Sie sind auf Seite 1von 42

B.

K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

1. Llogaritja e ngarkesave per katin tip dhe mbulese .

1.
2.
3.
4.
5.

Ngarkesat e perhershme .

Pllaka
0.01 1 1 2300 1.2 27.6daN / m 2
Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
Rere
0.04 1 1 1600 1.2 76.8daN / m 2
Soleta
Suva

0.16 1 1 1500 1.1 440daN / m 2


0.02 1 1 1800 1.2 43.2daN / m 2
g 640.4daN / m 2

Ngarkesat e perkohshme .

p n 150daN / m 2
n 1.4
p p n n 150 1.4 210daN / m 2

Ngarkesat totale .

q p g 210 640.4 581.4daN / m 2

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ngarkesat e perhershme .

Pllaka
0.01 1 1 2300 1.2 27.6daN / m 2
Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
Hidroizolim
0.01 1 1 600 1.2 7.2daN / m 2
Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
Soleta
Suva

0.12 1 1 1500 1.1 330daN / m 2


0.02 1 1 1800 1.2 43.2daN / m 2
g 513.6daN / m 2

Ngarkesat e perkohshme .

p n 200daN / m 2
n 1.4
n
p p n 200 1.4 280daN / m 2

Ngarkesat totale .

q p g 280 513.6 794daN / m 2

Ngarkesat e Mureve .

Tulla
0.12 1 2.81 1200 1.15 465.3daN / m 2
2. Lla imentoje 2 0.015 1 2.81 2200 1.2 222.5daN / m 2
1.

g 687.8daN / m 2

Ngarkesat e Mureve qe futen ne llogaritjen e soletes .


6.54 687.8
212.58daN / m 2
4.6 4.6
6.8 687.8

221.032daN / m 2
4.6 4.6

l 6.54m

g m1

l 6.8m

g m2

2. Llogaritja e armatures per soleten e kati tip .

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Paneli S1
6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

q ' g p / 2 641 210 / 2 746daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2


Momentet ne hapsire .

6Y

Per llogaritjen e armatures : h=16cm


a=2cm

h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

q'

q'

6Y

q"

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

A0X A0Y

M
36400

0.012
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.012 0.012

ASX AYY b h0

Rb
115
0.012 100 14
0.92cm 2
RS
2100

Pranoj minimumin konstruktiv 5 8 / ml 2.512cm 2

Momentet ne mbeshtetje
1
1
q k 6 X l X2 851 0.5 4.6 2 750daNm
12
12
1
1
q k 6 X lY2 851 0.5 4.6 2 900daNm
10
10

M DX
M CY

A0X

MX
75000

0.033
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X 1 1 2 A0 X 1 1 2 0.033 0.033

ASX X b h0

Rb
115
0.033 100 14
2.12cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml 3.925cm 2

A0Y

MY
90000

0.039
2
b h0 Rb 100 14 2 115

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.039 0.039

ASY Y b h0

Rb
115
0.039 100 14
2.51cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml 3.925cm 2

Paneli S2

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

q ' g p / 2 641 210 / 2 746daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2


Momentet ne hapsire .

6Y

q'

q'

Per llogaritjen e armatures : h=16cm


a=2cm

h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

A0X A0Y

M
36400

0.012
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.012 0.012

ASX AYY b h0

Rb
115
0.012 100 14
0.92cm 2
RS
2100

Pranoj minimumin konstruktiv 5 8 / ml 2.512cm 2


Momentet ne mbeshtetje
1
1
q k 6 X l X2 851 0.5 4.6 2 900daNm
10
10
1
1
2
q k 5 X lY 851 0.667 4.6 2 1200daNm
10
10

M DX
M CY

A0X

MX
90000

0.039
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X 1 1 2 A0 X 1 1 2 0.039 0.039

ASX X b h0

Rb
115
0.039 100 14
2.51cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml 3.925cm 2

A0Y

MY
120000

0.053
2
b h0 Rb 100 14 2 115

6Y

q"

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.053 0.053

ASY Y b h0

Rb
115
0.053 100 14
4.06cm 2
RS
2100

Pranoj 610 / ml 4.71cm 2

Paneli S3
6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

q ' g p / 2 641 210 / 2 746daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2


Momentet ne hapsire .

