You are on page 1of 4

2.

595

Lainnya BlogBerikut

BuatBlog Masuk

SEJARAHKOTAMAKASSAR
SejarahdanPerkembanganPemerintahanKotaMakassar
Disusunoleh:NurKasim
I. PENDAHULUAN II. MASA KERAJAAN GOWA III. MASA HINDIA BELANDA (SEJAK BERLAKUNYA REGEERINGS REGLEMENT 1815) IV. MASA PENDUDUKAN JEPANG V. SESUDAH
PROKLAMASIREPUBLIKINDONESIA(1781945)VI.PERLUASANKOTAMAKASSAR

GoogleWebsiteTranslator

Sunday,December25,2011

SelectLanguage
Pow eredby

Translate

I.PENDAHULUAN
KotaM akassarpadamasaH.M .Dg.Patompo(19651978)menjabatWalikotamadyaM akassar,yaitutanggal1September
1971berubahnamanyamenjadiKotaUjungPandangsetelahdiadakanperluasankotadari21kmmenjadi175,77km.
Namunkemudian,padatanggal13Oktober1999berubahkembalinamanyamenjadiKotaM akassar.

DariAlbumSEJARAHKOTAM AKASSAR

KotaM akassarbiasajugadisebutKotaDaengatau
Kota Anging Mamiri. Daeng adalah salah satu
gelar dalam strata atau tingkat masyarakat di

108529
PendudukKotaMakassar
WalikotaMakassar

M akassar atau di Sulawesi Selatan pada

BallalompoaKerajaanGowa

umumnya, Daeng dapat pula diartikan "kakak".

AlbumSejarahKotaMakassar.

Ada tiga klasifikasi "Daeng", yaitu : nama gelar,

AlbumRumahBugisMakassar

panggilan penghormatan, dan panggilan umum.

AlbumKueTradisionalBugisMakassar

Sedang Anging Mamiri artinya angin bertiup


adalah salah satu lagu asli daerah M akassar
BentengUjungPandang(FortRotterdam),Makassar,Indonesia.

TotalPageviews

AlbumBudayaSulawesiSelatan

ciptaan Borra Daeng Ngirate yang sangat populer

PanoramaSulawesiSelatan

pada tahun 1960an. Lagu ini sangat disukai oleh

PanoramioSulawesiSelatan

Presiden Republik Indonesia, Ir.Soekarno ketika

SukuDayak,KalimantanTimur

berkunjungkeM akassarpadatanggal5Januari1962.
SecarageografisKotaM akassarberadapadakoordinatantara11918'27,79"11932'31,03"BujurTimurdanantara5
3' 30,81" 5 14' 6.49" Lintang Selatan, atau berada pada bagian barat daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari

WisataIndonesia
Sawah(Paddyfield)
Bungabunga(Flowers)

permukaan laut berkisar antara 0 25 m. Karena berada pada daerah khatulistiwa dan terletak di pesisir pantai Selat

Serangga(Insects)

M akassar,makasuhuudaraberkisarantara20C36C,curahhujanantara2.0003.000mm,danjumlahharihujan

Anakanak(Kids)

ratarata108haripertahun.IklimdikotaM akassarhanyamengenalduamusimsebagaimanawilayahIndonesialainnya,

Warnawarni

yaitu musim hujan dan musim kemarau. M usim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai April yang dipengaruhi
musonbaratdalambahasaM akassardisebutbara,danmusimkemarauberlangsungdaribulanM eisampaidengan
SeptemberyangdipengaruhianginmusontimurdalambahasaM akassardisebuttimoro.Padamusimkemarau(Juni
Juli)),daerahSulawesiSelatanpadaumumnyaseringmunculanginkencangyangkeringdandinginbertiupdaritenggara,

PotretSejarahKota
Makassar

yangdisebutanginbarubu(fohn).
DenganperluasanwilayahKotaM akassarmenjadi175,77km2,makabatasbataswilayahnyaberubah,sebagaiberikut:
SebelahUtaraberbatasandenganKabupatenPangkajenedanKepulauan(Pangkep),danKabupatenM aros.
SebelahTimurberbatasandenganKabupatenM arosdanKabupatenGowa.
SebelahSelatanberbatasandenganKabupatenGowadanKabupatenTakalar.
SebelahBaratberbatasandenganSelatM akassar.
Dalam kehadirannya, Kota M akassar mempunyai pengalaman sejarah tersendiri yang sangat berkaitan dengan sejarah
SulawesiSelatandanIndonesiapadaumumnyasebagaibagiandarisuatuketerikatanbaikdalamgeologi,iklim,fauna,flora,
dan penduduk yang keseluruhannya adalah ciptaan ALLAH S.W.T, maupun keterikatan dalam tingkat kehidupan dalam
masyarakat,budayadansistempemerintahannya.Sepertidiketahui,SulawesiSelatanterdiriatasempatrumpunsuku,yaitu
:M akassar,Bugis,M andar,danToraja.

