Sie sind auf Seite 1von 1

Zde{∫$, _wß~B©, _ßJidma 9 \o$~´wdmar 2010

4 gßnmXH$s`
AmßVaamÔ¥>r`
gw{dMma

- dm. Xm. amZS>o


qhgm ÂhUOo Ho$di hÀ`m ZÏho. d_u ~mobyZ AßV:H$aU XwIdUo,
hr XoIrb qhgmM hmo`
OZ_ZmMm H$mZmogm
{VaßΩ`mbm Y_m©¿`m
~oS>rV AS>H$dy ZH$m
Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{

_wß~B©, _ßJidma 9 \o$~´wdmar 2010


e{∫$ A_o[aH$m-MrZ gß~ßYmV VUmd _wß~B© gdm}X` _ßS>i d JmßYr Ò_maH$
{ZYr `mßZr _hmÀ_m JmßYr `mß¿`m
nw `{VWr{Z{_Œm emßVr d gbmoª`mMm
gßXoe Xo `mgmR>r Am`mo{OV Ho$boÎ`m
dmZ¿`m ‡ÌZmda MrZ-A_o[aH$m gßKf© nw›hm Yw_gy bmJbm `moOob Agm EH$ Cnm` ÂhUOo A_o[aH$Z bÓH$amer MrZ bÓH$amMo V°dmZMr _mJUr Amho. H$m`©H´$_mV gd©Y_©g_^md, qhgm ZH$mo
V° Amho. À`mMo H$maU ÂhUOoo V°dmZbm eÛo {dH$ `mMm gß~ßY H$_r H$aUo. `m~m~V `mnyduMm EH$ XmIbm XoVm `oB©b. V°dmZ gß~ßYmV MrZZo A_o[aHo$g Bemam {Xbm Agbm Var MrZ emßVr hdr ho gßXoe OZ_mZgmV
{ejU Am`moJmMr JaO A_o[aHo$Mo A‹`j Amo~m_m `mßZr Omhra Ho$bobm {ZU©`. V°dmZbm A_o[aHo$Mo _mOr A‹`j Om∞O© S>„Î`y ~we `mßZr V°dmZbm ghm A„O KmB©Zo Am{U A{dMmamZo bÓH$ar _mohr_ H$Í$Z V°dmZ AmnÎ`m
ghm A„O 40 H$moQ>r S>m∞bg©Mr eÛo {dH$ `mMm Amo~m_m nfimg H$moQ>r S>m∞baMr _XV Xo `mg gß_Vr {Xbr VoÏhm À`mZßVa Vm„`mV Ko `mMr eä`Vm Zmhr. nU MrZ{dÈ’ H$madm`m
‡emgZmMm ‡ÒVmd 29 OmZodmarbm A_o[aH$Z H$m±J´ogbm R>abobr Xmo›hr ~mOy¿`m gßajU A{YH$mË`mßMr ~°R>H$ MrZZo nwT>o H$a `mgmR>r A_o[aHo$Zo V°dmZMm Cn`moJ H$Í$ Z`o Am{U Vmo Vgm
ÈO{d `mgmR>r emßVr`mÃm H$mT>br hmoVr.
VÈUmB©bm gm_mdyZ KoD$Z Ho$bobm hm
CnH´$_ ZäH$sM ÒVwÀ` hmoVm.
_mÌ Aem ~XbmMr Anojm Agob.
Amnë`m XoemV Á`m§À`mH$S>o
AmdOyZ© bj Úm`bm hdo nU Amnë`m XoemVbo {ejU narjonmgyZ
H$id `mV Ambm. À`mV Mma „b∞H$ hm∞H$
ho{bH$m∞flQ>a Am{U jonUmÛ{damoYr noQ¥>rEQ>
{d_mZmßMm g_mdoe Amho. hr {d_mZo
V°dmZbm eÛ{dH´$s H$a `mMm A_o[aHo$Mm {ZU©` hm Am_¿`m AßVJ©V
Ho$bm OmD$ Z`o `mMr H$miOr V°dmZZo
ø`mdr. g‹`m Var MrZbm EdT>oM C{‘Ô>
gmYm`Mo Amho. A_o[aH$m MrZbm
`m emßVr`mÃoV gd©Y_©g_^mdmMm
gßXoe q~~d `mgmR>r ^maVm¿`m
{VaßΩ`mdarb Ho$ear n≈>ÁmV "õ' {M›h Va
{VVHo$M AmdOyZ© Xwbj© Ho$bo OmVo Aer narjon`ªV YmdV AgVo Am{U Amho Vr H$ma^mamV hÒVjon AgÎ`mZo `m {ZU©`mMo Xmo›hr Xoemß¿`m AßVJ©V
XmoZ joÌo AmhoV. EH$ eoVr Am{U Xwgao narjm nÕVrgwÕm H$mb~mhç Pmbr A∞S>Ïhm›gS≤> H∞$n∞{~{bQ>r-3 Aem ‡JV eÛmÛmßMr {dH´$s H$aUma Amho, Vr _‹`^mJr ew^´ nQ>Ámda (AemoH$
{ejU. `m XmoÝhr joÌm§da XoemMo Amho. Ë`m_wio `m {ejUmVyZ åhUmdo j_VoMr AmhoV. `m{edm` {d_mZmMo H$ma^mamda Jß^ra n[aUm_ hmoVrb Agm Bemam MrZZo {Xbm Amho. hm MrZbm AmnÎ`m bÓH$ar _mo{h_oZo M´H$mOmJr) {ºÒVr g_mOmMm "H´$m∞g' Va
{Z`ßÃU H$aUmao VßÃkmZhr V°dmZbm V°dmZda dM©Òd ‡ÒWm{nV H$aVm `oD$ Z`o {haÏ`m n≈>ÁmdaVr "MmßXVmam' Xe©{dbm
^{dVì` Adb§~Zy Amho nU Ver VodT>r VodT>o gj_ _Zwî`~i {Z_m©U hmoV Zmhr. nwad `mV `oUma Amho. `m ‡ÒVmdmMr Bemam A_o[aH$m {H$VnV Jß^raVoZo KoVo hm Iam ‡ÌZ Amho. Varhr A_o[aHo$bm `mgmR>rM Amho, Ago ÂhUVm `oUma Zmhr. hmoVm ho _mà IQ>H$bo. {VaßΩ`mVrb VrZ aßJ
