Sie sind auf Seite 1von 32

STOTINU KNJIGA

SREDNJE EUROPE
(2001-2013)

Izdavaka kua
Srednja Europa, d.o.o.
specijalizirani je izdava
povijesne literature. Od
2001. objavila je vie od
stotinu knjiga, meu
kojima je niz vanih
djela hrvatske i svjetske
historiografije, osobito o
modernoj i suvremenoj
povijesti Hrvatske,
Srednje i Jugoistone
Europe, o teoriji historije i
historiografiji, o didaktici
povijesti. Vrsni autori,
prevoditelji i urednici
jame visoku kvalitetu
naih izdanja.
Za promoviranje
srednjoeuropske
ideje u Hrvatskoj
Srednja Europa dobila
je 2009. godine
Nagradu Wacawa
Felczaka i Henryka
Wereszyckog, koju
dodjeljuju Povijesni
odsjek Jagelonskog
sveuilita i Poljsko
povijesno drutvo u
Krakovu.

Nota bene

NOVO
ur. Hannes Grandits i Karin Taylor

Sunana strana Jugoslavije

Sunana strana

Povijest turizma u socijalizmu


(1945-1990)

Ovaj zbornik radova posveen temama vezanima uz domai i meunarodni turizam u socijalistikoj Jugoslaviji nastao je kao rezultata projekPovijest turizma u socijalizmu
ta realiziranog na Srednjoeuropskom sveuilitu
u Budimpeti. Autori su povjesniari i povjesniari kulture iz regije i europskih zemalja, koji
se bave fenomenima svakodnevice i povijesti
turizma. Knjiga sustavno povezuje turizam s
ekonomskom i politikom promjenom i s jugoslavenskim socijalistikim projektom izgradnje
zemlje u bratstvu i jedinstvu. Sva poglavlja odlikuje imaginativno i snalaljivo koritenje izvornoga materijala, ukljuujui usmenu povijest,
koja pomae da se razotkrije neslubena strana domaega turizma, sloenost obiteljskih ekonomija, vanost osobnih odnosa i
izigravanja propisa, razvoj vikend-odmaralita (esto bez lokacijske dozvole ili plaanja lokalnih poreza), znaenja potronje i odnosa izmeu ideologije i svakodnevnice.
ur. Hannes Grandits i Karin Taylor

Jugoslavije

Cijena: 210,00 kn
Igor Duda

U potrazi za blagostanjem

O povijesti dokolice i
potroakog drutva u Hrvatskoj
1950-ih i 1960-ih
Cijena: 150,00 kn

Igor Duda

Pronaeno blagostanje

Svakodnevni ivot i potroaka


kultura u Hrvatskoj 1970-ih i
1980-ih
Cijena: 190,00 kn

Nota bene

Marija Mogorovi Crljenko

Marija Mogorovi Crljenko

Druga strana braka

Nasilje i ilegitimnost
u (izvan)branim vezama
na podruju Poreke biskupije
u prvoj polovici 17. stoljea
Cijena: 170,00 kn

Hrvoje Klasi

Hrvatsko proljee u
Sisku
Cijena: 150,00 kn

Poloaj i uloga ene u istarskim


komunalnim drutvima: primjer
Novigrada u 15. i 16. stoljeu
Cijena: 150,00 kn

Jerzy ojek

Doba markiza de
Sadea

Ogledi iz povijesti
morala i knjievnosti u
Francuskoj 18. stoljea
Cijena: 120,00 kn

Nepoznati svijet istarskih ena

Neven Budak Mario


Strecha eljko Kruelj

Habsburzi i Hrvati
(RASPRODANO)

Nota bene

Hagen Schulze

Kratka njemaka povijest


Njemaki povjesniar H. Schulze, profesor na Freie
Universitt Berlin, strunjak za modernu njemaku i
europsku povijest, u knjizi nudi jedno novo vienje
povijesti vlastitog naroda od prvih poetaka u antiko doba do suvremenosti - ponovnog ujedinjenja
Njemake. Ova e knjiga, u kojoj autor otvoreno govori i o tekim pitanjima njemake povijesti, posluiti
svima koji ele dobiti saet prikaz povijesti velike europske nacije.
Cijena: 115,00 kn

Ekrem auevi
[priredio i preveo]

Autobiografija
Osman-age
Temivarskog

Tatjana Pai-Vuki

Svijet Mustafe
Muhibbija,
sarajevskoga kadije
Cijena: 180,00 kn

Cijena: 130,00 kn

Meri Kuni

Od poasti
sauvaj nas

Utjecaj osmanske
opasnosti i kunih
epidemija na
ikonografiju
zavjetnih slika

O Titu kao mitu

Proslava Dana
mladosti u
Kumrovcu
[ur. Nevena krbi
Alempijevi i Kirsti
Mathiesen Hjemdahl]
Cijena: 240,00 kn

Cijena: 150,00 kn

Biblioteka Srednje Europe

NOVO
Magdalena Najbar-Agii (priredila)

Radi se o asti hrvatske nauke...


