Sie sind auf Seite 1von 116
\ Hato Lhd ward. Cyn KZ Rone KY THUAT LUYEN PHAT AM TIENG ANH MY (Master Spoken English) Si ching ke 9 VCD Bin gdc Tiéng Anh; Gene Zerma Nhom hudin luyén Gene Zerma - Voice & Speech specialist Connie Horwards - Dialectician Randy Talai - Phonies specialist Bién soan tiéng Viet : Nguyén Qude Hing, M.A NHA XUAT BAN TONG HGP TP.HO CHI MINH - 2009 MUC LUC (Contents) Léi gidi thiéu 3 Introduction Hung dan va cfu tao bai hoc ~=— SSS Goneral Notes & Lesson Plans Co quan cau am 9 Organs of Speech Bang ky higu phién am 10 Phonetic Symbols Bang phy 4m tiéng Anh 1 Chart of English Consonant Phonemes. VCD - 1: Luyén thanh 13 Tonal Action VCD - 2: Luyén cau tric am = 27 Structural Action VCD - 3: Ngwyén 4m trung tinh = 33 Neutral Vowels VCD - 4: Phy am 44 Consonant Action VCD - 5: Phu 4m (tip theo) 61 More Consonant Action VCD - 6: Chudi Idi ndi 77 Connected Speech VCD - 7: Noi digu va nhip div = 91 Intonation & Rhythm Patterns VCD - 8: Bai len © 102 Practice Scenes VCD - 9: Bai luyén (tiép theo) 108 — More Practice Scenes LOI GIGI THIEU (Introduction) MM. ster Spoken English ti b6 bang video day phat am tifng M¥ (American English), Day 1a mt khod hoc day phat am ditng cho nhing dét trong mudn chudn hod nding lie phat am ciia minh, tién i tiGp cin gan s &1 vai chudn ban ngit iéng Anh My. Phuong n dai, sti dung nbting ky thuat luyén Am cho phat thanbh hfe hud luyén hi vién, dién vido, cae nha hi ng bin, V.v., nhiing ngwesi can phai san sinh ra Idi ndi khong nhiing ding ma con phai biéu cm va mang tinh thuyét phuc cao. Ngudi hoc ti¢hg Anh, M¥ can luyén phat am cing gidng ngudi ban git cing tt Phat dim dting khéng phii chi lam cho nguési nghe dé hiéu hon ma no cdn bée 16 su ky cing, kién ahiin tong hoc tp. Ngif dm hoc 14 mdt mon hoe rit Kho khan, No thye sit doi héi su kien tri va khé tuyen. BE phuc vy cho ding dio ban doc ii véi nhiing miéu ci ng am hoe, 1g Anh, d vio y sf siich ngitm va luyén &m Khe dé viet dé lai, thém Idi gisi thich, Ly do lm viée nay chting ti khéng dich tir ban gée, ma du inh ctla tée gid, tham khio thém mot 1a 181 hung dn trong nguyén ban mang tinh chuyén nganh, cho nén rat e6 dong, va day thud agit ng am hoc Nhitng bai luyén thye hanh da 6 siin tong bang theo te4t tyctla no, ching ti git nguyén gde dé ngudi hoe dé theo doi Tuy nhién vi la khod hoe chuyén nganh ngif Am cho nén khéng thé trinh duve nbing thudt net thug dong nh: nguyén dm, phy am, eau Ching t6i co thing ké nhitng thuat ngé d6 dé ban doc tham khdo, déng thési cung cap miéu ta cae eo quan edu Am, tie 12 cae b6 phan tit phdi td ra tham gia vao quy ng m, dé nguéti hoe dé tim tén eta cate nguyén am phu Am tiéog Anh, Am, ngae ettng, mac, V.v- hinh v inh s nguyén am va phy vi du: am m6i-méi, am xat mdi-rang, v.v. m khée nhau. Ngodi ra chting ti cA bang phan Jogi in sinh ra Vé cach ghi dim, ¢6 hai cach thong dung: (a). céich ghi am theo hé théng My (American system), eich nay ding con cht va con s@ dé biéu thi,dm, vi dy #1, #51, OO, UH, TH v.v..5 va (b). cach ghi am theo hé théng phién 4m quéc t€ IPA (International Phonetic Alphabet), cach nay ding ky higu, vi du: /a, 9:, 9, 5, 0, §, j/ v-v.. va dat gidta hai gach chéo /./. IPA dye hau hét cdc w dién sit dung, va rat quen thude vdi gidi day - hoc tiéng Anh. 66 cd hai cach dé ed Chiing t6i cung cap bang ghi i e ban tham khio, Hy vong cudn sich nay gitip cdc ban ndi tiéng Anh “Anh hon”. NGUYEN QUOC HUNG, M.A. HUGNG DAN VA CAU TAO BAI HOC (General Notes & Lesson Plans) Hudng dan 1 Nhitg bai tap ngap (vawn), vudn nguti (stretch), va hie omnh (shake) dase dng di ding lai nhiéu lan. Tuy nhién efing khng nén sit dung nhidu qua, chi cin mgt vai pint fa co higu qua. Diéu nay khong nhtng chi Wt cho site khée ctia thodi mdi va nding Iugng vat chai, ed sé cho kha nding sin sinh [di nv. Huéng din 2 Gido vign co thé tham gia tich eye vao quy trinh luy@n tap khi Kim mot hudin luyén vin phu (cho bing video) cho nguisi hoe, theo doi xem ho ¢6 thyc hign ding cde dong lic nh video hay khong. DOi vdi hge vién hay xdu hd, nuit nhat, hay khich 1 ho wo ra mOt Am ndo d6, Nhu vay chiing ta hé trg duve tat cd moi ngubi. Hung din 3 Bat cif khi ndo ban Gn lai cdc thi ligu vé tiéng Anh noi (spoken English) tong chucing trinh hoc eta minh, hiy dp dung ede k¥ thuat 43 hoe. Vi du Read this using intonation to make the main ideas stand out. Read this in 3 steps, playing the structural vowels. Read this twice, playing the consonants, first for full musical value, second, to convey meaning. Read this making all the connecting links, and underlying the weak forms. GH vep-1: LUYEN THANH (TONAL ACTION) Xin ede ban hiy nh: + Luyén theo nhip d6 eda chinh minh, * Cn nam bit cang nhiéu cang tat. + Ngdi thang ngudi wude video. * Khi di quen véi bai gidng, ban edn chit ¥ hon dén khitu hin va bat chute nguiei ni + Trong nbitng céinh quay nhanh (aa phi bat chude m6t each day dit gidng nh trong video. Ct mdi ngw Am, hoje mdi phu dm, hose méi chd luyén Am lam dutge ding thi da la mot sign bd * Quy trinh luyén nay khée voi quy trinh hye sit dung ngon ngit bigt tir dia $66, 7.8, 9), mdi hoe vie, (GR ven - 2: LUYEN C@U TRUC AM (STRUCTURAL ACTION) Ban ve ben Jy cho ta thay mét so gid tri ngi dm cé lién quan dé do ms cha mdi (GR ve -3: NGUYEN 4M TRUNG TINH (NEGTRAL VOWELS) good > g-d Chiing ta chi can thé hién nhéing phy am ding 6 hai lesson > | nn mGt nguyén Am trung tinh, Phat Am nguyén dm nay that ng ngsin tdi mite e6 thé bé qua dude (GR vep - 4 & 5: PHY AM (CONSONANTS) Trong cae bai luyén, cdc ban nhin thay wén man hin chi viel (ihe hign dm) ca mau khée nhau: Mau xanh ta kev dai: duy wi dd rang céa am Mau dé la ding lai: cim thu nhip dap a VeD - 6: CHUGI LOI NOI (CONNECTED SPEECH) Wr vit nghiéng 12 1d phat am 3 dang yéu (khéng es trong am) (wveak form) (GH veo -7; NGd DIgU Va NHIP DIEU (INTONATION AND RHYTHM) Nhily Ion m6t d6 giong (pitch) cao hon, xudng giong 6 tip sau d6, ha giong 6 eudi cau, On lai Y-Buzz Siren (VCD-1, Luyén thanh). Bai nay day cho nguti hoe cach dim thu suf thay déi d6 cao eta giong (pitch chunge). Yéu cau ngudti hoe noi chuyén “rat nhi", sau dé cao giong én, cao Ién deh eye dink, Sau dé luyén n6i 6 giong thap, nhumg, cif khi dé nhiing tiv mang ¥ nghia quan wong trong edu thi cao giong len. y ode trieh tit bat ett tai ay). (C6 thé ding bat ct? doan hOi thoai nao trong tai Liéu np ligu nao ma ban 6 trong tay dé mink hoa va tign hanb bai lay Khi nay len giong cao, ding diing lai dd6 exo nh nhau. Luyén eae dd cao khsie hau, Chi ¥ su da dang eta d6 cao va nhip diGu ma chiing ta sé ding trong suot VCD. SOT EH vep - 6,7. 8,9: D6i voi sinh vién hye ling tif trinh dd bat du (beginning) dén winh db trung ep nti Hu HS tro VE mot sO bai fuyén Kho. Trude het ban hoe bai ng (tic 1a tim hiéu n6i dung), rdi mai luyén ad nhu mot bai luyen (intermediate), nén ti 6 nh mot ha cng Anh nd QuyGh sich nly 1 mot 181 Higu hd trg cho ede ban EH veo - 6, 8,9: Néu ban bat dau hoe, 6 thé ty chép [én bing nhing nhém tif e6 luyén phrases), nbiing nhém tited d&u moe ndt mau Xanh trén man hinh video. Khi nim due im (linked 7 phucng thife luyén am cda ngudi bin ngif, ban sé phat hin duge nhip digu (rhythm) eiia Idi nGi thong qua nhiing doan h6i thoai dai. That la thi vi GR vcp - 8,9: BAI LUYEN (PRACTICE SCENES) Céch tién hao bai luyén: M6 bing m6t cdnh phim (scene): mdi cAnh phim [A mOt bai luyén voi mot mue dich cu thé, vi dy: céu 4m, luyén trong am tt, v.v. = Chay phim ti dau dén cudi mot ligt dé luyén theo bang, hode ~ Quay di quay lai mOt doan bang dé luyén mot (vai) yeu t6, tue 1a luyén chae timg phan rdi mdi sang phn khée cla bai ip. CG QUAN CAU AM (Organs of Speech) Articulators above the larynx The Tongue — Latoi ww a tip dau loi blade mit hadi sect front phan tude Lui back phan sau lui (cudng lui) root gic ludi Articulators above the larynx BO phan cau dm ben trén thanh quan nose mai upper lip moi ren lower lip moi dudi upper teeth rang wén lower teeth ring duti alveolar ridge igi (48n) hard palate ngac eting soft palate ngac mém (velum) (mac) Pharynx hau, hong BANG KY HIEU PHIEN AM (Phonetic Symbols) stT| Ass ia | Examples |[stt] ass IPA | Examples (American |(International {American (International) ‘Symbol Phonetic ‘Symbol Phonetic System) | Alphabet) System) Alphabet) 1 [#t | fox [roon, spoon 21 s isi [place 2 | #2 yal [again 2] B Toi feob 3) Jo) ball, short 23 ip fear 4 | HA Jo! [long blonde 24 D- rar [vce s | a5 fas fiwtercaim [P25] wy (be lo | ae black. eyelashes) | 26 G rl (hes 7 | #21 no, don't K 7k) (back 8 | #51 avs {now. brown 28 | TH (voiced) Wt tecthe 9 | BY fou {hay toy 29 [THiunvoieea} — gy teeth 10. HOY Ja {ume 130 ZH casual a R At shirt, work 3h SH cash 2 | NI ros | tt 32] NG ial 13 | N2 ital a3] mw iit NS ve) [ten sat iwi [window 15 | Na iar fumble as| Wy [vetiow 6 | oN inf [one “TPaef pa | ray [adue li7| Mm im) [arm 37 | CH ny (rch 18 v tv leave 38 DZ idaf seeds: fol F Vi [cat “| [ 39. Tas Yeats wi) Z tal [plays 40 H ae ty rewaporgey ou Tara wry ngo anya Buona uonemapae Jo a9tId f 1 ss ewnvorddy = 1 joo) E a a ur eens, Sp f amauyy 2 q ony as eo Ag aapeong &. qd Asad (apjosareasog) i aale-orjeg — JejoaarW ewe apolar] jeiqeiig MoD REA IER uo 10 a0" (sewauoyd junuosuod ysij6ug jo youd) HNV ON3IL WY AHd ONY Luyén thanh | @ (Tonal Action) t | Dass hoc nén tim cho minh m6t “hudin luyén vién" riéng, 6 day chinh Ia bang video eta chung tinh nay. Mé bing li ban bat dau budi luyén eta mink, va din din ban di vio guéng dio tao etia bang. Diéu quan trong 1a phai luyén thuding xuyén, Xem di xem Jai bang nhiéu lan, Khi ban di hoc xong mét Iuot, thi sau dé nén hoe lai mot bai thy theo nhu cau cla minh. BS dai tung binh cla mot bang 14 43 phtit, vita khép. di mOtHét hye trén Idp. Tuy nbién ban c6 thé chia 43 phuit dy thanh mot vai lan luyén cho phi hyp vei thisi khéa bigu hang ngay cita minh, Nén xde dinh gids tap cho minh, tao ra mOt ky lat nat dinb. Ban c6 thé sip xép lai cdc budi luyén theo nhu cau va y mudin etia minh. Diéu quan wong 1a cn luyén ky cd nhtng chd khé cho dén khi nim chile duye mdi thdi. Chting ta ¢6 thé di tudn ty ting bang, titng bai theo tat tu sin c6, ciing 06 thé cau trite cdc budi luyén theo ¥ minh, tao ra su da dang, winh nham chan. Hay néi mot cach khée: mOt cdnh (scene) dé luyén, hoic (a). ban c6 thé chay tir dau a (b). clu tao mot bai luyén nwt sau: vi du 5 phuit danh cho luyén thanh (tonal action), 5 phiit cho luyén cau trtic dm (structural action), 10 phuit cho luyén-phy am (consonant action), 5 phiit luyén li n6i (connected speech), 5 phiit ngtt diGu (intonation), y Lip hyp tat cd dé luyén tong hgp theo mot cdnh 15 phit Con mOt cach nia gay heing thi luyén cho ban 1a luyén tren nén nhac, Trong bang noi chung, bai luyén khéng c6 nhac nén (trif mot hai cdnh dic bist). Ban c6 thé nghe nhding nhac phéim ban wa thich trong khi luyén néi, Nén Gm ra thém nhding thi phap fam cho budi luyén cita minh vui vé, thdm chi budn cudi nifa cing dive. Ban than 18 n6i abiéu khi cing da budn cut réi, vay khi thay n6 budn cub thi tai sao ta lai khong vui Jen, Diu quan trong 1a 1am gi thi am nhung vin dat duye myc tiGu cudi cing 1a Tuyen siin sinh Am. Ching c6 ly do gi ban lai khong duge thuting thie m nhac n€u ban thich, va ching cé gi cé thé lam ban phan tan tu tuding, mét khi ban da lam quen vai khoa be. Khoa hoc nay thyc hién qua bang video, Cing gidng nhu cac Joai bai tap bling video khée, chting ta phii van dOng co thé. Thodi mai nhutng cdng phu. Phai em thity duce diém rung (points of vibration) khi phat Am. Hay vui vé xodi nguvi ra, vuon vio B hay tha tng cu thé, vui vé 1én, tao ra mot san phd that Gang ngac nhién 1u MOL thai gian luyén t@p, ban 66 thé phat hign ra giong eta ban inh nhw khoe hin 1én, Bal y dit di ig ngay ctia ban rat nhanh, ri Két qua tf nban din Ién, ri gigng ci h sé rung manh han, tao cho minh mOt chat giong dang tin cy. R6i khi dai xay dung dutge ¥ thife va céim nhgin vé thanh, ban sé phat hién ra ring minh di tao ra duge mGt kha nang mdi, diéu khién sit nang dOng etia Ii ndi Vio hic dau, nguti hoe phai luyén ip mét cach ed ¥ thife dé n: va chat lugng ctia Ibi n6i, luyén cd khi nding thay d6i giong nita. Nhu vay ngwi hoe edn juyén dé dat duge kha nang nhay cdi véi Am thanh, dong thoi diéu khién duve cae es quan cau Am ctia minh ng cao chat giong Gi6i thiéu nhom huan luyén Gene Zerma Hi, welcome to the teal world Connie Horwards: Hello. Hi. Randy Talai: Hello, Hi, Welcome to the real world? Connie Horwards: Well, as real as it gets in Southern California Gene Zerma ‘This is Connie Howard, our Dialectician, and Randy Talai, our Phonics Specialist Randy Tala: And this is Gene Zerna, Voice and Speech Specialist and the director of A-TEAM, Accent Modification Specialists Tecan in Los Angeles, California. Gene Zerma: And this is as real as it gets. Real American English the way Americans really speak it. ‘Trong khod hoe nay, chiing ta sé duge hoe tiéng Mg chinh thong, do nguesi MY ndi cau Am rd rang khite chiét, dy biéu cim, va gigng khong bj pha tap. Chiing ta se hoe ch clim nha Ie n6i eiia minh (fee! your speech), nhiin diet Arm thant mht mot yu rung (experience sound as vibration), va phat trién kha nang ghi ahd man cim vé am g MY. Ching ta s@ phat hién ra nang lgng cila Am thanh, nhéing quy tae ding dé phat ra Idi ni, Dd 1a nhitng ky thugt ma nguéi dn chucing wWnh chayén nghiép, phat thanh vign, va dién vien van sit dung. Cé he jéu can hi nhe (1). Dén tam luc yao bai tap. Xin nh 1a khod hoc nay hudn luyén ban phat dm 14 ge dién vien thing ding. Chi khi ede ban nam dude nhiing, niGing nhit trong cae bai Gp tren Ninh, Gan sing naim bat wong kha bling nhiing ky thudt ma ky thuat nay thi mai co thé phat am tiéng MY cad chyding tink &6 mot SO bai ip kh Ta thaich thife, abutns © ving elia minh. Tat nbicn ching ta khOng thé hod thign ngay céic logi hinh bai ip. cae kj thuat néi mot Hie duige. Hay kien (2). Luygn va Inyén di luyén Jai. Sau khi da luyén wr dau dén cudi theo khod hoc nay, ede ban sé con phai luyén tigp bing cael chon lifa mot s6 bai Lip theo ¥ réng cla minh dé luyén lai. Khong cin theo mot trat ty nao. Layén lai nhitng yy edn vil toon yu, chs hon thin. Lam vige theo tia min 0 thé khi ditng voi né bang video Bai tap thet Sau day 18 mot s6 bai tp tre Khi yao luyén am. Ce ba p theo bang, hode €6 the ip khong cdin bing, theo hudng din dudi da m. val gidin vi thé thye hign tude mol budi luyén 4 THU GIN Va THO Cining ta 66 mot s6 bai Lap the’ gidn va thd. THnh tur nlu saw. A. Tut thé: ~ Nim ngtia trén san. = Tay dudi thing theo hai bén suén- = Nghi vé nhing co bilp cita ct thé minh: dén bung, co dai, es bap chan. _ Hay thii long tft cd nbiing e¢ bap &y. _ pain lung xudng san, nhuing ding Ten gan. The ong cde co 6 hung, gc ed ti 6 dén ngute, cde es ti ngue B, Bai tap: _ Bat du thé: hit thé sau vao. ThE het | Hit tho vao qua cd dung moi Lin dung migng. _ ‘Phd déu.. gidn gin cot... moi thé thit gidn ra... tring gan cot xudng,... dén minh xadny san. Thd déu.. binh nha e6 dng Ki dang chay wr dau... qua ngue.