Sie sind auf Seite 1von 57

1

GLAVNI PROJEKT
PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

LOKACIJA :

k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

ZAJEDNIKA OZNAKA
PROJEKTA :

626-13

MAPA :

SADRAJ MAPE :

GLAVNI PROJEKT - PROJEKT NISKOGRADNJE broj TD: 626-13-4


ALFA inenjering d.o.o. Slavonski Brod

Slavonski Brod Slavonski Brod, svibanj, 2014

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod T.D. 626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533


GLAVNI PROJEKT OPI DIO

List br:
2

S A D R A J

OPI DIO :

Z.O.P. 626-13

List :

Popis mapa

Registracija tvrtke

Rjeenje o imenovanju glavnog projektanata

Ovlatenje projektanta

Izjava projektanta o usklaenosti dokumentacije

Lokacijska dozvola

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod T.D. 626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533


GLAVNI PROJEKT OPI DIO

Z.O.P. 626-13
List br:
3

POPIS MAPA
Za graevinu :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA


NOVA GRADIKA
k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533

Za investitora :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE Borovska 7, Slavonski Brod

Zajednika oznaka
projekta :

626-13

MAPA

NAZIV PROJEKTA

Glavni projekt niskogradnje

BROJ PROJEKTA

626-13 -1

PROJEKT IZRADIO

ALFA - inenjering d.o.o.


Slavonski Brod

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod T.D. 626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533


GLAVNI PROJEKT OPI DIO

Z.O.P. 626-13
List br:
5

Temeljem lanka 178. stavka 2. i lanka 180. stavak 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji
(NN RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) izdajem :

RJEENJE
broj 626-13

kojim se

Draen LEKO, dipl.ing.gra. ovlateni inenjer graevinarstva,


s ovlatenjem redni broj 3026 - ( UP /I-360-01/01-01/ 3026), imenuje za
glavnog projektanta

za :
Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA


ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI
NOVA GRADIKA
k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533

Zajednika oznaka projekta :

626-13

SLAVONSKI BROD
Slavonski Brod, svibanj, 2014

Investitor

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod T.D. 626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI Z.O.P.

k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533


GLAVNI PROJEKT OPI DIO

626-13

List br: 7

Temeljem lanka 180. stavka 1. Zakona o prostornom ureenju i gradnji


(NN RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) dajem :

IZJAVU
DA JE DOKUMANTACIJA PRIKAZANA ELABORATIMA :
ELABORAT
1.

BROJ T.D.

Glavni projekt niskogradnje

626-13- 1

PROJEKT IZRADIO
ALFA - inenjering d.o.o.
Slavonski Brod

za :
Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA


ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI
NOVA GRADIKA
k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533

ZOP:

626-13

ispravna i meusobno usuglaena.


GLAVNI PROJEKTANT :

Ovlatenje broj .

Draen LEKO, dipl.ing.gra.


3026 - ( UP /I-360-01/01-01/ 3026)

Zaposlen kod :

ALFA-INENJERING d.o.o. Osjeka 125, Slavonski Brod

Ovlateni inenjer aritekture :

U Sl. Brodu Slavonski Brod, svibanj, 2014

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod T.D. 626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533


GLAVNI PROJEKT OPI DIO

LOKACIJSKA DOZVOLA

Z.O.P. 626-13
List br:
8

Osjeka 125
35 000 Slavonski Brod

svibanj, 2014
INVESTITOR

GRAEVINA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod
PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA
HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI
k..1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533
k.o. Nova Gradika

RAZINA
RAZRAENOSTI
VRSTA
PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

BROJ T.D.

626-13-4

PROJEKTANT

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

DIREKTOR

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

T.D.626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT
2

PROJEKT NISKOGRADNJE

S A D R A J
1.

OPI DIO :
List :
Registracija tvrtke
Rjeenje o imenovanju projektanata
Izjava projektanta o usklaenosti projekta sa odredbama posebnih zakona i
propisa
Prikaz mjera zatite od poara
Tehnika svojstva bitna za graevinu
Program kontrole i osiguranja uzoraka
Sanacija okolia
Projektirani vijek uporabe graevine
Tehniki opis

2.

3.

27
29
32
CRTE BR.:

GEODETSKA PODLOGA
POSTOJEE STANJE NA TERENU

5
7
9
14
20
22
24

PRORAUNI
Dimenzioniranje kolnika
Iskaz povrina i predraunska vrijednost
Predmjer radova
GRAFIKI PRILOZI :

2
3

MJ:
1:

1000

1:

500

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

1:

500

SITUACIJA ISKOLENJA NA GEODETSKOJ PODLOZI

1:

500

PROMETNO RJEENJE

1:

500

UZDUNI PRESJEK CESTE OD 0+000,00 DO


0+109,77 km

1:

1000/100

POPRENI PRESJEK

1:

50

STACIONAA 1

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 2

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 3

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 4

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 5

10

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 6

11

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 7

12

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 8

13

1:

50

POPRENI PRESJEK

STACIONAA 9

14

1:

50

15

1:

50

DETALJ PROMETNOG ZNAKA

________________________________________________________________________________
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

________________________________________________________________________________
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

Temeljem lanka 178. stavka 2. i lanka 180 stavka 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji
(NN RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) izdajem :

RJEENJE
kojim se

Draen LEKO, dipl.ing.gra., ovlateni inenjer graevinarstva


ovlatenje broj 3026 imenuje za projektanta
za :

Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I


ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI
NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant:

Za ALFA - inenjering d.o.o.

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

svibanj, 2014

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

Temeljem lanka 180. stavka 2. Zakona o gradnji (NN RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) dajem
:

IZJAVU
PROJEKTANTA O USKLAENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA I PROPISA

Ovlateni inenjer graevinarstva :


Ovlatenje broj .
Zaposlen kod :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.


3026 - ( UP /I-360-01/01-01/ 3026)
ALFA INENJERING d.o.o., Slavonski Brod, Osjeka 125

Izjavljujem da je ovaj projekt :


Investitor :

Graevina :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

uskalen sa sljedeim zakonima i pravilnicima :


izraen u skladu s dokumentom prostornog ureenja -GUP Grada Nove Gradike (Novogradiki glasnik
05/07, 01/10, 05/10) te s odredbama Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne Novine RH
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i propisima donesenim na osnovu toga Zakona.
2.

Zakon o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12),

3.

Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 55/96, 163/03),

4.

Zakon o zatiti na radu (NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 75/09, 143/12)

5.

Zakon o zatiti od poara (Narodne novine RH, 92/10),

6.

Pravilnik o hidrantskoj mrei za gaenje poara (Narodne novine RH 8/06 )

7.

Pravilnik o zatiti na radu u graevinarstvu (NN RH 53/90, 9/91)

8.
9.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)

10.

Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije i prostore (Narodne novine RH 06/84 42/05 113/06 114/07)

11.
12.

Pravilnik o najviim doputenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine RH 145/04)

13.

Tehniki propis za betonske konstrukcije (NN RH 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) s pripadnim pravilnicima i
normama
(ukljuivi dijelove EC1, EC2, EC7 i EC 8)

14.

Tehniki propis za eline konstrukcije (NN RH 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) s pripadnim pravilnicima i normama

15.

Tehniki propis za zidane konstrukcije (NN RH 01/07) s pripadnim pravilnicima i normama

16.

HRN EN 1990- Osnove projektiranja konstrukcija, s pripadnim nacionalnim dodatkom-norma HRN EN 1990/NA

17.

Niz normi HRN EN 1991-Djelovanja na konstrukcije, s pripadnim nacionalnim dodacima-niz normi HRN RN 1991/NA

Pravilnik o jednostavnim graevinama i radovima (NN RH 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12)

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

18.

19.

Niz normi HRN EN 1992-Projektiranje betonskih konstrukcija s pripadnim nacionalnim dodacimaniz normi HRN EN 1992/NA
Niz normi HRN EN 1993-Projektiranje elinih konstrukcija s pripadnim nacionalnim dodacimaniz normi HRN EN 1993/NA

20.

Niz normi HRN EN 1994-Projektiranje spregnutih elino-betonskih konstrukcija s pripadnim nacionalnim


dodacima-

21.

Niz normi HRN EN 1997-Geotehniko projektiranje s pripadnim nacionalnim dodacima-niz normi HRN EN
1997/NA

22.

Niz normi HRN EN 1998-Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija s pripadnim nacionalnim dodacima-niz
normi HRN EN 1998/NA

23.

Tehniki propis o sustavima grijanja i hlaenja zgrada (NN RH 110/08)

24.

Tehniki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (NN RH 110/08, 89/09, 79/13)

25.

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11)

26.

Zakon o zatiti okolia ( NN br. 110/07 )

27.

Zakon o zatiti od buke ( NN br. 30/09 )

28.

Zakon o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

29.

Zakon o zatiti zraka ( NN br. 130/11)

30.

Pravilnik o zapaljivim tekuinama ( NN br.54/99 )

31.

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

32.

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

33.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13)

34.

Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br.
78/13))

35.

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)

36.

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

37.

Lokacijska dozvola

Projektant:

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4
ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

PRIKAZ MJERA ZATITE OD POARA I PRIMJENJENI PROPISI


Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :
Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.111-06-4
ZOP111-06
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

1.

Primjenjeni propisi i pravila tehnike prakse


-

Zakon o zatiti od poara (Narodne novine RH,92/10.)

Zakon o vatrogastvu (N.N. RH 58/93)

Zakon o normizaciji (N.N. RH broj 55/96.)

Zakon o zatiti od elementarnih nepogoda (N.N. RH 14/78, 31/80, 53/84)

Pravilnik o odravanju i izboru vatrogasnih aparata NN 35/94,55/94 i 103/96

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94

Pravilnik o tehnikim propisima o gromobranima SL 13/68

Zakon o prostornom ureenju i gradnji ( NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)

Pravihiik o tehn. normativima za elektrine instalacije niskog napona SL 53/88

Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije i prostore (N.N. RH 6/84)

Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od statikog elektriciteta (Sl.list RH br. 62/73)

Pravilnik o tehnikim propisima o gromobranima SL 13/68

Pravilnik o tehnikim normativma za zatitu skladita od poara i eksplozije SL 24/87

Pravilnik o tehnikim normativima za hidrantsku mreu za gaenje poara SL 30/91

HRN U.J1.030-poarno optereenje

HRN U.J1 .240-tipovi konstrukcije zgrada prema njihovoj otpomosti protiv poara

HRN Z.S0.001 i HRN Z.S0.005

HRN Z.S0.001 i HRN Z.S0.005

Smjernica 897106/EWG 19. DIN 4102 dio 1 i 4

TVRB A 100 87; TRVB S 125 80

A/ MJERE PROTUPOARNE ZATITE ZA VRIJEME IZVEDBE POSLOVA NISKOGRADNJE


lakozapaljivim materijalima koji mogu izazvati poar.Takove materijale je potrebno drati
udaljene od toplinskih izvora.
Na gradilitu je potrebno izraditi pravila za zatitu od poara, sa kojim pravilima
treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu.
Elektrine instalacije, ureaji i oprema moraju svojom izradom i izvoenjem odgovarati vaeim propisima.
Na gradilitu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati poarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala prema
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94). Ovi vatrogasni pristupi i za vrijeme gradnje trebaju
biti najmanje irine 5,50 m.
Na svim mjestima na gradilitu gdje postoji opasnost od poara potrebno je sprovesti zatitne mjere prema Zakonu o
zatiti od poara.
Zapaljive tekuine potrebno je uvati u posebnim skladitima osiguranim od poara.
Za provedbu ovih mjera nadlena je i odgovorna uprava gradilita.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilita, nadzorni inenjer i zaposlenik opine ili Republike
Hrvatske.
B/ MJERE PROTUPOARNE ZATITE ZA VRIJEME UPOTREBE GRAEVINE

Na prometnim povrinama obuhvaenim ovim projektom, cijela prometnica je irine min 5,5 m. Polumjeri zaobljenja
prometnice su min 6 m.
Kolnika asfaltna konstrukcija kao i prometno kolne povrine predviene za promet osobnih i ttv vozila raunate su za
osovinsko optereenje 2x50 kN=100kN (2x5t=10,0 t), to zadovoljava za potrebe vatrogasnih vozila.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4
ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

10

TEHNIKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAEVINU


Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :
Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4
ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

11

TEHNIKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAEVINU


1. POUZDANOST
Pouzdanost predmetne graevine predviene ovim glavnim projektom, zastupljena je odabirom ugraenog materijala
u granicama dozvoljenih vrijednosti i koritenjem sukladno pozitivnim propisima i normama.

2.MEHANIKA OTPORNOST I STABILNOST


Primjenom zakona i propisa projektom je osigurano da prometnice trajno osiguravaju prenoenje predvienih
optereenja bez oteenja i trajnih deformacija te da trajno osiguravaju stabilnost i sigurno kretanje prevoznih
sredstava. Svi radovi moraju biti u skladu sa propisima iz ovog projekta te sa uputama o postupanju sa materijalima
(nain prijevoza, skladitenja, ugradnje, zatite, odravanja u eksploataciji,...), koji propisuju proizvoai.

3. SIGURNOST U SLUAJU POARA


Nema zahtjeva.