Ova je knjiga zbirka izvora vezanih uz obradu hrvatske
ranosrednjovjekovne povijesti u sklopu projekta Historije naroda Jugoslavije, koji je trebao prema intenciji
vlasti ponuditi novu marksistiku interpretaciju nacionalne povijesti jugoslavenskih naroda. Ovi izvori
predstavljaju iznimno zanimljivo tivo koje zasigurno
moe privui panju i medievista i istraivaa suvremene povijesti, ali i svih ostalih zainteresiranih za povijest
hrvatske historiografije u razdoblju nakon Drugoga
svjetskog rata, razotkrivaju stanje historijske znanosti,
ali i stupanj ideolokog pritiska na historiografiju na prijelazu iz 1940-ih u 1950-te.
Uvodno je priloen i tekst o genezi projekta Historije naroda Jugoslavije kojim se nastoji objasniti okolnosti nastanka objavljivanih izvora.
Cijena: 126,00 kn

NOVO
ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stani

Radionica za suvremenu povijest

Istraivanja diplomanata pulskog Sveuilita


2011-2013.
U knjizi su objavljeni radovi sa skupa Radionica za
suvremenu povijest, koji je odran u studenome
2012. u Puli. Na njemu je sudjelovalo devetoro mladih povjesniara koji su se u svojim istraivanjima,
a potom i izlaganjima te na kraju tekstovima koji
su objavljeni u ovoj knjizi, bavili problemima dvadesetostoljetne hrvatske i jugoslavenske povijesti.
Budui da su autori obraivali kratke povijesne epizode, neki su prilozi izrazito vezani uz dogaajnu
povijest te prate zbivanja i poteze povijesnih aktera. S druge strane, u zborniku su zastupljeni i autori koji su drutvene i gospodarske
procese nastojali zahvatiti irim potezima te ih kontekstualizirati i uklopiti u povijest
duljega trajanja. Veina se radova odnosi na povijest Hrvatske u uem smislu, ali je
ta povijest smjetena i u ire regionalno okruenje. U tri su lanka obraeni problemi
povijesti Istre.
Cijena: 120,00 kn

Biblioteka Srednje Europe

eljko Dugac

Kako biti ist i zdrav

Zdravstveno prosvjeivanje
u meuratnoj Hrvatskoj
Na temelju opsene pisane i slikovne grae u knjizi se
govori o zdravstvenom prosvjeivanju koje je provodila
kola narodnog zdravlja u Zagrebu. Plastino su prikazane razliite metode rada koje su se koristile (predavanja,
teajevi, zdravstveno-prosvjetni filmovi) te ukljuivanje
lokalne zajednice u javnozdravstvene projekte
Cijena: 145,00 kn

Franko Dota

Zaraeno porae

Konfliktni i konkurentski narativi o


stradanju i iseljavanju Talijana Istre
Iznimno zanimljiva studija u kojoj se
analizira dinamika razvoja hrvatskog
historijskog narativa i javnog diskursa
o problematici talijanskog iseljavanja iz
dijelova Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata prema talijanskoj historiografiji i javnosti od vremena neposredno
nakon ratnih i poratnih zbivanja sve do
suvremenih radova.

Suzana Leek Tihana Petrovi Le

Znanost i svjetonazor

Etnologija i prosvjetna politika


Banovine Hrvatske 1939.-1941.
U knjizi se govori na koji se nain kulturni
nacionalizam oitovao u Hrvatskoj i kako
je utjecao na oblikovanje nacionalnog i
socijalnog identiteta. Na primjeru prosvjetne reforme provedene u vrijeme Banovine Hrvatske (1939-1941) prikazan je
sloen suodnos ideologije i znanosti.
Cijena: 120,00 kn

Cijena: 130,00 kn

Monografije

Snjeana Koren

Politika povijesti u Jugoslaviji


(1945-1960)

Komunistika partija Jugoslavije, nastava


povijesti, historiografija
U knjizi autorica istrauje pitanje meusobnih
veza i odnosa izmeu politike moi i povijesnih narativa. Kako su dravne vlasti postupale
s prolou, kako se to manifestiralo kroz programske i udbenike narative, svakodnevne
prakse poput strunog usavravanja nastavnika
te kolske proslave dravnih praznika i znaajnih
datuma. U knjizi se propituje i odnos izmeu aktera (pripadnika politike i kulturne elite) i recipijenata (nastavnika, uenika i njihovih roditelja)
poslijeratne politike povijesti.
Cijena: 220,00 kn

Andrzej Paczkowski

Tvrtko Jakovina

Pola stoljea
povijesti Poljske
1939.-1989.

Ameriki
komunistiki
saveznik

Cijena: 120,00 kn

Hrvati, Titova
Jugoslavija i
Sjedinjene Amerike
Drave 1945.-1955.
Cijena: 120,00 kn

Berislav Jandri
Hrvatska pod
crvenom zvijezdom
Komunistika partija
Hrvatske 1945.-1952.
godine
Cijena: 220,00 kn

Monografije

NOVO
Tihana Lueti

Studenti Sveuilita
u Zagrebu (1874-1914)

Drutveni ivot, politika, kultura,


svakodnevica
Autorica je na temelju opsenearhivske grae
i literature podrobno opisala svakodnevicu i
drutveni ivot studenata i studentica Sveuilita u Zagrebu od njegova osnutka do izbijanja
Prvog svjetskog rata. U knjizi se govori i o politikim aktivnostima studentske populacije, kao
i o odnosu studenata prema kulturi, sportu i dr.
Cijena: 190,00 kn

