Sie sind auf Seite 1von 107

Monolitne meuspratne konstrukcije

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

BETONSKE KONSTRUKCIJE 2
Osnovne akademske studije, V semestar
Prof dr Stanko Bri
email: stanko@np.ac.rs

Departman za Tehnike nauke,


GRAEVINARSTVO
Dravni Univerzitet u Novom Pazaru
2014/15

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sadraj

Monolitne meuspratne konstrukcije


Ploe oslonjene na stubove - nastavak
Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sadraj

Monolitne meuspratne konstrukcije


Ploe oslonjene na stubove - nastavak
Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove


Ploe oslonjene direktno na stubove esto se kombinuju sa AB
zidovima i pretstavljaju meuspratne konstrukcije relativno
novijeg datuma
Raspored stubova je obino pravilan, u dva ortogonlna pravca,
ali moe da bude u heksagonalnom rasporedu ili potpuno
nepravilan
Proraun takvih meuspratnih konstrukcija obavlja se
numerikim metodama (MKE) i primenom raunara, ali
postoje i priblini (peaki) pristupi

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove


Ploe oslonjene na stubove mogu da budu sa kapitelom
(peurkaste ploe) ili bez kapitela
Peurkaste ploe su statiki bolje (sigurnije), a ploe oslonjene
na stubove bez kapitela su arhitektonski atraktivnije
Ponekad se izmeu stubova i ploa usvajaju jastuci
pravougaone osnove umesto oblikovanih kapitela
U Pravilniku BAB 87 ploe oslonjene na stubove, sa kapitelom
ili bez kapitela, nazivaju se peurkaste tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Kapiteli kod peurkastih ploa

Peurkaste tavanice

Kapiteli i jastuci kod peurkastih ploa

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - priblini postupci
Peurkaste ploe sa ravnomernim ortogonalnim rasporedom
stubova (osovinska rastojanja `x `y ) i sa jednakopodeljenim
optereenjem, ukoliko je odnos osovinskih rastojanja stubova u
granicama 0.75 `x /`y 1.33, mogu da se proraunavaju
priblinim postupcima
Moe da se tada koristi Metoda zamenjujueg
1
2

kontinualnog okvira (kruta veza izmeu ploe i stubova)


kontinualnog grednog nosaa (zglobna veza izmeu ploe i
stubova

irina rigli ili greda jednaka je odgovarajuem osovinskom


rastojanju stubova (`x ili `y ), dok je visina preseka jednaka
debljini ploe dp
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove


Raspodela momenata kod peurkaste tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove


Raspodela momenata kod peurkaste tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Raspodela momenata kod peurkaste tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Raspodela momenata iznad stuba

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Raspodela momenata u dva pravca

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - priblini postupci
U analizi zamenjujueg okvira ili zamenjujueg kontinualnog
nosaa, usvaja se, za svaki pravac, ukupno odgovarajue
optereenje
Pri tome se vodi rauna o najnepovoljnijem rasporedu
pokretnog (korisnog) raspodeljenog optereenja
Ako je prenik kapitela (ili stranice) na spoju sa ploom vei
od 0.3 `min , gde je `min = min(`x , `y ), i ako je nagib konusa
ili piramide upisane u kapitel, u odnosu na ravan ploe, vei od
1:3, u primeni priblinog prorauna koristi se metod
zamenjujueg okvira (kruta veza stubova i ploe)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - priblini postupci


Kruta veza izmeu stubova i ploe usvaja se, bez obzira na
kapitel, kada krutost stubova nije mala u odnosu na krutost
rigle
Kada ovi uslovi nisu ispunjeni, u priblinom proraunu
peurkastih ploa koristi se metod ekvivalentnog kontinualnog
(grednog) nosaa
Ako kapitel ima nagib vei od 1:3, pri dimenzionisanju ploe u
preseku kod stuba, za uticaje momenata savijanja, odreuje se
statika visina koja odgovara nagibu 1:3

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Priblian proraun peurkastih ploa

Ekvivalentni raunski modeli

Zamenjujui okviri i zamenjujui kontinualni nosa

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Zamenjujui okvir kod peurkastih ploa