4. ZATITA OD UGROAVANJA ZDRAVLJA LJUDI


Prometne povrine u sklopu ovog projekta su u asfaltnoj izvedbi. Odvodnja ureenih povrina je najveim dijelom
izvedbom pravilnih padova te sustavom kanala. lz navedenih opisa se vidi da su poduzete sve mjere zatite da ne bi
dolo do opasnosti, smetnji, teta ili nedopustivih oteenja tijekom uporabe graevine, odnosno da ne bi dolo do
zagaenja voda i tla, odnosno ugroavanja zdravlja ljudi.

5. ZATITA KORISNIKA OD POVREDE


Osigurana je dovoljna irina prometnice za siguran promet osobnih, dostavnih te vatrogasnih vozila. Sve hodne
povrine izvedene su tako da nedoe do klizanja, pada i sl.
Zatita korisnika od povrede provedena je istim mjerama kao u tokama zatite na radu i programu kontrole i
osiguranja kakvoe.

6. ZATITA OD BUKE I VIBRACIJA


Projektirana prometnica ne emitira niti buku, niti vibracije, pa je ve time provedena ova zatita.

7. UTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZATITA


Nema zahtjev.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

12

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOE


Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :
Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

13

PROGRAM KONTROLE
Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veliinama, o emu kontrolni
(nadzorni) inenjer mora od strane izvoaa radova biti obavjeten upisima u graevni dnevnik. Radovi na
sljedeoj fazi ne mogu zapoeti dok se uredno ne izvri prethodna.
Kontrolu kakvoe radova i ugraenih materijala provoditi za vrijeme izvoenja svih vrsta radova, a
podrazumjevaju se:
- prehodna ispitivanja
- tekua ispitivanja
- kontrolna ispitivanja

PRIPREMNI RADOVI
Odnose se na pripremu gradilita za neometano izvoenje ostalih radova. Poglavito se odnose na pronalaanje i
oznaavanje postojeih instalacija. Od dana predaje izvoa je duan osigurati sve stabilizirane geodetske toke
i to na svim trasama, a na takvoj udaljenosti od trase, da osiguranja ostanu neporemeena do kraja graenja.
Izvoa e o svom troku izvesti sva potrebna iskolenja za iskope i za nasipavanje, polazei od osnovnih
toaka, a prema podacima za iskolenje i nacrtima projekta objekta.
Prije poetka svake faze graenja, tj. prije nego to da odobrenje za poetak svake faze radova (iskopi, nasipi i
sl.) nadzorni inenjer e kontrolirati tonost iskolenja i visinskog poloaja odgovarajueg dijela objekta. Ukoliko
inenjer ustanovi nesuglasice s podacima danim u projektu, izvoa e izvriti sve potrebne ispravke.
Prije poetka radova treba iskoliti i snimiti poprene profile prvobitnog stanja terena, a to e posluiti kao
osnova za obraunavanje radova.
U okviru ugovaranja o graenju izvoa e investitoru donijeti na uvid popis predviene mehanizacije s tehnikim
karakteristikama svih strojeva. Nakon ugovaranja, prije poetka graenja objekta izvoa je duan inenjeru dati
na uvid i odobrenje projekt organizacije graenja i popis opreme gradilita.
Predviena mehanizacija kao i itava organizacija graenja moraju u potpunosti omoguiti izvrenje radova u
skladu s projektom i tehnikim uvjetima graenja, a s dinamikom koja e omoguiti prvu punu efikasnost i u
nepovoljnim uvjetima graenja (kina razdoblja, zimsko razdoblje, kraa poplavna razdoblja i sl.). Inenjer ima
pravo traiti izmjene u predloenom projektu organizacije graenja, ako smatra da predvieni strojevi i
organizacija graenja ne bi osigurali izvoenje radova kvalitetno i na vrijeme.
Nakon to se inenjer suglasi sa planom organizacije graenja, izvoa e na gradilite dopremiti strojeve i
opremu, te dovriti sve pripreme za poetak radova.
Inenjer e dati dozvolu za poetak radova, im se uvjeri da su svi predvieni strojevi i ureaji na gradilitu i da
su sposobni za rad.

ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE


Svi iskopi (osim irokih) dublji od 1.0 m moraju se zatititi od uruavanja,te je potrebno osigurati stabilnost
postojeih graevina.
Radove izvesti sukladno Pravilniku o tehnikim normativima za temeljenje graevinskih objekta, opim tehnikim
uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) te sljedeim standardima:
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN U.B1.
HRN B.B8.
HRN B.B8.
HRN U.E1.
HRN U.E8.
U.S4. 062:

010
012
014
016
018
020
024
030
038
042
046
001
013
010
010
1990

Geomehanika ispitivanja, uzimanje uzoraka


Geomehanika ispitivanja, odreivanje vlanosti tla
Geomehanika ispitivanja, odreivanje zapreminske mase materijala tla bez pora
Geomehanika ispitivanja, odreivanje zapreminske teine tla
Geomehanika ispitivanja, odreivanje granulometrijskog sastava
Geomehanika ispitivanja, odreivanje granice teenja i valjanja tla
Geomehanika ispitivanja, odreivanje sadraja sagorljivih i organskih materija tla
Geomehanika ispitivanja, odreivanje pritisne vrstoe tla
Geomehanika ispitivanja, odreivanje optimalnog sadraja vode
Geomehanika ispitivanja, odreivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Geomehanika ispitivanja, odreivanje modula stiljivosti metodom krune ploe
Ispitivanje prirodnog kamena, otpornost na utjecaj mraza
Ispitivanje prirodnog kamena, ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija
Projektiranje i gradnja cesta, Zemljani radovi na izgradnji cesta- tehniki uvjeti za izvrenje
Projektiranje i gradnja cesta, nosivost i ravnost na nivou posteljice
Tipovi odvodnjavanja kolnika i obalne strane na cestama