Anna-Maria Gruenfelder

U radni stroj
velikoga
Njemakog Reicha!
Prisilni radnici i
radnice iz Hrvatske
Cijena: 145,00 kn

Kristian Novak

Viejezinost i
kolektivni identiteti
iliraca

Jezine biografije
Dragojle Jarnevi,
Ljudevita Gaja i Ivana
Kukuljevia Sakcinskoga

Mario Strecha

Katoliko pravatvo
Politiki katolicizam
u Banskoj Hrvatskoj
u predveerje Prvog
svjetskog rata
Cijena: 198,00 kn

Cijena: 200,00 kn

Monografije

NOVO

53-55850-9-1

Stanko Jambrek
u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu

REFORMACIJA

u iznimno
edu. Rije
hrvatskim
hrvatskoj
sustavno
cionalizai 1630-ih

a Blaevi

a, brojni
acijom na
ari, komniz radoo se, ipak,
enomene.
e rezultate
niz novih
i teoloke

a tefanec

Stanko Jambrek

r, studirao
akultetu u
jesti. DokAmerikim
itu u Zae i uredio
apisao je i
a povijesti,
i stranim
k asopisa
narodnim
kom i ensti crkve i
u.

Stanko Jambrek

Reformacija u hrvatskim zemljama u


europskom kontekstu

Autor je iz istraio i sustavno prikazao problematiku


prodora, irenja i stvaranja institucionalnih okvira reformacije na prostoru hrvatskih zemalja. Polazei od pretpostavke da su u kontekstu procesa irenja reformacije
u Europi hrvatske zemlje bile rubna podruja tog proREFORMACIJA
cesa, ispitao je modalitete prenoenja, modifikacije i
u hrvatskim zemljama
u europskom kontekstu
primjene reformskih ideja u hrvatskim zemljama i meu
iseljenim hrvatskim stanovnitvom. Pritom je posebnu
pozornost posvetio recepciji reformskih ideja meu intelektualnom i politikom elitom Hrvatsko-slavonskoga kraljevstva te modalitetima i
medijima posredovanja reformacijskog uenja gradskim i seoskim slojevima. Nastojao je rekonstruirati dominantne teoloko-dogmatske obrasce i socio-kulturne prakse koje karakteriziraju elitni i puki protestantizam.
Cijena: 189,00 kn

Nataa tefanec

Drava ili ne

Ustroj Vojne krajine


1578. godine i
hrvatsko-slavonski
stalei u regionalnoj
obrani i politici
Cijena: 269,00 kn

Zoran Ladi

Stefano Petrungaro

Last Will: Passport


to Heaven

Kamenje i puke

Urban last wills


from late Medieval
Dalmatia
Cijena: 250,00 kn

Drutveni protest na
hrvatskom selu krajem
XIX. stoljea
Cijena: 220,00 kn

Monografije

NOVO
Vlatka Dugaki

Svoj svome...

eka i slovaka manjina u meuratnoj Jugoslaviji


(1918.-1941.)
U knjizi se analizira djelovanje pripadnika eke i slovake manjine u meuratnoj Jugoslaviji, odnosno u
Hrvatskoj i Vojvodini. Pritom je naglasak stavljen na
manjinski tisak, na novine to su ih esi i Slovaci izdavali izmeu 1918. i 1941. godine. Preko tih je novina
obraena bogata djelatnost ekih i slovakih politikih stranaka, institucija i drutava pomou kojih su
nositelji eke i slovake samosvijesti pokuavali utjecati na poloaj pripadnika svojih manjina u politikom,
drutvenom, kulturnom, gospodarskom i zdravstvenom ivotu Kraljevine SHS / Kraljevine Jugoslavije.
Cijena: 199,50 kn

Ivica ute

Suzana Leek

eljko Dugac

Slogom slobodi!

Seljaka obitelj u
sjeverozapadnoj
Hrvatskoj 1918.1941.

Protiv bolesti i
neznanja

Gospodarska sloga
1935-1941.
Cijena: 180,00 kn

(RASPRODANO)

Rockefellerova
fondacija u
meuratnoj
Jugoslaviji
Cijena: 100,00 kn

Monografije

Anita Peti-Stanti

Jezik na i/ili njihov

Vjebe iz poredbene povijesti


junoslavenskih standardizacijskih procesa
U knjizi se autorica, jezikoslovka Anita Peti-Stanti, bavi jezicima s povijesnoga i sociolingvistikoga stajalita te nastoji otvoriti pitanja koja se
tiu mogunosti razumijevanja standardizacijskih procesa kroz koje su prolazili junoslavenski jezici tijekom povijesti. Rije je o pionirskom
radu na podruju poredbene povijesne standardologije.
Cijena: 220,00 kn

Antoni Cetnarowicz

Antoni Cetnarowicz

Mislava Bertoa

Narodni preporod u
Dalmaciji

Narodni preporod u
Istri 1860-1907.

