina
imena, on ree:
- Prvo. zato to niko od tih prosvetnih radnika nema nikakvog
prethodnog iskustva u prosveti. To
su uglavnom imena Tajlerovih rani
jih slubenika koji su radili na sa
svim drugim poslovinv* Drugo, tu
je i policijska stanica u Tajiervilu.
Po broju slubenika, izgleda da pre
mauje broj stanovnika. Hama?
Istonjaki kuvar skrete pogled sa
tavanice, isprui ruke koje je drao
zabaene za glavom i poe da prelura po knjigama ispred sebe.
-Naravno, nema podataka o le
galnoj trgovini orujem u gradu ~
obavestio ih je. - Meutim, moji iz
vori me uveravaju da crna berza pi
tolja i municije eveta u Tajiervilu.
Potronja nije tako velika, ali, u poreenju sa koliinom oruja u gra
du, pre Tajlerovog dolaska, izgleda
da se u okolnim. planinama vodi
pravi mali rat.
- O kakvoj se vrsti oruja radi? upita Def.
- Pre 1966. godine, nala bi se u

40

gradu poneka puka - ree mu


Hama. - Jednostavno oruje za lov
koje su koristili stanovnici. Ali, ot
kako je Tajler doao, sve vie se tra
e automatski pitolji kalibra 0,45,
Magnumi, kalibra 0.44 i 0.357, za
tim Brauning od 9 milimetara, pa
ak i automati kao to su MAC 10 i
1I i izraelski Uzi.
- Oruje za zastraivanje - prokomentarisao je Def.
- Tako je - potvrdi Hama. - Ako
bi pogledao u cev bilo kojeg od njih,
video bi svoj ivot kako protie u Sinerami.
- Ali, taj grad je sada centar Tajlerove karporacije umea se Ria, iz
igravajui drvenog advokata. - Ima
lo bi smisla to eli da se dobro za
titi.
- Moda-sloi se Bret.-Ali, pre
ma podacima koje sam mogao da
dobijem od kompjutera, izgleda da
je centrala korporacije samo fasada
za Tajlerovu porodinu bazu. Pored
Tajlera i njegovog sina, jedini slu
benici korporacije su policajci i
prosvetni radnici.
-Jo uvek me nisi potpuno ubedio - ostajla je Ria pri svome.
Ovo je bio ve trei sastanak
kome je prisustvovala, od kada je
Bret unitio ulinu bandu koja je
ubila Arerovu baku, i svaki put se
ispostavilo da se radilo o lanoj uz
buni. Prilikom istrage, ninda bi us
tanovio da u tim sluajevima nije
bilo vie korupcije i krenja zakona
nego to je to uobiajeno.
-Zato si tako siguran da svi ti

Pony West - Borilake vest ine 2

nestanci mogu biti dovedeni u vezu


sa Tajlevilom? - upitala je.
-Uzvetaj o hapenju - odgovo
rio joj je Bret, a u glasu mu se oseao
trag trijumfa.
Pritisnuvi dugme na daljinskom
upravljau, pokrenuo je kompjuter i
ovaj je poeo da izbacuje podatke na
ekranu.
-Od poetka godine u svakom
gradu, ak i u gradovima veliine
Tajlervila, na severu Virdinije, do
lo je do hapenja ili, bar, sasluavanja mladih, posebno devojaka od
estanest do trideset godina. A u
Tajlervilu, nita. Apsolutno nita.
- Naoruan grad je i pristojan
grad? - parafrazirao je Hama jednu
staru izreku da bi ilustrovao ono to
je Bret kazao.
- Dobro sam proverio i prostudirao policijske izvetaje koji stiu od
1966. godine - ree im Bret. - Poslednji izvetaj je identian sa izvetajem iz odgovarajue sedmice iz
1972. godine. Isti je sluaj i sa izvetajem od prolog meseca. Ti tipovi
alju iste izvetaje koje su slali i pre
deset godina, samo su imena i datu
mi drugi.
Brctovi prijatelji se zgledae izme
u sebe. Nije bilo teko pogoditi o
emu misle. Neto nije bilo u redu u
Tajlervilu. I to neto, Bret Valas je
naumio da ispita.
- Bie mi potreban kamion za osveavajue napitke - rekao je Rii. Jedino, ega ti mali gradovi imaju u
veim koliinama su barovi. Ako
ima neko ponudu napitaka u pola

ftm v Wcsl - Borilake vetine 2

crne od one koja se trai za kokakolu ili pepsi, ne moe u prvom momenlu da bude toliko sumnjiv.
- /.a kada? - upita Ria.
Ireba da bude isporueno do
kraju nedelje - odvrati Bret. - Treba
mi vremena da se pripremim.
Narednih dana, Bret je pojaao
*voje ve/be. Kada nije trenirao, ratlm |e u maloj laboratoriji i podru
mu dod/oa i tragao za najmanjom
Iniurnuieijom o okolini Tajlervila i
uhli/njih gradova. Stari kamionet je
u pelak stigao u Njujork. Te noi
Hrcl je preleteo preko celog konti
nenta. U jutru je poao na put ka
mionetom. Za dva dana, stigao je u
l'HilcrviL Prva stanica na njegovom
nulu. posle briljivog ispitivanja,
bila |e Stanova krma.
Glava trea
I )oh su po nju u toku noi, kao i
Ulino li poetku je odbijala da
Vidi svoj poloaj, tako stoje histenOi 10 vritala kada god bi joj se neko
pribliio. U poetku su njeni takmHlCuri odgovarali smehom na njenu
hutc riju i posmatrali njeno nago
Irlo kuk ose otima. Ali, kada su hteli
i i U h njom razgovaraju, dvojica bije
bila /a glavu i plavu kosu, a trejoj slavio flaster na usta. I onda
ulio od nje ta je hteo.
eulim, te veeri je bilo drugatlli su isto tako tiho u njenu
U i /alepili joj flaster preko usta,
ICgo to sc probudila. On je opet
nu ivicu njenog kreveta i milo

vao je dok je govorio, ali joj je te ve


eri rekao i svoje ime.
- Zovi mi Stiven - predloio joj je.
dok je ona pokuavala, oajniki, da
se .oslobodi postavljenih konih
veza kojima je bila vezana za duek.
- Ne, ne, ne bi trebalo da se opire
- savetovao joj je. - Trebalo bi da
sebe smatra srenom. Ti nisi kao
druge. Sve su one tako rune. Nisu
kao ti. Ti si savrena. Niko od siro
adi nije nita za mene uinio. Oni
su ionako bili za tatu. Sve je uvek za
tatu. I tako sam ja sam malo procunjao.. . uz pomo mojih prijatelja.
Bacio je pogled na svoje pratioce
i nasmeio se. Oni klimnue glavom
kao oni psi-igrake ije se glave kli
maju dok automobil ide.
-Prva je bila malo starija. Nije
bila loa, ali je bila luda. Druga je
bila zaista dobra, ali ne tako otpor
na. Otkaila se jo u samom poet
ku. Ali, ti si izvanredna. Vredelo je
da se ovek otarasi tvojih prijatelja
da bi se tebe domogao.
Ten Kaningam pomisli da e poludeti. Trzala je kao sumanuta ru
kama i nogama i pokuala da vriti,
ali je jedino uspela da povredi kou
oko usana i na zglavcima ruku i
nogu. Stiven se okrete i pucnu prsti
ma. Jedan od njegovih pratilaca mu
prui jednu malu kutiju. Stiven je
paljivo otvorio i iz nje izvadi jedan
od onih modernih priteva bez igle
koji upumpavaju lek u ruku.
- Drite je - naredi Stiven svojim
pratiocima.
Sva trojica prosto legoe na nju.

Ponv li est - Borilake vesti ne 2

nad tvojim ivotom. 1 niko tu ne


a. Teri vcii I .!*> ii ik m >pro moe nita da uini.
Rekavi to, on poe grubo da je
iruju kioz venu. Slo god da jc bilo,
preplavilo joj je telo pbpul talasa. ljubi.
Udovi su joj oteali i za nekoliko
Bret Valas izrui tela trojice siletrenutaka osetila se kao* na oblaci dija u stolice u kojigna su prethod
ma. Taj novi oseaj ju je uplaio jo no sedeli u Stanovoj krmi. Onda je
\ie. Oseanje uasa dopirale jc /vadio jo metaka iz Enijevog
samo do njenog mozga, poto telo opasaa, paljivo napunio Magnum
vie nije odgovaralo ni na ta.
0.357 i razneo svu trojicu. Pucao je
Oi su joj bile zamaglile i ona je u razne deiove tela, tako da se vidi
ponovo videla svog momka i par da nije precizno gaano. Sve je izlgekoji je bio s njima na kampovanju, u dalo tako kao da je Olivija koja, se
umi. Videla je Kerolino nasmejano navodno, doepala prvo puke, ubi
Jice uokvireno smeom, kovravom la Stana i Endija, a onda. uzevi i re
kosom. Videla je Toma i Lerija volver erifovog pomonika, ubila i
Lako irkaju izmeu atora zaiku- trojicu gostiju.
jui jedan drugoga. A onda, kao na,
Bret napusti bar, prolazei preko
usporenom filmu, videlo je one dru kombija kojim se posluio da dovege ljude kako joj prilaze sa pukama. ze ovu trojicu do bara. Potom.se. tr
Dugo im je trebalo da stignu do nje, ei, vratio svom kamionetu koji jc
ali, Teri nije mogla da pobegne. Se- bio sakrio u umi. Devojku je bio us
dcla je i gledala kako su meci razneli pavao akupunktruom, tako da je
mladia i kako je Kcrol nestala pod spavala dubokim, ali ne i mirnim
rukama njihovog napadaa.
snom. Njene su farmerke bile cele,
Teri Kaningam \ risnu kada joj je . tako da ih je ponovo navukla, a od
Sliven Tajler skinuo flaster sa usta. pocepane bluze su uspeli da naine
Osetila je bol i otvorila oi da proui neku vrstu gornjeg dela koji joj je
njegovo lice. Ono kao da je bilo isk pokrivao grudi.
lesano. Imao je visoke jagodice, ta
Bret sede za volan, neujan kao i
nak nos, tanke usne, crnu kosu i pla uvek i ne skidajui tamno plavu ka
ve oi. Bilo je to jedno opasno lice puljau sa glave. Brzo je upalio mo
koje kao da je govorilo da taj ovek tor i isterao kamionet na put, u
poseduje neogranienu sposobnost pravcu severa, odakle je i doao. U
da ini zlo. Teri otvori usta da vrisne sebi je ponovio informaciju koju mu
jo jednom, ali joj droga to*nije do je Olivija dala. lako je uspeo nju da
zvolila.
izbavi, jo jedna prelepa crna ena
- Ne brini takva - upozorio je Sti- bila je zarobljena negde u gradu.
ven. - Trebalo bi da bude dobra Koliko je Olivija znala, Rozalind
prema meni. Ja imam potpunu vlast
Koul je bila ili u zatvoru ili u erifostp .cn

pjp't'ni

<
a \

* Jk i-

/\>n\ II c\i - Borilake vestine 2

Nn| klll.
lirclova teorija je na svakom koiakii dobijala nove potvrde. erif se
nuilo /aboravio zbog novca koji mu
|e I ajler plaao i stvorio je sistem po
kome su predstavnici zakona u ma
lim mestima dobro poznati. Podmiuvamem sudija i nadzornika predslu\ mk zakona je mogao da zaustavi
koy,a mu drago, po bilo kom izmi
ljenom osnovu, i da se pobrine da ta
osoba zaglavi u nekom zabaenom
/ni som bez nade u oslobaanje i bez
iki(k\ ih drugih mogunosti, osim da
C i mi ono to erif eli, ako hoe da
OMtinc u ivotu. Bret je nameravao
i I m skloni mladu manekenku na si
gurno mesto, a onda da se vrati u zavor i oslobodi njenu eficu, kao i da
sr osveti njihovim napadaima.
I Kao je u poslednju krivinu u
jihidskom okrugu. Na njegovo izne
naenje, troja policijska kola su blokunla put, a est teko naoruanih
policajaca su mu baterijskom lam
pom davali znak da skrene sa puta.
Sada je znao kako se Mel oseao
kada je na putu spazio njegov ka
mionet. Samo, Bretovo lice i telo
nistiodavali iznenaenje. Po glavi je
piclurao najrazliitija objanjenja
hiko |e ve bio stupio u akciju.
Nisu mogli da otkriju leeve u *
RlMIiovoj krmi tako brzo, osim ako
|i neko uo pucnjavu i imao pri ruci
hitilo slanicu da odmah prijavi svo
ti5otkrie. Ali, Bret je znao da u blituje bilo kuca, postoje podrob
no (upitao teren pre nego sto je uao
H M<*i Isto tako je znao da u blizini

43

nije bilo vozila na putu, osim njego


vog. Ako neko nije krenuo u lov u
dva sata ujutro, pet ubistava nije
moglo biti otkriveno.
Ali, postojao je jo jedan razlog za
blokiranje puta. Bret nije mogao da
gubi vreme i nagaa koji je to bio
razlog. Pre svega, morao je da se po
tara da ga niko ne vidi i da erif ne
spusti svoje ape i na Oliviju.
Bret jednom rukom okrenu volan
kamioneta, takvom lakoom kao da
je u pitanju neka igraica, a drugom
povue runu konicu. Kamionet se
zanese u stranu, zadnjim delom se
okrete u pravcu u kome je do malo
as iao, zastade na dva toka i na
jzad se ispravi usmeren u suprot
nom pravcu. Bret otpusti konicu i
pritisnu papuicu za gas. Tokovi
zakripae, prilegoe uz asfalt i vozi
lo pojuri napred, dalje od policijskih
kola.
Bret baci pogled u retrovizor. Na
ravno, estorica poletee u kola. I to
je bilo sve to je video pre nego to
je uao u krivinu i pojurio nazad u
grad.
Do avola, ree u sebi. Samo a
sam imao vie vremena da se pripre
mim! Iznenadni dolazak ove devojke nije bio u planu. Bret je bio pla
nirao da polako stekne poverenje
nekolicine stanovnika i da na miru
posmatra ta se deava u ovom kra
ju. Ali, razne sluajnosti, naterale su
ga da krene u akciju pre nego to je
nameravao. Nije u pitanju bila nje
gova neodlunost da tako rano stupi
u borbu, ve se brinuo da njegovo

44

pojavljivanje pre pravog trenutka ne


dovede u opasnost ivote nestalih
lica. .. ako ve nisu bili mrtvi.
Brel zau sirene policijskih kola
koja su ga gonila. Odmah zatim, nje
govo razvijeno ulo sluha je ustano
vilo da su se samo dva od tri auto
mobila nadala za njim. Jedna su
kola ostavili da i dalje straare na
granici Tajlervila. Bret je sada u to
bio siguran. Blokada nije bila namenjena samo njemu. Bila je namenjena svakome ko bi nou pokuao da
napusti grad. Iznenada, njegova se
teorija pokaza nepotpunom. Puno
je nedostajalo da bi slika bila potpu
na i prava.
Sada je Bret zauo pucnjavu iza
sebe. Ponovo je pogledao u retrovi
zor. Policijska kola su mu se sve
bre pribliavala i policajci u njima
su pokuavali da mu probue zadnje
gume. Pitao se. kakvi to manijaci
nose policijske uniforme u ovom
gradu. U svakom drugom gradu, po
licija je morala da pravda svaki ut
roeni metak, a ovde se rasipalo kao
da su meci bili besplatni
Jo neto mu pade na pamet. Po
licajci >u do sada ve mogli da stignu
njegov kamionet, ali nisu. Isto tako,
svako ko je proveo nekoliko asova
na obuci gaanja, cio sada bi bez po
muke pogodio zadnje gume njego
vog vozila. Ovako je izgledalo da se
|x>licajci nepotrebno poigravaju sa
prestupnikom o kome nita nisu
znali. \ko je ono io mu je Olivija
rekla bilo taeno, onda oni nisu znali
/a nju, to je /nailo da ih gone tok

Po ny Wcst - Borilake vestine 2

onako. Svakoga bi zaprepastila tak


va konstatacija, ali je Bret samo pri
lagodio svoj nain miljenja novoj
situaciji. Ovde nije bilo u pitanju
hvatanje preplaene devojke, ve
pravi policijski as. Ako bi ga neko
prekrio, rizikovao je sopstveni i
vot.
I pored neverovatnih sposobnosti
koje je posedovao. Bret nije mogao
da natera kamionet da ide bre. Ali,
ako ostanu na putu, progonitelji e
ih, ili uhvatiti, ili ubiti. Morae da ih
izhegava sve dok se ne uveri da nisu
pozvali ostatak trupa u pomo.
Nije sumnjao da bi sve njih mogao
da eliminie, ali bi takav masakr za
peatio sudbinu nevinih rtava.
Ruke su mu bile vezane.
Bret opet okrete volan sa takvom
lakoom da bi zadivio svakoga, ko
bi ga posmatrao. Ovoga puta nije
skrenuo vozilo za pola kruga, ve ga
je usmerio ka umi s leve strane
puta. Policajce je potpuno iznena
dio njegov potez, tako da su projuri
li pored njega. Kada su shvatili ta se
desilo, zaustavili su svoja kola u
mestu, okrenuli ih i. uz kripu tokova, ponovo krenuh za Bretom.
Bret je svu svoju vetinu usredsredio na vonju kro/ umu. Vozilo je
poelo da se trese i poskakuje zbog
neravnog terena to je, i pored us
pavljivali ja akupunkturom, probu
dilo devojku. Bret je zau kako uzvi
kuje od iznenaenja i straha.
-Ostani na mestu - rekao je ne
miui se s. mesta. - Dri se vrsto i
nemoj da viri.

II <s/- Borilake veime 2

I >\.i policijska automobila kreto.r po narovima tokova Bretovog


kamioneta. Nekako su i uspevali da
im pi.iic. ali onda su stigli do jednog
u/u-.cnia ge je tlc bilo pokriveno
*,u\om /cinijom. Oba vozila skliz
nuo u.itrakc niz padinu, ali jedno
od mili mje uspelo da se odri na
*puiii. pa je skrenulo, udarilo u
m ki haban, preskoilo ga prednjim
rlom tresnulo o zemlju. Motor is
pu sli neke udne zvuke i ugasi se.
Vo/ac pokua da ga upali, ali, uz
alud.
Preite u naa kola - pozvae ih
policajci 1/ neoteenih kola. - Gonuvmo ga zajedno.
Nc dolazi u obzir-glasio je odl*i\Di Pozvaemo stanicu da vidi
mo si a se deava.
<>ik i i pr\i nije vie insistirao. Uz
kupu tokova, neoteeno vozilo
n.isl.iv i trku.
Hici je terao svoj kamion uz us
pon sa druge strane brda. Jedino to
lr u lom trenutku eleo, bilo je da se
uliliasi policijskih kola, sakrije kainionci i nastavi put peice. Kada se
ihpco na vrh uzviice, Bret primeti
dii pul na tom mestu prestaje. Ispred
|c bila provalija duboka preko
prlnaest metara. Sa tako tekim vo
zilom. pad bi bio fatalan.
Ali, Bret je u glavi ve imao drugi
pltin. Paljivo je poterao vozilo u
llKiiui, okrenuo ga tako da je jedno
Vrtnu* ilo du ivice provalije, pe(Juli popabl], Onda je siao sa puta
I piMio da kamionet sklizne nekoli
ko niclaia unazad.

45

Samo to je izveo taj manevar, po


licijska kola prooe pored njega.
Pre nego to su se policajci povratili
od iznenaenja, Bret je ve bio iza
njih i polako ih gurao ka steni. Jo
samo desetak metara i stii e do ivi
ce provalije. Bret je trebalo samo da
dogura automobil dotle, a pad sa to
like visine bi uinio svoje.
U tom trenutku, Bret spazi da je
dan od policajaca dri puku u ruci
i da se sprema da puca.
-Dole! - jedva je Bret uspeo da
vikne, pre nego to se kia metaka
sruila na vetrobransko staklo.
Bret je bio polegao po seditu, ali
nogu sa papuice za gas nije skla
njao. Izraunao je da treba jo tri se
kunde da gura kola kako bi ostvario
ono to je naumio.
Za to vreme i drugi policajac isp
raznio svoj revolver. U tom trenut
ku, Bret skloni nogu sa papuice za
gas i pritisnu konicu. Kamionet se
zaustavi u mestu, ali su policijska
kola nastavila da se kreu napre.
Dva su se vozila razdvojila..U jed
nom momentu, policijska kola su se
nala na vrhu uzviice. ali su ve u
drugom letela preko ivice stene.
Bret zau tresak kada je automobil
udario u podnoje stene. Gotovo is
tovremeno se uspravio u seditu.
- Hajdemo - obratio se Oliviji. Nastaviemo put peice.
U mesto odgovora, do njega dopre
neko udno krkljanje. Okrenuo se i
zavirio u zadnji deo kamioneta. Olivija je sedela sa rukama ispred sebe,
kao da neto moli. Krkljanje je dopi-

46

ralo iz njenih usta odakle je ikljala


krv. Ceo torzo joj je bio proaran ra
nama od same koja joj se zarila u
kou - ne toliko duboko da bi je us
mrtila, ali, dovoljno duboko da pro
uzrokuje intenzivan bol.
Meutim, nisu te rane odluile
njenu sudbinu. ak ako bi je i nosio
sve vreme, devojka bi preivela. Ali,
ranu od Magnuma 0.357 na stoma
ku ne bi preivela. Bret je odmah
mogao da vidi da su joj vitalni orga
ni bili skoro razneti.
Bret zamuri. Iz ovog ili onog raz
loga, devojka se nije spustila na seite kada joj je Bret to rekao. Ostala
je da sedi. Samo ju je iznenaenje,
to je pogoena ba kada je mislila
daje bezbena, dralo u ivotu. U
poslednjim trenucima svoga ivota,
shvatila je da e umreti u mukama i
da je isuvie mlada da umre. Njena
je panika zbog toga bila uasna za
gledanje. Bret nije mogao da dozvoli
da devojka tako umre. Pruio je
ruku ka njoj i momentalno je uspa
vao. A onda, pre nego je metak to
mogao uiniti, okonao joj je ivot.
Bret okrete glavu, oseajui kned
lu u grlu. Jedan ninda nije oseao
bol, ali je alio za gubitak. Jedan
ninda je bio moan ba zato to je
potovao ljudski ivot.
Ali, on Olivijine ubice nije smat
rao ljudima. On e potovati samo
njihovu smrt. Bret brzo izae iz ka
mioneta i prie ivici provalije. Poli
cijski automobil je bio na samom
dnu provalije, sa tokovima uvis.
Iako je bilo dosta mrano, Bret pn-

Pony West - Borilake vetine 2

meti kako se drugi policajac polako


izvlai iz ostataka automobila.
Bret nije dugo razmiljao. Vratio
se u kamionet, pokrenuo motor i,
ba kada se vozilo nalo na ivici, is
koio napolje. Ponovo je stajao na
rubu provalije i posmatrao kako se
kamionet vinuo u vazduh, a onda
sruio na policijski auto i oveka
koji se ve bio do pola izvukao iz
kra. Izraz njegovog lica kada je vi
deo da se kamionet obruuje na nje
ga, zadovoljio je Breta. Ipak je bilo
neke pravde.
Odmakao se od ivice kada su se
oba vozila zapalila. Plameni stub se
vinuo gotovo do vrha uzviice i na
as osvetlio tamnu priliku ninde.
Zatim se sve pretvorilo u oganj i
druga dva policajca, koja su preko
radija traili pojaanje, a onda kre
nuli peice za svojim drugovima,
nisu videli da se bilo ta kree u tom
bljesku. Ninda je ponovo postao
deo noi.
Osvanulojejutro u Tajlervilu. e
rif', Nik erman je posmatrao kako
sunce izlazi. Poeao je bradu, a
onda se okrenuo dvojici policajaca
koji su videli kako se kamionet sru
io na policijska kola. Prvi je poeo
da muca kada je erif upro svoj po
gled u njega.
- Mo . . . mora da je to bila ona
Crnkinja, Nik - rekao je.
- Ana - dodade drugi revnosno. Hou da kaem, kada je taj kamion
krenuo ka nama, na vozaevom
mestu nije bilo nikoga.
- Tako je, Nik - ree prvi. - Ko bi

I'onv II e\i - Borilake vestine 2

ilni^i mogao biti osim te crnuge?