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

14

Povrine u tlocrtu objekta, gradilinih objekata, prometnica itd. oznaene na crteima ili odreene od strane
Nadzornog inenjera moraju se oistiti od humusa i organskih materijala.
Skidanje humusa izvrit e se i s povrina na koje se deponira materijal predvien za ugradnju u objekt. Skidanje
e se izvesti do dubine predviene projektom, odnosno koju odredi n. inenjer.
Sav skinuti materijal e se prema uputama inenjera odloiti u deponije ivestitora. Materijal pogodan za
humusiranje deponirat e se posebno na nain, koji e olakati kasniju upotrebu ovog materijala.
Skidanje humusa provest e se odgovarajuom mehanizacijom ili runo, zavisno o uvjetima na terenu, a prema
odobrenju inenjera. Prije poetka radova na skidanju humusa izvrit e se geodetsko snimanje po poprenim
profilima.
Podaci ovog snimanja koristit e se i za obraun izvrenih radova na skidanju humusa. Plaanje skidanja
humusa u tlocrtu objekta izvrit e se po jedininim cijenama iz trokovnika po m skinutog materijala.
Cijena skidanja humusa s povrina pozajmita i deponija ukljuit e se u jedinine cijene odgovarajuih radova
za nasipavanje.
Nakon skidanja humusa odstranit e se sav materijal iz tla u podlozi , koji je po miljenju n. inenjera i
geomehaniara nepogodan za temeljenje, odnosno za ostvarenje dobre veze objekta s temeljnim tlom.
Ovaj materijal e se ukloniti odgovarajuim mehanikim sredstvima ili runo, to e zavisiti o uvjetima na terenu,
a prema uputama n. inenjera.
Iskopani materijal moe biti ugraen u odgovarajue zone objekta ili e se deponirati u deponije za otpadni
materijal. Povrina tla u podlozi ispod objekta mora biti ureena prije nasipavanja.
Sve prije izvedene jame, bunari, zasjeci, sondane buotine i slino moraju biti oieni i zatim zapunjeni dobro
zbijenim glinenim materijalom, cementnim mortom ili betonom, a sve na nain dogovoren s n. inenjerom.
Ovi radovi e se izvriti prije skidanja humusa.Sve povrine na kojima e se izvesti nasipavanje objekta biti e
oiene od raznih neistoa, otpadaka i tome slino.Sve ureene povrine moraju se odrati kako je naprijed
navedeno sve do momenta dok se ne
Sve ureene povrine moraju se odrati kako je naprijed navedeno sve do momenta dok se ne prekriju prvim
slojem.
Ureeno temeljno tlo mora zadovoljavati sljedee minimalne kriterije: stupanj zbijenosti min. 100 % od
standardnog Proctora ili modul stiljivosti najmanje 30 MN/m2 za krunu plou 300mm
Po zavretku ureenja povrine tla u podlozi inenjer e izvriti pregled i dati dozvolu za poetak nasipavanja.
Tom prilikom e se geodetski snimiti ureena podloga i sve izmjene ucrtati u odgovarajue nacrte. Na zahtjev
inenjera izvrit e se detaljno geoloko kartiranje podloge objekta, ukljuujui i sve iskope.
Radovi na pripremanju temelja objekta opisani u ovoj toki ne plaaju se posebno, ve se ukljuuju u jedinine
cijene za nasipavanje odgovarajuih zona objekta.
Nakon zavrene pripreme podloge, te njezinog preuzimanja od strane inenjera zapoet e se nasipavanje i to
prema mjerama i dimenzijama danim u projektu.
Materijal koji ne odgovara propisanim uvjetima i kvaliteti ne smije se ugraivati u objekt .
Prije nasipavanja slijedeeg sloja izvrit e se kontrola ispitivanja netom zavrenog sloja, odnosno izvaditi uzorke
uza laboratorijska ispitivanja.
Ako nije postignuta traena zbijenost, zbijanje materijala u sloju nastavit e se tako dugo dok se ona ne postigne.
Zbijanje materijala potrebno je posebno provesti u kontaktnim zonama.
Izvoa je duan uvati sve ugraene repere, pijezometre i ostalu opremu za promatranje od oteenja prilikom
izvoenja radova .
Kota do koje e se izvriti nasipavanje oznaena je na nacrtima i poprenim presjecima.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

15

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI


Opi Tehniki uvjeti za beton

Betonski se objekti moraju projektirati i radovi u svemu izvoditi prema odredbama, koje propisuju:
Tehnikih propisa za betonske konstrukcije NN 101/05, NN 85/06,
Za armirano betonske konstrukcije primjenjivati e se:
Rebrasti elik RA-400 / 500
Mree MA 500 / 560
Cement
a koriteni materijali moraju biti usklaeni opim tehnikim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001)
i sa sljedeim standardima
HRN EN 12350 Ispitivanja svjeeg betona
HRN EN 12390 Ispitivanja ovrslog betona
HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama
HRN U.M1. 016
Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje
HRN U.M1. 055
Beton- ispitivanje otpornosti povrine betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje
HRN C.K6. 020
Vrue valjani elici, betonski elici, tehniki uvjeti
U.N2. 060: 1989 Betonski tvorniki izraeni rubnjaci, tehniki uvjeti

Osim toga izvoa se mora pridravati svih tehnikih propisa i standarda sa obaveznom primjenom za elik,
cement, agregat i ostale materijale.
U jedininim cijenama betonskih i armirano betonskih konstrukcija sadrani su svi pripremni radovi, skele, zatita
betona od niskih i visokih temperatura te ispitivanje uzoraka.
U pravilu kod armirano betonskih radova cijene betona , oplate i eljeza date su odvojeno, a u sluajevima kada
nisu posebno iskazani, jedinina cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton sa oplatom i armaturom).
Obraun radova za betonske i armirano betonske konstrukcije izvodi se prema vaeim propisima i prosjenim
normama u graevinarstvu, ako to nije trokovnikom drugaije predvieno.

Materijali za spravljanje betona (cement, agregat i voda) moraju biti u skladu sa slijedeim normama:
HRN B.C1.011 Cement. Portland cement. Portland cement s dodacima. Definicija, kvalifikacija i
tehniki uvjeti.
HRN B.B2.010 Separirani agregat (granulat) za beton. Tehniki uvjeti.
HRN B.B3.100 Kameni agregat. Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti kvalitete.
HRN U.M1.058 Beton. Voda za pripremanje betona. Tehniki uvjeti i metode ispitivanja.
Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035, i provjeru da li dodatak
betonu odgovara projektiranoj namjeni prema HRN U.M1.037. Za upotrebu bilo kojeg dodatka
Ovrsli beton mora imati slijedee osobine:
- traenu marku betona
- niti jedan rezultat ispitivanja vrstoe betona na pritisak ne smije biti manji od 0,9f f CK
- da zadovoljava uvjete za tehnik da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN U.M1.016
Armatura MAG 500/560 mora zadovoljavati HRN U.M1.091.
Prije poetka betoniranja odgovorna struna osoba naruitelja mora pregledati stanje podloge
(temeljnog tla), skele, oplate i armature i upisom u graevinski dnevnik, ako nema nedostataka,
odobriti poetak betoniranja, a ako ima nedostataka uvjetovati njihovo otklanjanje. Beton se mora
transportirati i ugraivati prema projektu betona na nain i u uvjetima koji spreavaju segregaciju
betona i promjene u sastavu i svojstvima betona. Ako se ugraivanje betona prekida na neplaniranim
mjestima, treba predvidjeti i poduzeti mjere koje e osigurati da takav prekid ne utjee tetno na
nosivost, trajnost i ostala svojstva elementa i konstrukcije. Svjeem betonu ne smije se naknadno
(tijekom transporta i ugradnje) dodavati voda.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

