You are on page 1of 8

Struni ispiti za muzejska zvanja

Stupanjem na snagu Pravilnika o polaganju strunih ispita u muzejskoj struci (NN 56/03) od 5. travnja 2003.
godine, ureen je nain polaganja strunih ispita za muzejska struna zvanja, strune poslove i pomone strune
poslove utvrene Zakonom o muzejima (NN 142/98) od 28. listopada 1998. godine, i to za zvanja kustosa,
dokumentarista, muzejskog pedagoga, informatiara, restauratora, preparatora, muzejskog tehniara i fotografa.
elite li prijaviti ispit, saznati koja je obvezna i preporuena literatura ili koji su lanovi Povjerenstva za polaganje
strunih ispita u muzejskoj struci potraite odgovore na sljedeim stranicama.
Struni ispiti odrat e se ponedjeljak i utorak, 9. i 10. lipnja 2008. u prostorijama Muzejskog dokumentacijskog
centra s poetkom u 10.00 sati. Prostorije MDC-a bit e otvorene od 9.30 sati.
Prijave za rok u prosincu 2008. primat e se zakljuno s 1.09.2008.

Kontakt
Dorotea Krnjavi
T: (01) 48 47 897
E: dkrsnjavi@mdc.hr

Uvjeti i sadraj strunih ispita


kustos
dokumentarist
muzejski pedagog
informatiar

muzejski tehniar
preparator
restaurator
fotograf

Pravo na polaganje strunog ispita imaju vjebenici sa kolskom spremom propisanom za odgovarajue
muzejsko zvanje odnosno za odreene strune poslove, s najmanje godinom dana radnoga, odnosno
vjebenikog staa u muzejskoj struci.
kustos
Struni ispit za muzejsko zvanje kustosa sastoji se od pismenoga i usmenog dijela.
Pismeni dio ispita obuhvaa pismeni rad tema kojega je vezana za zadae i poslove to ih pristupnik obavlja na
svome radnome mjestu. Rad mora obuhvatiti i muzeoloke aspekte teme.
Usmeni dio ispita sastoji se od predmeta:

Osnove dravnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u


podruju muzejske djelatnosti i zatite i ouvanja kulturnih dobara,

Muzeologija,

Muzeografija,

Osnove muzejske dokumentacije.


Pristupnici koji polau struni ispit za muzejsko zvanje kustosa a predmet Muzeologija poloili su tijekom studija
osloboeni su polaganja tog predmeta.

Kako se prijavljuje ispit


prijava
isprave i dokumenti kojima se dokazuje pravo pristupanja strunom ispitu
pismeni rad
prijavnica
Pristupnik koji polae struni ispit podnosi prijavnicu za polaganje ispita Povjerenstvu za polaganje strunih ispita
u muzejskoj struci. Prijavnica se alje na adresu Muzejskoga dokumentacijskog centra, koji organizira postupak
polaganja strunih ispita.
isprave i dokumenti kojima se dokazuje pravo pristupanja strunom ispitu
Pod ispravama i dokumentima podrazumijevaju se:

prijavnica za polaganje strunog ispita

prijavnica za kustose - Prijavnica br. 1

prijavnica za zvanja: muzejski pedagog, dokumentarist, restaurator i informatiar - Prijavnica br. 2

prijavnica za zvanja: muzejski fotograf, muzejski tehniar i preparator - Prijavnica br. 3

prijavnica - Obrazac za osloboenje od polaganja od strunog ispita temeljem l. 55. st. 3 Zakona o
muzejima - Prijavnica br. 4

prijavnica - Obrazac za osloboenje od polaganja od strunog ispita temeljem l. 31. Pravilnika o


polaganju strunih ispita u muzejskoj struci - Prijavnica br. 5

svjedodba o steenoj kolskoj spremi

potvrda o volonterskom radu te opis poslova to ih je pristupnik svladao i koje obavlja, odnosno potvrda
o obavljenom vjebenikom stau. Potvrdu izdaje muzejska institucija (poslodavac) kod kojega je pristupnik
zaposlen, volontira ili obavlja pripravniku praksu, s navedenim tonim datumom poetka i svretka obavljanja
volonterskog rada.