/nas i sam kako ovek u mraku ne
moA* da ih vidi, ako se ne smeju i
ako /murc.
eiile! - iznenada ree erman,
pivteim glasom.
ta si rekao, Nik? - upita prvi
pnlicaiae.
la sam erifu ovom gradu - zaix7u Serman. - Ima da me zove
luko,

Vai, Ni. . ovaj, erife.


erif zaobie svoj sto pored pro
zora i poe ka otvorenim vratima
uvoje kancelarije. Bacio je pogled ka
/a|voru. To je bilo isto, renovirano
mrsio. Staro osvetljenje su zamenile
neonske lampe na tavanici. Svi su
/ulovi bili zvuno izolovani. Tu je
bilo nekoliko modernih pisaih sto
lova, nekoliko pisaih maina, ne
koliko telefonskih aparata i dve e
lije /a privedena lica. Sa desne stra
ne su bila zakljuana gvozdena vra
tu, l/a njih su bile jo etiri elije gde
su cliva I i ozbiljne prestupnike.
( ide je nala kamionet? - upita
srni svoje uplaene pomonike.
( )va dvojica se zgledae, ali ni je
dan ni drugi nije znao odgovor. Ob
ojica su znali da treba da odgovore,
ali su isto tako znali da se erifu nee
dopasti to to budu rekli. Drugi po
licajac odlui da probije led.
Pojma nemamo, erife - ree on
h potovanjem.
Traili smo registarske tabli
ce . ,, zna. da bi saznali iji je ka
mionet. ali. posle pada, nismo nigde
Mogli da ih naemo.

47

erman je bio svestan toga. 1sam


je, neto ranije, otiao da vidi mesto
nesree. Tajler ga je zaposlio da
kontrolie bezbednost grada i er
man je svoj posao shvatio ozbiljno i
obavljao ga sa zadovoljstvom.
- Recite mi jo jednom, ta ste videli - ozbiljno je rekao.
- Pa - poe drugi policajac. - Po
trali smo uz brdo odmah, poto
smo te zvali preko radija.
- I ba se u tom trenutku kamio
net stutio ka ivici provalije.
- A onda se, jednostavno, preturio preko ivice.
- \ to je sve? - upita erman, zna
jui odgovor unapred. - Sve to nema
smisla. Ta evojka prvo poubija pe
toricu mojih najboljih ljudi, a onda
ima petlju da gurne auto u provaliju
kada je sateraju u orsokak.
-Zna i sam, erife, kakve su te
crnuge - primeti drugi policajac. Kao ivotinje.
erif otro pogleda svog poti nje
nog. Drugi policajac se^gotovo zaneseod tog pogleda. Nik Serman je bio
od onih ljudi koje su svi ozbiljno
shvata li, ukoliko nisu eleli da pevaju u nebeskom horu. erif se oslonio
svojim krupnim akama o sto, a
onda se ponovo uspravi. U svojoj
punoj visini od preko dva metra,
Serman je izgledao zastraujue.
Imao je riu, kratko poianu
kosu, lice iarano oiljcima od bubuljica, ali i nekih drugih rana. Vrat
mu je bio debeo i miiav, kao i celo
telo. Zurio je u svoje ljude pogledom
koji bi sveu ljivu pretvorio u sue

48

nu.
Onda frknu, spusti pogled na svo
je pesnice i nasmei se. Policajci se
opustie, ne znajui da im se erif
Sineje. Nije mogao da poveruje da su
ovi momci bili toliko drski, da neko
ga nazovu ivotinjom, posebno jed
nu osamnaestogodinju crnu devojku koja je imala petlju da im se sup
rotstavi. Divio se njenoj snazi, mada
ga to ne bi spreilo da je ubije da je
bila iva.'
-Jeste li sigurni daje i ona sletcla
s kamionetom?
- Drugaije nije moglo da bude,
erife - ree prvi policajac.
-Nisam te pitao za miljenje hladno ree erif - Pitam te da Ii si
gurno zna.
-Sluaj - umea se drugi. - Ba
pre nego to e da poleti preko ivice,
video sam da su se vrata kamioneta
otvorila, ali niko nije ispao.
-Jesi li siguran?
- Siguran sam, erife. Niko nije iz
aao iz kamioneta pre nego to je
pao.
- Nai momci jo uvek pretrauju
ostatke - dodao je prvi. - Kau, da
su skoro sigurni, da su nali devojine ostatke.
erif je razmiljao o dokazima.
Nita mu se to nije svialo, ali dru
gog objanjenja nije bilo. U poetku
mu nije izgledalo verovatno da bi
jedna balavica imala petlju da zbrie
vie od pola tuceta iskifsnih muka
raca, ali, prise i vi se kako bi njegovi
ljudi postali I edonistiki nastrojeni
posle nekolikd meseci provedenih u

Pony West - Borilake vest ine 2

ovom gradu, pretpostavka je postala


verovatnija. Momci nisu shvatili devojku, ozbiljno, a kada se ona doe
pala oruja, bilo je isuvie kasno za
sve.
- U redu - ree erif erman. Odlazite sada. Vratite se na dunost.
Nije morao da im kae da pripaze
da se tako neto ne ponovi. Ako bi
se ponovilo, znailo bi njihovu mo
mentalnu smrt.
Dva policajca su u takvoj brzini
napustili erifovu kancelariju da su
se gotovo sudarili na vratima. erif
je saekao da odu i tek je onda pod
igao slualicu. Veza je bila automat
ska. A onda ree:
- Da, gospodine. Verujem da je
sluaj zavren. Problem je reen i
nae su granice ponovo bezbedne.
Da, gospodine, u svakom sluaju u
pojaati nae patrole. Da, gospodi
ne, razumem.
Hvala gospodine.
erif spusti slualicu sa izrazom
gaenja na licu. Nik erman nikoga
u svom ivotu nije oslovio sa gos
podine. Uvek je on bio voa, gaz
da. Ali, Tajler mu je dao mo za ko
jom je eznuo u situaciji u kojoj bi
bio lud da odbija. S ponosom je isti
cao Tajlevil kao evolucioni pr.imer
zakona prirodne selekcije. Ovaj po
sao je dobio na klasian nain. Ubio
je svog prethodnika. I do sada se nije
pojavio niko ko bi bio dovoljno jak
da uzurpira njegov poloaj. Serfnan
izvue gornju fijoku svog stola, izva
di neke kljueve i ustade.
Proao je kroz prazan zatvor i pri-

II c.\t - Borilake ve.line 2

49

de.
Rozalin obori j*Iavu, sputajui
nom /idu. Uz pomo tri kljua, on
ni\ori la vrata u ue u tajlervilsku bradu na grudi. Serman j o j prie,
lamnicu. Bila je to jednostavna, ali podie glavu i pogleda je svojim lu
veoma efikasna kutija. Bila je sazi akim oima.
- Sluaj - obratio joj se divlje. dana od armiranog betona i na njoj
Ilije bilo prozora ve se vazduh Moraetoda uradi, borila se ili ne.
upumpavao kroz cevi. Kroz te cevi pa bi ti bolje bilo da me usrei.
se, naravno, mogao ubacivati i gas, Moe da bude kratko i bezbolno, ili
ali i apsolutno nita, tako da bi se za- dugo i muno. Biraj. Uostalom, bo
ivorenici uguili za nekoliko asova. lje sada uivaj jer, kada ovek sa pla
I c su cevi bile postavljene odmah nine bude sa tobom svrio, bie
od dugakih lampi koje su se nalazi srena ako od tebe uopte neto
le i/meu dva kaveza sa obe strane bude ostalo.
A onda udarci i uzvici poee da
kulijc. Kavezi su bili visoki skoro
odjekuju u praznom, izolovanom
pet metara.
I
ri kaveza su bila prazna. U pozatvoru.
vodnjem kavezu s leve strane nala
Traim jednu devojku - ree o
zila se sitna, zgrena prilika. Rozaliiul Koul je sedela u praznoj eliji vek sa kosom boje peska.
- Zar ih svi mi ne traimo? - odv
na podu. Ruke su joj bile vezane na
leima policijskim lisicima. Pored rati mu starac koji je sedeo na veran
cipela, to je bilo jedino sto je imala di, i zakikota se.
- Niste me dobro razumeli - strp
tui sebi. ermanu se dopao taj efekat. inilo mu se kao da je uobrae ljivo poe mlai ovek. Na sebi je
na kuka bila v raena tamogde pri imao farmerke, izme i koulju sa
dugim rukavima, boje koe, koja je
pada - u ropstvo.
Serifotvori vrata njene elije i ue podseala na vojnu uniformu.
- Radi se o mojoj evojci - objas
unutra. Rozalind ga pogleda praz
nim oima. Vie nije imala snage da ni stranac. - Trebalo je a se nae
se bori. Provela je dugu i poniava mo u Rimondu jutros, ali se nije
pojavila. Kao lud se vozim okolnim
juu no.
- Hajde curo - grubo joj se obrati putevima u nadi da u neto saznati,
Serman. - Ustani. Zna ta hou. ali do sada nisam nita otkrio.
Starac zaustavi svoju stolicu za
Rekao sam ti, kako mi se dopada.
ljuljanje i zagleda se u pravcu centra
Rozalind se ne pomae. Ovoga
puta mu nee pruiti satisfakciju, grada, pre nego to e odgovoriti.
time to e se boriti.
- Pa - ree on najzad, - ona nije
- Rekao sam ti da volim da bude mogla da se zadri. Mi nemamo ni
ivahno, curo - ree Serman. - Haj hotel, niti bilo ta slino. Ovo je mi
ki\o metalnim vratima na popre

50

ran grad, gospodine.


Starac baci pogled du glavne uli
ce. Mali trg sa vitkim stubom /a za
stavu bio je okruen.niskim, tro
nim zgradama. Video je gradsku
venicu i neke druge zgrade koje su
mogle predstavljati biblioteku, res
toran, trni centar, ali su sve one delovale naputeno. Jedine kue u gra
du. bile su dve na drugoj strani trga
i ova ispred koje je stajao. Iznad celog naselja uzdizala se omanja pla
nina. Nije bila mnogo visoka, ali je
cela bila prekrivena zimzelenim drveem. Jedino to je naruavalo to
more zelenila bila je neka konstruk
cija od betona i elika koja se uzdi
zala iznad drvea, pri vrhu planine.
Bila je to tajlervilska kola za siro
ad.
- Pa. moda ste je videli da ovuda
prolazi. Vozila je Oldsmobilov Katlas sjuprim iz 1980. godine, velika
kola tamne boje sa .. .
Prekinulo ga je pitanje jedne sta
rice koje je dopiralo iz kue.
- Dozefe! Odmah ulazi unutra!
uje Ii me, Dozefe? Zar e elo
jutro /dangubiti blcbeui sa stran
cima?
Drugima bi to zvualo kao obino
prebaci\anje, ali Bretu Valasu nije
mogao da promakne pri/vuk straha
u eninom glasu.
m
- U rodu, draga - spremno odgo
vori starac.

Ustao je i poao prema vratima.


Ali. pre nego to e ui, on se okrete
i obrati mladiu.
-Sinko, tvoja se cvojka nije za

Poni West - Borilake vest ine 2

drala u ovom gradu. Ako misli


sebi dobro, nemoj ni ti.
- Dozefe!
Ovoga puta je strah u eninom
glasu bio oigledan. Starac se brzo
okrete i ude u kuu.
Bret baci jedan bolji pogled na
kuu. Ona se polako ruila. Prozori
kao da godinama nisu bili prani, a i
stolarija je ve davno izgubila boju.
Mladi se okrete i poe ka centru
grada. Meutim, pogled mu je jo
uvek bio na kui.
1, naravno ofucana zavesa najed
nom od prozora se razmae i Bret
s jw i Dozefa, kako ga posmatra.
im je video da ga je mladi spazio,
starac uurbano navue zavesu, ali,
ipak, ne dovoljno brzo, da sprei
momka da vidi njegovu enu, kako
sa nekim uzrujano govori p^eko te
lefona.
Bret nastavi u pravcu centra. Nije
bio mnogo zadovoljan ulogom Rozalindinog momka, ali drugog izbo
ra nije imao. Dogaaji od prole
noi su ga uveri li da ima posla sa po
tpuno kupljenim gradom. Nije vie
bilo naina da se mirno umesa u nji
hove redove. Celo bi mesto sumnji
avo gledalo na jednog stranca, ne
zavisno od njegovih namera. 1 tako
se Bret odlui za ulogu koja jeste da
je izazivala sumnju, ali nije odavala
njegove prave namere. Ljudi se tako
nee pitati koje on. ve ta da ine
s njim.
A to je Bretu odgovaralo. Do pus
lice da opasnost doe njemu, nee je
sam traiti. Pribliavajui se grad-

1'oiu II ('si - Borilake vesUme 2

skoin trgu, Bret je dobio potvrdu


svojim sumnjama. I svakom dru
gom gradu, tu bi s\e \ rvelo od akti\ nosli. ali je ovde bilo kao u grobu.
Ulice su bile prazne. Bret je, takti
ku bio sam dok se peo uz stepenice
gradske \ enicc.
Viata te, navodno, javne /grade,
bila su zakljuana. Bret se okrete da
osmotri ceo grad sa tog mesla. I'
gradu nije bilo prodavnica. restora
na. bioskopa. apoteka, benzinskih
pumpi Mesto nije bilo izgraeno da
ih? u niemu iv i Bilo je tako planira
no da se kroz njega samo proe. DoHlH je truda bilo uloeno da grad izsjo neprivlani lje. Ako bi pro
lazniku i/nenaa bila potrebna po
mo lekara. ili mehaniara. Tajlervil mu takvu uslugu ne bi mogao
piu/iti. Nesrecnik ne l>i imao dru
gog i/bora do da nastavi put. A ako
hi mu kola bila onesposobljena,
lire! e bio siguran da bi ga lokalna
policija rado odve/la odatle.
Policajska stanica je bila jedno od
ivlkih mesla koje je delovalo aktiv
no Premiljao se da h da ude unutra
i raspita se o Ro/alin, ali nije eleo
da prerano ude u osi nje gne/do.
/a lo ie poao ka lenom drugom
inestu. odakle su dopirali zvuci mu
zike i miris rotilja.
Bret dobro osmotri okolinu, idui
ka restoranu, /abrav ljena proavmca je bila levo od restorana, dok je sa
desne strane bila jedna uliica. Bret
|iride vratima, okrete kvaku i ue
unutra. Tretanje mu/ike zaglunu
nm ui. a gusti dim natera suze na

51

oi. U prostoriji je vladao polum


rak, ali je Bret jo sa vrata izvideo si
tuaciju. Drvena pregrada je delila
celu prostoriju na pola, tako daje sa
jedne strane bio ank, a sa druge stolov i. Pregrada se na vrhu zavravala
plastinim tablama u boji koje su
sluile kao neprozirni prozori. Iz
meu tih ploa i tavanica bio je slo
bodan prostor, tako daje barem mo
gao da vidi goste, a i oni njega.
Na suprotnom kraju bila su po
kretna vrata koja su vodila u kuhi
nju, a sa leve strane jedan duboks iz
koga su dopirale kaubojske pesme.
Jedino stoje odudaralo od klasinog
izgleda bara bio je podijum na kome
su se nalazili instrumenti koje je ostavila neka muzika grupa. Bilo je
tu nekoliko postolja za note, jedna
gitara, harmonika i bubnjevi koje
mko ve godinama nije koristio.
- Zatvori ta vrata! - neko se besno
obrecnu iz mranog oka.
Bret se vrati i zatvori vrata. Punaki barmen sa bradom, koji je
ivo razgovarao sa jednim policaj
cem za ankom, spazi Breta. Osmeh
sa lica m uje nestao kada je shvatio
da ga ne poznaje. Policajac je video
izraz barmenovog lica, pa je i on po
gledao u Bretovom pravcu. I njego
vo je lice poprimilo zabrinuti izraz.
Policajac onda ustade, prie uboksu i iskljui ga. Zatim se okrete, za
kai paleve za opasa revolvera i
zagleda se u Breta. Svi prisutni usta
doe. Gledali su u policajca.
- ta ti je, Klife? - besno ga upita
jedan od gostiju i prie mu.

52

Taj.drugi ovek je, kao i svi ostali,


bio krupan i ruan. Neupuenom,
svi bi izgledali kao da su upravo pobegli sa Alkatraza. Policajaca po
imenu K lif nije ni pogledao Ijutitog
oveka koji mu je prilazio. I dalje je
zurio u Breta. Uskoro je i onaj ljutiti
shvatio o emu se radi. Ubrzo su svi
zuri ju u Breta, a onda mu K lif prie.
-ta moemo da uinimo za
tebe. momak? - upita ga. Svi su na
peto iekivali Bretov odgovor.
- Samo sam traio jedanu osobu ree Bret, kao da se brani.
-N e poznajem te *r ree Klif. Koga to trai?
. - U prolazu sam - ree Bret. Traim svoju devojku.
Reakcija okupljenih je bila intere
santna. Niko nije delovao zaueno,
izgledalo je kao da svi znaju o emu
se radi, kao da su oekivali da e
neko doi da trai nestalu devojku,
ali nisu znali, koju.
- Kao to vidi, ovde nema devojaka! - doviknu onaj ljutiti.
- Umukni, Side! - brecnu se Klif,
a onda se obrati Bretu. - Kako izgle
da ta evojka?
- Visoka je preko metar i sedam
deset, stara dvadest i sedam godina,
crna, kovrdave kose do ramena,
smeih oiju, dobro graena - ree
Bret, priseajui se opisa koji mu je
Olivija dala.
-Takvu nismo videli - ee Klif.
- Video sam jednu brinetu kad je
projurila kroz grad - umea se Sid,
pokuavajui da ukrasi celu priu.
- Kako je izgledala?

Poni West - Borilake vetine 2

-Oh - prozbori Sid, smiljajui


ta kae. - Ne mogu da kaem koli
ko je bila visoka jer je sedela, ali je
imala frizuru kakvu si ti opisao. Ni
sam je ba najbolje video, ali je bila
lepa. Imala je lepe oi, bledu
kou...
-Onda to nije bila Rozalind ree Bret. - Rozalind je crna.
Izgledalo je kao da je bacio bom
bu posred sobe.
-Crna? - uzviknuo je Sid. - Ti
ima Crnkinju za devojku? Pre nego
to je K lif mogao da se umea, barmen je progovorio:---- - Onda svakako nije ovde, gospo
dine moj. Mi ne sluimo cmuge.
Mislim da bi ti najbolje bilo da se i
sam izgubi odavde.
Ostali se sloie sa njim, prigue
no mrmljajui i pretei koraajui
ka Bretu. Jedino je K lif stajao tamo
gde je i bio, nesiguran ta da radi.
Bret je ostao da stoji, paljivo pro
uavajui lica svojih protivnika. Iz
gledali su kao opor sitnih vukova.
Njihova mrnja prema crnoj rasi je
bila prava. Bret je viao takve izraze
lica, na skupovima lanova Kju
Kluks Klana, na sastancima Drut
va Dona Bira, na nacistikim
marevima. Imali su izgled zaslepIjenih, uskogrudih sociopata, besnih, samozadovoljnih i nemoralnih.
Nije eleo da se sukobi sa njima, ali
je i za to bio spreman.
Ba u tom trenutku, vrata se iza
njega otvorie i tresnue o zid. Bret
se osvrte preko ramena u trenutku
kada su i ostali pogledali pridolicu.