Jami se za
uspjeh, kano i za
netetnost

Od slavenstva do
moderne hrvatske
i srpske nacionalne
ideje
Cijena: 190,00 kn

Cijena: 189,00 kn
(USKORO)

O reklamnome
diskursu iz
sociosemioloke
perspektive
Cijena: 210,00 kn

10

Monografije

Lszlo Kontler

Povijest Maarske

Tisuu godina u Srednjoj Europi


Knjiga daje opsean, a ipak pristupaan pregled maarske povijesti od pretpovijesnog
doba do danas. Politika i kultura, gospodarski,
drutveni i intelektualni razvoj, kao i ire europsko okruenje ukljueni su u jedinstvenu
priu. Budui da su maarska i hrvatska povijest stoljeima bile nerazdvojivo povezane,
ova je knjiga nezaobilazno tivo za sve koji
ele razumjeti srednjoeuropski kontekst hrvatske povijesti.
Cijena: 220,00 kn

Boris Oluji

Ljubia Doklesti

Andrija tampar

Povijest Japoda

Stjepan Verkovi
(1821-1894)

Dnevnik s
putovanja
1931.-1938.

Cijena: 170,00 kn
(RASPRODANO)

ivot i put
Cijena: 240,00 kn

Cijena: 250,00 kn

11

Monografije

Marko Zajc

Gdje slovensko prestaje,


a hrvatsko poinje

Slovensko-hrvatska granica u 19. i poetkom


20. stoljea
Knjiga govori o hrvatsko-slovenskim odnosima
u vremenu od nacionalnog buenja u tridesetim
godinama 19. stoljea do kraja Prvoga svjetskog
rata. Bilo je to doba intenzivnih kulturnih i politikih odnosa. U hrvatskoj je historiografiji tema
tek djelomice obraena, pa e ovo djelo svakako
pridonijeti boljem meusobnom upoznavanju
dvaju susjednih naroda. Kulturna e javnost moi
vidjeti kako su se hrvatski i slovenski preporoditelji meusobno slagali i nadopunjavali, ali i vodili otre rasprave.
Cijena: 190,00 kn

Slaven Bertoa
Marino Manin

Zapadna Istra u katastru


Franje I.
Cijena: 280,00 kn
(dva toma)

12

Osebujno mjesto
austrijske Istre

Lupoglavski kraj u
srednjem i novom vijeku
Cijena: 220,00 kn

Povijest i suvremenost

Andrzej Chwalba

Poljska nakon komunizma


Knjiga je osvrt na posljednja dva desetljea
poljske povijesti. Zasigurno e biti zanimljiva ne samo itateljima koje zanima suvremena Poljska, ve i iroj kulturnoj javnosti.
Put koji je nakon pada komunizma Poljska
prola prema Europskoj Uniji i njezina prva
iskustva u toj europskoj zajednici nesumnjivo mogu biti pouna i graanima Hrvatske
na pragu njezina lanstva.
Andrzej Chwalba je poljski povjesniar, profesor Jagelonskog sveuilita u Krakovu.
Cijena: 140,00 kn

Antonello Biagini

Povijest moderne Turske


A. Biagini, talijanski povjesniar, profesor
istonoeuropske povijesti na Sveuilitu u
Rimu, u knjizi daje jezgrovit prikaz povijesti Republike Turske, zemlje nastale nakon propasti monog Osmanskog Carstva.
Dvadeseto stoljee za Turke i Tursku bilo
je prepuno mnogih iskuenja, a u knjizi su
opisani procesi modernizacije, unutarnja i
vanjska politika, kao i situacija u zemlji na
pragu 21. stoljea kada su se otvorile perspektive njezina ulaska u Europsku Uniju.
Cijena: 130,00 kn

13

Povijest i suvremenost

Marc Bloch

Apologija historije ili zanat povjesniara


Radi se o klasinom djelu o historiografskom istraivanju i, ujedno, o knjizi u kojoj Marc Bloch, jedan
od osnivaa najpoznatije povjesniarske kole 20.
stoljea, kole Anala, razmilja o prirodnom smislu
povijesne znanosti. Autor je knjigu napisao tijekom Drugoga svjetskog rata (u kojem je kao idov
i pripadnik francuskog pokreta otpora i stradao), a
u izvorniku je objavljena posmrtno, 1949. godine.
Otada neprestano do danas ova knjiga ima utjecaja na historiografsku struku, ali i na iru drutvenu i
kulturnu zajednicu.
Cijena: 150,00 kn

Edward H. Carr

Padraic Kenney

Miroslav Hroch

to je povijest?

Breme slobode

Drutveni
preduvjeti
nacionalnih
preporoda u Europi

Cijena: 130,00 kn

Istona Europa nakon


1989. godine
Cijena: 150,00 kn

Cijena: 180,00 kn

14

Povijest i suvremenost

Halil Inalcik

Osmansko Carstvo

Klasino doba (1300-1600)


Jedno od najboljih povijesnih djela o prva tri stoljea osmanske drave. Autor jasno i pregledno opisuje
najvanije probleme osmanske povijesti: postanak i
politiki razvoj Carstva, drutvene, gospodarske, kulturne i vjerske odnose, strukturu dravnih institucija
i brojne druge aspekte. U pisanju je iskoristio svoje
bogato poznavanje literature i izvorne osmanske grae iz turskih arhiva. Ovu e knjigu rado uzeti u ruke i
oni koji o Osmanskom Carstvu trebaju stei prve spoznaje, kao i oni koji se profesionalno bave povijesnim
istraivanjima ili predaju povijest u kolama. Halil
Inalcik (1916) najpoznatiji je osmanist dananjice.
Cijena: 200,00 kn