kratki ivotopis
pismeni rad
Za izradu pismenog rada Povjerenstvo odreuje pristupniku mentora ispitivaa.
Pristupnik, u suradnji s mentorom ispitivaem, dogovara temu i opseg rada, te izrauje pismeni rad. Predaje ga
Povjerenstvu u dva primjerka najkasnije 8 dana prije polaganja ispita.
Ispiti se provode dva puta u godini, u lipnju i prosincu.
Prijavnicu za ispit pristupnik je obvezan podnijeti Povjerenstvu najkasnije tri mjeseca prije najavljenoga ispitnog
roka.
Pristupnike koji ispunjavaju uvjete za polaganje strunog ispita tajnik Povjerenstva obavjetava o mjestu,
vremenu i rasporedu polaganja strunog ispita najkasnije dva mjeseca prije ispitnog roka.
Povjerenstvo utvruje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje strunog ispita

Prijava se alje na adresu:


Muzejski dokumentacijski centar
(za struni ispit)

Ilica 44 / II
10000 Zagreb

Ispitna literatura za zvanje kustosa


Opi dio
Osnove dravnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstava Republike Hrvatske u podruju
muzejske djelatnosti i zatite i ouvanja kulturnih dobaral
literatura:

Ustav Republike Hrvatske Narodne novine. 41/01 (proieni tekst) i 55/01 (ispr.)

Zakon o sustavu dravne uprave Narodne novine. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00 i 59/01. l. 50.-56.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i dravnih upravnih organizacija Narodne novine. 48/99,
15/00, 20/00 (ispr.). l. 12.

Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine. 33/01. l. 18.-23.

Zakon o radu // Narodne novine. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01. l. 1.35., 92.-97. i 103.-122.

Zakon o muzejima // Narodne novine. 142/98, s pripadajuim Pravilnicima.

Zakon o zatiti i ouvanju kulturnih dobara // Narodne novine. 69/99, s pripadajuim Pravilnicima.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima // Narodne novine. 105/97 i 64/00.

Zakon o kulturnim vijeima // Narodne novine. 53/01.

Zakon o knjinicama // Narodne novine. 105/97, 5/98 i 104/00. l. 1.-12., 28. i 45.

Europska kulturna konvencija Pariz, 19. prosinca 1954. // Narodne novine: Meunarodni ugovori. 6/94 i
1/99.

Konvencija o zatiti kulturnih dobara u sluaju oruanog sukoba Haag, 14. svibnja 1954. // Narodne
novine: Meunarodni ugovori. 12/93, s pripadajuim Pravilnikom i Protokolima.

Konvencija o mjerama zabrane i sprjeavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasnitva


kulturnih dobara Pariz, 14. studenoga 1970. // Narodne novine: Meunarodni ugovori. 12/93.

Konvencija o zatiti svjetske kulturne i prirodne batine Pariz, 23. studenoga 1972. // Narodne novine:
Meunarodni ugovori. 12/93.

Europska konvencija o zatiti arheolokog nasljedstva Europe - London, 6. svibnja 1969. // Narodne
novine: Meunarodni ugovori. 6/94.

Konvencija o zatiti arhitektonskoga blaga Europe Granada, 3. listopada 1985. // Narodne novine:
Meunarodni ugovori. 6/94.

UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima Rim 24. lipnja
1995. // Narodne novine: Meunarodni ugovori. 5/00 i 6/02.

Preporuke UNESCO-a o zatiti kulturne batine.

Povelje i Preporuke ICOMOS-a i ICOM-a.

Statut Meunarodnog savjeta za muzeje UNESCO-a (ICOM), Generalna skuptina ICOM-a, 14.6. 1974,
dopune 1983., 1986. i 1989.

Direktive i drugi akti Europske unije o zatiti kulturne batine.

Muzeologija
obvezna literatura:

Humski, Vera. Pregled povijesti muzeja u Hrvatskoj (19. i 20. st.) // Muzeologija. 24 (1986.), str. 5-99.

Maroevi, Ivo. Uvod u muzeologiju. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993.

Osnove zatite i izlaganja muzejskih zbirki. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1993.