Poni II csl - Hori/arke vc.linc 2

njega je slajao visoki, kran eoUk crvene kose. u savreno skroje


noj poheajskoj uniformi.
Alravo. Done-obrati se on barmenu. - Kako je danas?
O va j. . . . ovaj gospodin - zanUica Don, pokazujui Breta,-trai
HVoj11 devojku. Crnu damu.
Je li? - nevino upita crvenokosi,
ittko ie Bret bio siguran da ovaj nije ,
Inko oseeao. - Srea da sam naiao
- ree. obraajui se Bretu i prie
mu. - Ja sam erif Nik erman, gos
podine . . .?
Kreg Mi fer- ree Brel, rukujui
hc sa erifom.
- Pa. hajde da sednemo. gospodi
ne M iler- ljubazno ga ponudi erif.
- Jeste li za neko pie?
- Ne, hvala, ne pijem - zahvalno
odvrati Bret, koraajui za erifom
ka jednom praznom stolu. - Malo se
brinem zbog Rozalinde.
Seli su za sto i Bret ponovi opis
evojke. Sid opet nije mogao da se
u/dri kada je pomenuta devojina
boja koe.
- Kaem vam da nije imala anse
da se ovde zadri - doviknuo je sa
svog stola.
- A i da jeste, - dodade Don - si
gurno ne bi bila dobrodola.
- Dosta je, momci - pretei ree
erif. - Smirite se.
- Ja je ionako ne bih usluio
mrmljao je Don.
- Umuknite ve jednom! - povika
erman.
To ih je smirilo. Ali. erifu proe
kroz glavu da je scena bila isu vie
I / ii

53

napeta da bi izgledala ba tako naiv


na. Zato je pokuao da je malo ub
lai.
-Kaem vam. gospodine Miler,
taj momak je nemogu. Kad god do
bije slobodan dan iz kole, sve vreme se ponaa kao puten sa lanca.
Vie nego jednom je proveo no u
pritvoru.
Bret se sauesniki nae ka erifu
i. sa zabrinutim izrazom na licu, ob
rati se.
- Recite mi iskreno, erife, da lije
mogue .. . ovaj. da li ste skoro ima
li problema sa ... ovaj, znate ras
nim neredima?
- Zaboga! Taman posla! - zgranu
to odvrati erman.
- Hou da kaem, da li je ikada
neka crna devojka silovana u Tajlervi lu?
erif je brzo primirio i pokuao je
da utei Breta.
-Sada znam na ta mislite, gos
podine Miler. Uveravam vas da ni
kakvih nereda te vrste u gradu nije
bilo. Ja bih bar to trebalo da znam.
Budite uvereni da nereda nee ni
biti dok sam ja err.
Bret se u sebi zahvali krupnom
oveku. Stvari su bile daleko gore
nego to je on uopte i pomiljao.
Ali, bar nee morati da vri nikakvu
selekciju. Svi su bili u ovo umeani.
- Eto, ni ja niti bilo ko od mojih
pomonika nije video vau devojku.
Moda je i prola kroz grad, ali se si
gurno nije zaustavljala. Mi bismo to
saznali. Zato vam predlaem da se
vratite u svoja kola i pogledate male

54

nie niz put - ree erif, ustade od


stola i time dade Bretu na znanje da
je razgovor, bar sto se njega ticalo,
zav ren.
-ujte, erife, ako nemate nita
protiv, ostao bih jo malo u gradu oprezno poe Bret. - Znate, vreme
je ruku, a ja bih da se malo odmo
rim pre nego to nastavim. Ako vam
to ne smeta.
- Ovo je mali i miran grad, gospo
dine Miler. Mi ve imamo dosta po
sla zbog kole i nadzora nad nai
ma. Vi sedite i odmorile se, lo je u
redu. Ali, zapamtite da niko nije vi
deo vau evojku u ovom gradu.
Zato, im budete gotovi s rukom,
nastavite put. Mi imamo puno po
sla. Nadam se da shvatate? crman
znaajno pogleda Sida.
Bret se u sebi smekao, ali mu je
lice i dalje bilo ozbiljno.
-Shvatam, erife - rekao je pola
ko.
- A li, ja ne shvatam! doviknu
Don. - Ve sam rekao da ne sluim
njegovu sortu!
-Zaboga, Done! - prasnu erif. Pa, on nije crnja. Daj mu pivo, uslu
zi ga.
- A li, on voli crnje! - bunio se
Don.
- Rekao sam ti da mu da pivo procedi erif. - Na raun kue.
- Do avola. Nik . .. - poe barmen, ali umuknu kada ga*erif pre
tei pogleda.
Bret je uivao u toj sceni. Bilo je
oigledno da erif nije imao potpu
nu kontrolu u gradu. Svi su ga se

Poni. West - Borilake vcslinc 2

plai *i, ali su bili dovoljno glupi da


mu proti vree kada bi on neto na
redio. erifi barmen su se jedno vre
me posmatrali, a onda erman dade
znak Klifu da mu prie.
- Doi, Polse - pozvao ga je. Treba neto da ti kaem, nasamo.
- ta je posred i, erife? - upita
Klif, kada su izali napolje.
- Ovaj tip je mnogo radoznao. Na
licu mu se vidi da ima nameru da jo
njuka okolo. Zadravaj ga dok ne
stupi u vezu sa ovekom sa planine.
Obeshrabri ga. Ako treba, propusti
ga malo kroz ake.
Glava etvrta
-Znai tako, spetljao si se sa crnugom. a? - upita Sid, sedajui za
Bretov sto, ubrzo poto se K lif vra
tio unutra.
- Sluaj - opomenu ga Bret. - Os
tavi me na miru.
- Neu, mora da mi kae kako
je - drsko je navaljivao Sid. - esto
mi je to padalo na pamet, ali bih se
uvek predomislio. Nekako mi je sve
to smrdelo - ree dalje Sid i nasmeja
se.
Bret, gotovo, htede da ga poljubi:
Bio je zadovoljan to njegov plan
tako dobro prolazi. Sid je verovatno
hteo da zapoene kavgu, ali po erifovom nareenju. Na t.aj nain bi
imali dobar izgovor da ga prebiju na
mrtvo. Morali su da imaju izgovor u
sluaju da erif odlui da pusti Breta
da iv ode iz grada. A to je sve zavi
silo od narednih nekoliko minuta.

55

r<>tn II rs7 - Borilake veline 2

I .ula e odluili da Ii isuvise nzikn|ii ako ga puste. Nisu mogli da do


zvole da doe do neke istrage, ali.
islo lako, nisu smeli da dopuste da
neko doe da se raspituje za Krega
Milera.
Sta ti zna o tome? - upita Bret
Sida.
1) meuvremenu- prebrajao je
broj gostiju u baru. Pored Dona i
Klila. bilo ih je jo etvorica. Sid je
uslao od Klifovog stola sa Bretove
leve sirane. Jo jedan ovek jesedeo
pored policajca. Policajac je imao
levolvcr. Don je bio za ankom i vennatnoje tu drao puku, kao i nje
gov kolega Stan. Prvo to je trebalo
da uradi, bilo je, da se otarasi onih
koji su bili naoruani.
-- Pa. nita - odvrati Sid. - Ti si
ovdanji strunjak za crnugc.
Nego, reci mi. jeT oni. zaista, tako
smrde0
Za jednim stolom, blizu vrata,
neki su igrali karte. Na stolu je bilo
dosta novaca. Bret nije mogao da im
vidi pojaseve, tako da nije znao da li
su naoruani, ili ne. Ali, uskoro e i
to saznati.
- Pokuaj da odraste - ree Bret
Sidu.
To uopte nije poremetilo Sida.
On se smekao. a onda mu se izraz
lica promenio, kao da se iznenada
setio neega. -
- ekaj trenutak, ovee! - uzvik
nuo je. - Moda sam ipak video tvo
ju Crnkinju! Sino, dok sam se etao
kroz umu, jedan seksi glas me je
upitao da li hou malo . . . Smrela

je na prenu piletinu, ali ja nikada


ne gledam poklonu u zube. Moda
neto tu gurnem, ali nikada ne gle
dam . ..
Bret oseti neki pritisak na potilj
ku. Kao daje svaki predmet iza nje
govih lea vrio odreeni pritisak na
njega. Oseao je a, ako bi neko
uao kroz kuhinjska vrata, to ne bi
promaklo njegovom oku.
- I tako, pristao sam, priao je da
lje Sid. - Kleknula je i rekla da bi to
uinila svakom belcu na koga bi na
ila . . .
Bret je oseao izuzetan mir. Sklo
pio je mir sa smru i tako je mogao
daje prihvati. Tasovi na vagi su bili
izjednaeni. Znao je da su ovi ljudi
zli. Bret je bio potpuno spreman.
- Pitao sam je da li te zna - ree
Sid Bretu. - Ali. nije mogla da odgo
vori poto je ve . . .
- Zaepi ta pogana usta! - prekide
ga Bret. glumei jarost.
Uinio je upravo ono stoje Sid od
poetka oekivao da e uraditi. Po
kuao je da gurne Sida i zato je nesp
retno poao rukom ka nasilnikovom ramenu. Si je ve imao iskust
va sa takvim. Jednostavno e ga, kao
to je to radio i sa drugima, zgrabiti
za zglavak ruke, iskrenuti mu ruku,
povui ga ka sebi i udariti slobod
nom rukom. Onda bi mu se pridru
ili ostali i stranac ne bi imao nikak
ve anse. Instinktivno je poao ru
kom da zgrabi Brelov zglob.
U jednom potezu, Bretova ruka je
promenila pravac na pola puta ka
Siovom ramenu, skliznula pod
i

56

njegovu isturenu ruku, a onda ga


potkaila po nosu, tako velikom br
zinom, da to niko nije primetio.
Kako je drugima izgledalo, oba oveka su zamahnula u isto vreme i,
pre nego stoje i jedan mogao da do
hvati drugog, Sid je poleteo iz stoli
ce. Krv mu je ikljala iz rupe gde mu
je nekada bio nos.
Svi su, okirani, zurili u Sida. A
onda okrenue glave ka strancu.
Meutim, on nije vie bio na istom
mestu.
im je ubio Sida, Bret se uspravi
na stolicu i skoi unazad na podijum. Pre nego to je uopte stao na
noge, Bret je u letu ovmuo, leptir-navrtke i odvoji inele od njiho
vih stalaka. Kada je stao na podijum, Bret je u svakoj ruci imao po
jednu inelu.
Don proe rukom za pukom
koju je drao ispod anka. K lif na
pola ustade, pokua a zgrabi svoj
revolver Bret hitnu obe inele u isto
vreme. inela iz njegove leve ruke
polete preko celog bara i odnese deo
Donove lobanje, zajedno sa kosom i
mozgom. inela iz Bretove desne
ruke ve je letela ka zadnjem zidu.
Sledeeg trenutak, postala je drugi
jezik erifovog pomonika Potsa.
Sjajni, jo uvek otri elik proao je
pravo izmeu Klifovih zuba, polo
mio kosti koje su drale vilicu za lobanju, a onda presekao Klifovu ki
mu.
Krv koja je tada ik-nula, poprska
la je po luci treeg oveka za stolom.
U meuvremenu, jedan od trojice

Poni West - Borilake vetine 2

koji su se kartali ustade i htede da iz


vue neto to mu je bilo za opasa em. Bret nije ekao da vidi staje to.
U levoj ruci je ve drao metalni stalak inele. Bret vide da onaj ovek
izvlai revolver, u istom trenutku,
kada je hitnuo stalak u njegovom
pravcu.
Metalni stalak je bljesnuo kroz
vazduh, a ve sledeeg momenta,
njegove tri noge su virile iz grudi o
veka sa revolverom. Vrh stalka mu
je virio iz lea.
im je hitnuo stalak, Bret je slo
bodnom rukom zgrabio, mikrofon,
postoje krajikom oka, primetio da
ovek koji je sedeo za Klifovim sto
lom, pokuava da pobegne kroz ku
hinjska vrata. Teki mikrofon na
jednom kraju gajtana posluio je
kao teg za improvizovani kjotetsu-oge koji je Bret precizno hit
nuo za beguncem. Gajtan se obavio
oko njegovog vrata nekoliko puta i
Bret mu ga polomi jednim naglim
trzajem.
Begunac se srui na pod, a Bret
skoi sa podijuma. Vrhom izme je
potkaio jednog, od preostale dvoji
ce, po glavi. Bret oseti kako ovekova kuma puca pod silinom udarca.
Kada je to video, poslednji ovek
pokua da se dokopa revolvera koji
je jo uvek bio za pojasom njegovog
prijatelja proboenog stalkom za i
nele. Okrenuo se i uperio revolver
Bretu u stomak. Bret ga je gledao,
nepomian i, na izgled, nezainteresovan. U stvari, gledao je njegovu
ruku u kojoj je drao revolver.

I'oiti II es/ - Borilake veline 2

57

Mio ic lo vojni pitolj, kalibra 45. izbila sa planinskog puta u glavnu


Hici u1 u )'l;i\i redao sve karakteris- ulicu. Stiven prui ruku i uze svoju
likr 11 M1 ubojitog oruja. Svaka in torbu sa pricevima. Kola se zaustaim ni.u 11.1 mu je bila potrebna dok je vie ispred erifove kancelarije. Sti
C ck,io da ovaj povue okida. Video
ven ostade u kolima da saeka, dok
(i* \ i*ih i na njegovoj nadlaniei kako njegovi telohranitelji ne osmotre
pomera. I ada zamahnu nogom i okolinu.
udun covcka ujedan ivac na zglavTrojica krupnih, plavokosih mo
kii i iike Ruka se zgri, podie i cev maka se razidoe i pooe u izvidni
revolvera mu se zari u bradu Drugi cu. N jihove svetle, plave oi preleteudarac ic doao poput munje i pogo e po svakoj stopi u gradu kao soiva
dio /ivac ispod pazuha. Mii se zg najfinijih ioto-aparata. Pregledali
rio. prst pov ukao okida i ovek je su zgrade, prostor izmeu njih, kro
prosuo sam sebi mozak.
vove zgrada, kao i drvee iza tih
Nik erman je bio u svojoj kance zgrada. Ako bi primetili neto neo
lariji kada je zauo pucanj.
bino, upotrebi li bi dvogled. Kao i
- Do avola!-viknu on pred dvo obino, ulice su bile raiene, a
jicom svojih pomonika koji su mu vrata zatvorena i zakljuana.
u tom trenutku podnosili raport. Onda su se postavili oko ulaznih
Rekao sam im da ga malo prodrma vrata erifove kancelarije u vidu za
ni, ali ne i da ga ubiju!
klona i propustili Tajlerovog sina
Rekavi to, erif skoi i pojuri ka unutra. Bili su vie nego oprezni,
baru. Dvojica pomonika su kaskali poto su znali za ubistva u gradu.
/a njim. erman gurnu vrata bara i Cim je uao u kancelariju, Stiven
nade se usred lokve krvi. Sedam le odmah

w pree na stvar.
eva je jo*uvek krvarilo. Svi su bili ^ - etrnaest ljudi! - besneo je. tu, ali je nedostajao ovek koji se etrnaest. Prvo prijateljica ove ene
zvao Kreg Miler.
ubija sedmoricu revolvera i kamio
- D o avola! - ponovo uzviknu nom, a onda njen momak ubija jo
Nik erman.
sedmoricu muzikim instrumenti
Stiven je bio besan. Morao je da ma. Koje, do avola, ta ena? Odaostavi svoju divnu, mladu plavuu i kleje dola? Koju je doveo ovamo?
ode u grad. po nareenju svog tatice.
erman pree preko maldievog
Njegov tatica nije morao da ostavlja verbalnog napada i pucnu prstima.
svoju zabavu da bi njemu narei
- jui - pozvao je jednog od svo
vao, ali je Sliven morao da ostavi jih pomonika.
svoju Ten zakljuanu u eliji i ode u
- Ko je to? - upita Stiven tiho.
grad da izgrdi erifa. A to nije bilo
erman
pogleda pomonika.
fer. Namestio je kravatu i zagladio Ovaj mu uzvrati pogled uz bespo
svoje odeio iz tri dela. kada su kola moan osmeii na licu. Pripremao se

58

za neizbeno.
- Ja sam Bi 1 Djui. gospodine predstavi se pomonik mladom Tajlcru.
-Odakle smo tebe doveli? - hteo
je mladi da zna.
-Iz Folsoma - odvarali Djui. Sluio sam deset do dvadeset godina
zbog napada, oruane pljake, po
kuaja silovanja, a i pokuaja ubist\a, gospodine. Oslobodili su me
zbog dobrog \ ladanja posle tri godi
ne. Reeno mi je da se obratim
\ama za zaposlenje.
Sti\en uputi osmeh pomoniku,
kao to bi to uinio profesor re\ nos
nom daku.
- Dobro, ta se desilo ovog puta,
Djui?
- Proklet da sam, ako znam odvrati Djui.
Jedan od plavokosih telohranite!ja ga tresnu iza uveta i Djui se zatetura. Kada se uspravio, iz oiju mu
je sevao bes. Serman ga zaustavi i
neto mu apnu. Djui se smiri i
klimnu glavom.
-O . da. Izvinjavam se. Proklet da
sam ako znam. gospodine.
Sliven je samo stajao i posmatrao
ta se deava.
- Tek kada je zaustavio automo
bil. pomonik Djui je video da se
radi o dve C rnkinje, gospodine ree erif. - Izgleda da se tako egzo
tino i bespomono, da je pomislio
kako biste, moda, hteli da ih pogle
dale. Upravo je isprobavao jednu,
kada je druga uspela da pobegne.
Poto nije mogao da prekine test.

Poni II esi - Borilake vest ine 2

poslao je pomonika Enija Posta


za njom.
-Kakva je? - upita Stivn Djuia.
- Izvrsna, gospodine - uveravao
gaje Djui.
- Cide je sada? - upita Sliven eri
fa.
- U jednoj od specijalnih elija.
- Jesie li je lino ispitali?
- D o izvesne granice, da. Upoz
nati ste sa propisima vaeg oca u
vezi sa trajnim fizikim oteenjima
u ovoj Pazi njihove pripreme.
erif IVknu u sebi. Pitao sc kako bi
drugaije mogli da nazovu, ono, to
su inili tajlcrvilskim enama, osim
trajnim fizikim oteenjem. Na
neki perverzan nain, te su devojke
bilesrenetosu Natan i Sliven Tajler imali tako malo uspeha. Nita se
ne bi ni moglo nazvati drugaije
nego pervezrnim, kada se radilo o
Tajlervilu.
- Naravno - sloi se Sliven. - Pa,
da ponemo. Hteo bih da vidim tu
Crnkinju.
erman poe prvi, a za njim Djui,
Sliven i tri telohranitelja. Rozalind
Koul je bila pred ulazom u poslcdnju eliju, vrsto vezana za reetke.
Tanki koni kaievi i plastikom pre
svuena ica bih su joj obmotani
oko lanaka, listova, butina, kuko
va, struka, stomaka, grudi, vrata, ra
mena, taktova, zglobova na ruci i
oko svih deset prstiju. Mukarci se
oku pie oko nje i stadoe daje zagle
daju.
Sliven puenu prstima i jedan od
telohranitelja zgrabi devojku za

fami II <w

Ittn ihn kc vctme 2

ktMl i p o ili/ c |oi tiUis u. k ;ik o bi m k i

tili mu,io tiu ioi vidi iicc. Bila ic


nkiip.in.t i onda \ rio. \ rio paljivo
nilMmmkana. erif ju je Icpo na
minkao. polo ic uspavao hloroforMtoiii. kada ic sa/nao /a dolazak
mlaor Slivena. Prolo ic nekoliko
Mescci kako nabavlja /ive lutke /.a
min cu I ajlera. I aeno ie /nao la
livl da uradi pa da ostane u milosti

Ic I lovi ICC.
a k
I)

rio interesantno - ree Sliven,


m I iih I /asienia u tom trenutku

la/i sebi Odlino tempirano doditdc mladi, otvori svoju torbu i.


pripremivi pne. ubrizga joj drogu
u \cnu.
Rozalmd otvori oi. ali jo uvek
nije v idela
Kako se /ove? - upita Sliven.
I' vozakoj dozvoli slon da se
/ove Rozalmd Koul - obavesti ga
Djui. - Rekla mi je da je modna
urednica, a njena prijateljica mane
ken.
- J e Ii to tvoie pravo ime. Ro/aImd Koul? - upita je Sliven
- Daa. gossspodme - uspela je da
pro mrlja devojka.
-R a d i kao modna urednica i
maneken?
Rozalm zatvori oi. nasmesi se i
klimnu glavom. Danima se ve nije
tako dobro oseala.
- Aha.
- Tvoja prijateljica . . . - poe Stiven i pogleda juia.
# - Nazvala ju je Oliv ija ~ spremno
odvrati Djui.
- Oli vi ja - nastavi Sliven. - la je

Olivija uradila.
Mala krava - usiljeno se nasmesi
Rozalind. - Razmaena kukiea:
Stalno se bunila. Stalno se brinula.
Nikada nije hlela da pomen guzicu
i uradi neto.
- ta je uradila?
- Pozirala i smekala se pred ka
merama - zakikota se Rozalind.
- A tvoj momak? - promeni Sli
ven temu. - Ko je on?
- Mo . .. mak? - zbunjeno upita
Rozalind.
- Krcg Milcr - umea sc erif, Ko je on? Veteran iz Vijetnama? ta
je?
- Krcg .. .?- premiljala se Roza
lmd. Ne Krcg. Dag. Zgodni mali fo
tograf Toni. Zgodni mali advokat.
\i1ur. Zgodni veliki konobar - na
srne ja se Rozalmd. - Zgodan mo
mak.
- Krcg Miler! - insistirao je Stiven.
Rozalin Koul je prev rtala to ime
po glavi. Napuila je usne i zakolu
tala oima.
- Kreg? Moda je nekada i bio
neki Kreg. Kreg. Krcg. gde si?
Niko nije znao da sc Kreg nalazio
ispred zatvora, usred bela dana. Pri
slukivao je ispitivanje kroz cevi za
vazduh. Jedan od telohranitelja je
gledao pravo kroz njega. A Bret je
samo uzeo svoju tamno plavu uni
formu ninde i okrenuo je naopa
ke, gde je bila boje suneve svetlosti.
To sto je uinio nije bilo tako lako
kao stapanje sa mrakom, ali je i sta
panje sa svetlou bilo moguno.

60

Poni West - Borilake rest i ne 2


s

Bret Valas je to uspeo.