6Y

q'

q'

Per llogaritjen e armatures : h=16cm


a=2cm

h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

A0X A0Y

M
36400

0.012
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.012 0.012

ASX AYY b h0

Rb
115
0.012 100 14
0.92cm 2
RS
2100

Pranoj minimumin konstruktiv 5 8 / ml 2.512cm 2

Momentet ne mbeshtetje
MC

1
1
q k 5 X l 2 851 0.667 4.6 2 1200daNm
10
10

6Y

q"

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

A0X A0Y

b h02 Rb

120000
0.053
100 14 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.053 0.053

Rb
115
0.053 100 14
4.06cm 2
RS
2100

ASX ASY b h0

Pranoj 610 / ml 4.71cm 2

Paneli S4
6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

q ' g p / 2 854 210 / 2 959daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2


Momentet ne hapsire .

6Y

q'

q'

Per llogaritjen e armatures : h=16cm


a=2cm

h0=h-a=16-2=14cm b=100cm
M
44500
A0X A0Y

0.019
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.019 0.019

ASX AYY b h0

Rb
115
0.019 100 14
1.22cm 2
RS
2100

Pranoj minimumin konstruktiv 510 / ml


Momentet ne mbeshtetje
1
1
q k 5 X l 2 1064 0.667 4.6 2 1501daNm
10
10
1
1
q k 5 X l 2 1064 0.5 4.6 2 1126 daNm
10
10

-X- M e
-Y- M C

6Y

q"

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

A0X

MX
150100

0.0665
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.0665 0.0688

ASX b h0

Rb
115
0.0688 100 14
5.27cm 2
RS
2100

Pranoj 512 / ml

A0Y

MY
112600

0.0499
2
b h0 Rb 100 14 2 115

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.0499 0.0512

ASY Y b h0

Rb
115
0.0512 100 14
3.92cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml

Paneli S5
6 X 28.52 1 X 11.45
6Y 299.38 1 X 121.69
k 6 X 0.9130

l X 250cm
l
Y 1.84
lY 460cm
lX
q ' 746daN / m 2

q" 185daN / m 2
Momentet ne hapsire .

M
M

6Y

A0X

h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

M
22080

0.009
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.009 0.009

ASX b h0

q'

q'

Per llogaritjen e armatures : h=16cm


a=2cm

Rb
115
0.009 100 14
0.59cm 2
RS
2100

6Y

q"
1
Y

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Pranoj minimumin konstruktiv 510 / ml

A0Y

MY
7098

0.003
2
b h0 Rb 100 14 2 115

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.003 0.003

ASY Y b h0

Rb
115
0.003 100 14
0.193cm 2
RS
2100

Pranoj minimumin konstruktiv 510 / ml


Momentet ne mbeshtetje
1
1
q k 6 X l 2 851 0.913 2.5 2 404.66daNm
12
12
1
1
M C q k 6 X l 2 851 0.5 4.6 2 900daNm
12
12
Me

A0X

MX
40466

0.0179
2
b h0 Rb 100 14 2 115

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.0179 0.018

ASX b h0

A0Y

Rb
115
0.018 100 14
1.38cm 2
RS
2100

MY
90000

0.039
2
b h0 Rb 100 14 2 115

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.039 0.039

ASY Y b h0

Rb
115
0.039 100 14
2.99cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml

3. Llogaritja e Konsolave .
A)

Pranoj 510 / ml

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

q 1136 daN / ml

Pn 0.2 1200 2.81 1.15 775.56daN / ml

l2
1.4 2
775.56 1.4 1136

2
2
2199.064daN m
M max Pn l q

A0

M max
2199064

0.097
2
b h0 Rb 100 14 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.097 0.102

AS b h0

Rb
115
0.102 100 14
4.82cm 2
RS
2100

Pranoj 710 / ml

B)

10

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

p n 300daN / ml

P 300 1.3 390daN / ml


q p g 746 390 1136 daN / ml Pn 0.2 1200 0.9 1.15 248.5daN / ml

l2
1.4 2
248.5 1.4 1136

2
2
1461.04daN m
M max Pn l q

A0

M max
146104

0.064
2
b h0 Rb 100 14 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.064 0.065

AS b h0

Rb
115
0.065 100 14
5.06cm 2
RS
2100

Pranoj 710 / ml

C)

11

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

q 1136 daN / ml Pn 775.56daN / ml

l2
1.4 2
775.56 1.4 1136

2
2
2318.78daN m
M max Pn l q

A0

M max
231878

0.102
2
b h0 Rb 100 14 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.102 0.1078

AS b h0

Rb
115
0.1078 100 14
6.264cm 2
RS
2100

Pranoj 810 / ml

4. Llogaritja e armatures per soleten e Tarraces .

12

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

g 513.6daN / m 2
p 280daN / m 2
q 794daN / m 2

Paneli S1

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

Momentet ne hapsire .