-qua bung... Tha [dng dau. dau ty ngogo sang mot bén thé déu... lng dau go. lng bap chin... tho d@u... thé sau... thé nhe nhang... hit thé sau... binh abit da day dang cing ra diy hoi (nguoi Anh Bot dong tic nay la: filling up the pucker)... tha long hai vai... hay Ure ngang, dau Jén va ngdi day Lam di Rim Jai abidu ln. 1S NGAP (YAWNING) ‘Thue hign dong téc ngép ty nhién. MBi lin tap, ngdp khoding 10 Lin. GIAN GAN COT (STRETCHING) ~ Gidn cdc ngén tay vé cde phia: gitin cdi ban tay, ri gidn tig agon tay - Vuretn 06 vé phia truée (5 ln) Vuon cé va ngd ngudii vé phia trudc (5 Kin) + Ph6i hap: ngdp, vuiin ed vé phia trude, gidn ngén tay (5 kin) TAP NUOT (SWALLOWING) Ha mém réi ngdm lai va nudt “ye” mot edi. Ding lai, dém ti | dé 10 ri nudt tgp. Cif nh vay Jam 5 ln, nd sé boi tron ¢6 hong etia chiing ta BAI TAP LUYEN Am Sau bai tap thu gidin, chting ta vao bai tap luygn 4m, Tiéng M¥ khde voi nhigu ngOn nytt khae d ché day thanh (vocal cords) ¢6 46 rung In hon khiding dé phat m nguyén dm va phy dm, Sau diy 1a bai lnyén tao ra d6 rung manh: B, A, va Y © a y eee -yes eee -you eee -yesterday eee -year Y- RUNG LEN-XUONG (Y-BUZZ SIREN) Bai tap 1: Doc phin sau day true khi luyén theo bang ~ Muc dich ctia bai tap 1a luyén cm nhdn d6 rung nhu tiéng ong vo ve ngay ven vom Idi (gumridge/teeth-ridge), ngay sat dng sau ham rang trén, ~ Tap trung dé cdim nhn d9 rung cla E wén vor migng (the roof of the mouth), ngay 3 phan Igi ding sau ham rang trén. ~ Hi chu mi ra phia trude dé dé cdm nhan song am. ~ Bay gits bat chude ting cdi ru nhé nhe: ri cdi Ién cao, hit thé vao, ha tiéng cdi xuding. 16 ~ Khi tao dong am lén cao (sirens up), ban s€ 66 cdm gidc e6 mot dO rung (nh ting ong vo ve) di chuyén chdm cham tit phan Igi sau ring vao sdu hon wén vom migng phia sau mot chtit. Khi ha dong xudng, d6 rung dy lai di chuyén gute ted lai vé phan Joi sau rang. of oN ~ Lam cham. Tao dong 4m Ién cao (siren up), hit thé vao, ha ding én suding (siren down), Cin nh§n suf di chuyén eita d6 rung (vibration) VI TRI Y-BAU TU (Y-INITIAL POSITION) Phat dm kéo dai nhiing am Y sau day trong 3 gidy, List 1 yellow you yard yell yield yes use Nhde lai, k6o dai phat am dm Y trong | gidy List 1 Nhic lai, phat ém am Y voi dQ dai via dt dé cdim nhan duge a6 rung. List 1 VI TRI Y-CUOI TU (Y-FINAL POSITION) Am y nay kha manh nhung ngin va d vi tri cudi ttt. Kéo dai phat dm Am y mong, mot gidy trong nhiing tif sau day List 2 happy angry hungry thirsty city ready 7 Nhée lai, phat am am Y vi dé dai vita dit dé cdim nhan diye d6 rung, List 2 CAU CO AM Y (THE Y-SENTENCE) Lan thif nbat: Kéo dai am y trong mét gidy F'n hungry and thirsty, and "m not happy, I'm ready to yield to this city Yes, 1 yelled across the yard. Pmangry that you used my yellow car. Nhde lai, phat 2m am Y voi dd dai vita dil dé cdim nhan duge d6 rung Y sentence Luyén ean thin, va chm rai. Dan dan no sé di vao thi quen phat am clit ban. TU CO E (E-WORD LIST) Bue 1: Phit Am kéo dai am e trong 3 gidy List 3 he Argentina she trees we green sweethearts feet T-shirt sleep sleeves meet jeans cheese reading Bue 2: Phat Am kéo dai ame tong | gidy List 3 hat am kéo dai Am e vita di dé cdi nhdn do rung ea no. Buée, List 3 18 CAU CO E (THE E-SENTENCE) Buide 1: Phat am kéo dai am e trong 3 giay We sweethearts are reading about Argentina He wore jeans and a T-shirt with short sleeves Lying under a green tree, eating meat and cheese, his feet fell asleep hat im kéo dai Am e trong | giay E-sentence Buée hat dm kéo dai Am e vita dé dé cdm nhan dO rung cila no. Bs entence +Y-RUNG (+Y-BUZZ) +Y-Buzz la m6t bién thé cla Y-rung, mot nguyén Am déi (diphthong), uite 1a hai aguyén Am hda lm mét fev, thé hign bing chit A. TU CO CHU A (A-WORD LIST) Buc 1: Phat Am kéo dai Am /ev trong 3 gidy List 4 they baby name plate David grapes bathing suit table cake grey Buse 2: Phat dim kéo dai am /ey/ tong | gidy List-4 Buée 3: Phiit am kéo dai Am /ey/ vita di dé cém nhGn d6 rung clia ni. List-4 9 CAU CO AM A (A-SENTENCES) Bude 1: Phat Am kéo dai 4m /ew/ trong 3 gidy ‘The baby in the grey bathing suit is named David. ‘They laid the table with plates of cakes and grapes Bue 2: Phat Am kéo dai dm fev trong | gidy Avsentences Bude 3: Phat am kéo dai Am /ev/ vita dit dé cdim nhan dd rung cia n6 Ass Am +Y va Y-rung Ja mdt bai ip rat tt dé uyén cho gigng ban am len, N6 Lam cho giong ban thip xudng mot chit, dm tr nén sau hyn (deeper), tdi vao tong ed hong hun (darker), day hon (richer), va mang gidi tinh 15 hon (sexier). 20 Luyén cau tric Gm oo | (Structural Action) Bila sO 2 Mh... dich cua bai luyén nay khéng nhimg chi tao ra mot giong noi tt. sn sinh ra nguyén im mot edeh et dn luyén cho gigng ndi ctia ban e6 thé di xa dugse (travel over a distance) & i riding hp phiii n6i chuyén trvide mot nb dong ngudi ma khdng C6 mi-erd, howe khi di chuyén trong inh hudng xung quanh bn do. Digu nay xdy ra thuving xuyén trong cude sng. vi dy nbting budi com tua im vice Gvorking lunch). ban cOng vige trong mot bit dn tra tai mOt nha hang, mot higu ea phe day ting nhac. Logi hinh luyén nay gitip ede ban trong nhting hoan cinb dy van es thé cho ngutii khde nghe thay Mi ndi cia minh mét cich dé dang ma khong cén phai “cing giong 1 oh Phan theo doi video. Doc buidng din ing Vigt trtde khi mé bang luyén, tide khi vao bai luyén, ede ban hd luyén ngap, the gidn va thé. Hay doc phan huéng dan nay truéc khi luyén theo video Phat dim nguyGn dm O 6 mot tng giong tha (low-pitch tone). Gidng nhucY-buz/, ng (hard palate), wie La vom ming. Hoi mat 4m nay vang lén (resonate) & ving ngac to migng mOvchut, doc. ma phai Vain eg mt ra phia true, mdi hui rdn, Cha y dimy kéo x@ ed n vuln ra phia tude, Lam nb thé sip ngap ‘Tron moi lai nhw khi bit du ngdp, nhumg khong ngip ma md to migng mot ebat (large lip-opening), dge to AH /a:/. ri dan din thu hep 9 md eta moi dé doc nguyén dim OO fay. Ty doe mot s6 tit e6 nguyén Am /a:/ nut “Father”, /o/ nhut “long”, “call”, /a0/ nhur “phone”, va /u/ nhy “you”, va dine Wot nhanh bat dd tir md migng rOng ri khép nhanh 2 lai: /au/ nhw trong /brown”, Trong cac cach phat am nay, nhiéu khi ban “cdim thay Am ay nhiéu hon 1a thye sy phat ra am dy, vi dy nhu /u/ tong “phone” va “brown”, HS- Ja:/ nh trong tit father, calm (45- /a:/ as in father, calm) Nguyén am dai hdi dé md rong nhat cla migng 1a #5- /a:/ nhu trong cac tit “fa- ther” hoje “calm”. Nhiing am nay hay bi phat 4m khéng chinh xd thank: My folther was cohm, My futher was cum / cin mot dd md tdn hon Ly do fi dG mé cla migng nhd qua. Nguyén Am #5- nhiéu: father, calm, car. TU CO AM #5 (THE #6 WORD LIST) Bue 1: Vuin co ma ra phia tiie mot chit va md rong migng. Cae ban nén co mot chiée gudng con true mat. Nhin vao guiing ma phat 4m, so sinh dO me migng eit minh véi ngudii huting din trong bang video va bat du luyén List 5 father calm arm palm car star bar yard barn sweetheart Buge 2: Doc lai nhanh hon mot chit, nhung van gid dé gidin etia ed mat, List 5 Bue 3: Doc lai, nhanh hon nia, gidm dé giin ciia cd mat (cho ty nhién hun), List 5 22 #L- /uy nhw trong tif you, blue (#1- /u:/ as in you, blue) #1- fuss, Khi md migng nhd nhat dé phat am mot nguyén Am, chung ta c6 am #1- Jus. Chit ¥, mdi tron, 6 9 md nhé nha, nhuing ding chu citing méi ra. Am nay thuting phat fim khéng chinh xde thanh | Yoo, Bloo Why are Yoo Boo? (NI) | Ly do: Méi mé khdng diving tiGu chi, Amphat ra yéu va chat giong bi méo. Hay phat dm nguyén am #1-/w/ won mdi, rung dii manh theo tiéu chi: you, blue TU CO AM #1 (THE #1 LIST) Buc 1: List 6 | you noon blue excuse two shoe new spoon wo moon Bue 2: Doc nhanh hon, vin gidt do gidn etia eo mat, List 6 Bue 3: Doc lai, nhanh hun nila, gidm 46 gidn ctia ed mat (cho ty abign hen} List 6 Am #4- /p/ nhw trong tit long, blonde (#4- /n/ as in long, blonde) #4- /p/. Bé phat am nguyén Am #4- fo/, bat dau bing vi tri gidin eg mé va chu méi vé phia true, doc /a: -p/, /a: -v/. BO mé ita migng chuyén tir hnh }-van sang mot khdu Mak hui hinh chor nhdt: long, blonde. Am nay thuting hay bi phat am nhdm thank: | She had Joong blonde. [NU/N4] | She had lohng blohnde hair, (#21| | Am #4- /o/ doi hoi phai mé miéng rong hon, Hay bat déu bing vi ti cau am cia #5. Gidn cot mat va chu mdi ra dé doe: /a: -v. Bimng 6 cv mat xudng. Ding mé migng hep qua. MB to migng. TU CO AM #4 (THE #4 LIST) Buéc 1: Gian eo mat List 7 | long clock blonde block not sock dollar rock body box Bue 2: Doe nhanh hdn nhung van gitt d6 gidin etla eo mat List 7 Buée 3: Poe lai, nhanh hon nia, gidm d6 gin efia es mat (cho Re ahién hon} List 7 24 DONG TAC VUON RA PHIA TRUGC (STRETCHING) \\ | ‘ ' Lam dong tie ngdp thanh tiéng ning sounds). Viton ngutsi ra phia true {gdp thinb ting. Mi bO phan co thé vain : O zip thanh Gog Nguyén Am #3 /o:/ nbut trong tit ball, short (#3 vowel /a:/ as in ball, short) Neuyén 4m #3 /o:/, BO md ca ming: trung binh (half-open) dé sin sinh nguyen Am /o:/ nhit trong tir ball, short, Nguyén dm nay thuing bi phat am khOng chinh xac T kicked the bowl showrt. [#21] J kicked the buh! shubrt. [N4] Lido: Khi phat Am dim nay, miéng mé hep qué bode khép han lai, tao ra mot khdu hinh nhv khi phat am /av/ bode /o/, Dé phat Am duge chinh xd¢ am n: i dG mi cila miéng 6 mife tung binh (midle position = half-open = half-closed). Cac ban hay nhin vaio gudng, diéu chinh dO md migng va doc: /o:/ ball, short. TU CO AM #3 (THE #3 LIST) Bude 1: Md khau hinh ding yéu cau. List 8 | forchead | shore Laundromat | four horse | forty saw morning law Bue 2: Git nguyén khiiu binb. List 8 Voli nguyén aim nay, diing tha léng heli thi qué. Gitrd6 vuton ra eiia miéng va git do mo trung binh. List 8 Neuyén &m d6i #21 /ou/ nhu trong tif 10, don’t (214 Jau/ as in no, don’t) #21- /ou/. Day 1a mt nguyén Am doi (iphthong), fe 1a hai im ha voi nhau thanh mot, Hay bat ddu bing #2- /o/ rdi chuyén sang hung phat dm dim #1-/of (ming, md hep) nhu trong tif no, don’t, go. Am nay thuting bi phat am khGng chinh xic 1 aoee poe | Nuh, duhn't gun. [N4] TU CO AM #21 (THE #21 LIST) Buée 1: List 9 nose | those grow phone comb 26 List 9 Bude 3: List 9 Nguyén dim déi #51- /au/ nhw trong ti now, brown (#51- /av/ as in now, brown) Am #51- fau/, Day 1a mot nguyén aim d0i (aiphthong). Khi phat am am nay. phéi hop dO mé migng rong nhat ctia dim #5 /a:/, voi dO mo hep nha ctia Am #1 /o/. Sif dung thi phap Inet nhanh (quick glide) tit m no sang dm kia: now, brown. Am nay thudng bi phat 4m khong cl Nuh it’s bruhn. [#2] L¥ do: Khiiu hinh khong dit rong dé phat Am chinh xde am #5- fac/, va sau do khéng chuyén sang ding duve do khép cdn c6 dé phat am #1- /u/, DOI voi am nay, chiing ta céin mé miéng that rng nhut yeu edu eda Am #5- fas! va sau d6 di chuyén theo bung sang Am #1- /o/. Quan trong nbat fa sult nhanh tir #5 sang #1: /au/, now, brown TU CO AM #51 (THE #51 LIST) Buée 1: List 10 now hours brown house how towel eyebrow flower thousand clown 27 Buse 2: List 10 List 10 Nguyén Am #6- /se/ nhw trong tif black, eyelashes (H6- fee as in black, eyelashes) Nguyén am #6- /ee/, Bat dau bling Am #5- /a:/ va be moi (widen the lips), dong thei diy du luOi (the tip of the tongue) 0 yao phia sau him ring dui (lower teeth), Ludi hoi bé ra mOt chit: Ae/ black, eyelashes. Am nay thuting hay bi phat am khong chinh xéc thanh: \\ Vy [He eyelashes are blahek. [#5] | \e/ 6 Dé phat Am Am nay, chiing ta phi Ui dau Iwi vao rang. Chui y: chi c6 dau Ludi (rip of the tongue), chit khng phai c& mat Ludi (blade of the tongue), ti vao ving. Am nay duige phat 4m siu trong c6 hong (this vowel has a tendency to go back in the throaty he] eyelashes, black. TU CO AM #6 (THE #6 LIST) Bude 1 hand has back afternoon | half past | moustache at | black add Bude 2. List 11 Bude 3: List 11 28 Nguyén fim di #3Y- /oi/ nhut trong tit boy, toy (HBY- fou! as in boy, toy) Bay gid chting ta hoc thém aguyén m ddi nia. D6 la #3Y- /ov/. Day li sy ket hyp gitta nguyén am #3- fof voi Y-buzz-til, Am nay thuting bj phat am khong ehinh xde thinh The both pled with a toh. [#2] Dé phat Am chinh xe Am ndy, mo miéng rng hon mot chit so vai #3- fof, Pha ciim niin duge d6 rung cita f/: Jou boy, toy TU CO AM #3Y (THE #3Y LIST) Bude 1 List 12 toy boil joy coil soil loin foil annoy Bude 3: List 12 Neuyén im d6i #6Y-/ai/# nhu trong tit f, time (#6Y-/av/ as in I, time) Am #6Y- /av/. Day Ia nguyén Am ddi, phdi hyp gitta nguyén am #6 vai Y-buzz. Miéng mé rng nhat (full mouth opening), dit ding vi tri déu lvGi (proper tongue-tip placement), va céim nhdn mot do rung 6 ngae cifng khi Aim két thiic: /av/ J, time. 29 xée thanh n nay thudng bi phat 4m khéng chit [ Ahm on tom. [#5/#4] | iy Fang a phat dim am nay, khdu binh phdii mi ti da dé phat am fa’, Ching ta lai ¢ duige mot d6 rung eta fi/- fai: Fm, time. ri di chuyén vé huGng am /v. Phai cim nha CO AM #6Y-/av (THE #6Y LIST) Bude! List 13 la time my white eye 2 List 13, Bude 3. List 13 Neuyén dim /R/ nhu trong tit shire, work (R-Vowel as in shirt, work) Nguyén am R 1 mot dic thit cia tigng Anh My (American English) khie v6i tigng Anh-Anb (British English). Dé phat Am nguyén am nay, hay mé miéng nhut khi h thanh mét khau hinh nhu vay chet khéng phat dm phat Am nguyén aim #3-/o:/. Chi ra. (Just the shape not the sound), Phat im R nhu’sau: RRRRR Read-RRRRR. Nhu vay n R: UR, shirt, work. Ja hinh thanh khdu hinh ctia #3- /9:/ ri phat Am nay thuting bi phat Am khéng chinh xd thanh: clean shut to wuk. I wore 30 Néu phat dm am nay wie. Vay hay ding khdu hi shirt, work, ju vo trong ed hong thi sé tao ra mot d6 rung khong chinh h cita #3, va phat dm R-rung vé phia trutie. URRR... URRR. TU CO NGUYEN AM R (THE R-VOWEL LIST) her earth thirty girl thirteen skirt List 14, C4u ding dé cm nh§n edu tric Am (Sentences for structural perception) iio doe bé phat Am dutie chinh xac, khong nén doc theo tri nha nh (nd th thé), Phai céim nb4n lai dude tig am khi doc theo nguvi hung din trong video. Bude 1: Phat dm kéo dai. Buc 2: Phat dm nhank hon mot chit nhung van con kéo dai. Bute 3: Phat dm nhanh, gin vai dm te nhién cia ngudi MY. 1. Those five dollar blue jeans don’t go at all badly with the flowered shirt you found at the Laundromat, 2. Atexactly half past neon Lused my hand to cur! back my black moustache. 3. Father calmly dreve the brown car back from the barn down the palm-lined boulevard. 4. The joyful boy was soiled with oil trom coiling up with the annoying toy 5. The bird ate thirty earthworms. 