Piotr S. Wandycz

Michael Howard

David S. Painter

Cijena slobode

Rat u europskoj
povijesti

Hladni rat

Povijest
Srednjoistone Europe
od srednjega vijeka do
danas

Cijena: 150,00 kn

Povijest
meunarodnih odnosa
Cijena: 120,00 kn
(meki uvez)

Cijena: 220,00 kn

15

Povijest i suvremenost

Mark Mazower

Balkan

Kratka povijest
Jedna od najboljih knjiga o povijesti Balkana iz pera
britanskog povjesniara srednje generacije, poznatog po izvrsnim sintezama europske povijesti. Autor
je biranim stilom objasnio povijest podruja jugoistone Europe u novom vijeku i najnovijem dobu.
Njegova knjiga popunjava prazninu koja postoji kod
nas nedostatak vrijednih recentnih djela o povijesti
jugoistone Europe na hrvatskom jeziku. Mazower
pokazuje kompleksniju sliku Balkana, drukiju od
uobiajenih stereotipnih predodbi o zaostalom podruju koje naseljavaju divlji barbari i necivilizirani
narodi.
Cijena: 150,00 kn

Zoran Janjetovi

Duan Neak

Jerzy Holzer

Od Auschwitza do
Brijuna

Hallsteinova
doktrina i
Jugoslavija

Komunizam u
Europi

Pitanje odtete
rtvama nacizma
u jugoslavenskozapadnonjemakim
odnosima
Cijena: 150,00 kn

16

Tito izmeu Savezne


Republike Njemake
i Demokratske
Republike Njemake
Cijena: 100,00 kn

Povijest pokreta i
sustava vlasti
Cijena: 150,00 kn

Mala biblioteka Srednje Europe

Dragica
Hammer Tomi

Jugoslavenstvo Ivana Metrovia


U knjizi se govori o suodnosu umjetnikih i politikih uvjerenja Ivana Metrovia i s njima povezanim aktivnostima tog velikog umjetnika i
politiara, posebno u prijelomnim godinama
Prvoga svjetskog rata te u meuratnom razdoblju. Metroviev je umjetniki rad bio toliko
politiki opredijeljen da se moe rei kako je
predstavljao glavni kota zamanjak u oblikovanju kulturne pozadine politikog projekta
stvaranja zajednike junoslavenske drave.
Cijena: 90,00 kn

Husnija Kamberovi

HISTORIOGRAFIJA
U BOSNI I HERCEGOVINI
U SLUBI POLITIKE

Vesna Lisii

Pisma kau...

Rukopisi na
francuskom jeziku
u ostavtini grofova
Zrinskih

Husnija Kamberovi

Historiografija u
Bosni i Hercegovini u
slubi politike

Kako vidimo strane


zemlje:
uvod u imagologiju
[ur. Davor Duki]
Cijena: 170,00 kn

Cijena: 90,00 kn

17

Mala biblioteka Srednje Europe

Damir Agii (prir.)

Dragi Franta!

Hrvatska
korespondencija
Frantieka
Hlaveka
(1896.-1904.)
Cijena: 45,00 kn

Damir Agii

Podijeljena
Poljska 1772.1918.
Cijena: 65,00 kn
Zvjezdana Sikiri
Assouline

U obranu
hrvatskih
municipalnih
prava i latinskog
jezika
Cijena: 85,00 kuna

Giuseppe Mazzini

Slavenska pisma
Cijena: 65,00 kn

18

Izvan serije

NOVO
Leszek Koakowski

Male rasprave o velikim stvarima

MALE
RASPRAVE
O
VELIKIM
STVARIMA

LESZEK KOAKOWSKI

Knjiga poznatog filozofa i intelektualca Leszeka Koakowskog sastoji se od tri serije u kojima je objavljeno po desetak kratkih rasprava/
eseja o vanim pitanjima ljudske svakodnevice.
Koakowski se protivi stereotipima o predodreenosti filozofije samo za posveene. Ova je
njegova knjiga namijenjena prije svega obinim ljudima koji vole itati i razmiljati o tome
to itaju te o svijetu oko sebe. Glasoviti im filozof nudi materijal za razmiljanje o vlasti,
slavi, ravnopravnosti, toleranciji, putovanjima,
lai i obmani, potenju, seksu, nasilju, slobodi...
i mnogim drugim velikim i vanim pitanjima
koja nas sa svih strana okruuju.
Cijena: 120,00 kn

Leszek Koakowski

Neven Budak

Keith Jenkins

13 bajki iz kraljevstva
Lailonije za velike i
male

to nam se dogaa?

Promiljanje
historije

Cijena: 60,00 kn

Cijena: 90,00 kn

Cijena: 90,00 kn

19

Izvan serije

Hanna Krall

Marta Verginella

Stii prije Boga

Granica drugih

Jedna od najveih
poljskih reporterki i
poznata knjievnica
Hanna Krall napisala je ovu knjigu na
temelju razgovora s
Marekom Edelmanom, zamjenikom
zapovjednika ustanka idova u Varavskom getu. itatelj saznaje mnogo o svakodnevici i patnjama idovskih stanovnika.
U knjizi se isprepliu dva vremenska nivoa
godine rata, umiranja i neprestano sjeanje Edelmana na to vrijeme, kao i suvremeno doba i Edelmanova razmiljanja o odgovornosti kardiokirurga pred onima koje od
smrti dijeli tek tanka nit.