M 6X
M 6Y

q l X2 794 4.6 2

301.41daNm
6 X
55.74
q l 2 794 4.6 2
Y
301.41daNm
6Y
55.74

A0X A0Y

M
30141

0.0262
2
b h0 Rb 100 10 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.0262 0.0265

13

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

ASX AYY b h0

Rb
115
0.0265 100 10
1.45cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml
Momentet ne mbeshtetje
1
1
q k 6 X l X2 795 0.5 4.6 2 700daNm
12
12
1
1
2
q k 6 X lY 794 0.5 4.6 2 700daNm
10
10

M 6X
M 6Y

A0X A0Y

M
70000

0.0608
2
b h0 Rb 100 10 2 115

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.0608 0.0627

ASX AYY b h0

Rb
115
0.0627 100 10
3.43cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml

Paneli S2
6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

Momentet ne hapsire .
q 2 794
2
l X
M 6 X
4.6 301.41daNm
55.74
6 X
q 2 794
2
l X
M 6Y
4.6 301.41daNm

55
.
74

6Y
X
Y
A0 A0 0.0262
X Y 0.0265
ASX AYY 1.45cm 2
Pranoj 510 / ml

Momentet ne mbeshtetje
1
q l X2 700daNm
12
1
q lY2 700daNm
12

M DX
M CY

14

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

A0X A0Y 0.0608


X Y 0.0627
ASX AYY 3.43cm 2

Pranoj 510 / ml

Paneli S3
6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

Momentet ne hapsire .
q 2 794
2
l X
M 6 X
4.6 301.41daNm
55.74
6 X
q 2 794
2
l X
M 6Y
4.6 301.41daNm

55
.
74

6Y
X
Y
A0 A0 0.0262
X Y 0.0265
ASX AYY 1.45cm 2
Pranoj 510 / ml

Momentet ne mbeshtetje
1
q l X2 700daNm
12
1
q lY2 700daNm
12

M DX
M CY

A0X A0Y 0.0608


X Y 0.0627
ASX AYY 3.43cm 2

Pranoj 510 / ml

Paneli S4

l X 460cm
l
Y 1
lY 460cm
lX

Momentet ne hapsire .

6 X 55.74 1 X 27.43
6Y 55.74 1 X 27.43
k 6 X 0.5

15

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

q 2 794
2
l X
M 6 X
4.6 301.41daNm
55.74
6 X
q 2 794
2
l X
M 6Y
4.6 301.41daNm
55.74
6Y
X
Y
A0 A0 0.0262
X Y 0.0265
ASX AYY 1.45cm 2
Pranoj 510 / ml

Momentet ne mbeshtetje
1
q l X2 700daNm
12
1
q lY2 700daNm
12

M DX
M CY

A0X A0Y 0.0608

X Y 0.0627
ASX AYY 3.43cm 2

Pranoj 510 / ml

Paneli S5

l X 250cm
l
Y 1.84
lY 460cm
lX

Momentet ne hapsire .

6 X 28.52 1 X 11.45
6Y 299.38 1 X 121.69
k 6 X 0.9130

16

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

q 2 794
2
l X
M 6 X
2.5 174daNm
28.52
6 X
q 2 794
2
l X
M 6Y
4.6 56.11daNm
299.38
6Y
M
17400
A0X

0.0151
2
b h0 Rb 100 10 2 115
X 1 1 2 A0 1 1 2 0.0151 0.0152

ASX b h0

Rb
115
0.0152 100 10
0.832m 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml

A0Y

MY
5611

0.00487
2
b h0 Rb 100 10 2 115

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.00487 0.00488

ASY Y b h0

Rb
115
0.00488 100 10
0.267cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml

5. Llogaritja e Konsolave .
A)

17

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

q 794daN / ml
Pp 193.2daN / ml

M max Pp l q

l2
1.4 2
193.2 1.4 794
A
2
2
0

1048.6daN m

M max
104860

0.0911
2
b h0 Rb 100 10 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0911 0.0956

AS b h0

Rb
115
0.0956 100 10
5.23cm 2
RS
2100

Pranoj 710 / ml

A)

18

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

19

q 794daN / ml
Pp 193.2daN / ml

l2
1.45 2
193.2 1.45 794

2
2
1114 .83daN m
M max Pp l q

A0

M max
111483

0.0969
2
b h0 Rb 100 10 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0969 0.1021

AS b h0

Rb
115
0.1021 100 10
5.59cm 2
RS
2100

Pranoj 810 / ml

6. Llogaritja e shkalleve .

1.
2.
3.
4.