6. Her girlish skirt made the long blonde-haired thirteen-yea boys type old every a 7. Excuse me, do you know the new address on this block for those shoulder-to-toe yard boxes I saw advertised on TV? Déc thoai ctia Olivia (Olivia’s Monologue) ‘This is a New Orlean’s accent going into a Cajun accent How you been, Darling? You still staying over by your momma’s? Now 1 know you want me to tell you a story, so that's what I'm going to do. It's a Cajun story about my cousins Beaudreau and Trosclaire, those wo cov-coo boys down in the swamp. Now, Beaudreau and Trosclaire they said they’re gunna! go do some fishin’ down on the lake, so the two of them they get themselves a pirogue and they paddle, paddle, paddle all the way out to the middle of the lake. And they're fishing. They gunna cook up ‘meals of them fish for dinner. And they fishin and fishin’ and catchin’ more and more, and Trosclaire he turn to Beaudreau and he say “Sure, This be the best fishin’ hole we ever done find.” He says “You know you right. We gotta mark this spot. 10 Beaudreau “I know exactemand') what we need to mark this spot”. And he take himself out a can of red paint out the bottom of the pirogue, and he paint himself « big red X right there in the bottom of the boat, And Beaudreau he turn to Troselaire. He said “Trosclaire you so stupid! How you know tomorrow we gunna get the same boat?” So, Troselaire he say gunna = going to fishin’ = fishing exactemand = exactly Chui thich: Doan trén la khdu ngit nén cd nhiéu 165i ngit phdp. 32 Nguyén Gm trung tinh (Neutral Vowels) Dia of S Ba ovis (a phat am chinh xe nguyén am wong ti dé tit de phiit am chinh xde eae phu faim. Vay chting ta tip phat am nguyén Am tung tinh tude. 16i Khi hoe xong edie phy dm (Bang sé 4 va 5). chting ta lai quay td lai vei nguyen am trung tinh tong phan on tap. Nguyén am trung tink yéu cdu phat am rat ngdn va hei git” (staccato) mOt chit, Thii php WE nhal LA Iuyén eiing mAt Itc ed ede phu dim ding tude va sau nd, ee Sera Rice ees Nguyén 4m trung tinh, con goi i nguyén dm “md”, 18 loai nguyén am ra ngdn, kbi phat im ludi nim 6 vi uf “nghi”, hinh dang mdi khong be ma cing khong won, vi du: dm /ol, vi thé wong khi ni nhanh (fast speech), ngudi ban ngi thing {wot qua dim nay rat nhanh, ¢6 khi hau nhu khong nghe thay né ma chi nghe théy ohiing phu am ding hai bén no, L6i néi nay nguei ta thuding goi Ja dang thie rét gon, nhu “have (the vowel) pronounced with the tongue in the position it has when at rest, with the lips neither spread nor rounded” (Longman Dictionary of the English Lan man 1991 neutral dab) ek Phan theo doi video. Doc bucing dint Sng Vigt wuide khi mé bang tuyén. 33 Neuyén Am trung tinh -1: 00 /ol > NE Nguyén dm trung tinh -2: ih /i/ N2 Nguyén Am trung tinh-3: eh fey NB Nguyén am trung tinh -4: uh/al— N4 GZ_ These four little sounds are big trouble. Wel GH Beeg trahble? N20 N4 GZ Yes, indeed Big wouble. Much of your foreign accent comes from pronouncing these neutral sounds like their larger parent vowels: /w/ /i:/ ae! Ja/ Khéu hinh trong phat 4m céc 4m nay 6 vi ti hep nbat. Tat cd bin dim déu [a nhiing am ri ngiin, hui gidt va nghe nhu “git git” (short, staccato and grunt-like sounds) NI N2.N3. NA fol hed \6i ting MY thuidng bi 16 “giong ngoai quée™ trong khi Ngudi ngoai quéc khi phat 2m nhitng am nay. ‘Thyc ra nhimg fm ndy ¢6 lién quan t6i nguyén Am me (parent vowel) cha nd. N1- /o/ nbw trong ti full e6 lién quan dén am Au:/ trong ti fool. Ni full — #1 fool N2- /U/ nhut trong tit fill o6 lién quan dén Am /i:/ nhw trong tit feel, N2fill > ¥ feel N3- /e/ nhtr trong ti fell e6 lien quan dén Am /ei/; nhw trong tit fail, thm chi voi ae) abut trong tt fallow. N3 fell —> +Y fail #6 fallow 34 N4- /a/ nu trong tit fumble va lién quan dén Am /a:/ nw trong Wt father., N4 fumble > #5 father Chting ta coi nguyén 4m trung tinh nhy mot khodng chay ctf ly rat ngén gidta hai phu am. My glass is full /ful My glass is E Please fill /fi:V my glass. Please f-I my glass. fil fill Feil fell It was a fumble /‘fambl/. It was a Emble, fa:mble tamble ‘Cining ta thy mOt diéu 1a khi nguyén am miy duge phét dm ngéin lai thi phy am ditng hai bén n6 lai cling tre nén quan trong. Lic dé hdu nh chung ta phat am lu6t tir phu am ndy bé qua nguyén am trung tinh sang phy dim kia. NI good > ed N2 little > ttl N3— them > thm i N4 custom =a Trong bai t@p sau day, chting ta luyén phan bigt gitta nguyen 4m trung tinh va nguyén dm me (parent vowels) cia nd, Doc méi cau ba lan, Bude 1: Cim nbn nguyén am. It's a good tool, 35 Bude 2: Chm nhan phy am. Isa ged tool. She eats little meat, meat. She eats She eats little meat. They take neighbors with them. ‘They take neighbor w-th th-m. ‘They take neighbors with them, Father's custom was to wear a costume: Fathi Father’ M W-z lo Wear a costume. custom waz to wear costume. Nguyén 4m trung tinh Nil nhu trong tif Jook (Neutral #1 as in look) foot book good neighborhood pull boulevard put look should Nguyén Am #1 nhw trong tif do (#1 as in do) you vacuum wo school food supermarket fruit use beauty Nguyén Am trung tinh N#2 nhw trong tit live (N#2 as in live) is big it window in milk city refrigerator building finished 36 | sleep clean beach street east need police Nguyén 4m trung tinh N#3 nhu trong tif fend (N#3 as in lend) tent | bed heavy west second l +Y-rung nhu trong tif cake (+Y-Buzz, as in cake) they make plates mail eighth ea seventh tenth rest bread red neighbor bank lake station waiter a Nguyén Am trung tinh N#4 nhu trong tif love ( N#4 as in love) what country apartment rug oven watch heart calm barn arm Bay with ching ta hay so sdnb nhanta ting doi nguyé h, Doc titng doi, mdi doi doe hai tied nguyén dm trung t public bus from second gun my paln are argue art m, Nghe va nhiic lai nhiting 37 ‘Trutic hét chting ta phan biét Y-buze va N2. bead-bid — deem-dim —_beet-bit bean-bin deep-dip deed-did_—deal-dill -—_peak-pick peal-pill —teen-tin keen-kin —_keel-kill feet-fit feel-fill seen-sin_seep-sip Phan biét +¥-buzz v6 N3. bake-beck — bait-bet bail-bell dale-dell —Yale-yell_—_tail-tell sale-sell laid-led. late-let wade-wed —wait-wet —-mane-men Phan biét #5 hode #4 voi Nd. bomb-bum dock-duck — pop-pup _—_—pot-putt calm-come psalm-sum — wan-won—_cop-cub cot-cut shock-shuck —shot-shut hob-hub hot-hut lock-luck — rob-rub ——_not-nut Phan bidt #21 voi N4. roan-run ——coal-cull, -" note-nut-—_tone-ton phone-fun goal-gull_ ~—pone-pun—_home-hum hole-hull — moat-mutt_—pope-pup _shoat-shut coat-cut —_known-none bone-bun—_soap-sup nguyén Am /us/ v6i Nil. pool-pull stewed: Ching ta luyén thém sy phan biét nay trong edu. M6i cau doe hai lan. 1) We pulled him out of the swimming pool 2) He put hiss foot in the new boot, 3) The woman said good-bye to her students. 4) He couldn't prove that the news was true. 38 wooed-wood ——_ who'd-hood cooed-could —shoed-should stood —_fool-full Luke-look ‘Chuing ta luyén thém cach phat im phan biét gia /u:/ va Y-1 bing each dat them, am y vao ding tude am /u/, tgo thanh am /yo/. Sy tong phan giifa #1 va YI-/o/ (Contrasting #1-O0/Y 1- /yu/) boot-butte whose-hues moos-mews coved-cued mooed-mewed. | food-feud coot-cute moot-mute coos-cues whom-Hume | coo-cue booty-beauty Téng ket NI > LOOK N2 > LIVE N3 — LEND N4 + LOVE CAU TRUNG TINH (NEUTRAL SENTENCES) Ching ta luyén lai suf phdn bigt gifta 4m wung tinh (neutral vowel) va am me (parent vowel) ciia n6, Doc méi cau sau day ba lan. Bude 1; Cam nhan nguyén dm, ‘The neighborhood supermarket has good fruit. Bude 2: Cim nhan phy am, The neighborhed supermarket has g-d fruit, Boe ahanh hen, Vin cm nhan phy am, The neighborhood supermarket has good fruit CAU CO NGUYEN AM TRUNG TINH N#1 (NEUTRAL #1 SENTENCES) T want you to vacuum the cook’s reom Tent you to vacuum the ¢-k’s room. T want you to vacuum the cook’s room. 39 Put your foot where it should help you get a good pull. Pet your [-f where it sh-d help you g-t a ged pall Put your foot where it should help you get 2 good pull The cook looked in the book for a boulevard in the neighborhood, ‘The ek [-ked in the b-k for a b-evard in the neighborh-d, The cook looked in the book for a boulevard in the neighborhood. CAU CO NGUYEN AM TRUNG TINH N#2 (NEUTRAL #2 SENTENCES) She lives behind the fifth window. behind the East Sixth Street is the city’s cleanest st S-xth Street-z the ¢-ty’z cleanest, Bast Sixth Street iz the city’ cleanest When the sweeping was finished I went to steep. Wh-n the sweeping w. hed | went to sleep. When the sweeping wa finished I went to sleep. He put the milk and meat into the clean refrigerator He p-t the m-lk and meat =nto the clean refr-gerator He put the milk and meat into the clean refrigerator ‘The police office puilding at the beach The police olf-ce = jh beg b-lding at the beach, ‘The police office iz. in the fifth big building at the beach, CAU CO NGUYEN AM TRUNG TINH #3 (NEUTRAL #3 SENTENCES) 40 ‘The red train pulled into the west station. ‘The vd train pled —nto the w-st station The red train pulled into the west station. My neighbors plan to stay in a tent by the lake. My neighbors plan to stay in a Unt by the lake. My neighbors plan to stay in a tent by the lake. ‘The seventh and eighth loaves of bread felt heavy on the plate. The s-venth and eighth loaves of br-d Flt h-v on the plate, The seventh and eighth loaves of bread felt heavy on the plate. Rest in bed, that’s the tenth mistake the bank made. Rest in bed, that’s the {-nth m-stake the bank made. Rest in bed, that’s the tenth mistake the bank made. CAU CO NGUYEN AM TRUNG TINH N#4 (NEUTRAL #4 SENTENCES) In the barn they argued about guns. In the barn they argued about g-mz, In the barn (hey argued about gunz. What rug does father want from the apartment? Woh-t rg dz father wont from the ~partment? I watched the second bus pass the park I watched the see pass the park. Twatched the second bus pass the park NGUYEN AM BOI TRUNG TINH (NEUTRAL DIPHTHONGS) Nguyén am doi trung tinh: oor /uat/, eer /tar/, ear /ear/, our /o0r/ nh trong cde tif Nin poor N2n peer Nan pear 3n pour Nin ut ada poor N2n fray 150 rar peer | N3n e+e ope cor peer | | an® pt poo por pour | PEE | oz: Now here's some surprisingly good news! Most people-whate ver native aecent they hay RT&CH: — That's good to hi GZ: Yes: have very little trouble pronouncing these vowels! ‘cept for the 3n. at RT&CH: | Grrr! Gz: Why? Because itis based on a stretch vowel. People tend not to open for that #3 AW. Joat! pour/floor Ching ta luyén am dé trudée Nin Word List: /ver/ manure N2n Word List: /ror/ peer tear cheer sheer near N3n Word pear where tear library chair cherries share berries there 3n Word List: /oor/ = pour shore | tore floor | chore of course 42 Nin N2n N3n 3n poor peer pear pour tour tear tear tore pure cheer chair chore sure sheer share shore manure near there floor CAU CO NGUYEN AM DOI TRUNG TINH (NEUTRAL DIPHTHONG SENTENCES) 1) Where is the shore? 2) The chair in the library tore. 3) We went from tears to cheers. 4) [was sure the tour was near manure. 5) It was a chore to share the floor in there. 6) Pour pure pear juice for the poor woman. 43 Phu Gm (Consonant Action) Bia a6 4 Das. ta thug coi phy am 1 nhiing am ding dé hinh thanh Wi noi ctia chung ta. Ngudfi nao c6 16i ndi edu tha (sloppy speech) thi rat Kho hiéu vi nhitng ngudsi nay thudng phat Am phy dm khong rd rang. Nguge lai, nhiing ai noi “quad chinh xée* (overly precise) hoe goi 1a “16i n6i né chi tiét” (clipped speech) cling rat khé hiév. Loi phatam lla nhiing gido vien thud xufa thing ri vao kigu nay, Trong vé kich ed “I Love Luey”. Hans Conreid dong vai mot anh ching noi theo kiéu nay. Lucy sip xép moi anh tad vichuding dn Ricky eich khie phue giong Cuba etta anh ta, Ké qua that déing budn ext Nhdn vat cla Hans Conreid nhdin manh moi am trong Khi noi, nghe qua 1a gid tao, (artificial), khong tnhién Gannatural), ng chi Get (pedantic). Anb ta khong thye hi¢n due bin chai etia sy luyén im (sound-linking) trong Ii néi hoc trong nbifng fim doan can néi nhe di (contracted forms), boae phat am ust di (gliding) AC \S ; A Ngudii hoe Géng thuding hay mie bénh phat Gng nhir vy. Thueing dn ngudti hoe 66 “ni ro Fang”cho nén phat Am phu dm mot each nang né. Ban chat phy dm c6 mot gid tri nhac diéu (musical values) vat Gn ma thefiing tb) hing ngudii khong duige hud luyén KY khong nhdn ra duie, Néu ban thy hign duge nhac diGu nay, lei 1 ban vang (sonorous) hun va thuyét phue adi ci (persuasive) hon, vii hon nifa no khu biét nghia, ASN SS dae bist khi ding cudi tivedu. Vi dy n€u phat SS SS XS lif ierore khding £0 phy am eudi T, n6 Lam newt WL SAG“ nghe hing ting khong biét IA wrere, hay roud, SGU hay rogue... (xem phan Oi thogi eta GR dud, “\ day), Bi vei nguti hoe ting, dy 1a mot ye guan trong dé nam bit mau nhip digu (rhythm pattens) va ngit digu (intonation) ctia ting MJ. Vi du: khi chting ta hoc each kéo dai sif luy€n Am (legato quatities) tong am N va M thi ngudii nghe thy rit thich, thay duge nhac di ndi cia ban chifa day su! ngudng md ctia nguéi nghe. ila nd. No lam cho Ibi Doi voi nhimg nguvi hoc xudt than tir nhdng nue Trung Dong hoae Vien Dong, nhitag nude noi dat? Géng hay cat dim (staccato), thi bai luyén kéo dai N va M sé thay d6i duge nhip didu 1di di cila ho. Ket qual Hii ndi etic hy s@ giin gi hon vai nhac dieu cba ting MY, ngusi My dé hiSu ho hon, Ngudsi hye tif Phudng Bong ti thuding adi 66 vé “lup chup” (vi) (rushed), di khi rat eting (hard) hove nghe 6 vé “gi (aggressive), néu ho ni tiéng Anh theo nhip diGu ctia tiéng me dé ctla ho. Ngoai re ngay 44 cue” cd nhang ngudi my, néu cach néi etia ho bi ciing hode né chi Hi, thi nang bai luyén nay ciing hitu ich cho ho. eo Phdu theo doi video. Boe hudng, din tiGag Viet true khi mé bang luyén. - Phu dm tai nghia etia [ii adi. N6 Ram cho fii n6i duge 16 rang hun ~ NGu voi tir wrote ma ching ta khong phat Am am /V ding eudi th nguti nghe khong hidu do 1a tir gl ho e6 thé don nbu sau rode, rogue, roam, rope. robe, Ww. ~ Phu am la c6ng cu tao ra nhac digu cho 18 ndi, tao ra nhip diGu va giai digu ~ Phu 4m tgo ra sy tying phin va suf da dang/bién thé. Phy wa cho nguyén am m di cong thém suf luyén léy ho fim dé chiu Fam cho don diéu, su kéo dai phy Lei noi thuyét phue hon. ~ Ce nguyén dm déu 1a itu thanh, thudin nha va trong guy tinh eu Am khong, ip chuding ngai, khdng co xat; nhuing phu am e6 thé hatu thanh, c6 thé v6 than, va edie phu dm duye phat am khdc bigt nbd vao ky thuit sif dung churdng ngai (obstruction), vi wi cn (impendance), va dong tae sit (friction). N6 sit dung ed 1uGi, mOi va Kling, ~ Bai luy@n phy ain fi mot loai bai luyGn vé sin sinh nding lugng (energy), phot hgp su’sin sinh nding lugng phat ra dm thanh (tonal energy), nding lufgng hinh thanh cau tric dim (structural energy), d€ tao duing su ming dng cha Ii ndi (speech dynamics) Ching ta cn phai cm nhdn phu am theo ede nguyén tie mA Mt nhac cong stt dung khi anh ta choi phac cu. Nhac cong khdng bao gid ding lve manh (force), khén bao gid dip thinh thinh (pound), khong bao gid co sOt soat (scrape), khOng bao gid x6 diy (push), va khéng bao gids si&t ngben Idi (tighten), - Bang dudi day bao gém tat cd cdc phu Am tiéng MY. N6 so sénh am hifu thanh vdi am v6 thanh (voiced an unvoiced). Chin phy 4m c6 clip a6i Kip, nghia JA cdp hitu thanh-v than, Nhitng 4m nim trong e6t bén trai JA hitu thank, Nhitng 4m nim trong. COL bén phai 1a v6 thanh, wie i nhéing dm trong qua tinh san sinh khong e6 st tham gia tung etia day thanh (vocal cords). GZ: Hi, Welcome to the real world. CH: — Consonants convey the meaning of speech-they make the spoken word intelligible. RP: Wrote. (khOng phat dn T) GZ (doin) Rode? CH: Rogue? GZ; Roam? CH: Rope? GZ: Robe? CH: — Role? 45 Gz; cH GZ: cH RT: CH Gz: cH Gz: cH Gz: CH: GZ; CH Roach! (phat dm that ré dm T) Wrote. Consonants are the instruments that provide musi speech ~ they provide shythmic patterns and melodie: If love be blind, love cannot hit the mark. Consonants provide contrast and variation. To the they add a lingering legato sound. Mom’s pleasure