Za svaki od ortogonalnih pravaca formira se ekvivalentni okvirni


nosa
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Zamenjujui okvir kod peurkastih ploa

Raspodela momenata savijanja, dobijenih analizom zamenjujueg


okvira, na traku u polju i na traku iznad stubova

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Zamenjujui okvir kod peurkastih ploa

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Armiranje peurkastih ploa

Traka iznad stubova

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Armiranje kod peurkastih ploa

Traka izmeu stubova

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Armiranje kapitela kod peurkastih ploa

Konstruktivno armiranje kapitela armaturom tanjih profila


- armatura koja prati profil kapitela . . . R10 do R12
- horizontalna armatura (uzengije) . . . R8 do R10
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - priblini postupci


Slino je i za sluaj zamenjujueg kontinualnog grednog nosaa
Kao to se vidi, ovakvi priblini postupci su prilino
komplikovani
Priblini postupci su bili u upotrebi pre izraenije upotrebe
raunara u projektovanju graevinskih konstrukcija
Sada se, po pravilu, formira integralni raunski model
kompletnog objekta primenom odgovarajueg programa na
bazi MKE

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Integralni raunski model zgrade (Tower)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz modela tavanice u Tower-u

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz raspodele momenata Mx

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz raspodele momenata Mx

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz raspodele momenata My

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz raspodele momenata My

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz armiranja tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz armiranja tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz armiranja tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz armiranja tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz dobijenih ugiba tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Kapitel kod peurkastih ploa

Ako je nagib kapitela vei od 1:3, u odreivanju statike visine


ploe u preseku na kontaktu sa stubom usvaja se statika visina
koja odgovara nagibu 1:3

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - prednosti i mane
Ploe direktno oslonjene na stubove, sa ili bez kapitela, imaju
niz prednosti u odnosu na klasine tavanice u vidu ploa koje
nose u jednom ili u dva pravca:
- izvoenje je lake zbog jednostavne oplate i armature (kapiteli
malo remete i oplatu i armaturu)
- provlaenje svih horizontalnih instalacija u objektu (posebno
klimatizacije) je jednostavnije (nema prodora kroz grede)
- konstrukcija ima relativno malu visinu (nema greda)
- mogu da se realizuju relativno vei rasponi (obino do 8.0m)

Ograniavajui faktor kod ovakvih ploa je nosivost u odnosu


na probijanje stuba kroz plou, kao i pojava relativno velikih
ugiba

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sadraj

Monolitne meuspratne konstrukcije


Ploe oslonjene na stubove - nastavak
Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Kod ploa diretno oslonjenih na stubove neophodna je analiza
mogueg proboja stuba kroz plou
Proraun ploe u odnosu na napone probijanja zasniva se na
nemakim normama DIN 1045
Proraun proboja sprovodi se prema doputenim naponima, a
provera se vri za eksploataciona optereenja
Maksimalni smiui napon u kritinom preseku oko stuba
uporeuje se sa doputenim smiuim naponima za beton date
MB

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - problem proboja


Kritina oblast u okolini stuba

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Kritian presek I-I

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Kritian presek I-I

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja
Maksimalni raunski smiui napon usled probijanja ploe, za
presek I-I, dat je sa
Tmax
=
(1)
Okp hs
U izrazu (1) uvedene su oznake
- Tmax . . . najvea transverzalna sila pri eksploatacionom
optereenju, za presek I-I
- Za pravougaoni raster stubova i optereenje q = g + p u
srednjem polju, Tmax je
Tmax = q (`x `y

Stanko Bri

1
d2kp )
4

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja
U izrazu (1) uvedene su oznake
- hs . . . srednja statika visina ploe za dva usvojena pravca
armature
- Okp . . . obim preseka oko stuba, ili ojaanja sa prenikom dkp ,
dat je sa Okp = dkp
- dkp . . . prenik kritinog preseka I-I, dat sa dkp = ds + hs , gde
je ds prenik stuba tretiranog kao krunog oslonca

Ako je stub pravougaonog preseka b d, onda se ds


izraunava prema izrazu

ds = 1.13 b d

(2)

Ako je d > b, onda se u izrazu (2) usvaja da je d = 1.50 b, bez


obzira na stvarni odnos strana pravougaonog preseka
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Kritian presek I-I