Vrd« OmUrd AmOdaÀ`m H$moUm `mMm {dMma AmVm `m Am`moJmbm ~mV_r g_OVmM MrZZo bmJbrM gßV· V°dmZ_‹`o Amnbm ‡^md {Q>H$dm`Mm AgÎ`mMo `mdÍ$Z ÒnÔ> hmoVo. nU MrZ¿`m dmT>À`m gm_œ`m©g eh Ò\y${V©, emßVr, g_•’r d EH$OyQ> `mßMo
gaH$mabm Pmbr Amho Ago {Xgbo Zmhr. H$amdm bmJUma Amho. `m Am`moJmÀ`m BemË`m¿`m ÒdÍ$nmV Amnbr ‡{V{H´$`m Xo `mgmR>r V°dmZdarb Amnbm ‡^md ‡VrH$ AgVmZm {VaßΩ`mbm nw›hm aßJmZwgma
AmVm S>m.° _Z_mohZ {g§J `m§Zr _mÌ \$ma ñWmnZoÀ`m hoVyMr MMm© H$aVmZmM Ï`äV Ho$br. A_o[aH$m Am{U MrZ `m XmoZ A_o[aHo$bm {Q>H$dm`Mm Amho. MrZ{dÈ’ Y_m©¿`m ~oS>rV AS>H$dyZ gd©Y_©g_^md
_Zmda KoVbo Amho Am{U Ë`m§Zr Amnë`m XoemVë`m {dÚmÏ`mªZm {dÚmWu OmJ{VH$ gŒmmß¿`m ghH$m`m©Zo {Z_m©U Amnbo ÒdVßà ApÒVÀd Ho$di Òd~imda H$gm gmYUma? À`mEodOr {VaßΩ`mdarb
{ejUmÀ`m joÌmV Am_ybmJ« ~Xb Z åhUVm {dH$mgmgmR>r Amdí`H$ hmoUmË`m gß~ßYmßZm hm ‡ÒVmd hm{ZH$maH$ {Q>H$dVm `oUma Zmhr. A_o[aHo$¿`m _‹`mda¿`m ew^´ n≈>Ámda hr {V›hr {M›ho
KS>dÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho. XoemMr Agbobr gmYZ ì`ŠVr g_Obo OmB©b Amho Ago À`mV ÂhQ>bo Amho. "V°dmZbm _XVrZoM Vo AmnU {Q>H$dy eHy$ Ago Xe©{dbr AgVrb Va Vo Ano{jV hoVybm
eÛ{dH´$s H$a `m¿`m `m ‡ÒVmdm~‘b _mPo V°dmZ¿`m ZoÀ`mßZm dmQ>Vo. AmÂhmbm g_n©H$ R>abo AgVo. (H$maU AmŒmmn`™V
àJVr CÀM {ejU Am{U Ë`m {ejUmV Ago åhQ>bo Amho. AmOda AmnU gaH$ma Vrd´ gßVmn Ï`äV H$aV Amho', Aem MrZer _°ÃrMo Am{U emßVVoMo gß~ßY AemoH$MH´$m¿`m OmJr MaIm, ~°bOmoS>r,
hmoUmao g§emoYZ `mda Adb§~Zy AgVo {dÚmWu åhUOo {ejU KoUmam H$moUrVar e„XmV MrZMo CnnaamÔ¥>_ßÃr `m\o$B© `mßZr R>odm`Mo AmhoV. nU MrZZo Am_¿`m{dÈ’ Jm`-dmgÍ$, hmV B. {M›ho Xe©dyZ Pmbr
åhUyZ Ë`m§Zr AH$amdr n§Mdm{f©H$ Ago g_OV hmoVmo nU Ë`mÀ`mH$S>o Amnbr ‡{V{H´$`m Ï`äV Ho$br. AmH´$_H$ hbMmbr Z H$aVm ÒdVßà amÔ¥> AmhoV.)
`moOZm {ejU {df`H$ n[adV©Zmbm nmhÊ`mMm Amnbm hm ÑpîQ>H$moZ MrZ¿`m `m BemË`mMr A_o[aHo$g ÂhUyZ Am_Mo A{ÒVÀd _m›` H$amdo Ago - {H$aU ‡. Mm°Yar,
dm{hbr Amho. `m `moOZoV CÀM ~Xbë`m{edm` AmnU {ejUmV Jß^ranUo XIb ø`mdr bmJob. A_o[aHo$g V°dmZ¿`m ZoÀ`mßMo ÂhUUo Amho. Vo _m›` dgB©.
{ejUmbm _moR>r JVr XoÊ`mMo Ë`m§Zr _yb^yV ~Xb H$ê$ eH$V Zmhr ho bjmV Am{W©H$ A[aÔ>mVyZ gmda `mV À`mMm H$a `mMr MrZMr V`mar Zmhr. H$maU
R>a{dbo Amho. gÜ`m CÀM {ejUmMr KoD$Z `m VéUm§§Zm XoemÀ`m H$≈>a amOH$s` ‡{VÒnYu MrZMr _XV Eo{Vhm{gH$—ÓQ>Ám V°dmZ AmnbmM ^mJ Ï`mnH$ qhXw{hVmgmR>r
O~m~Xmar {dÚmnrR> AZwXmZ Am`moJmda OS>UKS>UrVbm _hÎdmMm KQ>H$ _mZbo Pmbr Amho. MrZZo _moR>Ám ‡_mUmV AgÎ`mMm MrZMm Xmdm Amho.
gmondÊ`mV Ambr Amho. nU hm Am`moJ nm{hOo Ago `m Am`moJmg§§~§YrÀ`m gaH$mar amoIo IaoXr Ho$Î`mZoM A_o[aH$m MrZ_Yrb XrK©H$mi¿`m `mXdr `w’mV EH${ÃV `mdo!
noM‡gßJmVyZ gmdÍ$ eH$br ho Amo_m~m H$Â`w{ZÒQ>mßZr MmßJH°$eH$¿`m \$m°Omß{dÈ’ am¡`mVrb gd© ‡ÌZmßMr CŒmao Jdgbr
`m joÌmV \$ma _moR>o ~Xb KS>dy eH$bobm {dYo`H$mV åhQ>bo Amho. `m gmYZ {dgÍ$ eH$V ZmhrV. hdm_mZ~Xbm¿`m {dO` {_idyZ g~ßY MrZ AmnÎ`m ÂhUyZ H$s H$m` g‹`m "_wß~B© H$moUmMr?'
