Sie sind auf Seite 1von 1

Popularizacija tradicionalnih djeijih igara kroz informatiko komunikacijske

tehnologiju u savremenom obrazovanju

Saetak:
Tradicionalne djeije igre predstavljaju znaajno podruje unutar pedagoke kulture i tradicije
svakog naroda. U radu se propituju mogunosti popularizacije tradicionalnih djeijih igara u
savremenom obrazovnom sistemu putem informatiko-komunikacijske tehnologija. Pri tome
se naglaavaju dva temeljna cilja ovog procesa. Prvi se odnosi na mogunosti digitalizacije i
virtualizacije razliitih tradicionalnih djeijih igara u okviru razliitih raunarskih programa i
aplikacija. Drugi cilj, bez kojeg bi prvi bio nedovoljan, odnosio bi se na motiviranje i
poticanje djece za prenoenje tradicionalnih igara iz virtualnog svijeta u stvarni ivot. Ovo
bi, nakon upoznavanja s tradicionalnim igrama preko raunara, podrazumijevalo razliite
aktivnosti izrade stvarnih rekvizita i organiziranje ovih igara u stvarnom svijetu i to kroz
slobodne aktivnosti u koli ili pojedine nastavne predmete kao to su tjelesni odgoj, historija,
priroda i drutvo, praktini i runi rad.
Kljune rijei: tradicionalne djeije igre, informatiko-komunikacijaka tehnologija, igrake,
savremeno obrazovanje

Popularization of traditional children's games through the information - communication


technology in contemporary education

Abstract:
Traditional childrens games represent important area within the pedagogical culture and
tradition every ethnic group. The opportunities for popularisation of traditional childrens
games in contemporary educational system through informational-communicational
technology are elaborated in this paper. In doing so, two main aims of this process are
emphasized. The first aim is related to opportunities of digitalisation and virtualization of the
various traditional childrens games into various computer programs and applications. The
second aim, without which the first would not be sufficient, related to motivating and
encouraging of children for transmission of the traditional games from virtual world into
real life. It would include different childrens activities, after introducing of traditional games
through special created computer programs, of making of real props and organisation of these
games in real world in natural environment within free activities in school and some subject
like following: Physical Education, History, Nature and Society, Practical and Handwork.
Key words: traditional childrens games, informational-communicational technology, toys,
contemporary education