Od vremena kada je pobio onu
sedmoricu u baru pa do trenutka
kada je Stiven Tajler doao u grad,
Bret je otrao do svog skrovita u
umi, presvukao se i vratio se do za
tvora. Bret nije mogao da vidi kako
se Stiven naljutio zbog nedostatka
opipljivih informacija, ali je shvatio
da se neto deava unutra kada je
Rozalin naglo uutao. Stiven je iz
vadio skupocenu maramicu iz d
epa na sakou i gurnuo je devojci u
usta.
- Ona je kuka - zakljui Stiven.
- Gde joj je odea?
erman odjuri do svoje kancelari
je, otkljua svoj pisai sto i izvadi
stvari koje je devojka imala na sebi
kada su je uhvatili. Vratio se Stivenu
i predao mu odeu. Mladi pocepa
svu odeu traei neki trag, ali su
mu na kraju u ruci ostale samo nje
ne arape. Besan, on joj veza arape
oko usta, kako ne bi mogla da isplju
ne maramicu.
- Nazovi mog oca - rekao je ermanu. - Reci mu ta se desilo i pitaj
ta treba da uradi. Ja idem kui.
Bret je ostao na svom mestu, kraj
cevi za ventilaciju. uo je kako Sti
ven i njegovi telohranitelji odlaze.
Primakao se cevi koja je vodila i erifovu kancelariju, kako bi bolje uo
telefonski razgovor.
- Da, gospodine, znam da sam
vas obavestio kako je sluaj zavren
i tvrdim i dalje daje tako. Mrtva de
vojka ne predstavlja problem, ve
ova to je iva. Pauza. - Ne mogu da

garantujem za sigurnost naih grani


ca. Ne, nisam negativan, ve realan.
Ako bi taj Miler i proao pored na
ih patrola, ne bi mogao nita da do
kae. Da, slaem se sa vama, gospo
dine. Znam ta je u pitanju. Da, gos
podine, veeras.
erman spusti slualicu. Ustade i
duboko uzdahnu. Dobro je proao.
Starac sa planine je mogao da odlui
da je erifu potrebna zamena. Me
utim, Tajler je smatrao da e grad
preiveti. Ma ta taj Miler preuzeo.
Vano je bilo da ne nae Rozalin
Koul. erif erman oseti daje suvi
e napet posle tog telefonskog razgo
vora. Odluio je da je vreme za re
laksaciju.
Napustio je svoju kancelariju i
poslao juia u patrolu. Onda se vra
tio u odeljak sa specijalnim elija
ma. Devojka jejouvek stajala veza
na za reetke, sa maramicom u usti
ma. Bila je zaista prelepa, mislio je
erman. Odluio je a preskoi svoj
uobiajeni pristup. Ovoga puta je
bio milosrdan. Silovao ju je s ljubavIju.
- Uivaj - rekao joj je. - Uivaj.
Ovo ti je poslenje. .
Bret je sedeo prekrtenih nogu na
ztvorskom krovu, zurei ispred sebe
i stiskajui pesnice.
Kamion je stigao devet asova
kasnije, kada je sat otkucao pono.
Bret je punih est asova stajao
nepomino, prislonjen uza zid za
tvora. Nekoliko erifovih pomoni
ka je prolo pored njega, ali ga nije
primetio. Sada, kada je kamion stao

Poni M est - Borilake veline 2

ispred seri tove kancelarije, Bret se


pokrete. Sada je obukao drugo lice
svoje uniforme-tamno plavo- i no
sio sa sobom itavu kolekciju na
jraznovrsnijeg pribora za infiltraci
ju. Posmatrao je, nevidljiv za sve,
kako dvojica grubijana ulaze u eril'ovu kancelariju, a zatim izlaze, no
sei putni koveg. Ubacili su sanduk
u prikolicu kamiona, i uli u voza
ku kabinu i pokrenuli kamion.
Bret nije eleo da istri ispred za
tvara u sluaju da erman gleda
kroz prozor. Policajac verovatno ne
bi bi video kamufliranog nindu, ali
bi, moda, svetla od kamiona mogla
da osvetle obrise njegovog tela. To
bi navelo iskusnog kriminalca u
uniformi policajca, da se malo za
misli.
Ninda obue zatvor i prie ka
mionu sa druge strane. Iako je vozi
lo ubrzavalo, Bret je uspevao da od
ri korak sa njim. Ali, im se porav
nao sa kamionom, bacio se pod nje
ga, izmeu dva ogromna toka. Po
put pauka se prilepio za asiju i os
tao tako, zakaen, celim putem do
planine.
Bret je natenane razmatrao nove
injenice. Celokupna slika koju je
stvorio u gradu opet se proirila.
Imena prosvetnik radnika su bila
lana. Iza njih su se krili okoreli kri
minalci koje je Tajler koristio uslu
ge nekih od njih prilikom kidnapovanja ena za njegove bolesne potre
be, ali, za ta su siroii bili potrebni
Natanu tajleru?
Bret se nadao da e to saznati ako

61

ga kamion odveze do kole, ali Tajlerovo obezbeenje je bilo bolje


nego to je Bret mislio. Kamion je
usporio ispred ulaza, voza je izaao
i predstavio se, a zatim je iznesen to
vari Kamion je produio dalje. Bret
opsova u sebi. Da je mogao, zamenio bi se sa devojkom. Mogao je da
otvori sanduk i izvue je, ali ta bi
onda s njom raido?
Kamion je poao drugim putem.
Nije se vraao u grad. Bret nije sae
kao da vidi kuda su kmeuli. Skliz
nuo je na put, saekao da tokovi
prou pored njega, a onda se otkotr
ljao na drugu stranu puta. Doekao
se na noge, osvrnuo oko sebe i potr
ao u pravcu kole.
Obiao je oko ugla i naao se rav
no ispred kole. Zgrada je delovala
impozantno, i bila je tako sagraena
da bi obeshrabrila svakoga ko poku
a da ue u nju, a isto tako i svaki
pokuaj bekstva. Du celog kom
pleksa uzdizao se zid, preko deset
metara visok. Bret je nekoliko mi
nuta ispitivao itav sistem odbrane.
Kompleks je bio podignut u vidu
polukruga i sa obe strane su bile
provalije duboke preko sto metara.
Du itavog zida bila su samo tri
ulaza. Te ulaze inila su tSka metalna vrata koja su podseala na
ona, koja su se sputala kako bi se
prodavnica obezbeila preko noi.
Straari se nisu mogli videti, kako
stoje ispred tih vrata, ali je Bret bio
siguran da, bar nekolicina, nisu da
leko. Pogledom je potraio neko
vee drvo uz koje bi se uzverao da

62

bolje osmotri okolinu. Imprsioniralo ga je to, to je svaka grana koja je


prelazila preko zida, bila paljivo
potkresana. Tajler nije hteo nita da
rizikuje. Bret se, ipak, u/verao uz
oblinje drvo. Sa tog mesta je mogao
da vidi daje prostor izmeu vrata na
suprotnoj strani zida bio iskoen,
tako da, aposlutno, nije bilo mesta
za skrivanje. Od svakih vrata vodio
je put i nestajao sa obe strane tih ko
sina.
Putevi su se spajali kod drugog
zida koji je imao samo jedna vrata.
Ova su bila vie nalik klasinoj
, gvozdenoj kapiji koju je uvalo est
ljudi naoruanih automatima i pi
toljima. Iza tog zida bile su poslovne
zgrade i kole. Bret nije znao u kojoj
se zgradi nalazi kola, a u kojoj poslovini centar. Kompleks je podseao na srednjovekovnu tvravu sa
zidanu na vrhu, super moderne, po
slovne zgrade. Strane su bile u obli
ku cilindara od elika i zatamnjcnog
stakla, dok je vrh bio od betona, gra
nita i mermera. U tom delu nije bilo
prozora.
Bret prokle Tajlerovu paranoju.
Nije nalazio naina da ude unutra, a
da ih ne alarmira. Verovatno bi us
peo da se uvee, a da ga ne ubiju, ali
je bio siguran da bi tada sve nevine
rtve, siroad, Rozalind i nestala
lica, stradali. Meutim, JBret nije nameravao da odustane. Znao je da za
svaki problem postoji reenje, za
svaku bravu klju. Sedeo je na drvetu i razmiljao o tome.
Slobodna kola gaje podseala na

Poni H'esi - Borilake vest i ne 2

vojni tab iz Drugog svetskog rata.


Razmiljao je o onome to je znao o
Natanu Gararu Tajleru. Prizvao je
likove Stivena i njegova tri plavoko
sa telohranitelja. Delovi zagonetke
su polako dolazile na svoje mesto.
Posle sat i po vremena provedenih'
na rvetu, Bret je zakljuio daje do
voljno video. Verovatno e moi da
izvede rtve i da ubije njihovog mu
itelja. Moda e, ak, uspeti da se
izvue. Nasmeio se bez radosti i
skoio sa drveta. Iako je skoio sa vi
sine od nekih est ili sedam metara,
Bret se doekao na noge i potrao.
Osetio je kako ga ponovo obuz
ima mir. I u ubijanju avek je mogao
da vidi neku vrstu umestnosti. Jedi
na uteha ubici je saznanje daje ubio
zbog asnog cilja. Mnoge su nacije
time prikrivale svoje pokvarene ci
ljeve, ali Bret je bio drava za sebe.
On je sam bio itava nacija ninda i
njegova dua bila je neokaljana. Ub
rzo je stigao do mesta gde je zakopao
svoj pribor. Na tom mestu je umrla
Olivija. Sve je iskopao, a onda seo
da meditira. Kroz nekoliko asova
bie mrtav ili on, ili Tajler. Zatim je
ustao i bacio se na posao.
Dva erifova pomonika koji su
prisustovali unitenju Bretonovog
kamioneta, bili su ponvo na dunos
ti na granici. Stajali su sa dvojicom
svojih kolega koji su ostali na grani
ci prethodne noi, kao i sa dvojicom
novajlija. Sva estorica su se, kao i
obino, na smrt dosaivali. etvori
ca su se bili skupili oko haube jed
nog od automobila i priali o svojim

I ftnu II < - ttonkikc vcsline 1


n

llojis I|i)inii i/ prolosti, o pljaka


nu! koje su i/veli. napadima, iznui
vanjima i drugim prestupima.
Dola o lome, momci - ree jetlun o najstarijih pomonika.
- Nosi se. Dek - dopre do njega
leun oslar glas.
- l ako neto samo na tebe lii,
Ko/eti - odvrati prv i. - Doi pa me
ponosi.
Ilalijan krenu hitrim korakom ka
I oku, ali ga druga dvojica zadra
le, prc nego to je izbila lua.
- Hajde, smiri se - pokua da ga
umiri drugi poiicajac koji je prisust
vovao dogaajima od prethodne
noi. - Svi smo pomalo napeti, ve
eras. Smiri se. sve e biti u redu.
- Aha - sloi se jedan od policaja
ca.-ini mi se da je vremeza uinu.
Otvori termose sa kafom, Frenk,
molim te.
Peti policajac otvori prtljanik
jednog automobila i izvadi nekoliko
plastinih torbi. Zatvorio je poklo
pac prtljanika i stavio torbe odoz
go. Onda je iz njih izvadio paket sa
sendviima i olje za kafu.
- Bilo je i vreme - ree prvi poli
cajac. - Mrta\ sam gladan.
Uzeo je sedvi i solju v rele kafe od
svog kolege, a to je uinio i njegov
suvoza. Oprezno su posedali u
kola, zavalili se u seila i, s uiva
njem. prionuli na >en\ ie. Ostala
etvorica su ih ^osmatrali, smejali
se i /\aka!i svoju Siranu, os uvek na
slonjen! na haubu onog automobila.
Rozeti je polako .vakao s\oj sen
dvi >razmiljao. Tajicrvil je bio do

sadno meslo, ali je on bio odlino


plaen za uvanje njegovih granica,
lako da nije mogao da se ali.
Iz razmiljanja ga prekide drugi
policajac koji je lupio glavom u pro
zor na vratima. Rozeti baci pogled u
lom pravcu. Policajeva glava je
bila oslonjena o prozor, tako da ItaIija n nije mogao da vidi prvog poli
cajca koji je sedeo za volanom. Tre
balo bi da se pomiri s njim, poto ie
ovaj bio najstariji i erifbi, uvek, pre
njemu poverovao. Uspravio se i, sa
sendviem i oljom kale u ruci. po
ao ka Dekovim kolima. Nona
lantno se naslonio na vrata.
- Sluaj, Dek - obratio se oveku
za volanom. - Bio sam malo nervo
zan. Nemoj da mi zamori, a?
Dek je utao. Aha, tvrdi pazar,
pomisli Rozeti.
-Zna, sva ova ubistva u gradu pravdao se. - Zaista sam na ivici i
vaca.
Dek i dalje nije odgovarao. Ro
zeti je opet poeo da se narvira.
Via, hajde, ovec - ree, i nae
se/Mie. - Bar bi mogao . .. *
U tom momentu. Rozeti uvide da
Dek nije odgovarao zato to nije
mogao da odgov ori. U samoj sredini
njegovog vrata bila je rupa rz koje je
ikljala krv. Rozeti pogleda drugog
policajca i s uasom konstatovao da
je i ovaj mrtav . Kratka, puna strela
mu je virila iz slepooeniee. Strela je
prola kroz glav u prvog policajca i
zaustavila se u glavi drugog.
Rozeti se okrete i htee da dozove
svoje drugove, ali mu se jedna strela

64

Poni West - Borilake vetine 2

-----------------------------------------------

zari u grudi. Rozeti nije ni osetio bilo kada su naili na neke klince iz
bol, samo je video kako strela nesta koleda koji su kampovali. Uivali
je ispod njegove uniforme. Sva troji su dok su ubijali momke i silovali
ca su umrla ne ispustivi ni glasa. devojke po nareenju Bila juia.
Ali, to je bilo samo jednom i oni su
Ostali su neto nanjuili.
- Dobro! - ree jedan od njih. Ko se sada dosaivali. Zato ne bi mogli
se to zeza?
da naiu na kampere svake noi?
Njih estorica, naoruani puka
To su mu bile poslednje reci. Za
uli su tresak na krovu prvog auto ma i automatima, peli su se uz jednu
mobila. Bret Valas je to namerno uzviicu, u polukrugu. Dvojica su
uradio, jer je hteo da vide svog del- ili sasvim napred, druga dvojica sa
ata. Sva trojica su u isti mah podigla strane, a poslednji par se vukao za
glave i videla jednu tamnu priliku sa njim. Koraali su po sasuenom likiusenom u ruci. Upravo su poli u i nita drugo nisu uli osim njego
napred kada ih je Bret oborio. Prvi vog pucketanja. Poslednji u grupi
policajac je ostao da stoji, pokuava podie pogled i, u tom trenutku;
jui da izvue revolver iz futrole. spazi kako se neto tamno pomalja
Strela mu je prola pravo kroz levo izmeu dvojice njegovih drugova.
oko. Drugi je pokuao da se baci Prilika je imala ljudsko oblije, ali
preko haube svog automobila. Bret mu se uinilo da ima i dugi rep koji
mu zari ve strele u kimu. Trei je, mu je bio uzdignut nad glavom.
Dok je posmatrao tu priliku, polica
u nastupu hrabrosti, hteo da uhvati
Breta za lanke i obori ga. Gotovo jac vide kako ona grabi svoj rep.
da je uspeo, ali je onda osetio kako Onda su njegovi drugovi poeli da
padaju, jedan za drugim, a delovi
mu strela prolazi kroz lobanju.
Sruio se na krov prvog automo njihovih tela su leteli na sve strane.
Bret je pustio vou da skoro doe
bila, svega nekoliko santimetara od
Bretovih nogu, a onda je skliznuo na do njega pre nego to je skoio, sa
zemlju. Strela je, poput antene, viri kafanom na leima. Brzinom
la iz njegove glave. No je ponovo munje je izvadio ma iz korice i za
mahnuo u pravcu voe. Odsekao
bila mirna.
umska patrola se kretala kroz mu je polovinu vrata. Gotovo istim
umu. Bilo ih je estorica i svi su bili potezom, odrubio je glavu policajcu
sigurni da nita nee nai. Nikada koji je iao sa strane. Maje nastavio
nita nisu ni nalazili. Uz sve mere da seje smrt. Trei ovek nije ni sa
predostronosti i ogromno obezbe- znao ta mu se desilo. Trojica su ve
enje i u koli i u gradu, njihova bili mrtvi. Ali, Bret se nije zaustav
veba je bila samo dosadna, besko ljao. Jo uvek su oko njega bili tro
risna gnjavaa. Samo su jednom jica opasnih ljudi i Bret se spremi da
imali prilike da se zabave, a to je jh doeka. Uputili su se ka tamnoj

l*om M <s/ - Borilake vest i ne 2

65

- ta radi ako je cura zgodna? pi 11k i sa automatima na gotovs. Bio


nestrpljivo upita novajlija.
|C opkoljen.
- Kae joj da izae napolje - _
liivi laa naini jedan pokrel ru
kom Bio je to hipnotiki gest zbog odvrati jui. - Opet smisli neto,
ko^n su Bretovi protivnici pomislili poto je vano da izae iz kola.
tla se on sprema da opet napadne. Tako ne moe da ti pobegne. Stavi
Sva trojica su lstovremeno'pritisnuli joj lisice na ruke i onda moe da joj
okidae. Bret se sae i otkortlja u radi ta hoe. Naravno, ne sme da
sli inu. Policajci su razneli jedan je povredi, poto ih gazda voli ne
mgog. Kada je pucnjava prestala, taknute. Moe daje isproba. Zato
treba uvek da nosi maramice da iz
lirct je, opet. bio sam.
BilDju. se vozio sporednim pute- zapui usta. Ali, ne brini, mome.
\ima u blizini grada u bezbrino Dri se mene i sve e ti biti jasno.
jui spusti prozor. Zauo je neko
/\ i/ukao neku pesmu. Imao je raz
loga da bude zadovoljan. Preiveo je zujanje, kao daje neki krupan msekt
susret sa St ivenom Tajlerom, dobio leteo uporedo s kolima, a onda i ek
novog partnera koji je zamenio glu sploziju. Sledeeg trenutaka, borio
pavog Endija Posta i sada je provo se da odri kola na putu.
- ta se deava? - dov iknuo je no
dio vreme u svojoj omiljenoj zabavi:
lovu na dabrove. Nije bilo isto bez vajlija.
- Pukla nam je guma! - odvrati
Stanove krme, ali je jui ipak sremu jui. - Dri se!
ean.
jui je jedva uspeo da zaustavi
Prestao je da zvidi i poeo da
automobile. Obojica su izali iz kola
poduava svog novog drugara.
- Prvo to trai su kola - rekao je i pogledali ih. Prednji tokovi su bili
prijatnim glasom. - Ako spazi Pin sleteli s puta. jui glasno opsova.
to ili Mejverika. moe da se desi da Onda se okrete novajliji.
- Ne stoj tu! - izdra se na mladia.
naleti na zgodnu curu. ali to jc retko. Zaista lepa enska uvek dobije - Promeni gumu!
Zatim se vratio u kola i seo za vo
ono to eli, zato. ako vidi neka
sportska kola. znaj da je to posao za lan.
- Pouri, pouri! - doviknuo je
tebe. Isto vai i za ona strana kola.
Posle gleda fizike karakteristike. svom kolegi. - to pre to zavri, pre
Ako je kosa plava ili rida, a dugaka, emo da nastavimo izvianje.
Novajlija poe da psuje. Ali, ipak
krei. Ako je kratka, zagledaj vrat i
ruke. Ako je v rat ugj/vitak. podi za je uradio onako kako mu je jui na
njom. Isto vai i ako su ruke vitke. redio. Stariji policajac je uo zveket
Naravno, uvek moe da se desi da alata i osetio kako se zadnji deo kola
naleti na neku rugobu, ali, onda die. Vreme je prolazilo, ali se kola
smisli neki izgovor i pusti ih dalje. nisu sputala, jui je saekao jo

Poni li c.sl - Borilake vctinc 2

66

malo, a onda je izaao iz kola. K li


nac ga je zavitlavao. to je bilo oig
ledno. H. pa. pokazae on njemu.
- Hej. mome! - pozvao ga je. Je!' ima problema?
Odgovora nije bilo. Djui prie za- dnjem delu kola. Ispod automobila
su \irile mladieve noge. Bio je ubeden da se momak ali s njim. Izvue
re\ol\er iz lutrole. naniani medu
mladiee\e noge i opali. Oekivao je
d;t e ovaj od straha vrisnuti 1 skoi
ti. ali nije se ni pomerio. Djui uur
bano prede 11a drugu siranu. Novajli jinecei mi bile irom otvorene i zu
rile su u Djuia. Ruke su mu bile zg
rene kao kande, prsti stegnuti oko
iee za gitaru koja mu je virila iz vra
ta. Momak je bio uda\ Ijen, neujno,
dok je Djui sedeo u kolima.
Djui se okrete oko sebe sa revol
verom u ruci. Meutim, nije nita
\ ideo. Zauo je ljutilo zujanje u vazduhu i. sledeeg momenta, pitolj
mu \ie nije bio u ruci. Pogledao je
svoju ruku i \ideo tanku metalnu
icu obmotanu oko zgloba. L Inatio
se za taj zelob damom rukom. Tada
je uo neiji glas. Nije znao-odakle
dola/i.
- Z a Diardri Piterson - rekao je
glas, a.jedan metalni trougao mu se
zari u ruku.
Ponovo je odjeknuo zviduk i
drugi takav trougao se zari u juievu drugu ruku.

- Za Tanju Bauer- opet se zauo


glas, a sledei trougao mu je rasekao
bradav icu na grudima.
Djui vrisnu od bola i pokua da

neto pred uzme.


- Za studente - govorio je glas, a
jo jedan trougao presee mu drugu
bradavicu.
- Z a Oliviju Drejk - zau se i
trougao se zari u juiev pupak.
Djui pokua da iupa trouglovc.
ali ga ruke nisu sluale.
Zateturao se. tresnuo o kola. a
onda seskljokao na zemlju. Padaju
i. primetio je kako mu se pribliava
jo jedan trougao. Djui poe da uz
mie. ali je trougao pratio njegovo
kretanje. Onda je spazio neiju si
luetu iza trougla, Podsetila gaje na
i\ u senku sa oima. Senka je neko
liko trenutaka stajala potpuno ne
pomino da bi Djui shvatio svoj po
loaj. Onda je onaj glas poslednji
put progovorio.
- Z a Rozalind Koul.
U tom momentu je otrica poletela kroz vazduh i Bret Valas je raereio pomonika erifa. Bila Djuia.
Kada je to bilo gotovo, rtinda je
vratio ma u korice premotao svoj
kiotetsu-oge kojim je probuio
gumu na automobilu, saekao da se
Djuievo telo smiri, a onda nestao u
umi.