Zmhr. Ë`m_wio Ë`mÀ`m H$m`©H$joV H$mhr ì`ŠVrMr V`mar Mm§Jbr ìhmdr `mgmR>r n[aUm_m~m~V `moOmd`m¿`m Cnm`mgß~ßYr {Z`ßÃUmImbr AmUbm. VoÏhm MmßJH°$eH$ hm `j‡ÌZ am¡`ÒVamdaM ZÏho Va
~Xb H$ê$Z CÀM {ejUmda {Z`§ÌU {ejUmV Am{U {ejU ì`dñWoV ~aoM AmßVaamÔ¥>r` EH$_V KS>dyZ AmUUmË`m `mßZr V°dmZ ~oQ>mda Amnbo R>mUo hbdyZ XoeÒVamda M{M©bm OmV Amho. gßKm¿`m
R>do Umam CÀM {ejU Am`moJ Zo_Ê`mV ~Xb H$amdo bmJUma AmhoV Am{U ‡ÌZmß~m~V A_o[aH$m Am{U MrZZo VoWo gaH$ma ÒWmnZ Ho$bo. Vo MrZMo amÔ¥>r` _mYdA UmßZr Ho$boÎ`m dmXJ´ÒV
`oUma Amho. `m Am`moJmMr H$m`©H$jm Ë`m§Mr O~m~Xmar AmVm `m Am`moJmda ghH$m`m©Mr ^y{_H$m Ko `mZoM ho ‡ÌZ gaH$ma AgÎ`mMm À`mßMm Xmdm hmoVm. {dYmZm_wio g‹`m {edgoZm Am{U
Am{U A{YH$ma `m§Mm {dMma H$ê$Z EH$ Agob. `mgmR>r Am`moJmZo _wimV gwQ> `mg _XV hmoUma Amho. T>H$bbr hmoVr. A_o[aHo$¿`m _XVrZo MmßJH°$eH$ AmnÎ`m{dÈ’ _mohr_ H$aVrb gßKm_‹`o _wß~B©¿`m _w⁄mda VrZVoam dmObo
{dYo`H$ V`ma H$aÊ`mV Ambo Amho. hm {ejH$m§Mr V`mar H$aÊ`mda ^a XoÊ`mMo g‹`m Ï`mnmamVrb Ag_Vmob, MbZmMo _yÎ`, AßVJ©V V°dmZbm eÛ{dH´$s H$a `m¿`m A_o[aHo$¿`m {ZU©`mMo À`m Am{U MrZ_Yrb H$Â`w{ZÒQ> gŒmm CbW `mMm ‡`ÀZ Ho$bm OmB©b AmhoV. EH$sH$S>o ÒdmVßÕ`m¿`m AmYrnmgyZ
ÒdmVßÕ`, _mZdr häH$ `m ‡ÌZmßdarb _V^oXm_wio A_o[aH$m Am{U Xoem¿`m gßajU ImÀ`mZo ÒdmJV Ho$bo Amho. `m {ZU©`m_wio Ago À`mdoir MrZ¿`m H$Â`w{ZÒQ> ZoÀ`mßZm dmQ>V hmoVo. À`mßZr bÓH$ar qhXwÀdmMr Ywam gmß^miUmam d
Am`moJ ì`mnH$ Agob Am{U gÜ`mMm R>a{dbo Amho. ho gmao H$aVmZm {ejU MrZ¿`m gß~ßYmV VUmd {Z_m©U Pmbm AgyZ V°dmZbm eÛ{dH´$s AmÂhmbm MrZer gbmoª`mMo gß~ßY ‡ÒWm{nV H$a `m¿`m —Ô>rZo nwT>o _mo{h_oZo V°dmZ AmnÎ`m Vm„`mV KoD$ Z`o `mgmR>r MrZ Am{U V°dmZ amOH$maUmnmgyZ A{bflV am{hbobm amÓQ¥>r`
{dÚmnrR> AZwXmZ Am`moJ hm Ë`mÀ`m g§ñWm§Zm _Z_moH$ionUmZo ZmZm n«H$maMo H$a `m¿`m {ZU©`mZo À`mV ^a nS>br Amho. MrZMo CnnaamÔ¥>_ßÃr nmdbo Q>mH$ `mg A{YH$ AmÀ_{dÌdmg dmQ>ob Ago À`mßZr ÂhQ>bo `mß¿`mXaÂ`mZ AgboÎ`m V°dmZ¿`m ImS>rV A_o[aHo$Zo Amnbo Òd`ßgodH$ gßK Amho. Va XwgarH$S>o
AIË`marV Agob. ^maVmV {d{dY e¡j{UH$ g§emoYZ H$aVm `mdo `mgmR>r `m\o$B© `mßZr {Xbobm Bemam MrZ¿`m naamÔ¥> _ßÕ`mß¿`m do~gmB©Q>da Amho. À`m~amo~aM V°dmZ ImS>rV emßVVm ‡ÒWm{nV hmo `mg `m gmVdo Ama_ma AmUyZ R>odbo hmoVo. amOH$s` d gm_m{OH$ ÒVamVyZ qhXwÀdmMm
{dÚmemIm§Mo [Z`§ÌU H$aUmè`m g§ñWm Ë`m§Zm H$m`m©Ë_H$ ñdm`ÎmVm XoÊ`mMmhr ‡{g’ H$a `mV Ambm Amho. {ZU©`mMr ~arM _XV hmoB©b, Agmhr {dÌdmg Ï`äV Ho$bm OmV MrZ_‹`o H$Â`w{ZÒQ> gŒmm ÒWmnZ PmÎ`mZßVa A_o[aHo$Zo À`mg nwaÒH$ma H$aUmar {edgoZm Amho. Xmo›hr