Ngarkesat e perhershme .

0.30 0.02 1 0.15 0.02 1 3 2800 1.2 96.7daN / m 2


Pllaka
0.15 0.02 1 0.32 0.02 1 3 2200 1.2 74.4daN / m 2
Lla imentoje
0.17 0.27 1.12 2500 0.12 1.12 2500 1 1.1 510daN / m 2
Bazamaku
Suva

01.12 0.015 1800 1.2 36.3daN / m 2


g 717 daN / m 2

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Ngarkesat e perkohshme .

p n 300daN / m 2
n 1 .3
p p n n 300 1.3 390daN / m 2

Ngarkesat totale .

q p g 717 390 1107 daN / m 2

Skema llogaritese

q q ' cos 1154 cos


l 0 l cos 2.7 / cos

l 02
2.7 2
1154
1214daN m
8
8 cos 30 0
M max
121400
A0

0.105
2
b h0 Rb 100 10 2 115

M max q

20

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

1 1 2 A0 1 1 2 0.105 0.111

AS b h0

Rb
115
0.111 100 10
6.07cm 2
RS
2100

Pranoj 810 / ml

7. Llogaritja e sheshpushimit .

1.
2.
3.
4.

Ngarkesat e perhershme .

Pllaka
Lla imentoje
Soleta
Suva

0.02 1 1 2800 1.2 67.2daN / m 2


0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
0.08 1 1 2500 1.1 220daN / m 2
0.02 1 1 1800 1.2 43.2daN / m 2
g 383.2daN / m 2

Ngarkesat e perkohshme .

p n 300daN / m 2
n 1 .3
n
p p n 300 1.3 390daN / m 2

Ngarkesat totale .

q p g 383.2 390 773.2daN / m 2

Skema llogaritese

21

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

1
1
M mb q l 2 773.2 1.24 2 148.6daNm
8
8
9
9
2
M hap
773.2 1.24 2 83.6daNm
q lX
128
128

Per llogaritjen e armatures : h=8cm


a=1.5cm
h0=h-a=8-1.5=6.5cm b=100cm
M max
14860
A0

0.0305
2
b h0 Rb 100 6.5 2 115
1 1 2 A0 1 1 2 0.0305 0.0309

AS b h0

Rb
115
0.0309 100 16.5
1.099cm 2
RS
2100

Pranoj 510 / ml

8. Llogaritja e Traut .
Permasat e traut =20*40cm
a=3.5cm
h0=h-a=40-3.5=36.5cm

Ngarkesat .

1. Prej rampes se shkalles . 1154 2.7 / 2 1558daN / m 2


2. Sheshpushimi
773.2 1.2 / 2 388daN / m 2
3. Pesha vetjake e traut 0.2 0.4 1 2500 200daN / m 2
q 2146daN / m 2

q l 2 2146 2.5 2

1676.56daNm
8
8

22

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

23

M max
1676.56

0.054
2
b h0 Rb 100 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.054 0.055

AS b h0

Pranoj 214

Rb
115
0.055 20 36.5
2.19cm 2
RS
2100

9. Llogaritja e Ramave (Terthore & Gjatesore) .

Trau
Kollona
Murri
Suva

Llogaritja e Ngarkesave per Ramen 1 .


0.3 0.4 6.9 2500 1.1 0.3 0.4 1.3 2500 1.1 2706daN
0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757daN
0.25 2.81 4.6 0.25 0.9 1.3 1200 1.2 4391daN
0.015 2.81 4.6 0.015 0.9 1.3 2 1800 1.2 456.7daN

P1

P1 8310daN

Trau
Kollona
Murri
Suva

0.3 0.4 8.15 2500 1.1 2690 daN


0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN
0.25 2.81 2.3 1200 1.2 2027daN
0.015 2.81 2.3 2 1800 1.2 456.7daN

P2 5892daN

P2

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Trau
Kollona
Murri
Suva

0.3 0.4 9.2 2500 1.1 3036daN


0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN
0.25 2.81 4.6 1200 1.2 2027 daN
0.015 2.81 2.3 2 1800 1.2 418daN
P3 6239 daN