16

Visina slobodnog pada betona ne smije biti vea od 1,5 m. Ako se beton ubacuje na mjesto ugradnje s
vee visine, mora se na visinu do 1,5 m spustiti kontraktor cijevima dovoljnog promjera ili crijevom
pumpe za beton.
Beton se tijekom ugradnje ne smije namjerno transportirati (navlaiti) vibratorima. Mora se
kompaktirati u slojevima ne viim od 70 cm, ija visina mora biti prilagoena tehnologiji
kompaktiranja. Naredni sloj mora se ugraditi na prethodni unutar vremena koje osigurava kvalitetnu
hidratacijsku vezu dvaju betona (prije poetka vezanja cementa).
Beton se neposredno nakon ugradnje mora zatititi od:
- prebrzog gubitka vlage,
- prebrze izmjene topline izmeu betona i okolice,
- visokih i niskih temperatura i
- vibracija i drugih mehanikih oteenja koja mogu promijeniti strukturu betona i poremetiti
prionljivost betona i armature.
Njegovanje i zatita betona moraju trajati najmanje 7 dana ali ne manje od vremena koje je potrebno
da beton dobije najmanje 60 % vrstoe uvjetovane marke.
Primjena kemijskih sredstava za zatitu betona mora biti prethodno dokazana i eksperimentalno
potvrena. Kemijska sredstva povrinske zatite betona moraju se jednoliko rasprostirati po povrini
betona i ne smiju tetno djelovati na beton.
U uvjetima minimalnih temperatura okolice ispod +5oC i maksimalnih iznad +30oC moraju se
poduzimati posebne mjere izvoenja betonskih radova i zatite betona.
Poetna temperatura svjeeg betona ne smije biti u netom ugraenom stanju nia od +5oC niti via od
+30oC, ako se beton ne ugrauje postupcima predvienim za ugradnju grijanih betona. Prema prvom
uvjetu mora temperatura proizvedenog svjeeg betona (na betonari) biti prilagoena vremenskim
prilikama i trajanju transporta i ugradnje i poveana za iznos tih gubitaka (na cca +7oC do +15oC).
Pri izvoenju betonskih radova pri visokim temperaturama kod utvrivanja konzistencije betona treba
uzimati u obzir pad obradljivosti betona tijekom transporta i ugradnje. Ako se u takvim uvjetima
primjenjuju dodaci za poveanje obradivosti i usporenje vezanja, mora im se djelovanje provjeriti i pri
oekivanim temperaturama betona.
Temperatura ugraenog betona tijekom ovravanja ne smije prei 50oC. Ako se taj uvjet ne moe
ispuniti izborom vrste i koliine doziranja cementa, moraju se poduzeti mjere hlaenja betona (u
proizvodnji ili u konstrukciji).
Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilitu)
Na mjestu ugradnje betona izvoa betonskih radova mora evidentirati podatke o karakteristinim
svojstvima betona i vrijeme trajanja transporta.
Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava ovrsnulog betona i
davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.
Uzorci za dokaz suglasnosti tlane vrstoe s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na
mjestu ugraivanja betona prema odredbama vaeih normi.
Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete ovih Tehnikih uvjeta uzima se:
- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja,
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mjeavina,
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i
- jedan uzorak od svake isporuene koliine betona za konstrukcijske elemente koji su znaajni za
sigurnost konstrukcije i u koje se ugrauju samo manje koliine betona.
Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se
ugrauje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlane vrstoe.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

17

Kontrolu razreda vrstoe i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba obavljati
nadzorna sluba naruitelja ili organizacija koju ovlasti naruitelj
Ako se propisana marka betona u nekoj partiji betona ne dokae, treba provesti naknadna ispitivanja
kvalitete betona u konstrukciji.
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima vaeih normi. Treba
redovno obavljati sljedea ostala ispitivanja:
- tlane vrstoe nakon 3 ili 7 dana i tlane vrstoe nakon 90 dana na uzorcima koje treba uzimati
najmanje sa svakim treim uzorkom za dokaz razreda vrstoe betona,
- vodonepropusnosti najmanje na svakih 500 m3 ugraenog betona (ili na svakoj partiji betona),
Zavrna ocjena kvalitete betona
Za beton projektiranog sastava treba dati zavrnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja mora
obuhvaati:
- dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i
- miljenje o kvaliteti ugraenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda konstrukcije (koje je
obavio i registrirao nadzorni inenjer tijekom graenja), pregleda kontinuirane kontrole dokumentacije
o graenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekue kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti
kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije.
Zavrnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zaduena struna sluba naruitelja (nadzor) ili po
njemu angairana radna organizacija ili institucija za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona.
Na osnovu ove ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i
vaeim propisima, ili se trai naknadni dokaz kvalitete betona.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

