You are on page 1of 3

TABLE OF SPECIFICATIONS

1ST GRADING PERIODICAL EXAMINATIONS


GRADE 8 MAPEH
TOPICS

I.

IV
.

% OF
DISTRIBU
TION

a. Analyze the history and


importance of the
Southeast Asian music
b. Describe how the
musical instruments
and elements are used
in the Southeast Asian
music

11

a. Determine the history


of fabric and fabric
design in Southeast
Asia
b. Distinguish the
different designs of
fabric in Southeast Asia

ITEM
DISTRIBUTION

KNOWLED
GE 15%

PROCES
S 25%

UNDERSTAND
ING 30%

PERFORMA
NCE 30%

TOTAL
NO.
OF
ITEMS

TOTAL
NO. OF
POINT
S

I.1,2,3,4,5,6,7

I.8,9,10,11

II.8,9,10,11

11

II.1,2,3,4,5,6,7

a. Identify the physical


activity habits of the
family in terms of
health-related fitness
components
b. Analyze the importance
of ensuring the conduct
of activities in the
family

18

III.8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17

10

10

11

III.1,2,3,4,5,6,7

a. Relate the importance


of sexuality to family
health
b. Identify the importance
of understanding

11

IV.8,9,10,11,12,
13,14

11

IV.15,16,17,
18,19,20,21

ARTS
1. Fabric and
Fabric
design

III
.

# OF
DAYS

MUSIC
1. Southeast
Asian
music

II.

OBJECTIVES

PHYSICAL
EDUCATION
1. Healthrelated
Fitness

10

HEALTH
1. Gender and
Sexuality

human sexuality
c. Use life skills to
improve sexual health
TOTAL

11

36

100

IV. 1,2,3,4,5,6,7
9

15

18

Prepared by:
IRENE P. FRANCISQUITE
Grade 8 MAPEH Teacher

I.

Layunin
ng
Lipunan
Kabutihang
Panlahat

18

60

60

Checked by:
MARILYN E. CATEQUISTA
School

Principal

TOPICS

TABLE OF SPECIFICATIONS
1ST GRADING PERIODICAL EXAMINATIONS
GRADE 9 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
OBJECTIVES

a. Natutukoy ang
mga
elemento
ng
kabutihang
panlahat.
b. Nakapagsusuri
ng
mga
halimbawa
ng
pagsasaalangalang
sa
kabutihang
panlahat
sa
pamilya,
paaralan,
pamayanan
o
lipunan
c. Naisasagawa
ang
isang
proyektong
makatutulong
sa
isang
pamayanan
o
sector
sa
pangangailanga

# OF
DAYS

% OF
DISTRIBUTI
ON

ITEM DISTRIBUTION

30

I.1,2,3,4,5,6,7,8,9
II.1,2,3,4,5,6,7,8,9

20

I.10,11,12,13,14,15,16,17
II. 10,11,12,13

20

III.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

KNOWLE
DGE 15%

PROCE
SS
25%

UNDERSTAN
DING 30%

PERFORMA
NCE 30%

TOTA
L NO.
OF
ITEMS

18

TOTAL
NO.
OF
POINT
S

18

12

12

12

ng
pangkabuhayan,
pangkultura, at
pang
kapayapaan
II
.

Lipunang
Pampolitika
a. Naipapaliwanag
ang
dahilan
kung bakit may
lipunang
pampolitika
TOTAL

Prepared by:
IRENE P. FRANCISQUITE
Grade 9 ESP Teacher
Principal

30

10

100

I.18,19,20,21,22,23
II.
14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25
9

10

15

18

18

18

60

Checked by:
MARILYN E. CATEQUISTA
School

60