Glava peta
erif', Nik erman se probudio ob
liven hladnim znojem. To mu se
nije desilo jo od onoga dana kada
mu je Guverner odloio izvrenje
smrtne presude. Bilo je to ono oseanje bliske smrti koje mu se pone
kad javljalo. Vcrovao je da se svima

/'</// II csi

liortlakc vctine 2

lo deava. Nekada se eovek probudi


ilsic no i i i/nenada shvati da e
liulnoHa dana umreti. Iako je erinuii mogao da kontrolie to oseanic, ono sto je proiveo te noi bilo
|e isiivise intenzivno, da ga ne bi uz
nemirilo. Nije se radilo o klasinom
Ivosmaru gde su slike gradile neku
pi iu. Njegov se komar sastojao od
oblika, boja i uasnih, nestvarnih

oscnnja.
Nik se probudio. Tajlervil je jo
uvek bio na svom mestu, okupan
suncem. Rashladni ureaji su jo
usek radili u njegovom stanu iznad
/ulvora, tako da je vazduh bio prija
la n i s\e. I pored toga. on se pre
znojavao. Ustao je iz kreveta i pri
silo stolici na kojoj je bila sloena
njegova ista uniforma. Oblaio se,
posmatrajui se u ogledalu.
ielo mu je bilo prepuno oiljaka.
I orzo mu je bio zakrpijen gore nego
odea nekoga odrpanca. Ali. ti su
oz11)c i na njemu de lova li muevno,
prirodno. Poto se obrijao, siao je
dole. Jo dok je bio na .stepenicama,
shvatio je da mu se jo mko nije ja
vio. Bacio je pogled na sat. Bilo je
pola deset, a pre tri puna sata treba
lo je da ga probudi prvi raport. Hit
rim korakom prie radio stanici i
poe da poziva svoje ljude.
Posle nekih desetak minuta, pro
vedenih u pokuaju da nae bilo
koga, erman shvati da ni jedan
\okitok i, niti radionu kolima ne od
govara na njegov poziv. Mogao je da
uje samo um. i nita vie. erman
ostavi radio stanicu, podie sluali

67

cu, i pre nego to je okrenuo broj,


seti se svog komara. Opet je preoseao smrt. Resio je da pozove one
u planini, tek kada bude potpuno si
guran, ta se deava.
Izgleda da je ovaj posao poeo da
utie na njegove nerve. Iako bi po
nekad imao neku devojku, odrava
nje reda u Tajlervilu je, ipak, bilo
naporno. Ako vreme nije provodio
u odravanju reda meu bivim raobijaima u policijskim uniformama,
onda su prolazili prazni dani, kada
nije imao nikakvog posla. I pored
neverovatne sume novca koju je dobijao od Tajlera, posao erifa ga je
izluivao.
Dok je tako razmiljao, nije ni
primetio da je u kancelariju uao
Kreg Miler. erman se iznenaeno
tre.
- Imam dokaz, erife - ree glasno
svetlokosi ovek. - ta mislite o
tome?
- Ne razumem ta hoete da kae
te - ree erman, poto se pribrao.
- Proveo sam ceiu no u umi
koja okruuje ovaj grad - nastavi
Miler da objanjava. - I ta mislite
da sam naao? Njen auto, eto ta!
Njen Katlasje bio usred ume, ispod
nekog grmlja. Jel, mi sada verujete,
erife? Rozalii -1je bila ovde! I jo
uvek je tu negde!
Taj prokleti jui, besno pomisli
erman. Lepo mu je rekao da odveze Cmkinjin automobil u garau u
kojoj su drali sve automobile rta
va, ali je ovaj, opet zabrljao. erif je,
dodue, zahvaljivao svojoj srenoj

68

zvezdi to se Miler vratio u Tajlervil, a nije otiao da sluaj prijavi u


nekoj drugoj policijskoj stanici. erif
izvue revolver i uperi ga u sitnijeg
oveka.
- Kreg Milere, hapsim vas za
ubistvo sedmorice ljudi - izrecitova
erman, po seanju.
Milerov izraz lica se promeni.
Sada je izgledao zaueno.
- ta? Mora da se alite! Hajde, e
rife, moramo da naemo Rozalind,
to pr.
Za trenutak, ermanu pade na
pamet da su Sid, Don, K lif i ostali
poubijali jedni druge, a da se Miler,
u optoj guvi, izvukao i pobegao.
Bili su dovoljno glupi da tako neto
i urade. Ali, Serman se seti da on ne
hapsi Milera zbog ubistva. Trebalo
je da ga uhapsi, kako ne bi uznemi
rio javnost priom o Tajlervilu.
- Ruke u vis - pretei, ree erman. - uo si me. Uhapen si?
Jo uvek glumei iznenaenje,
Miler, oklevajui, podie ruke. erman mu prie, okrete ga i gurnu u
pravcu jedne od spoljnih elija. Bretovo liceje stajalo izmeu dve ipke
na reetki, dok ga je erman, sa re
volverom uperenim u potiljak, pre
tresao.
- Hajde - gunao je erif. - Rairi
i noge. Zna i sam kako treba. Namesti se.
erman se udio safnom sebi.
Nesvesno je imitirao policajce koji
su njega, toliko puta, hapsili.
- Do avola, ta to radite, erife? bunio se nieeov zatovorenik. - ta se

Poni West - Borilake vest ine 2

to ovde deava? Naili ste na pogre


nog oveka, erife!
- Videemo - ree erman, gurnu
klju u bravu, okrete ga i otvori vra
ta elije. - Upadaj - dodade, guraju
i Breta unutra.
Poto je ponovo zakljuao vrata
elije, erif pogleda svog zarobljeni
ka. Ovaj je stajao na sredini elije sa
uasnim izrazom na licu. erman se
tada okrete i poe da telefonira, tresnuvi vrata od hodnika za sobom.
Zato i nije mogao da vidi kako je
Bretovo lice j>oprimilo gotovo ra
dostan izraz. Serman je postupio ba
onako kako je Valas eleo. Nindina namera je bila, a u tom se sasto
jao njegov potez, da osigura Rozalindinu bezbeiiost. Poto joj je
mladi iza reetaka, nee biti po
trebno da se ona ukloni. Valas se
samo nadao daje Natan Tajlernezainteresovan za nju i da e se devojka dopasti perverznom Stivenu Tajleru, tako da je on preuzme od sta
rog. Tako e ba preiveti.
Sada je stigao do teeg dela svog
plana. Trebalo je da smisli kako da
lje da postpi. Priao je reetkama i
zgrabio ih. I pored svoje obuke za
nindinu, nije mogao da uje sve,
to je erman govorio u slualicu.
Ostao je u tom poloaju dok se erif
nije vratio u udno ga pogledao.
-ta mi to radite, erife? - upita
Valas. - Ne moete mi to uiniti!
Rozalind je, moda, mrtva! Moda
je u velikoj opasnosti. Moramo ne
to da preduzmemo!
erman, oprezno, prie eliji.

/*<>/// II <*s/- Borilake vetme 2

la si ti? - upitao je Breta. Neka vrsta Zelene beretke, ta li?


erife moleivim glasom mu se
obmli Brci.
la se to jue desilo u baru? upita ga erman.
Mnnile se sada toga! - odvrati
Viilas, - ta mi to radite?
Senf, kao da se zbunio. Njegovo
grubo, napasniko lice odjednom je
poslalo umorno. Svom teinom se
Hpustio na ivicu pisaeg stola u pri
javnici i zagledao se u Breta.
Moram da ti postavim neka pi
tanja, Mileru - umorno je rekao i
spustio svoj Magnum na sto kraj
sebe. -Odgovorie na njih, ili u te
ubili.

Bret napravio izraz lica kao daje


okiran.
- Zaboga! - uzviknu.
- Aha - potvrdi erman. - Elern,
da li si bio u Vijetnamu, ili tako negde?

- Ne - odvrati Bret uvreeno, ali


iskreno.
-ta se desilo u baru?
-Oni su me tipovi napali - hitro
odvrati Bret. - erife, dok se mi ovde
nateemo, ko zna ta se sve moe
desiti Rozalindi!
erif uze revolver u ruku i ispali
jedan metak koji samo sto ne okrznu Breta po licu. Bret se prisili da
odskoi od straha.
- Odgovori mu na pitanje! - zagr
me erman i ponovo spusti revolver
na sto.
- U redu! - viknu Bret. - Onaj tip,
Sid je navalio na mene. a onda po

69

ao da me udari. Iznenada, svi su


skoili i poeli da se tuku. Jedva sam
uspeo da se izvuem na sporedna
vrata.
- Dobro - prihvati erif objanje
nje. - A ta si posle radio?
- Rekao sam vam ve! Sve vreme
sam proveo pretraujui umu. Na
ao sam Rozalindin auto. Ona je tu
nege, kad vam kaem!
erman zamuri i stegnu pesnice.
Milerova pria je i mogla da proe.
Pa ipak, prizor iz bara u kome je le
alo sedam leeva ponovo mu izae
pred oi. ( sam je ponekad jedva uspevao da prekine tuu izmeu svo
jih pomonika, ali nikada nije mo
rao da poisti sedam unakaenih le
eva. Pogotovo, jedan dan kosnije,
postoje neka mala Crnkinja poubi
jala sedmoricu drugih momaka.
A i pria o automobilima nije ba
bila jasna. Nije mu izgledalo verovatno daje ovaj momak sam uspeo
da pronae kola, kada to nisu mogle
ni njegove umske patrole. Takoe
mu nije bilo jasno, kako je uspeo da
proe, a da ga niko iz patrole ne
vidi. Ali, ako je Miler lagao, gde je,
onda, bila istina? Da je lutao cele
noi i da ga niko nije primetio?
Onda se odjednom seti da mu se,
niko iz patrole jo nije javio.
erman otvori oi, zgrabi revolver
u ruku i poe unazad ka vratima.
Leima se naslonio na zid svoje
kancelarije. Primetivi daje sam u
zatvorskoj eliji sa ovim sitnim svetiokosim ovekom uplaio se kao ni
kada u ivotu.

- Moram da te pitam - br/.o je re


kao.-On mije rekao da teto pitam.
Da li si li Nemac?
Zbunjeno nestade sa Milero\og
lica. itavo njegovo telo kao da se /a
nijansu promenilo. Vie nije bio Miier. Tada se s\etlokosi si ranac nasmei. Ali. umesto da odgovori, on
sede na zatvorski krevet i privue
sebi jedinu stolicu koja je bila u e
liji. Na voleban nain, u rukama
mu se stvori pil karata i on poe da
reda pasijans, sluei se scislem
stolice kao stolom
- Gde si naao te karte? - zacudeno upita erman.
- Uzeo sam ih jue u baru - mirno
odvrati Bret. ne skidajui pogled sa
karata.-Trojica tvojih ljudi su igra
li. - Ali. da odgovorim na tvoje .. .
ili, bolje da kaem, njegovo . . . pita
nje. Ne, nisam Nemac.
erif je zbunjeno i zadivljeno zu
rio u stranca dok je ovaj redao kartu
za kartom. Njegova spretnost sa
kartama je bila takva, da slinu, er
man nije video ni u Vcgasu, ni u A t
lantik Sitiju.
- Shvatam zato me lo pita - lju
bazno nastavi Bret, ne skreui svo
ju panju sa karata. - Ako bi, kojim
sluajem, otkrio, da sam ja pobio
one ljude, Tajler ne bi mogao da poveruje daje bilo ko, osim pripadnika
superiorne rase, kadar da uini tako
neto.
Karte su se i dalje redale, a Bret ih
je nizao jednu za drugom, razmisliv
i za tren gde koju da stavi.
- Pretpostavljam da to znai da

Poni li est - Borilake vesti ne 2

niko nee silaziti sa planine, niti e


mene odvesti gore da me ispituje Nehajno ree Bret.
-N e - odgovori erman. protiv
svoje*"'volje. - Isuv ie su zauzeti da bi
nekome poklonili toliku panju.
- Naravno - sloi se Bret prijat
nim glasom. - Trebalo ie da znam
to. Jer, ja nisam neka lepa devojka.
je li tako? Niti sam nevino siroe
koje nema kome da se obran, zar ne?
- Ne - ponovo ree erman. - Ko
si li?
Bret je i dalje nizao karte. Istim
tonom, ne gledajui u erifa Bret
ree:
- Z ar ne moe da me pogodi?
erif je razmiljao o dogaajima u
protekla dva dana. Setio se, kada je
sve poelo. Onda razrogai oi i
uperi prst u Breta.
- Ti si onaj sa kamioneta!
Tek tada je Bret podigao glavu.
Izraz na licu mu je bio prijatan, ot
voren i prijateljski.
- Tako je - potvrdio je. - Ja sam
onaj koji je ubio Stana, Mela, Endija
i sve ostale prve veeri. Ja sam taj
koji ih je gurnuo u provaliju. Ja sam
taj koji je pobio sve ljude jue u
baru. Ja sam taj koji je. takode, po
bio sve do jednoga iz patrole i sa gra
nice.
Vie nije imao razloga da se pre
tvara. Nadao se da e moi dovoljno
da zainteresuje Natana Tajlera i da
e ovaj narediti da ga dovedu gore
radi ispitivanja. Ali, to mu nije po
lo za rukom. Stari Tajler se isu vie
dobro zabavljao sa svojim siroii

71

/#/// II ('s i - Hori ta k e vetine 2

ma l.i hi ga lako neto uznemiravalo ( ak i da je bio Nemac, naredba


hi bila isla. Sam se pobrini za tu

sinai elimmii ga. I tako. vie nita


nije moglo da zadri Breta da odigra
ovu igru onako, kako sam on zna.
Nilii ga vise nije spreavalo.
Hajde, hajde, erife - obrati se
Ure I /aprepaenom erman u. - I li
i mi imamo svoj posao. Moj posao je
iln \as sve poubijam . . . a tvoj je da
pokua da me u tome spreci.
erif. Nik erman kao da je bio
gromom pogoen. Meduitim. lo je
trebalo samo deli sekunde, poto je
ve sledeeg trenutka drao svoj
Mngnum uperen u stranevu glavu.
Spremao sc da pov ue okida, kada
|c stranac pomerio svoje prste i u
ruci mu se. iznenada, nala jo jedna
karta. A onda. ruka kao da je utonu
la u maglu. erman je ve povlaio
okida, kada mu sc prsti rastvorie
kao pomou magije i revolver pade
na pod.
erif je osetio uasan bol, a onda
je pogledao svoju ruku u kojoj je tre
nutak ranije drao revolver i u koju
je sada bila zabodena karta za igra
nje. Krajikom oka. primetio je da je
stranac pokrenuo ruke. Neka vrsta
tankog ueta kao da mu je poletela
iz rukava i prola izmeu reetaka.
Serman zau neto poput fijuka bia
i osetio kako mu se to ue obavija
oko vrata i stee ga.
Bret povue ruku. i ue koje ko
riste ninde se zatee, povue erifa
kroz hodnik i on iresnu glavom iz
meu dve ipke. Bret ga doeka sa

druge strane reetke i zgrabi za nje


govu krupnu Adamovu jabuicu,
jednim jubidutsu zahvatom, iz
meu palca i kaiprsta.
-Jednom sam video nekog ma
ioniara kako je sa pozornice bacio
karlu za igranje, pravo u krilo gle
daocu na drugoj galeriji - zaita
Bret erifu u uvo. - A video sam i
kako ljudi mogu gadno da se poseku
na papir. Kombinacijom preciznos
ti udarca i otre ivice, papira, dobi
je papirnati no, zar ne?
erman pokua da se otrgne, ali
njegov vrat kao daje bio prikovan za
stranevu ruku. Stranac se ak nije
ni pomerio sa mestagde je stajao. Iz
gledalo je. kako mu sve to nije izis
kivalo ni najmanje napora.
- Sada u ja tebi da postavljam pi
tanje - ree stranac. - Gde je drugi
izlaz iz Slobodne kole?
- Ne z n a m ! - u z v ik n u K r u p n i ov e k . p o k u a v a ju i d a s k lo n i Breiove
p rste sa svo g v ra ta .

- Ma hajde - stee ga stranac jae,


ne pomerajui se. - Ni jedan mega
loman ne otavlja sebi samo jedan iz
laz! Uvek postoji jo~ ja L i). Gde je?
Nik erman se grevito drao za
ipke, udarao nogama o pod i te
kom mukom dolazio do vazduha.
Bol kao da mu je direktno iao od
vrata do mozga.
- Kaem ti da ne znam! Tajler mi
nikada ne govori o takvim stvarima!
Moj posao je da se pobrinem aa
niko ne postavlja nikakva pitanja!
- Poslednji put te pitam - nestr
p ljivo ree Bret i jo jae stee er-

72

P o n i W e s t - B o r ila k e vest i n e 2

manovu Adamovu jabuicu. - Gde voj kancelariji. Nije prirneivao


neprestano krkljanje koje je dopiraje zadnji ulaz?
- Ne znam, ne znam - krkljao jc lo sa poda, ve je nastavio da prelis
Nik erman. - Ne znam, ta se gore tava erifovu dokumentaciju, dok u
deava. Nikada nisam ni bio tamo. kancelariji nije zavladala apsolutna
Ja sam tu da spreim da niko drugi tiina.
Poto nije naao ono stoje traio,
ne ode tamo.
izaao je napolje.
Bret je najzad morao da prihvati
Dozef Nojman se polako pope
injenicu da erif zaista ne zna. Ono
uz kripave stepenice do svoje sobe
to mu je govorio, bilo ie tano. On
je samo gazdovao u gradu i nije u potkrovlju. Njegova ena, Marta,
imao nikakve vlasti s one strane ka jo uvek je poslovala po kuhinji, ali
menog zida. On, zaista, nije znao je on ve bio umoran. Bilo je vreme
gde se nalazio sporedni ulaz. Ali, za njegov popodnevni odmor.
Ruak je, kao i obino, bio obilan
Bret se iznenada seti nekoga ko bi to
i izvanredan. Kada oveku nije do
mogao znati. Zagledao se u veliku
Adamovu jabuicu koju je drao iz- puteno nita drugo, osim da jede i
meu svoja dva prsta. Setio se da ta gleda televiziju, spas je bio u tome
stvar uopte nije okruglo voe, ve da naui dobro da kuva. Tokom pojedan sistem kostiju i hrskavice, koji slednjih petnaest godina, Marta je
od neuke domaice postala takva
se zove krikoidni proces.
kuvarica da joj nije bilo premca.
Ne isputajui erifovu Adamovu
jabuicu iz ruke,
posegnuo je za
Dozef je putao svoju enu da se
*
V
kljuevima na Scrmanovom pojasu. dugo zadrava u kuhinji. Ako nije
Onda sc prisetio vebe u kojoj je kuvala, onda je istila kuu. To mu
nije smetalo. Znao je da tada ne mis
hvatao orahe sa dva prsta.
-Uivaj - rekao je prestravlje li o nevolji u kojoj se grad nalazio.
nom policajcu. - Uivaj. Ovo je tvoj Situacija u gradu postala je njena
prava opsesija. Ali, kome ne bi? Na
poslednji obrok.
A onda jc uinio ono to je radio sreu bilo im je ve po ezdeset go
sa orasima i naglo povukao Adamo dina, kada je nevolja poela i oni su
vu jabuicu. Bret je ostao sam u svo ve imali svoje navike. Sama projoj eliji, sa nekoliko kljueva u jed mena nije bila tako strana, poto
noj ruci i neto koe i kostiju u dru oni i nisu mnogo izlazili, ali je priti
sak koji se oseao bio nepodnoljiv.
goj.
Ne postavljaj nikakva pitanja.
Tada nezainteresovano ispusti
smrvljenu Adamovu jabuicu na Ne razgovaraj sa strancima. Pri
pod elije i obrisa svoju krvavu ruku javi svakoga. Prijavi svaki nepoz
o pantaJone. Zatim otkljua vrata nati auto. Dri jezik za zubima.
elije i pode kroz hodnik ka erifo- Bilo je uasno. Dozef je, da bi ostao

ftini II <s/

/i<nHakc \r\iinc 2

I mi /iha\o| pameti, morao da se prisili da lo vie ne primeuje. Uivao


|i* u kulinarskim vest ina ma svoje
/riu\ gledao kviz emisije i sentimenliilue lilmo\e na televiziji i spavao.
Slinio ie na vrh stepenita, otvo
rio \ i .tla svoje sobe i uao unutra. U
nnhi ic bilo prigueno svetio poto su
roktne bile sputene. Ali, bilo je do\ol|no svetio da jc mogao da primeti
lenog eoveka koji je stajao nasred
sobe. ( ovek je bio odeven u crno, od
glave do pete, i oslanjao se o krivi
fonp sa drkom. Bio je to ovek koji
Ii* imao kosu boje peska i sive oi.
Ilio je to onaj isti ovek koji je traio
liku cvojku.
I loe li da umre, starce? - upi
ta strnac.
Dozef Nojman razmisli o tom
pitanju.
- Moda - rekao je. - ta smera?
Muila je predstavljala problem.
Vikala je i jecala, sve dok je Dozef
nije odveo u njenu sobu. Uspeo je da
jc taman toliko smiri, da je Bret bio
siguran da nee pokuati nikoga da
pozove telefonom. Ako bi i uspela
da izae kroz prozor i pokuala da
obavesti policiju u Tajlervilu, to je
bilo, gotovo, gemogue, ne bi nala
nijednog ivog policajca.
Dozef sie u dnevnu sobu i sede
pored Breta.
- Mislim da nee biti problema s
njom - uveravao je Breta. - Rekao
sam joj da je situacija sada ista kao
to je bila 1932. godine. Rekao sam
joj da smo onda utali zato to smo
bili u naoj zemlji. Takoe sam'joj

73

kazao, da smo sada stari i da vie ne


treba da utimo. I kakva je uopte
razlika? Ionako emo uskoro umreti. Zar da nevini ljudi stradaju zato
to mi nemamo hrabrosti da se sup
rotstavimo nasilju?
- I kako je reagovala?-upita Bret.
-Shvatila je - ree Dozef i uz
dahnu. - Ali. ipak joj se nije dopala
ta ideja. Znate i sami kako je. Ako
neto ne vidi svojim oima, kae
sebi da tako neto nije mogue. Jed
nostavno ne veruje - ree starac i
oi mu zasuzie. - Isto kao i 1932
godine. . . Tu starac ne izdra i zaplaka se, ali se onda brzo pribra. Na
kaljao se, obrisao oi zguvanom
papirnatom maramicom i zagledao
se kroz prozor.
- Morate da nas shvatite - nasta
vio je. - Nemaka je naa domovina.
Kada se zaratilo, verovali smo daje
ispravno ono to inimo. Pa, ak, i
kada se nai momci nisu vratili ku
ama, jo uvek smo verovali da
otadbina sprovodi Boju volju.
- Kada vam se Tajler obratio? obazrivo upita Bret.
- Neposredno po naem dolasku
u Ameriku, po zavretku rata. Do
bro smo se snali i doselili u ovaj
grad. A onda je, 1963 godine, stiglo
pismo od Tajlerove kompanije. Po
stavili su nekoliko pitanja o naem
gradu i ja sam im odgovorio. Mislio
sam, pa, on je na zemljak. A onda
je i on sam doao i postavio mi jo
neka pitanja. Dve godine kasnije,
ponovo nas je posetio i kazao nam.
ako budemo inili onako kako nam

74

on kae, postarae se da ostatak i


vota provedemo udobno i bezbri
no. A posle nezgode koju sam imao,
vie nisam mogao da radim i
tako...
- Kakve nezgode?-sa intcresvanjem upita Bret.
- Bio sam zidar - objasni Nojman. - Ba sam bio primio novog
pomonika, koji je stigao u Ameri
ku iz nae domovine. Bio je to fini,
okretan, plavokos mladi. I tako,
jednoga dana, dok smo radili, sapleo
sam se i pao sa krova. Iznenada me
je zaboleia noga i ja sam izgubio rav
noteu. U padu sam polomio ki
mu. Moj pomonik je preuzeo po
sao.
- Shvatam - ree Bret.
- Onda nam je Tajler ponudio ve
liku. novu kuu na planini, ali mi
nismo mogli da napustimo nau sta
ru kuicu. Znate, sam sam je sagra
dio.
Bret klimnu glavom i osmehnu
se.
- Ali, sada mislim da bi bolje bilo
da smo prihvatili Tajlerovu ponudu
- nastavi starac. - Stvari su se pogor
ale od kako je dola nova policija.
- Potpuno vas razumem - ree
Bret. Razgovor je vodio sa strplje
njem jednog istonjaka. Znao je da
ne srne da pouruje starca, bez obzi
ra koliko mu se urilo. eleo je da se
uvue u kolu pre nego to neko otk
rije da vie nema nove policije.
Meutim, to nije mogao da uradi
dok mu starac ne kae kako e da
ude.