Ekvivalentan kruni presek


Stanko Bri

Stvaran pravougaoni presek


Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja
Umesto sa transverzalnom silom u kritinom preseku oko
stuba, smiui napon usled mogueg proboja moe da se izvri
i sa normalnom silom u stubu ispod ploe, ili sa razlikom
normalnih sila, ukoliko se stubovi nalaze iznad i ispod ploe
U zavisnosti od veliine dobijenog smiueg napona, mogu da
nastupe tri mogunosti
1

23 1 a . . . nije potrebna raunska armatura za prijem sila


zatezanja usled proboja
2
3 1 a < 2 b . . . potrebna je raunska armatura za prijem
sila zatezanja usled proboja
> 2 b . . . nije doputeno - neophodna je promena
geometrije (usvajanje jastuka ili kapitela)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Sa a , b oznaene su vrednosti dozvoljenih glavnih napona
zatezanja u betonu, izraene u MPa, zavisne od marke betona:
MB
a
b

15
0.5
1.5

20
0.6
1.8

Stanko Bri

30
0.8
2.2

40
1.0
2.6

50
1.1
3.0

60
1.2
3.4

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Koeficijenti 1 i 2 definisani su kao
1 = 1.30 a
2 = 0.45 a

Koeficijent a zavisi od upotrebljene armature:

1.0 za GA 240/360
1.3 za RA 400/500
a =

1.4 za M A 500/560

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Sa , u [%] oznaena je srednja vrednost procenta armiranja
preseka ploe gornjom armaturom iz dva ortogonalna pravca
na irini oslonake trake 0.40 `x i 0.40 `y
Pri tome, srednja vrednost mora da se nalazi unutar granica
0.5 % 25

fbk
1.5 %
v

bez obzira to stvarni srednji procenat armiranja moe da bude


i izvan navedenih granica

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja
Ako je ispunjen uslov (1) 23 1 a , onda nema treba za
posebnom armaturom za prijem glavnih napona zatezanja
usled proboja
Ako se smiui napona nalazi u granicama (2):
2
3 1 a < 2 b , onda se potrebna armatura za prijem
glavnih napona zatezanja izraunava prema izrazu
Aa =

0.75 Tmax
v
1.8

1.35 Tmax
v

gde je v granica velikih izduenja armature koja se koristi


Dobijena armatura Aa rasporeuje se paralelno sa sve etiri
stranice oko stuba u vidu uzengija
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Armiranje ploe protiv proboja

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Trei sluaj, prekoraenje granice > 2 b nije dozvoljen
U takvom sluaju potrebno je da se poveaju dimenzije
preseka, odn. da se usvoji jastuk ili kapitel na spoju stuba i
ploe
U sluaju na na plou deluje koncentrisana sila veeg
intenziteta, vri se analiza analogna analizi proboja stuba
Umesto povrine stuba u takvom sluaju uzima se povrina
rasprostiranja koncentrisane sile u srednjoj ravni ploe

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Kontrola proboja u programu Tower

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz rezultata kontrole proboja u Tower-u

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz rezultata kontrole proboja u Tower-u

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz rezultata kontrole proboja u Tower-u

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz rezultata kontrole proboja u Tower-u

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Prikaz rezultata kontrole proboja u Tower-u

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Otvor u ploi u blizini stuba


Redukcija kritinog obima u analizi proboja - DIN 1045

Otvor unutar kritinog preseka

Stanko Bri

Otvor izvan kritinog preseka

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Otvor u ploi u blizini stuba


Redukcija kritinog obima u analizi proboja - DIN 1045
Ukoliko se u blizini stuba u ploi nalazi otvor, mogu da postoje
dve mogunosti:
- otvor u ploi je unutar kritinog preseka
- otvor u ploi je izvan kritinog preseka (ali ne suvie daleko)

Pravilnik BAB 87 samo kae da o prisustvu otvora u blizini


stuba treba da se vodi rauna, ali se ne kae kako
U normama DIN 1045 trai se da se obim kritinog preseka
oko stuba smanji za uticaj otvora
Uticaj otvora svodi se na odreivanje pripadajue centralne
projekcije otvora na kritini obim (centar je sredite stuba)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Otvor u ploi u blizini stuba