was to live in the sun, or a crisp staccato, Jack put a big bet on a huneh, Where the vowels are all voiced, pure and unobstructed, frictionless sounds, the consonants may be voiced or unvoiced, and are all produced differently, using techniques of obstruction, impedance, and friction, Utilizing the tongue, the teeth and the lip: Consonant Action, the third in our trinity of actions, is an energy, joining tonal energy and structural energy to make up the totality of speech dynamics. Just as the energy of Tonal Action is based on vibratory sense-memory. EEYAA-EEYAA-EEYAA. Structural Action on musculan WOO0-WOE-WAR-WOW so the energy of Consonant Action is based on feeling. WONDERFUL TICKETS. Feel the consonants guided by the principles that guide the musician when he plays his instrument. The musician never forces, never pounds, never scrapes, never pushes, and never tightens I want you to feel a new speech sense almost like taste, ‘This chart shows all of the consonant sounds. It compares voiced an unvoiced Nine consonants have cognates, that is, they have a voiced or unvoiced counterpart. Those in the left column are voiced; made with vocal cord vibration. Those in the right column are unvoiced; made without vocal cord vibration, al accompaniment to ingle note of the vowel c-memory. Bang phu 4m (Consonant chart) 46 VOICED (hitu thanh) GNVOICED (v6 thanh) N.. nhu trong tit one nhv trong tif arm So sinh: V va F: V...nhu trong leave F.. nh trong leaf Néu khi phit m V ma ban khong rung dil mnfe, né sé thinh am F, vi hai dm na chi khée nhau ¢6 mét diém duy nhat lA V cd dO rung ciia day thanh, con F khong c6 su tham gia ctla diy thanh, tiie a khng rung: Z... nhu trong ti plays nh trong ttt place B... nhut trong tit cab P.. nh trong tit cap D..nbw trong tir bed T... nut trong ti?bet G.. nhet trong tif bag K.,. nh trong tit back Xin ghi nhd, nhitng phy am dving 6 cOt bén trai 1A phu Am hitu thanh (c6 su tham gia ca day thanh) va phy 4m ditng trong et bén phai 12 phu Am vo thanh (khéng 66 su tham gia cla day thanh) hodc Am néi tham (whisper). ‘TH... nbw wong tif teethe TH. nu wong ty eth ZH... nhu trong ti casual SH.. nur trong tit cash Nhiing am sau day khéng c6 cap d6i lap. Phan Idn 1a am hit thanh. NG... nhu tong ti sing L... nhut trong tit feet W...nhut trong ttt window Y...ahurtrong tiryellow R...nhut trong tired : H.. nh trong tir hand DG...nhu trong tif ridge CHL. nhu¢ trong titrieh DZ...nbu’ trong ti seeds TS... nhuf trong tit seats N- hifu thanh - Nia phy im mii, Igi, hiftu thanh (voiced alveolar nasal consonant). - Hang miéng (mouth-passage/cave) bi chan kin vi déu lwOi (tip of the tongue) nang cao cham vao Idi sau rang (teeth-ridge). Ngac mém (soft palate) ha xuéng. Dong kht (airstream) titphdi ra phi di qua dung mai, Day thanh (vocal cords) rung, - N6 12 dm c6 dG vang 16n, [A Am trudc, N6 C6 nhae digu va d6 lst cao. m nan am N: hai Dé c: ch hai mdi tao ra mot ké hd gitfa hai ham rang, nhe dura mit ludi cham vao vom wén viing ngac cting, cho dm chay qua ving cng hung (res- onating area) va di ra dung hang mdi (nasal cave). a7 TU CO AM N (N WORD LIST) Doc k6o dai dm N trong nhitng tir sau d: rain department on one fender phone turn emergency between station CAU CO AM N (N SENTENCES) Kéo dai 4m N wong ning edu sau day Bude I: Doc v6i nhac digu toan phan, khng quan tam dén nghia eta cau, chi chti ¥ dén tiém nang nhac diéu (musical potential) ctia n6, ‘There was rain on fender. Nhdc lai cau e6 am N, biéu hién nghia cia nd. Am N hd uo thém ngbia cho cau. ‘There was rain on the fender. Ching ta lam lai Bude 1: Quan tam dén nhac digu. | There was one telephone at the emergency station. Bude 2; Ding N dé thé hién nghia ctia cau | there Paun ; © Turn between the van and the fire department. \s one telephone at the emergency station 8 M - hau thanh ~M 1A phu am ma khép cla hai mdi. ~ Dé cdim nhdn am M: khép hai mdi lai voi nhau va phat ra Am “him hitm” lien tue trong migng (fo hum). - Méi khép hd, khong mim chat moi. - Cim nhan 6 rung phén méi phia trong (the fleshy part of the lips). « mOi moi (nasal labial consonant) dude hinh thinh bing 46 TU CO AM M (M WORD LIST) Doc kéo dai dm M trong nhing tit sau day: swim ambulance team number from come welcome arm icecream comb CAU CO AM M (M SENTENCES) Doc kéo dai Am M trong nhiing cau sau day: Bude 1: Cam nban nhac diéu, The swim team from Rome was welcomed. ‘The ambulance number will come to mind. 1 got ice cream on my arm when I went for my comb, fae iu thanh Am d6i 4p (vo thanh) Ia F - Am V (am ddi lip véi ns 1a F) i - Am sat, mdi ring, hitu thanh (voice fricative- labiodentals). Méi dvdi cham him ring trén (lower lip touches upper teeth) 9 - Cm nhan suf rung nhe, trim trim & méi dudi. Néu khOng co suf rung nay, dm phat ra thank dm F. ban TU CO AM V (V WORD LIST) Phat m kéo dai im V trong nbting ti sau day: five leave of river seven drive sleeve move ver} stove CAU CO AM V (V SENTENCES) Kéo dai dm V trong nhimg cau sau day. Cam nhan nhac digu cia no Five of seven sleeves are very long. Did they leave the river for a drive? move the stove last. Fain] Am 460i lp (hitu thanh) 1a V - Am F (Am adi lap voi né 1a V) - Am xat, mdi ring, v6 thanh (unvoiced jricative- labiodentals). Moi duéi n sat vao ring én khi phat am V. - Cém nhan 4m V, r6i tir tir wit tiéu tinh thanh, tiép te tao ra ing th thao, Khong c6 do rung cla day thanh nnhan dong tic nhé nhe, mut va khOng c6 sur xao dong etia ludng khy. 50 TU CO AM F (F WORD LIST) Phat Am kéo dai dm F trong nhitng tif sau day: knife laugh leaf off halt telephone finger fi elephant roof AU CO AM F (F SENTENCES) Phat din ko dai am F trong nhting edu sau day: Lused a knife to cut the leaf in half. When she touched her finger to the elephant I had to laugh. 1 got off the telephone fast, when I saw the fire on the roof. | %-hitu than ‘| Am d6i lap (v6 thanh) la S - Am Z (am d6i lap vii nd 18 8) ~ Am xat, Ig, hitu thanh (voiced alveolar fricative). ~ Dau lui va mat lwdi cham vao Idi sau ring trén (tip and blade of the tongue against the teethridge). Phin true luGi hoi duén cao lén vé phia ngac cttng (hard palate). - Am Z rung d trong khoang tng hep gida luGi va ring én (The Z vibrates in the very small open space between the tongue and the upper teeth) ~ Cim nhan d6 rung tong ddi manh va mubt giffa rang va trén phn tude eda lui, 5 TU CO AM Z (Z WORD LIST) Phat Am kéo dai am Z trong nhifng tif sau: these moves dials those is gears nose CAU CO AM Z (Z SENTENCES) Phat dm kéo dai am Z trong nhiing cau sau: ‘These moves turn the dials. ‘Those gears run the wipers when it rains. Excuse me, is my nose bleeding? [S$ v6 thanh Am doi lap (hitu thanh) vai né 1a Z - Am S (Am déi lap 1a Z) - Am xat, Igi, v6 thanh (unvoiced alveolar fricative). - Viti im gidng nh Z. ~ Khi phat am S, chting ta thay c6 dong khi thoat ra ngoai, miét qua khe hé nhut ting gid rit: SSSSSSSS - Phat dm nhe nhang a tron, mugt, TU CO AM S (S-WORD LIST) Kéo im S trong nhting ttt sau day police bus stops across gas 52 CAU CO AM S (S-SENTENCES) Phat 4m kéo dai Am S trong nhiing cau sau day: It’s a nice fac This office is close to the police station. ‘The bus stops across from the gas station. Am d6i lap (v6 thanh) véi n6é 1a P ~ AmB (amd - Am né, méi méi, hitu thanh (Voiced bilabial stop or plosive consonant). ~ Hai mdi khép kin lam cho dong kht (airstream) di ra bi chin lai. BOt nhién moi md hep cho dong khi chay ra ngoai, tao ra m6t tiéng nd nhe. Cam nhdn m6t ting ddp nhe trén d6i moi. TU CO AM B (B WORD LIST) Boe va dp tay xudng ban theo tigng nd nhe ella am B: baby tub table bed bib ribbon boy hubeap boat r CAU CO AM B (B SENTENCES) Doe va dp nhe tay xudng ban theo tiéng né nhe cia 4m B. Cam nhn nhae diéu ciia no. ‘The baby at the table has a bi The boy played with a boat in the tub, Under t was a ribbon, a hubcap, and a live 53 ‘Tip phat Am so sdnh hai am V va B vat ~ bat curves ~ curbs veil — bail marvel~ marble | vest — best calve ~ cab very ~ berry rove ~ robe | vend —bend dove ~ dub Am 461 14p (hifu thanh) véi né 1a B m déi lap 18 B) - Am nd, mi méi, v6 thanh (Unvoiced labial stop/plosive consonant) - Phutong thtfe phat Am nhu B, Khong e6 suf tham gia etia day thanh (vocal cords) dé to ing rung nb am B. Cam nhfn sv’ n6 nhe khdng rung do dong khi khi thodt ra ngoai tao ra. TU CO AM P (P WORD LIST) Phat 4m va dp nhe tay xudng ban khi co tiéng né nhe paper Pipe pencil stop apron hubeap airplane jump cap rope cAu CO AM P (P SENTENCES) Phat 4m va dap nhe tay xudng ban khi co dim P. Chui ¥ nhac diéu. There is a paper and pencil in my apron. ‘The airplane captain wore a cap and smoked a pipe. Stop, put down the hubeap, let's jump rope. 54 D- hifu thanh Am d@i lap (v6 thanh) véi né la T nD (am déi lap 1a T) - Am né, gi, hitu thanh (voiced alveolar plosive consonant) - Dong khi trong miéng bi ngain lai vi ngac mém nang 1én (the raising of the soft palate), dau Wi (tip of the tongue) vuicn lén cham vao Idi sau rang (seth-ridge). Khi dau lv6i dt nhién rut Jai, dong khi da ra ngoai tao thanh tiéng nd. - Day thanh tham gia vao quy tinh 1 {go thanh tiéng rang - Cam nhén d§ rung teén dau hui. TU CO AM D (D WORD LIST) Phat am va dap nhe tay xudng ban khi cé am D stand inside wood windshield bed bird red hand head® outside ¥ cm nhan su rung trén dau Iwai. AU CO AM D (D SENTENCES) Phat am va dap nhe tay xung ban khi c6 am D Stand by the wood bed. She put her red head inside the windshield | A bird in hand is worth two outside v6 thanh Am d@i lap (hau thanh) véi né la D Am T (am déi lap 1a D) - Am né, Igi, v6 thanh (Unvoiced, alveolar plosive/stop consonant). ~ Phung thife céfu am nhu D, nhung day thanh kh6ng tham gia quy tinh cau dm g rung nh D ~ Cm nhan d6 rung nhe ctia dau loi TU CO AM T (T WORD LIST) Phat 4m va dap nhe tay xu6ng ban khi cé dm T wait left start it front right that exhaust post at CAU CO AM T (T SENTENCES) Phat im va dap nhe tay xu6ng ban khi cd am D. Cm nbn nhac diéu, thi Wait-start in front. Take that post to the left, It was right to exhaust many at once. NHUNG TU KET THUC BANG -ED (-ED ENDINGS) ‘Chting ta hay xem xét cach phat Am du6i -ed ciia mot sé ti. Nhém thi nhat; dudi -ed duge phat dm la T, v6 thanh. V6 thank ripped | tapped 56 kissed missed fished cashed Nhom thif hai: dudi -ed duge phat 4m 1a D, hifu thanh, Hitu thanh AM T DUNG GIA TU TRO THANH D (MEDIAL T AS D) Am T dting giifa ti duge phdt am nhy D nhe. N6 khong han la dm D, nhung phufing thtfe cau am la tin vé hiding Am D (go toward D). Chiing ta khong phat am la: “latter, better, beautiful”, ma phat am Ia “lader, beder, beaudiful, * “Ladex would be beder beavditul.” Am T ding duge phat am theo hudng D khi ditng sau T 1a mot tir bat dau bing mot nguyén am. Am T cing dutge phat am theo hiring Dn Chiing ta khong doc Ia: “Get over there” ma doe Li “right away” ma dgc 1d “righd awa: me ad eight” “u n6 ding gitta hai nguyen am, ‘Ged over there”, khong doe la et me at eight”, ma li “Mced * khOng doc 1a “M Ged over there righd away. Meed me ad eight. Am di lp (v6 thanh) véi né 1a K - Am G (am oi lap 1a K) - Am né, mac, hiu thanh (Voiced, velar, stop/ plosive consonant). - Dong khi di ra bi chin lai vi cudng Ludi (back of the tongue) nang | ngac mém/mac (soft palate/velar) dé chin dudng qua hang mii (nasal cave). DOt nhién cudng hGi ha xudng md duiing cho dong khi Ao ra ngodi, tao thanh nd. Day thanh rung, - Khi phat am am nay, khéng siét chat chd tiép xtic (cudng luGi-mac), Khong wo cham vao tién, 57 ra stit nén cao (pressing) va khong dy khi ra Bo qua manh (pushing). - Cm nhdn ing dp nhe wen mat cudng hue TU CO AM G (G WORS LIST) Phat am va dap nhe tay xudng ban khi c6 am G. dog rug pig ignition digging green burglary wagon egg flag CAU CO AM G (G SENTENCES) Phat am va dap nhe tay xudng ban khi c6 am G, The dog and the pig were digging. After the burglary I found an egg on the rug. ‘The ignition was caused by the green wagon with the Tl K - v6 thanh Am di lap (hitu thanh) véi n6 1a G - Am K (am d@i Lip 1a G). ~ Am nd, mac, vo thanh (Unvoiced, velar, stoptplosive consonant. ~ Phutsng thie edu am nu G, nhwfng day thanh khong tham gia quy tinh cu dm, TU CO AM K (K WORD LIST) Phat dm va dap nhe tay xuéng ban khi c6 dm K. 58 walk bank block sick buck excuse park brake thank trunk CAU CO AM K (K SENTENCES) u, va biéu thi nghia, khi 6 Am K, Quan tim nhac d Phat am va dap nhe tay xuéng Walk one block back to the park. | I can thank the bank for making me sick. | Excuse me, but the brake shoe the wunk, pepe oe is BEE r EERE jPr | KT BD | | UNVOICED | | UNVOICED VOICED | VOICED VOICED BD VOICED GD UNVOICED KT — UNVOICED PT ~ Hai dap (double drumbeats): pt, kt, gd, bd. ~ C6 nhiIng t6 hep Am 66 hai dip (tap-tap).. ~ Clim nhdin ed hai nhip dap a6, TU CO PT (PT WORD LIST) stopped roped | slipped | wiped | Hay edm nhan hai dap trong nbiing cau sau day: CAU CO PT (PT SENTENCES) pped and slept for a while. I roped off the area where she slipped, and wiped up. 59 TU CO KT (KT WORD LIST) talked act backed tucked, looked im nbn hai da trong nhitng cau sau day: CAU CO KT (KT SENTENCES) We talked before the Ttucked mine away and locked up. TU CO GD (GD WORD LIST) tugged rigged hugged begged bagged CAU CO GD (GD SENTENCES) I tugged the rope and rigged the mast She hugged me and begged for what I had bagged. TU CO BD (BD WORD LIST) jabbed ribbed robed grabbed stabbed CAU CO BD (BD SENTENCES) We jabbed and ribbed him. ‘The robed man was grabbed from behind and stabbe 60 Phu am (tiép theo) & | (More Consonant Action) a Phin theo dai video. Doc hung din tiéng Viet tude khi mG bing layén. thu gidin: Ngdp (Yawn). Vutén ngudi (Stretch). Lie nguitti (Shake) dc ban nhd Him mot sf dong tée thir gidn tude khi vao luyén dm, Cang the gin bao nbiéu am ban phat ra cing ty nhién, cdng hay bay nhiéu. Bai luy@n phy im ‘TH (hitu thanh) NG ‘TH (v6 thanh) L SH w ZH y NG R NK Ht ‘H ~ hit u thanh /d/ Am doi lp (v6 thanh) véi n6 1a TH fo/ - Am TH hifu thanh /3/ (4m d6i Mp [a TH v6 thanh /o!) - Am xat, ring, hitu thanh (Voiced dental fricative consonant). - Dau wai cham vao ring tén (tip of the tongue against the upper teeth), hoac nim gitfa hai ham ring (tip of the tongue projects out between the upper und lower teeth). Mat lui ting ddi phang. Day thanh (vocal cords) rung. ~ Cém nhan su rung tén dau ludi, or TU CO AM TH HUU THANH (TH WORD LIST) Phat am kéo di am TH trong nhing ti sau diy: brother these clothes tather AU CO AM TH HUU THANH (TH SENTENCES) Pha 1 sau diy: Father is with those others in there. ‘This brother and these clothes go together. [ That is the best. | ‘TH — v6 thanh /0/ Am déi lp (hifu thanh) véi né 1a - Am TH vé thanh /o/ (am d6i lip 1a TH /0/) nh (Unvoiced dental fricative consonant) ~ Phung thife cu am gi6ng nhu'TH hi thanh, nhung diy thanh khong tham gia yao quy tinh effu 4m dé tao Géng rung abut TH /0/ ~ Cam nan dong khf (airstream) tran ra nhung khong rung TU CO AM TH VO THANH (TH WORD LIST) Phat am kéo dai a n TH trong nhitng tir sau day: nothing birthday healthy mouth bath something thr tooth thing: throat 62 CAU CO AM TH VO THANH (TH SENTENCES) Phat am kéo di m TH trong nhiing eau sau day ‘There is nothing healthy about a cold bath. He got three things for his birthday. In my mouth something from my tooth went down my throat | SH — v6 thanh // “| Am déi lp (hifu thanh) véi né La ZH /3/ m SH v0 than /f/ (im di lap 1 ZH hau thanh /3/) - Am xat ngac-Idi v6 thanh (Unvoiced palato-alveolar fricative consonant). = Dau ludi va mat ludi cham vao phan sau Igi sau rang (tip and blade of the tongue against the hinder part of the teeth-ridge). Ngac mém hdi nang cao. Hai him rng khép lai. MOi hui chu ra, Day thanh khong tham gia vao quy tink edu am, khéng rung. - Dé hai ng6n tay vio cé: cdim nhéin kh6ng 6 tiéng rung, day than, TU CO AM SH (SH WORD LIST) Phat dm kéo dai am SH trong nhiing ti sau day: shirt shoe wash fa on fresh receptionist fish push brush shoulder AU CO AM SH (SH SENTENCES) Phat am kéo dai Am SH trong nhting eau sau day: [took off my shirt to wash the fr I brush my shoes and stay in fashion, The receptionist pushed my shoulder. 