Muzeografija
obvezna literatura:

Maroevi, Ivo. Muzeografija i muzej. // Uvod u muzeologiju. Zagreb : Zavod za informacijske studije,
1993. Str. 70-88.

Osnove zatite i izlaganja muzejskih zbirki. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1993.

Mensch, Peter van. Muzeji i autentinost. // Informatica museologica. 16, 3/4 (1985.), str. 2-4.

Maroevi, Ivo. Zamjena za muzejske predmete : (tipologija i definicija). // Informatica museologica. 16,
3/4 (1985.), str. 5-6.
Informatica museologica. 25, 1/4 (1994.); tema broja: Novi postavi.

Premerl, Nada. Od ideje do projekta novog stalnog postava Muzeja grada Zagreba. // Informatica
museologica. 25, 1/4 (1994.), str. 10-18.

Vanura, uro. Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. //
Informatica museologica. 25, 1/4 (1994.), str. 19-28.

Pravilnik o sadraju i nainu voenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grai. // Narodne novine. 108
(16.9.2002.).
preporuena literatura:

Dean, David. Museum exhibition: theory and practice. London ; New York : Routledge, 1994.

Osnove muzejske dokumentacije


obvezna literatura:

Pravilnik o sadraju i nainu voenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grai. // Narodne novine. 108
(16.9.2002.).

Pravilnik o uvjetima i nainu ostvarivanja uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju. // Narodne
novine. 115 (21.12.2001.).

Tuman, Miroslav. Dokumentalistika: Rjenik odabranih pojmova. // Obavijest i znanje. Zagreb : Zavod
za informacijske studije, 1990. Str. 155-231.

Maroevi, Ivo. Dokumentacija. // Uvod u muzeologiju. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993. Str.
189-199.
preporuena literatura:

Meunarodne smjernice za podatke o muzejskom predmetu : CIDOC-ove podatkovne kategorije. Zagreb


: Hrvatsko muzejsko drutvo, 2000. (izdano kao prilog Vijesti muzealaca i konzervatora, 1/4, 1999.)

lanovi povjerenstva i lista mentora ispitivaa

Povjerenstva
Na temelju odluke Hrvatskog muzejskog vijea od 1. srpnja 2004. godine o imenovanju Povjerenstva za
polaganje strunih ispita imenuje se:
Povjerenstvo za polaganje strunih ispita za zvanje kustos
predsjednica:

Ela Jurdana, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)


lanovi Povjerenstva:

dr. sc. Leonida Kova, via kustosica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)

Smiljana Petr-Marec, muzejska savjetnica (Muzej Meimurja, akovec)

Povjerenstvo za polaganje strunih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatiar,


restaurator, preparator, muzejski tehniar, fotograf
predsjednica:

mr. sc. Irena Medi, konzervatorica (Nacionalna i sveuilina knjinica, Zagreb)

lanovi Povjerenstva:

Ivo Donelli, restaurator savjetnik (Likovna akademija Split)

mr. sc. Maja ojat Biki, via informatiarka (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

tajnica povjerenstava:
Dorotea Krnjavi, Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, 10 000 Zagreb
T: 01/ 48 47 897; E: dkrsnjavi@mdc.hr
Lista mentora ispitivaa
Opi dio zakoni:
1. Tomislav Jeli, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
2. Silva Andri, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
Posebni dio:
Preparator
Metal
1. Maja Velicogna Novoselac, via restauratorica, MUO Zagreb
2. Branimir imek, vii muzejski tehniar, Gradski muzej Varadin

Keramika

1. Josip Fluksi, konzervator, akademski kipar, Arheoloki muzej Zagreb


2. Maja Velicogna Novoselac, via restauratorica, MUO Zagreb

Drvo
1. Ivica ivko, vii preparator, Muzej grada Zagreba
2. Romana Jagi, konzervator restaurator savjetnik, Hrvatski restauratorski zavod

Tekstil
1. Dora Kuan palj, restauratorica, Arheoloki muzej Zagreb
2. Iva ukman, via restauratorica, MUO, Zagreb

Papir
1. mr.sc. Tatjana Munjak, konzervator, arhivski savjetnik, Hrvatski dravni arhiv Zagreb
2. mr.sc. Irena Medi, konzervator, Nacionalna i sveuilina knjinica Zagreb