Trau
Kollona
Murri
Suva

0.3 0.4 6.9 2500 1.1 2277 daN


0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN
0.25 2.81 6.9 1200 1.2 6081daN
0.015 2.81 6.9 2 1800 1.2 1256daN

24

P3

P4

P2 10371daN

q3 287 daN / ml
Soleta
Trau
Murri

851 4.6 3914.6daN


0.3 0.4 2500 1.1 330daN
0.25 2.81 1200 1.2 0.25 0.9 1200 1.2 1063daN

q1

q1 5385daN / ml
Soleta

794 4.6 3652daN

Trau

0.3 0.4 2500 1.1 330daN

q2

q 2 3982daN / ml
Soleta

794 2.3 1957daN

Trau

0.3 0.4 2500 1.1 330daN

q2shk

q 2shk 2287 daN / ml


Soleta
Trau
Murri

851 2.3 1957 daN


0.3 0.4 2500 1.1 330daN
0.25 2.81 1200 1.2 0.25 0.9 1200 1.2 1068daN

q1shk 3958daN / ml

q1shk

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Trau
Kollona
Murri
Suva

25

Llogaritja e Ngarkesave per Ramen 2 .

0.3 0.4 6.9 2500 1.1 2277 daN


0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN
0.25 2.81 4.6 1200 1.2 4054daN
0.015 2.81 4.6 2 1800 1.2 837daN

P1 '

P1 ' 7925daN

Trau
Kollona
Murri
Suva

0.3 0.4 9.2 2500 1.1 3036daN


0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN
0.25 2.81 2.3 1200 1.2 2027daN
0.015 2.81 2.3 2 1800 1.2 418daN

P2 '

P2 ' 6238daN

Trau
Kollona
Murri
Suva
Soleta
Trau
Murri
Suva

0.3 0.4 8.3 2500 1.1 2739daN


0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN
0.25 2.81 3.7 1200 1.2 1140 daN
0.015 2.81 2.81 0.015 2.81 0.9 2 1800 1.2 959daN
P3 ' 7430daN
851 4.6 3914.6daN
0.3 0.4 2500 1.1 330daN
0.25 2.81 1200 1.2 0.25 0.9 1200 1.2 1140 daN
0.015 2.81 2.81 0.015 2.81 0.9 2 1800 1.2 959daN

P3 '

qa

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

26

q a 6344daN / ml
Soleta

794 4.6 3652daN

Trau

0.3 0.4 2500 1.1 330daN


qb 3982daN / ml

10.Llogaritja e Trareve dhe Kollonave .

Trau TA 1 ( Ne kuoten +3.06 )

qb

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

M max
126890

0.0276
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

0.85 0.008 Rb 0.752

0.752
Y

0.571

0.752
2
2
1 .1
1.1
A0 0.0276 0.0271 ( Nga tabela )
Y Elementi llogaritet me armature njefishe .
R
115
AS b h0 b 0.0279 30 36.5
1.673cm 2
RS
2100

Konstruktivisht 214

A0

M max
108319

0.0235
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0235 0.0237

AS b h0

Rb
115
0.0237 30 36.5
1.48cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

Trau TB 1 ( Ne kuoten +3.06 )

27

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

M max
219321

0.047
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.047 0.0481

AS b h0

Rb
115
0.0481 30 36.5
2.87cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

As - ne hapsire :

A0

M max
327323

0.0712
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0712 0.0739

AS b h0

A0

Rb
115
0.0739 30 36.5
4.43cm 2
RS
2100
Pranoj 314 / ml

M max
29513

0.0064
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0064 0.0064

AS b h0

Rb
115
0.0064 30 36.5
0.38cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

Trau TC 1 ( Ne kuoten +3.06 )

28

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

M max
595287

0.129
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.129 0.138

AS b h0

Rb
115
0.138 30 36.5
8.27cm 2
RS
2100
Pranoj 416 / ml

As - ne hapsire :
M max
358767
A0

0.078
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115
1 1 2 A0 1 1 2 0.078 0.081

AS b h0

A0

Rb
115
0.081 30 36.5
4.85cm 2
RS
2100
Pranoj 414 / ml

M max
221753

0.0482
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0482 0.0494

AS b h0

A0

Rb
115
0.0494 30 36.5
0.895cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

M max
72775

0.0158
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0158 0.0159

AS b h0

Rb
115
0.0159 30 36.5
0.95cm 2 Pranoj 214 / ml
RS
2100

29

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

11.Kontrolli nga forca prerese .