Sejarah Kota Makassar

M enurut penelitian para sejarawan, pada zaman prasejarah, perkembangan manusia di Sulawesi Selatan sudah

Follow

menunjukkan pada tingkat kehidupan perundagian (zaman pertukangan) dengan ditemukannya perkakas peninggalan
+ 2,595

masalampauberdasarkanpenemuanpenemuanyangdilakukanolehbeberapaahliprasejarah,antaralainadalah:
1. FritzSarasindanPaulSarasinduabersaudarabangsaSwiss,dalamtahun1920menemukanbudayasukuToala

Google+

+1

(Pannei)diM arosdanPangkajenedanKepulauan.OlehVanSteinCallenfelsmenetapkanumurbudayaToala300
500S.M .

Twitter
Facebook

2. H.R.van Heekeren, mengadakan penelitian di Sulawesi Selatan. Di Cabbenge (Soppeng) ditemukan fosil hewan
pertamasertaalatalatserpihdankapakperimbasyangberasaldarikalaPliosenAkhir.DiLeangCodongdekat
CittaSoppeng,dalamtahun1937ditemukan2.700buahgigiyangdiperkirakanmewakili2.657orangyangberasal
darimasaHolosin.H.R.vanHeekerenmelanjutkanpenelitiandiKabupatenM arosyaitudiGoaSaripa,ditemukan
banyaknyamatapanahyangdisebutLancipanMaros.
3. VanSteinCallenfelsmelakukanekskavasididaerahBantaengdanGuaBatuEjaya,ditemukanantaralainmata
uangBelanda,gerabah,danbeliungpersegi.Disampingitu,ditemukanjugasebuahgelangperunggu,olehVan
SteinCallenfelsmenetapkanumurlapisan300S.M .
4. Temuantemuan dari kala PascaPlestosen dalam guagua antara lain, Leang Karassa (Goa Hantu) ditemukan
rangka manusia dan alat serpih bilah (pisau atau alat penusuk dibuat dari batu digunakan untuk berburu dan
perkakaskeperluanrumahtangga)yangmerupakanunsurbudayaSukuToala,diLeangJariEdanPataE,M aros
ditemukanlukisancaptangandanbabi.

Selainitu,tahun1921,diSikendeng,Sampaga,M amujuditemukan
arcaBuddhayangterbuatdariperungguberasaldarimazhabseni
Amaravati,IndiaSelatanyangberkembangpadaabadke2hingga
abad ke 5 M asehi yang menunjukkan adanya hubungan serta

100

SOCIALMEDIAIMPACT

nurkas im4 9

GooglePing

pengaruhtertuabudayaIndiadiSulawesiSelatanataudiIndonesia.
Di M akassar (Ujung Pandang) ditemukan sebuah kapak yang
sangat besar, panjang 70,5 cm terbuat dari perunggu dengan

AboutMe

hiasan menyerupai bejana yang dapat diisi air, disebut "Kapak

Nur Kasim

M akassar"sertaditemukanjugagerabahgerabah(alatmemasak

Viewmycompleteprofile

yangdibuatdaritanahliat)darihasilpenggalian.Gerabahiniberasal
dari Kalumpang di tepi Sungai Karama, M amuju yang menyebar
keM aros,M akassar,Takalar,danBantaeng.Kalauditinjaucorak
gerabah, maka masa perkembangannya mencakup masa

ArcaBuddhadarimazhabseniAmarav ati
ditemukandiMamuju

bercocoktanamdanmasaperundagian.

BlogArchive

Pada tahun 19601966, penduduk mengadakan penggalian di

December(6)

beberapa tempat di Sulawesi Selatan seperti di Daerah Pinrang,

January(3)

Polewali,Gowa,danbeberapadaerahlainnya,dengankedalaman
0,50 m sampai 2,00 m, ditemukan alatalat rumah tangga (piring,