ñdV§Ì AmhoV. CXmhaUmW© d¡ÚH$s` àñVmd Amho. `m g§ñWm§daMm {Z`_m§Mm "V°dmZbm eÛ{dH´$s hm A_o[aHo$Mm MrZ¿`m AßVJ©V H$ma^mamV Amho. V°dmZda hÑm H$Í$Z Vo AmÂhr Ho$Ïhmhr Vm„`mV KoD$ eH$Vmo ZD$ df} _m›`Vm {Xbr Zmhr. nU a{e`m Am{U MrZ `mß¿`mV gßKf© gßKQ>Zm EH$_oH$mß{dÈ’ AmImS>ÁmV
{ejUmÀ`m XOm©da {Z`§ÌU R>odUmar ^ma Ë`mÑîQ>rZo H$_r H$obm OmUma Amho. hÒVjon Amho. À`m_wio MrZ¿`m AßVJ©V gwa{jVVog Jß^ra YmoH$m Aer Y_H$s MrZZo AZoH$Xm {Xbr Amho. nU Vr Aß_bmV {Z_m©U Pmbm VoÏhm a{e`m¿`m dmT>À`m gm_œ`m©g eh ÂhUyZ CVaÎ`mZo am¡`mVrb gd©gm_m›` qhXwßnwT>o
d¡ÚH$s` {ejU n[afX Amho. amîQ´>r` kmZ Am`moJ Am{U `enmb {Z_m©U hmoB©b' Ago `m BemË`mV ÂhQ>bo Amho. V°dmZbm eÛ{dH´$s AmU `mV Ambobr Zmhr. V°dmZda hÑm H$Í$ eH$Umar EH$ Vo XrS> MrZ¿`m H$Â`w{ZÒQ> amOdQ>rbm A_o[aHo$Zo _m›`Vm {Xbr. V°dmZMm AmVm noM {Z_m©U Pmbm Amho. {ZY_u
H$a `m¿`m A_o[aHo$¿`m ‡ÒVmdmg MrZ H$moUVo CŒma XoUma ho À`mßZr hOma AmIyS> nÎÎ`mMr Am{U _‹`_ nÎÎ`mMr jonUmÛo g‹`m ‡ÌZ emßVVoZo gmoS>d `mMm EH$ VmoS>Jm ÂhUyZ VoWrb OZVoMo emgZm¿`m am¡`mV XoemVrb ~h˛gߪ`
Ë`m{edm` Amamo½` {dkmZ {dÚmnrR>o ho g{_Vr `m§Zr Ho$boë`m {e\$magtZwgma gmß{JVbobo Zmhr. nU MrZMm `m~‘bMm gßVmn A_o[aHo$g AZoH$ MrZOdi AmhoV. MrZ Am{U V°dmZ `mß¿`mV gdm©V H$_r 160 gmd©_V KoD$Z À`mMo ^{dVÏ` R>admdo, Aer gyMZm _mßS>br AgboÎ`m qhXwßZm `m Xmo›hr qhXw{ZÓR>
{ejU XoÊ`mMo H$m_ H$arV AgVmV. gaH$maZo hm CÀM {ejU Am`moJ joÃmV OmUd `mMm gß^d Amho, ho _mà gy{MV H$a `mV Ambo {H$Vr AßVa AgboÎ`m MrZ_Yrb ^y_rdÍ$Z hr jonUmÛo gmoS>br Om `mMrhr eä`Vm Amho. nU g‹`m Var hm ‡ÌZ A{Z{U©VM gßKQ>ZmßMm AmYma dmQ>Vmo Amho. _mà `m
H$m`ÚmÀ`m {ejUmMr gyÌo ~ma ñWmnÊ`mMo R>a{dbo Amho. `m XmoZ Amho. `m {ZU©`mZo Xmo›hr XoemßZm ZH$mo Agbobo n[aUm_ KS>Vrb OmD$ eH$VmV. MrZZo Agm hÑm Ho$Î`mg À`mbm Vm|S> Xo `mgmR>r amhUma AgÎ`mMo {XgVo. Xmo›hr gßKQ>ZmßZr EH$_oH$mß¿`m {damoYmV
H$m¡[ÝgbÀ`m hmVmV AmhoV. `§ÌUm§Zr gaH$mabm {ejUmÀ`m joÌmV `mH$S>ohr À`mßZr bj doYbo Amho. `m {ZU©`mda MrZ bmJbrM A_o[aHo$Zo AmnUmg E\$-16 hr bT>mD$ OoQ> {d_mZo ⁄mdrV Aer eÒà CngÎ`mZo qhXyß_‹`o AgboÎ`m
Am{H©$Q>oŠMa {ejUmMo {Z`§ÌU H$amd`mÀ`m {Za{Zamù`m ZD$ gyMZm AßVJ©V \w$Q>r¿`m B{VhmgmMr nwZamd•Œmr
doJù`mM g§ñWoH$S>o Amho. H$bm, Ho$ë`m AgyZ CÀM {ejU Am`moJmMr H$mb‡dmh hmoVo` H$s H$m` Aer ^rVr AmVm {Z_m©U
hmoD$ bmJbr Amho. qhXyß_‹`o AgboÎ`m
dm{UÁ`, {dkmZ `m emñÌm§À`m {Z{_©Vr hr Ë`mVbr EH$ gyMZm Amho.
J´ogMo ga{MQ>Urg amh˛b JmßYr `mßZr {~hma_‹`o Ho$boÎ`m \w$Q>rMm \$m`Xm _moJbmßZr KoVbm Am{U
{ejUmMr gyÌo {dÚmnrR> AZwXmZ
Am`moJmÀ`m hmVmV AmhoV. `m g§ñWm
Ë`m Ë`m joÌmVë`m gdm}À` g§ñWm
Cd©[aV AmR> gyMZm§V narjm nÕVrVrb
~Xb H$aÊ`mMrhr EH$ {e\$mag Amho.