Qb b b h0 Rbt 1 30 36.5 9.18 10052.1daN

Nga kontrolli I Qb me Q nga epjura e forces prerese per traret ne kuoten +3.06
rezulton qe :
Q Qb D.m.th qe nuk ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
Vendos konstruktivisht Stafa 8 / 20cm ne gjithe traret .

A0

Trau TA 2 ( Ne kuoten +6.12 )

M
64805

0.014
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.014 0.014

Rb
115
0.014 30 36.5
0.839cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml
M
253235
A0

0.055
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115
AS b h0

1 1 2 A0 1 1 2 0.055 0.0566

AS b h0

Rb
115
0.0566 30 36.5
3.39cm 2
RS
2100
Pranoj 314 / ml

30

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

A0

Trau TB 2 ( Ne kuoten +6.12 )

M
314931

0.0685
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0685 0.071

AS b h0

Rb
115
0.071 30 36.5
4.25cm 2
RS
2100
Pranoj 314 / ml

As - ne hapsire :
M max
422082
A0

0.091
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115
1 1 2 A0 1 1 2 0.091 0.0955

AS b h0

A0

Rb
115
0.0955 30 36.5
5.72cm 2
RS
2100
Pranoj 414 / ml

M max
832249

0.181
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.181 0.201

AS b h0

Rb
115
0.201 30 36.5
12.05cm 2
RS
2100
Pranoj 616 / ml

Trau TC 2 ( Ne kuoten +6.12 )

31

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

M
b h Rb
2
0

432240
0.094
30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.094 0.098

Rb
115
0.098 30 36.5
5.87cm 2
RS
2100
Pranoj 414 / ml
As - ne hapsire :
AS b h0

A0

M max
525156

0.1142
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.1142 0.121

AS b h0

A0

Rb
115
0.1142 30 36.5
7.25cm 2
RS
2100
Pranoj 514 / ml

M max
299333

0.0651
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0651 0.0673

AS b h0

A0

Rb
115
0.0673 30 36.5
4.03cm 2
RS
2100
Pranoj 414 / ml

M max
330165

0.0718
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

32

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

33

1 1 2 A0 1 1 2 0.0718 0.0745

AS b h0

Rb
115
0.0745 30 36.5
4.46cm 2 Pranoj 314 / ml
RS
2100

Llogaritja e kollonave
Permasat e kollones =30*30cm
a=2.5cm
h0=h-a=30-2.5=27.5cm
Nga epjura e momentit dhe forces normale marrim te dhenat per llogaritjen e armatures
ne kollone .

Kollona 1

M 2653.6daN m
N 5894.46daN

M 265360

45cm
N
5894.4
e 0.3 h0 8.25cm

e0

e0 e

Elementi eshte me jashteqendersi te


madhe me armature simetrike .

N
5894.4

1.708 X Y Y h0 20.8
b Rb 30 115

AS ASC

Y 0.571

N
N

e h0 0.5
RS h0 a'
Rb b

h
a 45 15 2.5 57.5cm
2
5894.4
5894.4

2
AS ASC
57.5 27.5 0.5
3.46cm
2100 27.5 2.5
115 30

e e0

Pranoj 216 / ml

M 665.6daN m
N 5894.46daN

Pranoj 216 / ml meqenese momenti eshte me I vogel .

M 473.1daN m
N 27116 .69daN

M
66560

1.74cm
N
27116 .69
e 0.3 h0 8.25cm
e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .
e0

2
N e 0.5 b h02 Rb 27116 .69 13.83 0.5 30 27.5 115
ASC

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
2
2
N e'0.5 b h0 Rb 27116 .69 11.17 0.5 30 27.5 115
AS

0
RS h0 a '
2100 27.5 2.5

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

34
Pranoj 216 / ml

Kollona 2

M 616.76daN m
N 12243.07 daN

M
61676

3.4cm
N 12243.07
e 0.3 h0 8.25cm
e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .
e0

2
N e 0.5 b h02 Rb 12243.07 15.9 0.5 30 27.5 115
ASC

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
2
2
N e'0.5 b h0 Rb 12243.07 9.1 0.5 30 27.5 115
AS