Redukcija kritinog obima u analizi proboja - DIN 1045


Ako je otvor unutar kritinog preseka onda se odredi deo
obima kritinog preseka Okr koji odgovara centralnom uglu
konstruisanom u sreditu stuba iji pravci tangiraju ivice otvora
U sluaju otvora koji je izvan kritinog preseka, ali ne suvie
daleko, onda je smanjenje obima kritinog preseka dato sa
Okr = b a/2
U ovom izrazu sa b je oznaena dimenzija otvora upravno na
pravac koji povezuje centre stuba i otvora, dok je a rastojanje
izmeu kruga kritinog preseka i blie ivice otvora

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Otvor u ploi u blizini stuba


Redukcija kritinog obima u analizi proboja

Najvee rastojanje otvora u ploi od blie ivice stuba za koje se


uzima u obzir uticaj otvora na proboj stuba
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Otvor u ploi u blizini stuba

Redukcija kritinog obima u analizi proboja


Prema dokumentu CEB-FIP 90 (Evropski komitet za beton),
uticaj otvora na veliinu kritinog obima u analizi proboja
uzima se u obzir ukoliko najkrae rastojanje izmeu konture
stuba i konture otvora nije vee od 5hs
U odredbama Evrokoda EC2 koje se odnose na proboj ploa
ovo rastojanje se definie kao 6hs

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Otvor u ploi u blizini stuba

Redukcija kritinog obima u analizi proboja


U sluaju znalize uticaja koncentrisane sile veeg intenziteta na
plou, provera mogunosti proboja kroz plou usled
koncentrisane sile, ukljuujui i uticaj bliskog otvora, vri se
analogno kao i za proboj stuba
U tom sluaju povrini stuba odgovara pripadajua povrina
delovanja koncentrisane sile, na nivou srednje povri ploe
(prostiranje uticaja je kao i u sluaju analize koncentrisanih
sila)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sadraj

Monolitne meuspratne konstrukcije


Ploe oslonjene na stubove - nastavak
Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Kontrola proboja prema Evrokodu EC2
Procedura analize smicanja usled proboja prema Evrokodu
EC2 zasniva se na proverama u preseku obima stuba i u
preseku osnovnog kontrolnog obima u1 (na rastojanju 2d)
Ukoliko je neophodna armatura za smicanje (odn. za glavne
napone zatezanja usled smicanja), onda se odreuje udaljeniji
obim uout,ef u kome armatura za smicanje vie nije neophodna
Kritini presek ili osnovni kontrolni obim u1 odreuje se kao
odgovarajui obim oko stuba (ili optereene povrine ploe) na
rastojanju od 2d od obima stuba (ili oko optereene povrine)
Sa d oznaena je srednja vrednost statike visine za dva
ortogonalna pravca iznad stuba
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Raunski model u analizi proboja - EC2

Vertikalni presek kroz stub i poloaj kritinog preseka

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Raunski model u analizi proboja - EC2

Osnova, sa prikazom kritine kontrolne povrine


Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Raunski model u analizi proboja - EC2

Razliite konfiguracije kritinog preseka i osnovne kontrolne


povrine oko stuba (ili optereene povrine)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja

Raunski model u analizi proboja - EC2

Korekcija kritinog obima oko stuba (ili optereene povrine) usled


prisustva otvora u ploi

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Raunski model u analizi proboja - EC2

Kritini obim i kontrolna povrina ukoliko je stub (ili optereena


povrina) blizu ivice, na ivici ili u uglu ploe
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja

Raunski model u analizi proboja - EC2

Statika visina (d = hs ) za kontrolu proboja stuba kroz temeljnu


stopu promenljive visine

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Kontrola proboja prema Evrokodu EC2


Definiu se sledei projektni smiui naponi probijanja:
- VRd,c . . . projektna smiua otpornost pri proboju bez arature
za smicanje usled proboja u razmatranom kontrolnom preseku
- VRd,cs . . . projektna smiua otpornost pri proboju sa araturom
za smicanje usled proboja u razmatranom kontrolnom preseku
- VRd,max . . . projektna vrednost maksimalne smiue otpornosti
pri proboju u razmatranom kontrolnom preseku
- VEd . . . projektna vrednost smiue sile koja deluje u
kontrolnom preseku