63 ZH - v6 thanh /3/ | Am d@i lp (v6 thanb) véi né 1a SHL/{/ - Am ZH (4m di lap la SH) - Am xat ngae-loi hu thanh (Voiced palato-alveolar fricative), ~ Sn sinh mOt am nhut SH r6i wigt tiGu dng thanh (day thanh khOng tham gia vaio quy Winh cu am). - Cam nhin dg rung eta day thanh, tao ra ving cn hung gitta ring va du hi TU CO AM ZH (ZH WORD LIST) Phat m kéo dai n ZH trong nhiing cau sau day: measure pleasure garage casual usual vision leisure rouge massage treasure AU CO AM ZH (2H SENTENCES) Phat dm kéo dai 4m ZH trong nhiing céu sau day: Measure the garage the usual way. For leisure I find massage a pleasure. Thad a casual vision: | saw a rouge treasure chest, [ NG ~ hitu thanh /y/ | - Am mii, mac, hitu thanh (voiced velar nasal consonant), - Cudng ludi cham phan tude ctia ngac mém (back of the tongue against the fore part of the soft palate). Ngac mém ha thip chin dung qua miéng. Ddng khi thoat ra bling dudng mii, ‘Am nhan tiéng vang trong hang mai hoe thuting hay nhdm lin vé cach phat am G & K ditng sau NG. True hét ching ta hay luyén am NG ding cudi ttt, khong 66 tiéng nd trong Khi lui rdi ngac mém 6 cudi Wy. TU CO AM NG (NG WORD LIST) Phat dm kéo i fm NG trong nhiing tf sau day (khong o6 tiéng nd bat ra): king sing ring nothing tongue wrong swing swimming staying, string CAU CO AM NG (NG SENTENCES) Phat am kéo dai Am NG trong ning edu sau day: The king had a ring through his tongue. After the swing dance, she’s staying to sing. nothing wrong with swimming in a string bikini NK ~ hitu thanh NK: K ~ né (drumbeat) Ngoai Ié: Trong nhiing ti tan cing bling NK, chiing ta edn phat m voi su bat hui (drumbeat = aspiration) cba Am K (to play the K drumbeat) TU/CAU CO AM NK (NK WORD LIST/SENTENCE) ink honk drunk If Thonk at the drunk he'll spill the ink. NG - hitu thanh NG diing gitta (Medial NG)-khoag né Luyén 4m NG diing giifa tir, khong tao tiéng nd (drumbeat) khi phan két thiic tit 6 nghia hoa chung véi cd tit, Khong 66 nghia riéng, Vi du nhu trong nhOng ti sau day. 65 TU/CAU CO NG DUNG GIUA (WORD LIST/SENTENCE) swinging singer hanged ‘The swinging singer was hanged. NG-h@uthanh — So sinh hen (comparative) So sénh nhit (superlative) C6 Am G né (play the G drumbeat) MOI ngoai 16 nifa 1a J dang thie so sinh hon va so sdnb nbét, phat am am G voi tiéng ns. TU/CAU CO AM G NO (WORD LIST/SENTENCE) younger stronger longer ‘The younger woman was stronger and lasted longer youngest strongest —_ longest The youngest man was strongest and lasted longest NG - hifu thanh NG ting giifa tit: G/K-nd Luyén Aim NG ding gitia tir sau d6 66 G hode K nd, khi phin két thie tif khong 6 nghia riéng. Vi du, day [8 suv khae nhau gitta G-mém (soft G) nhw tong tit “singer” va G-citng (hard G) nh trong ti "Vi du: a singer sings but an anger doesnt “ang”. Vay ‘er’ diing 6 cudi tir khong e6 nghia riéng tach biét khdi cd tit. D6 la G-eting TU/CAU (WORD LIST/SENTENCE) anger ankle tangle Tfelt anger when my ankle got tangled in the line NG-~ hifu thanh (tén riéng) NG; mét sé tén riéng Ngoai lé: Mot in riéng, hau ng Anh, Washington Birmingham 66 - Am nude L (liquid), con goi 1a dm Igi, bén hitu thanh (voiced alveolar lateral). - Déiu IvGi cham vao Igi sau ring, tao ra khu vite khép kin trong miéng (complete closure in the middle of the mouth), nhung dong khi vin thoat ra dutgc bling hai bén mép hiGi (sides of the tongue), Day thanh tham gia vio quy trinh edu am, tao ra tiéng rung. Chit y: dau 1uGi khong miét chat vao Igi - Cém nhan tiéng vang (resonance) nv khi phat im nguyén am. TU CO AM L (L WORD LIST) Phat am kéo di m L trong nhiing tif sau day: | school illness ball cold | hospital ilk | file ailment list feel CAU CO AM L (L SENTENCES) After school they played ball. ‘The hospital files list all my illnesses. Drink cold milk for your ailment, and you'll feel better W ~ hitu thanh - Am méi, mac (labiovelar vowel-like consonant). - Am W 1a m6t am gan gidng nhu'nguyén am, bat dau d didm két thiic ciia nguyen im #1, No gan gidng nhu U nhung dGng tée phat Am ngiin hon nhiéu, ~ Hai méi khép Lai tao ra mot khodng trong nhé nat giffa hai mdi. Tron moi. Am nay dig tude mot nguyén Am khie, cd tiéng vang: oo-w-ay (way). Cam nhin sy chu ra ctia hai moi khi phat dm nguyén am #1 sau dé khép chat moi hon (reduce the lip opening) cin bdt 4m W (impede W), chuyén nhanh sang nguyén dim ding sau. Thye ra Am W trong ngit Am hge duge coi 2k Am “approx imant”, te 18 mot loai phy Am nhuing trong guy trinh cu Am, ede eo quan fim (articulators) tham gia céu 4m tién lai dé tiép cin nhau, nhung chia dti do 67 ti€p can dé c6 thé phat ra mot phu 4m “hoan chinh” nhu mot dm nd, hode am holic am xat. Duing vé mit ng m hoe (phonetically) n6 gidng nhu nguyén Am, nhung dig vé mat m vi hoc (phonologically) n6 lai gidng nhur mot phu am. ‘Vi thé true day ngvdi ta goi né la “bin nguyén Am” (semivowel). TU CO AM W (W WORD LIST) Phat im kéo dai am W trong nhitng tif sau day: | swimming sandwich i once wagon | twice water waves washing CAU CO AM W (W SENTENCES) Cam nhan tiéng vang ciia am W wong nhing cau sau day I went swimming once or twice in the waves. ‘The sandwich wagon needs water for washing. LUYEN AM W (LINKING W) Neuyén am #1/os/, #21 /a0/, or #5 L/au/ ding cudi tit uyén sang nguyén am dau eta ding sau. 1 you are —_” 2 go inside N—_W EE” 3 now enter 68 Y - hiu thanh ~ Y Jif cling 14 m6t loai “approximant” nhut W: ngac, approximant (palatal approximant), Né gin ging mOt nguyén Am trude (front) va déng (close) nb fi ~ Cc e6 quan eau Am tham gia céiu Am Am nay bac dau tigh lai gin vi tr gidng nhuf phat am am /i/, nhumg rdi Ip tite r8i vi tri nay dé chuyén sang phat am nguyén am ding sau nd. ee-y-00 (you). Cam nhan Y-rung ri edt nhanh khi n6 luat sang nguyén dm ding sau. TU CO AM Y (Y WORD LIST) Cim nhan d6 vang ctia Y trong nhiing ti sau day: yellow yesterday onions you yard Jawyer CAU CO AM Y (Y SENTENCES) Cam nhan dO vang eda dm Y trong nhiing edu sau day: I found yellow onions in the yard, Yesterday you spoke to the lawyer. LUYEN AM Y (THE Y LINK) Y he insists SCE dae +Y today + is | Sete eee BY employ everyone | 69 oY lie onit ~ Diu Iu@i tién din dén khu vue Igi sau rang, ging nhv khi chudn bi cho am T ho&e D, nhy trén thye té dau tuGi khong cham han vao bat ctf khu vue nao eta yom miéng. Nhu vay dau Ludi gitf mot 46 cong nhat dinh (the tip of the tongue curls upward) ~ Am R rung manh trong ti€ng Mf tgo ra cam tif (word) bi kéo lui vao trong, 6 hong. Hay cdm nhan sv rung rung trong o6 hong. Ding doe 1a “rhadio", “rhunning” md doe 1a radio, running = Mot dac thd ctia tiéng M¥ khdc tiéng Anh [a d chd: tiéng Anh goi lA non-rhotic accent, tiie 1A giong n6i trong d6 Am R chi xudt hién tude nguyén Am; con vicng Mf (va Scots, West England) la rhotic accent nghia 18 gigng noi trong dé dim R xudt hién & ed dau tir (vi dy: read Arcd/), cudi tir (trude ché ngiing, vi du: car Jka:r/) va tide mt phy dim khde (vi du bird /bs:rd/). TU CO AM R (R WORD LIST) Cam pin d6 rung manh eda Am R teen ngae eng. reporter regular running carrying radio. red waitress refrigerator photographer raining AU CO AM R (R SENTENCES) Cam nhan do 70 ng ciia am R trong nhiing edu sau day: ‘The reporter was running around the radio station, ‘The waitress brought the photographer his regular order I'm not carrying that red refrigerator while it’s raining L H- v6 thanh ~ Am xat thanh hau v6 thanh (Unvoiced glottal fricative consonant). - Gidng nhve ting thi thao cita gid, am H chuyén nhanh sang nguyén Jim ding sau. - The dai nh? nhe, ta tao ra dim H, thy ra efing khdng hiin 1 mOt am hoan chinh, a tw thé dé phat Am nguyén am di sau no, g truce Khi phat dm nguyén fim ding dling sau H. TU CO AM H (GENTLE H LIST) Phait am am H trong nbtng tir sau day: hat hair head hand house TU BAT DAU BANG WH NHUNG PHAT AM LA HW (WH PRONOUNCED HW LIST) when what whistle CAU C6 AM H (H SENTENCES) Phait am Am H va HW trong nhting cau sau day’ | What boy whistled at her hair? | Wh hind your hand which one. | | DG - hitu thanh /d3/ Am di lp (v6 thanh) véi né 1a CH /tf! - Am DG hit thanh (4m di Lip 1a CH) 4 - Am tide xét hitu than /d3/ (Voiced affricate consonant), Day 1a suf ph6i hgp hai am D (dl va ZH /y/. - Dua dau hvdi fén cham vao Iai chéng ha dau ludi xudng dé phat am Xi ly suv that nbanh vi ne. - Clim nhan ting va dap nhe gitta dau ludi va loi sau rang 12 trén dé phat dm Am D, sau dé nhanh n vang ZH, TU CO AM DG (DG WORD LIST) Caim nhn mot dng tae ct Am nhanb va vang trong nhdg tif sau day garbage engineer juice badge cabbage jumping refrigerator bridge AU CO AM DG (DG SENTENCES) Cim nhan am DG trong nbimg cau sau day. Quan tim gid tri nhac digu. You did a good job squeezing the orange juice. Ttook the cabbage from the refrigerator and threw it in the garba ‘The engineer wearing the badge saw someone jumping from the bridge Am ddi lip (hitu thanb) véi né 1a DG /a3/ - Am CH v6 thanh /{/ (4m ddi lip 1b DG idly). ~ Am tie xat v6 thanh AS? (Unvoiced affricate consonant). Bay 1a sw phdi hap hai fim T /t/ va SH If. - Dau luGi cham vao Igi sau ring tén dé phat Am am T, rdi nhanh chong miét mat 1uGi wén ngac cing dé phat dm am SH /f/. Hai dong tée phai di chuyén that phanh dé tao thanh mot am. Cat dm nhanh. ~ Cim nhan t ig va dap nhe giifa déu luGi va Igi sav ring wén 72 TU CO AM CH (CH WORD LIST) Cam nhan sv cat dm trong nhitng tiy c6 am CH sau day: ri check-up. | chicken | | kitchen lunch | | wateh mateh | [teach chair AU CO AM CH (CH SENTENCES) Cam nbfin am CH tong nhiing cu sau day: Check-up on the chicken while you're in the kitehen, Watch others tcach at the ehureb. The color of our cheese Junch matched the chair. ~ vo than /f/ oa] So sénh am v6 thanh CH /t{/ Layén cp dim sau day, so sdnb hai am SH (c6t bén trai) va CH (c6t bén phi). — chop — cheap ~ choose hopper shared ~ chaired ~ — catehes pa match 7 diteh ~ —— witeh cruteh 2 | DZ— hitu thanh /av/ WL a | Am d6i lap (v6 thanh) véi né 1a TS /ts/ - Am DZ (dm d6i lp 1a TS). - Am dau li va mat lvdi, hitu thanh (Voiced rongue-point-plus-tongue-blade consonant), - Cham dau Ludi vao loi én dé pl aim Z rung ngay khi lui hy xudng. Dang d6ng tie c&t Am nhe, nhanh, Khong kéo di am 2. nm D, sau d6 ha dau lu6i xuGng wong khi TU CO AM DZ (DZ WORD LIST) “im nhan tigng clit dm eta DZ trong nhiing tt sau day: husbands ads | hands tends | foods finds sounds holds | roads | CAU CO AM DZ (DZ SENTENCES) Cam nhan 4m DZ trong nhdng cau sau day. Quan tam dén nhac diéu, Her husband’s hands mixed the foods. ‘The sounds on these roads have been used in many ads. “The gardener tends plants and finds a basket that holds ends. v6 thanb /t [ts L Am déi lp (hivu than) véi né 1a DZ /dz/ Am TS v6 thanh (am d6i lp fa DZ hau thanh). ~ Am dau hidi Mt lui, vO thanh (Unvoiced tongue-point-plus-tongue-blade consonant). ~ Cham dau lai vao Igi trén dé phat dm P, sau dé miét am S. 74 - Ding déing téc eit am nhanh va nhe. - Cém nhan giifa dau luGi va ring. = Khi TS xudt hign 6 cud tir sau mot phy Am khae, phii em nbn durge nhc: duing uue nd: K, P, 8, F va N TU CO AM TS (TS WORD LIST) Cm phan sy edt dm trong nhitng tit sau day: sports lights hurts paints parents* parts that's what's minutes * Chii ¥ dimg phat am tiv nay 1a “parrots”, AU CO AM TS (TS SENTENCES) Cm nhan am TS trong nhiing cau sau day: His dislike of sports hurts his parents. ‘That’s where the carrots grow under lights. ‘The machine paint parts in what’s minutes saved per part. So san DL-hifu thanh ‘TL-v6 thanh ‘TL-v6 thanh DL-hiu thanh ~ DL va TL 1a hai am d6i lap, - Am hitu thanh va v6 than dau hi@i-lgi (Voiced and unvoiced tongue-tip 10 gumridge consonants) = Bat dau tit D hode T réi rit ra khi Ii, quay nhanh tré Jai dé phat Am am L. Cam nhin tiéng click khi trufgt tif 4m D hodc T sang 4m L. 75 TU CO AM DL/TL (DL/TL WORD LIST) Clim nhdn hai am DL, TL trong nhiing tir sau day: needle little middle bottle puddle rattle cradle dental medal cattle CAU CO AM DL/TL (DL/TL SENTENCES) Cm nban DL va TL trong nhting ctu sau day The little bottle caused a rattle. ‘There was a needle in the middle of the puddle under the cradle. His dental work on cattle won him a medal. AM DL/TL DUNG GIUA TU (THE MEDIAL DL/TL) g click ctia hai am D va T, nung khong kéo dai am L vi dang sau im ahan nguyen a né Ii TU CO AM DL/TL DUNG GIU/A (MEDIAL DL/TL WORD LIST) wildly idling boldly worldly endless AU CO AM DL/TL DUNG GIUA TU (MEDIAL DL/TL SENTENCES) Cm nhdn hai émDL va TL trong nhiing cau sau: lve been wildly restless lately. The engine is correctly idling at exaetly the right speed. He acted boldly and perfeetly worldly, but I thought it was endless. 76 Chudi Idi ndi (Connected Speech) Bi cdi nhdn duge chud chting ta di ndm duge chia khoa dé noi ti vdi phong cach ty nhién va trdi chiy. Néu tiéng Anh J2 ng6n ngit thet hai eda ban thi Inyén chudi Ji nGi 1 rt quan trong vi n6 phat trién nang lye nghe va noi ing Anh ndi (spoken English). Nguti Anh/My khong noi din tiing ti rigng 1é. Ho ndi ra titng nhom tif lién tuc va logic. Nhiing ai ld Jén trén dat Anb/My déu noi tiny chudi oi 1néi, tt nhién d6i khi ho cling “vip tt” (stumble over their words). Cae dign vié ng ndi mOt doan dai, phie tap va déi Khi cn 6 ca nhéing dogn pha “xodin Udi” mai ay khong phai Juyén tir ng ‘1 nhiing quy tie ay. doe dutse (rongue-nvister), thé nhumg ho van dge réthoan héo. Kha n 1a “tri cho”. BS 12 do ho khd di tit kia 66 chit din. Hoe xong khod hoe nay, sé ndi dude toi chily. ang. ng luyén tap, die bigt [A hoe ede quy fe han eting sé bi va néu khé luyén, fc ban ci Nhiéu ngutii thuding ndi fing hy c6 1@t “néi nhanh qué” lam cho ching ai hiéu ho néi gi. Nhing ngudi nghT nhanh (fast-thinking) khOng bao gids “nghi chm’ tai duvge. Bign phap di vai ho Id phdi luyén k¥ nang néi (speaking skills) sao cho ho c6 thé néi kip véi dng tu'duy “nbanh” cia minh, nhung van rd rang va dé hi€u. K¥ nang néi ndy phu thude di rat nhiéu vao khd nding cdu Am phy dm, lién ket chiing lai mot céich ed ky thuat Dang yéu ciia tit (Weak forms) 1 mt binh dign thude chudi 16i n6i ma agucsi nutéc ngoai ndi iéng Anh can quan tam Rin quen. Ngudi nude ngoai thuting phat am qua 10 (vver-pronouncing) nhiing yéu t nay, tiie 14 chuyén mot tir 6 dang thite khong co trong dm, khong dude nhan manh sang dang thife ¢6 trong 4m, nhan manh, ké cd mot sd yeu t6 két thie tir (word endings) va mt sO Wr ndi (connectives). DOi voi dang rat gon ctia ti (contractions) cing vay. Dang rit gqn bao gém ca bai yeu 6; phat Am ngin gon va luyén. a Phin theo doi video. Doc huéng din ting Viet trude khi md bing luyén. 