Pitanje Julijske
krajine i slovensko
pamenje
Knjiga obrauje pro
blematiku zapadnih
granica slovenske i
hrvatske, odnosno
istonih
granica
talijanske nacije i meunacionalnih
odnosa na sjevernom Jadranu. Autorica
prati sudbinu slovenske zajednice u
razdoblju od Rapalskog sporazuma,
preko faistike epohe i Drugog
svjetskog rata do ulaska Jugoslavenske
armije u Trst u svibnju 1945. godine.
Cijena: 89,00 kn

Cijena: 98,00 kn
Snjeana
Grkovi-Janovi

Snjeana
Grkovi-Janovi

Boje jednog
vremena

Lujzin dnevnik
Dnevniki
zapisi Lujze
Janovi-Wagner
iz Drugoga
svjetskog rata

Mojih dvanaest
beogradskih
godina
Izvrsno memoarsko djelo knjievnice Snjeane
Grkovi-Janovi
(1933) odnosi se
na svakodnevni ivot u Beogradu izmeu
1958. i 1970. godine kada je autorica ondje studirala i radila kao socijalna radnica.
Cijena: 119,00 kn

20

Knjiga dnevnikih
zapisa Lujze Janovi-Wagner, istaknute medicinske djelatnice u meuratnom razdoblju, donosi svjedoenje o
tekim danima Drugoga svjetskog rata
u Splitu i na Brau te prikazuje ljudsku
svakodnevnicu u tom tekom vremenu.
Cijena: 120,00 kn

Lingvistika

NOVO
ur. Anita Peti-Stanti i Mateusz-Milan Stanojevi

Jezik kao informacija


Zbornik radova s meunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga drutva za primijenjenu lingvistiku odranog 11. do
13. svibnja 2012. u Zagrebu. Problematizirana su razliita sociolingvistika pitanja, a u knjizi su zastupljeni mnogi autori
koji pragmalingvistikim i sociolingvistikim pitanjima pristupaju sa stajalita jezika kao informacije, te se bave drugim
sociolingvistikim pitanjima, primjerice preispitivanjem informacijske strukture mentalnog leksikona ili specifinostima raunalno posredovane
komunikacije.
Uredili
Anita Peti-Stanti
Mateusz-Milan Stanojevi

Cijena: 120,00 kn

NOVO
ur. Barbara Kryan-Stanojevi

Javni jezik kao poligon jezinih eksperimenata

JAVNI JEZIK
KAO POLIGON
JEZINIH
EKSPERIMENATA

[Barbara Kryan-Stanojevi]

Zbornik Javni jezik kao poligon jezinih eksperimenata donosi radove s razliitom problematikom u kojima se iz razliitih
gledita pristupa problemu suvremenoga javnoga jezika. Raspravlja se o promjenama u izgovoru, u pravopisu, o socijalnoj i
kulturnoj podlozi jezinih promjena, o odlikama jezine uporabe u suvremenim elektronikim medijima, o jeziku politike. Zastupljeni su ugledni etablirani strunjaci, ali i mladi znanstvenici koji su tek na putu da to postanu; hrvatski i strani autori; pogledi koji podupiru neka
tradicionalna i proirena uvjerenja, ali i oni koji ih argumentirano dovode u pitanje.
Cijena: 140,00 kn

Lice i nalije
jezine
globalizacije

Inovacije
u slavenskim
jezicima

Cijena: 160,00 kn

Cijena: 150,00 kn

ur. Barbara
Kryan-Stanojevi

ur. Barbara
Kryan-Stanojevi

21

Lingvistika

NOVO
Mateusz-Milan Stanojevi

Konceptualna metafora. Temeljni


pojmovi, teorijski pristupi i metode
Knjiga se temelji na teoriji konceptualne metafore
koja je nastala 80-ih godina 20. stoljea, a teorija
konceptualne metafore vrlo je privlana istraivaima jer na jednostavan nain moe objasniti mnoge
vrste podataka vezane uz metafore. Knjiga se bavi
konceptualnom metaforom prvenstveno tekstualno, pa su primjeri i studije prvenstveno utemeljene
u jezinim podacima. Ipak, kako bi se prikazala realnost konceptualne metafore, spominju se i drugi
pristupi koji idu ruku pod ruku s tekstualnima pogotovo psiholingvistiki i neurolingvistiki pristup.
U knjizi se daje i pregled osnovnih pojmova, koji je u skladu s najnovijim istraivanjima u ovome podruju, a sva je terminologija navedena na hrvatskome.
Cijena: 130,00 kn