`m nÕVrV {dÚmÏ`mªÀ`m àË`j
H$m± {dYmZm_wio g‹`m _hmamÔ¥>mV MmßJboM dmXi {Z_m©U Pmbo
Amho. _wß~B©da 26 ZmoÏh|~aamoOr PmboÎ`m hÎÎ`mVyZ `m
_hmZJambm dmMd `mMo H$m_ CŒma ‡Xoe, {~hmarßZr Ho$bo Ago
{~hma¿`m ÒdflZmßMm gm°XmJa
Om `mMr hm°g ZgVo. nU, nmoQ>mMm ‡ÌZ {Z_m©U hmoVmo À`mdoir `m JwiJwirV H$a `mMo ÒdflZ XmIdbo hmoVo. À`m A{^ZoÃr¿`m
nwT>Mr 1100 df} XoemMo gmao d°^d bwQy>Z
Zobo. qhXwÀddmXr gßKQ>Zmß_‹`ohr
Aem‡H$mao {R>UΩ`m nSy> bmJÎ`m Va
_mZë`m OmVmV. Ë`m Ë`m {ejU {ejUmnojmhr Ë`mMr kmZ J«hU gmßJV amh˛b JmßYr `mßZr CŒma ^maVr`mßMr _Vo PmoirV `o `mMr B¿N>m ~mOybm R>odmÏ`m bmJVmV. {~hmar OZVo¿`m ~m~VrV JoÎ`m Jmbmda AmVm dm‹`©ä`m¿`m IwUm {Xgm`bm bmJÎ`m, nU gd©gm_m›` qhXy {XemhrZ hmo `mg doi
g§ñWm§da Ë`m§Mm A§Hw$e AgVmo nU H$aÊ`mMr j_Vm dmT>dÊ`mda ^a {Xbm Ï`dÒWm Ho$br. nU, AmnÎ`m `m d∫$Ï`mMo H$m` n[aUm_ hmoVrb, AZoH$ dfm™nmgyZ hoM hmoV Ambo Amho. _yb^yV gw{dYmßMmhr A^md {~hma_Yrb aÒÀ`mßMr AdÒWm _mà O°go Wo Amho. WmoS>ä`mV H$m`, bmJUma Zmhr. À`m_wio EH$_oH$mß¿`m
Ë`m§Mm ñdV:Mm H$ma^ma {Za§Hw$e AgVmo OmUma Amho. Am`moJmg§~§YrÀ`m `mMr {\$H$sa À`mßZr Ho$bobr Zmhr. Ver Vr Ho$br AgVr Va Aem AgUmË`m `m am¡`mV AmamoΩ`, {ejU AmXr gw{dYmßMm gmdim {~hmar OZVobm {_imbobr AmúmgZo hr Ho$di XrdmÒdflZß C{Udm H$mT>V ‡gma_m‹`_mßZm Im⁄
Ë`m§À`mda H$moUmMm Var A§Hw$e {dYo`H$mV {ejH$m§Zr gmVË`mZo {eH$V ‡H$maMr dmXJ´ÒV {dYmZo H$a `mMo YmS>g À`mßZr Ho$bo ZgVo. nU Jm|Yi Amho. H$m`Xm-gwÏ`dÒWm Va Ym„`mdaM ~gdbobr Amho. AgVmV. AmOda `m am¡`mVrb OZVoZo À`mMmM AZw^d KoVbm nwad `mnojm AßVJ©V dmX gm_monMmamZo
AgÊ`mMr JaO AgVo. åhUyZM am{hbo nm{hOo `mdahr ^a XoÊ`mV Ambm JmßYr Kam `mV O›_bmo ÂhUOo AmnU H$mhrhr ~mobm`bm _moH$io Amho. AmVm amh˛b JmßYr nw›hm EH$Xm AemM ‡H$maMr ÒdflZo {_Q>dyZ `mßZr Ï`mnH$ qhXy{hVmgmR>r
gaH$maZo AmVm `m CÀ`ñVar` Amho. Ë`m_wio {ejH$ Am{U àmÜ`mnH$ Pmbmo, Aer À`mßMr ^mdZm Pmbr Agmdr. À`mVM AmVm XmIdV AmhoV. EH${ÃVnUo H$m`© H$amdo.
{~hma_‹`o {dYmZg^m {ZdS>UwH$m hmoUma AmhoV. `m {ZdS>UwH$sV {~hmaMm A‰`mg Ho$boÎ`m {d{dY A‰`mgH$mßZr AmOda `m - OJZ KmUoH$a,
Am`moJmMr `moOZm Ho$br Amho. `m gmVË`mZo {dH${gV hmoUmao Zdo Zdo kmZ H$m±J´ogbm _Vo {_idm`Mr AgVrb Va AmnU {~hmar OZVo¿`m am¡`mgß~ßYr Am{U VoWrb amOH$s` n[apÒWVr{df`r _m{_©H$ ^mÓ` KmQ>H$mona
[d{dY `§ÌUmhr _w»`Ëdo àemgH$s` AmË_gmV H$aVmV H$s Zmhr `mMr nmhUr ~mOyZo AmhmoV, Ago XmIdUo H$m±J´ogbm ^mJ Amho. AmYrM Ho$bo Amho. VUmd, qhgm Am{U ^´Ô>mMma hoM {~hma_Yrb dmÒVd
H$m_ H$arV AgVmV. Ë`m_wio Ë`m Ë`m H$aÊ`mMrhr `§ÌUm {dH${gV H$aÊ`mV _hmJmB©gmaª`m X°Zß{XZ g_Ò`mßZr gm_m›` OZVm ÃÒV Pmbr Amho. Amho, Ago _V A_o[aH$mpÒWV amOH$s` {dÌbofH$ h∞ar „boAa `mßZr
{d⁄mœ`m™Mr _m{gH$ nmg gdbV
joÌmVbo _yb^yV n[adV©Z KS>dUmao H$m_ `oUma Amho. OJmVë`m n{hë`m 500 Agwa{jVVoMo gmdQ> Va gVV S>moä`mda AmhoM. `m gmdQ>mImbr 1980 _‹`o Ho$bo hmoVo. \´$m›grZ \´±$Ho$b `m \´|$M A‰`mgH$mZohr `moOZm nw›hm Mmby H$amdr
Ë`m§À`mH$Sy>Z hmoV Zmhr. åhUyZM Joë`m XO}Xma {dÚmnrRm§Mr `mXr Ho$br Va `m AgUmË`m {~hmar OZVobm AmVm amh˛b JmßYr "gnZm|H$m gm°XmJa' {~hma~m~V AemM ‡H$maMo _V‡Xe©Z Ho$bo hmoVo. CÉ OmVr¿`m AZoH$ ZdZdo CnH´$_ am~dV AmO
H$mhr dfmªnmgyZ `m g§ñWm§Zr H$Yr `mXrV ^maVmVë`m Mma XmoZ g§ñWm§Mrhr ~ZyZ doJdoJir ÒdflZo XmIdV AmhoV. bmoH$mßMo dM©Òd ‡m_wª`mZo {~hma_‹`oM nhm`bm {_iVo, Ago _moRÁm H$ÎnH$VoZo Eg.Q>r._hm_ßS>imZo
{ejU ì`dñWoÀ`m Am_ybmJ« ~XbmMm Zmdo ZgVmV. ho {dXmaH$ Ñí` ~Xbbo {~hma Xm°Ë`mda AgUmË`m amh˛b JmßYr `mßZr {~hmaMm {ZarjU À`mßZr Zm|Xdbo hmoVo. `m Xmo›hr A‰`mgH$mß¿`m {ZarjUmbm Amnbr JmS>r ‡JVr¿`m Èimda AmUbr.