mangkuk, guci, basi, cangkir dan lainlain) yang mempunyai nilai seni, budaya, dan ekonomis yang tinggi yang pada
umumnyaberasaldariCinadanSiam.Hasildaripenggalianinimenunjukkanadanyahubungandagangdankebudayaan
antarapendudukSulawesiSelatandenganbangsaCina.
DiPulauBarrangLompo,M akassar,terdapatnisandarikuburanIslamyangmenyerupaimenhir(batutegaksebagaibatu
peringatanpemujaanarwahleluhur)setinggi1,50myangmerupakantradisimegalitiksetelahtradisibercocoktanam.
M emasukimasasejarah,yaitudenganadanyabeberapacatatancatatanmengenaiSulawesiSelatanantaralaindilakukan
olehTome'Pires(1513),Pinto(1544),AntonioGalvao,WillemLodewycksz(1596).Tome'Piresadalahseorangahliobat
obatan dari Lisbon, Portugis, setelah M alaka ditaklukkan Portugis pada tanggal 24 Agustus 1511, melakukan perjalanan
kebeberapa daerah di Indonesia pada tahun 15131515, antara lain di Sulawesi Selatan mencatat perjalanannya dalam
SumaOrientalyangmenyajikantentangorangM akassar,kemudianolehArmandoCostesaomenulisnyadalamBahasa
Inggrisdanditerbitkanpadatahun1944.Petunjukberikutnyaadalah"tulisanlontara"baikyangdibuatolehDaengPammate
pada masa Raja Gowa Tumapa'risi Kallonna (15101546), maupun penulis lontara lainnya yang mencatat beberapa
kejadiankejadianpentingyangterjadididalamKerajaanGowadanKerajaanTallo.
Dengan jatuhnya Kota M alaka yang merupakan
kota pelabuhan dan pusat perdagangan ketangan
Portugis, terjadi perubahan arus pedagang dari
KotaM alakakebeberapakotakotadiNusantara,
antara lain, Pidie, Jambi, Palembang, Banten,
Sunda Kelapa, Tuban, Gresik, M akassar, dan
Banda, menjadikan kotakota tersebut ramai
dikunjungipedagang.
Pada waktu Agama Islam mulai masuk di
Kerajaan Gowa dan Tallo pada tahun 1605,
M akassar yang merupakan Ibukota Kerajaan
AksaraBugisMakassar(naskahkuno)y angtertulis
diatasdaunlontar(Borassusflabellifer).

Gowa menjadi suatu kota yang ramai dengan


kedatangan pedagangpedagang dari berbagai
penjuru termasuk bangsa Portugis, Inggris,

Jepang,dandisusulkemudianolehbangsaBelandayangberhasilmenguasaiKerajaanGowasetelahjatuhnyaBenteng

Ujung Pandang pada tahun 1667 dan Benteng Somba Opu pada tahun 1669, yang kemudian membentuk sistem
pemerintahan kolonial hingga menjadi sistem pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan RegeeringsReglement 1815
denganpusatpemerintahandidalamBentengUjungPandang(FortRotterdam).
Belanda yang telah menguasai sebagian besar daerah Sulawesi Selatan sejak jatuhnya Benteng Ujung Pandang dan
Benteng Somba Opu, mendapat terus perlawanan baik dari rajaraja maupun dari rakyat di Sulawesi Selatan dan tidak
pernahputussampaipecahnyaPerangPasifikpadaakhirtahun1941.
M emasuki tahun 1942 di M akassar terjadi perubahan sistem pemerintahan Belanda ke sistem pemerintahan yang
dijalankanolehTentaraJepangsetelahmendudukiseluruhwilayahIndonesia.Namunpemerintahanyangdijalankanoleh
TentaraJepanghanyaberjalanselama3tahunberhubungkarenaterbentuknyaNegaraRepublikIndonesiaberdasarkan
Proklamasitanggal17Agustus1945.
Setelah kemerdekaan dicapai oleh Bangsa Indonesia, rakyat belum dapat menikmati hasil perjuangannya yang telah
beratustahundiperjuangkan.BelandakembalimenguasaisebagianbesarwilayahIndonesiadenganmembentuknegara
negara serikat (federal). M akassar dijadikan basis untuk membentuk Negara Indonesia Timur sampai akhirnya Negara
IndonesiaTimurbubardengansendirinyasetelahterbentuknyakembaliNegaraKesatuanRepublikIndonesiapadatanggal
17Agustus1950.
Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan, termasuk bentuk dan
susunan pemerintahan Daerah. Perubahan bentuk dan susunan pemerintahan Daerah dapat dilihat dengan adanya
beberapa perubahan peraturanperaturan tentang Pemerintahan Daerah baik yang ditetapkan dalam undangundang
maupunpenetapanpresiden,yaitu:
1. Undangundang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 tentang Pemerintahan Daerah, mulai diberlakukan
padatanggal13M aret1950berdasarkanPerpuNomor1Tahun1950.
2. Undangundang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 17 Januari 1957 tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah,
(LembaranNegaraNomor6Tahun1957)
3. Undangundang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tanggal 30 Januari 1957 tentang Pengubahan Undangundang
Nomor1Tahun1957tentangPokokpokokPemerintahanDaerah,(LembaranNegaraTahun1957Nomor9)
4. PenetapanPresidenRepublikIndonesiaNomor6Tahun1959(disempurnakan)tanggal7Nopember1959tentang
PemerintahDaerah,(LembaranNegaraTahun1959Nomor129)
5. PenetapanPresidenRepublikIndonesiaNomor5Tahun1960(disempurnakan)tanggal10Pebruari1961tentang
DewanPerwakilanRakyatDaerahGotongRoyongdanSekretariatDaerah.(LembaranNegaraTahun1961Nomor
6TambahanLembaranNegaraNomor2145)
6. UndangundangNomor18Tahun1965tanggal1September1965,tentangPokokpokokPemerintahanDaerah,
(LembaranNegaraTahun1965Nomor83)
7. Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3037).