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Kontrola proboja prema Evrokodu EC2
Treba da se izvre sledee raunske provere
1

Du obima stuba, ili du obima optereene povrine,


maksimalan smiui napon probijanja ne sme da bude
prekoraen
VEd < VRd,max

Posebna armatura za proboj (odn. za prijem glavnih napona


zatezanja pri proboju) nije neophodna ukoliko je
VEd < VRd,c

Ukoliko je
VEd > VRd,c
armatura za prijem smicanja usled proboja mora da se obezbedi
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Kontrola proboja prema Evrokodu EC2
Kada je reakcija (sila u stubu ili koncentrisana sila)
ekscentrina u odnosu na obim kontrolnog preseka, maksimalni
smiui napon treba da se odredi prema izrazu
vEd =

VEd
ui d

(3)

gde je
- ui . . . duina obima razmatranog kontrolnog preseka
- d . . . srednja vrednost statike visine za dva ortogonalna pravca
(oznaka hs u PBAB 87)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Kontrola proboja prema Evrokodu EC2
Koeficijent u izrazu (3) dat je sa
=1+k

MEd u1
VEd W1

(4)

gde je
- u1 . . . duina obima osnovnog kontrolnog preseka
- k . . . koeficijent koji zavisi od odnosa izmeu dimenzija stuba
c1 i c2 : vrednost koeficijenta k je u funkciji proporcija
neizbalansiranog momenta koji se prenosi nejednakim
smicanjem kao i savijanjem i torzijom (dato u tabeli)
- W1 . . . odgovara raspodeli smicanja, kao to je prikazano na
skici
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Vrednosti koeficijenta k za pravougaone optereene povrine

Raspodela smicanja usled neizbalansiranog momenta savijanja na


spoju stuba i ploe
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Kontrola proboja prema Evrokodu EC2


Koeficijent W1 u izrazu (4) za zavisi od obima osnovnog
kontrolnog preseka u1 i dat je sa
Z u1
W1 =
|e| d`
0

gde je
- d` . . . element duine luka osnovnog kontrolnog obima u1
- e . . . rastojanje elementa luka d` do ose oko koje obre
momenat savijanja MEd

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Kontrola proboja prema Evrokodu EC2


Za stub pravougaonog preseka koeficinet W1 dat je sa
W1 =

c21
+ c1 c2 + 4c2 d + 16d2 + 2dc1
2

- gde su
- c1 . . . dimenzija stuba koja je paralelna sa pravcem
ekscentriciteta optereenja
- c2 . . . dimenzija stuba u pravcu upravno na pravac
ekscentricitet optereenja

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona


Kontrola proboja prema Evrokodu EC2
Za unutranji stub krunog preseka koeficijent odreuje se
prema izrazu
e
= 1 + 0.6
(5)
D + 4d
gde je D prenik preseka stuba
Za unutranji stub pravougaonog preseka, gde je optereenje
ekscentrino u oba pravca, koeficijent odreuje se prema
izrazu
s 
 2
ey 2
ez
= 1 + 1.8
+
(6)
bz
by

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Monolitne tavanice veih raspona

Kontrola proboja prema Evrokodu EC2


U izrazu (6) uvedene su oznake:
- ey i ez . . . ekscentriciteti MEd /VEd u pravcima osa y i z
- by i bz . . . dimenzije kontrolnog obima

(Napomena: ekscentricitet ey nastaje zbog momenta oko z


ose, a ez zbog momenta oko y ose)
Za konstrukcije gde bona stabilnost ne zavisi od ramovskog
dejstva stubova i ploa i gde se susedni rasponi ne razlikuju za
vie od 25%, za koeficijente mogu da se koriste pribline
vrednosti

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Raunski model u analizi proboja - EC2

Razliite konfiguracije kritinog preseka i osnovne kontrolne


povrine oko stuba (ili optereene povrine)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Ploe oslonjene na stubove - nastavak


Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Ploe oslonjene na stubove - kontrola proboja