7 LuyEN AM VA LUYEN AM TRUC TIEP/THEO NHOM TU (LINKING AND PHRASING/DIRECT LINK) Khi noi vé luyén dm va luyén am theo nhém tirnghia [8 ching ta phdi chay tif mot 1 nay sang mOt tir khée mOt cach 6 ¥ dd, e6 chi dinh trong pham vi mOt nhém tr. Luyéh am te la khong dé 1d hGng gitfa cae ty, khong tich biét riéng wimg tif ra, Luyén am li chia khod din d&n 161 noi uy nbién, tri chy. Dimmg “dim dudi” voi nguyén am qua, Hay nbiy nhanh sang phy am. Hay doe: hur saw [etean up everything, ‘| [ clea nu peverything D6 1a luyén im. Phu Aim cudi tit (final consonant) diy trude luy€n sang nguyé fim dau tt (initial vowel) ding sau, Cach nay nguéi ta con goi 1a luyén am tye tiép (direct linking). Bai lnygn back away — ba get out overall ove read it washup —— grabit breathein home owner give away cateh on because of it sailaway that’s enough ‘Thé théi nhé! That!s enough of that. PHAT AM PHU AM VA LUYEN (PLAY AND LINK) Bay gid hay doe: bu sau: [ not good people [ no tgoo dpeople | Bay 1 cach luyén phy 4m ding cudi tit (final consonant) vdi mot phy am c quan (related consonant) (ditng dau tif cia Wr ding sau nd). 78 stan dback kee pthis wor dli re dea wash clean told him what for | canned goods can't be bigdeal take time match cover has be Ieaye soon n CHUAN BI VA LUYEN (PREPARE AND LINK) Hay doe “good deal” theo céch sau: good IT deal | va doe “bad time" nhut sau: bad I time Day chinh 1 Chudn bj va Luyén dm, vi chting ta chudn bi phat ém phu am ding cudi ti, nhung sau d6 lai phat ra im ma ching ta luy€n vao (tite 1A phat Am phy am ding. du tir sau). ‘Thue ra day 1a hign tugng ma trong ngif Am hoe (phonetics) nguvi ta goi 1a “sue (assimilation), Nguyén téc chung 1 mét Am 6 ti nay 6 thé Anh huting, mot ti Ling giéng (tiv dting canh). Hay noi mot céch khae, mot h.e6 cach phat Am day dil, nhung 66 thé 66 cach phat dm khde khi mdt phu dim khde ding canh nd. Hién twgng déng hod am thuting fin (rapidl, casual speech), it khi c6 trong 10 néicham, dng hoa a dén ech phat am c phy am ding mot mi n6 bi Anh busing xy ra khindi nhanh, khong caf va edn than (slow, careful speech) 79 C6 mé6t loai déng hod am 1a hai phy am gidng nhau dig canh nhau, vidu D nhap vaio D nhv trong nhém tit “gool) Deal”, Truting hgp nay chting ta khong edn phat diy di D thi’ nbat (trong “gooD”), ma chudn bi phat 4m phu 4m D the ahat, nhung lai thyc hign D thi hai (rong Deal), Ching ta phat dm nhu sau: “goodDeal” C6 mOt loai dong hod Ain kheie nda xy ra khi hai phu dm khge nhaut (C6 khi rong cp d6i Lip), vidy D va diing cant nhau. Cang theo nguyén te trén, chuing ta khong phat am day dt cd hai am ma chudn bi phat am am thet nhat nung khi thue hién lai phat im am thif hai. Ching ta khong ndi “baD Time”, ma néi “bad Time”. Bai luyén | | hel ppack stick elose do geollar seems go | don’Ltalk even now | sitdown p back big guns life force dark gray Zone BAI LUYEN LUYEN AM (LINKING PRACTICE) My name’s Harry and this is my wife Betty ‘And that’s our daughter Sara, and those are-r-our two sons, Tim and Tom, DANG YEU CUA TU (WEAK FORMS) hudi 101 nGi khdng edn nam manh. Nhiing nGi e6 thé doe lw6t di. C6 rat nhiéu tiv n6i (connective tirnay mang dang y@u (weak form) dé Vi dy ti THE doc 1a /9i:/ (dang manh: strong form) hay /a! (dang yéu: weak form? Theo nguyen the, tit nay doc la /0iz/ Khi n6 ding true nguyén am, vi dy “What's the /0i:/ answer?”, va doe 1a /8a/ khi nd ditng trude phu dm, vi dy: “What's the truth?”. nhién nbiéu khi ngudi ndi khong hAn phai tuan thé nhiing nguyén tie “cdng” nay Neuti ban ngit thay phat dm thé nao [a uw nbién thi Lam thé dy GZ Hi. Welcome to the real world. RT (lift barbell) STRONG! CH (lifting just one end barbell, barely an inch-she squeaks) WEAK. GZ — Weak forms: A lot of the very small connecting words in speech are so de-emphasized, or unstressed that they often take on a weak form. 80 cH RT GZ cH RT GZ AN A Take a book. ‘Take a book. ‘Take a book, Take a book, You see unless we need to give stress to these little words, we treat the vowels as weak forms, an apple. THE (09 or di:) GZ SOME AND BUT or FROM Is it thee or thuh? Well.. it’s “thee” before vowel as in “What's the answers?” And it’s “thuh” before consonant, “What’s the ruth?” But, really, whatever comes most naturally to you, there is no hard and fast rule about this. 1g the broc ar THEM us THAT AS. THAN THERE AM ARE Was HAS HAVE 82 Tell them how. Let us go. We know that we had it How am I doing? Christmas and New Yea s are busy, Iwas late. The post office has closed, have changed. HAD DOES CAN MUST FOR UPON TO WERE SHALL, Fifty minutes had gone by. How much does it pay? ‘The photographer can shoot You must leave tomorrow. Depending upon circumstance: They were gone. How do you do it? How shall it be done? 83 WILL My children will go. HIM Go to him. HER Give it to her. DANG RUT GON (CONTRACTIONS) Nguoi bin ngit rat hay dimg dang nit gon, nhu “have nor = haven't”. POi vai khong ban ngif thi o6 1é day 1a nhing yéw t6 ngdn ngé cudi cing ho néim due. Kh ding dang rut gon, ban 10 ngay ra minh 1a nguti ngoai quéc ndi Géng Anh, di ban cb noi tréi chdy dén méy di chaing nia. do not don't | we/they will we'li/they'IL | is not isn’t | will not won't | Tam Pm Ihave Fvelyou'te | he is going he’s going | | they/we have they've/we've | he has gone he’s gone | have not haven't Gene is going Gene's going has not hasn't Gene is gone Gen’s gone he had he'd itis it's he would he'd i does not doesn’t ithad wd | you are you'r || had not hadn't | they are they're || Twould rd | we are we're | it would wd are not aren't | would not wouldn't WYou will Vilvyow'll was not wasn't | he/she will he'I/she'l could have — could've | it will iv could not couldn't | YEU TO CU6I TU VA DANG RUT GON (WORD ENDING AND CONTRACTIONS) YEu t6 cuGi tit cn goi la “hau t6” (suffix). Nhiing yéu tW nay khong e6 wong am 34 Bay gid chting ta sé tién hanh m6t bai luyén doc trong dé c6 hdu t6 va dang rit gon cla WW. Hay “Giét hai con chim bing mot hon da: (Killing two birds with one stone), hole nhw ngudi Viet noi “Nhat cif luding tien”. ER/ -OR hdu 16 chi “ngudi” (lam vige db) “AR/ | beggar racer liar doctor | baker actor fighter tractor | painter exhibitor ‘alled me back, but I'm sure he likes the lead actor. A: The exhibitor B: [ve seen him play a fighter, a painter, a doctor. A: Aren‘ you lorgetting..a baker B: A baker! A: John’s played a beggar in. B: Ohyes..a beggar. A: And a.. tractor racer in.um. B: Tractor racer? (PAUSE)..Liar! -NESS hau 16 chi trang thai (danh tie) openness sleeplessness happiness hopelessness | fearlessness shamelessness IN think that I haven'tadmired your openness... your fearlessness. B: Well, I couldn't stand the sleeplessness..the hopelessness. A: You're over that, aren't you? B: Ld say L'm living a life of shamelessness. A found happiness. -ABLE/ -IBLE hau t6 mang nghia: 6 thé manageable invisible reliable enjoyable sociable portable A: [Ud be manageable if he’d be more reliable. B: be sociable? A: He could've been invisible B: {doesn't sound enjoyable. Isn’t that a portable phone” A: Yes.it’s cellular 85 86 “EN hau t0' mang nghia “lam bang...” “lam cho..” | heighten smoothen (Jam cho mut ma) oaken brighten golden frozen woolen (lim bling len) frighten [ll heighten the oaken finish with this golden polish ‘You'll use a woolen cloth to brighten and smoothen it, won't you? Do you think it'll look frozen? Yes, but I don’t frighten easily. -ION/ -SION/ -TION hau t6' mang nghia: mét hanh déng ctia, Ot trang thai, mot két quad. formation location partition situation suspension explanation question injection action ‘They've said rhe formation of the partition on the suspension bridge wouldn't just be a question of location. [.d say the situation requires an explanation-and they’lI need an injection of action. -MENT hdu 16 mang nghia: mot hank déng eta, mot trang thdi, mét ket quad. amendment excitement alignment statement presentiment postponement apartment Jack’s bringing the amendment into a He’s creating some excitement. He’ll be making a statement. s time for a postponement-L've got a date at my apartment. ignment with my presemtiment. wre> PUParar BPePr “ATE hau 10’ mang nghia: gay ra, lam cho advocate (verb) integrate exaggerate advocate (noun) ceregation infilwate educate integration segregate exaggeration We'll advocate that they integrate and then educate We don't want to exaggerate integration. Why not? She'll be an advocate of segregation. She'd like to segregate everyone. You'd like fo infiltrate and liquidate them. That's an exaggeration. Still, you fascinate me. [ OUS Adu té mang nghia: cd (hign tung dé) obnoxious nervous | vivacious voracious | obvious specious You probably think I’m obnoxious, or even malicious, but I'm just vivacious! I's obvious you're nervous, and T can't take you serious. I'm voracious. That's specious, -SHIP hu 16 mang nghia: trang thdi, k¥ nang. chat long authorship citizenship marksmenship friendship showmanship championship fellowship hardship We've shared authorship of a book on marksmanship. It wasn't showmanship, bur fellowship. We've an example of good citizenship resulting in friendship. No championship comes without hardship. 87 A: Beer B: B 88 ANCE/-ANCY Adu té' mang nghia; hémh dong, qué trink, chat lung) reluctance: attendance | defiance relevance infancy resistance allowance dominance elegance endurance You'd be wise to have some reluctance to show defiance of their infancy, Tl make an allowance for your assistance, since | know it'd be hard without your attendance. Tcan see the relevance to their dominance. Tadmire your elegance, not fo mention your endurance. -TAIN hau t6' mang nghia: cting nhau duy tri (hold together). Khi hau t6 nay 06 trong dim, né la dOng tit (stressed: verb)} khi khOng c6 trong dm, nb ld danh the hodc tinh tie (unstressed: noun, adjective) maintain certain | abst fountain | retain curtain | contain mountain i [try to maintain certain standard You abstain from drinking out of a fountain. Tretain a curtain against temptation. You contain a mountain of strength -CIAN hau t6' mang nghia: c6 k¥ nang, hodec cb nghe thudt (lam vige gi) Nhitng tit cé hu 6 ndy, trong dm roi vao dm tide trude dm tiét eudi. dialectician technician | politician musician magician electrician physician Id take more than a dialectician fo make him into a politician, id take a magic He calls himself a technician to a musician ~ he’s a roadie. or a physician wrwe ePw>r mang nghia: trang thi, hank dong, quy trink -URE legislature exposure signature pressure future temperature | literature posture | picture procedure i culture | When she bill leaves she legislature it ll require his signatu Aven’t literature and motion-picture arts a part of culture? He can’t risk exposure 10 more pressure from the cultural clite Let's raise the temperature so he do it's to have any future. n't posture over procedure — poe Sees DOM hdu 16 mang nghia: chat lvong, link vec, don vi martyrdom random | freedom boredom i; | stardom wisdom | He's achieved martyrdom in defense of freedom And you've achieved stardom in Hollywood [wasn't selected ar random, out of sor boredom. Eve gor to admit, they couldn’t-ve acted with greater wisdom. one Bai luyén hGi thoai trong d6 c6 nhimg h4u t6 eo trong am (stressed word endings), mang nghia cat hoe digt Chi %: trong dm rai vao chinh vdn c6 hau 16. concise suicide homicide genocide precise decisive decision Ll be concise in my report on the homicide. Be precise about what made you decide it wasn't suicide Id've been genoei 89 we > 90 “EE hu 16’ mang nghta: ngudi nhan hank dng referee assignee mortgagee donee | trustee employee nominee Lllreferee the mortgagee and the mortgager. Did you know his trustee was a nominee for an award” He's an assignee with our company. He's waiting 10 become a donee from his own employee. You wouldn't be referring to the refugee you've been telling me about. Ng@ diéu va nhip diéu st (Intonation & Rhythm Patterns) iia 36 7 Wy, git digu (Intonation) va nhip digu (rhythm patterns) bam chifa rit nhieu ng Anh, So vii ting Viet n6 efing giding nhur thanh digu (cones). Nhung thanh diéu cia ting Viet giin vii tif, thay d6i thanh diéu 1a thay ddi nghia tir, con ngit digu va hip diéu tiéng Anh gu voi cau. Ban od thé phat dm ting am etia tiéng Anh mOt cich hoan hio, nbung néu ban ding sai trong am tir n cau thi toan bo phiit ngOn cita ban khOng thé hiéu duge. Ngoai raf nghfa ban mucin chuyén tii trong mot phat ng6n con phu thudge rat nhiéu vao sy lén giong xudng giong, va nhip cla cu. Nguei Anl/M§ coi nhitng yéu t nay hw giai digu ctia Ii nGi. Trong tinh hudng giao tiép binh thing, giong noi eiia h lién tue 1én [én xudng xudng. Mudn cho Iesindi cia minh de hidu, ngudi hoc khGng €6 cach nao khae 1A phai luyén cach Kun nGi bat nhétag. wie quan trong trong Ii n6i cia minh. Sau khi da nam duge cée mau ngs i digu va nhip digu trong Bia si 7, ching ta sé tigp tue sir dung né dé En hauh cde bai ip luyén trong Bia sO 8 & 9. Trong khi layén tip, d6i khi ching ta phai thm xung nhimg mau ngit diéu hoae nhip digu, die bigt 1 d6i vii ngUei nude ngori Ndi ting Anh. Nhiéu khi ngudi nude ngoai ling minh da dang ding d6 cao (enough pitch), nhuing thie ra lai ding chuta dat 6 cao yeu cau (barely enough pitch). TOL nhat li ctf Rim qué én mot chit, sau nay sé diéu chioh, ban cif dé ¥ quan sat phat thanh vién trong cae chung trinh tin truyén hinh thi s@ thay ho lu6n ludn dang d6 cao ctia ging va ngif diéu dé thu hit suf cho ¥ cla ngutii nghe vio ahiing hh oa Phan theo déi video. Doc hudng din tiéng Vier trutic khi md bang luyén. Oy NGU DIEU (INTONATION) Noi dén ngif diéu, chting ta phai ndi dén d5 cao cia giong (pitch). Trong tiéng Anh/MY, dO cao eita giong due miéu ti thanh hai bate: cao (high) va thip (low). Day that ra bi dinh diém kéi thiic etia thang giong (pitch scale). Trén thute «6, tit “thiip” dé “cao” LA mdt di giong gdm nhieu ic cao thép khac nhau, cht khong phai la hai diém thap :: cao. Viée cém nhan dai giong nay di v6i ngudi Viét cing kh6 khan nhu'sy cam nh4n sau thanh diéu téng Vidt cia ngudi Anh, Mj. Ngif digu la su thay ddi giong (pitch changes) va nhip diGu (rhythin * (jump up) nic dO giong cao hen (higher note) tong, nhitng tif quan trong trong mot cau, Néi mOL cach dan gidin nha, Khi nguéi Anh/MY noi mét cau voi thai dé khang dinh (definite, final manner), ho ding ngit didu xudng (falling tune), nghia la giong cia ho ha tit mot bac cao hon xudng mot b: thap hon trong mot céu, Nguge lai néu ho néi voi mot thai dO nghi van (questioning manner) thi hoc ding ngif diéu lén (rising tune), tic 1a suf chuyén giong tit thap 1én cao. su phan biét c6 tinh v6 dodin (arbirrary choices) dé xa pattens) cia cu. N6 c6 lién quan dén viée “nhdy lén Ngoai ra cin hai ngi digu