18

ASFALTERSKI RADOVI
Radove izvesti sukladno Opim tehnikim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) i sljedeim
standardima:
HRN U.E4. 014
HRN B.B0.001:1984 Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
HRN B.B3.045:1978 Kameno brano za ugljikovodine mjeavine. Tehniki uvjeti
HRN B.B3.100:1983 Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti kakvoe
HRN B.B8.001:1982 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti na mrazu
HRN B.B8.002:1978 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti upotrebom otopine natrijevog sulfata
HRN B.B8.003:1986 Prirodni kamen. Ispitivanje mineraloko-petrografskog sastava
HRN B.B8.004:1986 Kameni agregat. Ispitivanje mineraloko-petrografskog sastava
HRN B.B8.010:1980 Ispitivanje prirodnog kamena. Odreivanje upijanja vode
HRN B.B8.012:1987 Prirodni kamen. Odreivanje tlane vrstoe
HRN B.B8.015:1984 Ispitivanje otpornosti prema habanju bruenjem
HRN B.B8.029:1982 Kameni agregat. Odreivanje granulometrijskog sastava metodom suhog sijanja
HRN B.B8.031:1982 Kameni agregat. Odreivanje prostorne mase i upijanja vode
HRN B.B8.032:1980 Ispitivanje prirodnog kamena. Odreivanje prostorne mase s porama i upljinama,
prostorne mase bez pora i upljina i koeficijent prostorne mase i poroznosti
HRN B.B8.036:1980 Kameni agregat. Odreivanje koliine sitnih estica metodom mokrog sijanja
HRN B.B8.037:1986 Kameni agregat. Odreivanje slabih zrna
HRN B.B8.038:1982 Prirodni i drobljeni kameni agregati. Odreivanje udjela gruda gline
HRN B.B8.044:1982 Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti na mraz natrijevim sulfatom
HRN B.B8.045:1978 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem Los
Angeles
HRN B.B8.048:1984 Kameni agregat. Odreivanje oblika zrna metodom kljunastog mjerila
HRN B.B8.080:1980 Punila od kalcijevog karbonata. Uzimanje i priprema uzorka
HRN B.B8.101:1982 Ispitivanje kamenog brana. Odreivanje prostorne mase punila bez upljina
HRN B.B8.102:1982 Ispitivanje kamenog brana. Odreivanje udjela upljina punila u suhozbijenom stanju
HRN B.B8.103:1982 Ispitivanje kamenog brana. Vanjski izgled kamenog brana
HRN B.B8.104:1982 Ispitivanje kameog brana. Odreivanje indeksa otvrdnjavanja
HRN B.B8.105:1984 Ispitivanje kamenog brana. Odreivanje granulometrijskog sastava
HRN B.B8.120:1988 Kameni agregat. Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
HRN B.H8.610:1980 Ispitivanje bitumena. Uzimanje uzoraka
HRN B.H8.614: 1980 Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije
HRN B.H8.615. 1980 Ispitivanje bitumena. Odreivanje duktilnosti
Osim toga izvoa se mora pridravati svih tehnikih propisa i standarda sa obaveznom primjenom za asfalt,
agregat i ostale materijale.
U jedininim cijenama sadrani su svi pripremni radovi, skele, zatita asfalta od niskih i visokih temperatura te
ispitivanje uzoraka. Obraun radova izvodi se prema vaeim propisima i prosjenim normama u
graevinarstvu, ako to nije trokovnikom drugaije predvieno.
Materijali
Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi poluvrsta ili vrsta masa, koja se sastoji od ugljikovodika i
njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u
prirodi ili se dobiva preradom nafte. U asfaltnim mjeavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva.
Bitumenska emulzija je disperzni sustav od bitumena dispergiranog u vodi, koji sadri emulgirajue sredstvo.
Cestograevni bitumen upotrebljava se za proizvodnju asfaltnih mjeavina, a dobiva se iz ostatka vakuumske
destilacije nafte.
Djelomino separirani zrnati kameni materijal je nedrobljeni (ljunak, sipina) ili drobljenjem kamena, ljunka ili
sipine dobiveni zrnati kameni materijal nazivne veliine
zrna od 0 do najvie 32 mm, separiran i deklariran prema gornjoj nazivnoj veliini zrna.
Drobljena kamena sitne je zrnati materijal krupnoe zrna od 2 do 32 mm dobiven drobljenjem kamena, ljunka i
sipine, te separiran sukladno normi HRN B.B3.100.
Kamena sitne dobivena drobljenjem ljunka mora sadravati najmanje 90 %(m/m) drobljenih zrna ljunka
(drobljeno zrno je ono koje ima najmanje 50% lomljene
povrine), a potpuno nedrobljenih zrna smije imati najvie 2 %(m/m). Drobljeni pijesak je zrnati kameni materijal
krupnoe zrna od 0 do 2 mm ili krupnoe
zrna od 0 do 4mm, dobiven drobljenjem kamena, ljunka i sipine. Drobljeni ljunak sadri odreeni udio
drobljenih zrna. Pod drobljenim zrnima ljunka
smatraju se zrna koja imaju preko 50 % lomljene povrine.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

19

Kamena sitne (kameni agregat) je zrnati kameni materijal krupnoe zrna od 2 do 32


mm i separiran na osnovne frakcije ili meufrakcije prema uvjetima norme HRN B.B3.100. Kameno brano je
drobljeni ili mljeveni zrnati kameni materijal krupnoe do 0,71 mm.
Mora sadravati najmanje 80 %(m/m), odnosno 65 %(m/m) punila, ovisno o kakvoi kamenog brana to je
propisano normom HRN B.B3.045. Kamen se uzorkuje sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001.
Na uzorcima kamena ispituju se sljedea svojstva:
mineraloko-petrografski sastav HRN B.B8.003 ili HRN EN 12407
vrstoa na tlak HRN B.B8.012 ili HRN EN 1926
otpornost prema habanju bruenjem HRN B.B8.015
upijanje vode HRN B.B8.010 ili EN 13755
otpornost kamena na smrzavanje HRN B.B8.001 ili EN 12371
prostorna masa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936
gustoa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936
poroznost HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936
postojanost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.002 ili HRN EN 12370.
Na kamenoj sitnei ispituju se sljedea svojstva:
granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1
udio estica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036
udio gruda gline HRN B.B8.038
udio organskih neistoa HRN U.B1.024
udio zrna nepovoljnog oblika HRN B.B8.048 ili EN 933-4
udio tronih - slabih zrna HRN B.B8.037
obavijenost bitumenom HRN U.M8.096 ili EN 12697-11
upijanje vode HRN B.B8.031 ili EN 1097-6
otpornost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.044 ili EN 1367-2
otpornost prema drobljenju i habanju HRN B.B8.045 ili EN 1097-2
vrijednost polirnosti HRN B.B8.120 ili EN 1097-8
mineraloko-petrografski sastav HRN B.B8.0041 ili EN 932-3
udio drobljenih zrna2 EN 933-5
gustoa HRN U.M8.082 ili EN 1097-6
Izvoa treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mjeavina, ukljuujui odravanje i
umjeravanje mjernih ureaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10.
Materijali za proizvodnju asfaltnih mjeavina, uskladiteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predvienoj namjeni,
moraju odgovarati zahtjevima OTU izdanje 2001.
Prije poetka rada pri asfaltnom postrojenju mora biti uskladitena dovoljna koliina materijala za kontinuiranu
proizvodnju.
Ovim projektom se definira debljina BNS16, 7 cm i habajueg sloja AB8, 4 cm, vezivo BIT 60. Prometno
optereenje je definirano kao teko. Temperatura asfaltne mjeavine na izlazu iz bubnja najvie 180 oC. Asfaltna
mjeavina prevozi se do gradilita kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloeno metalom,
isto i bez nakupina praine, blata ili nekog drugog materijala. Radi sprjeavanja lijepljenja asfaltne mjeavine,
potrebno je poprskati dno i stranice sanduka kamiona odgovarajuim sredstvom. Nije doputeno prskanje
naftnim derivatima. Pri prijevozu se asfaltna mjeavina mora na pogodan nain uinkovito zatititi od hlaenja,
kie i neistoe bez obzira na vremenske uvjete.
Polaganje asfaltnog sloja izvodi se na nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala. Asfaltna mjeavina
moe se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inenjer. Vremenski razmak
izmeu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najvie 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilini prijevoz
po ispitanoj podlozi. Ako je podloga povrinski oteena zbog vremenskih epogoda, ili iz bilo kojeg drugog
razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mjeavine. Ugradnja asfaltne mjeavine po kii i na mokru
podlogu nije doputena. Prilikom izrade habajueg sloja temperatura podloge i zraka mora biti via od 10oC, a
pri ugradnji veznog i nosivog sloja via od +5oC. Polaganje asfaltne mjeavine na podlogu od asfaltnog sloja
moe zapoeti kada je podloga oiena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora zapoeti
najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu. Temperatura
asfaltne mjeavine pri ugradnji iznosi najnie 140 oC.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.