Preporuene vrednosti koeficijenta - EC2

Preporuene vrednosti koeficijenta za uzimanje u obzir


ekscentriciteta sile u odnosu na oblik kritine povrine
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sadraj

Monolitne meuspratne konstrukcije


Ploe oslonjene na stubove - nastavak
Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Sitnorebrasta tavanica je monolitna meuspratna AB
konstrukcija formirana od
- relativno tankih paralelnih rebara
- relativno tanke ploe iznad rebara

Rebra sitnorebraste tavanice su u donjoj zoni irine b0 8 cm,


a u gornjoj zoni, na spoju sa ploom, irina je b0 + 2 cm, radi
lakeg skidanja oplate
Razmaci rebara obino su od = 40 80 cm
Preko rebara izvodi se (betoniranjem zajedno sa rebrima)
tanka AB ploa debljine dpl /10 4 cm

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Visina sitnorebraste tavanice kree se, zavisno od raspona, od
20 cm, za manje raspone, pa do 45-50 cm, ze veeraspone
Sitnorebraste tavanice primenjuju se za raspone od 3 do 12m i
za korisna optereenja od 2 6 kN/m2
Sitnorebraste tavanice sada se ree izvode, zbog relativno
komplikovane oplate, iako su, po utroku materijala, (obino)
ekonominije od punih AB ploa

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Rebra sitnorebraste tavanice su glavni nosei elementi tavanice
Rebra mogu da prenose optereenja preko jednog ili preko vie
raspona (kontinualne sitnorebraste konstrukcije)
U sluaju kontinualne sitnorebraste tavanice, zbog male
nosivsti rebara pri delovanju negativnih momenata savijanja i
transverzalnih sila, esto se izvode horizontalna proirenja
rebara iznad oslonaca (horiznotalne vute)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice - horizontalne vute


Kontinualne sitnorebraste tavanice

Horizontalne vute i preraspodela momenata nad srednjim osloncima


Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kada je tavanica sistema proste grede, rebra se raunaju kao T
preseci sa neiskorienim naponima, sa aktivnom irinom ploe
jednakoj razmaku rebara
Kada je tavanica kontinualna, rebra su, na delu iznad srednjih
oslonaca, pravougaoni preseci irine b0 , a esto se primenjuju i
horizontalne vute u rebrima
Poduna armatura u rebrima (u donjoj zoni) usvaja sa od
parnog broja profila (2,4,6), a polovina tih ipki povija se u
gornju zonu nad osloncima

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Naravno, u sluaju kontinualne sitnorebraste tavanice, nad
osloncima se proraunava potrebna armatura u rebrima
Uzengije se odreuju raunskom analizom T sila i preputaju se
u plou, sa obe strane rebra, do treine istog otvora ( b0 )
Zbog relativno velike krutosti rebara na savijanje i relativno
male debljine ploe, ploa sitnorebraste tavanice posmatra se
kao kontinualni nosa u pravcu upravno na rebra, dakle sa
osloncima na razmaku

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Zbog relativno malih raspona ploe, = 40 80 cm, uticaji u
ploi obino su mali
Ako se proraunom ne dobije vea armatura, onda se, kao
minimalna armatura u donjoj zoni ploe usvaja 6/25 u oba
pravca (1.13 cm2 /m)
Umesto toga, ako nije potrebna vea koliina armature, u
donju zonu ploe moe da se usvoji mrea Q 131
Za prijem negativnih momenata u ploi upravno na rebra,
esto je dovoljna armatura koju ine uzengije koje su
preputene iz rebara u plou

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice

Prikaz armiranja sitnorebraste tavanice - popreni pravac

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice

Prikaz armiranja sitnorebraste tavanice - poduni pravac

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice - rebra za ukruenje


U pravcu upravno na pruanje rebara sitnorebraste tavanice
izvode se i rebra za ukruenje
Zadatak rebara za ukruenje je da poveu glavna rebra
tavanice u poprenom pravcu i omogue zajedniki rad veeg
broja rebara, posebno u sluaju delovanja koncentrisanog
optereenja (npr. usled pregradnih zidova)
Rebra za ukruenje usvajaju se (obino) iste visine kao i glavna
rebra tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice - rebra za ukruenje