Poni West - Borilake vestine


2
p
- 1ta mislite, zato se Her Tajler
doselio ovamo? - upita Bret.
- Verujem da je to zbog peina ree Nojman. - Kada sam mu ispri
ao za te peine, uinilo mi se da se
veoma uzbudio.
-Peine? - upita Bret, glumei
neznanje.
- Da, peine. Nekada je tu bio ve
liki rudnik, u koji se ulazilo sa druge
strane planine. Hodnici rudnika do
piru sve do temelja Tajlerove zgra
de.
- A h , tako - ree Bret. - To je
veoma zanimljivo.
- Je li to sve to ste hteli da znate?
- upita starac, shvatajui daje pogo
dio ta Bret namerava.
- Izgleda da jeste - ree Bret i us
tade. - Osim, ako sluajno znate i
neke detalje u vezi sa samom izgrad
njom zgrade kole?
- Ne, ne znam. Nikada nisam bio
gore. Bilo je zabranjeno. Ali, uspeo
sam da primetim da su kamioni,
koji su prolazili, prenosili graevin
ski materijal vrhunskog kvaliteta.
Bile su im potrebne mnoge godine
da sazidaju itav kompleks.'
- U to ne sumnjam - ree Bret i
vrati stolicu za kuhinjski sto. Zastao
je, jo uvek drei naslon stolice. Bilo bi zgodno ako biste na kratko
napustili grad.
Dozef se nasmeja.
- A gde bismo otili? Ne zabora
vite, nismo otili ni kada se grad pre
tvorio u ovo to je sada. Zar da ga
napustimo samo zato to vie nee
postojati kao Tajlervil?

l $otll M c \ i

liorilafkc vciine 2

Pn onda. dobro - ree Bret. - mnogo sluajeva u kojima samuraj,


N ihimu ni verovao da ele oliu ali koji je najmio jednog nindu da ubi
uim morao a vas pitam.
je svoga gospodara, do smrti branio
- Nisi a se vi ne brinite - uveravao tog istog oveka. Samuraji su ginuli
MH 1 slaiac - I ne sekirajte se zbog da bi sauvali obraz, ali su znali da
Mmle (iaranlujem \am da nee e ninda obaviti sramni zadatak.
Ali, Bret je sebi postavio vie cilje
pokusan da ih zove.
I o vam vcrnjem - ree Bret, uz va. On nije bio plaeni ubica. Or je
OMiieh /alim je izaao. im se na sebi postavio u zadatak da ispravlja
ao napolju i seo u jedna od patrol nepravdu i spaava nevine od sudbi
nih kola lajlervilske policije, Bret ne koju nisu zasluili. On nije mo
nuiOc ruku u koulju i izvadi jednu gao jednostavno da se uvue u nep
malu, okruglu ploicu. Nijecleoda rijateljsko gnezdo. ubije samo jed
mslu'i telefonski aparat Nojmano- nog oveka i ode. Njegov lini ko
vih, i ili da presee ice i zato je is- deks asti traio je od njega da u po
ko risi io priliku, kada je starac odveo tpunosti uniti zlo.
r Meutim, danas se jedan ninda
svoju *enu u spavau sobu. da izva
di mi rofon iz slualice. Bilo je jed- nije borio protiv neprijatelja koj; je
nosln no odvrnuti donji deo sluali nosio ma. tap, ili koplje. Savremece i i/ aditi ploicu. Posto je pono ni neprijatelj je imao na raspolaga
vo /a muo poklopac, niko ne bi nju oruje koje je moglo u jednom
mopav da posumnja da je neko di minutu da izbaci stotine smrtonos
rao a >arat. Gospoa Nojman je nih projektila. Boriti se protiv tak
sada n ogla da zove koga god je htela vog neprijatelja na tradicionalan na
i da v i *e koliko joj je volja, niko je in bilo bi isto to i borili se protiv
nee t iti.
ezdeset samuraja u jednoj sekundi.
Brci baci mikrofon kroz prozor A to je bilo nemogue.
kola i >ojuri ka drugoj sirani plani
Meutim, postojala je mogunost
ne.
a se savremeni neprijatelj pobedi,
Jednom mni sve predstavlja ce tako to bi se tradicionalna sredstva
remoniju. Postoji ceremonija ivo- osavremenila. im se vratio u Ame
la, kao to postoji i ceremonija sm riku, Bret je sa Hamom i Defom
ili. Bret Valas, jedini ninda majstor poeo da radi najednom ninda sis
u Americi, spremao se za proboj u temu, koji bi bio delotvoran u da
samo srce neprijateljske teritorije.
nanje vrenje. Ovaj novi sistem nije
U samom poetku, nine su bili bio potpuno usavren i sada je tre
plaene ubice, koji su obavljali pr balo da doivi vatreno krtenje.
ljave poslove za plemenite samura
Bret rasprostre svoj pribor ispred
je, jer je ove spreavao da to sami sebe na travu, usred ume. Na sebi je
uine, njihov kodeks asti. Bilo je imao samo fundoi, komad tkani

76

ne koji je pokrivao donji deo trupa.


Poput matadora, koji se oblaio za
nastup u areni, Bret je paljivo stav
ljao pojedine delove svoje opreme
na sebe.
Prvo je doao dugaki, posebno
napravljen tazuna, ili titnik za
grudi, koji se vezivao oko struka i
vrata. Onda je navukao tamne ninda pantalone. Preko listova je sta
vio posebno napravljen varadi,
deo oklopa koji je pokrivao noge od
kolena do zglavka. Zatim su sledile
"jugake, ninda rukavice, u koje
je Bret ugradio specijani uko, ili,
opte poznati, bokser.
Potom je obukao ninda kou
lju, a zatim preko obe ruke, stavio
kote, titnike sa arkama, koji su
pokrivali nadlaktice. Unutar speci
jalnih draa du kotea, Bret je
postavio uriken i toniki ili ilj
ke za bacanje. Preko grudi je navu
kao vakibiki, istonjaku verziju
pancir prsluka. Moderna tehnologi
ja koja mu je bila dostupna, omogu
ila je Bretu da napravi takav prsluk
koji bi izdrao metak kalibra 45, is
paljen iz neposredne blizine. Za pr
sluk je zakaio gasne bombe, kojeje
sam izumeo i koje su sluile da une
su pometnju meu protivnike. Vetinu njihovog pravljenja nauio je
na asovima jogendutsua.
Onda je sledila uva-obi, neka
vrsta zatitne suknjice, koja mu je
ostavljala* slobodne noge, ali je sa
svih strana titila kariini deo tela.
Zatim je stavio jedan specijalni tobolac. u kojem je pored njegovog

P o n i W e s t - B o rila k e vest i n e 2

kjotetsu-ogea i vakizaija bilo


jo urikena i otrovnih strelica.
Preko ramena je prebacio katanu.
U rukama je nosio konopac za pre
bacivanje preko zida.
Bio je spreman. Njegovi maevi
su biti umoeni u otrovan rastvor,
kao i ostalo oruje sa otricom. Za
razliku od metaka, ge god bi elik
njegovog oruja dotakao kou, rtva
bi sigurno umrla. Iako je izgledalo
daje Bretova priprema smena i poreenju sa modernim orujem, u
ovom sluaju, neprijatelj naoruan
konvencionalnim
savremenim
orujem je bio taj koji e stradati.
Odea na njemu je bila tanka, la
gana i nije mu sputavala pokrete.
Jo jednom je u mislima proverio,
gde se nalazi. Prema mapama koje
je nauio napamet, pre nego to je
otiao iz San Franciska, rudarsko
okno se nalazilo na nekih pet milja
od mesta gde se pripremao. Majstor
ninda zae u iprag, a njegova op
rema ne naini buku veu od one
koju bi proizveo apat.
Ali, taj apat nije obeavao nita
dobro. Bio je to apat smrti koja se
pribliavala.
Glava esta
Tejlor Lokmen je bio besan kada
je na konzoli sa ekranom primetio
dim koji se u pramenovima dizao iz
ipraja.
-D o avola, Stju - viknuo je
svom kompanjonu, - doi da vidi
neto!

h im

II cs/

H onlaki veiine 2

Dok ie (n a i drugi ustao od svoje


koit/nlr sa clm ekrana na koje je
pit/io, pramenovi dima su se pretvo
rili u oblnic ispred ulaza u rudnik.
Milinut Bamz baci pogled preko ra
mena I ejlora Lokmena i zagleda se
U ono io jc snimala kamera broj tri.
Dok ic pratio ta se deava, sve vie
M ili oblaaka se dralo iz bunja i
Vlll|itlo se prema kameri.
- Sla misli da je to'7 - upita Stju
druga. - Moda poar, a?
- Pojma nemam - zastenja Lokmcn. - A ta. ako jeste poar? ta
onda da radimo?
- Pa ono, to uvek inimo - s uz
dahom ree Stju. - Pozvaemo cen
tralu.
Bamz podie slualicu telefona
koji jc bio u sklopu video konzole i
pritisnu jedno dugme. Trenutak
kasnije, odvojio je slualicu od uha i
na uenjem se zagledao u nju, a
onda jc okaio i ponovo se zagledao
u monitor broj tri.
- ra bi? - upita Lokmen.
-Zauzeto je-odgovori Bamz, ne
znajui da je Bret ostavio slualicu
telefona u erifovoj kancelariji da
visi. - Izgleda da emo morati sami
da resimo ovaj problem.
Ponovo je bacio pogled na ekran.
IJ tom trenutku dim je potpuno
obavio kameru, koja je bila poveza
na sa monitorom broj 3, i sakrio
ulaz u rudnik.
-Ja, opet, mislim daje trebalo da
pozovemo Bila preko radio-stanice
- bunio se Tejlor, drei lampu dalje
od svoje glave i trubei se da nade

zgodan prolaz na dombastoj. keso


povrini peine.
-Zamenik erifa, ui, - ree
Barnz, upotrebljavajui zvaninu ti
tulu njihovog drugara - najverovatnije spava, i sam zna da on patro
lira cele noi. A posao mu se ne svi
a ba mnogo.
- Ma nemoj - odvrati Lokmen. Posao nije lo, ali ne valja to sveta
zapo vest zabranjuje silovanje usred
bela dana.
- T o se zove direktiva - ispravi
Bamz svog kompanjona. - A izraz
za ono to ui radi je svoenje.
Barnz je dospeo u zatvor zato to
je koristio ekove bez pokria, ali
niko nikada nije otkrio ta je radio
sa novcem. Policija retko kada i po
kuava da nae nestale prostitutke.
U stvari, policija retko kada i zna da
je neka prostitutka nestala. Dodue,
Bamz je imao malo problema sa ne
kim makroima. Ali, to nisu bili pro
blemi koje on nije mogao da resi,
pogotovo, to policija nije gubila
vreme da istrauje zato je nekom
makrou, recimo, neko razneo glavu.
Ali, iako je Barnz izgledao tako da
ga ak ni leinar ne bi pogledao, on
je ozbiljno shvatio svoj novi posao.
- Hej, Stju! - progovori Lokmen,
pljaka, koji je esto radio sa
uiem. - Kako to da nisi hteo da ra
di dole u gradu?
- ta? - zau se Bamzov glas. Jesi li lud? Pa, ovek moe potpuno
da poludi dole! A to nisi ti?
- Ne podnosim uniforme-odvra
ti Lokmen i obojica se grohotom na-

78

smejase.
Nastavili su sputanje niz tunel,
pridi avajui se za jednu cev koja je
ila a lom duinom levog zida. Hteli
su. io je mogue bre da izvide oda
kle potie taj dim i da se vrate na
svoja mesta. Posto je erif log jutra
dao zeleno svetio, nova grupa si
roadi je trebalo da stigne bez pro
blema. A ova dvojica su htela da
vide da li medu njima ima neto za
njih.
to se njih ticalo, u Tajlervilu je
sve bilo po starom. Poto je Milcr
uhvaen, a verovatno i uklonjen do
sada. a crnkinja dopala gazdinih
aka. sve je ponovo bilo status kvo.
Njihove kamere su bile postavljene
u svim prostorijama ge su bili siro
ii. L SV IM Stivenovim elijama,
kao i ispred svakog ulaza u Slobod
nu kolu, raunajui i sporedni ulaz.
Kamere su bile svuda, izuzev u Natanevoj opcracionoj sali.
Sputajui se niz tunel, pribliili
su se prvom zavijulku iza koga je
bila peina, koja je vodila ka izlazu.
Ve je bivalo svet lije. Dvojica uva
ra ubrzae korake i zajedno se nao
e na ulazu u peinu.
Stali su kao ukopani kada su nji
hove lampe osvellile neobian pri
zor. Na sred tunela, licem okrenu
tim ka njima, stajalo je neto to je
liilo na statua. Kao daje to bila sta
tua maskiianog ratnik u oklopu.
-Zaime sveta! - uzviknu Barnz i
skoro ispusti lampu kada je posegao
za revolverom. Izvukao gaje iz fut
role i samo to nije povukao okida,

P o n i W est - B o r ila k e vetine 2

kada je primetio da se statua ne po


niera. mirnuo je i spustio revolver.
Figura u ljudskom obliju je bila ne
pomina, poput stene. Uopte nije
bila iva.
Lokmen se zagleda u glavu statue.
Izgledala je kao da je grubo isklesa
na od crnog kamena, bez usta i oiju
i tek malim uzdignuem, gde je tre
balo da se nalazi nos. Pri treperavoj
svetlosti lampi, sva trojica su izgle
dali jezivo: dva biva robijaa, u far
merkama i majicama, i kraljevski
odeven ratnik iz davnih vremena.
- Do avola - ree Tejlor. - Podsea na one kosmonaute u Osmom
putniku.
- ta trabunja? - procedi Barnz,
dok mu je srce jo uvek lupalo kao
ludo.
- Ma, zna - ree njegov drugar,
oslanjajui se o zid peine da bi po
vratio ravnoteu. - Onaj film Osmi
putnik. Mislim na skafandere koje
su kosmonauti nosili. Ovo me na to
podsea. Samo, ovaj nije toliRo glo
mazan. a i kacigu nema.
-Hoe li ve jednom da umukne, budalo? - izdera sc Barnz. Kako li je ovo udo dospelo ovamo?
- ta mene pita! - odvrati Lok
men. - ak ne znam ni staje.
Ohrabrivi se malo, njih dvojica
uspravie lampe i prioe nepokret
noj figuri. Osvetili su glavu statue i
zagledali joj se u lice.
Iznenada, par oiju im uzvrati po
gled. Nisu imali vremena ni da trep
nu, a Bret je ve zario svoje ukoe
i njihove brade. Mesingani bokse\

pMM H i1v/

HoriUtCke vest i ne 2

79

i
--

li mi mi 111/ih1Ii vilice i njih dvojica


19 (tftlftllc. .los nisu ni pali na lle, a
lih i |c ve poao rukama nagore,
Igrithio kalanu ohema rukama i
IfUlkilo nn i/ korica na leima.
iKilO i uvek, samo izvlaenje maa
koricu Je hilo i prvi udarac. Bret
IHintihiHi maem udesno i presee
llum/ov vrat, a onda, okrenuvi se
klici ila i/voi piruetu, uputi otricu
jfcrtUinijskog maa kroz Lokrnenova
lf*1u JBurnz nije mogao ni da vrisne,
||fr HU mu glasne ice bile preseene.
Blcduu je kako njegova so pst vena
Irv iiklja ki svodu peine, za trenuitik l/ilcnaden to krv moe da ikW luko visoko. Onda mu je pred
ociitln bilo crveno i, as kasnije, uto
nuo |e u veni mrak. Lokmen otvori
llMu da vrisne, ali poruka koju je
#lan njegov mozaik je zastala negde
lui putu. Njegovo telo je bilo u poIpitnom oku kad se'ma zario u
n|C|(o\ trup. Nemi krik mu je ostao
im Usnama dok je umirao.
Brci brzo obrisa oincu maa o
Lokmcnovu koulju. Vratio je ma
u konce. Znao je da otrov jo uvek
rielujc. poto je njime premazao
unutranju stranu korica, a ne sam
ma. Svaki put kada bi vratio ma u
korice, on bi se premazao novim
slojem otrova.
Ninda poira niz peci mi. sledei
|rugove dvojice ubijenih ljudi i ud
nu ccv na zidu. Trao je kroz mrak.
sve dok mu njegova ula nisu nagovcstila da se pribliava kraju peine.
Stigao je pred vrata koja su bila po
kriven.! debelom, ''mom zavesom.

Bret zaslade kod ove pregrade i


Junu. Kada se uverio da se nita ne
uje sa druge strane, gurnuo je zave
sti u stranu i proao.
Zlatno obojena cev, prenika pet
naestak santimetara ovde se zav i a
vala. Bret se naa5 pred jo jednom
tekom zavesom Ponovo je uposlio
svoje nadmono ulo sluha. Kada je
bio siguran da nema nikoga ni iza
ove druge prepreke, odgurnuo je zavesu i koraknuo.
Naao se u prostranoj, bogato uk
raenoj spavaoj sobi. Soba je bila
nametena u baroknom stilu i op
remljena najfinijim namelajem. Na
podu su bili prekrasni persijski tepi
si, skupoeene slike za zidovima, a na
tavanici itav sistem cev i. Na nekim
mesti ma du cev i bili su zlatni lanci
koji su se sputali do poda. Nasred
sobe nalazio se veliki krevet sa bal
dahinom.
Bret je pred postavljao da se nalazi
u gazdinoj spavaoj sobi. JednosUn
no, nije mu bilo logi:no da bi Tajler
beao kroz tudi.buoar. Takoe ic
bio. gotovo, uveren da u sobi nema
nikakvogobezbedenia. niti spravica
preko kojih bi drugi mogli da ga pi
juniraju. Pa. ipak. Bi* i oprezno pri
e vratima na suprotnom ziu.
Po irei pul /.ustade pic v ratima
i osi usnu.
Jedna od legendi ninda pria o
tome kako je jedan plaeni ubica
bez gospodara, i/gubio vid u sedmoj
godini. Kako je rastao i obuavao se
njegovo ulo ^lulia se toliko izotrilo
da je postao nepogreiv i macvaiac.

80

Njegov ma se nalazio u tapu koji


je kao slepac nosio. Uitelj Tori je
priao Bretu prie o ovom izuzet
nom ubici, koji je lutao Istokom
prerusen u masera. Gde god bi se
naao, ljudi su se otimali za njegove
usluge, jer je izgledalo kao da se bori
pomou radara. Mogao je da otkrije
neprijatelja ak i kroz zid.
Sav remeni majstor ninda zau
neko kretanje s one strane vrata. Lo
gika mu je govorila da se ispred gaz
dine odaje nalazi straa. Sluh mu je
rekao i gde su straari stajali. Bret iz
vue vakizai iz tobolca za poja
som. Oslukivao je, sve dok nije za
uo da se jedan od straara naslonio
na vrata.
- Jedva ekam da stigne nova gru
pa siroadi - ree prvi straar.
- Kada treba da stignu? - upita
onaj koji je bio naslonjen na vrata.
- Kako sam razumeo, treba da
stignu svakog asa - odgovori prvi.
Umesto odgovora, oi drugog
straara se iskolaie.
- Da, svakog asa - nastavi prvi.
Bacio je pogled niz hol koji je zavi
jao udesno. Ovaj deo kompleksa li^
io je na hol nekog luksuznog hote
la. - Nadam se da e naa smena biti
ovde na vreme. Sluaj - obrati se on
svom drugaru - im budemo smenjeni, otii emo do njihovih odaja i
videti ta nam je stiglo. Vai?
Straar koji se Qslanjao o vrata
nije odgovorio.
- Vai? - ponovi prvi straar svo
je pitanje.
Tada je primetio da oi njegovog

P o n i H'est - B o rila k e vesti n e 2

drugara nisu bile uperene u njega.


Takoe je primetio da je ovaj obli
ven krvlju. U tom trenutku su se ot
vorila vrata na koje se naslanjao nje
gov drugar ijedna prilika odevena u
crno hitnu ue koje se obavi oko
vrata prvog straara, pre nego to je
uspeo da izusti i jedno slovo.
Prvi straar zakrklja i ispusti re
volver u pokuaju da skloni ue koje
mu je stezalo vrat. Ali, iako je uloio
svu snagu, u to, ue se nije micalo.
Prilika koja je drala ue se pokre
nula. Ta prilika je zgrabila straara
i, nosei ga na rukama, potrala
kroz hodnik.
Bret je morao da otkrije ta ga je
ekalo iza ugla i zato je, da bi bio si
guran da mu ne preti nikakva opas
nost, iskoristio telo prvog straara
kao tit. Za nekoliko trenutaka, na
ao se iza ugla, nosei prvog straara
ispred sebe. Na nekih dvadesetak
koraka od mesta gde je zastao nala
zila su se pokretna vrata ispred kojih
su stajala dva straara.
U prvom momentu, oni su se iz
nenadili kada su videli svog kolegu
kako stoji na prstima sa uetom oko
vrata. Bilo je oigledno da ovi ljudi
nisu u poslednje vreme nisu. videli
nita opasnije od preplaenog siro
eta to je Bretu ilo u prilog. Ali,
oni su, ipak, bili bivi robijai koji su
reagovaii bre nego to bi neko drugi
reagovao.
Dvojica straara su uperili svoje
mainke u pridolicu pre nego to su
shvatili da su im se dve zvezde arile
izmeu oiju. Te zvezde su bile

fSilU I I VW - Hori lu k e veti n e 2

ikfllkc, u otrov zamoene urikoje jc Bret munjevito hitnuo


njihovom pravcu, zaklanjajui se
tfln Mroara koga je davio. Dvo*1ni Jara grunue na vrata i uzmilv ostale svojim orujem. Meci
i njihovih mainki se zarie u telo
Hinili rn koje je Bret drao ispred
te, prc nego stoje ninda uspeo da
lltli? joS dve uriken u njihovom
IVCU. Ova dvojica, jednostano,
UtAc nu pod, mrtvi.
Iret potra napredjo uvek nosei ntmAurev le ispred sebe. Proleteo
kro/ vmta i, istovremeno, ocenio
RlItINCiju. Nalazio se na kraju komlkhU, Slobodne kole, koji je bio
prcmljen kao svaka modema poilovna grada. Tavanica je bila veofttu visoka, prostor potpuno otvo11, Jedini nametaj bila su dva reda
Imiih stolova za kojima su sedeli
Utbenici. Sa njegove strane bili su
prodori kroz koje se sa spoljne strailf nije moglo videti, a sa leve iznad
pi#ftih stolova neka vrsta balkona.
Nekih dvadesetak ljudi okrete
llivc u pravcu Breta. Svi su izgledali
ao mladi rukovodioci. Na svakom
Nlolu bila je veza sa glavnim kom
pjuterom i televizijski ekran. Bret je
uhvatio da se nalazi u administrativ
nom odeljenju. Ovi ljudi, najveroVUtnijc, nisu pojma imali da se neto
loSe deava. Oni su bili samo fasaela
koja se starala za Tajlerove legalne
poslove, dok su se perverzne i gnus
ne stvari nesmetano odvijale u ta
janstvenoj zgradi bez prozora.
Na suprotnom kraju prostorije

81

bila su jo jedna pokretna vrata, isp


red kojih su stajala etiri straara.
Bret je nasrnuo na njih, jo uvek dr
ei ispred sebe le. Potrao je izme
u dva preda pisaih stolova. Utisak
koji je ovo ostavilo na slubenike
bio je neverovatan. Odjednom je u
sobi nastao haos, elegantno obueni
nametenici potrae na sve strane,
tako da je Bret morao da se probija
kroz masu unezverenih ljudi.
Straari su bili kriminalci, ali jo
uvek nisu bili sigurni da li smeju da
pucaju u gomilu gazdinih slubeni
ka. Meutim, poto su to, uglav
nom, bili okoreli zloinci, njihova je
nesigurnost potrajala svega nekoli
ko trenutaka. Pre nego to je le koji
je Bret nosio ispred sebe dodirnuo
vrata, pridoli straari se udruie sa
onima koji su tu ve bili i otvorie
vatru. Njihovi automati su izbaciva
li po etrdeset metaka u sekundi, a
meta im je bila beivotno telo stra
ara pred njima. Kia olova je zasula le i on je zaigrao kao da je u dis
koteci.
Le je stajao uspravno nekoliko
sekundi, ali ga vie ni bara nije mo
gao odrati na beivotnim nogama.
Onda su truplo srui, otkrivajui
prednju stranu koja je izgledala kao
masa crvenog elea. oveka koji ga
je pridravao nigde nije bilo.
etiri straara krenue napred.
Tada ih stie smrt. Jedna granata je
poletela ka njima ha kada su prili
leu. Iznenadni bljesak ih je zaslepeo i Bret iskoi iz svog zaklona kod
pisaeg stola. Gotovo istovremeno

82

je izvukao ma iz korica i raspolutio


glavu prvog straara. Ne prekidajui
pokret, Bret odrubi glavu sledeem,
a otrica maa se zari u ruku treeg
oveka. Drei ma u jednoj ruci,
drugom je izvukao kratki ma i za
rio ga etvrtom straaru u stomak.
Munjevitom brzinom Bret izvue
oba maa iz tela svojih rtava i, po
travi nazad u svoj zaklon, vrati ih
u korice. Jo pre nego stoje ubio poslednjeg straa ra iz partera, zauo je
korake iznad svoje glave. Svakog
trenutka, najmanje etiri nova straara bi mogla da se stvore na balko
nu. Bret skoi postrance na pisai
sto. Ponovo je skoio, ali ovoga puta
na vrh ograde koja je ila du celog
balkona.
U rukama mu je ve bio spreman
kjotetsu-oge kada se prvi straar
pojavio na vratima koja su vodila na
balkon. Dvosekia otrica mu je ras
porila lice. oveku koji gaje sledio
isto oruje je skoro odseklo ruku iz
nad lakta. Ali, udarivi u kost njego
ve ruke, letee seivo je promenilo
pravac, tako daje trei straar izbegao istu sudbinu. No, nita ga nije
moglo spasti od tonikija, koji mu
je Bret zario u grudi, pre nego stoje
ovaj uspeo da ispali i jedan metak.
Straar koji je poslednji stigao za
trenutak je zastao, zbunjen tolikim
leevi ma pred vratima. Pokuao je
da prokri sebi put, ali je posmuo,
ispustio revolver i skliznuo preko
ograde balkona. Zaustavio se ispod
Breta. U tom trenutku ninda zau
korake etvorice drugih st razara.