H$m`mnmbQ> H$a `mMo AmúmgZ VoWrb OZVobm {Xbo Amho. VÈU AmVm 25 df} CbQy>Z Jobr Agbr Var {~hma¿`m pÒWVrV H$mhrM Vgo nydunmgyZ _hm_ßS>i ¡`oÓR> ZmJ[aH$,
{dMmahr Ho$bobm Zmhr. AmVm ñWmnZ nm{hOo. Zdm CÀM {ejU Am`moJ `m {nT>r_Yrb Amnbr bmoH${‡`Vm bjmV KoD$Z À`mßZr `mM \$aH$ nS>bobm Zmhr, ho dmÒVd Amho. OmVH$maU, ^´ÓQ>mMma, ÒdmVßÕ`g°{ZH$ `mM~amo~a {d⁄mœ`m™Zmhr
hmoUmè`m CÀM {ejU Am`moJmH$Sy>Z ÑîQ>rZo Cn`wŠV R>aob. VÈUmB©bm b˙` H$aV {~hma¿`m g_Ò`mßMm nmT>m dmMbm Amho. AÀ`mMma, qhgmMma, ~oamoOJmar, Xm[a–` `m g_Ò`mßZr {~hmabm ‡dmgr ^mS>ÁmV gdbV XoUmar nmg
H$m±J´ogMo gaH$ma am¡`mV gŒmoda Ambo Va {~hmaMm Moham_moham AmOhr J´mgbobo Amho. JoÎ`m H$mhr dfm™V AZoH$ njmßMr gaH$mao `moOZm Ago CnH´$_ am~dV hmoVo. `m
~Xby eH$Vmo, Ago ÒdflZ À`mßZr {~hmar OZVobm, {deofV: {~hmar Ambr Am{U Jobr. nU, {~hma¿`m n[apÒWVrV H$mhrhr \$aH$ CnH´$_mß_wio {H$À`oH$ JaOy ‡dmemßZm
Am`Q>rV AmVm MrZ V°dmZ AmKmS>rda VÈUmßZm XmIdbo Amho. ho gmßJVmZmM {~hma¿`m bmoH$mß¿`m
em°`©JmWmßMm nmT>m dmMm`bm Vo {dgabo ZmhrV.
nS>bm Zmhr. ^´Ô> amOH$maUr, ‡emgH$s` A{YH$mar Am{U
Jw›hoJmamß¿`m gmIirZo {~hma_Yrb gm_m›` OZVoMo OrdZ Ag¯
_moR>mM {Xbmgm {_imbm Amho.
"{ºg_g'Mr gw≈>r gßnyZ emim,
Z ìh°brMo {MÌ H§$nÝ`m§Zr hohr joÌ H$m~rO Ho$bo Va CÚm Z°g{J©H$ gmYZgßnŒmrMo daXmZ bm^yZhr Ho$di gŒmmYmË`mß¿`m À`m_wio ÒdV:Mo ApÒVŒd {Q>H$dm`Mo Va XwgarH$S>o Om `m{edm` Ho$bo. dfm©Zwdf} `m g_Ò`mßMm gm_Zm {~hmar OZVm H$aV AgVmZm _hm{d⁄mb`o gwÍ$ Pmbr Am{U _wß~B©¿`m
A_oAmVm[aHo$Vë`m~XbV{g{bH$m°Mmbbo Amho. MmbyZ _moŠ`mÀ`m g§emoYZmÀ`m Mmì`m ZmH$V}nUm_wio AmOn`™V {~hmaMm {dH$mg Pmbobm Zmhr, hr
dÒVwpÒWVr Amho. amOH$s` ZoÀ`mß¿`m `m ZmH$V}nUm_wioM AmOhr
`oWrb VÈUmßZm n`m©` am{hbm Zmhr. {~hmaMm {dH$mg H$a `mMo
ÒdflZ AmOda AZoH$ njmßZr XmIdbo. {ZdS>UwH$m Odi AmÎ`m
AmVm À`mßMm VmaUhma AmnUM AgÎ`m¿`m WmQ>mV amh˛b JmßYr
VoWo AdVabo AmhoV. `m _VXmaamOmbm ‡gfi H$ÈZ Ko `mgmR>r
~mo[adbr Vo {^dßS>r `m _mJm©darb
{d⁄mœ`m™Mr _m{gH$ nmg gdbV `moOZm
_Ü`§VarMm H$mi Agm hmoVm H$s Ë`m `m H§$nÝ`m§À`m Vmã`mV OmVrb Am{U {~hma_Yrb Agߪ` ZmJ[aH$mßZm amoOramoQ>rgmR>r A›` am¡`mß_‹`o H$s Aem ÒdflZmßMr I°amVM hmoVo. VWm{n, EH$Xm H$m À`m PmÎ`m H$s À`mßZr À`m¿`mda ÒVwVrgw_ZmßMm dfm©d Ho$bm. À`mgmR>r _wß~B© Eg.Q>r. _hm_ßS>imZo AMmZH$ ~ßX Ho$br.
H$mimV ^maVr` V§Ìkm§Zr Amnbm Rgm `m Ë`mVbr Amnbr _ŠVoXmar H$_r hmoBb© Aml` ø`mdm bmJVmo. EH$m ~mOybm `m am¡`mVrb ÒdflZmVyZ OmJ `mdr Ver {~hmar ZmJ[aH$mßMr AdÒWm hmoVo. _J dmMd `mV {~hmatMm dmQ>m H$gm _mobmMm hmoVm, ho gmßJ `mMm Eg.Q>r.¿`m `m {ZU©`m_wio d amoOMo
joÌmV Mm§JbmM C_Q>dbm hmoVm. AmVm Aer ^rVr A_o[aH$s H§$nÝ`m§Zm dmQ>m`bm A{^OZdJm©Vrb _wbo gZXr godmß_‹`o _moR>Ám ‡_mUmda {ZdS>br _wª`_ßÃrnXrb bmby‡gmX `mXd AgmoV, am~S>rXodar AgmoV qH$dm ‡`ÀZ À`mßZr Ho$bm Am{U À`mVyZ _moR>o amOH$s` dmXi {Z_m©U Ho$bo. {VH$sQ> nadS>Umao ZgÎ`m_wio ZmB©bmOmZo
_mÌ MrZ Am{U V¡dmZ `m§Zr Amnbo bmJbr Amho. hr ^rVr AJXrM {ZamYma OmV AgVmZm ‡m_wª`mZo H${Z> Am{U A›` Xw~©b KQ>H$mVrb {ZVreHw$_ma AgmoV. À`m_wio gm_m›`mß¿`m OrdZmda H$moUVmM À`mß¿`m `m d∫$Ï`m_wio {edgoZm, _Zgo Aem njmßZm Am`VoM {d⁄mœ`m™Zm n`m©`r _mJ© {ZdS>Uo ^mJ