Rebra za ukruenje armiraju se (konstruktivno) u donjoj zoni
sa 2/3, a u gornjoj zoni sa 1/3 armature glavnih rebara
Broj rebara za ukruenje zavisi od raspona glavnih rebara:
- za ` = 3 6m . . . jedno rebro u sredini raspona
- za ` = 6 9m . . . dva rebra u treinama raspona
- za ` = 9 12m . . . tri rebra u etvrtinama raspona

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice - linijska optereenja
Na tavanicu esto deluje i linijski raspodeljeno optereenje,
koje potie od pregradnog zida
Pregradni zid se obino prua u pravcu glavnih rebara
tavanice, ili upravno na taj pravac
U sluaju zida koji je upravno na pravac rebara, uticaj zida se,
u analizi jednog rebra, posmatra kao koncentrisana sila
P = gz Hz
gde je gz sopstvena teina zida (kN/m2 ), dok su Hz i visina
zida i razmak izmeu rebara (u [m])

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice

Linijsko optereenje na sitnorebrastu tavanicu

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Linijsko optereenje na sitnorebrastu tavanicu
Kada je tei zid u pravcu glavnih rebara, ispod zida se izvede
AB greda, iste visine kao i tavanica, a odgovarajue irine

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sadraj

Monolitne meuspratne konstrukcije


Ploe oslonjene na stubove - nastavak
Kontrola proboja ploa - PBAB 87
Kontrola proboja ploa - EC2

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Kasetirane tavanice
Kasetirana tavanica sastoji se iz niza AB greda koje se pruaju
u dva pravca i koje su monolitno vezane sa tankom AB ploom
iznad greda
Time se formira povrinska konstrukcija koja je zbog svog
izgleda dobija naziv kasetirana konstrukcija
Grede u sklopu kasetirane tavanice obino su na relativno
malom meusobnom razmaku 2 m
Ovakva meuspratna konstrukcija, oslonjena po svom obimu,
prirodno prenosi optereenje u dva pravca, pa se koristi za
pokrivanje veih povrina, raspona i do 20 m

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice


Kasetirane tavanice
Rebra ili grede u kasetiranim tavanicam mogu de se postavljaju
paralelno sa stranicama oslanjanja (za kasetiranu tavanicu
pravougaonog oblika)
Mogue je da se pravac pruanja rebara kasetirane tavanice
uscoji i drugaije:
- pod uglovima 45 u odnosu na stanice oslanjanja tavanice
- pod uglovima 60 u odnosu na stanice oslanjanja tavanice
(heksagonalne grede)

U ovakvim konfiguracijama se dobija znatno povoljniji raspored


statikih uticaja u konstrukciji
Takve konfiguracije kasetiranih tavanica primenjuju se za
odnose strana `y /`x 1.5
Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice

Tipine konfiguracije kasetiranih tavanica

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice

Tipine konfiguracije kasetiranih tavanica

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice
Visina rebara (greda) kod kasetiranih tavanica ista je u oba
pravca, a odreuje se prema najveem Mu
Presek rebara najee se tretira kao T presek
Na mestima ukrtanja rebara vodi se rauna da se vea
statika visina usvoji za rebro koje ima vei Mu
Detalji armiranja rebara kasetiranih tavanica slini su kao i kod
sitnorebrastih tavanica

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice

Naelno armiranje kasetiranih tavanica (manjih raspona)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice
Kada je razmak rebara kod kasetirane tavanice manji od
< 1.25m, kasetriana tavanica se u statikom smisl tretira
kao krstasto-armirana ploa
Za razmake rebara koji su vei od > 1.25m, kasetriana
tavanica se posmatra kao rotilj
U takvom sluaju neophodan je proraun primenom raunara (i
MKE)

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice
Pogled odozdo na kasetiranu tavanicu

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Kasetirane tavanice
Raunska simulacija kasetirane tavanice

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2

Monolitne meuspratne konstrukcije


Sitnorebraste i kasetirane tavanice

Sitnorebraste tavanice
Kasetirane tavanice

Tavanica veeg raspona


Ploa na koti 105 u Prokopu

Stanko Bri

Betonske konstrukcije 2