SesuaidenganisidantujuanUndangundangNomor5Tahun1974tentangPokokpokokPemerintahandiDaerah,maka
pemerintahanDaerahterusdisempurnakandandiarahkanpadapelaksanaanotonomiyangnyatadanbertanggungjawab
berdasarkanasasdesentralisasi,dekonsentrasi,dantugaspembantuan(medebewind).
Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 yang menitik beratkan otonomi daerah di Daerah Tingkat II belum dilaksanakan
sepenuhnya,hanyadapatberlakuselama25tahun,terjadilagiperubahansetelahadanyareformasidibidangpolitikpada
tahun1998yangmelahirkansistempemerintahandaerahyangbaru,yaitudengankeluarnyaUndangundangNomor22
Tahun1999tanggal19M ei1999tentangPemerintahanDaerah,(LNRITahun1999Nomor72,TLNNomor3851).Dalam
undangundangini,diaturpemberiankewenanganotonomikepadaDaerahKabupatendanDaerahKotadidasarkankepada
asasdesentralisasisajadalamwujudotonomiyangluas,nyatadanbertanggungjawab.Kewenanganotonomiluasadalah
keleluasaanDaerahuntukmenyelenggarakansemuabidangpemerintahankecualikewenangandibidangpolitikluarnegeri,
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 di
Kota M akassar berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Desember 2000
ditandaidenganapelseluruhpegawaiPemerintahKotaM akassardiLapanganKarebosi.
M elihatpertumbuhandanperkembanganpemerintahanKotaM akassarsejakberdirinyaKerajaanGowasampaidengan
pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan dilanjutkan kepada pemberian otonomi yang
seluasluasnya, maka sejarah ini disusun dengan judul Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Kota M akassar"
denganbabakbabaksebagaiberikut:
1. M asaKerajaanGowa(13001815)
2. M asaHindiaBelanda(18151942)
3. M asaPendudukanJepang(19421945)
4. SesudahProklamasiRepublikIndonesia(17Agustus1945)

5. PerluasanKotaM akassar.

Lampiran:
1. NamanamaWalikotaM akassar
2. JumlahPendudukKotaM akassartahun18472014
3. FotofotoSejarahKotaM akassar
4. FotofotoBallalompoa(Istana)KerajaanGowa
5. FotofotoRumahdanPerkampunganBugisM akassar
6. FotofotoBudayaBugisM akassar
7. FotofotoKueTradisionalBugisM akassar
8. PetaKotaM akassar(Wikimapia).

Klik>Gambar:BentukRumahdanPerkampunganBugisM akassar

HistoryofM akassarCity,Indonesia.

+2595 Recommend this on Google

25comments:
Novik Kurnianti January21,2013at6:07PM
PETUNJUK PRAKTIS BUDIDAYA PERTANIAN
Sejarahadalahlajuperkembanganmanusiadarijamankejaman.Mengetahuisejarahadalahkewajibankitauntuk
menciptakanantitesisdanmembangunsintesisdimasamendatang.SepertikataBungKarno,"Jangansekalisekali
meninggalkan sejarah, karena jikalau kita meninggalkan sejarah maka perjuangan kita akan bersifat amukamuk
belaka,sepertikeraterjepitdidalamgelap."SuksesSAUDARAKU!!
Reply
Replies
princes Nadia February12,2014at6:25AM
Setujusamapendapatagandiatas,,sejarahmerupakansesuatuyangsangatpentingdantidakbolehdi
lupakan...artikelyangbermanfaatgan...bisamenjadireferensini..
salamkenaldarisayaadminblog:http://updatefilmmovies.blogspot.com
Reply

Muara Fatan February7,2013at10:05AM


LEngkap sekali pak, saya rasa tidak ada yang tidak saya temui tentang makasar disini tapi alangkah baiknya jika
disertaidenganreferensidansumberbacaanlainnyaagarkamijugabisaturutbelajar.
Reply
Replies
Nur Kasim

February7,2013at8:30PM

Referensiadadibagiankiribawahhalaman:klikDaftarPustaka.