Sie sind auf Seite 1von 1

Lik Evgenija Onjegina(sastav)

Lik Onjegina sainjavaju tri elementa. Prvo, autobiografski elemenat koji je u taj
lik unio pjesnik. Pukin je dao svom junaku svoju sredinu, svoje drugove, svoje
probleme, a donekle svoju sudbinu, pa ak i svoja politika ubjeenja. Meutim,
pjesnik je taj autobiografski elemenat jasno ograniio nazvavi Onjegina svojim
prijateljem i istakavi razlike izmeu sebe i svog junaka.
"Hou da istaknem to bolje da Onjeginu nisam srodan da ne bi italac poneki ili
izdava kakav preki klevete ili lai koje sranjivo ovde crte moje i tvrdio u krugu
viem svoj portret da sam ovde dao..."
Druga komponenta Onjeginovog lika umjetniki je mnogo presudnija. Rije je o
osobinama koje Onjeginov lik ine tipinom pojavom ruskog mladog ovjeka iz
dvadesetih godina XIX vjeka, sa tipinim problemima i tipinom sudbinom. To je
tragedija ovjeka koji je prozreo besmislenost svoje sredine i ivota koje ona vodi,
napustio sve to, ali nikada nije uspio da ugui u sebi predrasude u kojima ga je ta
sredina vaspitala. Iako je otiao u selo Onjegin nikada nije shvatio kakvo je
ogromno vrelo snage obian narod. Kao odlino obrazovan i pametan ovjek, Onjegin
lako odbacuje lani sjaj visokog drutva. Kada mu neiskusna palanaka gospoica
ponudi svoju ljubav i ivot, on je odbija, nesposoban da se oslobodi drutvenih
konvencija, i da umjesto njenog drutvenog poloaja u njoj sagleda enu koju e
jednoga dana zavoljeti. Tek poto je Tatjanu sreo na visokom poloaju, koji je i
sam toliko prezirao Onjegin je bio u stanju da se strasno zaljubi u nju. Onjegin
nikada nije bio sposoban da za sebe nae onu ravnoteu koju je Tatjana sauvala do
kraja, ponjevi je iz svoje zabaene postojbine, iz jednostavnog prirodnog ivota.