626-13-4

Z.O.P. 626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

20

Asfaltna se mjeavina u pravilu ugrauje strojno, pomou asfaltnog finiera na nain da se osigura kontinuirana
ugradba, bez zastoja. Asfaltni finieri moraju omoguiti postizanje jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to
najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu asfaltne mjeavine. Osim propisanom tekuom
kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvou izvedenog sloja i odmah otklanjati mogue grube neispravnosti
(npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.). Razastrta asfaltna mjeavina valja se
optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. Izvoa radova obvezan je od nadzornog inenjera zatraiti
suglasnost o predloenoj garnituri valjaka i reimu valjanja.
Izvoa radova mora pribaviti odgovarajuu dokumentaciju o upotrebljivosti svih materijala koje e upotrebljavati
pri proizvodnji asfaltne mjeavine, sukladno potpoglavlju 6-00.2.13 OTU i predati ih nadzornom inenjeru na
ovjeru najmanje 30 dana prije poetka radova. Nadzorni e inenjer u roku 10 dana prethodna ispitivanja
upotrebljivosti odobriti ili ih vratiti izvoau na doradu. Izvoa mora imati prethodni sastav za svaku vrstu
asfaltne mjeavine propisane projektom kolnike konstrukcije i predloiti ga investitoru ili njegovom nadzornom
inenjeru na odobrenje, najmanje 20 dana prije poetka radova. Nadzorni e inenjer u roku pet dana prethodni
sastav odobriti ili ga vratiti izvoau na doradu. Zahtjevana ravnost sloja za teko optereenje je 4 mm mjereno
letvom od 3 m. Doputeno visinsko odstupanje 5%. doputeno odstupanje od projektiranog poprenog pada
(svaki profil), najvie +/- 0,4%(aps.). Doputeno odstupanje (horizontalni poloaj lijevog i desnog ruba) od
projektiranog visinskog poloaja, najvie 25 mm.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

21

SANACIJA OKOLIA
Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4
ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

22

SANACIJA OKOLIA

Za ovu vrstu graevinskih radova potrebno je u cilju sanacije okolia uiniti slijedee:

- Prije zakazivanja tehnikog pregleda, odnosno prije izdavanja zavrnog izvjea nadzornog inenjera, sav koriteni
radni pojas gradilita dovesti u prvobitno stanje, tj urediti saenjem autohtonih biljnih vrsta.
- Viak materijala vratiti na skladite izvoaa a otpadni materijal sa gradilita odvesti na deponiju. Zemlju iz iskopa
koji ostanu neiskoriteni obavezno deponirati tako da se moe naknadno koristiti ( na gradskoj deponiji ili sl).

-Pridravati se svih uvjeta danih u lokacijskoj dozvoli, kao i suglasnostima na projektnu dokumentaciju, a koji se
odnose na ureenje i sanaciju okolia gradilita.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

23

PROJEKTIRANI VIJEK GRAEVINE


Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :
Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

24

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRAVANJE

Za projektiranu prometnicu predvieni su dugogodinje primjenjivani i po kvaliteti provjereni materijali, kao to su beton, asfalt
i dr. koji ispravnim dimenzioniranjem i izvedeni ine graevinu pouzdanom u svim dijelovima i u cjelini, te kao takvi nee
prouzroiti deformaciju prometnice u nedoputenom stupnju.
Kod gradnje graevine bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe sljedeih vrsta radova: zemljani i asfalterski radovi.

Za odravanje i vijek tajanja glavne i nosive konstrukcije graevine najbitnije je provoditi redovite preglede i u sluaju uoenja
nedostataka pravovremeno reagirati.
Materijal i oprema koja se ugrauje, mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvoaa ili
certifikatom sukladno zakonu.
Pretpostavljeno vrijeme trajanja asfaltirane prometnice je 20 godina te kao takva u tom vremenskom razdoblju ne ugroava
ivot i zdravlje ljudi, susjednih graevina, prometnih povrina i komunalne infrastrukture.

________________________________________________________________________________
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

25

TEHNIKI OPIS
Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO


JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICINOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4
ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

26

OPENITO:
Prema zahtjevu investitora ZAVOD ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Vladimira Nazora 2a,
Slavonski Brod, a na osnovi Lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/13-01/134, URBROJ:2178/1-15-14-11, u
Slavonskom Brodu 05.05.2014. godine pristupilo se izradi Glavnog projekta za PROMETNICU U SKLOPU ZAVODA ZA
HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI. Novoizgraeni objekt Zavoda za hitnu
medicinu i zgrada Zavoda za hitnu medicinu u Novoj Gradici su udaljeni cca 110 m zrane linije, meutim nisu
prometno povezani. Ovim projektom se predvia izvedba interne prometnice koja ima za svrhu povezati novoizgrani
objekt Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu. Prometnica e se izvoditi na katastarskim esticama k..
1700/6, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 2533, k.o. Nova Gradika.

POSTOJEE STANJE:
Teren je u laganom nagibu, od zapada prema istoku, visinska razlika iznosi cca 0,50 m.

PROJEKTIRANO STANJE:
Projektiran je pristupni put u asfaltnoj izvedbi. Ovaj pristupni put e se povezati sa postojeim pristupnim putom koji
vodi do hitnog prijema te sa novoizgraenom internom prometnicom koja je izgraena u sklopu zgrade Zavoda za hitnu
medicinu. Pristupni put je projektiran u niskom nasipu, projektiran je za dvosmjerni promet, sa irinom prometnog traka
3,0 m. Trasa je projektirana sa blagim uzdunim padom koji se prilagoava postojeem terenu, uz popreni pad od
2,5%. Ukupna duina trase je 109,77 m. Popreni pad je na jednu stranu. Na mjestu prikljuka nove prometnice i
postojee prometnice uz hitni prijem planira se proirenje manipulativne povrine kako bi se omoguio jednostavniji
pristup vozilima hitne pomoi. Na mjestu proirenja manipulativne povrine potrebno je izmjestiti jedan rasvjetni stup.
U stacionai 0+0,000 predvia se prikljuak na novoizgraenu internu prometnicu u krugu zgrade Zavoda za hitnu
medicinu. Na mjestu prikljuka je potrebno prilagoditi novoprojektiranu prometnicu izvedenoj prometnici po pitanju
visinskog uklapanja. U stacionai 0+109,77 se predvia prikljuak na internu prometnicu u krugu bolnice i proirenje
manipulativne povrine kako bi se omoguio jednostavniji pristuo vozilima hitne pomoi. Na mjestu proirenja
manipulativne povrine potrebno je izmjestiti jedan rasvjetni stup.
Odvodnja :
Odvodnja se predvia u okolni teren. Popreni nagib ceste iznosi 2,5%, to e biti dovoljno za odvodnju oborinske vode
u okolni teren. Ne predvia se izvedba cestovnih slivnika.
Na predvienom dijelu trase nema evidentiranih instalacija.
Prilikom graenja e se pojaviti odreena koliina otpada koja e se privremeno deponirati na estici, te e se nakon
dovretka radova odvesti na za to odreenu deponiju.
Ostali otpad (koji nastaje normalnim fukcioniranjem), prikupljati po vrstama i odlagati na za to predvieno mjesto, a
zatim se odvozi na gradsku deponiju redovitim prikupljanjem i odvozom gradskog komunalnog poduzea.
Prometno rjeenje:
Predvia se prikljuenje na novoizgraenu prometnicu u sklopu zavoda za javno zdravstvo i na postojeu staru
prometnicu uz hitni prijem. Na spoju novoprojektirane ceste i novoizgraene ceste zavoda za javno zdravstvo e se
postaviti prometni znak "obavezan smjer desno". Na spoju novoprojektirane ceste i postojee ceste uz hitni prijem e se
postaviti znak "obavezno zaustavljanje" radi eventualnog nailaska vozila hitne pomoi i znak "obavezan smjer ravno"
kako bi se sprijeilo polukruno okretanje vozila
Od horizontalne signalizacije potrebno je iscrtati sredinju isprekidanu razdjelnu crtu te na spoju sa istom cestom
iscrtati oznaku skretanje udesno.