NOVO
Goran Arabi

Zagrebaki zbor kao poveznica hrvatskog


i europskog gospodarstva (1922.-1940.)
Knjiga govori o povijesti Zagrebakog zbora (dananjeg Zagrebakog velesajma) utemeljenog
1909. godine kao sajamske ustanove s ciljem unapreivanja trgovine, obrta i industrije te poveanja
interesa stranaca za dolazak u Zagreb. Obrauje
ulogu te institucije u komunikaciji hrvatskog gospodarstva s europskim gospodarstvima izmeu
dva svjetska rata. Praenjem utjecaja politikih i
privrednih kretanja na trendove sajamskih manifestacija Zagrebakog zbora ukazuje se na odnose s europskim dravama u odreenim periodima
od svretka Prvoga do poetka Drugoga svjetskog
rata.
Cijena: 168,00 kn

22

Pitanja i kontroverze

Berislav Jandri

KONTROVERZE
IZ SUVREMENE HRVATSKE POVIJESTI

979-42-X

979424

I
Berislav Jandri
Kontroverze iz
suvremene hrvatske
povijesti I
Cijena: 190,00 kn

Berislav Jandri
Kontroverze iz
suvremene hrvatske
povijesti II
Cijena: 220,00 kn

Berislav Jandri
Kontroverze iz
suvremene hrvatske
povijesti III
Cijena: 250,00 kn

Stefano Petrungaro

Pisati povijest iznova

Hrvatski udbenici povijesti 1918.-2004.


Autor je analizirao dogaaje i povijesne likove
kroz njihove historiografske re-interpretacije.
Pozornost je posvetio razliitim nacionalno-integracijskim projektima koji su provedeni na hrvatskom prostoru u dvadesetom stoljeu i koji su
bili promicani, kao posvuda u tadanjoj Europi, i
preko kolskih udbenika. U knjizi se prati rekonstrukcija historiografskih iskustava nekih od najvanijih mjesta sjeanja Hrvatske.
Cijena: 190,00 kn

23

Pitanja i kontroverze

NOVO
Anita Peti-Stanti i Keith Langston

Hrvatsko jezino pitanje danas


Identiteti i ideologije

Knjiga govori o promjenama statusa i normi hrvatskog jezika u kontekstu teorije o jezinom planiranju te odnosu jezika i identiteta. Analiza je usmjerena na razdoblje nakon osamostaljenja Republike
Hrvatske 1991. godine, ali se u knjizi raspravlja i o
povijesnom razvoju standardnog jezika te o jezinoj situaciji u bivoj Jugoslaviji. U svjetlu suprotstavljenih, a nerijetko i pretjerano emotivno obojenih stajalita o posebnosti hrvatskog jezika, u knjizi
se nastoji ponuditi to potpunija i objektivnija procjena situacije koja je utemeljena na kvalitativnim i
kvantitativnim metodama analize.

nih
ra,
em
nih
elu
e o
like
nosi
osti,
d o
uz
ove
ta,
vno
iga
etu
ke,
na
elu

JUGOSLAVIJA
I NJENI POVJESNIARI

[ur. Norman M. Naimark i Holly Case]

JUGOSLAVIJA I NJENI POVJESNIARI

Cijena: 168,00 kn

Razumijevanje balkanskih ratova 1990-ih

Jugoslavija i njeni
povjesniari
Razumijevanje
balkanskih ratova
1990-ih

[ur. Norman M. Naimark i


Holly Case]
Cijena: 180,00 kn

24

Robert D.
Greenberg

Jezik i identitet na
Balkanu
Raspad srpskohrvatskoga
Cijena: 170,00 kn

Identitet jezika
jezikom izreen

[ur. Anita Peti-Stanti]


Cijena: 150,00 kn

Nastava povijesti

Danijela Trkan

Provjera znanja i ocjenjivanje u nastavi


povijesti
Knjiga prikazuje suvremene naine provjere i ocjenjivanja znanja u nastavi povijesti. Predstavljene
su brojne ideje za sastavljanje pismenih zadataka.
Mnogi se zadaci mogu koristiti i pri usmenoj provjeri
i ocjenjivanju.
Cijena: 95,00 kn

Robert Stradling

Robert Stradling

Nastava
europske
povijesti 20.
stoljea

Multiperspektivnost
u nastavi
povijesti

Cijena: 50,00 kn

Cijena: 60,00 kn

Klio na
Balkanu

Ruth Tudor

Prilozi analizi
stanja u nastavi
povijesti u
Jugoistonoj
Europi

Pouavanje
enske
povijesti 20.
stoljea
Cijena: 80,00 kn

Cijena: 75,00 kn

25

Hrvatska historiografija

Bibliografija hrvatske
historiografije
u povijesnim
asopisima
(2000-2004)

Bibliografija hrvatske
historiografije
u povijesnim
asopisima
(2005-2008)

Cijena: 115,00 kn

Cijena: 145,00 kn

Damir Agii

Poslijediplomski
magistarski studij
povijesti
Cijena: 85,00 kn

Krakov Zagrebu
Krakw Zagrzebiowi
Krakovski umjetnici i ljudi
pera priredili su i 1881. objavili ovaj album prepun slika,
crtea i tekstova, a prihod
od prodaje knjige uplatili su
rtvama potresa u Zagrebu
1880. godine. U obnovljenom izdanju pridodani su
tekstovi povjesniara i povjesniara knjievnosti u kojima je objanjena pozadina
cijelog tog kulturno-humanitarnog pothvata.
Cijena: 240,00 kn