P o n i 14 est - B o r ila k e vest i n e 2

koji su trali uz stepenice prema


vratima na drugoj strani balkona.
etvorica straara stigoe u klanicu
i zastadoe na ulazu. Krenuli su ko
rak unazad kada je Bret hitnuo kjotetsu ka njima. Oruje je poletelo
takvom brzinom da nisu uspeli da
vide gde se zaustavilo. Znali su samo
da se negde zaustavilo i da su oni jo
uvek itavi.
Krenuli su napred u trenutku
kada se Bret vinuo sa ograde balko
na. Straari pritrae mestu sa koga
je skoio i poee na slepo da puca
ju, pretpostavljajui daje Bret dole.
Ali, oni nisu ni slutili daje on bacio
kjotetsu ne na njih, ve ka potpor
nom stubu balkona, tako da se ue
obmotalo oko njega samog. I kada je
skoio, on nije skoio dole, ve je,
kao Tarzan, preleteo na drugi kraj
balkona i sada je bio iza straara.
Nijedan od njih ga nije video, a nisu
ni shvatili kako ih je stigla smrt. Bret
je izvukao samurajski ma, posekao
prvog, zatim drugog, a onda i preos
talu dvojicu. Njihova se trupla sru
ie na pod.
Bret zastade, okruen njihovim
telima, sa izvuenim maem u ruci
i oslunu. Nije uo da bilo ko dolazi.
Meutim, tog trenutka zauo se mo
tor autobusa. Bret baci pogled kroz
zatamnjeni prozor na drugoj strani
sobe. Mogao je da v;di celu okolinu
kao na dlanu. Svetla traka u dolini
bila je, u stvari, glavna ulica u Tajlervilu. Video je i ogromni zid koji je
okruivao Slobodnu kolu. Takoe
je video i tri puta koja su vodila do

h>I

W ' *v7 -

Borilake veline 2

|||Vnog ulu/a. Video je i dvorite iza


lam I dvanaest straara koji su se
Ituli po tom dvoritu kod same ka
piji Od kovanog gvoda. A onda je
pfilTltftio i uti kolski autobus pun
UMI, kako, dolazi putem. Autobus
j bio pun, to je znailo daje u njemu etrdeset i osam ljudi, etrdeset
I OHum nevinih ivota. Na njih etvoro dolazio je po jedan straar.
NUe bilo naina da Bret pobije sve
ItflArc, a da ne povredi bar jedno
ml llroadi. A kada bi neka od nje
govih oStrica samo dotakla jedno od
fOOe bez roditelja, otrov bi delovao.
BfOtu je ostalo da uini samo jed
rio. Morao je da pobije straare pre
n|o Sto se doepaju autobusa. On
H nbi dva automata i, preskoivi
lokvu krvi na balkonu, nae se dole.
D(Mkoioje na pisai sto sa automa-

neka vrsta bate. Bret upamti njegov


poloaj. Onda je skoio sa stola na
pod, koraknuo i obema nogama
udario oteeni deo okna.
Staklo je izletelo napolje. On je
usavrio vetinu kung fua, pri ijem
se izvoenju nije nita uzvikivalo,
tako da straari nisu nita uli. ak
je i razbijeno staklo palo u bunje
bez ikakvog zvuka. Bret je bio zado- x
voljan. Raunao je na razna iznena
enja. Ali, iako mu je sve ilo naru
ku, morao je da dejstvuje brzo i ne
milosrdno. U dvoritu nije bilo mesta gde bi se mogao sakriti.
Poto je izbio okno, on se doeka
na noge i, gotovo istovremeno, se
baci naglavake kroz otvor koji je
nainio. U letu je rairio ruke, na
pravio salto u vazduhu i doekao se
na noge. I opet ga straari nisu pritom u svakoj ruci. Onda je sa stola metili. Poslednje to su oekivali
M kome je stajao skoio na drugi, bilo je da se stvori rupa u tamnom
Rte prozoru. Uspravio se i otvorio staklu i da kroz nju iskoi u crno
odeven ovek, tako da nisu ni gleda
Vitru iza oba automata.
Meci su se odbijali od pleksiglasa, li u tom pravcu. Njihova je panja
ii KU ipak uspeli da ga probiju. Bret bila usredsreena na uti autobus
Je nastavio da puca dok nije ispraz koji se pribliavao ulazu. Jedan po
nio oba arera. Staklo je podsealo jedan i oni kretoe ka kapiji.
na Svajcarski sir. Bret baci pogled na
Bret je ubio prvu trojicu, a da to
dvorite. Nijedan od straara nije niko nije primetio. Oni su bili neto
[lcao u njegovom pravcu. Zvuna zaostali za ostalima i Bret je gotovo
zolacija je, zaista, bila savrena. u jednom pokretu pokosio svu troji
Meci nisu do kraja probili staklo, ali cu svojim dugim maem. etvrti je
SU sc ipak arili dovoljno duboko. primetio nindu, ali je to bilo i po
Bret nije ni toliko oekivao. Ostatak slednje to mu se desilo pre nego to
posla morae da obavi drugaije.
mu Bretova otrica presee grlo.
Ispod tamnog prozora nalazio se
Njegovo krkljanje upozorilo je os
polukruni prostor, pokriven gus tale. Bretov mozak zabelei njihov
tim bunjem. To je trebalo da bude raspored. Dvojica su ila jedan po-

84

red drugog, pravo pred njim. Za nje


ga, oni su bili broj pet i est. Iza njih
ie bio broj sedam. Sa desne strane
sedmice bio je broj osam.
Bret izvue ma iz grla ovcka
koga je upravo ubio i zamahnu n jim
ulevo. Otrica je prola kroz vratove
petice i estice i odrubila im glave.
Bret pusti da ga inercija okrene u
krug, a onda se baci izmeu dva bez
glava lea. Zamahnuo je tnaem
pravo ispred sebe i proburazio broj
sedam, a drugom rukom je gurnuo
broj est na bfoj osam, kako bi mu
skrenuo nian.
Telo bez glave pade na ruke broja
osam i izbaci mu puku iz ruku, te
se meci zarie u tle. Bret izvue ka
lanu iz stomaka broja sedam i zari
njegov vrh u oko broja osam. Ma
prodre tano do njegovog mozga.
Jo uvek uei, on izvue vrh maa
napolje.
Broj devet je bio na levoj strani i
upravo se spremao da puca. Brojevi
deset i jedanaest su zastali neto da
lje, a izmeu njih je bilo malo vie
od dva metra razmaka. Broj dva
naest je bio ispred njih, skoro na sa
moj sredini dvorita.
Bret podie ma skoro vertikalno.
Levom rukom je izvukao toniki iz
pojasa i bacio ga ka grudima broja
devet. Straareva puka opali uvis,
dok je padao. Bret tada obema ruka
ma zgrabi samurajski ma i sa uzvi
kom se ustremi na brojeve deset i je
danaest, drei katanu iznad gla
ve.
Brojevi deset i jedanaest pojurie

Poni U

07

- B o r ila k e "Kve tin e 2

jedan drugom u susret, kako bi zaus


tavili, naizgled, podivljalog nindu,
koji je trao pravo ka broju dva
naest. Njih dvojica brzo proraunae kako bi mogli da ga ubiju pre
nego to on uspe da zamahne ma
na jednog od njih. Ali, oni su bili jo
uvek prilino zbunjeni prizorom
koji je pruao maskirani ovek u ok
lopu, pred ijim su maem popadati
njihovi drugovi, tako da nisu ni
shvatali gde se nalaze. Ova tri straara su napravila gotovo pravilan
trougao. Broj dvanaest je predstav
ljao gornji pic, dok su brojevi deset
i jedanaest bili boni picevi tog
trougla. Bret je trao izmeu bonih
piceva kao gornjem.
Pre nego to im se pribliio, Bret
je primetio da se ova dvojica spre
maju da pucaju. Skoro istovremeno
je video da broj dvanaest prislanja
automat uz bok. Sva trojica su nameravala da pucaju u isto vreme.
Bret, iznenada, povea svoju brzinu.
Umesto da bude ispred dva bona
straara, ninda se nae tano izme
u njih. Obojica uperie niane svo
jih puaka u Breta.
Sva trojica povukoe okidae ba
kada je Bret skoio. Poleteo je uvis,
a zatim napred. Jednog trenutka,
brojevi deset i jedanaest su na meti
imali priliku u crnom, a ve sledecgsu pucali jedan u drugog. Sruie
se, a broj dvanaest ispali metak u
vazuh. Bret je bio iznad njega, okrenuvi se u vazuhu, tako daje iz
gledalo kao da stoji na glavi, dva
metra iznad tla.

POHI II CU

H orilake vesti n e 2

85

kiulii si* naao /nad straareve udari posred lica spoljnom stranom
lllil\i*. Ilix%l /ari svoj ma ovome u stopala. Zau se zvuk kostiju koje se
|H)l lljnk Jo jednom se izvio, a onda lome. Voza autobusa se povratio
m* doekao na noge, licem okrenut od oka i zgrabio sekiru, koja je bila
ka ||luvnom ulazu. Kapija se otvara deo obavezne opreme autobusa, ci
la i Hi et sc laa seti estorice straa- ljajui u Bretov potiljak. Bret je na
rt! koje ic video ispred ulaza. Auto- slutio ta mu se sprema. Sagnuo se,
zario lakat izmeu vozaevih nogu.
hllH Je ve stigao do njih.
Ilrvt nije imao vremena da uzme a onda se iznenada uspravio i gla
vom udario vozaa u vilicu. Ovaj
IVq| dugi ma. Pretrao je ostatak
udarac je vozau skoro otkinuo gla
VOrlfttu, istovremeno
izvlaei
Iffinu bombu iz vakibikija. Sti- vu. On polete nazad i ispade kroz
ino Jo ilo otvorene kapije ba u tre- prozor autobusa. Bret zgrabi sekiru,
BMlku kada je voza otvorio vrata
pre nego to je pala na pod, okrete se
HUlObusa da pusti straare unutra.
udesno i baci je na drugi kraj auto
Brvt skoi i zaustavi se na krovu au- busa. Seivo sekire se zari u grudi
tobusa. Prc nego sto je bilo koji od jednog straara koji je pokuao da *
llfllinra mogao da reaguje, on baci ue na zadnja vrata.
(Umnu bombu na prvog straara.
Bret ponovo podie ruku. U njoj
Bomba je eksplodirala, mrvei grudi je bila jo jedna bomba. U drugoj
Imhira, a onda ih je sve obavio sivi
ruci je imao etiri otrovne strelice,
Obluk Bret tada izvue svoj kratki koje su bile rairene kao lepeza.
mn i napravi prorez na krovu auto Tada baci bombu napolje i njena
busa. Vratio je ma u korice munje-* eksplozija za trenutak zaslepi preos
vilom brzinom, proirio otvor i sko- tale straare. Bret polete za bom
Cio u autobus tano izmeu prva bom zatvorenih oiju. Pre nego to
ilva sedita.
je stao na tle otvorio je oi i poeo da
-Ostanite na svojim mestima! - baca strelice.
naredio je Bret siroiima, glasom
Prva strelica se zarila u miicu
koji je imao isto toliku mo kao i jednog straara. Bret doskoi, konjegov ma. I ovo je bila jedna od is raknu napred i hitnu drugu strelicu
tonjakih vetina. Bila je to vetina ka leima drugog straara. I treu je
kiai, koja je omoguavala nindi
bacio iz istog poloaja. Ona se zari u
ila koristi svoj glas kao oruje. Bila je grudi sledeeg straara.
lo jedna mistina vetina, koju Bret
Poslednji straar je pokuavao da
nije u potpunosti savladao, ali je, ue na zadnja vrata autobusa, iako
ipak, dovoljno dobro poznavao da to njegovom prethodniku nije polo
prikuje decu za njihova mesta.
za rukom. Bret lee na tle, otkotrlja
Jedan straar pokua da se popne se pod autobus i strelicom pogodi
u/ stepenice autobusa, ali ga Bret ovoga u skom zglob. Nastavio je da

se kotrlja dok se nije naao na drugoj


strani autobusa. Onda se uspravio i
uskoio unutra kroz prozor, koji je
voza, ranije, razbio.
- Ko od vas urne da vozi? - upita
Bret. - Ko god ume da vozi, neka us
tane.
Ustalo je troje dece: jedan mravi
deko, debela devojka i lepo razvi
jen momak sa zadnjeg sedita. Bret
se obrati ovom poslednjem:
- Sedaj za volan i vozi ovo udo
odavde. Spusti se niz planinu i dri
se glavnog puta. Nemoj da skree
ni na kakav sporedni put. Kada se
spusti u grad, skreni levo i vozi pra
vo iz grada. Ne zaustavljaj se ni po
koju ccnu. Vozi, sve dok ne stigne
u grad Orind. Zaustavi se kod poli
cijske slanice i reci im da dodu ova
mo.
Pre nego to je Bret zavrio, mo
mak je ve bio za volanom i palio
motor. Pogledao je u Bretovo masKirano lice i bilo je oigledno da eli
da upita Breta za objanjenje.
-Nita ne pitaj - preduhitri ga
Bret. - Polazi!
Brci izae napolje i z>alvon vrata
/a sobom. Posmatrao je uti kolski
autobus kako juri niz put prema
spoljnjem zidu. Brci nije zaboravio
trojicu si razara koji su uvali metal
nu kapiju. Dohvatio je automat koji
je ispustio jedan od sira ara i uperio
ga na njih. Tri puta ji?povukao oki
da i sva trojica popadae jedan za
drugim. Brci jo jednom povue
oroz i crveno dugme u straarskoj
kuici kod kapije razide se u pa-

P o n i W cst - B o rila k e veline 2

ramparad. Teka metalna vrata se


otvorie. Bret je bio zadovoljan.
uti autobus je nastavljao svoj
put, ne obazirui se na tela pobije
nih straara. Ninda je uspeo da
predoi ozbiljnost situacije mladia
za volanom.
Bret se okrete i poe nazad u dvo
rite. Nita s4 nije kretalo. Osamnaest leeva je lealo razasuto po e
lom dvoritu. Odjednom, ninda zastade. Nita se nije kretalo, ali ni sve
nije bilo kako je on ostavio. Odmah
je primetio razliku. Broj dvanaest
nije bio u istom poloaju kao kada je
pao.
Ijo neto. Bretov samurajski ma
vie nije bio zariven u glavu broja
dvanaest.
Glava sedma
Slobodna kola je bila prazna
ljutura. Nije vie bilo straara koji
bi jurnuli na Breta dok je prolazio
kroz rupu na tamnom prozoru koji
je maloas napravio. Sedamnaest
straara koje je ubio nalazilo se u is
tom poloaju u kojem ih je i ostavio.
Uao je u zgradu kole kroz po
kretna vrata na desnom kraju hola.
Tu je primetio iroki poploani
hodnik na ijem su kraju bila dva lif
ta i jedno stepenite. Sa svake strane
stepenita bile su po dve eevi koje su
ile od poda do vrha stepenita. Bret
je oslukivao u hodu. Nije uo da
iko die iznad njegove glave. Bio je
siguran da ga ne eka nijedan straar u zasedi. Izgledalo je daje najve-

h > m ti 4*n/

l i o n h u ke vcsiinc 2

87

ii (ICd obe/bccnja kole otiao da sc sprema za borbu. Odgov or je usledio gotovo momentalno. Ljudi
Utipka iliilohiiN sa siroiima.
DlVI U dva skoka prede stepenice skoie sa poda u elijama i proturi|M #Vilkl sluaj, /au/co jc odbram- e cevi svojih mainki kroz otvor na
IHi *la\. Bacio jc pogled niz ijzani, vratima, a njihova se lica pojavie
MIMCnl hodnik. Du /idova su bila iza prozora sa reetkama. Ni <j rani
IUvna metalna vrata, bez kvaka. je napali J e r nisu uli daje Bret pro
Ilthlltik jc skretao udesno, a sa obe ao. Bili su isuvic zaplaeni da bi rizikpvali da se pojave pre nego to se
Mlllltc jc imao po troja vrata.
HtVI krele napred. oseajui praz- on naao usred zamke.
Sledeeg trenutka hodnik se pre
ftimi korica gdeje nekada bio njegov
Hp> Pribli/io sc \ ralima, koraaju- tvori u ludnicu, u kojoj je olovo leIpfaUinom hodnika Pritom, nije telo na sve sirane. Breta to nije uz
pRlvio Ili najmanji um. ak ni nje- buivalo. Dbbro je preraunao do
|CIV oklop nije zveckao. Proao je rnet njihovog oruja i ve je bio u
lVtl prvih \rata sa desne strane. pokretu kada su se oni pojavili. Sta
llHOliojcda ^u to klasina tamni- jao je priljubljen uza zid sa leve. stra
ka vruta. sa olvorom na sredini kroz ne prvih vrata, kada je prvi straar
M l MC ubacivala hrana j prozorom otvorio vatru. Bret zgrabi puanu
IH rvidkama kroz koji je zatvorenik ce\ i okrete je, tako da su sada meci
p|ty|llo da gleda napolje. Sve je to zasipali vrata na suprotnoj strani.
itctio. ne okreui glavu u tom Zatim je gurnuo svoj kratki ma
pruvcu. Ta kode je primetio da oba kroz otvor i osetio kako se ovaj zaOlVOra mogu da se zatvore. Sada su riva u straarev stomak.
Onda Bret lee na pod, jo uvek
jp ll otvoreni.
Za trenutak, samo su mu se po drei krvavi vakizai u ruci i ot
kretale oi i noge. Kada je zakora kotrlja se do narednih vrata sa desne
io. primetio je da su otvori na osta strane. ovek koji se nalazio u toj
lim vratima takoe pomereni. Bret eliji izvirivao je, ne b* li utvrdio po
zaslade. Spojio je prste, tako da je loaj ninde. Ali. Bret je bio ba na
njegova aka sada bila vrsta polu onom mestu gde ga ovaj nije mogao
ga, a onda ih neznatno savio. Vrata videti. Meutim, onaj prekoputa je
MU bila rasporeena tako da nijedna mogao da ga vidi. Da bi ubio oboji
nisu bila nasuprot drugima. Prva cu, Bret izvede jedan neverovatno
vruta su bila sa Bretove desne strane, precizan potez. Hitnuo je poslednji
llcdca sa leve i tako do kraja hod iriken, koji je imao u desnoj ruci
nika. Bret zauze poloaj izmeu pr- ka suprotnim vratima, a levom ru
kom zadao udarac odozdo.
vin i drugih vrata.
Petokraka zveza prelete hodnik i
Onda je namerno lupio desnom
nogom o pod. kao sumo rva, koji prolete kroz otvor izmeu poda i

88

vrata. Prorez je jedva bio dovoljan


da se ispod njega provue bubavaba, ali je zvezda ipak prola tuda i
zarila se u straareve prste na nozi.
Ostatak posla obavio je otrov. Bretova levica se pokrenula gotovo is
tovremeno kada je desnica bacila
uriken i bokser je udario u
kratku cev mainke, koja je skoro
elom duinom virila iz proreza.
Bret je, bukvalno, savio metalnu cev
izmeu dva metka.
Metak, koji je ispaljen pre nego
stoje Bret iskrivio cev, odleteoje ne
kud u hodnik. Sledei metak se za
rio u iskrivljenu cev. Ali, ova mainka je izbacivala pet metaka u sekun
di. Drugi metak nije probio iskriv
ljenu cev kada se matak koji ga je
sledio zario u njega. Kako su stizali,
meci su se zarivali jedan u drugi.
Onda je oroz na puki udario poslednji metak koji je mogao da stane
u cev. To je aktiviralo ceo arer.
Mainka je eksplodirala u straarevim rukama. Sve se to desilo za ne
punu sekundu. Ali, Bret je ve bio.
daleko od opasnosti.
uo se samo prasak, kada se me
talno oruje raspalo i vrisak oveka
kome je eksplozija raznela grudni
ko. Tada je spazio oveka koji je
stajao u poslednjim vratima. Bret je
bio priljubljen uza zid kraj pretposlednjih vrata. Nijedan, ni drugi straar nisu mogli da ga pogode. Stajao
je nepokretno na svom mestu i posmatrao kako se meci zarivaju u zid.
Besno kriknuvi, straar iz poslednje elije otvori vrata i izlete na

Poni West - Borilake vetine 2

istinu kako bi uzeo nindu na ni


an. Bret baci svoj kratki ma kao da
je uriken. Seivo se zabode u
straareve grudi. ovek pade na
lea, a rafal pogodi tavanicu. Stra
ar u eliji pored Breta prestade da
puca kada je video kako njegov drug
pada. Onda Bret stade pravo ispred
njega.
Posledi\ji straar je bio siguran da
je posredi neki trik. Bio je toliko
ubeen u to da nije ni povukao oki
da. Trenutak kasnije shvatio je da
je pogreio. Svest mu je govorila da
je ninda, upravo, i eleo da on tako
misli, kako bi nainio fatalnu pau
zu. Straar se ukoi, oekujui da
mu se neki bode zarije u telo. Zamurio je, a onda ponovo otvorio
oi. Bio je iv. Pogledom je preleteo
po svom telu. Nije video nikakvu
ranu, niti bode. Podigao je pogled i
video nindu kako jo uvek stoji isp
red njega.
Tada uurbano povue okida.
Oroz udari u prazno. Nindina po
java ga je toliko zbunila da nije ni
primetio da je ispraznio arer. Za
trenutak se zagledao u Bretove pro
dorne oi, a onda se njegovo bei
votno telo skljoka na pod. Ninda
krete dalje, povrativi svoj vakizai, pre nego to je poao.
Iza ugla je naiao na prazan hod
nik, na ijem su kraju bila jedna vra
ta. Vrata su bila masivna i sa bra
vom u sredini. Bret je sve to obuhva
tio jednim pogledom. U delu u
kome se nalazila kola nije bilo ni
kakvih sigurnosnih ureaja. U ruci

f t m i II rs/

lio i ila c k c

vetine 2

89

nm sr naao kakiu/, koji je upotre nu Stiven.