LOKACIJA:

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

T.D.626-13-4

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

ZOP626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT
27

PROJEKT NISKOGRADNJE

Detaljan smjetaj novoprojektiranog pristupnog puta je :


- J rub : udaljeno 37,30 m do 74,10 m od ruba parcela koje se nalaze juno od pristupnog puta.
- S rub: udaljeno 1,50 m od ruba parcele, k..br. 1700/9, put i 25,40 m od ruba parcele k.. 1700/6.
-Z rub : udaljeno 30,70 m do 47,80 m od ruba parcela, k..br. 1699.
- I rub : udaljeno 0,0 m od ruba parcele k.. 1700/12.

Prikaz namjene i predvienih povrina :

PRISTUPNI PUT
1

Pristupni put

asfalt

netto povrina

652,80

652,80

UKUPNA NETTO POVRINA

652,80

m2

m2
m2

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

28

DIMENZIONIRANJE KOLNIKA
Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.`18-06-3
ZOP18-06
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

29

PRORAUN KOLNIKE KONSTRUKCIJE


Dimenzioniranje kolnike konstrukcije provedeno je sukladno odredbama vaeih normativa iz podruja
cestogradnje, za slijedee zahtjeve :
- nosivost materijala posteljice (donjeg stroja) : CBR =5,5% (HRN U.E8.010)
- ukupno ekvivalentno prometno optereenje : 100 kN (osovinski pritisak) u povratnom periodu od 20 godina
(HRN U.C4.010)
Dimenzioniranje kolnike konstrukcije provedeno je prema kriteriju nosivosti sukladno : HRN U.C4.012/81, a
provjera na smrzavanje prema : HRN B9.012.

Kolnika konstrukcija :
- asfaltna kolnika konstrukcija :

- AB-8, habajui sloj asfalt betona, 4 cm


- BNS-16 , bitumenizirani nosivi sloj, 7 cm
- tampon, donji stroj, 60 cm
- posteljica, CBR >5,5 %.
- na osnovu danih podataka, usvojeni su slijedei parametri za dimenzioniranje :
- projektni period : p = 20 god.
- indeks vozne sposobnosti : pk = 2,5
- prometno optereenje : P = 100 kN
- regionalni faktor : R = 2
- dubina prodiranja mraza : x = 70 cm.
- indeks mraza : I = 214 Cx dani.
- nosivost posteljice : CBR >5,5 %.
- koeficijent zamjene materijala : a2 = 0,11

iz dijagrama oitavamo : h1 =11 cm, h2 = 40 cm


- usvojeno : h1 = 11 cm (asfaltni slojevi : 7+4 cm)
h2 = 60 cm (tamponski sloj tucanika)
- usvojena kolnika konstrukcija :
- AB-8 , habajui sloj asfalt betona, 4 cm
- BNS-16 , bitumenizirani nosivi sloj, 7 cm
- tampon, donji stroj, 60 cm
- provjera na smrzavanje :
- AB-8 , habajui sloj asfalt betona, 4 cm :
4 2,40 = 9,60 cm
- BNS-16 , bitumenizirani nosivi sloj, 7 cm :
7 2,77 = 19,39 cm
- tampon, donji stroj, 40 cm :
60 1,25 = 75,00 cm
103,99 cm
- ukupno : = 103,99 > 70 cm - ZADOVOLJAVA

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.626-13-4

ZOP626-13

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

30

ISKAZ POVRINA I PREDRAUNSKA VRIJEDNOST


Investitor :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU


BRODSKO - POSAVSKE UPANIJE
Borovska 7, Slavonski Brod

Graevina :

PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO


NOVA GRADIKA

Sadraj :

GLAVNI PROJEKT
GRAEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE

Broj projekta :

626-13-4

Projektant :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

Ovjerava :

Draen LEKO, dipl.ing.gra.

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

626-13-4

T.D.

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

626-13

Z.O.P.

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

BRUTTO RAZVIJENA POVRINA (PBRP) :

PRISTUPNI PUT

Pristupni put

asfalt

652,80

netto povrina

652,80

UKUPNA NETTO POVRINA

UKUPNA BRUTTO RAZVIJENA POVRINA :

PROSJENA JEDININA CIJENA BRUTTO POVRINE =

PROCJENJENA PREDRAUNSKA VRIJEDNOST RADOVA

652,80

652,80

m2

m2
m2

m2

500,00 Kn/m2

326.400,00

______________________________________________________________________________
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka, br. 125

Kn

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

626-13-4

T.D.

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

626-13

Z.O.P.

List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

ZAPREMINA GRAEVINE OBRAUN ZA KOMUNALNI DOPRINOS


NERAZVRSTANA CESTA

NERAZVRSTANA CESTA

652,80

UKUPNO ZAPREMINA - za obraun komunalnog doprinosa

652,80

m2

652,80

m2

______________________________________________________________________________
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka, br. 125

INVESTITOR :

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Borovska 7, Slavonski Brod

GRAEVINA : PROMETNICA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U NOVOJ GRADICI

T.D.
Z.O.P.

626-13-4
626-13
List br:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

33

PREDMJER RADOVA

_________________________________________________________________________
_______
Projektiranje, nadzor, i inenjering u graditeljstvu, OIB : 20293328923 , Slavonski Brod, Osjeka 125