thong dung nia: (a) xuding-lén (fall-rise) khi mudin thé n ton ding § (nor completely agree with smb). hién thai dd déng ¥ mot phan, khdng ho hode con goi a “dang ¥ co mie dS” (limited agreement), va (b) len sung (rise-fill) ding dé thé hign thai d6 hon toan ding ¥, hode khong ding ¥, hode ngae nhiGn (serong feelings of approval, disapproval, or surprise). Tay whién ngutsi hoe thueng khong edn hoc hai ngitdigu nay, ma chi cim nhan dé phan biét khi nghe ngudii Anh/MY noi ma thé Mush hge ngit digu tigng Anh mt edch o6 hiGu qua thi phi hoe nhu mot dita wre Anh/MJ cm thy ngit digu tiéng me dé cila no, Nguoi Vigt mudn ho ngt digu ting Anh dé c6 thé sit dung e6 higu qui th phuting thife t6t nhat LA to ev Oi luda Lud tip xtic vGi gipng noi ban ngi, hodc true tiép hoc qua phuong tién ky thual Bay with ching ta xét hai nguti ndi hai cau Chai §: Khi ndi aén mét tie quan trong thi nhdy lén cao (jump up), r6i nhay sudng thdp (step down) & tie tigp theo, r3i ha hn giong xubing (drop) 5 cudi we A: Lride the bicycle to get to work B: — Iride the bicycle for exercise Hai ngudi 4 day cing di xe dap nhumg khac nhau vé muc dich, Do dé A mudn thu hit nguéi nghe vao muc dich eta minh, anh ta ahi manh vao “work”, anh ta “jumps up” tit “work”. Nguge lai B lgi mudn thu hit ngudi nghe vao “exercise”, anh ta “jumps up” & ur 92 Ngu®i ndi hoan toan quyét dinh tir nao 1a tif quan trong trong Idi nGi eta minh, va dong dd cao vita giong dé lam néi bat nd ten Chi ¥: dé cao ctia giong (pitch) khong phdi la dé to (loudness). Co thé ndi to nhung khéng cao. GZ cH RT cH GZ Intonation deals with pitch changes and rhythm variations, The piteh change we are concerned with is 4 jump up in pitch to a higher note on the important words. Now, here is the American Pitch Patiem: Jump Up in pitch on the important word, and Step Down on the words following Jump up and step down and drop at the end of the sentence Now, it’s the same pattern, basically, over and over, that Americans are used to hearing, So when you speak it, you become more understandable, more expres teresting, and, of course, more American sounding ‘ive, more ‘There are always exceptions, of course, but this is the most common pattern A majority of words in English have this kind of first syllable stress What if I say, “Iride a bicycle to get to work.” Now the context of your statement has changed because you want to stress “work”, Your main idea now is “work” as opposed to “exercise”. And my reply to you now will be: “Tride a bicycle for exercise.” You see the word that is most important to you depends on your situation. Finally, you decide what are the most important ideas. And use piteh to make them stand out. BAI LUYEN NGU DIEU (INTONATION PRACTICE SCENES) Nhom cau -1 (Sentence Group I) Like to walk to the office when the weather is good Like to walk (o the office when the weather is good, Like to walk to the office when the weather is good. 93 GZ. You see, the more pitch we use, the more idea we express CH Yesterday it was very RAINY and windy. GZ__ No, no, no, no -don’t just get LOUDER. Be sure that you actually change piteh. Yesterday it was very rainy and wi Yesterday it was very rainy and windy. Yesterday it was very rainy and windy. ady to take the bus, when I was ready to take the bus, when George offered to drive me | Iwas ready to take the bus, when George offered to drive me. Again you see, the more pitch you use, the more complete your expression. Nhom cau -2 (Sentence Group Il) It could be snowing outside, and people in L.A. would still be wearing shorts, It could be snowing outside, and people in L.A, would still be wearing shorts, It could be snowing outside, and people in L.A. would still be wearing shorts, Tread a magazine while standing in Tine at the supermarket. Tread a magazine while standing in line at the supermarket. Tread a magazine while standing in line at the supermarket, The only problem is, rush hour is fourteen hours long. ‘The only problem is, rush hour is fourteen hours long, ‘The only problem is, rush hour is fourteen hours long, Nhom cau -3 (Sentence Group Ill) We'll be late meeting my uncle at the restaurant, if we don’t leave now. We'll be late meeting my uncle at the restaurant, if we don’t leave now. We'll be late meeting my uncle at the restaurant, if we don’t leave now. We'll be late meeting my uncle at the restaurant, if we don’t leave now. The first motel after the highway exit is always the most expensive. ‘The first motel after the highway exit is always the most expensive The first motel after the highway exit is always the most expensive. ‘The first motel after the highway exit is always the most expensive. ‘The first motel after the highway exit is always the most expensive. Now you might find yourself saying, “I feel weird. It doesn’t sound like me-it doesn’t feel right.” Well, that’s good! You're changing the intonation habits that you've had your whole life-so naturally, it’s going to feel strange. This feeling that your speech sounds strange, really means you're probably sounding more understandable to others, So that feeling wrong, probably indicates that you're sounding right. Cag ban nguéi nude ngoai cé thé nghe Ia tai. KhOng, ede ban phai thay doi thoi quen ngi diéu (intonation habit). Ngutti Viet phai thay d6i théi quen dang thanh digu (tone) sang thoi quen ding ngif diéu khi ndi tiéng Anh. That la thach thitc. Nghe 6 vé la voi tai ngudi Viet nhung lai dé hiéu kbi vao tai nguéi Anh/MY. Nhom cda -4 (Sentence Group IV) c has nine pairs of sunglasses, one for each day of the week, and G Saturday and Sunday nights. Gene has nine pairs of sunglasses, one for each day of the week, and Saturday and Sunday nights. Gene has nine pairs of sunglasses, one for each day of the week, and Saturday and Sunday nights. Gene has nine pairs of sunglasses, one for each day of the week, and Saturday and Sunday nights. Gene has nine pairs of sunglasses, one for cach day of the week, and Saturday and Sunday nights. pe In rush hour the streets are slower than the freeway, but more interesting. In rush hour the streets are slower than the freeway, but more interesting In rush hour the streets are slower than the freeway, but more interesting, In rush hour the streets are slower than the freeway, but more interesting, In rush hour the streets are slower than the freeway, but more interesti Nhom cada -5 (Sentence Group V) Diy [a trong dm tung phan (contrast emphasis): bit Nhom hai yéu t6 niong pI Do you want steak or chicken tonight? Simple Contrast Emphasis-steak or chicken. It's also very common to employ Contrast Emphasis on 2 sets of words: 95 ‘The shopping mall around the corner from my bi twelve parking spaces and fifteen cars Or 3 sets of words in contrast (Nhém ba yeu t6 wong ph You're elose to the right question, but far from tht GZ We'd like to thank Jeff Standkeena of Company on 6128. La Brea in Los Angeles, ‘Thank you Jeff ‘Thank you for being here with us today, it was our pleasure. GZ Thank you, Jeff. NHIP DIEU VA TO HOP PHU AM (RHYTHM PATTERNS AND CONSONANT CLUSTERS) Trong phén nay ching ta hoe phat Am t3 hdp phy am (consonant cluster). Boe nhéfng tif trong khung hai Kin. Doc doan doc thoai ba la bl pl br pr bless plenty brother approximately blameless playing brought —_ priceless blood explosion bridge proud black expletive brawling appreciate please broken inappropriate My brother, bl heart, has brought me plenty of trouble. Last night they were playing bridge when, at approximately midnight, I heard an explosion. I came in and saw them brawling, hurling expletives at each other-and on the floor, a priceless vase broken, He was standing there proud and blameless, a litle blood on his lip. I told him, “Please listen to me. | don’t appreciate such inappropriate behavior”, Today his eye is black and blue. tr dr tw tried driving twice treat dresses twins unk draw twist train drop twelve ma dreams twinkle 96 ‘Twice I’ve tried driving to the cottage, but the twins get restless and twist in their seats. It's a treat to just back my dresses in a trunk and take the train, The trip takes twelve hours. I can sit und draw and watch the stars twinkle, and then drop off to sleep and have sweet dreams, al er KI kr kw glad group classes Christmas quickly glowing greet climbs crew quiet glazing grounds clear crest quoting glued green clean crafts quite glass grasp clay crown queen At Christmas, classes are over, and our group is glad to assemble quickly. We spend quiet nights around a glowing fire quoting poets. We greet the day, and our crew climbs to the crest of the hill. We search the grounds for a green fir tree. The sky is clear and the air clean. In the afternoon, there are crafts, like pottery. | like molding ¢lay, but I can't quite grasp the:glazing process. Just for fun, I glued glass nto a queen’s crown. fl fr flood frankly flimsy frozen flats Friday flying fresh fleet fruit Frankly, those flood victims are desperate for food. They were living in some pretty flimsy housing. Tomorrow, we'll load the frozen food on flats, On Friday, Air Canada is flying in a shipment of fresh fruit, Saturday morning, the fleet will set sail. she str shrimp struggle shrink string shriek struck shrill strange shroud strung It was real struggle to string up that shrimp net, ‘The net seemed to shrink around my leg, and then I struek my knee against the rocks. [let out a strange shriek. I didn’t know my voice could sound so shrill, For a minute, all [could see was that net strung all around me, my body wrapped up like a shroud, 97 spl spr | splicing sprawling | splash spring | splotch sprung | splished sprang split spray. We searched everywhere in the sprawling repair shop for the little spring, It had sprung from the engine while the mechanic was splicing two wires together. He says it sprang out, and he saw it splash into a bueket of oil. There was a little sploteh of oil on the inside of the bueket where it had splished. The mechanic sprayed spit when he spoke. | split. skr skw scram squeaked scream squinting scramble squeezing scratch square scrumptious squawking F thought 'd better seram after [ heard you scream, If that board hadn't squeaked, you would never have seen me squinting at you, trying to scramble eggs. It's just... I've never seen anyone erach eggs by squeezing them. And a square omelet! Mmimmmmm... serateh what I just said. This looks scrumptious! I'll stop squawking, bd pt bz ps rubbed stopped robes stripes | disturbed flipped ribs fips | bribed slipped jobs tips | jabbed flopped bribes hips grabbed rubs grips She stopped at my open closet and flipped through my robes. She slipped into the silk one, the one with stripes, and then she flopped back onto the bed. She rubbed her lips against my ear. Then admitted to her that it disturbed me to know I was being bribed. Playtully, she jabbed me in the ribs. “Jobs like these always involve bribes,” she says, and rubs the tips of her fingers into my back. While she’s straddling my hips, she sensuously grips the back of my neck. [never really minded that I hadn't slept that night, Later on that day, I grabbed a few hours sleep. (* she -> he) 98 dz, ts heads sits hides hits crowds lights avoids hats roads boots coats ‘The prince sits behind the wheel of his new Ferrari, hits the the old house in the hills. He hides there from the crowds that pursue him ever lights, and heads or ‘where You should see all the odd hats and boots and strange coats that he keeps for dis- dga cht caged watehed edged lunched changed crunched Judged lurched managed pitched . Sometimes when he goes walking, he even avoids the roads I watched the caged lion as he lunched on raw meat. His shiny white teeth crunched down on a bone in the red meat. Fascinated, [ edged closer to the bars. The cats eyes changed-he judged I was a threat, Suddenly, a big attendant lurched toward me. He managed to grab my belt and pitched me away from the cage just as the cats claws came through the bars at warned paint blonde print spend improvement fund rent groaned joint tent [warned hiny/her not to paint over the blonde panels our house. It says in the fine print of our lease: “no improvement without permission”. Last week, he/she decided to spend our rent money on a fund for abused inseets. “If we loose this joint,” I groaned, “next month we'll be living in a tent.” 99 nz, ns tunes romance moons radiance panes bounce phone fence coins chance | ‘The car radio was playing one of those tunes that reminded me of an old romance. The full moons radiance made a bounce off the white house. The panes of glass in the windows glared back at me through the fenee. I drove to the phones, and im chance she’d/he'd be home. dumped in some coins...just on the nge nch range ranch change staunch | strange bunch lounge cinch orange lunch Just before dawn at the ranch, we like fo mount up and ride the range. The ranch hands are a staunch bunch, but I grow hungry. After a change of clothes, we go to a strange bar and lounge-everything was orange; orange lights, orange furniture... said, “It’s a eineh that our luneh will be orange.” ndgd neht arranged lunched cringed punched lunged clenched revenged We lunched, as arranged, on the patio at the Gentle Gardens Inn. Suddenly man came running through the hedge straight at our table, Margaret eringed behind her menu, But another man right behind him lunged at his legs, wrestled on top of him, ched back and punched him hard on the nose. And then that tuess he felt until the other guy guy, blood all over him, clenched his teeth onto the other man’s ear. 1 revenged after that. 100 believed sleeves lived knives loved loves shoved lives moved proves believed him when he told us that he lived in that big house that you loved Remember the way he rolled up his sleeves and shoved knives into the roast. You could tell he loves to carve. Of course, he’s moved out now, and lives in a bigger house-which, in my opinion, proves nothing. [aa st pleased placed prized worst crazed dressed raised list teased pressed crossed Charles was not pleased to see his name placed om Mr.Black’s worst-dressed list. He has always prized his wardrobe. Why, I've seen him become crazed over finding a shirt that wasn’t pressed. Maybe it’s the way he was raised. Anyway, he doesn’t like to be erossed. He doesn’t even like to be teased. 