dM©ñd {Z_m©U H$am`bm gwédmV Ho$br Zmhr. AmOM H$mhr V¡dmZr H§$nÝ`m§Zr VÈUmßZm _mà ZmB©bmOmZo BVa am¡`mß_‹`o ÒWbmßVa H$aUo ^mJ nS>V n[aUm_ hmoV Zmhr. bmby ‡gmX `mXd {~hma¿`m _wª`_ßÃrnXr H$mobrV {_imbo Amho. nwT>rb H$mhr {Xdg Var hr AmJ AerM Amho. À`mßZm AmVm ~mo[adbrhˇZ {^dßS>rbm
Amho. `m AmYr `m XmoZ Xoeo m§Mo V§Ìk {VWo A_o{aH$s H§$nÝ`m§Mo J«mhH$ Amnë`mH$S>o Amho. H$moUÀ`mhr Ï`∫$sbm Amnbo Jmd, Ka gmoSy>Z A›`à AgVmZm À`mßZr am¡`mVrb aÒVo EH$m A{^ZoÃr¿`m JmbmgmaIo ^S>H$V amhUma,ho ÒnÔ> Amho. nmohmoM `mgmR>r ~mo[adbr-dgB©-{^dßS>r
H$m`©aV hmoVo nU Ë`m§Mr ^y{_H$m R>abobr AmH¥$îQ> H$ê$Z KoVbo AmhoV. `m Agm aoÎdoMm –{dS>r ‡mUm`m_ H$amdm
Agm`Mr. EImÚm A_o{aH$s H§$nZrZo H§$nÝ`m§Zr gÜ`m ~mOmamV AZoH$ Zdr bmJUma Amho, Omo doiImD$ Am{U gwa-
gm°âQ>dAo a V`ma H$am`Mo. Vo EImÚm V§ÌkmZo dmnabobo b°nQ>m°n AmUbo ~hˇVmße \$imß¿`m ~r`m \o$Hy$Z {XÎ`m OmVmV, nU `m H$mOy¿`m ~r jo¿`m—ÓQ>rZo {d⁄mWu d nmbH$mß¿`mhr
g§JUH$mV g_m{dîQ> Ho$bo Om`Mo Am{U AmhoV. H$mhr H§$nÝ`m§Zr A_o[aHo$Vë`m H$mOy¿`m ~r gmaIo OJm! _YyZ gwH$m_odm V`ma hmoVmo. À`mVrb H$mOyJa AZoH$ {_R>m`mßMr
emo^m dmT>dVmo. gßgmamnmgyZ Xya amhUmao, VQ>ÒW `moJr ho AmnÎ`m
qMVoMm {df` Amho. Eg.Q>r.Zo ‡dmg
H$aUmam dJ© hm Hw$Ur K{ZH$d{UH$ ZÏho Va
g§JUH$mMm ~mhoaMm gm§JmS>m H$am`bm EM.nr.,boga Am{U S>ob `m qhXr,Vwiy, H$fiS>, Vm{_i, _Î`mi_≤ Va ‡gßJr _amR>r ^mfoVyZ À`mJmZo g_mOmMo ^yfU ~ZVmV. ÂhUyZ VwÂhr `moJr ~Zm Am{U ~h˛Vmßer gd©gm_m›` dJm©Vbm Amho Am{U
{MZr qH$dm V¡dmZr V§Ìkm§Zm O§wnbo AmKmS>rÀ`m H§$nÝ`m§Zm _hÎdmMr gßdmX gmYUmao ~m~m H$moUÀ`mhr H$R>rU ‡ÌZmbm AJXr g_mOmg_moa EH$ AmXe© C^m H$am. AmO AmnÎ`m XoemV ^m°{VH$ Eg.Q>r.bm C{O©VmdÒWm AmU `mV
Om`Mo. Vo ñdñVmV {_im`Mo Am{U g§emoYZo nwadbr AmhoV. H$mhr {MZr ghOgmofl`m n’VrZo CŒma XoV AgV. EH$Xm EH$ gmYH$ ‡JVrMo dmao gwgmQ> doJmZo dmhVmßZm {XgVmV. `m ^m°{VH$ ‡JVrZo gd©gm_m›` OZVoMm {OÏhmim d ‡{VgmX
g§JUH$ H$_r qH$_VrV V`ma ìhm`Mo. nU H§$nÝ`m§Zr A_o{aHo$Vë`m BÝQ>ob, À`mß¿`mH$S>o Ambm hmoVm. À`m¿`m MohË`mda gmYZoMo VoO OmUdV Eo{hH$ gwIm¿`m ZÏ`m-ZÏ`m H$ÎnZmßZm _yV©Í$n {Xbo. n[aUm_r `mßMm _moR>mM hmV^ma Amho. `mMr OmUrd
AmVm `m XmoZ XoemVë`m H§$nÝ`m§Zr E.E_.S>r. `mgma»`m H§$nÝ`m§V A{Ve` hmoVo. AmflmÎ`m _ZmVrb {d{dY ‡ÌZ Òdm_tZm {dMmaVmßZm À`mMr ^maVr` g_mO_Z Oo A‹`mpÀ_H$ kmZgmYZoV a_V hmoVo, Vo `m R>odyZ "~h˛OZ {hVm`...' Mo {~ÈX
hmamÓQ¥>mbm gßV^y_r ÂhUVmV, `m n{dà ^y_rbm gmYy-gßVmßMr A{YaVm À`m¿`m Xoh~mobrVyZ Ï`äV hmoV hmoVr. "_m¬`m _Zmbm ZÏ`m gwIm¿`m H$ÎnZmßZr h˛aiyZ Jobo. nydu¿`m H$mir {_a{dUmË`m Eg.Q>r._hm_ßS>imZo hr ~ßX
A_o{aHo$Vë`m H§$nÝ`m§V Amnbr
Jw§VdUyH$ dmT>dm`bm gwédmV Ho$br
AmH«$_H$nUo ^m§S>db Jw§Vdm`bm gwédmV
Ho$br Amho. nwT>o _mJo Ë`m H§$nÝ`m _ \$ma C¡¡db naßnam Amho. `mM _hmZ naßnaoVrb EH$ _hmZ
`moJr ÂhUOo JUoenwarMo Òdm_r {ZÀ`mZßX, AdYwVmdÒWoV
emßVr H$m {_iV Zmhr' `m EH$mM ‡ÌZmda À`m¿mr JmS>r AS>br
hmoVr. Vmo {\$Í$Z {\$Í$Z À`mM {df`mda `oV hmoVm. {ZÀ`mZßX ~m~m
gy`m©ÒVmZßVa bhmZ _wbo d{S>bYmË`mß¿`m gmjrZo XodKamV
"ew^ßH$amoVr' Mm JOa H$am`Mo AmO {VM bhmZ _wbmßMr {nT>r
Ho$bobr _m{gH$ nmg `moOZm nw›hm gwÍ$
H$Í$Z JaOy {d⁄mWu d nmbH$ `mßZm
Amho. AmVm Ë`m§Zr gm°âQdoAagh H$mhr AS>MUrV Amë`m Va Ë`m nyU©nUo amhmUmË`m {ZÀ`mZßX Òdm_tZr gd©WamVrb bmoH$mßZm A‹`mÀ_mMo ho gX°d AmÀ__ΩZ Agm`Mo. À`m_wio H$moUÀ`mhr ‡ÌZmMo CŒma Vo qeMmZ≤, S>moao_m∞Z, ~oZQ>oZ, qZOm hmVmoS>r AmXr naXoer H$mQy©Z {Xbmgm ⁄mdm.