Bret nije imao drugog izbora. Ski
bu da oslobodi Oliviju. Oslunuo je
nuo je kukuljicu, blizu, cipele i pandok n k ii rao kalauz u bravu.
/jiCaio ic neije disanje. Trojica su talone. Otkopao je tazunu, pa i
dhitla duboko i ravnomerno. Cuo je to spustio na pod. Ponovo se uspra
|n4 dvojicu kako uzbueno uvlae vio. Na sebi je sada imao samo funvn/diih. Olvorio je vrata i zakoraio doi.
- Sve! - ree Stiven, ledeno se osumilni Petoro ljudi gaje oekivalo.
IlivM |e stajao na ulazu u prostranu, mehnuvi.
Bret skide i poslednji deo odee.
jednostavnu sobu. U njoj nije bilo
-Tako - pobedonosno ree Sti
pio/ora Soba je bila polukrunog
obliku, a osvetljivale su je sijalice ug- ven. - Ipak si ljudsko bie.
Bret je stajao nepomino, bez
IMilene u /idove.
I
rojica od petorke su bili plavoikakvog izraza na licu, nag kao Ten.
- Videli smo te dole u dvoritu kosi lelohranitelji. Svaki od njih je
imun neko skriveno oruje. Prvi je ree mu mlai Tajler. - Dok si ti bio
dihio mali buzdovan sa iljcima, a zauzet u autobusu, jedan od mojih
drugi neku vrstu topuza. Trei je u prijatelja je bio toliko ljubazan da
lUci imao neto nalik na srednjove- sie i uzme tvoj ma. Maje veoma
lep. Zaista u uivati kada ga budem
kovnu halebardu.
Sliven Tajler je stajao iza svojih upotrebio.
Osmeh nestade sa Stivenovog lica
U'lolnanilelja, drei Bretov samui on glavom dade znak svojim telohi u|sk i ma uz grlo Ten Kaningam.
Seivo je veoma otro - primeti raniteljima. Prvi plavokosi momak
Sliven. - Toliko je otro da sam se koraknu i odgurnu Bretovo oruje u
posekao dok sam ga pipao. Toliko je stranu.
Bret s tugom pogleda svoju opre
osi 10 da ne verujem kako bi ak i ti
uspeo da prode pored mojih teloh- mu, ali nije oseao stid. Odvojio se
iiimlelja pre nego to ga zarijem de- od nje da bi odbranio svoju ast.
Uostalom, jo nije bio uhvaen.
vojci u vrat.
Brci ne ree nita. Stajao je i e Samo je pribegao jednom drugom
sredstvu za spaavanje ivota. Nije
kao.
eleo da devojka umre, ba zato to
- Skidaj se! - naredi Stiven.
Bret polako poe da skida svoj ok je prola kroz pakao. eleo je da de
lop, paljivo sputajui delove svoje vojka bude svedok kazni koje e stii
opreme na pod. Kada je poloio i njenog muitelja.
- Kako se zove? - upita Stiven. kjotetsu i vakizai na gomilu,
uspravio se. Na sebi je imao samo Reci mi svoje pravo ime, a ne ono
koje si dao erifu ermanu.
crnu, ninda uniformu.
- Bret Valas - mimo odvrati nin- Rekao sam da se skine! - drek

90

da.
- Valas, a? - ponovi Tajlerov sin.
- A ko si, do avola, ti, Valase?
- Niko - iskreno odvrati Bret.
- Moda ne ba sada, ali za koji
trenutak e biti - frknu Stiven i gla
vom pokaza na Breta, obraajui se
trojici svojih plavokosih telohranitelja. - Ubijte ga!
Plavokosi telohranitelji nasrnue
na Breta sa svojim opasnim oru
jem. Ali, nainili su neoprostivu
greku. Ostavili su Bretu njegovo
najmonije i najefikasnije oruje:
njega samog. Stajao je nepokretno
sve dok prvi telohranitelj nije za
mahnuo na njega. Buzdovan sa ilj
cima je trebalo da pogodi Breta po
sred glave, ali, njegova glava je od
jednom bila na drugom mestu.
Kung fu. ili Buutsu. kako je
nazivan kroz istoriju, ima mnogo vi
dova. Tu spadaju i dudo i aikido.
Oba oblika su efikasna, ali imaju
,razliit nain odbrane. U duou.
kada te gurnu, ti vue. U aikidu se
okrene. U duou. kada te povuku,
ti gura. U aikidu, ii ulazi.
Bret pomeri glavu unazad i nadole pre nego to mu se buzdovan i
pribliio. Zatim se okrenuo udesno
i uao. Ulazak je, u stvari, bio
jedan munjevit i opasan zamah ru
kom, na gore. Lakat za to vreme nije
ni pomerio. Samo je njegova pesni
ca, umesto da bude uperena napred,
bila uperena na gore. Trenutak kas
nije, bokser je smrvio kosti lia
prvog telohranitelja.
Krupni ovek se zatetura i srui

Poni H-V.S7 - Borilake vciine 2

na drugog telohranitelja, onog koji


jc imao topuz. Trei telohranitelj
polete napred, pokuavajui da dokai Bretov vrat svojom halebardom. Bret odskoi unazad i napravi
salio iznad otrice halebarde i do
skoi na levu stranu treeg telohra
nitelja koji je bio nagnut ulevo, kako
gaje ponela inercija njegovog zama
ha. Bret ga udari pesnicom u bubreg
i ovaj se zatetura, ispusti halebardu
i pade.
Iako teko povreen, prvi telohra
nitelj je doao sebi i sada je, zajedno
sa svojim drugom, krenuo na Breta.
Bret napravi jo jedan salto unazad
i nae se tano izmeu njih dvojice.
Dvojica telohranitelja su bili isuvie
blizu jedan drugog da bi mogli da
zamahnu svojim orujem, a da ne
povrede jedan drugog. Bret je isko
ristio takvu situaciju. Zgrabio je
ruku koja je drala buzdovan i istov
remeno zadao udarac svojom des
nom nogom. Stopalom je tresnuo
onog sa topuzom po vratu, dok je
drugog ugrizao za ruku u kojoj je dr
ao buzdovan.
ovek sa topuzom uzviknu i posrtc unazad, dok je onaj sa buzdova
nom zaurlao i ispustio svoje oruje.
Bret se uspravi i bonom stranom
ake udari prvog telohranitelja u
bradu. I ovaj se srui. Bilo je krajnje
vreme da okona ovu borbu, mislio
je Bret. Zgrabio je buzdovan koji je
leao na podu i okrenuo se, u tre
nutku, kada je trei telohranitelj na
srnuo na njega sa svojom halebarom. Bret se sae i izbee udarac, is-

I\*m

II

i si

HoriliU hi' v cs fi nc 2

91

in vrat. Bret je stajao potpuno ne


pomian. Zatim je podigao ruku u
visinu svog lica i okrenuo aku ka
Stivenu.
- Neu se ni pokrenuti sa ovog
mesta-saoptio je mladom Tajleru,
ali njegove rei nisu umirile upam
thliinc.
II
trenutku kada gaje buzdovan enog mladia.
- Mora da me pusti! Pusti me,
Uilniio, on je ve bio zamahnuo toMl/om, tako da je oruje sada letelo ili u je ubiti!
- Ne - ree Bret, neznatno pokretlo/ vii/.dtih. Bret ga zgrabi u letu,
n \villit Ka i tresnu prvog telohranite- nuvi prste, ali dovoljno da mladi
M U filuvu, razbivi mu lobanju. to moe da primeti. - Neu da te
lilmuc ga je poneo, tako daje nale- pustim. Ti ne moe da ode. M o
Ifo im /cl i tu, se beivotno skljokao. ram da te unitim.
- ta?-*s nevericom upita mladi.
f ovek sa halebardom nasrnu na
llrul po trei put. Bret se okrete i - ta? Ti to ne moe da uradi!
- Uiniu to, a da se ne pokrenem
uhviili otricu izmeu dlanova. Iako
Je trei telohranitelj zamahnuo sa ovog mesta - mirno ree Bret.
- Ne moe! - histerino je pono
uvom snagom, Bret je zaustavio haItflumlti u letu. Bretov napada po vio Stiven.
- Mogu - uveravao ga je Bret.
kudi da pokrene oruje, ali se ono
- Ubiu je! - Stiven izvue ponije micalo. S nevericom je zurio u
drotove ruke. Zapeo je jo jae, tako slednji adut.
- Ne, nee - odvrati Bret istim
dll mu se lice zacrvenelo, ali Bret
tonom.
Ilije isputao otricu.
- A zato da ne? - vritao je Stiven
Ilret mu se osmehnu i udari ga notlom u koleno, smrskavi mu aicu. nekontrolisano. - Zato to onda
Sleei udarac gaje pogodio izmeu neu imati taoca? Ba me briga! Bar
u imati zadovoljstvo da je ubijem!
iuhui . I rei udarac mu je otvorio ut
robu, a etvrti smrskao grudni ko. Nee uspeti da je spase!
- Hou - usprotivi mu se Bret. I >ok je padao, uspeo je da vidi kako
se otrica halebare sputa ka njego Nee je ubiti zato to ne moe. A
vo) glavi i onda gaje progutao mrak. ne moe, zato to imam jo jedno
oruje koje je jae od sveg oruja
Brci se okrete ka Slivenu.
Ne prilazi mi! - vritao je mla ,koje ti ima na raspolaganju. Moj
um. Mogu da ostvarim potpunu
di. - LJbiu je! Kunem se!
Momak je bio toliko prestravljen kontrolu nad tobom. Pokuae da
da je, ne primetivi, ve bio spustio gurne ma u devojino grlo, ali se
otricu samurajskog maa na devoj- on nee pomeriti. Ba kao to se ni

lov iciucno /.arivajui svoje prste u


pleksus napadaa. Obrnuo se i bacio
hu/ovan u licc oveka sa topuzom
koji hc oporavio od udarca u vrat.
Htl/dt >van mu je razneo lice i on
pilili* na pod, ovog puta, da vie ne

92

halebarda koju je tvoj telohranitelj


hteo da mu zarije u glavu nije pomerala. Osetie njegovu teinu i
morae da ga pusti. . .
Bret je govorio brzo. lako, hipnotiui mladia. Upotrebio je vetinu sugestije i imaginacije, saimindutsu, poznatiju pod ime
nom hipnoza. Sluio se svojim
umnim sposobnostima nad moral
no slabijim protivnikom. tavie,
mladi Tajler je znao d aje slabiji i
to je samo poveavalo Bretovu
nadmo.
- Vidi? - nastavio je Bret. - Ne
moe da pomeri ma. Ruka ti je
odvie slaba. M a je sve tei i tei.
Jedva ga dri u ruci. Vidi, ve
podrhtava u tvojoj slabanoj ruci.
,1 naravno, ruka koja je drala
ma poinjala je da se trese. - S li
ven sa uasom pogleda u ma.
- Vie ne moe da dri ma obavestio gaje Bert. - Kada pljesnem rukama, ispustie ma kao
dajjc usijan. Kada izbrojim do tri,
pljesnuu rukama, i ma e te ope
ci. Jedan, dva, tri.
Sliven je zurio u Breta, irom ot
vorenih usta. Ma je jo uvek pod
rhtavao u njegovoj ruci. Ninda
pljesnu dlanom o dlan. Momak za
bezeknuto pogledfa svd)ju aku, a
onda vrisnu i ispusti ma.
Devojka pade na kameni pod i
brzo otpuza u stranu! lica zgrenog
od priguenih suza. Sliven se zgr
io, drei opeenu aku uz telo.
Pogledao je Breta, zatim svoju
ruku, pa onda opet Breta. Ninda

Poni West - Borilake vetine 2

je jo uvek stajao na istom mestu sa


rukama uz telo. Stiven je bio toliko
pri svesti da proita ubilake namere svog protivnika. Ne izustivi
ni re, on punom brzinom potra
prema vratima. A li, nije dovoljno
brzo potrao. Na nekoliko "koraka
od vrata, Stiven zau fijuk iza sebe.
Zgrabio je kvaku, otvorio vrata i is
trao napolje. A li, pre nego stoje i
ispustio kvaku, oseli da mu neto
cimnu aku. Kada je pogledao, ne
dostajala su mu tri prsta.
Stiven od straha nije ni oseao
bol. Nastavio je da tri, ali mu je
Bret bio za petama sa svojim kjotetsu-ogeom u ruci. Kada je bio
nasred
f hodnika, Bret mu odsee
povreenu aku. Mladi je i dalje
trao. Pre nego to je zavio za
ugao, Bret mu odsee uho. Kada je
bio kod druge elije u nizu, dvosekla otrica ga lii i drugog uha.
Stiven se okrete, vrisnu i podie
ruku u nemoj molbi. Bret mu tada
odsee sve prste sa druge ruke. Od
mah zatim, odleteo mu je i nos.
Pa ipak. Stiven je i dalje beao.
Jedva se vukao uz stepenice, ostav
ljajui krvav trag za sobom. Pono
vo je zauo fijuk i, trenutak kasni
je, ostao je i be? deuge ake. Uspeo
se na vrh pokretnih stepenica. Nije
mogao dalje. Suznih oiju je pogle
dao Breta, kada mu se ovaj pribli
io. Pokuavao je da moli za mi
lost. Bret mu tada hitro odreza obe
ruke.
Mladog Tajlera su noge konano
izdale. Sruio se u podnoje po-

PtHlt II rs/

Honlackc vestine 2

kielmh stepenica i smrskao lobai i |ii n osin metal.


Mm je \e bio ponovo u velikoj
nnbi obuen. Vratio je oba maa u
kmIcc lilu/u nije obukao. Teri se
iClietmla u/a zid i tiho jecala.
K min HM je Bret priao, ona je us
tuknula, Brci je pnmenio akuprehMili ilil ic smiri.
Hvc |e u redu - govorio joj je. l#Vi?4ihi I c odavde, ali ne elim da
Vlilll neke stvari.
Vc/M> joj je svoju bluzu oko oiIH UAo ic u naruje. !/neo ju je iz
Allbc. prolazei pored mrtvih stra
tili! u elijama, kroz kancelariju
JHIIHI leeva, niz stepenice. Kada
ili ne nali u dvoritu, Bret poloi
lltfVojku na travu i-skidc joj povez
oiju.
Spavaj - rekao joj je i ponovo
|it1mcmo akupresuru.
I>ivojka je sklopila oi i poslu
ila ra. Bret ustade, baci jo jedan
podleti na mrtv e si raare i vrati se
U /Hiadu. Operaciona sala je bila
Ihi liccm. poslednjem spratu
}inic /.au/imala je ceo sprat.
Ililii ic puna najnovije i najskuplje
h u n s k e opreme. Opcraeioni stolo
vi su se redah jedan za drugim. Svi
su bili pra/ni, osim jednog. Na nje
mu ie bilo telo Rozalind Koul.
kr ai ii|e je biojedan veoma starovek n invalidskim kolicima. Bret
mu prie na nekih dvadesetak kolaka i slarac tek tada progovori.
Ne pri Ia/ ite blie. Zarazi ete
piienenla
Miel skrele pogled sa sparuenog

"%

93

starca na prelepu crnkinju. Nije disala. Ninda je zakasnio. Starac


mu je itao misli.
- Da, mrtva je - rekao je drhta
vim glasom. - Medicinski govore
i. Ali, njen mozak je jo uvek iv.
Ako mi dopustile, hteo bih da to
iskoristim.
- Ne - ree Bret.
- Ne? - ponovi starac za njim. Ne? Ko ste vi, uopte?
Ne poznajem vas. Vi mora da ste
Kreg Miler!
- Ja sam niko - najzad ree Bret.
- Pa. ko god da ste, dobrodoli.
Ja sam Natan Garar Tejlor. Jeste
li doli da prisustvujete mojim ek
sperimentima?
- Ne - odvrati Bret. - Doao sam
da ih spreim.
- Da ih ispreite? - s nevericom
upita starac. - Zato? Mladiu,
ovde se radi o najveem eksperi
mentu u istoriji oveanstva.
- Jeste li to radili ovde? Eksperimentisali na ivim telima siroadi
i kidnapovanih rtava?
- - Samo na Crncima i Jcvrejima
- objasni mu Tejlor. - Poeo sam
sa ovim eksperimentima jo u Buhenvaldu. Otkrio sam da su Jevreji
pogodniji od ljudi. Zato nisam eleo da obezvreim svoja otkria
promenom rase.
Bret je bio okiran. Sve je bilo iz
vanredno vesto smiljeno. ak ni
Tajlerovi slubenici nisu mogli da
saznaju da jevrejska deca nedosta
ju. Da Tajlerov sin nije bio izopa
en, ko zna koliko bi dugo matori

izvodio svoje eksperimente, a da ga


niko ne otkrije.
- A sada, dosta prie - ree sta
rac i rasejano uz skalpel u ruke
dok se okretao devojci.
- Ne! - uzviknu Bret i ruka mu
zgrabi drku maa.
- Ne ometajte me u radu. mladi
u - ljutito ree Tajler. - Stiven!
Dolazi smesta ovamo!
Odgovora nije bilo.
- Straa! Straa! Gdc su svi nes
tali, do avola?
- Svi su mrtvi - mirno ree Bret.
Tajler se nije dao zbuniti. Sleg
nuo je ramenima.
- T ako mi i treba kada nisam
pojaao obezbeenje. Ali. to bi
samo uplailo siroe.
Bret izvue ma. Nikada u ivo
tu nije sreo takvog oveka. Ne mo
ete da me prekinete u radu. Neop
hodno je da nastavim sa eksperi
mentima!
Bret namerno koraknu napred.
Starac hitnu skalpel ka Bretovim
grudima jainom i preciznou
koja je potpuno izneadila Breta.
Samo gaje instinkt ninde spasao
smrti. Pre nego to se skalpel zario
dublje u meso, Bret se izvi i odgurnu smrtonosni projektil, tako da ga
je ovaj samo posekao.
Bret pade na lea, proklinjui
svoju glupost. Dopustio je da ga
starost i tobonja senilnost starog
Tajlera zavedu. Meutim, trebalo
je da zna daje tako pokvaren ovek
uvek na oprezu i da ne bira*sred
stva da sauva svoju kou. Dok je

Poni li csi - Borilake vetine 2

ustajao, Bret vide starca kako tera


svoja kolica ka komandnoj tabli.
Ninda je bio na nogama kada je
Tajler pritisnuo prvo dugme.
Pod se otvori pod Bretovim no
gama. Tajler je pritisnuo dugme
koje je otvaralo pod iznad jame u
koju jc starac bacao ostatke svojih
rtava. Bret je to naslutio po miri
su koji je dopirao do njega. Setio se
vebe kojoj ga je nauio uitelj
Tori. Trebalo je da sa ivice bazena
skoi na balvan koji je plivao na
vodi i da sa njega skoi na drugu
stranu bazena. Svako drugi ko bi to
pokuao bi potonuo, ali Tori je na
uio Breta kako da to ini i kako da
sve koristi kao oslonac. To mu je
sada dobro dolo.
Bret odskoi od polusputenog
poklopca i nae se na vrstom tlu.
Svako drugi bi propao, ali je Bret
znao kako da se izvue. Tajler je
ve bio na drugom kraju sobe i
uurbano kaio svoja specijalna
kolica za cev koja je ila du zida.*
Bret je tada shvatio emu slue
cevi koje je viao u zgradi.
- Zbogom! - doviknu mu starac.
- Nikada me neete nai! Drugi
put u biti oprezniji!
Bret tada skoi kao to nikada do
tada nije skoio. Koncentrisao je
svu svoju mo i vetinu i poleteo
prema siunom oveku u inva
lidskim kolicima. Dok je jo bio u
vazduhu, Bret primeti da se jedan
deo zida otvara. Cev je nestajala
iza te pregrade. Bret je bio siguran
da e se starac spustiti u peinu is-

95

/%*##/ II <'s/ - Borilake vclinc 2


pnd /pade gde ga je ekalo neko
buro provozno sredstvo. Ako ga
im iibiir sada, starac e zaista uspe
li i hi pobegne.
Kmla |c bio nadomak starca.
I (ijlci baci pregrt skalpela u Brelnvnni pravcu. Ninda se izvi u
v i m I m I i i i , oajniki pokuavajui
tlu izbrane smrtonosna seiva.
I fmI n*( l.i mskalpel ga zakai po lo
vo) mm i llret udari u zid. Dok je
m iiiiiin siarac prolete pored njega
m
I ni u ima. Ninda izvue svoj
Hi<ti i u.k i m i nekoliko poteza u
I m11\ m slarca, ali je. izgleda, promi i |ii I .uta se zid ponovo zatvo
rili

Hm I sc uspravi i lice mu promemI i hi/ Vie nije izgledao ljut, na\h i ih'sifmaii. Ta su se oseanja
l mm| u 11u i i/J-, ubila sa njegovog lica,
i^i ii v I|ii imi i za sobom praznu ijulim ii l/ \ uk.lo je skalpel iz miice.
im |Mi|li*davsi ga. To je. ionako,
lu li milim povrinska rana. Oslom i o m o svoj ma i oslunuo.
/ i i l imutak je tako stajao, a

onda je priao stolu na kome je lealb telo Rozalind Koul. Vratio je


ma u korice i obema rukama se
oslonio o sto. Zagledao se u evojino mirno, beivotno lice i pono
vo oslunuo.
U peini je bilo mrano. Bret je
u mislima video sebe kako veba sa
Defom Arerom. Maem je gulio
ljusku sa voa pre nego to bi ono
palo na pod. Poeo je sa grejfrutom, onda je Ijutio pomorandu,
pa jabuku i, najzad, zrno groa.
Ogulio je kou, a da meso nije ni
dotakao.
Pre nego to je Natan Garard
Tajler odmakao pedesetak metara,
koulja mu se otvorila, a za njom je
otpao i svaki pedalj koe od rame
na do nogu. A onda su mu ispali
svi unutranji organi.
Bret je uo njegov vrisak ak u
operacionoj sali. ekao je dok
uasni krici nisu utihnuli i zamrli.
Onda je izaao napolje da izvede
Teri, a i sebe. u normalan svet.

KRAJ

U sledeom broju

p r e d s o b u i : l