101 Bai luyén |? (Practice Scenes) Dia sd 8 | rong dia nay, cdnh (scenes) 1 & 2 ding dé luyén cic dang rit gon (contractions) dé tao ra mOt 161 ndi tri chay hon. CAnb 3 & 4 nha manh vao bai luyén ng(f diéu (intonation) va su thay d6i dd cao clia giong (pitch jumps). Hay chit ¥ sy t& nhi trong nhiing udng hop thay d6i giong, vi khi ngudi ndi thay déi do cao ciia giong, ho muén chuyén ti thém hode thay dé nghia cita phat ngon, Ngudi néi khong bao gid nite di nhdc lai mét phat ng6n nhiéu lan gidng y ah nbau, te 1 néi theo kiéu “sing-songy”. Ngifdiéu thé hign c mite d6 finh edm (emotion) va thai d6 (attitude) trong giao tiép, ma tir riéng 1é khong ob kha nang thé hién. Ciinh 5 & 6 niin manh vao ede bai luyén luyén Am (linking) coi nu phan tigp we cia Structural and Consonant Action. he a Phiin theo dai video. Doc huting in ting Viét wde khi més bang luyén, CH: Hi! Welcome to the whole world GZ: Yes, here’s where we begin putting it all together. The whole enchilada nts, linking, weak forms and pitch. Let's review the symbols. Vowels, consor * enchilada Ia mon Sn thong dung cia Mehico, N6 18 logi biinh xo ng6 (maize pancake, tén Mehico la tortilla), bén trong Ta thit, ruidi mot Logi aUiGe s6t cA chua-ct ‘The ¥-Buzz Vowels based on vibrating tonal action Y-Buzy niu trong tit easy +Y-Buzz nhuf trong tty name 102 ‘The Stretch Vowels based on maximum structural action #1 nhu trong ti you #3 nbvf trong tif ball #4 nhu trong tit long #5 nhuf trong tif father #6 nhw trong ty hand ‘The Stretch Diphthongs #21 nhu trong tino #51 nhw trong «now #3Y nhu trong ti boy #6Y nhuf trong tif time ‘The R-Vowel based on an R vibration in a #3 stretch position R ahi tong tit work ‘The Neutral Vowels Ni oo N2ih N3eh N4uh Neutral Dipthongs Nin oor nhut trong tit poor N2n cer nhw trong ttt peer N3n ear nhit trong tif pear 3n our nh trong ttt pour CONSONANT ACTION b va p nhurtrong tv hubeap n vay nh trong ti lemons but ina sit down, stand back you-w-are Dap theo am (Tap the sound) Kéo dai Am (Sustain the sound) Cim nhin d6 rung (Feel the vibration) luy€n am true tip (direct linking) chuzin bi va luy€n (prepare and link) phat dm va luy€n (play and fink) luyén W (W link) 103 today-y-is luyén Y (¥ link) stopped con chit khOng phat 4m va D phat am abu (silent letter and D as’ from chit viét nghiéng: dang yéu cila tY (italics for the weak forms) important in dam: ttt quan trong thang Am cao (highlighted for an operative word; jump up in pitch) Bai luyén (Practice Scene) Chiing ta sé xem mét 56 ciinh ding dé luyén am. We're going to look at some scenes from movies now. And then we're going 10 work through the scenes so that you can practice them. CANH 1: HOTEL LOBBY | Warm-up Drills please, speak, certainly days, stay, today, date, Monday please speak, what is, today’s date, toda 1 what's | Clerk: How many days will you be staying with us? Paolo: I'm sorry, I don’t understand. Please speak slowly, Clerk: Certainly. How many days will you stay? Paolo: Ah, what's today's date? Clerk Today is Monday the cleventh CANH 2: HOTEL BAR Warm-up Drills speak, name, Jackie you are: you're/where are: where're ame is: name’ s/what is: what's Jackie: You're not American. Paolo: No, I'm not, 104 Jackie: Where're you from? Paolo. 'm from Italy. Jackie: Are you here on business or just visiting? Paolo: I'm here on business. My name’s Paolo Colombini. What's your name? Jackie: My name’s Jackie Bergman, 1am American, You speak English very well Paolo. No, not so well. I speak a little Jackie: No, no, you speak very well. CANH 3: JACKIE’S STUDIO -1 Hai céinh tidp sau day néi vé budi Jack dang diéu khidn nguii mu. Bay le nhiing vi du minh hoa dién hink cach ding d6 cao ctia giong dé lam ndi bat ¥ chin cita thong diép ma nguéti noi mudin chuyén di Now these next two scenes are of Jackie directing the models. They are excellent examples of using pitch to make your main ideas stand out All right, let’s begin, OK, Ron, stand up, please. Sharon, move to the other chair, and Karen, move that light to the right, a little more. Good. OK, Ron, stand behind Sharon, lean on the chair. Good. And Sharen, open the box and take the perfume bottle in your hands, and sit back, cross your legs, Karen, turn on the fan, please, OK, Ron, put your hands on her shoulders... Good, terrific. OK, smile. More! Put the perfume bottle on the table and put the box behind it, close the box. OK, and Sharon, put your elbows on the table. Let your hands rest underneath your chin... And look at the perfume . Good. Good Look at me. Good! CANH 4: JACKIE’S STUDIO -2 Jackie: Ok, Sharon, stand up and pash the ehair under the table... Right, fike that ‘And go stand by Ron and put your arm around him, OK, give me that camera, please. Good enough, now step back...face each other... Smell the perfume... OK, Sharon, put on the gloves... Ron, pul the perfume on the table, and Ron, turn around. And Sharon, put your arms around him, Good, smile. Give Sharon the gold earrings and the boa. OK, Ron, sit, sit down, Take the perfume in your hands..OK, And Sharon, stand behind him and put your arms around him, Ron, smile, Now Sharon, put your head to the right of him..And to the left... Smile. Good. OK, now sit on bis lap... Good. iss him on the cheek, ooh... Excetlent! 105 CANH 5: Waitres Jackie: Paolo: Waitress: Jackie: Waitress: Jackies Waitress: Jac Paolo: Jackie: : RESTAURANT Warm-up Drills evening day cocktail trout oysters perfect soup salad Good evening, Would you like a cocktail before dinner? I'm very hungry, Let’s order wine with dinner. Fine. For hors d’ oeuvres we have special fresh oysters or pate. Hmm, | would like to start with soup. What is the soup for the day? ‘Today’s soup is onion soup. : Good. P’il have the onion soup. And what Kind of fish do you have? We have fresh trout today. Perfect. I'll have the trout and the salad, please You decide quickly. Yes, when I’m hungry I decide quickly. CANH 6: PAOLO’S ROOM Maid: Paolo. Maid: Paolo: Maid: Paolo: 106 Warm-up Drills | yes eight jacket cleaners thank pants | need ‘Thursday stand please r receipt Dry cleaners for room eight-one-four P'm sorry, I didn’t understand what you said I'm here to pick-up your clothes for cleaning. Do you need to have some clothes cleaned? Oh, yes. One minute please. Here are my pants. Here is my jacket, and mys Cleaned and pressed? Huh? Maid: Paolo: Maid: Paolo: Maid: Paolo: Cleaned and pressed? Oh yes, please. When will they be ready? How about Thursday? Fine. Here’s your receipt. ‘Thank you. 107 Bai luyEn sé seo) (More Practice Scenes) Maron canh ding dé luyén sau day sé thach thie hon cae bai trudc. Nhiing hOi thoai sé nhanh hon va rat gidng voi thye t€ cude sing, Néu cic ban khéng theo kip, hay cd gang nam bit theo khd nang ciia minh, 66 giing lam quen voi canh 66 nhiéu nhém c6 Juyén dm. Ban ehi edn nim dufge mOt nhom ti trong mot cu, thm chi mgt nguyén Am hoae mét phy dm... Thé fa én bd 14. Sau d6 thong qua luyén tap ban sé ngay cing nim due nhiéu hon. Cat khé cong luyén di luyén lai bai tap ny (scene) cho dén khi ndim duige tat cd ede nguyén am, phu dm, ché Iuy€n Am, va ngitdiéu, va thé 1a ban da hoan thanh bai luyén rat thach thife ny. Cif lim ckin Wing bude. Dimg nan! Khong edn phii chay kip ngudii ndi Khi luyén theo doan hdi thoai, Ban e6 thé di chim hon mét chit. Bidu quan trong 1a ban phai cdim nh§n duge nhitng diém rung khi noi, Khi da quen voi bai luyén, ban hay 6 gang chay theo te dé cita ng: chuise gidng hét cach ndi va cdim gid ciia nguivi néi. Cae ban eit luyén deh chitg ndo khong phai quan tim nhiéu dén “vin bin” én hinh, thi lic dé ban sé tap trung dutge nhiéu hon vio phudng thie va phong céch phat dm clla ngusi noi i noi, Va bat Bay git) ching ta dp dung nhing ky thudt phat im di hoc. Hay luyén doe to mot bai bao (Readers Digest c6 nhiéu chit dé hay viét bang tiéng My). Bue I Boe, quan tam dén ciu tric am Bude 2 & 3: Nhiie lai ge mot dean, chii ¥ phat aim phu am thé bién gid tri nhac didu etia 6 hia ca tit, Cae ban edn ahd vi du i sé tao ra mot tir Kho higu. Doe lai doan d6, ding phy am dé bigu thi “wrote” khong? Néu doe thiéu phy dm cu ve ti Chi ¥ nhiing you t0 quan trong cia mot chudi 161 néi: luyén am, ng diéu, ding d6 cao cla giong dé 1am ndi nghia chinh eta mét phit ng6n. Ap dung nhdmg diéu da hoe vao 16i néi hang ngay cia minh 108 co Phan theo doi video. Doc huting din tiéng Vidt trudic khi md bing layén. Phi. ‘inh sau day wich W phim “The Last Adventure” quay tai Sudan, Trong phim c6 nhiéu giong khéc nhau, nhung 6 Malair do Barry Sullivan déng. Giong noi cila dng rat jong MY chudn cia vai Gido su ‘iu (deep), rung (vibrating) va vang (resonant), Ong da titng nbiéu néim lam dién vién sin khau. Arthur Kennedy dong vai Doe va Burt Reynolds déng vai Caine cng vay, 1a nhitng vi du dién hinh siv dung dang yéu cia ti, luyén dm, va d6 cao cia giong. RT: Hi, Welcome to the real world. CH: Well, as real as Hollywood can make it. GZ: The following scenes are from “The Last Adventure”, shot on location in the West African Sudan. Now, you may have noticed we have a number of accents in this movie. But that’s OK, because we have a very good American accent in the performance of Barry Sullivan as Professor Malait. His speech is generally the best example here of well-spoken American English. He has excellent clear, tonality in his voice-it’s deep, vibrating, resonant. His pronunciation and his consonant aetion is strong, CH: Barry Sullivan has many years of experience as a stage actor in the theatre. RT: Arthur Kennedy has also. GZ: Arthur Kennedy as Doc, amd Burt Reynolds as Caine, provide good examples of using weak forms, and using American pitch patterns. CANH 1: THE CITY Warm-up Drills beach provoke replacement close boy brass now tacks outsider Malair Let’s get down fo brass tacks, What are we going fo do about a replacement for Mohammed? ‘Anna. Not here in Suabar. You know how superstitious these people are. 109 Malair: CANH 2: Caine: Runt: Anna Malair: Anna HO Anna! Anna, let’s not provoke each other with any more discussions about Mohammed, she muscular beach boy. We're so close now, let's worry about a replacement. It'll have to be-y-an outsider, someone who we need him. CITY OUTSKIRTS Warm-up Drills steal beat thief shake away | back watch artist smokey growth | Now, don’t steal anything when anybody's looking. Understand? All right. Beat it. Little rut Smokey, smokey. No, it'll stunt your growth, Now in order to make any money-y-in your, uh, your buziness, in order to be-y-a good thief, you've golto be-y-an, artist. Now uh, I'll show you how to take a watch off a man when he's gotit on. Give it back! Come on, give it back! Now what I want you 10 do is I want you fo help me get a car, a boat, anything, just fo get away from here. Justta getaway. You go away? Well, I come back You come back? Sure I come back. We're partners. Partners? Shake! Shake. AU right. THE MARKET Warm-up Drills breed states baseball naturally What about this man Caine, hm? No, forget him. Why? Malair: Anna Malair: Anna: Malair CANH 4: Caine: Doc: Caine CANH 5: Warm-up Drills I don’t trust him, But you don’t even know him, Honey, some of my best friends are Americans. When a countryman of mine turns up here suddenly, in this hell-hole, naturally Pm a little picious, Why aren't you suspicious of the local Arabs’? Vm afraid you still don’t understand our breed. Back in the States skin-diving has practically replaced baseball. First thing an American would want to do is dive with me. [can’t take a chance on that. HOTEL BAR Warm-up Drills razor romance fitty job years because broad | Got a razor that’s bless than fifty-years old? Why? “Cause I'm going to get that job even if [have to romance that broad, THE “ANNA” easy dangerous job round really taste solve cowards diving shot starve idea forward term tank died snooping berserk me that food know Arabian cabin shark no greatest laboratory damn photograph naturally | um Malair: Caine: Malair Caine: Matair: Caine: Malair: Caine: Malair Caine. Malair: Caine. Malair Caine: Malair Caine: Malair: Caine. Malair CANH 6: Latalah; Malair: u2 Now, Mr. Caine, Now, this tank here is for the fish. That mineral specimens, Give me a hand. Easy now. Yeah, that’s got it Let her go. You know, | used fo a little diving myself. Mr- Caine, you-w-won't have to-w-on this job. J saw a photograph in the cabin of a shark. Is that the same one that chewed up the Arabian kid? Same species, You know, he must have been out of his skull to be, uh..snooping around down thei What gives you the idea he was snooping? Justa term, Professor Yeah, well, he just fell overboard in shark country. At least he the world’s greatest laboratory. Well, that’s something to look forward to. You really think you're going to solve the world’s hunger problem, Professor? You really mean you give a damn? No, but like to-w-eat Mr. Caine, tapping the ocean’s mineral reserves will solve your eating problem. Without fish the world would starve to death, Any sharks down there? Naturally, Well, aren’t you going to carry a gun or something? Sharks are cowards, Mr. Caine, haven’ Lyou heard? If] carry a gun, I'm just looking for trouble. The only thing that makes a shark dangerous is the smell of blood. When he tastes it, he goes berserk, If | happen to hit one shark, all his friends will come like a short. Just out of curiosity, Professor, what's your Favorite food? Thate fish. Can’t stand the taste of it. LATALAH’S OFFICE Warm-up Drills whale Latalah take blob battle afford Theard a battle upstairs, Professor. Who won? Latalah, you are a big, fat blob of blubber. Latalah Malair: Latalah Malair: Latalah Maluir Latalah: CANH 7: Malair Barogh: Malair: Barogh: Matar Barogh: Malair: CANH 8: That's right, Professor. A big, fat, stinking whale. Right, And around every whale. are his friends, How many of my friends can you afford? How many will it take? To kill or cripple? MARKET Warm-up Drills means important need you completing local replace know right work matter verge departure Inspector. What's the matter, Professor? Don’t tell me his departure means anything to you. Bh, yes, yes, it certainly does, ‘Thank you. In what way? Inspector... Inspector, you know how important my work is to me. Ineed this fellow, Replac No, P’ve tried to find local assistants, you know that, And right now I'm on the verge of completing my work here. All [ask is twenty-four hours of this man’s help and then you can... kick him righ the hell out of the country. How about HOTEL BAR Warm-up Drills operation you afford no M3 Doe: Runt: Doe: Runt: Doe Runt: Doe Runt. Doe Runt: Doe: Runt Doe: Runt. 4 mean naturally smoke | patient ask old payment outlandish right arak demand Havana | Everything coming along all right’? Fine. My dear young friend, It is customary for a patient to give a doctor 4 fee for services rendered. Do you know what [ mean by a “fee”? Well, [do something for you, you do something for me. You do something for me, I do something for you, Yeah, that’s right. Now, naturally, I'm not going to ask you for anything, outlandish, but for something that I think you can afford. How much do you want? All [want is a nice, big hottle of arak No! What do you mean “no”? That was [demand payment! Tdemand a Havana cigar! You demand a what? A nice, big Havana cigar! Oh, come now, come now, you're too young to smoke. You're too old to drink! oe THEEND P————___. a very delieate operation KY THUAT UYEN PHAT AM TIENG ANH MY (Master Spoken English) Chiu tréch nhiém xuét ban: TRAN DINH VIET Sita ban in: Hoang Duy Trinh bay: Tinh Hoa Bia: D3 Hiéu Thyc hién lién doanh: CONG TY TNHH VAN HOA TINH HOA In 1000 cu6n, Khé 19 x 25,5em tai Cong ty In Van Hod Sai Gon: An s6: 112-07/CXB/197-01/THTPHCM In va ndp xong luu chiéu thang 06 nam 2009