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

M 932.1daN m
N 18135daN

M 93210

5.13cm
N
18135
e 0.3 h0 8.25cm

e0

ASC

e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

2
N e 0.5 b h02 Rb 18135 17.63 0.5 30 27.5 115

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5

AS

N e'0.5 b h Rb 18135 7.37 0.5 30 27.5 115

0
RS h0 a '
2100 27.5 2.5
2
0

M 2032daN m
N 28983.19daN

M
203200

7cm
N
28983.19
e 0.3 h0 8.25cm

Pranoj 216 / ml

Pranoj 216 / ml

e0

e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

2
N e 0.5 b h02 Rb 28983.19 19.5 0.5 30 27.5 115
ASC

0
RS h0 a '
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
2
N e'0.5 b h02 Rb 28983.19 5.5 0.5 30 27.5 115
AS

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

Kollona 3

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

35

M 1377.49daN m
N 21473.37 daN

M
137749

6.41cm
N
21473.37
e 0.3 h0 8.25cm
e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .
e0

2
N e 0.5 b h02 Rb 21473.37 18.91 0.5 30 27.5 115

0
RS h0 a '
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
2
N e'0.5 b h02 Rb 21473.37 6.09 0.5 30 27.5 115
AS

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

ASC

Kollona 4

M 2993.33daN m
N 9705.4daN

M
299333

30.8cm
N
9705.4
e 0.3 h0 8.25cm

e0

e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te

madhe me armature simetrike .


N
9705.4

2.8 X Y Y h0 20.8
b Rb 30 115
AS ASC

Y 0.571

N
N

e h0 0.5
RS h0 a'
Rb b

h
a 30.8 15 2.5 43.3cm
2
9705.4
9705.4

2
AS ASC
43.3 27.5 0.5
3.204cm
2100 27.5 2.5
115 30

e e0

Pranoj 216 / ml

M 997.01daN m
N 9705.4daN

Pranoj 216 / ml meqenese momenti eshte me I vogel .

M 1245.52daN m
N 26997.67 daN

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

M
1245.52

4.6cm
N
26997.67
e 0.3 h0 8.25cm
e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .
e0

2
N e 0.5 b h02 Rb 26997.67 17.1 0.5 30 27.5 115
ASC

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
2
N e'0.5 b h02 Rb 26997.67 7.9 0.5 30 27.5 115
AS

0
RS h0 a'
2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

Llogaritja e Trareve dhe Kollonave . Rama 2

Trau TA 1 ( Ne kuoten +3.06 )

36

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

M max
64709

0.014
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.014 0.014

AS b h0

A0

Rb
115
0.014 30 36.5
0.83cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

M max
703457

0.153
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.014 0.166

AS b h0

A0

Rb
115
0.166 30 36.5
9.95cm 2
RS
2100
Pranoj 516 / ml

M max
134400

0.0292
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0292 0.0296

AS b h0

A0

Rb
115
0.014 30 36.5
1.77cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

Trau TA 2 ( Ne kuoten +3.06 )

M max
115270

0.025
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.025 0.025

AS b h0

A0

Rb
115
0.025 30 36.5
1.18cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

M max
583200

0.126
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.126 0.135

AS b h0

A0

Rb
115
0.135 30 36.5
8.09cm 2
RS
2100
Pranoj 516 / ml

M max
733262

0.159
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.159 0.174

AS b h0

Rb
115
0.174 30 36.5
10.43cm 2
RS
2100
Pranoj 616 / ml

37

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

Ne konsul .

A0

M max
33940

0.0073
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.0073 0.0073

AS b h0

Rb
115
0.0073 30 36.5
0.435cm 2
RS
2100
Pranoj 214 / ml

Kontrolli nga forca prerese .


Qb b b h0 Rbt 1 30 36.5 9.18 10052.1daN

Nga kontrolli I Qb me Q nga epjura e forces prerese per traret ne kuoten +3.06
rezulton qe :
T-A1
Q 12972.15daN Qb D.m.th qe ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
q SW

Q2
12972.15 2

57.32daN / cm
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18

q SW

ASW RSW
A R
0.566 1700
W SW SW
16.78cm
W
q SW
57.32

4 2 30 36.5 2 9.18
4 b 2 b h02 Rbt
W max

37.7cm
1.5 Q
1.5 12972.15
D.m.th vendos stafa 8 me hap 20 cm .
Q 16210.25daN Qb

D.m.th qe ka nevoje per kontroll te armatures terthore .

q SW

Q
16210.25 2

89.52daN / cm
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18

q SW

ASW RSW
A R
0.566 1700
W SW SW
10.74cm
W
q SW
89.52

4 2 30 36.5 2 9.18
4 b 2 b h02 Rbt

30.17cm
1.5 Q
1.5 16210.25
D.m.th vendos stafa 8 me hap 20 cm .