Kamen
1. Slavimir Slaviek, restaurator, ULUPUH
2. Ivo Donelli, restaurator savjetnik, Likovna akademija Split
Muzejski tehniar mineraloke-petrografske struke
1. mr.sc. Vladimir Zebec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. Dragan Bukovec, vii kustos, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Muzejski tehniar i preparator geoloko-paleontoloke struke
1. mr.sc. Zlata Jurii Poloak, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. Katarina Krizmani, via kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Muzejski tehniar bioloke struke
1. dr.sc. Nikola Tvrtkovi, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. dr.sc. Sreko Leiner, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Preparator zooloke struke
1. Mladen Vajdi, vii preparator, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. dr.sc. Sreko Leiner, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Muzejski tehniar
1. Denis Voki, vii konzervator restaurator, Hrvatski restauratorski zavod
2. Maja Velicogna Novoselac, restauratorica savjetnica, MUO
Muzejski fotograf
1. Sreko Budek, vii fotograf, MUO
Kustos

Muzeologija
1. doc. dr.sc. arka Vuji, Filozofski fakultet, Zagreb
Muzeografija
1. eljka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba
2. Vinja Zgaga, MDC
3. doc. dr.sc. arka Vuji, Filozofski fakultet, Zagreb

Osnove muzejske dokumentacije


1. mr.sc. Dubravka Osreki Jakeli, vii kustos, MUO, Zagreb
2. doc. dr.sc. arka Vuji, Filozofski fakultet, Zagreb

Osnove pedagogije u muzejskoj djelatnosti


1. Malina Zuccon Marti, via muzejska pedagoginja, MUO, Zagreb
2. mr.sc. eljka Jelavi, kustosica, Etnografski muzej Zagreb

Primjena informatike tehnologije u muzejskoj djelatnosti


1. mr.sc. Maja ojat Biki, via informatiarka, MUO, Zagreb
2. dr.sc. Goran Zlodi, Filozofski fakultet, Zagreb
Za kustose

Povijest umjetnosti

Opi muzeji
1. eljka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba
2. dr.sc. Jasna Galjer, Filozofski fakultet Zagreb

Galerije
1. Darko Schneider, muzejski savjetnik, (u mirovini: 46 83 376)
2. mr.sc. Leonida Kova, via kustosica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Primjenjena umjetnost
1. mr.sc. Stanko Stanii, muzejski savjetnik (36 68 185)
2. doc. dr.sc. Jasna Galjer, Filozofski fakultet Zagreb

Povijest

Opi muzeji
1. Ela Jurdana, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Etnologija
1. Smiljana Petr Marec, via kustosica, Muzej Meimurja, akovec
2. mr.sc. Iris BikupiBai, via kustosica, Etnografski muzej, Zagreb

Arheologija
1. Ante Rendi Mioevi, muzejski savjetnik, Arheoloki muzej, Zagreb
2. elimir koberne, muzejski savjetnik, Muzej grada Zagreba

Kustosi mineraloko-petrografske struke


1. mr.sc. Vladimir Zebec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. Dragan Bukovac, vii kustos, Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb

Kustosi geoloko-paleontoloke struke


1. mr.sc. Zlata Jurii - Polak, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. Katarina Krizmani, via kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Kustosi bioloke struke


1. dr.sc. Nikola Tvrtkovi, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2. dr.sc. Sreko Leiner, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Kustosi tehnike struke


1. Davor Fulanovi, vii kustos, Tehniki muzej, Zagreb
2. Neda Staklarevi, via kustosica, Tehniki muzej, Zagreb
Restaurator

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika


1. Alma Orli, muzejska savjetnica, restauratorica
2. Zlatko Bielen, konzervator restaurator savjetnik, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Metal, keramika i staklo


1. Maja Velicogna Novoselac, via restauratorica, MUO, Zagreb
2. Janko Jelii, vii kustos, Hrvatski povijesni muzej Zagreb

Tekstil
1. Iva ukman, via restauratorica, MUO, Zagreb
2. Nerina Eckhel, kustosica, Etnografski muzej, Zagreb