g§JUH$m§À`m CËnmXZmV, ñ_mQ>© \$moZ Amnë`m Vmã`mV ¿`m`bm ho {MZr YS>o {Xbo. nU À`mßMo Iao ‡o_ `m n[agamVrb JmoaJar~, Am{Xdmgr EH$m dmä`mV ⁄m`Mo. nU À`m dmä`mMm AW© _ZmVrb gmam gße` _m{bH$mßZm {MH$Q>bobr {XgVo. bhmZ _wbmßMo gmoS>m, KamVrb _moR>r - ‡H$me VwH$mam_ na~,
V`ma H$aÊ`mVhr AmKmS>r {_idbr Jw§VdUyH$Xma _mJonwT>o nmhUma ZmhrV. OZVoda hmoVo.À`mß¿`m CKS>Ám-ZmJS>Ám _wbmßda hmoVo. A‹`mÀ_ hr Xya H$aUmam Ago. À`mßZr À`m gmYH$mbm gmß{JVbo, "H$mOy Ho$ \$b _mUgohr Hwß$Hy$ qH$dm gmg ^r H$^r ~hy Wr, AgÎ`m AdmÒVd H$mß{Xdbr
Amho. S>rE\$Oo S´>°JZ \§$S> `m Šdm§Q>mZo AmVm A_o{aHo$Vë`m H°$ZoñQ>m `m H$mhr CnmernmoQ>r gmßJ `mMr JmoÓQ> Zmhr ho ~m~m OmUyZ hmoVo. O°gm ~Zmo' VwÂhr AmnÎ`mbm {XgUmar gd©M \$io nhm À`m \$imMo H$WmZH$mßZr aßJboÎ`m _m{bH$mß_‹`o JwßJbobo AgVmV. Aem
H§$nZrgma»`m H$mhr H§$nÝ`m AmVm H§$nZrV 16 Xebj S>mb° g© JwV§ dUyH$ ÂhUyZM AmB©¿`m dmÀgÎ`mZo Vo XaamoO Jar~ _wbmßZm ~r, À`m¿`m AmVrb ^mJmV ~Ë`mMXm _Ymo_Y Agbobo nhm`bm bmoH$mßH$Sy>Z ^OZ-nyOZmMr Anojm H$er H$aUma?
A_o[aH$s H$§nÝ`m§er Jw§VdUwH$sÀ`m Ho$br Amho. `m H§$nZrZo 2010 gmbr ~mb^moOZm¿`m _m‹`_mVyZ OodU ⁄m`Mo Am{U _J
na_oÌda^äVrMo _hŒd gmßJm`Mo. À`mß¿`m Xe©Zmbm `oUmË`m
{_iVo, À`mCbQ> H$mOyMo \$i nhm, À`mMo ~r ~mhoa¿`m ~mOybm
{MH$Q>bobo AgVo. {ZÀ`mZßX ~m~m ÂhUmbo, "Amnbo _Z ÂhUOo ~r
_m{P`m Ordmbm ü& emßVrMr AmoT>
Zm_m_•V JmoS> ü& AmÀ_kmZ
Yä∏$m$-~w∏$m
~m~VrV MT>mAmoT> H$am`bm bmJë`m b°nQ>m°nÀ`m joÌmV H«$m§{VH$maH$ V§ÌkmZ lr_ßV Ï`äVtZm Vo `m _wbmßgmR>r H$nS>o, e°j{UH$ gm{hÀ`, Am{U hm gmam gßgma ÂhUOo \$i, AmnU gßgmamMm "ag' gX≤JwÍ$am`o ü& nwa{dbo H$moS> OmoS>o CMbUo hr qhXwÒWmZr gßÒH•$Vr -
AmhoV. Šdm§Q>m Am{U \$m°ŠgH$m°Z `m am~dÊ`mMm {ZYm©a Ho$bm Amho. AmVmM IoiUr AmU `mg gmßJm`Mo Am{U _moR>Ám H$m°VwH$mZo ÒdhÒVo MmI `mgmR>r \$im¿`m _Ymo_Y amhVmo, ÂhUyZ gßgmamVyZ gwQ>H$m _moS>br Jo ImoS> ü& Xoh^mZ {dbmgamd Xoe_wI
H§$nÝ`m§Zr Va g§emoYZmVhr H$amoS>mo S>m°bg© Ë`m§Zr hmVmÀ`m Bemè`mZo M°Zob À`mMo dmQ>n H$am`Mo. Va Aem `m AdYwV Òdm_r {ZÀ`mZßXmßZm hmoV Zmhr. À`mCbQ> H$mOyMr ~r nhm Vr gßgmamMm ag KoV AgVo. AmVm EH$ Amem ü& AIßS> AmdS> - amOH$s` gßÒH•$Vr Am{U
Jw§Vdbo AmhoV Ë`m_wio AZoH$ A_o[aH$r ~XbUmam Q>rìhr [a_moQ> H§$Q´>mob ~mOmamV AZoH$ {d¤mZhr ^oQ>m`Mo. Eadr bhmZ _wbmß_‹`o a_Umao ~m~m À`m Varhr gßgmamV AS>H$bobr ZgVo. ÂhUyZM Vr loÓR> R>aVo. EdT>oM Zm_mMr H$mdS> ü& Imß⁄mdar qhXwÒWmZr gßÒH•$VrMr JÑV H$Í$
H§$nÝ`m AñdñW Pmë`m AmhoV. {MZr AmUbmhr Amho. {d¤mZmßer À`mß¿`mM n’VrZo ~mobm`Mo. gßÒH•$V, BßJ´Or, H$embm AJXr Ï`dhmar ZOaoZo Oar nm{hbo Var bjmV `oB©b H$s, - AmÀ_ÒdÍ$nm ZH$m hmo!