W max

A0

Trau TB 1 ( Ne kuoten +6.12 )

M max
300200

0.067
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.067 0.069

AS b h0

Rb
115
0.069 30 36.5
4.13cm 2
RS
2100
Pranoj 314 / ml

38

B.K
Faqe

A0

Projekt Kursi Beton - Arme

M max
485300

0.105
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.105 0.111

AS b h0

A0

Rb
115
0.111 30 36.5
6.65cm 2
RS
2100
Pranoj 514 / ml

M max
680593

0.148
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.148 0.160

AS b h0

A0

Rb
115
0.160 30 36.5
6.59cm 2
RS
2100
Pranoj 616 / ml

Trau TB 2 ( Ne kuoten +6.12 )

M max
337500

0.075
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.075 0.075

AS b h0

A0

Rb
115
0.075 30 36.5
4.49cm 2
RS
2100
Pranoj 314 / ml

M max
340350

0.074
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.074 0.074

AS b h0

A0

Rb
115
0.074 30 36.5
4.43cm 2
RS
2100
Pranoj 314 / ml

M max
725066

0.157
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.157 0.171

AS b h0

Rb
115
0.171 30 36.5
10.25cm 2
RS
2100
Pranoj 616 / ml

Ne konsul .

A0

M max
537236

0.116
2
b h0 Rb 30 36.5 2 115

1 1 2 A0 1 1 2 0.116 0.123

39

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

AS b h0

40

Rb
115
0.123 30 36.5
7.37cm 2
RS
2100
Pranoj 416 / ml

Kontrolli nga forca prerese .


Qb b b h0 Rbt 1 30 36.5 9.18 10052.1daN

Nga kontrolli I Qb me Q nga epjura e forces prerese per traret ne kuoten +6.12
rezulton qe :
T-B1
Q 7981.66daN Qb D.m.th qe nuk ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
Konstruktivisht vendos stafa 8 me hap 20 cm
T-B2
Q 10335.54daN Qb D.m.th qe ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
q SW

Q2
10335.54 2

36.39daN / cm
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18

q SW

ASW RSW
A R
0.566 1700
W SW SW
26.4cm
W
q SW
36.39

4 2 30 36.5 2 9.18
4 b 2 b h02 Rbt

47.3cm
1.5 Q
1.5 10335.54
D.m.th vendos stafa 8 me hap 20 cm .

W max

Llogaritja e kollonave
Permasat e kollones =30*30cm
a=2.5cm
h0=h-a=30-2.5=27.5cm
Nga epjura e momentit dhe forces normale marrim te dhenat per llogaritjen e armatures
ne kollone .

Kollona 1

M 3092.01daN m
N 9301.66daN

M
309200

33.24cm
N
59301.66
e 0.3 h0 8.25cm
e0

e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te

madhe me armature simetrike .

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

41

N
9301.66

2.69 X Y Y h0 15.7
b Rb
30 115

AS ASC

N
N

e h0 0.5
RS h0 a '
Rb b

h
a 33.24 15 2.5 45.74cm
2
9301.66
9301.66

2
AS ASC
45.74 27.5 0.5
3.303cm
2100 27.5 2.5
115 30

e e0

Pranoj 216 / ml

Kollona 2

M 2324daN m
N 19141.99daN

M
232400

11.97cm
N 19141.99
e 0.3 h0 8.25cm
e0

AS ASC

N
RS h0 a'

e0 e

Elementi eshte me jashteqendersi te


madhe me armature simetrike .

N
2.07cm 2
e h0 0.5
Rb b

Pranoj 216 / ml

Kollona 3

M 1553.67 daN m
N 16129.5daN

M
155367

9.63cm
N 16129.5
e 0.3 h0 8.25cm
e0

e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te

madhe me armature simetrike .

N
16129.5

4.67 X Y Y h0 15.7
b Rb
30 115

AS ASC

N
N

e h0 0.5
RS h0 a'
Rb b

h
a 9.63 15 2.5 22.13cm
2
16129.5
13129.5

AS ASC
22.13 27.5 0.5
0
2100 27.5 2.5
115 30

e e0

Pranoj 216 / ml

B.K
Faqe

Projekt Kursi Beton - Arme

42

Das könnte Ihnen auch gefallen