26

KULTURNO NASLJEE

Mira Kolar-Dimitrijevi
Elizabeta Wagner

Autoportret jednog
intelektualca u doba
socijalizma
Knjiga donosi izvanredno zanim
ljivu grau i tekstualnu i grafiku o preokupacijama i ivotnoj
svakodnevnici u Hrvatskoj u pedesetim i ezdesetim godinama
dvadesetog stoljea. Radi se o knjizi pisama i crtea poznatog zagrebakog arheologa i sveuilinog
profesora Stojana Dimitrijevia supruzi Miri Kolar iz razdoblja 1955.1964. Svojim pismima s razliitih
arheolokih istraivanja, znanstvenih stipendija i ostalih mjesta u kojima se kretao, a
osobito crteima koja je stavljao u gotovo svako pismo, Dimitrijevi je ostavio jedinstveno svjedoanstvo o jednom vremenu i zemlji u kojoj je djelovao i stvarao. Stojan
Dimitrijevi bio je jedan od najznaajnijih hrvatskih arheologa druge polovice 20.
stoljea, a njegova supruga Mira Kolar-Dimitrijevi poznata je povjesniarka, sveuilina profesorica u mirovini.
Cijena: 250,00 kn

Tihana Petrovi Le

Lepoglavsko ipkarstvo
Knjiga govori o nastanku i razvoju lepoglavskog ipkarstva te oblikovanju
fenomena lepoglavske ipke od kraja
19. stoljea do kraja Drugoga svjetskog
rata. Opremljena je izvrsnim ilustracijama primjeraka lepoglavske ipke.
Cijena: 180,00 kn

27

Djeja biblioteka

Micha Rusinek

Mali Chopin
Briljantna i zabavna stihovana
pria o tomu kako je mali Fredi postao genijalni skladatelj
Fryderyk Chopin. Nemalu
zaslugu za to imali su gladni
mravi i ukusni uskrnji kola
mazurek. Pria je oslikana izvrsnim ilustracijama Joanne
Rusinek. Knjigu objavljujemo
kao na prilog proslavi Godine Fryderyka Chopina 2010.
Cijena: 60,00 kn

Povodom godine
Fryderyka Chopina

Mieczysaw Maliski

A moda je bilo tako


Knjiga sadri deset pria poznatog poljskog
sveenika i pisca, biografa pape Ivana Pavla
II. o anelima, avolima i svetom Nikoli, raju
i paklu.
Hoe li odvratni Lucifer svladati Svetog Nikolu? / Hoe li se djeca moi veseliti poklonima? / Znate li tko je aneli? / Proitajte
sami ili zamolite mamu ili tatu, baku ili djeda, tetu u vrtiu, sestru ili brata, te upoznajte
neobine zgode omiljene osobe djece cijelog svijeta Svetog Nikole i njegove druine
anela.
Mieczysaw Maliski napisao je udesnu
zbirku pria za djecu od dvije do sto godina.
Cijena: 50,00 kn

Najbolji poklon za Sv. Nikolu!


28

POSEBNA IZDANJA

Francis Wheen

Marxov Kapital
Veliki ideolog, promaeni znanstvenik ili genijalni vidovnjak? Karl Marx se svojim ivotnim djelom Kapital trajno urezao u povijest
ovjeanstva. Je li njegova analiza drutvenih
odnosa ispravna ili promaena? Je li uistinu
tono predvidio krizu kapitalizma? Suoeni s
realitetom posvemanje krize, mnogi i danas
poseu za Marxovim djelima. U knjizi su na
vrlo pristupaan nain opisane glavne ideje
Marxova Kapitala te prikazane okolnosti njegova postanka i recepcije.
Cijena: 98,00 kn

Roger Moorhouse

Ubiti Hitlera

Trei Reich
i urote protiv Fhrera
Usjajno napisanoj knjizi objanjen je niz pokuaja atentata na Adolfa Hitlera, od onih
najpoznatijih poput atentata pukovnika von
Stauffenberga do manje poznatih ili posve
nepoznatih atentatora koji su eljeli promijeniti tijek povijesti. Pojedini od tih pokuaja
bili su znatno prije samog rata, ve od Hitlerova dolaska na vlast, a njihovi su akteri
katkad bili posve blizu svoga cilja ubojstva
voe nacistike stranke. Tko su oni bili, kakve
su ih pobude vodile, emu suuistinu teili?
Cijena: 145,00 kn

29

Narudba knjiga
Ukoliko elite naruiti knjige uz 10% popusta,
obratite nam se izravno potom na adresu:
Srednja Europa
Vankina 13
10 020 Zagreb
telefonom ili telefaksom na broj:
01 / 66 87 055
ili e-mailom na adresu:
srednja.europa@zg.t-com.hr
Ako knjige naruujete kao pravna osoba, u na
rudbenicu upiite naslove i broj primjeraka,
naziv Vae institucije ili firme, adresu, matini
broj (OIB), te ime i potpis odgovorne osobe.
Dobit ete potom knjige i raun koji ete
platiti virmanom.
Ako knjige naruujete kao fizika osoba (pri
vatno), poslat emo Vam opu uplatnicu ili
predraun, pa molimo da naruene knjige pla
tite. Nakon to nam poaljete potvrdu o uplati,
mi emo vam knjige isporuiti potom.

www.srednja-europa.hr

30